Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη"

Transcript

1 Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη LiDCO TM Έκδοση 1.04

2 Κατασκευαστής: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ UK Εγχειρίδιο χρήσης LiDCOrapid Λογισµικό V1.04 Η συσκευή αυτή καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώµατα ευρεσιτεχνίας: US Pat ; WO ; Η παρούσα συσκευή φέρει τη σήµανση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/EEC της 14ης Ιουνίου του 1993, που αφορά τις ιατρικές συσκευές. Προσοχή: Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία (Η.Π.Α) δεν επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής παρά µόνον από ιατρούς ή κατόπιν παραγγελίας ιατρού. Όλες οι συσκευές LiDCO προορίζονται για χρήση µόνον από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλα τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή. Εκτυπώθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα LiDCO, LiDCOrapid και PulseCO είναι εµπορικά σήµατα της LiDCO Ltd. Το παρόν έγγραφο από το αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της LiDCO Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η LiDCO Ltd. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει οποιαδήποτε στιγµή τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Κανένα τµήµα του παρόντος εγχειριδίου δεν µπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να µεταφραστεί ή να διαδοθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της LiDCO. Επιδίωξή µας είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η LiDCO δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου, ούτε για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωµάτων τρίτων που µπορεί να απορρέουν από αυτή τη χρήση. Όλες οι εµπορικές επωνυµίες και οι ονοµασίες των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα των αντίστοιχων δικαιούχων Η παρούσα συσκευή υπόκειται στην οδηγία 2002/96/EC (WEEE) της Ε.Ε. εν έχει καταχωρηθεί για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες, και δεν πρέπει να απορρίπτεται στα δηµοτικά σηµεία συλλογής των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η LiDCO Ltd έχει εξουσιοδοτήσει µια εταιρεία για την απόρριψη της παρούσας συσκευής µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε την τοπική εταιρεία της LiDCO Ltd. Έκδοση 1.04 I

3 Ασφάλεια και συντήρηση 1. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. 2. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για µελλοντική χρήση. 3. Πρέπει να προσέξετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις για τον εξοπλισµό. 4. Προτού συνδέσετε τον εξοπλισµό στην παροχή ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της τροφοδοσίας είναι σωστή. 5. Να χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται µε τον εξοπλισµό. 6. Για το τροφοδοτικό να χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο προσαρµογέα που ταιριάζει στην παροχή ρεύµατος. 7. Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να βρίσκεται κοντά στο µόνιτορ και να είναι εύκολα προσβάσιµη. Τοποθετήστε το καλώδιο του ρεύµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην το πατούν. Μην τοποθετείτε τίποτε επάνω στο καλώδιο του ρεύµατος. 8. Πριν το καθαρισµό, να αποσυνδέετε τον εξοπλισµό από όλες τις πρίζες εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε ένα νοτισµένο πανί. Μη χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµό απορρυπαντικά σε υγρή µορφή ή σε σπρέι. 9. Να φυλάτε τον εξοπλισµό µακριά από την υγρασία. 10. Μη χύνετε υγρά στα ανοίγµατα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 11. Τα ανοίγµατα στο περίβληµα προορίζονται για εξαερισµό. Να προστατεύετε τον εξοπλισµό από την υπερθέρµανση. ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ. 12. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε το µόνιτορ επάνω σε µια σταθερή επιφάνεια. Εάν πέσει ή το ρίξετε µπορεί να προκληθεί βλάβη. Το µόνιτορ πρέπει είναι στερεωµένο επάνω στην επιτραπέζια βάση LiDCO ή σε κάποια ειδική τροχήλατη βάση ή κάποια µηχανική βάση που να παρέχει σταθερότητα κατά τη χρήση. Ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες για τον τρόπο στερέωσης, για να διασφαλίσετε τη σωστή προσαρµογή. 13. Εάν δεν προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε το µόνιτορ και το τροφοδοτικό από την παροχή ρεύµατος ώστε να αποφύγετε τις βλάβες από παροδικές υπερτάσεις. 14. Ποτέ µην ανοίγετε τον εξοπλισµό. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µόνον από το ειδικευµένο προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης. 15. Ο εξοπλισµός πρέπει να δίνεται για επιθεώρηση στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης όταν προκύπτει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Το καλώδιο του ρεύµατος ή το τροφοδοτικό ή άλλο καλώδιο έχει υποστεί βλάβη. β. Έχει εισχωρήσει υγρό εντός του εξοπλισµού. γ. Ο εξοπλισµός έχει εκτεθεί σε υγρασία. δ. Το σύστηµα δε λειτουργεί καλά ή δεν µπορείτε να το κάνετε να λειτουργήσει σύµφωνα µε το εγχειρίδιο χρήσης. ε. Ο εξοπλισµός έχει υποστεί βλάβη από πτώση. στ. Ο εξοπλισµός έχει εµφανή σηµάδια θραύσης. Ασφάλεια και συντήρηση Έκδοση 1.04 II

4 16. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ -20 C (-4 F) Ή ΑΝΩ ΤΩΝ 60 C (140 F). ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Σύµφωνα µε την IEC 704-1:1982, το επίπεδο της ηχητικής πίεσης στη θέση του χειριστή δεν είναι µεγαλύτερο από 70dB(A). Μολονότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για την EMC, υπάρχει το ενδεχόµενο να συνεχίζει να επηρεάζεται ή να συνεχίζει να επηρεάζει άλλον εξοπλισµό. Εάν υπάρχουν παρεµβολές, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεµβολές µε ένα από τα παρακάτω µέτρα: Επανατοποθέτηση και αναπροσανατολισµός των δύο εξοπλισµών ή/και αύξηση της µεταξύ τους απόστασης Σύνδεση του εξοπλισµού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωµα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο άλλος εξοπλισµός Αναζήτηση βοήθειας από έµπειρο τεχνικό. Ασφάλεια και συντήρηση III

5 Πίνακας περιεχοµένων 1.0 Εισαγωγή Τυπική αιµοδυναµική παρακολούθηση Λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση Ταχεία εκκίνηση Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις Λειτουργία του LiDCOrapid Εγκατάσταση Εγκατάσταση εξοπλισµού Οθόνη εκκίνησης LiDCOsmart Οθόνη ρυθµίσεων Κατώφλι ανιχνευτή παλµών Βαθµονόµηση µέσω της Καταχώρησης CO Λειτουργία Επισκόπηση της οθόνης LiDCOrapid Οθόνη αιµοδυναµικής παρακολούθησης Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων Οθόνη αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου Σήµανση συµβάµατος ιαµόρφωση οθόνης LiDCOrapid Λίστα συµβαµάτων Οθόνες ιστορικού και διαγράµµατος Οδηγίες ασφαλείας, συντήρησης και καθαρισµού Αντιµετώπιση προβληµάτων του LiDCOrapid Παραρτήµατα 40 Α. Οθόνη µηχανικών εργασιών 40 Β. Προδιαγραφές 45 Γ. οκιµή ηλεκτρικής ασφάλειας 47. ιάταξη συνδέσµων στο µόνιτορ 50 Ε. Επιλογές στερέωσης LiDCOrapid 51 ΣΤ. Βιβλιογραφία 53 Έκδοση 1.04 IV

6 V

7 1.0 Εισαγωγή Το LiDCOrapid είναι µια ελάχιστα επεµβατική συσκευή για την αιµοδυναµική παρακολούθηση µε χρήση του αλγορίθµου PulseCO, όπου από την υπάρχουσα κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης του ασθενή απορρέουν ο ονοµαστικός όγκος παλµού και η καρδιακή συχνότητα. Η απεικόνιση έχει σχεδιαστεί για µια µόνο οθόνη βοηθώντας στην εύκολη προβολή και λήψη αποφάσεων. Το LiDCOrapid βοηθά στη βέλτιστη εφαρµογή των στρατηγικών διαχείρισης µε βάση τον στόχο (goal directed management, GDM), χρησιµοποιώντας τον κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και κλινικά επικυρωµένο αλγόριθµο PulseCO. Αναπτύχθηκε για ιατρούς που περιθάλπουν οξείς πάσχοντες ώστε να λαµβάνουν άµεσα απαντήσεις σχετικά µε την αιµοδυναµική κατάσταση και τα υγρά του ασθενούς. Το µόνιτορ LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό στην ερµηνεία του, γρήγορο στην εγκατάστασή του αλλά και να διαχειρίζεται µε αποτελεσµατικό τρόπο την αιµοδυναµική σε χειρουργηµένους ασθενείς ή οποιονδήποτε άλλο αιµοδυναµικά ασταθή ασθενή που απαιτεί υποστήριξη µε υγρά και φάρµακα. Το LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από ιατρούς ή νοσηλευτές για τον εντοπισµό δυνητικά επιβλαβών µεταβολών στην αιµοδυναµική κατάσταση του ασθενούς και µετά να βοηθά το χρήστη στην επιλογή, χρήση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπευτική παρέµβαση. Το LiDCOrapid είναι το πρώτο αιµοδυναµικό µόνιτορ ειδικά σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται στις λίαν απαιτητικές συνθήκες των χειρουργικών θαλάµων. Η συνεχής παροχή, παλµό προς παλµό, των αιµοδυναµικών δεδοµένων, διευκολύνει τη χρήση βελτιωµένων χειρουργικών προγραµµάτων βασισµένων σε φάρµακα και ενισχυµένα υγρά, σε ένα σηµαντικό αριθµό ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεµβάσεις µέτριου και υψηλού κινδύνου. Αυτή η προηγµένη µορφή περίθαλψης έχει αποδειχθεί ότι µειώνει τις επιπλοκές και το χρόνο νοσηλείας. 1 Εισαγωγή Έκδοση

8 1.1 Τυπική αιµοδυναµική παρακολούθηση Το LiDCOrapid είναι ένας συνδυασµός τόσο τυπικής όσο και λειτουργικής αιµοδυναµικής παρακολούθησης. Το τµήµα της τυπικής παρακολούθησης αποτελείται από την απεικόνιση των τάσεων (trend) δύο περιόδων που συσχετίζονται µε τις αριθµητικές τιµές των αιµοδυναµικών παραµέτρων. Οι παράµετροι συνδυάζονται µε µια φυσική οµαδοποίηση που διευκολύνει την ερµηνεία τους. Η ανώτερη τάση παρουσιάζει την αρτηριακή πίεση (συστολική, µέση και διαστολική) µαζί µε την καρδιακή συχνότητα. Κανονικά, η κατώτερη τάση είναι ρυθµισµένη να απεικονίζει τον όγκο παλµού. Αυτή µπορεί να διαµορφωθεί ώστε στη θέση της να απεικονίζεται η καρδιακή παροχή ή η περιφερική αγγειακή αντίσταση. Οι τιµές που απεικονίζονται στην κατώτερη τάση είναι ονοµαστικές εκτός κι αν το µόνιτορ βαθµονοµηθεί ως προς κάποια γνωστή τιµή για την καρδιακή παροχή. Η απεικόνιση των δύο περιόδων έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει τόσο την οξεία µεταβολή όσο και την πλήρη διαδικασία. Το τµήµα της οξείας µεταβολής παρουσιάζεται στο αριστερό µέρος της αριθµητικής απεικόνισης και έχει ρυθµιστεί σε µια µόνιµη κλίµακα των 2 λεπτών. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για σηµαντικές µεταβολές στις απεικονιζόµενες παραµέτρους έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Η καµπύλη τάσης (trend) της πλήρους διαδικασίας παρουσιάζεται στο αριστερό µέρος της του παραθύρου οξείας µεταβολής. Το παράθυρο αυτό απεικονίζει όλα τα δεδοµένα και αυτοµάτως αλλάζει την κλίµακα στον άξονα του χρόνου καθώς συλλέγονται περισσότερα δεδοµένα (το µέγιστο µέγεθος παραθύρου είναι οι 8 ώρες). Η καµπύλη τάσης της πλήρους διαδικασίας παρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα των µεταβολών και είναι χρήσιµη στην εξέταση των µακροχρόνιων αυξήσεων ή µειώσεων καθώς και στη µεταβολή των αιµοδυναµικών παραµέτρων από τις αρχικές. Εισαγωγή 2

9 1.2 Λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση Το LiDCOrapid είναι ένας συνδυασµός τόσο τυπικής όσο και λειτουργικής αιµοδυναµικής παρακολούθησης. Το τµήµα λειτουργικής παρακολούθησης αποτελείται από δύο διαφορετικές οµάδες απεικονίσεων (βλ. εικόνα) που παρέχουν µια προγνωστική ένδειξη της αποκρισιµότητας των υγρών αλλά και την ικανότητα αξιολόγησης των µεταβολών στις αιµοδυναµικές παραµέτρους ως αποτέλεσµα παρεµβάσεων, όπως είναι τα bolus υγρών, τα αγγειοδραστικά φάρµακα ή τα ινοτρόπα. Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από τη συνεχή ανάλυση, παλµό προς παλµό, της αρτηριακής πίεσης και του όγκου παλµού. Η απεικόνιση της απόκρισης του συµβάµατος χρησιµοποιείται στην παρακολούθηση της µεταβολής µιας αιµοδυναµικής παραµέτρου µετά από κάποια παρέµβαση (π.χ. δοκιµασία πρόκλησης µε υγρά ή αλλαγή στη φαρµακευτική θεραπεία). Η απεικόνιση έχει σχεδιαστεί για υπολογισµό της ποσοστιαίας (%) µεταβολής από τη γραµµή βάσης και εµφάνιση της γραφικής τάσης. Αυτό επιτρέπει να κατανοηθεί µε σαφή τρόπο, η πραγµατική αιµοδυναµική απόκριση στην παρέµβαση. Η απεικόνιση των µεταβλητών της αποκρισιµότητας του προφορτίου παρέχει πληροφορίες είτε για τη µεταβλητή του όγκου παλµού είτε για τη µεταβλητή του σφυγµού πιέσεως ως µακροχρόνια και βραχυχρόνια τάση του Delta SV (ή PP). Αµφότερες οι τάσεις διαθέτουν µια καθορισµένη ζώνη που δείχνει την τρέχουσα αποδεκτή αποκοπή για την πιθανή αποκρισιµότητα των υγρών. Η SVV τείνει να προβλέπει την αποκρισιµότητα των υγρών όταν οι τιµές είναι συνεχώς µεγαλύτερες του 10%. 2 Η PVV τείνει να προβλέπει την αποκρισιµότητα των υγρών όταν οι τιµές είναι διαρκώς µεγαλύτερες του 13%. 3 Η µακροχρόνια τάση είναι προσαρµοζόµενη µεταξύ 10 και 60 λεπτών και παρέχει έναν εύκολο τρόπο ερµηνείας της εικόνας της τιµής και της γενικής τάσης σε αυτές τις παραµέτρους. Καθώς οι τιµές και η τάση ξεπερνούν την «πράσινη ζώνη», καθίσταται ολοένα και πιο πιθανή η ανταπόκριση του ασθενή στα υγρά. Η βραχυχρόνια τάση καλύπτει µια περίοδο 30 δευτερολέπτων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε παρόµοιο τρόπο. Καθώς το πλάτος του κύµατος ξεπερνά την «πράσινη ζώνη», καθίσταται ολοένα και πιο πιθανή η ανταπόκριση του ασθενή στα υγρά. Με τη χρήση αυτής της απεικόνισης είναι επίσης εφικτό να ερµηνευτεί η σταθερότητα των εισερχόµενων δεδοµένων αλλά και να επιβεβαιωθεί η αναπνευστική συχνότητα. Για την εύκολη καταγραφή των δεδοµένων, παρέχεται και µια αριθµητική απεικόνιση Ο συνδυασµός των µεταβλητών της αποκρισιµότητας του προφορτίου και των απεικονίσεων της απόκρισης του συµβάµατος, σε συνδυασµό µε άλλες κλινικές ενδείξεις, παρέχουν την ευκαιρία να προβλεφθεί η απαραίτητη παρέµβαση και να παρατηρηθεί η πραγµατική αιµοδυναµική απόκριση των ασθενών. Έκδοση

10 1.3 Ταχεία εκκίνηση Βήµα 1: Συνδέστε τα καλώδια και πατήστε το διακόπτη ON (εικόνα 1) 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στο µόνιτορ και στην κατάλληλη πρίζα ρεύµατος 2. Ενεργοποιήστε το µόνιτορ µέσω του διακόπτη του ρεύµατος στο κάτω µέρος 3. Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο για την αρτηριακή πίεση στο µόνιτορ LiDCOrapid και στο κύριο µόνιτορ * ON/OFF Σήµα από το µόνιτορ (1 Volt = 100mmHg) Εικόνα 1 Είσοδος ρεύµατος Βήµα 2: Τοποθετήστε την κάρτα LiDCOsmart (εικόνα 2) 1. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται τόσο επάνω στο µόνιτορ όσο και στη LiDCOsmart 2. Να χρησιµοποιείτε µια καινούρια LiDCOsmart µε κάθε καινούριο ασθενή 3. Προσανατολίστε τη LiDCOsmart έτσι ώστε να µπορείτε να διαβάσετε το LiDCOrapid και το βέλος να δείχνει προς το µόνιτορ 4. Τοποθετήστε την κάρτα στον αναγνώστη - το χρυσό τσιπ να είναι στραµµένο προς τα εσάς 5. Όταν ολοκληρώσετε την οθόνη εκκίνησης θα εµφανιστεί το «Start» (Έναρξη νέου ασθενή) 6. Για να ξεκινήσετε, πιέστε το «Start». Μετά εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων Εικόνα 2 * Ανατρέξτε στην ενότητα για εναλλακτικές πηγές σήµατος µέσω της µονάδας ΒΡ. Εισαγωγή 4

11 Βήµα 3: Εισαγωγή δεδοµένων στην οθόνη ρυθµίσεων 1. Εισάγετε την ηλικία, το ύψος, το βάρος και την ταυτότητα του ασθενούς 2. Παρατηρήστε εάν η κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης ταιριάζει µε το κύριο µόνιτορ 3. Ελέγξτε εάν οι τιµές για τη συστολική, τη µέση και τη διαστολική αρτηριακή πίεση αλλά και την καρδιακή συχνότητα, βρίσκονται εντός του 5% των τιµών που απεικονίζονται στο κύριο µόνιτορ Βήµα 4: Εκκίνηση του LiDCOrapid 1. Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για να απεικονίσετε ένα υποµενού 2. Επιλέξτε το κουµπί Κύρια οθόνη Έκδοση

12 2.0 Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις Ενδείξεις για τη χρήση του συστήµατος αιµοδυναµικής παρακολούθησης LiDCOrapid Προοριζόµενη χρήση Προορισµός του συστήµατος αιµοδυναµικής παρακολούθησης LiDCOrapid είναι η χρήση του ως διαγνωστικού εργαλείου για τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής παροχής και των σχετικών αιµοδυναµικών παραµέτρων σε ενήλικους ασθενείς. Κατάλληλοι ασθενείς Ασθενείς στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αρτηριακοί καθετήρες και απαιτούν παρακολούθηση. Χώροι στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί - Ιατρικές και χειρουργικές ΜΕΘ - Χειρουργικοί θάλαµοι - Μονάδες αυξηµένης φροντίδας - Τµήµατα τραυµάτων / επειγόντων - Στεφανιαίες µονάδες εντατικής θεραπείας - Εργαστήρια καρδιακού καθετήρα Αντενδείξεις Η χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid αντενδείκνυται στους παρακάτω ασθενείς: Ασθενείς µε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας Ασθενείς που έχουν ακολουθήσει αγωγή µε ενδοαορτική αντλία (IABP) Ασθενείς µε εξαιρετικά φθίνουσες περιφερικές αρτηριακές γραµµές Ασθενείς µε περιφερική αρτηριακή αγγειοσύσπαση Προειδοποιήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid στους προαναφερόµενους τύπους ασθενών - η υποβάθµιση των επιδόσεων της συσκευής µπορεί να είναι σηµαντική σε αυτούς τους ασθενείς. Πριν τη χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid πρέπει να εξοικειωθείτε µε όλη τη λίστα των ενδείξεων, των αντενδείξεων και των προειδοποιήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες και εκπαίδευση για το προϊόν - Προτού χρησιµοποιήσετε το σύστηµα παρακολούθησης LiDCOrapid, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του συστήµατος και ότι έχετε εξοικειωθεί µε τις: - Αντενδείξεις & προειδοποιήσεις - Οδηγίες λειτουργίας - ενότητα 3 ΠΡΟΣΟΧΗ - Αρχικοί έλεγχοι του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid για την παθολογία του ασθενούς και την κατάσταση των περιφερικών αρτηριών Πριν τη χρήση, ελέγξτε τις σηµειώσεις του ασθενούς για ύπαρξη ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας. Σε τέτοιους ασθενείς το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid µπορεί να είναι ανακριβές. Η βαριά αγγειοσύσπαση/αγγειοσπασµός των περιφερικών αρτηριών µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης και συνεπώς στην ακρίβεια του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid - τέτοια συµβάµατα µπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις βαριάς περιφερικής αγγειοπάθειας, υπέρµετρης χορήγησης αγγειοσυσπαστικών φαρµάκων και υποθερµικών ασθενών. Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις 6

13 Άλλες προειδοποιήσεις Κατά τη διάρκεια των ρυθµίσεων και κατά τη διάρκεια της χρήσης του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid, να διασταυρώνετε πάντα τις παραµέτρους της πίεσης και της καρδιακής συχνότητας που απεικονίζονται στο κεντρικό µόνιτορ. Οι παρακάτω παράµετροι, καρδιακή συχνότητα, συστολική, διαστολική και µέση πίεση, πρέπει όλες να βρίσκονται εντός του 5% των τιµών που απεικονίζονται στο κεντρικό/κύριο µόνιτορ. ώστε προσοχή στην καρδιακή συχνότητα, και εάν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το κατώφλι εντοπισµού των παλµών για τη ρύθµιση της συχνότητας - δείτε ενότητα Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) είναι έγκυρες µόνον σε ασθενείς µε κλειστούς θώρακες και σε τρόπο λειτουργίας πλήρους ελέγχου του αερισµού. Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) δεν είναι αξιόπιστες σε ασθενείς µε σηµαντική αρρυθµία. Το LiDCOrapid θα ειδοποιήσει όταν η διακύµανση της καρδιακής συχνότητας υπερβεί το 10%. Χρησιµοποιείτε πάντα στο σωστό σύστηµα καλωδίων του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid για σύνδεση στο κύριο µόνιτορ ή στη µονάδα LiDCO BP. Η LiDCO Ltd διαθέτει µια λίστα των συµβατών συστηµάτων καλωδίων µόνιτορ. Η µονάδα ΑΠ παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω ενός τυπικού επεµβατικού µετατροπέα αρτηριακής πίεσης αίµατος όταν έχει συνδεθεί σε ένα µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω τυπικής αναλογικής εξόδου από το µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ συνδέεται µε τυπική αναλογική έξοδο από το µόνιτορ ασθενή. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης δεν µπορεί να είναι το ίδιο ακριβής µε µια ανεξάρτητη βαθµονόµηση του αλγόριθµου PulseCO που έχει διενεργηθεί σωστά µε τη µέτρηση αραίωσης του δείκτη. Η εκτίµηση που χρησιµοποιείται έχει περιορισµούς παρόµοιους µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που βασίζεται σε µια νοµόγραµµη προσέγγιση για την εκτίµηση φυσικών χαρακτηριστικών. Το ιστορικό µεµονωµένων ασθενών µπορεί να περιλαµβάνει µια ποικιλία καταστάσεων που δυνητικά µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, όπως η χρόνια υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση ή/και ο διαβήτης, τα οποία µπορούν να µεταβάλλουν την αορτική χωρητικότητα. Όταν χρησιµοποιείτε το LiDCOrapid σε ασθενείς µε βαριά περιφερική αγγειοσύσπαση, πρέπει να είστε προσεκτικοί λόγω της προϋπάρχουσας πάθησης ή ως αποτέλεσµα αγωγής µε αγγειοδραστικό φάρµακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κερκιδική πίεση µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από την κεντρική αορτική πίεση. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης προέρχεται από in vivo δεδοµένα της κερκιδικής αρτηρίας και µπορεί να είναι λιγότερο ακριβής σε ασθενείς µε καθετήρες στη µηριαία αρτηρία 11. Προτού χρησιµοποιήσετε το µόνιτορ σε διαφορετικό ασθενή πρέπει να τερµατίζετε τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η πιθανότητα χρήσης εσφαλµένων παραµέτρων προετοιµασίας ή/και συντελεστών βαθµονόµησης κατά τον υπολογισµό της αιµοδυναµικής του νέου ασθενούς. Η κεντρική φλεβική πίεση/πίεση δεξιού κόλπου εισάγεται χειροκίνητα στην Οθόνη διαµόρφωσης - να ελέγχετε πάντα ότι χρησιµοποιείτε τη σωστή φλεβική πίεση πληρώσεως για τον υπολογισµό της περιφερικής αγγειακής αντίστασης/δείκτη. Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δεν είναι απαραίτητο να είναι απευθείας συνδεδεµένο στο εφαρµοσµένο τµήµα του ασθενούς (µεταγωγέας πίεσης). Τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η µεµονωµένη αναλογική έξοδος της πίεσης από κάποιο εγκεκριµένο µόνιτορ ασθενούς. Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δεν πρέπει να συνδέεται σε οποιονδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν συµµορφώνεται µε τα πρότυπα EN και EN (ή ισοδύναµα) για την ηλεκτρική ασφάλεια και τα πρότυπα της EMC. Βεβαιωθείτε ότι το µόνιτορ LiDCOrapid είναι στερεωµένο µε ασφάλεια και ότι όλα τα καλώδια ρεύµατος αλλά και τα συνοδευτικά καλώδια είναι σωστά διευθετηµένα ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους ασθενείς, τους χρήστες ή τον εξοπλισµό. Μην εκθέτετε το µόνιτορ LiDCOrapid σε ακραίες θερµοκρασίες. Μη φράσσετε τα ανοίγµατα αερισµού του µόνιτορ LiDCOrapid. Έκδοση

14 3.0 Λειτουργία του LiDCOrapid 3.1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση εξοπλισµού Υποδείξεις τοποθέτησης Τοποθετήστε µε ασφάλεια το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid σύµφωνα µε τις πρακτικές του ιδρύµατός σας. Προαιρετικά παρελκόµενα στερέωσης µπορείτε να αγοράσετε από εγκεκριµένους προµηθευτές ιατρικού εξοπλισµού. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της LiDCO για να σας υποδείξει τις σχετικές εναλλακτικές επιλογές τοποθέτησης. ιαδικασία εγκατάστασης: Σύνδεση µε το τροφοδοτικό Μετά την ασφαλή στερέωση του µόνιτορ, συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος DC που παρέχεται µαζί µε το µόνιτορ στο πίσω µέρος και συνδέστε το σε πρίζα νοσοκοµειακού βαθµού. Το τροφοδοτικό του LiDCOrapid ρυθµίζεται αυτόµατα για τάσεις τροφοδοσίας από 100 έως 240 VAC και µετατρέπει την τάση εισόδου σε 24VDC για την τροφοδοσία µόνο του µοντέλου µόνιτορ POC. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζες ή πολύπριζα για τη σύνδεση του µόνιτορ µε το ρεύµα. Μη χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε άλλο αποσπώµενο καλώδιο ρεύµατος πέρα από το παρεχόµενο καλώδιο ρεύµατος. Σύνδεση του LiDCOrapid στο κύριο µόνιτορ του ασθενή Επιλογή 1: Απευθείας αναλογική είσοδος Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί για τη διασύνδεση µε τα τυπικά µόνιτορ των ασθενών τα οποία παρέχουν αναλογική έξοδο της κυµατοµορφής της αρτηριακής πίεσης. Η LiDCO Ltd ή ο τοπικός σας αντιπρόσωπος µπορεί να σας δώσει µια λίστα των συµβατών µόνιτορ / µονάδων για ασθενείς µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια ώστε να συνδέσετε το µόνιτορ του ασθενούς στην αναλογική έξοδο του µόνιτορ για την πίεση. Επιλογή 2/3: Μονάδα LiDCO BP Η µονάδα ΑΠ παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω ενός τυπικού επεµβατικού µετατροπέα αρτηριακής πίεσης αίµατος όταν έχει συνδεθεί σε ένα µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω τυπικής αναλογικής εξόδου από το µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ συνδέεται µε τυπική αναλογική έξοδο από το µόνιτορ ασθενή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σηµαντικό να έχει βαθµονοµηθεί σωστά το κύριο µόνιτορ αρτηριακής πίεσης. Ελέγξτε ότι η απεικόνιση της πίεσης στο µόνιτορ είναι η ίδια µε την πίεση που απεικονίζεται στην οθόνη LiDCOrapid. Σηµείωση: Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δε διαθέτει πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Ο χρήστης αλληλεπιδρά µέσω της ευαίσθητης οθόνης αφής. Λειτουργία του LiDCOrapid 8

15 Αντενδείξεις: Καµία Προφυλάξεις: Ελέγξτε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ καθώς και τη µονάδα πριν από τη χρήση. Μην την χρησιµοποιήσετε αν έχει υποστεί ζηµιά. Όταν συνδέετε τα καλώδια, µην ασκείτε δύναµη. Απλώς ευθυγραµµίστε τα και συνδέστε τα προσεκτικά. Εισάγετε και αφαιρείτε τα καλώδια χρησιµοποιώντας το βύσµα. Χρησιµοποιείτε την ένδειξη για την ευθυγράµµιση των βυσµάτων. Εξαρτήµατα µονάδας ΑΠ LiDCO Μονάδα πίεσης αίµατος Καλώδιο διεπαφής µονάδας ΑΠ (ειδικό για τον τύπο του µετατροπέα) Καλώδιο USB Βάρος: 300 g ΥxΠxΜ: 10x207x4 mm Μήκος καλωδίου: 3 m Μήκος καλωδίου: 20 cm Καλώδιο USB Α σε Β Επιλογή διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Η επιλογή του διαύλου πρέπει να γίνει κατά την πρώτη χρήση της µονάδας ΑΠ. Ο επιλεγµένος δίαυλος είναι ο προεπιλεγµένος δίαυλος για κάθε µελλοντική χρήση. Επιλογή διαύλου απαιτείται και πάλι µόνο αν αλλάξει ο δίαυλος εισόδου καλωδίου. Πατήστε το για να εµφανιστεί το παράθυρο επιλογής διαύλου. (βλ. παρακάτω) Επιλέξτε τον κατάλληλο δίαυλο για τη σύνδεση καλωδίου. Εµφανίζεται µια κυµατοµορφή στο σχετικό παράθυρο που είναι συνδεδεµένο στο IBP. ίαυλος 1: Μετατροπέας IBP - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 2: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 3: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μόνιτορ LiDCO Βεβαιωθείτε ότι η πίεση και η καρδιακή συχνότητα αντιστοιχούν στις τιµές του µόνιτορ ασθενή Σηµείωση: Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί πριν εµφανιστούν οι τιµές πίεσης και καρδιακής συχνότητας Πατήστε το για να µηδενιστεί η πίεση στο δίαυλο 1 όταν µηδενιστεί το µόνιτορ ασθενή Πατήστε το όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη Επιλεγµένος δίαυλος Κουµπί µηδενισµού Σύνδεση καλωδίου Ουδός ανιχνευτή παλµών Κουµπί εξόδου Έκδοση

16 Συνδέσεις διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Σύνδεση διαύλου 1: Είσοδος µετατροπέα IBP 1. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στη µονάδα ΑΠ 2. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στο καλώδιο του µόνιτορ ασθενή 3. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στο καλώδιο του µετατροπέα IBP 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο µόνιτορ LiDCO και στη µονάδα ΑΠ Σύνδεση διαύλου 2: Εναλλακτική αναλογική είσοδος 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο µόνιτορ LiDCO και στη µονάδα ΑΠ 5. Συνδέστε το καλώδιο αναλογικής εισόδου από το µόνιτορ ασθενή στη µονάδα ΑΠ Αντιµετώπιση προβληµάτων µονάδας ΑΠ LiDCO εν παρατηρείται κυµατοµορφή ΑΠ σε κανένα δίαυλο Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των καλωδίων Για το δίαυλο 2, µηδενίστε τη κυµατοµορφή IBP του µόνιτορ ασθενή εν εµφανίζονται τιµές για το δίαυλο 1 Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί για να εµφανιστούν οι τιµές Αποτυχία µηδενισµού: Μεταβαλλόµενο σήµα Βεβαιωθείτε ότι το µόνιτορ ασθενή και ο µετατροπέας έχουν Αποτυχία µηδενισµού: Μεγάλη αντιστάθµιση µηδενιστεί εν εµφανίζονται τιµές ή κυµατοµορφή ΑΠ για το δίαυλο 2 Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εν υπάρχει καλώδιο για το δίαυλο 2 Το BPM συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις EMC. Ενδέχεται ωστόσο να επηρεαστεί ή/και να επηρεάσει άλλον εξοπλισµό. Αν προκύψουν παρεµβολές: Προδιαγραφές & σύµβολα µονάδας ΑΠ LiDCO Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της LiDCO για να προµηθευτείτε ένα καλώδιο. Προσδιορίστε το µοντέλο του µόνιτορ ασθενή. Επανατοποθετήστε ώστε να αλλάξει ο προσανατολισµός ή/και αυξήστε την απόσταση µεταξύ των εξοπλισµών. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε παροχή ρεύµατος που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωµα Ευαισθησία συµβατών µετατροπέων 5uV/Ve/mmHg. Αναλογική κυµατοµορφή 1 V=100 mmhg, 0-2,5 VDC, αντιστάθµιση 0 V. Ακρίβεια: +/-3% της πλήρους κλίµακας Ισχύς (USB): 5 VDC, 500 ma το µέγ. εν παρέχει προστασία έναντι εισροής νερού. Εφαρµοσµένο εξάρτηµα τύπου CF. Μονωµένο εξάρτηµα ασθενή τύπου F (κινητό) που παρέχει υψηλό βαθµό προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας, κατάλληλο για χρήση κατά την απινίδωση. ανάκτηση απινίδωση <5 δευτερόλεπτα. Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία (των Η.Π.Α.) δεν επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής παρά µόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε) περί ιατρικών συσκευών. Το BPM δεν είναι κατηγορίας AP ή κατηγορίας APG και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε εγγύτητα εύφλεκτου µίγµατος αναισθητικού µε αέρα ή οξυγόνο ή νιτρώδες οξείδιο. Λειτουργία του LiDCOrapid 10

17 Εγκατάσταση & καθαρισµός µονάδας ΑΠ LiDCO Καθαρισµός: 1. Καθαρίστε το καλώδιο και τη µονάδα µε µαλακό πανί εµποτισµένο µε νερό. 2. Σκουπίστε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα Προφυλάξεις: Μην εµβαπτίζετε το καλώδιο ή τη µονάδα σε υγρό. Απολύµανση: 1. Απολυµάνετε το καλώδιο και τη µονάδα µε µαλακό πανί εµποτισµένο µε αιθανόλη 75% ή ισοπροπανόλη 70% ή γλουταραλδεΰδη 2%. 2. Σκουπίστε την πλεονάζουσα ποσότητα υγρού και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα Η µονάδα ΑΠ στερεώνεται στην πλάκα VESA στο πίσω µέρος του µόνιτορ LiDCO Το LiDCOrapid µπορεί να στερεωθεί σε βάση ή/και σφιγκτήρα ορθοστάτη LiDCOplus µπορεί να στερεωθεί σε τροχήλατη βάση Αποσυνδέστε το µόνιτορ από την παροχή ρεύµατος πριν από τον καθαρισµό/απολύµανση. Μήκος βίδας M4, mm LiDCOrapid (POC-125) LiDCOrapid (DTP-1201) Figure A Σφιγκτήρας ορθοστάτη 25 mm 12 mm Figure C Βάση & σφιγκτήρας ορθοστάτη 25 mm 16 mm Figure D Βάση 25 mm 16 mm Ανατρέξτε στις σελίδες 52 για εικόνες σχετικά µε την εγκατάσταση της µονάδας ΑΠ Έκδοση

18 Εκκίνηση του µόνιτορ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χρησιµοποιώντας το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται κοντά στο καλώδιο του ρεύµατος. Ο διακόπτης του ρεύµατος δεν ασφαλίζει και επιστρέφει στην αρχική του θέση. Το µόνιτορ ολοκληρώνει τη ρουτίνα εκκίνησής τουκαι απεικονίζει την Οθόνη εκκίνησης Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF. Επιλογή 1: Απευθείας αναλογική είσοδος σήµατος στο LiDCOrapid µέσω του καναλιού 3 ON/OFF Σήµα από το µόνιτορ (1 Volt = 100mmHg) Είσοδος ρεύµατος Επιλογή 2: Αναλογική είσοδος µέσω της µονάδας BP στο κανάλι 2 Επιλογή 3: Απευθείας είσοδος BP µέσω της µονάδας BP στο κανάλι 1. Λειτουργία του LiDCOrapid 12

19 3.1.2 Οθόνη εκκίνησης Η Οθόνη εκκίνησης αποτελεί την είσοδο για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του ασθενή µε το LiDCOrapid. Για να ξεκινήσετε εισάγετε τη LiDCOsmart στον αναγνώστη των καρτών. Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση, πιέστε «Start». Θα απεικονιστεί η Οθόνη ρυθµίσεων. Εάν η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί και προηγουµένως στον ίδιο ασθενή και δεν έχει λήξει, τότε η Οθόνη ρυθµίσεων θα δείξει ότι η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως. Εάν γίνεται παρακολούθηση του ίδιου ασθενή, πιέστε το κουµπί «Resume» (Ανάκτηση προηγούµενου ασθενή). Θα απεικονιστεί η Οθόνη ρυθµίσεων. Όλες οι λεπτοµέρειες για τον ασθενή εισάγονται αυτόµατα. Εάν έχει λήξει η LiDCOsmart, τότε η Οθόνη εκκίνησης θα το δείξει και θα χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί µια καινούρια LiDCOsmart. Έκδοση

20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να εισάγετε πλήρως την LiDCOsmart εντός του αναγνώστη καρτών. Εάν η κάρτα δεν αναγνωρίζεται, αφαιρέστε την και εισάγετέ την πάλι LiDCOsmart Η κάρτα LiDCOsmart χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Η LiDCOsmart είναι µια κάρτα που χρησιµοποιείται σε έναν και µόνον ασθενή. Κατά την εισαγωγή µιας έγκυρης LiDCOsmart, η Οθόνη εκκίνησης δείχνει «Press Start New Patient» (Πιέστε Έναρξη νέου ασθενή) για να ξεκινήσει. Εάν η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί και προηγουµένως, η Οθόνη ρυθµίσεων θα δείξει «Press Resume Previous Patient» (Πιέστε Ανάκτηση προηγούµενου ασθενή). Η LiDCOsmart έχει µια προκαθορισµένη περίοδο χρήσης, η οποία αναγράφεται επάνω στην κάρτα. Όταν ξεκινά η παρακολούθηση καταγράφεται η έναρξη. Μόλις παρέλθει η χρονική περίοδος, η κάρτα λήγει. Εάν αυτό συµβεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, η παρακολούθηση συνεχίζεται. Μόλις η κάρτα αφαιρεθεί από το µόνιτορ ή τερµατιστεί η λειτουργία του µόνιτορ, η LiDCOsmart δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. Ο τρόπος τοποθέτησης της κάρτας: Αποφεύγετε τη θερµότητα, τις χαρακιές, την υγρασία και να µην λυγίζετε την κάρτα Λειτουργία του LiDCOrapid 14

21 3.1.4 Οθόνη ρυθµίσεων Για κάθε νέο ασθενή εισάγετε στα κίτρινα τονισµένα πλαίσια τις πληροφορίες για τον ασθενή. Εάν συνεχίζετε µε προηγούµενο ασθενή, τα πλαίσια αυτά συµπληρώνονται αυτόµατα και δεν µπορούν να αλλαχθούν. Η κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης θα εµφανιστεί όταν συνδεθεί το καλώδιο σήµατος ή η µονάδα BP. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα εµφανιστούν οι τιµές για την πίεση και την καρδιακή συχνότητα. Το LiDCOrapid αναφέρει τις τιµές για τον όγκο παλµού (SV) και την καρδιακή παροχή (CO) οι οποίες βασίζονται στον αλγόριθµο PulseCO, και η κλιµάκωσή τους γίνεται µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Ο συντελεστής κλιµάκωσης του PulseCO αντανακλά τη µέγιστη αορτική χωρητικότητα που είναι συγκεκριµένη για τον κάθε ασθενή και η οποία γενικά διατηρείται σταθερή για σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Από αρκετές µελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο αλγόριθµος PulseCO µπορεί να παρουσιάζει την τάση (trend) για έως 24 ώρες, χωρίς την ανάγκη βαθµονόµησης 5-10,12. Έκδοση

22 Για τον ειδικό συντελεστή κλιµάκωσης του κάθε ασθενή, το LiDCOrapid χρησιµοποιεί µια νοµόγραµµη εκτίµηση. Αυτή αναπτύχθηκε χρησιµοποιώντας in vivo δεδοµένα βαθµονόµησης από µετεγχειρητικούς ασθενείς µε τα δεδοµένα των κυµατοµορφών της κερκιδικής αρτηριακής πίεσης. Εν συνεχεία, η νοµόγραµµη εκτίµηση επαληθεύθηκε σε µια ανεξάρτητη κοόρτη ασθενών που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ, και προσέφεραν µια καλή συσχέτιση (r 2 =0,77) χωρίς συστηµατικά σφάλµατα και αποδεκτά όρια συµφωνίας (+/- 26%) σε σύγκριση µε τη βαθµονόµηση που βασίζονταν σε αραίωση δείκτη (indicator dilution).. Προειδοποιήσεις Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης δεν µπορεί να είναι το ίδιο ακριβής µε µια ανεξάρτητη βαθµονόµηση του αλγόριθµου PulseCO που έχει διενεργηθεί σωστά µε τη µέτρηση αραίωσης του δείκτη. Η εκτίµηση που χρησιµοποιείται έχει περιορισµούς παρόµοιους µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που βασίζεται σε µια νοµόγραµµη προσέγγιση για την εκτίµηση φυσικών χαρακτηριστικών. Το ιστορικό µεµονωµένων ασθενών µπορεί να περιλαµβάνει µια ποικιλία καταστάσεων που δυνητικά µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, όπως η χρόνια υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση ή/και ο διαβήτης, τα οποία µπορούν να µεταβάλλουν την αορτική χωρητικότητα. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε το LiDCOrapid σε ασθενείς µε βαριά περιφερική αγγειοσύσπαση λόγω προϋπάρχουσας πάθησης ή ως αποτέλεσµα αγωγής µε αγγειοδραστικό φάρµακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κερκιδική πίεση µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από την κεντρική αορτική πίεση. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης προέρχεται από in vivo δεδοµένα της κερκιδικής αρτηρίας και µπορεί να είναι λιγότερο ακριβής σε ασθενείς µε καθετήρες στη µηριαία αρτηρία 11. Λειτουργία του LiDCOrapid 16

23 Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για την απεικόνιση ενός υποµενού: Έκδοση

24 Πιέστε το κουµπί αυτό για να µεταβείτε στη βασική οθόνη παρακολούθησης (βλ. ενότητα 3.2.1) Πιέστε το κουµπί CO για να εισάγετε απευθείας µια τιµή CO και να βαθµονοµήσετε το µόνιτορ (βλ. ενότητα 3.1.6) Πιέστε το Κατώφλι ανιχνευτή παλµών για να ρυθµίσετε την εσφαλµένη απεικόνιση της HR (βλ. ενότητα 3.1.5) Πιέστε το κουµπί ιαµόρφωση για να αλλάξετε την οθόνη LiDCOrapid (βλ. ενότητα 3.2.6) Πιέστε το κουµπί Έξοδος για να τερµατίσετε τη λειτουργία του LiDCOrapid Λειτουργία του LiDCOrapid 18

25 Επιλογή διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Η επιλογή του διαύλου πρέπει να γίνει κατά την πρώτη χρήση της µονάδας ΑΠ. Ο επιλεγµένος δίαυλος είναι ο προεπιλεγµένος δίαυλος για κάθε µελλοντική χρήση. Επιλογή διαύλου απαιτείται και πάλι µόνο αν αλλάξει ο δίαυλος εισόδου καλωδίου. Πατήστε το για να εµφανιστεί το παράθυρο επιλογής διαύλου. (βλ. παρακάτω) Επιλέξτε τον κατάλληλο δίαυλο για τη σύνδεση καλωδίου. Εµφανίζεται µια κυµατοµορφή στο σχετικό παράθυρο που είναι συνδεδεµένο στο IBP. ίαυλος 1: Μετατροπέας IBP - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 2: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 3: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μόνιτορ LiDCO Βεβαιωθείτε ότι η πίεση και η καρδιακή συχνότητα αντιστοιχούν στις τιµές του µόνιτορ ασθενή Σηµείωση: Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί πριν εµφανιστούν οι τιµές πίεσης και καρδιακής συχνότητας Πατήστε το για να µηδενιστεί η πίεση στο δίαυλο 1 όταν µηδενιστεί το µόνιτορ ασθενή Πατήστε το όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη Επιλεγµένος δίαυλος Κουµπί µηδενισµού Σύνδεση καλωδίου Ουδός ανιχνευτή παλµών Κουµπί εξόδου Έκδοση

26 3.1.5 Κατώφλι ανιχνευτή παλµών ιαδικασίες για τη ρύθµιση της απεικόνισης της καρδιακής συχνότητας Πιέστε για να απεικονίσετε το παράθυρο για τη ρύθµιση του κατωφλίου του ανιχνευτή παλµών. Εάν η καρδιακή συχνότητα που απεικονίζεται στο κύριο µόνιτορ είναι χαµηλότερη από εκείνη που απεικονίζεται στο LiDCOrapid Πιέστε για να αυξήσετε το κατώφλι έως ότου ταιριάξει µε την απεικονιζόµενη καρδιακή συχνότητα. Εάν η καρδιακή συχνότητα που απεικονίζεται στο κύριο µόνιτορ είναι υψηλότερη από εκείνη που απεικονίζεται στο LiDCOrapid Πιέστε για να µειώσετε το κατώφλι έως ότου ταιριάξει µε την απεικονιζόµενη καρδιακή συχνότητα. Σηµείωση: Οι ασθενείς µε έκδηλη «αναπήδηση» της διαστολικής πίεσης µπορεί να ενεργοποιήσουν δύο φορές την καρδιακή συχνότητα στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Το Κατώφλι ανιχνευτή παλµών πρέπει να αυξηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι ασθενείς που βιώνουν ασταθή διδυµία, κατά περίπτωση, µπορεί να οδηγήσουν το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid σε υποεκτίµηση της καρδιακής συχνότητας. Μειώστε το κατώφλι για να αποκτήσετε τη σωστή καρδιακή συχνότητα Πιέστε για να εµφανίσετε την πληροφορία αυτή στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Λειτουργία του LiDCOrapid 20

27 3.1.6 Βαθµονόµηση µέσω της Καταχώρησης CO ή CF Το LiDCOrapid µπορεί να βαθµονοµηθεί εισάγοντας µια γνωστή τιµή για την καρδιακή παροχή (CO) ή το συντελεστή βαθµονόµησης (CF). Είναι σηµαντικό η βαθµονόµηση να πραγµατοποιείται σε µια αιµοδυναµικά σταθερή περίοδο µε ελάχιστη διακύµανση στην αρτηριακή πίεση ή την καρδιακή συχνότητα. Η καταχώρηση της καρδιακής παροχής πρέπει να γίνεται έγκαιρα για την αποφυγή εισαγωγής κάποιου συστηµατικού σφάλµατος λόγω µιας αλλαγής στην κατάσταση του ασθενή. Λίστα ελέγχου πριν τη βαθµονόµηση Η απόδοση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid µπορεί να είναι υποβαθµισµένη στους παρακάτω ασθενείς: Ασθενείς µε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας Ασθενείς που έχουν ακολουθήσει αγωγή µε ενδοαορτική αντλία (IABP) Ασθενείς µε εξαιρετικά φθίνουσες περιφερικές αρτηριακές γραµµές Ασθενείς µε περιφερική αρτηριακή αγγειοσύσπαση ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid στους προαναφερόµενους τύπους ασθενών - η υποβάθµιση των επιδόσεων της συσκευής µπορεί να είναι σηµαντική σε αυτούς τους ασθενείς. Πριν τη χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid πρέπει να εξοικειωθείτε µε όλη τη λίστα των ενδείξεων, των αντενδείξεων και των προειδοποιήσεων. Η βαθµονόµηση πραγµατοποιείται στην Οθόνη ρυθµίσεων ή στη βασική Οθόνη. Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για να απεικονίσετε το υποµενού Πιέστε το κουµπί Καταχώρηση CO για να απεικονιστεί το παράθυρο της βαθµονόµησης καρδιακής παροχής. Όταν το LiDCOrapid βαθµονοµείται µε οποιαδήποτε από τις µεθόδους, το n αφαιρείται από τις µεταβλητές SV, CO και SVR. Στις τάσεις SV και CO τοποθετείται µια κίτρινη επισήµανση. Έκδοση

28 Εισάγετε την τιµή για την CO στο πλαίσιο Measured CO (Μετρηµένη CO) και πιέστε το κουµπί Ισοστάθµιση (Equalize) για να δηµιουργήσετε έναν συντελεστή βαθµονόµησης. Πιέστε το πράσινο σηµάδι για να αποδεχθείτε τη βαθµονόµηση ή πιέστε το κόκκινο X για να την ακυρώσετε. Λειτουργία του LiDCOrapid 22

29 Εισάγετε την τιµή για τον Συντελεστή Βαθµονόµισης συντελεστή βαθµονόµησης (CF) στο πλαίσιο Measured CF (Μετρηµένος CF) Πιέστε το πράσινο σηµάδι για να αποδεχθείτε τη βαθµονόµηση ή πιέστε το κόκκινο X για να την ακυρώσετε Έκδοση

30 3.2 Λειτουργία Επισκόπηση της οθόνης LiDCOrapid Η βασική οθόνη παρακολούθησης είναι µια απλή οθόνη στο ύψος των µατιών (head up display) που συνδυάζει τόσο την τυπική όσο και τη λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης µπορεί να δει τόσο τις µακροχρόνιες όσο και τις βραχυχρόνιες τάσεις (trend) σε βασικές παραµέτρους όπως οι BP, HR και SV. Οι παράµετροι SVV ή PPV για την αποκρισιµότητα του δυναµικού προφορτίου, παρέχουν µια πρόβλεψη για την εκτίµηση της αποκρισιµότητας των υγρών. Η αλλαγή σε παραµέτρους της λειτουργικής αιµοδυναµικής, όπως οι SV ή CO µέσω της Απόκρισης Συµβάµατος, Περιήγηση στην οθόνη Πιέστε το κουµπί CO για να αλλάξετε στην απεικόνιση σε τάση (trend) για την CO. Πιέστε το κουµπί SV για να αλλάξετε στην απεικόνιση σε τάση (trend) για την SV. Πιέστε την αριθµητική απεικόνιση CO (SV, SVR) για απεικόνιση του CI (SVI, SVRI) για 10 δευτερόλεπτα. προσφέρει άµεση ανταπόκριση στις παρεµβάσεις Λειτουργία του LiDCOrapid 24

31 Πιέστε για να αλλάζετε µεταξύ της απεικόνισης της Απόκρισης συµβάµατος και της κυµατοµορφής της BP Πιέστε για να αλλάξετε την παράµετρο που απεικονίζεται στο παράθυρο Event Response (Απόκριση συµβάµατος) Πιέστε για να εµφανιστεί ένα υποµενού Πιέστε για να επιστρέψετε στην Οθόνη ρυθµίσεων (3.1.4) Πιέστε για να επιστρέψετε στην Οθόνη διαµόρφωσης (3.2.6) Πιέστε για να εισάγετε ένα σύµβαµα (event) (3.2.5) Έκδοση

32 Πιέστε για να καταγράψετε την οθόνη ως αρχείο JPG Πιέστε για τερµατίσετε τη λειτουργία του µόνιτορ Πιέστε το κουµπί CO για να εισάγετε απευθείας µια τιµή CO και να βαθµονοµήσετε το µόνιτορ (βλ. ενότητα 3.1.6) Πιέστε για να απεικονίσετε την Chart screen (Οθόνη διαγραµµάτων) (3.2.8) Πιέστε για να απεικονίσετε την History screen (Οθόνη ιστορικού) (3.2.8) Λειτουργία του LiDCOrapid 26

33 3.2.2 Οθόνη αιµοδυναµικής παρακολούθησης Το LiDCOrapid προσφέρει τις τυπικές αιµοδυναµικές παραµέτρους της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας σε µια µοναδική απεικόνιση τάσης, που επιτρέπει τόσο µακροχρόνιες όσο και βραχυχρόνιες προβολές. Επιπλέον, το µόνιτορ απεικονίζει και τον ονοµαστικό όγκο παλµού, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο ανάλυσης της κυµατοµορφής της αρτηριακής πίεσης PulseCo. Η µακροχρόνια απεικόνιση περιέχει ολόκληρο το περιστατικό έως το µέγιστο των 8 ωρών. Ο άξονας του χρόνου ρυθµίζει αυτόµατα την κλίµακα για να έχει την υψηλότερη δυνατή ανάλυση της απεικονιζόµενης διάρκειας. Η απεικόνιση αυτή προσφέρει µια πλήρη επισκόπηση του περιστατικού, µε την ικανότητα αναγνώρισης των τάσεων αλλά και το σηµείο επίτευξης των στόχων. Στην απεικόνιση τάσης (trend) της κατώτερης οθόνης µπορεί να τοποθετηθεί µια γραµµή επισήµανσης για να τονίσει µια γραµµή βάσης ή τον ορισµό ενός στόχου. Η βραχυχρόνια ή οξεία απεικόνιση παρουσιάζει τα δεδοµένα µιας σταθερής περιόδου 2 λεπτών. Αυτό προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να παρατηρούνται οι άµεσες αλλαγές και να υπάρχει µια έγκαιρη προειδοποίηση για πιο άµεση ανταπόκριση. Αγγίξτε τον κάθετο άξονα για απεικόνιση του παραθύρου ελέγχου. Αγγίξτε στο εσωτερικό του γραφήµατος για απεικόνιση του παραθύρου στόχου για τα CO, SV ή SVR Η κλίµακα και για τους δύο άξονες µπορεί να ρυθµιστεί αποεπιλέγοντας το Auto-scale (Αυτόµατη κλίµακα) και χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης. Η επιλογή της γραµµής στόχου µπορεί να γίνει επιλέγοντας το πλαίσιο on. Μπορεί να ρυθµιστεί χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης. Έκδοση

34 Όταν επισηµανθούν τα συµβάµατα (events), απεικονίζονται τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη µακροχρόνια οθόνη της MAP και της HR. Στη δεξιά οθόνη µπορεί να παρουσιαστεί ο µέσος όρος των αριθµητικών δεδοµένων για περιόδους 10, 20 ή 30 δευτερολέπτων. Αυτό µπορεί να ρυθµιστεί στην οθόνη διαµόρφωσης (3.2.6). Για αλλαγή της απεικόνισης τάσης πιέστε το κουµπί των παραµέτρων. Πιέστε το κουµπί CO για να αλλάξετε σε µια τάση για την CO. Πιέστε το κουµπί SV για να αλλάξετε σε µια τάση για την SV. Μπορεί να γίνει ταχεία απεικόνιση καταχωρηµένων ή απόλυτων αριθµητικών τιµών πιέζοντας στο εσωτερικό της αριθµητικής απεικόνισης. Πιέστε την αριθµητική απεικόνιση CO (SV, SVR) για απεικόνιση του CI (SVI, SVRI) Η εναλλακτική τιµή εµφανίζεται σε ανεστραµµένα χρώµατα για 10 δευτερόλεπτα. Λειτουργία του LiDCOrapid 28

35 3.2.3 Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων Η Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων (events) χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των αλλαγών σε µια αιµοδυναµική παράµετρο ως αποτέλεσµα µιας θεραπευτικής παρέµβασης. Απλά πιέστε το πράσινο κουµπί της «αναπαραγωγής» για να ξεκινήσετε και η οθόνη θα παρουσιάσει τις σχετικές αλλαγές στην παράµετρο, τόσο γραφικά όσο και αριθµητικά, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µιας περιόδου έως και 40 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί, πιέστε το κόκκινο κουµπί για τη «διακοπή». Για να µηδενίσετε την έναρξη, απλά πατήστε το κουµπί «επανεκκίνηση» και η οθόνη καθαρίζει και µπορείτε να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Η προεπιλεγµένη παράµετρος για απεικόνιση είναι ο Όγκος παλµού (Stroke Volume) και το διάστηµα απεικόνισης/µέσου όρου είναι τα 10 δευτερόλεπτα (δυνατότητα ρύθµισης σε 20, 30secs (δευτ.) ή off (απενεργοποίηση)). Αυτά µπορείτε να τα αλλάξετε από την οθόνη διαµόρφωσης (βλ. ενότητα 3.2.6). Εναλλακτικά, πιέστε την ονοµασία της παραµέτρου για να εναλλάσσεστε µεταξύ των Cardiac Output (Kαρδιακή παροχή), Mean Arterial Pressure (Μέση αρτηριακή πίεση), Heart Rate (Καρδιακή συχνότητα) ή Systemic Vascular Resistance (Περιφερική αγγειακή αντίσταση). Όταν κάποιο σύµβαµα ξεκινήσει, επανεκκινήσει ή διακοπεί, αυτοµάτως τίθεται µια επισήµανση συµβάµατος. Εάν δεν είναι αναγκαία, η επισήµανση αυτή µπορεί να ακυρωθεί επιλέγοντας το κόκκινο Χ. Οι πληροφορίες του συµβάµατος καταχωρούνται ως φυσιολογικές για να υπάρξει καταγραφή της παρέµβασης. Όταν εκτελείται η απόκριση συµβάµατος, µπορούν να καταχωρηθούν και άλλα συµβάµατα. (βλ ) Η Απόκριση συµβαµάτων γίνεται τάση όταν η απεικόνιση απόκρισης συµβαµάτων φθάσει τα 40 λεπτά δεδοµένων. Κάθε καινούριο σηµείο δεδοµένων εµφανίζεται στα δεξιά και το αµέσως προηγούµενο σηµείο εξαφανίζεται στα αριστερά. Πιέστε για να εναλλάσσεστε µεταξύ της απεικόνισης της κυµατοµορφής Blood Pressure (Αρτηριακή πίεση) και της απεικόνισης Event Response (Απόκριση συµβάµατος). Έκδοση

36 3.2.4 Οθόνη αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου Η απεικόνιση της αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου (Dynamic Preload Responsiveness Display) χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει την πιθανή ανταπόκριση ενός ασθενούς σε µια δοκιµασία πρόκλησης µε υγρά. Για την εύκολη χρήση τα δεδοµένα απεικονίζονται στην οθόνη τόσο γραφικά όσο και αριθµητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) είναι έγκυρες µόνον σε ασθενείς µε κλειστούς θώρακες και σε τρόπο λειτουργίας πλήρους ελέγχου του αερισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) δεν είναι αξιόπιστες σε ασθενείς µε σηµαντική αρρυθµία. Το LiDCOrapid θα ειδοποιήσει όταν η διακύµανση της καρδιακής συχνότητας υπερβεί το 10%. Η απεικόνιση αποτελείται από δύο ανεξάρτητα γραφήµατα τάσεων. Το πρώτο είναι µια τάση είτε της ιακύµανσης του όγκου παλµού (Stroke Volume Variation, SVV) είτε της ιακύµανσης του σφυγµού πιέσεως (Pulse Pressure Variation, PPV) για µια περίοδο λεπτών. Αγγίξτε την περιοχή του κάθετου άξονα για ρύθµιση της απεικόνισης Προφορτίου. Ρυθµίστε τη χρονική περίοδο ή την κλίµακα πιέζοντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης στο παράθυρο ελέγχου. Λειτουργία του LiDCOrapid 30

37 Το δεύτερο, η Delta SV (ή PP), είναι µια σταθερή τάση 30 δευτερολέπτων της αλλαγής όγκου παλµού (ή του σφυγµού πιέσεως) κανονικοποιηµένη στον τρέχοντα µέσο όγκο παλµού (ή σφυγµό πιέσεως). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια ποσοστιαία τιµή που ταλαντεύεται γύρω από µια γραµµή βάσης του 0. Η απεικόνιση αυτή δίνει µια σαφή γραφική ένδειξη του αναπνευστικού κύκλου και της ποιότητας σήµατος. Όσο πιο ηµιτονοειδές είναι το σήµα τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Κάθε κύµα αντανακλά έναν αναπνευστικό κύκλο όπως αντανακλάται από την αλλαγή του SV (ή PP). Η αριθµητική τιµή της SVV (ή της PPV) απεικονίζεται µαζί µε τη διακύµανση της καρδιακής συχνότητας. Όταν η HRV υπερβαίνει το 10% της SVV (ή της PPV) θεωρείται αναξιόπιστη. Το φόντο της απεικόνισης της HRV αλλάζει σε κίτρινο και η τάση της απεικόνισης της αποκρισιµότητας του δυναµικού προφορτίου θα επισηµάνει αναξιόπιστα δεδοµένα χρησιµοποιώντας µια κίτρινη γραµµή για κάθε σηµείο επηρεασµένων δεδοµένων. Πιέστε αυτό το κουµπί για να αλλάξετε την απεικόνιση στην PPV. Έκδοση

38 3.2.5 Σήµανση συµβάµατος Κατά τη διάρκεια της χρήσης του LiDCOrapid µπορείτε να σηµάνετε συµβάµατα οποιαδήποτε στιγµή. Στην απεικόνιση της αιµοδυναµικής παρακολούθησης τοποθετείται µια επισήµανση µαζί µε τον αριθµό του συµβάµατος. Μπορείτε να εισάγετε ένα σχόλιο για κάθε σύµβαµα ξεχωριστά. Γίνεται παράθεση των τυπικών τύπων συµβαµάτων στα οποία µπορείτε να εισάγετε επιπλέον πληροφορίες. ιατίθεται µια πλήρης λίστα συµβαµάτων για επισκόπηση οποιαδήποτε στιγµή, και µπορούν να προστεθούν πληροφορίες για συµβάµατα του παρελθόντος (βλ. ενότητα 3.2.7). Πιέστε για να επιλέξετε το υποµενού και επιλέξτε για να σηµάνετε ένα σύµβαµα Χρησιµοποιήστε το παρακάτω παράθυρο για καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο στο σύµβαµα: Επιλέξτε έναν τύπο συµβάµατος και χαρακτηριστικό. Πιέστε το λευκό πλαίσιο για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες Όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια πιέστε το πράσινο σηµάδι, το οποίο θα προσθέσει την επισήµανση, ή το κόκκινο X για ακύρωση. Σηµείωση: Τη στιγµή που πιέζεται το κουµπί η επισήµανση συµβάµατος τοποθετείται στον πλησιέστερο παλµό. Λειτουργία του LiDCOrapid 32

39 3.2.6 ιαµόρφωση οθόνης LiDCOrapid Η οθόνη LiDCOrapid µπορεί να διαµορφωθεί ώστε να απεικονίζει διαφορετικές παραµέτρους, σε διαφορετικό µέσο όρο διαστηµάτων ή στόχους διαφορετικούς από τους προεπιλεγµένους. Πιέστε το κουµπί διαµόρφωσης Αιµοδυναµική τάση: Απόκριση συµβάµατος: για να προβείτε σε αλλαγές στην απεικόνιση. Οι παράµετροι µπορούν να απεικονίζονται είτε σε απόλυτες τιµές είτε καταχωρηµένες βάσει της επιφάνειας σώµατος Η περίοδος διαµόρφωσης της µέσης τιµής για την αριθµητική απεικόνιση µπορεί να επιλεγεί µεταξύ: Χωρίς µέσο όρο, 10, 20 (προεπιλεγµένη) ή 30 δευτερόλεπτα Μπορεί να γίνει απεικόνιση CO/SV (προεπιλεγµένη) ή CO/SVR ή SV/SVR Ο Όγκος παλµού (προεπιλεγµένο) µπορεί να αντικατασταθεί µε τα CO, MAP, HR ή SVR Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα ενηµέρωσης των δεδοµένων µεταξύ των 10 (προεπιλεγµένη), 20 ή 30 δευτερολέπτων Παράµετροι αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου: SVV (προεπιλεγµένο) ή PPV Όριο ζώνης στόχου SVV: 10% (προεπιλεγµένο) Όριο ζώνης στόχου PPV: 13% (προεπιλεγµένο) Έκδοση

40 3.2.7 Λίστα συµβαµάτων Πιέστε το κουµπί αυτό για να απεικονίσετε µια λίστα συµβαµάτων όπως παρουσιάζεται παρακάτω Για την επιλογή ενός συµβάµατος πιέστε τα κουµπιά αυτά για κύλιση µεταξύ των συµβαµάτων, ή απλά αγγίξτε τη γραµµή πληροφοριών συµβαµάτων. Πιέστε το κουµπί Event (Σύµβαµα), Characteristic (Χαρακτηριστικό) ή Additional Information (Επιπλέον πληροφορίες) για επεξεργασία των πληροφοριών συµβαµάτων. Σηµείωση: εν µπορεί να γίνει αλλαγή στο χρόνο συµβάµατος. Λειτουργία του LiDCOrapid 34

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ARS 4XX SURVEILLANCE & DIGITAL VIDEO RECORDER SYSTEMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 2011 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, διάδοση, ηλεκτρονική λήψη ή αποθήκευση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Plugwise 200.100.100108

Getting started with Plugwise 200.100.100108 Getting started with Plugwise 200.100.100108 Οδηγός Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Plugwise, Το οποίο είναι το πιο προχωρημένο σύστημα διαθέσιμο σήμερα για την παρακολούθηση και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα