Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)"

Transcript

1 FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ Θηίξην Α ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

2 Πεξηερόκελα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013, 1/1-30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7-30/9/2013, 1/7-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 εκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30εο επηεκβξίνπ ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/ Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ηεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο πεξηφδνπ 1/1 30/9/ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 2

3 Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζχκθσλα κε ην Ν. 3556/ 2007) Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη 1. Βαζίιεηνο ηπιηαλνχ Φνπξιήο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2. Γάθλε Αλαζηαζίνπ Φνπξιή, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 3. Απφζηνινο Γεκεηξίνπ Πεηαιάο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΙ εμ φζσλ γλσξίδνπκε: Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ΓΛΠ 34), απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν. 3556/ Μαξνχζη, 25 Ννεκβξίνπ 2013 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Η Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Βαζίιεηνο η. Φνπξιήο Γάθλε Αλ. Φνπξιή Απφζηνινο Γεκ. Πεηαιάο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 3

4 Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/9/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 5 έσο 35, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 25/11/2013 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Βαζίιεηνο η. Φνπξιήο ΑΣ/ Απφζηνινο Γεκ. Πεηαιάο ΑΣ/ ΑΚ Η Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ Μαξία Ισαλ. Θενδνπιίδνπ ΑΣ/Σ σηήξηνο Ισαλ. Μήηξνπ ΑΣ/ ΑI ΑΡ. ΑΓ. Ο.Δ.Δ Α ΣΑΞΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 4

5 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 5

6 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 6

7 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 7

8 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ζ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 8

9 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013, 1/1 30/9/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/7 30/9/2013, 1/7 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ζ Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 9

10 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

11 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

12 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/9/2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 13 έσο 35, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

13 εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30 εο επηεκβξίνπ ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο Οκίινπ 1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Η FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (ε «Δηαηξεία») κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν FOURLIS Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1950 κε ηελ επσλπκία Α. ΦΟΤΡΛΗ ΚΑΙ ΙΑ ελψ, απφ ην 1966 ιεηηνπξγνχζε κε ηελ επσλπκία «ΑΓΔΛΦΟΙ ΦΟΤΡΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 618/ ). Μεηνλνκάζηεθε ζε FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηελ απφ 10/3/2000 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ Κ2-3792/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Η ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Η έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζηελ νδφ σξνχ 18 20, ζην Κηίξην Α. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/86/01 θαη αξηζκφ ΓΔΜΗ Η Δηαηξεία απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1988 είλαη εηζεγκέλε ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, είρε αξρηθά νξηζηεί ζηα 30 έηε. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 19/2/1988, ε δηάξθεηα παξαηάζεθε γηα αθφκε 30 έηε, ήηνη κέρξη ην έηνο Η ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε: 1. Βαζίιεηνο Φνπξιήο ηνπ ηπιηαλνχ, Πξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 2. Γάθλε Φνπξιή ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 3. Απφζηνινο Πεηαιάο ηνπ Γεκεηξίνπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 4. Ισάλλεο Ληνχπεο ηνπ Παλαγηψηε, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 5. Λήδα Φνπξιή ηνπ ηπιηαλνχ, χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 6. Ισάλλεο Μπξέκπνο ηνπ Δπαγγέινπ, χκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 7. Δπηχρηνο Βαζηιάθεο ηνπ Θενδψξνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 8. Ισάλλεο Παπατσάλλνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 9. Ισάλλεο Κσζηφπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ, χκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ ηελ 30/9/2013 αλέξρεηαη ζε άηνκα θαη ηελ 30/9/2012 αλεξρφηαλ ζε άηνκα. Αληίζηνηρα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/9/2013 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

14 αλέξρεηαη ζε 64 άηνκα ελψ, ηελ 30/9/2012 αλεξρφηαλ ζε 59 άηνκα. 1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Η Δηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εκεδαπέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο νηαζδήπνηε κνξθήο θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ θαη ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηνπο. ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο ζηνπο ηνκείο γεληθήο δηνίθεζεο, πιεξνθνξηθήο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ. Οη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο HOUSEMARKET A.E. Διιάδα 100,00 Πιήξεο FOURLIS TRADE A.E.B.E. Διιάδα 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATHLETICS A.E.Δ. Διιάδα 100,00 Πιήξεο SERVICE ONE Α.Δ. * Διιάδα 99,94 Πιήξεο TRADE LOGISTICS A.Δ.Β.E. * Διιάδα 100,00 Πιήξεο ΡΔΝΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Α.Δ. * Διιάδα 100,00 Πιήξεο GENCO TRADE SRL Ρνπκαλία 7,86 Πιήξεο GENCO TRADE SRL * Ρνπκαλία 92,14 Πιήξεο GENCO BULGARIA EOOD * Βνπιγαξία 100,00 Πιήξεο HOUSE MARKET BULGARIA AD * Βνπιγαξία 100,00 Πιήξεο HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD * Κχπξνο 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATΗLETICS (CYPRUS) LTD* Κχπξνο 100,00 Πιήξεο WYLDES LIMITED LTD* Κχπξνο 100,00 Πιήξεο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.* Σνπξθία 100,00 Πιήξεο * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Δπίζεο, ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο VYNER LTD* Κχπξνο 50,00 Καζαξή Θέζε SPEEDEX Α.Δ. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Διιάδα 49,55 Καζαξή Θέζε * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ κεηαβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

15 31/12/2012 ιφγσ ζπκκεηνρήο ηεο ζπγαηξηθήο ΙNTERSPORT ATHLETICS A.E ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο GENCO TRADE SRL, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Σελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ σο εμήο: WYLDES LTD κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επξψ 763,00, πιένλ πνζνχ επξψ ,00 ππέξ ην άξηην, κε έθδνζε 763 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ελφο (1,00) ε θάζε κία κεηνρή θαη ηηκήο δηάζεζεο επξψ ,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ. 293/ , 294/ , 295/ , 298/ , 299/ , 301/ θαη 305/ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηφρνπ HOUSEMARKET Α.Δ., δπλάκεη ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε. ΡΔΝΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ A.E. θαηά ην πνζφ ησλ επξψ ,00 κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο επξψ (1,00) ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ.20/ , 22/ θαη 23/ απνθάζεσλ Γεληθψλ πλέιεπζσλ ηεο εηαηξείαο. INTERSPORT ATHLETICS A.E. θαηά ην πνζφ ησλ επξψ ,00 κε έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο είθνζη ελλέα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηψλ ( 29,35) ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 27/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηε κέηνρν FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ ,00 RON, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 214 RON ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 351/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ηεο ππ αξηζ. 278/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ.. Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ., ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 278/ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Απγνχζηνπ Σελ πεξίνδν 1/1 30/9/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ σο εμήο: ηεο SERVICE ONE Α.Δ., θαηά ην πνζφ ησλ ,00 επξψ, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο κεηνρήο απφ 2,93 επξψ ζε 0,30 επξψ ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 14/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο. GENCO TRADE SRL, θαηά ην πνζφ ησλ ,00 RON, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο κεηνρήο απφ 4.158,10 RON ζε 214 RON πξνο ζπκςεθηζκφ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο εηαηξείαο. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο σο άλσ κεηψζεσο έγηλε εληφο ηνπ Απγνχζηνπ 2013, ζε εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. 344/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο FOURLIS Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαη ηεο ππ αξηζ. 267/ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο INTERSPORT ATHLETICS Α.Δ. 2. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (εθ εμήο «Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν (ΓΛΠ) 34 πεξί Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

16 Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο δελ πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ηεο 31/12/2012 πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Οη αλσηέξσ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (επελδπηηθά αθίλεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ έγηλε ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013, ηελ 25/11/2013. Οη Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζά νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη γλσζηνπνηήζεηο Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, είλαη νη ίδηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ δεκνζηεπζέλησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2012 εθηφο απφ ηα παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013: ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ινηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο. Η ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ ) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαζαξφ θέξδνο απφ αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή αιινδαπψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζαξή κεηαβνιή αληηζηαζκίζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαζαξή δεκία/θέξδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ (γηα παξάδεηγκα, αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ). Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηα. ΓΙΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (αλαζεώξεζε). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19 εηζάγεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα θαη εμαηξνχληαη κφληκα απφ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. Δπίζεο, νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ελψ ππάξρεη απαίηεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο. Σα κε θαηνρπξσκέλα θφζηε πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζηε λσξίηεξε Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

17 εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζρεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ή ηεξκαηηζκνχ. Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθέο γλσζηνπνηήζεηο επαηζζεζίαο. Η πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ είρε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο ε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 19.Σα αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκίεο) αλαγλσξίδνληαη ήδε ζηα Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηνχλ απφ κηα εηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ζπκςεθηζκνχ θαη ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο (πρ. δηαθαλνληζκνχο εμαζθαιίζεσλ). Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθαλνληζκψλ ζπκςεθηζκνχ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη λέεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη έρνπλ ππνζηεί ζπκςεθηζκφ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε. Οη γλσζηνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη επίζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ππφθεηληαη ζε εθηειεζηένπο «θχξηνπο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ» (master netting arrangement) ή παξφκνηνπο δηαθαλνληζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ζπκςεθηζηεί ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32. Η ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Η εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 13 δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Σν ΓΠΥΑ 13 απαηηεί επίζεο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο εχινγεο αμίαο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο άιισλ πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Η πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ Η δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Η δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο σθέιεηαο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Σν ΓΙΠ εμέδσζε έλα θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ , ην νπνίν πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ βάζεσλ ζπκπεξάζκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ παξέρεη έλα κεραληζκφ εθαξκνγήο απαξαίηεησλ αιιά φρη επεηγνπζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ εζεινληηθψλ πξφζζεησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

18 απαηηνχληαη θαη ειάρηζην. Γεληθά, ε απαηηνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη θαη ειάρηζην είλαη ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο. ΓΙΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη εμνπιηζκνχ δελ είλαη απφζεκα. ΓΙΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαλνκέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. ΓΙΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά: Η αλαβάζκηζε απηή ζπκκνξθψλεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η δηεπθξίλεζε απηή εμαζθαιίδεη επίζεο ηε ζπκκφξθσζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο εηήζηεο Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν ηα νπνία ν όκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ πηνζεηήζεη λσξίηεξα Δπηπιένλ ησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ηα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα πξφηππα ή δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ εθαξκφζηεθαλ λσξίηεξα απφ ηνλ 'Οκηιν θαη/ ηελ Δηαηξεία: Γηεξκελεία 21: Δηζθνξέο. Η δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η Δπηηξνπή δηεξκελεηψλ θιήζεθε λα εμεηάζεη πψο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηηο ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκή εηζθνξψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, εθηφο απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο. Η δηεξκελεία απηή είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. Σν ΓΛΠ 37 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απαίηεζε λα ππάξρεη παξνχζα ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα ελφο παξειζφληνο γεγνλφηνο (γλσζηφ θαη σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο). Η δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. ΓΙΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΠΥΑ 13, ην ΓΛΠ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 36 απαηηψληαο ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ απηφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

19 αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. πγθεθξηκέλα, αληί ηεο απαίηεζεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ππεξαμίαο) ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ επί ηεο νπνίαο αλαγλσξίζηεθε ή αλαζηξάθεθε ζεκαληηθή δεκία απνκείσζεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 36 απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή κε ζεκαληηθή ινγηζηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ηεο εηαηξείαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. ΓΙΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε - Αλαλέσζε ησλ Παξαγώγσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο Ινγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο (ηξνπνπνίεζε). Η ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εάλ έλα παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Σν ΓΛΠ πξνέβε ζε πεξηνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 39, ψζηε λα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αιιάδεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ κέζνπ απηνχ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/ Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Η ζχληαμε ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ. Η ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2012. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

20 6. Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζπληζηνχλ ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο σο αθνινχζσο: Ληαληθή πψιεζε εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Καηαζηήκαηα ΙΚΔΑ). Ληαληθή πψιεζε αζιεηηθψλ εηδψλ (Καηαζηήκαηα INTERSPORT). Ληαληθή πψιεζε εηδψλ λεαληθήο κφδαο (Καηαζηήκαηα NEW LOOK). Υνλδξηθή πψιεζε ειεθηξηθψλ εηδψλ. πλεπψο, ην θχξην ελδηαθέξνλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαηαλνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζηνπο αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, φπνπ ηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα ζπλνδεχνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη νθέιε. Δπηπιένλ, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε έλαλ γεσγξαθηθφ ηνκέα, απηφλ ηνπ επξχηεξνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ, κε θχξηα ρψξα δξαζηεξηφηεηαο ηελ Διιάδα θαη πξφζζεηα ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Κχπξν θαη Σνπξθία). Σα έζνδα πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 πξνθχπηνπλ θαηά 68,3% απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα (70,6% ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012) θαη θαηά 31,7% απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (29,4% ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012). Σα έζνδα πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ δηαηνκεαθέο ζπλαιιαγέο θαη απαιείθνληαη εμνινθιήξνπ ζε επίπεδν Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ιζηνξηθά, ε θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ Οκίινπ απμάλεηαη θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: 1/1 30/9/2013 Δίδε Νηθηαθνύ Δμνπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2012 γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

21 1/1 30/9/2012 Δίδε Νηθηαθνύ Δμνπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ Αληίζηνηρα, ε δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 30/9/2013 θαη ηελ 31/12/2012 ζηνπο αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο αλαιχεηαη σο εμήο: Δίδε Νηθηαθνύ Δμόπι. & Δπίπισλ Αζιεηηθά Δίδε Δίδε Λεαληθήο Κόδαο Ζιεθηξηθά Δίδε Κεηξηθή Δγγξαθέο Δλνπνίεζεο Πύλνιν Νκίινπ 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 30/9/13 31/12/12 7. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Οη θαζαξέο πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 είλαη νη αθφινπζεο: Οη κεηαβνιέο ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ έμνδα δηακφξθσζεο θαη αγνξάο εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο (λέσλ θαη πθηζηάκελσλ) γηα ηνπο θιάδνπο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ, αζιεηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ λεαληθήο κφδαο. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

22 8. Κεξίζκαηα ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 14/6/2013 δελ ηέζεθε ζέκα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ρξήζεο 2012, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο ρξήζεο. 9. Γάλεηα θαη γλσζηνπνηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ ηελ 30/9/2013 θαη 31/12/2012 αλαιχνληαη σο εμήο: Η Δηαηξεία δελ είρε δάλεηα ηελ 30/9/2013 θαη ηελ 31/12/2012. Η πεξίνδνο απνπιεξσκήο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θπκαίλεηαη απφ 2 5 έηε θαη ην κέζν πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2013 έσο 30/9/2013 ζε 5,19% (ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 δηακνξθψζεθε ζε 5,10%). Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέξνπο ηνπο πνπ είλαη πιεξσηέν εληφο 12 κελψλ, θαιχπηνπλ θπξίσο ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ θαη αλαιχνληαη ζε νκνινγηαθά, θνηλνπξαθηηθά θαη ινηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα σο αθνινχζσο γηα 30/9/2013 θαη 31/12/2012 αληίζηνηρα: 30/9/2013 Πνζφ ζε ρηι. επξψ Ηκεξνκελία Έθδνζεο FOURLIS TRADE A.E Οκνινγηαθφ /12/2009 H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD TRADE LOGISTICS Α.Δ.Β.Δ. ΡΔΝΣΗ Α.Δ Γηκεξέο /8/ Γηάξθεηα 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) 7 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ 660 πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) Οκνινγηαθφ /2/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο (επξψ πιεξσηέν ηελ επφκελε ρξήζε) Οκνινγηαθφ /11/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Οκνινγηαθφ /3/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Οκνινγηαθφ /1/ έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/9/

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: Ι. ΘΖΦΗΗΑ 340 154 51 Λ. ΦΤΥΗΘΟ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32

«ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.elvesa.gr Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαίνπ 2015 1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ Ο Όμιλος Η εταιρία 31/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0114/00006923/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Attachment: 1. ABCY Announcement Regulated Publication Date: 30/04/2014 Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα