Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ"

Transcript

1 Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δύν θαηλνύξηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κάο δίλνπλ αθνξκή γηα έλα onthe-road weekend κέζα ζηα έιαηα. Κη επεηδή ζην βνπλό ε απόιαπζε είλαη ζηα κηθξά πξάγκαηα -λα θάλεηο ζηάζε γηα θαθέ, λα αγνξάδεηο ινπθάληθα από αγξηνγνύξνπλν, λα κπαίλεηο ζε έλαλ όκνξθν δεζηό ρώξν θνπξαζκέλνο από ην δξόκν θαη μεπαγηαζκέλνο-, θάλακε ην ιεπηνκεξή ράξηε θαινπέξαζεο ηεο πεξηνρήο. Πξνο πάζαλ ρξήζε θαη απόιαπζε... Ζ ξεζεςηόλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισΐδεο. Ρν εμσηεξηθό ηνπ νγθώδνπο θηηξίνπ θέξλεη ζην λνπ ην κνλαζηεξηαθό ζηηι. Aγαπεκέλνη ρεηκσληάηηθνη πξννξηζκνί, ηα νξεηλά ρσξηά ησλ Ρξηθάισλ, καο έρνπλ θηινμελήζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ. Ξάληα απνιακβάλνπκε ηηο off-road δηαδξνκέο κέζα ζηα έιαηα, ηα παηρλίδηα κε ην ρηόλη ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα, ηηο δεζηέο βξαδηέο γύξσ από αλακκέλα ηδάθηα κε ηζίπνπξν, αρληζηή θαζνιάδα θαη ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ. Κέρξη πξόζθαηα νη επηινγέο γηα δηακνλή πεξηνξίδνληαλ ζηα απιά μελνδνρεία ηεο Διάηεο, ζηνπο πεξηπνηεκέλνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο ζην Ξεξηνύιη θαη ζηα ιηγνζηά δσκάηηα ηνπ Ξύξγνπ Καληάληα, ηνπ μελώλα πνπ ζηέθεη κνλαρηθόο κέζα ζην ειαηόδαζνο ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα. Αθνξκή γηα απηό ην νδνηπνξηθό ζηάζεθε ε είδεζε γηα δύν λέεο μελνδνρεηαθέο αθίμεηο, ην μελνδνρείν Βίγια ζην ρσξηό Ξύξξα θαη ηηο Αρεισΐδεο ζην ρσξηό Θαιιηξξόε. Ρα επηζθεθζήθακε θαη ηα δύν θαη δηαπηζηώζακε πσο όλησο δίλνπλ λέα δηάζηαζε ζε κηα εμόξκεζε ζηελ πεξηνρή. Χηηζκέλα ζε εθπιεθηηθέο ηνπνζεζίεο, ζπλδπάδνπλ απνκόλσζε από ηα πιήζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ, κε πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηζκό πνπ καο εμέπιεμε επράξηζηα. Ξηζηεύνπκε πσο ε δεκηνπξγία ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαγέλλεζε μεραζκέλσλ ρσξηώλ θαη αλππνκνλνύκε λα έξζεη ην θαινθαίξη γηα λα απνιαύζνπκε δξνζεξέο βνπηηέο ζηελ πηζίλα ησλ Αρεισΐδσλ, κε ζέα ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Γηαζρίζακε ηνλ θάκπν ησλ Ρξηθάισλ έλα ήζπρν θπξηαθάηηθν πξσηλό. Βαξηά ζύλλεθα θάιππηαλ ην ρεηκσληάηηθν νπξαλό ηνλίδνληαο ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ. Ξξνζπεξάζακε ηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο Ξύιεο, ηεο εκπνξηθήο θσκόπνιεο πνπ ρσξίδεη ηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ από απηά ηνπ βνπλνύ, θαη θάλακε ηελ πξώηε ζηάζε ζην κνλόηνμν «Γεθύξη ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίσλα», από ηα πην εληππσζηαθά θαη θαινδηαηεξεκέλα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο κάο απνθάιπςε πσο ζηελ θπξηνιεμία είρακε κόιηο πεξάζεη ηελ «πύιε» γηα ην βαζίιεην ησλ βνπλώλ. Ζ επζεία ηνπ θάκπνπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο απόηνκεο αλεθνξηθέο ζηξνθέο θαη νη απόθξεκλεο νξζνπιαγηέο ηνπ πνξηατθνύ θαξαγγηνύ εμαθάληζαλ από ηα κάηηα καο ηελ εύθνξε πεδηάδα. Ρν θαξάγγη ρσξίδεη ηνλ Θόδηαθα από ηνλ Ίηακν, δύν βνπλά κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε, πνπ δίλεη ζην ηνπίν κνλαδηθή πνιππινθόηεηα. Βνπλίζηα έιαηα ελαιιάζζνληαη κε πδξόβηα πιαηάληα, ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη γπκλέο, βξαρώδεηο πιαγηέο πνπ ζπκίδνπλ ζπρλά ζειεληαθό ηνπίν. Φηάλνληαο ζηελ Διάηε, πξνζγεησζήθακε μαλά ζηε γήηλε πξαγκαηηθόηεηα. Ζ Θπξηαθή είλαη κέξα γηνξηήο γηα ην κηθξό νηθηζκό πνπ απιώλεη ηα ζπίηηα ηνπ ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Ρνπξηζηηθά πνύικαλ γεκίδνπλ αζθπθηηθά ηνλ θεληξηθό δξόκν, ε πιαηεία κεηακνξθώλεηαη ζε ππαίζξην παδάξη παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ν θξενπώιεο «πεξηπνηείηαη» έλα αγξηνγνύξνπλν (πξόζθαηε ιεία) θαη νη κπξσδηέο πνπ μερύλνληαη από ηηο ηαβέξλεο κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ρνξηνθάγνπο λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Ρν ζθεληθό ζπκπιεξώλνπλ θαθεηέξηεο, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα γεκάηα μύιηλα αληηθείκελα θαη βάδα κε γιπθά θνπηαιηνύ. αθόκα θαη ην βελδηλάδηθν (πξνζνρή: ην κνλαδηθό ηεο πεξηνρήο) έρεη ηηο αληιίεο ζηνιηζκέλεο κε γθιίηζεο θαη μύιηλεο θνπηάιεο, αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ θάπνηε μπινγιύπηεο. Γελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηο πσο ε Διάηε είλαη ην πην δσληαλό θαη αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθά ρσξηό ηεο πεξηνρήο. Ρν παιηό κνλόηνμν γεθύξη ηεο Ξύιεο νξηνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο αλάβαζεο πξνο ηε λόηηα Ξίλδν, πξνζθέξνληαο ην κνλαδηθό

2 πέξαζκα ηνπ αθξηζκέλνπ Ξνξηαΐηηθνπ πνηακνύ. Ρν ηξαπέδη ηνπ πηθλίθ κηιάεη από κόλν ηνπ... Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο πξνο ην Ξεξηνύιη, ην ηνπίν θεξδίδεη ηνλ επηζθέπηε: ηα ππθλά δάζε δηαθόπηνληαη από ιηβάδηα θαη ν δξόκνο ράλεηαη κέζα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ πξάζηλνπ. Δδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηιηπνύηεηνπ ρηνλνδξνκηθνύ, αιιά θαη ηα θέληξα νξεηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα θαη ηππαζία κέζα ζηα έιαηα. Διάρηζηα ρηιηόκεηξα κεηά θηάλνπκε ζην Ξεξηνύιη. Ξνιινί από ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ νινθιεξώλνπλ ηελ πεξηήγεζή ηνπο εδώ, εκείο όκσο ζθνπεύνπκε λα κπνύκε βαζηά ζηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θη έηζη ζπλερίδνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζην Λεξατδνρώξη. Γηαζρίδνπκε ην «θαξάγγη ηεο Κάλαο» πεξλώληαο από ην πέηξηλν «Γεθύξη ηεο Γξηάο» (ν ζξύινο ιέεη πσο γηα λα ζηεξηώζεη, «ρηίζηεθε» ζηα ζεκέιηά ηνπ κηα γξηά δεηηάλα) θαη πεξλάκε από ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ ζεκεηώλνληαο θξπκκέλεο δηαδξνκέο γηα αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο εμνξκήζεηο. Όπσο απηή ζην δαζηθό δξόκν πνπ ζπλδέεη ην ρσξηό κε ηελ Ξύξξα, πεξλώληαο από έλα πέηξηλν γεθύξη θη έλαλ εγθαηαιεηκκέλν λεξόκπιν. Ξξνο ην παξόλ, ζπλερίδνπκε ηελ θιαζηθή δηαδξνκή, θάλνληαο κηα ζύληνκε ζηάζε ζηε ζέζε Ρζνύθα, γηα λα επηζθεθζνύκε ηε ιηζόθηηζηε εθθιεζία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πνπ ρηίζηεθε ην Έρεη αξρίζεη λα λπρηώλεη ηελ ώξα πνπ θηάλνπκε ζηελ Ξύξξα θαη ε θσηηζκέλε είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ Βίγια θαληάδεη σο «πύιε παξαδείζνπ» κεηά ηελ πνιύσξε νδήγεζε. Ξαξθάξνπκε ην απηνθίλεην ζηελ είζνδν θαη παίξλνπκε βαζηέο αλάζεο, απνιακβάλνληαο ηελ απόιπηε εξεκία ηνπ ηνπίνπ, επράξηζηε αιιαγή κεηά ηελ πνιπθνζκία ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο θαη ην ζπλσζηηζκό ησλ πνύικαλ ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα. Πην θαζηζηηθό κε ηνπο αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο θαη ην αλακκέλν ηδάθη δνθηκάδνπκε έλα θιηηδάλη θαπηή ζνθνιάηα πξηλ απνζπξζνύκε ζηα δσκάηηά καο: δεζηά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο, ηδάθη, δηαθξηηηθή δηαθόζκεζε ζε γήηλνπο ηόλνπο θαη κηθξά παξάζπξα κε ζέα ζηα βνπλά. Ρν επόκελν πξσί κάο βξίζθεη λα απνιακβάλνπκε έλα ρνξηαζηηθό πξσηλό κε ηνπηθά πξντόληα ζηελ ειηόινπζηε ηξαπεδαξία. Ρα παξάζπξα ραξίδνπλ αλεκπόδηζηε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα. Γηαπηζηώλνπκε πσο ην μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθό ζεκείν: εύθνιε πξόζβαζε από ηνλ θεληξηθό δξόκν, άλεην πάξθηγθ, ην ρσξηό ζηα πόδηα ηνπ θαη ν αλνηρηόο νξίδνληαο κε ηηο βνπλνθνξθέο ιεηηνπξγεί σο θπζηθό αγρνιπηηθό, εμαθαλίδνληαο ηελ θνύξαζε από ην ζώκα θαη ην κπαιό. Κε αλαλεσκέλε δηάζεζε μαλακπαίλνπκε ζην απηνθίλεην, έηνηκνη λα «θαηαπηνύκε» ρηιηόκεηξα δηαδξνκήο. Αλνηρηά παξάζπξα θαη βνύξ! νδεγώληαο ζην ειαηόδαζνο Ηδαληθό γηα θαθεδάθη κε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα, ην κπαιθόλη ηεο Βίγιαο. Κηα πξώηε ζηάζε ζην κνλαρηθό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζ' έλα βξάρν κε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αγλαληέςνπκε ηελ αιιεινπρία ησλ θνξπθώλ. Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο ζα αλαγθαζηνύκε λα θάλνπκε αξθεηέο αθνύζηεο «παύζεηο». Γηαζηαπξσλόκαζηε κε ειάρηζηα απηνθίλεηα, αιιά πώο λα πξνζπεξάζεηο ηηο αγειάδεο πνπ πεξπαηνύλ λσρειηθά ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ θαη ηα θαηζίθηα πνπ ιηάδνληαη μαπισκέλα ζην νδόζηξσκα; Ξξνζπεξλάκε ρσξηά κε θιεηζηά ζπίηηα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα πιεζηάζνπκε ηηο όρζεο ηνπ Αρειώνπ, ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηε δηαζηαύξσζε γηα Κεζνρώξα. Γηαζρίδνπκε αξγά έλα δύζθνιν ρσκαηόδξνκν, πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά ηηο αγειάδεο λα κεξηάζνπλ, αιιά ην ηνπίν κάο απνδεκηώλεη. Ν δξόκνο πιεζηάδεη αξθεηά ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη ηα ηεξάζηηα πιαηάληα κε ηα θαθεθόθθηλα ρξώκαηα είλαη κηα επράξηζηε αιιαγή κεηά ην θνπι ηνπ έιαηνπ. Νδεγώληαο ζπκβαηηθό απηνθίλεην δελ θαηαθέξακε λα θηάζνπκε κέρξη ηε Κεζνρώξα. Ξάλησο, αλ ζειήζεηε λα θάλεηε ρεηκώλα ηε δηαδξνκή, θξνληίζηε λα ελεκεξσζείηε από ηνπο ληόπηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ. Μαλαβγήθακε ζηε ζηγνπξηά ηεο αζθάιηνπ θαη ζύληνκα θηάζακε ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα, πεξλώληαο από ηε Γέθπξα Αιεμίνπ, γλσζηή ζηνπο ιάηξεο ησλ extreme sports, αθνύ εδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαλό-θαγηάθ. Ρν ηνπίν απνθηνύζε μαλά ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπ θαζώο αλεθνξίδακε πξνο ηελ Θαιιηξξόε. Ν πεηξαζκόο λα βξεζνύκε γξήγνξα ζην θηιόμελν πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισίδεο ήηαλ κεγάινο, δελ κπνξνύζακε όκσο λα παξαιείςνπκε ηελ επίζθεςε ζην ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο πεξηνρήο. Ζ εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ, θνληά ζην ρσξηό Γνιηαλά, είλαη ρηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1150 κέηξσλ θαη θξπκκέλε κέζα ζε έλα ειαηόδαζνο: απνηειεί έλα ζπαληόηαην δείγκα εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, κε ηνπο 12 ηξνύινπο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ Ηεζνύ. Ν γύξσ ρώξνο είλαη ζαπκάζηα δηακνξθσκέλνο κε μύιηλα ηξαπέδηα θαη πάγθνπο από θνξκνύο δέληξνπο - ηδαληθόο γηα αλνημηάηηθα θαη θαινθαηξηλά πηθλίθ.

3 Ρν μελνδνρείν Αρεισΐδεο ήηαλ ε πην επράξηζηε θαηάιεμε ηνπ ηαμηδηνύ. Πε κηα πεξηνρή πνπ κνηάδεη μεραζκέλε από ην ρξόλν, ην ηειεπηαίν πνπ πεξηκέλεηο λα βξεηο αλνίγνληαο ηελ εμώπνξηα είλαη ηνλ άλεην ρώξν ππνδνρήο, κε δηαθόζκεζε αζηηθήο απόρξσζεο. Ρα δσκάηηα εληππσζηάδνπλ κε ηελ άλεζε ηνπ ρώξνπ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαζηζηηθνύ γύξσ από ην ηδάθη. Πθνύξα μύιηλα έπηπια, κεγάια αλαπαπηηθά θξεβάηηα, ξνκαληηθέο πηλειηέο ζηε δηαθόζκεζε, βαξηέο βεινύδηλεο θνπξηίλεο ζηα κηθξά παξάζπξα πνπ θαδξάξνπλ ηα έιαηα. Νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επξύρσξνη, δεζηνί θαη θαιόγνπζηνη ππόζρνληαη ώξεο μεθνύξαζεο κεηά ηελ πεξηπιάλεζε ζηα δάζε. Απνιαύζακε έλα εμαηξεηηθό Πην δξόκν γηα ηνλ Αζπξνπόηακν δείπλν κε ηνπηθά πξντόληα ζηε κεγάιε ηξαπεδαξία κε ην ηδάθη, ην δπλαηό θξαζί βνήζεζε λα θύγεη από πάλσ καο όιε ε θνύξαζε ηεο νινήκεξεο πεξηπιάλεζεο. Ρν επόκελν πξσί μππλήζακε ζ' έλα «ηνπίν ζηελ νκίριε», αιιά βιέπνληαο ηελ -εληππσζηαθή ζε κέγεζνοεμσηεξηθή πηζίλα νλεηξεπηήθακε θαινθαηξηλέο βνπηηέο ζην πνηακίζην λεξό θαη άξαγκα ζηηο μύιηλεο μαπιώζηξεο κε ζέα ζηα έιαηα. Αλππνκνλνύκε όκσο λα δνθηκάζνπκε θαη ην spa (κε ζεξκαηλόκελε εζσηεξηθή πηζίλα, ρακάκ θαη γπκλαζηήξην), ην νπνίν εηνηκάδεηαη ππξεησδώο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ. Ξαίξλνληαο ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, παξαηεξήζακε ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο πνπ γίλνληαη ζηνλ Ξύξγν Καληάληα (ν μελώλαο δηέζεηε κέρξη ηώξα κόλν 16 δσκάηηα). Ξξνεηνηκαδόκαζηε ινηπόλ γηα εμνξκήζεηο ζηνλ Αζπξνπόηακν θαη έρνπκε ιόγνπο λα πηζηεύνπκε πσο ε μελνδνρεηαθή αλάπηπμε ζα δσληαλέςεη ηα γύξσ ρσξηά θαη ζα ηνλώζεη ηελ θαηάηαμε ηεο πεξηνρήο ζηε ιίζηα ησλ νξεηλώλ ηαμηδησηηθώλ πξννξηζκώλ. ΕΛΑΣΙ-ΠΕΡΣΟΤΛΙ-ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ ΠΤΞΙΔΑ Δπράξηζηα ξεηξό ζεκείν ζηνλ μελώλα Βίγια, ην κηθξό θαζηζηηθό, ζηνλ όξνθν όπνπ βξίζθνληαη ηα δσκάηηα. Κωδικός κλήζης πώο ζα θηάζεηε Ρα Ρξίθαια απέρνπλ 330 ρικ. από ηελ Αζήλα θαη 215 ρικ. από ηε Θεζζαινλίθε. Από ηα Ρξίθαια, ε Ξύιε (δσληαλή θσκόπνιε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζηα νξεηλά ρσξηά) απέρεη 18 ρικ., ε Διάηε 34, ην Ξεξηνύιη 48 θαη ε Θαιιηξόε 80 ρικ. πνύ ζα κείλεηε Ελαηη Αξρνληηθό Ρζηκπόλε Ξέηξηλν θηίξην ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ρσξηνύ (71422, από 70 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γηακάλδεο Ξαξαδνζηαθνύ ύθνπο θηίξην ζε ήζπρε γσληά ηνπ ρσξηνύ (71749, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Κηθξή 'Αξθηνο Λένο μελώλαο κε ξνκαληηθή αηκόζθαηξα (71777, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Ρα Ξέηξηλα Ππγθξόηεκα ηεζζάξσλ θηηξίσλ (αζθαιώο πεηξόθηηζηα) ζε ζαπκάζην θπζηθό πεξηβάιινλ (71712, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Περηούλι Αξρνληηθό Γηβάλε Ξέηξα θαη μύιν θπξηαξρνύλ ζηε δηαθόζκεζε ησλ άλεησλ δσκαηίσλ (91252, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Αξρνληηθό Χαηδεγάθε Αλαπαιαησκέλν αξρνληηθό κε επηβιεηηθή δηαθόζκεζε θαη ηεξάζηην θήπν κε έιαηα ( , από 190 ην δίθιηλν κε εκηδηαηξνθή). Μελώλαο Ξαπαγηάλλε Κεγάιν πέηξηλν θηίζκα, κε δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα (91177, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Νεραϊδοχώρι Παιέ Καγθηώζε Ξξνζεγκέλνο μελώλαο κε ζέα ζην ειαηόδαζνο (91150, από 75 ην δίθιηλν κε πξσηλό) Πύρρα Βίγια Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ, νινθαίλνπξηνο μελώλαο κε εμαηξεηηθή ζέα ζηηο πιαγηέο ηνπ Θόδηαθα. 'Αλεηα δσκάηηα κε ηδάθη θαη ελδηαθέξνπζα δηαθόζκεζε πνπ ζπλδπάδεη ην παξαδνζηαθό ύθνο κε ξνκαληηθέο πηλειηέο. δεζηό θαζηζηηθό θαη εζηηαηόξην κε πινύζην κελνύ (αγξηνθνύλειν κε θαξύδηα, ειάθη ζηηθάδν κε θαξακεισκέλα δακάζθελα, θνηόπνπιν κε ζάιηζα από παληδάξηα, αξλάθη κε κεισκέλα θάζηαλα, δπκσηό ςσκί θαη γαινηύξη από ηε κηθξή παξαγσγή ηνπ ρσξηνύ). Όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη, ην πξσηλό θαη ηα γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζηελ άλεηε βεξάληα κε ζέα ζηηο βνπλνπιαγηέο (91400, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Δύραξηο Απιόο μελώλαο κε άλεηα δσκάηηα ( 91110, από 65 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Τρία Ποηάμια Ξύξγνο Καληάληα

4 Ξέηξηλα θηίξηα θξπκκέλα κέζα ζηα έιαηα, πξνζεγκέλε δηαθόζκεζε θαη εζηηαηόξην κε ηνπηθέο γεύζεηο. ( , από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Καλλιρρόη Αρεισΐδεο Μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε πξηλ από έλα ρξόλν θαη θηινδνμεί λα δώζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. Ξέηξηλα θηίξηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απιώλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα έθηαζε κε έμππλα δηακνξθσκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο (εληππσζηαθά ηα ρεηξνπνίεηα μύιηλα θαζηζηηθά). Ζ κεγάιε εμσηεξηθή πηζίλα (κε θξπζηάιιηλν πνηακίζην λεξό) πεξηβάιιεηαη από μύιηλν ληεθ θαη ππαίζξην κπαξ, ελώ ζύληνκα ζα είλαη έηνηκν θαη ην spa πνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα, γπκλαζηήξην θαη ρακάκ. Ρα πεξηζζόηεξα δσκάηηα δηαζέηνπλ άλεην θαζηζηηθό κε ηδάθη, κεξηθά θαη ζνθίηα κε επηπιένλ θξεβάηηα. Κηθξό αιιά αηκνζθαηξηθό ην θαζηζηηθό θαη κεγάιε ηξαπεδαξία όπνπ εθηόο από ην πξσηλό ζεξβίξνληαη θαη γεύκαηα κε παξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ ( , από 130 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γπξίδνληαο από ηελ Διάηε, θάηη ζα πάξεηε καδί ζαο από ηα ηνπηθά πξντόληα: ε πνηθηιία ηνπο γίλεηαη όιν θαη πην ελδηαθέξνπζα. πνύ ζα θάηε Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ζηηο ηαβέξλεο Θαιακαξάο (νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα θαη ζπεζηαιηηέ κε αγξηνγνύξνπλν θαη θπλήγη - δνθηκάζηε παζηίηζην κε θξέαο ειαθηνύ θαη θεθηέδεο κε θηκά δαξθαδηνύ), Θαλάβηα (λέα άθημε ζηελ πεξηνρή κε ελδηαθέξνληα πηάηα ηνπηθήο θνπδίλαο), Ξαλζέινηλνο (θαιαίζζεην πεξηβάιινλ, πινύζηα θάβα). Ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ζα βξείηε ζην wine restaurant Γεηπλνζνθηζηήο: ιίγα ηξαπέδηα, απαιόο θσηηζκόο, πινύζηεο ζαιάηεο θαη εληππσζηαθή ιίζηα θξαζηώλ. Πην Ξεξηνύιη ζα βξείηε ηηο ηαβέξλεο Ρν Ιεκέξη ηνπ Βαζίιε (ηνπηθέο γεύζεηο κε έκθαζε ζην θξέαο θαη ηηο πίηεο), Ζ Ραβέξλα ηνπ Ξαλαγηώηε (κεγάιε ζάια θαη ηδακέληα βεξάληα κε παλνξακηθή ζέα), Ξεξηνύιη θαη Ονύγα. Ξιεζηάδνληαο ζηελ Θαιιηξξόε ζα ζπλαληήζεηε κηα δηαζηαύξσζε ζηα αξηζηεξά πνπ νδεγεί ζηε Κειηά Αζπξνπνηάκνπ. Πηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ζα δνθηκάζεηε παξαδνζηαθέο γεύζεηο ζηελ ηαβέξλα Ρν Ξέηξηλν (ρσξηάηηθεο πίηεο θαη άγξηεο πέζηξνθεο από ηνλ Αζπξνπόηακν). Θαιό θαγεηό ζα βξείηε θαη ζηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ Βίγια, Αξρνληηθό Χαηδεγάθε, Ξύξγνο Καληάληα, Αρεισΐδεο. all-day ζηέθηα Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ην θαθέ Θερξί πξνζθέξεη θηιηθή αηκόζθαηξα θαη 32 δηαθνξεηηθά είδε ζνθνιάηαο (δνθηκάζηε βεινύδηλε θξέκα κε ζπόξνπο θνπθνπλαξηνύ θαη θινύδα ιεκνληνύ, παγσηό πεξηρπκέλν κε δεζηή ζνο θαη θνληί ζνθνιάηαο κε πνηθηιία κπηζθόησλ). Ρν θαθέ Θνύθνο (κε αλαλεσκέλε δηαθόζκεζε) θαη ην θαθέθιακπ Θξύπηε είλαη νη θαιύηεξεο πξνηάζεηο γηα απνγεπκαηηλό θαθέ ή βξαδηλό πνηό. Ρν κπαξ Αξθνύδα νξγαλώλεη ηα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα βξαδηέο ηδαδ. αγνξέο Πηελ πιαηεία ηεο Διάηεο ζηήλεηαη θάζε Πάββαην θαη Θπξηαθή έλα ππαίζξην παδάξη κε ηνπηθά πξντόληα. Πηα θνπθιίζηηθα μύιηλα πεξίπηεξα ζα βξείηε βάδα κε κέιη θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ζηνηβαγκέλα κε ράξε δίπια ζε αξσκαηηθά βόηαλα, ηξαραλά, θαξύδηα θαη θάζηαλα. Κπνξείηε επίζεο λα ςσλίζεηε ζπλζέζεηο κε απνμεξακέλα ινπινύδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηεθάληα. Ρνπηθέο γεύζεηο ζα βξείηε θαη ζην Ππλεηαηξηζκό Γπλαηθώλ Ξεξηνπιίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζ' έλα όκνξθν μύιηλν θηίξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ. Ρν Ιίθλν - Φπζηθά Διιεληθά Ξαξαδνζηαθά Ξξντόληα, ζηνλ παξάδξνκν ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα απιό θαηάζηεκα. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε ηζίπνπξν δηπιήο απόζηαμεο, ιηθέξ θαη καξκειάδεο -ελλνείηαη ρσξίο ζπληεξεηηθά- κέιη αγξηνινύινπδσλ θαη θσλνθόξσλ, καληηάξηα θαη ιηαζηέο ληνκάηεο ζε βάδα κε ιάδη, βόηαλα θαη αθεςήκαηα, θπζηθά θαιιπληηθά θαη ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα. Δπίζεο, βηβιία γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο θαη ράξηεο. Ν 'Αγγεινο Πηλάλεο (πνπ δεκηνύξγεζε πξηλ από ιίγα ρξόληα καδί κε ηε ζύδπγν ηνπ Πκαξάγδα ην «Ιίθλν») είλαη πάληα πξόζπκνο λα ζαο δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πεδνπνξηθέο θαη off-the-road δηαδξνκέο. ( , Πηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Διάηεο, ην κηθξό καγαδί κε ηελ ηακπέια «Θξεαηαγνξά ν Ξέηξνο - 'Αγξηα Εώα» ζα ζαο μελαγήζεη ζηηο «θπλεγεηηθέο ζπλήζεηεο» ηεο πεξηνρήο. Εεηήζηε από ηνλ ηδηνθηήηε Ξέηξν Θεραγηά ζπληαγέο γηα δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν, ειάθη, θαζηαλό, θαη αγνξάζηε θιαζηθά ινπθάληθα Ρξηθάισλ κε πξάζν θαη κπξσδηθά ή γεπζηηθόηαηα ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ ( ). Γηα απζεληηθέο μπιόγιππηεο δεκηνπξγίεο πεξάζηε από ην εξγαζηήξην ηνπ 'Αγγεινπ, πνπ βξίζθεηαη θαη απηό ζην θέληξν ηεο Διάηεο. Ν λεαξόο 'Αγγεινο Ξαηζηαηδήο ζθαιίδεη ην μύιν δεκηνπξγώληαο αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη εκπλεπζκέλα έξγα ηέρλεο. Ηδηαίηεξα όκνξθνη νη θαζξέθηεο κε ηηο μύιηλεο θνξλίδεο ( , 71778).

5 δξαζηεξηόηεηεο Πε κηα δαζσκέλε πιαγηά ηνπ Θόδηαθα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 1300 κ. βξίζθεηαη από ην 1983 ην κηθξό ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο. Πηελ πίζηα Αίζηθνο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1100 κ. ιεηηνπξγεί ζπξόκελνο αλαβαηήξαο θαη ελαέξηνο δηζέζηνο αλαβαηήξαο κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 600 αηόκσλ αλά ώξα. Πηε βάζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θαη ζηελ θνξπθή ηνπ αλαβαηήξα ιεηηνπξγνύλ κηθξέο θαθεηέξηεο-ζαιέ. Πίγνπξα ην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Ξεξηνπιίνπ δελ κπαίλεη εύθνια ζηε ιίζηα ησλ θαλαηηθώλ ζθηέξ, σζηόζν νη δξαζηεξηόηεηεο εδώ ζα ζαο θάλνπλ λα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ ώξα ζαο. Ζ κηθξή ζε δηαζηάζεηο πίζηα δηεπθνιύλεη αθάληαζηα ηελ εθκάζεζε αξραξίσλ θαη παηδηώλ. Ξξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο δηαδξνκέο κε snowmobile, ζθη δξόκσλ αληνρήο θαη ρηνλνξαθέηεο. Ρα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα δηνξγαλώλνληαη ζπρλά ππαίζξηα πάξηη, όπνπ ηεξάζηηεο δάδεο θσηίδνπλ ηα ρηνληζκέλα ηνπία. Δλδηαθέξνπζεο πεξηεγήζεηο ζε αλεμεξεύλεηα κνλνπάηηα ηεο πεξηνρήο ζα απνιαύζεηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ηνπ Magic Sport, ηνπ γξαθείνπ ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρεη έληνλε δξάζε ζηελ πεξηνρή. Κε άινγα θαη ηελ ππεύζπλε θαζνδήγεζε ηνπ Θνδσξή Κπξίδε θαη ηνπ Λίθνπ Νηθνλόκνπ, ζα αθνινπζήζεηε δαζηθά κνλνπάηηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δθηόο από ηελ ηππαζία, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε ηνμνβνιία, βόιηεο κε mountain bike, νξεηβαζία θαη πεδνπνξία πάλσ ζε παιηά θαιληεξίκηα θαη βαηά κνλνπάηηα. Highlight ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ, νη ιηγόιεπηεο ζηάζεηο γηα λα καδέςεηε λνζηηκόηαηα θξέζθα καληηάξηα ( , tip - on the road Νδεγώληαο από ηελ Θαιιηξξόε πξνο ηελ Θαζηαληά, είρακε κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαξδηά ηνπ ειαηόδαζνπο. Ν δξόκνο βξίζθεηαη ζην βάζνο κηαο ραξάδξαο θαη έρεη ειάρηζηε θίλεζε, θπξίσο από θνξηεγά πνπ ηνλ δηαζρίδνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ Θαιακπάθα. Πηα αξηζηεξά βξίζθεηαη ε πεξηνρή πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο «Κόληκν Θαηαθύγην 'Αγξησλ Εώσλ», θαη ε νκίριε πνπ έπεθηε βαξηά ήηαλ εύθνιν λα δεκηνπξγήζεη θαληαζηώζεηο γηα αξθνύδεο πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο βόιηα... Μαθληθά, κεηά από κηα απόηνκε ζηξνθή, ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα ζηα αξηζηεξά ηνπ δξόκνπ θαη ζηα δεμηά δύν κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο παηδηθνύ παξακπζηνύ: απισκέλε κπνπγάδα, έλαο κηθξόο ιαραλόθεπνο, θσηηζκέλα παξάζπξα, ηνύθεο θαπλνύ από ηελ θακηλάδα. Ππξώμακε απαιά ηελ μύιηλε πόξηα θαη βξεζήθακε ζην βαζίιεην-ηαβέξλα ηεο θπξίαο Ραζίαο: ιίγα ηξαπέδηα κε μύιηλνπο πάγθνπο, κηα ηζίγθηλε μπιόζνκπα ζην θέληξν, ζηα ξάθηα βάδα κε κέιη θαη ην απαξαίηεην κπνπθάιη κε ην ηζίπνπξν. Απνιαύζακε κηα ρνξηαζηηθή θαζνιάδα θη έλα πηάην πεληαλόζηηκα ινπθάληθα. «Αύξην ζα καδέςσ ρόξηα λα θάλσ ρνξηόπηηα» καο είπε ε Ραζία ηελ ώξα πνπ πιεξώλακε (ζε ηηκέο πξνεγνύκελνπ αηώλα). Γπζηπρώο ηελ επόκελε εκέξα νη επηινγέο καο πεξηνξίδνληαλ ζηα θαζηθνπληάδηθα ηεο Δζληθήο... Ζ ηαβέξλα ηεο Ραζίαο βξίζθεηαη ιίγα ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ Θαιιηξξόε ζηε ζέζε Θνπθνπθιί. Δίλαη αλνηρηή θαζεκεξηλά όιν ην ρξόλν θαη πξνζθέξεη απιό θαη λόζηηκν θαγεηό ζε δεζηό πεξηβάιινλ. Ειέλε Οηθνλνκνπνύινπ

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα