ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2015"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές στο χώρο του Τ/ΓΕΣ για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών αφεψημάτων - ροφημάτων στο Τ/ΓΕΣ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται ως ελάχιστο ποσό, για τέσσερα (4) μηχανήματα αυτομάτων πωλητών αφεψημάτων - ροφημάτων, σε θέσεις που θα ορίσει το Τ/ΓΕΣ, το ποσό των σαράντα πέντε (45 ) ευρώ ανά μηχάνημα (μη συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου). Το αντίτιμο των προϊόντων που θα διατίθενται καθορίζεται ως εξής: α. Ροφήματα-Αφεψήματα 0,60 Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μία μέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού να έχουν επικοινωνήσει με το Τ/ΓΕΣ/4ο Γραφείο προκειμένου να έχει εξασφαλιστεί είσοδος στο Στρατόπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πληροφορίες καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ/4 Ο Γραφείο

2 1 TAΓΜΑ / ΓΕΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ «ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Προμηθείας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εγκατάσταση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων στο Τ/ΓΕΣ και για τη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. ΑΡΘΡΟ 2 Διενέργεια Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 στο χώρο του Τ/ΓΕΣ, ως πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, μπροστά σε επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με Δγη του Τ/ΓΕΣ. ΑΡΘΡΟ 3 Επανάληψη Διαγωνισμού Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για την υπηρεσία, ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί επίσης με ενσφράγιστες προσφορές. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό, μπορεί να οριστεί από την επιτροπή το ανώτερο όριο της τιμής της σφραγισμένης προσφοράς, εφόσον επαναλαμβάνεται με σφραγιστές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με Εμπορικό - Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελμα, σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. β. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. της Ε.Ε. γ. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: α. Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. β. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. γ. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα.

3 2 δ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 3. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: α. Εγγύηση συμμετοχής εκατό (100) ευρώ συνολικά, σε εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α 139), όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α». Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων. Μετρητά δε γίνονται δεκτά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω (άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07): (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. (β) Δωροδοκία. (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (3) Να δηλώνεται ότι,μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για: (α) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας (β) Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (4) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δε τελούν υπό τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. (περίπτωση 2 του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

4 3 (5) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. (6) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση 2.ε και 2.στ του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07). (7) Να δηλώνεται ότι και την ημέρα υποβολής της προσφορά τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07). (8) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Προσθήκη 1 του παρόντος Παραρτήματος A της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. Σύμφωνα με το Ν.4250/14 (Α 74), η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 2. Κάθε διαγωνιζόμενος, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη, όπως καθορίζεται στο Ν.2690/1999 (άρθρο 11), που συμπληρώθηκε από το Ν.3345/2005 (άρθρο 16), στην οποία να δηλώνει ότι: (1) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, (2) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο ή μέρος του έργου, (3) δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του, (4) διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. (5) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. (6) για τη μη χρησιμοποίηση εφέδρων αξκών βάση του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). 1. Κατάρτιση Προσφορών ΑΡΘΡΟ 6 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών α. Γίνονται δεκτές προσφορές, μόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, διαφορετικά η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. β. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, που θα τεθούν μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. Στο ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Επιπλέον, για την υποβολή των προσφορών ισχύουν τα παρακάτω:

5 4 (1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα και να υπογράφονται από τους ίδιους τους προμηθευτές ή από τους νόμιμους πληρεξούσιούς τους. (2) Να είναι σαφείς και πλήρεις και να μην περιέχουν όρο διαφορετικό από τους παρόντες, περιοριστικό ή αμφίβολο. (3) Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ) και να είναι υπογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. (4) Οι προσφορές πρέπει να έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών. 2. Τρόπος Υποβολής Προσφορών α. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ, καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. 04/2015 «Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή πλειοδότη προμηθευτή, για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων στο Τ/ΓΕΣ». - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : 27 Μαΐου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:. β. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: (1) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου «5» της παρούσας προκήρυξης (πρωτότυπα & αντίγραφα), συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής. (2) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: (α) Το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση και τα υπόλοιπα στοιχεία όλων των ατόμων που θα εισέρχονται στο χώρο της Μονάδος για την παράδοση των ειδών. (β) Την ακριβή διεύθυνση της έδρας καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας. (γ). Περιγραφή των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, της λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών. (δ). Περιγραφή της ανατροφοδοσίας των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.

6 5 (ε). Φύλλο Συμμόρφωσης ως προς τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Γ». (στ) Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, όπου εμφαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο). (ζ) Κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, καθώς και άδεια λειτουργίας αποθήκης τροφίμων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ'αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β' 2718/ ) ή άλλη ισχύουσα. (η) Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με βάση ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO,EN,ΕΛΟΤ ή άλλο αντίστοιχο). (θ) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που παρασκευάζονται και διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO,EN,ΕΛΟΤ ή άλλο αντίστοιχο), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP ή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (ι) Βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα αρμόδιων αρχών, φορέων πιστοποίησης ή κοινοποιημένων οργανισμών ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE των κατασκευαστών, από τα οποία να προκύπτει ότι οι τύποι των αυτόματων πωλητών που προτίθεται να τοποθετήσει ο συμμετέχων, έχουν ελεγχθεί και κριθεί τεχνικώς και υγειονομικώς κατάλληλοι με βάση την ισχύουσα εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν αναγράφονται τιμές και ο Υποφάκελος θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς. (3) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στην οποία να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ποσό ενοικίου που προσφέρεται συνολικά για τον αριθμό των μηχανημάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 8α του άρθρου 16 της παρούσας, το οποίο θα καταβάλει μηνιαίως ο πλειοδότης στην Μονάδα και θα περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο & ένα αντίγραφο της προσφοράς. γ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού-Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο, Λ. Μεσογείων , Χολαργός ΤΚ και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. 3. Όλες οι προσφορές, να έχουν παραδοθεί στο Τάγμα ΓΕΣ/4 ο Γραφείο (Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ») μέχρι την Τετάρτη 27 Μαϊ 15 και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα ληφθούν υπόψη. 4. Δε θα ληφθούν επίσης υπόψη, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή μέχρι την προθεσμία της παραγράφου «3» του παρόντος άρθρου.

7 6 5. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 27 Μαϊ 15, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τάγμα Γενικού Επιτελείου Στρατού/4 ο Γραφείο, Μεσογείων , Χολαργός. 6. Η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07). 7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 7 Έγκριση του Διαγωνισμού Κατακύρωση O διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Δκτού Τ/ΓΕΣ. Ο πλειοδότης εάν μετά παρέλευση εξήντα (60) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υπάρξει κατακύρωση, δύναται να ζητήσει γραπτώς να απαλλαγεί από κάθε υποχρέωση και να του επιστραφεί η εγγυοδοσία που κατέθεσε, διαφορετικά η προσφορά του εξακολουθεί να ισχύει. ΑΡΘΡΟ 8 Κοινοποίηση Κατακύρωσης Διαγωνισμού Η κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητού του Τ/ΓΕΣ περί κατακύρωσης της προμήθειας, όπως και όλων των εγγράφων προς τον προμηθευτή ή τον πλειοδότη, εάν δεν είναι δυνατή η επίδοση προσωπικά, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα εάν επιδοθεί προσωπικά ή σταλθεί συστημένη στη διεύθυνση που ο πλειοδότης έδωσε όταν έγινε ο διαγωνισμός. ΑΡΘΡΟ 9 Οριστική Εγγυοδοσία Υπογραφή Σύμβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα κατατίθεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική αυτή εγγυοδοσία επιστρέφεται προς τον προμηθευτή μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η οριστική εγγυοδοσία από τον προμηθευτή που αναδείχτηκε πλειοδότης και δεν προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, για την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υπόκειται σε έκπτωση, με όλες τις συνέπειες που καθορίζονται στο άρθρο 13 των παρόντων συμφωνιών. ΑΡΘΡΟ 10 Μεταφορά Παράδοση Παραλαβή-Λειτουργία-Ανατροφοδοσία 1. Ο τελευταίος πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση: α. Να τοποθετήσει τους αυτόματους πωλητές που θα είναι αχρησιμοποίητοι και σε καλή κατάσταση.

8 7 β. Να συντηρούνται, καθαρίζονται και απολυμαίνονται με μέριμνα και δαπάνη του. γ. Για κάθε βλάβη που θα διαπιστώνεται και για την οποία θα ειδοποιείται από την μονάδα, θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να την αποκαθιστά άμεσα. δ. Η λειτουργία των αυτόματων πωλητών να είναι συνεχής και να υπάρχει υποχρεωτικά καταμετρητής διατιθεμένων προϊόντων καθώς και δυνατότητα επιστροφής ρέστων από το μηχάνημα. ροφημάτων. ε. Να τους ανατροφοδοτεί με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή στ. Να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. ζ. Να εγγυάται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο αφέψημα-ρόφημα να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του. η. Να αποδεικνύει την επαρκή εκπαίδευση του ιδίου ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού, κάθε φορά που αυτό θα απαιτηθεί. Επίσης, το απασχολούμενο προσωπικό θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, το σύνολο των οποίων θα προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της σύμβασης. θ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιχείρησή του πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση αφεψημάτων- ροφημάτων ή διάθεσης αυτών με ή χωρίς ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών (υγειονομική διάταξη υπ'αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β' 2718/ ). 2. Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα να είναι τυποποιημένα, όπως διατίθενται στο εμπόριο, να είναι σύγχρονα (καινούργιοι τύποι) και σύμφωνα των αγορανομικών διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών καθοριζόμενα ως προς την ποιότητα, την σύνθεση και την κατασκευή. Επιπλέον, όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης αφεψημάτων-ροφημάτων πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 3. Σε περίπτωση προσκόμισης ακαταλλήλων μηχανημάτων, χαρακτηριζομένων έτσι από την αρμόδια επιτροπή,αυτά δεν θα παραλαμβάνονται. 4. Απαγορεύεται απόλυτα η προσθήκη και τοποθέτηση αυτόματων πωλητών που δεν αναγράφονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, εκτός εάν επέλθει επέκταση της Σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 Μηνιαίο Μίσθωμα 1. Για το μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται ως ποσό εκκίνησης για τέσσερα (4) μηχανήματα αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων, σε θέσεις που θα

9 8 ορίσει το Τ/ΓΕΣ, το ποσό των εκατόν ογδόντα (180) Ευρώ (4 Χ 45).Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου (χαρτόσημο). 2. Το αντίτιμο των αφεψημάτων ροφημάτων που θα διατίθεται καθορίζεται στο ποσό των εξήντα (0,60 ) λεπτών του Ευρώ. 3. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται στη Διαχείριση χρηματικού του ΚΤΣΑ στο πρώτο 5ημερο του επόμενου μηνός. ΑΡΘΡΟ 12 Δειγματοληψία Ειδών 1. Το Τ/ΓΕΣ μπορεί να προβαίνει σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους με επιτροπή από Αξκούς, προς διαπίστωση της εφαρμογής της συμβάσεως με πρακτική δοκιμή. 2. Η απαιτούμενη τυχόν δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγμάτων θα βαρύνει τον προμηθευτή. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος θα καθορίζεται από το ΚΒΙΕΣ. Ο προμηθευτής ειδοποιείται για τον τόπο και χρόνο δειγματοληψίας, ενώ τυχόν απουσία του προμηθευτή δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας της δειγματοληψίας. ΑΡΘΡΟ 13 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση 1. Σαν παραβάσεις των όρων σύμβασης θεωρούνται: α. Η μη κανονική λειτουργία των αυτόματων πωλητών. β. Όταν τα προϊόντα βρεθούν ακατάλληλα κατά την δειγματοληψία από την επιτροπή (πρακτική δοκιμή). γ. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας ή ο τρόπος συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται από την Στρατιωτική Μονάδα. 2. Οι ποινές ρήτρες που επιβάλλονται αποδίδονται στο ΚΤΣΑ και καθορίζονται ως εξής: α. Για πρώτη παράβαση: 500 Ευρώ. β. Για δεύτερη παράβαση: Ευρώ. γ. Για τρίτη παράβαση: Ευρώ. Μετά την τρίτη παράβαση, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυοδοσία που έχει κατατεθεί, εκπίπτει υπέρ των πόρων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τα πρόστιμα και η έκπτωση επιβάλλονται κατόπιν Δγης της Μονάδος. 3. Τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα θα καταβάλλονται στο ΚΤΣΑ μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες. ΑΡΘΡΟ 14 Ανωτέρα Βία Έκπτωση δεν χωρεί, ούτε οι συνέπειες αυτής εφαρμόζονται, σε περίπτωση ανώτερης βίας. Σαν περιπτώσεις ανώτερης βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του προμηθευτή. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του προμηθευτή. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος.

10 9 Τα ανωτέρω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν γραπτά, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στην Μονάδα από τον προμηθευτή και να βεβαιωθούν από την αρμόδια Δημόσια αρχή. ΑΡΘΡΟ 15 Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου Οποιαδήποτε γενικά ζημία που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της συμφωνίας από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών κατά τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΣ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. ΑΡΘΡΟ 16 Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται στον προμηθευτή το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οιονδήποτε τρίτο. 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά την διάρκεια που ισχύει ο διαγωνισμός περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών φόρων (τελών κλπ.) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητος ή της τιμής και του χρόνου παράδοσης των ειδών. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Στρκής Υπηρεσίας και του προμηθευτή,ορίζονται αυτά που εδρεύουν στην Αθήνα, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή. 3. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο Τ/ΓΕΣ θα είναι μόνιμο και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΠΑ. Για τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα ενημερώνεται το Τ/ΓΕΣ/4 ο Γρ. δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 4. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει αναπροσαρμογή των τιμών προ της περατώσεως εξαμήνου και κατά τον τελευταίο μήνα της λήξης της σύμβασης. Αναπροσαρμογή των τιμών μπορεί να ενεργήσει υπό τον παραπάνω περιορισμό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Κατόπιν αίτησής του, στην οποία θα επισυνάπτονται επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τις επελθούσες αγορανομικές αυξήσεις των προϊόντων του διαγωνισμού (υπουργική απόφαση κλπ.) β. Για τα εξαιρούμενα του ελέγχου ως προς τις τιμές είδη, η διάλυση της παρούσας σύμβασης ή της αναπροσαρμογής των τιμών θα διέρχεται κατά εκτίμηση βάσει της κατά περίπτωση συνθηκών. Καμιά απαίτηση αναπροσαρμογής των τιμών δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν υποβάλλεται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις. 5. Ο αριθμός των διατιθεμένων μηχανημάτων καθορίζεται ως εξής: α. Αριθμός μηχανημάτων τέσσερα (4) για αφεψήματα - ροφήματα διαφορετικά το ένα από το άλλο στους παρακάτω χώρους : (1) Κτίριο Τριλοχίας Τ/ΓΕΣ. (2) Κτίριο ΤΥΕΣ. (3) Κτίριο του ΚΕΠΥΕΣ (1 ος όροφος) (4) Πύλη ΟΑΣ/ ΓΕΣ (εξωτερικά)

11 10 Στους εν λόγω χώρους: (α) Διασφαλίζεται η συνεχής παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (παρέχεται δωρεάν), που απαιτούνται για τη διάθεση των αφεψημάτων-ροφημάτων μέσω των μηχανημάτων. (β) Προστατεύονται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. (γ) Δεν στεγάζονται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα αφεψήματα-ροφήματα, όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α. β. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονα και όχι πεπαλαιωμένα και να διαθέτουν βεβαίωση C.E. γ. Εάν η επιτροπή δειγματοληψίας διαπιστώσει ότι κάποιο μηχάνημα είναι πεπαλαιωμένο, τότε πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο σύγχρονο. δ. Η μετακίνηση ή διαφοροποίηση του αριθμού των μηχανημάτων θα γίνει κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και εγκρίσεως από την αναθέτουσα αρχή, με αντίστοιχη μεταβολή του μηνιαίου μισθώματος και σύμφωνα με την τιμή ανά μηχάνημα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 8. Οι αυτόματοι πωλητές αφεψημάτων-ροφημάτων θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα: Α. Τσάι (ζεστό) Β. Στιγμιαίο καφέ (ζεστό-κρύο) Γ. Στιγμιαίο καφέ με γάλα (ζεστό-κρύο), Δ. Σοκολάτα (ζεστή-κρύα) E. Ε σπρέσσο (ζεστό) ΣΤ. Καπουτσίνο (Ζεστό-Κρύο), ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα. Η δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται από υλικά τα οποία θα είναι διαπιστευμένα και επώνυμα για κάθε ρόφημα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσματος για κάθε αυτόματο πωλητή ροφημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση και θα είναι χωρητικότητας 250ml. 9. Παράλληλα με τους αυτόματους πωλητές του ενοικιαστή θα διατίθενται και θα πωλούνται, με οποιοδήποτε τρόπο από τα κυλικεία του ΓΕΣ, τα ίδια ή άλλα ροφήματα και δεν παρέχεται στον ενοικιαστή κανένα δικαίωμα να προβάλει λόγους κατάργησης ή περιορισμού της διαθέσεως των ειδών αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής «Β» Προσχέδιο Σύμβασης «Γ» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμορφώσεως.

12 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Mαϊ 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04 /2015 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς.(πλήρη στοιχεία) Εγγύησή μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. για την Εταιρία.. οδός.. αριθμός. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας την 27 Μαϊ 2015 ή τυχόν επανάληψής του, για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών αφεψημάτων- ροφημάτων στο Τ/ΓΕΣ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 04/2015 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

13 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «04/2015» Αθήνα, 11 Mαϊ 15 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: / 2015 Για την Τοποθέτηση Αυτομάτων Πωλητών Αφεψημάτων Ροφημάτων 1. Στην Αθήνα σήμερα την.15 του μηνός. του έτους 2015 ημέρα.. στα Γραφεία του Τ/ΓΕΣ οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός ο., Διοικητής Τ/ΓΕΣ, εκπροσωπών υπό την ιδιότητα του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο και αφ' ετέρου ο.., εκπρόσωπος της εταιρείας κάτοχος του υπ' αρiθμ. δελτίου ταυτότητος συμφώνησαν τα περιλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας και συναπεδέχθησαν αυτά. 2. Βάσει της υπ' αρίθμ Δγης κατακυρώθηκε - ανατέθηκε η τοποθέτηση αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων στην εταιρεία «.» σε χώρους που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο της παρούσας σύμβασης. 3. Κατόπιν τούτου, ο., υπό την εκτεθείσα ιδιότητα του, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής ως "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ", αναθέτει στην εταιρεία «.» ονομαζόμενη από τώρα και στο εξής ως "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", την τοποθέτηση στους αναφερόμενους χώρους αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων Ροφημάτων, εργασία την οποία αυτή αναλαμβάνει υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες. ΑΡΘΡΟ 1ο Χώροι Αυτομάτων Πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων 1. Η υπηρεσία διαθέτει χώρους για τοποθέτηση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων που θα δίνουν ρέστα, με τιμές πώλησης των προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού (0,60 Ευρώ), με δικαίωμα αυξομειώσεως των μηχανημάτων και αναλόγως του μισθώματος, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων, όπως παρακάτω: (1) Κτίριο Τριλοχίας Τ/ΓΕΣ. (2) Κτίριο ΤΥΕΣ. (3) Κτίριο του ΚΕΠΥΕΣ (1 ος όροφος) (4) Πύλη ΟΑΣ/ ΓΕΣ (εξωτερικά) ΑΡΘΡΟ 2ο Τεχνικοί_ Όροι 1. Τα μηχανήματα αυτομάτων πωλητών υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από βεβαίωση CE, θα είναι σε άριστη κατάσταση και πριν την τοποθέτησή τους θα έχουν την έγκριση του Τ/ΓΕΣ. -2-

14 2. Η πλήρωση των μηχανημάτων με υλικά θα γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 14:00), σύμφωνα με τις οδηγίες των οργάνων ασφαλείας του Τ/ΓΕΣ και παρουσία εκπροσώπου της Μονάδος. 3. Η ηλεκτροδότηση των αυτομάτων πωλητών παρέχεται δωρεάν, ενώ τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα διασύνδεσης αυτών στα παραπάνω δίκτυα υποδομών. 4. Τα υλικά που θα τοποθετούνται στα μηχανήματα να είναι σύμφωνα με του ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 5. Το προσωπικό που θα απασχολείται για τα μηχανήματα πρέπει να έχει έγκριση εισόδου από ΓΕΣ/ΔΙΠΑ. 6. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελεί πρώτιστο καθήκον του Αναδόχου. 7. Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί φθορά σε αυτόματο πωλητή με μη αποδεδειγμένη υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, τότε το κόστος αποκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3ο Πληρωμή-Κρατήσεις 1. Η πληρωμή του μηνιαίου μισθώματος που ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (3% για χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου 20% για τον ΟΓΑ), στο ποσό των.. Ευρώ (.. )), για τα τέσσερα (4) μηχανήματα, θα γίνεται κάθε 1 η - 5 η του επομένου μηνός, στη Διαχείριση Χρηματικού του ΚΤΣΑ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4ο Ποινικές_Ρήτρες 1. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο προμηθευτής δεν εκτελέσει την καθορισμένη εργασία, όλη ή μέρος της ή καθυστερήσει να πληρώσει το μηνιαίο μίσθωμα, συνεπάγεται τις ακόλουθες κυρώσεις: εξής: α. Πρόστιμα που επιβάλλονται, αποδίδονται στο ΚΤΣΑ και καθορίζονται ως (1) Για πρώτη παράβαση : πεντακόσια (500) Ευρώ. (2) Για δεύτερη παράβαση: χίλια (1.000) Ευρώ. (3) Για τρίτη παράβαση : δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ. β. Μετά την τρίτη παράβαση ή καθυστέρηση πληρωμής του μηνιαίου μισθώματος, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυοδοσία που έχει κατατεθεί, εκπίπτει υπέρ των πόρων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Τα πρόστιμα και η έκπτωση επιβάλλονται κατόπιν διαταγής της Μονάδος. 2. Τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα θα καταβάλλονται στο ΚΤΣΑ μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες. 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξιώσεως της Υπηρεσίας για ζημίες της. -3-

15 ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγυοδοσία 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση θα κατατίθεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης και την οποία, οφείλει να αντικαθιστά με νέα, μία (1) ημέρα προς της λήξεώς της (σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης). Η οριστική αυτή εγγυοδοσία επιστρέφεται προς τον προμηθευτή μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.. 2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα από έως 2016 και με δικαίωμα παράτασης για δύο εξάμηνα, με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων και με τους ίδιους όρους. ΑΡΘΡΟ 6ο Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων-Ανωτέρα Βία 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί «Ανωτέρα Βία», η οποία θα έχει σαν συνέπεια να προκληθεί αδυναμία παράδοσης των εργασιών μέσα στον συμβατικό χρόνο. Με τον όρο Ανωτέρα Βία περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7ο Τελικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα της παρούσης σύμβασης. 2. Η παρούσα σύμβαση : α. Διέπεται από το Π.Δ. 118/2007. β. Υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός εμφανών λαθών τα οποία γίνονται αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. γ. Ενισχύεται από τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι επισυνάπτονται στην σύμβαση. 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις κάθε φύσεως δαπανών, φόρων κλπ. και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, τιμή και χρόνο παράδοσης των εργασιών. 4. Η σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Τ/ΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Μαϊ 15 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) Α/Α ΑΡΘΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1 Άρθρο 1 2 Αρθρο 2 3 Άρθρο.. ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Παρατήρηση: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στη στήλη "Συμφωνία - Προτάσεις" να αναγράφει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ». Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί σε κάτι θα αναγράφει τους λόγους λεπτομερώς. Ακριβές Αντίγραφο Τχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Κόλλιας Υποδιοικητής Λγος (ΠΖ) Βασίλειος Τσιγκρέλης Αξκος 4 ου Γραφείου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/115/30-12-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Προϋπολογισμός:45.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αριθμός Διακήρυξης: 620/115/30-12-2014. Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Προϋπολογισμός:45.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 2-2-2015 ΜΕΧΡΙ 30-6-2015 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 26/03-09-2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ CATERING ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Τηλ(Εσωτ)-6140 Φ.800/111/3137 Σ. 715 Πύργος, 3 Ιουλ. 15 ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ICP OES)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ICP OES) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329, email : deyarlab@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 - Βόλος Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Κ. ΕΧΙΝΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 147 ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002413780 2014-11-19

14PROC002413780 2014-11-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002413780 2014-11-19 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 13:10:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 79Δ4ΟΟ-5ΘΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΗΣ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα