Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)"

Transcript

1 Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 20 JNN AX MR AKXE QEQ Deut20:1 :MIXVN JLRND JNR Ļ¹ ƒµš µ ƒ š E œ ¹ š ƒ ¾ -µ ¹Lµ œ- ¹J :¹ š ¹ š µ µlµ Ĺ¹ ¾½ É - ¹J š ¹œ ¾ 1. ki-thetse lamil chamah `al- oy beyak w ra iath sus warekeb `am rab mim ak lo thira mehem ki-yahúwah Eloheyak `imak hama`al ak me erets Mits rayim. Deut20:1 When you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them; for JWJY your El, who brought you up from the land of Egypt, is with you. 20:1 Ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς εἰς πόλεµον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ἴδῃς ἵππον καὶ ἀναβάτην καὶ λαὸν πλείονά σου, οὐ φοβηθήσῃ ἀπ αὐτῶν, ὅτι κύριος ὁ θεός σου µετὰ σοῦ ὁ ἀναβιβάσας σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 1 Ean de exelthÿs eis polemon epi tous echthrous sou kai idÿs hippon kai anabat n kai laon pleiona sou, And if you should go forth to war against your enemies, and you should behold a horse, and horseman, and people many more than you, ou phob th sÿ apí aut n, hoti kyrios ho theos sou meta sou ho anabibasas se ek g s Aigyptou. do not be fearful of them! for YHWH your El is with you, the one bringing you from the land of Egypt. XACE ODKD YBPE MKAXWK DIDE 2 : - š A¹ ¾Jµ µb¹ ¹Lµ - ƒ š J ƒ 2. w hayah k qarab kem el-hamil chamah w nigash hakohen w diber el-ha`am. Deut20:2 And it shall be when you drew near to the battle, the priest shall come near and speak to the people. 2 καὶ ἔσται ὅταν ἐγγίσῃς τῷ πολέµῳ, καὶ προσεγγίσας ὁ ἱερεὺς λαλήσει τῷ λαῷ 2 kai estai hotan eggisÿs tÿ polemÿ, kai proseggisas ho hiereus lal sei tÿ laÿ And it shall be whenever you should approach to the war, that drawing near the priest shall speak to the people, DNGLNL MEID MIAXW RNY 3 :MDIPTN MKAAL ƒ ¾ -µ ¹Lµ ŸIµ ¹ƒ š Uµ š ā¹ µ ¼ šµ : P¹ E šµ µu-µ Eˆ P µu-µ E š ¹U-µ ƒµƒ µš -µ 3. w amar alehem sh ma` Yis ra El atem q rebim hayom lamil chamah `al- oy beykem al-yerak l bab kem al-tir u w al-tach p zu w al-ta`ar tsu mip neyhem. Deut20:3 He shall say to them, Hear, O Yisrael, you draw near to the battle against your enemies today. Do not let your heart faint. Do not be afraid, nor panic, nor tremble before them, 3 καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτούς Ἄκουε, Ισραηλ ὑµεῖς προσπορεύεσθε σήµερον εἰς πόλεµον ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, µὴ ἐκλυέσθω ἡ καρδία ὑµῶν, HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 1

2 µὴ φοβεῖσθε µηδὲ θραύεσθε µηδὲ ἐκκλίνητε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, 3 kai erei pros autous Akoue, Isra l; and shall say to them, Hear, O Israel! hymeis prosporeuesthe s meron eis polemon epi tous echthrous hym n, m ekluesth h kardia hym n, You go today to war with your enemies; do not loosen your heart; m phobeisthe m de thrauesthe m de ekklin te apo pros pou aut n, do not fear nor be devastated, nor turn aside from their face! MKL MGLDL MKNR JLDD DEDI IK 4 RIYEDL Ḱ¹ Ĺ¹ ¾ µ ¾½ É ¹J : œ µ ¹ Ÿ ƒ ¾ -¹ 4. ki Yahúwah Eloheykem haholek `imakem l hilachem lakem `im- oy beykem l hoshi`a eth kem. Deut20:4 for JWJY your El is the one who goes with you, to fight for you against your enemies, to save you. 4 ὅτι κύριος ὁ θεὸς ὑµῶν ὁ προπορευόµενος µεθ ὑµῶν συνεκπολεµῆσαι ὑµῖν τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν διασῶσαι ὑµᾶς. 4 hoti kyrios ho theos hym n ho proporeuomenos methí hym n For YHWH your El, the one going forth with you, synekpolem sai hymin tous echthrous hym n dias sai hymas. he shall join in war with you against your enemies, and he shall preserve you. YCG-ZIA DPA MIXHYD EXACE 5 :EPKPGI DNGLNA ZENI-OT EZIAL AYIE JLI -œ¹ µƒ Á š ¼ ¹ - ¹ š¾ - ¹š Š¾Vµ Eš A¹ :EM µ š µ ¹ ¹LµA œe - P Ÿœ ƒ ƒ¾ Ÿ ¼ ¾ 5. w dib ru hashot rim el-ha`am le mor mi-ha ish asher banah bayith-chadash w lo chanako yelek w yashob l beytho pen-yamuth bamil chamah w ish acher yach n kenu. Deut20:5 The officers also shall speak to the people, saying, Who is the man that has built a new house and has not dedicated it? Let him depart and return to his house, otherwise he might die in the battle and another man would dedicate it. 5 καὶ λαλήσουσιν οἱ γραµµατεῖς πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ οἰκοδοµήσας οἰκίαν καινὴν καὶ οὐκ ἐνεκαίνισεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, µὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέµῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος ἐγκαινιεῖ αὐτήν. 5 kai lal sousin hoi grammateis pros ton laon legontes Tis ho anthr pos ho oikodom sas oikian kain n And shall speak the scribes to the people, saying, Who is the man building house a new, kai ouk enekainisen aut n? poreuesth kai apostraph t eis t n oikian autou, and did not dedicate it? Let him go and return to his house! m apothanÿ en tÿ polemÿ kai anthr pos heteros egkainiei aut n. lest he die in the war, and man another shall dedicate it. JLI MXK 6 :EPLLGI DNGLNA ZENI-OT EZIAL AYIE HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 2

3 ŸĶ¹ ¾ š J µš -š ¼ ¹ - ¹ E :EM Ķµ š µ ¹ ¹LµA œe - P Ÿœ ƒ ƒ¾ 6. umi-ha ish asher-nata` kerem w lo chil lo yelek w yashob l beytho pen-yamuth bamil chamah w ish acher y chal lenu. Deut20:6 Who is the man that has planted a vineyard and has not used its fruit? Let him depart and return to his house, otherwise he might die in the battle and another man would use its fruit. 6 καὶ τίς ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐφύτευσεν ἀµπελῶνα καὶ οὐκ εὐφράνθη ἐξ αὐτοῦ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, µὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέµῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος εὐφρανθήσεται ἐξ αὐτοῦ. 6 kai tis ho anthr pos, hostis ephyteusen ampel na kai ouk euphranth ex autou? And Who is the man whoever plants a vineyard, and was not glad from it? poreuesth kai apostraph t eis t n oikian autou, m apothanÿ en tÿ polemÿ Let him go, and let him return to his house! lest he should die in the war, kai anthr pos heteros euphranth setai ex autou. and man another be glad from out of his labor. JLI 7 :DPGWI DNGLNA ZENI-OT EZIAL AYIE D ¾ V¹ āµš -š ¼ ¹ - ¹ E ˆ : Ḿ Ŕ¹ š µ ¹ ¹LµA œe - P Ÿœ ƒ ƒ¾ 7. umi-ha ish asher- eras ishah w lo l qachah yelek w yashob l beytho pen-yamuth bamil chamah w ish acher yiqachenah. Deut20:7 And who is the man that is engaged to a woman and has not married her? Let him depart and return to his house, otherwise he might die in the battle and another man would marry her. 7 καὶ τίς ὁ ἄνθρωπος, ὅστις µεµνήστευται γυναῖκα καὶ οὐκ ἔλαβεν αὐτήν; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, µὴ ἀποθάνῃ ἐν τῷ πολέµῳ καὶ ἄνθρωπος ἕτερος λήµψεται αὐτήν. 7 kai tis ho anthr pos, hostis memn steutai gynaika kai ouk elaben aut n? poreuesth And who is the man who has espoused a woman, and did not take her? Let him go, kai apostraph t eis t n oikian autou, m apothanÿ en tÿ polemÿ kai anthr pos heteros l mpsetai aut n. and let him return to his house! lest he die in the war, and man another shall take XACL MIXHYD ETQIE 8 :EAALK EZIAL AYIE JLI AALD JXE šíµ ¹ - ¹ Eš - š Aµ ¹š Š¾Vµ E :Ÿƒ ƒ ¹J ƒµƒ -œ µl¹ ¾ Ÿœ ƒ ƒ¾ ƒ ƒ Kµ µš 8. w yas phu hashot rim l daber el-ha`am w am ru mi-ha ish hayare w rak halebab yelek w yashob l beytho w lo yimas eth-l bab echayu kil babo. Deut20:8 Then the officers shall speak further to the people and say, Who is the man that is afraid and faint-hearted? Let him depart and return to his house, so that he might not make his brother s hearts melt like his heart. HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 3

4 8 καὶ προσθήσουσιν οἱ γραµµατεῖς λαλῆσαι πρὸς τὸν λαὸν καὶ ἐροῦσιν Τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ φοβούµενος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ; πορευέσθω καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, ἵνα µὴ δειλιάνῃ τὴν καρδίαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὥσπερ ἡ αὐτοῦ. 8 kai prosth sousin hoi grammateis lal sai pros ton laon kai erousin And shall add the scribes to speak to the people, and shall say, Tis ho anthr pos ho phoboumenos kai deilos tÿ kardia? poreuesth Who is the man, the one fearing and timid in the heart? Let him go, kai apostraph t eis t n oikian autou, hina m deilianÿ t n kardian tou adelphou autou h sper h autou. and let him return to his house! that he should not make timid the heart of his brother, as he. XACL MIXHYD ZLKK DIDE 9 :MRD IXY ECWTE - š Aµ ¹š Š¾Vµ œ¾kµ J Š : ¾š A œÿ ƒ š ā E E 9. w hayah k kaloth hashot rim l daber el-ha`am uphaq du sarey ts ba oth b ro sh ha`am. Deut20:9 And it shall be, when the officers have finished speaking to the people, they shall appoint commanders of armies at the head of the people. 9 καὶ ἔσται ὅταν παύσωνται οἱ γραµµατεῖς λαλοῦντες πρὸς τὸν λαόν, καὶ καταστήσουσιν ἄρχοντας τῆς στρατιᾶς προηγουµένους τοῦ λαοῦ. 9 kai estai hotan paus ntai hoi grammateis lalountes pros ton laon, And it shall be whenever should cease the scribes speaking to the people, kai katast sousin archontas t s stratias pro goumenous tou laou. that they shall place rulers of the military taking lead of the people. :MELYL DILR MGLDL AXWZ-IK 10 :Ÿ œ š Ḱ¹ š ¹ - ƒµš ¹œ- ¹J 10. ki-thiq rab el-`ir l hilachem `aleyah w qara ath eleyah l shalom. Deut20:10 When you come near to a city to fight against it, you call to it for peace. 10 Ἐὰν δὲ προσέλθῃς πρὸς πόλιν ἐκπολεµῆσαι αὐτήν, καὶ ἐκκαλέσῃ αὐτοὺς µετ εἰρήνης 10 Ean de proselthÿs pros polin ekpolem sai aut n, kai ekkalesÿ autous metí eir n s; And if you should come forward to a city to wage war against it, that you should call them forth with peace. JL DGZTE JPRZ DIDE 11 :JECARE QNL JL EIDI MRD-LK DIDE œ E µ µu Ÿ -¹ : E ƒ¼ µ µ E ¹ D ƒ- ¹Mµ - J 11. w hayah im-shalom ta`an ak uphath chah lak w hayah kal-ha`am hanim tsa -bah yih yu l ak lamas wa`abaduk. Deut20:11 And it shall be, if it answers peace with you and opens to you, then it shall be that all the people who are found in it shall become tributary to you and shall serve you. 11 ἐὰν µὲν εἰρηνικὰ ἀποκριθῶσίν σοι καὶ ἀνοίξωσίν σοι, HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 4

5 ἔσται πᾶς ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες ἐν αὐτῇ ἔσονταί σοι φορολόγητοι καὶ ὑπήκοοί σου 11 ean men eir nika apokrith sin soi kai anoix sin soi, And it shall be if then they should peaceably answer you, and open to you, estai pas ho laos hoi heurethentes en autÿ esontai soi phorolog toi kai hyp kooi sou; it shall be that all the people being found in it shall be to you tributaries, and subjects to you. :DILR ZXVE DNGLN JNR DZYRE JNR MILYZ 12 : Ú šµ ¹ Ļ¹ œ ā Ĺ¹ ¹ µœ ¾-¹ ƒ 12. w im-lo thash lim `imak w `as thah `im ak mil chamah w tsar at `aleyah. Deut20:12 And if it does not make peace with you, but makes war against you, then you shall besiege it. 12 ἐὰν δὲ µὴ ὑπακούσωσίν σοι καὶ ποιήσωσιν πρὸς σὲ πόλεµον, περικαθιεῖς αὐτήν, 12 ean de m hypakous sin soi kai poi s sin pros se polemon, perikathieis aut n, But if they should not obey you, and should make against you war, and you shall besiege it, :AXG-ITL ZIKDE JCIA DEDI DPZPE 13 :ƒ š - ¹ D še ˆ- J-œ œ ¹J¹ A ¾½ É D œ E 13. un thanah Yahúwah Eloheyak b yadek w hikiath eth-kal-z kurah l phi-chareb. Deut20:13 When JWJY your El gives it into your hand, you shall strike all the men in it with the edge of the sword. 13 καὶ παραδώσει αὐτὴν κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ πατάξεις πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς ἐν φόνῳ µαχαίρας, 13 kai parad sei aut n kyrios ho theos sou eis tas cheiras sou, and shall deliver it YHWH your El into your hands, kai pataxeis pan arsenikon aut s en phonÿ machairas, then you shall strike every male of it by carnage of the sword, DLLY-LK XIRA DIDI LKE DNDADE SHDE MIYPD WX 14 :JL DEDI OZP JL FAZ D - J š ¹ ƒ ¹ š ¼ ¾ Aµ µhµ ¹ Ḿµ µš : ¾½ É µœ š ¼ ƒ ¾ µ -œ Ú µ ˆ¾ƒÚ 14. raq hanashim w hataph w hab hemah w kol asher yih yeh ba`ir kal-sh lalah taboz lak w akal at eth-sh lal oy beyak asher nathan Yahúwah Eloheyak l ak. Deut20:14 Only the women and the children and the animals and all that is in the city, all its spoil, you shall take as booty for yourself; and you shall use the spoil of your enemies which JWJY your El has given you. 14 πλὴν τῶν γυναικῶν καὶ τῆς ἀποσκευῆς καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ πάντα, ὅσα ἂν ὑπάρχῃ ἐν τῇ πόλει, καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν προνοµεύσεις σεαυτῷ καὶ φάγῃ πᾶσαν τὴν προνοµὴν τῶν ἐχθρῶν σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι. 14 pl n t n gynaik n kai t s aposkeu s kai panta ta kt n kai panta, hosa an hyparchÿ en tÿ polei, except the women and the belongings. And all the cattle, and all as much as exists in the city, kai pasan t n apartian pronomeuseis seautÿ kai phagÿ pasan t n pronom n t n echthr n sou, and all the chattel you shall despoil for yourself, HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 5

6 and you shall eat all the plunder of your enemy, h n kyrios ho theos sou did sin soi. whom YHWH your El gives to you. JNN ZWGXD MIXRD-LKL DYRZ OK 15 :DPD ¾ Ļ¹ œ¾ ¾ š ¹š - ā¼ µu J Š : Ḿ K -¹ ŸBµ š - ¾ š ¼ 15. ken ta`aseh l kal-he`arim har choqoth mim ak m od asher lo -me`arey hagoyim-ha eleh henah. Deut20:15 Thus you shall do to all the cities that are very far from you, which are not of the cities of these nations nearby. 15 οὕτως ποιήσεις πάσας τὰς πόλεις τὰς µακρὰν οὔσας ἀπὸ σοῦ σφόδρα, αἳ οὐχὶ ἐκ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονοµεῖν τὴν γῆν αὐτῶν. 15 hout s poi seis pasas tas poleis tas makran ousas apo sou sphodra, Thus you shall do for all the cities far away being from you exceedingly, hai ouchi ek t n pole n t n ethn n tout n, which are not from the cities of these nations h n kyrios ho theos sou did sin soi kl ronomein t n g n aut n, which YHWH your El gives to you to inherit their land. MINRD IXRN WX 16 :DNYP-LK DLGP JL OZP DEDI K ¹Lµ š µš ˆŠ : - J Iµ œ ¾ ¼ µ œ¾ ¾½ É š ¼ 16. raq me`arey ha`amim ha eleh asher Yahúwah Eloheyak nothen l ak nachalah lo th chayeh kal-n shamah. Deut20:16 Only in the cities of these peoples that JWJY your El is giving you as an inheritance, you shall not leave alive anything that breathes. 16 οὐ ζωγρήσετε πᾶν ἐµπνέον, 16 ou z gr sete pan empneon, Of these, you shall not take alive any one breathing. IEGD IFXTDE IPRPKD IZGD MNIXGZ MXGD-IK 17 DEDI JEV IQEAIDE ¹E¹ µ ¹F¹š Pµ ¹ ¼ µ Jµ ¹š¾ ½ ¹U¹ µ ¹š¼ µu š¼ µ - ¹J ˆ : ¾½ É Ȩ¹ š ¼ µj ¹ Eƒ µ 17. ki-hacharem tacharimem hachiti w ha Emori hak na`ani w hap rizi hachiui w hay busi ka asher tsiu ak Yahúwah Eloheyak. Deut20:17 But you shall utterly destroy them, the Hittite and the Amorite, the Canaanite and the Perizzite, the Hivite and the Jebusite, as JWJY your El has commanded you, 17 ἀλλ ἢ ἀναθέµατι ἀναθεµατιεῖτε αὐτούς, τὸν Χετταῖον καὶ Αµορραῖον καὶ Χαναναῖον HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 6

7 καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον καὶ Γεργεσαῖον, ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου, 17 allí anathemati anathematieite autous, ton Chettaion kai Amorraion kai Chananaion But you shall devote them to consumption the Hittite, and the Amorite, and the Canaanite, kai Pherezaion kai Euaion kai Iebousaion kai Gergesaion, hon tropon eneteilato soi kyrios ho theos sou, and Perizzite, and Hivite, and Jebusite, and Gergesite; in which manner gave charge to you YHWH your El; MZAREZ LKK ZEYRL ORNL 18 DEDIL EYR œ¾ƒ¼ ŸU ¾ J œÿā¼ µ œ E Ļµ - ¾ š ¼ µ µ : ¾½ µ œ Š¼ µ ¾ Eā š ¼ 18. l ma`an asher lo -y lam du eth kem la`asoth k kol to`abotham asher `asu l eloheyhem wachata them layahúwah Eloheykem. Deut20:18 so that they may not teach you to do according to all their detestable things which they have done for their deities, so that you would sin against JWJY your El. 18 ἵνα µὴ διδάξωσιν ὑµᾶς ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγµατα αὐτῶν, ὅσα ἐποίησαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν, καὶ ἁµαρτήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑµῶν. 18 hina m didax sin hymas poiein panta ta bdelygmata aut n, that they should not teach you to do all their abominations, hosa epoi san tois theois aut n, kai hamart sesthe enantion kyriou tou theou hym n. as many as they made unto their deities, that you shall sin before YHWH your El. DYTZL DILR MGLDL MIAX MINI XEVZ-IK 19 EPNN IK OFXB EILR GCPL :XEVNA DCYD UR IK D ā œ Ḱ¹ ¹Aµš ¹ š ¹ - še œ- ¹J Š ¾œ EM L¹ ¹J ˆ šµb µ ¾C ¹ D -œ œ ¹ µœ- ¾ :šÿ ŵA Ṕ¹ ¾ƒ Ẃµ ¹J œ¾š ¹œ ¾ Ÿœ¾ 19. ki-thatsur el-`ir yamim rabbim l hilachem `aleyah l thaph sah lo -thash chith eth-`etsah lin doach `alayu gar zen ki mimenu tho kel w otho lo thik roth ki ha adam `ets hasadeh labo mipaneyak bamatsor. Deut20:19 When you lay siege to a city many days, to make war against it, to capture it, you shall not destroy its trees by swinging an axe against them; for you may eat from them, and you shall not cut them down. For is the tree of the field a man, that it should be besieged by you? 19 Ἐὰν δὲ περικαθίσῃς περὶ πόλιν ἡµέρας πλείους ἐκπολεµῆσαι αὐτὴν εἰς κατάληµψιν αὐτῆς, οὐχὶ ἐξολεθρεύσεις τὰ δένδρα αὐτῆς ἐπιβαλεῖν ἐπ αὐτὰ σίδηρον, ἀλλ ἢ ἀπ αὐτοῦ φάγῃ, αὐτὸ δὲ οὐκ ἐκκόψεις. µὴ ἄνθρωπος τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσελθεῖν ἀπὸ προσώπου σου εἰς τὸν χάρακα; 19 Ean de perikathisÿs peri polin h meras pleious ekpolem sai aut n eis katal mpsin aut s, But if you should besiege around a city days many to wage war against it for taking it, ouchi exolethreuseis ta dendra aut s epibalein epí auta sid ron, allí apí autou phagÿ, you shall not utterly destroy its trees by putting upon them an iron axe; but of it you shall eat, HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 7

8 auto de ouk ekkopseis. m anthr pos to xylon to en tÿ agrÿ eiselthein apo pros pou sou eis ton charaka? it down but you shall not cut; nor is a man the tree in the grove to enter unto from your presence for the siege mound? UR WX 20 :DZCX CR DNGLN JNR DYR XIRD-LR XEVN ZIPAE ZXKE œ ¹ µœ Ÿœ¾ E ¼ µ - ¾- ¹J µ U-š ¼ µš š ¹ -µ šÿ œ ¹ ƒe Ú š :DÚ ¹š µ ¹ Ļ¹ ā¾ ¹ -š ¼ 20. raq `ets asher-teda` ki-lo -`ets ma akal hu otho thash chith w karatat ubaniath matsor `al-ha`ir asher-hiw `osah `im ak mil chamah `ad rid tah. Deut20:20 Only the trees which you know are not fruit trees you shall destroy and cut down, that you may construct siegeworks against the city that it is making war with you until it falls. 20 ἀλλὰ ξύλον, ὃ ἐπίστασαι ὅτι οὐ καρπόβρωτόν ἐστιν, τοῦτο ἐξολεθρεύσεις καὶ ἐκκόψεις καὶ οἰκοδοµήσεις χαράκωσιν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἥτις ποιεῖ πρὸς σὲ τὸν πόλεµον, ἕως ἂν παραδοθῇ. 20 alla xylon, ho epistasai hoti ou karpobr ton estin, touto exolethreuseis kai ekkopseis But the tree which you know that not fruit-bearing it is, this you shall annihilate, and you shall cut it, kai oikodom seis charak sin epi t n polin, h tis poiei pros se ton polemon, he s an paradothÿ. and shall build a siege mound at the city, whichever makes against you war, until whenever it should be delivered up. HaMiqraot/The Scriptures Torah/Law Hebrew-Greek-English color coded Interlinear edited by Lanny Mebust page 8

: ¹ ͵ - J œ¾ ¹ E ŠṔ ¹ E œ¾rº 1. w ahab at eth Yahúwah Eloheyak w shamar at mish mar to w chuqothayu umish patayu umits wothayu kal-hayamim.

: ¹ ͵ - J œ¾ ¹ E ŠṔ ¹ E œ¾rº 1. w ahab at eth Yahúwah Eloheyak w shamar at mish mar to w chuqothayu umish patayu umits wothayu kal-hayamim. Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 11 EZXNYN ZXNYE JIDL@ DEDI Z@ ZAD@E Deut11:1 :MINID-LK EIZEVNE EIHTYNE EIZWGE ŸU šµ ¹ Ú šµ ¾½ É œ Ú ƒµ : ¹ ͵ - J œ¾ ¹ E ŠṔ ¹ E œ¾rº 1. w ahab at eth Yahúwah

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15 Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12 Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15 DEDI OZP XY@ UX@A ZEYRL OEXNYZ XY@ MIHTYNDE MIWGD DL@ Deut12:1 :DNC@D-LR MIIG MZ@-XY@ MINID-LK

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles)

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 17 EZIAA CIEC AYI XY@K IDIE 1Chr17:1 MIFX@D ZIAA AYEI IKP@ DPD @IAPD OZP-L@ CIEC XN@IE :ZERIXI ZGZ DEDI-ZIXA OEX@E Ÿœ ƒ A ¹ Ć ƒµ š ¼ µj ¹ µ ¹ˆ š¼ œ ƒ A ƒ

Διαβάστε περισσότερα

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E - É š ¾Iµ

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E - É š ¾Iµ Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) - Jos 1-4 DEDI CAR DYN ZEN IXG@ IDIE Josh1:1 :XN@L DYN ZXYN OEP-OA RYEDI-L@ DEDI XN@IE É ƒ ¾ œÿ š¼ µ ¹ µ :š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E -

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 11 EZXNYN ZXNYE JIDL@ DEDI Z@ ZAD@E Deut11:1 :MINID-LK EIZEVNE EIHTYNE EIZWGE ŸU šµ ¹ Ú šµ ¾½ É œ Ú ƒµ : ¹ ͵ - J œ¾ ¹ E ŠṔ ¹ E œ¾rº 1. w ahab at eth Yahúwah

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 27 XN@L MRD-Z@ L@XYI IPWFE DYN EVIE Deut27:1 :MEID MKZ@ DEVN IKP@ XY@ DEVND-LK-Z@ XNY š¾ -œ š ā¹ ¹ˆ ¾ µ µ :ŸIµ œ Eµ ¹¾ š ¼ ¹Lµ - J-œ š¾ 1. way tsaw Mosheh

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 21 DNC@A LLG @VNI-IK Deut21:1 :EDKD IN RCEP @L DCYA LTP DZYXL JL OZP JIDL@ DEDI XY@ š ¼ ¼ Á Ĺ¹ - ¹J :E J¹ ¹ µ Ÿ ¾ ẂµA ¾ DÚ ¹š œ¾ ¾½ É 1. ki-yimatse chalal

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 6 MKIDL@ DEDI DEV XY@ MIHTYNDE MIWGD DEVND Z@FE Deut6:1 :DZYXL DNY MIXAR MZ@ XY@ UX@A ZEYRL MKZ@ CNLL ¾½ É É¹ š ¼ ¹ŠṔ ¹Lµ ¹Rº µ ¹Lµ œ ¾ˆ :DÚ ¹š Ĺ ¹š ƒ¾ Uµ

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 19 Shabbat Torah Reading Schedule (45th sidrah) - Deuteronomy 19-21 JIDL@ DEDI XY@ MIEBD-Z@ JIDL@ DEDI ZIXKI-IK Deut19:1 :MDIZAAE MDIXRA ZAYIE MZYXIE MVX@-Z@

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 16 Shabbat Torah Reading Schedule (44th sidrah) - Deuteronomy 16-18 JIDL@ DEDIL GQT ZIYRE AIA@D YCG-Z@ XENY Deut16:1 :DLIL MIXVNN JIDL@ DEDI J@IVED AIA@D YCGA

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12 Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12 Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15 UX@A ZEYRL OEXNYZ XY@ MIHTYNDE MIWGD DL@ Deut12:1 MINID-LK DZYXL JL JIZA@ IDL@ DEDI OZP

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 26. Shabbat Torah Reading Schedule (47th sidrah) - Deuteronomy 26-31:13

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 26. Shabbat Torah Reading Schedule (47th sidrah) - Deuteronomy 26-31:13 Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 26 Shabbat Torah Reading Schedule (47th sidrah) - Deuteronomy 26-31:13 DLGP JL OZP JIDL@ DEDI XY@ UX@D-L@ @EAZ-IK DIDE Deut26:1 :DA ZAYIE DZYXIE ¼ µ œ¾ ¾½

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

:œ A š E ¹ā œ- ¾ 1. banim atem layahúwah Eloheykem lo thith god du w lo -thasimu qar chah beyn `eyneykem lameth.

:œ A š E ¹ā œ- ¾ 1. banim atem layahúwah Eloheykem lo thith god du w lo -thasimu qar chah beyn `eyneykem lameth. Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 14 ECCBZZ @L MKIDL@ DEDIL MZ@ MIPA Deut14:1 :ZNL MKIPIR OIA DGXW ENIYZ-@LE E ¾B œ¹œ ¾ ¾½ µ Uµ ¹ Á :œ A š E ¹ā œ- ¾ 1. banim atem layahúwah Eloheykem lo thith

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15 Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 12 Shabbat Torah Reading Schedule (43th sidrah) - Deuteronomy 12-15 UX@A ZEYRL OEXNYZ XY@ MIHTYNDE MIWGD DL@ Deut12:1 MINID-LK DZYXL JL JIZA@ IDL@ DEDI OZP

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel)

Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel) Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel) Chapter 7 Shavua Reading Schedule (16th sidrah) 2 Sam 7-12 EZIAA JLND AYI-IK IDIE 2Sam7:1 :EIAI@-LKN AIAQN EL-GIPD DEDIE Ÿœ ƒ A Lµ ƒµ - ¹J ¹ µ : ƒ ¾ - J¹ ƒ ¹ƒŃ¹ Ÿ-µ ¹ É µ

Διαβάστε περισσότερα

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ ºE - É š ¾Iµ

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ ºE - É š ¾Iµ Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) - Jos 1-4 DEDI CAR DYN ZEN IXG@ IDIE Josh1:1 :XN@L DYN ZXYN OEP-OA RYEDI-L@ DEDI XN@IE É ƒ ¾ œÿ š¼ µ ¹ µ :š¾ ¾ œ š E - ¹A µ ºE - É

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 23 :QNG CR ZIDL RYX-MR JCI ZYZ-L@ @EY RNY @YZ @L Ex23:1 : œ¾ ¹ š-¹ œ Ú-µ µ Ẃ¹œ ¾ 1. lo thisa shema` shaw al-tasheth yad ak `im-rasha` lih yoth `ed chamas.

Διαβάστε περισσότερα

: ¹ ¹ 3. ar ba`im yakenu lo yosiph pen-yosiph l hakotho `al- eleh makah rabbah w niq lah achik l `eyneyak.

: ¹ ¹ 3. ar ba`im yakenu lo yosiph pen-yosiph l hakotho `al- eleh makah rabbah w niq lah achik l `eyneyak. Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 25 HTYND-L@ EYBPE MIYP@ OIA AIX DIDI-IK Deut25:1 :RYXD-Z@ ERIYXDE WICVD-Z@ EWICVDE MEHTYE ŠṔ ¹Lµ - E B¹ ¹ ¼ A ƒ ¹š ¹ - ¹J : š -œ E ¹ š¹ ¹CµQµ -œ E ¹C ¹ EŠ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 10 IZCAKD IP@-IK DRXT-L@ @A DYN-L@ DEDI XN@IE Ex10:1 :EAXWA DL@ IZZ@ IZY ORNL EICAR AL-Z@E EAL-Z@ ¹U µa ¹ ¹ ¼ - ¹J ¾ šµp- ¾A ¾ - É š ¾Iµ :ŸA š¹ A K µœ¾œ¾

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder If You Build It, They May Come Parable of the Mark Vitalis Hoffman www.crossmarks.com Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; doesn't first

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (27th sidrah) - Leviticus 18-20

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (27th sidrah) - Leviticus 18-20 Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 18 1. way daber Yahúwah el-mosheh le mor. Shabbat Torah Reading Schedule (27th sidrah) - Leviticus 18-20 Lev18:1 Then JWJY spoke to Mosheh, saying, :XN@L DYN-L@

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahushua (Joshua)

Sefer Yahushua (Joshua) Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 11 XEVG-JLN OIAI RNYK IDIE Josh11:1 :SYK@ JLN-L@E OEXNY JLN-L@E OECN JLN AAEI-L@ GLYIE šÿ - ¹ƒ µ ¾ ¹J ¹ µ : µ - Ÿš ¹ - Ÿ ƒ ƒÿ - µ ¹Iµ 1. way hi kish mo`a Yabin melek-chatsor

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 6 :MDL ECLI ZEPAE IPT-LR AXL LGD-IK IDIE Gen6:1

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 6 :MDL ECLI ZEPAE IPT-LR AXL LGD-IK IDIE Gen6:1 Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 6 :MDL ECLI ZEPAE DNC@D IPT-LR AXL MC@D LGD-IK IDIE Gen6:1 : E Ķº œÿ ƒe ¼ P-µ ƒ¾š - ¹J ¹ µ 1. way hiy ki-hechel ha adam larob `al-p ney ha adamah ubanoth yul du

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

: Š ¾ ƒ ˆ- 2. tsaw eth-b ney Yis ra El wishal chu min-hamachaneh kal-tsaru`a w kal-zab w kol tame lanaphesh.

: Š ¾ ƒ ˆ- 2. tsaw eth-b ney Yis ra El wishal chu min-hamachaneh kal-tsaru`a w kal-zab w kol tame lanaphesh. Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 5 1. way daber Yahúwah el-mosheh le mor. Num5:1 Then JWJY spoke to Mosheh, saying, :XN@L DYN-L@ DEDI XACIE Num5:1 :š¾ K ¾ - É š Aµ µ 5:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 20 :XN@L DL@D MIXACD-LK Z@ MIDL@ XACIE Ex20:1 :š¾ K ¹š ƒçµ - J œ ¹ ¾½ š Aµ µ 1. way daber Elohim eth kal-had barim ha eleh le mor. Ex20:1 Then Elohim spoke

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (16th sidrah) - Exodus 12-16:3

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 12. Shabbat Torah Reading Schedule (16th sidrah) - Exodus 12-16:3 Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 12 Shabbat Torah Reading Schedule (16th sidrah) - Exodus 12-16:3 :XN@L MIXVN UX@A OXD@-L@E DYN-L@ DEDI XN@IE Ex12:1 :š¾ ¹ µš ¹ š A ¾š¼ µ - ¾ - É š ¾Iµ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E - É š ¾Iµ

:š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E - É š ¾Iµ Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) - Jos 1-4 DEDI CAR DYN ZEN IXG@ IDIE Josh1:1 :XN@L DYN ZXYN OEP-OA RYEDI-L@ DEDI XN@IE É ƒ ¾ œÿ š¼ µ ¹ µ :š¾ ¾ œ š E - ¹A µ º E -

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers)

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 35 :XN@L EGXI OCXI-LR A@EN ZAXRA DYN-L@ DEDI XACIE Num35:1 :š¾ Ÿ š C šµ -µ ƒ Ÿ œ¾ƒ šµ A ¾ - É š Aµ µ 1. way daber Yahúwah el-mosheh b `ar both Mo ab `al-yar

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 8 OEIGZ ORNL ZEYRL OEXNYZ MEID JEVN IKP@ XY@ DEVND-LK Deut8:1 :MKIZA@L DEDI RAYP-XY@ UX@D-Z@ MZYXIE MZ@AE MZIAXE E ¹U µ µ œÿā¼ µ Eš ¹U ŸIµ Ȩµ ¹¾ š ¼ ¹Lµ -

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 27 XN@L MRD-Z@ L@XYI IPWFE DYN EVIE Deut27:1 :MEID MKZ@ DEVN IKP@ XY@ DEVND-LK-Z@ XNY š¾ -œ š ā¹ ¹ˆ ¾ µ µ :ŸIµ œ Eµ ¹¾ š ¼ ¹Lµ - J-œ š¾ 1. way tsaw Mosheh

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 3 OICN ODK EPZG EXZI O@V-Z@ DRX DID DYNE Ex3:1 :DAXG MIDL@D XD-L@ @AIE XACND XG@ O@VD-Z@ BDPIE ¹ ¾J Ÿ œ¾ Ÿš œ¹ ¾ -œ ¾š ¾ E : ƒ š¾ ¹ ¾½ šµ - ¾ƒÍµ šá ¹Lµ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 4 MIHTYND-L@E MIWGD-L@ RNY L@XYI DZRE Deut4:1 MZ@AE EIGZ ORNL ZEYRL MKZ@ CNLN IKP@ XY@ :MKL OZP MKIZA@ IDL@ DEDI XY@ UX@D-Z@ MZYXIE ¹ŠṔ ¹Lµ - ¹Rº µ - µ š ā¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahushua (Joshua)

Sefer Yahushua (Joshua) Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 24 L@XYI IPWFL @XWIE DNKY L@XYI IHAY-LK-Z@ RYEDI SQ@IE Josh24:1 :MIDL@D IPTL EAVIZIE EIXHYLE EIHTYLE EIY@XLE š ā¹ ¹ˆ š ¹Iµ š ā¹ Š ƒ¹ - J-œ µ º E ¾ Iµ : ¹ ¾½ ¹ Eƒ Qµ œ¹iµ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter MEID XAR RNY Deut9:1 :MINYA ZXVAE ZLCB MIXR JNN MINVRE MILCB MIEB ZYXL

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter MEID XAR  RNY Deut9:1 :MINYA ZXVAE ZLCB MIXR JNN MINVRE MILCB MIEB ZYXL Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 9 @AL OCXID-Z@ MEID XAR DZ@ L@XYI RNY Deut9:1 :MINYA ZXVAE ZLCB MIXR JNN MINVRE MILCB MIEB ZYXL ¾ƒ C šµiµ -œ ŸIµ š ƒ¾ Úµ š ā¹ µ :¹ VµA œ¾šº ƒe œ¾¾ B ¹š L¹

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Sefer ZecharYah. Chapter 8

Sefer ZecharYah. Chapter 8 1. way hi d bar-yahúwah ts ba oth le mor. Sefer ZecharYah Chapter 8 Zec8:1 Then the word of JWJY of hosts came, saying, :XN@L ZE@AV DEDI-XAC IDIE Zech8:1 :š¾ œÿ ƒ É -šµƒç ¹ µ 8:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 21 DNC@A LLG @VNI-IK Deut21:1 :EDKD IN RCEP @L DCYA LTP DZYXL JL OZP JIDL@ DEDI XY@ š ¼ ¼ Á Ĺ¹ - ¹J :E J¹ ¹ µ Ÿ ¾ ẂµA ¾ DÚ ¹š œ¾ ¾½ É 1. ki-yimatse chalal

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus)

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 27 1. way daber Yahúwah el-mosheh le mor. Lev27:1 And JWJY spoke to Mosheh, saying, :XN@L DYN-L@ DEDI XACIE Lev27:1 :š¾ K ¾ - É š Aµ µ 27:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yo El (Joel) AX MR MIXDD-LR YXT XGYK LTXRE OPR MEI JYG MEI 2 :XECE XEC IPY-CR MLERD-ON EDNK MEVRE

Sefer Yo El (Joel) AX MR MIXDD-LR YXT XGYK LTXRE OPR MEI JYG MEI 2 :XECE XEC IPY-CR MLERD-ON EDNK MEVRE Sefer Yo El (Joel) Chapter 2 UX@D IAYI LK EFBXI IYCW XDA ERIXDE OEIVA XTEY ERWZ Joel2:1 :AEXW IK DEDI-MEI @A-IK š ƒ ¾ ¾J Eˆ B š¹ ¹ šµ A E ¹š ŸI¹ A š Ÿ E ¹U ƒ: :ƒÿš ¹J É -Ÿ ƒ- ¹J 1. tiq `u shophar b Tsion

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YirmeYahu (Jeremiah)

Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 7 Shavua Reading Schedule (14th sidrah) Jer 7-9 :XN@L DEDI Z@N EDINXI-L@ DID XY@ XACD Jer7:1 :š¾ É œ E š¹ - š ¼ š ƒćµ 1. hadabar asher hayah el-yir m Yahu me eth Yahúwah

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis)

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 2 :M@AV-LKE UX@DE MINYD ELKIE Gen2:1 : ƒ - š ¹ µ Vµ EKº µ 1. way kulu hashamayim w ha arets w kal-ts ba am. Gen2:1 Thus the heavens and the earth were completed,

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus)

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 7 :@ED MIYCW YCW MY@D ZXEZ Z@FE Lev7:1 : E ¹ ¾ œµšÿu œ ¾ˆ 1. w zo th torath ha asham qodesh qadashim hu. Lev7:1 Now this is the law of the guilt offering; it

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Chaggai (Haggai)

Sefer Chaggai (Haggai) Sefer Chaggai (Haggai) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (45th sidrah) Hag 1-2 YCGL CG@ MEIA IYYD YCGA JLND YEIXCL MIZY ZPYA Hag1:1 DCEDI ZGT L@IZL@Y-OA LAAXF-L@ @IAPD IBG-CIA DEDI-XAC DID :XN@L LECBD

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers)

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 14 :@EDD DLILA MRD EKAIE MLEW-Z@ EPZIE DCRD-LK @YZE Num14:1 : E µ µkµa EJ ƒ¹iµ Ÿ -œ E U¹Iµ - J Ẃ¹Uµ 1. watisa kal-ha`edah wayit nu eth-qolam wayib ku ha`am

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus)

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 21 Shabbat Torah Reading Schedule (28th sidrah) - Leviticus 21-23 OXD@ IPA MIPDKD-L@ XN@ DYN-L@ DEDI XN@IE Lev21:1 :EINRA @NHI-@L YTPL MDL@ ZXN@E ¾š¼ µ A ¹

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

:œÿ ¼ ¹ ¹Aµ Ÿœ A ¹ ¹ µ 1. hay thah `alay yad-yahúwah wayotsi eni b ruach Yahúwah way nicheni b thok habiq `ah w hi m le ah `atsamoth.

:œÿ ¼ ¹ ¹Aµ Ÿœ A ¹ ¹ µ 1. hay thah `alay yad-yahúwah wayotsi eni b ruach Yahúwah way nicheni b thok habiq `ah w hi m le ah `atsamoth. Sefer Y chezel (Ezekiel) Chapter 37 DEDI GEXA IP@VEIE DEDI-CI ILR DZID Eze37:1 :ZENVR D@LN @IDE DRWAD JEZA IPGIPIE É µ Eš ƒ ¹ ¹ ŸIµ É - µ µ œ :œÿ ¼ ¹ ¹Aµ Ÿœ A ¹ ¹ µ 1. hay thah `alay yad-yahúwah wayotsi

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Y chezel (Ezekiel) Chapter 20. Shavua Reading Schedule (28th sidrah) Eze 20-23

Sefer Y chezel (Ezekiel) Chapter 20. Shavua Reading Schedule (28th sidrah) Eze 20-23 Sefer Y chezel (Ezekiel) Chapter 20 Shavua Reading Schedule (28th sidrah) Eze 20-23 YCGL XEYRA IYNGA ZIRIAYD DPYA IDIE Eze20:1 :IPTL EAYIE DEDI-Z@ YXCL L@XYI IPWFN MIYP@ E@A E Á ¾ µ šÿā A ¹ ¹ ¼ µa œ ¹

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 22 :DYPN DHN IVGLE ICBLE Josh22:1

Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 22 :DYPN DHN IVGLE ICBLE Josh22:1 Sefer Yahushua (Joshua) Chapter 22 :DYPN DHN IVGLE ICBLE IPAE@XL RYEDI @XWI F@ Josh22:1 : Vµ Hµ ¹ ¼ µ ¹ Bµ ¹ ƒe š µ º E š ¹ ˆ 1. az yiq ra Yahushu`a lar ubeni w lagadi w lachatsi mateh M nashsheh. Jos22:1

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers)

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 11 DEDI RNYIE DEDI IPF@A RX MIPP@ZNK MRD IDIE Num11:1 :DPGND DVWA LK@ZE DEDI Y@ MA-XRAZE ET@ XGIE É µ ¹Iµ É ˆ A µš ¹ ¾ œ¹ J ¹ µ : ¼ µlµ ¹A µ ¾Uµ É Á-šµ ƒ¹uµ

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YirmeYahu (Jeremiah)

Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 23 :DEDI-M@P IZIRXN O@V-Z@ MIVTNE MICA@N MIRX IED Jer23:1 : É -º ¹œ ¹ šµ ¾ -œ ¹ ¹ E ¹ Aµ ¹ ¾š Ÿ 1. hoy ro`im m ab dim um phitsim eth-tso n mar `ithi n um-yahúwah. Jer23:1

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus)

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 1 Shabbat Torah Reading Schedule (22th sidrah) - Leviticus 1-3 :XN@L CREN LD@N EIL@ DEDI XACIE DYN-L@ @XWIE Lev1:1 :š¾ Ÿ ¾ É š Aµ µ ¾ - š ¹Iµ 1. wayiq ra el-mosheh

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 4 ILWA ERNYI @LE IL EPIN@I-@L ODE XN@IE DYN ORIE Ex4:1 :DEDI JIL@ D@XP-@L EXN@I IK ¹¾ A E ¹ ¾ ¹ E ¹ ¼ µ - ¾ š ¾Iµ ¾ µ µiµ : É š¹ - ¾ Eš ¾ ¹J 1. waya`an

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

:œÿš Mµ œµ ƒ¹ Eš ¹ šÿ Ļµ P E - 2. daber el- Aharon w amar at elayu b ha`aloth ak eth-haneroth el-mul p ney ham norah ya iru shib `ath haneroth.

:œÿš Mµ œµ ƒ¹ Eš ¹ šÿ Ļµ P E - 2. daber el- Aharon w amar at elayu b ha`aloth ak eth-haneroth el-mul p ney ham norah ya iru shib `ath haneroth. Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 8 1. way daber Yahúwah el-mosheh le mor. Num8:1 Then JWJY spoke to Mosheh, saying, :XN@L DYN-L@ DEDI XACIE Num8:1 :š¾ K ¾ - É š Aµ µ 8:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος

Διαβάστε περισσότερα