ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: ΩΟΞΣ46ΨΧΕΔ-7ΟΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο : TELEFAX : Α.Φ.Μ. : CERTIFIED M.S. ISO 9001: /Δ ISO 14001: /Π ΕΙΔ. ΑΡΙΘΜ: 4/ ΑΙΤ.ΥΠΗΡ.:ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: Ημερομηνία Διεξαγωγής: Αντικείμενο Διαγωνισμού: Είναι η Προμήθεια Ενός (1) σιδηροδρομικού οχήματος επιθεώρησης, καταγραφής, επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # ,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και # ,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή Αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις προμηθευτών και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 1

2 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα π. μ ακριβώς στον 9 ο όροφο του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα, στοιχεία, στη Δ/νση Προμηθειών και Εφοδιασμού της ΟΣΕ οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 229), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης και να τύχουν συμμετοχής κατά την διαδικασία αποσφράγισης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν απευθείας στην Επιτροπή Αποσφράγισης τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω αναφερθείσα ημερομηνία και ώρα Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι: α. Η λέξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ " με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΙΠΕΦ) του ΟΣΕ Καρόλου γ. Ο αριθμός διακήρυξης, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο αριθμός FAX (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας). Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προμηθευτή αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία του σημείου 2.3.δ. της παρούσης τόσο για τον προμηθευτή, όσο και για τον εκπρόσωπό του. Όλα τα ανωτέρω θα αναγράφονται και στους, εντός του κυρίως φακέλου, επί μέρους σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις: α. " ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ " β. " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γ. " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ " 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο προσφέρων οφείλει να καταρτίσει την προσφορά του σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), όλα υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από εγγράφως αποδεδειγμένα νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και να την υποβάλλει ως ακολούθως: 3.1. Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν τρεις σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις: α. " ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ " β. " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ " γ. " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 2

3 καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 2.3.β.γ και δ) Εντός του σφραγισμένου φακέλου (α) θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εντός του σφραγισμένου φακέλου (β) της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" θα τοποθετηθούν όλα τα πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στη συνημμένη, στην παρούσα διακήρυξη, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ" του ΟΣΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, που αποτελούν σύμφωνα και με το συνημμένο πίνακα του άρθρου 5 5.4, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών Εντός του σφραγισμένου φακέλου (γ) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία όπως τιμές, ποσότητες, ολικές τιμές, όροι πληρωμής κλπ. που είναι αναγκαία για την οικονομική αξιολόγηση Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού να καλέσει τους συμμετέχοντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, δεν θα συνιστούν δε συμπλήρωση οιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς τους Όλοι οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. 4. ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.1. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι συνταχθέντα ή επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στην χώρα εγκατάστασής τους/του. Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία διαπιστώνεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων στην αγγλική γλώσσα Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν από δημόσια αρχή εγκατεστημένη σε συμβαλλόμενη χώρα της Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν / 1984 (Κύρωση Σύμβασης), απαιτείται να φέρουν την επισημείωση apostille, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο κράτος όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η δημόσια αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής. 4.5 Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας, παραλαμβάνοντας από το πρωτόκολλο τις προσφορές που ήδη έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο

4 Οι φάκελοι των διαγωνιζομένων αριθμούνται κατά τη σειρά κατάθεσης τους (σύμφωνα με τον ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης) και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής Ακολούθως, την ίδια ημέρα και στον 9 όροφο, στο Μέγαρο του ΟΣΕ οδός Καρόλου, 1-3 ΤΚ Αθήνα και ώρα Ελλάδος π.μ., μετά την παραλαβή των προσφορών από το πρωτόκολλο, και παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των συμμετεχόντων, ανοίγονται έ- νας ένας οι κυρίως φάκελοι με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών (3) σφραγισμένων υποφακέλων, ήτοι των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής. Εάν λείπει έστω και ένας υποφάκελος ή οι υποφάκελοι δεν είναι σφραγισμένοι, τότε η προσφορά απορρίπτεται αμέσως χωρίς να ανοιχτεί Κατόπιν αποσφραγίζονται, ένας - ένας, οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τα δικαιολογητικά που περιέχονται διαβάζονται μεγαλόφωνα κατά την καταχώρηση τους στα πρακτικά, έτσι ώστε να ακούγονται από τους ενδιαφερόμενους που τυχόν παρίστανται. Στα πρακτικά ειδικότερα γράφονται, η σειρά κατάθεσης των προσφορών, η επωνυμία των Οίκων (είτε συμμετέχουν αυτοτελώς, είτε σε Ένωση, είτε σε Κοινοπραξία), ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάθε ενός (ή ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, ή της Κοινοπραξίας), η εγγυητική επιστολή, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, τα οποία αριθμούνται όλα και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής Όταν ολοκληρωθεί το άνοιγμα των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, επιτρέπει στους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, να λάβουν γνώση των διαλαμβανομένων στοιχείων στις υποβληθείσες ήδη αποσφραγισθείσες προσφορές και σε μυστική συνεδρίαση, η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν ενστάσεις, οι φάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την εκδίκαση αυτών ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή τους που ορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το «στάδιο κατάθεσης των προσφορών» υ- ποβάλλει στην Δ/νση Προμηθειών και Εφοδιασμού αντίγραφο των πρακτικών με τις τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων και τη γνώμη της για τις ενστάσεις αυτές και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, επί των παραπάνω ενστάσεων, διαβιβάζονται τα πρακτικά του διαγωνισμού και το σύνολο των σφραγισμένων προσφορών στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών προσκαλεί εγγράφως τους διαγωνιζομένους, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, για την αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. 4

5 5.1.8 Την ημέρα που θα ορισθεί αποσφραγίζονται ένας - ένας οι υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με τη σειρά κατάθεσης τους, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχόντων και μονογράφεται το περιεχόμενο τους απ' όλα τα μέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών του Διαγωνισμού, επιτρέπει στους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, να λάβουν γνώση των διαλαμβανομένων στοιχείων στις υποβληθείσες ήδη αποσφραγισθείσες Τεχνικές Προσφορές Τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών, παραδίδονται από την Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών στη Δ/νση Προμηθειών και Εφοδιασμού. Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών σε μυστική συνεδρίαση, αξιολογεί και κρίνει τους υποφακέλους των Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.3 της παρούσας διακήρυξης. Οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων που θα λάβουν λιγότερο από ογδόντα (80) μονάδες έστω και σε ένα εκ των κριτηρίων της παραγράφου 5.4., θα αποκλείονται ως τεχνικά απαράδεκτες και οι κλειστοί υποφάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, διότι δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της διακήρυξης. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οι υποφάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή τους Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το «στάδιο αξιολόγησης των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» υποβάλλει στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων καθώς και την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ επί τυχόν κατατεθειμένων ενστάσεων, διαβιβάζονται τα πρακτικά του διαγωνισμού και το σύνολο των σφραγισμένων προσφορών και πάλι στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών του Διαγωνισμού προσκαλεί εγγράφως τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές, για την αποσφράγιση των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών Κατά το «στάδιο Οικονομικής αξιολόγησης» η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών του Διαγωνισμού σε ανοικτή συνεδρίαση ή συνεδριάσεις, αποσφραγίζει και ελέγχει την πληρότητα των φακέλων με τις Οικονομικές Προσφορές, ενώ επιτρέπει πάλι στους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων, να λάβουν γνώση των διαλαμβανομένων στοιχείων στις υποβληθείσες ήδη αποσφραγισθείσες Οικονομικές Προσφορές Μετά το πέρας και της Οικονομικής Αξιολόγησης, η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών του Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό πρακτικό το οποίο γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες. 5

6 5.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η συμφερότερη προσφορά και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΣΕ. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές πού είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (Συγκριτικής) προς την βαθμολογία. Λ = Συγκριτική τιμή / Σταθμισμένη Βαθμολογία 5.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ της παρούσης Διακήρυξης Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 80 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: - είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, - μειώνεται έως 80 όταν δεν καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και άρα η προσφορά κρίνεται τεχνικά αποδεκτή, - αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 6

7 5.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των Προσφορών των συμμετεχόντων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ ΦΗΣ Επι μέρους συντελεστής Βαρύτητας % Συντελ. Βαρύτητας Ομάδα Α 1. Κάλυψη & υπερκάλυψη αιτουμένων λειτουργικών τεχνικών χαρακτηριστικών μηχανικών μερών σιδηροδρομικού οχήματος 2. Κάλυψη & υπερκάλυψη αιτουμένων λειτουργικών τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού καταγραφής αλυσοειδούς (ΕΓΕ) 3. Πλήθος ομοίων διατιθεμένων, σε κράτος μέλος της Ε.Ε., σιδηροδρομικών οχημάτων με τον αιτούμενο 20 D Ι.Α.2 10 Ομάδα Β 1. Χρόνος εγγύησης ΙΙ.F 5 2. Χρόνος παράδοσης Χρόνος διάθεσης ανταλλακτικών 7 4. Κόστος κύκλου συντήρησης II.D.3 13 ΣΥΝΟΛΟ 100 Οι Διαγωνιζόμενοι που θα λάβουν έστω και σε ένα από τα Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης βαθμό μικρότερο του 80, θα αποκλειστούν από το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 7

8 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα: α). Με βάση το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, να αναθέσει την προμήθεια στον προμηθευτή που θα δώσει τη συμφερότερη προσφορά και η προσφορά του θα είναι τεχνικά κατάλληλη. β) Μεταξύ ισοδυνάμων οικονομικά προσφορών, να εφαρμόσει τις διατάξεις του Άρθρου 33 περ. β του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ. γ) Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν ανεπιτυχή ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (άρθρο 33 περ.γ ) και να αποφασίσει την επανάληψή του. δ) Να ματαιώσει την προμήθεια. 7. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν αφορούν την προμήθεια: Ενός (1) σιδηροδρομικού οχήματος επιθεώρησης, καταγραφής, επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση και την τεχνική προδιαγραφή του ΟΣΕ που αναφέρεται στο Παράρτημα Β.. Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στα τηλέφωνο: κος Κόνδυλας. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 8. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 8.1 Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα καθορίζεται σε ΕΥΡΩ. 8.2 Το όχημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προ διαγραφών, ελεύθερο παντός δασμού ( DDP), στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών (ΚΑΥΛ) του ΟΣΕ, οδός Δηλαβέρη 2, Λεύκα, στον Πειραιά. (Νομός Αττικής). 8.3 Ο ΦΠΑ (το ποσοστό του οποίου θα αναφέρεται στην προσφορά σας) δεν θα περιλαμβάνεται στην πιο πάνω τιμή, η οποία θα είναι καθαρή και θα επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ κατά την ε- ξόφληση του τιμολογίου ΕΥΡΩ. 8.4 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση προς άλλο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8.5 Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως σύμφω να με τον παρακάτω πίνακα. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αριθμητικώς 1 Σιδηροδρομικό όχημα επιθεώρησης καταγραφής, 1 επισκευής και συν- τήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης Τιμή Ολογράφως 8.6 Εναλλακτικές Οικονομικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύπωση σχολίων ή ρητές επιφυλάξεις σχετικά με την Οικονομική προσφορά, τους τόπους και τον τρόπο παράδοσης, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων της Διακήρυξης και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου που τις διατυπώνει. 8.7 Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 8.8 Ο προμηθευτής με την προσφορά του δηλώνει, πως για τον καθορισμό των τιμών έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, που ενδεχομένως θα μπορούσε να προκύψει κατά τον χρόνο που θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, καθώς επίσης και κάθε λόγο ή αιτία, που θα μπορούσε να προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο αύξηση των τιμών αυτών, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα και απαίτηση για αύξηση των τιμών ή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών, άλλως παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από την άσκηση κάθε δικαιώματός του για ικανοποίηση αξίωσής του που απορρέει από την πιο πάνω αιτία και λόγο. 9. ΠΟΙΟΤΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9.1 Το σιδηροδρομικό όχημα επιθεώρησης, καταγραφής, επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης που αιτείται θα είναι αρίστης ποιότητος, καινουργές και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και της τεχνικής προδιαγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να το διαπιστώσει καθ οιονδήποτε τρόπο Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή του ΟΣΕ κατόπιν δοκιμών στο Ελληνικό Δίκτυο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών εντός 60 ημε ρών από την παράδοση του οχήματος και εφόσον οι δοκιμές είναι επιτυχείς. 10. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι συμμετέχοντες στην Τεχνική τους Προσφορά εκτός των άλλων, υποχρεούνται να αναφέρουν και προσκομίσουν επί ποινή απόρριψης : 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν: α. Τη Χώρα καταγωγής του οχήματος που προσφέρεται. β. Το Εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο όχημα. γ. Τον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω εργοστασίου. δ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθεί το όχημα, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο κατασκευαστής αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υ- πέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως το συνημμένο υπόδειγμα. Σημειώνεται ότι το στοιχείο (δ), θα υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες δεν πρόκειται να κατασκευάσουν το όχημα μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο. 9

10 2. Κατάλογο με πλήρη στοιχεία (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) των κυριοτέρων πελατών στους ο ποίους παρέδωσε ίδιου τύπου σιδηροδρομικό όχημα με το αιτούμενο, κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της αντίστοιχης ποσότητας, της ημερομηνίας παράδοσης καθώς και πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή και αποδεικνύει την αντίστοιχη παράδοση. 3. Δήλωση του προμηθευτή κατασκευαστή ότι το προς προμήθεια σιδηροδρομικό όχημα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. 4. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων και να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις εντός προθεσμίας που θα τάξει στους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα αιτούμενα στοιχεία και δεν δοθούν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις εντός της ταχθείσης προθεσμίας, αυτό μπορεί να αποτελέσει λόγω απόρριψης της προσφοράς ή και αρνητικό στοιχείο για την αξιολόγησή της. Η απόρριψη ή η αρνητική κρίση κατά τα παραπάνω θα γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση του ΟΣΕ. 11. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ο προμηθευτής πρέπει να περιλαμβάνει στην τιμή της προσφοράς του και την αξία συσκευασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δεν χρειάζεται. Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για την προστασία (οξείδωση, κρούση κ.λ.π.) του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού οχήματος από τους κινδύνους μεταφοράς (ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς) και έπ αυτής να αναγράφεται η σύμβαση ή και ο κωδικός αριθμός του οχήματος. 12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 12.1 Η παράδοση του οχήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 13.1 Στον Ανάδοχο δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ.H προκαταβολή χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον την αιτηθεί ο Ανάδοχος Η πληρωμή του υπόλοιπου τιμήματος από τον ΟΣΕ στον Προμηθευτή θα γίνει εντός εξήντα ημερών από την οριστική παραλαβή του οχήματος στην Ελλάδα Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 45 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ, θα προσκομίζεται δε απαραιτήτως πρωτότυπο πρωτόκολλο παραλαβής του οχήματος. 14. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την προθεσμία παράδοσης του οχήματος που καθορίζεται στην προσφορά του και κατ επέκταση στη σύμβαση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από ανώτερη βία, η παράδοση, δεν γίνει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με τη σύμβαση, θα παρέχεται στον προμηθευτή, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, παράταση που δεν θα υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου χρόνου παράδοσης με την προϋπόθεση επιβολής ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας. 10

11 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ¼ και μέχρι το ½ του μεγίστου χρόνου παράδοσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας. Tα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Αν η παράδοση του οχήματος καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τότε ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα με έγγραφη ανακοίνωσή του να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα επέλθει σε αυτόν λόγω παράβασης από μέρους του προμηθευτή οιουδήποτε όρου ή όρων της σύμβασης, για την καταγγελία δε αυτή δεν υπάρχει προθεσμία. Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από την κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης εφ' όσον δεν καταβάλλει αυτό με άλλο τρόπο (Τραπεζική επιταγή, πίστωση λογαριασμού του ΟΣΕ.). Συμφωνείται ρητά, ότι η κατάπτωση αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από το αν ζημιώθηκε ή όχι ο ΟΣΕ από την καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος και επίσης συμφωνείται ρητά ότι ο ΟΣΕ, έχει το δικαίωμα να αξιώσει σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του από αντισυμβατικές ή παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον ΟΣΕ αμέσως και πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εμφάνιση της κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη σύμβαση,αλλιώς δεν θα έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί. Οι διατάξεις του όρου αυτού έχουν εφαρμογή αναλόγως και στην περίπτωση εμπρόθεσμης παράδοσης ακατάλληλου οχήματος, του οποίου όμως η αντικατάσταση έγινε πέραν του αρχικού καθορισθέντος συμβατικού χρόνου. 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής Τραπέζης, ελληνικής ή αλλοδαπής ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγύηση ετέρου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα να χορηγούν εγγυητικές επιστολές. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ισούται με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανέρχεται σε #52.275,00# ΕΥΡΩ Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν την εγγύηση συμμετοχής τα οποία δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα μετάφρασης Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα οκτάμηνο, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που έχει χρόνο ισχύος μικρότερο του οκταμήνου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές, χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που δεν είναι σύμφωνη με τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής Α η Α1 ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (άρθρο 12, παράγραφος 2 υποπαράγραφος 10 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11

12 15.5. Με την κατάθεση της προσφοράς την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, πρέπει να κατατίθεται και το κύριο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή FAX, ή οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού μέσω εκπροσώπου, η εγγυητική επιστολή θα είναι υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των προμηθευτών, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους δεν κατακυρώθηκε προμήθεια, επιστρέφεται μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή αναθέσεως της προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών 16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 22 του Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ (ΦΕΚ 249/Β/ και του Ν3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/ ). 18. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Θα βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση. 19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΣΕ (ΦΕΚ 249/Β/ ) και την οδηγία 2004/17/ΕΚ Το δικαίωμα του ΟΣΕ λόγω πραγματικών ελαττωμάτων ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων, παραγράφεται μετά πάροδο δύο (2) ετών από της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης και όχι από τον χρόνο προσκόμισης του οχήματος (άρθρο 554 του Α.Κ) Οι έγγραφες προσφορές των μετεχόντων στον διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και συγκοπές μη κανονικά επικυρωμένες Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε εφ' όσον φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 20. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της αναγγελίας κατακύρωσης, σύμφωνη με τα υποδείγματα Β ή Β1, το ύψος της ο- ποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου παράδοσης και πάντως όχι μικρότερης του έτους. 12

13 21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προμηθευτής μετά την παράδοση του οχήματος και την παραλαβή του από τον ΟΣΕ υ- ποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα Δ ή Δ Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα είναι ίση με το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α Η εγγυητική επιστολής καλής λειτουργίας να είναι αορίστου χρόνου Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά το πέρας της εγγύησης (άρθρο ΙΙ.F ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και εφόσον αυτός έχει ανταποκριθεί καθ όλα στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 22. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει κράτηση 0,35% (0,10%+0,25%) υπέρ του Δημοσίου, και 0,30% υπέρ του Τ.Α.Υ.Υ.Ε. (απόφαση Υπουργείου Εμπορίου Π1/1404/6-7-95). Οι παραπάνω κρατήσεις θα επιβαρύνονται και με αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εκ 2,4% με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 15 του Κ.Τ.Χ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Ν.1884/90 άρθρο 7. Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων Δημοσίου ( Ν.4146/2013 Άρθρο 61). Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Νόμου Ν.4172/2013 επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α στους εγχώριους προμηθευτές. 23. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός προϋπολογισμός (άρθρο 7 Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ {Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/ (ΦΕΚ199/Α/ )}: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ose.gr) θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο (Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Παραλαβής της Διακήρυξης-Παράρτημα Α) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να τα αποστέλλουν με φαξ στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε αυτή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου ή τη μη ορθή ή έγκαιρη αποστολή του. 13

14 Τα πάσης φύσεως παραρτήματα, καταστάσεις, προδιαγραφές και υποδείγματα που περιέχονται στο σώμα της παρούσης διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Την παρούσα Διακήρυξη συνοδεύουν τα εξής συνημμένα: α. Παράρτημα Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής β. Πίνακας Υλικού. γ. Παράρτημα Β Τεχνική Προδιαγραφή και λοιποί όροι. δ. Υπόδειγμα Α Α1, Β Β1, Γ Γ1, Δ Δ1. ε. Δήλωση Παράδοσης. στ. Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Παραλαβής Διακήρυξης ΑΠΟ ΤOΝ ΟΣΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.ΑΛΚ.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΔΙΑΚ:14012 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του σχετικού σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού. Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Έλληνες Προμηθευτές 1.1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 το οποίο να είναι σε ισχύ. 1.3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας έκδοσης τελευταίου τριμήνου Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου τελευταίου εξαμήνου Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 15 της Διακήρυξης Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμμετέχει με εκπρόσωπό του (το πρωτότυπο θα δοθεί από τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στην επιτροπή πριν αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης) Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού και ειδικότερα όσον αφορά τον αιτούμενο χρόνο ισχύος της προσφοράς και του χρόνου παράδοσης του οχήματος Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Στην περίπτωση που τόσο η δικαστική όσο και η αρμόδια διοικητική αρχή δηλώνουν ότι κάποια από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο Ε του παρόντος. 2. Αλλοδαποί Προμηθευτές 2.1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητος Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παρ έκδοσης τελευταίου τριμήνου Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παρ έκδοσης τελευταίου τριμήνου Πιστοποιητικό της αρμοδίας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 15 της διακήρυξης Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμμετέχει με εκπρόσωπο του (το πρωτότυπο θα δοθεί από τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντος στην επιτροπή πριν αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης) Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού και ειδικότερα όσον αφορά τον αιτούμενο χρόνο ισχύος της προσφοράς και του χρόνου παράδοσης του οχήματος Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 15

16 διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Στην περίπτωση που τόσο η δικαστική όσο και η αρμόδια διοικητική αρχή δηλώνουν ότι κάποια από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο Ε του παρόντος. Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 1. Εταιρείες 1.1. Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα) δικαιολογητικά εκτός των Α1.8 και Α2.8 για τα οποία απαιτούνται τα εξής: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Στην περίπτωση που τόσο η δικαστική όσο και η αρμόδια διοικητική αρχή δηλώνουν ότι κάποια από τα ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο Ε του παρόντος. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α1.1 ή Α2.1 αφορούν τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών. 2. Συνεταιρισμοί Όλα τα ανωτέρω της παραγράφου Β1 δικαιολογητικά πλην αυτών της περιπτώσεως Α 1.1 ή Α2.1 και επιπλέον : α) Βεβαίωση της Εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και β) Επικυρωμένο αντίγραφο της αποφάσεως του ΔΣ για τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στο διαγωνισμό. 3. Ενώσεις Προμηθευτών- Κοινοπραξίες Οι κοινοπραξίες/ενώσεις προμηθευτών θα προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω ανάλογα με το αν τα μέλη αυτών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ξεχωριστά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην κοινοπραξία/ένωση. Για τις Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού Προμηθειών ΟΣΕ (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4). Γ. Όποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα πλην της Εγγυη τικής επιστολής συμμετοχής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποσφράγισης τα επικυρώνει, με την επίδειξη του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εκ μέρους του υποβάλλοντος την προσφορά. Δ. Επίσης τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού, που είχαν κατατεθεί τα εν λόγω έγγραφα και ποια ήταν αυτά. 16

17 Επιπλέον δε, θα προσκομίζονται με την προσφορά φωτοτυπίες των εν λόγω εγγράφων. Απλές φωτοτυπίες των πιο πάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές. Ε. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα πρέπει σ αυτή την περίπτωση να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση, ενώπιον της αρμόδιας αρχής και, σε περίπτωση μη εκδόσεώς της, εφόσον η χορήγησή της δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας, από υπεύθυνη δήλωση του ανάδοχο, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας αυτής. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18

19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Β14 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : I. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ A. ΓΕΝΙΚΑ: 1. Η Δραιζίνα που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη επιθεώρηση, καταγραφή και συντήρηση των στοιχείων κάθε δικτύου ηλεκτροκίνησης 25Kv 50 Hz. Το εν λόγω όχημα θα κυκλοφορεί σε κανονικού εύρους γραμμή 1435 χιλιοστών. Η Ηλεκτροκίνηση είναι σύμφωνη προς UIC 606 με ονομαστική τάση της γραμμής επαφής 25Kv κατά UIC, ελάχιστη τάση Γραμμής Επαφής 19Kv και μέγιστη 29Kv, συχνότητας 50Hz. 2. Το όχημα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι καινούργιο, κατασκευασμένο στο μετρικό σύστημα και ο προσφερόμενος τύπος να χρησιμοποιείται συστηματικά, σε σύγχρονα σιδηροδρομικά δίκτυα, κατά προτίμηση της Ε.Ε. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κυρίου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας του κατασκευαστή, οι οποίες θα καλύπτουν πλήρως και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου. Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει πιστοποιητικά από σιδηροδρομικά δίκτυα στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός ομοίων μηχανημάτων που χρησιμοποιούν καθώς και η καλή λειτουργία τους. 3. Πάνω στο σκελετό του (σασί) θα πρέπει να έχει: i. Καμπίνα με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 6 ατόμων συμπεριλαμβανομένου και του χειριστή οδηγού. ii. Ανυψούμενη περιστροφική εξέδρα εργασίας τουλάχιστον 4 ατόμων με τα εργαλεία τους. iii. Γερανό υδραυλικής λειτουργίας, για φορτοεκφόρτωση των υλικών. iv. Το όχημα θα διαθέτει πρόσθετο υδραυλικό καλάθι εργασίας για 2 άτομα, το οποίο θα προσαρμόζεται στον γερανό. v. Το όχημα θα διαθέτει παντογράφο στην οροφή του θαλάμου για τις μετρήσεις του ύψους και της εκτροπής του αγωγού επαφής. B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ: 1. Εύρος γραμμής 1435 χιλιοστά. Μέγιστη διαπλάτυνση στις καμπύλες 20 χιλ. 2. Μέγιστο υψόμετρο γραμμής 770 μ. 19

20 3. Μέγιστη κατά μήκος κλίση γραμμής 29 Μέγιστη υπερύψωση 170 χιλ. 4. Επίκλιση γραμμής 1: Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής σύμφωνα με το σχέδιο ΔΜΚ 3200Β. 6. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κατ' άξονα: 20 τόνοι. 7. Διατομές γραμμής σε επίχωμα και όρυγμα σύμφωνο με το σχέδιο ΔΜΚ 4631, 1106 και ΔΓ 12499/ Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης στην ελεύθερη γραμμή 150μ. και στις παρακαμπτήριες γραμμές 120 μ. C. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΙΖΙΝΑΣ: 1. Να μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 80 χλμ/ώρα και άνω. 2. Το ωφέλιμο φορτίο της να είναι τουλάχιστον 4 τόνοι, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο βάρος της δραιζίνας ανά άξονα να είναι μεγαλύτερο από 5 τόνους και το μικτό βάρος ανά άξονα να μην υπερβαίνει τους 20 τόνους. 3. Να είναι εξοπλισμένη με ένα χώρο φόρτωσης και αποθήκευσης μεταξύ της καμπίνας και του γερανού, που θα ασφαλιστεί με προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου. 4. Η διάμετρος των τροχών της να είναι τουλάχιστον 700 χλστ. 5. Να έχει δύο άξονες που να είναι και οι δύο κινητήριοι. 6. Να μπορεί να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. 7. Να διαθέτει πέδη πεπιεσμένου αέρα, που να δρα και στους δύο άξονες. 8. Να είναι εφοδιασμένη με χειρόφρενο για την ακινητοποίηση της. 9. Να διαθέτει συναρμολογημένο γερανό για φορτοεκφόρτωση υλικών. 10.Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντι-ανατροπή του οχήματος κατά την διάρκεια χειρισμού του γερανού. 11.Επίσης να είναι εφοδιασμένη με φορητό υπολογιστή, μέσω της προσαρμογής του οποίου σε κατάλληλη υποδοχή, θα είναι δυνατή η ανίχνευση των πάσης φύσεως βλαβών του οχήματος. D. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ: Ο εξοπλισμός του καταγραφικού μηχανήματος θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες: 1. Μέτρηση της εγκάρσιας εκτροπής της ΕΓΕ από τον άξονα της σιδ. Γραμμής. 2. Μέτρηση του ύψους της ΕΓΕ. 3. Οπτική καταγραφή των στοιχείων της αλυσοειδούς. 4. Δυνατότητα αποθήκευσης σε αποθηκευτικό μέσο όλων των δεδομένων της καταγραφής. 5. Δυνατότητα επεξεργασίας όλων των δεδομένων της καταγραφής μέσω παραδοτέου λογισμικού. 6. Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής στο λογισμικό της αφετηρίας καταγραφής (χ.θ.). 7. Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της καταγραφής σε ηλεκτρονικό αρχείο (πχ excel). 8. Δυνατότητα εκτύπωσης της καταγραφής σε πραγματικό χρόνο (ύπαρξη κατάλληλου εκτυπωτή). 20

21 9. Ο εξοπλισμός καταγραφής όλων των ανωτέρω στοιχείων θα είναι σχεδιασμένος ώστε να έχει την δυνατότητα καταγραφής με ταχύτητα κυκλοφορίας τουλάχιστον 40 km/h υπό τις προϋποθέσεις της τήρησης της ακρίβειας των μετρήσεων. E. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το όχημα θα διαθέτει υδραυλικά ανυψούμενη εξέδρα εργασίας με προστατευτικό κηγκλίδωμα και δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον ±90 o για να επιτρέπει την εργασία κάτω από τους αγωγούς. Επάνω σε αυτήν θα εργάζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 4 άτομα με τα εργαλεία τους. Θα κινείται σε ύψος τουλάχιστον 5,75m από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς και τουλάχιστον 4,0m δεξιά και αριστερά από τον ά- ξονα της γραμμής. Η κατασκευή της θα επιτρέπει την επαφή του Αγωγού Επαφής της αλυσσοειδούς με το δάπεδό της, όταν βρίσκεται σε κλίση 0 ο και 90 ο προς την σιδηροδρομική γραμμή. Το μέγεθός της θα είναι τουλάχιστον 1,2m (πλάτος) Χ 4,2m (μήκος με δυνατότητα επέκτασης του δαπέδου της εξέδρας ή μη) και η ανυψωτική της ικανότητα πάνω από 500 Kgr. Θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα αποκλεισμού περιστροφής προς την γειτονική γραμμή, όριο ύψους και όριο φορτίου. Επίσης θα είναι εφοδιασμένη με αυτόματο έλεγχο του ύψους της. H ανάβαση στην εξέδρα θα γίνεται μέσω σκάλας, εξοπλισμένης με κατασκευή απαγόρευσης προσέγγισης, όταν δεν εκτελούνται εργασίες επί αυτής. Η εξέδρα θα διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα συστήματα για την ασφαλή εργασία του Προσωπικού καθώς και τον κατάλληλο ε- ξοπλισμό για την απόθεση εργαλείων, χειριστήριο εργασίας το οποίο θα ελέγχει και την κίνηση του οχήματος σε βραδυπορία, στήριγμα για ράουλο καλωδίων, σύστημα παροχής πεπιεσμένου αέρα και ρεύματος για την χρήση των πνευματικών και ηλεκτρικών εργαλείων. Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει ηλεκτροκίνητη και χειροκίνητη αντλία για την επαναφορά της στην αρχική της θέση. F. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ: Το όχημα θα διαθέτει παντογράφο στην οροφή του θαλάμου για τις μετρήσεις του ύψους και της εκτροπής του αγωγού επαφής. Οι μετρήσεις θα μπορούν να γίνονται και υπό τάση και με ταχύτητα τουλάχιστον 40km/h, με την χρήση χειροκίνητου αποζεύκτη. G. ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ: 1. Ο γερανός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στο αντίθετο άκρο του οχήματος από την καμπίνα οδήγησης της δραιζίνας. 2. Θα πρέπει να είναι αρθρωτός αναδιπλούμενος και στρεπτός, υδραυλικής λειτουργίας. Τα όργανα χειρισμού του θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο γερανό και σε θέση ευνοϊκή από άποψη ορατότητος και προσπέλασης, 3. Ο γερανός θα πρέπει να έχει μέγιστη ακτίνα δράσης 13m περίπου και ροπή 13 tm. Στον εξοπλισμό του γερανού εκτός από το άγκιστρο θα προσαρμόζεται και εξάρτημα κοπής χόρτων και κλάδων διαμέτρου τουλάχιστον 5 εκ. το οποίο θα περιλαμβάνεται. 4. Θα διαθέτει πρόσθετο υδραυλικό καλάθι εργασίας για 2 άτομα που θα προσαρμόζεται στον γερανό και θα εξασφαλίζει δυνατότητα ασφαλούς εργασίας σε ύψος 13m από την σιδηροτροχιά και 5m δεξιά και αριστερά της γραμμής. 5. Θα μπορεί να περιστρέφεται κατά 360 περί τον κατακόρυφο άξονα του. 21

22 6. Θα έχει την δυνατότητα ανύψωσης φορτίων μέχρι ύψους 13μ. πάνω από την επιφάνεια των σιδηροτροχιών και ακινητοποίησης του φορτίου σε οποιαδήποτε θέση. 7. Η υδραυλική λειτουργία του γερανού θα εξασφαλίζεται από τον κινητήρα της δραιζίνας. 8. Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει ηλεκτροκίνητη και χειροκίνητη αντλία για την επαναφορά του γερανού. 9. Ο γερανός θα φέρει επάνω στη μπούμα του ισχυρό, ελεύθερα περιστρεφόμενο, προβολέα. 10.Θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα αποκλεισμού περιστροφής μηχανικό και ηλεκτρικό προς την γειτονική γραμμή, ορίου ύψους και ορίου φορτίου. H. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 1. ΠΛΑΙΣΙΟ. Το πλαίσιο της Δραιζίνας θα είναι στιβαρής κατασκευής, συγκολλητής, αποτελούμενης από εξελασμένα προφίλ και μορφοσίδηρο τα οποία θα συγκολληθούν και θα κατασκευασθούν με σύγχρονα μέσα, κατάλληλης αντισκωριακής προστασίας πάχους 60μ τουλάχιστον. Διάταξη Ζεύξης (Όργανα Έλξης). Θα ανταποκρίνεται στο δελτίο UIC 520 & τα όργανα κρούσης θα ανταποκρίνονται στο δελτίο UIC Γενικά τα οριακά μηχανικά χαρακτηριστικά του οχήματος σε ότι αφορά στην μηχανική αντοχή τους θα ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις των δελτίων UIC 566 & 567 (αντοχή σε πρόσκρουση με ταχύτητα 17χλμ/ώρα). 2. ΑΜΑΞΩΜΑ. i. Η καμπίνα θα είναι κλειστού τύπου, χαλύβδινη, συγκολλητή. Τα τοιχώματα της θα είναι κατασκευασμένα εξωτερικά από χαλύβδινο έλασμα πάχους 1 χλστ. τουλάχιστον και εσωτερικά θα έχουν μόνωση, τόσο τα πλευρικά τοιχώματα όσο και η οροφή, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ή με τους κανονισμούς της UIC (CODE 651/1.1.94) για παρόμοια οχήματα. Η μόνωση αυτή θα καλύπτεται από κατάλληλο βιομηχανικού τύπου υλικό. ii. Το δάπεδο της καμπίνας θα είναι από χαλύβδινο αντιολισθητικό έλασμα. Από κάτω θα παρεμβάλλεται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15 χλστ και κατάλληλη μόνωση αντίστοιχη με εκείνη των πλευρικών τοιχωμάτων και της οροφής. iii. Μέσα στην καμπίνα θα υπάρχει ερμάριο εργαλείων και στοιχειωδών ανταλλακτικών. iv. Στις δύο μετώπες της καμπίνας θα υπάρχουν μεγάλα επίπεδα κρύσταλλα ασφαλείας και στις δύο άλλες πλευρές επίσης κρύσταλλα ασφαλείας. Τα μετωπικά κρύσταλλα θα είναι εφοδιασμένα με υαλοκαθαριστήρες. Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι στεγανά στην κλειστή θέση τους και θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν συρόμενα. Όλα τα παράθυρα θα φέρουν αντιηλιακές περσίδες. v. Η θέση του οδηγού θα είναι άνετη, περιστρεπτή, μεταβλητού ύψους, ώστε να είναι προσιτά όλα τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας της δραιζίνας. 22

23 vi. Μπροστά στη θέση του οδηγού θα υπάρχει πλήρης πίνακας οργάνων ελέγχου της λειτουργίας του κινητήρα, ενδεικτικά αναφέρονται όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης ελαίου, φόρτισης συσσωρευτών, πίεσης αέρα πέδης, ποσότητας καυσίμου, όργανο ένδειξης της ταχύτητας πορείας και μέτρησης των διανυόμενων αποστάσεων.επίσης διακόπτες χειρισμού του εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού, των ηχητικών οργάνων κλπ. Επίσης θα υπάρχει χειριστήριο άμεσης πέδησης. vii. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με δύο ισχυρά ηχητικά όργανα (ένα χαμηλής ενδεικτικής συχνότητας 370Hz και ένα υψηλής ενδεικτικής συχνότητας 660Hz) για κάθε κατεύθυνση, που θα λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. viii. Θα έχει προβολείς και φώτα πορείας και ουράς σύμφωνα με τους σιδηροδρομικούς κανονισμούς του ΟΣΕ και ΤΠΔ. ix. Μέσα στην καμπίνα θα βρίσκονται, σε κατάλληλες θέσεις, δύο φωλιές πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως κατάλληλης χωρητικότητας. 3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. Η κίνηση της Δραιζίνας θα εξασφαλίζεται με πετρελαιοκινητήρα υδρόψυκτο ή αερόψυκτο συνήθους χρησιμοποιουμένου τύπου για βαρέα φορτηγά οχήματα. Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να κινείται με ταχύτητα τουλάχιστον 40 km/h σε ανωφέρεια 21 με ελκόμενο φορτίο 25tn. Ο κινητήρας και οι παρελκόμενες μονάδες θα βρίσκονται υποδαπέδια και θα εδράζονται με ελαστικούς μεταλλικούς αποσβεστήρες στο πλαίσιο του μηχανήματος. Ο κινητήρας θα είναι εύκολα προσβάσιμος για την συντήρηση. Στην προσφορά να περιγράφεται το σύστημα μετάδοσης κίνησης από τον πετρελαιοκινητήρα μέχρι τους τροχούς. Σε ότι αφορά τους εκπεμπόμενους αέριους ρύπους, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε. που ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων Προμηθευτών. Μέγιστη ταχύτητα αυτόνομη τουλάχιστον 80χλμ/ώρα και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό πλήρες φορτίο και έλκοντας όχημα με βαρούλκα σε οριζόντια διαδρομή χωρίς κλίση και ελκόμενη από συρμό τουλάχιστον 90Km/h. Ταχύτητα βραδυπορίας κατά την εργασία: 0-10Km/h με καθοδήγηση από την θέση του οδηγού και από την πλατφόρμα εργασίας. Επίσης ο κινητήρας θα κινεί κατάλληλο αεροσυμπιεστή για την ικανοποιητική παροχή και πίεση πεπιεσμένου αέρα του συστήματος πέδης και της χρήσης πνευματικών εργαλείων. Θα υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία του κινητήρα στην Ελλάδα. Τόσον η ευρεία χρήση του προσφερόμενου κινητήρα στην Ελλάδα όσον και η ευρεία διαθεσιμότης ανταλλακτικών θα αποδεικνύονται και θα τεκμηριώνονται στην προσφορά. 4. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ. Η μετάδοση της κίνησης στους τροχούς να γίνεται υδροδυναμικά μέσω υδραυλικού κιβωτίου ταχυτήτων. Να υπάρχει ίδιος αριθμός κλιμάκωσης ταχυτήτων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αναστροφή της κίνησης θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω ασφαλιστικής διάταξης, ώστε να μην είναι δυνατή η αναστροφή κατά την εν κινήσει πορεία 23

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. -------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019

Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 Λαρίσης 191, Βόλος Ημερομ.: 14.01.2013 Τ.Κ. 38334 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΦΜ: 094142930 ΑΡ. ΜΑΕ: 24860/32/Β/91/019 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. Γενικοί Όροι Α.Π.: 243 Αθήνα, 23.09.2015 Έρευνα αγοράς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα