Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)"

Transcript

1 FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ Θηίξην Α ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

2 Πεξηερόκελα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30εο επηεκβξίνπ ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/ Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ηεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο πεξηφδνπ 1/1 30/9/ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 2

3 Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζχκθσλα κε ην Ν. 3556/ 2007) Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη 1. Βαζίιεηνο ηπιηαλνχ Φνπξιήο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2. Γάθλε Αλαζηαζίνπ Φνπξιή, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 3. Απφζηνινο Γεκεηξίνπ Πεηαιάο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΙ εμ φζσλ γλσξίδνπκε: Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ΓΛΠ 34), απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν. 3556/ Μαξνχζη, 25 Ννεκβξίνπ 2013 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Η Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Βαζίιεηνο η. Φνπξιήο Γάθλε Αλ. Φνπξιή Απφζηνινο Γεκ. Πεηαιάο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 3

4 Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/9/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 5 έσο 35, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 25/11/2013 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Βαζίιεηνο η. Φνπξιήο ΑΣ/ Απφζηνινο Γεκ. Πεηαιάο ΑΣ/ ΑΚ Η Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ Μαξία Ισαλ. Θενδνπιίδνπ ΑΣ/Σ σηήξηνο Ισαλ. Μήηξνπ ΑΣ/ ΑI ΑΡ. ΑΓ. Ο.Δ.Δ Α ΣΑΞΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 4

5 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 5

6 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 6

7 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 7

8 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ζ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 8

9 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ζ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 9

10 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

11 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

12 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

13 εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο Οκίινπ 1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Η FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (ε «Δηαηξεία») κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν FOURLIS Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1950 κε ηελ επσλπκία Α. ΦΟΤΡΛΗ ΚΑΙ ΙΑ ελψ, απφ ην 1966 ιεηηνπξγνχζε κε ηελ επσλπκία «ΑΓΔΛΦΟΙ ΦΟΤΡΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 618/ ). Μεηνλνκάζηεθε ζε FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηελ απφ 10/3/2000 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ Κ2-3792/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Η ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Η έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζηελ νδφ σξνχ 18 20, ζην Κηίξην Α. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/86/01 θαη αξηζκφ ΓΔΜΗ Η Δηαηξεία απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1988 είλαη εηζεγκέλε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, είρε αξρηθά νξηζηεί ζηα 30 έηε. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 19/2/1988, ε δηάξθεηα παξαηάζεθε γηα αθφκε 30 έηε, ήηνη κέρξη ην έηνο Η ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε: 1. Βαζίιεηνο Φνπξιήο ηνπ ηπιηαλνχ, Πξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 2. Γάθλε Φνπξιή ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 3. Απφζηνινο Πεηαιάο ηνπ Γεκεηξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 4. Ισάλλεο Ληνχπεο ηνπ Παλαγηψηε, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 5. Λήδα Φνπξιή ηνπ ηπιηαλνχ, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 6. Ισάλλεο Μπξέκπνο ηνπ Δπαγγέινπ, χκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 7. Δπηχρηνο Βαζηιάθεο ηνπ Θενδψξνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 8. Ισάλλεο Παπατσάλλνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 9. Ισάλλεο Κσζηφπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30/9/2013 αλέξρεηαη ζε άηνκα θαη ηελ 30/9/2012 αλεξρφηαλ ζε άηνκα. Αληίζηνηρα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/9/2013 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

14 αλέξρεηαη ζε 64 άηνκα ελψ, ηελ 30/9/2012 αλεξρφηαλ ζε 59 άηνκα. 1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Η Δηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εκεδαπέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο νηαζδήπνηε κνξθήο θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ θαη ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηνπο. ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο ζηνπο ηνκείο γεληθήο δηνίθεζεο, πιεξνθνξηθήο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ. Οη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο HOUSEMARKET A.E. Διιάδα 100,00 Πιήξεο FOURLIS TRADE A.E.B.E. Διιάδα 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATHLETICS A.E.Δ. Διιάδα 100,00 Πιήξεο SERVICE ONE Α.Δ. * Διιάδα 99,94 Πιήξεο TRADE LOGISTICS A.Δ.Β.E. * Διιάδα 100,00 Πιήξεο ΡΔΝΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Α.Δ. * Διιάδα 100,00 Πιήξεο GENCO TRADE SRL Ρνπκαλία 7,86 Πιήξεο GENCO TRADE SRL * Ρνπκαλία 92,14 Πιήξεο GENCO BULGARIA EOOD * Βνπιγαξία 100,00 Πιήξεο HOUSE MARKET BULGARIA AD * Βνπιγαξία 100,00 Πιήξεο HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD * Κχπξνο 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATΗLETICS (CYPRUS) LTD* Κχπξνο 100,00 Πιήξεο WYLDES LIMITED LTD* Κχπξνο 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.* Σνπξθία 100,00 Πιήξεο * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Δπίζεο, ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο VYNER LTD* Κχπξνο 50,00 Καζαξή Θέζε SPEEDEX Α.Δ. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Διιάδα 49,55 Καζαξή Θέζε * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κεηαβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

15 31/12/2012 ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο ζπγαηξηθήο ΙNTERSPORT ATHLETICS A.E ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο GENCO TRADE SRL, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Σελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ σο εμήο: WYLDES LTD κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επξψ 763,00, πιένλ πνζνχ επξψ ,00 ππέξ ην άξηην, κε έθδνζε 763 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ελφο (1,00) ε θάζε κία κεηνρή θαη ηηκήο δηάζεζεο επξψ ,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ. 293/ , 294/ , 295/ , 298/ , 299/ , 301/ θαη 305/ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηφρνπ HOUSEMARKET Α.Δ., δπλάκεη ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε. ΡΔΝΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ A.E. θαηά ην πνζφ ησλ επξψ ,00 κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο επξψ (1,00) ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ.20/ , 22/ θαη 23/ απνθάζεσλ Γεληθψλ πλέιεπζσλ ηεο εηαηξείαο. INTERSPORT ATHLETICS A.E. θαηά ην πνζφ ησλ επξψ ,00 κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ ( 29,35) ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 27/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηε κέηνρν FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ ,00 RON, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 214 RON ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 351/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ηεο ππ αξηζ. 278/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.. Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ., ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 278/ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Απγνχζηνπ Σελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ σο εμήο: ηεο SERVICE ONE Α.Δ., θαηά ην πνζφ ησλ ,00 επξψ, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο κεηνρήο απφ 2,93 επξψ ζε 0,30 επξψ ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 14/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ ,00 RON, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο κεηνρήο απφ 4.158,10 RON ζε 214 RON πξνο ζπκςεθηζκφ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο εηαηξείαο. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο σο άλσ κεηψζεσο έγηλε εληφο ηνπ Απγνχζηνπ 2013, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 344/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ηεο ππ αξηζ. 267/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ. 2. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (εθ εμήο «Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 πεξί Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

16 Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο δελ πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2012 πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Οη αλσηέξσ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (επελδπηηθά αθίλεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ έγηλε ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013, ηελ 25/11/2013. Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζά νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη γλσζηνπνηήζεηο Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, είλαη νη ίδηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ δεκνζηεπζέλησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2012 εθηφο απφ ηα παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013: ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ινηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο. Η ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ ) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαζαξφ θέξδνο απφ αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή αιινδαπψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζαξή κεηαβνιή αληηζηαζκίζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαζαξή δεκία/θέξδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ (γηα παξάδεηγκα, αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ). Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηα. ΓΙΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (αλαζεώξεζε). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 εηζάγεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα θαη εμαηξνχληαη κφληκα απφ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. Δπίζεο, νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ελψ ππάξρεη απαίηεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο. Σα κε θαηνρπξσκέλα θφζηε πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζηε λσξίηεξε Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

17 εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζρεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ή ηεξκαηηζκνχ. Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθέο γλσζηνπνηήζεηο επαηζζεζίαο. Η πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ είρε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο ε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19.Σα αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκίεο) αλαγλσξίδνληαη ήδε ζηα Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηνχλ απφ κηα εηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ζπκςεθηζκνχ θαη ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο (πρ. δηαθαλνληζκνχο εμαζθαιίζεσλ). Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθαλνληζκψλ ζπκςεθηζκνχ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη λέεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη έρνπλ ππνζηεί ζπκςεθηζκφ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. Οη γλσζηνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη επίζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ππφθεηληαη ζε εθηειεζηένπο «θχξηνπο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ» (master netting arrangement) ή παξφκνηνπο δηαθαλνληζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ζπκςεθηζηεί ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32. Η ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 13 δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Σν ΓΠΥΑ 13 απαηηεί επίζεο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο εχινγεο αμίαο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο άιισλ πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Η πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ Η δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο σθέιεηαο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Σν ΓΙΠ εμέδσζε έλα θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ , ην νπνίν πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ βάζεσλ ζπκπεξάζκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ παξέρεη έλα κεραληζκφ εθαξκνγήο απαξαίηεησλ αιιά φρη επεηγνπζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ εζεινληηθψλ πξφζζεησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

18 απαηηνχληαη θαη ειάρηζην. Γεληθά, ε απαηηνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη θαη ειάρηζην είλαη ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο. ΓΙΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη εμνπιηζκνχ δελ είλαη απφζεκα. ΓΙΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαλνκέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. ΓΙΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά: Η αλαβάζκηζε απηή ζπκκνξθψλεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η δηεπθξίλεζε απηή εμαζθαιίδεη επίζεο ηε ζπκκφξθσζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο εηήζηεο Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν ηα νπνία ν όκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ πηνζεηήζεη λσξίηεξα Δπηπιένλ ησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ηα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα πξφηππα ή δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ εθαξκφζηεθαλ λσξίηεξα απφ ηνλ 'Οκηιν θαη/ ηελ Δηαηξεία: Γηεξκελεία 21: Δηζθνξέο. Η δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η Δπηηξνπή δηεξκελεηψλ θιήζεθε λα εμεηάζεη πψο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηηο ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκή εηζθνξψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, εθηφο απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο. Η δηεξκελεία απηή είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Σν ΓΛΠ 37 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απαίηεζε λα ππάξρεη παξνχζα ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα ελφο παξειζφληνο γεγνλφηνο (γλσζηφ θαη σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο). Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. ΓΙΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΠΥΑ 13, ην ΓΛΠ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 36 απαηηψληαο ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ απηφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

19 αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. πγθεθξηκέλα, αληί ηεο απαίηεζεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ππεξαμίαο) ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ επί ηεο νπνίαο αλαγλσξίζηεθε ή αλαζηξάθεθε ζεκαληηθή δεκία απνκείσζεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 36 απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή κε ζεκαληηθή ινγηζηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ηεο εηαηξείαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. ΓΙΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε - Αλαλέσζε ησλ Παξαγώγσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο Ινγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο (ηξνπνπνίεζε). Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εάλ έλα παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Σν ΓΛΠ πξνέβε ζε πεξηνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39, ψζηε λα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αιιάδεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ κέζνπ απηνχ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/ Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Η ζχληαμε ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ. Η ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2012. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

20 6. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζπληζηνχλ ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο σο αθνινχζσο: Ληαληθή πψιεζε εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Καηαζηήκαηα ΙΚΔΑ). Ληαληθή πψιεζε αζιεηηθψλ εηδψλ (Καηαζηήκαηα INTERSPORT). Ληαληθή πψιεζε εηδψλ λεαληθήο κφδαο (Καηαζηήκαηα NEW LOOK). Υνλδξηθή πψιεζε ειεθηξηθψλ εηδψλ. πλεπψο, ην θχξην ελδηαθέξνλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαηαλνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζηνπο αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, φπνπ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα ζπλνδεχνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη νθέιε. Δπηπιένλ, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ηνκέα, απηφλ ηνπ επξχηεξνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ, κε θχξηα ρψξα δξαζηεξηφηεηαο ηελ Διιάδα θαη πξφζζεηα ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Κχπξν θαη Σνπξθία). Σα έζνδα πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 πξνθχπηνπλ θαηά 68,3% απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα (70,6% ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012) θαη θαηά 31,7% απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (29,4% ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012). Σα έζνδα πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ δηαηνκεαθέο ζπλαιιαγέο θαη απαιείθνληαη εμνινθιήξνπ ζε επίπεδν Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ιζηνξηθά, ε θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ απμάλεηαη θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: 1/1 30/9/2013 Δίδε Νηθηαθνύ Δμνπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

21 1/1 30/9/2012 Δίδε Νηθηαθνύ Δμνπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ Αληίζηνηρα, ε δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 30/9/2013 θαη ηελ 31/12/2012 ζηνπο αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο αλαιχεηαη σο εμήο: Δίδε Νηθηαθνύ Δμόπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 7. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Οη θαζαξέο πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 είλαη νη αθφινπζεο: Οη κεηαβνιέο ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ έμνδα δηακφξθσζεο θαη αγνξάο εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο (λέσλ θαη πθηζηάκελσλ) γηα ηνπο θιάδνπο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ, αζιεηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ λεαληθήο κφδαο. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

22 8. Κεξίζκαηα ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 14/6/2013 δελ ηέζεθε ζέκα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ρξήζεο 2012, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο ρξήζεο. 9. Γάλεηα θαη γλσζηνπνηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ ηελ 30/9/2013 θαη 31/12/2012 αλαιχνληαη σο εμήο: Η Δηαηξεία δελ είρε δάλεηα ηελ 30/9/2013 θαη ηελ 31/12/2012. Η πεξίνδνο απνπιεξσκήο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θπκαίλεηαη απφ 2 5 έηε θαη ην κέζν πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 ζε 5,19% (ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 δηακνξθψζεθε ζε 5,10%). Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέξνπο ηνπο πνπ είλαη πιεξσηέν εληφο 12 κελψλ, θαιχπηνπλ θπξίσο ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ θαη αλαιχνληαη ζε νκνινγηαθά, θνηλνπξαθηηθά θαη ινηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα σο αθνινχζσο γηα 30/9/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα: 30/9/2013 Πνζφ ζε ρηι. επξψ Ηκεξνκελία Έθδνζεο FOURLIS TRADE A.E Οκνινγηαθφ /12/2009 H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD TRADE LOGISTICS Α.Δ.Β.Δ. ΡΔΝΣΗ Α.Δ Γηκεξέο /8/ Γηάξθεηα 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) 7 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ 660 πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) Οκνινγηαθφ /2/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) Οκνινγηαθφ /11/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Οκνινγηαθφ /3/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Οκνινγηαθφ /1/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα