Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ"

Transcript

1 Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δύν θαηλνύξηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κάο δίλνπλ αθνξκή γηα έλα onthe-road weekend κέζα ζηα έιαηα. Κη επεηδή ζην βνπλό ε απόιαπζε είλαη ζηα κηθξά πξάγκαηα -λα θάλεηο ζηάζε γηα θαθέ, λα αγνξάδεηο ινπθάληθα από αγξηνγνύξνπλν, λα κπαίλεηο ζε έλαλ όκνξθν δεζηό ρώξν θνπξαζκέλνο από ην δξόκν θαη μεπαγηαζκέλνο-, θάλακε ην ιεπηνκεξή ράξηε θαινπέξαζεο ηεο πεξηνρήο. Πξνο πάζαλ ρξήζε θαη απόιαπζε... Ζ ξεζεςηόλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισΐδεο. Ρν εμσηεξηθό ηνπ νγθώδνπο θηηξίνπ θέξλεη ζην λνπ ην κνλαζηεξηαθό ζηηι. Aγαπεκέλνη ρεηκσληάηηθνη πξννξηζκνί, ηα νξεηλά ρσξηά ησλ Ρξηθάισλ, καο έρνπλ θηινμελήζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ. Ξάληα απνιακβάλνπκε ηηο off-road δηαδξνκέο κέζα ζηα έιαηα, ηα παηρλίδηα κε ην ρηόλη ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα, ηηο δεζηέο βξαδηέο γύξσ από αλακκέλα ηδάθηα κε ηζίπνπξν, αρληζηή θαζνιάδα θαη ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ. Κέρξη πξόζθαηα νη επηινγέο γηα δηακνλή πεξηνξίδνληαλ ζηα απιά μελνδνρεία ηεο Διάηεο, ζηνπο πεξηπνηεκέλνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο ζην Ξεξηνύιη θαη ζηα ιηγνζηά δσκάηηα ηνπ Ξύξγνπ Καληάληα, ηνπ μελώλα πνπ ζηέθεη κνλαρηθόο κέζα ζην ειαηόδαζνο ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα. Αθνξκή γηα απηό ην νδνηπνξηθό ζηάζεθε ε είδεζε γηα δύν λέεο μελνδνρεηαθέο αθίμεηο, ην μελνδνρείν Βίγια ζην ρσξηό Ξύξξα θαη ηηο Αρεισΐδεο ζην ρσξηό Θαιιηξξόε. Ρα επηζθεθζήθακε θαη ηα δύν θαη δηαπηζηώζακε πσο όλησο δίλνπλ λέα δηάζηαζε ζε κηα εμόξκεζε ζηελ πεξηνρή. Χηηζκέλα ζε εθπιεθηηθέο ηνπνζεζίεο, ζπλδπάδνπλ απνκόλσζε από ηα πιήζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ, κε πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηζκό πνπ καο εμέπιεμε επράξηζηα. Ξηζηεύνπκε πσο ε δεκηνπξγία ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαγέλλεζε μεραζκέλσλ ρσξηώλ θαη αλππνκνλνύκε λα έξζεη ην θαινθαίξη γηα λα απνιαύζνπκε δξνζεξέο βνπηηέο ζηελ πηζίλα ησλ Αρεισΐδσλ, κε ζέα ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Γηαζρίζακε ηνλ θάκπν ησλ Ρξηθάισλ έλα ήζπρν θπξηαθάηηθν πξσηλό. Βαξηά ζύλλεθα θάιππηαλ ην ρεηκσληάηηθν νπξαλό ηνλίδνληαο ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ. Ξξνζπεξάζακε ηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο Ξύιεο, ηεο εκπνξηθήο θσκόπνιεο πνπ ρσξίδεη ηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ από απηά ηνπ βνπλνύ, θαη θάλακε ηελ πξώηε ζηάζε ζην κνλόηνμν «Γεθύξη ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίσλα», από ηα πην εληππσζηαθά θαη θαινδηαηεξεκέλα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο κάο απνθάιπςε πσο ζηελ θπξηνιεμία είρακε κόιηο πεξάζεη ηελ «πύιε» γηα ην βαζίιεην ησλ βνπλώλ. Ζ επζεία ηνπ θάκπνπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο απόηνκεο αλεθνξηθέο ζηξνθέο θαη νη απόθξεκλεο νξζνπιαγηέο ηνπ πνξηατθνύ θαξαγγηνύ εμαθάληζαλ από ηα κάηηα καο ηελ εύθνξε πεδηάδα. Ρν θαξάγγη ρσξίδεη ηνλ Θόδηαθα από ηνλ Ίηακν, δύν βνπλά κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε, πνπ δίλεη ζην ηνπίν κνλαδηθή πνιππινθόηεηα. Βνπλίζηα έιαηα ελαιιάζζνληαη κε πδξόβηα πιαηάληα, ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη γπκλέο, βξαρώδεηο πιαγηέο πνπ ζπκίδνπλ ζπρλά ζειεληαθό ηνπίν. Φηάλνληαο ζηελ Διάηε, πξνζγεησζήθακε μαλά ζηε γήηλε πξαγκαηηθόηεηα. Ζ Θπξηαθή είλαη κέξα γηνξηήο γηα ην κηθξό νηθηζκό πνπ απιώλεη ηα ζπίηηα ηνπ ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Ρνπξηζηηθά πνύικαλ γεκίδνπλ αζθπθηηθά ηνλ θεληξηθό δξόκν, ε πιαηεία κεηακνξθώλεηαη ζε ππαίζξην παδάξη παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ν θξενπώιεο «πεξηπνηείηαη» έλα αγξηνγνύξνπλν (πξόζθαηε ιεία) θαη νη κπξσδηέο πνπ μερύλνληαη από ηηο ηαβέξλεο κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ρνξηνθάγνπο λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Ρν ζθεληθό ζπκπιεξώλνπλ θαθεηέξηεο, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα γεκάηα μύιηλα αληηθείκελα θαη βάδα κε γιπθά θνπηαιηνύ. αθόκα θαη ην βελδηλάδηθν (πξνζνρή: ην κνλαδηθό ηεο πεξηνρήο) έρεη ηηο αληιίεο ζηνιηζκέλεο κε γθιίηζεο θαη μύιηλεο θνπηάιεο, αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ θάπνηε μπινγιύπηεο. Γελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηο πσο ε Διάηε είλαη ην πην δσληαλό θαη αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθά ρσξηό ηεο πεξηνρήο. Ρν παιηό κνλόηνμν γεθύξη ηεο Ξύιεο νξηνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο αλάβαζεο πξνο ηε λόηηα Ξίλδν, πξνζθέξνληαο ην κνλαδηθό

2 πέξαζκα ηνπ αθξηζκέλνπ Ξνξηαΐηηθνπ πνηακνύ. Ρν ηξαπέδη ηνπ πηθλίθ κηιάεη από κόλν ηνπ... Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο πξνο ην Ξεξηνύιη, ην ηνπίν θεξδίδεη ηνλ επηζθέπηε: ηα ππθλά δάζε δηαθόπηνληαη από ιηβάδηα θαη ν δξόκνο ράλεηαη κέζα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ πξάζηλνπ. Δδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηιηπνύηεηνπ ρηνλνδξνκηθνύ, αιιά θαη ηα θέληξα νξεηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα θαη ηππαζία κέζα ζηα έιαηα. Διάρηζηα ρηιηόκεηξα κεηά θηάλνπκε ζην Ξεξηνύιη. Ξνιινί από ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ νινθιεξώλνπλ ηελ πεξηήγεζή ηνπο εδώ, εκείο όκσο ζθνπεύνπκε λα κπνύκε βαζηά ζηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θη έηζη ζπλερίδνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζην Λεξατδνρώξη. Γηαζρίδνπκε ην «θαξάγγη ηεο Κάλαο» πεξλώληαο από ην πέηξηλν «Γεθύξη ηεο Γξηάο» (ν ζξύινο ιέεη πσο γηα λα ζηεξηώζεη, «ρηίζηεθε» ζηα ζεκέιηά ηνπ κηα γξηά δεηηάλα) θαη πεξλάκε από ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ ζεκεηώλνληαο θξπκκέλεο δηαδξνκέο γηα αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο εμνξκήζεηο. Όπσο απηή ζην δαζηθό δξόκν πνπ ζπλδέεη ην ρσξηό κε ηελ Ξύξξα, πεξλώληαο από έλα πέηξηλν γεθύξη θη έλαλ εγθαηαιεηκκέλν λεξόκπιν. Ξξνο ην παξόλ, ζπλερίδνπκε ηελ θιαζηθή δηαδξνκή, θάλνληαο κηα ζύληνκε ζηάζε ζηε ζέζε Ρζνύθα, γηα λα επηζθεθζνύκε ηε ιηζόθηηζηε εθθιεζία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πνπ ρηίζηεθε ην Έρεη αξρίζεη λα λπρηώλεη ηελ ώξα πνπ θηάλνπκε ζηελ Ξύξξα θαη ε θσηηζκέλε είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ Βίγια θαληάδεη σο «πύιε παξαδείζνπ» κεηά ηελ πνιύσξε νδήγεζε. Ξαξθάξνπκε ην απηνθίλεην ζηελ είζνδν θαη παίξλνπκε βαζηέο αλάζεο, απνιακβάλνληαο ηελ απόιπηε εξεκία ηνπ ηνπίνπ, επράξηζηε αιιαγή κεηά ηελ πνιπθνζκία ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο θαη ην ζπλσζηηζκό ησλ πνύικαλ ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα. Πην θαζηζηηθό κε ηνπο αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο θαη ην αλακκέλν ηδάθη δνθηκάδνπκε έλα θιηηδάλη θαπηή ζνθνιάηα πξηλ απνζπξζνύκε ζηα δσκάηηά καο: δεζηά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο, ηδάθη, δηαθξηηηθή δηαθόζκεζε ζε γήηλνπο ηόλνπο θαη κηθξά παξάζπξα κε ζέα ζηα βνπλά. Ρν επόκελν πξσί κάο βξίζθεη λα απνιακβάλνπκε έλα ρνξηαζηηθό πξσηλό κε ηνπηθά πξντόληα ζηελ ειηόινπζηε ηξαπεδαξία. Ρα παξάζπξα ραξίδνπλ αλεκπόδηζηε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα. Γηαπηζηώλνπκε πσο ην μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθό ζεκείν: εύθνιε πξόζβαζε από ηνλ θεληξηθό δξόκν, άλεην πάξθηγθ, ην ρσξηό ζηα πόδηα ηνπ θαη ν αλνηρηόο νξίδνληαο κε ηηο βνπλνθνξθέο ιεηηνπξγεί σο θπζηθό αγρνιπηηθό, εμαθαλίδνληαο ηελ θνύξαζε από ην ζώκα θαη ην κπαιό. Κε αλαλεσκέλε δηάζεζε μαλακπαίλνπκε ζην απηνθίλεην, έηνηκνη λα «θαηαπηνύκε» ρηιηόκεηξα δηαδξνκήο. Αλνηρηά παξάζπξα θαη βνύξ! νδεγώληαο ζην ειαηόδαζνο Ηδαληθό γηα θαθεδάθη κε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα, ην κπαιθόλη ηεο Βίγιαο. Κηα πξώηε ζηάζε ζην κνλαρηθό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζ' έλα βξάρν κε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αγλαληέςνπκε ηελ αιιεινπρία ησλ θνξπθώλ. Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο ζα αλαγθαζηνύκε λα θάλνπκε αξθεηέο αθνύζηεο «παύζεηο». Γηαζηαπξσλόκαζηε κε ειάρηζηα απηνθίλεηα, αιιά πώο λα πξνζπεξάζεηο ηηο αγειάδεο πνπ πεξπαηνύλ λσρειηθά ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ θαη ηα θαηζίθηα πνπ ιηάδνληαη μαπισκέλα ζην νδόζηξσκα; Ξξνζπεξλάκε ρσξηά κε θιεηζηά ζπίηηα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα πιεζηάζνπκε ηηο όρζεο ηνπ Αρειώνπ, ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηε δηαζηαύξσζε γηα Κεζνρώξα. Γηαζρίδνπκε αξγά έλα δύζθνιν ρσκαηόδξνκν, πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά ηηο αγειάδεο λα κεξηάζνπλ, αιιά ην ηνπίν κάο απνδεκηώλεη. Ν δξόκνο πιεζηάδεη αξθεηά ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη ηα ηεξάζηηα πιαηάληα κε ηα θαθεθόθθηλα ρξώκαηα είλαη κηα επράξηζηε αιιαγή κεηά ην θνπι ηνπ έιαηνπ. Νδεγώληαο ζπκβαηηθό απηνθίλεην δελ θαηαθέξακε λα θηάζνπκε κέρξη ηε Κεζνρώξα. Ξάλησο, αλ ζειήζεηε λα θάλεηε ρεηκώλα ηε δηαδξνκή, θξνληίζηε λα ελεκεξσζείηε από ηνπο ληόπηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ. Μαλαβγήθακε ζηε ζηγνπξηά ηεο αζθάιηνπ θαη ζύληνκα θηάζακε ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα, πεξλώληαο από ηε Γέθπξα Αιεμίνπ, γλσζηή ζηνπο ιάηξεο ησλ extreme sports, αθνύ εδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαλό-θαγηάθ. Ρν ηνπίν απνθηνύζε μαλά ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπ θαζώο αλεθνξίδακε πξνο ηελ Θαιιηξξόε. Ν πεηξαζκόο λα βξεζνύκε γξήγνξα ζην θηιόμελν πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισίδεο ήηαλ κεγάινο, δελ κπνξνύζακε όκσο λα παξαιείςνπκε ηελ επίζθεςε ζην ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο πεξηνρήο. Ζ εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ, θνληά ζην ρσξηό Γνιηαλά, είλαη ρηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1150 κέηξσλ θαη θξπκκέλε κέζα ζε έλα ειαηόδαζνο: απνηειεί έλα ζπαληόηαην δείγκα εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, κε ηνπο 12 ηξνύινπο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ Ηεζνύ. Ν γύξσ ρώξνο είλαη ζαπκάζηα δηακνξθσκέλνο κε μύιηλα ηξαπέδηα θαη πάγθνπο από θνξκνύο δέληξνπο - ηδαληθόο γηα αλνημηάηηθα θαη θαινθαηξηλά πηθλίθ.

3 Ρν μελνδνρείν Αρεισΐδεο ήηαλ ε πην επράξηζηε θαηάιεμε ηνπ ηαμηδηνύ. Πε κηα πεξηνρή πνπ κνηάδεη μεραζκέλε από ην ρξόλν, ην ηειεπηαίν πνπ πεξηκέλεηο λα βξεηο αλνίγνληαο ηελ εμώπνξηα είλαη ηνλ άλεην ρώξν ππνδνρήο, κε δηαθόζκεζε αζηηθήο απόρξσζεο. Ρα δσκάηηα εληππσζηάδνπλ κε ηελ άλεζε ηνπ ρώξνπ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαζηζηηθνύ γύξσ από ην ηδάθη. Πθνύξα μύιηλα έπηπια, κεγάια αλαπαπηηθά θξεβάηηα, ξνκαληηθέο πηλειηέο ζηε δηαθόζκεζε, βαξηέο βεινύδηλεο θνπξηίλεο ζηα κηθξά παξάζπξα πνπ θαδξάξνπλ ηα έιαηα. Νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επξύρσξνη, δεζηνί θαη θαιόγνπζηνη ππόζρνληαη ώξεο μεθνύξαζεο κεηά ηελ πεξηπιάλεζε ζηα δάζε. Απνιαύζακε έλα εμαηξεηηθό Πην δξόκν γηα ηνλ Αζπξνπόηακν δείπλν κε ηνπηθά πξντόληα ζηε κεγάιε ηξαπεδαξία κε ην ηδάθη, ην δπλαηό θξαζί βνήζεζε λα θύγεη από πάλσ καο όιε ε θνύξαζε ηεο νινήκεξεο πεξηπιάλεζεο. Ρν επόκελν πξσί μππλήζακε ζ' έλα «ηνπίν ζηελ νκίριε», αιιά βιέπνληαο ηελ -εληππσζηαθή ζε κέγεζνοεμσηεξηθή πηζίλα νλεηξεπηήθακε θαινθαηξηλέο βνπηηέο ζην πνηακίζην λεξό θαη άξαγκα ζηηο μύιηλεο μαπιώζηξεο κε ζέα ζηα έιαηα. Αλππνκνλνύκε όκσο λα δνθηκάζνπκε θαη ην spa (κε ζεξκαηλόκελε εζσηεξηθή πηζίλα, ρακάκ θαη γπκλαζηήξην), ην νπνίν εηνηκάδεηαη ππξεησδώο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ. Ξαίξλνληαο ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, παξαηεξήζακε ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο πνπ γίλνληαη ζηνλ Ξύξγν Καληάληα (ν μελώλαο δηέζεηε κέρξη ηώξα κόλν 16 δσκάηηα). Ξξνεηνηκαδόκαζηε ινηπόλ γηα εμνξκήζεηο ζηνλ Αζπξνπόηακν θαη έρνπκε ιόγνπο λα πηζηεύνπκε πσο ε μελνδνρεηαθή αλάπηπμε ζα δσληαλέςεη ηα γύξσ ρσξηά θαη ζα ηνλώζεη ηελ θαηάηαμε ηεο πεξηνρήο ζηε ιίζηα ησλ νξεηλώλ ηαμηδησηηθώλ πξννξηζκώλ. ΕΛΑΣΙ-ΠΕΡΣΟΤΛΙ-ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ ΠΤΞΙΔΑ Δπράξηζηα ξεηξό ζεκείν ζηνλ μελώλα Βίγια, ην κηθξό θαζηζηηθό, ζηνλ όξνθν όπνπ βξίζθνληαη ηα δσκάηηα. Κωδικός κλήζης πώο ζα θηάζεηε Ρα Ρξίθαια απέρνπλ 330 ρικ. από ηελ Αζήλα θαη 215 ρικ. από ηε Θεζζαινλίθε. Από ηα Ρξίθαια, ε Ξύιε (δσληαλή θσκόπνιε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζηα νξεηλά ρσξηά) απέρεη 18 ρικ., ε Διάηε 34, ην Ξεξηνύιη 48 θαη ε Θαιιηξόε 80 ρικ. πνύ ζα κείλεηε Ελαηη Αξρνληηθό Ρζηκπόλε Ξέηξηλν θηίξην ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ρσξηνύ (71422, από 70 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γηακάλδεο Ξαξαδνζηαθνύ ύθνπο θηίξην ζε ήζπρε γσληά ηνπ ρσξηνύ (71749, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Κηθξή 'Αξθηνο Λένο μελώλαο κε ξνκαληηθή αηκόζθαηξα (71777, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Ρα Ξέηξηλα Ππγθξόηεκα ηεζζάξσλ θηηξίσλ (αζθαιώο πεηξόθηηζηα) ζε ζαπκάζην θπζηθό πεξηβάιινλ (71712, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Περηούλι Αξρνληηθό Γηβάλε Ξέηξα θαη μύιν θπξηαξρνύλ ζηε δηαθόζκεζε ησλ άλεησλ δσκαηίσλ (91252, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Αξρνληηθό Χαηδεγάθε Αλαπαιαησκέλν αξρνληηθό κε επηβιεηηθή δηαθόζκεζε θαη ηεξάζηην θήπν κε έιαηα ( , από 190 ην δίθιηλν κε εκηδηαηξνθή). Μελώλαο Ξαπαγηάλλε Κεγάιν πέηξηλν θηίζκα, κε δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα (91177, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Νεραϊδοχώρι Παιέ Καγθηώζε Ξξνζεγκέλνο μελώλαο κε ζέα ζην ειαηόδαζνο (91150, από 75 ην δίθιηλν κε πξσηλό) Πύρρα Βίγια Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ, νινθαίλνπξηνο μελώλαο κε εμαηξεηηθή ζέα ζηηο πιαγηέο ηνπ Θόδηαθα. 'Αλεηα δσκάηηα κε ηδάθη θαη ελδηαθέξνπζα δηαθόζκεζε πνπ ζπλδπάδεη ην παξαδνζηαθό ύθνο κε ξνκαληηθέο πηλειηέο. δεζηό θαζηζηηθό θαη εζηηαηόξην κε πινύζην κελνύ (αγξηνθνύλειν κε θαξύδηα, ειάθη ζηηθάδν κε θαξακεισκέλα δακάζθελα, θνηόπνπιν κε ζάιηζα από παληδάξηα, αξλάθη κε κεισκέλα θάζηαλα, δπκσηό ςσκί θαη γαινηύξη από ηε κηθξή παξαγσγή ηνπ ρσξηνύ). Όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη, ην πξσηλό θαη ηα γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζηελ άλεηε βεξάληα κε ζέα ζηηο βνπλνπιαγηέο (91400, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Δύραξηο Απιόο μελώλαο κε άλεηα δσκάηηα ( 91110, από 65 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Τρία Ποηάμια Ξύξγνο Καληάληα

4 Ξέηξηλα θηίξηα θξπκκέλα κέζα ζηα έιαηα, πξνζεγκέλε δηαθόζκεζε θαη εζηηαηόξην κε ηνπηθέο γεύζεηο. ( , από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Καλλιρρόη Αρεισΐδεο Μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε πξηλ από έλα ρξόλν θαη θηινδνμεί λα δώζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. Ξέηξηλα θηίξηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απιώλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα έθηαζε κε έμππλα δηακνξθσκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο (εληππσζηαθά ηα ρεηξνπνίεηα μύιηλα θαζηζηηθά). Ζ κεγάιε εμσηεξηθή πηζίλα (κε θξπζηάιιηλν πνηακίζην λεξό) πεξηβάιιεηαη από μύιηλν ληεθ θαη ππαίζξην κπαξ, ελώ ζύληνκα ζα είλαη έηνηκν θαη ην spa πνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα, γπκλαζηήξην θαη ρακάκ. Ρα πεξηζζόηεξα δσκάηηα δηαζέηνπλ άλεην θαζηζηηθό κε ηδάθη, κεξηθά θαη ζνθίηα κε επηπιένλ θξεβάηηα. Κηθξό αιιά αηκνζθαηξηθό ην θαζηζηηθό θαη κεγάιε ηξαπεδαξία όπνπ εθηόο από ην πξσηλό ζεξβίξνληαη θαη γεύκαηα κε παξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ ( , από 130 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γπξίδνληαο από ηελ Διάηε, θάηη ζα πάξεηε καδί ζαο από ηα ηνπηθά πξντόληα: ε πνηθηιία ηνπο γίλεηαη όιν θαη πην ελδηαθέξνπζα. πνύ ζα θάηε Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ζηηο ηαβέξλεο Θαιακαξάο (νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα θαη ζπεζηαιηηέ κε αγξηνγνύξνπλν θαη θπλήγη - δνθηκάζηε παζηίηζην κε θξέαο ειαθηνύ θαη θεθηέδεο κε θηκά δαξθαδηνύ), Θαλάβηα (λέα άθημε ζηελ πεξηνρή κε ελδηαθέξνληα πηάηα ηνπηθήο θνπδίλαο), Ξαλζέινηλνο (θαιαίζζεην πεξηβάιινλ, πινύζηα θάβα). Ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ζα βξείηε ζην wine restaurant Γεηπλνζνθηζηήο: ιίγα ηξαπέδηα, απαιόο θσηηζκόο, πινύζηεο ζαιάηεο θαη εληππσζηαθή ιίζηα θξαζηώλ. Πην Ξεξηνύιη ζα βξείηε ηηο ηαβέξλεο Ρν Ιεκέξη ηνπ Βαζίιε (ηνπηθέο γεύζεηο κε έκθαζε ζην θξέαο θαη ηηο πίηεο), Ζ Ραβέξλα ηνπ Ξαλαγηώηε (κεγάιε ζάια θαη ηδακέληα βεξάληα κε παλνξακηθή ζέα), Ξεξηνύιη θαη Ονύγα. Ξιεζηάδνληαο ζηελ Θαιιηξξόε ζα ζπλαληήζεηε κηα δηαζηαύξσζε ζηα αξηζηεξά πνπ νδεγεί ζηε Κειηά Αζπξνπνηάκνπ. Πηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ζα δνθηκάζεηε παξαδνζηαθέο γεύζεηο ζηελ ηαβέξλα Ρν Ξέηξηλν (ρσξηάηηθεο πίηεο θαη άγξηεο πέζηξνθεο από ηνλ Αζπξνπόηακν). Θαιό θαγεηό ζα βξείηε θαη ζηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ Βίγια, Αξρνληηθό Χαηδεγάθε, Ξύξγνο Καληάληα, Αρεισΐδεο. all-day ζηέθηα Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ην θαθέ Θερξί πξνζθέξεη θηιηθή αηκόζθαηξα θαη 32 δηαθνξεηηθά είδε ζνθνιάηαο (δνθηκάζηε βεινύδηλε θξέκα κε ζπόξνπο θνπθνπλαξηνύ θαη θινύδα ιεκνληνύ, παγσηό πεξηρπκέλν κε δεζηή ζνο θαη θνληί ζνθνιάηαο κε πνηθηιία κπηζθόησλ). Ρν θαθέ Θνύθνο (κε αλαλεσκέλε δηαθόζκεζε) θαη ην θαθέθιακπ Θξύπηε είλαη νη θαιύηεξεο πξνηάζεηο γηα απνγεπκαηηλό θαθέ ή βξαδηλό πνηό. Ρν κπαξ Αξθνύδα νξγαλώλεη ηα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα βξαδηέο ηδαδ. αγνξέο Πηελ πιαηεία ηεο Διάηεο ζηήλεηαη θάζε Πάββαην θαη Θπξηαθή έλα ππαίζξην παδάξη κε ηνπηθά πξντόληα. Πηα θνπθιίζηηθα μύιηλα πεξίπηεξα ζα βξείηε βάδα κε κέιη θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ζηνηβαγκέλα κε ράξε δίπια ζε αξσκαηηθά βόηαλα, ηξαραλά, θαξύδηα θαη θάζηαλα. Κπνξείηε επίζεο λα ςσλίζεηε ζπλζέζεηο κε απνμεξακέλα ινπινύδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηεθάληα. Ρνπηθέο γεύζεηο ζα βξείηε θαη ζην Ππλεηαηξηζκό Γπλαηθώλ Ξεξηνπιίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζ' έλα όκνξθν μύιηλν θηίξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ. Ρν Ιίθλν - Φπζηθά Διιεληθά Ξαξαδνζηαθά Ξξντόληα, ζηνλ παξάδξνκν ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα απιό θαηάζηεκα. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε ηζίπνπξν δηπιήο απόζηαμεο, ιηθέξ θαη καξκειάδεο -ελλνείηαη ρσξίο ζπληεξεηηθά- κέιη αγξηνινύινπδσλ θαη θσλνθόξσλ, καληηάξηα θαη ιηαζηέο ληνκάηεο ζε βάδα κε ιάδη, βόηαλα θαη αθεςήκαηα, θπζηθά θαιιπληηθά θαη ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα. Δπίζεο, βηβιία γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο θαη ράξηεο. Ν 'Αγγεινο Πηλάλεο (πνπ δεκηνύξγεζε πξηλ από ιίγα ρξόληα καδί κε ηε ζύδπγν ηνπ Πκαξάγδα ην «Ιίθλν») είλαη πάληα πξόζπκνο λα ζαο δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πεδνπνξηθέο θαη off-the-road δηαδξνκέο. ( , Πηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Διάηεο, ην κηθξό καγαδί κε ηελ ηακπέια «Θξεαηαγνξά ν Ξέηξνο - 'Αγξηα Εώα» ζα ζαο μελαγήζεη ζηηο «θπλεγεηηθέο ζπλήζεηεο» ηεο πεξηνρήο. Εεηήζηε από ηνλ ηδηνθηήηε Ξέηξν Θεραγηά ζπληαγέο γηα δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν, ειάθη, θαζηαλό, θαη αγνξάζηε θιαζηθά ινπθάληθα Ρξηθάισλ κε πξάζν θαη κπξσδηθά ή γεπζηηθόηαηα ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ ( ). Γηα απζεληηθέο μπιόγιππηεο δεκηνπξγίεο πεξάζηε από ην εξγαζηήξην ηνπ 'Αγγεινπ, πνπ βξίζθεηαη θαη απηό ζην θέληξν ηεο Διάηεο. Ν λεαξόο 'Αγγεινο Ξαηζηαηδήο ζθαιίδεη ην μύιν δεκηνπξγώληαο αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη εκπλεπζκέλα έξγα ηέρλεο. Ηδηαίηεξα όκνξθνη νη θαζξέθηεο κε ηηο μύιηλεο θνξλίδεο ( , 71778).

5 δξαζηεξηόηεηεο Πε κηα δαζσκέλε πιαγηά ηνπ Θόδηαθα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 1300 κ. βξίζθεηαη από ην 1983 ην κηθξό ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο. Πηελ πίζηα Αίζηθνο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1100 κ. ιεηηνπξγεί ζπξόκελνο αλαβαηήξαο θαη ελαέξηνο δηζέζηνο αλαβαηήξαο κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 600 αηόκσλ αλά ώξα. Πηε βάζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θαη ζηελ θνξπθή ηνπ αλαβαηήξα ιεηηνπξγνύλ κηθξέο θαθεηέξηεο-ζαιέ. Πίγνπξα ην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Ξεξηνπιίνπ δελ κπαίλεη εύθνια ζηε ιίζηα ησλ θαλαηηθώλ ζθηέξ, σζηόζν νη δξαζηεξηόηεηεο εδώ ζα ζαο θάλνπλ λα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ ώξα ζαο. Ζ κηθξή ζε δηαζηάζεηο πίζηα δηεπθνιύλεη αθάληαζηα ηελ εθκάζεζε αξραξίσλ θαη παηδηώλ. Ξξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο δηαδξνκέο κε snowmobile, ζθη δξόκσλ αληνρήο θαη ρηνλνξαθέηεο. Ρα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα δηνξγαλώλνληαη ζπρλά ππαίζξηα πάξηη, όπνπ ηεξάζηηεο δάδεο θσηίδνπλ ηα ρηνληζκέλα ηνπία. Δλδηαθέξνπζεο πεξηεγήζεηο ζε αλεμεξεύλεηα κνλνπάηηα ηεο πεξηνρήο ζα απνιαύζεηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ηνπ Magic Sport, ηνπ γξαθείνπ ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρεη έληνλε δξάζε ζηελ πεξηνρή. Κε άινγα θαη ηελ ππεύζπλε θαζνδήγεζε ηνπ Θνδσξή Κπξίδε θαη ηνπ Λίθνπ Νηθνλόκνπ, ζα αθνινπζήζεηε δαζηθά κνλνπάηηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δθηόο από ηελ ηππαζία, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε ηνμνβνιία, βόιηεο κε mountain bike, νξεηβαζία θαη πεδνπνξία πάλσ ζε παιηά θαιληεξίκηα θαη βαηά κνλνπάηηα. Highlight ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ, νη ιηγόιεπηεο ζηάζεηο γηα λα καδέςεηε λνζηηκόηαηα θξέζθα καληηάξηα ( , tip - on the road Νδεγώληαο από ηελ Θαιιηξξόε πξνο ηελ Θαζηαληά, είρακε κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαξδηά ηνπ ειαηόδαζνπο. Ν δξόκνο βξίζθεηαη ζην βάζνο κηαο ραξάδξαο θαη έρεη ειάρηζηε θίλεζε, θπξίσο από θνξηεγά πνπ ηνλ δηαζρίδνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ Θαιακπάθα. Πηα αξηζηεξά βξίζθεηαη ε πεξηνρή πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο «Κόληκν Θαηαθύγην 'Αγξησλ Εώσλ», θαη ε νκίριε πνπ έπεθηε βαξηά ήηαλ εύθνιν λα δεκηνπξγήζεη θαληαζηώζεηο γηα αξθνύδεο πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο βόιηα... Μαθληθά, κεηά από κηα απόηνκε ζηξνθή, ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα ζηα αξηζηεξά ηνπ δξόκνπ θαη ζηα δεμηά δύν κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο παηδηθνύ παξακπζηνύ: απισκέλε κπνπγάδα, έλαο κηθξόο ιαραλόθεπνο, θσηηζκέλα παξάζπξα, ηνύθεο θαπλνύ από ηελ θακηλάδα. Ππξώμακε απαιά ηελ μύιηλε πόξηα θαη βξεζήθακε ζην βαζίιεην-ηαβέξλα ηεο θπξίαο Ραζίαο: ιίγα ηξαπέδηα κε μύιηλνπο πάγθνπο, κηα ηζίγθηλε μπιόζνκπα ζην θέληξν, ζηα ξάθηα βάδα κε κέιη θαη ην απαξαίηεην κπνπθάιη κε ην ηζίπνπξν. Απνιαύζακε κηα ρνξηαζηηθή θαζνιάδα θη έλα πηάην πεληαλόζηηκα ινπθάληθα. «Αύξην ζα καδέςσ ρόξηα λα θάλσ ρνξηόπηηα» καο είπε ε Ραζία ηελ ώξα πνπ πιεξώλακε (ζε ηηκέο πξνεγνύκελνπ αηώλα). Γπζηπρώο ηελ επόκελε εκέξα νη επηινγέο καο πεξηνξίδνληαλ ζηα θαζηθνπληάδηθα ηεο Δζληθήο... Ζ ηαβέξλα ηεο Ραζίαο βξίζθεηαη ιίγα ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ Θαιιηξξόε ζηε ζέζε Θνπθνπθιί. Δίλαη αλνηρηή θαζεκεξηλά όιν ην ρξόλν θαη πξνζθέξεη απιό θαη λόζηηκν θαγεηό ζε δεζηό πεξηβάιινλ. Ειέλε Οηθνλνκνπνύινπ

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa

Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa Παποςζίαζη για ηο: INCENTIVE TRIP South Africa 30 September 11 October, 2009 Ρν παξόλ πξνεηνηκάζηεθε από ηελ: Erasmus Conferences Tours & Travel S.A. Kolofontos 1 & Δvridikis St, 161 21 Athens Greece Ρel:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ.

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα