Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη"

Transcript

1 Η διαχείριση υγρών έγινε ευκολότερη LiDCO TM Έκδοση 1.04

2 Κατασκευαστής: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ UK Εγχειρίδιο χρήσης LiDCOrapid Λογισµικό V1.04 Η συσκευή αυτή καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώµατα ευρεσιτεχνίας: US Pat ; WO ; Η παρούσα συσκευή φέρει τη σήµανση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/EEC της 14ης Ιουνίου του 1993, που αφορά τις ιατρικές συσκευές. Προσοχή: Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία (Η.Π.Α) δεν επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής παρά µόνον από ιατρούς ή κατόπιν παραγγελίας ιατρού. Όλες οι συσκευές LiDCO προορίζονται για χρήση µόνον από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλα τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή. Εκτυπώθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Τα LiDCO, LiDCOrapid και PulseCO είναι εµπορικά σήµατα της LiDCO Ltd. Το παρόν έγγραφο από το αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της LiDCO Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η LiDCO Ltd. διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει οποιαδήποτε στιγµή τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Κανένα τµήµα του παρόντος εγχειριδίου δεν µπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να µεταφραστεί ή να διαδοθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της LiDCO. Επιδίωξή µας είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η LiDCO δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου, ούτε για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωµάτων τρίτων που µπορεί να απορρέουν από αυτή τη χρήση. Όλες οι εµπορικές επωνυµίες και οι ονοµασίες των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα των αντίστοιχων δικαιούχων Η παρούσα συσκευή υπόκειται στην οδηγία 2002/96/EC (WEEE) της Ε.Ε. εν έχει καταχωρηθεί για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες, και δεν πρέπει να απορρίπτεται στα δηµοτικά σηµεία συλλογής των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η LiDCO Ltd έχει εξουσιοδοτήσει µια εταιρεία για την απόρριψη της παρούσας συσκευής µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε την τοπική εταιρεία της LiDCO Ltd. Έκδοση 1.04 I

3 Ασφάλεια και συντήρηση 1. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. 2. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για µελλοντική χρήση. 3. Πρέπει να προσέξετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις για τον εξοπλισµό. 4. Προτού συνδέσετε τον εξοπλισµό στην παροχή ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της τροφοδοσίας είναι σωστή. 5. Να χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται µε τον εξοπλισµό. 6. Για το τροφοδοτικό να χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο προσαρµογέα που ταιριάζει στην παροχή ρεύµατος. 7. Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να βρίσκεται κοντά στο µόνιτορ και να είναι εύκολα προσβάσιµη. Τοποθετήστε το καλώδιο του ρεύµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην το πατούν. Μην τοποθετείτε τίποτε επάνω στο καλώδιο του ρεύµατος. 8. Πριν το καθαρισµό, να αποσυνδέετε τον εξοπλισµό από όλες τις πρίζες εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε ένα νοτισµένο πανί. Μη χρησιµοποιείτε για τον καθαρισµό απορρυπαντικά σε υγρή µορφή ή σε σπρέι. 9. Να φυλάτε τον εξοπλισµό µακριά από την υγρασία. 10. Μη χύνετε υγρά στα ανοίγµατα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 11. Τα ανοίγµατα στο περίβληµα προορίζονται για εξαερισµό. Να προστατεύετε τον εξοπλισµό από την υπερθέρµανση. ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ. 12. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε το µόνιτορ επάνω σε µια σταθερή επιφάνεια. Εάν πέσει ή το ρίξετε µπορεί να προκληθεί βλάβη. Το µόνιτορ πρέπει είναι στερεωµένο επάνω στην επιτραπέζια βάση LiDCO ή σε κάποια ειδική τροχήλατη βάση ή κάποια µηχανική βάση που να παρέχει σταθερότητα κατά τη χρήση. Ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες για τον τρόπο στερέωσης, για να διασφαλίσετε τη σωστή προσαρµογή. 13. Εάν δεν προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε το µόνιτορ και το τροφοδοτικό από την παροχή ρεύµατος ώστε να αποφύγετε τις βλάβες από παροδικές υπερτάσεις. 14. Ποτέ µην ανοίγετε τον εξοπλισµό. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µόνον από το ειδικευµένο προσωπικό της τεχνικής υποστήριξης. 15. Ο εξοπλισµός πρέπει να δίνεται για επιθεώρηση στο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης όταν προκύπτει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Το καλώδιο του ρεύµατος ή το τροφοδοτικό ή άλλο καλώδιο έχει υποστεί βλάβη. β. Έχει εισχωρήσει υγρό εντός του εξοπλισµού. γ. Ο εξοπλισµός έχει εκτεθεί σε υγρασία. δ. Το σύστηµα δε λειτουργεί καλά ή δεν µπορείτε να το κάνετε να λειτουργήσει σύµφωνα µε το εγχειρίδιο χρήσης. ε. Ο εξοπλισµός έχει υποστεί βλάβη από πτώση. στ. Ο εξοπλισµός έχει εµφανή σηµάδια θραύσης. Ασφάλεια και συντήρηση Έκδοση 1.04 II

4 16. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ -20 C (-4 F) Ή ΑΝΩ ΤΩΝ 60 C (140 F). ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Σύµφωνα µε την IEC 704-1:1982, το επίπεδο της ηχητικής πίεσης στη θέση του χειριστή δεν είναι µεγαλύτερο από 70dB(A). Μολονότι ο εξοπλισµός συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για την EMC, υπάρχει το ενδεχόµενο να συνεχίζει να επηρεάζεται ή να συνεχίζει να επηρεάζει άλλον εξοπλισµό. Εάν υπάρχουν παρεµβολές, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεµβολές µε ένα από τα παρακάτω µέτρα: Επανατοποθέτηση και αναπροσανατολισµός των δύο εξοπλισµών ή/και αύξηση της µεταξύ τους απόστασης Σύνδεση του εξοπλισµού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωµα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο άλλος εξοπλισµός Αναζήτηση βοήθειας από έµπειρο τεχνικό. Ασφάλεια και συντήρηση III

5 Πίνακας περιεχοµένων 1.0 Εισαγωγή Τυπική αιµοδυναµική παρακολούθηση Λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση Ταχεία εκκίνηση Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις Λειτουργία του LiDCOrapid Εγκατάσταση Εγκατάσταση εξοπλισµού Οθόνη εκκίνησης LiDCOsmart Οθόνη ρυθµίσεων Κατώφλι ανιχνευτή παλµών Βαθµονόµηση µέσω της Καταχώρησης CO Λειτουργία Επισκόπηση της οθόνης LiDCOrapid Οθόνη αιµοδυναµικής παρακολούθησης Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων Οθόνη αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου Σήµανση συµβάµατος ιαµόρφωση οθόνης LiDCOrapid Λίστα συµβαµάτων Οθόνες ιστορικού και διαγράµµατος Οδηγίες ασφαλείας, συντήρησης και καθαρισµού Αντιµετώπιση προβληµάτων του LiDCOrapid Παραρτήµατα 40 Α. Οθόνη µηχανικών εργασιών 40 Β. Προδιαγραφές 45 Γ. οκιµή ηλεκτρικής ασφάλειας 47. ιάταξη συνδέσµων στο µόνιτορ 50 Ε. Επιλογές στερέωσης LiDCOrapid 51 ΣΤ. Βιβλιογραφία 53 Έκδοση 1.04 IV

6 V

7 1.0 Εισαγωγή Το LiDCOrapid είναι µια ελάχιστα επεµβατική συσκευή για την αιµοδυναµική παρακολούθηση µε χρήση του αλγορίθµου PulseCO, όπου από την υπάρχουσα κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης του ασθενή απορρέουν ο ονοµαστικός όγκος παλµού και η καρδιακή συχνότητα. Η απεικόνιση έχει σχεδιαστεί για µια µόνο οθόνη βοηθώντας στην εύκολη προβολή και λήψη αποφάσεων. Το LiDCOrapid βοηθά στη βέλτιστη εφαρµογή των στρατηγικών διαχείρισης µε βάση τον στόχο (goal directed management, GDM), χρησιµοποιώντας τον κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και κλινικά επικυρωµένο αλγόριθµο PulseCO. Αναπτύχθηκε για ιατρούς που περιθάλπουν οξείς πάσχοντες ώστε να λαµβάνουν άµεσα απαντήσεις σχετικά µε την αιµοδυναµική κατάσταση και τα υγρά του ασθενούς. Το µόνιτορ LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό στην ερµηνεία του, γρήγορο στην εγκατάστασή του αλλά και να διαχειρίζεται µε αποτελεσµατικό τρόπο την αιµοδυναµική σε χειρουργηµένους ασθενείς ή οποιονδήποτε άλλο αιµοδυναµικά ασταθή ασθενή που απαιτεί υποστήριξη µε υγρά και φάρµακα. Το LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από ιατρούς ή νοσηλευτές για τον εντοπισµό δυνητικά επιβλαβών µεταβολών στην αιµοδυναµική κατάσταση του ασθενούς και µετά να βοηθά το χρήστη στην επιλογή, χρήση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπευτική παρέµβαση. Το LiDCOrapid είναι το πρώτο αιµοδυναµικό µόνιτορ ειδικά σχεδιασµένο για να χρησιµοποιείται στις λίαν απαιτητικές συνθήκες των χειρουργικών θαλάµων. Η συνεχής παροχή, παλµό προς παλµό, των αιµοδυναµικών δεδοµένων, διευκολύνει τη χρήση βελτιωµένων χειρουργικών προγραµµάτων βασισµένων σε φάρµακα και ενισχυµένα υγρά, σε ένα σηµαντικό αριθµό ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεµβάσεις µέτριου και υψηλού κινδύνου. Αυτή η προηγµένη µορφή περίθαλψης έχει αποδειχθεί ότι µειώνει τις επιπλοκές και το χρόνο νοσηλείας. 1 Εισαγωγή Έκδοση

8 1.1 Τυπική αιµοδυναµική παρακολούθηση Το LiDCOrapid είναι ένας συνδυασµός τόσο τυπικής όσο και λειτουργικής αιµοδυναµικής παρακολούθησης. Το τµήµα της τυπικής παρακολούθησης αποτελείται από την απεικόνιση των τάσεων (trend) δύο περιόδων που συσχετίζονται µε τις αριθµητικές τιµές των αιµοδυναµικών παραµέτρων. Οι παράµετροι συνδυάζονται µε µια φυσική οµαδοποίηση που διευκολύνει την ερµηνεία τους. Η ανώτερη τάση παρουσιάζει την αρτηριακή πίεση (συστολική, µέση και διαστολική) µαζί µε την καρδιακή συχνότητα. Κανονικά, η κατώτερη τάση είναι ρυθµισµένη να απεικονίζει τον όγκο παλµού. Αυτή µπορεί να διαµορφωθεί ώστε στη θέση της να απεικονίζεται η καρδιακή παροχή ή η περιφερική αγγειακή αντίσταση. Οι τιµές που απεικονίζονται στην κατώτερη τάση είναι ονοµαστικές εκτός κι αν το µόνιτορ βαθµονοµηθεί ως προς κάποια γνωστή τιµή για την καρδιακή παροχή. Η απεικόνιση των δύο περιόδων έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει τόσο την οξεία µεταβολή όσο και την πλήρη διαδικασία. Το τµήµα της οξείας µεταβολής παρουσιάζεται στο αριστερό µέρος της αριθµητικής απεικόνισης και έχει ρυθµιστεί σε µια µόνιµη κλίµακα των 2 λεπτών. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για σηµαντικές µεταβολές στις απεικονιζόµενες παραµέτρους έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Η καµπύλη τάσης (trend) της πλήρους διαδικασίας παρουσιάζεται στο αριστερό µέρος της του παραθύρου οξείας µεταβολής. Το παράθυρο αυτό απεικονίζει όλα τα δεδοµένα και αυτοµάτως αλλάζει την κλίµακα στον άξονα του χρόνου καθώς συλλέγονται περισσότερα δεδοµένα (το µέγιστο µέγεθος παραθύρου είναι οι 8 ώρες). Η καµπύλη τάσης της πλήρους διαδικασίας παρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα των µεταβολών και είναι χρήσιµη στην εξέταση των µακροχρόνιων αυξήσεων ή µειώσεων καθώς και στη µεταβολή των αιµοδυναµικών παραµέτρων από τις αρχικές. Εισαγωγή 2

9 1.2 Λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση Το LiDCOrapid είναι ένας συνδυασµός τόσο τυπικής όσο και λειτουργικής αιµοδυναµικής παρακολούθησης. Το τµήµα λειτουργικής παρακολούθησης αποτελείται από δύο διαφορετικές οµάδες απεικονίσεων (βλ. εικόνα) που παρέχουν µια προγνωστική ένδειξη της αποκρισιµότητας των υγρών αλλά και την ικανότητα αξιολόγησης των µεταβολών στις αιµοδυναµικές παραµέτρους ως αποτέλεσµα παρεµβάσεων, όπως είναι τα bolus υγρών, τα αγγειοδραστικά φάρµακα ή τα ινοτρόπα. Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από τη συνεχή ανάλυση, παλµό προς παλµό, της αρτηριακής πίεσης και του όγκου παλµού. Η απεικόνιση της απόκρισης του συµβάµατος χρησιµοποιείται στην παρακολούθηση της µεταβολής µιας αιµοδυναµικής παραµέτρου µετά από κάποια παρέµβαση (π.χ. δοκιµασία πρόκλησης µε υγρά ή αλλαγή στη φαρµακευτική θεραπεία). Η απεικόνιση έχει σχεδιαστεί για υπολογισµό της ποσοστιαίας (%) µεταβολής από τη γραµµή βάσης και εµφάνιση της γραφικής τάσης. Αυτό επιτρέπει να κατανοηθεί µε σαφή τρόπο, η πραγµατική αιµοδυναµική απόκριση στην παρέµβαση. Η απεικόνιση των µεταβλητών της αποκρισιµότητας του προφορτίου παρέχει πληροφορίες είτε για τη µεταβλητή του όγκου παλµού είτε για τη µεταβλητή του σφυγµού πιέσεως ως µακροχρόνια και βραχυχρόνια τάση του Delta SV (ή PP). Αµφότερες οι τάσεις διαθέτουν µια καθορισµένη ζώνη που δείχνει την τρέχουσα αποδεκτή αποκοπή για την πιθανή αποκρισιµότητα των υγρών. Η SVV τείνει να προβλέπει την αποκρισιµότητα των υγρών όταν οι τιµές είναι συνεχώς µεγαλύτερες του 10%. 2 Η PVV τείνει να προβλέπει την αποκρισιµότητα των υγρών όταν οι τιµές είναι διαρκώς µεγαλύτερες του 13%. 3 Η µακροχρόνια τάση είναι προσαρµοζόµενη µεταξύ 10 και 60 λεπτών και παρέχει έναν εύκολο τρόπο ερµηνείας της εικόνας της τιµής και της γενικής τάσης σε αυτές τις παραµέτρους. Καθώς οι τιµές και η τάση ξεπερνούν την «πράσινη ζώνη», καθίσταται ολοένα και πιο πιθανή η ανταπόκριση του ασθενή στα υγρά. Η βραχυχρόνια τάση καλύπτει µια περίοδο 30 δευτερολέπτων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε παρόµοιο τρόπο. Καθώς το πλάτος του κύµατος ξεπερνά την «πράσινη ζώνη», καθίσταται ολοένα και πιο πιθανή η ανταπόκριση του ασθενή στα υγρά. Με τη χρήση αυτής της απεικόνισης είναι επίσης εφικτό να ερµηνευτεί η σταθερότητα των εισερχόµενων δεδοµένων αλλά και να επιβεβαιωθεί η αναπνευστική συχνότητα. Για την εύκολη καταγραφή των δεδοµένων, παρέχεται και µια αριθµητική απεικόνιση Ο συνδυασµός των µεταβλητών της αποκρισιµότητας του προφορτίου και των απεικονίσεων της απόκρισης του συµβάµατος, σε συνδυασµό µε άλλες κλινικές ενδείξεις, παρέχουν την ευκαιρία να προβλεφθεί η απαραίτητη παρέµβαση και να παρατηρηθεί η πραγµατική αιµοδυναµική απόκριση των ασθενών. Έκδοση

10 1.3 Ταχεία εκκίνηση Βήµα 1: Συνδέστε τα καλώδια και πατήστε το διακόπτη ON (εικόνα 1) 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στο µόνιτορ και στην κατάλληλη πρίζα ρεύµατος 2. Ενεργοποιήστε το µόνιτορ µέσω του διακόπτη του ρεύµατος στο κάτω µέρος 3. Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο για την αρτηριακή πίεση στο µόνιτορ LiDCOrapid και στο κύριο µόνιτορ * ON/OFF Σήµα από το µόνιτορ (1 Volt = 100mmHg) Εικόνα 1 Είσοδος ρεύµατος Βήµα 2: Τοποθετήστε την κάρτα LiDCOsmart (εικόνα 2) 1. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται τόσο επάνω στο µόνιτορ όσο και στη LiDCOsmart 2. Να χρησιµοποιείτε µια καινούρια LiDCOsmart µε κάθε καινούριο ασθενή 3. Προσανατολίστε τη LiDCOsmart έτσι ώστε να µπορείτε να διαβάσετε το LiDCOrapid και το βέλος να δείχνει προς το µόνιτορ 4. Τοποθετήστε την κάρτα στον αναγνώστη - το χρυσό τσιπ να είναι στραµµένο προς τα εσάς 5. Όταν ολοκληρώσετε την οθόνη εκκίνησης θα εµφανιστεί το «Start» (Έναρξη νέου ασθενή) 6. Για να ξεκινήσετε, πιέστε το «Start». Μετά εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων Εικόνα 2 * Ανατρέξτε στην ενότητα για εναλλακτικές πηγές σήµατος µέσω της µονάδας ΒΡ. Εισαγωγή 4

11 Βήµα 3: Εισαγωγή δεδοµένων στην οθόνη ρυθµίσεων 1. Εισάγετε την ηλικία, το ύψος, το βάρος και την ταυτότητα του ασθενούς 2. Παρατηρήστε εάν η κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης ταιριάζει µε το κύριο µόνιτορ 3. Ελέγξτε εάν οι τιµές για τη συστολική, τη µέση και τη διαστολική αρτηριακή πίεση αλλά και την καρδιακή συχνότητα, βρίσκονται εντός του 5% των τιµών που απεικονίζονται στο κύριο µόνιτορ Βήµα 4: Εκκίνηση του LiDCOrapid 1. Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για να απεικονίσετε ένα υποµενού 2. Επιλέξτε το κουµπί Κύρια οθόνη Έκδοση

12 2.0 Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις Ενδείξεις για τη χρήση του συστήµατος αιµοδυναµικής παρακολούθησης LiDCOrapid Προοριζόµενη χρήση Προορισµός του συστήµατος αιµοδυναµικής παρακολούθησης LiDCOrapid είναι η χρήση του ως διαγνωστικού εργαλείου για τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής παροχής και των σχετικών αιµοδυναµικών παραµέτρων σε ενήλικους ασθενείς. Κατάλληλοι ασθενείς Ασθενείς στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αρτηριακοί καθετήρες και απαιτούν παρακολούθηση. Χώροι στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί - Ιατρικές και χειρουργικές ΜΕΘ - Χειρουργικοί θάλαµοι - Μονάδες αυξηµένης φροντίδας - Τµήµατα τραυµάτων / επειγόντων - Στεφανιαίες µονάδες εντατικής θεραπείας - Εργαστήρια καρδιακού καθετήρα Αντενδείξεις Η χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid αντενδείκνυται στους παρακάτω ασθενείς: Ασθενείς µε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας Ασθενείς που έχουν ακολουθήσει αγωγή µε ενδοαορτική αντλία (IABP) Ασθενείς µε εξαιρετικά φθίνουσες περιφερικές αρτηριακές γραµµές Ασθενείς µε περιφερική αρτηριακή αγγειοσύσπαση Προειδοποιήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid στους προαναφερόµενους τύπους ασθενών - η υποβάθµιση των επιδόσεων της συσκευής µπορεί να είναι σηµαντική σε αυτούς τους ασθενείς. Πριν τη χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid πρέπει να εξοικειωθείτε µε όλη τη λίστα των ενδείξεων, των αντενδείξεων και των προειδοποιήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες και εκπαίδευση για το προϊόν - Προτού χρησιµοποιήσετε το σύστηµα παρακολούθησης LiDCOrapid, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπαιδευθεί στη χρήση του συστήµατος και ότι έχετε εξοικειωθεί µε τις: - Αντενδείξεις & προειδοποιήσεις - Οδηγίες λειτουργίας - ενότητα 3 ΠΡΟΣΟΧΗ - Αρχικοί έλεγχοι του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid για την παθολογία του ασθενούς και την κατάσταση των περιφερικών αρτηριών Πριν τη χρήση, ελέγξτε τις σηµειώσεις του ασθενούς για ύπαρξη ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας. Σε τέτοιους ασθενείς το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid µπορεί να είναι ανακριβές. Η βαριά αγγειοσύσπαση/αγγειοσπασµός των περιφερικών αρτηριών µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην κυµατοµορφή της αρτηριακής πίεσης και συνεπώς στην ακρίβεια του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid - τέτοια συµβάµατα µπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις βαριάς περιφερικής αγγειοπάθειας, υπέρµετρης χορήγησης αγγειοσυσπαστικών φαρµάκων και υποθερµικών ασθενών. Ενδείξεις, αντενδείξεις και προειδοποιήσεις 6

13 Άλλες προειδοποιήσεις Κατά τη διάρκεια των ρυθµίσεων και κατά τη διάρκεια της χρήσης του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid, να διασταυρώνετε πάντα τις παραµέτρους της πίεσης και της καρδιακής συχνότητας που απεικονίζονται στο κεντρικό µόνιτορ. Οι παρακάτω παράµετροι, καρδιακή συχνότητα, συστολική, διαστολική και µέση πίεση, πρέπει όλες να βρίσκονται εντός του 5% των τιµών που απεικονίζονται στο κεντρικό/κύριο µόνιτορ. ώστε προσοχή στην καρδιακή συχνότητα, και εάν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το κατώφλι εντοπισµού των παλµών για τη ρύθµιση της συχνότητας - δείτε ενότητα Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) είναι έγκυρες µόνον σε ασθενείς µε κλειστούς θώρακες και σε τρόπο λειτουργίας πλήρους ελέγχου του αερισµού. Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) δεν είναι αξιόπιστες σε ασθενείς µε σηµαντική αρρυθµία. Το LiDCOrapid θα ειδοποιήσει όταν η διακύµανση της καρδιακής συχνότητας υπερβεί το 10%. Χρησιµοποιείτε πάντα στο σωστό σύστηµα καλωδίων του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid για σύνδεση στο κύριο µόνιτορ ή στη µονάδα LiDCO BP. Η LiDCO Ltd διαθέτει µια λίστα των συµβατών συστηµάτων καλωδίων µόνιτορ. Η µονάδα ΑΠ παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω ενός τυπικού επεµβατικού µετατροπέα αρτηριακής πίεσης αίµατος όταν έχει συνδεθεί σε ένα µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω τυπικής αναλογικής εξόδου από το µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ συνδέεται µε τυπική αναλογική έξοδο από το µόνιτορ ασθενή. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης δεν µπορεί να είναι το ίδιο ακριβής µε µια ανεξάρτητη βαθµονόµηση του αλγόριθµου PulseCO που έχει διενεργηθεί σωστά µε τη µέτρηση αραίωσης του δείκτη. Η εκτίµηση που χρησιµοποιείται έχει περιορισµούς παρόµοιους µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που βασίζεται σε µια νοµόγραµµη προσέγγιση για την εκτίµηση φυσικών χαρακτηριστικών. Το ιστορικό µεµονωµένων ασθενών µπορεί να περιλαµβάνει µια ποικιλία καταστάσεων που δυνητικά µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, όπως η χρόνια υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση ή/και ο διαβήτης, τα οποία µπορούν να µεταβάλλουν την αορτική χωρητικότητα. Όταν χρησιµοποιείτε το LiDCOrapid σε ασθενείς µε βαριά περιφερική αγγειοσύσπαση, πρέπει να είστε προσεκτικοί λόγω της προϋπάρχουσας πάθησης ή ως αποτέλεσµα αγωγής µε αγγειοδραστικό φάρµακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κερκιδική πίεση µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από την κεντρική αορτική πίεση. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης προέρχεται από in vivo δεδοµένα της κερκιδικής αρτηρίας και µπορεί να είναι λιγότερο ακριβής σε ασθενείς µε καθετήρες στη µηριαία αρτηρία 11. Προτού χρησιµοποιήσετε το µόνιτορ σε διαφορετικό ασθενή πρέπει να τερµατίζετε τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η πιθανότητα χρήσης εσφαλµένων παραµέτρων προετοιµασίας ή/και συντελεστών βαθµονόµησης κατά τον υπολογισµό της αιµοδυναµικής του νέου ασθενούς. Η κεντρική φλεβική πίεση/πίεση δεξιού κόλπου εισάγεται χειροκίνητα στην Οθόνη διαµόρφωσης - να ελέγχετε πάντα ότι χρησιµοποιείτε τη σωστή φλεβική πίεση πληρώσεως για τον υπολογισµό της περιφερικής αγγειακής αντίστασης/δείκτη. Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δεν είναι απαραίτητο να είναι απευθείας συνδεδεµένο στο εφαρµοσµένο τµήµα του ασθενούς (µεταγωγέας πίεσης). Τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η µεµονωµένη αναλογική έξοδος της πίεσης από κάποιο εγκεκριµένο µόνιτορ ασθενούς. Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δεν πρέπει να συνδέεται σε οποιονδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν συµµορφώνεται µε τα πρότυπα EN και EN (ή ισοδύναµα) για την ηλεκτρική ασφάλεια και τα πρότυπα της EMC. Βεβαιωθείτε ότι το µόνιτορ LiDCOrapid είναι στερεωµένο µε ασφάλεια και ότι όλα τα καλώδια ρεύµατος αλλά και τα συνοδευτικά καλώδια είναι σωστά διευθετηµένα ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στους ασθενείς, τους χρήστες ή τον εξοπλισµό. Μην εκθέτετε το µόνιτορ LiDCOrapid σε ακραίες θερµοκρασίες. Μη φράσσετε τα ανοίγµατα αερισµού του µόνιτορ LiDCOrapid. Έκδοση

14 3.0 Λειτουργία του LiDCOrapid 3.1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση εξοπλισµού Υποδείξεις τοποθέτησης Τοποθετήστε µε ασφάλεια το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid σύµφωνα µε τις πρακτικές του ιδρύµατός σας. Προαιρετικά παρελκόµενα στερέωσης µπορείτε να αγοράσετε από εγκεκριµένους προµηθευτές ιατρικού εξοπλισµού. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της LiDCO για να σας υποδείξει τις σχετικές εναλλακτικές επιλογές τοποθέτησης. ιαδικασία εγκατάστασης: Σύνδεση µε το τροφοδοτικό Μετά την ασφαλή στερέωση του µόνιτορ, συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος DC που παρέχεται µαζί µε το µόνιτορ στο πίσω µέρος και συνδέστε το σε πρίζα νοσοκοµειακού βαθµού. Το τροφοδοτικό του LiDCOrapid ρυθµίζεται αυτόµατα για τάσεις τροφοδοσίας από 100 έως 240 VAC και µετατρέπει την τάση εισόδου σε 24VDC για την τροφοδοσία µόνο του µοντέλου µόνιτορ POC. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζες ή πολύπριζα για τη σύνδεση του µόνιτορ µε το ρεύµα. Μη χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε άλλο αποσπώµενο καλώδιο ρεύµατος πέρα από το παρεχόµενο καλώδιο ρεύµατος. Σύνδεση του LiDCOrapid στο κύριο µόνιτορ του ασθενή Επιλογή 1: Απευθείας αναλογική είσοδος Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid έχει σχεδιαστεί για τη διασύνδεση µε τα τυπικά µόνιτορ των ασθενών τα οποία παρέχουν αναλογική έξοδο της κυµατοµορφής της αρτηριακής πίεσης. Η LiDCO Ltd ή ο τοπικός σας αντιπρόσωπος µπορεί να σας δώσει µια λίστα των συµβατών µόνιτορ / µονάδων για ασθενείς µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια ώστε να συνδέσετε το µόνιτορ του ασθενούς στην αναλογική έξοδο του µόνιτορ για την πίεση. Επιλογή 2/3: Μονάδα LiDCO BP Η µονάδα ΑΠ παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω ενός τυπικού επεµβατικού µετατροπέα αρτηριακής πίεσης αίµατος όταν έχει συνδεθεί σε ένα µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης του αίµατος µέσω τυπικής αναλογικής εξόδου από το µόνιτορ ασθενή. Η µονάδα ΑΠ συνδέεται µε τυπική αναλογική έξοδο από το µόνιτορ ασθενή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σηµαντικό να έχει βαθµονοµηθεί σωστά το κύριο µόνιτορ αρτηριακής πίεσης. Ελέγξτε ότι η απεικόνιση της πίεσης στο µόνιτορ είναι η ίδια µε την πίεση που απεικονίζεται στην οθόνη LiDCOrapid. Σηµείωση: Το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid δε διαθέτει πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Ο χρήστης αλληλεπιδρά µέσω της ευαίσθητης οθόνης αφής. Λειτουργία του LiDCOrapid 8

15 Αντενδείξεις: Καµία Προφυλάξεις: Ελέγξτε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ καθώς και τη µονάδα πριν από τη χρήση. Μην την χρησιµοποιήσετε αν έχει υποστεί ζηµιά. Όταν συνδέετε τα καλώδια, µην ασκείτε δύναµη. Απλώς ευθυγραµµίστε τα και συνδέστε τα προσεκτικά. Εισάγετε και αφαιρείτε τα καλώδια χρησιµοποιώντας το βύσµα. Χρησιµοποιείτε την ένδειξη για την ευθυγράµµιση των βυσµάτων. Εξαρτήµατα µονάδας ΑΠ LiDCO Μονάδα πίεσης αίµατος Καλώδιο διεπαφής µονάδας ΑΠ (ειδικό για τον τύπο του µετατροπέα) Καλώδιο USB Βάρος: 300 g ΥxΠxΜ: 10x207x4 mm Μήκος καλωδίου: 3 m Μήκος καλωδίου: 20 cm Καλώδιο USB Α σε Β Επιλογή διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Η επιλογή του διαύλου πρέπει να γίνει κατά την πρώτη χρήση της µονάδας ΑΠ. Ο επιλεγµένος δίαυλος είναι ο προεπιλεγµένος δίαυλος για κάθε µελλοντική χρήση. Επιλογή διαύλου απαιτείται και πάλι µόνο αν αλλάξει ο δίαυλος εισόδου καλωδίου. Πατήστε το για να εµφανιστεί το παράθυρο επιλογής διαύλου. (βλ. παρακάτω) Επιλέξτε τον κατάλληλο δίαυλο για τη σύνδεση καλωδίου. Εµφανίζεται µια κυµατοµορφή στο σχετικό παράθυρο που είναι συνδεδεµένο στο IBP. ίαυλος 1: Μετατροπέας IBP - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 2: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 3: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μόνιτορ LiDCO Βεβαιωθείτε ότι η πίεση και η καρδιακή συχνότητα αντιστοιχούν στις τιµές του µόνιτορ ασθενή Σηµείωση: Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί πριν εµφανιστούν οι τιµές πίεσης και καρδιακής συχνότητας Πατήστε το για να µηδενιστεί η πίεση στο δίαυλο 1 όταν µηδενιστεί το µόνιτορ ασθενή Πατήστε το όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη Επιλεγµένος δίαυλος Κουµπί µηδενισµού Σύνδεση καλωδίου Ουδός ανιχνευτή παλµών Κουµπί εξόδου Έκδοση

16 Συνδέσεις διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Σύνδεση διαύλου 1: Είσοδος µετατροπέα IBP 1. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στη µονάδα ΑΠ 2. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στο καλώδιο του µόνιτορ ασθενή 3. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας ΑΠ στο καλώδιο του µετατροπέα IBP 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο µόνιτορ LiDCO και στη µονάδα ΑΠ Σύνδεση διαύλου 2: Εναλλακτική αναλογική είσοδος 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο µόνιτορ LiDCO και στη µονάδα ΑΠ 5. Συνδέστε το καλώδιο αναλογικής εισόδου από το µόνιτορ ασθενή στη µονάδα ΑΠ Αντιµετώπιση προβληµάτων µονάδας ΑΠ LiDCO εν παρατηρείται κυµατοµορφή ΑΠ σε κανένα δίαυλο Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των καλωδίων Για το δίαυλο 2, µηδενίστε τη κυµατοµορφή IBP του µόνιτορ ασθενή εν εµφανίζονται τιµές για το δίαυλο 1 Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί για να εµφανιστούν οι τιµές Αποτυχία µηδενισµού: Μεταβαλλόµενο σήµα Βεβαιωθείτε ότι το µόνιτορ ασθενή και ο µετατροπέας έχουν Αποτυχία µηδενισµού: Μεγάλη αντιστάθµιση µηδενιστεί εν εµφανίζονται τιµές ή κυµατοµορφή ΑΠ για το δίαυλο 2 Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εν υπάρχει καλώδιο για το δίαυλο 2 Το BPM συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις EMC. Ενδέχεται ωστόσο να επηρεαστεί ή/και να επηρεάσει άλλον εξοπλισµό. Αν προκύψουν παρεµβολές: Προδιαγραφές & σύµβολα µονάδας ΑΠ LiDCO Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της LiDCO για να προµηθευτείτε ένα καλώδιο. Προσδιορίστε το µοντέλο του µόνιτορ ασθενή. Επανατοποθετήστε ώστε να αλλάξει ο προσανατολισµός ή/και αυξήστε την απόσταση µεταξύ των εξοπλισµών. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε παροχή ρεύµατος που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωµα Ευαισθησία συµβατών µετατροπέων 5uV/Ve/mmHg. Αναλογική κυµατοµορφή 1 V=100 mmhg, 0-2,5 VDC, αντιστάθµιση 0 V. Ακρίβεια: +/-3% της πλήρους κλίµακας Ισχύς (USB): 5 VDC, 500 ma το µέγ. εν παρέχει προστασία έναντι εισροής νερού. Εφαρµοσµένο εξάρτηµα τύπου CF. Μονωµένο εξάρτηµα ασθενή τύπου F (κινητό) που παρέχει υψηλό βαθµό προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας, κατάλληλο για χρήση κατά την απινίδωση. ανάκτηση απινίδωση <5 δευτερόλεπτα. Η οµοσπονδιακή νοµοθεσία (των Η.Π.Α.) δεν επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής παρά µόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε) περί ιατρικών συσκευών. Το BPM δεν είναι κατηγορίας AP ή κατηγορίας APG και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε εγγύτητα εύφλεκτου µίγµατος αναισθητικού µε αέρα ή οξυγόνο ή νιτρώδες οξείδιο. Λειτουργία του LiDCOrapid 10

17 Εγκατάσταση & καθαρισµός µονάδας ΑΠ LiDCO Καθαρισµός: 1. Καθαρίστε το καλώδιο και τη µονάδα µε µαλακό πανί εµποτισµένο µε νερό. 2. Σκουπίστε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα Προφυλάξεις: Μην εµβαπτίζετε το καλώδιο ή τη µονάδα σε υγρό. Απολύµανση: 1. Απολυµάνετε το καλώδιο και τη µονάδα µε µαλακό πανί εµποτισµένο µε αιθανόλη 75% ή ισοπροπανόλη 70% ή γλουταραλδεΰδη 2%. 2. Σκουπίστε την πλεονάζουσα ποσότητα υγρού και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα Η µονάδα ΑΠ στερεώνεται στην πλάκα VESA στο πίσω µέρος του µόνιτορ LiDCO Το LiDCOrapid µπορεί να στερεωθεί σε βάση ή/και σφιγκτήρα ορθοστάτη LiDCOplus µπορεί να στερεωθεί σε τροχήλατη βάση Αποσυνδέστε το µόνιτορ από την παροχή ρεύµατος πριν από τον καθαρισµό/απολύµανση. Μήκος βίδας M4, mm LiDCOrapid (POC-125) LiDCOrapid (DTP-1201) Figure A Σφιγκτήρας ορθοστάτη 25 mm 12 mm Figure C Βάση & σφιγκτήρας ορθοστάτη 25 mm 16 mm Figure D Βάση 25 mm 16 mm Ανατρέξτε στις σελίδες 52 για εικόνες σχετικά µε την εγκατάσταση της µονάδας ΑΠ Έκδοση

18 Εκκίνηση του µόνιτορ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χρησιµοποιώντας το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται κοντά στο καλώδιο του ρεύµατος. Ο διακόπτης του ρεύµατος δεν ασφαλίζει και επιστρέφει στην αρχική του θέση. Το µόνιτορ ολοκληρώνει τη ρουτίνα εκκίνησής τουκαι απεικονίζει την Οθόνη εκκίνησης Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF. Επιλογή 1: Απευθείας αναλογική είσοδος σήµατος στο LiDCOrapid µέσω του καναλιού 3 ON/OFF Σήµα από το µόνιτορ (1 Volt = 100mmHg) Είσοδος ρεύµατος Επιλογή 2: Αναλογική είσοδος µέσω της µονάδας BP στο κανάλι 2 Επιλογή 3: Απευθείας είσοδος BP µέσω της µονάδας BP στο κανάλι 1. Λειτουργία του LiDCOrapid 12

19 3.1.2 Οθόνη εκκίνησης Η Οθόνη εκκίνησης αποτελεί την είσοδο για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του ασθενή µε το LiDCOrapid. Για να ξεκινήσετε εισάγετε τη LiDCOsmart στον αναγνώστη των καρτών. Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση, πιέστε «Start». Θα απεικονιστεί η Οθόνη ρυθµίσεων. Εάν η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί και προηγουµένως στον ίδιο ασθενή και δεν έχει λήξει, τότε η Οθόνη ρυθµίσεων θα δείξει ότι η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως. Εάν γίνεται παρακολούθηση του ίδιου ασθενή, πιέστε το κουµπί «Resume» (Ανάκτηση προηγούµενου ασθενή). Θα απεικονιστεί η Οθόνη ρυθµίσεων. Όλες οι λεπτοµέρειες για τον ασθενή εισάγονται αυτόµατα. Εάν έχει λήξει η LiDCOsmart, τότε η Οθόνη εκκίνησης θα το δείξει και θα χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί µια καινούρια LiDCOsmart. Έκδοση

20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να εισάγετε πλήρως την LiDCOsmart εντός του αναγνώστη καρτών. Εάν η κάρτα δεν αναγνωρίζεται, αφαιρέστε την και εισάγετέ την πάλι LiDCOsmart Η κάρτα LiDCOsmart χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Η LiDCOsmart είναι µια κάρτα που χρησιµοποιείται σε έναν και µόνον ασθενή. Κατά την εισαγωγή µιας έγκυρης LiDCOsmart, η Οθόνη εκκίνησης δείχνει «Press Start New Patient» (Πιέστε Έναρξη νέου ασθενή) για να ξεκινήσει. Εάν η LiDCOsmart έχει χρησιµοποιηθεί και προηγουµένως, η Οθόνη ρυθµίσεων θα δείξει «Press Resume Previous Patient» (Πιέστε Ανάκτηση προηγούµενου ασθενή). Η LiDCOsmart έχει µια προκαθορισµένη περίοδο χρήσης, η οποία αναγράφεται επάνω στην κάρτα. Όταν ξεκινά η παρακολούθηση καταγράφεται η έναρξη. Μόλις παρέλθει η χρονική περίοδος, η κάρτα λήγει. Εάν αυτό συµβεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, η παρακολούθηση συνεχίζεται. Μόλις η κάρτα αφαιρεθεί από το µόνιτορ ή τερµατιστεί η λειτουργία του µόνιτορ, η LiDCOsmart δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. Ο τρόπος τοποθέτησης της κάρτας: Αποφεύγετε τη θερµότητα, τις χαρακιές, την υγρασία και να µην λυγίζετε την κάρτα Λειτουργία του LiDCOrapid 14

21 3.1.4 Οθόνη ρυθµίσεων Για κάθε νέο ασθενή εισάγετε στα κίτρινα τονισµένα πλαίσια τις πληροφορίες για τον ασθενή. Εάν συνεχίζετε µε προηγούµενο ασθενή, τα πλαίσια αυτά συµπληρώνονται αυτόµατα και δεν µπορούν να αλλαχθούν. Η κυµατοµορφή αρτηριακής πίεσης θα εµφανιστεί όταν συνδεθεί το καλώδιο σήµατος ή η µονάδα BP. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα εµφανιστούν οι τιµές για την πίεση και την καρδιακή συχνότητα. Το LiDCOrapid αναφέρει τις τιµές για τον όγκο παλµού (SV) και την καρδιακή παροχή (CO) οι οποίες βασίζονται στον αλγόριθµο PulseCO, και η κλιµάκωσή τους γίνεται µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Ο συντελεστής κλιµάκωσης του PulseCO αντανακλά τη µέγιστη αορτική χωρητικότητα που είναι συγκεκριµένη για τον κάθε ασθενή και η οποία γενικά διατηρείται σταθερή για σύντοµα χρονικά διαστήµατα. Από αρκετές µελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο αλγόριθµος PulseCO µπορεί να παρουσιάζει την τάση (trend) για έως 24 ώρες, χωρίς την ανάγκη βαθµονόµησης 5-10,12. Έκδοση

22 Για τον ειδικό συντελεστή κλιµάκωσης του κάθε ασθενή, το LiDCOrapid χρησιµοποιεί µια νοµόγραµµη εκτίµηση. Αυτή αναπτύχθηκε χρησιµοποιώντας in vivo δεδοµένα βαθµονόµησης από µετεγχειρητικούς ασθενείς µε τα δεδοµένα των κυµατοµορφών της κερκιδικής αρτηριακής πίεσης. Εν συνεχεία, η νοµόγραµµη εκτίµηση επαληθεύθηκε σε µια ανεξάρτητη κοόρτη ασθενών που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ, και προσέφεραν µια καλή συσχέτιση (r 2 =0,77) χωρίς συστηµατικά σφάλµατα και αποδεκτά όρια συµφωνίας (+/- 26%) σε σύγκριση µε τη βαθµονόµηση που βασίζονταν σε αραίωση δείκτη (indicator dilution).. Προειδοποιήσεις Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης δεν µπορεί να είναι το ίδιο ακριβής µε µια ανεξάρτητη βαθµονόµηση του αλγόριθµου PulseCO που έχει διενεργηθεί σωστά µε τη µέτρηση αραίωσης του δείκτη. Η εκτίµηση που χρησιµοποιείται έχει περιορισµούς παρόµοιους µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που βασίζεται σε µια νοµόγραµµη προσέγγιση για την εκτίµηση φυσικών χαρακτηριστικών. Το ιστορικό µεµονωµένων ασθενών µπορεί να περιλαµβάνει µια ποικιλία καταστάσεων που δυνητικά µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, όπως η χρόνια υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση ή/και ο διαβήτης, τα οποία µπορούν να µεταβάλλουν την αορτική χωρητικότητα. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε το LiDCOrapid σε ασθενείς µε βαριά περιφερική αγγειοσύσπαση λόγω προϋπάρχουσας πάθησης ή ως αποτέλεσµα αγωγής µε αγγειοδραστικό φάρµακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κερκιδική πίεση µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από την κεντρική αορτική πίεση. Η εκτίµηση του συντελεστή κλιµάκωσης προέρχεται από in vivo δεδοµένα της κερκιδικής αρτηρίας και µπορεί να είναι λιγότερο ακριβής σε ασθενείς µε καθετήρες στη µηριαία αρτηρία 11. Λειτουργία του LiDCOrapid 16

23 Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για την απεικόνιση ενός υποµενού: Έκδοση

24 Πιέστε το κουµπί αυτό για να µεταβείτε στη βασική οθόνη παρακολούθησης (βλ. ενότητα 3.2.1) Πιέστε το κουµπί CO για να εισάγετε απευθείας µια τιµή CO και να βαθµονοµήσετε το µόνιτορ (βλ. ενότητα 3.1.6) Πιέστε το Κατώφλι ανιχνευτή παλµών για να ρυθµίσετε την εσφαλµένη απεικόνιση της HR (βλ. ενότητα 3.1.5) Πιέστε το κουµπί ιαµόρφωση για να αλλάξετε την οθόνη LiDCOrapid (βλ. ενότητα 3.2.6) Πιέστε το κουµπί Έξοδος για να τερµατίσετε τη λειτουργία του LiDCOrapid Λειτουργία του LiDCOrapid 18

25 Επιλογή διαύλου µονάδας ΑΠ LiDCO Η επιλογή του διαύλου πρέπει να γίνει κατά την πρώτη χρήση της µονάδας ΑΠ. Ο επιλεγµένος δίαυλος είναι ο προεπιλεγµένος δίαυλος για κάθε µελλοντική χρήση. Επιλογή διαύλου απαιτείται και πάλι µόνο αν αλλάξει ο δίαυλος εισόδου καλωδίου. Πατήστε το για να εµφανιστεί το παράθυρο επιλογής διαύλου. (βλ. παρακάτω) Επιλέξτε τον κατάλληλο δίαυλο για τη σύνδεση καλωδίου. Εµφανίζεται µια κυµατοµορφή στο σχετικό παράθυρο που είναι συνδεδεµένο στο IBP. ίαυλος 1: Μετατροπέας IBP - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 2: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μονάδα ΑΠ ίαυλος 3: Αναλογική κυµατοµορφή ΑΠ - Μόνιτορ LiDCO Βεβαιωθείτε ότι η πίεση και η καρδιακή συχνότητα αντιστοιχούν στις τιµές του µόνιτορ ασθενή Σηµείωση: Ο δίαυλος 1 πρέπει να µηδενιστεί πριν εµφανιστούν οι τιµές πίεσης και καρδιακής συχνότητας Πατήστε το για να µηδενιστεί η πίεση στο δίαυλο 1 όταν µηδενιστεί το µόνιτορ ασθενή Πατήστε το όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη Επιλεγµένος δίαυλος Κουµπί µηδενισµού Σύνδεση καλωδίου Ουδός ανιχνευτή παλµών Κουµπί εξόδου Έκδοση

26 3.1.5 Κατώφλι ανιχνευτή παλµών ιαδικασίες για τη ρύθµιση της απεικόνισης της καρδιακής συχνότητας Πιέστε για να απεικονίσετε το παράθυρο για τη ρύθµιση του κατωφλίου του ανιχνευτή παλµών. Εάν η καρδιακή συχνότητα που απεικονίζεται στο κύριο µόνιτορ είναι χαµηλότερη από εκείνη που απεικονίζεται στο LiDCOrapid Πιέστε για να αυξήσετε το κατώφλι έως ότου ταιριάξει µε την απεικονιζόµενη καρδιακή συχνότητα. Εάν η καρδιακή συχνότητα που απεικονίζεται στο κύριο µόνιτορ είναι υψηλότερη από εκείνη που απεικονίζεται στο LiDCOrapid Πιέστε για να µειώσετε το κατώφλι έως ότου ταιριάξει µε την απεικονιζόµενη καρδιακή συχνότητα. Σηµείωση: Οι ασθενείς µε έκδηλη «αναπήδηση» της διαστολικής πίεσης µπορεί να ενεργοποιήσουν δύο φορές την καρδιακή συχνότητα στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Το Κατώφλι ανιχνευτή παλµών πρέπει να αυξηθεί όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι ασθενείς που βιώνουν ασταθή διδυµία, κατά περίπτωση, µπορεί να οδηγήσουν το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid σε υποεκτίµηση της καρδιακής συχνότητας. Μειώστε το κατώφλι για να αποκτήσετε τη σωστή καρδιακή συχνότητα Πιέστε για να εµφανίσετε την πληροφορία αυτή στο αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid. Λειτουργία του LiDCOrapid 20

27 3.1.6 Βαθµονόµηση µέσω της Καταχώρησης CO ή CF Το LiDCOrapid µπορεί να βαθµονοµηθεί εισάγοντας µια γνωστή τιµή για την καρδιακή παροχή (CO) ή το συντελεστή βαθµονόµησης (CF). Είναι σηµαντικό η βαθµονόµηση να πραγµατοποιείται σε µια αιµοδυναµικά σταθερή περίοδο µε ελάχιστη διακύµανση στην αρτηριακή πίεση ή την καρδιακή συχνότητα. Η καταχώρηση της καρδιακής παροχής πρέπει να γίνεται έγκαιρα για την αποφυγή εισαγωγής κάποιου συστηµατικού σφάλµατος λόγω µιας αλλαγής στην κατάσταση του ασθενή. Λίστα ελέγχου πριν τη βαθµονόµηση Η απόδοση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid µπορεί να είναι υποβαθµισµένη στους παρακάτω ασθενείς: Ασθενείς µε ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας Ασθενείς που έχουν ακολουθήσει αγωγή µε ενδοαορτική αντλία (IABP) Ασθενείς µε εξαιρετικά φθίνουσες περιφερικές αρτηριακές γραµµές Ασθενείς µε περιφερική αρτηριακή αγγειοσύσπαση ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιµοποιείτε το αιµοδυναµικό µόνιτορ LiDCOrapid στους προαναφερόµενους τύπους ασθενών - η υποβάθµιση των επιδόσεων της συσκευής µπορεί να είναι σηµαντική σε αυτούς τους ασθενείς. Πριν τη χρήση του αιµοδυναµικού µόνιτορ LiDCOrapid πρέπει να εξοικειωθείτε µε όλη τη λίστα των ενδείξεων, των αντενδείξεων και των προειδοποιήσεων. Η βαθµονόµηση πραγµατοποιείται στην Οθόνη ρυθµίσεων ή στη βασική Οθόνη. Πιέστε το κουµπί Περιήγηση για να απεικονίσετε το υποµενού Πιέστε το κουµπί Καταχώρηση CO για να απεικονιστεί το παράθυρο της βαθµονόµησης καρδιακής παροχής. Όταν το LiDCOrapid βαθµονοµείται µε οποιαδήποτε από τις µεθόδους, το n αφαιρείται από τις µεταβλητές SV, CO και SVR. Στις τάσεις SV και CO τοποθετείται µια κίτρινη επισήµανση. Έκδοση

28 Εισάγετε την τιµή για την CO στο πλαίσιο Measured CO (Μετρηµένη CO) και πιέστε το κουµπί Ισοστάθµιση (Equalize) για να δηµιουργήσετε έναν συντελεστή βαθµονόµησης. Πιέστε το πράσινο σηµάδι για να αποδεχθείτε τη βαθµονόµηση ή πιέστε το κόκκινο X για να την ακυρώσετε. Λειτουργία του LiDCOrapid 22

29 Εισάγετε την τιµή για τον Συντελεστή Βαθµονόµισης συντελεστή βαθµονόµησης (CF) στο πλαίσιο Measured CF (Μετρηµένος CF) Πιέστε το πράσινο σηµάδι για να αποδεχθείτε τη βαθµονόµηση ή πιέστε το κόκκινο X για να την ακυρώσετε Έκδοση

30 3.2 Λειτουργία Επισκόπηση της οθόνης LiDCOrapid Η βασική οθόνη παρακολούθησης είναι µια απλή οθόνη στο ύψος των µατιών (head up display) που συνδυάζει τόσο την τυπική όσο και τη λειτουργική αιµοδυναµική παρακολούθηση. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης µπορεί να δει τόσο τις µακροχρόνιες όσο και τις βραχυχρόνιες τάσεις (trend) σε βασικές παραµέτρους όπως οι BP, HR και SV. Οι παράµετροι SVV ή PPV για την αποκρισιµότητα του δυναµικού προφορτίου, παρέχουν µια πρόβλεψη για την εκτίµηση της αποκρισιµότητας των υγρών. Η αλλαγή σε παραµέτρους της λειτουργικής αιµοδυναµικής, όπως οι SV ή CO µέσω της Απόκρισης Συµβάµατος, Περιήγηση στην οθόνη Πιέστε το κουµπί CO για να αλλάξετε στην απεικόνιση σε τάση (trend) για την CO. Πιέστε το κουµπί SV για να αλλάξετε στην απεικόνιση σε τάση (trend) για την SV. Πιέστε την αριθµητική απεικόνιση CO (SV, SVR) για απεικόνιση του CI (SVI, SVRI) για 10 δευτερόλεπτα. προσφέρει άµεση ανταπόκριση στις παρεµβάσεις Λειτουργία του LiDCOrapid 24

31 Πιέστε για να αλλάζετε µεταξύ της απεικόνισης της Απόκρισης συµβάµατος και της κυµατοµορφής της BP Πιέστε για να αλλάξετε την παράµετρο που απεικονίζεται στο παράθυρο Event Response (Απόκριση συµβάµατος) Πιέστε για να εµφανιστεί ένα υποµενού Πιέστε για να επιστρέψετε στην Οθόνη ρυθµίσεων (3.1.4) Πιέστε για να επιστρέψετε στην Οθόνη διαµόρφωσης (3.2.6) Πιέστε για να εισάγετε ένα σύµβαµα (event) (3.2.5) Έκδοση

32 Πιέστε για να καταγράψετε την οθόνη ως αρχείο JPG Πιέστε για τερµατίσετε τη λειτουργία του µόνιτορ Πιέστε το κουµπί CO για να εισάγετε απευθείας µια τιµή CO και να βαθµονοµήσετε το µόνιτορ (βλ. ενότητα 3.1.6) Πιέστε για να απεικονίσετε την Chart screen (Οθόνη διαγραµµάτων) (3.2.8) Πιέστε για να απεικονίσετε την History screen (Οθόνη ιστορικού) (3.2.8) Λειτουργία του LiDCOrapid 26

33 3.2.2 Οθόνη αιµοδυναµικής παρακολούθησης Το LiDCOrapid προσφέρει τις τυπικές αιµοδυναµικές παραµέτρους της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας σε µια µοναδική απεικόνιση τάσης, που επιτρέπει τόσο µακροχρόνιες όσο και βραχυχρόνιες προβολές. Επιπλέον, το µόνιτορ απεικονίζει και τον ονοµαστικό όγκο παλµού, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο ανάλυσης της κυµατοµορφής της αρτηριακής πίεσης PulseCo. Η µακροχρόνια απεικόνιση περιέχει ολόκληρο το περιστατικό έως το µέγιστο των 8 ωρών. Ο άξονας του χρόνου ρυθµίζει αυτόµατα την κλίµακα για να έχει την υψηλότερη δυνατή ανάλυση της απεικονιζόµενης διάρκειας. Η απεικόνιση αυτή προσφέρει µια πλήρη επισκόπηση του περιστατικού, µε την ικανότητα αναγνώρισης των τάσεων αλλά και το σηµείο επίτευξης των στόχων. Στην απεικόνιση τάσης (trend) της κατώτερης οθόνης µπορεί να τοποθετηθεί µια γραµµή επισήµανσης για να τονίσει µια γραµµή βάσης ή τον ορισµό ενός στόχου. Η βραχυχρόνια ή οξεία απεικόνιση παρουσιάζει τα δεδοµένα µιας σταθερής περιόδου 2 λεπτών. Αυτό προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να παρατηρούνται οι άµεσες αλλαγές και να υπάρχει µια έγκαιρη προειδοποίηση για πιο άµεση ανταπόκριση. Αγγίξτε τον κάθετο άξονα για απεικόνιση του παραθύρου ελέγχου. Αγγίξτε στο εσωτερικό του γραφήµατος για απεικόνιση του παραθύρου στόχου για τα CO, SV ή SVR Η κλίµακα και για τους δύο άξονες µπορεί να ρυθµιστεί αποεπιλέγοντας το Auto-scale (Αυτόµατη κλίµακα) και χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης. Η επιλογή της γραµµής στόχου µπορεί να γίνει επιλέγοντας το πλαίσιο on. Μπορεί να ρυθµιστεί χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης. Έκδοση

34 Όταν επισηµανθούν τα συµβάµατα (events), απεικονίζονται τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη µακροχρόνια οθόνη της MAP και της HR. Στη δεξιά οθόνη µπορεί να παρουσιαστεί ο µέσος όρος των αριθµητικών δεδοµένων για περιόδους 10, 20 ή 30 δευτερολέπτων. Αυτό µπορεί να ρυθµιστεί στην οθόνη διαµόρφωσης (3.2.6). Για αλλαγή της απεικόνισης τάσης πιέστε το κουµπί των παραµέτρων. Πιέστε το κουµπί CO για να αλλάξετε σε µια τάση για την CO. Πιέστε το κουµπί SV για να αλλάξετε σε µια τάση για την SV. Μπορεί να γίνει ταχεία απεικόνιση καταχωρηµένων ή απόλυτων αριθµητικών τιµών πιέζοντας στο εσωτερικό της αριθµητικής απεικόνισης. Πιέστε την αριθµητική απεικόνιση CO (SV, SVR) για απεικόνιση του CI (SVI, SVRI) Η εναλλακτική τιµή εµφανίζεται σε ανεστραµµένα χρώµατα για 10 δευτερόλεπτα. Λειτουργία του LiDCOrapid 28

35 3.2.3 Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων Η Οθόνη απόκρισης συµβαµάτων (events) χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των αλλαγών σε µια αιµοδυναµική παράµετρο ως αποτέλεσµα µιας θεραπευτικής παρέµβασης. Απλά πιέστε το πράσινο κουµπί της «αναπαραγωγής» για να ξεκινήσετε και η οθόνη θα παρουσιάσει τις σχετικές αλλαγές στην παράµετρο, τόσο γραφικά όσο και αριθµητικά, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µιας περιόδου έως και 40 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί, πιέστε το κόκκινο κουµπί για τη «διακοπή». Για να µηδενίσετε την έναρξη, απλά πατήστε το κουµπί «επανεκκίνηση» και η οθόνη καθαρίζει και µπορείτε να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Η προεπιλεγµένη παράµετρος για απεικόνιση είναι ο Όγκος παλµού (Stroke Volume) και το διάστηµα απεικόνισης/µέσου όρου είναι τα 10 δευτερόλεπτα (δυνατότητα ρύθµισης σε 20, 30secs (δευτ.) ή off (απενεργοποίηση)). Αυτά µπορείτε να τα αλλάξετε από την οθόνη διαµόρφωσης (βλ. ενότητα 3.2.6). Εναλλακτικά, πιέστε την ονοµασία της παραµέτρου για να εναλλάσσεστε µεταξύ των Cardiac Output (Kαρδιακή παροχή), Mean Arterial Pressure (Μέση αρτηριακή πίεση), Heart Rate (Καρδιακή συχνότητα) ή Systemic Vascular Resistance (Περιφερική αγγειακή αντίσταση). Όταν κάποιο σύµβαµα ξεκινήσει, επανεκκινήσει ή διακοπεί, αυτοµάτως τίθεται µια επισήµανση συµβάµατος. Εάν δεν είναι αναγκαία, η επισήµανση αυτή µπορεί να ακυρωθεί επιλέγοντας το κόκκινο Χ. Οι πληροφορίες του συµβάµατος καταχωρούνται ως φυσιολογικές για να υπάρξει καταγραφή της παρέµβασης. Όταν εκτελείται η απόκριση συµβάµατος, µπορούν να καταχωρηθούν και άλλα συµβάµατα. (βλ ) Η Απόκριση συµβαµάτων γίνεται τάση όταν η απεικόνιση απόκρισης συµβαµάτων φθάσει τα 40 λεπτά δεδοµένων. Κάθε καινούριο σηµείο δεδοµένων εµφανίζεται στα δεξιά και το αµέσως προηγούµενο σηµείο εξαφανίζεται στα αριστερά. Πιέστε για να εναλλάσσεστε µεταξύ της απεικόνισης της κυµατοµορφής Blood Pressure (Αρτηριακή πίεση) και της απεικόνισης Event Response (Απόκριση συµβάµατος). Έκδοση

36 3.2.4 Οθόνη αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου Η απεικόνιση της αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου (Dynamic Preload Responsiveness Display) χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει την πιθανή ανταπόκριση ενός ασθενούς σε µια δοκιµασία πρόκλησης µε υγρά. Για την εύκολη χρήση τα δεδοµένα απεικονίζονται στην οθόνη τόσο γραφικά όσο και αριθµητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) είναι έγκυρες µόνον σε ασθενείς µε κλειστούς θώρακες και σε τρόπο λειτουργίας πλήρους ελέγχου του αερισµού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µεταβλητές απόκρισης δυναµικού προφορτίου (π.χ. SVV ή PPV) δεν είναι αξιόπιστες σε ασθενείς µε σηµαντική αρρυθµία. Το LiDCOrapid θα ειδοποιήσει όταν η διακύµανση της καρδιακής συχνότητας υπερβεί το 10%. Η απεικόνιση αποτελείται από δύο ανεξάρτητα γραφήµατα τάσεων. Το πρώτο είναι µια τάση είτε της ιακύµανσης του όγκου παλµού (Stroke Volume Variation, SVV) είτε της ιακύµανσης του σφυγµού πιέσεως (Pulse Pressure Variation, PPV) για µια περίοδο λεπτών. Αγγίξτε την περιοχή του κάθετου άξονα για ρύθµιση της απεικόνισης Προφορτίου. Ρυθµίστε τη χρονική περίοδο ή την κλίµακα πιέζοντας τα κουµπιά αύξησης/µείωσης στο παράθυρο ελέγχου. Λειτουργία του LiDCOrapid 30

37 Το δεύτερο, η Delta SV (ή PP), είναι µια σταθερή τάση 30 δευτερολέπτων της αλλαγής όγκου παλµού (ή του σφυγµού πιέσεως) κανονικοποιηµένη στον τρέχοντα µέσο όγκο παλµού (ή σφυγµό πιέσεως). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια ποσοστιαία τιµή που ταλαντεύεται γύρω από µια γραµµή βάσης του 0. Η απεικόνιση αυτή δίνει µια σαφή γραφική ένδειξη του αναπνευστικού κύκλου και της ποιότητας σήµατος. Όσο πιο ηµιτονοειδές είναι το σήµα τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Κάθε κύµα αντανακλά έναν αναπνευστικό κύκλο όπως αντανακλάται από την αλλαγή του SV (ή PP). Η αριθµητική τιµή της SVV (ή της PPV) απεικονίζεται µαζί µε τη διακύµανση της καρδιακής συχνότητας. Όταν η HRV υπερβαίνει το 10% της SVV (ή της PPV) θεωρείται αναξιόπιστη. Το φόντο της απεικόνισης της HRV αλλάζει σε κίτρινο και η τάση της απεικόνισης της αποκρισιµότητας του δυναµικού προφορτίου θα επισηµάνει αναξιόπιστα δεδοµένα χρησιµοποιώντας µια κίτρινη γραµµή για κάθε σηµείο επηρεασµένων δεδοµένων. Πιέστε αυτό το κουµπί για να αλλάξετε την απεικόνιση στην PPV. Έκδοση

38 3.2.5 Σήµανση συµβάµατος Κατά τη διάρκεια της χρήσης του LiDCOrapid µπορείτε να σηµάνετε συµβάµατα οποιαδήποτε στιγµή. Στην απεικόνιση της αιµοδυναµικής παρακολούθησης τοποθετείται µια επισήµανση µαζί µε τον αριθµό του συµβάµατος. Μπορείτε να εισάγετε ένα σχόλιο για κάθε σύµβαµα ξεχωριστά. Γίνεται παράθεση των τυπικών τύπων συµβαµάτων στα οποία µπορείτε να εισάγετε επιπλέον πληροφορίες. ιατίθεται µια πλήρης λίστα συµβαµάτων για επισκόπηση οποιαδήποτε στιγµή, και µπορούν να προστεθούν πληροφορίες για συµβάµατα του παρελθόντος (βλ. ενότητα 3.2.7). Πιέστε για να επιλέξετε το υποµενού και επιλέξτε για να σηµάνετε ένα σύµβαµα Χρησιµοποιήστε το παρακάτω παράθυρο για καταχωρήσετε κάποιο σχόλιο στο σύµβαµα: Επιλέξτε έναν τύπο συµβάµατος και χαρακτηριστικό. Πιέστε το λευκό πλαίσιο για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες Όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια πιέστε το πράσινο σηµάδι, το οποίο θα προσθέσει την επισήµανση, ή το κόκκινο X για ακύρωση. Σηµείωση: Τη στιγµή που πιέζεται το κουµπί η επισήµανση συµβάµατος τοποθετείται στον πλησιέστερο παλµό. Λειτουργία του LiDCOrapid 32

39 3.2.6 ιαµόρφωση οθόνης LiDCOrapid Η οθόνη LiDCOrapid µπορεί να διαµορφωθεί ώστε να απεικονίζει διαφορετικές παραµέτρους, σε διαφορετικό µέσο όρο διαστηµάτων ή στόχους διαφορετικούς από τους προεπιλεγµένους. Πιέστε το κουµπί διαµόρφωσης Αιµοδυναµική τάση: Απόκριση συµβάµατος: για να προβείτε σε αλλαγές στην απεικόνιση. Οι παράµετροι µπορούν να απεικονίζονται είτε σε απόλυτες τιµές είτε καταχωρηµένες βάσει της επιφάνειας σώµατος Η περίοδος διαµόρφωσης της µέσης τιµής για την αριθµητική απεικόνιση µπορεί να επιλεγεί µεταξύ: Χωρίς µέσο όρο, 10, 20 (προεπιλεγµένη) ή 30 δευτερόλεπτα Μπορεί να γίνει απεικόνιση CO/SV (προεπιλεγµένη) ή CO/SVR ή SV/SVR Ο Όγκος παλµού (προεπιλεγµένο) µπορεί να αντικατασταθεί µε τα CO, MAP, HR ή SVR Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα ενηµέρωσης των δεδοµένων µεταξύ των 10 (προεπιλεγµένη), 20 ή 30 δευτερολέπτων Παράµετροι αποκρισιµότητας δυναµικού προφορτίου: SVV (προεπιλεγµένο) ή PPV Όριο ζώνης στόχου SVV: 10% (προεπιλεγµένο) Όριο ζώνης στόχου PPV: 13% (προεπιλεγµένο) Έκδοση

40 3.2.7 Λίστα συµβαµάτων Πιέστε το κουµπί αυτό για να απεικονίσετε µια λίστα συµβαµάτων όπως παρουσιάζεται παρακάτω Για την επιλογή ενός συµβάµατος πιέστε τα κουµπιά αυτά για κύλιση µεταξύ των συµβαµάτων, ή απλά αγγίξτε τη γραµµή πληροφοριών συµβαµάτων. Πιέστε το κουµπί Event (Σύµβαµα), Characteristic (Χαρακτηριστικό) ή Additional Information (Επιπλέον πληροφορίες) για επεξεργασία των πληροφοριών συµβαµάτων. Σηµείωση: εν µπορεί να γίνει αλλαγή στο χρόνο συµβάµατος. Λειτουργία του LiDCOrapid 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου

11 Μικρόφωνο 12 Βύσµα µικροφώνου Πληροφορίες προϊόντος Κιτ αυτοκινήτου Μικρόφωνο Κοντό µικρόφωνο 1 Πρίζα 12 V 2 Σύνδεση µικροφώνου 3 Πλήκτρο σύνδεσης 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε/κόκκινο) 5 Κουµπί κλήσης 6 Κουµπί έντασης + Χρήση 1 7 Κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007 GR ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διέγερση νεύρων μέσω ηλεκτρικού ρεύματος 2 κανάλια με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης Μπλε φωτισμός φόντου οθόνης 1 προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος

SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος SDI / Ultramat 2 Δονητής Αµαλγάµατος Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον δονητή αµαλγάµατος διπλής τάσης, ο οποίος έχει ένα χρονόµετρο υψηλής ακρίβειας που ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα