Τηλ.: FAX : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.: FAX : Πληροφορίες: κ.ιωάννα εληγιάννη Λάρισα 19/12/2014 Αρ. Πρωτ. 351 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛ-ΜΓΙΚ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ Έχοντας υπόψη: α) το Π.. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) β) το Ν.3852/2010 γ) το.κ.κ (Ν.3463/06) δ) την αριθ. 10/2014 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση ακινήτου δ) την 11/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. Άρθρο 1 Αντικείµενο εκµίσθωσης Εκτίθεται σε δηµοπρασία, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 10/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΛ-ΜΓΙΚ και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3469/2006, του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 και του Π.. 270/81, η εκµίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου της ΠΛ-ΜΓΙΚ στην οδό Γ. Παπανδρέου 2, στη Νεάπολη-Λάρισα.

2 Άρθρο 2 Τρόπος και Τόπος ιενέργειας της ηµοπρασίας Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική-πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στις 22/01/2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα στα Γραφεία της ΠΛ-ΜΓΙΚ (Γ. Παπανδρέου 2-Νεάπολη Λάρισας) από την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών του άρθρου 1 του Π.. 270/81, που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. 10/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόµενοι αυτή θα επαναληφθεί στις 3/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόµιµο πληρεξούσιο. Άρθρο 3 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς-αναπροσαρµογή µισθώµατος Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400 ευρώ για κάθε µήνα του πρώτου έτους µίσθωσης, πλέον χαρτοσήµου 3,6%. Μετά το πρώτο έτος ορίζεται αύξηση του µηνιαίου µισθώµατος ποσοστού 3(τρία) % κατά έτος. Άρθρο 4 Εγγυητής 2

3 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Άρθρο 5 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Άρθρο 6 Βεβαίωση περί µη οφειλής Οι πλειοδότες καθώς και οι εγγυητές αυτών προκειµένου να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση περί µη οφειλής στο ήµο Λαρισαίων. Άρθρο 7 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό Στο διαγωνισµό µπορούν να µετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Άρθρο 8 ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, πρέπει να φέρουν µαζί τους και τα εξής δικαιολογητικά, σε ιδιαίτερο φάκελο που εξωτερικά θα αναγράφεται η Εµπορική επωνυµία του διαγωνιζόµενου: A.Για τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 3

4 αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροχρονολογία διενέργειας του διαγωνισµού. B.Για τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροχρονολογία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Απαιτείται προσκοµιδή του τελευταίου ισχύοντος κωδικοποιηµένου καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 5. Πιστοποιητικό µεταβολών από το οικείο επιµελητήριο. 4

5 Εφόσον οι συµµετέχοντες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, παρίστανται στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από ηµόσια Αρχή. Άρθρο 9 Όροι λειτουργίας του Κυλικείου Να αναφερθεί ρητά ότι το κυλικείο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο έτσι ώστε να µπορεί να προσφέρει αναψυκτικά, ποτά, καφέδες και ελαφρά γεύµατα. Σε περιπτώσεις διοργανώσεων που απαιτείται λειτουργία εστιατορίου (ζεστή κουζίνα) αυτό θα εξυπηρετείται µε εξωτερικό catering. Να αναφερθεί ρητώς ότι επί των αναγραφοµένων τιµών του τιµοκαταλόγου του Κυλικείου, θα παρέχεται έκπτωση 35% για το προσωπικό της ΠΛ-ΜΓΙΚ και τους µαθητές του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και εφαρµοσµένων Τεχνών. Ως προς το ύψος των τιµών παρατηρείται ότι αυτές πρέπει να βρίσκονται σε λογικά επίπεδα και να µην επισύρουν τον έλεγχο περί υπερβολικού κέρδους. Οι εκδηλώσεις της Πινακοθήκης που θα καλύπτονται από το Κυλικείο θα έχουν έκπτωση 15%. Η οικονοµική προσφορά ισχύει και δεσµεύει το συµµετέχοντα δύο (2) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Μαζί µε τα παραπάνω δικαιολογητικά οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο που να φανερώνει την άσκηση του επαγγέλµατος εκµετάλλευσης του Κυλικείου, Καφενείου, Ζαχαροπλαστείου ή την απασχόλησή τους σε τέτοιου είδους καταστήµατα. Τα αποδεικτικά αυτά θα ληφθούν υπόψη κατ εκτίµηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 5

6 Άρθρο 10 Υποχρεώσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο Α. Τον ανάδοχο βαρύνουν και πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαµόρφωση της τιµής της προσφοράς του τα τέλη χαρτοσήµου που είναι 3,6 % κατά την καταβολή του µισθώµατος. Β. Η υποχρέωση κατασκευής του χώρου του Κυλικείου (κατασκευή µπαρ κ.α.) και ο εξοπλισµός αυτού (καρέκλες, τραπέζια, µηχανήµατα κ.α.) µε τη σύµφωνη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου. Γ. Η υποχρέωση να παραµείνουν στο χώρο του Κυλικείου µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της µίσθωσης ή τυχόν αποµάκρυνση του µισθωτή λόγω καταγγελίας από οιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη όλα τα σταθερά πράγµατα που βρίσκονται στο χώρο του Κυλικείου (Μπαρ, φωτισµός, κ.α.) εκτός των κινητών πραγµάτων που θα ανήκουν στον ανάδοχο όπως τραπεζοκαθίσµατα, ψυγεία, µηχανές, σκεύη.. Ο εκµισθωτής υποχρεούται στην πληρωµή του κόστους θέρµανσης που αντιστοιχεί στο Κυλικείο καθόσον στο χώρο του Κυλικείου υπάρχει ξεχωριστός µετρητής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο υπεύθυνος των Η/Μ εγκαταστάσεων της ΠΛ-ΜΓΙΚ, µε βάση το συνολικό κόστος κατανάλωσης φυσικού αερίου, όπως αυτό θα προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά της ΕΠΑ, θα ενηµερώνει εγγράφως και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη για τον επιµερισµό του κόστους κατανάλωσης φυσικού αερίου του Κυλικείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδίδει το αντίστοιχο ποσό στην οικονοµική υπηρεσία της ΠΛ εντός δέκα (10) ηµερών. Για την είσπραξη η ΠΛ θα εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό Άρθρο 11 Κατακύρωση ιαγωνισµού 6

7 11.1. Την κατακύρωση του ιαγωνισµού κάνει το ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το πρακτικό διενέργειας που συντάσσει η επιτροπή διενέργειας ιαγωνισµού Εάν το.σ. θεωρήσει ασύµφορο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ή εάν δεν προσέλθει κανείς πλειοδότης στο διαγωνισµό αυτό επαναλαµβάνεται. Άρθρο 12 Κατάρτιση Σύµβασης Μίσθωσης Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ανακοινώνεται στον ενδιαφερόµενο εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής. Με την κοινοποίηση αυτή προσκαλείται να έλθει σε διάστηµα το πολύ δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση αφού φέρει Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για ποσό ίσο µε το διπλάσιο του µηνιαίου µισθώµατος που κατακυρώθηκε στο διαγωνισµό ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης µίσθωσης. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόµενο µετά τη λήξη της µίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση του µισθώµατος και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την εκµίσθωση και την παρούσα διακήρυξη Εάν ο πλειοδότης, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, δεν έλθει µέσα στο διάστηµα των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει τη σύµβαση, το ιοικητικό Συµβούλιο την κηρύσσει έκπτωτο και διατάσσει την κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής του υπέρ του Οργανισµού (αρθ.34 Π 394/96) χωρίς δικαστική παρέµβαση. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τη νέα εκµίσθωση. 7

8 Άρθρο 13 ιάρκεια εκµίσθωσης-πληρωµή µισθώµατος 13.1 Η εκµίσθωση θα είναι τριών ετών και θα αρχίζει από την ηµεροµηνία που θα υπογραφεί η σύµβαση µίσθωσης συν περίοδο χάριτος δύο (2) µηνών όπου δεν θα καταβάλλεται µίσθωµα (χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του Κυλικείου και τον εξοπλισµό αυτού). Αυτή µπορεί να παραταθεί για δύο ακόµη έτη µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΛ-ΜΓΙΚ, εφόσον το ζητήσει ο ανάδοχος εγγράφως τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της σύµβασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει αύξηση του µισθώµατος στο χρόνο της παράτασης που το ύψος της θα καθοριστεί ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες που θα ισχύουν τότε Το µίσθωµα µαζί µε το τέλος χαρτοσήµου 3,6% επ αυτού θα καταβάλλεται στο Ταµείο της ΠΛ-ΜΓΙΚ στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. Αρθρο 14 Εγγύηση συµµετοχής Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για παρακατάθεση σ αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία, ή άλλο ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό του διαγωνιζόµενου, οµολογιών δηµοσίου, Τράπεζας ή Οργανισµού κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσοστού 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόµενου τουλάχιστον για ένα έτος µίσθωσης, ήτοι 480 ευρώ (400Χ12Χ10%) 8

9 Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους αποτυχόντες µετά το τέλος της δηµοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί µε άλλη ποσοστού ίσου µε το 10 % της τιµής του επιτευχθέντος µισθώµατος υπολογιζόµενου τουλάχιστον για ένα έτος µίσθωσης. Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει καταρχήν: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης β) Τον εκδότη γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δ) Τον αριθµό της εγγύησης ε) το ποσό των 480 ευρώ που καλύπτει η εγγύηση στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του πλειοδότη υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) τους όρους ότι: 1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΠΛ-ΜΓΙΚ που διενεργεί το ιαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε 3 ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή της. 3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών µηνών από την εποµένη της ηµέρας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού σαν απαράδεκτες. Άρθρο 15 Μονοµερής Λύση Σύµβασης 9

10 15.1. Η ΠΛ-ΜΓΙΚ µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του.σ., να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση µίσθωσης, όταν παρουσιαστούν σοβαροί λειτουργικοί λόγοι Η λύση της Σύµβασης θα γίνει ύστερα από προειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται µε απόδειξη στο µισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λύση της σύµβασης Ο µισθωτής δεν µπορεί ν αξιώσει αποζηµίωση από τη λύση αυτή της σύµβασης και δικαιούται µόνο την απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής, την ανάληψη του αναλόγου µισθώµατος. Άρθρο 16 Υποχρεώσεις Μισθωτή Η εκµίσθωση περιορίζεται µόνο σε ορισµένο χώρο του ισογείου της ΠΛ-ΜΓΙΚ όπου θα είναι εγκατεστηµένο το Κυλικείο καθώς επίσης µπορεί να γίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον εξωτερικό χώρο µόνο όπου είναι διαµορφωµένο δάπεδο και όχι χώρος πρασίνου. Τους χώρους αυτούς ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει λάβει γνώση πριν από την υποβολή της προσφοράς του. Οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην αίθουσα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΠΛ-ΜΓΙΚ για τη φύλαξη των οποίων ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση ή προσθήκη νέων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή Ο ανάδοχος (µισθωτής) καµία αντίρρηση δεν µπορεί να προβάλλει σε περίπτωση χρησιµοποίησης της αίθουσας από τη ΠΛ-ΜΓΙΚ για διάφορες συγκεντρώσεις του προσωπικού, εορταστικές εκδηλώσεις, οµιλίες, κλπ., σε οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα Ο µισθωτής εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, θα πρέπει να λειτουργεί το Κυλικείο και να εξυπηρετεί τον υποκείµενο (ελεγχόµενο) χώρο των αιθουσών σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις της ΠΛ-ΜΓΙΚ Για κάθε πρόβληµα που τυχόν θα παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του χώρου λειτουργίας του Κυλικείου, ο µισθωτής θα απευθύνεται αµέσως 10

11 προφορικά κατ αρχήν στα αρµόδια τµήµατα της ΠΛ. Μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις που αδυνατεί αυτός να τις επιλύσει, τότε ο µισθωτής θα απευθύνεται εγγράφως στα αρµόδια τµήµατα Το Κυλικείο θα λειτουργεί υποχρεωτικά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, των εκθεσιακών χώρων και των εργαστηρίων Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να εξοπλίσει το Κυλικείο µε τα απαραίτητα σκεύη (ποτήρια, φλιτζάνια, κλπ) τα οποία θα είναι σύγχρονα και καλής εµφάνισης να τα διατηρεί και να τα συντηρεί σε πλήρη επάρκεια και καλή κατάσταση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Κυλικείου να παραλάβει µε πρωτόκολλο ολόκληρο τον εξοπλισµό της αίθουσας και του Κυλικείου, καθίσταται δε υπεύθυνος για κάθε µετέπειτα φθορά αυτού από υπαιτιότητά του ή των οργάνων αυτού, την οποία θα κρίνει αρµόδια Επιτροπή της ΠΛ-ΜΓΙΚ Σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί καθαρούς τους χώρους του Κυλικείου καθώς επίσης και τις τουαλέτες που χρησιµοποιούνται από το Κυλικείο Ο ανάδοχος θα παρασκευάζει στο Κυλικείο και θα προσφέρει αφεψήµατα, διάφορα γλυκίσµατα, αναψυκτικά και κρύα σάντουιτς, µη επιτρεποµένης της χρήσης ψησταριάς Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να έχει αναρτηµένο, σε εµφανές σηµείο του Κυλικείου, πλήρη τιµοκατάλογο όλων των ειδών που προσφέρει. Για κάθε είδος που προµηθεύεται για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κυλικείου, πρέπει να εφοδιάζεται απαραίτητα µε το αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς. Για τυχόν είδη τα οποία δεν θα συνοδεύονται από τιµολόγια αγοράς, την απόλυτη ευθύνη εξ ολοκλήρου ο µισθωτής υποκείµενος στις από το Νόµο προβλέψιµες κυρώσεις. Καθ όλη τη διάρκεια εκµετάλλευσης του Κυλικείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις των Αγορανοµικών, Υγειονοµικών και ηµοτικών Αρχών, καθώς και τις εντολές που δίνονται σ αυτόν εγγράφως και προφορικώς. 11

12 Άρθρο 17 Λοιποί όροι Απαγορεύεται στον ανάδοχο η ολική ή µερική παραχώρηση της εκµετάλλευσης του Κυλικείου ή της µίσθωσης σε τρίτους καθώς και η µε οποιονδήποτε τρόπο υπεκµίσθωσή του Για το πρόσθετο και αρχικό προσωπικό του συµπεριλαµβανοµένου και του ιδίου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει την εργοδοτική προσφορά υπέρ ΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική επιβάρυνση υπέρ τρίτων ή φόρο προς το ηµόσιο. Το προσωπικό αυτό δεν θα έχει καµία σχέση υπαλληλική ή εργατική µε την ΠΛ-ΜΓΙΚ Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιαστεί από αρµόδιες υπηρεσίες άδεια του Κυλικείου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης θα υπόκειται στον προβλεπόµενο έλεγχο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας που απαιτεί τη σχετική άδεια της αυτής Αρχής Ο µισθωτής θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα κάλυψης µε παροχή υπηρεσιών catering του συνόλου των εκδηλώσεων στους χώρους του αιθρίου και του αµφιθεάτρου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται µε εξωτερικό catering για την κάλυψη των εκδηλώσεων, τότε θα πρέπει η επιλογή του να γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΛ-ΜΓΙΚ. Άρθρο 18 Έλεγχος & Επιβολή ποινών-εκπτώσεις 18.1 Τον έλεγχο, για την πιστή εφαρµογή των όρων της διακήρυξης θα κάνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΠΛ-ΜΓΙΚ. Σε περίπτωση παράβασης 12

13 οιουδήποτε όρου της σύµβασης από µέρους του αναδόχου, οι ανωτέρω υπηρεσίες της ΠΛ-ΜΓΙΚ, µπορούν να εισηγηθούν στον Πρόεδρο του.σ. της ΠΛ-ΜΓΙΚ, την επιβολή χρηµατικής ποινής µέχρι 500 ευρώ για πρώτη φορά και µέχρι 800 ευρώ για τις επόµενες. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από τον Πρόεδρο του.σ. της ΠΛ-ΜΓΙΚ και κοινοποιούνται στον µισθωτή Εάν ο µισθωτής, παρά την επιβολή των παραπάνω ποινών εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της σύµβασης, µπορεί το ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση του Προέδρου να τον κηρύξει έκπτωτο ή να µην ανανεώσει την ετήσια παράταση και να διατάξει την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης αυτού υπέρ του Οργανισµού. Επίσης να καταγγείλει τη σύµβαση µίσθωσης και να εξώσει αυτόν µε τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Ο διαγωνισµός και η εκµίσθωση του Κυλικείου θα γίνουν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακηρύξεως. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και η τυχόν παράβαση ενός εξ αυτών αποτελεί ουσιαστικό λόγο άµεσου καταγγελίας και λύσης της µίσθωσης. Άρθρο 19 Όσοι πάρουν µέρος στη δηµοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας τους οποίους και αποδέχτηκαν. Άρθρο 20 Πληροφορίες για τη δηµοπρασία και αντίγραφο της ιακήρυξης παρέχονται στα γραφεία της ΠΛ-ΜΓΙΚ (Γ. Παπανδρέου 2-Νεάπολη Λάρισας) τηλ. Επικοινωνίας , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Άρθρο 21 ηµοσίευση της διακήρυξης Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στην εξώθυρα του 13

14 κτιρίου της ΠΛ-ΜΓΙΚ, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ήµου Λαρισαίων και στον διαδικτυακό τόπο του ήµου Λαρισαίων. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί και σε µία τοπική εφηµερίδα. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291 Ταχ. /νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ. Μερέτη 25310-23175 25310-81983 Κοµοτηνή 26-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων ΙΙΙ Α ή ΙΙΙ Β αντίστοιχα εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Πληροφορίες: Ντρετάκη Ελένη Τηλέφωνο: 2631-0 58349 ΦΑΞ: 2631-0 - 25183 Αριθµ. ιακήρυξης 03/2011

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.3/06/2014 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίλοφος 02/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 4723 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 5-5-2015 Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια υλικών συστήµατος αποθήκευσης τύπου ντέξιον, µεταλλικών φοριαµών και επίπλων γραφείου» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα