Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο"

Transcript

1 Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαξάιακπνο Μπαιήο 1, Γηώξγνο Καπνγηαλλόπνπινο 2, Νηθόιανο Σθίθνο 3, Μαξία Αγγειηθή Σηακνύιε 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ΠΔ19, Ph.D. M.Sc 2 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19, M.Sc 3 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ20 4 Σηαηηζηηθόο, Ph.D., M.Sc. Πεξίιεςε Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ζε πνην βαζκό νη Έιιελεο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, πνπ απαζρνινύληαη κε κόληκε ή κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην δεκόζην ειιεληθό ζρνιείν. Σπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί εθιήζεζαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ην επξύηεξν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 507 θαζεγεηέο από έλα επξύ θάζκα γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 72 ππεξεηνύλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη 435 ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ειεγρόκελν θαη ζπκπιεξώζεθε δηαδηθηπαθά κε ρξήζε αηνκηθνύ «θνππνληνύ άδεηαο». Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ νδήγεζε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ πηπρώλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ θιάδν ησλ Πιεξνθνξηθώλ, αιιά θαη ζε ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Λέμεηο θιεηδηά: εργαζιακές ζσνθήκες, σλικοηετνική σποδομή, εκπαίδεσζη, Πληροθορική. 1. Εηζαγσγή Αλακθηζβήηεηα, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, όρη κόλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, κε απώηεξν ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. Ο ξόινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθόο κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ έρεη κεηαβιεζεί θαη

2 ν όγθνο εξγαζίαο ηνπ έρεη απμεζεί, ζε θάπνηεο ρώξεο ζε κεγαιύηεξν θαη ζε θάπνηεο ζε κηθξόηεξν, αθόκα, βαζκό. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπληζηώζεο απηήο ηεο κεηαβνιήο έρνπλ λα θάλνπλ κε α) κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ε δηελέξγεηα νκαδηθήο εξγαζίαο, ε αλάπηπμε θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ, κεγαιύηεξνο ρξόλνο παξνπζίαο ζην ζρνιείν, ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε νινέλα θαη πην εηεξόθιεηνπο ζρνιηθνύο πιεζπζκνύο θ.ιπ. β) κεγαιύηεξε απηνλνκία πνπ κπνξεί λα παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, όπσο ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ π.ρ. κέζσ ηεο δηα-ζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γ) πεξηζζόηεξεο θαζεκεξηλέο αξκνδηόηεηεο, όπσο ε επνπηεία λέσλ ζπλαδέιθσλ θ.ιπ., δ) ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ε) ηελ αλάγθε γηα ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Figel, 2008). Φπζηθό επαθόινπζν απηνύ ηνπ πιαηζίνπ ησλ λέσλ απαηηήζεσλ, αλαγθώλ θαη πξννπηηθώλ κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη ν ζπλερήο επαλαπξνζδηνξηζκόο θαη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ αλάγθε γηα άκεζε θαη ζπλερή αληαπόθξηζε ζηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο ηνπο ζηε ζύγρξνλε κεηάιιαμε ησλ ηερλνινγηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό θαη ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο (Dagiene, 2005). Γηα απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, ε παξνύζα κειέηε έρεη σο ζηόρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ην επξύηεξν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο απαζρνινύληαη. Δίλαη ε πξώηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα γηα ηνλ θιάδν ησλ Πιεξνθνξηθώλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Τα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηελ θαηαλόεζε ηνπ βαζκνύ αληαπόθξηζεο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ ζα νδεγήζνπλ ζε πξνηάζεηο γηα βειηηώζεηο από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. 2. Τν ζεσξεηηθό πιαίζην Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο νξγαλσηηθήο ςπρνινγίαο, γηαηί ζεσξείηαη όηη ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, όζν θαη κε ην ελδηαθέξνλ ησλ νξγαληζκώλ λα έρνπλ πςειή απνδνηηθόηεηα, αιιά θαη ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθό. Άιισζηε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη πνιύ βαζηθή γηα ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία ηνπ αηόκνπ, ηδηαίηεξα αλ ππνινγίζνπκε ην ρξόλν πνπ αλαιώλεη ζηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Haldane, 1981). Γεληθά, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη από αηνκηθνύο, θνηλσληθνύο- δηαπξνζσπηθνύο, νξγαλσηηθνύο θαη ζεζκηθνύο παξάγνληεο (Παπαλανύκ, 2003; Figel, 2008). Πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηρεηξήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε

3 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Pranjić & Grbović, 2003; Butt, Graham & Lance, Ann, 2005; Αξακπαηδήο & Πνιύδνπ, 2008; Eliophotou & Zembylas & Papanastasiou, 2006; Evans, 1998). Με κηα επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηώζεη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δείρλνπλ όηη ην ζπλνιηθό επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θπκαίλεηαη από κέηξην έσο πςειό. Ζ παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε κε ζθνπό λα εξεπλεζεί ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα. Τα εξσηήκαηα, ζε γεληθέο γξακκέο, αθνξνύζαλ: 1) αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ζηνηρεία, όπσο ειηθία, θύιν, ηόπνο δηακνλήο, επίπεδν ζπνπδώλ, επηκνξθώζεηο 2) βαζηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο, όπσο ζρέζε εξγαζίαο, έηε ππεξεζίαο θαη πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο 3) ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όπσο ε πιηθνηερληθή θαη θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε, νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη επηζηεκνληθή-παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, νη ζρέζεηο κε ηε δηνίθεζε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. 3. Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 3.1 Εξγαιεία κέηξεζεο Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε παλειιαδηθό επίπεδν θαη ην δείγκα απνηέιεζαλ 1136 κόληκνη θαη κε κόληκνη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δύν ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Δ.ΚΑ.Π.) αιιά θαη όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο ζειίδεο επηθνηλσλίαο ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο, δηακνξθώζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην δνκεκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζπγθεληξώλεη όιεο ηηο ππό δηεξεύλεζε πιεξνθνξίεο. Τν εξσηεκαηνιόγην ζπλνδεύηεθε από επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ε εξεπλεηηθή νκάδα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ν ζθνπόο θαη ε ρξεζηκόηεηά ηεο, ελώ παξάιιεια δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ηνλίζηεθε ε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε, πιεξνί ηα πξόηππα ζρεδηαζκνύ ελόο εξεπλεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ, ελώ παξάιιεια ειήθζεζαλ ππόςε νη ζθνπνί θαη ε αλαγθαηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (Alreck & Settle, 1995; Bechhofer & Paterson, 2000; Burns, 2000). Φξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, ελώ γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην επξύηεξν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγήζεθαλ αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πεληάβαζκεο θιίκαθαο (θιίκαθα Likert) κε δηαβάζκηζε από 1 έσο 5 (αληηζηνηρία: απόιπηα δπζαξεζηεκέλνο,

4 δπζαξεζηεκέλνο, νπδέηεξνο, ηθαλνπνηεκέλνο, απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο ) θαη κεζνδηάζηεκα ηελ ηηκή 3 ( νπδέηεξνο ). Τν εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε ζε ππάξρνληα έγθπξα εξσηεκαηνιόγηα (OECD, 2008; ETUCE, 2011), αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη λέεο εξσηήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Πξηλ κνηξαζηεί πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή ζε ηνπηθό επίπεδν, κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο πιεξόηεηάο ηνπ (McNeill 1990; Bryman, 2001), θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξόηεηάο ηνπ. Από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή πξνέθπςαλ κηθξέο αιιαγέο θπξίσο ζε ζέκαηα δηαηύπσζεο ησλ εξσηήζεσλ. Τν εξσηεκαηνιόγην δελ ζηάιζεθε κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν ηνπ εγγξάθνπ ζε εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο λα ην ζπκπιεξώζνπλ, αιιά αλαπηύρζεθε online ζην Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν όπνπ εθεί θαζέλαο έρνληαο πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζα κπνξνύζε λα ην ζπκπιεξώζεη. Σηελ πεξίπησζή καο, πξόζβαζε λα ην ζπκπιεξώζνπλ είραλ κόλν όζνη πξνζθιεζήθαλ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ή άιινλ ηξόπν,. Ζ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα LimeSurvey, ην νπνίν είλαη κηα ππεξεζία πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνύλ πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη ζπγρξόλσο λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα κέζα από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο (Capparucci & Degortes, 2009; Wright, 2005). Δίλαη ινγηζκηθό 100% Αλνηρηνύ Κώδηθα, έκκεζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Google Summer of Code θαη είλαη αδεηνδνηεκέλν κε ηνπο όξνπο ηεο GNU GPL v Δηαδηθαζία κέηξεζεο-αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ Ζ εθαξκνγή ζηήζεθε ζην Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν θαη ζηε δηεύζπλζε Τν ζεκαληηθό ζε θάζε έξεπλα είλαη λα απνθιεηζηνύλ ρξήζηεο πνπ απαληνύλ πνιιέο θνξέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πιαζηά ζηαηηζηηθά. Απηό ζηελ ελ ιόγσ πιαηθόξκα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία «θνππνληώλ», δει. κνλαδηθώλ ηπραίσλ θιεηδηώλ. Γηα λα απαληήζεη θάπνηνο ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη έλα «θνππόλη». Τν θνππόλη δίλεηαη ζην ρξήζηε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ή ζηέιλνληαη πξνζθιήζεηο ζε ιίζηεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ην ζύζηεκα, θαη πξνζθαινύληαη ρξήζηεο λα απαληήζνπλ ζηελ έξεπλα, δίλνληάο ηνπο θαη ην κνλνζήκαλην θνππόλη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη ρξήζηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ μαλά ην εξσηεκαηνιόγην, παξά κόλν λα ζπκπιεξώζνπλ εξσηήζεηο πνπ δελ απάληεζαλ. Τν ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 1136 θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο εηζήρζε ζην ζύζηεκα, ην νπνίν θαη θαηαζθεύαζε κνλαδηθά θνππόληα γηα θάζε ρξήζηε. Απηά απεζηάιεζαλ κε έλα πξόηππν επηζηνιήο ζε όιν ην δείγκα. Τν ζύζηεκα ελεκέξσλε έλαλ πίλαθα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ην εξσηεκαηνιόγην. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, έγηλε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ην ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (Απνζηνιάθεο & Σηακνύιε, 2007; Απνζηνιάθεο, Γάξαο & Σηακνύιε, 2009), αθνύ πξνεγήζεθε ε

5 πξνζεθηηθή θσδηθνπνίεζή ηνπο (Φάιθνο, 2005). Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα θπξηόηεξα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 4. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θπξηόηεξα επξήκαηα Σην ζύλνιν ησλ 1136 πξνζθιήζεσλ πνπ ζηάιζεθαλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, απάληεζαλ 507 εθπαηδεπηηθνί (πνζνζηό 44,1%). Παξαηεξήζεθε όηη 195 άηνκα αλήθνπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α ζκηαο θαη Γ ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο (πνζνζηό 38,5%), 58 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Γπη. Διιάδαο (πνζνζηό 11,4%) θαη 49 ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (πνζνζηό 9,7%), ελώ από ηηο ζπλνιηθέο απαληήζεηο θαιύθζεθαλ γεσγξαθηθά θαη νη 13 Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο θαη 48 λνκνί ηεο ρώξαο (Πίλαθαο 1). Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη νη 285 είλαη άλδξεο (πνζνζηό 56,2%) θαη νη 222 είλαη γπλαίθεο (πνζνζηό 43,8%), ελώ ν κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπο είλαη 37 εηώλ. Απόθνηηνη ΑΤΔΗ είλαη νη 189 (πνζνζηό 37,3%) θαη νη 318 είλαη απόθνηηνη ΑΔΗ. Οη 210 (πνζνζηό 41,4 %) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη νη 17 (πνζνζηό 3,4%) θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ. Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη όηη νη 113 είλαη θάηνρνη πηπρίνπ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. (πξώελ Σ.Δ.Λ.Δ.Τ.Δ.). Πίνακας 1: Καηανομή ηφν ζσμμεηετόνηφν ζηις Περιθερειακές Γ/νζεις Δκπ/ζης Πεξηθεξεηαθή Δ/λζε Σπρλόηεηα Πνζνζηό (%) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 23 4,5 Αηηηθήο ,5 Βνξείνπ Αηγαίνπ 22 4,3 Γπηηθήο Διιάδαο 58 11,4 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 18 3,6 Ζπείξνπ 10 2 Θεζζαιίαο 49 9,7 Ηνλίσλ Νήζσλ 7 1,4 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 49 9,7 Κξήηεο 10 2 Ννηίνπ Αηγαίνπ 19 3,7 Πεινπνλλήζνπ 25 4,9 Σηεξεάο Διιάδαο 21 4,1 Σύλνιν ,8 Απνύζεο Τηκέο 1 0,2 Σύλνια

6 Σηε ζπλέρεηα, ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εξσηεζέλησλ θαηέδεημε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη, θαηά κέζν όξν, ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα ζην ίδην ζρνιείν, ελώ έλα πνζνζηό 19,3% (98 άηνκα) ζπκπιεξώλεη ην σξάξηό ηνπ θαη ζε άιια ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 14,2% (72 άηνκα) ππεξεηεί γηα ην ζρνιηθό έηνο κε δηάζεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επηκνξθώζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζηα νπνία έρνπλ ιάβεη κέξνο νη εξσηεζέληεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη 273 (πνζνζηό 53,8%) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην Υπνέξγν-1 ηνπ Υ.Π.Γ.Β.Μ.Θ «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο» ζην δηάζηεκα Μάξηηνο 2008 Ννέκβξηνο Δπηπιένλ, έλα πνζνζηό 31,4% (159 άηνκα) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζεκηλάξηα ησλ Π.Δ.Κ. άλσ ησλ 40 δηδαθηηθώλ σξώλ (εθηόο ηεο εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο), 176 έρνπλ επηκνξθσζεί ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό (πνζνζηό 34,7%) θαη 203 άηνκα (πνζνζηό 40%) έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκόξθσζε ή ζεκηλάξην από ινηπνύο θνξείο (ΑΔΗ-ΑΤΔΗ, ΔΚΓΓ, θ.α.). Σην Γξάθεκα 1. παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 11 εξσηήζεηο γηα ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηνπ Σρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα απηά αθνξνύλ ζην «Βαζκό Ηθαλνπνίεζεο» από ηα παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην Γξάθεκα 1.: Δξώη.1: «ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα», Δξώη.2: «ην αλαιπηηθό πξόγξακκα», Δξώη.3: «ην ζρνιηθό ζύκβνπιν», Δξώη.4: «ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ», Δξώη.5: «ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο», Δξώη.6: «ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα πξνεηνηκαζία θαη δηόξζσζε δνθηκίσλ ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ ησλ θαζεγεηώλ», Δξώη.7: «ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο», Δξώη.8: «ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο», Δξώη.9: «ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο», Δξώη.10: «ην ξπζκό αλαλέσζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο», Δξώη.11: «ην ξπζκό αλαλέσζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο». Μειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα, παξαηεξνύκε όηη ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νη 178 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 35,1%) απάληεζαλ «Γπζαξεζηεκέλνο», ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα» νη 211 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 41,6%) απάληεζαλ «Γπζαξεζηεκέλνο», ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζρνιηθό ζύκβνπιν» νη 152 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 30%) απάληεζαλ «Οπδέηεξνο» θαη νη 143 (πνζνζηό 28,2%) «Ηθαλνπνηεκέλνο», ελώ ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ» νη 211 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 41,6%) απάληεζαλ «Ηθαλνπνηεκέλνο». Δπηπιένλ, 184 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηό 36,3%), ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο» απάληεζαλ «Ηθαλνπνηεκέλνο», ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο» νη 166 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 32,7%) απάληεζαλ «Ηθαλνπνηεκέλνο». Δπηπξνζζέησο, ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ξπζκό αλαλέσζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ

7 εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο» νη 215 εξσηεζέληεο απάληεζαλ «Απόιπηα δπζαξεζηεκέλνο» (πνζνζηό 42,4%) θαη ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ξπζκό αλαλέσζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο» νη 195 εξσηεζέληεο απάληεζαλ «Απόιπηα δπζαξεζηεκέλνο» (πνζνζηό 38,5%). Γράφημα 1. Σσγκενηρφηικό γράθημα ικανοποίηζης από ηις Υλικοηετνικές Υποδομές. Σην Γξάθεκα 2. παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 7 εξσηήζεηο γηα ην Δπξύηεξν Δξγαζηαθό Πεξηβάιινλ ηνπ Σρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα απηά αθνξνύλ ζην «Βαζκό Ηθαλνπνίεζεο» από ηα παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην Γξάθεκα 2.: Δξώη.1: «ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο», Δξώη.2: «ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ζε παηδαγσγηθνύο/δηδαθηηθνύο ζηόρνπο», Δξώη.3: «ηελ θαηαλνκή θαζεθόλησλ, επζπλώλ, ππνρξεώζεσλ», Δξώη.4: «ηελ ελζάξξπλζε αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ», Δξώη.5: «ηελ ελζάξξπλζε πινπνίεζεο θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ», Δξώη.6: «ηηο δπλαηόηεηεο γηα βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο εμέιημεο», Δξώη.7: «ηηο δπλαηόηεηεο γηα βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ζαο θαηάξηηζεο». Μειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα, παξαηεξνύκε, ελδεηθηηθά, όηη ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο ζηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθόλησλ-επζπλώλ-ππνρξεώζεσλ ζην ζρνιείν» νη 165 εξσηεζέληεο (πνζνζηό 32,5%) απάληεζαλ «Ηθαλνπνηεκέλνο», ελώ ζηελ εξώηεζε γηα ην «βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηηο δπλαηόηεηεο γηα επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε» νη 207 (πνζνζηό 40,8%) εξσηεζέληεο απάληεζαλ «Γπζαξεζηεκέλνο».

8 Γράφημα 2. Σσγκενηρφηικό γράθημα ικανοποίηζης από ηο Δσρύηερο Δργαζιακό Περιβάλλον. 5. Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα Αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί θάπνηνο λα δηαθξίλεη όηη ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο θαη ζεηηθή αληαπόθξηζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζεκεία όπνπ έγηλαλ νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο από ηηο δνκέο ηεο Πνιηηείαο, αιιά θαη πξνζσπηθή εξγαζία από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ, ζην ζεζκό ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ, ζηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθόλησλ-ππνρξεώζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ επηκόξθσζε ηνπ θιάδνπ καο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεσλ (Assenova, 2005). Δπίζεο, είλαη επδηάθξηηε ε δηάζεζε ησλ Πιεξνθνξηθώλ γηα ζπλερή θαηάξηηζε, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αιιά θαη από ην πνζνζηό δπζαξέζθεηαο πνπ εθθξάδνπλε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ γηα θαηάξηηζε κέζα από ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, γηα λα βξίζθεη απηή ε πξνζπάζεηα πεδίν εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα πξνηαζνύλ θαη λένη ηξόπνη πξνζέγγηζεο θαη ζύληαμεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη λένη ηξόπνη ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ, ώζηε λα ππάξρεη ην επηζηεκνληθό θαη πιηθνηερληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθόο λα κπνξεί λα αλαπηύζζεη ηηο ηδέεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ. Δπηπιένλ, πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ην ζεηηθό θιίκα πνπ δηαθαίλεηαη όηη ππάξρεη κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ, ηόζν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο όζν θαη ζηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε δηδαθηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ. 6. Μειινληηθέο ελέξγεηεο Ζ παξνύζα έξεπλα είλαη ε πξώηε πνπ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο θαη

9 επειπηζηνύκε λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή θαη άιισλ παξόκνησλ εξεπλώλ, πιεξέζηεξσλ θαη κεγαιύηεξεο θιίκαθαο, ηόζν ζηνλ ίδην όζν θαη ζηνπο ππόινηπνπο θιάδνπο ησλ θαζεγεηώλ. Ο ζθνπόο είλαη ε εμαγσγή, θάζε θνξά, ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ ηεο εθπαίδεπζεο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε ζπιινγηθό θαη δηνηθεηηθό επίπεδν, ώζηε λα ηνλίδνληαη ηπρόλ αδπλακίεο, λα πξνθύπηνπλ λέεο ηδέεο θαη λα πξνηείλνληαη ιύζεηο. Γηα ην ιόγν απηό, απνηειεί πξόθιεζε γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ε νξγάλσζε κηαο κειέηεο νιόθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Πιεξνθνξηθώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο παξακέηξνπο ηεο δηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Δίλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή πηπρή ηεο εηδηθόηεηάο καο πνπ ρξίδεη πξνζεθηηθήο αληηκεηώπηζεο, δεδνκέλνπ θαη ηεο λέαο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ απαζρόιεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ Πιεξνθνξηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Επραξηζηίεο Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηε θηιόινγν θαη θνηηήηξηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ηνπ Δ.Α.Π., θα Δπζπκία Σηεξγίνπ, γηα ηηο πνιύηηκεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο. Βιβλιογραφία Αξακπαηδήο, Σ. Πνιύδνπ, Φ. (2008). Ανηιλήυεις ηφν βρεθονηπιαγφγών ποσ απαζτολούνηα ζε Ιδιφηικούς Παιδικούς ζηαθµούς ηοσ Γήµοσ Θεζζαλονίκης ζτεηικά µε ηην επαγγελµαηική ικανοποίηζη. Πηπρηαθή Δξγαζία, Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Απνζηνιάθεο Η., Γάξαο Τ., Σηακνύιε Μ.Α.(2009). «Αζκήζεις Υπολογιζηικής Σηαηιζηικής ζηην Υγεία Τεύτος Β», Αζήλα: Δθδόζεηο Παπαδήζε. Απνζηνιάθεο Η., Σηακνύιε Μ.Α.(2007). «Αζκήζεις Υπολογιζηικής Σηαηιζηικής ζηην Υγεία Τεύτος Α», Αζήλα: Δθδόζεηο Παπαδήζε. Παπαλανύµ, Ε. (2003), Το επάγγελµα ηοσ εκπαιδεσηικού. Θεφρηηική και εµπειρική προζέγγιζη. Αζήλα: Τππσζήησ. Φάιθνο Γ., (2005), Σηαηιζηική: Θεφρία, Δθαρμογές & Φρήζη Σηαηιζηικών Προγραμμάηφν ζε Η/Υ. Αζήλα: Τππσζήησ, 2ε έθδνζε. Alreck, P. and Settle, R. (1995). The survey research handbook. New York: Irwin Press. Assenova,P. (2005). Indicators of ICT application in secondary education of south east European countries, Statistical survey. Moscow: UNESCO. Βechhofer F., Paterson L., (2000), Principles of Research Design in the Social Sciences. London: Routledge. Bryman,A. (2001). Social Research Methods. England: Oxford University Press.

10 Burns, R. (2000). Introduction to Research Methods. Los Angeles: Sage Publications Ltd Butt, Graham & Lance, Ann (2005). Teacher job satisfaction within the modernised education workforce in England. Proceedings of Annual Conference of British Educational Research Association (BERA), University of Glamorgan, England. Capparucci, L., Degortes, M., Landriscina, M., Murgia, M.,(2009). Comparative analysis among open source and commercial software for the development of electronic questionnaires for statistical surveys. The NTTS (New Techniques and Technologies for Statistics) international scientific conference. Feb. 18, Brussels. Dagiene, V. (2005). In Mittermeir T. R (Ed.). Teaching Information Technology in General Education. From computer literacy to informatics fundametals. International conference on informatics in secondary schools- Evolution and perspectives, ISSEP 2005, pp Germany: Springer. Eliophotou - Menon, M., Papanastasiou, E. & Zempylas, M. (2008). Examining the relationship of job satisfaction to teacher and organizational variables: evidence from Cyprus. Journal of the Common wealth Council for Educational Administration & Management. 36 (3), ETUCE, Survey Teaching Staff in the European Union on psychosocial factors in the workplace. European Union and the European Free Trade Association. Retrieved at 15 Aug. from URL:www. https://www.teachercopsoq.eu/index.php/survey/4. Evans, L. (1998). Teacher morale, job satisfaction and motivation. London: Paul Chapman. Figel, J. (2008), Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers in Europe. Brussels: Eurydice European Unit, European Commission. Haldane, B. (1981). Career satisfaction and success: How to know and manage your strengths. New York: Anacom. McNeill, P (1990). Research Methods. London: Routledge. OECD,(2008). Teaching and Learning International Survey (TALIS), Technical Report. OECD. Pranjić & Grbović, (2003). Common factors related to chronic occupational distress among special education teaching staff in Montenegro. International Journal of Peace and Development Studies. Vol. 2(4): pp Wright, K. B. (2005). Researching Internet-based populations: Advantages and disadvantages of online survey research, online questionnaire authoring software packages, and web survey services. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(3), article 11.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί Η Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των Χωρών της Ευρώπης: Τάσεις και Προβληματισμοί Χαράλαμπος Μπαλής 1, Ηρακλής Ταγκόπουλος 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, chbalis@gmail.com 2 Πληροφορικός,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα