3. Η προάσπιση των πνευµατικών, ηθικών και επαγγελµατικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Η προάσπιση των πνευµατικών, ηθικών και επαγγελµατικών"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.) PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.) (ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.) PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.) (ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Ελλάδα Σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.)», στα ελληνικά, και «PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.)» στα αγγλικά, µε έδρα την Θεσσαλονίκη. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ είναι: 1. Η προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασίας και της κατοχύρωσης του επαγγέλµατος του µεταφραστή ή/και διερµηνέα 2. Η προάσπιση των πνευµατικών, ηθικών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3. Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας µε τις οµοειδείς επαγγελµατικές οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 4. Η ενηµέρωση των µελών για τα µεταφραστικά πράγµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πανεπιστηµιακές σχολές, (ως έχει) ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ είναι: 1. Η προαγωγή της άρτιας, ασφαλούς και επωφελούς άσκησης των γλωσσικών επαγγελµάτων σε κάθε πεδίο της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας. 2. Η προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασίας και της κατοχύρωσης των επαγγελµάτων του µεταφραστή, του διερµηνέα και των λοιπών γλωσσικών επαγγελµάτων που είναι αποδεκτά για την εγγραφή µέλους στην Ένωση. 3. Η προάσπιση των πνευµατικών, ηθικών και επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2 προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά, διδακτορικά, συνέδρια/συναντήσεις µε αντικείµενο µεταφραστικά ζητήµατα, θέµατα ορολογίας κ.τ.λ.) ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ Μέσα προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού είναι: σεµινάρια, διαλέξεις, διαφηµίσεις, προβολή στα ΜΜΕ, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και γενικά η χρήση κάθε νόµιµου µέσου προς επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών. Επίσης τήρηση επαφής µε οµοειδείς οργανώσεις και σωµατεία του εσωτερικού και του εξωτερικού που επιδιώκουν παρόµοιο σκοπό. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ Μέσα προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού είναι: η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλη τη διαχρονία και διατοπία της. η διάδοση και εδραίωση επαγγελµατικών περιγραµµάτων για τα γλωσσικά επαγγέλµατα. η νοµοθετική ή/και ρυθµιστική κατοχύρωση προστατευµένων τίτλων («µεταφραστής», «διερµηνέας» κ.λπ.). η επίσηµη εκπροσώπηση και άσκηση επιρροής σε φορείς και οργανισµούς που επηρεάζουν τα γλωσσικά επαγγέλµατα και όσους τα ασκούν. η διεύρυνση της δεξαµενής υποψηφίων µελών. η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών αιχµής για την οικονοµική και επαγγελµατική βιωσιµότητα και ανάπτυξη των µελών της, καθώς επίσης και για τη διεύρυνση των πηγών εισοδήµατος της Ένωσης. η διά βίου κατάρτιση των µελών και υποψηφίων µελών, µε στόχο την απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και εµπειρίας. η επιδίωξη δηµιουργίας ενιαίου επαγγελµατικού µητρώου αναγνωρισµένων επαγγελµατιών.

3 η δηµιουργία δοµών υποβοήθησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της. η ενηµέρωση των µελών για τα µεταφραστικά πράγµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πανεπιστηµιακές σχολές, προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά, διδακτορικά, συνέδρια/συναντήσεις µε αντικείµενο µεταφραστικά ζητήµατα, θέµατα ορολογίας κ.λπ.). η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και µε οργανώσεις και σωµατεία της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. σεµινάρια, διαλέξεις, διαφηµίσεις, προβολή στα ΜΜΕ, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και γενικά η χρήση κάθε νόµιµου µέσου προς επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών. ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα αποδεκτά από την Ένωση γλωσσικά επαγγέλµατα είναι αυτά του µεταφραστή, του διερµηνέα και άλλα επαγγέλµατα που άπτονται της µετάφρασης τα οποία απορρέουν από τα επαγγέλµατα του µεταφραστή και του διερµηνέα λόγω τεχνολογικών και οικονοµικών εξελίξεων. Τυχόν νέα αποδεκτά προς εισδοχή γλωσσικά επαγγέλµατα µπορούν να εγκρίνονται µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Εφεξής µέλη της Ένωσης µπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα το επάγγελµα του µεταφραστή και που πληρούν τουλάχιστον µία από τις εξής προϋποθέσεις: Εφεξής µέλη της Ένωσης µε πλήρη δικαιώµατα µπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόµιµα ένα ή περισσότερα αποδεκτά από την Ένωση γλωσσικά επαγγέλµατα και που πληρούν

4 - είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου στον κλάδο της µετάφρασης - είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου συναφούς κλάδου (π.χ. τµήµατα ξένων γλωσσών και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) µε ειδίκευση στη µετάφραση, ή εν συνεχεία µεταπτυχιακό τίτλο στη µετάφραση ή επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής πρακτικής εξάσκησης σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς οργανισµού ή τεκµηριωµένη σχετική προϋπηρεσία 3 ετών. - έχουν µεταφραστική προϋπηρεσία σε όργανο της Ε.Ε. ή άλλου διεθνούς οργανισµού. - είναι κάτοχοι άλλου πανεπιστηµιακού τίτλου και έχουν ειδίκευση στη µετάφραση ή προϋπηρεσία 4 ετών. - εµπίπτουν στην περίπτωση µεταφραστή µεγάλου κύρους και γίνονται δεκτά κατόπιν οµόφωνης απόφασης του Δ.Σ. ή σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. Για τα υπάρχοντα µέλη της Ένωσης δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Τα µέλη οφείλουν ταυτόχρονα µε την καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους να προσκοµίζουν ή να αποστέλλουν ή να διαβιβάζουν έγγραφο που να αποδεικνύει ότι συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελµα νοµίµως. Η εγγραφή των µελών γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων προς το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει τουλάχιστον µία από τις εξής προϋποθέσεις: α) είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου β) είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου συναφούς κλάδου (π.χ. τµήµατα ξένων γλωσσών και λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, επικοινωνιολογίας) και διαθέτουν β1) ειδίκευση στη µετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελµα αποδεκτό από την Ένωση, β2) ή εν συνεχεία µεταπτυχιακό τίτλο στη µετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελµα αποδεκτό από την Ένωση, β3) ή επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής πρακτικής εξάσκησης σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς οργανισµού, β4) ή τεκµηριωµένη σχετική προϋπηρεσία 3 ετών. γ) είναι κάτοχοι άλλου πανεπιστηµιακού τίτλου και διαθέτουν γ1) ειδίκευση στη µετάφραση ή άλλο γλωσσικό επάγγελµα αποδεκτό από την Ένωση γ2) ή προϋπηρεσία 3 ετών. δ) εµπίπτουν στην περίπτωση µεταφραστή (ή άλλου γλωσσικού επαγγέλµατος αποδεκτού από την Ένωση) µεγάλου κύρους και γίνονται δεκτά κατόπιν οµόφωνης απόφασης του Δ.Σ. ή σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος. Για τα υπάρχοντα µέλη της Ένωσης δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Η εγγραφή των µελών γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων προς το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει

5 σχετικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται για τους λόγους της απόρριψης. ΑΡΘΡΟ 5 Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. Τα τακτικά µέλη είναι τα πληρούντα τους όρους του άρθρου 4. Υποχρεούνται να πληρώνουν τις συνδροµές τους και το δικαίωµα εγγραφής τους και να τηρούν το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισµό της Ένωσης που τυχόν θα καταρτισθεί. Δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συµβούλιο. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου ή του 1/20 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών, η Γενική Συνέλευση µπορεί να ανακηρύξει και επίτιµα µέλη, τα οποία στερούνται των παραπάνω υποχρεώσεων και δικαιωµάτων. σχετικά. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται για τους λόγους της απόρριψης. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, διασωµατειακά, επίτιµα, δόκιµα και συµβουλευτικά. Μέλη µε πλήρη δικαιώµατα είναι τα τακτικά, αρωγά και διασωµατειακά µέλη. Τα τακτικά µέλη είναι τα πληρούντα τους όρους του άρθρου 4. Υποχρεούνται να πληρώνουν τις συνδροµές τους και το δικαίωµα εγγραφής τους και να τηρούν το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισµό της Ένωσης που τυχόν θα καταρτισθεί. Δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα αρωγά µέλη είναι φυσικά πρόσωπα, διαθέτουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τακτικών µελών και καταβάλλουν µε δική τους επιθυµία συνδροµή µεγαλύτερη από αυτή του τακτικού µέλους. Τα διασωµατειακά µέλη (joint members) είναι φυσικά πρόσωπα, διαθέτουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τακτικών µελών και εγγράφονται ως µέλη µετά από συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης µε άλλη επαγγελµατική ένωση που είναι µέλος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Μεταφραστών (FIT). Μέλη που επανεγγράφονται ως τακτικά, αρωγά ή διασωµατειακά και τα οποία είχαν διαγραφεί λόγω µη καταβολής συνδροµών, καταβάλλουν κατά την επανεγγραφή τους ποσό τουλάχιστον ίσο µε την τρέχουσα αξία τριών συνδροµών τακτικού µέλους, πλέον των

6 λοιπών οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση. Τα δόκιµα µέλη είναι φυσικά πρόσωπα που γίνονται δεκτά στην Ένωση εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 5Α. Τα δόκιµα µέλη στερούνται των δικαιωµάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν αναγράφονται στο µητρώο και καταβάλλουν συνδροµή η οποία µπορεί να είναι µικρότερη από αυτή των τακτικών µελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης. Τα συµβουλευτικά µέλη είναι φυσικά πρόσωπα εγνωσµένου κύρους από οποιονδήποτε κλάδο. Ανακηρύσσονται µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου. Στερούνται των δικαιωµάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν καταβάλλουν συνδροµή και δεν αναγράφονται στο µητρώο της Ένωσης. Απαρτίζουν το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Ένωσης. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου ή του 1/20 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών, η Γενική Συνέλευση µπορεί να ανακηρύξει και επίτιµα µέλη, τα οποία στερούνται των παραπάνω υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, δηλαδή δεν εκλέγουν, δεν εκλέγονται και δεν καταβάλλουν συνδροµή. Τα ανακηρυσσόµενα ως επίτιµα µέλη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Καταστατικού δεν θα αναγράφονται πλέον στο µητρώο της Ένωσης. (Τα ήδη επίτιµα µέλη θα συνεχίσουν να αναγράφονται µέχρι τη διαγραφή ή αποχώρησή τους.) ΑΡΘΡΟ 5Α ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Εφεξής δόκιµα (σπουδάζοντα ή προσφάτως αποφοιτήσαντα) µέλη της Ένωσης µπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τουλάχιστον µία από τις παρακάτω αριθµηµένες και όλες τις µη

7 αριθµηµένες προϋποθέσεις: 1. είναι εγγεγραµµένα σε µητρώο σπουδαστών ή φοιτητών εγκεκριµένου από την Ένωση τριτοβάθµιου προγράµµατος σπουδών για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση αποδεκτού από την Ένωση γλωσσικού επαγγέλµατος, είτε 2. έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές της παραγράφου (1) και κατά το χρόνο κατάθεσης αιτήσεως εισδοχής στην Ένωση ασκούνται σε αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελµα ως προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους, είτε 3. έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές της παραγράφου (1) και κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εισδοχής τους δεν ασκούνται σε, ούτε ασκούν, αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελµα. Η παραµονή στην κατηγορία του δόκιµου µέλους δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Μετά την πάροδο δύο ετών, το δόκιµο µέλος µπορεί µε αίτησή του να κριθεί για µεταπήδηση σε άλλη κατηγορία µέλους της Ένωσης, ειδάλλως διαγράφεται αυτοδικαίως. Η τεκµηρίωση των παραπάνω προϋποθέσεων γίνεται αποδεκτή µόνο εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια ακεραιότητας και πληρότητας που ορίζονται στον σχετικό κανονισµό της Ένωσης, εφόσον αυτός υφίσταται. ΑΡΘΡΟ 5Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (Υπό την αίρεση της τελικής διατύπωσης, όταν ολοκληρωθεί η αποµαγνητοφώνηση.)

8 Ως παρατηρητές γίνονται δεκτά µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να παρακολουθούν τις ανοικτές διεργασίες της Ένωσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποψήφια νέα µέλη, εταιρείες, δηµόσιοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές. Στερούνται των δικαιωµάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν καταβάλλουν συνδροµή και δεν αναγράφονται στο µητρώο. ΑΡΘΡΟ 5Γ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΡΩΓΩΝ- ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα ήδη εγγεγραµµένα τακτικά, αρωγά, διασωµατειακά και δόκιµα µέλη της Ένωσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους και τα προνόµια αυτής µόνο εφόσον πληρούν όλους τους παρακάτω αριθµηµένους όρους: 1. καταβάλλουν την ετήσια συνδροµή τους το αργότερο ως το τέλος του τρίτου µήνα του ηµερολογιακού έτους που αυτή αφορά. 2. ταυτόχρονα µε την καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους, προσκοµίζουν ή αποστέλλουν ή διαβιβάζουν τεκµήρια που: 2.1. αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να ασκούν µε νόµιµο τρόπο ένα τουλάχιστον αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελµα αποδεικνύουν ότι διατηρούν σε ισχύ την άδεια ή πιστοποίηση που τυχόν απαιτείται από το ισχύον νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος ή των επαγγελµάτων τους προσκοµίζουν στο Δ.Σ., κατόπιν αιτήµατός του, τεκµήρια

9 νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος αποδεικνύουν ότι κατά την προηγούµενη τριετία ή κατά το διάστηµα από την πιο πρόσφατη εγγραφή τους στην Ένωση, αν αυτή απέχει λιγότερο ολοκλήρωσαν µε επιτυχία συναφή προγράµµατα Διά Βίου Κατάρτισης ελάχιστης διάρκειας 16 διδακτικών ωρών ετησίως κατά µέσο όρο. ΑΡΘΡΟ 5Δ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Όλα τα τακτικά µέλη υποχρεούνται σε καταβολή εφ άπαξ δικαιώµατος εγγραφής, καθώς και ετήσιας συνδροµής, που καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 7 Όλα τα τακτικά µέλη, εφόσον είναι τακτοποιηµένα οικονοµικά, Τα ήδη εγγεγραµµένα δόκιµα µέλη της Ένωσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους και τα προνόµια αυτής µόνο εφόσον πληρούν όλους τους παρακάτω αριθµηµένους όρους: 1. καταβάλλουν την ετήσια συνδροµή τους το αργότερο ως το τέλος του τρίτου µήνα του ηµερολογιακού έτους που αυτή αφορά. 2. ταυτόχρονα µε την καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους, προσκοµίζουν ή αποστέλλουν ή διαβιβάζουν τεκµήρια που αποδεικνύουν ότι συνεχίζουν να πληρούν όλους τους όρους µε βάση τους οποίους έγιναν δεκτά ως δόκιµα µέλη της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 6 Όλα τα τακτικά, αρωγά, διασωµατειακά και δόκιµα µέλη υποχρεούνται σε καταβολή εφάπαξ δικαιώµατος εγγραφής, καθώς και ετήσιας συνδροµής, που καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 7 Όλα τα τακτικά, αρωγά και διασωµατειακά µέλη, εφόσον είναι

10 έχουν το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συµβούλιο, εφ όσον είναι ενήλικοι και απολαύουν των πολιτικών και αστικών δικαιωµάτων τους. ΑΡΘΡΟ 8 Τα µέλη υποχρεούνται σε τακτική καταβολή των συνδροµών τους και οφείλουν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τον εσωτερικό κανονισµό της Ένωσης που τυχόν θα συνταχθεί. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Το µέλος διαγράφεται από τα µητρώα της Ενώσεως µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου: α) Όταν υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του προς το Δ.Σ. της Ένωσης. Το µέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την Ένωση κατά το χρόνο που ήταν µέλος αυτής. β) Όταν καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας συνδροµής του τακτοποιηµένα οικονοµικά, έχουν το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συµβούλιο, εφόσον είναι ενήλικοι και απολαύουν των πολιτικών και αστικών δικαιωµάτων τους. Όλα τα δόκιµα µέλη έχουν το δικαίωµα συµµετοχής αλλά όχι ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συµβούλιο µπορούν να θέτουν µόνο εκείνα τα τακτικά, αρωγά και διασωµατειακά µέλη τα οποία έχουν ολοκληρώσει δύο πλήρη έτη συµµετοχής στην Ένωση ως µέλη µε πλήρη δικαιώµατα. ΑΡΘΡΟ 8 Τα µέλη υποχρεούνται σε τακτική καταβολή των συνδροµών τους και οφείλουν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισµό της Ένωσης αν υφίσταται, καθώς επίσης και τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης όπως ισχύει κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Το µέλος διαγράφεται από τα µητρώα της Ενώσεως µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου: α) όταν υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του προς το Δ.Σ. της Ένωσης. Το µέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την Ένωση κατά το χρόνο που ήταν µέλος αυτής. β) όταν καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας συνδροµής του

11 επί ένα τρίµηνο µετά τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά, εφόσον προηγουµένως ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως. γ) Όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόµενες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης. Το µέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την κοινοποίηση τους απόφασης περί διαγραφής. Επίσης το µέλος διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον: δ) Επιδεικνύει αντιδεοντολογική ή ποινικά κολάσιµη συµπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται σε απολογία αρχικά ενώπιον του Δ.Σ. (πριν αυτό συντάξει την πρότασή του) και, κατόπιν, ενώπιον της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Ένωσης είναι α) οι συνδροµές και το δικαίωµα εγγραφής των µελών, καθώς και οι έκτακτες εισφορές µε απόφαση της Γ.Σ, β) οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ένωση, γ) οι πρόσοδοι από σχετικές µε τη µετάφραση εκδόσεις και εκδηλώσεις και δ) κάθε άλλος νόµιµος πόρος. επί ένα τρίµηνο µετά τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά, εφόσον προηγουµένως ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως. γ) όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόµενες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης. δ) όταν επιδεικνύει συµπεριφορά που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ύστερα από απολογία αρχικά ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου (πριν αυτό συντάξει την πρότασή του) και κατόπιν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Πριν αποχωρήσει, το µέλος που διαγράφηκε για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να εξοφλήσει τις ετήσιες συνδροµές που τυχόν οφείλει στην Ένωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που αφορά το έτος διαγραφής του. Το µέλος που διαγράφεται διαθέτει τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Ένωσης είναι α) οι συνδροµές και το δικαίωµα εγγραφής των µελών, καθώς και οι έκτακτες εισφορές µε απόφαση της Γ.Σ, β) οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ένωση, γ) οι πρόσοδοι από σχετικές µε τη µετάφραση εκδόσεις και εκδηλώσεις και δ) κάθε άλλος νόµιµος πόρος. ΑΡΘΡΟ 11

12 (Καταργείται) ΑΡΘΡΟ 12 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Όργανα Διοικήσεως είναι: α) η Γενική Συνέλευση και β) το Διοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά µέλη της Ένωσης. Συνέρχεται τακτικά µια φορά κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συµβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα εικοστό (1/20) των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών, µε αίτηση που θα αναφέρει και τα θέµατα προς συζήτηση. Γενικές Συνελεύσεις των µελών µπορούν να λάβουν χώρα και σε άλλη πόλη της Ελλάδας, εκτός της Θεσσαλονίκης, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς όλα τα µέλη. ΑΡΘΡΟ 14 Τα µέλη προσκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συµβούλιο µε ατοµικές προσκλήσεις, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέµατα συζήτησης, καθώς και η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος (ως έχει) ΑΡΘΡΟ 12 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Όργανα Διοικήσεως είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συµβούλιο, γ) το Πειθαρχικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά, αρωγά και διασωµατειακά µέλη της Ένωσης. Συνέρχεται τακτικά µια φορά κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συµβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί αυτό εγγράφως από το ένα εικοστό (1/20) των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών, αρωγών και διασωµατειακών µελών, µε αίτηση που θα αναφέρει και τα θέµατα προς συζήτηση. Γενικές Συνελεύσεις των µελών λαµβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα µία φορά ανά θητεία Δ.Σ. σε κάθε µία από τις δύο πόλεις. Μπορούν να λάβουν χώρα και σε άλλη πόλη της Ελλάδας µε απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς όλα τα µέλη. ΑΡΘΡΟ 14 Τα µέλη προσκαλούνται σε Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συµβούλιο µε ατοµικές προσκλήσεις, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέµατα συζήτησης, καθώς και η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος

13 διεξαγωγής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον τα µισά από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. µε τα ίδια θέµατα εντός το πολύ 10 ηµερών, που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα µέλη και αν συµµετέχουν σ αυτήν. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. ΑΡΘΡΟ 15 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει α) το πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο και δύο αναπληρωµατικά µέλη για θητεία δύο χρόνων µε µυστική ψηφοφορία, καθώς και τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει ως καθήκον της να εποπτεύει το Δ.Σ. ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, και τρία διεξαγωγής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. µε τα ίδια θέµατα εντός το πολύ 10 ηµερών, που θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα µέλη και αν συµµετέχουν σ αυτήν. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. Επιτρέπεται και προσµετράται ως ισοδύναµη της φυσικής η παρουσία, τοποθέτηση και ψήφος µέλους της Γ.Σ. µέσω εγκεκριµένου από τη Γ.Σ. ηλεκτρονικού συστήµατος (ή συνδυασµού συστηµάτων) που εγγυάται την ταυτοπροσωπία του εν λόγω µέλους και την ακεραιότητα της διαδικασίας. Όταν ένα τακτικό, αρωγό ή διασωµατειακό µέλος αδυνατεί δικαιολογηµένα να παραστεί στη Γ.Σ., µπορεί να τοποθετηθεί και να ψηφίσει δι αντιπροσώπου που είναι άλλο, οικονοµικά τακτοποιηµένο τακτικό, αρωγό ή διασωµατειακό µέλος. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπήσει µέχρι δύο µέλη. Ο ορισµός αντιπροσώπου και η συµµετοχή εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν τα σχετικά άρθρα του εσωτερικού κανονισµού της Ένωσης, ειδάλλως είναι άκυρες. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση έχει τα εξής καθήκοντα: α) εκλέγει το επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο και έως 7 αναπληρωµατικά µέλη για θητεία δύο χρόνων µε µυστική ψηφοφορία. β) εκλέγει την τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει ως

14 αναπληρωµατικά µέλη, β) συζητεί και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και τον προϋπολογισµό που υποβάλλει το Δ.Σ., γ) συζητεί και εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων και την έκθεση οικονοµικής διαχείρισης του Δ.Σ., δ) αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού µε πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων και µε απαιτούµενη απαρτία του 50% των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Ένωση διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά διετία και λαµβάνεται από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δεν µπορούν να είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου όσοι µε οποιονδήποτε τρόπου συµβάλλονται οικονοµικά µε την Ένωση. καθήκον της να εποπτεύει το Δ.Σ. ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, και τρία αναπληρωµατικά µέλη. γ) εκλέγει τριµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο, που έχει ως καθήκον του την εφαρµογή του κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης, και έως τρία αναπληρωµατικά µέλη. δ) συζητεί και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και τον προϋπολογισµό που υποβάλλει το Δ.Σ. ε) συζητεί και εγκρίνει την έκθεση πεπραγµένων και την έκθεση οικονοµικής διαχείρισης του Δ.Σ. στ) αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού µε πλειοψηφία τριών τετάρτων των παρόντων και µε απαιτούµενη απαρτία του 50% των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών, αρωγών και διασωµατειακών µελών. ζ) προτείνει ή παύει µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. η) επιβάλλει στο Δ.Σ. να ζητήσει γνωµάτευση από το Επιστηµονικό Συµβούλιο για οποιοδήποτε ζήτηµα. θ) συγκροτεί Οµάδες Εργασίας. Μέλος άλλων Οργάνων Διοίκησης µπορεί να συµµετέχει σε Οµάδα Εργασίας εφόσον δεν προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Ένωση διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά διετία και λαµβάνεται από τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Δεν µπορούν να είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλονται οικονοµικά µε την Ένωση οι ίδιοι ή τα µέλη των οικογενειών τους.

15 Τα µέλη που δικαιούνται να εκλεγούν στο Δ.Σ. είναι εκείνα τα τακτικά, αρωγά και διασωµατειακά µέλη που έχουν συµπληρώσει δύο πλήρη έτη ως µέλη µε πλήρη δικαιώµατα της Ένωσης. Κανένα µέλος δεν δικαιούται να θητεύσει ως Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας ή Ταµίας για περισσότερες από τρεις συναπτές πλήρεις θητείες. Μετά την πάροδο τριών συναπτών θητειών, δεν δικαιούται να επανεκλεγεί στη θέση του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία για τρεις συναπτές πλήρεις θητείες. Το απερχόµενο Δ.Σ. συνδράµει υποχρεωτικά το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων του για ένα µήνα µετά τη συγκρότηση σε σώµα του νέου Δ.Σ., µε στόχο την οµαλή µετάβαση της διοίκησης της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 17 Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου συνερχόµενα εντός 8ηµέρου από της εκλογής τους σε πρώτη συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γενικό Γραµµατέα, δ) τον Ταµία και ε) ένα Σύµβουλο. ΑΡΘΡΟ 18 Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 45 ηµέρες και έκτακτα όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία µέλη του. ΑΡΘΡΟ 19 Για να έχουν κύρος οι αποφάσεις του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία ΑΡΘΡΟ 17 Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου συνερχόµενα εντός 8ηµέρου από της εκλογής τους σε πρώτη συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γενικό Γραµµατέα, δ) τον Ταµία και ε) τρεις Συµβούλους. ΑΡΘΡΟ 18 Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 45 ηµέρες και έκτακτα όταν το ζητήσουν εγγράφως 4 µέλη του. ΑΡΘΡΟ 19 Για να έχουν κύρος οι αποφάσεις του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία

16 τουλάχιστον τριών (3) µελών του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία ισχύει η ψήφος του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 20 τουλάχιστον τεσσάρων (4) µελών του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία ισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικές περιπτώσεις πλειοψηφίας είναι οι εξής: α) ανακήρυξη µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου µε τη θετική ψήφο των 5/7 των παρόντων. β) εισδοχή µελών µε βάση το κριτήριο του µεγάλου κύρους µε οµοφωνία σύσσωµου του Δ.Σ. γ) έγκριση δωρεών προς την Ένωση µεγάλης χρηµατικής αξίας µε τη θετική ψήφο των 5/7 των παρόντων. δ) απόφαση για την εφάπαξ συγκρότηση εκ νέου σε σώµα του Δ.Σ., χωρίς να υπάρχει λόγος αναπλήρωσης µέλους αυτού, µε οµοφωνία σύσσωµου του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 20 Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση µέλους στο Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση µέλους Δ.Σ., αυτή καταλαµβάνεται από το πρώτο κατά ψήφων στο Δ.Σ., αυτή καταλαµβάνεται από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικό µέλος και, στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώµα. αναπληρωµατικό µέλος και στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώµα. Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων αναπληρωµατικών µελών, διεξάγεται κλήρωση στην οποία πρέπει να παρίσταται ως παρατηρητής της διαδικασίας ένα τουλάχιστον µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην κλήρωση προσκαλούνται εγκαίρως όλοι οι υποψήφιοι. Το Δ.Σ. µπορεί να συγκροτείται εκ νέου σε σώµα µία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του χωρίς να υπάρχει λόγος αναπλήρωσης µέλους αυτού, εφόσον οµοφωνούν σ' αυτό όλα τα µέλη του. ΑΡΘΡΟ 21 ΑΡΘΡΟ 21

17 Αν κάποιο µέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, κηρύσσεται παραιτηθέν µε απόφαση του Δ.Σ.. ΑΡΘΡΟ 22 Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και για την οικονοµική διαχείριση της Ένωσης, στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο της, ενώ λογοδοτεί κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση, όπου υποβάλλει τον προϋπολογισµό της επόµενης χρήσης και τον απολογισµό της προηγούµενης. Αν κάποιο µέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, κηρύσσεται παραιτηθέν µε απόφαση του Δ.Σ.. ΑΡΘΡΟ 22 Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και για την οικονοµική διαχείριση της Ένωσης, στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. έχει τις εξής καθήκοντα: α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. β) υποχρεούται να παρέχει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο της, ενώ λογοδοτεί κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση, όπου υποβάλλει τον προϋπολογισµό της επόµενης χρήσης και τον απολογισµό της προηγούµενης. γ) εγκρίνει τις εγγραφές, επανεγγραφές, διαγραφές και µεταβολές ιδιότητας των µελών. Αναρτά τις σχετικές αποφάσεις στον ιστότοπο της Ένωσης για διάστηµα 30 ηµερών, για να ενηµερωθούν τα µέλη της Ένωσης. δ) αποφασίζει την παραποµπή µέλους για αντιδεοντολογική συµπεριφορά στο Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.) και υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στο Π.Σ. µέσα σε 45 ηµέρες από τη λήψη της απόφασης παραποµπής. ε) ζητά κατά βούληση ή όταν υποχρεωθεί από τη Γ.Σ. τη γνώµη ενός ή περισσοτέρων µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Ένωσης. στ) συγκροτεί Οµάδες Εργασίας (Ο.Ε.) για την υποβοήθηση του έργου του σε οποιονδήποτε τοµέα δράσης. Το Δ.Σ. υποχρεούται να κοινοποιεί εγκαίρως σε όλα τα µέλη την πρόσκληση συµµετοχής σε

18 Ο.Ε. και να µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των Ο.Ε. ΑΡΘΡΟ 23 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δηµόσιας, δηµοτικής, δικαστικής, διοικητικής κλπ. αρχής, ενώπιον κάθε φυσικού και νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, προεδρεύει του Δ.Σ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του, δίνει την εντολή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού και για εκταµιεύσεις που αποφασίζονται εκτάκτως από το Δ.Σ., υπογράφοντας τα σχετικά εντάλµατα. Ο Πρόεδρος ζητεί από τον ταµία να λογοδοτήσει, ενώ το δικαίωµα αυτό έχουν και όλα τα µέλη του Δ.Σ. Τέλος, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. (ως έχει) ΑΡΘΡΟ 24 Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. (ως έχει) ΑΡΘΡΟ 25 Εντάλµατα εν γένει πληρωµής από την περιουσία της Ένωσης πρέπει να ερείδονται σε προηγούµενη απόφαση του Διοικ. Συµβουλίου και να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ως και του Γενικού Γραµµατέα. ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ως έχει) (ως έχει)

19 Ο Γενικός Γραµµατέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ένωσης, τις εγγραφές των µελών, συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, κρατεί τις σφραγίδες και το Αρχείο, ελέγχει, µαζί µε τον Πρόεδρο, το Ταµείο και δύναται να εκδώσει εντάλµατα εισπράξεων και πληρωµών. Για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγγραφών των µελών µπορεί να χρησιµοποιήσει τον υπάλληλο της Ένωσης, εφόσον υπάρχει. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας κρατεί το Ταµείο, εκτελεί τις πληρωµές των ενταλµάτων του Προέδρου, δύναται να καταθέτει και να αποσύρει από τον τραπεζικό λογαριασµό της Ένωσης ποσό, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ετησίως, χωρίς σχετικό ένταλµα, προβαίνει απευθείας ή µέσω εισπράκτορα στις εισπράξεις των ποσών που οφείλονται στην Ένωση και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρηµάτων. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηµατικά ποσά που διαχειρίζεται. Υποχρεούται να υποβάλει κάθε φορά που θα ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταµείου και υπόκειται στον έλεγχό του, υποχρεούµενος, επίσης, να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στην Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΑΜΙΑΣ Ο Ταµίας κρατεί το Ταµείο, εκτελεί τις πληρωµές των ενταλµάτων του Προέδρου, δύναται να καταθέτει και να αποσύρει από τον τραπεζικό λογαριασµό της Ένωσης ποσό, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ετησίως, χωρίς σχετικό ένταλµα, προβαίνει απευθείας ή µέσω εισπράκτορα στις εισπράξεις των ποσών που οφείλονται στην Ένωση και υπογράφει κάθε απόδειξη παραλαβής χρηµάτων. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηµατικά ποσά που διαχειρίζεται. Υποχρεούται να υποβάλει κάθε φορά που θα ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την κατάσταση του Ταµείου και υπόκειται στον έλεγχό του, υποχρεούµενος, επίσης, να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται, µπορεί να αναπληρωθεί από έναν από τους Συµβούλους, τον Αντιπρόεδρο, τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραµµατέα. Η απόφαση αναπλήρωσης λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του Δ.Σ. Ο Ταµίας µπορεί να εκτελεί κάθε είδους πληρωµές µε τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής, χρεωστικής κάρτας ή αντίστοιχης τεχνολογίας, εφόσον προηγουµένως θεωρήσει και εγκρίνει τη

20 συναλλαγή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας. ΑΡΘΡΟ 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία µέλη. Ελέγχει τη διαχείριση του Ταµείου και της περιουσίας της Ένωσης και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη διαχείριση του προηγούµενου έτους. Η έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατατίθεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε µέρες πριν τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που θέση µέλους της κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία, αυτή καταλαµβάνεται από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικό µέλος. ΑΡΘΡΟ 28 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία µέλη. Ελέγχει τη διαχείριση του Ταµείου και της περιουσίας της Ένωσης και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη διαχείριση του προηγούµενου έτους. Η έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατατίθεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε µέρες πριν τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που θέση µέλους της κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία, αυτή καταλαµβάνεται από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικό µέλος. Δεν µπορούν να είναι µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλονται οικονοµικά µε την Ένωση οι ίδιοι ή τα µέλη των οικογενειών τους. ΑΡΘΡΟ 28Α ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.) της Ένωσης αποτελείται από τρία µέλη και έως τρία αναπληρωµατικά. Το Π.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ., συγκροτείται σε σώµα µέσα σε 8 ηµέρες από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Σύµβουλο. Το Π.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα: α) διερευνά την ακρίβεια και βαρύτητα οποιωνδήποτε καταγγελιών εναντίον µελών της Ένωσης για αντιδεοντολογική συµπεριφορά. Το Π.Σ. ξεκινά την έρευνά του µόνο µετά από παραποµπή του φακέλου της υπόθεσης από το Δ.Σ. β) υποβάλλει στη Γ.Σ. το πόρισµά του προτείνοντας κυρώσεις

21 σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας και τους κανονισµούς της Ένωσης. γ) µπορεί να επιβάλει την άµεση προσωρινή αναστολή της ιδιότητας µέλους σε συγκεκριµένες ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις που ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας. δ) µπορεί να συνεδριάζει και να συζητά µε απαρτία δύο µελών, αλλά αποφασίζει µόνο σύσσωµο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του Π.Σ., η πλήρωση αυτής γίνεται µε την ίδια διαδικασία που ισχύει και για το Δ.Σ. Δεν µπορούν να είναι µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλονται οικονοµικά µε την Ένωση οι ίδιοι ή τα µέλη των οικογενειών τους. ΑΡΘΡΟ 28Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Επιστηµονικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) της Ένωσης απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα εγνωσµένου κύρους στους τοµείς τους, οι οποίοι µπορεί να είναι συναφείς ή όχι µε τα γλωσσικά επαγγέλµατα. Τα µέλη του Ε.Σ. είναι φίλοι, σύµµαχοι και πρεσβευτές των γλωσσικών επαγγελµάτων και η συµµετοχή τους στην Ένωση είναι συµβουλευτική και υποβοηθητική. Συγκεκριµένα τα µέλη του Ε.Σ. γνωµατεύουν εντός του θεµατικού τους πεδίου ως άτοµα αλλά και σε οµάδες ή σε ολοµέλεια, κατά βούληση ή κατόπιν αιτήµατος του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. της Ένωσης. αποτελούν την κατηγορία των Συµβουλευτικών µελών της Ένωσης.

22 γίνονται δεκτά κατόπιν αποδοχής σχετικής πρόσκλησης της Ένωσης. θητεύουν στο Ε.Σ. διά βίου ή µέχρι να παραιτηθούν ή παυθούν. ΑΡΘΡΟ 28Γ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 29 Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.)», «ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ F.I.T. (Δ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ)» και, στα αγγλικά, «PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS», «MEMBER OF INTERNATIONAL FED. OF TRANSLATORS (F.I.T.)». Η Οµάδα Εργασίας (Ο.Ε.) αποτελεί θεσµό υποβοηθητικό για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Ένωσης και αποσκοπεί στην ευρεία κινητοποίηση και συλλογική συµµετοχή των µελών της Ένωσης στη λειτουργία αυτής. Η σύσταση Ο.Ε. γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. Μέλη των Ο.Ε. µπορούν να είναι τα τακτικά, αρωγά, διασωµατειακά, επίτιµα και δόκιµα µέλη της Ένωσης. Η Ο.Ε. συγκροτείται σε σώµα µε ευέλικτο τρόπο που αρµόζει στην αποστολή της. Η Ο.Ε. αναθέτει σε ένα µέλος της το ρόλο του Συντονιστή της Οµάδας. Η αποστολή των Ο.Ε. ορίζεται και αναθεωρείται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. της Ένωσης. Το έργο των Ο.Ε. εποπτεύεται από το Δ.Σ. Η διάρκεια της θητείας µίας Ο.Ε. µπορεί να υπερβαίνει αυτή της θητείας του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 29 Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.)», «ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ F.I.T. (Δ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ)» και, στα αγγλικά, «PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS», «MEMBER OF INTERNATIONAL FED. OF TRANSLATORS (F.I.T.)». Η φυσική σφραγίδα και υπογραφή των µελών της Ένωσης

23 µπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναµη ψηφιακή εφαρµογή µε απόφαση της Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΛΥΣΗ Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, µε απαρτία 50% των τακτικών µελών που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα και µε αυξηµένη πλειοψηφία των παρόντων. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. εκλέγεται πενταµελής επιτροπή εκκαθάρισης της περιουσίας της Ένωσης, η οποία διατίθεται όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 31 Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση των µελών της και τροποποιήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της (ως έχει) ΑΡΘΡΟ 31 Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση των µελών της , τροποποιήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της και τροποποιήθηκε εκ νέου από τη Γενική Συνέλευση της ΑΡΘΡΟ 32 (Καταργείται). (ως έχει) Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2002 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2017 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ (υπογραφή) Βηδενµάιερ Ανθούλα Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (υπογραφή) Παυλίδης Σάββας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (υπογραφή) Φωτόπουλος Φώτιος Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (υπογραφή) Κακλαµάνης Άγγελος Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (υπογραφή) Μουσαφίρη Μαρία ΤΟ ΜΕΛΟΣ (υπογραφή) Μπισσάρας Σαµουήλ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (υπογραφή) Μιλούνοβιτς Μαριάννα ΤΟ ΜΕΛΟΣ (υπογραφή) Ρέντα Ευδοξία Η ΤΑΜΙΑΣ (υπογραφή) Μαυρουδή Λίνα Η ΤΑΜΙΑΣ (υπογραφή) Διαµαντίεβα Ράινα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.) PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.) PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (Π.Ε.Μ.) PANHELLENIC ASSOCIATION OF TRANSLATORS (P.A.T.) (ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.4.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ. Άρθρο 5ο : Εγγραφή μελών

ΜΕΛΗ. Άρθρο 5ο : Εγγραφή μελών ΜΕΛΗ 1) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν οι οδικοί μεταφορείς επιβατών που έχουν άδεια για τη διενέργεια επιβατικών μεταφορές διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών με τουριστικά λεωφορεία δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα