ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π.257/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ_ 3995 της 20ής ΜΑ-Ι-ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 257 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤικ-ηΝ ΕΞΟΥΙΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.175Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΑΙ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου και του Κανονισμού 3. Επειδή κατέστη αναγκαίο για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της ειρήνης και ασφάλειας σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου και ειδικότερα, για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. που απορρέουν από την εκ μέρους της αποδοχή των αρχών που περιλαμβάνονται στον Ευρωποίκό Κώδικα Συμπεριφοράς κατά την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C191, , σελ.1. Εξαγωγή Όπλων και τη Δήλωση 2000/C191/01 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 13 ης lουνίου του 2000, που αφορά {{τη θέσπιση του κοινού καταλόγου στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος καλύπτεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαίκής Ένωσης όσον αφορά ης εξαγωγές όπλων», (2171)

2 2172 Κεφ.175Α Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Συνοπτικός τίτλος. Ο γπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις. εξουσίες που. του παρέχει το άρθρο 3, του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου, Κεφ. 175Α και ο Κανονισμός 3 των περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 1993 μέχρι 2003, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διάταγμα του Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο- «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό, όπως ενεργεί μέσω των εξουσιοδοτημένων λειτουργών του' «διασάφηση εξαγωγής» σημαίνει την κατάθεση εγγράφου, σύμφωνα με τον τύπο και τρόπο που καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, με το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.δηλώνει ότι επιθυμεί να θέσει στρατιωτικό εξ~πλισμό υπό τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής «εξαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμα εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ή. κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε και εγγράφηκε, δυνάμει οποιασδήποτε ισχύουσας στη Δημοκρατία νομοθεσίας- (α) το οποίο ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί σύμβαση με παραλήπτη σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και το οποίο έχει την εξουσία να αποφασίσει την αποστολή του στρατιωτικού εξοπλισμού, εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας (β) το οποίο αποφασίζει να διαβιβάσει λογισμικό ή τεχνολογία εκτός της Δημοκρατίας, με ηλεκτρονικά μέσα, με τηλεομοιότυπο ή με το τηλέφωνο: Νοείται ότι, ως εξαγωγέας λογίζεται και το φυσικο η νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την εξουσία να αποφασίζει για την εξαγωγή ή

3 2173 αποστολή του στρατιωτικού εξοπλισμού εκτός της Δημοκρατίας, στην πέρίmωση που δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αυτός που έχει συνάψει τη σύμβαση δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό: Νοείται περαιτέρω ότι, όταν το δικαίωμα διάθεσης του στρατιωτικού εξοπλισμού το έχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας λουίζπαι το εγκατεστημένο στη Δημοκρατία αντισυμβαλλόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο εγκατεστημένος στη Δημοκρατία αντιπρόσωπός του «εξαγωγή» σημαίνει - (α) την υπαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού σε καθεστι;jς εξαγωγής και επανεξαγωγή ς προς τρίτες χώρες, ή/και (β) τη μεταφόρτωση στρατιωτικού εξοπλισμού προς τρίτες χώρες ή κράτη μέλη, ή/και (γ) την υπαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού σε καθεστώς διαμετακόμισης και την αποστολή προς κράτη μέλη, ή/και (δ) τη διαβίβαση προς προορισμό εκτός της Δημοκρατίας, λογισμικού ή τεχνολογίας με ηλεκτρονικά μέσα, με τηλεομοιότυπο ή με τηλέφωνο αποκλειστικά με προφορική διαβίβαση τεχνολογίας, εφόσον η τεχνολογία περιέχεται σε κάποιο έγγραφο και τα σχετικά μέρη αυτού του εγγράφου διαβιβάζονται ή περιγράφονται τηλεφωνικώς κατά τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται το ίδιο ουσιαστικά αποτέλεσμακαι αφορά και στρατιωτικό εξοπλισμό που καλύπτεται από άδεια εξαγωγής που έχει εκδόσει άλλο κράτος μέλος. «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαίκής Ένωσης

4 2174 «Κώδικας Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων» σημαίνει τον Κώδικα Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C191, , σελ.1. της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξαγωγές Όπλων, που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 lουνίου 2000, με τη Δήλωση 2000/C191/01, που αφορά "τη θέσπιση του κοινού καταλόγου στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος καλύπτεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων", όπως αυτός.εκάστοτε τροποποιείται ή αvτikαθίσταται' «στρατιωτικός εξοπλισμός}) σημαίνει τα είδη που περιλαμβάνονται στον Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C314, σελ.1. Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Εξοπλισμού της Ευρωπαίκής Ένωσης, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2003 με τη Δήλωση 2003/C314/01, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται και καλύmεταl από τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων και παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα: Πρώτος Πίνακας. Νοείται ότι, ο όρος στρατιωτικός εξοπλισμός. δύναται να περιλαμβάνει και είδη στρατιωτικού εξοπλισμού που δεν Πρώτος Πίνακας. περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα, συμπεριλαμβανομένης της συναφούς τεχνολογίας, όπως καθορίζεται στις δ,ιατάξεις των παραγράφων 9 και 16 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμούς του 1993 μέχρι 2003 Τρίτο (Ι): «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Πεδίο εφαρμογής. 3. Με το παρόν Διάταγμα θεσπίζεται σύστημα ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού.

5 2175 Απαγόρευση εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. 4.-(1) Κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να εξάγει, από τη Δημοκρατία το στρατιωτικό εξοπλισμό που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα, χωρίς άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Πρώτος Πίνακας. (2) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται για ίο στρατιωτικό εξοπλισμό των σωμάτων ασφαλείας της Δημοκρατίας. (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), σε άδεια εξαγωγής, προς όλους ή ορισμένους προορισμούς, υπόκειται και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9. Αίτηση χορήγησης άδειας. Δεύτερος Πίνακας. 5.-(1) Η αίτηση για την. έκδοση άδειας εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, γίνεται γραπτώς σύμφωνα με το έντυπο που καθορίζεται στον Δεύτερο Πίνακα και απευθύνεται προς τον Υπουργό. Στην αίτηση περιγράφονται πλήρως όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο στοιχεία και η αίτηση συνοδεύεται από τα παραστατικά που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (2), καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται εμπορικά έγγραφα, όπως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο και οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφο. (2) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα παρακάτω παραστατικά: (α) Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής ή Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate) που εκδίδει αρμόδια αρχή της χώρας τελικού προορισμού (β) υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα, σύμφωνα με την οποία

6 2176 αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία φόρτωσης των προϊόντων, αποδεικτικά στοιχεία, δεόντως θεωρημένα από τις αρχές της χώρας προορισμού, με τα οποία πιστοποιείται ότι ο στράτιωτικός εξοπλισμός έφθασε στη δηλωθείσα χώρα προορισμού (Pbst Shipment Control)' (γ) υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα ότι δεν θα αλλάξει ο προορισμός του στρατιωτικού εξοπλισμού" (δ) στην περίπτωση πού ο εξαγωγέας είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό σύστασης του και κατάλογο των μετόχων ή συνεταίρων ή μελών του και των διευθυντών του. Έκδοση άδειας εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού 6.-(1) Ο Υπουργός, εκδίδει άδεια για την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών και οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Δεύτερος Πίνακας. (2) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 8 και 1 ο, η άδεια εκδίδεται εγγράφως σύμφωνα με το έντυπο που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, είναι εξατομικευμένη, μη μεταβιβάσιμη, δύναται να υπόκειται σε ειδικούς όρους και είναι δυνατό να ανακληθεί ή να ακυρωθεί από τον Υπουργό, με σχετική γραπτή ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χρόνο. (3) Η άδεια έχει διάρκεια ισχύος τριών μηνών. (4) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, στο οποίο καταγράφεται κάθε εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και στην 138(1) ίου (1) του οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, τηρουμένων των διατάξεων των περί Επεξεργασίας Δεδομένων

7 2177 Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και Συμβουλευτική 7.-(1) Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκαλείται από τον Επ!τροπή. Υπουργό ΚΟϊ απαρτίζεταί από εκπροσώπους της Αρμό.διας Αρχής κάl εκπρόσωπους- (α) του Υπουργείου Εξωτερικών, (β) του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), (γ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, (δ) του Υπουργείου Άμυνας, (ε) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών. Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας). (στ) του Υπουργείου Υγείας, και (ζ) της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό να συμβουλεύει τον Υπουργό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. (2) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού, δύναται να συμμετάσχει και οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό τμήμα, το οποίο κρίνεται ικανό να συνεισφέρει με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με το στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς και εμπειρογνώμονες.

8 2178 Ειδικά κριτήρια εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. Τ ρίτας Πίνακας. 8. Κατά την εξέταση αίτησης, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, λαμβάνονται υπόψη όλα τα κριτήρια, που αναφέρονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων, τα. οποία εμφαίνονται στον Τρίτό Πίνακα. Άδεια εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνεται 9. Για την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα, απαιτείται η έκδοση άδειας εξαγωγής και τηρείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6, με απόφαση του Υπουργού στις περιπτώσεις που,- στον Πρώτο Πίνακα. (α) διαπιστώνεται ότι τα είδη προς εξαγωγή, λόγω της χρήσης, των ιδιοτήτων και του σκοπού τους είναι στρατιωτικός εξοπλισμός, ή Ικαι (β) τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προστασίας ζωτικών συμφερόντων της Δημοκρατίας ή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναστολή, ανάκληση και 1ροποποίηση άδειας. 10.-(1) Ο Υπουργός, δύναται να αναστείλει εκδοθείσα άδεια, βάσει του παρόντος Διατάγματος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (2) και, εν ανάγκη, να εμποδίσει με άλλο τρόπο να εξέλθει από τη Δημοκρατία στραηωτικός εξοπλισμός, όταν έχει λόγους να υποπτεύεται ή η Αρμόδια Αρχή διαθέτει πληροφορίες ότι - (α) ιjφίσταται σοβαρός κίνδυνος παρεκτροπής της εν λόγω πράξης αναφορικά με τον εγκριθέντα προορισμό και την τελική χρήση του προς εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, ή/και

9 2179 (β) οι διεθνείς συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, κατά τρόπο που επιβάλλεται η αναθεώρηση της άδειας, ή/και (γ) έχουν προκύψει νέες σημαντικές πληροφορίες ή ο! περ!στάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά αφότου χορηγήθηκε η άδεια, κατά τρόπο που επιβάλλεται η αναθεώρηση της άδειας, και ενημερώνεται αμέσως το Τμήμα Τελωνείων. (2) Ο Υπουργός αποφασίζει οριστικά για, τη διατήρηση, την τροποποίηση ή. την ανάκληση της άδειας εξαγωγής των εν λόγω αγαθών, εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε ημερών από την αρχική απόφαση για αναστολή, η οποία δύναται να παραταθεί στις είκοσι μέρες σε εξαιρετικές περιστάσεις: Νοείται ότι, με την έλευση της χρονικής αυτής περιόδου χωρίς λήψη σχετικής απόφασης από τον Υπουργό, ο στρατιωτικός εξοπλισμός αποδεσμεύεται αμέσως. Υποχρεώσεις εξαγωγέα. 11.-(1) Κάθε εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στην Αρμόδια Αρχή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σε σχέση με την υποβαλλόμενη, αίτηση για άδεια εξαγωγής. (2) Κάθε εξαγωγέας τηρεί αναλυτικά βιβλία και καταστάσεις των εξαγωγών του και τα εν λόγω βιβλία και καταστάσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα, εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, δηλωτικά, έγγραφα μεταφοράς ή άλλα παραστατικά αποστολής που περιέχουν επαρκή στοιχεία για.την εξαkρίβωση~. (α) της περιγραφής του στρατιωτικού εξοπλισμού'

10 2180 (β) της ποσότητας του στρατιωτικού εξοπλισμού" (γ) της επωνυμίας και της διεύθυνσης του εξαγωγέα και του παραλήπτη του στραηωτικού εξοπλισμού" (δ) της τελικής χρήσης και του τελικού χρήστη του στρατιωτικού εξοπλισμού. (3) Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (2), φυλάσσονται τουλάχιστον για TpiC έτη άπό το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή και κατόπιν αιτήσεώς της, η Αρμόδια Αρχή, έχει πρόσβαση σε αυτά για σκοπούς ελέvχoυ της τήρησης των προνοιών των Κανονισμών και του παρόντος Διατάγματος. Μέτρα διασφάλισης. 12. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος, η Αρμόδια Αρχή δύναται να- (α) συλλέγει πληροφορίες για κάθε παραγγελία ή πράξη που αφορά εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού" ή/και (β) εξακριβώνει την ορθή διενέργεια των ελέγχων των εξαγωγών, έχοντας μεταξύ άλλων πρόσβαση στους επαγγελματικούς χώρους των εξαγωγέων ή άλλων προσώπων, τα οποία αφορά η εξαγωγική συναλλαγή στρατιωτικού εξοπλισμού. Τελωνειακές διαδικασίες. 13.-(1) Κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή του στρατιωτικού εξοπλισμού, ο εξαγωγέας προσκομίζει στο Τελωνείο από το οποίο προτίθεται να εξαγάγει στρατιωτικό εξοπλισμό, την άδεια εξαγωγής που εκδίδεται βάσει του παρόντος Διατάγματος.

11 2181 (2) Κατά την εξαγωγή, είναι δυνατό να ζητηθεί από τον εξαγωγέα να υποβάλει μετάφραση των αποδεικτικών εγγράφων και ειδικά του Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certifιcate), καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων στην ελληνική, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο γία την καλύτερη εφαρμογη των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. (3) Με την πραγματοποίηση της εξαγωγής, το Τελωνείο συμπληρώνει το κάτω μέρος της άδειας με τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση της εξαγωγής και επιστρέφει την άδεια στην Αρμόδια Αρχή. (4) Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία φόρτωσης του στρατιωτικού εξοπλισμού, επιβεβαιώνεται, με τη συνδρομή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή τμημάτων και ειδικότερα, του Υπουργείου Εξωτερικών, η άφιξη του στρατιωτικού εξοπλισμού στον τελικό χρήστη και ότι η χρήση του είναι αυτή που έχει δηλωθεί (Post Shipment Control). Υπόνοιες και διαπίστωση παράβασης των όρων εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. 14.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, ο στρατιωτικός εξοπλισμός δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και διατάσσεται από τον Υπουργό έρευνα για διαπfστωση της παράβασης, η οποία διενεργείται από εντεταλμένους από τον Υπουργό λειτουργούς σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρχές της Δημοκρατίας. Η έρευνα καταλήγει σε πόρισμα, εντός εύλογου χρόνου. (2) Εάν από το πόρισμα της έρευνας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), διαπιστωθεί η παράβαση των διατάξεων του Διατάγματος, ο στρατιωτικός εξοπλισμός κατάσχεται ως υποκείμενος σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ σε

12 2182 αντίθετη περίπτωση αποδεσμεύεται. Αδικήματα 15. Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος λογίζεται παράβαση που υπόκειται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού 8, των Κανονισμών. Καθορισμός ελεγχόμενου στρατιωτικοίι εξοπλισμοίι με διάταγμα. 16. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, ο Υπουργός δύναται με τροποποιητικό Διάταγμα, να καθορίσει ότι συγκεκριμένα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού, που δεν περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα, θα υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, σύμφωνα και με τις συναφείς διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Δημοκρατίας, τις οποίες έχει αναλάβει, ως συμβαλλόμενο μέρος των διεθνών καθεστώτων που συστάθηκαν για σκοπούς ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού ή με την κύρωση των σχετικών διεθνών συνθηκών και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Υποχρεώσεις έναντι των 'άλλων κρατών μελών. 17.(1) Η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει μέσω της διπλωματικής οδού στοιχεία για τις άδειες που έχει απορρίψει σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, μαζί με σχετική αιτιολογία, τα οποία εκτίθενται όπως καθορίζεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Εξαγωγές Όπλων. (2) Προτού η Αρμόδια Αρχή χορηγήσει άδεια εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, η αίτηση της οποίας απορρίφθηκε από άλλο κράτος μέλος ή άλλα κράτη μέλη για μιq κατ'ουσία ταυτόσημη συναλλαγή κατά την τ.ελευταία τριετία, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν τη χορήγηση της άδειας. Εάν κατόπιν των εν λόγω διαβουλεύσεων, η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει, παρά ταύτα, να χορηγήσει την άδεια, γνωστοποιεί την απόφασή της στο κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν την άδεια, αιτιολογώντας διεξοδικά το σκεπτικό της σχετικής απόφασης.

13 2183 (3) Η απόφαση μεταφοράς ή μη οιουδήποτε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. (4) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι υπάρχει απόρριψη αίτησης άδειας όταν η Αρμόδια Αρχή ή η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, αρνείται να επιτρέψει την πώληση ή υλική εξαγωγή του στρατιωτικού εξοπλισμού, ενώ η πώληση αυτή ή η σύναψη σχετικής σύμβασης θα είχε πραγματοποιηθεί υπό άλλες συνθήκες και για το σκοπό αυτό, η άρνηση περιλαμβάνει την άρνηση άδειας έναρξης διαπραγματεύσεων και/ή την αρνητική απάντηση σε τυπική αρχική έρευνα για συγκεκριμένη παραγγελία. Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα 18. Τα περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Όπλων) Διατάγματα του 2002 έως 2004 καταργούνται 'Παράρτημα Τρίτο(I):

14 2184 ΠΡΩΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ (Παράγραφοι 2, 4, 9) ΚΑ ΤΟΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤ ΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

15 2185 (ΠpιJ.ξεις εγκριi1είσες δυνa]lel του τiτλoυ V της σuv&ήκης για την ΕUΡωπaίi-.-η Ένωση) ΚΟΙΝΌΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑ'ΠΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ! ΕΝΩΣΗΣ (εξοπλ.ισμός που Kαλ.υπrεται από τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τις εξαγωγές όπλων) που εγιφ13ηκε από το Συμβοίιλιο στις 17 Νοεμβρίου 2003 (ενημερωνει και αvrtkai1iσra τον κοινό κατιιλαυο σrpατιωτικoιj εξoπλτσμoiι που καλύπτεται από τον κώδτκα ΣUμπεPIΨOpας της ΕΕ για τις εξαγωγες όί.λων που εγκρη1ηκε από το Συμβούλιο σrτς 13 Ioυv!oυ 2000) (2003/C 314/01) ΙΈΝΙΚ""Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛοηΑΣ Η εξαγωγη ατεχνολουιας. που «απαιτειται» για την αανό.πτιιξηο, απαραγωυη. ή ιιχρτιση» υλικών που ελέγχονται στον κοινσ στρατιωτικό κα.τάλογο της ΕΕ ι:λi:yχεται συμφωνα με τις διαταζεις των σημεiων του κοινου στρατιωτικού καταλόγου της ΕΕ. Η ατεχvoλoyια. αυτη παραμεvει υπό έλεγχο ακόμη και όταν εφαρμσζεται σε μη ι:λ~'xό ΜΕVo υλικσ. Οι έλεγχοι δεν ισχύουν για την «τεχνολογία» η οποία αποτελεί την ι:λcιχιστη που απαιτείται για την ευκατό.σταση, λειτουργία, συντήρηση (έλεγχο) και επισκευή των υλικών εκεiνων που δεν ελέυχονται ή η εςαγωγη των οποίων έχει επιτραπεί. Οι έλεγχοι δεν ισχύουν για την «τεχνολογία».ελευθiρας χρησεως., για τη «βασικη επιστημo\~κή έρευνα» ή για τις ελ~ίστες πλιιροφορίες που απαιτουνται Υια αιτησεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. ΓΕΝΙΚΉ ΣΗΜΕιΩΣΗ ΠΕΡ! ΧΗΜΕΙΑΣ Οι χημικές ουσίες απαριθμουνται κατ' όνομα και αρίθμό CAS. Οι χημικές ουσίες με τον ίδιο συντακτικό τυπο (συμπεριλαμβανoμεvων των ενuδατωμεvων) υπσκεινται σε έλεγχο ανε1;αρτητως ονομασίας και αριθμου CA.5. Οι αριθμοί CAS αναγρό.φονται για να διευkoλuνεται ο προσδιορισμός του κατα πσσον μια δεδoμevη χημική ουσία τι μίγμα υπόκειται σε tλεγχo, ανεξαρτητως ονοματολογίας. Οι αρι~μoί CAS δεν μπορουν να χρησιμείισουν ως μοναδικοι αναγνωριστικοί αριθμοί, διότι oρισμεvες μορφές της αναγραφόμενης ουσίας φέρουν διαφορετικους αριθμους CA5, ενώ και μίγματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη ουσία του καταλόγου μπορεί επίσης να φέρου\ι διαφορετικους αριθμους CAS. Μι1. 'Οπλα με λεiα κάνη, διαμετρηματος κάτω των 20 mm, άλλα όπλα και αυτόματα όηλα διαμετρήματος 12,7 mm (μισης ίπσας) και κάτω, και τα παρελκόμενά τους, ως αιωλοufi'ως, και ειδικά σχεδιασμενα συστατικά μέρη αιιτών: 00 α) ΤυφΟΟα; -κίiραμπινες, περίστροφα, moτolta, αυτσματα moτblta και πολυβόλα: Σημείωση: Στο σημείο Μι1.α) δεν ελήχoviαι τα ακόλουβα: 1. λειακαvα τυφb..,α και αραβίδες που Ex0Υv κατασκευαστεί πριν από το 1938, 2. απομψήσεις λειόκανων ΤUφεll.-ίων και αραβίδων τα πρωτότυπα των οπο!ων Εχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890, 3. περίστροφα, mmdλta, και αυτόματα όπλα που Εχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890 και οι απομφήσεις του," β) Όπλα λείας κά.νης, ως ακολουθως: i. Όίιλα λείας Kιlνης ειοαά σχεδιασμεvα για στρατιωτικη χρήση. 2. Άλλα σπλα λείας κά.νης, ως ακολουθως: α) πληρως αυτόματου τtιπoυ β) ημιαυτόματα ή τυπου "XPMa-xpoUna ll

16 2186 γ) Όπλα που χρηαιμοποιούν πυρομαχικά χωρις κάλυκες. δ) Σιγαστήρες, ειδικές βάσεις πυροβόλων, γεμιστηρες, στόχαστρα και σκοπευτικά συστηματα και φλογοκρίιπτες για τα όπλα που ελέγχονται στα. ~μεία ΜιΙ.α); Μι1.β) ή ΜιΙ.γ). Σημείωση 1: Το σημείο ΜιΙ δεv ελέγχει τα όπλα λεiας κιivης που χρηαιμοπdlομαι ως κυνηγετικά ή όπλα σκοποβολής. Τα όπλα αυτά δεv πρέπει να εiνω ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση ή να είναι πλήρως αυτόμaτιις λειτουργίας. Σημείωση 2: Το σημείο Μι1 δεv έλέγχει τα πυροβόλα όπλα τα ειδικά σxεδιασμέvα για fλ7iαιδευτικά πυpoμcrxικά και τα οποία δεv μπορούν να βάλλουν με ελ.ηxόμεvα πυρoμcrχικά. Σημείωση 3: Το σημείο 1111 δεv ελέγχει τα όπλα που xpηmμoπoιouν πυρoμcrxιkά με κόλυκα μη KενrptΚIj, αvάφλεξης και τα οποία δεv είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας. Ml.2. Όπλα με λεiα κι1vη, διαμετρήματος 20 mm και άνω, άλλα όπλα ι=αι εξοπλισμός διαμετρήματος άνω των 12,7 nun (μισής ίπσας). εκτοξευτήρες και παρελχόμενα, ως ακολούθως, και ειδιι=ά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αuτων: α) Πυροβόλα, οβιδοβόλα, όλμο!, aντιαρματιkά όπλα, εκτo!;εuτες βλημάτων, στρατιωτικά φλογοβόλα, πυροβόλα ανευ οmσθοδρομήσεως (ΠΛΟ) και συστήματα απόκρυψης του [χνους αυτων. Σημείωση: Το Μι2.α), πεpwq.ιβάvει συστήματα m'1joηc, συσκευές μέτρησης, δεξαμεvές και άλλα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση, με υγρά προω!1ητικά γεμίσματα, του εξοπλισμου που ~:λέyxεται στο σημείο ΜΙ2.α). β) Στρατιωτικες συσκεuές ελ-τό!;εuσης ή παραγωγής καπνού, αερίων και nupoteλ,'vliciliv στoιχεl.ων. Σημείωση: Το σημείο ΜΙ2.β) δεν ελέγχει τα mστόλια σηματoδoσiας. γ) Στόχαστρα και σκοπeljτικά συστήματα. Μι3. Πυρομαχικά και αναφλεκτικες διατάξεις, ως ακολούβως, και ειδικά σxεδιaσ~α συστατικά μέρη αυτων:. α) Πυρομαχικά για τα όπλα που ελέγχονται στα σημεiα Μι1, Μι2 η ML12. β) Aναφλει...'τlKές διατι'ιζεις ειδικά σχεδιασμένες για τα πυρομαχικά που ελέγχονται στο σημείο Μι3.α). Σημεiωση 1: Τα ειδικά ΣXESIUCiJ!ΈVa συστατικά μέρη περιλαμβάνουν: α) μετaλλtκές ή.πλaσrικές κατασκευές, όπως άκμονες εμπυρευμάτων, κυάβια βολίδων, συνδετήρες φυmyyίων, πεpιστpoφlιd:~ ταινίες κω μεταλλικά μέρη πυpoμa:xικων' β) συστήματα aσφαλείας και οπλισμοιί, πυρο(jω'λήνες, αισβητήρες και συσκευές πυροδότησης' γ) συστήματα παροχής εvέργειας υφηλής άπαξ αποδόσεως δ) καυσψούς κόλυκες γομώσεων' ε) SEUTEpruovra βλήματα, συμπερiλαμβαvoμέvων των βομβιδίων, ναρι..'1δίων και κατευbυνόμεvων στην τέλ.tκή φάση βλημάτων. Σημείωση 2: Το σημείο ΜΙ3.α) δεν ελέγχει τα πυρoμa:xικά osovrrotή, πrυxωσης χωρίς βλήμα (άσφαιρα φωτιστικό βλήμα) και τα εκπαιδευτικά πυρoμaxικά με διaτρητο Bόλaμo πυρίτιδας. Σημείωση 3: Το σημείο Μι3.α) δεν έλέ)χει τα φυσiγylα τα ειδικά σxεδlασμέvα για ΈVαv από τους παρακάτω οκοπους: α) σημaτoδoσiα β) σι..'1άξ!μο πoυλtών και γ) αvάφλεξη αεpιoθυσάvων σε ΠdΡέλ.αιοπηΥές.

17 2187 ML4. Βόμβες, τορπίλες, ρουκέτες, πύραυλο\, ιϊλλες εκρηκτικές συσκευές και γομώσεις και συναφής εξoπλισμ~ς και παρελ~oμ;:να, ως, εξης, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτιι.."ή χρήση, και ειδικά σχεδιασμενα σιιστατικα μερη αυτων: Σημεiωση: Πα ταν εξοττjucη.ιό κα{10δηυησης και πλoιjyησης, βλέπε MLI1, σημεiωση ζ). α) Βόμβες, τορπ!λες, χειροβομβιδες, καπνογόνα, ρουκέτες, πύραυλοι, νάρκες, βόμβες βυθου, γεμίσματα ανατινάξεων, }lιlxανισμoί ανατ[l,ιlζεων και αυτοτελεις ΣUΣΚΕUασιες υλικου ανατινάξεων,.πυροτεχνουργικοί. μηχανισμοι, φυσiγγια και εξομοιωτές (δηλαδή εξοπλισμός που εξομοιωνει τα χαρακτηριστικά οιουδήποτε από τα υλικά αυτά). Σημεiωση: Το ML4.a) περιλαμβάνει: 1. βομβίδες καπνού, εμπρηστικές βόμβες εν γένει και εκpηk:rικά σuστηματα, 2. ακροψύαια mιpαίιλων και άκρα κεψαλιίς 0l1JfIάTro)! επιστροφής. β} Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για το χειρισμό, ελεγχο, ενεργοπο!η ση, παρολ'ή ενέργειας απαξ αποδόσεως, Ε!..-τόξευση, σκόπευση, σαρωση, εζιljίόλυση, παριljίλάνηση, παρεμβολή, έκρηξη ή αν! ~ευση των υλικων που ελέγχονται στο l\.1l4.a). Σημεiωση: Το ML4.β) περιλαμβάνει: 1. J..'1VljTό εξοϊιλισμό υγροποίησης αερίου ικανό να παράγει ημερησίως 1000 η περισσότερα kg αερίου σε UΓpιί μορφη, 2.,λωτό ηλε!..-τραγωγό καλωδιο, κατάλληλο για την aλtεiα μαyνljtlkωv ναρκών. ΤΕ).ινικό σημεiωμα: Οι φορητοί μηχανισμοί οι εκ κατασκεuης περιορloμένοl στην ανi;..ινευση μεταλλικών avτlκειμένων και ανίκανοι να ξεχ:ωρίζauv τις νάρκες από ιiλλa μεταλλικa avτlκεlμενα, δεν -θεωρούνται ειδικά σχεδιασμένοι για την αvixνεuση ειδών ελεγχόμεvων από το ML4.aj. ML5. ΈλεΥχ.ος πυρός και συναφής εξοπλισμός συναγερμοίι και προειδοποlησης και σχετικά σuστήμα;α, και εξοπλισμός, δo~μής, ευ3υyρ~μμισης Kα~ αντιμέτρων,. ω~ ακολούfiως,.ειδucα. σχ~ιασμενα για στρατιωτικη χρηση, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη και εξαρτηματα αυτων: α) Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα, υπολογιστές βομβαρδισμου, εξοίιλισμός σκόπευσης πυροβόλων και συστήματα ελεγχου όπλων. β) Συστήματα από~σης στόχου, καt!ορισμου, τηλεμετρίας, εmτηρησης η παρακολουθησης, αν! λινευση, συγχωνευση δεδομένων, εξοπλισμός αναγνώρισης η εντοmσμου και εξοί.λι.σμός σuνoλoκλήρωσης αισθητήρων. γ) Eξoπλισμόςαvτιμέτρων για υλικά που ελέγχουιαι στο Μι5.α) ή Ml.5.β). δ) Εξοπλισμός δοκιμης επί του εδάφους ή ευθυγράμμισης, ειδικά σχεδιασμένος για υλικά που ελέγχονται στο ΜΙ5.α) ή Μι5.β). ML6. Οxr\ματα εδαφους και συστατικά μέρη αυτών. ως εξιίς: Σημείωση: Πα ταν εξοϊιλισμό καθοδήγησης και πλοηυησης, βλέπε. MLl1, σημεiωση ζ). α) οχηματα εδαφους και συστατικά μέρη αυτών, ειδικά σχεδιασμένα η τροποποιημένα για στρατιωτικη χρηση. TΕΧVΙκό σημεiωμα: Για τους σκοπούς του σημείου lvfl6.a), ο όρος «οχήματα εδάφους» περιλαμβάνει τα pυμoυλkoύμεvα Ολ-ήματα. β) Οχήματα κ!νησης όλων των τροχών που μποροίιν να χρησιμοποιοίινται εκτός δρόμου και έχουν Kατασκευαστεl ή εφοδιαστει με υλικά για να παρέχουν βαλλιστική προστασία επιπέδου ΠΙ (NιJ , Σεπτέμβριος 1985, ή αναλογο εθνικό πρότυπο) ή Kαλlιτερη.

18 2188 Σημείωση: Βλέπε εmσης,ml13.a). Σημείωση 1: Το ML6.a) πεplλaμβανει: α) άρματα και iiλλ.α σφαόωόκά εξοπλισμένα 0l'ljIlaTQ Κα! στραόωόκα ΟxrJματα σιιναρμοσμένα με βάσεις όπλων ή εξοπλισμο ναρκoi1έτησης ή ει.:τόξευσης πupoμαχικών που ελέγχονται βασει του σημείου ML4 β) τεi1ωρακισμένα 0l'ljfJCΠQ' γ) αμφίβια OX!ίμCΠα και οχ!ιματα διάβασης βα!1έων υδάτων' δ) OxrJfJaTQ περισυλλογής και OxrJfJaTQ )ηα τη ρυμοόν..l1ση ή τη μεταφορά ΠUPOμa:λ:ικων ή οπλικών συσrηματων και ΣUΝαφOυς εξοπλισμου ~α τη δiαιc!vηση φορτίου. Σημείωση 2: Η τροποποίηση 0l'ljJlcπo, εδα.φους για στρατιωτική χρήση ελεγχόμενου στο ML6.a) σιινεπάγεται μια δομιλ.'1], ηλa.ι:ριιa1 ή μijxcivlκl) μεταβo'λ:j) στην οποία xpηαιμoπoioόvτω ένα ή περισσότερα ειδηαι σχεδιασμένα στρατιωόκά συστaαlcά μέρη. Τα συστατικά αυτα μέρη πεp1λαμβάvoυν: α) πεplβλήμcπα φουσκωτών ελασrικών ειδικοό τυπου ώστε να είναι αλεξίσφαφα ή να λειτουργοw και ξεφούσκωτα β) συστήματα ελέjχoυ της πιεσης ελασυκώ" δa.-ο.κά χειρισμου από μέσα από k'tvoufjeίio όχημα γ) i1ώρακες npomamai; ζωτικων μερών (πχ. δεξαμενής xaumfiwv ή 11αλαμου οδήγησης) δ) ειδικές ενισχυσεις η βάσεις ~α όπλα ε) φωτισμό συσκόόσης. Σημείωση 3: Το σημείο Μι6 δεν ελέγχει πολιτικά αuτoκίνητα ή φορώ1υι1 που Εχουν σχεδιαστεί η τpoπoπoiη11εi ~α τη μεταφορά χρημάτων ή Ώμαλφών και φέρουν 11ωράιαση ή βαλλισυκή npomama. ML7. Χημικοί η βιολογικοί τοξικοί παpι'ιγoνrες, "δακρυγόνα αέρια», ραδιενεργα υλικά, σuναφης. Εξοπλισμός, συστατικά, υλικα και «ΤΕλ'Vολογία» ως Εξής: α) Βιολογικοί παρι'ιγοντες και ραδιενεργα υλικα «προσαρμοσμένα για χρήση κατι'ι τον πόλεμο» με σκοπό την πρόκληση απωλειών στους ανftpωπoυς και τα ζώα, τη φftopα εξοπλισμου η τη ζημία των καλλιεργειών η του περιβάλλοντος, και παpι'ιγoνrες χημικού πολέμου (CW). ' Σημείωση: Το ML7.a) περlλaμβάvει τα ακολου11α: 1. Παράγovτες XΗμIKOlι πολέμου που ενερυούν εm του νευρικού συσrήματoς: α) Αλλ.ιιλο (με11υλο, ω11υλο, π-πpomιλo ή lσοπροπuλο)-φωσφωνοφf}οριδικα Ο-αλκίιλια (έως και (10' συμπεριλαμβανομένων των λιικλoαλκuλiων), όπως: - Sατin (Gb): με11υλοφωσφωνοφ!10ριδικό Ο-ισοπροπυλlο (CAS ), και - Somαn (Gd): μεβυλοφωσφωνοφβοριδικό Ο-mvακολύλιο (CAS ), β) N,N-δlΑΛXUλO (με11υλο, αιβυλο, η-πpoπuλo Ι1 ισoπpoπuλo) φωσφοραμιδολ.ιιcmδικά Ο-αλκίιλια (έως και (10' ΣUμπεplλαμβa:νOμένων των λ.ιικλoαλκuλiων), όπως: Tabun (Gα):Ν,Ν-δψεΒuλοφωσφaΡοαμιδΟΚUCMδικό Ο-αι{1ύλιο (CAS ϊ7-81-6), γ) S-2-διαΛ.λ.ιιλο (μεβυλο, αιβυλο, π-πpoπuλo ή ισoπpoπuλo) αμινοαι11υλοαλ.λ.ιιλο (μεβυλο, αιβυλο, η-πpoπuλo ή Iσoπpoπuλo)φωσφoνoBειoλlκα Ο-αΛ.λ.'1.ίλια (Η ή το πολύ (]Ο, συμπε ~Iλαμβ~ΙOμένων των λ.ιικλοιw,:ιιλίων) και ΑVΤίστOIXα αν..ιιλιωμένα η πρωτονιωμένα άλατα, οπως: VX: S-2-δl1σοπροπuλαμιvοαIΒuλομεΒυλοφωσφονοΒειολικο O-αι11ύ'λ:Jo (CAS ).

19 Φλυιcrαινoyoνol παράυονγες χημικού πολέμου: α) {}ειούχοl υπερίτες, όπως: 2-χλωροαιΒυλοχλωρομεθυλοσουλφίδιο (CAS ), bίs(2-χλωροαι{}uλο) σουλφίδιο (CAS ), bίs(2-χλωροαiβuλο)με{}ιh'lο (CAS ), 1,2-bis (2-χλωροαιΒυλο{}ειο) αιbcιvιo (CAS ), 1,3-bis (2-χλωΡοαι{1uλοθειο)-n-πΡΟΠCιvιο (CAS ), 1,4-bis (2-xλωpoαι{1υλo{1ειo)-π-βoυτάvlo (CAS ), Iι5-bis (2-Xλωpoαιθυλo{}ειo)-π-πεντΆVIO (CAS ), bis (2-χλωΡοαιfJuλο{}ειομε{1υλ) αιθέρας (CAS ), bis (2-χλωΡοαιfJuλο{}ειοαιΒυλ) αιθέρας (CAS )' β) λεβισ!τες, όπως: 2-χλωΡοβJVυλοοιχλωροαΡσivη (CAS ), tris (2-χλωΡοβrvuλο) αpσ!vη (CAS ), bis (2-χλωροβινυλο) Xλωpoαpσ!VΗ (CAS )' γ) αζωτούχοι υπερίτες, όπως: ΗΝ1: bis (2-χλωροαιΒυλο) αιθυλaμίvη (CAS ), ΗΝ2: bis (2-χλωροαιθυλο) με{}υλaμίνlj (CAS ), ΗΝ3: tήs (2-χλωροαιθυλο) αμivη (C4S ). 3. Εξουδετερωτικοί παράγοντες λ'ljμικ:ού πολέμου, σπως: Bεvζυλικσ 3-λ.Ίνουκλιδινύλιο (ΒΖ) (CAS ). 4. Αποφυλλωτιιcοί παράγο"τες λ'ljμιlcού πολέμου, όπως: 2-χλωρο-4-φfJοροφαJVοξuοξεικό βουτύλιο (LNF), 2, 4, 5-τpιχλωpoφαινoΖUO;εIlcό οξύ αναμεμειγμένο με 2,4-διχλωροφαινοξυοξεικσ οξύ (αgent orαnge). β) Πρόδρομες ουσίες δυαδικών παραγόvι:ων χημιlcου πολέμου και βασικες πρόδρομες ουσίες, ως εξής: 1. διφθοριουχα αλκυλο (μεfuιλo, αιθυλο, η-πρόπυλο ή ισoπρόπuλo) φωσφονύλια, όπως DF: διφ80ριουχο μεθυλο φωσφovυλιo (CAS ), διαλJ..'1Jλο (μεβυλο, αιθυλο, η-πρoπuλo ή ισoπρoπuλo) αμινοαιtjuλοαλ1cuλο (μεθυλο, αιθυλο, η-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονοθειολικα Ο-αλ1.-υλια (Η ή το πoλu C 10, σuμπερvωμβανομενων των 1CUκλοαλ1CUλίων) και aντίστοιχα Mk'1Jltroμi:νa ή πρωτovιωμενα άλατα, όπως: QL: o-αιθυλo-2-δι-ισoπρoπuλαμινoαιbυλo μεβυλοφωσφονίτης (CAS ), 3. chlorosarin: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό ο-ισοπροπύλιο (Cι\S ), 4. chlorosoman: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό ο-πινακολυλιο (CAS ). γ) «Δακρυγόνα α.εριω. και «παραγοντες ελεγχου ταραχών», σuμπεplλαμβανoμενων των εξής: 1. 1CUaνιouxo βρωμοβενζυλιο (CA) (CAS ), 2. o-χλωρoβενζυλιδενφηλoνoνιτρiλιo (ο-χλωροβενζα,\.μηλονονιτριλιο ) (CS) (CAS ), 3. χλωριοι'.ιχο φαινυλακυλιο (ω-χλωροακϊτοφαινόνη) (CN) {CAS }, 4. διβεvζo-(β,στ)-1,4-oςαζεφινη (CR) (CAS ).

20 2190 Σημείωση: Το σψιεio ML7.y) δεν ελέγχει τα δακρυγόνα αέρια κω τους nαpιiyovret; ελέ}χου ταραχων σε ατομικές συσκευασiες Υια αuτoιiμυνα. δ) Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για τη διασπορά οποιουδήποτε από τα κατωτέρω, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού: 1. υλικά η παραγoνrες: ελεγχόμενα από τα σημεία 1νΠ.7.α) η γ), η 2. παράγοντες χημικού πολεμου ΣUΓΚεiμενoι ατίό πρόδρομες ουσίες ελεγχόμενες από το σημείο lv1l 7. β). ε) Προστατευτικός και αnoλυμανrιkός εζοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτου, και ειδικα σxεδιασμi:vα μείγματα χημικων ουσιών, ως Εξής: 1. εξοπλισμός. ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την αμιινα κατά των υλικων που ελέγχονται από τα σημεία Μι7.α) ή γ}, και ειδικά σχεδιασμενα συστατικά μέρη αυτού, 2. εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτι..'ή χρήση. για την απολύμανση avrιkειμένων μολυσμενων με υλικά που ελεγxoνrαι από το σημεio ML7.a), και ειδικα σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτoιj. 3. μείγματα χημικων ουσιών εδικά ανι:πτuγμένα!σxεδιασμένα για την απoλlιμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που ελέyxoνrαι από το σημείο ML7.a). Σημείωση: Το ΜΙ7.ε)Ί πεpiλa.μβrίvει: α) κluματιot1κές συσκευές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες )ιια δjήftηση πuρηνικων, βιολο Υικων ή xrιμικων παραγόντων β) προστατευτικό ιματισμό. Σημεiωση: Για αι'i1ασφυξι~όνει; προσωπίδες πολπων, προστατευτικό και απολυμαντικό εξοπλισμό βλέπε επiσης σημείο ΙΑΟΟ4 του καταλόγου αγαt1ωv διτ'ιλψ χρήσης της ΕΕ. στ} Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση. για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικων που ελέγχονται από τα σημεία ML7.a) ή γ). και ειδικά σχεδιασμενα συστατικά μi:ρη αυτού: Το σημε1ο 7.στ) δεν ελέγχει τα προσωmκά δοσ1μ...<"τρa )'Ια την παρακολούβηση της ω.:τινοβοlj.ας. Σημείωση: Βλίπε επiσης σημείο ΙΑΟΟ4 του καταλόγου αυαttων διπλής χρήmjς της ΕΕ. ζ) αbιoπoλ~μερή. ειδιkιl σχεδιασμένα ή επεξεργασμένα για την ανίχνευση ή την αναυνωριση παραγόντων χημικου πολ!:μου που ελέγχoνrαι από το σημείο l\1l7.a) και καλλιέργειες συγκεκριμένων κυττάρων για την παρασκευη τους. η) «Βιοκαταλύτες» για την απολυμανση η την αποικοδόμηση παραγoνrων χημικού πολέμου, και συναφή βιoλoγιkιl συστήματα, ως ε..!:fις: 1. «βιοκαταλυτες» ειδικά σχεδιασμενοι για την απολύμανση ή την αποucοδόμηση που ελέγχονται από το σημαο JνΠ.7.α), οι οποίοι προέρχο,,-ι:αι από κατευθυνόμενη εργαστηριακή ι:mλoγή Τι γενετικό χειρισμό βιολογικών συστημι'ιτων, 2. βιολογικά συστήματα ως εξής: «φορας i:κφpασης". ιοί ή καλλιέργειες 1..ϊJπαρων που περιέχουν τις ειδικές γενετικες πληροφορίες για την παραγω)ιή «βιοκαταλυτών» που ελέγχονται ατίό το σημείο Μι7.η) 1, tt) ατεχνολογ!αη, ως εξης: 1. «τεχνολογία» 'r'la την ααναπτuξψ. την «παραγωγή» ή τη "χρήση. τοξικολογικών παραγόντων, συναφούς εξοπλισμου ή συστατικών που Eλέyχovrat από τα σημεiα JνΠ.7.α) έως Μι7.στ),

21 2]9] 2. «ΤΕΧVoλoγΙα., για την <ανάmυςψ, την «παραγωγή" ή τη "χρήσψ «βιοπολυμερών» η καλλιεργειών ειδικ:ων κυπαρων που ελέγχονται από το σημείο Μ1ί.ζ), 3. «ΤΕΧVoλoγΙα» απου.λειστικ:α για την ενσωμάτωση των «βιοκαταλυτών. που ελέγχονται αί1ό το σημείο MLί.η)l, σε στρατιωτικές φέρουσες ουσιες lj στρατιωτικό υλικό. Σημείωση 1: Τα σημεία ML7.a) and ML7.y) δεν ελέίχουν: α) το χλωροj..ϊjcmο (CAS ). Βλέπε σημείο lc450.a)5. του καταλόγου αγαβών διr-λής χρήσης της ΕΕ, β) το υδρol-.. ϊjανικό οςj (CAS ), γ) το χλώριο (CAS ), δ) το χλωρισυχο καρβοwλιο (φωσγένιο) (CAS ), Βλέπε σημείο 1C450.a)4 του καταλόγου αγαβων διπ,\ής χρήσης της ΕΕ, ε) το διφωσυένιο (χλωρομυρμηκικό τριχλ.ωρομεβόλιο) (CAS ), στ) το βρωμοξεικό αι11ίιλιο (CAS ), ζ) το βρωμιοόχο ΞUλύλιo, ορβο- (CAS ), μετα- (CA ), παρα- (CAS ), η) το βρωμι0ύχο βενζύλlo (CAS ), 11) το ιωδιούχο βενc;ύλlο (CAS ), ι) τη βpωμoακετόvη (CAS ), lα) το βρωμοκυαιιισ (CλS ), lβ) τη βρωμoμε11υλαlbυλoκ:ετόvη (CAS ), 1)') τη XΛωρoακετόVΗ (CAS ); lδ) το ιωδοξεικό αl11υλιο (CAS ), ιε) την lωδοακετόνη (CAS ), lστ)τη χλωροmκρίvη (CAS ). Βλέπε σημείο lc450.a)7 του καταλόγου αγαβών διϊιλής χρήσης της ΕΕ. Σημείωση 2: Η <rreλ'voλoγiαo, ΟΙ κvτταροκαλtιερυειες και τα βιολουικ:α συστήματα των σημείων Μι7.ζ), ML7.1)2 και ΜΙ7.Β-μ είναι ωrσκλειcmκα, τα δε υποσημεία auτα δεν EλtιX0uv «τεχvολoyiα», J..-Unapa ή βιολογικά συστήματα ΠDΌ xp1)milonoiolj\1fa! )'1α μη στρατιωτικους σκοποός, π.χ στη γεωργία, τη φαpμακoβloμηxαviα, την ιατρική, την 1C'DJVIaτpIΚlj, το πεpιβιiλλoν, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιομηχανία τροφίμων. ML8. «Ενεργειακά υλικά" και σuνr<ψειι; oυσiες, ως εξής: Σημείωση: Βλεπε σημείο 1 COll του κατciλ.όγoυ αυαβών διπλης χρήσης της ΕΕ. TE).'VlKtr;; σημειώσεις: 1. Για τους σκοπούς του napd11fo' σημείου, ο όρος 1lciYJla αναφερεταj σε συνβεση δύο ή περισσότερων ουαιωιι, μία Toυλιixιστoν από τις οποίες περιέχεται στον κατιlλσyo των υποσημείων ML8. 2. Κά{1ε ουσ1α που περιέχεται στον κατιiλoγo των υποσημείων ML8 ε.\έυχεταl από τον ει' λόγω κατιiλσyo, έστω και αν χρησιμοποιεϊται σε ιiλλη εφαρμογή από την εδω αναγραφόμενη (η TAGN π.χ. χρησιμοποιείται 1ωριως ως εκρηκπκό, finopcl όμως να χρησιμοποιηβεί κω ως καυσιμο ή ως οξειδωτικό.)

22 2192 α) "EΚΡηJ\.ϊιKά", ως εξης, και μείγματα αυτων: 1. ADNBF (αμινοδινιτροβενζοφουραξάνη, 7-αμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανΟ-1-οξείδιο) (CAS ), 2. BNCP (υπερχλωρικό cis-bis (5-νιτροτετραζωλατο) τετραμινοκοβάλτιο (Πh) (CAS ), 3. CL-14 (διαμιvοδινιτροβενζοφουροξwη, 5,7 -διαμινο-4, 6-δινιτροβενζοφουραζανΟ-1-0ξείδιο) (CAS ), 4. CL-20 (HNIW η εξανιτροεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS ) και κλαθρικές ενωσεις του (βλέnε και ML8.ζ)3. και ζ)4. για τις «7φόδρομες» ουσίες του), 5. CP (υπερχλωρικθ 2-(5-κυανοτετραζωλατο) πενταμινοκοβάλτιο-ill (CAS ), 6. DADE (1,1-διαμιvο-2,2-δινιτροαι1Jυλένιο, FOX7), 7. DATB (διαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS ), 8. DDFP (l,4-δινιτροδιφοuραζανοmπφαζίνη), 9. DDPO (2, 6-διαμινο-3, 5-δινιτρoπuραζιν-1-oξείδιo, ΡΖΟ) (CAS ), 10. DIPAM (3,3'-διαμινΟ-2,2"4,4"6,6'-εξανιτροδιφαινυλιο η διmκραμίδιo) (CAS ), 11. DNGU (DIN'GU η δινιτρoγλυkoλoυρiλ.η) (c..a.s ), 12. φουραζανια, ως εξης: α) DA/\.OF (διαμινoαζoξυφoυραζcινιo) β) DAAzF (διαμινoαζωφoυραζαvιo) (CAS ), 13. ΗΜΧ και παράγωγα (βλέπε και ML8.ζ) 5 για τις πρόδρομες ουσίες του), ως ε1;ής: α) ΗΙνίΧ (κυκ"λοτετραμεθυλαινοτετρανιτραμίνη, Ο1ααϋδρο-1,3, 5,7 -τετρανιτρο-1, 3,5,7 -τετρ α ζίνη, 1,3,5,7-τετρανιΤΡΟ-1,3,5,7-τετραζα-κυκλοοκτανιο η οκτωγένιο) (CAS )' β) διφθοραμινωμένα ανάλογα του ΗΜΧ Υ) Κ-55 (2,4,6,8-τετρανΙΤΡΟ-2,4,6,8-τετρααζαδικυκλο [3,3,Ο]-οκτανόνη-3, τετρανιτροημιγλυ- 1Cοοuρί"λη, η κετο-δικυκλικό ΗΜΧ) (CAS ), 14. HNAD (εξανιτροαδαμωrrάνιο) (C.AιS ), 15. HNS (εξανιτροοτιλβένιο) (CAS ), 16. tμιδαζόλες, ως εξης: α) ΒΝΝΙΙ (οκταϋδρο-2,5-bis(νιτροϊμινο)ιμιδαζο [4,5-d]ιμιδαζόλη)' β) DNI (2,4-δινιτΡοϊμιδαζόλη) (CAS )'. γ) FDIA (1-φθΟΡΟ-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη): δ) NTDNIA (Ν-(2-νιτροτριαζολΟ)-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη)' ε) pna. (1-mκpυλ-2,4,5-τρινιτρoψιδαζόλη), 17. ΝΤΝΜΗ (1-(2-νιΤΡΟτΡιαζολΟ)-2-δινπρομεθυλενοϋδραζl.νη), 18. ΝΤΟ (ΟΝΤΑ η 3-νιτρο-1,2,4-τριαζολο-5-όνη) (CAS ), 19. πολυνιτροκυβανια με ιlνω των τεσσάρων νιτροομάδες,

23 ΡΥΧ (2,6-bis(mκρυλαμινΟ)-3,5-δινιτροπuριδίνη) (CAS ), 21. RDX και παράγωγα, ως εξής: α) RDX (κuκλοτριμεt1υλενοτριvιτραμi:νη, ΚUκλωνίτης, Τ4, εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίvlι, 1,3,5-τpινιτρo-1,3,5-τpιαζα-ΚUκλOεξάνιO η εξαγένιο) (CA )- β) Keto-RDX (Κ-6 ή 2,4,6-ΤΡΜΤΡΟ-2,4,6-τριαζα-"ϊΙκλοεξανόνη) (CA ), 22. TAGN (νιτρικη τριαμινογουανιδινίνη) (CAS ), 23. ΤΑΤΒ (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (C.>\ ) (βλέπε και Μι8.ζ)7 για τις «πρόδρομες" ουσίες του), 24. TEDDZ (3,3,7,7-TEτpabis(btφBopajllVo) οκταϋδρο-ι,5-δινιτρο-1,5-διαζωκίνη), 25. τετρσζ6λες, ως εξής: σ) ΝΤΑΤ (νιτροτριαζολαμινοτεραζόλη) β) ΝΊΝΤ (I-Ν-(2 -νιτροτριαζολο )-4-δινιτροτετραζόλη), 26. τρινιτρoφαινυλoμεθυλovιτpαμίνη (tetryl) (CA ). 27. ΤΝΑΩ (1,4,5,8-τετρανιΤΡΟ-1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη) (CA ), (βλέπε και Μι8.ζ)6 για τις πρόδρομες ουσίες της), 28. ΤΝΑΖ (1,3, 3-τρινΙτΡοαζετιδίνη) (CAS ), (βλέπε και Μι8.ζ)2 για τις πρόδρομες ουσίες της), 29. TNGU (50RGU\'L η τετραvιτρoγλυκoλoυρiλη) (CA ), 30. ΤΝΡ (1,4,5,8-τετρανιτρο-πυριδαζιvο[4,5-d]πυριδαlίνη) (CΛ ), 31. τριαζίνες, ως εξής: α) DNAM (2-οζu-4,6-δινιτροαμινο-s-τριαζίνη) (C.A ) β) ΝΝΗΤ (2-νιτροϊμινο-5-νιτρο-εξαϋδρο-Ι,3,5-τριαζίνη) (C.A ), 32. τριαζόλε~.ς εξής: α) 5-αζιδο-2-νιτροτριαζόλη β) ADHTDN (4-αμινΟ-3,5-διυδραζινο-1,2,4-τριαζολοδινιτραμίδιο) (CA ) γ) ADI\ΊT (1-αμινο-3,5-δινιτρο-Ι,2,4-τριαζόλη) δ) BDNTA ([bίs-δινιτροτριαζολ]αμίνη) ε) DBT (3,3'-δινιτρο-5,5-bί-Ι,2,4-τριαζόλη) (CA ) στ) D1\TJ3T (δινιτροbίsτριαζόλη) (CAS ) ζ) NTDNA (2-νιτροτριαζολο-5-δινιταρμίδιο) (CAS ) η) NTDNT (1-Ν-(2 -νιτροτρισζολο) 3, 5-δινιτροτρισζόλη) {Ί) PDNT (1-mκρυλΟ-3,5-δινιτροτριαζόλη) ι) TACOT (τετρανιτροβενζοτριαζολοβενζοτριαζόλη) (CA ),

24 κι'ι{}ε εκρφcrικό μη αναφερόμενο σε αλλο μέρος του :tνfl8.a) με ταχυτητα έκρηξης άνω των mjs στη μέγιστη πυκνότητα η ΠΙεση έκρηξης ό.νω των 34 GPa (340 kbar), 34. άλλα οργανικά εκρηκτ:ιιcιί. μη αναφερόμενα σε άλλο μέρος του lνιι8.α) με nu:oη έκρηξης 25 GPa (250 kbar) και ό.νω, που παραμενουν εuσταθη σε f)ερμοκρασίες 523Κ (250 C) icαι άνω επί διαατηματα πεvτe λεπτών και ό.νω. β) ΙΙΠΡOωθηΤUCα., ως εξης: 1. κάθε στερεό ιιπροωθητικσ» της Κλάσης 1.1 των Ηνωμένων Εfiνών με fiεωρητι... ή ειδη.. -ή ωt}ηση (υπό κανονικές συνθηκες) άνω των 250 sec για μη μεταλλούχες συνfiεσεις, και ανω των 270 sec για αργιλιούχες συνfiέσεις, 2. κάfiε στερεό απροωθητικό» της Κλάσης 1.3 των Ηνωμένων Efiνών με.fjεωρητικη ειδικη ωt}ηση (υπό ιcανoνιkες σuνfiήκες) άνω των 230 sec για μη αλογονούχες συνθέσεις, ό.νω των 250 sec για μη μεταλλουχες συνfiέσεις, και άνω των 266 sec για μεταλλουχες συνθέσεις, 3. «προωθητικά. με σταθερά ισχίιος ανω των kjjkg, 4. «προωθητικά. ικανά να διατηρούν σταθερσ γραμμικό ρυθμό καυσης άνω των 38 mmjs υπό κανονικές συνθήκες (μετρουμενες υπό μορφή παρεμποδισμένης μονής κλωστής) πίεσης 6,89 MPa (68,9 bar) και fiερμοκρασίας 294 Κ (21 C), 5. τροποποιημένα χυτα ελαστομερικά «προωθητικα» δmλής βάσης (EMCDb) με εmμήκuνση, σε μέγιστη κcrrαπσνη ση, άνω του 5 % στους 233 Κ (-40 Q, 6. κά.fjε «προωθητικό» που περιέχει ουσίες αναγραφόμενες στο σημείο Μι8.α). γ) «Πυροτεχνικά προϊόντα», mύmμα και συναφείς ουσίες, ως εξης, και μείγματα αυτών: 1. καυαιμα αεροσκαφών, ειδικά σχεδιασμένα για στρcrrιωτιkoυς σκοπούς, 2. αλάνια (υδρίδια του αργιλιου) (CAS ), 3. Kαρβoρά~ια, δεκαβοράνιο (CAS ), πενταβοράνια (CAS και ) και παράγωγά των, 4. υδραζiνη και παράγωγά της, ως εξής (βλέπε επίσης σημεία ML8.δ)8 και δ)9 για τα οξειδωτικά παράγωγα της υδραζiνης): α) Υδραζίνη (CAS ) σε συγκεντρώσεις 70 % και άνω' β) Moνoμεθυλυδραζiνη (CAS )' γ) Συμμετρική διμεθυλυδραζίνη (CAS )' δ) Μη συμμετρική διμεθυλ.ιιδραζίνη (CAS ), 5. μεταλ\ικα καυαιμα σε μορφη σωματιδιων, σφαιρικών, oμιχλoψεκασμέvων, σφαιροειδών, φολιδωτών ή αλεσμένων, κcrrασκεuασμέvα από υλικό που περιέχει τουλαχιστον 99 % των εξης: α) Μέτα.λ.\α και μεiyjlcrra αυτών, ως Εζής: ι. βηρυλλιο (CAS ) μεγέθους σωματιδίων κατω των 60 μιώ, 2. σκόνη mδήρου(cαs ) μεγέθους σωματιδίων έως και 3 ]illl παραγόμενη από την αναγωγή οξειδίου του σιδήρου με υδρογόνο

25 2195 β) Μαγματα που περιiχouν καποιο από τα εξής: 1. ζιρκόνιο (CA ), μαγνήσιο (CAS ) και κράματα τους με μέγε{10ς σωματιδίων μικρότερο των 60 μαι. 2. καύσιμα βορίου (CAS ) ή καρβιδίου βορίου (c.δ,.s ), κα.θαρό. τητας τουλι'ιχιστον 85 % και μεγέt}ους σωματιδίων μικρότερου των 60 μαι, 6. σφατιωτικά υλικά που περιέχουν πυκνωτικά για καύσιμα υδρογονανθράκων ειδικά σχεδιασμένα για τη χρήση σε φλογοβόλα ή εμπρηotlκά ΠVPOμαχι!Cά, όπως τα στεαρικά ή παλμιτικα άλατα μετάλλων [π.χ. το γνωστό ως octal (CAS )] και τα πvκνωτιkά ΜΙ Μ2, Μ3, 7. υπερχλωρικές, χλωρικές και χρωμικές ενωσεις σύμμεικτες με σκόνη μετάλλου ή άλλα συστατιιcα καυσίμου υψηλής ενεργειας, 8. σκόνη σφαιριδίων αλουμινίου (CAS ) με μέγε1'jοι;: σωματιδίων το πολύ 60 μm, κατασκευασμένη από υλικό με περιa.'11kότητα σε αλουμίνιο TOuXal'lστov.99 %, 9. υποίίδρίδιο του τιτανίου (Tili n ), στοιχειομετρικως ισοδύναμο προς η = 0,65-1,68. Σημείωση 1: Τα KaUσrι,ro. αεροσκαφών που ελέ)χovrαι στο σηlιείο ΜιΞ.Υ)1 εivαι τελικά προϊάντα και άχι τα σuστατιkιi τους μερη. Σημείωση 2: Το oημεio Μι8.Υ)4.α) δεν ελέυχει τα μείυ'μα υδραl;ivης τα ειδικά σχεδ/a.σμέιια για τον έλ.ηχο τl)ς διάβρωσης. Σημείωση 3: Τα σφατιωτικά εκρηι..-riκa και καύο1μα που περιέχουν τα μέταλλn η κpαμaτα του σημείου J\.1L8.y)5 EλEtXOVΤα1 ανεξαρτητως του ει:'tv τα μi:raλλa η κράματα είναι έγκλειστα σε αλουμίνιο, μayνιj010, ζφκάvιo ή βηρύλλιο. Σημείωση 4: Το σιπιείο ΜΙ8.Υ)5.β)2 δεν ελέ).χει το βόριο ή το καρβίδιο βορίου εμϊιλουτισμένο με βάριο-10 (συνολική ΠεΡΙEh.t:ικάτητα σε βάριο-10 τουλάχιστον 20 %).. δ) Οξειδωτικά, ως εξής, και μdγματα αυτών: 1. AND (δινιτραμιδικό αμμώυιο ή SR 12) (CAS ), 2..ΑΡ (υπερχλωρικά αμμωνιο) (c..a.s ), 3. ενωσεις φθορίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: αi ιίμα αλογόνα β) οξυγόνο ή γ) αζωτο. Σημείωση: Το σημείο ΜL8.δ)3 δεν ελέ).χει το τριφσσρ10ύχο XλιhplO. Βλεπε σημείο 1C238 του καταλόγου αγαf1ών δl1τλής χρηση, της ΕΕ. 4. DNAD {1,3-δινιτΡο-1,3-διαζετιδινη (CAS ), 5. ΚΑΝ (νιτρικό ιιδρoξuλαμμώνιo) (CAS ), 6. ΗΑΡ (υπερχλωρικά υδρoξuλαμμωνιo) (CAS ), 7. HNF (νιτρομυρμηκικό υδραζινιο) (CAS ), 8. νιτρική υδραζίνη (CA ),

26 υπερχλωρn::η υδραζινη (CAS 2ί9ί8-54-ϊ). 10. υγρά οξειδωτικά που απoτελoύνrαι από η περιέχουν παρεμποδισμένο ερυιjρ6 ατμιζον νιτρικό οξυ (IR.t:Na) (CAS ). Σημεiωση: Το σημεio ML8.δ)10 δεν ελέιχα το μη παρεμποδισμένο ατμίζον νιτρικό οξύ. ε) Συνδετικά μέσα, τιλαστικοποιητές, μονομερη. πολυμερη. ως Εξης: 1. AMl-40 (αζιδoμε\:}υλoμεljυλoζετιlvη και τα πολυμερη της) (CAS ) (βλέπε και ML8.t)1 για τις «πρόδρομερl ουσίες της). 2. ΒΑΜΟ (bjs-αζιδομεljuλοζετάνη και τα πολυμερη της) (CAS ) (βλέπε και M1.8.t)1 για τις «πρόδρομες. ουσιες της), 3. ΒDΝΎΑ (bis (2,2-δινιτρoπρoπuλ) ακετόλη) (CAS ). 4. BDNPF (bis (2,2-δινιτρoπρoπuλo)φoρμάλη) (CAS ). 5. ΒΠΝ (τρινιτρικη βouταvoτριόλη) (C ), (βλεπε και ML8.t)8 για τις «πρόδρομες.. ουσίες της), 6. ενεργειακα μονομερη, πλαστικοποιητές και πολυμερη που περι.ι-χουν νιτρο-. αζιδο-. νιτρικές. νιτραζα- η διφ!joρoαμινo-oμαδες. ειδιki:ι σχεδιασμένα για στρατιωτικη χρηση, 7. FAMAO (3-διφθοραμινομεθυλΟ-3-αζιδομε{}υλοξετι'ινη) και τα πολυμερη της, 8. FEFO (bis-(2-φθορο-2,2-δινιτροαιθvλο) φορμόλη) (CA.S ), 9. FPF-1 (πoλυ-2,2.3.3,4,4-εξαφ!j0ρoπevίαvo-1,5-διoλoφoρμάλη) (CAS ), 10. FPF-3 (πολυ ,5.6,6-eπτaιpι"ropo-2-τpt-ιpι"iopoμebu λο- 3-oξαεπταvo-1,7 -δισλοφορμόλη). 11. GAP (πολυμερές γλυκιδυλαζιδιου) (CAS ) και τα παράγωγα του, 12. ΗΤΡΒ (πολυβουταδιένιο με τει\ικές υδροζυλομάδες), με λειτουργικότητα υδροξυλίου τουλι'ιχιστον 2.2 και τα πολύ 2,4, τιμη υδροξυλίου μικρότερη των 0,77 meq/g, και ιξωδες κάτω των 47 poise στους 30 C (c..ι\s ), 13. πoλυ(εmxλωρυδρίνη) χαμηλού μοριακού βάρους (μικρ6τερου των 10000), με λειτουργικές ομά.δες αλκοόλης πολυ(επιχλωρυδρινοδιόλη) και τριόλη. 14. NENAs (ενώσεις νιτρικοαιθυλονιτραμίνης) (CAS :}, , και ), 15. PGN (πολυ-glυν, πολυ(νιτρικό γλυκιδυλιο) Τι πoλuνιτριkoμε\:}υλoξιριlvιo (CAS ), 16. πολυ-νιμμο (πολυνιτρικομε{}υλομεθυλοξετανη) η πολυ-νμlνιο (πολυ[3-νιτρικομεθυλο-3-μεθυλοξετι'ινη]) (CAS ), 17. πολυνιτροορ\:}οκαρβονικές ενώσεις,, 18. τνορα (1.2,3-tήs[l,2-bis(διφ!Jοραμινο)αιθοξυ] προπάνιο Τι tήs βινoξuπρoπανιo, σύμnλoko) (CAS ). σt) Πρόσ{}ετα. ως εξης: 1. βασικός σαλικυλικός χαλκός (CAS ), 2. BHEGA (bis-(2-υδροξuαι\:}uλο)γλυκολαμίδη) (CAS ), 3. ΒΝΟ (οξclδιο βουταδιενονιτριλίου) (CAS ).

27 αιδηρ0jcεv1.kά παραγωγα, ως εξης: α) βουταlα:l'ιο (CAS ) β) κατοκένιο (2,2-bis-αιi3υλοmδηροκενuλοπΡΟΠάνιο) (CAS 3ϊ )' γ) αιδηροκενοκαρβοξυλικα οξέα' δ) η-βουτυλοσιδηροαιίο (CAS )' ε) άλλ.α αιδηροκμκα. παραγωγα με προσθψ... 1] πολυμερους, 5. β-ρεσορκυλικός μόλυβδος (CAS ), 6. 1Ctτρικός μόλυβδος (CAS ), 7. λ'ηλl1cές ενωσεις β-ρεσορκυλικοίι η σαλικυλικοι! οξέος με μόλυβδο-χαλκό (CAS ), 8. μηλεϊκός μόλυβδος (CAS ), 9. σαλικυλικός μόλυβδος(cas ), 10. κασαιτερικός μόλυβδος (CAS ), 11. ΜΑΡΟ (οξείδιο tris-1-(2-μεi3υλο)αζφιδιvuλοφωσφivης) (CAS ), ΒΟΒΒΑ 8 (οξείδιο bis (2-jlEilulo αζιριδιννλο) 2-(2-υδροζυπροπανοξυ)προπυλαμινοφωσφινης) και 6Λλ.α παράγωγα ΜΛ"ΡΟ, 12. methy! ΒΑΡΟ (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδιννλο) μεθυλαμινοφωσφινης) (CAS ), 13. n-μεilυλσ-ρ-νιτροανwνη (CAS ), 14. διισοκυανl1cό 3-νιτραζα-1,5-πενrα.νιo (CAS ), 15. οργανομεταλλικοί σuνδιαλυτες, ως εξης: α) φωσφορικοτιτανικό νεοπεντυλο[διαλλυλο]όξη-τρι[διοκτίιλιο] (CAS )' γνωστό και ως 2,2 [bis 2-nPOnEVOllKO-jlEi3Ulo, βουτανολικο, tris (διoκτuλo) φωσφορικό] τιτα.νιο IV (CAS )' η LICA 12 (C1I.S )' β) [(2-προπενολικο-1) jlei3ulo, η-προπανολικομεθυλο] βουτανολικο-1, tris (blo1ci1jlo) πuρoφωσφορικό τιτιινιο IV η ΚR3538 γ) [(2-προπενολικο-Ι) jlei3ulo, η-πρoπανoλιkoμiliυλo] βουτανολικο-1 tris (διοιcruλο) φωσφo~ ρικό τιτάνιο Ν, 16. πoλυκuανoδιφθopoαμινoαιθυλενoξείδιo, 17. πολυλειτουργικα αμίδια της αζιριδνης με άλυοο ισοφθαλικου, τριμεσικου (ΒΙΤΑ η βoυτuλενo ιμινο τριμεσαμιδίου), ισοκυανουρικου ή τριμεθuλαδιffiκοίι ο!;έος και υποκαταστα.σεις 2-μεθυλο η 2-atfjulo στο δα..-τίιλιο της αζιριδινης, 18. ΠΡOΠUλενOϊμίνη, 2-μεθυλαζιριδίνη (CAS ), 19. υπερλεπτό οξείδιο αιδηρου (Fe203) με ειδικη εmφιiνεια ιινω των 250 m 2 Jg και μέσο μέγεθος σωματιδιων το πολι! 3,0 nm, 20. ΊΈΡ.Α..Ν (τετρααιθυλενοπεντααμινοακρυλονιτρυλιο) (CAS )- κuανσαιθυλιωμένες πολυαμινες και τα άλατα. τους, 21. TEPANOL (τετρααιi3υλevοπεντααμινακρυλονιτριλογλuκιδόλη) (CAS ) κυανοαι1:)υλιωμένες πολυαμίνες με προσθήκη γλυκιδόλης και τα άλατα τους, 22. ΤΡΒ (τριφαιννλoβισμoίιfjlo) (CAS ).

28 2198 ζ).πρόδρομες ουσίες., ως εξής: Σημείωση: Οι avαφορές του σημείου MLΞ.ζ) Υίνονται σε ελc.ιxόμεvα «ενεργειακά υλtκά» που καταάκευαζovται με βι!ι.ση αυτές τις ουσίει;. 1. BCMO (bis-χλωρομεfluλοζετανη) (CAS ), (βλέπε. και W.8.r)1 και ε)2), 2. Άλας δινιτρoαζετιδινo-τ-βoυτuλίoυ (CAS ) (βλέπε και ML8.a)28), 3. HBIW (ε!;αβεvζυλεξααζάίσoβoυρταιτι1vιo) (CAS ), (βλέπε και Μι8.α)4), 4. TAIW (τετραακετuλoδιβεvζυλεςααζαϊσoβoυρτσιτι1vιo) (βλέπε και ΜΙ8.α)4), 5. ΤΑΤ (1,3,5,7-τετραακετuλo-l,3,5;7-τετραζα ιαιkλo-oιcrάνιo) (CAS ) (βλέπε και Μι8.α)13); 6. l,4,5,8-τετρααζαδεκαλί\η (CA ) (βλέπε και W.8.a) 27.), 7. l,3,5-τριχλωρoβεvζόλιo (CAS ) (βλέπε. και W.8.a)23.), 8. l,2,4-τριυδρoςυβoυτά.vιo (1,2,4-βoυταvoτριόλη) (CAS ) (βλέπε και Μι8.ε) 5). Σημείωση 5: Για Υομωσειι; και jlljxαvισpou, βλέπε ΜΙ4. Σημείωση 6: Στο σημείο ΜΙΞ δεν ελέyxovται ΟΙ πάρακατω σuαιει;, ειcrόι; αν συνδυαζονται ή ανιη.ιει -yvόmrrm με τα «ενεργειακά υλlκι:ln ή τις σκόνες μετάλλων που CIVαφερονται αντιστοίχως στο σημείο ΜΙΞ.α) ή MLB.y): α) m1cpικό CljlIJclJvw β) μαύρη mjpiτιsa Υ) εξίlv1τpoδlφαινυλαμίvη δ) δlφbopaμiνη ε) vtτpoι:lμuλo στ) vtτρικό κάλιο ζ) τετρανιτpovαφbαλέvιo η) ΤPMτpOΑVΙσόλη" Β) τpινlτpoναφbαλέvιo' ι) ΤΡMτpoΞUλΈVlo lα) v-m'ppoλtswόvη, l-μebuλo-2-7wppoλtsivόyη ιβ) μηλεϊιcό δioκτύλto τγ) αιφυλtkό aιbυλεξύλio ιδ) τριαlβυλαλουμίνιο (ΠΑ), τρψεβυλαλουμμο (Τ.ΜΑ και CiλλIJ. 7Wροφορικα μετaλλ.ιιcα αλj..-uλια και aλλυλtα λtbίoυ, νατρίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βορίου ιε) νιtpo;.:υπαpiνη lστ) νιτρογλυκερίνη (ή τpnιrrplιa1 γλυkεpiνη. ΤPMτpaγλυκεpiνη) (NG)'

ΚΑΝ0ΝΙΣΤ1ΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΑΝ0ΝΙΣΤ1ΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΰ.Π.522/20Ί1 ΚΑΝ0ΝΙΣΤ1ΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4538 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011 3487 Αριθμός 522 Οι περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα