Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014"

Transcript

1 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2012/13 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ. Τα δηθαηώκαηα ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηήλ ηε ζειίδα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 σο 11 ζηηο επόκελεο ζειίδεο. Τν πιήξεο θείκελν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Κώδηθα Γ ηεο Αζηπλνκίαο. 1. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ηε βνήζεηα δηθεγόξνπ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. 2. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα εηδνπνηήζεηε θάπνην ηξίην πξόζσπν γηα ην όηη βξίζθεζηε εδώ. Δίλαη δσξεάλ. 3. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα δείηε ηνλ θαλνληζκό ηεο νλνκάδεηαη Κώδηθεο Πξαθηηθήο. 4. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ ρξεηάδεζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ αηζζάλεζηε άξξσζηνο/ε ή έρεηε ηξαπκαηηζηεί. Η ηαηξηθή βνήζεηα είλαη δσξεάλ. 5. Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 7. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα επηηξέςεη ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο, θαζώο θαη κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 8. Δάλ ρξεηάδεζηε δηεξκελέα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο παξέρεη θάπνηνλ. Δπίζεο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηε κεηάθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ. Δίλαη δσξεάλ. 9. Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο θαη επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ πξεζβεία ή ηελ πξνμεληθή αξρή ζαο ή εάλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ην όηη βξίζθεζηε ππό θξάηεζε. Δίλαη δσξεάλ. 10. Η αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ. 11. Δάλ ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο θαη ε ππόζεζή ζαο παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, εζείο ή ν δηθεγόξνο ζαο ζα έρεηε δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, πξηλ ηε δηθαζηηθή αθξόαζε. Δάλ δελ θαηαλνείηε νπνηνδήπνηε από απηά ηα δηθαηώκαηα, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο Γηαβάζηε ηηο ζειίδεο κεηά ηελ πεξίιεςε γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πώο ε αζηπλνκία ζα πξέπεη λα ζαο αληηκεησπίζεη θαη λα θξνληίζεη γηα εζάο Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ

2 Φπιάμηε θαη δηαβάζηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Θα ζαο βνεζήζνπλ λα πάξεηε απνθάζεηο ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. 1. Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Ο δηθεγόξνο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη θαη λα ζαο ζπκβνπιεύζεη ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. Η απαίηεζε ζαο λα κηιήζεηε κε δηθεγόξν δελ ζεκαίλεη όηη ζα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη έρεηε θάλεη θάηη παξάλνκν. Ο Αμησκαηηθόο Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο νθείιεη λα ζαο ξσηήζεη αλ επηζπκείηε ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν αλά πάζα ζηηγκή, λύρηα ή κέξα, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ έρεηε δεηήζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη ζηελ αζηπλνκία λα ζαο θάλεη εξσηήζεηο έσο όηνπ κηιήζεηε κε ην δηθεγόξν ζαο. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, κπνξείηε λα δεηήζεηε ηελ παξνπζία δηθεγόξνπ, καδί ζαο ζην ρώξν πνπ βξίζθεζηε. Δάλ πείηε ζηελ αζηπλνκία όηη δελ ζέιεηε λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη κεηά αιιάμεηε γλώκε, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο, ν νπνίνο ηόηε ζα ζαο βνεζήζεη λα επηθνηλσλήζεηε κε δηθεγόξν. Δάλ δελ εκθαληζηεί θάπνηνο δηθεγόξνο ή εάλ ρξεηάδεζηε λα κηιήζεηε θαη πάιη ζε δηθεγόξν, δεηήζηε από ηελ αζηπλνκία μαλά λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε θάπνηα ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα: Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ιηγόηεξν ζνβαξά δεηήκαηα, ε δσξεάλ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηειεθώλνπ από εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνύινπο ηεο Υπεξεζίαο Υπεξάζπηζεο επί Πνηληθώλ Θεκάησλ [Criminal Defence Service (CDS) Direct], εθηόο από κεξηθέο εμαηξέζεηο όπνπ ν δηθεγόξνο πξνζέξρεηαη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, όπσο όηαλ: ~ ε αζηπλνκία ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κία αμηόπνηλε πξάμε ή λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. ~ ρξεηάδεζηε βνήζεηα από «θαηάιιειν ελήιηθν πξόζσπν». Βιέπε «Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα». ~ δελ είζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ηειεθώλνπ, ή ~ επηθαιείζηε ζνβαξή πεξίπησζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο αζηπλνκίαο. Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε παξνρή δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ κέζσ ηειεθώλνπ από ηελ ππεξεζία CDS Direct: Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα κηιήζεηε ζε θάπνην δηθεγόξν πνπ γλσξίδεηε, θαη δελ ζα ππνρξενύζηε λα πιεξώζεηε, εάλ ν δηθεγόξνο πνπ γλσξίδεηε εξγάδεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο λνκηθήο αξσγήο. Δάλ δελ γλσξίδεηε θάπνην δηθεγόξν ή εάλ απηόο πνπ γλσξίδεηε δελ είλαη δηαζέζηκνο, κπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ππεξεζίαο. Δίλαη δσξεάλ. Ο δηθεγόξνο ππεξεζίαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζηπλνκία. 2

3 Γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη κε ην Τειεθσληθό Κέληξν Γηθεγόξσλ Υπεξάζπηζεο [Defence Solicitor Call Centre (DSCC)]. Τν DSCC ζα θαλνλίζεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο CDS Direct ή από δηθεγόξν ηνλ νπνίν έρεηε ζπγθεθξηκέλα δεηήζεη ή από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. Οη ππεξεζίεο DSCC θαη CDS Direct είλαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηπλνκία. Εάλ επηζπκείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ: Σε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα πιεξώζεηε γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειεθσληθή παξνρή από ηελ ππεξεζία CDS Direct, κπνξείηε θαη πάιη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο ζην ηειέθσλν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Αιιά ηόηε ν δηθεγόξνο δελ πιεξώλεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ηηο ππεξεζίεο λνκηθήο αξσγήο θαη ελδερνκέλσο λα ζαο δεηήζεη λα ηνλ πιεξώζεηε εζείο. Η ππεξεζία DSCC ζα επηθνηλσλήζεη κε ην δηθεγόξν ζαο εθ κέξνπο ζαο. Γηθαηνύζηε λα έρεηε ηδησηηθή ζπλνκηιία κε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο κέζσ ηειεθώλνπ ή ν δηθεγόξνο ζαο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζαο ζπλαληήζεη ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δάλ ν δηθεγόξνο ηεο επηινγήο ζαο δελ είλαη δηαζέζηκνο, ε αζηπλνκία κπνξεί θαη πάιη λα θαιέζεη ηελ ππεξεζία DSCC γηα ηε δηεπζέηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθώλ ζπκβνπιώλ από ην Γηθεγόξν Υπεξεζίαο. 2. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ ν νπνίνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δίλαη δσξεάλ. Η αζηπλνκία ζα επηθνηλσλήζεη εθ κέξνπο ζαο κε ην πξόζσπν πνπ ζα ππνδείμεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 3. Γηα λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο Οη Κώδηθεο Πξαθηηθήο πεξηιακβάλνπλ θαλόλεο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζε απηό ην Γειηίν. Η αζηπλνκία ζα ζαο επηηξέςεη λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, αιιά κόλν γηα ηόζν ρξνληθό δηάζηεκα όζν απηό δελ παξεκπνδίδεη ην έξγν ηεο λα εμαθξηβώζεη αλ έρεηε παξαβεί ην λόκν. Δάλ ζέιεηε λα δηαβάζεηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, κηιήζηε ζηνλ Αμησκαηηθό Πξνθπιαθίζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο. 4. Παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο εάλ είζηε άξξσζηνο ή ηξαπκαηηζκέλνο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία εάλ αηζζάλεζηε άξξσζηνο ή ρξεηάδεζηε θάξκαθα ή εάλ έρεηε ππνζηεί ηξαπκαηηζκό. Θα θαιέζνπλ γηαηξό ή λνζειεπηή ή θάπνηνλ άιιν επαγγεικαηία ππεξεζηώλ πγείαο θαη είλαη δσξεάλ. 3

4 Δλδερνκέλσο λα ζαο επηηξαπεί λα πάξεηε ηα δηθά ζαο θάξκαθα, αιιά ή αζηπλνκία ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δηεμαγάγεη θάπνηνπο ειέγρνπο. Σπλήζσο εμεηάδεζζε θαηαξρήλ από λνζειεπηή, αιιά ε αζηπλνκία ζα θαιέζεη γηαηξό εθόζνλ είλαη απαξαίηεην. Μπνξείηε λα δεηήζεηε λα δείηε έλαλ άιιν γηαηξό, αιιά κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξώζεηε γηα απηή ηελ ππεξεζία. 5. Δηθαίσκα ζησπήο Δάλ ζαο απεπζύλνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή αμηόπνηλε πξάμε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα πείηε ηίπνηα. Ωζηόζν, κπνξεί λα βιάςεη ηελ ππεξάζπηζή ζαο, εάλ, όηαλ ζαο αλαθξίλνπλ, δελ αλαθέξεηε θάηη πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηείηε αξγόηεξα ζην δηθαζηήξην. Οηηδήπνηε αλαθέξεηε, ελδέρεηαη λα απνηειέζεη απνδεηθηηθό ζηνηρείν. 6. Πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ θέξεζζε όηη έρεηε δηαπξάμεη θαη ην ιόγν ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο πνπ ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη. Απηό πεξηιακβάλεη ην πόηε θαη πνύ ζεσξνύλ όηη έρεη δηαπξαρζεί. Η αζηπλνκία ππνρξενύηαη λα ζαο πεη γηαηί ζεσξνύλ όηη έρεηε δηαπξάμεη ηελ ελ ιόγσ αμηόπνηλε πξάμε θαη γηαηί πηζηεύνπλ όηη έπξεπε λα ζπιιεθζείηε. Σην αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο πεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. Πξηλ ζαο ηεζνύλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα παξέρεη ζε εζάο θαη ην δηθεγόξν ζαο επαξθή πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ππεξαζπηζηείηε ηνλ εαπηό ζαο, αιιά όρη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην ζα έβιαπηε ηελ αζηπλνκηθή δηεξεύλεζε. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. 7. Πξόζβαζε ζε έγγξαθα θαη αξρεία ζρεηηθά κε ηε ζύιιεςε θαη θξάηεζε ζαο. Όζν βξίζθεζηε ππό θξάηεζε ζε έλα αζηπλνκηθό ηκήκα, ε αζηπλνκία ππνρξενύηαη: ~ Να θαηαγξάςεη ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ ην ιόγν θαη αλαγθαηόηεηα ηεο ζύιιεςεο ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα ηεζείηε ππό θξάηεζε. ~ Να επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε απηά ηα αξρεία. Απηό είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Απηό ηζρύεη γηα θάζε αμηόπνηλε πξάμε ηελ νπνία ε αζηπλνκία ζεσξεί όηη έρεηε δηαπξάμεη. Η αζηπλνκία νθείιεη λα επηηξέςεη ζε εζάο θαη ζην δηθεγόξν ζαο ηελ πξόζβαζε ζε βαζηθά έγγξαθα θαη πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε, γηα λα πξνζβάιεηε ηε λνκηκόηεηα ηεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο ζαο. 4

5 8. Επηθνηλσλία κε δηεξκελέα γηα λα ζαο βνεζήζεη θαη παξνρή κεηαθξάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ Δάλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη θάπνηνο πνπ κηιάεη ηε γιώζζα ζαο. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Δάλ είζηε θσθόο ή έρεηε δπζθνιία νκηιίαο, ε αζηπλνκία ζα θαλνλίζεη ώζηε λα ζαο βνεζήζεη Βξεηαλόο δηεξκελέαο λνεκαηηθήο γιώζζαο ζηελ Αγγιηθή. Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ. Αλ δελ κηιάηε ή δελ θαηαιαβαίλεηε Αγγιηθά, ε αζηπλνκία ζα δεηήζεη από ην δηεξκελέα λα ζαο εμεγήζεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά πνπ ε αζηπλνκία απνθαζίδεη όηη πξέπεη λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. Μεηά από θάζε απόθαζε λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε θαη κεηά από ηελ απαγγειία θαηεγνξηώλ γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, ε αζηπλνκία ζα πξέπεη επίζεο λα ζαο παξέρεη έγγξαθν ζηε δηθή ζαο γιώζζα, ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε θαη ηελ νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε γηα ηελ νπνία ζαο έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία, εθηόο ηεο πεξίπησζεο πνπ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη γηα λα κελ πξνβεί ζε απηό. Απηνί νη ιόγνη είλαη νη αθόινπζνη: ~ Σε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο απνθαζίζεηε όηη δελ ρξεηάδεζηε έγγξαθν γηα ηελ ππεξάζπηζε ζαο, επεηδή θαηαλνείηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνπνίεζεο ηνπ δηθαηώκαηόο ζαο λα ζαο παξαζρεζεί έγγξαθν, θαη εθόζνλ ζαο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα ζπκβνπιεπηείηε δηθεγόξν πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα δώζεηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο εγγξάθσο. ~ Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή ε πεξίιεςε κέζσ δηεξκελέα, αληί ηεο έγγξαθεο κεηάθξαζεο, επαξθεί γηα εζάο ηόζν γηα ηελ ππεξάζπηζή ζαο όζν θαη γηα λα θαηαλνήζεηε πιήξσο όζα ζπκβαίλνπλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεηάδεηαη ε έγθξηζε ηνπ αμησκαηηθνύ πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ ε αζηπλνκία ζαο θάλεη εξσηήζεηο, θαη ε αλάθξηζε δελ ερνγξαθείηαη, ν δηεξκελέαο ζα θαηαγξάθεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ζαο ζηε γιώζζα ζαο. Θα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν, πξνηνύ ην ππνγξάςεηε σο αιεζή θαηαγξαθή. Δάλ επηζπκείηε λα θάλεηε δήισζε ζηελ αζηπλνκία, ν δηεξκελέαο ζα ζπληάμεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζηε γιώζζα ζαο, γηα λα ηελ ειέγμεηε θαη λα ηελ ππνγξάςεηε σο ζσζηή. Γηθαηνύζηε λα ιάβεηε ην παξόλ Γειηίν ζε κεηάθξαζε. Δάλ δελ δηαηίζεηαη κεηάθξαζε, νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζνύλ κέζσ δηεξκελέα θαη ζα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί θαη ην θείκελν ζε κεηάθξαζε ρσξίο αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε. 9. Επηθνηλσλία κε ηελ πξεζβεία ζαο ή ηελ πξνμεληθή αξρή Δάλ δελ είζηε Βξεηαλόο ππήθννο, κπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία, Πξεζβεία ή Πξνμεληθή Αξρή, γηα λα ηνπο ελεκεξώζεηε πνύ βξίζθεζηε θαη γηαηί είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Δθπξόζσπνη απηώλ ησλ αξρώλ κπνξνύλ, επίζεο, λα ζαο επηζθεθηνύλ θαη ηδίαλ ή λα θαλνλίζνπλ λα ζαο ζπλαληήζεη θάπνηνο δηθεγόξνο. 5

6 10. Πεξίνδνο θξάηεζεο Καλνληθά κπνξνύλ λα ζαο θξαηήζνπλ κέρξη θαη 24 ώξεο ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Τν ρξνληθό απηό δηάζηεκα κπνξεί λα απμεζεί, αιιά κόλν εάλ ε αμηόπνηλε πξάμε κπνξεί λα εμεηαζηεί από δηθαζηή θαη ελόξθνπο ζε δηθαζηήξην ηνπ ζηέκκαηνο [crown court] θαη ην επηηξέςεη ν Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ή ην δηθαζηήξην. Μεηά από 36 ώξεο, κόλν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θξάηεζή ζαο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ρσξίο λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάπνηνο αλώηεξνο αζηπλνκηθόο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε θξάηεζή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Απηό νλνκάδεηαη επαλεμέηαζε. Έρεηε δηθαίσκα λα πείηε ηε γλώκε ζαο σο πξνο απηή ηελ απόθαζε, εθηόο θη αλ δελ είζηε ζε ζέζε. Ο δηθεγόξνο ζαο έρεη επίζεο δηθαίσκα λα εθθξάζεη γλώκε εθ κέξνπο ζαο ζρεηηθά κε απηή ηελ απόθαζε. Δάλ ν αξκόδηνο αμησκαηηθόο επαλεμέηαζεο δελ επηηξέςεη ηελ απνθπιάθηζή ζαο, ζα πξέπεη λα ζαο πνπλ ηνπο ιόγνπο θαη λα ηνπο θαηαγξάςνπλ ζην θάθειό ζαο ζην αξρείν πξνθπιαθίζεσλ. Αλ ε θξάηεζε ζαο δελ είλαη απαξαίηεηε, ζα πξέπεη λα αθεζείηε ειεύζεξνο. Δάλ ε αζηπλνκία επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε δηεξεύλεζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο, κπνξεί λα αθεζείηε ειεύζεξνο κε εγγύεζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε αζηπλνκία αηηεζεί πξνο ην δηθαζηήξην ηελ παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ θξάηεζήο ζαο: ~ Θα πξέπεη λα κεηαθεξζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. ~ Θα πξέπεη λα ζαο παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη ην δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αζηπλνκία δεηά λα παξακείλεηε ππό θξάηεζε. ~ Έρεηε ην δηθαίσκα λα ζπλνδεύεζηε από δηθεγόξν ζην δηθαζηήξην. ~ Θα επηηξαπεί ζηελ αζηπλνκία λα παξαηείλεη ηελ θξάηεζή ζαο κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην πεηζζεί όηη απηό είλαη αλαγθαίν θαη όηη ε αζηπλνκία δηεξεπλά ηελ ππόζεζε ζαο πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Δάλ ε αζηπλνκία έρεη αξθεηά ζηνηρεία γηα λα ζαο παξαπέκςεη ζην δηθαζηήξην, κπνξεί λα ζαο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζζείηε ζην δηθαζηήξην γηα ηε δίθε ζαο. 11. Πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό ζε πεξίπησζε πνπ ε ππόζεζε ζαο παξαπεκθζεί ζην Δηθαζηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ ζαο απαγγειζεί θαηεγνξία γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε, πξέπεη λα επηηξαπεί ζε εζάο ή ζην δηθεγόξν ζαο πξόζβαζε ζην απνδεηθηηθό πιηθό εηο βάξνο ζαο, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ελδερνκέλσο βνεζήζνπλ ηελ ππεξάζπηζε ζαο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δίθεο ζαο. Αξκόδηνη γηα απηό θαη γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη πιηθό, είλαη ε αζηπλνκία θαη ε Δηζαγγειηθή Υπεξεζία [Crown Prosecution Service]. Άιια πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζην αζηπλνκηθό ηκήκα 6

7 Πώο πξέπεη λα ζαο θεξζνύλ θαη λα ζαο θξνληίζνπλ Τα παξαθάησ απνηεινύλ ζύληνκεο ζεκεηώζεηο γηα ην ηη κπνξείηε λα πεξηκέλεηε ελώ θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δεηήζηε λα δείηε ηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Σπκπεξηιακβάλνπλ θαηάινγν γηα ην πνύ ζα βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θαζ έλα από ηα παξαθάησ. Δάλ έρεηε εξσηήζεηο, κηιήζηε ζηνλ αμησκαηηθό πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα Δάλ είζηε θάησ ησλ 18 εηώλ ή εάλ είζηε ςπρηθά επάισηνο, γηα παξάδεηγκα εάλ έρεηε καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηόηε έρεηε ην δηθαίσκα λα έρεηε θάπνην άηνκν καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία πξνβαίλεη ζε θάπνηεο ελέξγεηεο. Τν άηνκν απηό νλνκάδεηαη «θαηάιιεινο ελήιηθαο» θαη ζα ηνπ παξαζρεζεί αληίγξαθν ηνπ παξόληνο Γειηίνπ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο εμεγεί ηα δηθαηώκαηά ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξαηείζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη καδί ζαο όηαλ ε αζηπλνκία ζαο δηαβάδεη ηελ επίζεκε πξνεηδνπνίεζε. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη εθ κέξνπο ζαο δηθεγόξν. Μπνξείηε λα κηιήζεηε ζην δηθεγόξν ζαο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαηάιιεινπ ελήιηθα ζηνλ ίδην ρώξν, εθόζνλ ην επηζπκείηε. Η αζηπλνκία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε θάπνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο πξέπεη λα είλαη καδί ζαο ζπλερώο, εθηόο θαη αλ ππάξρνπλ εηδηθνί ιόγνη, ελόζσ ε αζηπλνκία θάλεη νηηδήπνηε από ηα παξαθάησ: ~ Σαο αλαθξίλεη ή ζαο δεηήζεη λα ππνγξάςεηε κία έγγξαθε δήισζε ή ζεκεηώζεηο ηεο αζηπλνκίαο. ~ Σαο δεηήζεη λα βγάιεηε πεξηζζόηεξα ξνύρα, εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ ζαο ξνπρηζκνύ, γηα λα δηεμαγάγεη ζσκαηηθή έξεπλα ~ Πάξεη ηα δαθηπιηθά ζαο απνηππώκαηα, ζαο θσηνγξαθήζεη ή πάξεη δείγκα DNA ή άιιν δείγκα. ~ Πξνβεί ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζηηθήο παξάηαμεο ππόπησλ. Ο θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ επθαηξία λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηειεθώλνπ, όηαλ ε αζηπλνκία επαλεμεηάζεη ηελ ππόζεζή ζαο γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα παξακείλεηε ππό θξάηεζε γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν. Δθόζνλ δηαζέζηκνο, ν θαηάιιεινο ελήιηθαο ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη παξώλ όηαλ ε αζηπλνκία ζαο απαγγέιεη θαηεγνξίεο γηα θάπνηα αμηόπνηλε πξάμε. Απόθηεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Ό,ηη ζπκβαίλεη ελώ είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα θαηαγξάθεηαη. Απηό νλνκάδεηαη Αξρείν Πξνθπιαθίζεσλ. Όηαλ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα, εζείο, ν δηθεγόξνο ζαο ή ν θαηάιιεινο ελήιηθαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ. Η αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο δώζεη αληίγξαθν ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Μπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία αληίγξαθν ηνπ Αξρείνπ Πξνθπιαθίζεσλ κέρξη θαη 12 κήλεο αθόηνπ θύγεηε από ην αζηπλνκηθό ηκήκα. Επηθνηλσλία Πέξα από ην λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν θαη λα ελεκεξώζεηε θάπνηνλ ηξίην γηα ηε ζύιιεςε, ζπλήζσο ζαο επηηξέπεηαη λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα. 7

8 Δάλ ζέιεηε λα θάλεηε έλα ηειεθώλεκα, δεηήζηε ην από ηελ αζηπλνκία. Δπίζεο κπνξείηε λα δεηήζεηε ζηπιό θαη ραξηί. Δλδέρεηαη λα κπνξείηε λα έρεηε επηζθέπηεο, αιιά ν αμησκαηηθόο πξνθπιαθίζεσλ ηεο αζηπλνκίαο κπνξεί λα αξλεζεί λα ην επηηξέςεη. Τν θειί ζαο Ρνύρα Δάλ είλαη εθηθηό, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζείηε ζε θειί ζην νπνίν ζα είζηε κόλνο ζαο. Τν θειί πξέπεη λα είλαη θαζαξό, δεζηό θαη θσηηζκέλν. Τα ζηξσζίδηα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηνπαιέηα θαη λα πιπζείηε. Δάλ ζαο πάξνπλ ηα ξνύρα πνπ θνξάηε, ε αζηπλνκία πξέπεη λα ζαο παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ξνπρηζκνύ. Γεύκαηα θαη αθεςήκαηα Πξέπεη λα ζαο πξνζθέξνπλ 3 γεύκαηα ηελ εκέξα καδί κε αθεςήκαηα. Μπνξείηε επίζεο λα έρεηε αθεςήκαηα κεηαμύ ησλ γεπκάησλ. Άζθεζε Δάλ είλαη εθηθηό, πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα βγαίλεηε έμσ θάζε κέξα γηα λα παίξλεηε θαζαξό αέξα. Όηαλ ζαο αλαθξίλεη ε αζηπλνκία Η αίζνπζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, δεζηή θαη θσηηζκέλε. Γελ πξέπεη λα αλαγθαζηείηε λα είζηε όξζηνο. Οη Αζηπλνκηθνί πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην όλνκα θαη ην βαζκό ηνπο. Πξέπεη λα θάλεηε δηάιεηκκα θαηά ηηο θαλνληθέο ώξεο γεπκάησλ θαη δηάιεηκκα γηα λα πηείηε θάηη θάζε δύν πεξίπνπ ώξεο. Πξέπεη λα ζαο επηηξαπεί λα μεθνπξάδεζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο γηα θάζε 24 ώξεο πνπ είζηε ππό θξάηεζε. Θξεζθεπηηθέο αλάγθεο Δλεκεξώζηε ηελ αζηπλνκία ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε θάηη γηα ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζαο θαζεθόλησλ όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Μπνξνύλ λα ζαο παξέρνπλ ζξεζθεπηηθά βηβιία θαη άιια αληηθείκελα όπσο απαηηείηαη. 8

9 Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ ηζρύνπλ νη ζπλήζεηο θαλόλεο Επηθνηλσλία κε δηθεγόξν γηα λα ζαο βνεζήζεη Υπάξρνπλ κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αζηπλνκία ρξεηάδεηαη επεηγόλησο λα ζαο ππνβάιεη εξσηήζεηο, πξνηνύ κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Πξόθεηηαη γηα ην βηβιίν πνπ νξίδεη ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη ε αζηπλνκία όζν βξίζθεζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, παξάγξαθνο 6.6, Κώδηθαο Γ. Υπάξρεη κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν ηεο επηινγήο ζαο. Όηαλ ζπκβεί απηό, ε αζηπλνκία νθείιεη λα ζαο επηηξέςεη λα κηιήζεηε ζε άιιν δηθεγόξν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Ελεκέξσζε άιινπ πξνζώπνπ γηα ην όηη είζηε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Υπάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε αζηπλνκία δελ ζα ζαο επηηξέςεη λα επηθνηλσλήζεηε κε θαλέλαλ. Πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο. Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηνπο Κώδηθεο Πξαθηηθήο, Παξάξηεκα Β, Κώδηθαο Γ. Αιθνηέζη Δάλ ζαο ζπλέιαβαλ επεηδή νδεγνύζαηε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, έρεηε δηθαίσκα λα κηιήζεηε ζε δηθεγόξν. Απηό ην δηθαίσκα δελ ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα αξλεζείηε λα δώζεηε ζηελ αζηπλνκία δείγκαηα αλαπλνήο, αίκαηνο ή νύξσλ, αθόκε θη αλ δελ έρεηε κηιήζεη ζε δηθεγόξν. 9

10 Κξάηεζε δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο ηνπ 1983 [Mental Health Act 1983] Η αζηπλνκία δύλαηαη επίζεο λα ζέζεη θάπνην πξόζσπν ππό θξάηεζε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα γηα αμηνιόγεζε, δπλάκεη ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο. Δάλ θξαηείζηε ζηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ πεξί Ψπρηθήο Υγείαο, απηό δελ ζεκαίλεη όηη έρεηε ζπιιεθζεί γηα θάπνην αδίθεκα. Σεκαίλεη όηη ε αζηπλνκία νθείιεη λα θαλνλίζεη λα εμεηαζζείηε από γηαηξό θαη έλαλ Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο, ν νπνίνο είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνο πξνθείκελνπ λα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιόγεζε. Θα πξέπεη λα εμεηαζζείηε εληόο 72 σξώλ (3 εκέξεο) από ηε ζηηγκή ηεο άθημήο ζαο ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, αιιά ε αζηπλνκία ζα πξνζπαζήζεη λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Σην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, ε αζηπλνκία κπνξεί λα ζαο κεηαθέξεη ζε πην θαηάιιειε ηνπνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε αμηνιόγεζε. Σην δηάζηεκα πνπ πεξηκέλεηε ηελ αμηνιόγεζή ζαο, ε αζηπλνκία κπνξεί λα θαλνλίζεη λα ζπλαληεζείηε κε Δγθεθξηκέλν Δπαγγεικαηία Υπεξεζηώλ Υγείαο. Ο Δπαγγεικαηίαο Υπεξεζηώλ Υγείαο δελ κπνξεί λα δηεμαγάγεη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη κε όπνηεο αλεζπρίεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ πγεία ζαο θαη λα ζαο εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ Πξόθεηηαη γηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Απηά ηα άηνκα είλαη γλσζηά σο αλεμάξηεηνη επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ θαη εξγάδνληαη εζεινληηθά, γηα λα βεβαηώλνπλ όηη όζνη βξίζθνληαη ππό θξάηεζε ιακβάλνπλ ζσζηή κεηαρείξηζε θαη έρνπλ πξόζβαζε ζηα δηθαηώκαηά ηνπο. Γελ είλαη δηθαίσκά ζαο λα ζπλαληήζεηε αλεμάξηεην επηζθέπηε πξνθπιαθηζκέλσλ θαη δελ κπνξείηε λα δεηήζεηε λα ζαο επηζθεθηεί θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ, αιιά είλαη δπλαηό θάπνηνο επηζθέπηεο λα δεηήζεη λα δεη εζάο. Δάλ θάπνηνο αλεμάξηεηνο επηζθέπηεο πξνθπιαθηζκέλσλ ζαο επηζθεθηεί ελώ είζηε ππό θξάηεζε, ζα ελεξγήζεη αλεμάξηεηα από ηελ αζηπλνκία, γηα λα ειέγμεη όηη πξνζηαηεύνληαη ε επεκεξία θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο. Ωζηόζν, δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπ κηιήζεηε, εάλ δελ ην επηζπκείηε. Υπνβνιή παξαπόλσλ Δάλ ζέιεηε λα θαηαγγείιεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζαο κεηαρεηξίζηεθαλ, δεηήζηε λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ αλώηεξν αμησκαηηθό ηεο αζηπλνκίαο. Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ζαο κπνξείηε επίζεο λα θάλεηε θαηαγγειία ζηελ Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Παξαπόλσλ ηεο Αζηπλνκίαο [Independent Police Complaints Commission (IPCC)], ζε νπνηνδήπνηε αζηπλνκηθό ηκήκα, ή θαη κέζσ ελόο δηθεγόξνπ ή κέζσ ηνπ Τνπηθνύ Βνπιεπηή ζαο, νη νπνίνη ζα ελεξγήζνπλ εθ κέξνπο ζαο. 10

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree.

Η AoS παξακέλεη ζε ηζρύ γηα όιε ηελ πεξίνδν αθόκα θαη αλ δηαθνπεί ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ assurer θαη ηνπ assuree. Assurance of Support Οξηζκέλνη κεηαλάζηεο ρξεηάδεηαη λα πάξνπλ Assurance of Support (AoS) πξνηνύ ηνπο ρνξεγεζεί ε βίδα ηνπο γηα δηακνλή ζηελ Απζηξαιία. Τν Department of Immigration and Citizenship θξίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα