αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι"

Transcript

1 GREEK 201 WORDLIST Α ἄγαµαι ἀγάσοµαι ἠγάσθην / ἠγασάµην to admire ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα to announce ἀγγελθήσοµαι ἠγγέλθην ἤγγελµαι ἀγείρω ἀγερῶ ἤγειρα ἀγήγερκα to gather ἀγερθήσοµαι ἠγέρθην ἀγήγερµαι ἀγορεύω ἐρῶ εἴπον εἴρηκα to speak ῥηθήσοµαι ἐρρήθην εἴρηµαι ἄγω ἄξω ἤγαγον ἦχα to lead ἀχθήσοµαι ἤχθην ἦγµαι ᾄδω ᾄσοµαι ᾖσα to sing ᾀσθήσοµαι ᾔσθην ᾖσµαι αἰδέοµαι αἰδέσοµαι ᾐδέσθην ᾔδεσµαι to respect, fear (ἐπ)αινέω (ἐπ)αινέσοµαι (ἐπ)ῄνεσα (ἐπ)ῄνεκα to praise (ἐπ)αινεθήσοµαι (ἐπ)ηνέθην αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα to take, capture αἱρεθήσοµαι ᾑρέθην ᾕρηµαι αἱρέοµαι αἱρήσοµαι εἱλόµην ᾕρηµαι to choose αἴρω ἀρῶ ἦρα ἦρκα to lift ἀρθήσοµαι ἤρθην ἦρµαι αἴροµαι (ἀροῦµαι) ἠράµην ἦρµαι to take up for oneself αἰσθάνοµαι αἰσθήσοµαι ᾐσθόµην ᾔσθηµαι to perceive

2 αἰσχύνω αἰσχυνῶ ᾔσχυνα to shame αἰσχύνοµαι αἰσχυνοῦµαι ᾐσχύνθην to be ashamed αἰτιάοµαι αἰτιάσοµαι ᾐτιασάµην ᾐτίαµαι to blame αἰτιαθήσοµαι ᾐτιάθην ᾐτίαµαι ἀκούω ἀκούσοµαι ἤκουσα ἀκήκοα to hear ἀκουσθήσοµαι ἠκούσθην ἤκουσµαι ἀκροάοµαι ἀκροάσοµαι ἠκροασάµην ἠκρόαµαι to listen to ἀλέξοµαι ἀλεξήσοµαι ἠλεξάµην to ward off ἁλίσκοµαι ἁλώσοµαι ἑάλων / ἥλων ἑάλωκα / ἥλωκα to be taken ἀλλάττω ἀλλάξω ἤλλαξα ἤλλαχα to change ἀλλαξήθοµαι / ἠλλάχθην / ἤλλαγµαι ἀλλαγήσοµαι ἠλλάγην ἁµαρτάνω ἁµαρτήσοµαι ἥµαρτον ἡµάρτηκα to miss the mark ἁµαρτηθήσοµαι ἡµαρτήθην ἡµάρτηµαι ἁµιλλάοµαι ἁµιλλήσοµαι ἡµιλλήθην ἡµίλληµαι to race, contend ἀµύνω ἀµυνῶ ἤµυνα to ward off ἀµύνοµαι ἀµυνοῦµαι ἠµυνάµην to defend oneself ἀµφιέννυµι ἀµφιῶ ἠµφίεσα to clothe ἀµφιέννυµαι ἀµφιέσοµαι ἠµφιεσάµην ἠµφίεσµαι to be wearing

3 ἀµφισβητέω ἀµφισβητήσω ἠµφεσβήτησα ἠµφεσβήτηκα to argue, doubt ἀµφισβητηθήσοµαι ἠµφεσβητήθην ἠµφεσβήτηµαι ἀναγκάζω ἀναγκάσω ἠνάγκασα ἠνάγκακα to force ἀναγκασθήσοµαι ἠναγκάσθην ἠνάγκασµαι ἀναλίσκω ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα to expend ἀναλωθήσοµαι ἀνηλώθην ἀνήλωµαι ἀνέχοµαι ἀνέξοµαι ἠνεσχόµην ἠνέσχηµαι to endure ἀνιάω ἀνιάσω ἠνίασα ἠνίακα to distress ἀνιάοµαι ἀνιάσοµαι ἠνιάθην ἠνίαµαι to be distressed ἀνοίγνυµι / ἀνοίγω ἀνοίξω ἀνέῳξα / ἠνοίξα ἀνέῳχα to open ἀνεῴχθην ἀνέῳγµαι (ἀπ)αντάω (ἀπ)αντήσοµαι (ἀπ)ήντησα (ἀπ)ήντηκα to (go to) meet ἀνύω / ἀνύτω ἀνύσω ἤνυσα ἤνυκα to accomplish ἀνυσθήσοµαι ἠνύσθην ἤνυσµαι ἀπαγορεύω ἀπερῶ ἀπεῖπον ἀπείρηκα to forbid; proclaim ἀπαλλάττοµαι ἀπαλλάξοµαι / ἀπηλλάγην / to go away from ἀπαλλαγήσοµαι ἀπηλλάχθην ἀπεχθάνοµαι ἀπεχθήσοµαι ἀπηχθόµην ἀπήχθηµαι to be hated ἀποδίδοµαι ἀποδώσοµαι ἀπεδόµην ἀποδέδοµαι to give away, sell ἀποκρίνοµαι ἀποκρινοῦµαι ἀπεκρινάµην ἀποκέκριµαι to answer, reply ἀπολαύω ἀπολαύσοµαι ἀπέλαυσα ἀπολέλαυκα to enjoy

4 ἀπόλλυµαι ἀπολοῦµαι ἀπωλόµην ἀπόλωλα to perish ἀπολογέοµαι ἀπολογήσοµαι ἀπελογησάµην ἀπολελόγηµαι to say in one s defence ἀπορέω ἀπορήσω ἠπόρησα ἠπόρηκα to be at a loss ἀποφαίνοµαι ἀποφανοῦµαι ἀπεφηνάµην to explain ἅπτω ἅψω ἧψα to fasten ἁφθήσοµαι ἥφθην ἧµµαι ἅπτοµαι ἅψοµαι ἡψάµην ἧµµαι to touch ἀρέσκω ἀρέσω ἤρεσα to please ἀρκέω ἀρκέσω ἤρκεσα to be sufficient; aid ἁρµόττω ἁρµόσω ἥρµοσα ἥρµοκα to fit (together) ἁρµοσθήσοµαι ἡρµόσθην ἥρµοσµαι ἀρνέοµαι ἀρνήσοµαι ἠρνήθην ἤρνηµαι to deny ἁρπάζω ἁρπάσοµαι ἥρπασα ἥρπακα to seize ἁρπασθήσοµαι ἥρπασθην ἥρπασµαι ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα to rule ἄρξοµαι / ἀρχθήσοµαι ἤρχθην ἦργµαι ἄρχοµαι ἄρξοµαι ἠρξάµην to begin αὐλίζοµαι αὐλιοῦµαι ηὐλισάµην / ηὐλίσθην ηὔλισµαι to pass the night in the open air αὔξω / αὐξάνω αὐξήσω ηὔξησα ηὔξηκα

5 to increase αὐξήσοµαι / αὐξηθήσοµαι ηὐξήθην ηὔξηµαι ἀφικνέοµαι ἀφίξοµαι ἀφικόµην ἀφῖγµαι to arrive ἄχθοµαι ἀχθέσοµαι / ἠχθέσθην to be unwilling ἀχθεσθήσοµαι Β βαδίζω βαδιοῦµαι ἐβάδισα βεβάδικα to walk βαίνω βήσοµαι ἔβην βέβηκα to go βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα to throw βληθήσοµαι ἐβλήθην βέβληµαι βιάζοµαι βιάσοµαι ἐβιασάµην βεβιάσµαι to force βιασθήσοµαι ἐβιάσθην βεβιάσµαι βιβάζω βιβῶ ἐβίβασα to cause to go βιόω βιώσοµαι ἐβίωσα / ἐβίων βεβίωκα to live βλάπτω βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα to harm βλαβήσοµαι ἐβλάβην βέβλαµµαι βοάω βοήσοµαι ἐβόησα βεβόηκα to shout βούλοµαι βουλήσοµαι ἐβουλήθην βεβούληµαι to be willing, wish Γ

6 γαµέω γαµῶ ἔγηµα γεγάµηκα to marry (a woman) γαµέοµαι γαµοῦµαι ἐγηµάµην γεγάµηµαι to marry (a man) γελάω γελάσοµαι ἐγέλασα γεγέλακα to laugh γελασθήσοµαι ἐγελάσθην γεγέλασµαι γεύω γεύσω ἐγεύσα γέγευκα to give a taste γεύοµαι γεύσοµαι ἐγευσάµην γέγευµαι taste γηράσκω γηράσοµαι ἐγήρασα γεγήρακα to grow old γίγνοµαι γενήσοµαι ἐγενόµην γεγένηµαι / γέγονα to become; happen γιγνώσκω γνώσοµαι ἔγνων ἔγνωκα to recognize γνωσθήσοµαι ἐγνώσθην ἔγνωσµαι γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα to write γραφήσοµαι ἐγραφην γέγραµµαι γράφοµαι γράψοµαι ἐγραψάµην γέγραµµαι to indict Δ δάκνω δήξοµαι ἔδακον δέδηχα to bite δηχθήσοµαι ἐδήχθην δέδηγµαι δέω δήσω ἔδησα δέδεκα to bind δεθήσοµαι ἐδέθην δέδεµαι δέοµαι δήσοµαι ἐδησάµην to bind (for oneself) δέω δεήσω ἐδέησα δεδέηκα to lack

7 δέοµαι δεήσοµαι ἐδεήθην δεδέηµαι to beg δεῖ δεήσει ἐδέησε(ν) δεδέηκε(ν) it is necessary δείδω δείσοµαι ἔδεισα δέδοικα / δέδια to fear δείκνυµι δείξω ἔδειξα δέδειχα to show, point δειχθήσοµαι ἐδείχθην δέδειγµαι δέχοµαι δέξοµαι ἐδεξάµην δέδεγµαι to receive διαλλάττοµαι διαλλάξοµαι / διηλλάγην/ διήλλαγµαι to reconcile διαλλαγήσοµαι διηλλάχθην διανοέοµαι διανοήσοµαι / διενοήθην διανενόηµαι to plan διανοηθήσοµαι διαφέροµαι to differ, argue διηνέχθην διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα to teach διδαχθήσοµαι ἐδιδάχθην δεδίδαγµαι διδράσκω δράσοµαι ἔδραν δέδρακα to run away δίδωµι δώσω ἔδωκα (ε δοµεν) δέδωκα to give δοθήσοµαι ἐδόθην δέδοµαι διώκω διώξω / διώξοµαι ἐδίωξα δεδίωχα to pursue διωχθήσοµαι ἐδιώχθην δεδίωγµαι δοκέω δόξω ἔδοξα to seem δοκεῖ δόξει ἔδοξε(ν) δέδοκται it seems good δράω δράσω ἔδρασα δέδρακα to do δρασθήσοµαι ἐδράσθην δέδραµαι

8 δύω δύσω ἔδυσα to cause to sink δυθήσοµαι ἐδύθην δέδυµαι δύοµαι / δύνω δύσοµαι ἔδυν δέδυκα to put on (clothes) enter δύναµαι δυνήσοµαι ἐδυνήθην / ἐδυνάσθην δεδύνηµαι to be able δυστυχέω δυστυχήσω ἐδυστύχησα δεδυστύχηκα to be unlucky Ε ἐάω ἐάσω εἴασα εἴακα to let ἐάσοµαι εἰάθην εἴαµαι ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐγήγερκα to wake up (trans.) ἐγερθήσοµαι ἠγέρθην ἐγήγερµαι ἐγείροµαι ἐγεροῦµαι ἠγρόµην ἐγρήγορα to wake up (intrans.) ἐθέλω / θέλω ἐθελήσω / θελήσω ἠθέλησα / ἐθέλησα ἠθέληκα to be willing, wish to blossom ἐθίζω ἐθιῶ εἴθισα εἴθικα to accustom ἐθισθήσοµαι εἰθίσθην εἴθισµαι εἴκω εἴξω εἶξα to yield εἴκω to resemble ἔοικα εἰµί to be ἔσοµαι εἴργω εἴρξω / εἵρξω εἷρξα to shut in εἵρχθην εἷργµαι ἐκπλήττω ἐκπλήξω ἐξέπληξα ἐκπέπληγα

9 to astonish ἐκπλαγήσοµαι / ἐξεπλήχθην / ἐκπέπληγµαι ἐκπληθήσοµαι ἐξεπλάγην ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα ἐλήλακα to drive ἐλαθήσοµαι ἠλάθην ἐλήλαµαι ἐλέγχω ἐλέγξω ἤλεγξα to question ἐλεγχθήσοµαι ἠλέγχθην ἐλήλεγµαι ἕλκω ἕλξω εἵλκυσα εἵλκυκα to drag ἑλκυσθήσοµαι εἱλκύσθην εἵλκυσµαι ἐµποδίζω ἐµποδιῶ ἐνεπόδισα ἐµπεπόδικα to hinder ἐναντιόοµαι ἐναντιώσοµαι ἠναντιώθην ἠναντίωµαι to be against ἐνεδρεύω ἐνεδρεύσω ἐνήδρευσα ἐνήδρευκα to lie in ambush ἐνθυµέοµαι ἐνθυµήσοµαι ἐνεθυµήθην ἐντεθύµηµαι to consider ἐξετάζω ἐξετάσω ἐξήτασα ἐξήτακα to examine ἐξετασθήσοµαι ἐξητάσθην ἐξήτασµαι ἔοικα to seem ἐπείγω ἐπείξω ἤπειξα ἤπεικα ἐπείγοµαι ἐπείξοµαι ἠπείχθην ἤπειγµαι to urge on ἐπιθυµέω ἐπιθυµήσω ἐπεθύµησα ἐπιτεθύµηκα to desire, long for ἐπιλανθάνοµαι ἐπιλήσοµαι ἐπελαθόµην ἐπιλέλησµαι to forget ἐπιµελέοµαι ἐπιµελήσοµαι ἐπεµελήθην ἐπιµεµέληµαι to care for ἐπιορκέω ἐπιορκήσω ἐπιώρκησα ἐπιώρκηκα

10 to swear falsely ἐπίσταµαι ἐπιστήσοµαι ἠπιστήθην to understand ἕποµαι ἕψοµαι ἑσπόµην to follow ἐράω / ἐράοµαι ἐρασθήσοµαι ἠράσθην to love ἐργάζοµαι ἐργάσοµαι εἰργασάµην / ἠργασάµην εἴργασµαι to work ἔρχοµαι εἶµι / ἐλεύσοµαι ἦλθον ἐλήλυθα to go, come ἐρωτάω ἐρωτήσω ἠρώτησα ἠρώτηκα to ask ἐρωτηθήσοµαι ἠρωτήθην ἠρώτηµαι ἐσθίω ἔδοµαι ἔφαγον ἐδήδοκα to eat ἐδήδεσµαι εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον ηὕρηκα to find, discover εὑρεθήσοµαι ηὑρέθην ηὕρηµαι εὐφραίνω εὐφρανῶ ηὔφρανα to make glad εὐφραίνοµαι εὐφρανοῦµαι ηὐφράνθην to be glad εὔχοµαι εὔξοµαι ηὐξάµην εὖγµαι to pray, vow, boast ἔχω ἕξω / σχήσω ἔσχον ἔσχηκα to have, hold; be; be able ἔχοµαι ἕξοµαι / σχήσοµαι ἐσχόµην ἔσχηµαι to cling to (ἀµπ)έχοµαι ἀµφέξοµαι ἠµπεσχόµην to be wearing

11 Ζ ζάω to live ζήσω ζεύγνυµι ζεύξω ἔζευξα to yoke ζευχθήσοµαι ἐζεύχθην ἔζευγµαι Η ἡβάω ἡβήσω ἥβησα ἥβηκα to be young ἡγέοµαι ἡγήσοµαι ἡγησάµην ἥγηµαι to lead, believe ἥδοµαι ἡσθήσοµαι ἥσθην to be glad ἥκω ἥξω to (have) come ἡττάοµαι ἡττήσοµαι / ἡττηθήσοµαι ἡττήθην to defeat ἥττηµαι Θ θάλλω θαλλήσω ἔθηλα τέθηλα to flourish θάπτω θάψω ἔθαψα τέταφα to bury ταφήσοµαι ἐτάφην τέθαµµαι θαυµάζω θαυµάσοµαι ἐθαύµασα τεθαύµακα to admire, wonder at θαυµασθήσοµαι ἐθαυµάσθην τεθαύµασµαι θεάοµαι θεάσοµαι ἐθεασάµην τεθέαµαι to behold, look on θέω to run θεύσοµαι

12 (ἀπο)θνήσκω (ἀπο)θανοῦµαι (ἀπ)έθανον (ἀπο)τέθνηκα to die θύω θύσω ἔθυσα τέθυκα to sacrifice τυθήσοµαι ἐτύθην τέθυµαι θύοµαι θύσοµαι ἐθυσάµην τέθυµαι to sacrifice θυµόοµαι θυµώσοµαι ἐθυµώθην / ἐθυµωσάµην τεθύµωµαι to be angry Ι ἰάοµαι ἰάσοµαι ἰασάµην ἴαµαι I heal ἰαθήσοµαι ἰάθην ἵεµαι ἥσοµαι εἵµην εἷµαι to rush ἵηµι ἥσω ἧκα (εἷµεν) εἷκα to send ἑθήσοµαι εἵθην εἷµαι ἵστηµι στήσω ἔστησα to make stand σταθήσοµαι ἐστάθην ἕσταµαι ἵσταµαι στήσοµαι ἐστησάµην ἕσταµαι to place for myself ἵσταµαι στήσοµαι ἔστην ἕστηκα to stand Κ καθαίρω καθαρῶ ἐκάθηρα κεκάθαρκα to purify καθαρθήσοµαι ἐκαθάρθην κεκάθαρµαι καθίζω καθιῶ ἐκάθισα

13 to (make) sit down καθέζοµαι καθεδοῦµαι ἐκαθισάµην καθίζοµαι καθιζήσοµαι ἐκαθισάµην to sit down καθεύδω to sleep καθευδήσω καίω καύσω ἔκαυσα κέκαυκα to burn καήσοµαι / καυθήσοµαι ἐκαύθην κέκαυµαι καλέω καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα to call κληθήσοµαι ἐκλήθην κέκληµαι κάµνω καµοῦµαι ἔκαµον κέκµηκα to be tired κατάγνυµι κατάξω κατέαξα κατέαγα to break κατεάγην κατακτείνω κατακτενῶ κατέκτεινα κατέκτονα to kill, slay καταστρέφοµαι καταστρέψοµαι κατεστρεψάµην κατέστραµµαι to subdue καταστραφήσοµαι κατεστράφην κατέστραµµαι κεῖµαι to lie (down) κείσοµαι κελεύω κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα to command κελευσθήσοµαι ἐκελεύσθην κεκέλευσµαι κερδαίνω κερδανῶ ἐκέρδανα κεκέρδηκα to gain κεράννυµι κεράσω ἐκέρασα to mix κραθήσοµαι ἐκράθην κέκραµαι κηρύττω κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυχα to announce κηρυχθήσοµαι ἐκηρύχθην κεκήρυγµαι

14 κινέοµαι κινήσοµαι / κινηθήσοµαι ἐκινήθην to move (intrans.) κεκίνηµαι κλαίω / κλάω κλαύσοµαι ἔκλαυσα κέκλαυκα to weep κλαυ(σ)θήσοµαι ἐκλαύ(σ)θην κέκλαυµαι κλείω κλείσω ἔκλεισα κέκλεικα to shut κλεισθήσοµαι ἐκλείσθην κέκλειµαι κλίνω κλινῶ ἔκλινα κέκλικα to lean κλιθήσοµαι /κλινήσοµαι ἐκλίθην / ἐκλίνην κέκλιµαι κοιµάω κοιµήσω ἐκοίµησα to lay to rest κοιµάοµαι κοιµήσοµαι / ἐκοιµήθην κεκοίµηµαι to sleep κοιµηθήσοµαι κοµίζω κοµιῶ ἐκόµισα κεκόµικα to take care of κοµισθήσοµαι ἐκοµίσθην κεκόµισµαι κοµίζοµαι κοµιοῦµαι ἐκοµισάµην κεκόµισµαι to get for myself κόπτω κόψω ἔκοψα κέκοφα to cut ἐκόπην κέκοµµαι κράζω κεκράξοµαι ἔκραξα / ἔκραγον κέκραγα to croak κρεµάννυµι κρεµῶ ἐκρέµασα to hang up κρεµασθήσοµαι / ἐκρεµάσθην κρέµαµαι to hang (intrans.) κρεµήσοµαι κρίνω κρινῶ ἔκρινα κέκρικα to judge κριθήσοµαι ἐκρίθην κέκριµαι κτάοµαι κτήσοµαι ἐκτησάµην κέκτηµαι to acquire (ἀπο)κτείνω (ἀπο)κτενῶ (ἀπ)έκτεινα / (ἀπ)έκτανον (ἀπ)έκτονα

15 to kill Λ λαγχάνω λήξοµαι ἔλαχον εἴληχα to obtain by lot ληχθήσοµαι ἐλήχθην εἴληγµαι λαµβάνω λήψοµαι ἔλαβον εἴληφα to take ληφθήσοµαι ἐλήφθην εἴληµµαι λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα to escape notice of λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα to leave λειφθήσοµαι / λείψοµαι ἐλείφθην λέλειµµαι λέγω λέξω / ἐρῶ ἔλεξα / εἶπον εἴρηκα to speak λεχθήσοµαι ἐλέχθην / ἐρρήθην λέλεγµαι / εἴρηµαι διαλέγοµαι διαλέξοµαι διελέχθην διείλεγµαι to converse with συλλέγω συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα to gather συλλεγήσοµαι συνελέχθην / συνελέγην συνείλεγµαι λογίζοµαι λογιοῦµαι ἐλογισάµην to reason λογισθήσοµαι ἐλογίσθην λελόγισµαι λύω λύσω ἔλυσα λέλυκα to loose λυθήσοµαι ἐλύθην λέλυµαι λύοµαι λύσοµαι ἐλυσάµην λέλυµαι to ransom λυµαίνοµαι λυµανοῦµαι ἐλυµηνάµην λελύµασµαι to insult λυπέω λυπήσω ἐλύπησα λελύπηκα λυπέοµαι λυπήσοµαι ἐλυπήθην λελύπηµαι to cause pain

16 Μ µαίνοµαι µανοῦµαι ἐµάνην µέµηνα to be mad µανθάνω µαθήσοµαι ἔµαθον µεµάθηκα to learn µάχοµαι µαχοῦµαι ἐµαχεσάµην µεµάχηµαι to fight (+dat.) µέλει (µοι) µελήσει ἐµέλησε(ν) µεµέληκε(ν) it matters to me µέλλω µελλήσω ἐµέλλησα to be about to; intend; hesitate µέµφοµαι µέµψοµαι ἐµεµψάµην to find fault with µεµφθήσοµαι ἐµέµφθην µένω µενῶ ἔµεινα µεµένηκα to stay, remain µεταπέµπω µεταπέµψω µετέπεµψα to send for µεταπεµφθήσοµαι µετεπέµφθην µεταπέπεµµαι µηχανάοµαι µηχανήσοµαι ἐµηχανησάµην µεµηχάνηµαι to contrive µιαίνω µιανῶ ἐµίανα µεµίαγκα to stain µιανθήσοµαι ἐµιάνθην µεµίασµαι µίγνυµι µίξω ἔµιξα to mix µεµίξοµαι / µιγήσοµαι ἐµίχθην / ἐµίγην µέµιγµαι µιµέοµαι µιµήσοµαι ἐµιµησάµην µεµίµηµαι to imitate, copy

17 (ἀνα)µιµνήσκω (ἀνα)µνήσω (ἀν)έµνησα to remind (ἀνα)µιµνῄσκοµαι (ἀνα)µνησθήσοµαι (ἀν)εµνήσθην (ἀµ)µέµνηµαι to remember, mention µιµνήσκοµαι µνησθήσοµαι / µνήσοµαι ἐµνήσθην / ἐµνησάµην µέµνηµαι to remember Ν νέµω νεµῶ ἔνειµα νενέµηκα to distribute νεµηθήσοµαι ἐνεµήθην νενέµηµαι νέµοµαι νεµοῦµαι ἐνειµάµην νενέµηµαι to inhabit νοέω νοήσω ἐνόησα νενόηκα to think ἐνοήθην νενόηµαι νοµίζω νοµιῶ ἐνόµισα νενόµικα to believe νοµισθήσοµαι ἐνοµίσθην νενόµισµαι Ο οἶδα to know εἴσοµαι οἰµώζω οἰµώξοµαι ᾤµωξα ᾤµωγµαι to wail οἴοµαι / οἶµαι οἰήσοµαι ᾠήθην to think οἴχοµαι οἰχήσοµαι ᾤξωκα to be gone, away (ἀπ)όλλυµι (ἀπ)ολῶ (ἀπ)ώλεσα (ἀπ)ολώλεκα to destroy ὄµνυµι ὀµοῦµαι ὤµοσα ὀµώµοκα to swear ὀµοσθήσοµαι ὠµόσθην ὀµώµοσµαι

18 ὀνίνηµι ὀνήσω ὤνησα to benefit ὀνήσοµαι ὠνήθην ὀνίναµαι ὀνήσοµαι ὠνήµην to derive benefit ὁράω ὄψοµαι εἶδον ἑώρακα / ἑόρακα to see ὀφθήσοµαι ὤφθην ἑώραµαι /ὦµµαι ὀργίζω ὀργιῶ ὤργισα ὤργικα to make angry ὀργίζοµαι ὀργιοῦµαι / ὀργισθήσοµαι ὠργίσθην ὤργισµαι to be angry ὀρέγω ὀρέξω ὤρεξα to stretch out ὀρέγοµαι ὀρέξοµαι ὠρέχθην / ὠρεξάµην ὤρεγµαι to desire ὁρµάω ὁρµήσω ὥρµησα ὥρµηκα to set in motion ὁρµάοµαι ὁρµήσοµαι ὡρµησάµην ὥρµηµαι to start ὁρµίζω to moor, anchor ὁρµίσω / ὁρµιοῦµαι ὥρµισα ὡρµισάµην ὡρµίσθην ὥρµισµαι??? ὀφείλω ὀφειλήσω ὠφείλησα / ὤφελον ὠφείληκα to owe ὀφλισκάνω ὀφλήσω ὦφλον ὤφληκα to owe Π παραινέω παραινέσω παρῄνεσα παρῄνεκα to encourage παραινεθήσοµαι παρῃνέθην παρέχω παρέξω / παρασχήσω παρέσχον παρέσχηκα to furnish

19 παρέχοµαι παρέξοµαι / παρεσχόµην παρέσχηµαι to furnish, etc. παρασχήσοµαι (what is my own) πάσχω πείσοµαι ἔπαθον πέπονθα to suffer, experience παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα to stop (trans.) παυθήσοµαι ἐπαύθην πέπαυµαι παύοµαι παύσοµαι ἐπαυσάµην πέπαυµαι to stop (intrans.) πείθω πείσω ἔπεισα πέπεικα to persuade πεισθήσοµαι ἐπείσθην πέπεισµαι πείθοµαι πείσοµαι ἐπείσθην πέπεισµαι to obey (+dat.) to trust πέποιθα πειράω πειράσω ἐπείρασα πεπείρακα to try, attempt πειράοµαι πειράσοµαι ἐπειράθην / ἐπειρασάµην πεπείραµαι to try, attempt πέµπω πέµψω ἔπεµψα πέποµφα to send πεµπφθήσοµαι ἐπέµφθην πέπεµµαι περαίνω περανῶ ἐπέρανα πεπέραγκα to finish ἐπεράνθην / ἐπερανάµην πεπέρασµαι πετάννυµι πετῶ ἐπέτασα to spread out πετασθήσοµαι ἐπετάσθην πέπταµαι πήγνυµι πήξω ἔπηξα πέπηχα to fasten παγήσοµαι ἐπάγην / ἐπήχθην πήγνυµαι πήξοµαι ἐπηξάµην πέπηγα to become stiff πίµπληµι πλήσω ἔπλησα πέπληκα

20 to fill πλησθήσοµαι ἐπλήσθην πέπλησµαι πίµπρηµι πρήσω ἔπρησα πέπρηκα to set fire to, burn πρησθήσοµαι ἐπρήσθην πέπρησµαι πίνω πίοµαι ἔπιον πέπωκα to drink ποθήσοµαι ἐπόθην πέποµαι πίπτω πεσοῦµαι ἔπεσον πέπτωκα to fall πλανάω to lead astray πλανήσω πλανάοµαι πλανήσοµαι ἐπλανήθην πεπλάνηµαι to wander πλάττω πλάσω ἔπλασα πέπλακα to mold πλασθήσοµαι ἐπλάσθην πέπλασµαι πλέω πλεύσοµαι ἔπλευσα πέπλευκα to sail πλευσθήσοµαι ἐπλεύσθην πέπλευσµαι πλήττω πλήξω ἔπληξα πέπληγα to beat πληγήσοµαι ἐπλήγην πέπληγµαι πνέω πνεύσοµαι ἔπνευσα πέπνευκα to breathe πορεύω πορεύσω ἐπόρευσα πεπόρευκα πορεύοµαι πορεύσοµαι / ἐπορεύθην / πεπόρευµαι to make to go; go πορευθήσοµαι ἐπορευσάµην πράττω πράξω ἔπραξα πέπραχα to do πραχθήσοµαι ἐπράχθην πέπραγµαι πράττοµαι πράξοµαι ἐπραξάµην πέπραγµαι to exact πρίαµαι to buy ἐπριάµην προθυµέοµαι προθυµήσοµαι προεθυµήθην προτεθύµηµαι

21 to be willing, eager πυνθάνοµαι πεύσοµαι ἐπυθόµην πέπυσµαι to inquire πωλέω πωλήσω ἐπώλησα πεπώληκα to sell Ρ ῥέω ῥυήσοµαι ἐρρύην ἐρρύηκα to flow ῥήγνυµι ῥήξω ἔρρηξα ἔρρωγα to break ῥαγήσοµαι ἐρράγην ἔρρηγµαι ῥίπτω ῥίψω ἔρριψα ἔρριψα to fling ῥιφθήσοµαι / ῥιφήσοµαι ἔρρίφθην / ἐρρίφην ἔρριµµαι ῥώννυµι ῥώσω ἔρρωσα to strengthen ῥώσθήσοµαι ἐρρώσθην ἔρρωµαι Σ σείω σείσω ἔσεισα σέσεικα to shake σεισθήσοµαι ἐσείσθην σέσεισµαι σηµαίνω σηµανῶ ἐσήµηνα σεσήµαγκα to give a sign σηµανθήσοµαι ἐσηµάνθην σεσήµασµαι σιγάω σιγήσοµαι ἐσίγησα σεσίγηκα to be silent σκάπτω σκάψω ἔσκαψα ἔσκαφα to dig σκαφήσοµαι ἐσκάφην ἔσκαµµαι σκεδάννυµι σκεδῶ ἐσκέδασα to scatter σκεδασθήσοµαι ἐσκεδάσθην ἐσκέδασµαι

22 σκέπτοµαι / σκοπeῶ σκέψοµαι ἐσκεψάµην ἔσκεµµαι to examine σπάω σπάσω ἔσπασα ἔσπακα to snatch σπασθήσοµαι ἐσπάσθην ἔσπασµαι σπάοµαι σπάσοµαι ἐσπασάµην ἔσπασµαι to draw for myself σπείρω σπερῶ ἔσπειρα ἔσπαρκα to sow σπαρήσοµαι ἐσπάρην ἔσπαρµαι σπένδω σπείσω ἔσπεισα ἔσπεικα to pour (libation) σπεισθήσοµαι ἔσπεισθην ἔσπεισµαι σπένδοµαι σπείσοµαι ἐσπεισάµην ἔσπεισµαι to make a treaty σπουδάζω σπουδάσοµαι ἐσπούδασα ἐσπούδακα to be busy σπουδασθήσοµαι ἐσπουδάσθην ἐσπούδασµαι στέλλω στελῶ ἔστειλα ἔσταλκα to send σταλήσοµαι ἐστάλην ἔσταλµαι στενάζω στενάξω ἐστέναξα to sigh (ἀπο)στερέω (ἀπο)στερήσω (ἀπ)εστέρησα (ἀπ)εστέρηκα to deprive of, rob (ἀπ)εστερήθην (ἀπ)εστέρηµαι στρέφω στρέψω ἔστρεψα ἔστροφα to turn, twist στραφήσοµαι ἐστράφην / ἐστρέφθην ἔστραµµαι στρέφοµαι στρέψοµαι ἐστρεψάµην ἔστραµµαι to turn myself στρώννυµι στρώσω / στορῶ ἔστρωσα / to spread out στρωθήσοµαι ἐστορεσάµην ἔστρωµαι σφάζω / σφάττω σφάξω ἔσφαξα to slaughter σφαγήσοµαι ἐσφάγην ἔσφαγµαι

23 σφάλλω σφαλῶ ἔσφηλα ἔσφαλκα to cause to fall σφαλήσοµαι ἐσφάλην ἔσφαλµαι σφάλλοµαι σφαλήσοµαι ἐσφάλην ἔσφαλµαι to go wrong σῴζω σώσω ἔσωσα σέσωκα to save σωθήσοµαι ἐσώθην σέσωσµαι Τ ταράττω ταράξω ἐτάραξα τετάραχα to disturb ταραχθήσοµαι ἐταράχθην τετάραγµαι τάττω τάξω ἔταξα τέταχα to arrange ταχθήσοµαι ἐτάχθην τέταγµαι τείνω τενῶ ἔτεινα τέτακα to stretch ταθήσοµαι ἐτάθην τέταµαι τελέω τελῶ ἐτέλεσα τετέλεκα to finish τελεσθήσοµαι ἐτελέσθην τετέλεσµαι (ἐπι)τέλλω (ἐπι)τελῶ (ἐπ)έτειλα (ἐπι)τέταλκα (ἐπι)τέλλοµαι (ἐπι)τελοῦµαι (ἐπ)ετειλάµην (ἐπι)τέταλµαι to enjoin τέµνω τεµῶ ἔτεµον τέτµηκα to cut τµηθήσοµαι ἐτµήθην τέτµηµαι τέρπω τέρψω ἔτερψα to make glad τέρποµαι τέρψοµαι ἐτερψάµην / ἐταρπόµην / ἐτάρπην to enjoy τήκω τήξω ἔτηξα τέτηκα to melt τακήσοµαι ἐτάκην τίθηµι θήσω ἔθηκα (ἔθεµεν) τέθηκα to put, set, place τεθήσοµαι ἐτέθην τέθειµαι

24 τίκτω τέξοµαι / τέξω ἔτεκον τέτοκα to bring forth τιµάω τιµήσω ἐτίµησα τετίµηκα to honor τιµηθήσοµαι ἐτιµήθην τετίµηµαι τίνω τίσω ἔτισα τέτικα to pay τίνοµαι τίσοµαι ἐτισάµην τέτισµαι to punish τιτρώσκω τρώσω ἔτρωσα τέτρωκα to wound τρωθήσοµαι ἐτρώθην τέτρωµαι (τλάω) τλήσοµαι ἔτλην τέτληκα to endure, bear τρέπω τρέψω ἔτρεψα / ἔτραπον τέτροφα to turn τραπήσοµαι ἐτράπην τέτραµµαι τρέποµαι τρέψοµαι ἐτραπόµην / ἐτράπην τέτραµµαι to turn for oneself τρέποµαι to turn oneself ἐτρεψάµην τρέφω θρέψω ἔθρεψα / ἔτραφην τέτροφα to nourish ἐθρέφθην / ἐτράφην τέθραµµαι τρέφοµαι θρέψοµαι ἐθρεψάµην τέθραµµαι to rear up for myself τρέχω δραµοῦµαι ἔδραµον δεδράµηκα to run τρέω τρέσω ἔτρεσα to fear τρίβω τρίψω ἔτριψα τέτριφα to rub τριβήσοµαι ἐτρίβην / ἐτρίφθην τέτριµµαι τυγχάνω τεύξοµαι ἔτυχον τετύχηκα

25 to receive τύπτω to hit; obtain (+gen.) τυπτήσω Υ ὑπισχνέοµαι ὑποσχήσοµαι ὑπεσχόµην ὑπέσχηµαι to promise ὑποπτεύω ὑποπτεύσω ὑπώπτευσα ὑπώπτευκα to suspect Φ φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφαγκα to show φανήσοµαι ἐφάνην πέφασµαι φαίνοµαι φανοῦµαι / φανήσοµαι ἐφάνην πέφηνα / πέφασµαι to show what is my own φείδοµαι φείσοµαι ἐφεισάµην πέφεισµαι to spare φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα to carry ἐνεχθήσοµαι ἠνέχθην ἐνήνεγµαι φέροµαι οἴσοµαι ἠνέχθην ἐνήνεγµαι to rush φεύγω φεύξοµαι / φευξοῦµαι ἔφυγον πέφευγα to flee, be an exile φηµί φήσω ἔφησα to say φθάνω φθήσοµαι ἔφθασα / ἔφθην ἔφθακα to do or come before (δια)φθείρω φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα to destroy φθαρήσοµαι ἔφθάρην ἔφθαρµαι φθίνοµαι φθίσοµαι ἐφθίµην ἔφθιµαι

26 to dwindle φοβέω φοβήσω ἐφόβησα πεφόβηκα to frighten φοβέοµαι φοβήσοµαι ἐφοβήθην πεφόβηµαι to fear φράζω φράσω ἔφρασα πέφρακα to point (out, to), φράζοµαι φράσοµαι ἐφρασάµην / ἐφράσθην πέφρασµαι to ponder φύω φύσω ἔφuσα πέφυκα to bring forth φύοµαι φύσοµαι ἔφυν to be born φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα to guard ἐφυλάχθην πεφύλαγµαι Χ χαίρω χαιρήσω ἐχάρην κεχάρηκα to be happy χαλεπαίνω χαλεπανῶ ἐχαλέπηνα to be angry χέω χέω ἔχεα κέχυκα to pour χυθήσοµαι ἐχύθην κέχυµαι χέοµαι χέοµαι ἐχεάµην to pour for myself χειρόοµαι ἐχειρωσάµην κεχείρωµαι to subdue χειρωθήσοµαι ἐχειρώθην κεχείρωµαι χράοµαι / χρῶµαι χρήσοµαι ἐχρησάµην κέχρηµαι to use, need χρησθήσοµαι ἐχρήσθην κέχρηµαι

27 χράω χρήσω ἔχρησα κέχρηκα to give an oracle χρήσοµαι ἐχρήσθην κέκρησµαι χρή it is right, destined χρήσει χρίω χρίσω ἔχρισα κέχρικα to anoint χρισθήσοµαι ἐχρίσθην κέχριµαι Ψ ψεύδω ψεύσω ἔψευσα ἔψευκα to deceive ψευσθήσοµαι ἐψεύσθην ἔψευσµαι ψεύδοµαι ψεύσοµαι ἐψευσάµην ἔψευσµαι to lie Ω ὠθέω ὤσω ἔωσα ἔωκα to thrust ὠσθήσοµαι ἐώσθην ἔωσµαι ὠθέοµαι ὤσοµαι ἐωσάµην ἔωσµαι to push back ὠνέοµαι ὠνήσοµαι / ὠνηθήσοµαι ἐπριάµην ἐώνηµαι to buy, purchase ἐωνήθην ἐώνηµαι ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα ὠφέληκα to be of use ὠφεληθήσοµαι / ὠφελήθην ὠφέληµαι

28

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS Present Future Aorist Perfect Active Perfect Middle Aorist Passive Meaning ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην announce ἀπαγγέλλω

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. CH20 1. Quiz-quotes. a) ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι. b) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. 2. New verbs: -ῡμι (upsilon-athematic). These

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS IN CORE VOCABULARY

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS IN CORE VOCABULARY Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS IN CORE VOCABULARY Present Future Aorist Perfect Active Perfect Middle Aorist Passive Meaning augment reduplication reduplication

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

CH12 α, β GRK 102 Handout

CH12 α, β GRK 102 Handout CH12 α, β GRK 102 Handout 1. QUIZ QUOTE. Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὁ Ἄμασις ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνεομένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι. 2. REVIEW:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary for the second semester

Vocabulary for the second semester Vocabulary for the second semester Greek-Eng.voc.1332.3332., p1 Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of inclusions and

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

-ω conjugation deponent

-ω conjugation deponent NATIONAL GREEK EXAM 2015 Beginning Greek Exam vocabulary list (supplement to syllabus) This list contains the Introductory exam list; these words will not be glossed on the NGE VERBS -ω conjugation ἄγω

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Eng Greek.voc.1332.3332, p1

Eng Greek.voc.1332.3332, p1 Eng Greek.voc.1332.3332, p1 English to Greek vocabulary for the second semester Note and disclaimer This vocabulary has a practical purpose only, in reference to Lessons 13 22 in this course. Because of

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω)

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω) EL AORISTO La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y tema de perfecto. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido,

Διαβάστε περισσότερα

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 3 nouns: first declension ἀπορία, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ κελευστής, κυβερνήτης, ναυµαχία, ἡ ναύτης, νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 Unit B402 Classical Greek Language 2 (History) α ἀγαθός ἀγγέλλω ἄγγελος ἀγορά ἀγρός ἄγω ἀδικέω ἄδικος ἀεί Ἀθηναῖοι ἆθλον αἱρέω αἰσθάνομαι αἰσχρός

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive

PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE. Endings: 123 & S/P PRIMARY. Aorist. Passive. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist Passive & Future Passive Croy Lesson 28 Who is acting Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Endings:

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Word Lexical Parsing Defintion Jas 1:1 χαίρειν χαίρω Verb present active infinitive to rejoice; hail

Word Lexical Parsing Defintion Jas 1:1 χαίρειν χαίρω Verb present active infinitive to rejoice; hail Jas 1:1 χαίρειν χαίρω Verb present active infinitive to rejoice; hail Jas 1:2 ἡγήσασθε ἡγέομαι Verb second plural aorist middle περιπέσητε περιπίπτω Verb second plural 2aorist active Jas 1:3 γινώσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Lysias 1 in order of frequency

a wordlist for Lysias 1 in order of frequency a wordlist for Lysias 1 in order of frequency Greek word part of speech frequency English meaning και conj. or adv. 101 and or even εγω (incl. pron. 80 I obliques) δε conj. or ptc. 69 but ουτος dem. pron.

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Lysias 1 by part of speech & alphabetical order

a wordlist for Lysias 1 by part of speech & alphabetical order a wordlist for Lysias 1 by part of speech & alphabetical order Greek word part of speech frequency English meaning αγαθος adj. 1 good αδηλος adj. 1 obscure αιτιος adj. 3 responsible or guilty ακριβης adj.

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Physical Education Learn through movement Learn Language

Physical Education Learn through movement Learn Language Physical Education Learn through movement Learn Language Teaching Physical Education through CLIL Ντέιζυ Μάρκου Δημοτικά Σχολεία Λάρνακας Αγ. Λαζάρου Α και Σωτήρος Φωτεινή Μασσού Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ας του δείξουµε τα δικά µας

ας του δείξουµε τα δικά µας #9 2013 το έλλον ας χαογελάει ε τα σάπια δόντια του ας του δείξουε τα δικά ας είναι τα όνειρά μας είναι η πραγματικότητά μας είναι η μοναξιά μας η απλότητα κι η μοναδικότητά μας είναι hip hop παράξενος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son Frequency List for New Testament Greek. (Created using Accordance Bible software and Mellel word processor. Arranged by parts of speech. Does not include improper prepositions, interjections, or particles.

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα