για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου:"

Transcript

1 gaanpiflios/201' Φ.Π.Α. ΥΠΟΙΚ Δ /ΕΪ 2011/ Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2008/ Επισκέφειβ Εργασίαβ 2011 Το κοινοτικό πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 υιοθετήθηκε με την απόφαση 1482/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ms Ε.Ε. και καλύπτει τα έτη Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμμακ^ FISCALIS 2008/2013, θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτο5, επισκέψεΐ5 εργασία - ανταλλαγέ$ υπαλλήλων στα κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των νέων κρατών-μελών), καθώ5 και oris υπό ένταξη χώρε$ (και πιθανέ5 για ένταξη χώρε5). Τα έξοδα των ανταλλαγών καλύπτονται πλήρα^ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικ05 OTOXOS του προγράμμακ^ FISCALIS 2008/2013 είναι η βελτίωση uis λειτουργία των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την αύξηση uis συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, των διοικήσεων και των υπαλλήλωνrc>us.οι επιμέρου5 στόχοι του προγράμματο5 είναι: για το ΦΠΑ: η εξασφάλιση uis αποδοτική5, αποτελεσματική5 και εκτενού$ συνεργαoias μεταξύ των κρατών μελών, η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τον τρόπο οργάνωσα και xis πρακτικέ$ εφαρμογή$ ins KoivoiiKns νομοθεσία περί ΦΠΑ στα κράτη μέλη, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή uis νομοθεσία auuis στο εσωτερικό ms Koivoimas, η διασφάλιση ms συνεχόμενα βελτίωσα των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκε5 των διοικήσεων και των φορολογουμένων μέσω ms ανάπτυξα και διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών. για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου: n εξασφάλιση uis anoooukns και αποτελεσματική5 ανταλλαγή$ πληροφοριών και διοικητική5 συνεργασα, καθώ$ και uis ανταλλαγή$ epneipias ορθών διοικητικών πρακτικών, η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με την κοινοτική νομοθεσία και us πρακτικέ$ εφαρμογή$ ms στα κράτη μέλη. για τους φόρους επί των ασφαλίστρων: η βελτίωση Tns συνεργασα των κρατών μελών και η καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων. Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι uis ελληνική$ φορολογία διοίκησα, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του ΦΠΑ. τον έλεγχο και με την 1023

2 Φ.Π.Α. Anpfrlios/2011 S άμεση φορολογία, μπορούν να επισκεφθούν ns φορολογία διοικήσει ίων άλλων κρατών μελών για χρονικό διάστημα έω$ ένα (1) μήνα. Zuvn0a)s ίο διάστημα ins pias εβδομάδα$ κρίνεται αρκετό. Σημειώνεται όχι σε κάθε περίπτωση τα Κ.Μ. unoooxns καθορίζουν τη διάρκεια και το αντικείμενο κάθε επίσκεψη εργασία. Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 14η Δ/νση ΦΠΑ - Τμήμα Ε', μέχρι ns 4 Μαρτίου 2011 τα παρακάτω: 1. Αίτηση συμμετοχήε. Το έντυπο αυτό (επισυνάπτεται στην παρούσα) συμπληρώνεται σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλικά ή Γαλλικά, καθώε και στην Ελληνική γλώσσα. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επισκέψεων εργασίαε, θα πρέπει στο έντυπο αυτό να αναγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικά οι στόχοι και τα α ναμενόμενα αποτελέσματα Tns συμμετοχήε καθώε και τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια Tns ανταλλαγήε και τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίαε του συμμετέχοντα υπαλλήλου. Η ακριβήε συμπλήρωση του εντύπου από TOUS ενδιαφερομένουε διευκολύνει, τόσο την επιλογή των κατάλληλων εφοριακών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όσο και την σωστή προετοιμασία ms ανταλλαγήε, από τη χώρα υποδοχήε. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δηλώνουν με αριθμό προτίμησηε TIS χώρεε που θέλουν να επισκεφθούν, σε κάθε περίπτωση όμωε η τελική χώρα αποστολήε ορίζεται μετά από συνεννόηση των συντονιστών του προγράμματοε Tns χώpas αποστολήε και Tns χώραε υποδοχήε και με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των υπαλλήλων σε όλα τα Κ.Μ. 2. Βιογραφικό σημείωμα. Η υποχρέωση υποβολήε του επισυναπτόμενου εντύπου προβλέπεται (από την ΕΥΟ /1700/0001/Α/ ) σε κάθε περίπτωση αποστολήε υπαλλήλων σε υπηρεσιακό ταξίδι και συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα. 3. Αντίγραφο κτήσηε τίτλου σπουδών ξένηε γλώσσαε. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με TIS επιλογέε Tns χώραε υποδοχήε, οι συμμετέχοντεε θα πρέπει να διαθέτουν καλό επίπεδο γνώσηε ξένηε γλώσσαε, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και κυρίωε όσον αφορά στην ορολογία στον τομέα Tns φορολογίαε. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρο$ εφοριακοί υπάλληλοι μόνο μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια Tns πενταετία ( ), EKIOS ε άν υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που επιβάλλουν την εκ νέου συμμετοχή TOUS. 1024

3 gaanpiflios/2011 Φ.Π.Α. Κατόπιν ίων ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση ms εγκυκλίου ό λοι οι εφοριακοί υπάλληλοι, λαμβάνοντα$ υπόψη ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βελτιώνει τη λειτουργία ms ελληνική$ φορολογία διοίκησα στο σύνολο uis. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο υπόψη πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση ms νομοθεσία και ms nparcikns ms εφαρμοyns (ΦΠΑ ή άμεση φορολογία) στη χώρα μα5, καθώ$ και/ή η γνώση των διαδικασιών διοικητική5 συνεργασία μετά άλλα κράτη μέλη. Οι υπάλληλοι που πληρούν xis ανωτέρω προϋποθέσει και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 4 Μαρτίου 2011, στην ομάδα συντονισμού του προγράμματο5 Fiscalis, υπόψη Σπύρου Καλλιμάνη, σε δύο αντίγραφα. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με υπηρεσιακό σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο tns unnpeolas στην οποία υπηρετεί ο unaflflnflos. Οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχή$ για το έτο$ 2010 και δεν συμμετείχαν τελικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. [ Προτεραιότητες έτους 2011 ] Για το έτο έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι κάτωθι προτεραιόums, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμμακ^: 1. Βελτίωση Tns nrnoupvias των φορολογικών συστημάτων εντό5 Tns εσωτεpikns αγοράς 1.1 Καταπολέμηση uis anauis. 1.2 Εθελοντική συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνου και μείωση Tns επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 1.3 Στρατηγική ηλεκτρόνια διακυβέρνησα στη φορολογία. 2. Ανταλλαγή πληροφοριών και Βελτίωση Tns 5ioiKnriKns συνεργασία των Κ.Μ. 2.1 Βελτίωση του πλαισίου λειτουργία uis αμοιβαία συνεργασία μεταξύ φορολογικών διοικήσεων Πολυμέρεια έλεγχοι Συστήματα επικοινωνία και ανταλλαγή$ πληροφοριών. 3. Κατανόηση vns Κοινοτικήε Νομοθεσία & vis εφαρμογήε uis από τα Κ.Μ Στήριξη ενό$ συνεκτικού πλαισίου εφαρμογή$ Tns KoivouKns νομοθεσία Γνώση Tns φορολογία νομοθεσία και των διαδικασιών εργασία των άλλων Κ.Μ Διεθνει^ εξελίξει και επιπτώσεΐ5 στην Κοινοτική νομολογία. 4. Ανάπτυξη, διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων Εντοπισμ05 φορολογουμένων Επεξεργασία δηλώσεων. 1025

4 Φ.Π.Α. Anpfrlios/2011 S 4.3. Υπολογισμ05 φόρου Είσπραξη φόρων και επιβολή ίου νόμου Βέλτιστα πρακιικέ5 op0ns διακυβέρνησα. 5. Συνεργασία μεταξύ των Κ.Μ. σχετικά με tous Oopous επί των Ασφαλίστρων. 6. Κάλυψη των αδικών αναγκών των Υποψήφιων Χωρών. 7. Κοινά Ζητήματα Προγράμματος 7.1. Διαχείριση προγράμματο Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και εργαλείων στην κατάρτιση Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. [ Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος ] Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμμακ^ FISCALIS, φαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν επωφελέ$ για τη φορολογική [ias διοίκηση, ειδικότερα σε ατομικό επίπεδο των συμμετεχόντων, καθότι επέτρεπε την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών. Είναι όμω$ βέβαιο ότι το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, για τη βελτίωση Tns ελληνική$ φορολογία διοίκησα στο σύνολο uis. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η ενεργό$ εμπλοκή των ανωτέρων ιεραρχικά στελεχών Tns φορολογία [ias διοίκησα - (Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και κυρίου των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου και του Σ.Δ.Ο.Ε.). Στα πλαίσια αυτά, οι Προϊστάμενοι μπορούν και θα πρέπει: Να ζητήσουν την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτα, υποδεικνύοντα$ ενδεχομένου και συγκεκριμένοι υπαλλήλου$. Τέτοια προγράμματα μπορεί να έχουν και μικρότερη διάρκεια π.χ. 2-3 ημέρε5. Να υποδείξουν θέματα npos διερεύνηση, τα οποία θεωρούν ότι θα βοηθήσουν την υπηρεσία TOUS ή το σύνολο Tns φορολογία διοίκησα. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να γίνει, είτε npos TOUS υπαλλήλου που οι ίδιοι θα προτείνουν να συμμετάσχουν, είτε npos τη 14η Δ/νση - Τμήμα Ε', ώστε να δοθούν σε όλου$ TOUS υπαλλήλου για διερεύνηση. Να αξιοποιήσουν TIS εκθέσει που οι μετέχοντε5 στο πρόγραμμα υπάλληλοι συντάσσουν μετά την επάνοδο TOUS από την επίσκεψη εργασία. Οι ανωτέρω προτάσεΐ5 θα ομαδοποιηθούν από την ομάδα διαχείριση του προγράμματο5, που υπηρετεί στη 14η Δ/νση και μετά την έγκριση TOUS από την υ πηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα επιδιωχθεί η υλοποίηση TOUS. Συνημμένα έντυπα προς συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους: 1026 ^υ Βιογραφικό Σημείωμα l a Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επισκέψεων εργασίας (ανταλλαγών]

5 gaanpiflios/201' Φ.Π.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΛ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΙΟΛΗ ' '.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΤΜΙΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ MSc (ή ισότιμο): ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΕΤΟΣΛΠΟΦ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΕΤΟΣΑΠΟΦ ΠΙ. ΞΕΝΗ ΓΑΩΣΣΑ ΤΙΤΑΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Α- Β- Γ- Δ- 1027

6 Φ.Π.Α. Anpifiios/2011 ga TV. ΥΠΗΡΕΣΤΑΚΑ ΣΤΟΤΧΕΤΑ ΕΤΟΣΠΡΟΣΛΗΨΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ. ΥΠΗΡ ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΙ ΆΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (αν είστε αποσπασμένος) ΘΕΣΗ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (συνοπτικά). 1028

7 gaanpiflios/201' Φ.Π.Α. WORKING VISIT APPLICATION FORM Please note that this application form should be filled in with due care as the information provided be used for various purposes by different actors in the working visit. will The information provided will/should - allow your national administration to make a selection of adequate working visit candidates; - allow the host administration to give an appropriate follow-up to your application by setting up a working visit programme which satisfies your needs: - serve as a basis for the evaluation of the working visit both at national and Community level. 1. Surname: 2. First Name(s): 3. Gender: Male Female 4. Date of Birth: Day/Month/Year 5. Country of my Administration: Contact details: Office Name: Full Address: International Tel: Mobile phone: Fax: 7. The working visit will be area: Customs Programme Fiscalis Programme 1029

8 Φ.Π.Α. Anpfrlios/2011 S Your language knowledge Language Passive knowledge Reading and Listening Command of spoken language Use the following self-assessment descriptions for determining your level: 3 2 I Reading and Listening I can understand any lexl on common or job related matters with the occasional use of a dictionary. I can follow most lectures, discussions and debates with relative case. Τ can understand straightforward texts on subjects related to my fields of interest. Τ can understand straightforward information about common everyday or job-related topics, provided speech is clear and generally familiar accent is used. Τ can understand short, simple texts in common every day language. I can understand everyday expressions dealing with simple and concrete everyday needs in clear, slow and repeated speech. 3 2 I Speaking I can have conversations and participate in debates on most topics with relative ease. Τ can have straightforward discussions on topics related to my fields of interest. Τ can make myself understandable on simple common topics with a limited vocabulary and frequent errors. What is your specific area of work or function; yourtitle and/or grade? Specify if you work is at a national, regional or local level of your administration. 10. Please explain clearly for your potential host what your main duties are: 1030

9 gaanpiflios/201' Φ.Π.Α. 11. My working visit is linked with the following objectives of the relevant Annual Work Programme of the concerned (Customs or Fiscalis) Community Programme (consult you National Working Visit Coordinator!): 12. What are the objectives for your working visit? 13. What are the expected results/benefits/effects from your workin g visit? 14, Countries you would like to visit as an applicant. Put (he countries of your choice in priority order (I, 2, 3J. Number 1 indicates the country you prefer the most. 1. Austria Belgium Finland France Latvia Lithuania Romania Slovakia Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Germ any Greece Hungary Ireland Luxembourg Malta The Netherlands Poland Slovenia Spain Sweden Turkey 1 )enmark Italy Portugal United Kingdom F^stonia 15. Proposed length of the working visit: (The length may not exceed one month 28 days) Number of working days: 16. Inconvenient dates for the visit: (Day/Month/Year today/month/year) 1031

10 Φ.Π.Α. Anpfrlios/2011 S 17. Preferred dates for the visit: (Day/Month/Year today/month/year) 18. Remarks of the applicant country: (to be completed by the applicants' National Programme Management Team) Line Manager's approval: YES/NO Comments (if any): 19. Remarks of the host country: 1032

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτημα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτημα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας. Προς: Διοικητικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ Αντιπρόεδρο ΔΕ Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ Αριθ. Πρωτ.: Δ/3708/25.10.13 Θέμα: Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "ERASMUS for Public Administration" Διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I Παράρτημα II.1 Παράρτημα II.2 Παράρτημα III Παράρτημα V.1 Παράρτημα V.2 Παράρτημα V.3 Παράρτημα V.4 Παράρτημα V.5 Παράρτημα V.6 Παράρτημα V.7 Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325

Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 4529 Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 325 Αριθμός 309 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χριστούλα Αργυρού - Χρίστου, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός. Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Μεταλλικών Σωλήνων προς Αλβανία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Μεταλλικών Σωλήνων προς Αλβανία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής μεταλλικών σωλήνων με φορτηγό στην Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 02/02/2015

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 02/02/2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφιών στην Ελλάδα & το εξωτερικό»... Εάν το θέλεις πολύ μπορείς να κατορθώσεις τα πάντα Sir John Moores

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 1723 Αριθμός 1108 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4388 Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009 1635 Αριθμός 1031 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χρυσταλλένη Κούπα-Λοίζου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173 Αριθμός 700 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΣ 14

ΜΑΡΤΙΟΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΣ 14 (PART I) Για να σου πάνε όλα PR.I.MA! Για να βρω καλή δουλειά στον επαγγελματικό τομέα τον οποίο επέλεξα χρειαζόμουν εξειδίκευση. Γι' αυτό το μεταπτυχιακό ήταν μονόδρομος. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω για τις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων

Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων Νέα σε Γενιά σε Δράση - Οδηγός Προγράμματος Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων Στόχοι Οι Ανταλλαγές Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων σε άλλη χώρα προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4 Ο ΤΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 Αριθμός 8655 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αλλαγή στη Σύνθεση Κακουργιοδικείου Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό της κας Ρέας Λιμνατίτου

Διαβάστε περισσότερα