ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εγκατάσταση εσχάρωσης-φρεάτιο εισόδου Εξάµµωση-Λιποσυλλογή, µέτρηση παροχής Αντλιοστάσιο ανύψωσης Εξοπλισµός µεριστή - δεξαµενών αποφωσφόρωσης, απονιτρικοποίησης και αερισµού Εξοπλισµός δεξαµενής καθίζησης Αντλιοστάσια ιλύος Αποθήκη λάσπης-προπάχυνση Μηχανική πάχυνση - αφυδάτωση λάσπης Απολύµανση Μεταερισµός-διάθεση Βιοµηχανικό νερό Άρδευση Αντλίες στραγγισµάτων Βασικός µετρητικός εξοπλισµός Εργαστηριακός εξοπλισµός Εγκαταστάσεις κτιρίων Βοηθητικός εξοπλισµός εγκατάστασης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά Αρχές και πρότυπα σχεδιασµού του συστήµατος Φιλοσοφία και δοµή του συστήµατος Αρχιτεκτονική και τεχνική περιγραφή του συστήµατος Προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού θαλάµου ελέγχου κεντρικός λογικός ελεγκτής Βασικές λειτουργίες αυτοµατισµού υποµονάδων της ΕΕΛ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φυσητήρες εξαµµωτή Φυσητήρες Αερισµού Φυσητήρες µεταερισµού Αντλίες ανύψωσης λυµάτων Αντλίες ανακυκλοφορίας µικτού υγρού Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος Αντλίες απόρριψης ιλύος Αντλίες αφυδάτωσης Αντλίες πολυηλεκτρολύτη ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 1

2 Αντλιοστάσιο διάθεσης καθαρών Αντλιοστάσιο βιοµηχανικού νερού Αντλίες τροφοδοσίας νερού (πιεστικό) Αντλιοστάσιο στραγγιδίων ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 2

3 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Στην παρούσα προµελέτη γίνεται µία συνοπτική περιγραφή του βασικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της ΕΕΛ Μεγάλων Καλυβίων και παρατίθενται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Επίσης γίνονται και περιγραφές των συστηµάτων µέτρησης, αυτοµατισµών και τηλελέγχου-τηλεχειρισµού της εγκατάστασης, εγκαταστάσεων για την πυρασφάλεια και εγκαταστάσεις συναγερµού παραβίασης για την ασφάλεια του εξοπλισµού της ΕΕΛ, ενώ τέλος ακολουθούν βασικοί υπολογισµοί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εγκατάσταση εσχάρωσης-φρεάτιο εισόδου Η εγκατάσταση εσχάρωσης λυµάτων µπορεί εναλλακτικά να είναι προκατασκευασµένη και θα περιλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: α. Μία µηχανική εσχάρα τοξωτή ή ευθύγραµµη µε διάκενα περίπου 6-10 χιλ. για κανάλι πλάτους 0,60µ β. Μια απλή παρακαµπτήριο εσχάρα ευθύγραµµου τύπου, πλάτους 0,60 m. γ. Κοχλίας µε πρέσσα εσχαρισµάτων. δ. Θυροφράγµατα αποµόνωσης της µηχανικής και απλής εσχάρας. ε. Κάδο προσωρινής αποθήκευσης εσχαρισµάτων 1,1 µ3. στ. Παροχή νερού και σύστηµα για την πλύση των εσχαρισµάτων και της εσχάρας ζ. Παροχή διάχυτου αέρα στο φρεάτιο εισόδου. Η παρακαµπτήρια εσχάρα θα εγκατασταθεί στην ίδια στάθµη µε την κύρια εσχάρα και θα αποµονώνεται µε θυροφράγµατα ανάντη και κατάντη. Το φρεάτιο εισόδου θα διαθέτει πιεζοθραυστική διάταξη και θα αερίζεται µε υποβρύχιο αερισµό από τους φυσητήρες του εξαµµωτή για την αποφυγή καθιζήσεων Εξάµµωση-Λιποσυλλογή, µέτρηση παροχής Η µονάδα εξάµµωσης-λιποσυλλογής θα περιλαµβάνει τον κάτωθι εξοπλισµό και µπορεί εναλλακτικά να είναι προκατασκευασµένη: α. Αντλίες ή αεραντλίες απαγωγής άµµου στον εξαµµωτή. β. Μηχανικό κεκλιµένο κοχλία διαχωρισµού και πλύσης άµµου γ. ύο φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός) παροχής 40 Nm3/h αέρα σε 0,3 bar. δ. ιαχυτήρες χονδρής φυσαλλίδας. ε. ιάταξη εξαφρισµού για την καθοδήγηση των λιπών σε φρεάτιο αποθήκευσης στ. Κατάλληλη αντλία αφαίρεσης των λιπών ζ. Θυρόφραγµα παράκαµψης στο φρεάτιο εξόδου εξαµµωτή (προς By pass). η. Κάδο συλλογής της άµµου 1,1µ3. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 3

4 θ. Σύστηµα εξαερισµού-απόσµησης χηµειορρόφησης κτιρίου προεπεξεργασίας παροχής m 3 /h. ι. Ηλεκτροµαγνητικός µετρητής παροχής DN250 Η όλη εγκατάσταση φρεατίου άφιξης, εσχάρωσης, εξάµµωσης-λιποσυλλογής µε τον εξοπλισµό της, τους κάδους εσχαρισµάτων και άµµου και ηλεκτρικούς πίνακες θα τοποθετηθούν εντός κτιρίου κατάλληλων διαστάσεων για τη µείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων Μονάδα υποδοχής προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων Η µονάδα υποδοχής-προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα περιλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: - Ταχυσύνδεσµο εκκένωσης βυτιοφόρων µε εύκαµπτο σωλήνα - Λιθοπαγίδα τυµπάνου µε καλάθι-εσχάρα συγκράτησης λίθων - Παροχή νερού και διάταξη πλύσης της λιθοπαγίδας. - Απαγωγός αέρα από τη δεξαµενή µε φυγοκεντρικό απορροφητήρα εξαερισµού προς το κεντρικό σύστηµα απόσµησης της προεπεξεργασίας για 5 εναλλαγές/ώρα. Ο εξοπλισµός της δεξαµενής εξισορρόπησης θα περιλαµβάνει : - ύο λοβοειδείς φυσητήρες δυναµικότητας 50 Νm 3 /ώρα- 0,35 bar - Σύστηµα διάχυσης αέρα από διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας επί του πυθµένα µε δίκτυο σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα και PVC εντός των υγρών, - ύο υποβρύχιες αντλίες λυµάτων παροχής 12 m 3 /h 15,0 m (από τις οποίες η µία εφεδρική). Κάθε αντλία θα διαθέτει εξοπλισµό ανέλκυσης, βαλβίδες αποµόνωσης και αντεπιστροφής Αντλιοστάσιο ανύψωσης Το αντλιοστάσιο ανύψωσης θα περιλαµβάνει τον κάτωθι εξοπλισµό - ύο (2) υποβρύχιες αντλίες λυµάτων δυναµικότητας 80 µ 3 /ώρα και πρόβλεψη για 3η µελλοντική αντλία (Β φάση). - Σωληνώσεις αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα µε δικλείδες αποµόνωσης και αντεπιστροφής µε τον εξοπλισµό έδρασης και ανέλκυσης καθώς και ευχερή πρόσβαση. - Θυρόφραγµα αποµόνωσης αγωγού Α φάσης (µεριστή) Εξοπλισµός µεριστή - δεξαµενών αποφωσφόρωσης, απονιτρικοποίησης και αερισµού Στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για την βιολογική επεξεργασία της ΕΕΛ Μεγάλων Καλυβίων, για κάθε φάση σχεδιασµού περιλαµβάνονται: α. ύο (2) βραδύστροφοι Υποβρύχιοι αναδευτήρες τύπου προπέλας στην αναερόβια δεξαµενή ισχύος περίπου 0,75 KW µε τον εξοπλισµό έδρασης και ανέλκυσης καθώς και ευχερή πρόσβαση. β. ύο (2) βραδύστροφοι Υποβρύχιοι αναδευτήρες τύπου προπέλας στην ανοξική δεξαµενή ισχύος περίπου 1,0 KW µε τον εξοπλισµό έδρασης και ανέλκυσης καθώς και ευχερή πρόσβαση. γ. Φυσητήρες αέρα λοβοειδούς τύπου (2 φυσητήρες 3 λοβών) δυναµικότητας τουλάχιστον 750 µ3 αέρα/ώρα ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 4

5 δ. Σύστηµα διάχυσης, πλήρους κάλυψης του πυθµένα της δεξαµενής αερισµού, µε διαχυτήρες µεµβράνης υψηλής απόδοσης τύπου δίσκου ή σωλήνα, µη εµφρασσόµενου τύπου. Οι αγωγοί έδρασης των διαχυτήρων θα είναι πλαστικοί 10 atm και οι κατακόρυφοι κλάδοι από όµοιο πλαστικό εντός υγρών και ανοξείδωτο χάλυβα εκτός υγρών. Ενδεικτικά απαιτούνται τουλάχιστον 150 διαχυτές ελαστικής µεµβράνης λεπτής φυσαλλίδας ε. ύο (2) βραδύστροφοι Υποβρύχιοι αναδευτήρες τύπου προπέλας στην ανοξική δεξαµενή ισχύος περίπου 1,75 KW µε τον εξοπλισµό έδρασης και ανέλκυσης καθώς και ευχερή πρόσβαση. στ. ύο (2) αντλίες ανακυκλοφορίας µικτού υγρού, παροχής 210 µ 3 /ώρα ζ. Ενας (1) µετρητής διαλυµένου οξυγόνου η. Ενας (1) µετρητής αιωρούµενων στερεών θ. Ένας (1) Μετρητής νιτρικών (ΝΟ3) ι. Βοηθητικός εξοπλισµός Εξοπλισµός δεξαµενής καθίζησης Στη συνέχεια τα υγρά υπερχειλίζουν και οδηγούνται µέσω µεριστή στις δεξαµενές τελικής καθίζησης. Στο µεριστή θα εγκατασταθεί βυθιζόµενο θυρόφραγµα εξόδου και εσχάρα συγκράτησης των νηµατοειδών. Η καθιζάνουσα λάσπη από τις δεξαµενές καθίζησης, µέσω υποβρύχιων αντλιών ανακυκλοφορείται στο θάλαµο διανοµής της βιολογικής βαθµίδας, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερό το ποσοστό ενεργού ιλύος στη βιολογική επεξεργασία, ενώ η πλεονάζουσα λάσπη οδηγείται προς πάχυνση και αφυδάτωση µε άντληση. Στις δεξαµενές καθίζησης κάθε φάσης θα εγκατασταθούν : - Μεταλλική γέφυρα µε διάδροµο καθαρού πλάτους τουλάχιστον 0,70µ. και προστατευτικά κιγκλιδώµατα ύψους 1,0 µ που θα φέρει χαλύβδινο ξέστρο πυθµένα, για τη σάρωση της καθιζάνουσας λάσπης προς κεντρικό φρεάτιο καθώς και επιφανειακό ξέστρο σάρωσης των επιπλεόντων, όλο από ανοξείδωτο χάλυβα. - Μηχανισµός κινήσεως µε την κλούβα ασφαλείας και τοπικό διακόπτης αποµόνωσης. - Σωλήνας εισόδου µε βυθισµένο περίβληµα (τύµπανο) ηρεµίας. - Οδοντωτός περιµετρικός υπερχειλιστής εξόδου. - Φράγµα συγκράτησης επιπλεόντων και µηχανισµό απαγωγής επιπλεόντων. - Σωληνώσεις σύνδεσης µε το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και αφαίρεσης λάσπης. - Μετρητή στερεών (MLSS) Αντλιοστάσια ιλύος Σε κάθε αντλιοστάσιο ιλύος θα εγκατασταθούν : α. Ζεύγος αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης παροχής 60 m3/h 12,0 m 950 rpm (η µία εφεδρική), µαζί µε τον εξοπλισµό ανέλκυσης, δικλείδες αποµόνωσης και βαλβίδες αντεπιστροφής. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 5

6 β. Ζεύγος αντλιών απόρριψης λάσπης παροχής 10 m 3 /h 15,0 m rpm (η µία εφεδρική), µαζί µε τον εξοπλισµό ανέλκυσης, δικλείδες αποµόνωσης και βαλβίδες αντεπιστροφής γ. Σύστηµα ανύψωσης µε εγκάρσια γερανοδοκό τύπου Π και χειροκίνητο παλάγκο. δ. Ηλεκτροµαγνητικό παροχόµετρο στη γραµµή ανακυκλοφορίας Αποθήκη λάσπης-προπάχυνση Η περίσσεια λάσπης θα οδηγείται σε αεριζόµενη αποθήκη λάσπης που θα φέρει τον εξής εξοπλισµό: α. Περιστρεφόµενη γέφυρα µε κατακόρυφες δοκίδες αναµόχλευσης της λάσπης β. Σύστηµα υπερχείλισης υπερκειµένων γ. Σύστηµα αερισµού-ανάδευσης τύπου jet Μηχανική πάχυνση - αφυδάτωση λάσπης Η µονάδα µηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης θα περιλαµβάνει) και φυγοκεντρική µονάδα πάχυνσης αφυδάτωσης αφού προστεθεί η κατάλληλη δόση πολυηλεκτρολύτη. Στον απαιτούµενο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται : Η µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : α. Ζεύγος αντλιών θετικής εκτόπισης ΜΟΗΝΟ (η µια εφεδρική) ρυθµιζόµενης παροχής, που θα αντλούν από τον παχυντή λάσπης. β. Φυγοκεντρικός διαχωριστής πάχυνσης-αφυδάτωσης δυναµικότητας 2,5 µ3/ώρα γ. Σύστηµα παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη και διαλύµατος εργασίας. δ. Ζεύγος αντλιών δοσοµέτρησης πολυηλεκτρολύτη, ρυθµιζόµενης παροχής. ε. Σύστηµα απόσµησης χηµειορρόφησης και εξαερισµού του κτιρίου παροχής 1.440m3/h στ. Πίνακας ελέγχου. ζ. Ταινία ή κοχλία µεταφοράς της αφυδατωµένης λάσπης. η. Κάδους προσωρινής αποθήκευσης πίττας Απολύµανση Μεταερισµός-διάθεση Τα διαυγασµένα υγρά που υπερχειλίζουν από τις δεξαµενές καθίζησης συλλέγονται και οδηγούνται στη δεξαµενή χλωρίωσης για την απολύµανση, ενώ σε κατάντη φρεάτιο διενεργείται αποχλωρίωση για τη διατήρηση του υπολειµµατικού χλωρίου στα επιθυµητά επίπεδα. Προ αυτής θα εγκατασταθεί µετρητής παροχής σε κανάλι τύπου Parshall. Η µονάδα απολύµανσης θα εξοπλιστεί µε µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου και δύο θυροφράγµατα. Μετά την απολύµανση τα υγρά εισέρχονται σε φρεάτιο µεταερισµού και τέλος οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου προς τον αγωγό διάθεσης (βαρύτητας ή καταθλιπτικό σε περιόδους υψηλής στάθµης νερών του ποταµού). Ακόµα µικρό µέρος των καθαρών θα υφίστανται περαιτέρω φίλτρανση και θα οδηγούνται σε δεξαµενή βιοµηχανικού νερού για βοηθητικές χρήσεις εντός της ΕΕΛ. Η µονάδα απολύµανσης και διάθεσης καθαρών θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 6

7 α. Ζεύγος δοσοµετρικών αντλιών χλωρίου µε δοχείο υποχλωριώδους νατρίου. β. Συγκρότηµα παρασκευής διαλύµατος αποχλωρίωσης (Na 2 S 2 O 5 ) γ. Ζεύγος δοσοµετρικών αντλιών διαλύµατος αποχλωρίωσης µε δοχείο χηµικού. δ. Ζεύγος υποβρύχιων αντλιών για την άντληση των υγρών προς τη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού δυναµικότητας 20 m 3 /ώρα. ε. Αναδευτήρα στο φρεάτιο αποχλωρίωσης. στ. ύο φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός) παροχής 30 Nm 3 /h αέρα σε 0,3 bar. ζ. ίκτυο σωληνώσεων και διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας ελαστικής µεµβράνης η. Ζεύγος υποβρύχιων αντλιών διάθεσης των καθαρών προς τον αποδέκτη δυναµικότητας 2x100 m 3 /ώρα. θ. Θυρόφραγµα αποµόνωσης του αγωγού διάθεσης βαρύτητας και δικλείδα αντεπιστροφής ι. Περιστρεφόρενο τύµπανο µικροδιήθησης δυναµικότητας 15µ 3 /ώρα για το βιοµηχανικό νερό ια. Θυροφράγµατα στο φρεάτιο εισόδου της χλωρίωσης ιβ. Μετρητή παροχής τύπου υπερήχων Βιοµηχανικό νερό Άρδευση Για την εξοικονόµηση νερού που απαιτείται για τη πλύση του φυγοκεντρικού διαχωριστή, το σύστηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη για την αφυδάτωση της ιλύος, το χώρο φόρτωσης ιλύος, το περιοδικό πλύσιµο των δεξαµενών και αντλιών (ανακυκλοφορίας, περίσσειας ιλύος και µικτού υγρού), την άρδευση των χώρων πρασίνου θα εγκατασταθεί δίκτυο παροχής βιοµηχανικού νερού σε επιλεγµένες θέσεις εντός της ΕΕΛ. Το δίκτυο βιοµηχανικού νερού έκπλυσης και άρδευσης θα εξοπλιστεί µε ένα πιεστικό συγκρότηµα δύο οριζόντιων αντλιών (1+1 εφεδρική) µε inverter, παροχής 35 m 3 /h και µανοµετρικού ύψους 70 Μ.Υ.Σ. η καθεµία Αντλίες στραγγισµάτων Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων ιλύος θα περιλαµβάνει: α. Ζεύγος υποβρυχίων αντλιών παροχής 15 m 3 /h 15,0 m (η µία εφεδρική). Κάθε αντλία θα διαθέτει εξοπλισµό ανέλκυσης, βαλβίδες αποµόνωσης και αντεπιστροφής. β. Σύστηµα ανύψωσης µε εγκάρσια γερανοδοκό τύπου Π και χειροκίνητο παλάγκο Βασικός µετρητικός εξοπλισµός Ο βασικός µετρητικός εξοπλισµός της εγκατάστασης που θεωρείται απαραίτητος για την ικανοποιητική αυτοµατοποίηση της λειτουργίας, όπως προαναφέρθηκε στις επί µέρους µονάδες είναι: α. Μετρητής παροχής εισόδου. Ο µετρητής αυτός µετρά τις εισερχόµενες παροχές και ελέγχει την ανακυκλοφορία ιλύος. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 7

8 β. Μετρητές διαλυµένου οξυγόνου στις δεξαµενές αερισµού, (2 ανά δεξαµενή) που ελέγχει τη λειτουργία των φυσητήρων αερισµού µέσω ρύθµισης του χρόνου λειτουργίας και κατά συνέπεια της παροχής οξυγόνου καθώς και στο φρεάτιο µεταερισµού. δ. Φορητός µετρητής διαλυµένου οξυγόνου για τον έλεγχο λειτουργίας των διαµερισµάτων απονιτρικοποίησης καθώς και τον έλεγχο των σταθερών µετρητών διαλυµένου οξυγόνου. ε. Μετρητές συγκέντρωσης βιοµάζας στις δεξαµενές αερισµού (1 ανά δεξαµενή) στ. Μετρητής αµµωνιακών & νιτρικών στη δεξαµενή αερισµού ή εναλλακτικά στο φρεάτιο εξόδου ζ. Μετρητές στάθµης λάσπης στις δεξαµενές καθίζησης και αποθήκη λάσπης. η. Μετρητής παροχής εξόδου (χλωρίωση) τύπου υπερήχων ο οποίος µετρά τις εξερχόµενες παροχές και ελέγχει την απολύµανση. θ. Μετρητής υπολειµµατικού χλωρίου στο φρεάτιο αποχλωρίωσης. ι. Αυτόµατος δειγµατολήπτης 24 θέσεων στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ Εργαστηριακός εξοπλισµός Ο προτεινόµενος εργαστηριακός εξοπλισµός για τη διενέργεια βασικών εργαστηριακών αναλύσεων είναι ο ακόλουθος : Εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 3,0 x 0,8 m τοποθετηµένος στο χώρο του εργαστηρίου συνδεδεµένος µε δίκτυο νερού, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύµατος. Ερµάρια και έπιπλα εργαστηρίου για αποθήκευση χηµικών, γυαλικών και αναλώσιµων. Συσκευή απόσταξης νερού 200 lt. Συσκευή διήθησης 3 θέσεων για φίλτρα 70 mm Ηλεκτρική αντλία κενού. Φασµατοφωτόµετρο ορατού υπεριώδους µε κάρτα προγραµµατισµού για µέτρηση συγκεντρώσεων ιόντων. Φορητός µετρητής φυσικοχηµικών παραµέτρων : ph, ιαλ. οξυγόνο, θερµοκρασία, αγωγιµότητα, αλατότητα, redox και θολερότητα. Αναλυτικός ζυγός 160 g, ακριβείας 0,001 g. Απλός ζυγός 1200 g, ακριβείας 0,1 g. Ψυγείο µε καταψύκτη 13 ποδών. Πυριαντήριο 60 λιτ, θερµοκρασίας 220 C. Μανοµετρική συσκευή προσδιορισµού BOD 10 θέσεων. Θάλαµος σταθερής θερµοκρασίας για BOD. Συσκευή ταχυ-χώνευσης COD (θερµοαντιδραστήρας), κατάλληλη για την χώνευση των φιαλιδίων του COD - 12 θέσεων Ξηραντήρας από πολυπροπυλένιο. Τέσερεις κώνοι Imhoff των 1000 ml µε σύστηµα στήριξης. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 8

9 Γυαλικά εργαστηρίου όπως απιοειδείς φιάλες, κωνικές φιάλες, ογκοµετρικές φιάλες, σιφώνια, ποτήρια ζέσεως, πιπέτες, χωνιά, προχοίδα µε στατώ Εγκαταστάσεις κτιρίων Συστήµατα κλιµατισµού ψύξης-θέρµανσης κτιρίου διοίκησης. Εγκατάσταση πυρασφάλειας κτιρίου διοίκησης, ενέργειας, προεπεξεργασίας, αφυδάτωσης Αντικεραυνική προστασία-γειώσεις κτιρίων µε ηλεκτρικούς πίνακες Βοηθητικός εξοπλισµός εγκατάστασης - Κάδoυς µεταφoράς πρoϊόvτωv πρoεπεξεργασίας, τρoχήλατoυς. - Ανυψωτικό µηχανισµό (παλάγκο), τροχήλατο, κατάλληλο για την ανύψωση και µετατόπιση των αντλιών και αναδευτήρων της εγκατάστασης. - Φορητή αvτλία λυµάτωv παροχής 20 m 3 /ώρα. - Φoρητή συσκευή εκτόξευσης ζεστoύ και κρύoυ vερoύ µε πίεση 4 bar. - Εύκαµπτους σωλήvες (µάνικες) για τηv πλύση τωv χώρωv. - Βασικά εργαλεία για εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισµού ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 9

10 4.3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά Το σύστηµα που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, αφορά τις διαδικασίες τηλεελέγχου, τηλεχειρισµού, ρύθµισης παραµέτρων και αυτοµατισµού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων των Μεγάλων Καλυβίων. Συγκεκριµένα, ο τηλεέλεγχος των λειτουργικών παραµέτρων, ο τηλεχειρισµός των στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού και η τηλεεπίβλεψη του συστήµατος επιτυγχάνεται βέλτιστα µε την ανάπτυξη δικτύου πλήρως κατανεµηµένου ελέγχου, η ολοκληρωµένη διαχείριση του οποίου επιτελείται κεντρικά από το ισχυρό υπολογιστικό σύστηµα του Κεντρικού Θαλάµου Ελέγχου του κτιρίου ιοίκησης και µέσω του συστήµατος SCADΑ. Ειδικότερα εντός της ΕΕΛ θα αναπτυχθεί ενσύρµατο δίκτυο κατάλληλων αγωγών (δίκτυο οπτικής ίνας ή χάλκινων αγωγών) καθ όλο το µήκος των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού προκειµένου να γίνει η διασύνδεση των PLCs και του SCADA Αρχές και πρότυπα σχεδιασµού του συστήµατος Ο σχεδιασµός του προτεινόµενου συστήµατος αυτοµατισµού, τηλεελέγχου στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα που διέπουν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη δικτύων κατανεµηµένου ελέγχου για βιοµηχανικές εφαρµογές (DIN, CSA, FU, ISO) και στις προδιαγραφές που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου. Τονίζεται ότι κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος θα δοθεί ειδικό βάρος στην επίτευξη της µέγιστης δυνατής λειτουργικότητας και αξιοπιστίας, ώστε να διασφαλίζεται: ο ολοκληρωµένος κεντρικός έλεγχος της εγκατάστασης µε πλήρεις δυνατότητες τηλεπίβλεψης και τηλεχειρισµών, η ολοκληρωµένη διαχείριση όλων των αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων των οργάνων µέτρησης και ελέγχου, η αδιάλειπτη υλοποίηση των βρόγχων ρύθµισης και η άµεση δυνατότητα διαµόρφωσης των παραµέτρων (tuning) και των σηµείων ρύθµισης (set point) από τον χειριστή, ο συνεχής έλεγχος αστοχιών όλων των οργάνων µέτρησης, αντλητικών συστηµάτων και κινητήρων της εγκατάστασης µε στόχο την ενεργοποίηση των εφεδρικών µηχανισµών ή την έκδοση ειδικών alarms, η συνεχής επίβλεψη των κρίσιµων παραµέτρων της εγκατάστασης σε δύο επίπεδα, ήτοι: τοπική ένδειξη µε override προτεραιότητα και συνεχής επιτήρηση από το λογισµικό κεντρικής διαχείρισης, SCADA, του συστήµατος και η δυνατότητα επιλογής λειτουργίας από το πεδίο σε περίπτωση τοπικής ή γενικής αστοχίας του συστήµατος Φιλοσοφία και δοµή του συστήµατος Η φιλοσοφία του συστήµατος διέπεται από τις βασικές αρχές των δικτύων κατανεµηµένου ελέγχου υψηλής ταχύτητας Ι/Ο και τη χρήση συστηµάτων εξοπλισµού και λογισµικού προηγµένης τεχνολογίας, ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 10

11 ώστε να εξασφαλίζεται δοµική ευστάθεια και λειτουργική ευελιξία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας σε βιοµηχανικές συνθήκες, καθώς και ευκολία χρήσης, διαµόρφωσης, επέκτασης και παρέµβασης από τον χειριστή. Η γενική δοµή του συστήµατος περιλαµβάνει τον Κεντρικό Θάλαµο Ελέγχου του κτιρίου ιοίκησης και Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου στα λοιπά κτίρια της µονάδας, καθώς και στα αποµακρυσµένα αντλιοστάσια λυµάτων της περιοχής. Ακολουθώντας έτσι την φιλοσοφία ενός πλήρως κατανεµηµένου συστήµατος ρύθµισης, που στην συγκεκριµένη περίπτωση συνίσταται από 3 βασικά υποσυστήµατα, ήτοι: Υποσύστηµα Κατανεµηµένου Ελέγχου, αποτελούµενο από 1 κεντρική και λοιπές τοπικές µονάδες προγραµµατιζόµενων ελεγκτών. Υποσύστηµα Επικοινωνιών, που συνίσταται στο βιοµηχανικού τύπου δίκτυο και τις κατάλληλες κάρτες επικοινωνιών για την επικοινωνία των περιφερειακών σταθµών, επικοινωνία του κεντρικού λογικού προγραµµατιζόµενου ελεγκτή µε τον Η/Υ του κέντρου ελέγχου του κτιρίου ιοίκησης που θα γίνεται µέσω ειδικού πρωτοκόλλου µέσω των WINDOWS και του προγράµµατος εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισµού. Υποσύστηµα SCADA Υποστήριξης Χειριστή (ΜΜΙ - Man Machine Interface), που αποτελείται από ισχυρό υπολογιστικό σύστηµα (MS), λογισµικό SCADA. Τα PLC θα είναι ειδικά σχεδιασµένα για εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων, καθώς και για εφαρµογές πλήρως κατανεµηµένου ελέγχου µε υψηλές επικοινωνιακές απαιτήσεις, υψηλή υπολογιστική ισχύ, αξιοπιστία, επεκτασιµότητα, ευελιξία, συµβατότητα και ταχύτητα, ενώ µε το ενσωµατωµένο interface, θα πρέπει να παρέχει άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και την καλύτερη απόδοση πραγµατικού χρόνου, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη τεχνικοοικονοµικά λύση δεδοµένης της χωροθέτησης και των επικοινωνιακών απαιτήσεων της εφαρµογής. Παράλληλα, το βιοµηχανικού τύπου δίκτυο σε συνδυασµό µε τις κάρτες επικοινωνιών θα πρέπει να εξασφαλίζει πολύ υψηλές ταχύτητες και αξιόπιστες επικοινωνίες µεταξύ των περιφερειακών σταθµών ελέγχου, αλλά και άµεση και αδιάλειπτη πρόσβαση του κεντρικού σταθµού ελέγχου στα δεδοµένα πεδίου. Μέσω της συγκεκριµένης διαµόρφωσης οι Η/Υ του κέντρου ελέγχου θα µπορούν να επικοινωνούν ταχύτατα και µε τις περιφερειακές µονάδες τόσο για εποπτικό έλεγχο αλλά και για µια σειρά διαδικασιών προγραµµατισµού, παραµετροποίησης, διαγνωστικών κλπ. Οι µονάδες αυτοµατισµού στα πλαίσια του κατανεµηµένου ελέγχου θα επιτηρούν και θα ελέγχουν τις επιµέρους εγκαταστάσεις τόσο σε standby όσο και σε τηλεποπτικό mode. Συγκεκριµένα, οι τοπικοί σταθµοί ελέγχου αφενός θα µπορούν να λειτουργήσουν αυτόνοµα, αφετέρου θα µεταφέρουν και θα δέχονται πληροφορίες από το Υποσύστηµα Υποστήριξης Χειριστή (SCADA-ΜΜΙ), στα πλαίσια του συνολικού συστήµατος ελέγχου. Οι τοπικές µονάδες θα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του δικτύου στο οποίο θα προσδένονται µε ειδικές κάρτες επικοινωνίας. Ο Η/Υ του ΚΕΛ θα προσδένεται στον κεντρικό προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή µέσω του ειδικού πρωτοκόλλου των WINDOWS. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 11

12 Αρχιτεκτονική και τεχνική περιγραφή του συστήµατος Με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού, τόσο ό κεντρικός σταθµός όσο και οι Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου θα πρέπει να ικανοποιούν απόλυτα τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. Συγκεκριµένα, οι Τοπικοί Σταθµοί Ελέγχου διεκπεραιώνουν τις εξής λειτουργίες: συνεχής συλλογή πληροφοριών από τον Η/Μ εξοπλισµό και τα όργανα των µονάδων αποστολή των δεδοµένων στον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ) αποδοχή και εντολοδότηση των στοιχείων τελικού ελέγχου από τον ΚΣΕ αυτόµατη και τοπικά ανεξάρτητη λειτουργία και έλεγχος της εγκατάστασης Είναι σαφές, ότι κάθε Τοπικός Σταθµός Ελέγχου θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Κεντρικό Θάλαµο Ελέγχου, ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για διαρκή ενηµέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, σηµάτων και εντολών χειρισµού. Όλες οι µεταβολές των ψηφιακών εισόδων και εξόδων του PLC, καθώς και όλες οι επεξεργασµένες µετρήσεις των αναλογικών µεγεθών αποστέλλονται στο κεντρικό σταθµό ελέγχου. Σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας µεταξύ τοπικού σταθµού και κεντρικού σταθµού ελέγχου, ο τοπικός σταθµός ελέγχου ενεργοποιεί αυτόµατα ένα σύστηµα backup και καταχωρεί στη µνήµη RAM του PLC τις σχετικές πληροφορίες. Ειδικά κάθε Τοπικός Σταθµός Ελέγχου θα αποτελείται από: Πίνακα αυτοµατισµού και σηµάνσεων Τοπικό Σύστηµα Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή Επιπλέον, τα PLCs θα αποτελούνται 100% από δοµικά στοιχεία καρτών (modules), γεγονός που προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία, επεκτασιµότητα και ευελιξία. Ο βασικός εξοπλισµός του κεντρικού σταθµού αλλά και κάθε Τοπικού Συστήµατος PLC θα ικανοποιεί όλα τα διεθνή Standards (DIN, VL, CSA, FU) και θα είναι πιστοποιηµένος έναντι του Προτύπου ISO Προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού θαλάµου ελέγχου κεντρικός λογικός ελεγκτής Σύστηµα SCADA Ο Κεντρικός Θάλαµος Ελέγχου έχει την ευθύνη της ολοκληρωµένης διαχείρισης της εγκατάστασης και του συνόλου των τοπικών σταθµών. Σηµειώνεται, ότι το ΚΕΛ θα τροφοδοτείται από σύστηµα αδιάλειπτης παροχής τάσης µε αυτονοµία 15 λεπτών τουλάχιστον. Το σύστηµα SCADA θα είναι εγκατεστηµένο στον κεντρικό Η/Υ (MS) και θα λειτουργεί σε δικτυακό περιβάλλον παραθυρικού τύπου Windows της τελευταίας συµβατής έκδοσης (ώστε να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέκτασης - δικτύωσης των σταθµών εργασίας του κέντρου ελέγχου), το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες και χαρακτηριστικά: Τεχνολογία ΙΜΜΙ (Integrated Man-Machine Interface) Ανοικτής Αρχιτεκτονικής 32-bit multi-tasking / multi-user σύστηµα επεξεργασίας ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 12

13 Πλήρης Συµβατότητα µε Windows και Παραθυρικό περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τον χρήστη µε Online παροχή βοήθειας Eυελιξία και ευκολία ολοκλήρωσης στοιχείων αυτοµατισµού Υψηλή απόδοση γραφικών (Windows GUI - Graphical User Interface) και δυνατότητα εκτύπωσης οθονών υνατότητες Industrial Multimedia λειτουργιών υνατότητες παραγωγής συναγερµών και απεικόνισης πρωτογενών και επεξεργασµένων δεδοµένων σε οθόνες γραφικών Ολοκληρωµένη ODBC / SQL Βάση εδοµένων Συµβατότητα µε τα περισσότερα συστήµατα λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου (π.χ. Microsoft Office, Paradox κλπ) και δυνατότητα δηµιουργίας spreadsheets υνατότητες πολλαπλής επεξεργασίας δεδοµένων, όπως: υπολογισµός ολικών, µέσων, µεγίστων και ελαχίστων για επιλεγµένες χρονικές περιόδους υνατότητες καθορισµού παραµέτρων στους ΤΣΕ, µέσω ταχύτατης και ολοκληρωµένης επικοινωνίας Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας και δυνατότητα Multi-Lingual-online language switching Υψηλός βαθµός ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων των χειρισµών του συστήµατος υνατότητα προγραµµατιζόµενων πλήκτρων και αποθήκευσης εντολών για χρήση από µη ειδικευµένους χρήστες Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών (µέχρι 10) Προγράµµατα ελέγχου λειτουργίας του συστήµατος (error logging) Υποστήριξη προγραµµάτων επικοινωνίας Υποστήριξη γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου Υποστήριξη OLE objects και object-oriented λειτουργίας Υποστήριξη άνω των 200 γραφικών οθόνων και παραθύρων υνατότητα ιεράρχησης δεδοµένων και αρχείων Με βάση τα παραπάνω, ο χειριστής από τον ΚΕΛ θα µπορεί να επιτελεί ολοκληρωµένη διαχείριση της εγκατάστασης σε ένα αποδοτικό και φιλικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, θα µπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: Συλλογή δεδοµένων πραγµατικού χρόνου από όλους τους τοπικούς σταθµούς Τηλέλεγχο και Τηλεχειρισµό όλων των τοπικών σταθµών ιαχείριση δεδοµένων πραγµατικού χρόνου Ανάπτυξη και ιαχείριση Γραφικών Αναγγελία και Επεξεργασία συναγερµών και συµβάντων ιαχείριση και Έλεγχο Επικοινωνιών Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων ελέγχου ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 13

14 Τέλος, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και του λογισµικού, καθώς και από την τεκµηρίωση που προηγήθηκε, είναι σαφές ότι η ανάπτυξη του συστήµατος SCADA στον Κεντρικό Θάλαµο Ελέγχου θα διασφαλίζει: συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα αρχιτεκτονικής και επικοινωνίας ανοικτών συστηµάτων: OSI / ISO Standards πλήρης λειτουργικότητα και διαθεσιµότητα ταχύτατη και ασφαλής απόκριση (κάτω από συνθήκες αιχµής) ευελιξία και επεκτασιµότητα Αναλυτικότερα, η εφαρµογή SCADA, που θα αναπτυχθεί, θα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει τις λειτουργικές παραµέτρους της εγκατάστασης, να έχει εποπτική άποψη της κατάστασης των διαφόρων µηχανηµάτων, να ενηµερώνεται για τις τρέχουσες τιµές µετρούµενων µεγεθών, και να επεξεργάζεται τα στοιχεία µε προκαθορισµένους τρόπους. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα σηµεία ελέγχου, καθώς επίσης και όλες οι εντολές χειρισµού που δίδονται προς τα σηµεία ελέγχου, θα απεικονίζονται σε οθόνες γραφικών υπό την µορφή Σχηµατικών ιαγραµµάτων (P&I Mimic Diagrams), τόσο σε Overview όσο και σε Detail mode. Η φιλοσοφία ανάπτυξης του προτεινόµενου συστήµατος SCADA εντοπίζεται στην απεικόνιση των διαδικασιών της εγκατάστασης σε µικρό αριθµό οµάδων εποπτικών εικόνων ανά µονάδα της εγκατάστασης (detail) και για το σύνολο της εγκατάστασης (overview). Αυτή η οµαδοποίηση θα επιτρέπει στον χειριστή να τηλεχειρίζεται όλα τα στοιχεία που εµπλέκονται σε κάθε διαδικασία µε ευελιξία, ταχύτητα και αµεσότητα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δυνατότητες: εντολοδότησης κινητήρων και αντλιών είτε συνολικά, βάσει του υπάρχοντος προγράµµατος αυτόµατης λειτουργίας, είτε µέσω της δυνατότητας µεµονωµένης χειροκίνητης λειτουργίας παραµετροποίησης των µεταβλητών της διαδικασίας, όπως ο καθορισµός χρόνων λειτουργίας ή παύσης µηχανηµάτων και ο προσδιορισµός σηµείων ρύθµισης (setpoints) στην περίπτωση των κλειστών PID βρόγχων. Ανά εποπτική εικόνα ο χειριστής θα ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας των κινητήρων, των αντλιών και γενικά του συνόλου των οργάνων πεδίου: είτε µε αλλαγή χρωµατισµού (πράσινο: σε λειτουργία, κίτρινο: σε αναµονή, κόκκινο: σε βλάβη) είτε µε εµφάνιση µηνυµάτων, που δίνουν την αναλυτική περιγραφή της κατάστασης των στοιχείων εξοπλισµού (π.χ. αντλία εντός/εκτός). Παράλληλα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τρεχουσών τιµών των µετρούµενων µεγεθών: είτε αριθµητικά (π.χ. παροχή=300 m 3 /h), είτε γραφικά µέσω bar graphs ή καµπυλών, µε παράλληλη εµφάνιση επικίνδυνων τιµών (alarms). Τονίζεται, ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή ενηµέρωσης για τον συνολικό χρόνο λειτουργίας των κινητήρων καθώς στατιστικής επεξεργασίας κρίσιµων µεγεθών ή παραµέτρων της εγκατάστασης µε εξαιρετικά απλό και γρήγορο τρόπο. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 14

15 Στον εκτυπωτή συµβάντων θα εκτυπώνονται ταυτόχρονα µε την εµφάνισή τους και πριν καταχωρηθούν στα προβλεπόµενα αρχεία της περιφερειακής µνήµης συναγερµοί, διαγνωστικά και τηλεχειρισµοί. Τονίζεται ότι στον κεντρικό Η/Υ του ΚΕΛ θα είναι µόνιµα συνδεδεµένος ένας έγχρωµος εκτυπωτής για αποτύπωση των εικόνων σε χαρτί, και ένας δεύτερος ασπρόµαυρος εκτυπωτής όπου θα καταγράφονται τα επεξεργασµένα δεδοµένα των µετρούµενων µεγεθών και παραµέτρων της εγκατάστασης καθώς και όλα τα alarm-µηνύµατα από τα στοιχεία της εγκατάστασης (εµφάνιση και αποκατάσταση βλαβών). Το λογισµικό θα είναι τελευταίας γενιάς και επιτρέπει τη διαµόρφωση ενός υπολογιστή σε σταθµό εργασίας για έλεγχο της όλης διαδικασίας της εγκατάστασης. Το σύστηµα θα λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS και θα είναι εφικτή η παροχή πληροφοριών στην ελληνική γλώσσα. Το λογισµικό θα χρησιµοποιεί το σχεδιαστικό πακέτο σαν τρόπο επικοινωνίας χρήστη - υπολογιστή, σε περιβάλλον windows και ένα Driver για το PLC (ο υπολογιστής επικοινωνεί µε το PLC, µέσω σειριακής θύρας). Θα υπάρχει τροφοδοτικό UPS ισχύος ικανής να σηκώσει το φορτίο του υπολογιστικού συστήµατος, τροφοδοσίας 220V/50HZ θα είναι ικανό να διατηρήσει το υπολογιστικό σύστηµα σε λειτουργία για 15' σε περίπτωση βλάβης της παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας Βασικές λειτουργίες αυτοµατισµού υποµονάδων της ΕΕΛ Οι βασικές λειτουργίες αυτοµατισµού που πρέπει να επιτελεί το σύστηµα είναι οι ακόλουθες για κάθε υποµονάδα του έργου Αντλιοστάσια ακαθάρτων Στα αντλιοστάσια ακαθάρτων της αποχέτευσης και τα αντλιοστάσια υγρών και λάσπης της ΕΕΛ θα γίνονται οι εξής µετρήσεις: Μέτρηση στάθµης υγρών. Κατάσταση λειτουργίας αντλιών Η λειτουργία των υποβρύχιων αντλιών θα ελέγχεται από τοπικούς αυτοµατισµούς µε βάση τη στάθµη υγρών καθώς και από πρόγραµµα αυτόµατης εναλλαγής των αντλιών µετά από κάθε παύση και τα δεδοµένα λειτουργίας θα µεταδίδονται στο ΚΕΛ µε ασύρµατη επικοινωνία τύπου Ethernet Εργα εισόδου-προεπεξεργασίας λυµάτων-βοθρολυµάτων Εσχάρωση Θα πρέπει να γίνονται οι εξής µετρήσεις: 1) Μέτρηση στάθµης Για τον έλεγχο της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σύστηµα αυτοµατισµού το οποίο θα χρησιµοποιεί σύστηµα air bubble όπως αυτό που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου µετράται η διαφορά στάθµης ανάντη και κατάντη της εσχάρας. Οταν η διαφορική στάθµη φθάσει ένα όριο, το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ρυθµίσιµο, ενεργοποιείται ο µηχανισµός της εσχάρας µε χρονικό το οποίο υλοποιείται από το PLC και καθορίζει ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 15

16 το χρόνο λειτουργίας της εσχάρας. Αντίστοιχα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άλλος ισοδύναµος µηχανισµός µέτρησης διαφορικής στάθµης. Η ενεργοποίηση του κοχλία θα εξαρτάται από τη λειτουργία της εσχάρας µε χρονική υστέρηση κλεισίµατος. Εξάµµωση-Λιποσυλλογή Θα πρέπει να γίνονται οι εξής µετρήσεις: 1) Ελεγχος της πίεσης πεπιεσµένου αέρα στον εξαµµωτή Στον αυτοµατισµό αυτό θα ελέγχεται η πίεση του αέρα στον διανοµέα µε ένα µηχανικό µειωτή ανάδρασης (P CONTROL). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν ο εξαµµωτής να εργάζεται µε σταθερή απόδοση όταν δεν υπάρχουν µεγάλες µεταβολές στην παροχή των λυµάτων. Η αποµάκρυνση της άµµου θα γίνεται µε αεραντλίες, η λειτουργία των οποίων θα ελέγχεται µε χρονοπρόγραµµα από το PLC σε συνάρτηση µε την συνολική παροχή λυµάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση. Η άµµος θα οδηγείται στη συνέχεια σε κοχλία όπου θα γίνεται διαχωρισµός και πλύση, η λειτουργία του οποίου θα γίνεται από το PLC µε χρονοπρόγραµµα. Μέτρηση παροχής: Θα γίνεται µέτρηση της παροχής των λυµάτων στην έξοδο των έργων προεπεξεργασίας, µε διάταξη ηλεκτροµαγνητικού µετρητή και το σήµα µεταδίδεται στον ΚΣΕ και θα γίνεται συσχέτιση της παροχής µε αυτής της παροχής εξόδου. Υποδοχή-προεπεξεργασία βοθρολυµάτων Οι φυσητήρες αέρα θα λειτουργούν µε βάση χρονοπρόγραµµα που θα ελέγχεται από το κεντρικό PLC Οι αντλίες βοθρολυµάτων θα τίθενται σε λειτουργία είτε µε βάση προκαθορισµένο χρονοπρόγραµµα από το κεντρικό PLC (για σταδιακή τροφοδοσία των βοθρολυµάτων) και σε συνάρτηση µε τη στάθµη υγρών εντός της δεξαµενής (ανώτατη-κατώτατη) εξαµενές βιολογικής επεξεργασίας Αποφωσφόρωση - Aπονιτρικοποίηση Η λειτουργία των αναδευτήρων της αποφωσφόρωσης και της απονιτρικοποίησης θα ελέγχεται µε χρονοπρόγραµµα από το κεντρικό PLC που θα ρυθµίζεται από τον χειριστή. Σε κάθε δεξαµενή αερισµού θα γίνονται οι ακόλουθες µετρήσεις : Μέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου στο µέσον κάθε δεξαµενής, µέσω των οποίων θα ελέγχεται η λειτουργία των φυσητήρων. Μέτρηση πυκνότητας βιοµάζας (MLSS), µε ένα πυκνόµετρο σε κάθε δεξαµενή. Για να έχουµε µία σταθερή συγκέντρωση του Ο θα πρέπει η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλίσκεται να αναπληρώνεται συνεχώς, καθώς η κατανάλωση οξυγόνου µεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα µε το εισερχόµενο φορτίο και τη συγκέντρωση βιοµάζας. Ετσι σε κάθε δεξαµενή θα ελέγχεται ο χρόνος και η ταχύτητα λειτουργίας των φυσητήρων µε χρονοπρόγραµµα από το κεντρικό PLC µε ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 16

17 βάση είτε µία προκαθορισµένη τιµή Ο ή κάποιο προκαθορισµένο χρόνο λειτουργίας των φυσητήρων που θα επιλέξει ο χειριστής. Οι µετρητές Ο θα διαθέτουν σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Οι αντλίες µικτού υγρού θα τίθενται σε λειτουργία είτε µε βάση προκαθορισµένο χρονοπρόγραµµα από το κεντρικό PLC ή σε συνάρτηση µε την εισερχόµενη παροχή λυµάτων µε σήµα από τον µετρητή παροχής. Οι αναδευτήρες του αερισµού θα τίθενται σε λειτουργία αυτόµατα µε την παύση όλων των φυσητήρων αερισµού. εξαµενές τελικής καθίζησης - ανακυκλοφορία και απόρριψη ιλύος Θα γίνεται µέτρηση στάθµης ιλύος στις δεξαµενές καθίζησης. Η λειτουργία του ξέστρου των.τ.κ. θα ελέγχεται µε χρονοπρόγραµµα και µε δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας..η παροχή της ανακυκλοφορίας λάσπης θα ελέγχεται από το κεντρικό PLC µε τηλεχειρισµό και ανάλογα µε τον επιθυµητό λόγο Q/Qr και την επιθυµητή συγκέντρωση βιοµάζας των δεξαµενών αερισµού (µετρητές MLSS) που θα καθορίζει το χρόνο λειτουργίας των αντλιών. Εναλλακτικά, θα µπορεί να ρυθµίζεται η λειτουργία τους µε χρονοπρόγραµµα που θα επιλέγεται από τον χειριστή. Η λειτουργία των αντλιών απόρριψης λάσπης θα γίνεται µε χρονοπρόγραµµα που θα επιλέγεται από τον χειριστή, ανάλογα µε την απαιτούµενη συγκέντρωση βιοµάζας στους Βιολογικούς αντιδραστήρες. Ακόµα, η λειτουργία των αντλιών θα διακόπτεται σε περίπτωση υψηλής στάθµης λάσπης στην αποθήκη λάσπης Επεξεργασία ιλύος Αποθήκη ιλύος Η λειτουργία του συστήµατος ανάµιξης αερισµού της λάσπης θα ελέγχεται µε χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία των αντλιών απόρριψης λάσπης και απαγωγής λάσπης θα διακόπτεται µε βάση τη στάθµη λάσπης στον παχυντή. Μηχανική πάχυνση - Αφυδάτωση Η εκκίνηση των συγκροτηµάτων µηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης θα ελέγχεται χειροκίνητα. Σε µανδάλωση µε τη λειτουργία της φυγόκεντρου µονάδος πάχυνσης-αφυδάτωσης θα βρίσκεται η αντλία τροφοδοσίας ιλύος από τη δεξαµενή πάχυνσης, η αντλία τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη, καθώς και η µεταφορική ταινία απαγωγής της αφυδατωµένης λάσπης. Το σύστηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα ελέγχεται χειροκίνητα. Τέλος, στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων οι αντλίες θα λειτουργούν µε βάση τη στάθµη υγρών εντός του φρεατίου Απολύµανση-µεταερισµός-διάθεση Θα γίνεται µέτρηση της παροχής των λυµάτων στην είσοδο της χλωρίωσης µε µετρητή τύπου υπερήχων και το σήµα µεταδίδεται στον ΚΣΕ και θα γίνεται συσχέτιση της παροχής µε αυτής της παροχής εξόδου. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 17

18 Η λειτουργία των δοσοµετρικών αντλιών χλωρίωσης θα ελέγχεται µε χρονοδιακόπτες, µε βάση την εισερχόµενη στη χλωρίωση παροχή λυµάτων. Οι δοσοµετρικές αντλίες αποχλωρίωσης θα ελέγχονται τόσο από τον µετρητή παροχής όσο και τον µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου έτσι ώστε το χλώριο στη έξοδο να είναι κάτω του 0,5 mg/l. Η λειτουργία των αντλιών καθαρού νερού (βιοµηχανικού) θα ελέγχεται µε βάση τις στάθµες στο φρεάτιο αναρρόφησης και στη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού, ενώ η λειτουργία του τυµπάνου µικροδιήθησης θα ελέγχεται µε χρονοπρόγραµµα από το κεντρικό PLC. Ακόµα η λειτουργία των φυσητήρων αέρα θα ελέγχεται µε βάση τη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου από αυτόµατο µετρητή. Τέλος, η λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας νερού θα ελέγχεται αυτόµατα µε βάση την πίεση στο δίκτυο µέσω inverter καθώς και από φλοτεροδιακόπτη εντός της δεξαµενής. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 18

19 4.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φυσητήρες εξαµµωτή Ο αέρας στους εξαµµωτές θα παρέχεται από φυσητήρες λοβοειδούς τύπου. Από την υγιεινολογική µελέτη είχε υπολογιστεί ότι η παροχή αέρα του κάθε φυσητήρα θα είναι τουλάχιστον 40Νµ3/ώρα (και για τη λειτουργία των αεραντλιών) σε µανοµετρικό 300 mbar. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 0 C στο ειδικό βάρος του αέρα είναι 1,239 kg/nµ 3. Η παροχή αέρα κατά βάρος είναι: 40 x 1,239 = 49,6 kg/ώρα =0,0303 lb/δλ Η ισχύς πέδης του φυσητήρα δίνεται από τον τύπο: W.R.T BHP = [(P2/P1)η-1] 550.n.ε όπου W = 0,0303 lb/δλ Ρ = σταθερά αερίου Τ = θερµοκρασία περιβάλλοντος = Κ = R P2/P1 = 1,30 n = 0,283 για τον αέρα ε = απόδοση φυσητήρα = 50% και ισχύς ΒΗP = 0,85 HP = 0,64 kw Ισχύς κινητήρα 0,64 x 1,30 = 0,83 kw Επιλέγεται ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 1,00 kw Φυσητήρες βοθρολυµάτων Ο αέρας στο φρεάτιο βοθρολυµάτων θα παρέχεται από φυσητήρες λοβοειδούς τύπου παροχής τουλάχιστον 50 Νm 3 /ώρα σε µανοµετρικό 350 mbar. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 º C στο ειδικό βάρος του αέρα είναι 1,239 kg/nm 3. Η παροχή αέρα κατά βάρος είναι: 50 x 1,239 = 185,9 kg/ώρα = 0,0379 lb/sec. Για απόδοση φυσητήρα ε = 50%, προκύπτει σύµφωνα µε τα ανωτέρω ισχύς ΒΗP = 1,22 HP = 0,91 KW. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 19

20 Ισχύς κινητήρα 0,91 Χ 1,30 = 1,19 KW. Επιλέγεται ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων ισχύος κινητήρα 1,50 KW Φυσητήρες Αερισµού Ο αέρας στις δεξαµενές αερισµού θα παρέχεται από λοβοειδείς φυσητήρες, τριών λοβών και δύο ταχυτήτων παροχής τουλάχιστον 750 Νµ3/ώρα έκαστος σε µανοµετρικό 500 mbar. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 0 C στο ειδικό βάρος του αέρα είναι 1,239 kg/nµ 3. Η παροχή αέρα κατά βάρος είναι: 750 x 1,239 = 929,3 kg/ώρα = 0,5679 lb/δλ Για απόδοση φυσητήρα ε = 67% και ισχύς ΒΗP = 18,70 HP = 14,03 kw Ισχύς κινητήρα 14,03 x 1,25 = 17,53 kw επιλέγεται ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 18,00 kw Φυσητήρες µεταερισµού Ο αέρας στους εξαµµωτές θα παρέχεται από φυσητήρες λοβοειδούς τύπου. Από την υγιεινολογική µελέτη είχε υπολογιστεί ότι η παροχή αέρα του κάθε φυσητήρα θα είναι τουλάχιστον 30Νµ 3 /ώρα (και για τη λειτουργία των αεραντλιών) σε µανοµετρικό 300 mbar. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 0 C στο ειδικό βάρος του αέρα είναι 1,239 kg/nµ 3. Η παροχή αέρα κατά βάρος είναι: 30 x 1,239 = 37,2 kg/ώρα =0,0227 lb/δλ Για απόδοση φυσητήρα ε = 45% και ισχύς ΒΗP = 0,71 HP = 0,53 kw Ισχύς κινητήρα 0,53 x 1,30 = 0,69 kw Επιλέγεται ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 0,75 kw Αντλίες ανύψωσης λυµάτων Στο αντλιοστάσιο ανύψωσης θα εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών λυµάτων,, παροχής 80 m 3 /h για έκαστη. Για µανοµετρικό λειτουργίας 10,0 m και απόδοση της τάξης του 40%, η απαιτούµενη ισχύς είναι: ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 20

21 Iσχύς άξονα αντλίας 80 x 10,00 = = 5,45 kw 3,67 x 40% Ισχύς κινητήρα = 5,45 x 1,25 = 6,81 kw έστω 7,50 kw Αντλίες βοθρολυµάτων Στη δεξαµενή προαερισµού βοθρολυµάτων θα εγκατασταθεί ζεύγος αντλιών βοθρολυµάτων υποβρύχιου τύπου δυναµικότητας 12 m 3 /h έκαστη. Για µανοµετρικό λειτουργίας 15,0 m και απόδοση της τάξης του 35%, η απαιτούµενη ισχύς είναι: Iσχύς άξονα αντλίας 12 x 15,0 = = 1,12 KW 367 x 35% Ισχύς κινητήρα = 1,12 x 1,25 = 1,40 KW έστω 1,50 KW Αντλίες ανακυκλοφορίας µικτού υγρού Σε κάθε δεξαµενή αερισµού θα εγκατασταθεί ζεύγος αντλιών µικτού υγρού υποβρύχιου τύπου, παροχής 210 m 3 /h για έκαστη. Για µανοµετρικό λειτουργίας 3,0 m και ολική απόδοση της τάξης του 40%, η απαιτούµενη ισχύς είναι: Iσχύς άξονα αντλίας 210 x 3,00 = = 4,29 kw 3,67 x 40 Ισχύς κινητήρα = 4,29 x 1,25 = 5,36 kw έστω 5,5 kw Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος Σε κάθε αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος θα εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών παροχής 60 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 10,0 m και για ολική απόδοση αντλιών της τάξης του 40% η απαιτούµενη ισχύς είναι : Ισχύς άξονα αντλίας : 60 x 10, = 4,09 kw. 3,67x40% Ισχύς κινητήρα αντλίας : 4,09 x 1,25 = 5,11 kw, έστω 5,5 kw ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 21

22 4.4.9 Αντλίες απόρριψης ιλύος Σε κάθε αντλιοστάσιο ιλύος θα εγκατασταθεί µία υποβρύχια αντλία απόρριψης παροχής 10m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 12,0 m και για απόδοση αντλιών της τάξης του 35% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 10 x 12,0 Ισχύς άξονα αντλίας : = 0,93 kw. 3,67x35 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 0,93 x 1,25 = 1,17 kw έστω 1,50 kw Αντλίες αφυδάτωσης Στο αντλιοστάσιο της αποθήκης λάσπης προς την αφυδάτωση θα εγκατασταθεί ζεύγος αντλιών θετικής εκτόπισης µέγιστης παροχής 2,5 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 40 m και ολική απόδοση αντλιών της τάξης του 35% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 2,5 x 40 Ισχύς άξονα αντλίας : = 0,78 kw. 3,67x35 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 0,78 x 1,30 = 1,01 kw έστω 1,10 kw Αντλίες πολυηλεκτρολύτη Οι αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη του συγκροτήµατος πάχυνσης-αφυδάτωσης θα είναι θετικής εκτόπισης µέγιστης παροχής 0,40 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 60 m και απόδοση αντλίας της τάξης του 35% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 0,40 x 60 Ισχύς άξονα αντλίας : = 0,19 kw. 3,67x35 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 0,19 x 1,3 = 0,24 kw έστω 0,25 kw Αντλιοστάσιο διάθεσης καθαρών Στο αντλιοστάσιο καθαρών θα εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών παροχής 100 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 10 m και απόδοση αντλιών της τάξης του 53% η απαιτούµενη ισχύς είναι : Ισχύς άξονα αντλίας : 100 x 10, = 5,14 kw. 3,67x53 ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 22

23 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 5,14 x 1,25 =6,43 kw έστω 6,50 kw Αντλιοστάσιο βιοµηχανικού νερού Στο αντλιοστάσιο βιοµηχ. νερού θα εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών παροχής 15 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 10 m και απόδοση αντλιών της τάξης του 45% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 15 x 10,0 Ισχύς άξονα αντλίας : = 0,91 kw. 3,67x45 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 0,91 x 1,25 = 1,14 kw έστω 1,10 kw Αντλίες τροφοδοσίας νερού (πιεστικό) Στο χώρο της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού θα εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότηµα αποτελούµενο από ζεύγος αντλιών παροχής 35 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 70 m και απόδοση αντλιών της τάξης του 70% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 35 x 70 Ισχύς άξονα αντλίας : = 8,9 kw. 3,67x70 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 8,9 x 1,25 = 11,1 kw έστω 11 kw Αντλιοστάσιο στραγγιδίων Στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα εγκατασταθεί ζεύγος υποβρύχιων αντλιών παροχής 15 m 3 /h. Για µανοµετρικό λειτουργίας 10,0 m και απόδοση αντλιών της τάξης του 40% η απαιτούµενη ισχύς είναι : 15 x 10 Ισχύς άξονα αντλίας : = 1,02 kw 3,67x40 Ισχύς κινητήρα αντλίας : 1,02 x 1,25 = 1,28 kw έστω 1,50 kw. ΗΛΜ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Σελίδα 23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή: Δημιουργία υπονόμων και αποχετευτικού συστήματος λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των λυμάτων. Εμφάνιση υποτυπωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Υπεύθυνος Συντήρησης και Αναπληρωτής Διευθυντής της Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2015 Η πιλοτική μονάδα Η πιλοτική μονάδα Στάδιο κατακράτησης στερεών Προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρθρο 1 ο : Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού για την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ Το µηχανικό άρµεγµα είναι η µόνη και ιδανική λύση, κάθε κτηνοτρόφου, ώστε µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο : - Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ζώων του. - Να βελτιώσει την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ ,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ...4. εξαµενές εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (προκατασκευασµένες ή από σκυρόδεµα)...

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ...4. εξαµενές εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (προκατασκευασµένες ή από σκυρόδεµα)... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΥΤΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 1.0. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προέλευση νερού: γεώτρηση Παροχή: 60 m³/h Σίδηρος: 0,26 mg/l Μαγγάνιο: 0,1 mg/l Οι παραπάνω συγκεντρώσεις σιδήρου και µαγγανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ- 1 2 3 4 Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση Διυλιστηρίου PLC, οθόνη 10, Βάνες, soft starter 7,5 KW, δοσομετρική αντλία AISO4, δοσομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΕΛ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 575.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση - Λιποσυλλογή - Εξάµµωση - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής Έργα Εισόδου -- Φρεάτιο εισόδου - Χοντρή Σχάρα µε διάκενα 30-80

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cos\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ : «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των 08. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Τ. 1 - ΤΣΑ 1 Γεώτρηση-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Η µονάδα έχει δυναµικότητα 2500 Nm 3 /h αέρα και η απόσµηση γίνεται σε πύργο απορρόφησης µε προσθήκη διαλύµατος καυστικής σόδας 40% και παράλληλο οζονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 19 Μαΐου 2015 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.: 578 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Τ.Κ. 38333 Τηλ. 24210-26173, 26574

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΧΙΟΥ...7 2.1 Συνοπτική Περιγραφή της Εγκατάστασης...8 2.2 Αναλυτική Περιγραφή των Μονάδων Επεξεργασίας...10 2.2.1 Φρεάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ. 210-8034036, 210-8101536, Fax: 210-8033940 e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σχάρες Ένδειξη υσοσµία, έντοµα Πολλά κατακάθια στο κανάλι Συχνό βούλωµα Πιθανή αιτία Συσσώρευση ρακών, µπάζων,, λιπών Χαµηλή ταχύτητα ροής Υπερβολική ποσότητα στερεών,ρακών Λύση Συχνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στους υπό μελέτη οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής του διευρυμένου Δήμου, η υφιστάμενη κατάσταση αποχέτευσης περιγράφεται παρακάτω. Ο οικισμός της Νιγρίτας διαθέτει παντορροϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα