Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη"

Transcript

1 Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Βαζίλειορ Μαςποςδήρ 1, Σπςπίδων Μοςπάηηρ 2 1 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 2 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ Τειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Πεπίληψη Σην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο είλαη ζεκαληηθό ν δηδάζθσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη όια ηα δηαζέζηκα κέζα κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ. Εεηνύκελν είλαη ε απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Ζ/Υ) αιιά θαη κηαο ζθαηξηθήο θαη νινθιεξσκέλεο εηθόλαο γηα ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο. Σεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ θαη Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε ηα νθέιε ηεο ρξήζεο αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνηείλνπκε ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηνπ βαζκνύ ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ κε ηνλ Ζ/Υ. Δπηπξόζζεηα παξαζέηνπκε ηα ζελάξηα επηινγώλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν δηδάζθσλ θαη κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα εθαξκόζεη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ. Τα πξνηεηλόκελα ζελάξηα αθνινπζνύλ ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη επλννύλ ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Λέξειρ κλειδιά: αξιολόγηση, σενάπια, Ελεύθεπο και Ανοιχτό Λογισμικό, ουέλη Abstract In the context of teaching computer science courses it is important for an educator to utilise all the available means in order to improve students skills. The main purpose of the courses is to provide basic knowledge on computer system operation and a general overview of computer science. The contribution of Free Software and Open Source Software (FOSS) plays an important role in the learning procedures. Based on the above, we present the benefits of utilising open source software in education. We suggest methods for evaluating the students engagement with a personal computer. In addition we present a set of scenarios that describe the available options an educator can select and apply depending on the students skills. The proposed scenarios comply with the instructions provided by the Pedagogical Institute and encourage the creation of conditions for effective learning. Keywords:Evaluation, Scripts, free and open source Software, benefits

2 1.Ειζαγωγή Τα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ θαη ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν εθηθηή, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηείηαη είηε από κεκνλσκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα είηε από νξγαλσκέλεο θπβεξλεηηθέο δξάζεηο (BETT 2010). Δηδηθόηεξα ζην εμσηεξηθό νη δξάζεηο θαη νη θηλήζεηο απηέο είλαη ζπρλόηεξεο θαη πνιππιεζέζηεξεο, ελώ ζπρλά ζπγθξνηνύληαη νξγαλσκέλνη θνξείο (πρ Schoolforge, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο (Shaheen E.Lakhan & Kavita Jhunjhunwala 2008). Δπίζεο ε ελεκέξσζε γηα ην ΔΛ/ΛΑΚ κε εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο γίλεηαη άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ ηζηνζειίδεο κε ηελ ππνζηήξημε δηαθόξσλ δξαζηήξησλ ΔΛ/ΛΑΚ θνηλνηήησλ όπσο ην opensourceschools (opensourceschools.org.uk), πνπ ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, ην linux for education (linux-for-education.org), ζην νπνίν ππάξρνπλ πνιιά δσξεάλ καζήκαηα γηα ΔΛ/ΛΑΚ θαη ε δηθηπαθή πύιε opensoft.sch.gr, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο γηα καζεηέο. Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή είλαη ε αληαπόθξηζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θνηλνύ, ην νπνίν όρη κόλν θάλεη ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ, αιιά πνιύ ζπρλά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνλ εληνπηζκό ιαζώλ, ζηελ βειηίσζε θαη ζηελ δηάδνζή ηνπ. Ζ ειιεληθή θνηλόηεηα ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ζε αξρηθό ζηάδην αιιά από ηελ κέρξη ηώξα δξάζε ηεο δηαθαίλεηαη κηα πνιιά ππνζρόκελε κειινληηθή πνξεία. Αθόκε ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ ζηελ εθπαίδεπζε. Τέινο ελώ νη νξγαλσκέλεο εζληθέο δξάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, νη πξσηνβνπιίεο ησλ δηαθόξσλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνληαη θπξίσο από ηηο αλεμάξηεηεο θνηλόηεηεο ΔΛ/ΛΑΚ. 2.Οθέλη και πλεονεκηήμαηα 2.1 Εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ και καθηγηηών Έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζηηο κέξεο καο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηόζν ζε επίπεδν hardware (πιηθνύ) όζν θαη ζε επίπεδν software (ινγηζκηθνύ) ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, από ηελ νξγάλσζε ηνπ ηδξύκαηνο έσο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. Τν ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα δώζεη ιύζεηο ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ από ηελ ζπλερή αλάγθε γηα ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζώο δελ απαηηεί ρξεκαηηθό αληίηηκν. Έηζη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη λα εθαξκόζνπλ λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλα λα δηαζέζνπλ ρξεκαηηθνύο πόξνπο. Δπίζεο νη ρξήζηεο αξθεηά παιηώλ ζπζηεκάησλ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απόδνζεο θαη ππνζηήξημεο (πρ drivers) θαηά ηελ ρξήζε

3 ειεύζεξσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια νη δηάθνξνη ηίηινη εκπνξηθνύ ινγηζκηθνύ, κπνξεί λα θηάζνπλ ή θαη λα μεπεξάζνπλ ην θόζηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνύ, θαζηζηώληαο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηξνρνπέδε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε ζύγρξνλα κέζα. Τν νηθνλνκηθό όκσο όθεινο αλ θαη ζεκαληηθό δελ είλαη ην επηθξαηέζηεξν (Atwell 2005). Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο, πνπ λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο ινγηζκηθνύ εθαξκόδνληαη γηα πξώηε θνξά ζε ΔΛ/ΛΑΚ δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνληαη ζπλερώο ζηελ αηρκή ησλ εμειίμεσλ (πρ ε θνηλόηεηα ηνπ fedora). Δπίζεο ην ΔΛ/ΛΑΚ ζπκβάιιεη ζην έξγν ηνπ δηδάζθνληα θαηά ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (www.pischools.gr/content/index.php?lesson_id=1) θαη ηνπο άμνλεο πινπνίεζεο πνπ απηό ζέηεη, νη καζεηέο πξέπεη : Να εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζύγρξνλν θόζκν, πξάγκα πνπ ην ΔΛ/ΛΑΚ πξνσζεί κε ηελ πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη ηηο ζπλερώο εκπινπηηδόκελεο δηαλνκέο. Να δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πιαίζην πην ζύλζεησλ θαη νινθιεξσκέλσλ εξγαζηώλ. Με ηελ παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο ηεο κεγάιεο θνηλόηεηαο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε ζύλζεηεο εξγαζίεο γίλεηαη πεξηζζόηεξν εθηθηή. Να επαηζζεηνπνηνύληαη θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη ζηα ζύγρξνλα/αλνηρηά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη από ηελ εηζβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Τν ΔΛ/ΛΑΚ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε μεθίλεζε λα γεληθεύεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, απνηειεί κηα από απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εηζβάινπλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ θαη νη καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηελ γλσξίζνπλ από θνληά. 2.2 Μαθηηών Αλ ιάβνπκε ππόςε όηη νη καζεηέο, ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηώλ, γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα ρξήζε ινγηζκηθνύ πνπ δελ ζα ζέηεη θξαγκνύο ζηελ δηαδηθαζία απηή. Δπηπξόζζεηα, κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ είλαη όηη κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ν καζεηήο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα, αθξηβώο κε πνηνλ ηξόπν απηό ιεηηνπξγεί θαη ηη ππάξρεη πίζσ από ηελ γξαθηθή δηεπαθή, γλώζε ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα νξηζκέλνπο ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο. Έηζη νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ αθξηβώο ηη ζπκβαίλεη ζηνλ Ζ/Υ θαη δελ ηίζεληαη όξηα ζηελ αλαδήηεζή ηνπο απηή, αθνύ όια είλαη ειεύζεξα γηα αλάιπζε, ηξνπνπνίεζε ή θαη βειηίσζε αθόκα θαη από ηνπο ίδηνπο (Fadi P.Deek & James A.M.McHugh 2008). Αθόκε νη καζεηέο κέζσ ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ κπνξνύλ σο ελεξγά κέιε ηεο λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζε αηνκηθό αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ζε ζπιινγηθό επίπεδν. Έηζη ην άηνκν αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηά ηνπ (καζεηήο, θνηηεηήο θά)

4 απνθηά κηα μερσξηζηή ζέζε, καζαίλεη λα αθνπγθξάδεηαη θαη λα είλαη ηθαλό θαη ρξήζηκν γηα ηνπο ππνινίπνπο. Αθόκα πξνσζείηαη ε ηθαλόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη έληαμεο ζε κηα κεγάιε νκάδα δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ, θαζώο ν καζεηήο θαιείηαη λα γίλεη κέινο απηήο, λα βνεζεζεί θαη λα βνεζήζεη. Ζ νκαδηθή εξγαζία, ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ε ύπαξμε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα εκπλεύζεη ηνπο καζεηέο, ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπο. Αθόκε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα κνηξάδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ ελδηαθέξνλ ινγηζκηθό ζηελ ηάμε ζαλ κηα νκάδα, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή άπνςε γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ειεύζεξε θνηλόηεηα είλαη έλα κάζεκα πνπ θάζε καζεηήο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζεη. 3.Μέθοδοι αξιολόγηζηρ ηος βαθμού εναζσόληζηρ μαθηηών Σε έλα απνδνηηθό θαη απνηειεζκαηηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηα κέζα θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξνζαξκόδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ΔΛ/ΛΑΚ πνπ ζα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ηεο ηάμεο. Ζ κεγάιε πνηθηιία ινγηζκηθνύ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ παξέρεηαη είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ, έηζη ώζηε θαη λα θαιπθζεί ε δηδαθηέα ύιε αιιά θαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο ζηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο αξρηθά θαη ρξήζεο κεηέπεηηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ γίλεηαη κέζα ζε θάζε ζρνιηθή αίζνπζα. Σηελ πην απιή ηεο κνξθή ν δηδάζθσλ από ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο αζθήζεηο θαη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Έηζη αλάινγα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνζαξκόδεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, επηιέγεη ινγηζκηθό αληίζηνηρν κε ηηο ηθαλόηεηεο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία απηό απεπζύλεηαη. Μία ζαθώο πην νινθιεξσκέλε εηθόλα κπνξεί λα εμαρζεί κεηά ηελ ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ν θάζε καζεηήο. Τα ζπκπεξάζκαηα δελ ζα αθνξνύλ κόλν ηνπο καζεηέο σο ζύλνιν αιιά θαη σο επηκέξνπο ζηνηρεία (πξόζβαζε, δηάζεζε, αζρνιίεο), δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα λα ππάξμεη πιήξεο πξνζαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ καζήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο. Σε θάζε πεξίπησζε ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην λα αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη, αιιά αληίζεηα θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζπγθεξαζκόο ηεο εηθόλαο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη απηόο θαη ηεο εηθόλαο πνπ παξνπζηάδεη ε έξεπλα. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρεη δεκηνπξγεζεί έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν, αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, εκθαλίδεη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνλ Ζ/Υ ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ δηάζεζή ηνπο γηα απόθηεζε πεξαηηέξσ γλώζεσλ. Τν εξσηεκαηνιόγην βξίζθεηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: θαη αθελόο είλαη ελδεηθηηθό θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί πεξαηηέξσ, αθεηέξνπ θαιύπηεη ηα βαζηθά εθείλα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηελ

5 αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ (http://www.pischools.gr/paideia_dialogos/aksiologisi.pdf). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο (κηθξή ελαζρόιεζε, κέηξηα ελαζρόιεζε, αξθεηή ελαζρόιεζε, εληαηηθή ελαζρόιεζε) αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δώζεη δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ εθπαηδεπηηθό λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο. Σηελ ζπλέρεηα κε κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί εύθνια λα δηαπηζηώζεη ην ζπλνιηθό επίπεδν ελαζρόιεζεο. Δπηπξόζζεηα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνεγκέλα εξγαιεία αμηνιόγεζεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ (http://www.surveymonkey.com/). 4.Επιλογή ηος καηάλληλος λογιζμικού Αθνύ ινηπόλ έρεη δηαπηζησζεί ην ζπλνιηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ ν εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα δηαιέμεη ινγηζκηθό ηέηνην ώζηε αθελόο λα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη αθεηέξνπ λα κελ πξνβιεκαηίζεη (πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνύ) ηνπο καζεηέο. Μέζα ζηελ πιεζώξα εθαξκνγώλ πνπ θπθινθνξνύλ ππάξρνπλ πνιιέο αμηόινγεο θαη πξνζεθηηθά δνκεκέλεο εθαξκνγέο, κόλν όκσο νξηζκέλεο ζπγθεληξώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ην εθάζηνηε επίπεδν ηεο ηάμεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρνπλ αλαπηπρζεί ηξία (3) πηζαλά ζελάξηα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ. Σε θάζε πηζαλό ζελάξην πεξηέρνληαη ηα ινγηζκηθά πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη θαη ην αλάινγν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πάλσ ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζνύλ ηα πξνηεηλόκελα ινγηζκηθά, ρσξίο όκσο απηό λα απνηειεί κνλόδξνκν. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη πιήξσο εμειιεληζκέλεο θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα εγρεηξίδηα ρξήζεο (http://en.flossmanuals.net/). 5.Σενάπια 5.1 Ελάσιζηη ή μικπή καθημεπινή εναζσόληζη με ηοςρ Η/Υ Δμνηθείσζε θαη βειηίσζε ηεο ρξήζεο πιεθηξνινγίνπ: Tuxtyping Φπιινκεηξεηήο: epiphany web browser Απιόο θαη γξήγνξνο πεξηεγεηήο ηζηνύ. Mail: Mozilla Thunderbird Γηαρεηξηζηήο αιιεινγξαθίαο, κε αξθεηέο δπλαηόηεηεο θαη εύθνιν ζηελ εθκάζεζε πεξηβάιινλ. Βαζηθέο εξγαζίεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ: abiword Πνιύ απιόο θαη ζπλνπηηθόο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο απιέο ιεηηνπξγίεο θαη δελ κπεξδεύεη ηνλ ρξήζηε. Πξνγξακκαηηζκόο: Scratch Δμαηξεηηθά εύθνιν πξόγξακκα πνπ κε έμππλν ηξόπν εκθαλίδεη ζην καζεηή ηα

6 απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ επηινγώλ ηνπ ζε κηα γξαθηθή δηεπαθή. Image proccessing: tuxpaint Δμαηξεηηθά απιό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο κόλν κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από το tuxpaint Πξνηεηλόκελν Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Skolelinux Γηαλνκή εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ζρνιεία θαη καζεηέο κε κηθξή εκπεηξία. Δπίζεο δηαζέηεη θαη ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο πνπ απεπζύλνληαη ζην ίδην κεξίδην καζεηώλ. Απνηειεί πνιύ θαιή ιύζε γηα ηα ζρνιεία ηα νπνία ζέινπλ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο θαη λα απμήζνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ πιηθνύ. Δίλαη δηαζέζηκν ζε 42 γιώζζεο θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζε καζεηέο κε ρακειέο πξνζδνθίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Διάρηζηεο απαηηήζεηο ζε πιηθό 512MB RAM, 3 GB ζθιεξό δίζθν, 800x600 αλάιπζε, πξνηεηλόκελν πιηθό θαη επεμεξγαζηέο 1 GB RAM, 1024x768, x86, AMD64, Intel Μέηπια καθημεπινή εναζσόληζη με ηοςρ Η/Υ Φπιινκεηξεηήο: Firefox Γηάζεκνο θπιινκεηξεηήο ηζηνύ, κε πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη επεθηάζεηο. Mail:Mozilla thunderbird (βι. Σελάξην 1) Πξνγξακκαηηζκόο: kturtle Δμαηξεηηθά εύθνιν πξόγξακκα πνπ κε έμππλν ηξόπν εκθαλίδεη ζην καζεηή ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα ζε κηα γξαθηθή δηεπαθή. Δθαξκνγέο γξαθείνπ:openoffice.org Πιήξεο ζε ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ. Πεξηιακβάλεη απιέο θαη

7 ζύλζεηεο ιεηηνπξγίεο, ρσξίο λα γίλεηαη δύζρξεζηνο. Image proccesing : gimp Ηζρπξή εθαξκνγή γηα ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ, κε αξθεηέο δπλαηόηεηεο θαη απιά κελνύ. Λόγσ ηεο κεγάιεο απνδνρήο από ηελ θνηλόηεηα ππάξρνπλ πνιινί νδεγνί θαη online καζήκαηα δηαζέζηκα. 3d design: Platinum Arts Sandbox 3D Λνγηζκηθό ζρεδηαζκνύ 3D θόζκσλ, ηνπ νπνίνπ ε αλάπηπμε έρεη σο βαζηθό γλώκνλα ηελ επρξεζηία θαη ηελ επθνιία εθκάζεζεο. Πξνηεηλόκελν Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Linux Mint Ίζσο ε πην εύρξεζηε δηαλνκή linux ζηελ νπνία νη ρξήζηεο θαη νη developers είλαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο-καζεηέο κεζαίνπ επηπέδνπ, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνρσξεκέλεο απαηηήζεηο. Βέβαηα κπνξεί λα ηξέμεη θαη αξθεηά ηζρπξά πξνγξάκκαηα (π.ρ. Blender 3D). Απαηηήζεηο:1 Ghz επεμεξγαζηηθή ηζρύ, 512 RAM θαη 6 GB ζθιεξό δίζθν. 5.3 Ενηαηική καθημεπινή εναζσόληζη με ηοςρ Η/Υ Φπιινκεηξεηήο: Firefox (βι. Σελάξην 2) Mail:Evolution Γηαρεηξηζηήο αιιεινγξαθίαο κε πξνεγκέλεο δπλαηόηεηεο θαη αξθεηά ζύλζεην πεξηβάιινλ. Δθαξκνγέο γξαθείνπ:openoffice.org (βι. Σελάξην 2) Image proccessing:gimpshop Ηζρπξή εθαξκνγή επεμεξγαζίαο εηθόλαο, πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε γλσζηέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. 3d design:blender Οινθιεξσκέλν ζρεδηαζηηθό πξόγξακκα. όρη ηδηαίηεξα εύθνιν όζνλ αθνξά ηελ γξαθηθή δηεπαθή. Πξνγξακκαηηζκόο:Squeak Μνληέξλα θαη ηζρπξή κεηαγισηηίζηκε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, κε εθαξκνγέο ζε πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη ζε εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο. Πξνηεηλόκελν Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Edubuntu Δθπαηδεπηηθή έθδνζε ηεο δηαλνκήο ubuntu. Γηαηεξεί ηελ ζηαζεξόηεηα, ηνπο απηνκαηηζκνύο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη θαη ε αξρηθή δηαλνκή (ubuntu). Απαηηήζεηο: 400 MHz επεμεξγαζηηθή ηζρύ θαη 5 GB ζθιεξό δίζθν θαη 128 MB RAM. 5.4 Επιπλέον επιλογέρ Αθόκε όκσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εύθνιν λα αιιάμεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζε θάπνην αλνηρηνύ θώδηθα, είηε γηα ηερληθνύο ιόγνπο είηε ιόγσ

8 αβεβαηόηεηαο αλ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κόλν κε αλνηρηό ινγηζκηθό, είλαη εθηθηή ε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ ζε πεξηβάιινλ windows. Πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο είλαη δπλαηόλ λα βξεζνύλ ζην opensourcewindows (http://www.opensourcewindows.org/) 6.Σςμπεπάζμαηα Ζ πξνζέγγηζε πνπ αλαπηύρζεθε παξαπάλσ παξνπζηάδεη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ καζεηώλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ ΔΛ/ΛΑΚ. Δπίζεο ε πξαθηηθή εθαξκνγή ΔΛ/ΛΑΚ από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ επίπεδνπ ηεο παξερόκελεο γλώζεο από ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Αθόκε ε θνηλόηεηα κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ, σο θνξέα ηδεώλ θαη αμηώλ. Ζ ζηνρεπκέλε ρξήζε ινγηζκηθνύ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ ζπλνιηθά αθνκνησκέλε γλώζε, πνπ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εθόδην αθόκε θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Τέινο ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηεπξύλεηαη θαη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα κεηαδώζεη θαη έκπξαθηα ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ γλώζεηο. 7.Βιβλιογπαθία Atwell G. (2005), What is the significance of open-source software for the education and training community, Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems, , Genova, Italy Fadi P.Deek & James A.M.McHugh (2008), Open source Technology and Policy, Campbridge Press, , U.S.A. Shaheen E.Lakhan & Kavita Jhunjhunwala (2008), Open Source Software in Education, ηειεπηαία πξόζβαζε 6 Μαξηίνπ 2010, ηζηνρώξνο Tan Wooi Tong, Free/Open Source Software in Education (2004), ηειεπηαία πξόζβαζε 6 Μαξηίνπ 2010, ηζηνρώξνο

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα