ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «EXAS PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXAS PAPER A.E.E.»... 2 την επωνυμία «ALIRAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με δ.τ. «ALIRAC ABEE» την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ» την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙ ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΔΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ» την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙ ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» την επωνυμία «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕ ΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «Χαρτοβιομηχανία Β.Ε.Κ.Α. Ανώνυ μος Εταιρεία» την επωνυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.» την επωνυμία «K.P.L. (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ» την επωνυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.» την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙ ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» την επωνυμία «UNIPLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡ ΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «UNIPLAN S.A. SOLUTIONS & SERVICES» την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «OLYMPIC AIR»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 55970/06/Β/04/1: α) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικη τικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εται ρείας ως εξής: 1. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Βασιλείου και της Με ταξίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ικαρίας 14), ΑΔΤ ΑΕ του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ , Πρό εδρος του Δ.Σ. 2. Γεώργιος Κουτελάκης του Νικολάου και της Αικα τερίνης, κάτοικος Ν. Σμύρνης (Κωνσταντινουπόλεως 17), ΑΔΤ Χ Α.Τ. Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Φάνης Γαλής του Ιωάννη και της Δέσποινας, κάτοι κος Βούλας Αττικής (Καζαντζάκη 25), ΑΔΤ ΑΒ AT Βούλας και ΑΦΜ , Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας & εκπρόσωπος του ερασιτεχνικού σω ματείου. 4. Νικόλαος Κακκαβάς του Μάριου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών (Πάρνηθος 34), ΑΔΤ Λ ΑΔΤ του Ζ ΠΑΑ. και ΑΦΜ , Μέλος του Δ.Σ. 5. Γεώργιος Χαλβατζάκης του Νικολάου και της Ευαν θίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Καρόλου Ντήλ 19), ΑΔΤ Ρ ΑΔΤ του Λ.Τ. Πλ. Δημ. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ , Μέλος του Δ.Σ. 6. Χαράλαμπος Αβραντίνης του Διαμαντή και της Μαρίας, κάτοικος Βούλας Αττικής (Λητούς 14), ΑΔΤ Χ ΑΛΤ του AT. Βούλας και ΑΦΜ , Μέλος του Δ.Σ. 7. Δημήτριος Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Κώστα Βάρναλη 11), ΑΔΤ ΑΗ ΤΑ. Χαλανδρίου και ΑΦΜ , Μέλος του Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι μέχρι γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, μεταβιβάζει ομόφωνα και Παρέχει όλες τις εξουσίες και δικαιώματα, όπως αυτές περιγρά φονται στο Καταστατικό, στον Δ/ντα Σύμβουλο Φάνη Γάλη. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δι καίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. Του Παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κω λύματος του Δ/ντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Κουτελάκη του Νικολάου και η Εταιρεία στην περί πτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντι προέδρου. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχονται στον Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κω λύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή του, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: Να υπογράφουν, τροποποιούν συμ βάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, να προβαίνουν σε καταγγελία των συμβάσεων αυτών και να υπογράφουν κάθε σχετική δήλωση προς τις Αρχές, Ενώσεις, Νομι κά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και κάθε έγγραφο που απαιτείται. Να εισπράττουν ή αναλαμβάνουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία. Να εγκρίνουν και υπογράφουν δηλώσεις Φ.Π.Α., εισφορών κάθε ασφα λιστικού ταμείου ή φορέα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγμα τικές, γραμμάτια εις διαταγήν οποιουδήποτε ποσού, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών επ ονόματί της, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και εν γένει χρηματοδοτήσεων καθώς και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλι σμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων). Να εγκρίνουν και υπογράφουν τιμολόγια παροχής υπη ρεσιών που αφορούν συμβάσεις μακροχρόνιας μισθώσε ως, μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων, μισθώσεως κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων, αγοράς παγίου εξοπλισμού και ανανεώσεως υφιστα μένων συμβάσεων μισθώσεως και γενικά να ενερ ούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Επίσης οι ανωτέρω εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώ πιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ). Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (2) Εται επω νυμία «EXAS PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXAS PAPER A.E.E.». Την 19/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Εταιρείας με την επωνυμία «EXAS PAPER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EXAS PAPER A.E.E.» και με αριθμό Μητρώου 67981/04/Β/09/58, με το οποίο πι στοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21/07/2009. Παλλήνη, 19 Νοεμβρίου 2009 (3) την επωνυμία «ALIRAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με δ.τ. «ALIRAC ABEE». Την 13/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ALIRAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και δ.τ. «ALIRAC ABEE» και με αριθμό Μη τρώου 46194/04/Β/00/155(2003), με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 02/11/2009. Παλλήνη, 13 Νοεμβρίου 2009 (4) Εται επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡ ΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ». Την 11/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 47639/04/Β/00/169. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1/1 31/12/2009 οι εξής: Τακτικοί: ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Παλλήνη, 11 Νοεμβρίου 2009 (5) Εται επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER». Την 10/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/09/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 10/09/2009 Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» και αριθμό Μητρώου 46137/04/Β/00/75 που εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΑ ΣΧΑΛΙΑΣ 58) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 09/09/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αργύριος Λαμπρίδης του Ζαφειρίου, κάτοικος Πεύ κης, οδ. Γρ. Λαμπράκη 7, ΑΔΤ Ρ , ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβου λος. 2. Χρυσή Βογιατζάκη του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρ νών, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Μέλος. 3. Αγγελική Γιαννακού του Παναγιώτη, κάτοικος Ζε φυρίου Αττικής, οδ. Κανάρη 6, ΑΔΤ Ξ , ΑΦΜ , ΔΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 11 του Καταστατικού ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Αργύριο Λαμπρίδη η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, παρέχε ται δικαίωμα υπογραφής στον Αργύρη Λαμπρίδη του Ζαφειρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρείας «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, πα ραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυ ητικών επιστολών, για σύναψη δανείων και συμβάσεων, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαρια σμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Παλλήνη, 10 Νοεμβρίου 2009 (6) Εται επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.». Την 16/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 1/6/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 64280/04/Β/07/188, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφα σίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 31/12/2008. Παλλήνη, 16 Νοεμβρίου 2009 (7) την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ». Την 13/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 19104/04/Β/89/062. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρή σης 01 01/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Παλλήνη, 13 Νοεμβρίου 2009 (8) Εται επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER». Την 10/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙ ΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» και αριθμό Μη τρώου 46137/04/Β/00/75. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 1/1 31/12/2009 οι εξής: Τακτικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Παλλήνη, 10 Νοεμβρίου 2009 (9) Εται επωνυμία «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.». Την 16/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/10/2009 Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 68614/04/ Β/09/146, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Παλλήνη, 16 Νοεμβρίου 2009

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (10) την επωνυμία «Χαρτοβιομηχανία Β.Ε.Κ.Α. Ανώνυμος Εταιρεία». Την 16/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23/7/2009 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χαρτοβιομηχανία Β.Ε.Κ.Α. Ανώνυμος Εταιρεία» και με αριθμό Μητρώου 13136/04/Β/86/93, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 22/04/2009. Παλλήνη, 16 Νοεμβρίου 2009 (11) Εται επω νυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.». Την 11/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/09 Εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 27251/04/Β/92/317 που εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΑΙ (Σαλαμίνος 35Α και Λ. Σοφού) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Φανή σύζ. Βασιλείου Τσιρίβα, Έμπορος, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Σαλαμίνος 35α, Ελληνικής υπη κοότητας, Α.Δ.Τ. Π /1989, Α.ΦΜ , ΔΟΥ Αχαρνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τσιρίβας Παναγιώτης του Βασιλείου, κάτοικος Αχαρ νών, οδός Σαλαμίνος 35α, ΑΔΤ Σ556974/1998, Ελληνικής υπηκοότητας Α.Φ.Μ ΔΟΥ Αχαρνών, Αντι πρόεδρος. 3. Τσιρίβας Αλκιβιάδης Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοι κος Αχαρνών, οδός Σαλαμίνος 35α Α.Δ.Τ. Τ /2000, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Αχαρνών, Μέλος. 4. Βασιλική χήρα Παναγιώτη Τσιρίβα, κάτοικος Αιγά λεω Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 28, Ελληνικής υπη κοότητας, ΑΔΤ ΑΖ117774/2007, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Αιγάλεω, Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. παρέχει στη Φανή συζ. Βασιλείου Τσιρίβα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως από σήμερα και μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι , εκπρο σωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να ενεργεί επ ονόματί της και για λογαριασμό της κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας της, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. όπως αυτές καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας χωρίς κανένα απολύτως όρο, περιορισμό ή δέσμευση. Παλλήνη, 11 Νοεμβρίου 2009 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (12) Εται επω νυμία «K.P.L. (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Την 09/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «K.P.L (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Μητρώου 28744/04/Β/93/115. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/08. 2) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρή σης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΠΡΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Παλλήνη, 9 Νοεμβρίου 2009 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (13) Εται επω νυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.». Την 11/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟ ΝΩΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 27251/04/Β/92/317. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/08. Παλλήνη, 11 Νοεμβρίου 2009 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (14) Εται επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER». Την 10/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5/11/2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DOT GRAPHIC ARTS SUPPLIER» και με αριθμό Μητρώου 46137/04/Β/00/75, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που απο φασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 01/09/2008. Παλλήνη, 10 Νοεμβρίου 2009 (15) την επωνυμία «UNIPLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑ ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με δ.τ. «UNIPLAN S.A. SOLUTIONS & SERVICES». Την 16/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 12/10/2009 Εταιρείας με την επωνυμία «UNIPLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και δ.τ. «UNIPLAN S.A. SOLUTIONS & SERVICES» και με αριθμό Μητρώου 57758/04/Β/04/189, με το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί ου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 22/06/2009. Παλλήνη, 16 Νοεμβρίου 2009 (16) Εται επω νυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «OLYMPIC AIR». Την 29/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/09/2009 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/09/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «OLYMPIC AIR» και αριθμό Μητρώου 60016/04/ Β/06/93(2009) που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΡΩΠΙΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 30/09/2014, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου και της Αθη νάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Κ /1977 δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος. 2. Νικόλαος Συμιγδαλάς του Αντωνίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης την , κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δασκαρόλη αρ. 51 και είναι κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΕ587806/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος. 3. Αντώνιος Συμιγδαλάς του Νικολάου και της Ελισά βετ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δασκαρόλη 59 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ /2006 που έχει εκδοθεί την 6/10/2006 από το ΤΑ Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ΔΟΥ Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου και της Αν δρομάχης, που γεννήθηκε στις Σέρρες την , κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 10 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Ν245069/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 5. Πέτρος Βέττας του Ματθαίου και της Αικατερί νης, που γεννήθηκε την , κατοικεί στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αρ & Τορβά 3 και είναι κάτο χος του υπ αριθμ. ΑΕ024063/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το Τ.Α. Φιλοθέης, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος. 6. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη και της Θε οδώρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κα τοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Δάφνης αρ. 11 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Φ090107/2001 δελτίου αστυνομι κής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος. 7. Φώτιος Καρατζένης του Δημητρίου και της Αγγελι κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 25 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1983 δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου , ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Α. Με βάση το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας, διεύθυνση των υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Βγενόπουλο, με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου και απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε τη διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας, διεύ θυνση των υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδι οτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αντώνιο Συμι γδαλά, με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ ανά πράξη. Για πράξεις που υπερβαίνουν το ποσό αυτό απαιτείται και η σύμπραξη με υπογραφή του Προ έδρου, Ανδρέα Βγενόπουλου. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πα ρέχει το δικαίωμα στους ανωτέρω να αναθέτουν περαι τέρω, σύμφωνα με ειδική εντολή τους, την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται, ή μέρους τούτων, υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτους. Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγού μενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της Εταιρείας) σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτι κών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Καταστα τικού της Εταιρείας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου να επικυ ρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Παλλήνη, 29 Οκτωβρίου 2009

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10277 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4078 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα