ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Σπουδαστές: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΜ: ΣΠΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤ ΑΞΙΑ, ΑΜ: Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Γ. Παλιατσός ΑΘΗΝΑ2013 1

2 2

3 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πρόλογος Περ ίληψη Λέξεις Κλειδιά Abstract Keywords Εισαγωγή Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση Εισαγωγή Η λεκτρομαγνητική ρύπανση Π ερί η λεκτρομαγνητική ς ασθένειας Πηγ ές δημιουργίας η λεκτρομαγνητικού νέφους Μη ιονίζουσα ακτινοβολία Ιον ίζου σα ακτινοβολία Αρχή λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας Εισαγωγή Σταθμοί βάση ς Συσκευές ομιλίας Ι. Τερματικές συσκευές κινητή ς τηλεφωνίας Συσκευές αποδ έσμευση ς χειρών Μικροκυματικ ές κεραίες ασύρματων ζεύξεων Κίνδυνοι από τη χρήση κινητών τηλέφωνων Γενικά Η βιολογική δράση της ηλεκτρομαγνητική ς (Η/Μ) ακτινοβολίας Απορρόφηση της ηλ εκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και δ ε ίκτης SAR Επιπτώσε ι ς τη ς κινητής τη λεφωνίας στην υγεία Θερμικά αποτελέσματα Μη θερμικά αποτελέσματα Οφθαλμοί Ν εοπλασί ες Σχόλια για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων Άλλες επιπτώσεις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

4 5. 1. Εισαγωγή Φυσικέ ς π ε ριβαλλοντικές επ ιπτώσεις Βιολογικ ές περιβαλλοντικ ές επιπτώσεις Κοινωνικ ές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Άλλες επ ιπτώσεις Υγ ιεινή και ασφ άλεια των επ αγγελματικά ε κτιθ έ μενων στη ν ηλεκτ ρομαγ νητική ακτινοβολία Γενικά ι.2. Εργασί ε ς συντήρησης σ ε σταθμούς βάση ς Εργασ ίες συντ ή ρηση ς σε κε ραίες Εργασίες σε τηλεφωνικά κέντρα Μέτ ρ α γ ια την προφύλαξη των επαγγελματ ικά ε κτιθέ μενων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Σταθμοί βάσης κινητή ς τηλεφωνίας Συμπ ε ράσματα Ι Βιβ λ ιογ ρ αφία

5 Πρόλογος Η επιλογή του θέ ματο ς τη ς Πτυχιακή ς Εργασία μα ς οφ ε ίλεται στο γ εγονό ς ότι η έ κθ εση του ανθρώπου στα η λεκτ ρομαγνη τ ικά π εδ ία ε ίνα ι καθημε ρινή, στη σημ ε ρινή οργανω μέν η κοινωνία και αυξάνεται συνεχώς, ακολουθώντας τι ς γρήγορες μεταβολές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η ανασκόπηση αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομ ένων σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλε ί στον ανθρώπινο οργανισμό η έ κθεσή του στις ραδιοσυχνότητες της κινητή ς τηλεφωνία ς, των σταθμών-βάσης τη ς κινητή ς τηλεφωνίας και των ασύρματων τηλεφώνων, καθώς και την παράθεση των γενικότερων συνεπειών της χρήση ς αυτή ς τη ς τεχνολογία ς στη δημόσια υγ ε ία. Στο σημείο αυτό θ έλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μα ς Αθανάσιο Γ. Παλιατσό που μα ς καθοδήγησε ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία μας. 5

6 6

7 Περίληψη Η ε ργασία αυτή έχε ι ω ς σκοπό να δώσ ε ι απαντήσ ε ι ς, όπου αυτό ε ίναι εφικτό, σχετικά μ ε τις επιπτώσεις της ηλ ε κτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγ ε ία και να προτε ίν ε ι τρόπου ς αντιμετώπισης των προβλημάτων, με τα οποία πιθανά θα έρθουν αντιμέτωποι οι χρήστες τη ς κινητή ς τηλεφωνίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατανόηση των ιδιοτήτων τη ς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, του τρόπου λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας και των παραγόντων που καθορίζουν την έκθεση στις ακτινοβολίες της κινητής τηλεφωνίας. Για αυτό το λόγο αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ιονίζουσα και μη ιονί ζουσα ακτινοβολία, μ ε βάση το υπόβαθρο τη ς επιστημονική ς βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα γίνεται μια γενική επισκόπηση και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας. Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης πραγματικών μετρήσεων σε συνδυασμό με την αποτύπωση της ισχύουσας για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία νομοθεσίας. Επίσης, μελετήθηκαν οι οδηγίες που ακολουθούνται, όσον αφορά την έκθεση σ ε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με έμφαση στα όρια που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του κοινού και την ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησής του. Τέλος γίνεται αναφορά σε πιθανά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι χρήστες, με παράθεση αποτελεσμάτων ερευνών και εκθέσεων σχετικών, με τις επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία η έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας (στον εγκέφαλο, στους οφθαλμούς, στην ακοή, στους ενήλικες, στα παιδιά κ.ά.). Παράλληλα, παρουσιάζονται οι προτεινόμενες λύσεις που ενδεχομένως καταστήσουν την προστασία των χρηστών πιο αποτελεσματική. Το τρέχον επίπεδο γνώσεων δεν είναι επαρκές για να υποστηρίξει επιστημονικά την υπόθεση ότι οι εν λόγω ραδιοσυχνότητες ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία. Η έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι μέρος της καθημερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες και υπάρχει ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στις ραδιοσυχνότητες των κινητών τηλεφώνων, κινητό τηλέφωνο σταθμούς βάσης και ασύρματα τηλέφωνα, καθώς και τις πιθανές επιδράσεις. Εντούτοις, οι πιο πιθανές ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ορισμένων τύπων καρκίνου, χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένη έρευνα. Λέξεις κλειδιά: Ατυχήματα, σταθμοί βάσης, καρκίνος, ανθρώπινη υγεία, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα 7

8 8 Abstract This paper aims to provide answers where possib\e, on the effects of electromagnetic radiation on health and propose ways of tackling problems, which will likely come faced by mobile phone users. This can be achieved by understanding of the properties of electromagnetic radiation, the method of the mobile phone and the factors that determine exposure radiation of mobile telephony. For this reason initially analyzed basic concepts such as electromagnetic radiation, ionizing and non-ionizing radiation relying on background of the scientific literature. Specifica\ly, we have an overview and analysis of how operation of mobile telephony. The results of analysis actual measurements in combination with the mapping of existing legislation on exposure to e\ectromagnetic radiation and the instructions are followed regarding exposure to electromagnetic fields, with emphasis on the limits established to protect the public and minimize iπadiation. Final\y, were addressed the potential problems that may be encountered by users, focusing on surveys and reports, the impact on health of exposure to radio frequency fie\ds of mobile telephony (brain, eyes, hearing, adults, children etc.). Moreover, the proposed solutions may make protection of users most effective. The current \evel of knowledge is not sufficient to support scientific case that these frequencies may cause harm to human health. Human exposures to e\ectromagnetic fιelds are part of everyday life in modem societies, and there is concem about the potential impact on human health. This review presents recent epidemiological data on human exposure to radio frequencies of mobile phones, mobile phone base stations and cordless phones as wel\ as the possible effects areas. \n particu\ar, possible indications of an increased risk of certain types of cancer require further investigation. Key words: Accidents, base stations, cancer, human health, mobile phones, wireless phone

9 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Τα ηλε κτρομαγνητικά κύματα εμφανίζονται με διαφορ ετικές μορφ ές, στις οποί ες π ε ριλαμβάνονται τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το ορατό φως, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ. Τα ηλεκτρομαγνητικά π εδία εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, το η λεκτρομαγνητικό φάσμα, το οποίο χωρίζ εται σ ε επιμέρου ς περιοχές, τις ζών ες συχνο τήτων. Το φάσμα των συχνοτήτων περιλαμβάν ε ι την ιονί ζουσα και τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (Σχήμα 1 ). ( ύ\ ' Ι ζ<>οο&.; α ο.: τ ι, ο βολ ί ε.; <J 1 1ι 1ω φ ι ~ Γp ι Η ι ""ι r"" ' Ι Ι JΙ ΙΙ. l ' ηη~ 1 '1-, i ι "ltn l! I t lt ΙJ \j )Ι I Ι ιl l ' ' ' 1\fJ1 Π\ΙΓ ΙJ{")\ 11.! J>ΙI\ ιu 1 1 ""!.'''"''" 11 10: ι ο 10 ιη : ι ο " ω Ν ΙΟ '" ιο :" 10: 1 ι Η..~ ι Σχήμα l. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Τα η λε κτρομαγνητικά ( Η/Μ) πεδία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντο ς σ το οποίο ζούμε, μ ε κύριες φυσικ ές πηγές ακτινοβο λ ίας το μαγνητικό π εδίο τη ς Γη ς και την η λιακή (ορατ ή, υπ έρυθρη και υπ ε ριώδ η) ακτινοβο λία. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν επιπρόσθετες πηγ ές Η/Μ πεδίων από ανθρώπινε ς εφαρμογ ές τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην ιατρική πρακτική. Στον οικιακό ή στον εργασιακό μας χώρο, Η/ Μ π εδία δημιουργούνται γύρω από τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις, τις συσκευ ές μικροκυμάτων, τα τηλεχειριστήρια και άλλες ηλεκτρικές συσκευέ ς, όπω ς στεγνωτήρες μαλλιών, ξυριστικές μηχαν ές, οθόνες υπολογιστών και αντικλεπτικά συστήματα. Εξάλλου, στου ς εξωτ ε ρικού ς χώρου ς είμαστ ε εκτεθειμένοι σε ασθενή Η/Μ π ε δία από διάφορ ες πη γές, όπως ρ αδ ιοφωνικ ές κ εραί ες, δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, γραμμ ές μεταφοράς η λεκτρικού ρ εύματος και καλώδια ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς. Η έκθεση σε Η/Μ πεδία ανθρώπινης προέλευσης είναι αναπόφευκτη στις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίω ς λόγω τη ς αυξανόμενη ς χρήση ς κινητών τηλεφώνων με σύγχρονη αύξηση του αριθμού κεραιών κινητή ς τηλεφωνίας. Συνακόλουθα, αυξάνεται η ανησυχία του κοινού για το κατά πόσο η έ κθ εση σε Η/Μ π ε δία μπορ ε ί να επιφέρει δυσμεν είς επιπτώσεις στη δημόσια υγ ε ία, ενώ η επιστημονική κοινότ ητα δεν ε ίναι ακόμα σε θ έση να δώσε ι μια σαφή απάντηση. Τα κινητά τηλέφωνα λε ιτουργούν με Η/Μ π εδία τη ς κατη γ ορίας των ραδ ιοκυμάτων, μήκου ς κύματο ς από 300MHz ως - 2GHz, φάσμα το οποίο χαρακτηρί ζεται από μη ομοιόμορφη -τοπική 9

10 κυρίως- απορρόφηση ενέργειας από τους ιστούς. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί στις συχνότητες 900MHz, l 800MHz και 21 OOMHz. Οι βιολογικές επιδράσεις αυτού του φάσματος της Η/ Μ ακτινοβολίας στους ιστούς μπορούν να διακριθούν σε (α) θερμικές εξαιτίας τοπικής παραγωγής θερμότητας, (β) αθερμικές, που είναι αποτέλεσμα απορρόφησης θερμότητας ικανής να αυξήσει τη θερμοκρασία, αλλά αντιρροπούμενης από τοπικούς βιολογικούς θερμορρυθμιστικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να μην αυξάνεται τελικά η θερμοκρασία των ιστών και (γ) μη θερμικές, οι οποίες προκαλούνται από απορρόφηση χαμηλών ποσών ενέργειας, μη ικανών να αυξήσουν τη θερμοκρασία του ιστού. Είναι σημαντικό να αντιδιασταλεί η έννοια της απλής βιολογικής επίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον κίνδυνο για την υγεία: συγκεκριμένα, μια βιολογική επ ίδραση δ εν συν ι τά υποχρ εωτ ιι<ά κα ι κ ίν δυνο γ ια την υγ ία. Τα ραδ ιοκύ ματα εν έχετα. ι να nροκαλ έσουν πλειάδα μεφήσιμων βιολογ κών επ ιδ ράσεων, καθώς μπορούν να επάγ ουν η λ ε κτρ1κά ρ ύματα στα κύτταρα α θ ενέστ pα από φυσι λ γι Ή ενυπά ρχ vtα. \ναι ό J,Ιω π λύ πιθανόν να επιδ ρούν στους ιστού ς με μηχανισμούς που δεν έχουν περιγραφεί ακόμα. Τα τεχνητά ηλεκτρικά πεδία αποτελούν ζωτικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωή ς για περισσότερο από Ι 00 χρόνια. Το θέμα των επιπτώσεών του ς στην υγεία έχει αποτελέσ ε ι αντικείμ ενο έντονη ς επιστημονική ς έ ρ ευνας από τη δ ε κα ετία του Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της ανησυχίας σχετικά με τις πιθανές βλάβες τη ς Η/Μ ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Η επιστημονική κοινότητα έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό επισταμένα και υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών επιστημονικών ε ργασιών. Ειδικότ ε ρα, η Βρ ετανικ ή πιτ ροπή Ακτινοπροστασίας το έτο ς 2004 προειδοποίησε για την ανάγκη μη χρήση ς των κινητών από τα παιδιά εκτό ς ιδιαιτέρων περιπτώσεων. Αυτή η ανησυχία κορυφώθηκε μετά από την Ευρωπαϊκή μελέτη REFLEX (επτά ευρωπαϊκό)v χωρών και 12 εργαστηρίων) για βλάβη στο DNA (Adikofer 2006). Επίσης πληθαίνουν οι αναφορές για πιθανέ ς βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στους κατοίκους των γύρω περιοχών όπω ς στην Ισπανία (Naνarro et al. 2003), στη Γαλλία (Santini et al. 2002), στη Γε ρμανία (Eger et al. 2004), κ. λπ. Η κινητή τηλ εφωνία χρησιμοποι ε ί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σχετικ ές μελέτες αποδεικνύουν ότι τιμές ακτινοβολίας εντός των χαρακτηριζόμενων ορίων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε ζώντες οργανισμούς, όπως: ( 1) Συμπτώματα του συνδρόμου των μικροκυμάτων (διαταραχή μνήμη ς, έλλειψη συγκ έντρωση ς, εξάντληση, πονοκεφάλου ς κ.ά. ιδιαίτερα σε απόσταση m από την κεραία), με τιμές ακτινοβολίας έκθεση ς μw/cm2, δηλαδή κατά πολύ μικρότερες από τα ελληνικά όρια ασφαλε ίας (Santini et al. 2002, N aνarro et al. 2003, Oberteld et al. 2004), (2) Κάτοικοι που έμειναν εντό ς ακτίνα ς 400m από κεραία κινητής τηλεφωνίας για 1 Ο χρόνια παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά καρκίνου σε σχέση με τους κατοίκους που ζούσαν σε απόσταση μεγαλύτ ε ρη των 400m (ICNIRP 1998). Από σχετική μ ελέτη έχουν αναφερθεί διαταραχέ ς στα χρωματοσώματα, αιματολογικές βλάβες, επίδραση στην αναπαραγωγή και αύ ξ ηση του καρκίνου, σ ε τιμή ακτινοβολίας έκθεση ς O.lμW /cm 2, δηλαδή 6300 φορέ ς μικρότερη από τα ελληνικά όρια ασφαλείας (Goldsmith 1995). Η διαταραχή στην αναπαραγωγική διαδικασία επιβεβαιώνεται και από του ς Panagopoulos et al. (2004) που σ ε σχετική μελέτη αναφ έ ρονται στι ς επιδράσ ε ις τη ς ακτινοβολία ς τη ς κινητή ς τηλεφωνία ς στην αναπαραγωγική ικανότητα των πειραματό ζωων (με ίωση αναπαραγωγή ς). Το 10

11 ίδιο ακ ριβώ ς επιβ εβαιώνουν οι Magras and Xenos ( 1997) σε σχε τική μελέτ η του ς γ ια τ ιμ ές ακτινοβολίας έκθεση ς μ εταξύ Ο. 16 και μW/cm 2, δη λαδή από 3938 μ έχρι 598 φορές χαμηλότε ρ ες από τι ς ελληνικές οριακές τιμές. Μ έχρι σήμ ε ρα, δ εν υπάρχουν επιστημονικά τ εκμηριωμέν ες απόψ ε ις για σοβαρ ές επιπτώσε ι ς, τουλάχιστον μ ε τα διαθ έσιμα επιδημιολογικά στοιχε ία. Η ανασκόπηση αυτή έχε ι ω ς στόχο να παρουσιάσ ε ι συνοπτικά και με εύχρηστο τ ρόπο επικαιροποιημένα δ εδομ ένα αναφορικά μ ε τις επιδράσ ε ις τη ς Η /Μ ακτινοβολίας από χρήση κινητή ς τη λεφωνίας (κινητά τη λέφωνα κ αι σταθμοί βάση ς κ ινητή ς τη λεφων ίας ) στον ανθρώπινο οργανισμό. Παράλληλα, παρατίθενται επιστημονικά δ εδομ ένα για τη χρήση ασύρματη ς τηλεφωνίας, που λειτουργ ε ί σε παρόμοι ες Η/Μ συχνότητ ες με την κινητή τη λεφωνία, αλλά έχε ι χαμηλότερη ισχύ. Σε μ ελέτη του Balmori (2005) αναφέ ρθηκε ότι φωλιές των πουλιών που βρίσκονταν σε απόστασ η από τιc; εραl εc; ή ταν μ ε ιω μέ ν η η αναπα ραγωγ ι] σε σ(ιγ ιφ ισ η μ ι; τα πο\ιλ ιά που οι φώ ιι~ του ηταν σ ε απόσταση μεν ct υτ pη 11

12 1 1! 1 12

13 Κεφάλαιο 2 Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση 2.1 Εισαγωγή Όσο πληθαίνουν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές συσκευ ές, οι οποί ε ς βέβαια μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, τόσο αυξάνει, ιδίως στα αστικά κ έντρα, μια ιδιότυπη μορφή «ρύπανσης» της ατμόσφαιρας, η οποία κάτω από ορισμένες συνθήκε ς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο. Η ρύπανση αυτή βρίσκεται παντού, είναι αόρατη και ιδιαίτερα επιζήμια, έως και επικίνδυνη. Πρόκε ιται για τη «ρύπανση του η λε κτρομαγνητικού π εριβάλλοντος», η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς αυξάν ε ται αλματωδώς η χρήση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Υπάρχει παντού γύρω μας και φανερώνεται με τις χαρακτηριστικές σε όλους μας παρεμβολές στο ραδιοφωνικό ή τη λεοπτικό σήμα. Δεν είναι όμω ς πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι η ηλε κτρονική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει διακοπές στη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών, με μοιραίες συνέπειες. Για παράδειγμα: παρενόχληση της λειτουργίας βηματοδοτών καρδιάς, μπλοκάρισμα συστημάτων του αυτοκινήτου όπως το σύστημα πέδησης ABS, η διατάραξη της λ ειτουργίας ευαίσθητων ιατρικών μηχανημάτων. Η διεθνή ς επιστημονική κοινότητα έχει καταληφθεί από ηλεκτρονικό πυρετό, γι' αυτό και υπάρχει η ανάγκη για την έκδοση προτύπων και τη θέσπιση κοινά αποδεκτών διαδικασιών ποιότητας έτσι ώστε να απαλειφτούν τέτοιου είδου ς προβλήματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινε ς ζω έ ς. Το «σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου» εμπεριέχει όλα τα συμπτώματα από τα μαγνητικά πεδία των μηχανημάτων που μας περιτριγυρίζουν. Οι εργαζόμενοι σε χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές παραπονέθηκαν για καταρροή, ερεθισμένα μάτια, ισχυρούς πόνου ς στην πλάτη, διαλείψεις και κατάθλιψη. Όταν οι οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών περιέχουν ειδικά φίλτρα προστασίας από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, τότε τα συμπτώματα αυτά μειώνονται πάρα πολύ. Στα παλιά χρόνια, στον άνθρωπο επιδρούσαν μόνο τα εξωτερικά φυσικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Στις μέρες μας όμως όλα άλλαξαν, με τον συνδυασμό της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης των κινητών τηλεφώνων και της σωρείας ηλεκτρικών συσκευών που δημιουργούν Η/Μ πεδία και επιβαρύνουν την κατάσταση, ένα πλήθος ορατών και αόρατων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συνθέτει το περιβάλλον και αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Έτσι λοιπόν εκτός από τον Ήλιο υπάρχουν και άλλες (τεχνητές) πηγές, οι οποίες όχι μόνο δεν είναι ορατές από τον άνθρωπο, αλλά η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί σημείο προβληματισμού των επιστημόνων και εστία κοινωνικών εντάσεων. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στις κεραίες (κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας, RADAR), στις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ στους μετασχηματιστές των υποσταθμών του δικτύου διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος και τέλος στις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. 13

14 Σχετικά με τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, στον Πίνακα 1 εμφανίζονται τιμές τη ς έντασης (millitelsa, mt) του δ η μιουργούμενου μαγνητικού πεδίου σε διάφορες αποστάσεις από τη συσκευή. Οι τιμές εξαρτώνται και από το μοντέλο της συσκευής. Πίνακας 1. Τιμές της έντασης (mt) του δημιουργούμενου μαγνητικού π εδ ίου σε διάφορες αποστάσεις (Παρασκευόπουλος 2009). ΣΥΣΚΕΥ Η Ένταση (mt) μαγνητ ικού πεδίου σε απ όσταση από τη συσκευ ή 3cm 30cm lm Ψυγείο Ο.Ο Ι < Ο.Ο Ι Πλυντήριο οούγων ο. ο ι - ο. ι 5 Ηλεκτοικό σίδεοο Ο. Ο Ι Συσκευή τηλεόρασηc ο. οι - ο. ι 5 Ηλεκτρονικός υπολογιστnc (PC) < Ο. ΟΙ Εστία μαγειοέματοc; , ο.οι Φούονοcμικοοκυμάτων Ηλεκτοική τοστιέρα < Ο.Ο Ι Ηλεκτοικn σκούπα Ξ η οαντf)ραc; μαλλιών Ο.ΟΙ - 7 Ο.Ο Ι Μίξερ τροφήc; Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ο.οι - ο. 3 Ηλεκτρικό οολόι Τόσο οι εμφανιζόμενες στον Πίνακα 1 συσκευές, όσο και οι άλλες οικιακές συσκευές εκπέμπουν μη ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία, της οποίας η επίδραση στον άνθρωπο βρίσκεται υπό την έρευνα των ειδικών επιστημονικών κέντρων. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η παραπάνω ακτινοβολία δεν έχει καμιά σχέση με την καρκινογόνο ιονίζουσα Η/ Μ ακτινοβολία (ραδιενεργό ακτινοβολία ή ακτινοβολία Γ, ακτίνες Χ, το πλέον δραστικό τμήμα της υπεριώδου ς ακτινοβολίας). Πάντως και εδώ ισχύει η Αρχή της Συνετής Αποφυγή ς που υλοποι ε ίται με την όσο το δυνατόν μικρότ ε ρη διάρκεια έκθεσης και με τη θέση μας σε μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή τ η ς ακτινοβολίας (Χουζαίος 2007). 2.2 Η λε κτρομαγνητική ρύπανση Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση είναι ένα είδος περιβαλλοντολογικού ρύπου Η/Μ φύσης. Σαν Η/ Μ "νέφος", μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «Electro-Smog» ή «Electronic Smog», που υπάρχει γύρω μας και είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής Η / Μ του περιβάλλοντος που ελκύεται από τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία είτε δεν σχεδιάστηκαν καλά, ε ίτε δεν τηρούν τα ελάχιστα όρια ασφαλείας, είτε δεν υφίστανται ποιοτικό έλεγχο. 14

15 2.3 Περί ηλεκτρομαγνητικής ασθένειας Όταν λέμε Η/Μ ασθένεια εννοούμε μια κατάσταση δυσλειτουργίας των ζωντανών οργανισμών. Την δυσλειτουργική αυτή κατάσταση μπορούμ ε να την εντοπίσουμ ε σε δυο βασικά πεδ ία: τα πεδία ανίχνευσης και τα πεδ ία εντοπισμού. Στην παρούσα διάσταση της μακρομοριακής ύλης-ενέργειας, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα πεδία εντοπισμού της Η /Μ ασθένειας, πεδία που έχουν σχέση με τις κρίσιμες βιοενεργειακές διεργασίες των ζωντανών οργανισμών (ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον, αποθήκευση, αναδιανομή, μεταλλαγή). Όμως πέρα από τα βασικά πεδία εντοπισμού της ηλεκτρομαγνητική ς διαταραχής, πρέπει να διακρίνουμε και τα βασικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής στα οποία εμφανίζονται οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα τη ς ευρύτητας και του βάθους πάνω στην συνολική λειτουργία της ζωντανής ύλης. Τα τέσσερα βασικά επίπεδα στα οποία εκδηλώνονται οι Η/Μ διαταραχές είναι τα εξής: α) το επίπεδο του πυρήνα των κυττάρων, όπου εκεί οι Η/ Μ διαταραχές έχουν να κάνουν με σοβαρότατες δυσλειτουργίες στην διαίρεση-πολλαπλασιασμό των κυττάρων, στην αντιγραφή και την μεταγραφή του DNA και γενικά έχουν σχέση με την αλλοίωση - μεταλλαγή του DNA την θνησιγόνο και ανασχετική-αναστροφική της βιολογικής εξέλιξης, β) το επίπεδο του κυττάρου, όπου εκεί οι Η/Μ διαταραχές σχετίζονται με σοβαρότατες δυσλειτουργίες στην μεταφορά - μετάφραση του γενετικού υλικού που έρχεται από τον πυρήνα, δυσλειτουργίες γενικά στο μηχανισμό σύνθεσης πρωτεϊνών, στους μηχανισμούς παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, στους μηχανισμούς γενικά της επικοινωνίας των κυττάρων με το εξωτερ ικό τους περιβάλλον και τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων απέναντι σε εξωγενείς βλαπτικούς παράγοντες, γ) το επίπεδο των κυτταρικών ιστών, όπου εκεί οι Η/Μ διαταραχές σχετίζονται με σοβαρ ές δυσλειτουργίες στην επικοινωνία των κυττάρων, στην συνοχή τους, και άρα στην οργάνωση και τον λειτουργικό συντονισμό τους, δ) το επίπεδο των οργάνων και το οργανικών συστημάτων των διαφόρων οργανισμών όπου εκεί πλέον οι δυσλειτουργίες σχετίζονται με σοβαρά προβλήματα επίσης επικοινωνίας και συντονισμού των διαφόρων ιστών και οργάνων, άρα προβλήματα στην συμπληρωματικότητα και συνεργατικότητα ιστών, οργάνων και οργανικών συστημάτων (http://www.explain.gr/index.php/ / ). 2.4 Πηγές δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού νέφους Πηγές δημιουργίας του Η/Μ νέφους είναι οι διάφορες ηλεκτρικ ές ή μαγνητικές ή Η/Μ συσκευές ανεξαρτήτως μεγέθους και χρήσης. Ένα απλό παράδειγμα Η/Μ ρύπανσης είναι η πιθανή εκπομπή μικροκυμάτων από ένα "κακό" φούρνο μικροκυμάτων, μιας συσκευής που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του φαγητού και φυσικά δεν πρέπει να διαφεύγουν στον εκτός του φούρνου χώρο. Σε αυτή τη περίπτωση, υπάρχει Η/Μ ρύπανση στον εκτός του φούρνου χώρο, 15

16 η οποία δεν είναι επιθυμητή. Η Η/Μ ακτινοβολία (EMF - ElectroMagnetic Field Radiation) διακρίνεται σε ιονίζουσα και σε μη-ιονίζουσα ανάλογα με τη συχνότητά της). 2.5 Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία είναι εκείνη που δεν μπορεί να προκαλέσει ιονισμό δηλαδή να προκαλέσει μετακίνηση ηλεκτρονίων από τον φλοιό των ατόμων και των μορίων ή ακόμη να διεγείρει πυρήνες στοιχείων. Τέτοιου είδους ακτινοβολία προέρχεται από : ένα μέρο ς του υπεριώδους φάσματο ς (UltraViolet - UV), το ορατό φω ς, το υπέρυθρο φάσμα ( InfraRed -IR), πηγές μικροκυμάτων (MicroWaνes - MW), πηγές ραδιοφωνικών σημάτων (RF) που μπορεί να προέρχονται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς πομπούς, εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πηγές ακτινοβολίας όπως γραμμές μεταφοράς (Extremely LowFrequency - ELF radiation) και ισχυρά σταθερά η λεκτρικά ή μαγνητικά π εδία (strong DC fields). Η μη-ιονίζουσα ακτινοβολία παράγ εται από διάφορα είδη πηγών που υπάρχουν στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή στο περιβάλλον, από lasers μ έχρι γραμμές μεταφοράς, οικιακέ ς συσκευές, συσκευές κινητών τηλεφώνων, υπολογιστές, κεραί ες κινητής τηλεφωνίας, κεραίες ραντάρ, ραντάρ αυτοκινήτων, ραντάρ εσωτερικού χώρου, ασύρματα δίκτυα κ.λπ. (Σχήμα 2). j Σχήμα 2. Διατάξε ις που παράγουν μη - ιονίζουσες ακτ ινοβ ολίες. Το πρωτεύον φαινόμενο τη ς μη - ιονίζουσας ακτ ινοβολίας είναι η αύ ξηση τη ς θερμοκρασίας στου ς σωματικούς ιστούς. Αυτό συμβαίνει διότι τα Η / Μ πεδία επ ιβάλλουν μια κίνηση στα φορτία, που ε ίναι εντοπ ισμένα μέσα στο ανθρώπινο σ6)μα. Η επιβράδυνσή τους μετατρέπεται σε θερμότητα. Η έκλυση θερμότητας αλλάζε ι την ταχύτ ητα των βιοχημικών αντιδράσεων, που συμβαίνουν μέσα στο σώμα και πιθανόν και την έκ βασή του ς. Δυστυχώς θα απαιτηθούν ακόμη 16

17 πολλά χρόνια για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί επίδραση ς τ η ς μη - ιονίζουσας ακ τ ινοβολ ία ς σε βιολογικ ές αντιδράσεις και σε βίο-ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Μ έχρι τότ ε θα πρ έπει να καταβληθούν προσπάθειες προσδιορισμού των αιτιών που προκαλούν την Η /Μ ρύπανση ώστ ε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία. 2.6 Ιονίζουσα ακτινοβολία Ιονίζουσα ακτινοβολία είναι εκείνη η Η/Μ ακτινοβολία, που έχει αρκετή ενέργεια για να προκαλέσε ι μετακίνηση ηλεκτρονίων από το φλοιό των ατόμων και των μορίων, ή ακόμη να διεγε ίρε ι πυρήν ες στοιχε ίων στοιχείων (http://maradclub.blogspot.com/2010/03/blog-post_ 704.html). Τέτοιου είδους ακτινοβολία προέρχεται από : ένα μέρος του υπεριώδους φάσματος, ακτίνες Χ, ακτίνε ς γ και την κοσμική ακτινοβολία 17 D ι o.ιιll""'\'3uvu....,

18

19 Κεφάλαιο 3 Αρχή λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας 3.1 Εισαγωγή Η παροχή υπηρ εσιών κινητή ς τη λεφωνίας στου ς χρήστες, γ ίν ε ται ε φι κτή μ ε την γεωγ ραφική διαίρεση των περιοχών σε δομές, γνωστές ως «κυψέλες». Άλλωστ ε από εδώ προκύπτει και ο χαρακτηρισμό ς «κυψ ελοειδ ές δίκτυο». Ο σταθμό ς βάσης τοποθ ετε ίται σε κατάλληλη θέση εντό ς τη ς κυψέλη ς, ώστε να εξασφαλίσε ι μ ε την πλήρη κάλυψή τη ς, την λε ιτουργία των κινητών τηλεφώνων εντό ς αυτής με την απαραίτητη ποιότητα υπηρε σίας. Αποτ ελε ίται από αρκ ετές κεραίε ς εκπομπής και λήψης, καθώς και από μια μονάδα ελέγχου. Οι σταθμοί βάση ς διαχε ιρίζονται όλες τις κλήσεις των κινητών τηλ εφώνων εντός τη ς κυψ έλη ς και συνδέονται με ένα κέντρο (Σχήμα 3) με συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια ή υπε ρκατευθυντικές ζεύ ξε ις. Από αυτό λαμβάνουν τις συνομιλί ες που πρέπει να διαβιβάσουν σε κάποιο κινητό τηλέφωνο στην κυψέλη του ς, και σε αυτό διαβιβάζουν τις συνομιλ ίες που διενεργούνται από κάποιο κινη τό τηλέφωνο στην κυψέλη του ς. Αν κάποιο κινητό τηλέφωνο απομακρυνθεί από την κυψ έλη τότε η κλήση μεταβιβάζεται αυτόματα στην επόμενη. Η αδιάκοπη επικοινωνία ενό ς χρήστη κινητού τηλεφώνου επιτυγχάνεται με την διαδοχική επικοινωνία της συσκευής με του ς σταθμού ς βάση ς που συναντά στην διαδρομή του (Σχήμα 3). Σχήμα 3. Σταθμοί βάσης που συνδέονται με ένα κεντρικό σημείο (http ://www.eett. gr/opencms/opencm s/admin/downloads/ lnfonηatiνe_documentation/hlktromag nitikh _ Entypo _3.pdt). Το ραδιοσήμα του σταθμού βάσης πρέπει να είναι τόσο ισχυρό ώστε να φθάνει σ ε κάποιο κινητό τηλέφωνο ακόμα και στα όρια τη ς κυψέλης, αλλά όχι υπερβολικά ισχυρό γιατί έτσι θα δημιουργούσε παρεμβολ ές στα σήματα των γειτονικών κυψελών. Αν σ ε κάποια κυψέλη χρησιμοποιούνται όλο και π ε ρισσότ ε ρα κινητά τηλέφωνα τότε έρχεται η στιγμή που υπερφορτών ε ται ο σταθμός βάση ς. Τότ ε γίνεται υποδιαίρεση της κυψέλης, εγκαθίστανται πρόσθ ετοι σταθμοί βάσης που με μικρότ ε ρη ισχύ εκπομπής εξυπηρετούν τις μικρότ ε ρε ς κυψ έλες του ς. Άρα όσο μεγαλύτ ε ρο ς είναι ο αριθμό ς των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται, 19

20 τόσο π ε ρισσότεροι σταθ μ οί βάση ς χρε ιάζονται, αφού κάθ ε σταθμό ς βάση ς μπορεί να ε ξυπη ρετήσει μέχρ ι ένα μέγ ιστο αριθμό κλήσεων (www.eeae.gr). '.. " Σχήμα 4. Κάλυψη δ ικτύου MARGARIT!S-te!iko htm). (http://kyttariki.biol.uoa.gr/mob!le-phon ES/E RMHS- Οι κυψέλες θεωρούνται εξαγωνικού σχήματος (Σχήμα 4, δομή κερήθρας) αν και στ η ν πράξη το σχήμα τους μπορεί να είναι ακαθόρ ιστο λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, τη ς αδυναμίας των εταιριών γ ια δ ιάφορου ς λόγους να τοποθετήσουν του ς σταθμού ς στα κατάλληλα σημεία και τη ς πυκνότητα ς των χρηστών. Υπάρχουν όρια σχε τικά μ ε την μέγιστ η π ε ριοχή κάλυψη ς των σταθμών βάση ς, διότι τα ραδιοκύματα ε ξασθενούν ση μαντικά καθώ ς διαδίδονται στον αέ ρα. Μ ετά τα 35km, ο χρόνος που απαιτε ίται για να μεταδοθούν τα σήματα μ εταξύ των κινητών τηλεφώνων και των σταθμών βάσ η ς αυξάνεται. Ο αριθμός των πομπών που εγκαθίστανται σ ε ένα σταθμό βάση ς καθορί ζε ι την χωρ η τικότητά του. Προσθέτοντας περισσότερου ς πομπού ς αυξάνεται η χωρητικότητα ενό ς σταθμού βάσ η ς αλλά υπάρχει περιορισμό ς στον αριθμό των πομπών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Λόγω αυτών των π ε ριορισμών οι κυψ έλες των σταθμ<i)ν βάση ς έχουν διάσταση που κυμαίνονται από! km έως! Okm σε αγροτικές π ε ριοχές και μ ε ρικ ές εκατοντάδ ες μέτρα σε αστικές. Τόσο ο ι σταθμοί βάση ς όσο και τα κινητά τηλ έφωνα ε κπέμπουν και λαμβάνουν η λε κτρομαγν η τική ακτινοβολία. Όταν μιλάμε στο κινητό τ η λέφωνο, η φωνή μας μετατρ έπ ε ται σ ε ταλαντώσε ις ηλεκτρ ικών και μαγνητικών π εδίων που διαδί δονται ω ς κύματα που ταξιδ εύουν μ ε την ταχύτητα του φωτός. Τα κύματα αυτά μ εταφέρουν εν έ ργ ε ια και άρα πληροφορίες έως ότου συναντήσουν τον πλησιέστερο σταθμό βάση ς κινητή ς τηλεφωνίας. Όταν η κεραία του σταθμού βάση ς παραλάβ ε ι το σήμα υπό τ η ν μορφ ή τη ς η λε κτρομαγνητική ς ακτινοβολίας, το μεταφ έ ρ ε ι στο δίκτυο κινητ ή ς τηλεφωνίας και αποστέλλε ι το αρχικό μήνυμα στον προορισμό του. Στα δίκτυα GSM τ η ς κινη τή ς τ η λ εφωνία ς, η πλ η ροφορία μ ε ταδίδ ε ται ψηφιακά. Η συνομιλία εξαρχή ς ψηφιοποιε ίται και στη συν έχε ια κω δ ικοποιε ίται στο εκπ εμπόμ ενο σήμα. Στο δέκτη αποκωδικοποι ε ίται και μ ετατρ έπ εται πάλι σ ε αναλογικό σήμα ούτως ώστ ε να γίνει αντιληπτή. Η λέξη GSM προ έ ρχεται από τα αρχικά του "Global System for Mobi le Communications" και ε ίναι ένα πρότυπο σύστη μα κιν η τή ς τηλεφωνίας. Σ ε αυτό το σύστημα, η π ε ριοχή των συχνοτήτων που έχε ι εκχωρηθ ε ί γ ια τη λε ιτουργία των δικτύων κινητή ς τη λεφωνίας υποδιαιρ ε ίται σ ε 20

21 περισσότε ρες περιοχές, κανάλ ια εύρους 200kHz. Κάθε κανάλι μπορ ε ί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από οκτώ το πολύ συνδρομητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κανάλι διαδοχικά για λίγο χρόνο, περίπου 0.57ms. Κάθε σταθμός βάσης επικοινωνεί με τα κιν η τά τηλέφωνα που υπάρχουν γύρω του συνήθως με 6 έως 12 κανάλια συχνοτήτων. Τα κανάλια αυτά ε ίναι διαφορετικά μεταξύ γειτονικών κυψελών για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, και ξαναχρ ησιμοποιούνται σε απομακρυσμένες κυψέλες. Αυτό απαιτεί ανάλογη σχεδίαση του δ ικτύου ώστε οι κυψέλες που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια να είνα ι όσο το δυνατόν απομακρυσμένες. Π λέον όμως εφαρμόζεται η τεχνολογία τρίτης γενεάς κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογία που επιτρέπε ι την μετάδοση ε ικόνας, ήχου και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και με υψηλές ταχύτητες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος UMTS από τα αρχικά των λέξεων " Uniνersal Mobile Telecommunications System" και της χρήσης ενός ευρέος φάσματος καναλιού επικο ινωνίας της τάξης των 5MHz μεταξύ κινητού και σταθμού βάσης. Η πρόσβαση των συνδρομητών μπορεί να γίνετα ι ταυτόχρονα στην ίδια ζών η συχνοτήτων επειδή δ ιαχωρίζονται με την χρήση κωδικών. Οι δυο γειτονικοί σταθμοί βάσης μπορ ε ί να εκπέμπουν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων και κάθε συνδρομητής να εξυπηρετε ίται ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερους σταθμούς βάσης. Το μέγεθος τη ς κυψέλης που καλύπτει ο σταθμός βάσης δεν είναι σταθερό αλλά μπορεί να μ εταβάλλεται. Συγκεκριμένα όταν ένας σταθμός πρέπει να εκπέμψε ι μεγάλο όγκο πληροφοριών, είτε επειδή λειτουργούν πολλά κινητά τηλέφωνα είτε επε ιδή υπάρχει απαίτηση υψηλών ρυθμών μεταφοράς δεδομένων, τότε με ιώνεται η ισχύς ώστε να μικρύνει η περιοχή κάλυψης του σταθμού. Αυτό ονομάζεται «αναπνοή της κυψέλης». Η διαδικασία αυτή έχε ι ως στόχο την αποφυγή παρεμβολών στους γειτονικούς σταθμούς. 3.2 Σταθμοί Βάσης Οι σταθερές κεραίες που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία αναφέρονται ως σταθμοί βάσης. Οι σταθμοί βάσης αποτελούνται από κεραίες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι κεραίες τοποθετούνται σε μεγάλο ύψος και συνήθως στις στέγες πολυώροφων κτηρίων ή σε ειδικούς πυλώνες. Το τυπικό ύψος τοποθέτησης των κεραιών είναι l 5m έως 60m. Οι κεραίες που χρησιμοποιούντα ι για την μετάδοση και λήψη σημάτων προς και από τους χρήστες του δικτύου, αποτελούνται από ορθογώνια πλαίσια, με διαστάσεις συνήθως από 0.3m έως l.2m. Επιπλέον στου ς σταθμούς βάσης υπάρχουν και κεραίες κατόπτρου ή πιάτου οι οποίες αποτελούν τερματικούς κόμβους μικροκυματικής σύνδεσης μ ε άλλους σταθμούς βάσης για την διασύνδεση του δ ικτύου. Ανάλογα με το πλήθος των χρηστών που εξυπηρετούν αλλά και τη θέση τους, οι σταθμοί βάσης μπορεί να απέχουν μεταξύ τους από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως μερικά χιλιό μ ετρα. Υπάρχουν οι εξή ς κατηγορίες σταθμών βάσης : σταθμοί βάσης μακρο-κυψελών, σταθμοί βάσης μικρο - κυψελών και σταθμοί βάση ς πικο-κυψελών. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται περισσότερο για λόγους σκοπού τοποθέτησης και όχι για τεχνικούς λόγους ή περιορισμούς. Συνήθως οι 21

22 πρώτες αποτελούν την κύρια υποδομή του δικτύου, οπότε τοποθετούνται σε επαρκές ύψος ώστε να γίνονται ορατές σε όλη την περιβάλλουσα γεωγραφική περιοχή. Οι σταθμοί βάσης μικροκυψελών τοποθετούνται πολύ χαμηλότερα και κοντά στο επίπεδο του δρόμου όπου κα ι η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι μεγαλύτερη. Οι κεραίες αυτές είναι πολύ μικρότερες και μπορούν να ενισχύσουν την χωρητικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Τέλος, οι σταθμοί βάσης πικο-κυψελών χρησιμοποιούνται γ ια να ενισχύσουν την κάλυψη στο εσωτερικό κτηρίων. Οι σταθμοί βάσης σε περιοχές με χαμηλή χρήση κινητών τηλεφώνων μπορούν να έχουν ένα μόνο πομπό συνδεδεμένο με τις κεραίες τους, οπότε εκπέμπουν σε μία μόνο συχνότητα. Οι σταθμοί βάσης σε πολυσύχναστες περιοχές έχουν περισσότερους από δέκα πομπούς, επιτρέποντας την ταυτόχρονη μετάδοση σε διαφορετικές συχνότητες και την εξασφάλιση επικο ινωνίας με πολλά κινητά τηλέφωνα. Η ισχύς κάθε πομπού σταθμού βάση ς ρυθμίζεται έτσ ι ώστε να επιτρέπει την χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στην περιοχή που καλύπτει 0 σταθμός βάσης και όχι εκτός αυτής. Σε δύσκολο ανάγλυφο ή στην ανάγκη για κάλυψη μεγαλύτερων κυψελών χρειάζονται και μεγαλύτερες τιμές ισχύος. Όμως η ισχύ ς εξόδου μεταβάλλεται και ανάλογα με το χρόνο και το πλήθος των τηλεφωνικών κλήσεων που διαχειρίζονται οι σταθμοί βάσης. Η ακτινοβολία από τις κεραίες που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς βάσης, εκπέμπεται σε στενές κατά την κατακόρυφη διεύθυνση δέσμες, οι οποίες παρουσιάζουν ελαφρά κλίση προ ς τα κάτω σε σχέση μ ε τον ορίζοντα. Η ένταση του πεδίου ακριβώς κάτω από τις κεραίες και πάνω στους στύλους του σταθμού βάσης είνα ι πολύ χαμηλότερη από αυτήν που μετράται απευθείας μπροστά και σε μικρή απόσταση από τις κεραίες. Οι λοβοί των κεραιών διευρύνονται με την απόσταση, και αγγίζουν τα ο επίπεδο του εδάφους σε αποστάσεις 50m έως 300m από τις κεραίες. Τα επ ίπεδα πυκνότητας ισχύο ς σε αυτές τις αποστάσεις είνα ι πολύ μικρότερα από εκείνα που προκύπτουν απευθείας μπροστά από τις κεραίες. Σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες όπου 0 κύριος λοβός αγγίζει το επίπεδο του εδάφους, η έκθεση στην ακτινοβολία οφείλεται σε δευτερεύοντες λοβούς (Σχήμα 5). Σε αυτές τις αποστάσεις ενδέχεται η πυκνότητα ισχύο ς να υπερβεί τα επίπεδα που προτείνει η ICN IRP. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να υπολογίζουν τα επίπεδα ακτινοβολίας σε διάφορες διευθύνσεις γύρω από τις κεραίες τους ώστε να καθορίζουν μια απόσταση ασφαλείας, τέτοιες ώστε το κοινό να μην μπορεί να εισέλθει μέσα σε αυτές (ζώνες περιορισμένης πρόσβασης). ιο ι c.. c ρuίο ( Σχήμα 5. Ακτινοβολία κεραίας σταθμού βάσης (www.eeae.gr). 22

23 Στου ς σταθμού ς βάση ς υπάρχουν αρκετοί παράγοντ ες που καθορί ζουν τα επίπ εδα τ η ς προσπίπτουσας ακτινοβολίας στις θέσεις που μπορεί να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, όπως: Ι. Η ισχύς εκπομπής: Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς εκπομπής τόσο μεγαλύτερη είναι και η ακτινοβολία που προσπίπτ ε ι στις θέσεις που μπορ ε ί να βρίσκονται άνθρωποι. Τυπικ ές τιμές ισχύος στην είσοδο των κεραιών βάσης είναι από 1 OW έως 40W για αραιοκατοικημένες περιοχές και έως \OW σε πυκνοκατοικημένες. 2. Το διάγραμμα ακτινοβολίας τη ς κεραίας: Οι κεραίε ς δ εν εκπέμπουν σφαιρικά αλλά υπάρχουν κατευθύνσε ι ς στις οποίες εκπέμπουν πολύ περισσότ ε ρο από άλλες. Διαφορές που μπορεί να προκύψουν στην ισχύ της ακτινοβολίας στις διάφορες κατευθύνσεις μπορεί να είναι της τάξης του 100. Οι κατασκευαστές παρέχουν διαγράμματα για τον τρόπο μεταβολής της ισχύος της ακτινοβολίας των κεραιών συναρτήσει της κατεύθυνσης. 3. Η απόσταση από την κεραία : Η ακτινοβολούμενη ισχύς προς μια κατεύθυνση δεν είναι σταθερή, αλλά μειώνεται πολύ γρήγορα με την απόσταση. 4. Τα παρεμβαλλόμενα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια: Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εξασθενεί πολύ στα σημεία που βρίσκονται πίσω από τοίχου ς ή οροφ ές κτηρίων. Για να κατασκευαστεί ένας σταθμός βάσης πρέπει να χορηγηθεί άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μελέτη η οποία θα περιέχει αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχέδια του κάθε σταθμού κεραιών, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της λειτουργίας των διατάξεων κεραιών του σταθμού στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ώστε να γνωμοδοτήσει θετικά. Στις μελέτες αυτές υπολογίζεται η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες του σταθμού βάσης που προσπίπτει σε θέσεις που θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Επίσης, συνυπολογίζεται η επιβάρυνση από τυχόν γειτονικούς σταθμούς βάσης που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50m από τον υπό εξέταση σταθμό. Με τους υπολογισμούς αυτούς θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ένταση της Η/Μ ακτινοβολίας, σε οποιαδήποτε θέση είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του κοινού, είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια που αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι μελέτες ραδιοεκπομπών συντάσσονται με ευθύνη των μελετητών. Εάν η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διαπιστώσει οποιαδήποτε στιγμή ότι τα στοιχεία της μελέτης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενημερώνει την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ώστε να προβεί σε άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού. Δεν επιτρέπεται στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να κάνουν προσθήκες ή τροποποιήσεις στις θέσεις και στα χαρακτηριστικά των κεραιών ενός σταθμού βάσης χωρίς προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση της άδειας που του έχει χορηγηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας υποβάλλεται καινούρια μελέτη ραδιοεκπομπών. Ακόμα και σε αλλαγές που μεταβάλλουν εκ των υστέρων τα επίπεδα έκθεσης των ανθρώπων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως η κατασκευή ενός ψηλού κτηρίου κοντά στον σταθμό, πρέπει να εκπονηθεί νέα μελέτη που να λαμβάνει υπόψη και την παρουσία της νέας αυτής κατάστασης. 23

24 3.3 Συσκευές ομιλίας Τερματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας Τα κινητά τηλέφωνα είνα ι χαμηλής ισχύος πομποδέκτες ραδιοκυμάτων οι οποίοι μετατρέπουν τη φωνή σε ψηφιακά δεδομένα και στη συν έχεια σε ραδιοκύματα και το αντίστροφο. Για την αποστολή αυτών των ραδιοκυμάτων από κινητό τηλέφωνο σε κινητό τη λέφωνο, χρησιμοποιούνται οι σταθμοί βάση ς. Όrαν κάποιος καλεί από το κινητό του τηλέφωνο, αυτό εκπ έμπ ε ι ραδιοκύματα που διαδίδονται στον αέρα μέχρι να συναντήσουν κάποιο δέκτ η στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Όταν ο σταθμός βάση ς λά βει τα ραδιοκύματα που προέρχονται από το κινητό τηλέφωνο, προωθεί την κλήση σε ένα άλλο σταθμό βάσης. Έτσι η κλήση αποστέλλεται στο σταθμό που βρίσκετα ι πλησιέστερα του καλούμενου χρήστη μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Στην συν έχε ια ο σταθμό ς βάση ς εκπέμπ ε ι ραδιοκύματα τα οποία λαμβάνει ο δέκτης του καλούμενου χρήστη, τα οποία και μετατρέπει ξανά σ ε ήχο (Σχήμα 6). Ασυρματη Ζιuξη -"ι Ψηφιακο Τηλι.,ωνικο Κίν τρο Σταθμος Βασης Σταθιρο Καλωδιο Σχήμα 6. Λειτουργία κινητού τηλεφώνου (http: //comtechamfί ssa. pbwork s.co m). Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν σ ε καθορισμένα επίπεδα ισχύο ς. Η μέση ισχύ ς εκπομπή ς είναι O.SW ή και μικρότερη. Η εκπεμπόμενη ισχύς προσαρμό ζετα ι από τα ίδια τα κινητά τηλέφωνα στα κατώτερα επίπεδα διατηρώντας όμως την επικοινωνία με το σταθμό βάση ς αξιόπιστη. Ε ίναι φυσικό, όταν τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται κοντά σε σταθμό βάσης, να απαιτούνται χαμη λότερα επίπεδα ισχύο ς. Επο μένω ς, πύκνωση του δ ικτύου σταθμών βάσης έχε ι ς ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ισχύο ς εκπο μπή ς από τα κινητά τη λέφωνα. Όμως η ρύθμιση της ισχύο ς επηρεάζετα ι και από ένα άλλο παράγοντα. Το περιβάλλον. Έτσ ι χαμηλότερα επίπεδα ισχύος απαιτούνται όταν γίνεται ανεμπόδιστη σύνδεση μεταξύ κινητού τηλεφώνου και σταθμού βάσης σε σχέση με αυτά που απαιτούνται όταν μεσολα βούν κτήρια ή άλλα ε μπόδια. Τα κινητά τηλέφωνα δεν εκπ έ μπουν ραδιοκύματα συνεχώς. Όταν ένα κινητό είναι ενεργοπο ιημένο και δεν πραγματοποιεί κλήση, επικοινων εί περιοδικά μ ε την κεραία που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Επ ιπλέον κατά την διάρκεια της συνομιλία ς αν ο χρήστης είναι σιωπηλό ς τότε το επίπεδο ισχύος μ ειώνεται (διακοπτό μ ενη ή ασυνεχή ς εκπομπή, di scontinuous transmi ssion, 'ΌΤΧ "). Τέλος, μόνο όταν το κινητό τηλέφωνο ε ίναι κλειστό τότε αυτό δεν εκπ έ μπε ι. Στο σύστημα GSM, μ έχρ ι οκτώ χρ ήστ ες μοιράζονται το ίδιο κανάλι 24

25 συχνοτήτων και κάθε κινητό μεταδίδει μόνο κατά την διάρκεια του 1/8 του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η μέση ισχύς βρίσκεται στο 1/8 της μέγιστης ισχύος. Τα κινητά τηλέφωνα 3 11 ς γενιά ς (UMTS/WCDMA) δεν διαχωρίζουν τα σήματα στο πεδίο του χρόνου ή των συχνοτήτων οπότε σήματα στέλνονται ταυτόχρονα με άλλα χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι συχνοτήτων. Τα κινητά τηλέφωνα GSM λειτουργούν με μέγιστη ισχύ τα 2W (GSM 800/900) και 1 W (GSM 1800/ 1900). Η μέγιστη λοιπόν μέση ισχύς είναι το 1 /8 αυτών δηλαδή 250m W για GSM 800/900 και 125m W για GSM 1800/\ 900. Για την τεχνολογία GPRS ισχύουν τα ανωτέρω επίπεδα ισχύος αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα 2/8 του χρόνου οπότε διπλασιάζονται και τα αντίστοιχα μεγέθη ισχύος. Τέλος για την τεχνολογία UMTS και WCDMA η μέγιστη μέση ισχύς μπορεί να φθάσει τα Ο. 125W και 0.250W, αντίστοιχα. Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ραδιοκύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για να επικοινωνήσουν με τους σταθμούς βάσης που μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε διεύθυνση σε σχέση μ ε τον χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέρος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα να κατευθύνεται στο σώμα του χρήστη και κυρίως το κεφάλι. Για τη μέτρηση της παραμέτρου αυτής χρησιμοποιείται ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption Rate - SAR). Τα επίπεδα του ειδικού ρυθμού απορρόφησης εξαρτώνται από σειρά παραγόντων όπως ο τύπος του κινητού τηλεφώνου, η πραγματική ισχύς εξόδου του κινητού τηλεφώνου, ο χρόνος ομιλίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η απόσταση του κινητού από τον χρήστη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κινητών τηλεφώνων είναι ότι δεν εκπέμπουν με σταθερή ισχύ. Η μέγιστη ισχύς μιας συσκευής GSM είναι 2W. Όμως η ισχύς αυτή μπορεί να μειωθεί και να φτάσει στο ένα χιλιοστό της μέγιστης ισχύος που είναι τα 2mW. Αναλογικά με την ισχύ εκπομπής της συσκευής μειώνεται και η τιμή του SAR. Η ισχύς που εκπέμπεται από μια συσκευή επιλέγεται από την ίδια την συσκευή ανεξάρτητα από το χρήστη, με βάση την ποιότητα της επικοινωνίας της συσκευής με τον σταθμό βάσης. Έτσι όσο καλύτερη είναι η ποιότητα επικοινωνίας (πράγμα που συνήθως στις συσκευές του εμπορίου αντιπροσωπεύεται από την ύπαρξη μπαρών στην οθόνη του κινητού και άρα τόσες περισσότερες μπάρες θα υπάρχουν), τόσο καλύτερο το σήμα και επομένως η ισχύς εκπομπής θα είναι χαμηλότερη. Γενικά τα όρια των SAR των συσκευών του εμπορίου κυμαίνονται από 0.5 έως 1.3W/kg, με τις περισσότερες να βρίσκονται γύρω από την τιμή 0.9W/kg (όριο Ε. Ε. η τιμή 2W/kg) Συσκευές αποδέσμευσης χειρών Είναι προφανές ότι έστω και μικρή αύξηση της απόστασης του κινητού τηλεφώνου από το σώμα μας, μειώνει σημαντικά την έκθεσή μας στην Η/Μ ακτινοβολία. Έτσι χρησιμοποιώντας συσκευές αποδέσμευσης χειρών μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στο χρήστη και το κινητό τηλέφωνο. Επομένως, με τον τρόπο αυτό μειώνεται η έκθεση του κεφαλιού μας αλλά και του σώματος μας στην Η/Μ ακτινοβολία. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε τα βοηθήματα αυτά έχοντας το κινητό τηλέφωνο κολλημένο στο σώμα μας, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να μεταφερθεί η έκθεση σε άλλο σημείο του σώματος. Τα ενσύρματα εξαρτήματα αποδέσμευσης των χεριών αποτελούνται από ακουστικό, μικρόφωνο, το clip στερέωσης και το καλώδιο μεταξύ 25

26 ακουστικού, μικροφώνου και της συσκευής μήκους περίπου 1 m. Αυτά δεν αναμεταδίδουν την ακτινοβολία στο κεφάλι. Από την άλλη, τα ασύρματα εξαρτήματα τεχνολογίας BLUETOOTH αντικαθιστούν την εκπομπή της συσκευής κοντά στο κεφάλι με ένα σύστημα ασύρματου πομποδέκτη που επικοινωνεί με την συσκευή με πολύ μικρή ισχύ και για απόσταση το πολύ 1 Om. Αυτά εκπέμπουν πολύ μικρότερη ακτινοβολία από ένα κινητό τηλέφωνο, επειδή η απόσταση ανάμεσα στο ακουστικό και το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την απόσταση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στον σταθμό βάσης της κινητής τηλεφωνίας. Έτσ ι, η επιβάρυνση από τη χρήση τους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή που θα υπήρχε αν χρησιμοποιούσ ε απευθείας το κινητό τηλέφωνο. Η ισχύς εκπομπής των συσκευών BLUETOOTH είναι της τάξης του 1 mw στη συχνότητα των 2.4SGHz. Ακόμα καλύτερη επιλογή είναι ή χρήση της μετεξέλ ιξη ς των ακουστικών BLUETOOTH σε συσκευές συνδυασμού ενσύρματου ακουστικού και ασύρματου πομποδέκτη για την επικοινωνία με το κινητό τηλέφωνο. Όταν γίνεται αποτελεσματική χρήση των βοηθημάτων αποδέσμευσης χεριών, η τιμή του SAR μπορεί να μειωθεί έως και εκατό φορές. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση του κινητού τηλεφώνου από το σώμα του χρήστη είναι πρωταρχικής σημασίας (0.Sm τουλάχιστον). 3.4 Μικροκυματικές κεραίες ασύρματων ζεύξεων Αποτελούν κεραίες οι οποίες βρίσκονται επί των ιστών των κεραιών σταθμών βάσης. Είναι υπερκατευθυντικές, δηλαδή εκπέμπουν μια πολύ στενή δέσμη ηλεκτρο μαγνητική ς ακτινοβολίας και χρειάζονται δύο όμοιες κεραίες για να πραγματοποιηθεί μία ζεύξη. Όλη η ακτινοβολία συγκεντρώνεται στην κατεύθυνση της ευθείας που συνδέει τις δύο κεραίες και η ακτινοβολία που διαφεύγει εκτός αυτής της στενής δέσμης είναι σχεδόν μηδενική. Για την πραγματοποίηση της ζεύξη ς δεν πρέπει να παρεμβάλλεται τίποτα μεταξύ των δύο κεραιών. Μερικές φορές είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια απευθείας σύνδεση ενός σταθμού βάσης με το κέντρο του και έτσι χρησιμοποιείται κάποιος άλλος σταθμός βάσης ως ενδιάμεσος. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιάμεσος σταθμός βάσης θα έχει περισσότερες από μία μικροκυματικές κεραίες. Επομένως οι μικροκυματικές κεραίες των ασύρματων ζεύξεων χρησιμοποιού νται για την επικοινωνία του σταθμού βάσης με το υπόλοιπο δίκτυο και η όποια ακτινοβολία εκπέμπεται, περιορίζεται στην ευθεία που συνδέει τις δύο κεραίες (Σχήμα 6). 26

27 Κεφάλαιο 4 Κίνδυνοι από τη χρήση κινητών τηλέφωνων 4.1 Γενικά Οι ανησυχίες όλων για προβλήματα που πιθανόν να προκαλείται από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγ ε ία, ε ίναι φυσιολογικ ές. Η κινητή τηλ εφωνία ε ίναι μια πρόσφατη τεχνολογία μ ε πολλές εφαρμογ ές που εισέβαλε απότομα στη ζωή μας κατά τα τ ελ ευταία 20 χρόνια. Οι χρήστες κινητ ών τη λεφώνων σε όλες τις ηλικιακές ομάδ ες αυ ξάνονται με ταχύ ρυθμό. Η χρήση κινητών τηλεφώνων σε παιδιά και έφηβους δημιουργε ί ακόμη π ε ρισσότ ε ρου ς φόβου ς. Σταδιακά διαπιστώνεται ότι ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται διαπιστώσεις και συμπεράσματα σοβαρών ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση κινητών τη λεφώνων. Β έβαια, στι ς περισσότερες περιπτώσ ε ις δημοσιεύσεων, δεν επιβεβαιώνονται οι φόβοι που υπάρχουν για αύ ξηση του κινδύνου προσβολή ς από καρκίνο ή άλλ ες ασθ έν ε ιε ς εξαιτίας τη ς χρήση ς κινητή ς τηλεφωνίας. Ωστόσο, εκε ίνο που πλ έον αποδεικνύεται ω ς ο μεγάλος κίνδυνος για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων είναι η απροσεξία. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο, για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ελεύθ ε ρα χέρια, αποσπάται η προσοχή του. Η απόσπαση της προσοχής του χρήστη κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγεί αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, του πεζού που περπατά στο δρόμο και του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητέ ς του ή στο δρόμο, αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο. Η απόσπαση τη ς προσοχής χρηστών κινητών τηλεφώνων ε ίναι αιτία ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκληση ς αναπηριών και περιστατικών θανάτων. Το κινητό τηλ έφωνο είναι χρήσιμο και προσφέρει πολλά στην ασφάλεια μας, εντούτοις δεν θα πρέπει να αγνοούνται μερικά βασικά σημεία: 1. Τι είναι η τύφλωση απροσεξίας; Μείωση της προσοχής και αύξηση του χρόνου αντίδρασης οδηγού που μιλά σε κινητό τηλέφωνο, έστω και με ελεύθερα χέρια, είναι αιτία πρόκλησης δυστυχήματο ς. 2. Η προσοχή παιδιών που μιλούν σε κινητό τηλέφωνο, ενώ π ε ρπατούν, μειώνεται και κινδυνεύουν από σοβαρά ατυχήματα, όταν διασταυρώνουν δρόμο. 3. Οδηγοί που μιλούν σε κινητό τηλέφωνο, κρατώντας το στο χέρι ή με ελεύθερα χέρια, διατρέχουν τετραπλάσιο κίνδυνο να εμπλακούν σε αυτοκινητικό δυστύχημα. 4. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κακή συνήθεια τοποθέτησης του κινητού τηλεφώνου σφηνωμ ένου μεταξύ του ώμου, του λαιμού και της μεταξύ του ώμου, του λαιμού και τη ς κεφαλής, προκαλε ίται κούραση των μυών, των αρθρώσεων και πόνοι στον αυχένα. 5. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση κινητού τηλέφωνου σε ανοικτούς χώρους κατά τη διάρκε ια καταιγίδας και πτώσεις κεραυνών. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυξάνεται ο κίνδυνος να «κτυπηθ ε ί» ο χρήστη ς του κινητού από κεραυνό. 27

28 4.2 Η βιολογική δράση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Από την πρώτη χρήση της ενέργειας RF για ιατρικές εφαρμογές έχε ι γίνε ι γνωστό ότι η υπερβολική θέρμανση των ιστών μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει τραυματισμό. Ωστόσο, επίσης, υπήρξε ενδιαφέρον και την ανησυχία για athermal αποτελέσματα. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της διατριβής του athermal αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν κατά την πρώιμη ιστορία της θεραπευτικής εφαρμογής της τα κύματα RF. Όταν οι υψηλής συχνότητας ρεύματα είχαν αφαιρεθεί, η διεγερσιμότητα του νεύρου γρήγορα επέστρεψε στην αρχική του τιμή. Με τ ην αύξηση του ρεύματος (σε MHz), σε ένα σημείο που επιτεύχθηκε κατά την οποία ήταν ευερεθιστότητα κατάθλιψη. Μελέτη των βιολογικών επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ασαφή Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα από τα επ ιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών που έχε ι αναδειχθεί σε είδος πρώτη ς επιλογής από τους καταναλωτές. Οι λόγο ι είναι πολλαπλοί, με κυριότερο εκείνον της εύκολης και άμεσης επικοινωνίας για λόγους επαγγελ ματικούς, κοινωνικούς αλλά και ψυχαγωγίας. Ιστορικά, η πρώτη εφαρ μογή πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 1970 στα Εργαστήρια Bell, και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η εξάπλωση ε ίναι τόσο μεγάλη που υπολογίζεται ότι σε πολλές χώρες αντιστοιχεί ένα κινητό τηλέφωνο για κάθε τρεις κατοίκους. Έχε ι επισημανθ εί εδώ και αρκετά χρόνια, από τους επ ιστήμον ες τους σχετικούς με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας που προέρχεται από ραδιοσυχνότητες, ο κίνδυνος των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία όσων εκ τίθενται σε αυτές. Όμως επειδή ε ίναι δύσκολη η άμεση απόδειξη των επιπτώσεων αυτών (για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω) το θέμα παραμένει ανοιχτό, μ ε τις Εταιρίες (κατασκευαστ ικ ές κινητών τηλεφώνων και παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας) να υποστηρίζουν ότι τηρούνται τα όρια ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί και τους ερευνητές να επιμένουν (στην πλειοψ ηφία τους), ότι υπάρχουν ποικίλες επιπτώ σ ε ις στους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμ ε το θέμα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται χωρίς να αδικούμε την προσφορά της κινητής τηλεφωνίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και χωρίς να αγνοούμε τις πιθανές (και πολλές φορές ανιχνεύσιμες) βιολογ ικ ές επιπτώσ εις που έχε ι αυτού του είδους η ακτινοβολία. Η κινητή τηλεφωνία στη χώρα μα ς χρησιμοποιεί δύο περιοχές συχνοτήτων: την περιοχή των 900MHz, οι Εταιρίες PANAFON και TELESTET και την περιοχή των l 800MHz η Εταιρία COSMOTE. Οι συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας, σε σχέση με τις άλλες συχνότητες του η λεκτρομαγνητικού φάσματος, εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων μαζί με τις συχνότητες της ραδιοφωνίας της τηλεόρασης κα ι των συστημάτων ραντάρ. Τα χαρακτηριστικά των ραδιοσυχνοτήτων είναι η εκπομπή Η /Μ ακτινοβολίας με συγκεκριμένες

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας 1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας Οι σταθερές κεραίες που χρησιμοποιούνται για τις ασύρματες επικοινωνίες ονομάζονται σταθμοί βάσης κυψελωτών επικοινωνιών ή πύργοι μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1:

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: 49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: Δημήτρης Φίλος Α3 Γιώργος Τιγκιρόπουλος Α3 Ηρακλής Σπυρόπουλος Α3 Χρήστος Τσάκαλης Α3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΡΑΟΥΖΕΟΣ Θέμα εργασίας :Ημέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ

49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ 49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ PROJECT: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κ. Ραουζέος ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΑ3 1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ 2. ΓΚΟΡΙΤΣΑΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 3, ΗΛΙΑ ΗΣΛΑΖΑΡΟΣ 4. ΚΟΛΕΤΣΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ 6. ΚΥΡΙΑΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 7. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣΣΤΑΥΡΟΣ 8. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα δεν έχει τεκμηριώσει ότι η ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή. Πραγματικότητες

Κινητή. Πραγματικότητες Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες 1 ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ Σχολικό έτος 2012-2013 Κινητή Τηλεφωνία: Ερευνητική εργασία 3 ου τμήματος ενδιαφέροντος Α Λυκείου 1 ου ΕΠΑ.Λ. Ιλίου των μαθητών: Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Κινητή Τηλεφωνία Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Τι θα παρακολουθήσουμε Ιστορική αναδρομή Τι είναι το κινητό Πότε Από ποιον Και γιατί Γενιές Πως λειτουργεί Οικονομικά στοιχεία Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κινητά τηλέφωνα και υγεία Λύκουρα Βασιλική 1.Τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας Κινητά ή κυψελοειδή τηλέφωνα Μία απ τις πιο χρήσιμες ηλεκτρονικές συσκευές αναπόσπαστο κομμάτι του προσωπικού μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι ακτινοβολία (SAR) εκπέμπει το κινητό σας ;

Τι ακτινοβολία (SAR) εκπέμπει το κινητό σας ; Τι ακτινοβολία (SAR) εκπέμπει το κινητό σας ; Στις μέρες μας η επιλογή ενός κινητού τηλεφώνου είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει αρκετά συχνά, ειδικά όταν έχουμε απώλειες όπως να μας χαλάσει το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο;

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση [Σημειώσεις] Καθηγητής Γ.Ζουγανέλης Version 0.2 Τόκυο, 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παρούσες σημειώσεις γράφηκαν σχεδόν στο ποδάρι λόγω διαφόρων συμβάντων το 2007, που αφορούσαν τις τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ

22 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ 22 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ 1 Χρησιμοποιούμε hands free ή bluetooth. Το bluetooth αποτελεί πομποδέκτη επικοινωνίας με το κινητό και εκπέμπει μικρή μεν, αλλά συνεχή ένταση ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ Κινητά τηλέφωνα και Υγεία: Απλοί τρόποι προστασίας 1 Στο φυλλάδιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των μέτρων προφύλαξης που έχουν συσταθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθµός Θέσης 1002886 Θέση ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 43 37 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 21 46 ιεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ», (Οδός, αριθµός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο Γ : Η διάδοση του τηλεοπτικού σήματος, επιπτώσεις στο περιβάλλον

Κεφαλαιο Γ : Η διάδοση του τηλεοπτικού σήματος, επιπτώσεις στο περιβάλλον Κεφαλαιο Γ : Η διάδοση του τηλεοπτικού σήματος, επιπτώσεις στο περιβάλλον Ηλεκτρομαγνητική Μόλυνση Στην εποχή μας ο άνθρωπος ζει καθημερινά μέσα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Αναπτυγμένος τεχνολογικά πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Spy Equipment Συστήματα παρακολούθησης

Spy Equipment Συστήματα παρακολούθησης ή συστήματα συλλογής πληροφοριών είναι μια ξεχωριστή τεχνολογία στον τομέα της ηλεκτρονικής αλλά και πληροφορικής που είναι σε θέση με την ανάλογη τεχνογωσία που έχει ο κάτοχος των συστημάτων αυτών να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΙΟΠΡΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Μύθοι και πραγματικότητες για τη μεταξύ τους σχέση ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου, Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Η έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Παπαδοπούλου Σοφιάννα Περίληψη Οι δορυφόροι είναι ουράνια σώματα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί για να εξηγήσει σε τι περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 6ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ-Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΗΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ A: Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου >WiMax, 1 Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης http://eclass.uoa.gr/courses/md73/ Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργαστήριο προσομοίωσης 10-746

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα