ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016"

Transcript

1 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θ. Γηώξγνπ Αλσκεξίηε ζηα Πνζεηδώληα 2012 ΠΔΙΡΑΙΑ 06 Ινπλίνπ 2012

2 Έξγν 1. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα δύν λέεο ζέζεηο πξόζδεζεο θξνπαδηεξόπινησλ 2. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο Ληκέλα Αιώλ (Ηιεθηξηθόο) θαη δίθηπα ζπιινγήο ιπκάησλ 3. Μεηαηξνπή ηεο «Παγόδαο» ζε Ξελνδνρείν 5* 4. Γηαγσληζκόο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε Διηθνδξνκίνπ 5. Β Δπηβαηεγόο ηαζκόο Κξνπαδηέξαο (Θεκηζηνθιένπο) εκεξηλή Καηάζηαζε Οινθιεξψζεθε ε κειέηε Πξνθεξχρζεθε ην έξγν κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ Καηαθπξψζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ε θαηαθχξσζε Εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην. Οινθιεξψζεθαλ νη νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ΕΠΑ & ΕΣΕΠ / Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ Ο εξγνιάβνο εγθαηαζηάζεθε κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πινίσλ GA Ferries. Σν έξγν ζα παξαδνζεί ηνλ Οθηώβξην ηνπ Οινθιεξψζεθε ε κειέηε Πξνθεξχρζεθε ην έξγν κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ Καηαθπξψζεθε ζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ε θαηαθχξσζε Εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην. Εγθαηαζηάζεθε ν εξγνιάβνο Οινθιεξψζεθαλ νη νηθνλνκηθέο κειέηεο ΕΠΑ & ΕΣΕΠ. Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ Σν έξγν νινθιεξώζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί πληάρζεθαλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Πξνθεξχρζεθε δεκφζηνο αλνηρηφο δηαγσληζκφο κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ πληάρζεθαλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Πξνθεξχρζεθε δεκφζηνο αλνηρηφο δηαγσληζκφο Ο δηαγσληζκφο θεξχρζεθε άγνλνο Πξνθεξχζεηαη λένο δηαγσληζκφο Εγθξίζεθε ε κειέηε ην ζπλνιηθφ έξγν Εδφζε άδεηα απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην (ΚΑ) Εγθαηαζηάζεθε ν εξγνιάβνο Άξρηζαλ νη εξγαζίεο. Σν έξγν εθηειείηαη Υξόλνο Παξάδνζεο: Ινύιηνο

3 5 Α. Γ Δπηβαηεγόο ηαζκόο Κξνπαδηέξαο (Αθηήο Μηανύιε) Εθπνλείηαη ε κειέηε Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Αλαπαιαίσζε Σαηληόδξνκνπ Μώινπ Κξάθαξε 7. Monorail πεξηκεηξηθά ηνπ ιηκαληνύ πληάρζεθαλ νη κειέηεο πληάρζεθαλ ηεχρε δεκνπξάηεζεο Εγθξίζεθαλ απφ ην Δ.. Πξνθεξχρζεθε ην έξγν κε ζχκβαζε παξαρψξεζεο. Ο δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο Απνθαζίζζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΟΛΠ Α.Ε. ζηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Πνιηηηζηηθήο Αθηήο Πεηξαηά. Έληαμε ζην ΔΠΑ Πξνθεξχρζεθε ε Α θάζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έγηλε ε πξνεπηινγή ησλ νκίισλ Αλάζεζε ζχληαμεο ηερληθήο πξνκειέηεο Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ εθθξεκεί ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Δ.. ηνπ ΟΛΠ Α.Ε. Παξαδφζεθε ε ηερληθή πξνκειέηε θαη ηα ηεχρε δηαγσληζκνχ Έγηλε ε κειέηε θφζηνπο σθειεηψλ (costbenefit) Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ γηα ρξεκαηνδόηεζε 8. Πνιηηηζηηθή Αθηή Εγθξίζεθαλ νη πξνηάζεηο απφ ην Τπ. Πνιηηηζκνχ θαη ππνγξάθηεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ΟΛΠ Α.Ε. θαη Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Σν Master Plan ζπληάρζεθε θαη παξνπζηάζζεθε ζηηο 04/01/2011 Η πξνκειέηε ηεο Α θάζεο νινθιεξψζεθε Οη κειέηεο ΤΠΠΟ γηα ην Μνπζείν Ελάιησλ Αξραηνηήησλ παξαδφζεθαλ. Πξνθεξύρζεθε δηεζλήο αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο. Η Πέηξηλε Απνζήθε αλαπαιαηψλεηαη απφ ηνλ ΟΛΠ θαη ζα παξαδνζεί ηνλ Αχγνπζην 2012 Οη δχν πνιπψξνθεο Απνζήθεο δεκνπξαηήζεθαλ ζε δχν θάζεηο γηα παξαρψξεζε Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα έρνπλ πξνθεξπρζεί φιεο νη απαηηνχκελεο κειέηεο Υξεκαηνδφηεζε: ΟΛΠ, ΕΠΑ, Jessica, Ιδηψηεο 3

4 9. Δπέθηαζε ηνπ Car Terminal ζηελ πεξηνρή Αγ. Γεσξγίνπ Κεξαηζηλίνπ (πξώελ Καξβνπλόζθαια) 10. Δπέθηαζε Ννηίνπ Ληκέλα (Κξνπαδηέξα) 11. Πεξηβαιινληηθή Αλάπιαζε (πξάζηλν) 12. Πεξηβαιινληηθή Αλάπιαζε (θσηνβνιηατθό πάξθν) Εηνηκάζζεθαλ νη κειέηεο Απνμειψζεθαλ φια ηα παιαηά ζηέγαζηξα Απνκαθξχλζεθαλ φιεο νη ηξίηεο επηρεηξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο Έθπγαλ φια ηα Ro-Ro Σν έξγν θαηαζθεπάζζεθε θαη ιεηηνπξγεί. Είλαη ην κεγαιχηεξν Car-Terminal ηεο Αλαη. Μεζνγείνπ Καηαξηίζζεθε ε νξηζηηθή κειέηε Αλεηέζε ζην ΕΜΠ κεηά απφ δηαγσληζκφ ε κειέηε ηνπ έξγνπ επί θπζηθνχ νκνηψκαηνο. Παξαδφζεθε ε κειέηε Οινθιεξψζεθε ε νξηζηηθή κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Αλαηέζεθαλ θαη εθπνλήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο κειέηεο (cost-benefit) Εγθξίζεθε απφ ηελ ΕΑΛ Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ γηα ρξεκαηνδόηεζε Εηνηκάζζεθαλ νη κειέηεο Πξνθεξχρζεθε αλνηρηφο δηαγσληζκφο Επειέγεζαλ νη αλάδνρνη Σν έξγν άξρηζε ηνλ Ννέκβξην 2010 θαη ήδε νινθιεξώζεθε Καηαξηίζζεθαλ νη κειέηεο (α + β θάζε) Καηαξηίζζεθαλ ηα ηεχρε 7 δεκνπξαζηψλ Ελεθξίζεζαλ απφ ην Δ.. Καηαηέζεθαλ νη κειέηεο ζηε ΡΑΕ/ΔΕΗ. Σν έξγν πξνθεξύρζεθε 13. SILO Έθιεηζαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ SILO ζηηο Μεηαηξνπή ηνπ Κηηξίνπ ζε Μνπζείν Δλάιησλ Αξραηνηήησλ ηεο ρώξαο Μεηαθέξζεθε ην πινίν Hellas Liberty γηα ειιηκεληζκφ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κπξνζηά ζην θηίξην 14. ΝΑΤΟΛΠ Α.Δ. Επειέγε ν Δ/λσλ χκβνπινο κεηά απφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο ηελ Οινθιεξψλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 4

5 15. Δηαηξία πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξώλ θαη LOGISTICS Ο.Λ.Π. Α.Δ. 16. Τπνζαιάζζηα Γηάβαζε Πεδώλ ζην Κεληξηθό Ληκάλη (λέν έξγν) 17. Αλάπηπμε Δκπνξηθνύ Ληκέλα (Ληκέλαο Ηξαθιένπο) 18. Τπνζαιάζζηα Γηάβαζε Απηνθηλήησλ ζην Κεληξηθό Ληκάλη Επειέγε ν Δ/λσλ χκβνπινο κεηά απφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ Έλαξμε ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο ηελ Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο θαη ζε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηώλ θξνπαδηέξαο Αλαηέζεθε θαη παξαδφζεθε ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ην γεληθφ αλαπηπμηαθφ ζρέδην Σν 2012 ζα μεθηλήζνπλ ηα έξγα πινπνίεζεο Αλάζεζε ηερληθήο δηεξεχλεζεο ηνπ έξγνπ Παξαδφζεθε ε πξνθαηαξθηηθή κειέηε 5

6 ΔΙΓΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΛΠ Α.Ε. ζπληάρζεθε βάζεη αλαζεσξήζεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ ην 2009 θαη εγθξίζεθε απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη εηεζίσο θάζε Δεθέκβξην. Σν επελδπηηθό πξόγξακκα κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ θαη Δηεπζχλνληνο πκβνχινπ θ. Γηψξγνπ Αλσκεξίηε, απεζηάιεη ζε όινπο ηνπο ζεζκηθνύο θνξείο ηνπ Πεηξαηά, ηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ Κπβέξλεζε θαη ηηο ΔΕΚΟ ην Δεθέκβξην ηνπ Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ζπδεηήζεθε ζε νινκέιεηα θαη ζε νκάδεο εξγαζίαο επί δίκελν θαη παξνπζηάζζεθε παξνπζία όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Πεηξαηά ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΟΛΠ Α.Ε. uπφ Δηυπνπξγηθή Επηηξνπή ππφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θ. Θ. Πάγθαιν, ζηηο 4 Μαξηίνπ ηηο δηαβνπιεύζεηο, νη νπνίεο πξνεγήζεθαλ ηεο ηειηθήο ζπζθέςεσο έιαβαλ κέξνο: Τπνπξγνί θαη Γεληθνί Γξακκαηείο έμη Τπνπξγείσλ (Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο). Ο Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο. Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Η Ννκαξρία Πεηξαηά. Οη Γήκαξρνη Πεηξαηά, Γξαπεηζώλαο-Κεξαηζηλίνπ θαη Πεξάκαηνο. Οη βνπιεπηέο Α θαη Β Πεηξαηά. Σν Ληκεληθό ώκα. Οη Πξόεδξνη θαη Γ/ληεο ύκβνπινη ΓΔΚΟ (ΟΕ, ΕΡΓΟΕ, ΓΑΙΑΟΕ, ΑΜΕΛ, ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ, ΗΑΠ, ΣΡΑΜ, ΣΡΙΑΝΟΕ). Οη θνξείο ηεο Ναπηηιίαο (Ε.Ε.Ε., Ε.Ε.Α., Ε.Ε.Μ.Φ.Π.,.Ε.Ε.Ν). Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά. Σν Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά. Ο Δκπνξηθόο ύιινγνο Πεηξαηά. Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά. 6

7 Η Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε. Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. Σν Δξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά. Η Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία. Δθπξόζσπνη Σξαπεδώλ. Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα φια απηά ηα ζέκαηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πέξαλ ησλ ζπδεηήζεσλ, θξαηήζεθαλ πξαθηηθά θαη θαηαηέζεθαλ γξαπηά ππνκλήκαηα κε απόςεηο. Σν Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα επίζεο επαλαδηαηππψζεθε, εγθξίζεθε απφ ην Δ.. ηνπ ΟΛΠ Α.Ε., εθηππψζεθε θαη δηαλεκήζεθε ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ Πεηξαηά, ρσξίο λα ππάξμεη απφ θαλέλα ζεζκηθά ζπκκεηέρνληα θνξέα ηνπ Πεηξαηά έγγξαθε πξφηαζε ή παξαηήξεζε επί ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ. εκεηψλεηαη φηη ην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα έρεη δηαλεκεζεί ζε φιεο ηηο Πξεζβείεο, ηα Forum πνπ έγηλαλ ζηελ Ειιάδα, έρεη ππνβιεζεί ζηα Επξσπατθά Όξγαλα θαη ηελ Επξσπατθή Σξάπεδα Επελδχζεσλ, έρεη αλαξηεζεί ζην Invest in Greece θ.α. Σέινο, ην Επελδπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ΟΛΠ παξνπζηάζζεθε θαη θαηαηέζεθε επηζήκσο ζηελ Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδώλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηεο Βνπιήο, απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Δηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ ΟΛΠ Α.Ε. θ. Γηψξγν Αλσκεξίηε ζηηο 15/12/2010 κε ζεηηθά ζρφιηα φισν ησλ παξφλησλ βνπιεπηψλ. 7

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα