Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005"

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε..» την 29/09/2005 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µe τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Κωνσταντίνος Στέγγος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Φύση ραστηριοτήτων Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Μετατροπή ξένου συναλλάγµατος Φορολογίας εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Πληροφόρηση κατά τοµέα Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ ιαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Πληροφορίες κατά τοµέα Επιχειρηµατικοί τοµείς Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Ίδια κεφάλαια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανειακές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία Παροχές στο Προσωπικό Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα και Έξοδα Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

3 7.23. Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ΠΧΠ Σηµειώσεις επί των προσαρµογών εσµεύσεις Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Κέρδη ανά µετοχή Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

4 Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών Προς τους Μετόχους της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου Η εργασία µας δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονοµικών στοιχείων αποτελεσµάτων του Β τριµήνου 2005 (και των αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων του 2004) που παρατίθενται στις οικονοµικές αυτές καταστάσεις. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση σχετικής έκθεσης επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση την επισκόπηση µας. Η επισκόπηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρίας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Κατά τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν περιήλθαν στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 7.28 που παρατίθεται στο προσάρτηµα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση για τη χρήση 2004 δεν έχει εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αθήνα, 29/9/2005 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νικόλαος Μουστάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 4

5 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε χιλ. Σηµείω ση 30/06/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφ ορούντα Στοιχεία Ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άύλα στοιχεία ενεργητικού Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφ ορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Τ αµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφ άλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον Σύνολο ιδίω ν κεφ αλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώ σεω ν Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώ σεω ν Σύνολο υποχρεώ σεω ν Σύνολο ιδίω ν κεφαλαίω ν και υποχρεώσεων Οι συνηµµένες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 5

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε χιλ. Σηµ. 01/01-30/06/ /01-30/06/2004 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έ ξοδα διάθεσης Έ ξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Πρό Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικώ ν Α ποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Κέρδη προ φ όρων Αναβαλλόµενη Φορολογία ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι Κέρδη µετά από φ όρους Βασικά κέρδη ανά µετοχή (λεπτά /µετοχή) Ποσοστά Μικτού Κέρδους 26,4% 14,5% Οι συνηµµένες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε χιλ. Σηµ είω ση Μετοχικό κεφ άλαιο Υπ έρ Το Ά ρ τιο Λοιπά αποθέµ ατικα Α ποτελέσµ ατ α εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµ φωνα µε τις προηγούµ ενες λογιστικές α ρχές Π ρ οσαρ µ ο γ ές Μετάβ ασης στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµ φ ωνα µ ε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδ ίω ν Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2004 Καθαρά Α πο τελέσµ ατα Περιόδου 01/01-30/06/ Συνολικό Αναγνω ριζόµ ενο Κέρδος/ ζηµ ιά Περ ιό δο υ Υπόλοιπο τω ν Ιδίω ν Κεφ αλαίω ν κατά την 30η Ιο υ νίο υ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµ φωνα µε τις προηγούµ ενες λογιστικές α ρχές Π ρ οσαρ µ ο γ ές Μετάβ ασης στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµ φ ωνα µ ε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδ ίω ν Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/06/2005 Καθαρά Α πο τελέσµ ατα Περιόδου 01/01-30/06/ Συνολικό Αναγνω ριζόµ ενο Κέρδος/ ζηµ ιά Περ ιό δο υ Υπόλοιπο τω ν Ιδίω ν Κεφ αλαίω ν κατά την 30η Ιο υ νίο υ Οι συνηµµένες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 7

8 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε χιλ. Σηµ είω ση 6 µήνες έω ς 30 Ιο υ ν ίο υ Ταµ εια κές ροές από λειτουργικές δ ρ αστηριό τ η τες Κέρ δ η Περ ιό δ ο υ ( π ρ ο φ ό ρ ω ν ) Π ρ οσαρ µ ο γ έ ς στα Κέρ δ η ( i) Μεταβ ολές Κεφ αλαίου κίνη σ ης ( Αύξησ η ) / µ είωση αποθεµ άτων ( Αύξησ η ) / µ είωση απαιτή σεων ( Αύξηση)/ µείωση λοιπών λογαριασµ ών κυκλοφ ο ρ ούντος ενεργητικού ( Αύξησ η ) / µ είωση υποχρεώσ εων Ταµ εια κές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες µ είο ν: Καταβ ολές φ ό ρ ου εισ ο δ ή µ ατος Καθαρές ταµ εια κές ροές από λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς δραστηριότητες Ταµ εια κές ροές από επενδυ τικές δ ρ αστηριό τ η τες Α γ ο ρ έ ς ενσώµ ατων παγ ίω ν Α γ ο ρ έ ς άϋλων περ ιο υ σ ια κ ώ ν στοιχ είων ιαγρα φ έ ς ενσώµ ατων παγ ίω ν Καθαρές ταµ εια κές ροές από επενδυ τικές δραστηριότητες Ταµ εια κές ροές από χρηµ ατοδοτικές δ ρ αστηριό τ η τες άνεια αναληφθέντα Αποπληρω µ ή δανεισµ ού Πληρωµ ές κεφ αλαίου χρηµ ατοδοτικών µ ισ θ ώ σ ε ω ν Καθαρές Ταµ εια κές ροές από χρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µ είω ση )/ αύξηση στα ταµ εια κά διαθέσιµ α και ισ ο δ ύ ν α µ α Ταµ εια κά διαθέσιµ α και ισ ο δ ύ ν α µ α στην αρχή τ ης περ ιόδου Ταµ εια κά διαθέσιµ α και ισ ο δ ύ ν α µ α στο τέλος της περιόδου Σηµείωση (i) Οι προσαρµογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: Ποσά σε χιλ. 6 µήνες έω ς 30 Ιο υ νίο υ Π ρ οσαρ µ ο γ ές στα Κέρ δη γ ια : Αποσβ έσεις ενσώµ ατων παγ ίων στοιχείων Αποσβ έσεις άϋλων περ ιο υ σ ια κ ών στοιχείων Π ρ ο β λέψ εις Συναλλαγ µ ατικές διαφ ο ρ ές δανείων Ζηµ ιές εύλογης αξίας άλλων χρηµ ατοοικονοµ ικ ών στοιχείων σε εύλογη αξία µ έσω αποτελεσµ άτων Έ ξοδα τόκων Σύνολο Προσαρµ ογών στα Κέρδη για Ταµ ειακές Ροές Οι συνηµµένες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 8

9 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.1. Γενικές Πληροφορίες Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε στις 30η Ιουνίου 2005 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Σεπτεµβρίου Η εταιρεία µε την σηµερινή της µορφή προήλθε από την συγχώνευση µε απορρόφηση της SITHONIA BEACH PORTO CARRAS A.E από την ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εταιρίων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Συγκεκριµένα: Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΣΙΘΩΝΙΑ απεφάσισε και όρισε την 20η Ιουλίου 2003 ως ηµεροµηνία σύνταξης του προβλεπόµενου από τις διατάξεις των νόµων 2166/1993 και 2190/1920 Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, και όρισε ορκωτούς ελεγκτές για την πιστοποίηση του µεγέθους του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των λοιπών στοιχείων του Ισολογισµού αυτού. Παράλληλα, το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING A.E.M.E.E.T» µε την από πράξη του, απεφάσισε και όρισε, οµοίως την 20η Ιουλίου 2003, ως ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (Συγχώνευσης) της εταιρείας αυτής, καθώς και τον ορισµό του Ορκωτού Ελεγκτή για την πιστοποίηση των στοιχείων του ως άνω Ισολογισµού της. Ακολούθως το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ενέκρινε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» και «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS A.E», µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ορίζοντας παράλληλα τον εκπρόσωπό της για την υπογραφή του παραπάνω σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης. Ανάλογη απόφαση έλαβε και το ιοικητικό Συµβούλιο της ως άνω απορροφώσας εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ» µε την από 19/9/2003 πράξη του. Την 19η Σεπτεµβρίου 2003 υπεγράφη από τους ορισθέντες εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών το εν λόγω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. Την 16η Οκτωβρίου 2003 καταχωρήθηκε στο υπ αριθ /2003 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το από 19/9/2003 ως άνω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, σε συνέχεια της από 16/10/2003 σχετικής απόφασης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της /νσης ΑΕ και Πίστεως της Γ.Γ Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (µε αριθ. πρωτ. Κ / ) της επ αυτού ανακοίνωσης της εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ». 9

10 Την 17η Οκτωβρίου 2003 καταχωρήθηκε στο υπ αριθ.11095/2003 Φ.Ε.Κ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το ως άνω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης και σε συνέχεια της από 17/10/2003 σχετικής απόφασης καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της /νσης Ανωνύµων Εταιρειών και Εµπορίου του Τοµέα Νότιας Αθήνας της Νοµαρχίας Αθηνών (µε αριθ. πρωτ / ) της επ αυτού ανακοίνωσης της εταιρείας µας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS A.E». Τέλος, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την υπ αριθ. 46/ πράξη του συνέταξε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του ΚΝ 2190/1920 επεξηγηµατική έκθεσή του επί του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης µεταξύ των δύο εταιρειών προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Ανάλογη απόφαση έλαβε και το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρείας. Σχέδιο συγχώνευσης Η συγχώνευση της απορροφούµενης εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού αυτής της και µετά από έλεγχο και διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων της, από τον ορισθέντα, βάσει του αντιστοίχου πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου της, Ορκωτό Ελεγκτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93. Η απορροφώσα εταιρεία «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.E.M.E.E.Τ» κατέστη αποκλειστική κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε άλλου εισφεροµένου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης εταιρείας, όπως αυτά αναφέρονται και καθορίζονται στον από συνταχθέντα Προσωρινό Ισολογισµό της εταιρείας αυτής για την πραγµατοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.E.M.E.E.Τ» µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα έχει ως ακολούθως: α) από Μ.Κ απορροφώσας εταιρείας ,00 β) από Μ.Κ απορροφούµενης εταιρείας ,00 γ) από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών απορροφώσας (για στρογγυλοποίηση) 0,10 Σύνολο ,10 διαιρούµενο σε ανώνυµες κοινές µετοχές, µε ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ η κάθε µία. 10

11 Με βάση τα παραπάνω και αφού ελήφθησαν υπόψη η δυναµική των συγχωνευόµενων εταιρειών, τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα η αξία της άδειας λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ από την απορροφούµενη εταιρεία, καθώς και οι αποτιµήσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών που έγιναν από τις δύο, διεθνούς κύρους, ελεγκτικούς και λογιστικούς οίκους κατ εφαρµογήν των διατάξεων της απόφασης 94/ του.σ. του Χ.Α., η σχέση ανταλλαγής επί του συνολικού αριθµού των νέων µετοχών ( ), που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, λόγω της παραπάνω συγχώνευσης, καθορίζεται ως εξής: α) Απορροφώσα Εταιρεία Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.E.M.E.E.Τ» αντάλλαξαν το σύνολο των παλαιών µετοχών τους µε νέες µετοχές. Σχέση ανταλλαγής: Μία (1) παλαιά µετοχή προς 0, της νέας µετοχής (1:0, ). β) Απορροφούµενη εταιρεία Οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρείας «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS Α.Ε» αντάλλαξαν το σύνολο των µετοχών τους µε νέες µετοχές της απορροφώσας. Σχέση ανταλλαγής: Μία (1) µετοχή προς 44, νέες µετοχές (1:44, ) της απορροφώσας εταιρείας. Η ως άνω συγχώνευση µε απορρόφηση υπάχθηκε στα ευεργετήµατα των σχετικών διατάξεων του Ν. 2166/93, γι αυτό και πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. εν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευόµενων εταιρειών, καθώς τέτοια, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους, ούτε παρέχονται από την εν λόγω συγχώνευση. Από την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, η εταιρεία «ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.E.M.E.E.Τ» υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση την απορροφούµενη εταιρεία «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS Α.Ε» σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις αυτής και η εν λόγω µεταβίβαση εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δικαστικές εκκρεµότητες της απορροφούµενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. 11

12 Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος) Γεώργιος Στέγγος (Αντιπρόεδρος του.σ.) Βασίλειος Βασιλάκης ( ιευθύνων Σύµβουλος) Μαρία Σβώλη (µέλος) Αθανάσιος Κλαπαδάκης (µέλος) Αλέξανδρος Παπαιωάννου (µέλος) Εποπτεύουσα αρχή Νοµαρχία Πειραιά Αριθµός φορολογικού µητρώου Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 9988/06/Β/86/21 Τραπεζίτες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ EUROBANK ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ CITIBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ NOVA BANK Noµικοί Σύµβουλοι αούτης Γεώργιος Σταµούλης Γεώργιος Eλεγκτές Ernst & Young Hellas S.A Φύση ραστηριοτήτων Η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ είναι µέρος του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. το οποίο είναι από τα µεγάλα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης µε µεγάλη αναγνωρισιµότητα. Το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας της Εταιρείας (κλάδος των καζίνο) αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, που το 2004 περίπου ανήλθε στο 35% της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις αναβάθµισης των υποδοµών της καθώς και υπηρεσιών που προσφέρει. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι κατά τη χρήση 2004 η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της ύψους περίπου χιλ. Ευρώ ενώ µελετά την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράµµατος ύψους περίπου χιλ. Ευρώ για την περαιτέρω αναβάθµιση του ξενοδοχείου και του καζίνο. Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα µε τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας αντιπροσωπεύει µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα που παρέχει διαφορετικά προϊόντα και εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές. 12

13 Ο τοµέας καζίνο αφορά τα έσοδα από την λειτουργία του ΚΑΖΙΝΟ στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ.. Ο ξενοδοχειακός τοµέας αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Στην παράγραφο 7.17 παρουσιάζονται πληροφορίες για τα έσοδα και τα κέρδη της Εταιρείας καθώς και κάποιες πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. την 30 η Ιουνίου 2005 που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 30 η Ιουνίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1 η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:.λ.π. 1.Λ.Π. 2.Λ.Π. 7.Λ.Π. 8.Λ.Π. 10.Λ.Π. 12.Λ.Π. 14.Λ.Π. 16 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Αποθέµατα Καταστάσεις ταµειακών ροών Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Φόροι εισοδήµατος Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα Πάγια 13

14 .Λ.Π. 17.Λ.Π. 18.Λ.Π. 19.Λ.Π. 20.Λ.Π. 21.Λ.Π. 23.Λ.Π. 24.Λ.Π. 26.Λ.Π. 27.Λ.Π. 28.Λ.Π. 30.Λ.Π. 32.Λ.Π. 33.Λ.Π. 34.Λ.Π. 36.Λ.Π. 37.Λ.Π. 38.Λ.Π. 39.Λ.Π. 40.Π.Χ.Π. 1.Π.Χ.Π. 2.Π.Χ.Π. 3.Π.Χ.Π. 4.Π.Χ.Π. 5 Μισθώσεις Έσοδα Παροχές σε εργαζοµένους Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος Κόστος δανεισµού Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση Κέρδη ανά µετοχή Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Άυλα στοιχεία του ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση Επενδύσεις σε Ακίνητα Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.π. Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης Ενοποίηση επιχειρήσεων Ασφαλιστικά συµβόλαια Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ιακοπείσες ραστηριότητες 14

15 Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις Βασικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους κατά την ηµεροµηνίες µετάβασης, µείον, κατ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισµός Αυτοκίνητα Λοιπός εξοπλισµός έτη 4-25 έτη 10 έτη 4-20 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 15

16 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται από µια επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από έξοδα ανάπτυξης, που δηµιουργούνται εσωτερικά δεν κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα στη χρονιά που προκύπτουν. Τα αύλα περιουσιακά στοιχεία που σύµφωνα µε το ΛΠ 38 δεν πληρούσαν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης διαγράφηκαν. Όλες οι διαφορές που προέκυψαν κατά τον διαφορετικό χειρισµό σε σχέση µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται η άδεια χρήσης Καζίνο καθώς και άδειες λογισµικού. Άδεια χρήσης ΚΑΖΙΝΟ: Η ωφέλιµη ζωή της άδειας είναι απεριόριστη, καθώς δεν µπορεί να αφαιρεθεί από την εταιρεία χωρίς να υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος µε προηγούµενη ψήφιση σχεδίου νόµου. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται αποσβέσεις αλλά η άδεια χρήσης εξετάζεται ετησίως ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περίπτωση αποµείωσης της αξίας. Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 16

17 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που αποτελεί την πραγµατική αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, και συµπεριλαµβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως κρατούµενες προς εµπορία και διαθέσιµες προς πώληση αποτιµούνται στην πραγµατική αξία. Κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση καταχωρούνται σαν ξεχωριστό µέρος στην καθαρή θέση µέχρι που η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή να διατεθεί διαφορετικά, ή µέχρι να υπάρξει ένδειξη για αποµείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί προηγουµένως στην καθαρή θέση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. Για επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργό αγορά, η πραγµατική αξία προσδιορίζεται µε βάση τις δηλωµένες τρέχουσες αγοραίες τιµές στο Χρηµατιστήριο κατά το κλείσιµο της αγοράς την ηµεροµηνία του ισολογισµού Αποθέµατα Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για να φθάσει κάθε είδος αποθέµατος στην παρούσα του θέση και κατάσταση υπολογίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Στο κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά έξοδα Εµπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης ηµέρες, καταχωρούνται αρχικά στην αξία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται ως προς την εισπραξιµότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, διενεργείται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης που προκύπτουν αναγνωρίζονται απ ευθείας στα αποτελέσµατα. 17

18 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Μετατροπή ξένου συναλλάγµατος Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµέρα της συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων Φορολογίας εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 18

19 Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ). 19

20 Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρείας αφορά στην νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να καταβληθεί και το τυχόν επίδραση στα αποτελέσµατα αναγωρίζεται απ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο κάτω πρέπει επίσης να ισχύουν: 20

21 Έσοδα Καζίνο: Τα παιχνίδια διεξάγονται µε βάση τον Κανονισµό ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Ο Έλεγχος και η εποπτεία ασκείται από τη ιεύθυνση Καζίνο της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιτόπια, καθηµερινά και καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Καζίνο διά των Κλιµακίων των Εντεταλµένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της. Η διαχείριση του συνόλου των παιχνιδιών γίνεται µε τη βοήθεια εγκεκριµένων από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, προγραµµάτων λογισµικού. Το καζίνο υποχρεούται σε καθηµερινή βάση να προβαίνει στο λογιστικό άνοιγµα όλων των τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών του, έχει δε το δικαίωµα, ανάλογα µε το πλήθος των πελατών του να θέτει σε λειτουργία το σύνολο ή µέρος των τραπεζιών αυτών. Μετά το πέρας του κλεισίµατος του τραπεζιού διενεργείται καταµέτρηση χρηµάτων και καταγράφεται στο έντυπο κλεισίµατος αποτελέσµατος, όπου υπάρχουν η αρχική προκαταβολή, το κλείσιµο τραπεζιού µε µάρκες, το υπόλοιπο µαρκών που είχε µείνει στο τραπέζι, η πρόσθετη προκαταβολή, το συµπλήρωµα που είχε γίνει και ακολούθως τα χαρτονοµίσµατα ξεχωριστά ανά αξία, και προκύπτει το αποτέλεσµα ηµέρας το οποίο καταχωρείται στα βιβλία. Έσοδα από πώληση αγαθών Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Έσοδα Ξενοδοχείου Τα έσοδα από την διαµονή στο ξενοδοχείο καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί (για κάθε ηµέρα παραµονής ξεχωριστά). Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 21

22 Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους Μισθώσεις Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης Πληροφόρηση κατά τοµέα Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα µε τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας αντιπροσωπεύει µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα που παρέχει διαφορετικά προϊόντα και εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές. Ο τοµέας καζίνο αφορά τα έσοδα από την λειτουργία του ΚΑΖΙΝΟ στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. 22

23 Ο ξενοδοχειακός τοµέας αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Στην παράγραφο 7.17 παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και τα κέρδη της Εταιρείας καθώς και κάποιες πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν µέρος του «IFRS Stable Platform 2005». Τα ΠΧΠ και οι ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων εν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΕΕΧΠ 3. ικαιώµατα εκποµπής αερίων εν έχει εφαρµογή την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση Το ΕΕΧΠ 4 εφαρµόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει να εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 4 νωρίτερα. Θα εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006 βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ΕΕΧΠ 4. Εποµένως, η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου Η εφαρµογή του ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις της Εταιρείας. ΕΕΧΠ 5. ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 23

24 εν έχει εφαρµογή την Εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 6.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται από τραπεζικά δάνεια χρηµατοδοτικές µισθώσεις, µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες του συγκροτήµατος. Η εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες του. Πολιτική της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταµειακών ροών. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του συγκροτήµατος είναι κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος και πιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρεία σχετίζεται κυρίως µε τις υποχρεώσεις του συγκροτήµατος σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Το επιτόκιο των χρηµατοδοτήσεων αυτών είναι κυµαινόµενο και καθορίζεται ανά χρηµατοδοτική µίσθωση µε βάση τις επίσηµες τιµές EURIBOR. Η εταιρεία δεν έχει συγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης αυτού του κινδύνου. Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος Ο κίνδυνος συναλλάγµατος για την εταιρεία σχετίζεται µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα ( ολάρια ΗΠΑ). Λόγω της µεγάλης πτώσης του δολαρίου έναντι του ευρώ από την ηµεροµηνία λήψης του συγκεκριµένου δανείου, υπήρξε συναλλαγµατικό όφελος της εταιρείας το οποίο αναγνωρίσθηκε σύµφωνα µε ότι προβλέπει το ΛΠ 21 για παρόµοιες συναλλαγµατικές διαφορές. Κίνδυνος τιµής αγαθών Ο κίνδυνος που προκύπτει για το συγκρότηµα από µεταβολές στις τιµές αγαθών είναι ελάχιστος. 24

25 Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία εµπορεύεται αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι πολιτική του συγκροτήµατος όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυµούν να εµπορεύονται επί πιστώσει υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για Η εταιρεία από επισφαλείς απαιτήσεις. Για συναλλαγές που γίνονται σε νοµίσµατα εκτός από το κύριο νόµισµα της σχετικής λειτουργικής µονάδας, η εταιρεία δεν προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς την ειδική έγκριση του ιευθυντή του Τµήµατος Πιστώσεων. Όσο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήµατος, που αποτελούνται από µετρητά και αντίστοιχα µετρητών, διαθέσιµα-προς-πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και κάποια παράγωγα, ο κίνδυνος για την εταιρεία απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από τον αντισυµβαλλόµενο, µε µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός της εταιρείας. Κίνδυνος Ρευστότητας Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ρευστότητας λόγω της λειτουργίας του καζίνο, από την οποία καταφέρνει να εξασφαλίσει σηµαντικά ποσά σε µετρητά. 7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.1. Πληροφορίες κατά τοµέα Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα µε τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας αντιπροσωπεύει µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα που παρέχει διαφορετικά προϊόντα και εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές. Ο τοµέας καζίνο αφορά τα έσοδα από την λειτουργία του ΚΑΖΙΝΟ στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ.. Ο ξενοδοχειακός τοµέας αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, που έχει εκµισθωθεί από την εταιρεία από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.. εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. 25

26 Επιχειρηµατικοί τοµείς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και κέρδη καθώς και κάποιες πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 30/2005. Τ α αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τους έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2004 ήταν τα παρακάτω: 1/1-30/6/2004 ΚΑΖΙΝΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΛΟΙΠΑ Σύνολο Συνολικές πωλήσεις ανά τοµέα Κοστος πωληθέντων (3.904) (1.930) 0 (5.834) Μικτό Αποτέλεσµα (994) Έξοδα ιοίκησης (103) (410) 0 (513) Έξοδα ιάθεσης (1.573) (172) 0 (1.745) Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Λοιπά Έξοδα (757) 422 (4) (339) Λ ειτουργικό Αποτέλεσµα (447) (1.154) 349 (1.252) Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (102) 0 (291) (393) Κέρδη προ φόρων (549) (1.154) 58 (1.645) Αναβαλλόµενη Φορολογία (216) 524 Καθαρό κέρδος (388) (575) (158) (1.121) Τ α αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τους έξι µήνες έως 30 Ιουνίου 2005 ήταν τα παρακάτω: ΚΑΖΙΝΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ Λ ΟΙΠΑ Σύνολο Συνολικές πωλήσεις ανά τοµέα Κοστος πωληθέντων (3.429) (2.084) 0 (5.513) Μικτό Αποτέλεσµα (512) Έξοδα ιοίκησης (951) (251) 0 (1.202) Έξοδα ιάθεσης (1.888) (66) 0 (1.954) Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έξοδα (764) 669 (2) (97) Λ ειτουργικό Αποτέλεσµα (802) (2) 251 Χρηµατοοικονοµικά Α ποτελέσµατα (170) 0 (79) (249) Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων Κέρδη προ φόρων (972) (81) 2 Αναβαλλόµενη Φορολογία (203) 327 Καθαρό κέρδος (566) (284)

27 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε τοµέα την 31η εκεµβρίου 2004 ήταν τα παρακάτω: 31/12/2004 ΚΑΖΙΝΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Ενεργητικό Τοµέα Ενσώµατα & Ασώµατα πάγια Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Τοµέα Προβλέψεις (13) (15) 0 (28) Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις (1.112) (4.245) 0 (5.357) Λοιπές Υποχρεώσεις (12.406) (936) (77) (13.419) Σύνολο υποχρεώσεων (13.531) (5.196) (77) (18.804) Ίδια κεφάλαια Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε τοµέα την 30η Ιουνίου 2005 ήταν τα παρακάτω: 30/6/2005 Ενεργητικό Τοµέα Ενσώµατα & Ασώµατα πάγια Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικο Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Τοµέα Προβλέψεις (18) 25 (45) (38) Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις (1.243) (5.051) 0 (6.294) Λοιπές Υποχρεώσεις (3.485) (6.470) 174 (9.781) Σύνολο υποχρεώσεων (4.746) (11.496) 129 (16.113) Ίδια κεφάλαια

28 7.2. Ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε χιλ. Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός & Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσει ς υπό εκτέλεση Σύνολο Κόστος Κτήσης (ή τεκµερόµενο κόστος κτήσης) την 1 Ιανουαρίου µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές Πωλήσεις - Μειώσεις Αποσβέσεις Χρήσης Αποσβέσεις Πωληθέντων - ιαγραφέντων Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος κτήσης) την 31η εκεµβρίου µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Λογιστική αξία την 31 εκεµβρίου Προσθήκες Μεταφορές Πωλήσεις - Μειώσεις Αποσβέσεις Περιόδου Αποσβέσεις Πωληθέντων - ιαγραφέντων Κόστος Κτήσης (ή τεκµερόµενο κόστος κτήσης) την 30η Ιουνίου µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις πλέον/µείον: Τακτοποιήσεις Λογιστική αξία την 30 Ιουνίου Τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ (01/01/2004) στο (deemed cost), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος (deemed cost) θεωρείται η αξία κτήσεως του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέµατα της Εταιρείας δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 28

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε.

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE BOX

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATCOM A.E.» την 16/03/2007.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014) «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2014 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 6 Μαρτίου 2007 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 01/01/2011 31/12/2011 . .

2012 01/01/2011 31/12/2011 .         . ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης εκεµβρίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006) Βεβαιώνεται ότι Οι συνημμένες σημειώσεις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 14 Μαρτίου 2008 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα