Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014"

Transcript

1 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2012/13 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ. Τα δηθαηώκαηα ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηήλ ηε ζειίδα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 σο 11 ζηηο επόκελεο ζειίδεο. Τν πιήξεο θείκελν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Κώδηθα Γ ηεο Αζηπλνκίαο. 1. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ηε βνήζεηα δηθεγόξνπ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. 2. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ηξίην πξόζσπν γηα ην όηη βξίζθεζηε εδώ. Δίλαη δσξεάλ. 3. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δείηε ηνλ θαλνληζκό ηεο νλνκάδεηαη Κώδηθεο Πξαθηηθήο. 4. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ ρξεηάδεζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ αηζζάλεζηε άξξσζηνο/ε ή έρεηε ηξαπκαηηζηεί. Η ηαηξηθή βνήζεηα είλαη δσξεάλ. 5. Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 7. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα επηηξέςεη ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο, θαζώο θαη κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 8. Δάλ ρξεηάδεζηε δηεξκελέα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο παξέρεη θάπνηνλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε κεηάθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ. Δίλαη δσξεάλ. 9. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο θαη επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ πξεζβεία ή ηελ πξνμεληθή αξρή ζαο ή εάλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ην όηη βξίζθεζηε ππό θξάηεζε. Δίλαη δσξεάλ. 10. Η αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ. 11. Δάλ ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο θαη ε ππόζεζή ζαο παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, εζείο ή ν δηθεγόξνο ζαο ζα έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, πξηλ ηε δηθαζηηθή αθξόαζε. Δάλ δελ θαηαλνείηε νπνηνδήπνηε από απηά ηα δηθαηώκαηα, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο Γηαβάζηε ηηο ζειίδεο κεηά ηελ πεξίιεςε γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ε αζηπλνκία ζα πξέπεη λα ζαο αληηκεησπίζεη θαη λα θξνληίζεη γηα εζάο Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ

2 Φπιάμηε θαη δηαβάζηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Θα ζαο βνεζήζνπλ λα πάξεηε απνθάζεηο ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 1. Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Ο δηθεγόξνο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη θαη λα ζαο ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. Η απαίηεζε ζαο λα κηιήζεηε κε δηθεγόξν δελ ζεκαίλεη όηη ζα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη έρεηε θάλεη θάηη παξάλνκν. Ο Αμησκαηηθόο Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο νθείιεη λα ζαο ξσηήζεη αλ επηζπκείηε ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν αλά πάζα ζηηγκή, λύρηα ή κέξα, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ έρεηε δεηήζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη ζηελ αζηπλνκία λα ζαο θάλεη εξσηήζεηο έσο όηνπ κηιήζεηε κε ην δηθεγόξν ζαο. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ παξνπζία δηθεγόξνπ, καδί ζαο ζην ρώξν πνπ βξίζθεζηε. Δάλ πείηε ζηελ αζηπλνκία όηη δελ ζέιεηε λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη κεηά αιιάμεηε γλώκε, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο, ν νπνίνο ηόηε ζα ζαο βνεζήζεη λα επηθνηλσλήζεηε κε δηθεγόξν. Δάλ δελ εκθαληζηεί θάπνηνο δηθεγόξνο ή εάλ ρξεηάδεζηε λα κηιήζεηε θαη πάιη ζε δηθεγόξν, δεηήζηε από ηελ αζηπλνκία μαλά λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε θάπνηα ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα: Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα, ε δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηειεθώλνπ από εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνύινπο ηεο Υπεξεζίαο Υπεξάζπηζεο επί Πνηληθώλ Θεκάησλ [Criminal Defence Service (CDS) Direct], εθηόο από κεξηθέο εμαηξέζεηο όπνπ ν δηθεγόξνο πξνζέξρεηαη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, όπσο όηαλ: ~ ε αζηπλνκία ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κία αμηόπνηλε πξάμε ή λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. ~ ρξεηάδεζηε βνήζεηα από «θαηάιιειν ελήιηθν πξόζσπν». Βιέπε «Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα». ~ δελ είζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηειεθώλνπ, ή ~ επηθαιείζηε ζνβαξή πεξίπησζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αζηπλνκίαο. Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε παξνρή δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ κέζσ ηειεθώλνπ από ηελ ππεξεζία CDS Direct: Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα κηιήζεηε ζε θάπνην δηθεγόξν πνπ γλσξίδεηε, θαη δελ ζα ππνρξενύζηε λα πιεξώζεηε, εάλ ν δηθεγόξνο πνπ γλσξίδεηε εξγάδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο λνκηθήο αξσγήο. Δάλ δελ γλσξίδεηε θάπνην δηθεγόξν ή εάλ απηόο πνπ γλσξίδεηε δελ είλαη δηαζέζηκνο, κπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ππεξεζίαο. Δίλαη δσξεάλ. Ο δηθεγόξνο ππεξεζίαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζηπλνκία. 2

3 Γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη κε ην Τειεθσληθό Κέληξν Γηθεγόξσλ Υπεξάζπηζεο [Defence Solicitor Call Centre (DSCC)]. Τν DSCC ζα θαλνλίζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο CDS Direct ή από δηθεγόξν ηνλ νπνίν έρεηε ζπγθεθξηκέλα δεηήζεη ή από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο DSCC θαη CDS Direct είλαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηπλνκία. Εάλ επηζπκείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Σε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειεθσληθή παξνρή από ηελ ππεξεζία CDS Direct, κπνξείηε θαη πάιη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο ζην ηειέθσλν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Αιιά ηόηε ν δηθεγόξνο δελ πιεξώλεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ηηο ππεξεζίεο λνκηθήο αξσγήο θαη ελδερνκέλσο λα ζαο δεηήζεη λα ηνλ πιεξώζεηε εζείο. Η ππεξεζία DSCC ζα επηθνηλσλήζεη κε ην δηθεγόξν ζαο εθ κέξνπο ζαο. Γηθαηνύζηε λα έρεηε ηδησηηθή ζπλνκηιία κε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο κέζσ ηειεθώλνπ ή ν δηθεγόξνο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζαο ζπλαληήζεη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ ν δηθεγόξνο ηεο επηινγήο ζαο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ε αζηπλνκία κπνξεί θαη πάιη λα θαιέζεη ηελ ππεξεζία DSCC γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. 2. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ ν νπνίνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη εθ κέξνπο ζαο κε ην πξόζσπν πνπ ζα ππνδείμεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 3. Γηα λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο Οη Κώδηθεο Πξαθηηθήο πεξηιακβάλνπλ θαλόλεο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηό ην Γειηίν. Η αζηπλνκία ζα ζαο επηηξέςεη λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, αιιά κόλν γηα ηόζν ρξνληθό δηάζηεκα όζν απηό δελ παξεκπνδίδεη ην έξγν ηεο λα εμαθξηβώζεη αλ έρεηε παξαβεί ην λόκν. Δάλ ζέιεηε λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, κηιήζηε ζηνλ Αμησκαηηθό Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο. 4. Παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο εάλ είζηε άξξσζηνο ή ηξαπκαηηζκέλνο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ αηζζάλεζηε άξξσζηνο ή ρξεηάδεζηε θάξκαθα ή εάλ έρεηε ππνζηεί ηξαπκαηηζκό. Θα θαιέζνπλ γηαηξό ή λνζειεπηή ή θάπνηνλ άιιν επαγγεικαηία ππεξεζηώλ πγείαο θαη είλαη δσξεάλ. 3

4 Δλδερνκέλσο λα ζαο επηηξαπεί λα πάξεηε ηα δηθά ζαο θάξκαθα, αιιά ή αζηπλνκία ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δηεμαγάγεη θάπνηνπο ειέγρνπο. Σπλήζσο εμεηάδεζζε θαηαξρήλ από λνζειεπηή, αιιά ε αζηπλνκία ζα θαιέζεη γηαηξό εθόζνλ είλαη απαξαίηεην. Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα δείηε έλαλ άιιν γηαηξό, αιιά κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξώζεηε γηα απηή ηελ ππεξεζία. 5. Δηθαίσκα ζησπήο Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε, ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ θέξεζζε όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη. Απηό πεξηιακβάλεη ην πόηε θαη πνύ ζεσξνύλ όηη έρεη δηαπξαρζεί. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πεη γηαηί ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη ηελ ελ ιόγσ αμηόπνηλε πξάμε θαη γηαηί πηζηεύνπλ όηη έπξεπε λα ζπιιεθζείηε. Σην αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο πεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. Πξηλ ζαο ηεζνύλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα παξέρεη ζε εζάο θαη ην δηθεγόξν ζαο επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ππεξαζπηζηείηε ηνλ εαπηό ζαο, αιιά όρη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην ζα έβιαπηε ηελ αζηπλνκηθή δηεξεύλεζε. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. 7. Πξόζβαζε ζε έγγξαθα θαη αξρεία ζρεηηθά κε ηε ζύιιεςε θαη θξάηεζε ζαο. Όζν βξίζθεζηε ππό θξάηεζε ζε έλα αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη: ~ Να θαηαγξάςεη ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ ην ιόγν θαη αλαγθαηόηεηα ηεο ζύιιεςεο ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. ~ Να επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε απηά ηα αξρεία. Απηό είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. Η αζηπλνκία νθείιεη λα επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε βαζηθά έγγξαθα θαη πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε, γηα λα πξνζβάιεηε ηε λνκηκόηεηα ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 4

5 8. Επηθνηλσλία κε δηεξκελέα γηα λα ζαο βνεζήζεη θαη παξνρή κεηαθξάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ Δάλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη θάπνηνο πνπ κηιάεη ηε γιώζζα ζαο. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Δάλ είζηε θσθόο ή έρεηε δπζθνιία νκηιίαο, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη Βξεηαλόο δηεξκελέαο λνεκαηηθήο γιώζζαο ζηελ Αγγιηθή. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Αλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα δεηήζεη από ην δηεξκελέα λα ζαο εμεγήζεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ ε αζηπλνκία απνθαζίδεη όηη πξέπεη λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. Μεηά από θάζε απόθαζε λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε θαη κεηά από ηελ απαγγειία θαηεγνξηώλ γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία ζα πξέπεη επίζεο λα ζαο παξέρεη έγγξαθν ζηε δηθή ζαο γιώζζα, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε γηα ηελ νπνία ζαο έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία, εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη γηα λα κελ πξνβεί ζε απηό. Απηνί νη ιόγνη είλαη νη αθόινπζνη: ~ Σε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο απνθαζίζεηε όηη δελ ρξεηάδεζηε έγγξαθν γηα ηελ ππεξάζπηζε ζαο, επεηδή θαηαλνείηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηόο ζαο λα ζαο παξαζρεζεί έγγξαθν, θαη εθόζνλ ζαο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα ζπκβνπιεπηείηε δηθεγόξν πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα δώζεηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο εγγξάθσο. ~ Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή ε πεξίιεςε κέζσ δηεξκελέα, αληί ηεο έγγξαθεο κεηάθξαζεο, επαξθεί γηα εζάο ηόζν γηα ηελ ππεξάζπηζή ζαο όζν θαη γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, θαη ε αλάθξηζε δελ ερνγξαθείηαη, ν δηεξκελέαο ζα θαηαγξάθεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ζαο ζηε γιώζζα ζαο. Θα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν, πξνηνύ ην ππνγξάςεηε σο αιεζή θαηαγξαθή. Δάλ επηζπκείηε λα θάλεηε δήισζε ζηελ αζηπλνκία, ν δηεξκελέαο ζα ζπληάμεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηε γιώζζα ζαο, γηα λα ηελ ειέγμεηε θαη λα ηελ ππνγξάςεηε σο ζσζηή. Γηθαηνύζηε λα ιάβεηε ην παξόλ Γειηίν ζε κεηάθξαζε. Δάλ δελ δηαηίζεηαη κεηάθξαζε, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζνύλ κέζσ δηεξκελέα θαη ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί θαη ην θείκελν ζε κεηάθξαζε ρσξίο αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε. 9. Επηθνηλσλία κε ηελ πξεζβεία ζαο ή ηελ πξνμεληθή αξρή Δάλ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο, κπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, Πξεζβεία ή Πξνμεληθή Αξρή, γηα λα ηνπο ελεκεξώζεηε πνύ βξίζθεζηε θαη γηαηί είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δθπξόζσπνη απηώλ ησλ αξρώλ κπνξνύλ, επίζεο, λα ζαο επηζθεθηνύλ θαη ηδίαλ ή λα θαλνλίζνπλ λα ζαο ζπλαληήζεη θάπνηνο δηθεγόξνο. 5

6 10. Πεξίνδνο θξάηεζεο Καλνληθά κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ κέρξη θαη 24 ώξεο ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Τν ρξνληθό απηό δηάζηεκα κπνξεί λα απμεζεί, αιιά κόλν εάλ ε αμηόπνηλε πξάμε κπνξεί λα εμεηαζηεί από δηθαζηή θαη ελόξθνπο ζε δηθαζηήξην ηνπ ζηέκκαηνο [crown court] θαη ην επηηξέςεη ν Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ή ην δηθαζηήξην. Μεηά από 36 ώξεο, κόλν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θξάηεζή ζαο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάπνηνο αλώηεξνο αζηπλνκηθόο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε θξάηεζή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Απηό νλνκάδεηαη επαλεμέηαζε. Έρεηε δηθαίσκα λα πείηε ηε γλώκε ζαο σο πξνο απηή ηελ απόθαζε, εθηόο θη αλ δελ είζηε ζε ζέζε. Ο δηθεγόξνο ζαο έρεη επίζεο δηθαίσκα λα εθθξάζεη γλώκε εθ κέξνπο ζαο ζρεηηθά κε απηή ηελ απόθαζε. Δάλ ν αξκόδηνο αμησκαηηθόο επαλεμέηαζεο δελ επηηξέςεη ηελ απνθπιάθηζή ζαο, ζα πξέπεη λα ζαο πνπλ ηνπο ιόγνπο θαη λα ηνπο θαηαγξάςνπλ ζην θάθειό ζαο ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ. Αλ ε θξάηεζε ζαο δελ είλαη απαξαίηεηε, ζα πξέπεη λα αθεζείηε ειεύζεξνο. Δάλ ε αζηπλνκία επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε δηεξεύλεζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο, κπνξεί λα αθεζείηε ειεύζεξνο κε εγγύεζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε αζηπλνκία αηηεζεί πξνο ην δηθαζηήξην ηελ παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ θξάηεζήο ζαο: ~ Θα πξέπεη λα κεηαθεξζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. ~ Θα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ην δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αζηπλνκία δεηά λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. ~ Έρεηε ην δηθαίσκα λα ζπλνδεύεζηε από δηθεγόξν ζην δηθαζηήξην. ~ Θα επηηξαπεί ζηελ αζηπλνκία λα παξαηείλεη ηελ θξάηεζή ζαο κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην πεηζζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν θαη όηη ε αζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππόζεζε ζαο πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Δάλ ε αζηπλνκία έρεη αξθεηά ζηνηρεία γηα λα ζαο παξαπέκςεη ζην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηε δίθε ζαο. 11. Πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό ζε πεξίπησζε πνπ ε ππόζεζε ζαο παξαπεκθζεί ζην Δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ ζαο απαγγειζεί θαηεγνξία γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, πξέπεη λα επηηξαπεί ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ελδερνκέλσο βνεζήζνπλ ηελ ππεξάζπηζε ζαο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δίθεο ζαο. Αξκόδηνη γηα απηό θαη γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη πιηθό, είλαη ε αζηπλνκία θαη ε Δηζαγγειηθή Υπεξεζία [Crown Prosecution Service]. Άιια πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζην αζηπλνκηθό ηκήκα 6

7 Πώο πξέπεη λα ζαο θεξζνύλ θαη λα ζαο θξνληίζνπλ Τα παξαθάησ απνηεινύλ ζύληνκεο ζεκεηώζεηο γηα ην ηη κπνξείηε λα πεξηκέλεηε ελώ θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δεηήζηε λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Σπκπεξηιακβάλνπλ θαηάινγν γηα ην πνύ ζα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θαζ έλα από ηα παξαθάησ. Δάλ έρεηε εξσηήζεηο, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα Δάλ είζηε θάησ ησλ 18 εηώλ ή εάλ είζηε ςπρηθά επάισηνο, γηα παξάδεηγκα εάλ έρεηε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηόηε έρεηε ην δηθαίσκα λα έρεηε θάπνην άηνκν καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία πξνβαίλεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο. Τν άηνκν απηό νλνκάδεηαη «θαηάιιεινο ελήιηθαο» θαη ζα ηνπ παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ παξόληνο Γειηίνπ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο εμεγεί ηα δηθαηώκαηά ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο δηαβάδεη ηελ επίζεκε πξνεηδνπνίεζε. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη εθ κέξνπο ζαο δηθεγόξν. Μπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ζαο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαηάιιεινπ ελήιηθα ζηνλ ίδην ρώξν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Η αζηπλνκία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο ζπλερώο, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη, ελόζσ ε αζηπλνκία θάλεη νηηδήπνηε από ηα παξαθάησ: ~ Σαο αλαθξίλεη ή ζαο δεηήζεη λα ππνγξάςεηε κία έγγξαθε δήισζε ή ζεκεηώζεηο ηεο αζηπλνκίαο. ~ Σαο δεηήζεη λα βγάιεηε πεξηζζόηεξα ξνύρα, εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ ζαο ξνπρηζκνύ, γηα λα δηεμαγάγεη ζσκαηηθή έξεπλα ~ Πάξεη ηα δαθηπιηθά ζαο απνηππώκαηα, ζαο θσηνγξαθήζεη ή πάξεη δείγκα DNA ή άιιν δείγκα. ~ Πξνβεί ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ επθαηξία λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηειεθώλνπ, όηαλ ε αζηπλνκία επαλεμεηάζεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα παξακείλεηε ππό θξάηεζε γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν. Δθόζνλ δηαζέζηκνο, ν θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη παξώλ όηαλ ε αζηπλνκία ζαο απαγγέιεη θαηεγνξίεο γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε. Απόθηεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Ό,ηη ζπκβαίλεη ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα θαηαγξάθεηαη. Απηό νλνκάδεηαη Αξρείν Πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα, εζείο, ν δηθεγόξνο ζαο ή ν θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο δώζεη αληίγξαθν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ κέρξη θαη 12 κήλεο αθόηνπ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα. Επηθνηλσλία Πέξα από ην λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη λα ελεκεξώζεηε θάπνηνλ ηξίην γηα ηε ζύιιεςε, ζπλήζσο ζαο επηηξέπεηαη λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα. 7

8 Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα, δεηήζηε ην από ηελ αζηπλνκία. Δπίζεο κπνξείηε λα δεηήζεηε ζηπιό θαη ραξηί. Δλδέρεηαη λα κπνξείηε λα έρεηε επηζθέπηεο, αιιά ν αμησκαηηθόο πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο κπνξεί λα αξλεζεί λα ην επηηξέςεη. Τν θειί ζαο Ρνύρα Δάλ είλαη εθηθηό, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζείηε ζε θειί ζην νπνίν ζα είζηε κόλνο ζαο. Τν θειί πξέπεη λα είλαη θαζαξό, δεζηό θαη θσηηζκέλν. Τα ζηξσζίδηα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηνπαιέηα θαη λα πιπζείηε. Δάλ ζαο πάξνπλ ηα ξνύρα πνπ θνξάηε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ξνπρηζκνύ. Γεύκαηα θαη αθεςήκαηα Πξέπεη λα ζαο πξνζθέξνπλ 3 γεύκαηα ηελ εκέξα καδί κε αθεςήκαηα. Μπνξείηε επίζεο λα έρεηε αθεςήκαηα κεηαμύ ησλ γεπκάησλ. Άζθεζε Δάλ είλαη εθηθηό, πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα βγαίλεηε έμσ θάζε κέξα γηα λα παίξλεηε θαζαξό αέξα. Όηαλ ζαο αλαθξίλεη ε αζηπλνκία Η αίζνπζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, δεζηή θαη θσηηζκέλε. Γελ πξέπεη λα αλαγθαζηείηε λα είζηε όξζηνο. Οη Αζηπλνκηθνί πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην όλνκα θαη ην βαζκό ηνπο. Πξέπεη λα θάλεηε δηάιεηκκα θαηά ηηο θαλνληθέο ώξεο γεπκάησλ θαη δηάιεηκκα γηα λα πηείηε θάηη θάζε δύν πεξίπνπ ώξεο. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα μεθνπξάδεζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο γηα θάζε 24 ώξεο πνπ είζηε ππό θξάηεζε. Θξεζθεπηηθέο αλάγθεο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε θάηη γηα ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζαο θαζεθόλησλ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Μπνξνύλ λα ζαο παξέρνπλ ζξεζθεπηηθά βηβιία θαη άιια αληηθείκελα όπσο απαηηείηαη. 8

9 Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ ηζρύνπλ νη ζπλήζεηο θαλόλεο Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Υπάξρνπλ κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αζηπλνκία ρξεηάδεηαη επεηγόλησο λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο, πξνηνύ κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Πξόθεηηαη γηα ην βηβιίν πνπ νξίδεη ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, παξάγξαθνο 6.6, Κώδηθαο Γ. Υπάξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο. Όηαλ ζπκβεί απηό, ε αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε άιιν δηθεγόξν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Υπάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα επηθνηλσλήζεηε κε θαλέλαλ. Πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Αιθνηέζη Δάλ ζαο ζπλέιαβαλ επεηδή νδεγνύζαηε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, έρεηε δηθαίσκα λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Απηό ην δηθαίσκα δελ ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα αξλεζείηε λα δώζεηε ζηελ αζηπλνκία δείγκαηα αλαπλνήο, αίκαηνο ή νύξσλ, αθόκε θη αλ δελ έρεηε κηιήζεη ζε δηθεγόξν. 9

10 Κξάηεζε δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο ηνπ 1983 [Mental Health Act 1983] Η αζηπλνκία δύλαηαη επίζεο λα ζέζεη θάπνην πξόζσπν ππό θξάηεζε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα γηα αμηνιόγεζε, δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο. Δάλ θξαηείζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο, απηό δελ ζεκαίλεη όηη έρεηε ζπιιεθζεί γηα θάπνην αδίθεκα. Σεκαίλεη όηη ε αζηπλνκία νθείιεη λα θαλνλίζεη λα εμεηαζζείηε από γηαηξό θαη έλαλ Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο, ν νπνίνο είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνο πξνθείκελνπ λα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιόγεζε. Θα πξέπεη λα εμεηαζζείηε εληόο 72 σξώλ (3 εκέξεο) από ηε ζηηγκή ηεο άθημήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, αιιά ε αζηπλνκία ζα πξνζπαζήζεη λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Σην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, ε αζηπλνκία κπνξεί λα ζαο κεηαθέξεη ζε πην θαηάιιειε ηνπνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε αμηνιόγεζε. Σην δηάζηεκα πνπ πεξηκέλεηε ηελ αμηνιόγεζή ζαο, ε αζηπλνκία κπνξεί λα θαλνλίζεη λα ζπλαληεζείηε κε Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Υγείαο. Ο Δπαγγεικαηίαο Υπεξεζηώλ Υγείαο δελ κπνξεί λα δηεμαγάγεη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη κε όπνηεο αλεζπρίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο θαη λα ζαο εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ Πξόθεηηαη γηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Απηά ηα άηνκα είλαη γλσζηά σο αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ θαη εξγάδνληαη εζεινληηθά, γηα λα βεβαηώλνπλ όηη όζνη βξίζθνληαη ππό θξάηεζε ιακβάλνπλ ζσζηή κεηαρείξηζε θαη έρνπλ πξόζβαζε ζηα δηθαηώκαηά ηνπο. Γελ είλαη δηθαίσκά ζαο λα ζπλαληήζεηε αλεμάξηεην επηζθέπηε πξνθπιαθηζκέλσλ θαη δελ κπνξείηε λα δεηήζεηε λα ζαο επηζθεθηεί θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ, αιιά είλαη δπλαηό θάπνηνο επηζθέπηεο λα δεηήζεη λα δεη εζάο. Δάλ θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ ζαο επηζθεθηεί ελώ είζηε ππό θξάηεζε, ζα ελεξγήζεη αλεμάξηεηα από ηελ αζηπλνκία, γηα λα ειέγμεη όηη πξνζηαηεύνληαη ε επεκεξία θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο. Ωζηόζν, δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπ κηιήζεηε, εάλ δελ ην επηζπκείηε. Υπνβνιή παξαπόλσλ Δάλ ζέιεηε λα θαηαγγείιεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζαο κεηαρεηξίζηεθαλ, δεηήζηε λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ αλώηεξν αμησκαηηθό ηεο αζηπλνκίαο. Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ζαο κπνξείηε επίζεο λα θάλεηε θαηαγγειία ζηελ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Παξαπόλσλ ηεο Αζηπλνκίαο [Independent Police Complaints Commission (IPCC)], ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό ηκήκα, ή θαη κέζσ ελόο δηθεγόξνπ ή κέζσ ηνπ Τνπηθνύ Βνπιεπηή ζαο, νη νπνίνη ζα ελεξγήζνπλ εθ κέξνπο ζαο. 10

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Αξ. Φαθ.: Α.Κ.Ρ 40/2007 Λεπθωζία, 16 Ννεκβξίνπ 2007 2 1.- Ζ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η λογοκλοπή;

1. Τι είναι η λογοκλοπή; Πεπί Λογοκλοπήρ (plagiarism) 1 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Τν Τκήκα Κνηλσληθήο Δηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Επηζηήκεο (ΤΚΔΠΕ) είλαη αθνζησκέλν ζηα ηδεώδε ηελ πλεπκαηηθήο ηηκηόηεηαο θαη ζέβεηαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα