Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014"

Transcript

1 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2012/13 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ. Τα δηθαηώκαηα ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηήλ ηε ζειίδα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 σο 11 ζηηο επόκελεο ζειίδεο. Τν πιήξεο θείκελν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Κώδηθα Γ ηεο Αζηπλνκίαο. 1. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ηε βνήζεηα δηθεγόξνπ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. 2. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ηξίην πξόζσπν γηα ην όηη βξίζθεζηε εδώ. Δίλαη δσξεάλ. 3. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δείηε ηνλ θαλνληζκό ηεο νλνκάδεηαη Κώδηθεο Πξαθηηθήο. 4. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ ρξεηάδεζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ αηζζάλεζηε άξξσζηνο/ε ή έρεηε ηξαπκαηηζηεί. Η ηαηξηθή βνήζεηα είλαη δσξεάλ. 5. Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 7. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα επηηξέςεη ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο, θαζώο θαη κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 8. Δάλ ρξεηάδεζηε δηεξκελέα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο παξέρεη θάπνηνλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε κεηάθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ. Δίλαη δσξεάλ. 9. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο θαη επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ πξεζβεία ή ηελ πξνμεληθή αξρή ζαο ή εάλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ην όηη βξίζθεζηε ππό θξάηεζε. Δίλαη δσξεάλ. 10. Η αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ. 11. Δάλ ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο θαη ε ππόζεζή ζαο παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, εζείο ή ν δηθεγόξνο ζαο ζα έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, πξηλ ηε δηθαζηηθή αθξόαζε. Δάλ δελ θαηαλνείηε νπνηνδήπνηε από απηά ηα δηθαηώκαηα, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο Γηαβάζηε ηηο ζειίδεο κεηά ηελ πεξίιεςε γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ε αζηπλνκία ζα πξέπεη λα ζαο αληηκεησπίζεη θαη λα θξνληίζεη γηα εζάο Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ

2 Φπιάμηε θαη δηαβάζηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Θα ζαο βνεζήζνπλ λα πάξεηε απνθάζεηο ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 1. Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Ο δηθεγόξνο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη θαη λα ζαο ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. Η απαίηεζε ζαο λα κηιήζεηε κε δηθεγόξν δελ ζεκαίλεη όηη ζα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη έρεηε θάλεη θάηη παξάλνκν. Ο Αμησκαηηθόο Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο νθείιεη λα ζαο ξσηήζεη αλ επηζπκείηε ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν αλά πάζα ζηηγκή, λύρηα ή κέξα, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ έρεηε δεηήζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη ζηελ αζηπλνκία λα ζαο θάλεη εξσηήζεηο έσο όηνπ κηιήζεηε κε ην δηθεγόξν ζαο. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ παξνπζία δηθεγόξνπ, καδί ζαο ζην ρώξν πνπ βξίζθεζηε. Δάλ πείηε ζηελ αζηπλνκία όηη δελ ζέιεηε λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη κεηά αιιάμεηε γλώκε, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο, ν νπνίνο ηόηε ζα ζαο βνεζήζεη λα επηθνηλσλήζεηε κε δηθεγόξν. Δάλ δελ εκθαληζηεί θάπνηνο δηθεγόξνο ή εάλ ρξεηάδεζηε λα κηιήζεηε θαη πάιη ζε δηθεγόξν, δεηήζηε από ηελ αζηπλνκία μαλά λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε θάπνηα ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα: Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα, ε δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηειεθώλνπ από εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνύινπο ηεο Υπεξεζίαο Υπεξάζπηζεο επί Πνηληθώλ Θεκάησλ [Criminal Defence Service (CDS) Direct], εθηόο από κεξηθέο εμαηξέζεηο όπνπ ν δηθεγόξνο πξνζέξρεηαη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, όπσο όηαλ: ~ ε αζηπλνκία ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κία αμηόπνηλε πξάμε ή λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. ~ ρξεηάδεζηε βνήζεηα από «θαηάιιειν ελήιηθν πξόζσπν». Βιέπε «Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα». ~ δελ είζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηειεθώλνπ, ή ~ επηθαιείζηε ζνβαξή πεξίπησζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αζηπλνκίαο. Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε παξνρή δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ κέζσ ηειεθώλνπ από ηελ ππεξεζία CDS Direct: Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα κηιήζεηε ζε θάπνην δηθεγόξν πνπ γλσξίδεηε, θαη δελ ζα ππνρξενύζηε λα πιεξώζεηε, εάλ ν δηθεγόξνο πνπ γλσξίδεηε εξγάδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο λνκηθήο αξσγήο. Δάλ δελ γλσξίδεηε θάπνην δηθεγόξν ή εάλ απηόο πνπ γλσξίδεηε δελ είλαη δηαζέζηκνο, κπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ππεξεζίαο. Δίλαη δσξεάλ. Ο δηθεγόξνο ππεξεζίαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζηπλνκία. 2

3 Γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη κε ην Τειεθσληθό Κέληξν Γηθεγόξσλ Υπεξάζπηζεο [Defence Solicitor Call Centre (DSCC)]. Τν DSCC ζα θαλνλίζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο CDS Direct ή από δηθεγόξν ηνλ νπνίν έρεηε ζπγθεθξηκέλα δεηήζεη ή από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο DSCC θαη CDS Direct είλαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηπλνκία. Εάλ επηζπκείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Σε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειεθσληθή παξνρή από ηελ ππεξεζία CDS Direct, κπνξείηε θαη πάιη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο ζην ηειέθσλν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Αιιά ηόηε ν δηθεγόξνο δελ πιεξώλεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ηηο ππεξεζίεο λνκηθήο αξσγήο θαη ελδερνκέλσο λα ζαο δεηήζεη λα ηνλ πιεξώζεηε εζείο. Η ππεξεζία DSCC ζα επηθνηλσλήζεη κε ην δηθεγόξν ζαο εθ κέξνπο ζαο. Γηθαηνύζηε λα έρεηε ηδησηηθή ζπλνκηιία κε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο κέζσ ηειεθώλνπ ή ν δηθεγόξνο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζαο ζπλαληήζεη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ ν δηθεγόξνο ηεο επηινγήο ζαο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ε αζηπλνκία κπνξεί θαη πάιη λα θαιέζεη ηελ ππεξεζία DSCC γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. 2. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ ν νπνίνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη εθ κέξνπο ζαο κε ην πξόζσπν πνπ ζα ππνδείμεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 3. Γηα λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο Οη Κώδηθεο Πξαθηηθήο πεξηιακβάλνπλ θαλόλεο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηό ην Γειηίν. Η αζηπλνκία ζα ζαο επηηξέςεη λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, αιιά κόλν γηα ηόζν ρξνληθό δηάζηεκα όζν απηό δελ παξεκπνδίδεη ην έξγν ηεο λα εμαθξηβώζεη αλ έρεηε παξαβεί ην λόκν. Δάλ ζέιεηε λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, κηιήζηε ζηνλ Αμησκαηηθό Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο. 4. Παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο εάλ είζηε άξξσζηνο ή ηξαπκαηηζκέλνο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ αηζζάλεζηε άξξσζηνο ή ρξεηάδεζηε θάξκαθα ή εάλ έρεηε ππνζηεί ηξαπκαηηζκό. Θα θαιέζνπλ γηαηξό ή λνζειεπηή ή θάπνηνλ άιιν επαγγεικαηία ππεξεζηώλ πγείαο θαη είλαη δσξεάλ. 3

4 Δλδερνκέλσο λα ζαο επηηξαπεί λα πάξεηε ηα δηθά ζαο θάξκαθα, αιιά ή αζηπλνκία ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δηεμαγάγεη θάπνηνπο ειέγρνπο. Σπλήζσο εμεηάδεζζε θαηαξρήλ από λνζειεπηή, αιιά ε αζηπλνκία ζα θαιέζεη γηαηξό εθόζνλ είλαη απαξαίηεην. Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα δείηε έλαλ άιιν γηαηξό, αιιά κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξώζεηε γηα απηή ηελ ππεξεζία. 5. Δηθαίσκα ζησπήο Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε, ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ θέξεζζε όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη. Απηό πεξηιακβάλεη ην πόηε θαη πνύ ζεσξνύλ όηη έρεη δηαπξαρζεί. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πεη γηαηί ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη ηελ ελ ιόγσ αμηόπνηλε πξάμε θαη γηαηί πηζηεύνπλ όηη έπξεπε λα ζπιιεθζείηε. Σην αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο πεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. Πξηλ ζαο ηεζνύλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα παξέρεη ζε εζάο θαη ην δηθεγόξν ζαο επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ππεξαζπηζηείηε ηνλ εαπηό ζαο, αιιά όρη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην ζα έβιαπηε ηελ αζηπλνκηθή δηεξεύλεζε. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. 7. Πξόζβαζε ζε έγγξαθα θαη αξρεία ζρεηηθά κε ηε ζύιιεςε θαη θξάηεζε ζαο. Όζν βξίζθεζηε ππό θξάηεζε ζε έλα αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη: ~ Να θαηαγξάςεη ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ ην ιόγν θαη αλαγθαηόηεηα ηεο ζύιιεςεο ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. ~ Να επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε απηά ηα αξρεία. Απηό είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. Η αζηπλνκία νθείιεη λα επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε βαζηθά έγγξαθα θαη πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε, γηα λα πξνζβάιεηε ηε λνκηκόηεηα ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 4

5 8. Επηθνηλσλία κε δηεξκελέα γηα λα ζαο βνεζήζεη θαη παξνρή κεηαθξάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ Δάλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη θάπνηνο πνπ κηιάεη ηε γιώζζα ζαο. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Δάλ είζηε θσθόο ή έρεηε δπζθνιία νκηιίαο, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη Βξεηαλόο δηεξκελέαο λνεκαηηθήο γιώζζαο ζηελ Αγγιηθή. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Αλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα δεηήζεη από ην δηεξκελέα λα ζαο εμεγήζεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ ε αζηπλνκία απνθαζίδεη όηη πξέπεη λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. Μεηά από θάζε απόθαζε λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε θαη κεηά από ηελ απαγγειία θαηεγνξηώλ γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία ζα πξέπεη επίζεο λα ζαο παξέρεη έγγξαθν ζηε δηθή ζαο γιώζζα, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε γηα ηελ νπνία ζαο έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία, εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη γηα λα κελ πξνβεί ζε απηό. Απηνί νη ιόγνη είλαη νη αθόινπζνη: ~ Σε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο απνθαζίζεηε όηη δελ ρξεηάδεζηε έγγξαθν γηα ηελ ππεξάζπηζε ζαο, επεηδή θαηαλνείηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηόο ζαο λα ζαο παξαζρεζεί έγγξαθν, θαη εθόζνλ ζαο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα ζπκβνπιεπηείηε δηθεγόξν πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα δώζεηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο εγγξάθσο. ~ Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή ε πεξίιεςε κέζσ δηεξκελέα, αληί ηεο έγγξαθεο κεηάθξαζεο, επαξθεί γηα εζάο ηόζν γηα ηελ ππεξάζπηζή ζαο όζν θαη γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, θαη ε αλάθξηζε δελ ερνγξαθείηαη, ν δηεξκελέαο ζα θαηαγξάθεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ζαο ζηε γιώζζα ζαο. Θα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν, πξνηνύ ην ππνγξάςεηε σο αιεζή θαηαγξαθή. Δάλ επηζπκείηε λα θάλεηε δήισζε ζηελ αζηπλνκία, ν δηεξκελέαο ζα ζπληάμεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηε γιώζζα ζαο, γηα λα ηελ ειέγμεηε θαη λα ηελ ππνγξάςεηε σο ζσζηή. Γηθαηνύζηε λα ιάβεηε ην παξόλ Γειηίν ζε κεηάθξαζε. Δάλ δελ δηαηίζεηαη κεηάθξαζε, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζνύλ κέζσ δηεξκελέα θαη ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί θαη ην θείκελν ζε κεηάθξαζε ρσξίο αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε. 9. Επηθνηλσλία κε ηελ πξεζβεία ζαο ή ηελ πξνμεληθή αξρή Δάλ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο, κπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, Πξεζβεία ή Πξνμεληθή Αξρή, γηα λα ηνπο ελεκεξώζεηε πνύ βξίζθεζηε θαη γηαηί είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δθπξόζσπνη απηώλ ησλ αξρώλ κπνξνύλ, επίζεο, λα ζαο επηζθεθηνύλ θαη ηδίαλ ή λα θαλνλίζνπλ λα ζαο ζπλαληήζεη θάπνηνο δηθεγόξνο. 5

6 10. Πεξίνδνο θξάηεζεο Καλνληθά κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ κέρξη θαη 24 ώξεο ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Τν ρξνληθό απηό δηάζηεκα κπνξεί λα απμεζεί, αιιά κόλν εάλ ε αμηόπνηλε πξάμε κπνξεί λα εμεηαζηεί από δηθαζηή θαη ελόξθνπο ζε δηθαζηήξην ηνπ ζηέκκαηνο [crown court] θαη ην επηηξέςεη ν Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ή ην δηθαζηήξην. Μεηά από 36 ώξεο, κόλν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θξάηεζή ζαο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάπνηνο αλώηεξνο αζηπλνκηθόο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε θξάηεζή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Απηό νλνκάδεηαη επαλεμέηαζε. Έρεηε δηθαίσκα λα πείηε ηε γλώκε ζαο σο πξνο απηή ηελ απόθαζε, εθηόο θη αλ δελ είζηε ζε ζέζε. Ο δηθεγόξνο ζαο έρεη επίζεο δηθαίσκα λα εθθξάζεη γλώκε εθ κέξνπο ζαο ζρεηηθά κε απηή ηελ απόθαζε. Δάλ ν αξκόδηνο αμησκαηηθόο επαλεμέηαζεο δελ επηηξέςεη ηελ απνθπιάθηζή ζαο, ζα πξέπεη λα ζαο πνπλ ηνπο ιόγνπο θαη λα ηνπο θαηαγξάςνπλ ζην θάθειό ζαο ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ. Αλ ε θξάηεζε ζαο δελ είλαη απαξαίηεηε, ζα πξέπεη λα αθεζείηε ειεύζεξνο. Δάλ ε αζηπλνκία επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε δηεξεύλεζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο, κπνξεί λα αθεζείηε ειεύζεξνο κε εγγύεζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε αζηπλνκία αηηεζεί πξνο ην δηθαζηήξην ηελ παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ θξάηεζήο ζαο: ~ Θα πξέπεη λα κεηαθεξζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. ~ Θα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ην δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αζηπλνκία δεηά λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. ~ Έρεηε ην δηθαίσκα λα ζπλνδεύεζηε από δηθεγόξν ζην δηθαζηήξην. ~ Θα επηηξαπεί ζηελ αζηπλνκία λα παξαηείλεη ηελ θξάηεζή ζαο κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην πεηζζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν θαη όηη ε αζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππόζεζε ζαο πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Δάλ ε αζηπλνκία έρεη αξθεηά ζηνηρεία γηα λα ζαο παξαπέκςεη ζην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηε δίθε ζαο. 11. Πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό ζε πεξίπησζε πνπ ε ππόζεζε ζαο παξαπεκθζεί ζην Δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ ζαο απαγγειζεί θαηεγνξία γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, πξέπεη λα επηηξαπεί ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ελδερνκέλσο βνεζήζνπλ ηελ ππεξάζπηζε ζαο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δίθεο ζαο. Αξκόδηνη γηα απηό θαη γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη πιηθό, είλαη ε αζηπλνκία θαη ε Δηζαγγειηθή Υπεξεζία [Crown Prosecution Service]. Άιια πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζην αζηπλνκηθό ηκήκα 6

7 Πώο πξέπεη λα ζαο θεξζνύλ θαη λα ζαο θξνληίζνπλ Τα παξαθάησ απνηεινύλ ζύληνκεο ζεκεηώζεηο γηα ην ηη κπνξείηε λα πεξηκέλεηε ελώ θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δεηήζηε λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Σπκπεξηιακβάλνπλ θαηάινγν γηα ην πνύ ζα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θαζ έλα από ηα παξαθάησ. Δάλ έρεηε εξσηήζεηο, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα Δάλ είζηε θάησ ησλ 18 εηώλ ή εάλ είζηε ςπρηθά επάισηνο, γηα παξάδεηγκα εάλ έρεηε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηόηε έρεηε ην δηθαίσκα λα έρεηε θάπνην άηνκν καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία πξνβαίλεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο. Τν άηνκν απηό νλνκάδεηαη «θαηάιιεινο ελήιηθαο» θαη ζα ηνπ παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ παξόληνο Γειηίνπ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο εμεγεί ηα δηθαηώκαηά ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο δηαβάδεη ηελ επίζεκε πξνεηδνπνίεζε. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη εθ κέξνπο ζαο δηθεγόξν. Μπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ζαο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαηάιιεινπ ελήιηθα ζηνλ ίδην ρώξν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Η αζηπλνκία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο ζπλερώο, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη, ελόζσ ε αζηπλνκία θάλεη νηηδήπνηε από ηα παξαθάησ: ~ Σαο αλαθξίλεη ή ζαο δεηήζεη λα ππνγξάςεηε κία έγγξαθε δήισζε ή ζεκεηώζεηο ηεο αζηπλνκίαο. ~ Σαο δεηήζεη λα βγάιεηε πεξηζζόηεξα ξνύρα, εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ ζαο ξνπρηζκνύ, γηα λα δηεμαγάγεη ζσκαηηθή έξεπλα ~ Πάξεη ηα δαθηπιηθά ζαο απνηππώκαηα, ζαο θσηνγξαθήζεη ή πάξεη δείγκα DNA ή άιιν δείγκα. ~ Πξνβεί ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ επθαηξία λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηειεθώλνπ, όηαλ ε αζηπλνκία επαλεμεηάζεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα παξακείλεηε ππό θξάηεζε γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν. Δθόζνλ δηαζέζηκνο, ν θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη παξώλ όηαλ ε αζηπλνκία ζαο απαγγέιεη θαηεγνξίεο γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε. Απόθηεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Ό,ηη ζπκβαίλεη ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα θαηαγξάθεηαη. Απηό νλνκάδεηαη Αξρείν Πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα, εζείο, ν δηθεγόξνο ζαο ή ν θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο δώζεη αληίγξαθν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ κέρξη θαη 12 κήλεο αθόηνπ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα. Επηθνηλσλία Πέξα από ην λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη λα ελεκεξώζεηε θάπνηνλ ηξίην γηα ηε ζύιιεςε, ζπλήζσο ζαο επηηξέπεηαη λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα. 7

8 Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα, δεηήζηε ην από ηελ αζηπλνκία. Δπίζεο κπνξείηε λα δεηήζεηε ζηπιό θαη ραξηί. Δλδέρεηαη λα κπνξείηε λα έρεηε επηζθέπηεο, αιιά ν αμησκαηηθόο πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο κπνξεί λα αξλεζεί λα ην επηηξέςεη. Τν θειί ζαο Ρνύρα Δάλ είλαη εθηθηό, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζείηε ζε θειί ζην νπνίν ζα είζηε κόλνο ζαο. Τν θειί πξέπεη λα είλαη θαζαξό, δεζηό θαη θσηηζκέλν. Τα ζηξσζίδηα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηνπαιέηα θαη λα πιπζείηε. Δάλ ζαο πάξνπλ ηα ξνύρα πνπ θνξάηε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ξνπρηζκνύ. Γεύκαηα θαη αθεςήκαηα Πξέπεη λα ζαο πξνζθέξνπλ 3 γεύκαηα ηελ εκέξα καδί κε αθεςήκαηα. Μπνξείηε επίζεο λα έρεηε αθεςήκαηα κεηαμύ ησλ γεπκάησλ. Άζθεζε Δάλ είλαη εθηθηό, πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα βγαίλεηε έμσ θάζε κέξα γηα λα παίξλεηε θαζαξό αέξα. Όηαλ ζαο αλαθξίλεη ε αζηπλνκία Η αίζνπζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, δεζηή θαη θσηηζκέλε. Γελ πξέπεη λα αλαγθαζηείηε λα είζηε όξζηνο. Οη Αζηπλνκηθνί πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην όλνκα θαη ην βαζκό ηνπο. Πξέπεη λα θάλεηε δηάιεηκκα θαηά ηηο θαλνληθέο ώξεο γεπκάησλ θαη δηάιεηκκα γηα λα πηείηε θάηη θάζε δύν πεξίπνπ ώξεο. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα μεθνπξάδεζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο γηα θάζε 24 ώξεο πνπ είζηε ππό θξάηεζε. Θξεζθεπηηθέο αλάγθεο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε θάηη γηα ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζαο θαζεθόλησλ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Μπνξνύλ λα ζαο παξέρνπλ ζξεζθεπηηθά βηβιία θαη άιια αληηθείκελα όπσο απαηηείηαη. 8

9 Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ ηζρύνπλ νη ζπλήζεηο θαλόλεο Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Υπάξρνπλ κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αζηπλνκία ρξεηάδεηαη επεηγόλησο λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο, πξνηνύ κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Πξόθεηηαη γηα ην βηβιίν πνπ νξίδεη ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, παξάγξαθνο 6.6, Κώδηθαο Γ. Υπάξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο. Όηαλ ζπκβεί απηό, ε αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε άιιν δηθεγόξν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Υπάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα επηθνηλσλήζεηε κε θαλέλαλ. Πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Αιθνηέζη Δάλ ζαο ζπλέιαβαλ επεηδή νδεγνύζαηε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, έρεηε δηθαίσκα λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Απηό ην δηθαίσκα δελ ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα αξλεζείηε λα δώζεηε ζηελ αζηπλνκία δείγκαηα αλαπλνήο, αίκαηνο ή νύξσλ, αθόκε θη αλ δελ έρεηε κηιήζεη ζε δηθεγόξν. 9

10 Κξάηεζε δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο ηνπ 1983 [Mental Health Act 1983] Η αζηπλνκία δύλαηαη επίζεο λα ζέζεη θάπνην πξόζσπν ππό θξάηεζε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα γηα αμηνιόγεζε, δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο. Δάλ θξαηείζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο, απηό δελ ζεκαίλεη όηη έρεηε ζπιιεθζεί γηα θάπνην αδίθεκα. Σεκαίλεη όηη ε αζηπλνκία νθείιεη λα θαλνλίζεη λα εμεηαζζείηε από γηαηξό θαη έλαλ Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο, ν νπνίνο είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνο πξνθείκελνπ λα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιόγεζε. Θα πξέπεη λα εμεηαζζείηε εληόο 72 σξώλ (3 εκέξεο) από ηε ζηηγκή ηεο άθημήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, αιιά ε αζηπλνκία ζα πξνζπαζήζεη λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Σην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, ε αζηπλνκία κπνξεί λα ζαο κεηαθέξεη ζε πην θαηάιιειε ηνπνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε αμηνιόγεζε. Σην δηάζηεκα πνπ πεξηκέλεηε ηελ αμηνιόγεζή ζαο, ε αζηπλνκία κπνξεί λα θαλνλίζεη λα ζπλαληεζείηε κε Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Υγείαο. Ο Δπαγγεικαηίαο Υπεξεζηώλ Υγείαο δελ κπνξεί λα δηεμαγάγεη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη κε όπνηεο αλεζπρίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο θαη λα ζαο εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ Πξόθεηηαη γηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Απηά ηα άηνκα είλαη γλσζηά σο αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ θαη εξγάδνληαη εζεινληηθά, γηα λα βεβαηώλνπλ όηη όζνη βξίζθνληαη ππό θξάηεζε ιακβάλνπλ ζσζηή κεηαρείξηζε θαη έρνπλ πξόζβαζε ζηα δηθαηώκαηά ηνπο. Γελ είλαη δηθαίσκά ζαο λα ζπλαληήζεηε αλεμάξηεην επηζθέπηε πξνθπιαθηζκέλσλ θαη δελ κπνξείηε λα δεηήζεηε λα ζαο επηζθεθηεί θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ, αιιά είλαη δπλαηό θάπνηνο επηζθέπηεο λα δεηήζεη λα δεη εζάο. Δάλ θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ ζαο επηζθεθηεί ελώ είζηε ππό θξάηεζε, ζα ελεξγήζεη αλεμάξηεηα από ηελ αζηπλνκία, γηα λα ειέγμεη όηη πξνζηαηεύνληαη ε επεκεξία θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο. Ωζηόζν, δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπ κηιήζεηε, εάλ δελ ην επηζπκείηε. Υπνβνιή παξαπόλσλ Δάλ ζέιεηε λα θαηαγγείιεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζαο κεηαρεηξίζηεθαλ, δεηήζηε λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ αλώηεξν αμησκαηηθό ηεο αζηπλνκίαο. Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ζαο κπνξείηε επίζεο λα θάλεηε θαηαγγειία ζηελ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Παξαπόλσλ ηεο Αζηπλνκίαο [Independent Police Complaints Commission (IPCC)], ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό ηκήκα, ή θαη κέζσ ελόο δηθεγόξνπ ή κέζσ ηνπ Τνπηθνύ Βνπιεπηή ζαο, νη νπνίνη ζα ελεξγήζνπλ εθ κέξνπο ζαο. 10

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζειίδεο θεηκέλνπ ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ηππώλνληαη ζε αλαθπθισκέλν ραξηί θαη είλαη 100%

Οη ζειίδεο θεηκέλνπ ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ηππώλνληαη ζε αλαθπθισκέλν ραξηί θαη είλαη 100% ΓΖΛΩΖ ΘΤΜΑΣΟ ΓΖΛΩΖ ΘΤΜΑΣΟ Crown copyright 2009 ISBN: 978-0-7559-5933-4 Σν παξόλ έγγξαθν δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο θσηίαο: www.scotland.gov.uk RR Donnelley B58375 01/09 Γεκνζηεύηεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ

Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ Δηζαγσγή Σηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αίηεζή ζαο γηα εξγαζία δηαζέηεηε ηα απαξαίηεηα πξνζόληα γηα µηα ζέζε εξγαζίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί είηε ειεθηξνληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα