ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίααναθεώρησης 25/09/2017 Έκδοση 3 Ημερομηνίαπροηγούμενηςέκδοσης 01/06/2012 ΕΕ EL ΤΜΗΜΑ1:ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣΚΩΔΙΚΌΣΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Melamine Σήμακατατεθέν MelaminebyOCI TM GPH MelaminebyOCI TM GPH LD MelaminebyOCI TM SLP Melafine Χημικήονομασία 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine CAS-Αριθ EK-Αριθ ΑριθμόςκαταχώρισηςREACH Συνώνυμα Cyanuramide; Cyanurotriamide; 2,4,6-Triamino-s-triazine Τύπος C3H6N6 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις Συνιστώμενηχρήση Μησυνιστώμενεςχρήσεις Βιομηχανικήεφαρμογή:Λευκήκρυσταλλικήπούδρα,πουχρησιμοποιείταισεπροϊόντα υψηλήςαπόδοσηςόπωςξυλοπλακες,στρωματοποιημενεςπλάκες,επικαλύψεις,σκόνες γιαχυτευση,πλαστικοποιητεςσκυροδεματοςκαιεπιβραδυντικαφλόγας. Πρόσθετοσεπροϊόνταδιατροφής. 1.3.Στοιχείατουπρομηθευτήτουδελτίουδεδομένωνασφαλείας OCI Nitrogen BV Mijnweg 1 P.O. Box AP Geleen, The Netherlands Tel: +31 (0) OCI Melamine Americas, Inc. C/O Advanced Louisiana Logistics 501 Louisiana Avenue, Suite 201 Baton Rouge, LA 70802, USA Tel: +1 (225) / Fax: +1 (225) OCI Trading Shanghai 17N, Feizhou Guoji Building No. 899 Lingling Road Shanghai , China Tel: +86 (0) Fax: +86 (0) Αριθμόςτηλεφώνουεπείγουσαςανάγκης Κατασκευαστής:Alert&CareCentreChemelot(Geleen,TheNetherlands) (24/7) 2.1.Ταξινόμησητηςουσίαςήτουμείγματος Ταξινόμηση(1272/2008) Δενέχειταξινομηθεί. ΤΜΗΜΑ2:ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 2.2.Στοιχείαεπισήμανσης Καμία. 2.3Άλλοικίνδυνοι Κανέναγνωστό. 1 / 10

2 ΤΜΗΜΑ3:ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣΓΙΑΤΑΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 3.1Ουσίες Χημικήονομασία EK-Αριθ CAS-Αριθ Ποσοστόκατά βάρος Ταξινόμηση (1272/2008) Αριθμός καταχώρισης REACH 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine Περιγραφήτωνμέτρωνπρώτωνβοηθειών ΤΜΗΜΑ4:ΜΈΤΡΑΠΡΏΤΩΝΒΟΗΘΕΙΏΝ Γενικέςσυστάσεις Επαφήμεταμάτια Επαφήμετοδέρμα Κατάποση Εισπνοή Προστασίατωνπροσώπωνπου παρέχουνπρώτεςβοήθειες Δενυπάρχουνκίνδυνοι,οιοποίοιαπαιτούνειδικάμέτραπρώτωνβοηθειών. Ξεπλύνετεαμέσωςμεπολύνερό.Μετάτοπρώτοξέπλυμα,απομακρύνετετουςφακούς επαφήςκαιξεπλύνετεδιαρκώς15λεπτάμενερό.επισκεφθείτεγιατρόαμέσωςαν παρουσιαστούνσυμπτώματα. Πλύνετεαμέσωςμεσαπούνικαιάφθονονερόενώ αφαιρείτεταμολυσμέναρούχακαι υποδήματα. Ξεπλύνετετοστόμα.Μηνπροκαλείτεέμετοχωρίςναέχετεσυμβουλευτείγιατρό.Μην δίνετεποτέτίποτααπότοστόμασεάτομοπουδενέχειτιςαισθήσειςτου.επισκεφθείτε γιατρόαμέσωςανπαρουσιαστούνσυμπτώματα. Mεταφέρετεστοφρέσκοαέρακαιδιατηρείστεσεμίαάνετηθέσηανάπαυσηςγιανα αναπνέει.εάνηαναπνοήείναιακανόνιστηήδιακοπεί,χορηγήστετεχνητήαναπνοή. Επισκεφθείτεγιατρόαμέσωςανπαρουσιαστούνσυμπτώματα. Χρησιμοποιήστεπροσωπικήενδυμασίαπροστασίας.Αποφεύγετετηνεπαφήμετο δέρμα,ταμάτιακαιτηνενδυμασία. 4.2.Σημαντικότερασυμπτώματακαιεπιδράσεις,άμεσεςήμεταγενέστερες Σπουδαιότερασυμπτώματα Ηεισπνοήσκόνηςσευψηλέςσυγκεντρώσειςμπορείναπροκαλέσειερεθισμότου αναπνευστικούσυστήματος.ηεπαφήτηςσκόνηςμεταμάτιαμπορείναοδηγήσεισε μηχανικόερεθισμό. 4.3.Ένδειξηοιασδήποτεαπαιτούμενηςάμεσηςιατρικήςφροντίδαςκαιειδικήςθεραπείας Σημείωσηγιατονιατρό Προβείτεσεθεραπείαανάλογαμετασυμπτώματα.Σεπερίπτωσηπυρκαγιάςμπορείνα σχηματισθούνεπικίνδυναπροϊόνταδιάσπασης:οιεπιπτώσειςτηςεπαφήςήτης εισπνοήςμπορείνακαθυστερήσουν. 2 / 10

3 ΤΜΗΜΑ5:ΜΈΤΡΑΓΙΑΤΗΝΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΤΗΣΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 5.1.Πυροσβεστικάμέσα Κατάλληλαπυροσβεστικάμέσα Τοπροΐόνδενκαίεταιαπόμόνοτου.Χρησιμοποιείτεμέτραπυρόσβεσηςκατάλληλαγια τιςτοπικέςσυνθήκεςκαιτονπεριβάλλονταχώρο. Ακατάλληλαπυροσβεστικάμέσα: Κανέναγνωστό. 5.2.Ειδικοίκίνδυνοιπουπροκύπτουναπότηνουσίαήτομείγμα Ειδικόςκίνδυνος Ηθερμικήαποσύνθεσημπορείναοδηγήσεισεελευθέρωσηερεθιστικώναερίωνκαι ατμών:οξείδιατουάνθρακα,οξείδιααζώτου(nox),αμίνες,αμμωνία,υδροκυάνιο( Υπερβαίνειτους600 C). 5.3.Συστάσειςγιατουςπυροσβέστες Ειδικόςπροστατευτικός Όπωςσεοποιαδήποτεπυρκαγιά,φοράτεαυτοτελήαναπνευστικήσυσκευήμεπίεση εξοπλισμόςγιατουςπυροσβέστες κατάζήτηση,msha/niosh(εγκεκριμένηήισοδύναμη)καιπλήρηπροστατευτικό εξοπλισμό. ΤΜΗΜΑ6:ΜΈΤΡΑΓΙΑΤΗΝΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΤΥΧΑΊΑΣΈΚΛΥΣΗΣ 6.1.Προσωπικέςπροφυλάξεις,προστατευτικόςεξοπλισμόςκαιδιαδικασίεςέκτακτηςανάγκης Εκκενώστεμηαπαραίτητοπροσωπικό.Μηναγγίζετεκαιμηβαδίζετεμέσααπότοεκχυμένουλικό.Αποφεύγετετηνεπαφήμε τοδέρμα,ταμάτιακαιτηνενδυμασία.μηναναπνέετεσκόνη.γιαπροσωπικήενδυμασίαπροστασίαςβλέπεπαράγραφο Περιβαλλοντικέςπροφυλάξεις Νααποφεύγεταιηελευθέρωσηστοπεριβάλλον.Μηνξεπλένετεσεεπιφανειακάύδαταήαποχετευτικάδίκτυα.Αποφεύγετετην διείσδυσηστουπόστρωμα.αποτρέψτετηνεισροήτουπροϊόντοςσεαποχετεύσεις.σεπερίπτωσηπουδενμπορούννα περιοριστούνσημαντικέςεκχύσεις,θαπρέπειναειδοποιηθούνοιτοπικέςαρχές. 6.3Μέθοδοικαιυλικάγιαπεριορισμόκαικαθαρισμό Αποφεύγετετοσχηματισμόσκόνης.Συλλέξτεκαιμεταφέρετεσεδοχείαπουφέρουντηνκατάλληληεπισήμανση.Το περιεχόμενο/δοχείοδιατίθεταισύμφωναμετιςτοπικέςοδηγίες. 6.4.Παραπομπήσεάλλατμήματα Τμήμα1,8,13. 3 / 10

4 7.1Προφυλάξειςγιαασφαλήχειρισμό ΤΜΗΜΑ7:ΧΕΙΡΙΣΜΌΣΚΑΙΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ Φορείτεπροσωπικόπρστατευτικόεξοπλισμό.Αποφεύγετετηνεπαφήμετοδέρμα,ταμάτιακαιτηνενδυμασία.Χειριστείτετο προϊόνσύμφωναμετηνορθήβιομηχανικήπρακτικήυγιεινήςκαιασφάλειας.μηντρώτε,πίνετεήκαπνίζετε,όταν χρησιμοποιείτεαυτότοπροϊόν.μηναναπνέετεσκόνη.απομακρύνετεκαιπλύνετεταμολυσμέναρούχαπριντην επαναχρησιμοποίησητους.μακριάαπόφωτιά.αποφεύγετετονσχηματισμόκόνεωνσεκλειστούςχώρους.διασφαλίζετε επαρκήεξαερισμό.σεπερίπτωσηανεπαρκούςαερισμού,χρησιμοποιείτεκατάλληληαναπνευστικήσυσκευή. 7.2.Συνθήκεςγιατηνασφαλήφύλαξη,συμπεριλαμβανομένωντυχόνασυμβίβαστων Αποθηκεύστεσύμφωναμετουςτοπικούςκανονισμούς.Ταδοχείαναδιατηρούνταιερμητικάκλεισμένα,σεστεγνό,δροσερόκαι καλάαεριζόμενομέρος.διατηρείτεσεδοχείαπουφέρουνκατάλληληεπισήμανση.φυλάξτετομακριάαπότοαπευθείαςηλιακό φως,οξειδωτικοίπαράγοντες. Συστάσεις:(1)Μηστοιβάζετεμεγάλουςσάκους>1000kg.Μηστοιβάζετετονένανεπάνω στονάλλονπερισσότερουςαπόδύο χύδηνσάκους<=1000kg,καθώςυπάρχεικίνδυνοςνασκιστούν.(2)τοπροϊόν«melaminebyocislp»δενθαπρέπεινα στοιβάζεται. 7.3.Ειδικήτελικήχρήσηήχρήσεις Σενάριοέκθεσης Άλλεςπληροφορίες Δενδιατίθεται. Δενδιατίθεται. 4 / 10

5 8.1.Παράμετροιελέγχου ΤΜΗΜΑ8:ΈΛΕΓΧΟΣΤΗΣΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ Όριαέκθεσης Δενπεριέχεικαμίαουσίαμεοριακήτιμήέκθεσηςστοχώροεργασίας. Συνιστώμενεςδιαδικασίες παρακολούθησης Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία. Παράγωγοεπίπεδοχωρίς επιπτώσεις(dnel) Χημικήονομασία Εργαζόμενοςεισπνευστικό, μακροπρόθεσμοσυστηματικό Εργάτης-δερματικό, μακροπρόθεσμοσυστηματικό Εργαζόμενοςεισπνευστικό, βραχυπρόθεσμοσυστηματικό 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 8.9 mg/m³ 12.6 mg/kg bw/day 11 mg/m mg/kg bw/d Χημικήονομασία Εργαζόμενος-δερματικό, βραχυπρόθεσμοσυστηματικό Καταναλωτήςεισπνευστικό, μακροπρόθεσμοσυστηματικό Καταναλωτήςδερματικό, μακροπρόθεσμοσυστηματικό 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 2.2 mg/m³ 6.3 mg/kg bw/day 0.63 mg/kg bw/day - - Καταναλωτής-από τοστόμα, μακροπρόθεσμοσυστηματικό Καταναλωτήςεισπνευστικό, βραχυπρόθεσμοσυστηματικό Καταναλωτήςδερματικό, βραχυπρόθεσμοτοπικόκαι συστηματικό Προβλεπόμενησυγκέντρωση χωρίςεπιπτώσεις(pnec) Χημικήονομασία Γλυκόνερό Θαλάσσιο νερό Διακοπτόμε Μονάδα Προσχωματι Θαλάσσιο νηέκλυση επεξεργασία ςλυμάτων κόυλικό γλυκού νερού ίζημα 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 0.51 mg/l mg/l 2 mg/l 200 mg/l 5.5 mg/kg sediment dw 8.2.Έλεγχοιέκθεσης 0.55 mg/kg sediment dw Στοέδαφος 1.6 mg/kg soil dw Απότο στόμα - Κατάλληλοιμηχανικοίέλεγχοι Διασφαλίζετεεπαρκήεξαερισμό,ειδικάσεπεριορισμένεςπεριοχές. Μέτραατομικήςπροστασίας,όπως μέσαατομικήςπροστασίας Προστασίατωνματιών Προστατευτικάγυαλιάπουεφαρμόζουνσφιχτά. Προστασίατωνχεριών Προστατευτικάγάντια:Γάντιανεοπρενίου,PVC,(4-8ώρεςΧρόνοςδιάτρησης)(EN 374). Προστασίαδέρματοςκαι Μακρυμάνικοςρουχισμός. σώματος Προστασίατωναναπνευστικών Σεπερίπτωσηυπέρβασηςτωνορίωνήπαρουσίασηςερεθισμού,πρέπειναφορεθεί οδών αναπνευστικήπροστασίαεγκεκριμένηαπότηνniosh/msha.ηαναπνευστική προστασίαπρέπειναπαρέχεταισύμφωναμετουςισχύοντεςτοπικούςκανονισμούς. Συνιστώμενοςτύποςφίλτρου P2 Στοματικήυγιεινή Χειριστείτετοπροϊόνσύμφωναμετηνορθήβιομηχανικήπρακτικήυγιεινήςκαι ασφάλειας.αποφεύγετετηνεπαφήμετοδέρμα,ταμάτιακαιτηνενδυμασία. Απομακρύνετεκαιπλύνετεταμολυσμέναρούχαπριντηνεπαναχρησιμοποίησητους. Μηντρώτε,πίνετεήκαπνίζετε,ότανχρησιμοποιείτεαυτότοπροϊόν.Βεβαιωθείτεότιοι σταθμοίπλύσηςματιώνκαιοισταθμοίασφάλειαςκαταιόνησηςβρίσκονταικοντάστην τοποθεσίατουσταθμούεργασίας. ΈλεγχοιπεριβαλλοντικήςέκθεσηςΗεισχώρσητουπροϊόντοςσευπόνομο,κοίτεςνερούήστηέδαφοςπρέπεινα αποφευχθεί. 5 / 10

6 ΤΜΗΜΑ9:ΦΥΣΙΚΕΣΚΑΙΧΗΜΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1.Στοιχείαγιατιςβασικέςφυσικέςκαιχημικέςιδιότητες Φυσικήκατάσταση Όψη Χρώμα Οσμή Στερεό Πούδρα(Κρυσταλλικό) Λευκό Άοσμο/Αμμωνιακό ph Conc.(% w/w):10% (σανυδατικόδιάλυμα) Σημείοτήξεως/σημείοπήξεως 354 C / F(Μεεξάτμιση) Σημείοζέοης/περιοχήζέοης Αποσυντίθεται>280 C/>536 F Σημείοανάφλεξης κλειστόκύπελλο >280 C / >536 F Ταχύτηταεξάτμισης Δενεφαρμόζεται Αναφλεξιμότητα(στερεό,αέριο) Μηεύφλεκτο Οριακήτιμήανάφλεξηςστοναέρα Δενεφαρμόζεται Πίεσηατμών <0.02 (<15 mm Hg) kpa 20 C) Πυκνότηταατμών 4.34(αέρας=1) Σχετικήπυκνότητα 1.57 C / 68 F) Διαλυτότητα Υδατοδιαλυτότητα C) Συντελεστήςκατανομής(n-οκτανόλη/νερό) log Pow = Θερμοκρασίααυτοανάφλεξης >500 C / >932 F Θερμοκρασίααποσύνθεσης >280 C / >536 F Ιξώδες,δυναμικό Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Εκρηκτικέςιδιότητες Μηεκρηκτικό(Βάσειδεδομέναδοκιμών) Οξειδωτικέςιδιότητες Μηοξειδωτικό 9.2Άλλεςπληροφορίες Μοριακόβάρος g/mol Ειδικόβάρος 1.57 g/cm³ Minimum ignition temperature 658 C / F 10.1.Δραστικότητα Δενπροκύπτειεπικίνδυνοςπολυμερισμός Χημικήσταθερότητα Σταθερόσεκανονικέςσυνθήκες. 10.3Πιθανότηταεπικίνδυνωναντιδράσεων Κανέναςυπόφυσιολογικέςδιεργασίες Συνθήκεςπροςαποφυγήν Θερμότητα,φλόγεςκαισπινθήρες Μησυμβατάυλικά Οξειδωτικοίπαράγοντες Επικίνδυναπροϊόντααποσύνθεσης ΤΜΗΜΑ10:ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΚΑΙΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ Κανένασεκανονικέςσυνθήκεςχρήσης.Ηθερμικήαποσύνθεσημπορείναοδηγήσεισεελευθέρωσηερεθιστικώναερίωνκαι ατμών:μονοξείδιοτουάνθρακα(co),διοξείδιοτουάνθρακα(co 2),οξείδιααζώτου(NOx),Αμίνες,Αμμωνία,Υδροκυάνιο >600 C. 6 / 10

7 11.1.Πληροφορίεςγιατιςτοξικολογικέςεπιπτώσεις ΤΜΗΜΑ11:ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξείατοξικότητα Κατάποση Επαφήμετοδέρμα Εισπνοή Βάσειδιαθέσιμωνδεδομένων,τακριτήριαταξινόμησηςδενικανοποιούνται. Βάσειδιαθέσιμωνδεδομένων,τακριτήριαταξινόμησηςδενικανοποιούνται. Βάσειδιαθέσιμωνδεδομένων,τακριτήριαταξινόμησηςδενικανοποιούνται. Χημικήονομασία LD50διαΣτόματος LD50Δέρματος LC50Εισπνοή 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 3161 mg/kg bw ( Rat ) - >5190 mg/m³ air 4h ( Rat ) Διάβρωσηκαιερεθισμόςτου δέρματος Σοβαρήβλάβη/ερεθισμόςτων ματιών Καμίαγνωστήεπίπτωση. Ηεπαφήτηςσκόνηςμεταμάτιαμπορείναοδηγήσεισεμηχανικόερεθισμό. Αναπνευστικήευαισθητοποίησηή Καμίαγνωστήεπίπτωση. ευαισθητοποίησητουδέρματος Μεταλλαξιγένεσηγεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση Δενείναιγνωστόότιπροκαλείκληρονομούμενηγενετικήβλάβη. Σεμελέτεςδιατροφήςσεαρουραίουςκαιποντικούς,παρατηρήθηκανκαρκινώματααπό τομεταβατικόεπιθήλιοστηνουροδόχοκύστημόνοσεαρσενικούςαρουραίουςκαιμόνο σευψηλέςδόσειςμελαμίνηςστηδιατροφή.δενβρέθηκανκαρκινώματασεθηλυκούς αρουραίουςήποντικούςοποιουδήποτεφύλου.δενυπάρχουνενδείξειςότιμελαμίνη μπορείναπροκαλέσεικαρκίνοστονάνθρωπο. Τοξικότηταγιατηναναπαραγωγή Δενείναιγνωστόότιπροκαλείγενετικέςανωμαλίεςήέχειδηλητηριώδηεπίδρασηστο αναπτυσσόμενοέμβρυο.δενείναιγνωστόότιεπηρεάζειαρνητικάτιςαναπαραγωγικές λειτουργίεςκαιταόργανα. STOT-εφάπαξέκθεση STOT-επανειλημμένηέκθεση Κίνδυνοςασφυξίας Άλλεςπληροφορίες Καμίαγνωστήεπίπτωση. Καμίαγνωστήεπίπτωση. Καμίαγνωστήεπίπτωση. Παράτογεγονόςότιηέκθεσησευψηλάεπίπεδαμελαμίνηςμπορείναπροκαλέσειτη δημιουργίαλίθωνστηνουροδόχοκύστη,στονάνθρωποδενυπάρχουνενδείξεις ανάπτυξηςκαρκίνουωςαποτέλεσμαέκθεσηςστημελαμίνη.ημελαμίνηέχειταξινομηθεί απότονδιεθνήοργανισμόαντικαρκινικώνερευνών(iarc)ωςουσίατηςομάδας2b (πιθανώςκαρκινογόναγιατονάνθρωπο). 7 / 10

8 12.1.Τοξικότητα ΤΜΗΜΑ12:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βάσειδιαθέσιμωνδεδομένων,τακριτήριαταξινόμησηςδενικανοποιούνται. Χημικήονομασία Τοξικότηταγιαταάλγη Τοξικότηταγιατουςιχθύες Τοξικότηταγιατους μικροοργανισμούς 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine EC50: 325 mg/l 96h Pseudokirchneriella subcapitata NOEC: 98 mg/l 96h Pseudokirchneriella subcapitata LC50: >3000 mg/l 96h Oncorhynchus mykiss NOEC: >=5.1 mg/l 36d Pimephales promelas EC0: > 100 mg/l 2h Nitrosomonas sp. and Nitrobacter sp. Τοξικότηταστηδαφνίακαι σεάλλαυδρόβια ασπόνδυλα NOEC: >= 11 mg/l 21d Daphnia magna (reproduction) 12.2.Ανθεκτικότητακαιικανότητααποικοδόμησης Δενείναιεύκολαβιοαποικοδομίσιμο.Δεναποικοδομείταιβιολογικάαπόμόνοτου Δυνατότηταβιοσυσσώρευσης Ηβιοσυσσώρευσηείναιαπίθανη. Χημικήονομασία Log Pow Συντελεστήςβιοσυγκέντρωσης(ΣΒΣ) 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine < Κινητικότηταστοέδαφος Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία ΑποτελέσματατηςαξιολόγησηςΑΒΤκαιαΑαΒ Τοπροϊόναυτήδενθεωρείταιούτεωςανθεκτική,βιοσυσσωρευόμενηούτεωςτοξική(ΑΒΤ)ήάκρωςανθεκτικήκαιάκρως βιοσυσσωρευόμενη(vpvb) Άλλεςαρνητικέςεπιπτώσεις Καμίαδιαθέσιμηπληροφορία Μέθοδοιδιαχείρισηςαποβλήτων ΤΜΗΜΑ13:ΣΤΟΙΧΕΊΑΣΧΕΤΙΚΆΜΕΤΗΔΙΆΘΕΣΗ ΑπόβλητουπολείματοςπροΐόντοςΗαπόρριψηπρέπεινασυμφωνείμετουςτοπικούςκανονισμούς. Μολυσμένησυσκευασία Οιάδειοιπεριέκτεςθαπρέπειναμεταφέρονταισεεγκεκριμένεςεγκαταστάσειςχειρισμού αποβλήτωνγιαανακύκλωσηκαιαπόρριψη. 8 / 10

9 ΤΜΗΜΑ14:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΜΕΤΑΦΟΡΑ Σύμφωναμε:ADR,RID,ADN,IMDG,IATA/ICAO ΑριθμόςΟΗΕ Δενρυθμίζεταινομοθετικά ΟικείαονομασίααποστολήςΟΗΕ Δενρυθμίζεταινομοθετικά Τάξη/τάξειςκινδύνουκατάτημεταφορά Δενρυθμίζεταινομοθετικά Ομάδασυσκευασίας Δενρυθμίζεταινομοθετικά. 14.5Περιβαλλοντικοίκίνδυνοι Δενεφαρμόζεται. 14.6Ειδικέςπροφυλάξειςγιατονχρήστη Δενεφαρμόζεται. 14.7Χύδηνμεταφοράσύμφωναμετοπαράρτημα IτηςσύμβασηςMARPOLκαιτονκώδικαIBC Δενεφαρμόζεται. ΤΜΗΜΑ15:ΣΤΟΙΧΕΊΑΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 15.1.Κανονισμοί/νομοθεσίασχετικάμετηνασφάλεια,τηνυγείακαιτοπεριβάλλονγιατηνουσίαήτομείγμα Περιορισμοίστηχρήση Άλλοικανονισμοί ΤαξινόμησηWGK Καμία. Καμία. Τάξηδιακινδύνευσηςύδατος=1 15.2Αξιολόγησηχημικήςασφάλειας Έχειπραγματοποιηθείαξιολόγησηχημικήςασφάλειαςγιααυτήτηνουσία. 9 / 10

10 ΤΜΗΜΑ16:ΑΛΛΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤοπλήρεςκείμενοτωνδηλώσεωνHβρίσκεταιστατμήματα2και3 Δενεφαρμόζεται Συντομογραφίεςκαιακρώνυμα Σημείωσηαναθεώρησης Πληροφορίεςεκπαίδευσης SDS No. STOT:SpecificTargetOrganToxicity(ειδικήςτοξικότηταςσεόργανα-στόχους) PBT:Persistent,Bioaccumulating,Toxic(ανθεκτικών,βιοσυσσωρεύσιμωνκαιτοξικών ουσιών) vpvb:verypersistentandverybioaccumulating(άκρωςανθεκτικώνκαι βιοσυσσωρευσίμωνουσιών) ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) EK:ΕυρωπαϊκουΚοινοβουλιου RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations for the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) ICAO: International Civil Aviation Organization REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (καταχώριση,τηναξιολόγηση,τηναδειοδότησηκαιτουςπεριορισμούςτωνχημικών προϊόντων) ES:Σενάριοέκθεσης DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration IARC: International Agency for Research on Cancer ΜορφήενημερωμένησύμφωναμετουςευρωπαϊκούςκανονισμούςREACHκαιCLP. Οιεργάτεςθαπρέπειναεκπαιδεύονταιστηνκατάλληληχρήσηκαιτοχειρισμότου προϊόντοςαυτού,όπωςαπαιτείταιαπότουςισχύοντεςκανονισμούς. OC00016 Αποποίησηευθυνών ΟιπληροφορίεςπουπαρέχονταιστοπαρόνΔελτίοΔεδομένωνΑσφάλειαςείναισωστέςκατάτηνπεποίθησήμαςκαι εξόσωνείμαστεσεθέσηναγνωρίζουμεκαιέχουμεπληροφορηθείκατάτηνημερομηνίατηςδημοσίευσηςτου παρόντος.οιπληροφορίεςπουπαρέχονταιεξυπηρετούνμόνοωςκαθοδηγητικέςγραμμέςγιατονασφαλήχειρισμό, χρήση,επεξεργασία,αποθήκευση,μεταφορά,διάθεσηκαικυκλοφορίακαιδενθαπρέπειναθεωρηθούνεγγύησηή προδιαγραφέςποιότητας.οιπληροφορίεςαφορούνμόνοτοσυγκεκριμένουλικόκαιδενισχύουνγιαταυλικάεκείνα πουχρησιμοποιούνταισεσυνδυασμόμεάλλαυλικάήσεάλλεςδιαδικασίες,εκτόςεάνδιευκρινίζεταιστοκείμενο. 10 / 10

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 1.07 1.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος BISOMER Ò HEMA Κωδικόςπροϊόντος 745757 Συνώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 20-Οκτ-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 20-Οκτ-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 981866,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 12352019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Ιουν-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Ιουν-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 984327

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

EK αριθ. 215-475-1 CAS-αριθμός 1327-36-2 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

EK αριθ. 215-475-1 CAS-αριθμός 1327-36-2 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 28.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος 4294

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 09-Μαρ-2016 Αριθμόςαναθεώρησης 0 1.ΣΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ GHSταυτοποίησηπροϊόντος Ονομασίαπροΐόντος Rap/Tac/CsA Control

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 12-Ιουλ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 3 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R21524 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Preparation Date 19-05-2015 Ημερομηνίααναθεώρησης 29-09-2015 Αριθμόςαναθεώρησης 4 ΤΜΗΜΑ1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 20401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 23-Μαϊ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 23-Μαϊ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2 Ημερομηνίαέκδοσης 11-Μαϊ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R40058 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4367659

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) Τμημα1:ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Καθαρήουσία/μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)Αρ.1907/2006(REACH) ΕυρωπαϊκήΈνωση / Αγγλικά Ημερομηνίαέκδοσης 10-Ιαν-2013 Ημερομηνίααναθεώρησης 08-Φεβ-2013 Έκδοση 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1:Ταυτοποίησηουσίας/μείγματοςκαιτηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύμφωνα με τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ημερ/νία σύνταξης Αύγουστος 2014 EKOPOX ACCELARATOR ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος Χημικήονομασία Αριθμόςκαταχώρισης REACH DN101515F1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : χαλκός EC-Αριθ. : 231-159-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 13-Μαϊ-2009 Αριθμόςαναθεώρησης 3 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση DR0780 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας κιτρικο οξύ Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4304437

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1045 (30 χιλιοστόλιτρα), 1047 (100 χιλιοστόλιτρα) Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A7496 Aριθµός CAS: 77-92-9 Αριθµός ΕC: 201-069-1 Αριθµούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4379861

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 2 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9479-41 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 05-Μαϊ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R40075 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 56484

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification

FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification FLYLEAF Άρθρο: 8503 Roti -Prep PCR Purification Ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 1 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Bill of materials Ονομασία ουσίας Number of pieces Ταξινόμηση σύμφ. με GHS Εικονογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 11-Σεπ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Ημερομηνίααναθεώρησης 11-Σεπ-2014 Αριθμόςαναθεώρησης 2 Ημερομηνίαέκδοσης 27-Σεπ-2011 Αριθμόςαναθεώρησης 2 1.ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ Ονομασίαπροϊόντος Cat No. : Συνώνυμα Συνιστώμενηχρήση R30858301 Εργαστηριακέςχημικέςουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4350584

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 14-5521-41 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 4 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 14-5511-01 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 01-Ιουν-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 01-Ιουν-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 984621

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Δηλώσεις επί του προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 028 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Συγκολλητικός παράγοντας, κεραμικό οδόντων Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0541 Aριθµός CAS: 7681-57-4 Αριθµός ΕC: 231-673-0 Αριθµός ευρετηρίου: 016-063-00-2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 29-Μαϊ-2015 Έκδοση 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνίαέκδοσης / Ημερομηνίααναθεώρησης 29-Μαϊ-2015 Έκδοση 1 ΑυτότοΔελτίοΑσφάλειαςανταποκρίνεταιστιςαπαιτήσειςτηςΚανονισμό(ΕΚ)αριθμ.1907/2006 ΤΜΗΜΑ1:ΣΤΟΙΧΕΊΑΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 984356

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4480715 Χημικήονομασία Αριθμόςκαταχώρισης REACH Δενπαρέχεταιαριθμόςκαταχώρισηςγιααυτήντηνουσία/ουσίεςσεαυτότο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2. Ημερομηνία έκδοσης: 08/04/2014 ενημέρωση: 26/06/2015 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τοπαρόνδελτίοδεδομένωνασφαλείαςικανοποιείτιςαπαιτήσεις:Κανονισμός(ΕΚ)υπ αριθμ.1907/2006καικανονισμός(εκ)υπ αριθμ.1272/2008 Ημερομηνίααναθεώρησης 04-Μαρ-2015 Έκδοση 1 Τμημα1:ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 1 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός προϊόντος: 010209 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 88904

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 7782-42-5 Αριθμός ΕC: 231-955-3 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 1430 (40 g σκόνη κιτρινωπός) Aριθµός CAS: 60676-86-0 Αριθµός ΕC: 262-373-8 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 54557

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 701385 Aριθμός CAS: 66-84-2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A6595 Aριθµός CAS: 6484-52-2 Αριθµός ΕC: 229-347-8 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 700286 101482 Aριθμός CAS: 132-20-7 Αριθμός ΕC: 205-051-4 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Αριθμόςκαταχώρισης REACH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 4388513

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A1588 Aριθµός CAS: 7732-18-5 Αριθµός ΕC: 231-791-2 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Glysantin G30 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 290 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος 602129101

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 489 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH)

Δελτίοδεδομένωνασφαλείας ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) ΔελτίοΔεδομένωνΑσφαλείαςσύμφωναμετονΚανονισμό(ΕΚ)υπ'αριθμ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνίααντικατάστασης: Έκδοση 1 Τοπαρόνφύλλοδεδομένωνασφάλειαςπροετοιμάστηκεσεεθελοντικήβάση:δεναπαιτείταισύμφωναμετοάρθρο31

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης Poison Centre Munich: +49/(0)

Υπηρεσία πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης Poison Centre Munich: +49/(0) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 12.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

EK αριθ. 221-146-3 CAS-αριθμός 3012-65-5 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

EK αριθ. 221-146-3 CAS-αριθμός 3012-65-5 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 23.10.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας υδρογονο-2-υδροξυπροπανο-1,2,3-τρικαρβοξυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 10611-700-000 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνοµα της ουσίας Αριθµός ταυτοποίησης Συνώνυµα Aριθµός εγγράφου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο 31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP) Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH: Τα συστατικά του μείγματος που εμπίπτουν στον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DISCO AG Yellow L-365 Αριθμός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 701365 102724 Aριθμός CAS: 35285-68-8 Aριθμός EINECS: 252-487-6 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 14.07.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Glycerol Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : LONTREL* 100 Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ 1.1 : LONTREL* 100 Herbicide 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣεσυμμόρφωσημετονΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΕΕ)Αρ.453/2010) ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A9158 Aριθµός CAS: 3811-04-9 Αριθµός ΕC: 223-289-7 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα