Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ"

Transcript

1 Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δύν θαηλνύξηα μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ κάο δίλνπλ αθνξκή γηα έλα onthe-road weekend κέζα ζηα έιαηα. Κη επεηδή ζην βνπλό ε απόιαπζε είλαη ζηα κηθξά πξάγκαηα -λα θάλεηο ζηάζε γηα θαθέ, λα αγνξάδεηο ινπθάληθα από αγξηνγνύξνπλν, λα κπαίλεηο ζε έλαλ όκνξθν δεζηό ρώξν θνπξαζκέλνο από ην δξόκν θαη μεπαγηαζκέλνο-, θάλακε ην ιεπηνκεξή ράξηε θαινπέξαζεο ηεο πεξηνρήο. Πξνο πάζαλ ρξήζε θαη απόιαπζε... Ζ ξεζεςηόλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισΐδεο. Ρν εμσηεξηθό ηνπ νγθώδνπο θηηξίνπ θέξλεη ζην λνπ ην κνλαζηεξηαθό ζηηι. Aγαπεκέλνη ρεηκσληάηηθνη πξννξηζκνί, ηα νξεηλά ρσξηά ησλ Ρξηθάισλ, καο έρνπλ θηινμελήζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ. Ξάληα απνιακβάλνπκε ηηο off-road δηαδξνκέο κέζα ζηα έιαηα, ηα παηρλίδηα κε ην ρηόλη ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα, ηηο δεζηέο βξαδηέο γύξσ από αλακκέλα ηδάθηα κε ηζίπνπξν, αρληζηή θαζνιάδα θαη ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ. Κέρξη πξόζθαηα νη επηινγέο γηα δηακνλή πεξηνξίδνληαλ ζηα απιά μελνδνρεία ηεο Διάηεο, ζηνπο πεξηπνηεκέλνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο ζην Ξεξηνύιη θαη ζηα ιηγνζηά δσκάηηα ηνπ Ξύξγνπ Καληάληα, ηνπ μελώλα πνπ ζηέθεη κνλαρηθόο κέζα ζην ειαηόδαζνο ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα. Αθνξκή γηα απηό ην νδνηπνξηθό ζηάζεθε ε είδεζε γηα δύν λέεο μελνδνρεηαθέο αθίμεηο, ην μελνδνρείν Βίγια ζην ρσξηό Ξύξξα θαη ηηο Αρεισΐδεο ζην ρσξηό Θαιιηξξόε. Ρα επηζθεθζήθακε θαη ηα δύν θαη δηαπηζηώζακε πσο όλησο δίλνπλ λέα δηάζηαζε ζε κηα εμόξκεζε ζηελ πεξηνρή. Χηηζκέλα ζε εθπιεθηηθέο ηνπνζεζίεο, ζπλδπάδνπλ απνκόλσζε από ηα πιήζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ, κε πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηζκό πνπ καο εμέπιεμε επράξηζηα. Ξηζηεύνπκε πσο ε δεκηνπξγία ηνπο ζα ζπληειέζεη ζηελ αλαγέλλεζε μεραζκέλσλ ρσξηώλ θαη αλππνκνλνύκε λα έξζεη ην θαινθαίξη γηα λα απνιαύζνπκε δξνζεξέο βνπηηέο ζηελ πηζίλα ησλ Αρεισΐδσλ, κε ζέα ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Γηαζρίζακε ηνλ θάκπν ησλ Ρξηθάισλ έλα ήζπρν θπξηαθάηηθν πξσηλό. Βαξηά ζύλλεθα θάιππηαλ ην ρεηκσληάηηθν νπξαλό ηνλίδνληαο ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ. Ξξνζπεξάζακε ηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο Ξύιεο, ηεο εκπνξηθήο θσκόπνιεο πνπ ρσξίδεη ηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ από απηά ηνπ βνπλνύ, θαη θάλακε ηελ πξώηε ζηάζε ζην κνλόηνμν «Γεθύξη ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίσλα», από ηα πην εληππσζηαθά θαη θαινδηαηεξεκέλα ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο κάο απνθάιπςε πσο ζηελ θπξηνιεμία είρακε κόιηο πεξάζεη ηελ «πύιε» γηα ην βαζίιεην ησλ βνπλώλ. Ζ επζεία ηνπ θάκπνπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηηο απόηνκεο αλεθνξηθέο ζηξνθέο θαη νη απόθξεκλεο νξζνπιαγηέο ηνπ πνξηατθνύ θαξαγγηνύ εμαθάληζαλ από ηα κάηηα καο ηελ εύθνξε πεδηάδα. Ρν θαξάγγη ρσξίδεη ηνλ Θόδηαθα από ηνλ Ίηακν, δύν βνπλά κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε, πνπ δίλεη ζην ηνπίν κνλαδηθή πνιππινθόηεηα. Βνπλίζηα έιαηα ελαιιάζζνληαη κε πδξόβηα πιαηάληα, ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη γπκλέο, βξαρώδεηο πιαγηέο πνπ ζπκίδνπλ ζπρλά ζειεληαθό ηνπίν. Φηάλνληαο ζηελ Διάηε, πξνζγεησζήθακε μαλά ζηε γήηλε πξαγκαηηθόηεηα. Ζ Θπξηαθή είλαη κέξα γηνξηήο γηα ην κηθξό νηθηζκό πνπ απιώλεη ηα ζπίηηα ηνπ ζηηο ειαηνζθέπαζηεο πιαγηέο. Ρνπξηζηηθά πνύικαλ γεκίδνπλ αζθπθηηθά ηνλ θεληξηθό δξόκν, ε πιαηεία κεηακνξθώλεηαη ζε ππαίζξην παδάξη παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ν θξενπώιεο «πεξηπνηείηαη» έλα αγξηνγνύξνπλν (πξόζθαηε ιεία) θαη νη κπξσδηέο πνπ μερύλνληαη από ηηο ηαβέξλεο κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ρνξηνθάγνπο λα αιιαμνπηζηήζνπλ. Ρν ζθεληθό ζπκπιεξώλνπλ θαθεηέξηεο, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα γεκάηα μύιηλα αληηθείκελα θαη βάδα κε γιπθά θνπηαιηνύ. αθόκα θαη ην βελδηλάδηθν (πξνζνρή: ην κνλαδηθό ηεο πεξηνρήο) έρεη ηηο αληιίεο ζηνιηζκέλεο κε γθιίηζεο θαη μύιηλεο θνπηάιεο, αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ θάπνηε μπινγιύπηεο. Γελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηο πσο ε Διάηε είλαη ην πην δσληαλό θαη αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθά ρσξηό ηεο πεξηνρήο. Ρν παιηό κνλόηνμν γεθύξη ηεο Ξύιεο νξηνζεηεί ηελ έλαξμε ηεο αλάβαζεο πξνο ηε λόηηα Ξίλδν, πξνζθέξνληαο ην κνλαδηθό

2 πέξαζκα ηνπ αθξηζκέλνπ Ξνξηαΐηηθνπ πνηακνύ. Ρν ηξαπέδη ηνπ πηθλίθ κηιάεη από κόλν ηνπ... Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο πξνο ην Ξεξηνύιη, ην ηνπίν θεξδίδεη ηνλ επηζθέπηε: ηα ππθλά δάζε δηαθόπηνληαη από ιηβάδηα θαη ν δξόκνο ράλεηαη κέζα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ πξάζηλνπ. Δδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηιηπνύηεηνπ ρηνλνδξνκηθνύ, αιιά θαη ηα θέληξα νξεηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνπνξία ζε κνλνπάηηα θαη ηππαζία κέζα ζηα έιαηα. Διάρηζηα ρηιηόκεηξα κεηά θηάλνπκε ζην Ξεξηνύιη. Ξνιινί από ηνπο ηαμηδηώηεο ηνπ ζαββαηνθύξηαθνπ νινθιεξώλνπλ ηελ πεξηήγεζή ηνπο εδώ, εκείο όκσο ζθνπεύνπκε λα κπνύκε βαζηά ζηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θη έηζη ζπλερίδνπκε ην δξόκν πνπ νδεγεί ζην Λεξατδνρώξη. Γηαζρίδνπκε ην «θαξάγγη ηεο Κάλαο» πεξλώληαο από ην πέηξηλν «Γεθύξη ηεο Γξηάο» (ν ζξύινο ιέεη πσο γηα λα ζηεξηώζεη, «ρηίζηεθε» ζηα ζεκέιηά ηνπ κηα γξηά δεηηάλα) θαη πεξλάκε από ην θέληξν ηνπ ρσξηνύ ζεκεηώλνληαο θξπκκέλεο δηαδξνκέο γηα αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο εμνξκήζεηο. Όπσο απηή ζην δαζηθό δξόκν πνπ ζπλδέεη ην ρσξηό κε ηελ Ξύξξα, πεξλώληαο από έλα πέηξηλν γεθύξη θη έλαλ εγθαηαιεηκκέλν λεξόκπιν. Ξξνο ην παξόλ, ζπλερίδνπκε ηελ θιαζηθή δηαδξνκή, θάλνληαο κηα ζύληνκε ζηάζε ζηε ζέζε Ρζνύθα, γηα λα επηζθεθζνύκε ηε ιηζόθηηζηε εθθιεζία ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πνπ ρηίζηεθε ην Έρεη αξρίζεη λα λπρηώλεη ηελ ώξα πνπ θηάλνπκε ζηελ Ξύξξα θαη ε θσηηζκέλε είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ Βίγια θαληάδεη σο «πύιε παξαδείζνπ» κεηά ηελ πνιύσξε νδήγεζε. Ξαξθάξνπκε ην απηνθίλεην ζηελ είζνδν θαη παίξλνπκε βαζηέο αλάζεο, απνιακβάλνληαο ηελ απόιπηε εξεκία ηνπ ηνπίνπ, επράξηζηε αιιαγή κεηά ηελ πνιπθνζκία ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο θαη ην ζπλσζηηζκό ησλ πνύικαλ ζηα πεξηνπιηώηηθα ιηβάδηα. Πην θαζηζηηθό κε ηνπο αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο θαη ην αλακκέλν ηδάθη δνθηκάδνπκε έλα θιηηδάλη θαπηή ζνθνιάηα πξηλ απνζπξζνύκε ζηα δσκάηηά καο: δεζηά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο, ηδάθη, δηαθξηηηθή δηαθόζκεζε ζε γήηλνπο ηόλνπο θαη κηθξά παξάζπξα κε ζέα ζηα βνπλά. Ρν επόκελν πξσί κάο βξίζθεη λα απνιακβάλνπκε έλα ρνξηαζηηθό πξσηλό κε ηνπηθά πξντόληα ζηελ ειηόινπζηε ηξαπεδαξία. Ρα παξάζπξα ραξίδνπλ αλεκπόδηζηε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα. Γηαπηζηώλνπκε πσο ην μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθό ζεκείν: εύθνιε πξόζβαζε από ηνλ θεληξηθό δξόκν, άλεην πάξθηγθ, ην ρσξηό ζηα πόδηα ηνπ θαη ν αλνηρηόο νξίδνληαο κε ηηο βνπλνθνξθέο ιεηηνπξγεί σο θπζηθό αγρνιπηηθό, εμαθαλίδνληαο ηελ θνύξαζε από ην ζώκα θαη ην κπαιό. Κε αλαλεσκέλε δηάζεζε μαλακπαίλνπκε ζην απηνθίλεην, έηνηκνη λα «θαηαπηνύκε» ρηιηόκεηξα δηαδξνκήο. Αλνηρηά παξάζπξα θαη βνύξ! νδεγώληαο ζην ειαηόδαζνο Ηδαληθό γηα θαθεδάθη κε ζέα ζηηο θνξπθέο ηνπ Θόδηαθα, ην κπαιθόλη ηεο Βίγιαο. Κηα πξώηε ζηάζε ζην κνλαρηθό εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζ' έλα βξάρν κε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αγλαληέςνπκε ηελ αιιεινπρία ησλ θνξπθώλ. Πηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο ζα αλαγθαζηνύκε λα θάλνπκε αξθεηέο αθνύζηεο «παύζεηο». Γηαζηαπξσλόκαζηε κε ειάρηζηα απηνθίλεηα, αιιά πώο λα πξνζπεξάζεηο ηηο αγειάδεο πνπ πεξπαηνύλ λσρειηθά ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ θαη ηα θαηζίθηα πνπ ιηάδνληαη μαπισκέλα ζην νδόζηξσκα; Ξξνζπεξλάκε ρσξηά κε θιεηζηά ζπίηηα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα πιεζηάζνπκε ηηο όρζεο ηνπ Αρειώνπ, ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζηε δηαζηαύξσζε γηα Κεζνρώξα. Γηαζρίδνπκε αξγά έλα δύζθνιν ρσκαηόδξνκν, πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά ηηο αγειάδεο λα κεξηάζνπλ, αιιά ην ηνπίν κάο απνδεκηώλεη. Ν δξόκνο πιεζηάδεη αξθεηά ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη ηα ηεξάζηηα πιαηάληα κε ηα θαθεθόθθηλα ρξώκαηα είλαη κηα επράξηζηε αιιαγή κεηά ην θνπι ηνπ έιαηνπ. Νδεγώληαο ζπκβαηηθό απηνθίλεην δελ θαηαθέξακε λα θηάζνπκε κέρξη ηε Κεζνρώξα. Ξάλησο, αλ ζειήζεηε λα θάλεηε ρεηκώλα ηε δηαδξνκή, θξνληίζηε λα ελεκεξσζείηε από ηνπο ληόπηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ. Μαλαβγήθακε ζηε ζηγνπξηά ηεο αζθάιηνπ θαη ζύληνκα θηάζακε ζηελ πεξηνρή Ρξία Ξνηάκηα, πεξλώληαο από ηε Γέθπξα Αιεμίνπ, γλσζηή ζηνπο ιάηξεο ησλ extreme sports, αθνύ εδώ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαλό-θαγηάθ. Ρν ηνπίν απνθηνύζε μαλά ηελ άγξηα νκνξθηά ηνπ θαζώο αλεθνξίδακε πξνο ηελ Θαιιηξξόε. Ν πεηξαζκόο λα βξεζνύκε γξήγνξα ζην θηιόμελν πεξηβάιινλ ηνπ μελνδνρείνπ Αρεισίδεο ήηαλ κεγάινο, δελ κπνξνύζακε όκσο λα παξαιείςνπκε ηελ επίζθεςε ζην ζεκαληηθόηεξν κλεκείν ηεο πεξηνρήο. Ζ εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνύ, θνληά ζην ρσξηό Γνιηαλά, είλαη ρηηζκέλε ζε πςόκεηξν 1150 κέηξσλ θαη θξπκκέλε κέζα ζε έλα ειαηόδαζνο: απνηειεί έλα ζπαληόηαην δείγκα εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο, κε ηνπο 12 ηξνύινπο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ Ηεζνύ. Ν γύξσ ρώξνο είλαη ζαπκάζηα δηακνξθσκέλνο κε μύιηλα ηξαπέδηα θαη πάγθνπο από θνξκνύο δέληξνπο - ηδαληθόο γηα αλνημηάηηθα θαη θαινθαηξηλά πηθλίθ.

3 Ρν μελνδνρείν Αρεισΐδεο ήηαλ ε πην επράξηζηε θαηάιεμε ηνπ ηαμηδηνύ. Πε κηα πεξηνρή πνπ κνηάδεη μεραζκέλε από ην ρξόλν, ην ηειεπηαίν πνπ πεξηκέλεηο λα βξεηο αλνίγνληαο ηελ εμώπνξηα είλαη ηνλ άλεην ρώξν ππνδνρήο, κε δηαθόζκεζε αζηηθήο απόρξσζεο. Ρα δσκάηηα εληππσζηάδνπλ κε ηελ άλεζε ηνπ ρώξνπ πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαζηζηηθνύ γύξσ από ην ηδάθη. Πθνύξα μύιηλα έπηπια, κεγάια αλαπαπηηθά θξεβάηηα, ξνκαληηθέο πηλειηέο ζηε δηαθόζκεζε, βαξηέο βεινύδηλεο θνπξηίλεο ζηα κηθξά παξάζπξα πνπ θαδξάξνπλ ηα έιαηα. Νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, επξύρσξνη, δεζηνί θαη θαιόγνπζηνη ππόζρνληαη ώξεο μεθνύξαζεο κεηά ηελ πεξηπιάλεζε ζηα δάζε. Απνιαύζακε έλα εμαηξεηηθό Πην δξόκν γηα ηνλ Αζπξνπόηακν δείπλν κε ηνπηθά πξντόληα ζηε κεγάιε ηξαπεδαξία κε ην ηδάθη, ην δπλαηό θξαζί βνήζεζε λα θύγεη από πάλσ καο όιε ε θνύξαζε ηεο νινήκεξεο πεξηπιάλεζεο. Ρν επόκελν πξσί μππλήζακε ζ' έλα «ηνπίν ζηελ νκίριε», αιιά βιέπνληαο ηελ -εληππσζηαθή ζε κέγεζνοεμσηεξηθή πηζίλα νλεηξεπηήθακε θαινθαηξηλέο βνπηηέο ζην πνηακίζην λεξό θαη άξαγκα ζηηο μύιηλεο μαπιώζηξεο κε ζέα ζηα έιαηα. Αλππνκνλνύκε όκσο λα δνθηκάζνπκε θαη ην spa (κε ζεξκαηλόκελε εζσηεξηθή πηζίλα, ρακάκ θαη γπκλαζηήξην), ην νπνίν εηνηκάδεηαη ππξεησδώο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ. Ξαίξλνληαο ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, παξαηεξήζακε ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο πνπ γίλνληαη ζηνλ Ξύξγν Καληάληα (ν μελώλαο δηέζεηε κέρξη ηώξα κόλν 16 δσκάηηα). Ξξνεηνηκαδόκαζηε ινηπόλ γηα εμνξκήζεηο ζηνλ Αζπξνπόηακν θαη έρνπκε ιόγνπο λα πηζηεύνπκε πσο ε μελνδνρεηαθή αλάπηπμε ζα δσληαλέςεη ηα γύξσ ρσξηά θαη ζα ηνλώζεη ηελ θαηάηαμε ηεο πεξηνρήο ζηε ιίζηα ησλ νξεηλώλ ηαμηδησηηθώλ πξννξηζκώλ. ΕΛΑΣΙ-ΠΕΡΣΟΤΛΙ-ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ ΠΤΞΙΔΑ Δπράξηζηα ξεηξό ζεκείν ζηνλ μελώλα Βίγια, ην κηθξό θαζηζηηθό, ζηνλ όξνθν όπνπ βξίζθνληαη ηα δσκάηηα. Κωδικός κλήζης πώο ζα θηάζεηε Ρα Ρξίθαια απέρνπλ 330 ρικ. από ηελ Αζήλα θαη 215 ρικ. από ηε Θεζζαινλίθε. Από ηα Ρξίθαια, ε Ξύιε (δσληαλή θσκόπνιε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζηα νξεηλά ρσξηά) απέρεη 18 ρικ., ε Διάηε 34, ην Ξεξηνύιη 48 θαη ε Θαιιηξόε 80 ρικ. πνύ ζα κείλεηε Ελαηη Αξρνληηθό Ρζηκπόλε Ξέηξηλν θηίξην ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ ρσξηνύ (71422, από 70 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γηακάλδεο Ξαξαδνζηαθνύ ύθνπο θηίξην ζε ήζπρε γσληά ηνπ ρσξηνύ (71749, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Κηθξή 'Αξθηνο Λένο μελώλαο κε ξνκαληηθή αηκόζθαηξα (71777, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Ρα Ξέηξηλα Ππγθξόηεκα ηεζζάξσλ θηηξίσλ (αζθαιώο πεηξόθηηζηα) ζε ζαπκάζην θπζηθό πεξηβάιινλ (71712, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Περηούλι Αξρνληηθό Γηβάλε Ξέηξα θαη μύιν θπξηαξρνύλ ζηε δηαθόζκεζε ησλ άλεησλ δσκαηίσλ (91252, από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Αξρνληηθό Χαηδεγάθε Αλαπαιαησκέλν αξρνληηθό κε επηβιεηηθή δηαθόζκεζε θαη ηεξάζηην θήπν κε έιαηα ( , από 190 ην δίθιηλν κε εκηδηαηξνθή). Μελώλαο Ξαπαγηάλλε Κεγάιν πέηξηλν θηίζκα, κε δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα (91177, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Νεραϊδοχώρι Παιέ Καγθηώζε Ξξνζεγκέλνο μελώλαο κε ζέα ζην ειαηόδαζνο (91150, από 75 ην δίθιηλν κε πξσηλό) Πύρρα Βίγια Πηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ, νινθαίλνπξηνο μελώλαο κε εμαηξεηηθή ζέα ζηηο πιαγηέο ηνπ Θόδηαθα. 'Αλεηα δσκάηηα κε ηδάθη θαη ελδηαθέξνπζα δηαθόζκεζε πνπ ζπλδπάδεη ην παξαδνζηαθό ύθνο κε ξνκαληηθέο πηλειηέο. δεζηό θαζηζηηθό θαη εζηηαηόξην κε πινύζην κελνύ (αγξηνθνύλειν κε θαξύδηα, ειάθη ζηηθάδν κε θαξακεισκέλα δακάζθελα, θνηόπνπιν κε ζάιηζα από παληδάξηα, αξλάθη κε κεισκέλα θάζηαλα, δπκσηό ςσκί θαη γαινηύξη από ηε κηθξή παξαγσγή ηνπ ρσξηνύ). Όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη, ην πξσηλό θαη ηα γεύκαηα ζεξβίξνληαη ζηελ άλεηε βεξάληα κε ζέα ζηηο βνπλνπιαγηέο (91400, από 80 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Δύραξηο Απιόο μελώλαο κε άλεηα δσκάηηα ( 91110, από 65 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Τρία Ποηάμια Ξύξγνο Καληάληα

4 Ξέηξηλα θηίξηα θξπκκέλα κέζα ζηα έιαηα, πξνζεγκέλε δηαθόζκεζε θαη εζηηαηόξην κε ηνπηθέο γεύζεηο. ( , από 90 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Καλλιρρόη Αρεισΐδεο Μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα πνπ ιεηηνύξγεζε πξηλ από έλα ρξόλν θαη θηινδνμεί λα δώζεη κηα λέα δηάζηαζε ζηελ μελνδνρεηαθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. Ξέηξηλα θηίξηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο απιώλνληαη ζε κηα ηεξάζηηα έθηαζε κε έμππλα δηακνξθσκέλνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο (εληππσζηαθά ηα ρεηξνπνίεηα μύιηλα θαζηζηηθά). Ζ κεγάιε εμσηεξηθή πηζίλα (κε θξπζηάιιηλν πνηακίζην λεξό) πεξηβάιιεηαη από μύιηλν ληεθ θαη ππαίζξην κπαξ, ελώ ζύληνκα ζα είλαη έηνηκν θαη ην spa πνπ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα, γπκλαζηήξην θαη ρακάκ. Ρα πεξηζζόηεξα δσκάηηα δηαζέηνπλ άλεην θαζηζηηθό κε ηδάθη, κεξηθά θαη ζνθίηα κε επηπιένλ θξεβάηηα. Κηθξό αιιά αηκνζθαηξηθό ην θαζηζηηθό θαη κεγάιε ηξαπεδαξία όπνπ εθηόο από ην πξσηλό ζεξβίξνληαη θαη γεύκαηα κε παξαδνζηαθέο ζπεζηαιηηέ ( , από 130 ην δίθιηλν κε πξσηλό). Γπξίδνληαο από ηελ Διάηε, θάηη ζα πάξεηε καδί ζαο από ηα ηνπηθά πξντόληα: ε πνηθηιία ηνπο γίλεηαη όιν θαη πην ελδηαθέξνπζα. πνύ ζα θάηε Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ζηηο ηαβέξλεο Θαιακαξάο (νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα θαη ζπεζηαιηηέ κε αγξηνγνύξνπλν θαη θπλήγη - δνθηκάζηε παζηίηζην κε θξέαο ειαθηνύ θαη θεθηέδεο κε θηκά δαξθαδηνύ), Θαλάβηα (λέα άθημε ζηελ πεξηνρή κε ελδηαθέξνληα πηάηα ηνπηθήο θνπδίλαο), Ξαλζέινηλνο (θαιαίζζεην πεξηβάιινλ, πινύζηα θάβα). Ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα ζα βξείηε ζην wine restaurant Γεηπλνζνθηζηήο: ιίγα ηξαπέδηα, απαιόο θσηηζκόο, πινύζηεο ζαιάηεο θαη εληππσζηαθή ιίζηα θξαζηώλ. Πην Ξεξηνύιη ζα βξείηε ηηο ηαβέξλεο Ρν Ιεκέξη ηνπ Βαζίιε (ηνπηθέο γεύζεηο κε έκθαζε ζην θξέαο θαη ηηο πίηεο), Ζ Ραβέξλα ηνπ Ξαλαγηώηε (κεγάιε ζάια θαη ηδακέληα βεξάληα κε παλνξακηθή ζέα), Ξεξηνύιη θαη Ονύγα. Ξιεζηάδνληαο ζηελ Θαιιηξξόε ζα ζπλαληήζεηε κηα δηαζηαύξσζε ζηα αξηζηεξά πνπ νδεγεί ζηε Κειηά Αζπξνπνηάκνπ. Πηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ζα δνθηκάζεηε παξαδνζηαθέο γεύζεηο ζηελ ηαβέξλα Ρν Ξέηξηλν (ρσξηάηηθεο πίηεο θαη άγξηεο πέζηξνθεο από ηνλ Αζπξνπόηακν). Θαιό θαγεηό ζα βξείηε θαη ζηα εζηηαηόξηα ησλ μελνδνρείσλ Βίγια, Αξρνληηθό Χαηδεγάθε, Ξύξγνο Καληάληα, Αρεισΐδεο. all-day ζηέθηα Πην θέληξν ηεο Διάηεο, ην θαθέ Θερξί πξνζθέξεη θηιηθή αηκόζθαηξα θαη 32 δηαθνξεηηθά είδε ζνθνιάηαο (δνθηκάζηε βεινύδηλε θξέκα κε ζπόξνπο θνπθνπλαξηνύ θαη θινύδα ιεκνληνύ, παγσηό πεξηρπκέλν κε δεζηή ζνο θαη θνληί ζνθνιάηαο κε πνηθηιία κπηζθόησλ). Ρν θαθέ Θνύθνο (κε αλαλεσκέλε δηαθόζκεζε) θαη ην θαθέθιακπ Θξύπηε είλαη νη θαιύηεξεο πξνηάζεηο γηα απνγεπκαηηλό θαθέ ή βξαδηλό πνηό. Ρν κπαξ Αξθνύδα νξγαλώλεη ηα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα βξαδηέο ηδαδ. αγνξέο Πηελ πιαηεία ηεο Διάηεο ζηήλεηαη θάζε Πάββαην θαη Θπξηαθή έλα ππαίζξην παδάξη κε ηνπηθά πξντόληα. Πηα θνπθιίζηηθα μύιηλα πεξίπηεξα ζα βξείηε βάδα κε κέιη θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ζηνηβαγκέλα κε ράξε δίπια ζε αξσκαηηθά βόηαλα, ηξαραλά, θαξύδηα θαη θάζηαλα. Κπνξείηε επίζεο λα ςσλίζεηε ζπλζέζεηο κε απνμεξακέλα ινπινύδηα θαη δηαθνζκεηηθά ζηεθάληα. Ρνπηθέο γεύζεηο ζα βξείηε θαη ζην Ππλεηαηξηζκό Γπλαηθώλ Ξεξηνπιίνπ, πνπ ζηεγάδεηαη ζ' έλα όκνξθν μύιηλν θηίξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ. Ρν Ιίθλν - Φπζηθά Διιεληθά Ξαξαδνζηαθά Ξξντόληα, ζηνλ παξάδξνκν ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ ηεο Διάηεο είλαη θάηη παξαπάλσ από έλα απιό θαηάζηεκα. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε ηζίπνπξν δηπιήο απόζηαμεο, ιηθέξ θαη καξκειάδεο -ελλνείηαη ρσξίο ζπληεξεηηθά- κέιη αγξηνινύινπδσλ θαη θσλνθόξσλ, καληηάξηα θαη ιηαζηέο ληνκάηεο ζε βάδα κε ιάδη, βόηαλα θαη αθεςήκαηα, θπζηθά θαιιπληηθά θαη ρεηξνπνίεηα ζαπνύληα. Δπίζεο, βηβιία γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο θαη ράξηεο. Ν 'Αγγεινο Πηλάλεο (πνπ δεκηνύξγεζε πξηλ από ιίγα ρξόληα καδί κε ηε ζύδπγν ηνπ Πκαξάγδα ην «Ιίθλν») είλαη πάληα πξόζπκνο λα ζαο δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα πεδνπνξηθέο θαη off-the-road δηαδξνκέο. ( , Πηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Διάηεο, ην κηθξό καγαδί κε ηελ ηακπέια «Θξεαηαγνξά ν Ξέηξνο - 'Αγξηα Εώα» ζα ζαο μελαγήζεη ζηηο «θπλεγεηηθέο ζπλήζεηεο» ηεο πεξηνρήο. Εεηήζηε από ηνλ ηδηνθηήηε Ξέηξν Θεραγηά ζπληαγέο γηα δαξθάδη, αγξηνγνύξνπλν, ειάθη, θαζηαλό, θαη αγνξάζηε θιαζηθά ινπθάληθα Ρξηθάισλ κε πξάζν θαη κπξσδηθά ή γεπζηηθόηαηα ινπθάληθα αγξηνγνύξνπλνπ ( ). Γηα απζεληηθέο μπιόγιππηεο δεκηνπξγίεο πεξάζηε από ην εξγαζηήξην ηνπ 'Αγγεινπ, πνπ βξίζθεηαη θαη απηό ζην θέληξν ηεο Διάηεο. Ν λεαξόο 'Αγγεινο Ξαηζηαηδήο ζθαιίδεη ην μύιν δεκηνπξγώληαο αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο αιιά θαη εκπλεπζκέλα έξγα ηέρλεο. Ηδηαίηεξα όκνξθνη νη θαζξέθηεο κε ηηο μύιηλεο θνξλίδεο ( , 71778).

5 δξαζηεξηόηεηεο Πε κηα δαζσκέλε πιαγηά ηνπ Θόδηαθα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 1300 κ. βξίζθεηαη από ην 1983 ην κηθξό ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο. Πηελ πίζηα Αίζηθνο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 1100 κ. ιεηηνπξγεί ζπξόκελνο αλαβαηήξαο θαη ελαέξηνο δηζέζηνο αλαβαηήξαο κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 600 αηόκσλ αλά ώξα. Πηε βάζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θαη ζηελ θνξπθή ηνπ αλαβαηήξα ιεηηνπξγνύλ κηθξέο θαθεηέξηεο-ζαιέ. Πίγνπξα ην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Ξεξηνπιίνπ δελ κπαίλεη εύθνια ζηε ιίζηα ησλ θαλαηηθώλ ζθηέξ, σζηόζν νη δξαζηεξηόηεηεο εδώ ζα ζαο θάλνπλ λα πεξάζεηε επράξηζηα ηελ ώξα ζαο. Ζ κηθξή ζε δηαζηάζεηο πίζηα δηεπθνιύλεη αθάληαζηα ηελ εθκάζεζε αξραξίσλ θαη παηδηώλ. Ξξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο δηαδξνκέο κε snowmobile, ζθη δξόκσλ αληνρήο θαη ρηνλνξαθέηεο. Ρα ρεηκσληάηηθα ζαββαηνθύξηαθα δηνξγαλώλνληαη ζπρλά ππαίζξηα πάξηη, όπνπ ηεξάζηηεο δάδεο θσηίδνπλ ηα ρηνληζκέλα ηνπία. Δλδηαθέξνπζεο πεξηεγήζεηο ζε αλεμεξεύλεηα κνλνπάηηα ηεο πεξηνρήο ζα απνιαύζεηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ηνπ Magic Sport, ηνπ γξαθείνπ ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρεη έληνλε δξάζε ζηελ πεξηνρή. Κε άινγα θαη ηελ ππεύζπλε θαζνδήγεζε ηνπ Θνδσξή Κπξίδε θαη ηνπ Λίθνπ Νηθνλόκνπ, ζα αθνινπζήζεηε δαζηθά κνλνπάηηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Δθηόο από ηελ ηππαζία, κπνξείηε λα αζρνιεζείηε θαη κε ηνμνβνιία, βόιηεο κε mountain bike, νξεηβαζία θαη πεδνπνξία πάλσ ζε παιηά θαιληεξίκηα θαη βαηά κνλνπάηηα. Highlight ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ, νη ιηγόιεπηεο ζηάζεηο γηα λα καδέςεηε λνζηηκόηαηα θξέζθα καληηάξηα ( , tip - on the road Νδεγώληαο από ηελ Θαιιηξξόε πξνο ηελ Θαζηαληά, είρακε κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαξδηά ηνπ ειαηόδαζνπο. Ν δξόκνο βξίζθεηαη ζην βάζνο κηαο ραξάδξαο θαη έρεη ειάρηζηε θίλεζε, θπξίσο από θνξηεγά πνπ ηνλ δηαζρίδνπλ γηα λα θηάζνπλ ζηελ Θαιακπάθα. Πηα αξηζηεξά βξίζθεηαη ε πεξηνρή πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο «Κόληκν Θαηαθύγην 'Αγξησλ Εώσλ», θαη ε νκίριε πνπ έπεθηε βαξηά ήηαλ εύθνιν λα δεκηνπξγήζεη θαληαζηώζεηο γηα αξθνύδεο πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο βόιηα... Μαθληθά, κεηά από κηα απόηνκε ζηξνθή, ζηακαηεκέλα απηνθίλεηα ζηα αξηζηεξά ηνπ δξόκνπ θαη ζηα δεμηά δύν κηθξά μύιηλα ζπηηάθηα κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο παηδηθνύ παξακπζηνύ: απισκέλε κπνπγάδα, έλαο κηθξόο ιαραλόθεπνο, θσηηζκέλα παξάζπξα, ηνύθεο θαπλνύ από ηελ θακηλάδα. Ππξώμακε απαιά ηελ μύιηλε πόξηα θαη βξεζήθακε ζην βαζίιεην-ηαβέξλα ηεο θπξίαο Ραζίαο: ιίγα ηξαπέδηα κε μύιηλνπο πάγθνπο, κηα ηζίγθηλε μπιόζνκπα ζην θέληξν, ζηα ξάθηα βάδα κε κέιη θαη ην απαξαίηεην κπνπθάιη κε ην ηζίπνπξν. Απνιαύζακε κηα ρνξηαζηηθή θαζνιάδα θη έλα πηάην πεληαλόζηηκα ινπθάληθα. «Αύξην ζα καδέςσ ρόξηα λα θάλσ ρνξηόπηηα» καο είπε ε Ραζία ηελ ώξα πνπ πιεξώλακε (ζε ηηκέο πξνεγνύκελνπ αηώλα). Γπζηπρώο ηελ επόκελε εκέξα νη επηινγέο καο πεξηνξίδνληαλ ζηα θαζηθνπληάδηθα ηεο Δζληθήο... Ζ ηαβέξλα ηεο Ραζίαο βξίζθεηαη ιίγα ρηιηόκεηξα πάλσ από ηελ Θαιιηξξόε ζηε ζέζε Θνπθνπθιί. Δίλαη αλνηρηή θαζεκεξηλά όιν ην ρξόλν θαη πξνζθέξεη απιό θαη λόζηηκν θαγεηό ζε δεζηό πεξηβάιινλ. Ειέλε Οηθνλνκνπνύινπ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Πζτρινα γεφφρια τθσ Ηπείρου Το γεφφρι μασ άντεξε ςτο χρόνο, όπωσ κι εμείσ κα αντιςτακοφμε ςτα ορμθτικά ψυχοφκόρα ρεφματα τθσ εποχισ μασ. Οι 3 καμάρεσ του ςυμβολίηουν τα 3 ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα