αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι"

Transcript

1 GREEK 201 WORDLIST Α ἄγαµαι ἀγάσοµαι ἠγάσθην / ἠγασάµην to admire ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα to announce ἀγγελθήσοµαι ἠγγέλθην ἤγγελµαι ἀγείρω ἀγερῶ ἤγειρα ἀγήγερκα to gather ἀγερθήσοµαι ἠγέρθην ἀγήγερµαι ἀγορεύω ἐρῶ εἴπον εἴρηκα to speak ῥηθήσοµαι ἐρρήθην εἴρηµαι ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα to lead ἀχθήσοµαι ἤχθην ἦγµαι ᾄδω ᾄσοµαι ᾖσα to sing ᾀσθήσοµαι ᾔσθην ᾖσµαι αἰδέοµαι αἰδέσοµαι ᾐδέσθην ᾔδεσµαι to respect, fear (ἐπ)αινέω (ἐπ)αινέσοµαι (ἐπ)ῄνεσα (ἐπ)ῄνεκα to praise (ἐπ)αινεθήσοµαι (ἐπ)ηνέθην αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι αἱρέοµαι αἱρήσοµαι εἱλόµην ᾕρηµαι to choose αἴρω ἀρῶ ἦρα ἦρκα to lift ἀρθήσοµαι ἤρθην ἦρµαι αἴροµαι (ἀροῦµαι) ἠράµην ἦρµαι to take up for oneself αἰσθάνοµαι αἰσθήσοµαι ᾐσθόµην ᾔσθηµαι to perceive

2 αἰσχύνω αἰσχυνῶ ᾔσχυνα to shame αἰσχύνοµαι αἰσχυνοῦµαι ᾐσχύνθην to be ashamed αἰτιάοµαι αἰτιάσοµαι ᾐτιασάµην ᾐτίαµαι to blame αἰτιαθήσοµαι ᾐτιάθην ᾐτίαµαι ἀκούω ἀκούσοµαι ἤκουσα ἀκήκοα to hear ἀκουσθήσοµαι ἠκούσθην ἤκουσµαι ἀκροάοµαι ἀκροάσοµαι ἠκροασάµην ἠκρόαµαι to listen to ἀλέξοµαι ἀλεξήσοµαι ἠλεξάµην to ward off ἁλίσκοµαι ἁλώσοµαι ἑάλων / ἥλων ἑάλωκα / ἥλωκα to be taken ἀλλάττω ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα to change ἀλλαξήθοµαι / ἠλλάχθην / ἤλλαγµαι ἀλλαγήσοµαι ἠλλάγην ἁµαρτάνω ἁµαρτήσοµαι ἥµαρτον ἡµάρτηκα to miss the mark ἁµαρτηθήσοµαι ἡµαρτήθην ἡµάρτηµαι ἁµιλλάοµαι ἁµιλλήσοµαι ἡµιλλήθην ἡµίλληµαι to race, contend ἀµύνω ἀµυνῶ ἤµυνα to ward off ἀµύνοµαι ἀµυνοῦµαι ἠµυνάµην to defend oneself ἀµφιέννυµι ἀµφιῶ ἠµφίεσα to clothe ἀµφιέννυµαι ἀµφιέσοµαι ἠµφιεσάµην ἠµφίεσµαι to be wearing

3 ἀµφισβητέω ἀµφισβητήσω ἠµφεσβήτησα ἠµφεσβήτηκα to argue, doubt ἀµφισβητηθήσοµαι ἠµφεσβητήθην ἠµφεσβήτηµαι ἀναγκάζω ἀναγκάσω ἠνάγκασα ἠνάγκακα to force ἀναγκασθήσοµαι ἠναγκάσθην ἠνάγκασµαι ἀναλίσκω ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα to expend ἀναλωθήσοµαι ἀνηλώθην ἀνήλωµαι ἀνέχοµαι ἀνέξοµαι ἠνεσχόµην ἠνέσχηµαι to endure ἀνιάω ἀνιάσω ἠνίασα ἠνίακα to distress ἀνιάοµαι ἀνιάσοµαι ἠνιάθην ἠνίαµαι to be distressed ἀνοίγνυµι / ἀνοίγω ἀνοίξω ἀνέῳξα / ἠνοίξα ἀνέῳχα to open ἀνεῴχθην ἀνέῳγµαι (ἀπ)αντάω (ἀπ)αντήσοµαι (ἀπ)ήντησα (ἀπ)ήντηκα to (go to) meet ἀνύω / ἀνύτω ἀνύσω ἤνυσα ἤνυκα to accomplish ἀνυσθήσοµαι ἠνύσθην ἤνυσµαι ἀπαγορεύω ἀπερῶ ἀπεῖπον ἀπείρηκα to forbid; proclaim ἀπαλλάττοµαι ἀπαλλάξοµαι / ἀπηλλάγην / to go away from ἀπαλλαγήσοµαι ἀπηλλάχθην ἀπεχθάνοµαι ἀπεχθήσοµαι ἀπηχθόµην ἀπήχθηµαι to be hated ἀποδίδοµαι ἀποδώσοµαι ἀπεδόµην ἀποδέδοµαι to give away, sell ἀποκρίνοµαι ἀποκρινοῦµαι ἀπεκρινάµην ἀποκέκριµαι to answer, reply ἀπολαύω ἀπολαύσοµαι ἀπέλαυσα ἀπολέλαυκα to enjoy

4 ἀπόλλυµαι ἀπολοῦµαι ἀπωλόµην ἀπόλωλα to perish ἀπολογέοµαι ἀπολογήσοµαι ἀπελογησάµην ἀπολελόγηµαι to say in one s defence ἀπορέω ἀπορήσω ἠπόρησα ἠπόρηκα to be at a loss ἀποφαίνοµαι ἀποφανοῦµαι ἀπεφηνάµην to explain ἅπτω ἅψω ἧψα to fasten ἁφθήσοµαι ἥφθην ἧµµαι ἅπτοµαι ἅψοµαι ἡψάµην ἧµµαι to touch ἀρέσκω ἀρέσω ἤρεσα to please ἀρκέω ἀρκέσω ἤρκεσα to be sufficient; aid ἁρµόττω ἁρµόσω ἥρµοσα ἥρµοκα to fit (together) ἁρµοσθήσοµαι ἡρµόσθην ἥρµοσµαι ἀρνέοµαι ἀρνήσοµαι ἠρνήθην ἤρνηµαι to deny ἁρπάζω ἁρπάσοµαι ἥρπασα ἥρπακα to seize ἁρπασθήσοµαι ἥρπασθην ἥρπασµαι ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα to rule ἄρξοµαι / ἀρχθήσοµαι ἤρχθην ἦργµαι ἄρχοµαι ἄρξοµαι ἠρξάµην to begin αὐλίζοµαι αὐλιοῦµαι ηὐλισάµην / ηὐλίσθην ηὔλισµαι to pass the night in the open air αὔξω / αὐξάνω αὐξήσω ηὔξησα ηὔξηκα

5 to increase αὐξήσοµαι / αὐξηθήσοµαι ηὐξήθην ηὔξηµαι ἀφικνέοµαι ἀφίξοµαι ἀφικόµην ἀφῖγµαι to arrive ἄχθοµαι ἀχθέσοµαι / ἠχθέσθην to be unwilling ἀχθεσθήσοµαι Β βαδίζω βαδιοῦµαι ἐβάδισα βεβάδικα to walk βαίνω βήσοµαι ἔβην βέβηκα to go βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα to throw βληθήσοµαι ἐβλήθην βέβληµαι βιάζοµαι βιάσοµαι ἐβιασάµην βεβιάσµαι to force βιασθήσοµαι ἐβιάσθην βεβιάσµαι βιβάζω βιβῶ ἐβίβασα to cause to go βιόω βιώσοµαι ἐβίωσα / ἐβίων βεβίωκα to live βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα to harm βλαβήσοµαι ἐβλάβην βέβλαµµαι βοάω βοήσοµαι ἐβόησα βεβόηκα to shout βούλοµαι βουλήσοµαι ἐβουλήθην βεβούληµαι to be willing, wish Γ

6 γαµέω γαµῶ ἔγηµα γεγάµηκα to marry (a woman) γαµέοµαι γαµοῦµαι ἐγηµάµην γεγάµηµαι to marry (a man) γελάω γελάσοµαι ἐγέλασα γεγέλακα to laugh γελασθήσοµαι ἐγελάσθην γεγέλασµαι γεύω γεύσω ἐγεύσα γέγευκα to give a taste γεύοµαι γεύσοµαι ἐγευσάµην γέγευµαι taste γηράσκω γηράσοµαι ἐγήρασα γεγήρακα to grow old γίγνοµαι γενήσοµαι ἐγενόµην γεγένηµαι / γέγονα to become; happen γιγνώσκω γνώσοµαι ἔγνων ἔγνωκα to recognize γνωσθήσοµαι ἐγνώσθην ἔγνωσµαι γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα to write γραφήσοµαι ἐγραφην γέγραµµαι γράφοµαι γράψοµαι ἐγραψάµην γέγραµµαι to indict Δ δάκνω δήξοµαι ἔδακον δέδηχα to bite δηχθήσοµαι ἐδήχθην δέδηγµαι δέω δήσω ἔδησα δέδεκα to bind δεθήσοµαι ἐδέθην δέδεµαι δέοµαι δήσοµαι ἐδησάµην to bind (for oneself) δέω δεήσω ἐδέησα δεδέηκα to lack

7 δέοµαι δεήσοµαι ἐδεήθην δεδέηµαι to beg δεῖ δεήσει ἐδέησε(ν) δεδέηκε(ν) it is necessary δείδω δείσοµαι ἔδεισα δέδοικα / δέδια to fear δείκνυµι δείξω ἔδειξα δέδειχα to show, point δειχθήσοµαι ἐδείχθην δέδειγµαι δέχοµαι δέξοµαι ἐδεξάµην δέδεγµαι to receive διαλλάττοµαι διαλλάξοµαι / διηλλάγην/ διήλλαγµαι to reconcile διαλλαγήσοµαι διηλλάχθην διανοέοµαι διανοήσοµαι / διενοήθην διανενόηµαι to plan διανοηθήσοµαι διαφέροµαι to differ, argue διηνέχθην διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα to teach διδαχθήσοµαι ἐδιδάχθην δεδίδαγµαι διδράσκω δράσοµαι ἔδραν δέδρακα to run away δίδωµι δώσω ἔδωκα (ε δοµεν) δέδωκα to give δοθήσοµαι ἐδόθην δέδοµαι διώκω διώξω / διώξοµαι ἐδίωξα δεδίωχα to pursue διωχθήσοµαι ἐδιώχθην δεδίωγµαι δοκέω δόξω ἔδοξα to seem δοκεῖ δόξει ἔδοξε(ν) δέδοκται it seems good δράω δράσω ἔδρασα δέδρακα to do δρασθήσοµαι ἐδράσθην δέδραµαι

8 δύω δύσω ἔδυσα to cause to sink δυθήσοµαι ἐδύθην δέδυµαι δύοµαι / δύνω δύσοµαι ἔδυν δέδυκα to put on (clothes) enter δύναµαι δυνήσοµαι ἐδυνήθην / ἐδυνάσθην δεδύνηµαι to be able δυστυχέω δυστυχήσω ἐδυστύχησα δεδυστύχηκα to be unlucky Ε ἐάω ἐάσω εἴασα εἴακα to let ἐάσοµαι εἰάθην εἴαµαι ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐγήγερκα to wake up (trans.) ἐγερθήσοµαι ἠγέρθην ἐγήγερµαι ἐγείροµαι ἐγεροῦµαι ἠγρόµην ἐγρήγορα to wake up (intrans.) ἐθέλω / θέλω ἐθελήσω / θελήσω ἠθέλησα / ἐθέλησα ἠθέληκα to be willing, wish to blossom ἐθίζω ἐθιῶ εἴθισα εἴθικα to accustom ἐθισθήσοµαι εἰθίσθην εἴθισµαι εἴκω εἴξω εἶξα to yield εἴκω to resemble ἔοικα εἰµί to be ἔσοµαι εἴργω εἴρξω / εἵρξω εἷρξα to shut in εἵρχθην εἷργµαι ἐκπλήττω ἐκπλήξω ἐξέπληξα ἐκπέπληγα

9 to astonish ἐκπλαγήσοµαι / ἐξεπλήχθην / ἐκπέπληγµαι ἐκπληθήσοµαι ἐξεπλάγην ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα ἐλήλακα to drive ἐλαθήσοµαι ἠλάθην ἐλήλαµαι ἐλέγχω ἐλέγξω ἤλεγξα to question ἐλεγχθήσοµαι ἠλέγχθην ἐλήλεγµαι ἕλκω ἕλξω εἵλκυσα εἵλκυκα to drag ἑλκυσθήσοµαι εἱλκύσθην εἵλκυσµαι ἐµποδίζω ἐµποδιῶ ἐνεπόδισα ἐµπεπόδικα to hinder ἐναντιόοµαι ἐναντιώσοµαι ἠναντιώθην ἠναντίωµαι to be against ἐνεδρεύω ἐνεδρεύσω ἐνήδρευσα ἐνήδρευκα to lie in ambush ἐνθυµέοµαι ἐνθυµήσοµαι ἐνεθυµήθην ἐντεθύµηµαι to consider ἐξετάζω ἐξετάσω ἐξήτασα ἐξήτακα to examine ἐξετασθήσοµαι ἐξητάσθην ἐξήτασµαι ἔοικα to seem ἐπείγω ἐπείξω ἤπειξα ἤπεικα ἐπείγοµαι ἐπείξοµαι ἠπείχθην ἤπειγµαι to urge on ἐπιθυµέω ἐπιθυµήσω ἐπεθύµησα ἐπιτεθύµηκα to desire, long for ἐπιλανθάνοµαι ἐπιλήσοµαι ἐπελαθόµην ἐπιλέλησµαι to forget ἐπιµελέοµαι ἐπιµελήσοµαι ἐπεµελήθην ἐπιµεµέληµαι to care for ἐπιορκέω ἐπιορκήσω ἐπιώρκησα ἐπιώρκηκα

10 to swear falsely ἐπίσταµαι ἐπιστήσοµαι ἠπιστήθην to understand ἕποµαι ἕψοµαι ἑσπόµην to follow ἐράω / ἐράοµαι ἐρασθήσοµαι ἠράσθην to love ἐργάζοµαι ἐργάσοµαι εἰργασάµην / ἠργασάµην εἴργασµαι to work ἔρχοµαι εἶµι / ἐλεύσοµαι ἦλθον ἐλήλυθα to go, come ἐρωτάω ἐρωτήσω ἠρώτησα ἠρώτηκα to ask ἐρωτηθήσοµαι ἠρωτήθην ἠρώτηµαι ἐσθίω ἔδοµαι ἔφαγον ἐδήδοκα to eat ἐδήδεσµαι εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον ηὕρηκα to find, discover εὑρεθήσοµαι ηὑρέθην ηὕρηµαι εὐφραίνω εὐφρανῶ ηὔφρανα to make glad εὐφραίνοµαι εὐφρανοῦµαι ηὐφράνθην to be glad εὔχοµαι εὔξοµαι ηὐξάµην εὖγµαι to pray, vow, boast ἔχω ἕξω / σχήσω ἔσχον ἔσχηκα to have, hold; be; be able ἔχοµαι ἕξοµαι / σχήσοµαι ἐσχόµην ἔσχηµαι to cling to (ἀµπ)έχοµαι ἀµφέξοµαι ἠµπεσχόµην to be wearing

11 Ζ ζάω to live ζήσω ζεύγνυµι ζεύξω ἔζευξα to yoke ζευχθήσοµαι ἐζεύχθην ἔζευγµαι Η ἡβάω ἡβήσω ἥβησα ἥβηκα to be young ἡγέοµαι ἡγήσοµαι ἡγησάµην ἥγηµαι to lead, believe ἥδοµαι ἡσθήσοµαι ἥσθην to be glad ἥκω ἥξω to (have) come ἡττάοµαι ἡττήσοµαι / ἡττηθήσοµαι ἡττήθην to defeat ἥττηµαι Θ θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα to flourish θάπτω θάψω ἔθαψα τέταφα to bury ταφήσοµαι ἐτάφην τέθαµµαι θαυµάζω θαυµάσοµαι ἐθαύµασα τεθαύµακα to admire, wonder at θαυµασθήσοµαι ἐθαυµάσθην τεθαύµασµαι θεάοµαι θεάσοµαι ἐθεασάµην τεθέαµαι to behold, look on θέω to run θεύσοµαι

12 (ἀπο)θνήσκω (ἀπο)θανοῦµαι (ἀπ)έθανον (ἀπο)τέθνηκα to die θύω θύσω ἔθυσα τέθυκα to sacrifice τυθήσοµαι ἐτύθην τέθυµαι θύοµαι θύσοµαι ἐθυσάµην τέθυµαι to sacrifice θυµόοµαι θυµώσοµαι ἐθυµώθην / ἐθυµωσάµην τεθύµωµαι to be angry Ι ἰάοµαι ἰάσοµαι ἰασάµην ἴαµαι I heal ἰαθήσοµαι ἰάθην ἵεµαι ἥσοµαι εἵµην εἷµαι to rush ἵηµι ἥσω ἧκα (εἷµεν) εἷκα to send ἑθήσοµαι εἵθην εἷµαι ἵστηµι στήσω ἔστησα to make stand σταθήσοµαι ἐστάθην ἕσταµαι ἵσταµαι στήσοµαι ἐστησάµην ἕσταµαι to place for myself ἵσταµαι στήσοµαι ἔστην ἕστηκα to stand Κ καθαίρω καθαρῶ ἐκάθηρα κεκάθαρκα to purify καθαρθήσοµαι ἐκαθάρθην κεκάθαρµαι καθίζω καθιῶ ἐκάθισα

13 to (make) sit down καθέζοµαι καθεδοῦµαι ἐκαθισάµην καθίζοµαι καθιζήσοµαι ἐκαθισάµην to sit down καθεύδω to sleep καθευδήσω καίω καύσω ἔκαυσα κέκαυκα to burn καήσοµαι / καυθήσοµαι ἐκαύθην κέκαυµαι καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα to call κληθήσοµαι ἐκλήθην κέκληµαι κάµνω καµοῦµαι ἔκαµον κέκµηκα to be tired κατάγνυµι κατάξω κατέαξα κατέαγα to break κατεάγην κατακτείνω κατακτενῶ κατέκτεινα κατέκτονα to kill, slay καταστρέφοµαι καταστρέψοµαι κατεστρεψάµην κατέστραµµαι to subdue καταστραφήσοµαι κατεστράφην κατέστραµµαι κεῖµαι to lie (down) κείσοµαι κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα to command κελευσθήσοµαι ἐκελεύσθην κεκέλευσµαι κερδαίνω κερδανῶ ἐκέρδανα κεκέρδηκα to gain κεράννυµι κεράσω ἐκέρασα to mix κραθήσοµαι ἐκράθην κέκραµαι κηρύττω κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυχα to announce κηρυχθήσοµαι ἐκηρύχθην κεκήρυγµαι

14 κινέοµαι κινήσοµαι / κινηθήσοµαι ἐκινήθην to move (intrans.) κεκίνηµαι κλαίω / κλάω κλαύσοµαι ἔκλαυσα κέκλαυκα to weep κλαυ(σ)θήσοµαι ἐκλαύ(σ)θην κέκλαυµαι κλείω κλείσω ἔκλεισα κέκλεικα to shut κλεισθήσοµαι ἐκλείσθην κέκλειµαι κλίνω κλινῶ ἔκλινα κέκλικα to lean κλιθήσοµαι /κλινήσοµαι ἐκλίθην / ἐκλίνην κέκλιµαι κοιµάω κοιµήσω ἐκοίµησα to lay to rest κοιµάοµαι κοιµήσοµαι / ἐκοιµήθην κεκοίµηµαι to sleep κοιµηθήσοµαι κοµίζω κοµιῶ ἐκόµισα κεκόµικα to take care of κοµισθήσοµαι ἐκοµίσθην κεκόµισµαι κοµίζοµαι κοµιοῦµαι ἐκοµισάµην κεκόµισµαι to get for myself κόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα to cut ἐκόπην κέκοµµαι κράζω κεκράξοµαι ἔκραξα / ἔκραγον κέκραγα to croak κρεµάννυµι κρεµῶ ἐκρέµασα to hang up κρεµασθήσοµαι / ἐκρεµάσθην κρέµαµαι to hang (intrans.) κρεµήσοµαι κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα to judge κριθήσοµαι ἐκρίθην κέκριµαι κτάοµαι κτήσοµαι ἐκτησάµην κέκτηµαι to acquire (ἀπο)κτείνω (ἀπο)κτενῶ (ἀπ)έκτεινα / (ἀπ)έκτανον (ἀπ)έκτονα

15 to kill Λ λαγχάνω λήξοµαι ἔλαχον εἴληχα to obtain by lot ληχθήσοµαι ἐλήχθην εἴληγµαι λαµβάνω λήψοµαι ἔλαβον εἴληφα to take ληφθήσοµαι ἐλήφθην εἴληµµαι λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα to escape notice of λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα to leave λειφθήσοµαι / λείψοµαι ἐλείφθην λέλειµµαι λέγω λέξω / ἐρῶ ἔλεξα / εἶπον εἴρηκα to speak λεχθήσοµαι ἐλέχθην / ἐρρήθην λέλεγµαι / εἴρηµαι διαλέγοµαι διαλέξοµαι διελέχθην διείλεγµαι to converse with συλλέγω συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα to gather συλλεγήσοµαι συνελέχθην / συνελέγην συνείλεγµαι λογίζοµαι λογιοῦµαι ἐλογισάµην to reason λογισθήσοµαι ἐλογίσθην λελόγισµαι λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα to loose λυθήσοµαι ἐλύθην λέλυµαι λύοµαι λύσοµαι ἐλυσάµην λέλυµαι to ransom λυµαίνοµαι λυµανοῦµαι ἐλυµηνάµην λελύµασµαι to insult λυπέω λυπήσω ἐλύπησα λελύπηκα λυπέοµαι λυπήσοµαι ἐλυπήθην λελύπηµαι to cause pain

16 Μ µαίνοµαι µανοῦµαι ἐµάνην µέµηνα to be mad µανθάνω µαθήσοµαι ἔµαθον µεµάθηκα to learn µάχοµαι µαχοῦµαι ἐµαχεσάµην µεµάχηµαι to fight (+dat.) µέλει (µοι) µελήσει ἐµέλησε(ν) µεµέληκε(ν) it matters to me µέλλω µελλήσω ἐµέλλησα to be about to; intend; hesitate µέµφοµαι µέµψοµαι ἐµεµψάµην to find fault with µεµφθήσοµαι ἐµέµφθην µένω µενῶ ἔµεινα µεµένηκα to stay, remain µεταπέµπω µεταπέµψω µετέπεµψα to send for µεταπεµφθήσοµαι µετεπέµφθην µεταπέπεµµαι µηχανάοµαι µηχανήσοµαι ἐµηχανησάµην µεµηχάνηµαι to contrive µιαίνω µιανῶ ἐµίανα µεµίαγκα to stain µιανθήσοµαι ἐµιάνθην µεµίασµαι µίγνυµι µίξω ἔµιξα to mix µεµίξοµαι / µιγήσοµαι ἐµίχθην / ἐµίγην µέµιγµαι µιµέοµαι µιµήσοµαι ἐµιµησάµην µεµίµηµαι to imitate, copy

17 (ἀνα)µιµνήσκω (ἀνα)µνήσω (ἀν)έµνησα to remind (ἀνα)µιµνῄσκοµαι (ἀνα)µνησθήσοµαι (ἀν)εµνήσθην (ἀµ)µέµνηµαι to remember, mention µιµνήσκοµαι µνησθήσοµαι / µνήσοµαι ἐµνήσθην / ἐµνησάµην µέµνηµαι to remember Ν νέµω νεµῶ ἔνειµα νενέµηκα to distribute νεµηθήσοµαι ἐνεµήθην νενέµηµαι νέµοµαι νεµοῦµαι ἐνειµάµην νενέµηµαι to inhabit νοέω νοήσω ἐνόησα νενόηκα to think ἐνοήθην νενόηµαι νοµίζω νοµιῶ ἐνόµισα νενόµικα to believe νοµισθήσοµαι ἐνοµίσθην νενόµισµαι Ο οἶδα to know εἴσοµαι οἰµώζω οἰµώξοµαι ᾤµωξα ᾤµωγµαι to wail οἴοµαι / οἶµαι οἰήσοµαι ᾠήθην to think οἴχοµαι οἰχήσοµαι ᾤξωκα to be gone, away (ἀπ)όλλυµι (ἀπ)ολῶ (ἀπ)ώλεσα (ἀπ)ολώλεκα to destroy ὄµνυµι ὀµοῦµαι ὤµοσα ὀµώµοκα to swear ὀµοσθήσοµαι ὠµόσθην ὀµώµοσµαι

18 ὀνίνηµι ὀνήσω ὤνησα to benefit ὀνήσοµαι ὠνήθην ὀνίναµαι ὀνήσοµαι ὠνήµην to derive benefit ὁράω ὄψοµαι εἶδον ἑώρακα / ἑόρακα to see ὀφθήσοµαι ὤφθην ἑώραµαι /ὦµµαι ὀργίζω ὀργιῶ ὤργισα ὤργικα to make angry ὀργίζοµαι ὀργιοῦµαι / ὀργισθήσοµαι ὠργίσθην ὤργισµαι to be angry ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα to stretch out ὀρέγοµαι ὀρέξοµαι ὠρέχθην / ὠρεξάµην ὤρεγµαι to desire ὁρµάω ὁρµήσω ὥρµησα ὥρµηκα to set in motion ὁρµάοµαι ὁρµήσοµαι ὡρµησάµην ὥρµηµαι to start ὁρµίζω to moor, anchor ὁρµίσω / ὁρµιοῦµαι ὥρµισα ὡρµισάµην ὡρµίσθην ὥρµισµαι??? ὀφείλω ὀφειλήσω ὠφείλησα / ὤφελον ὠφείληκα to owe ὀφλισκάνω ὀφλήσω ὦφλον ὤφληκα to owe Π παραινέω παραινέσω παρῄνεσα παρῄνεκα to encourage παραινεθήσοµαι παρῃνέθην παρέχω παρέξω / παρασχήσω παρέσχον παρέσχηκα to furnish

19 παρέχοµαι παρέξοµαι / παρεσχόµην παρέσχηµαι to furnish, etc. παρασχήσοµαι (what is my own) πάσχω πείσοµαι ἔπαθον πέπονθα to suffer, experience παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα to stop (trans.) παυθήσοµαι ἐπαύθην πέπαυµαι παύοµαι παύσοµαι ἐπαυσάµην πέπαυµαι to stop (intrans.) πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα to persuade πεισθήσοµαι ἐπείσθην πέπεισµαι πείθοµαι πείσοµαι ἐπείσθην πέπεισµαι to obey (+dat.) to trust πέποιθα πειράω πειράσω ἐπείρασα πεπείρακα to try, attempt πειράοµαι πειράσοµαι ἐπειράθην / ἐπειρασάµην πεπείραµαι to try, attempt πέµπω πέµψω ἔπεµψα πέποµφα to send πεµπφθήσοµαι ἐπέµφθην πέπεµµαι περαίνω περανῶ ἐπέρανα πεπέραγκα to finish ἐπεράνθην / ἐπερανάµην πεπέρασµαι πετάννυµι πετῶ ἐπέτασα to spread out πετασθήσοµαι ἐπετάσθην πέπταµαι πήγνυµι πήξω ἔπηξα πέπηχα to fasten παγήσοµαι ἐπάγην / ἐπήχθην πήγνυµαι πήξοµαι ἐπηξάµην πέπηγα to become stiff πίµπληµι πλήσω ἔπλησα πέπληκα

20 to fill πλησθήσοµαι ἐπλήσθην πέπλησµαι πίµπρηµι πρήσω ἔπρησα πέπρηκα to set fire to, burn πρησθήσοµαι ἐπρήσθην πέπρησµαι πίνω πίοµαι ἔπιον πέπωκα to drink ποθήσοµαι ἐπόθην πέποµαι πίπτω πεσοῦµαι ἔπεσον πέπτωκα to fall πλανάω to lead astray πλανήσω πλανάοµαι πλανήσοµαι ἐπλανήθην πεπλάνηµαι to wander πλάττω πλάσω ἔπλασα πέπλακα to mold πλασθήσοµαι ἐπλάσθην πέπλασµαι πλέω πλεύσοµαι ἔπλευσα πέπλευκα to sail πλευσθήσοµαι ἐπλεύσθην πέπλευσµαι πλήττω πλήξω ἔπληξα πέπληγα to beat πληγήσοµαι ἐπλήγην πέπληγµαι πνέω πνεύσοµαι ἔπνευσα πέπνευκα to breathe πορεύω πορεύσω ἐπόρευσα πεπόρευκα πορεύοµαι πορεύσοµαι / ἐπορεύθην / πεπόρευµαι to make to go; go πορευθήσοµαι ἐπορευσάµην πράττω πράξω ἔπραξα πέπραχα to do πραχθήσοµαι ἐπράχθην πέπραγµαι πράττοµαι πράξοµαι ἐπραξάµην πέπραγµαι to exact πρίαµαι to buy ἐπριάµην προθυµέοµαι προθυµήσοµαι προεθυµήθην προτεθύµηµαι

21 to be willing, eager πυνθάνοµαι πεύσοµαι ἐπυθόµην πέπυσµαι to inquire πωλέω πωλήσω ἐπώλησα πεπώληκα to sell Ρ ῥέω ῥυήσοµαι ἐρρύην ἐρρύηκα to flow ῥήγνυµι ῥήξω ἔρρηξα ἔρρωγα to break ῥαγήσοµαι ἐρράγην ἔρρηγµαι ῥίπτω ῥίψω ἔρριψα ἔρριψα to fling ῥιφθήσοµαι / ῥιφήσοµαι ἔρρίφθην / ἐρρίφην ἔρριµµαι ῥώννυµι ῥώσω ἔρρωσα to strengthen ῥώσθήσοµαι ἐρρώσθην ἔρρωµαι Σ σείω σείσω ἔσεισα σέσεικα to shake σεισθήσοµαι ἐσείσθην σέσεισµαι σηµαίνω σηµανῶ ἐσήµηνα σεσήµαγκα to give a sign σηµανθήσοµαι ἐσηµάνθην σεσήµασµαι σιγάω σιγήσοµαι ἐσίγησα σεσίγηκα to be silent σκάπτω σκάψω ἔσκαψα ἔσκαφα to dig σκαφήσοµαι ἐσκάφην ἔσκαµµαι σκεδάννυµι σκεδῶ ἐσκέδασα to scatter σκεδασθήσοµαι ἐσκεδάσθην ἐσκέδασµαι

22 σκέπτοµαι / σκοπeῶ σκέψοµαι ἐσκεψάµην ἔσκεµµαι to examine σπάω σπάσω ἔσπασα ἔσπακα to snatch σπασθήσοµαι ἐσπάσθην ἔσπασµαι σπάοµαι σπάσοµαι ἐσπασάµην ἔσπασµαι to draw for myself σπείρω σπερῶ ἔσπειρα ἔσπαρκα to sow σπαρήσοµαι ἐσπάρην ἔσπαρµαι σπένδω σπείσω ἔσπεισα ἔσπεικα to pour (libation) σπεισθήσοµαι ἔσπεισθην ἔσπεισµαι σπένδοµαι σπείσοµαι ἐσπεισάµην ἔσπεισµαι to make a treaty σπουδάζω σπουδάσοµαι ἐσπούδασα ἐσπούδακα to be busy σπουδασθήσοµαι ἐσπουδάσθην ἐσπούδασµαι στέλλω στελῶ ἔστειλα ἔσταλκα to send σταλήσοµαι ἐστάλην ἔσταλµαι στενάζω στενάξω ἐστέναξα to sigh (ἀπο)στερέω (ἀπο)στερήσω (ἀπ)εστέρησα (ἀπ)εστέρηκα to deprive of, rob (ἀπ)εστερήθην (ἀπ)εστέρηµαι στρέφω στρέψω ἔστρεψα ἔστροφα to turn, twist στραφήσοµαι ἐστράφην / ἐστρέφθην ἔστραµµαι στρέφοµαι στρέψοµαι ἐστρεψάµην ἔστραµµαι to turn myself στρώννυµι στρώσω / στορῶ ἔστρωσα / to spread out στρωθήσοµαι ἐστορεσάµην ἔστρωµαι σφάζω / σφάττω σφάξω ἔσφαξα to slaughter σφαγήσοµαι ἐσφάγην ἔσφαγµαι

23 σφάλλω σφαλῶ ἔσφηλα ἔσφαλκα to cause to fall σφαλήσοµαι ἐσφάλην ἔσφαλµαι σφάλλοµαι σφαλήσοµαι ἐσφάλην ἔσφαλµαι to go wrong σῴζω σώσω ἔσωσα σέσωκα to save σωθήσοµαι ἐσώθην σέσωσµαι Τ ταράττω ταράξω ἐτάραξα τετάραχα to disturb ταραχθήσοµαι ἐταράχθην τετάραγµαι τάττω τάξω ἔταξα τέταχα to arrange ταχθήσοµαι ἐτάχθην τέταγµαι τείνω τενῶ ἔτεινα τέτακα to stretch ταθήσοµαι ἐτάθην τέταµαι τελέω τελῶ ἐτέλεσα τετέλεκα to finish τελεσθήσοµαι ἐτελέσθην τετέλεσµαι (ἐπι)τέλλω (ἐπι)τελῶ (ἐπ)έτειλα (ἐπι)τέταλκα (ἐπι)τέλλοµαι (ἐπι)τελοῦµαι (ἐπ)ετειλάµην (ἐπι)τέταλµαι to enjoin τέµνω τεµῶ ἔτεµον τέτµηκα to cut τµηθήσοµαι ἐτµήθην τέτµηµαι τέρπω τέρψω ἔτερψα to make glad τέρποµαι τέρψοµαι ἐτερψάµην / ἐταρπόµην / ἐτάρπην to enjoy τήκω τήξω ἔτηξα τέτηκα to melt τακήσοµαι ἐτάκην τίθηµι θήσω ἔθηκα (ἔθεµεν) τέθηκα to put, set, place τεθήσοµαι ἐτέθην τέθειµαι

24 τίκτω τέξοµαι / τέξω ἔτεκον τέτοκα to bring forth τιµάω τιµήσω ἐτίµησα τετίµηκα to honor τιµηθήσοµαι ἐτιµήθην τετίµηµαι τίνω τίσω ἔτισα τέτικα to pay τίνοµαι τίσοµαι ἐτισάµην τέτισµαι to punish τιτρώσκω τρώσω ἔτρωσα τέτρωκα to wound τρωθήσοµαι ἐτρώθην τέτρωµαι (τλάω) τλήσοµαι ἔτλην τέτληκα to endure, bear τρέπω τρέψω ἔτρεψα / ἔτραπον τέτροφα to turn τραπήσοµαι ἐτράπην τέτραµµαι τρέποµαι τρέψοµαι ἐτραπόµην / ἐτράπην τέτραµµαι to turn for oneself τρέποµαι to turn oneself ἐτρεψάµην τρέφω θρέψω ἔθρεψα / ἔτραφην τέτροφα to nourish ἐθρέφθην / ἐτράφην τέθραµµαι τρέφοµαι θρέψοµαι ἐθρεψάµην τέθραµµαι to rear up for myself τρέχω δραµοῦµαι ἔδραµον δεδράµηκα to run τρέω τρέσω ἔτρεσα to fear τρίβω τρίψω ἔτριψα τέτριφα to rub τριβήσοµαι ἐτρίβην / ἐτρίφθην τέτριµµαι τυγχάνω τεύξοµαι ἔτυχον τετύχηκα

25 to receive τύπτω to hit; obtain (+gen.) τυπτήσω Υ ὑπισχνέοµαι ὑποσχήσοµαι ὑπεσχόµην ὑπέσχηµαι to promise ὑποπτεύω ὑποπτεύσω ὑπώπτευσα ὑπώπτευκα to suspect Φ φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφαγκα to show φανήσοµαι ἐφάνην πέφασµαι φαίνοµαι φανοῦµαι / φανήσοµαι ἐφάνην πέφηνα / πέφασµαι to show what is my own φείδοµαι φείσοµαι ἐφεισάµην πέφεισµαι to spare φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα to carry ἐνεχθήσοµαι ἠνέχθην ἐνήνεγµαι φέροµαι οἴσοµαι ἠνέχθην ἐνήνεγµαι to rush φεύγω φεύξοµαι / φευξοῦµαι ἔφυγον πέφευγα to flee, be an exile φηµί φήσω ἔφησα to say φθάνω φθήσοµαι ἔφθασα / ἔφθην ἔφθακα to do or come before (δια)φθείρω φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα to destroy φθαρήσοµαι ἔφθάρην ἔφθαρµαι φθίνοµαι φθίσοµαι ἐφθίµην ἔφθιµαι

26 to dwindle φοβέω φοβήσω ἐφόβησα πεφόβηκα to frighten φοβέοµαι φοβήσοµαι ἐφοβήθην πεφόβηµαι to fear φράζω φράσω ἔφρασα πέφρακα to point (out, to), φράζοµαι φράσοµαι ἐφρασάµην / ἐφράσθην πέφρασµαι to ponder φύω φύσω ἔφuσα πέφυκα to bring forth φύοµαι φύσοµαι ἔφυν to be born φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα to guard ἐφυλάχθην πεφύλαγµαι Χ χαίρω χαιρήσω ἐχάρην κεχάρηκα to be happy χαλεπαίνω χαλεπανῶ ἐχαλέπηνα to be angry χέω χέω ἔχεα κέχυκα to pour χυθήσοµαι ἐχύθην κέχυµαι χέοµαι χέοµαι ἐχεάµην to pour for myself χειρόοµαι ἐχειρωσάµην κεχείρωµαι to subdue χειρωθήσοµαι ἐχειρώθην κεχείρωµαι χράοµαι / χρῶµαι χρήσοµαι ἐχρησάµην κέχρηµαι to use, need χρησθήσοµαι ἐχρήσθην κέχρηµαι

27 χράω χρήσω ἔχρησα κέχρηκα to give an oracle χρήσοµαι ἐχρήσθην κέκρησµαι χρή it is right, destined χρήσει χρίω χρίσω ἔχρισα κέχρικα to anoint χρισθήσοµαι ἐχρίσθην κέχριµαι Ψ ψεύδω ψεύσω ἔψευσα ἔψευκα to deceive ψευσθήσοµαι ἐψεύσθην ἔψευσµαι ψεύδοµαι ψεύσοµαι ἐψευσάµην ἔψευσµαι to lie Ω ὠθέω ὤσω ἔωσα ἔωκα to thrust ὠσθήσοµαι ἐώσθην ἔωσµαι ὠθέοµαι ὤσοµαι ἐωσάµην ἔωσµαι to push back ὠνέοµαι ὠνήσοµαι / ὠνηθήσοµαι ἐπριάµην ἐώνηµαι to buy, purchase ἐωνήθην ἐώνηµαι ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα ὠφέληκα to be of use ὠφεληθήσοµαι / ὠφελήθην ὠφέληµαι

28

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Eng Greek.voc.1332.3332, p1

Eng Greek.voc.1332.3332, p1 Eng Greek.voc.1332.3332, p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT. Group A. Other verbs that belong to group A

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT. Group A. Other verbs that belong to group A ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ - PRESENT The present tense of verbs in Greek is formed according to the group each verb falls in (A, B1, B2). There are three different system of endings: Verbs that belong to group A always

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Κάθε νέα επιχείρηση για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους τους οποίους θα θέσει, στηρίζεται κυρίως στους επόμενους πέντε βασικούς παράγοντες: Το σωστό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12α of Athenaze (Ἀθήναζε). Chapter 12 already? We'll be in 16 and beyond before we know it! Great job!! Group information and study

Διαβάστε περισσότερα

Greek 12: Plato s Apology

Greek 12: Plato s Apology Greek 12: Plato s Apology Rick Griffiths FTGRIFFITHS@ / x 5355 Earth Science 306 Office Mon. 2-4, Wed. 1-2 or by appt. Texts: Reading Greek: Text and Vocabulary (TV) (JACT) Reading Greek: Grammar and Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D.

GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. GREECE: SECRETS of the PAST Music Translations: Greek to English Athan H. Anagnostopoulos, Ph.D. Το ταξίδι µου είσαι συ (Ντουέτο) Το ταξίδι µου είσαι συ Μοιάζουν οι λέξεις σου χορδές του ανέµου Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί.

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί. British Educational Communications and Technology Agency Say IT In Greek General Computer Vocabulary Key Vocabulary Computer Word Processor Database Spreadsheet Browser Mail List News Groups DTP (Program)

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες;

CH19 Grammar. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; CH19 Grammar I. Quote αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες; II. (a) ἵστημι. Stand, stop, etc. Extended principal parts. 1. Present system.

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language

2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language 2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language Section I: Vocabulary 1. ἡ δίκη a. excellence b. justice c. victory d. gift 2. ὁ θάνατος a. death b. money c. farmer d. ship 3. διά a. outside b. among

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM

1 of 8 1/13/2010 10:41 AM Saronida, Greece to Athens, Greece - Google Maps 1 Directions to Athens, Greece 924 km about 16 hours 41 mins Loading... 2009 Google - Map data 2009 Tele Atlas - Saronida, Greece 1. Head southeast on Pelopos/Πέλοπος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Cyprus Educational Mission

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Cyprus Educational Mission Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Cyprus Educational Mission Μουσειακή Αγωγή Προγραµµατισµός Επίσκεψης στο Βρετανικό Μουσείο Γκαλερί A. Γ. Λεβέντης Αρχαία Κύπρος Αίθουσα 72 Το έγγραφο αυτό περιέρχει σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 6α of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

εχω κατι να σου πω let me tell you εχω κατι να σου πω let me tell you μηνυματα και ζωγραφιες απο νεα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες.

εχω κατι να σου πω let me tell you εχω κατι να σου πω let me tell you μηνυματα και ζωγραφιες απο νεα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες. εχω κατι να σου πω let me tell you μηνυματα και ζωγραφιες απο νεα παιδια με ειδικες εκπαιδευτικες αναγκες. Thoughts and illustrations by young people with intellectual disabilities from special Education

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden

If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden If you grew up in Greek household, chances are you ve heard your fair share of golden 1 / 6 one-liners from your father, mother, papou, yiayia, and especially your crazy uncle or aunt. At a young age you

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου;

Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; GREEK How to make a complaint or provide feedback Αποφύγετε μια οφειλή Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξει η κατάστασή μου; Αν λαμβάνετε μία πληρωμή Centrelink, πρέπει να μας ενημερώσετε για το εισόδημά σας και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδασκαλία της Αγγλικής με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Διδασκαλία της Αγγλικής με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Αγγλικής με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Θεοφάνης Κατσάνος Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, ΣΔΕ ΔΦ Λάρισας MSc

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας

Α. Επιμορφωτική δραστηριότητα με τη μορφή 2ωρης ενδεικτικής διδασκαλίας Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 6 ωρών από τους Σχολικούς Συμβούλους Πιλοτικό Γυμνάσιο Ανδραβίδας 1 Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, Μαριάνθη Κοταδάκη Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 1 0 Μέρος διάρκειας 3

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Α/Α1/2015 (Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου 2015)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Α/Α1/2015 (Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου 2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» 1/2015 (Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 04 Φεβρουαρίου 2015) Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα