Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves"

Transcript

1 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves 3/ KATECHETICKÉ Informátor a metodický pomocník pre učiteľov náboženstva a katechétov Spišskej diecézy 2012 / 2013 P školský rok ane, pozeráš sa na mňa a ja sa pozerám na teba. Si živé Slovo Otca, cez ktoré stvoril svet a ktoré sa stalo človekom, akým som aj ja. Si Božím Synom a Synom Panny Márie, ktorá povedala áno tvojmu príchodu na svet. A Ω OZVENY OZVENY OZVENY Si vtelená láska, ktorá ma nikdy neopúšťa a ktorá je silnejšia ako smrť. Si zmŕtvychvstanie a život pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ktorí ti veria a ktorí ťa nasledujú. Foto: Rosetta kostola v Manopello, archív Soľanová

2 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves úvodník Koncilový dokument o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes zahŕňa v sedemnástom bode náuku o ľudskom svedomí: V hĺbkach svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale ktorý je povinný poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva milovať a konať dobré veci a chrániť sa zlého; a keď treba, zaznieva v srdci: Toto rob, tamtoho sa chráň! Lebo človek má v srdci od Boha vpísaný zákon a práve v poslušnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť. Podľa neho bude aj súdený. Svedomie je najtajnejším jadrom človeka, svätyňou, kde zostáva sám s Bohom, ktorého hlas sa mu vnútri ozýva. Pomocou svedomia sa podivným spôsobom poznáva ten zákon, ktorý sa spĺňa láskou k Bohu a blížnemu. Vernosť svedomiu spája kresťanov s ostatnými ľuďmi, aby hľadali pravdu a pravdivo riešili toľké mravné problémy, ktoré skrývajú v živote jednotlivcov i v spoločenskom živote. Čím viac teda prevláda úprimné svedomie, tým viac sa jednotlivci i spoločenstvá zbavujú slepej svojvôle a usilujú sa byť v súlade s objektívnymi normami mravnosti. No nezriedka sa stáva, že svedomie sa mýli z neprekonateľnej nevedomosti, bez toho, že by stratilo svoju dôstojnosť. To, pravda, nemožno povedať vtedy, ak sa človek málo stará hľadať pravdu a dobro a keď hriešne návyky postupne takmer zaslepia svedomie. (GS 16). Svedomie je subjektívnou normou morálnosti, preto sa môžeme niekedy mýliť a morálne pochybiť. Z toho vyplýva potreba formácie svedomia. Na vyučovaní v škole a pri katechéze vo farnosti prichádzajú mladí a deti s rôzne formovaným a viac alebo menej citlivým svedomím. Vzdať sa úlohy formovania ich svedomia by bolo chybou. Hoci rodina, rodinné vzťahy a rodinná výchova dajú svedomiu výraznejšiu pečať ako úsilie kňaza, učiteľa, katechétu, predsa i my môžeme vstúpiť do procesu rastu a vývinu svedomia a ovplyvniť ho výraznou mierou. Deti a mládež, s ktorými pracujeme, dokážu vnímať a rozlišovať na základe toho, čo sa v danom prostredí považuje za správne a čo za nesprávne. Našou povinnosťou je správne ich zorientovať v oblasti svedomia a morálky a odovzdať im pravdivé posolstvo. Ak by sme cúvli kvôli odmietnutiu, negatívnym postojom, zo strachu pred stratou popularity, spreneverili by sme sa svojmu poslaniu. U detí začína od dvanástich rokov proces zvnútornenia morálnych noriem a jednotlivec svoje skutky hodnotí podľa vlastných morálnych pravidiel. Pri tomto hodnotení môže dôjsť k omylu a my vtedy môžeme prispieť k revízii a úprave prijatých a osvojených pravidiel. Vstupujeme do pôstneho obdobia a vyjadrením konania pokánia má byť príprava a prijatie sviatosti zmierenia. Čo sa týka sviatostnej praxe, je to v našich triedach, skupinkách, stretkách a spoločenstvách rôzne. Od pravidelného mesačného pristupovania k svätej spovedi až po ojedinelé, niekedy iba pred 1. sv. prijímaním. Vo vzťahu k tejto sviatosti, v ktorej sa stretávame s tvárou milosrdného Boha, sa nalepí veľa ľudského. Pochybnosti typu, čo si o mne pomyslí, bude na mňa prísny a tvrdo ma napomenie, sú blízke nielen deťom a mladým, ale i dospe lým. Vysvetlenie, povzbudenie, osobné svedectvo a osobná skúsenosť so zmierením môže niektorým pomôcť a priblížiť ich bližšie k prameňu Božieho milosrdenstva. Počas metodických dní v jeseni 2012 bola predstavená katechéza Spytovanie svedomia pre mladých v Roku viery (katechéza nielen pre birmovancov), ktorá môže vhodne poslúžiť ako pomoc pri rozhodovaní sa, či ísť na spoveď a môže prispieť k dobrému spytovaniu svedomia. V praktickej časti Katechetických ozvien nájdete ďalšie podnety ku katechézam a aktivitám v pôstnom období a v prebiehajúcom Roku viery. Januárový seminár o práci syoucatom sa stretol s pozitívnymi ohlasmi, preto sme sa rozhodli v pôstnom období zorganizovať seminár ešte raz. Na našej stránke bude informácia o čase a mieste konania. Predbežne by to bolo niektorú marcovú sobotu na Orave, aby to bolo dostupnejšie pre oravských a liptovských katechétov, učiteľov, animátorov a nadšencov práce s Youcatom. Hlavným lektorom bude znovu ThDr. Martin Michalíček, riaditeľ nitrian skeho DKÚ a autor materiálov na prípravu k sviatosti birmovania podľa Youcat. Požehnané dni pôstneho obdobia a prípravy na sviatky vzkriesenia nášho Pána a Učiteľa Ježiša Krista. Viktor Pardeľ riaditeľ DKÚ 3 info 4 ODBORNÝ PORADCA 11 5 Ako aktivizovať Katechetické námety 20 PONÚKAME

3 aktuality info Videoprednášky a pre zentácie zo seminára o katechizácii birmovancov Katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval v sobotu vzdelávanie, na ktorom bol predstavený YOUCAT katechizmus pre mladých a jeho konkrétne použitie v katechéze mladých. Predstavená bola aj príručka Na cestu viery s YOUCAT-om určená pre kňazov, katechétov a animátorov, ktorí sa venujú príprave birmovancov. V príručke je spracovaných 12 tém. Vizuálnou pomôckou ku každej téme sú power-pointové prezentácie, dostupné online na internete org/sk/citaj.html. Birmovanci sú tiež motivovaní pracovať s katechizmom aj prostredníctvom domácich úloh, ktoré sú taktiež obsahom príručky. Publikáciu Na cestu viery s YOUCAT-om predstavil jej autor ThDr. Martin Michalíček. Na seminári boli predstavené aj iné katechézy a projekty, ktoré súvisia s YOCAT-om. V závere vzdelávania boli odprezentované evanjelizačné kurzy Objav Krista a Alfa kurz, ktoré sú vhodné pre evanjelizáciu birmovancov. Videoprednášky a prezentácie zo seminára o katechizácii birmovancov sú k dispozícii na webovej stránke Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy Úvodné slovo o. biskupa Štefana na seminári o katechizácii birmovancov 2 % zo zaplatenej dane pre Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy V tomto roku sa opäť uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní za rok Vopred ďakujeme všetkým učiteľom, katechétom a ich rodinným príslušníkom i známym, ktorí ste sa rozhodli 2% podporiť dielo katechizácie a evanjelizácie v našej diecéze. Tlačivá nájdete na webovej stránke Biblická olympiáda dekanátne kolá V porovnaní s minulým školským rokom sa tento rok do Biblickej olympiády zapojilo viac škôl. V kategórii základných škôl je zapojených 95 štátnych a katolíckych škôl a v kategórii stredných škôl je zapojených 31 gymnázií a stredných odborných škôl. Pozvánky na dekanátne kolá budú zasielané na adresy prihlásených škôl. Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže Školské kolá výtvarnej súťaže je potrebné realizovať do ; vyhodnotiť do Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení). Zo školského kola zasielajte len práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením Biblia očami detí a mládeže na adresu svojho DKÚ do Na zadnú stranu práce prilepte formulár, ktorý je súčasťou propozícií výtvarnej súťaže a nájdete ho na našej webovej stránke. Tvorba učebníc KBS komisia pre katechizáciu a školstvo v spolupráci s vydavateľstvom vyhlasuje konkurz na tvorbu učebníc pre vyučovanie náboženstva. Podrobnosti budú uverejnené v Katolíckych novinách a na našej webovej stránke. Katechetické ozveny 3 3

4 odborný poradca Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves DISKUSIA NA HODINÁCH NÁBOŽENSTVA D iskusia je voľne plynúca konverzácia, pri ktorej majú žiaci možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory a vypočuť si, čo hovoria ostatní zo skupiny. Na hodinách náboženstva je potrebné využívať metódu diskusie cielene. Úlohou učiteľa je riadiť diskusiu tak, aby mala jasný tematický obsahový zámer a časovo nebola na úkor ostatných častí vyučovacieho procesu. Druhou požiadavkou je, aby učiteľ bol tiež aktérom diskusie a nie iba posudzovateľom diskusných príspevkov žiakov. Často sa stáva, že žiaci odmietajú diskutovať z dôvodu, že diskusný príspevok bude posudzovaný negatívne. Diskusia má mať kultivovaný priebeh. Počas diskusie sa nemá vytvárať tábor za a proti. Diskusný príspevok jedného žiaka má pobádať ďalšieho, aby k nemu zaujal svoj postoj. V ktorej časti hodiny je diskusia prínosom? Na úvod ak sa učiteľ zoznamuje s názormi a skúsenosťami žiakov napr. žiaci diskutujú, čo znamená určitý pojem, Boží príkaz, čo vedia o určitých biblických postavách a pod. V priebehu témy ak sa téma týka hodnôt, postojov, pocitov napr. žiaci diskutujú o vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, ak je potrebné vytvárať vlastné názory a posudzovať názory ostatných napr. diskutovať o návrhu zákona o registrovaných partnerstvách a pod. Úlohou učiteľa je vedieť ukončiť diskusiu a zhrnúť poznatky diskutujúcich (Napr. V našej diskusii zaznelo veľa podnetných myšlienok, ktoré sme potom rozvíjali. Vďaka vášmu uvažovaniu sme dospeli k tomu, že...) Diskusia ako metóda nesie v sebe skryté posolstvo pre katechétu. Učiteľ náboženstva ako svedok a katechéta dáva najavo, že si cení názory žiakov a zaujíma ho pohľad na problém a názory žiakov. Ak pohľad žiaka odporuje morálnym princípom, má jedinečnú možnosť opýtať sa na názory ostatných, spoznať postoje žiakov a na podklade dokumentov, náuky Cirkvi a Svätého písma ohlásiť učenie Ježiša Krista. Spracovala: Klára Soľanová

5 NÁSTROJE UMUČENIA KRISTA ako aktivizovať Práca s biblickým textom a obrazom Úvodný text pre učiteľa a stručný výklad pre žiakov S nástrojmi umučenia Krista sa nám možno spája aj názov Arma Christi. Tento pojem pochádza z obdobia baroka, ktoré sa zameriavalo na znázorňovanie nástrojov umučenia Krista (bičovanie, korunovanie tŕňovou korunou a ukrižovanie). Ich zobrazenie vychádza z biblických textov, apokryfov a legiend. V stredoveku boli tiež významnými relikviami a predmetom pašijových meditácií. Od najstarších dôb boli Arma Christi uctievané v rímskom kostole Santa Croce di Gerusalemme. Tieto nástroje majú súvislosť s pašiovými udalosťami. Najstaršie známe vyobrazenie pochádza z 9. storočia z kanonických, ale i apokryfných textov. Ide o minimálne 20 rôznych predmetov, ktoré nie sú však presne vymedzené. Na obrazoch s kresťanskou tematikou býva Kristus často vyobrazený ako trpiaci muž obklopený mučiacimi nástrojmi Arma Christi. Na mnohých miestach však máme možnosť vidieť iba prázdny kríž a okolo neho nástroje umučenia. V katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule je oltár sv. Kríža. V strede je Ježiš Kristus na kríži. Po stranách sú maľby anjelov s nástrojmi umučenia v rukách (klince, rebrík, kopija, zväzok prútov, stĺp a tŕňová koruna). Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sp. Novej Vsi stropná maľba svätyne znázorňuje anjelov s nástrojmi umučenia v rukách. Práca pre žiakov Ak žiaci nepoznajú pašiové udalosti, pozrieme si filmovú ukážku a prečítame udalosti z jednotlivých evanjelií. Skupinová práca s obrazom žiaci vypíšu nástroje umučenia, ktoré sú znázornené na obrázku. Ak sú žiaci zbehlejší, môžu napísať aj nástroje umučenia, ktoré na obrázku nie sú, ale o ktorých hovorí Sväté písmo. Žiaci v skupinách opíšu situácie, ktoré sú spojené s nástrojom umučenia. Na kartičkách im poskytneme súradnice Svätého písma (ktoré sú uvedené pri vymenovaných nástrojoch umučenia nižšie pomôcka pre katechétu) a žiaci hľadajú a čítajú texty. Žiaci k nimi vymenovaným nástrojom umučenia dopisujú súradnice. (Obrázok zdroj: com/tarot/three-dice-juggler- -Bateleur-en.html) Výklad Nástroje umučenia majú súvis s úctou k utrpeniu Pána Ježiša. Každý piatok máme myslieť na to, že Ježiš trpel. Môžeme si spomenúť na niektorý spôsob mučenia a prežívať deň pokánia v spojení s trpiacim Ježišom. Umučenie Krista je súhrnom všetkých foriem životnej svätosti: je v ňom poníženosť, sebazaprenie, trpezlivosť, poslušnosť, láska k Bohu a k blížnemu, odpútanie sa od pominuteľných vecí a snaha dosiahnuť nepominuteľné hodnoty, nenávisť k hriechu a láska k pokladu milostí, duch obetavosti a duch sebaovládania. Keď nás postihne utrpenie, či telesná bolesť alebo protirečenie, ubližovanie, ohováranie, nespravodlivosť, neuznanie, vtedy pozrime na Ježiša, prosme ho o pomoc a on nám dá odvahu znášať všetko, čo Boh pre naše dobro Katechetické ozveny 3 5

6 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves ako aktivizovať na nás dopustil. Budeme vedieť odpúšťať a zachováme si duševný pokoj a vyrovnanosť aj v kríži. Práca žiakov Ak sme takto pochopili nástroje umučenia, že je to pre nás výzva k pripodobeniu sa Kristovi v ťažkých chvíľach života, môžeme teraz nájsť k jednotlivým nástrojom umučenia formu čnostného nasledovania a formulovať krátku modlitbu. Záver Vlastné napísané modlitby a vhodná pieseň. Pomôcka pre katechétu: Nástroje umučenia, o ktorých je priama zmienka v evanjeliách: bič - ktorým Krista bičovali počas cesty na Golgotu (Mt 27,26) džbán - ktorý použil Pilát, keď si umyl ruky na znak dištancovania sa od Kristovho odsúdenia na smrť (Mt 27,24) klince - spočiatku štyri, neskôr, pri prekrížení nôh ukrižovaného len tri klince, použité na pripevnenie ku krížu (Mt 27,35) kocky - ako symbol losovania o odev Krista (Mk 15,24) kohút - ktorý dva razy zaspieval, keď Peter tri razy zaprel Krista (Mt 26,75) kopija - ktorou Kristovi pichol vojak do boku, aby sa uistil, že je mŕtvy (Jn 19,34) kríž - na ktorom Kristus skonal (Mt 27,35) meč - ktorým Peter odťal ucho sluhovi veľkňaza, keď prišli zatknúť Krista (Mt 26,51) nápis na kríži - INRI (Iesus Nasareth Rex Iudae - Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský) - (Jn 19,19) lampáše, fakle a zbrane kohorta a sluhovia pri príchode do Getsemanskej záhrady (Jn 18,3) rúcho - purpurové kráľovské rúcho, ktoré navliekli Kristovi na posmech (Mk 15,17) tridsať strieborných mincí - ktoré dostal Judáš za zradu Krista (Mt 26,15) tŕňová koruna - ktorú mu nasadili na hlavu na posmech (Mk 15,17) trstina - ktorou Krista bili po hlave (Mk 15,19) tyč - na ktorú nastokli špongiu namočenú do octu a priložili ju Kristovi na kríži k ústam (Jn 19,29) Nástroje umučenia, o ktorých nie je priama zmienka v evanjeliách: kameň - počas cesty na Golgotu hádzali ľudia do Krista kamene rebrík - pomocou ktorého snímali telo Krista z kríža Spracovala: Klára Soľanová 6

7 ako aktivizovať Krížová cesta v Roku viery s postavami viery v slovenskej Cirkvi 1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť Boží sluha Ján Vojtaššák odsúdený na štvrťstoročie väzenia. Väznený ale pevný vo viere prijíma opovrhovanie, posudzovanie. Stačilo podpísať spoluprácu a záchrana od väzenia by bola zaručená. Pane, pomáhaj i nám, aby sme boli pevní vo viere, aby sme nepodľahli posudzovaniu iných a na príhovor božieho sluhu Jána Vojtaššáka, posilni našu vieru. 2. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje ramená Boží sluha Michal Buzalka chránil a burcoval za slovenský národ i ohrozených Židov. Pre vtedajší režim bol nebezpečným zločincom. Falošne vykonštruovaný proces ho viedol do väzenia. Ani všetko neľudské psychické a fyzické týranie nevyhnalo z neho lásku. Verný svojmu biskupskému heslu Per crucem ad lucem Cez kríž k svetlu ho sprevádzal až do konca. Po väzení nasledovalo vyhnanstvo. Všetko pre jeho vernosť viere a lásku k Bohu a Cirkvi. Pane, pomáhaj i nám, aby sme vierou prijímali tvoj plán s nami a na príhovor božieho sluhu Michala Buzalku, posilni našu vieru. 3. zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom Sv. Košickí mučeníci zostali verní i počas ťažkého obdobia reformácie na našom území. Zostať verným proti prúdu, neprezliekať kabát, keď to robí kvôli uľahčeniu života väčšina, nie je celkom ľahké. Pane, pomôž nám nasledovať ťa a daj silu neute kať pred nepríjemnosťami, pomáhaj nám nepretvarovať sa a neuľahčovať si cestu za tebou cestou lží a výhod a na príhovor sv. Košických mučeníkov, posilni našu vieru. 4. zastavenie: Ježiš sa stretáva s matkou Sv. Alžbeta bola kráľovnou ale zároveň vzornou matkou. Dokázala milovať i ľudí mimo vlastnej rodiny a preukazovala im pomoc. Keď jej odňali vlastné deti a stala sa bezdomovkyňou, prijala túto situáciu v prospech pomoci iným ľuďom. Bola matkou tým, ktorí to najviac potrebovali a to najmä chudobným a biednym. Pane, pomôž nám všímať si potreby iných a chráň nás pred sebectvom a pohodlnosťou a na príhovor sv. Alžbety, posilni našu vieru. 5. zastavenie: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž Boží sluha Titus Zeman pomáhal. Pomáhal mladým na ceste ku kňazstvu, ktorých tajne prevádzal cez hranicu i za cenu vlastného života. Za to bol odsúdený na 25 rokov väzenia. Pane, pomôž nám vidieť potreby iných, daj nám silu konať skutky, z ktorých poznajú, že si stredom nášho života a na príhovor božieho sluhu Titusa Zemana, posilni našu vieru. Katechetické ozveny 3 7

8 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves ako aktivizovať 6. zastavenie: Veronika podáva Ježišovi šatku Bl. Zdenka Šelingová podala šatku pomoci pri úteku z väzenie. Motívom jej činu boli slová dozorcu, že kňaza spolu s ostatnými odvezú do Rusku a tam ich popravia. Za záchranu života iným nasledovalo vyšetrovanie, mučenie a odsúdenie na 12 rokov väzenia. Očití svedkovia jej života nepopierajú to, že pre nich bola Veronikou s obrazom Ježišovej tváre v srdci. Pane, pomôž nám, aby sme boli ochotní a schopní konať vo chvíľach, keď blížni potrebujú našu pomoc a na príhovor bl. Zdenky Šelingovej, posilni našu vieru. 7. zastavenie: Ježiš druhýkrát padá pod krížom Sv. Cyril nečakal, že jeho misijná cesta bude bez ťažkosti. Predpokladal to a i napriek tomu sa na túto cestu vydal. Jeho cesta bola plná ťažkostí a predsa sa nevzdal. Ježišov príklad mu dával silu. Pane, pomôž i nám, aby sme prijímali ťažké životné situácie a aby sme dôverovali tvojej pomoci a ochrane a na príhovor sv. Cyrila, posilni našu vieru. 8. zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy Sv. Gorazd patrí medzi prvých Slovákov, ktorí trpeli pre svoju vieru. Bol prvým našim arcibiskupom. Napomínal, vysvetľoval, učil v prostredí, ktoré ťažko prijímalo slovanskú liturgiu. Pane, daj nám pravé poznanie, aby sme v sile tvojho Ducha vedeli celým životom svedčiť, že životné prekážky môžeme uniesť jedine s tvojou pomocou a na príhovor sv. Gorazda, posilni našu vieru. 9. zastavenie: Ježiš tretíkrát padá pod krížom Sv. Metod, starší brat Cyrila, bol múdrym ohlasovateľom Ježišovho učenia. To čo žil, zároveň i učil. Bol trpezlivý a schopný prijať i pády tých, ktorí nastupovali na cestu života s Kristom. Pane, daj nám silu, aby sme nepohŕdali tými, ktorí ešte nedokážu stáť pevne, ktorí padajú. Daj nám silu i so sebou samými, aby sme boli trpezliví i sami so sebou a dokázali vstávať zo svojich pádov a na príhovor sv. Metoda, posilni našu vieru. 10. zastavenie: Ježiša zvliekajú zo šiat Anka Kolesárová si zvolila cestu čistoty. Jej rozhodnutie bolo okamžité, ale vyvieralo z hĺbky a pravdivosti jej predchádzajúceho života. Toto rozhodnutie ju stálo život. Pane, pomôž nám doceniť a obhájiť dar čistoty a na príhovor Anky Kolesárovej, posilni našu vieru. 11. zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž Sv. Benedikt žil veľmi prísnym životom. Zvolil si takýto spôsob života, aby dokonalejšie bojoval s náklonnosťami k hriechu. Bral si príklad s Ježiša, ktorý seba samého vydal, aby raz navždy premohol hriech a obnovil nám večný život. Pane, pomôž nám pochopiť, že tvoja láska k nám nemá hraníc a na príhovor sv. Benedikta posilni našu vieru. 8

9 ako aktivizovať 12. zastavenie: Ježiš zomiera na kríži Sv. Bystrík bol nitrianskym biskupom v dobe, ktorá po smrti uhorského kráľa sv. Štefana nebola priaznivo naklonená kresťanstvu. Za svoju vieru zomiera, keď ho pohanskí povstalci zranili šípmi a kameňmi, keď sa plavil loďkou cez Dunaj. Pane, mnohí pred nami položili život za vieru. Daj nám silu, aby sme vo viere vytrvali až do konca a na príhovor sv. Bystríka, posilni našu vieru. 13. zastavenie: Ježiša skladajú z kríža bl. Sára Salkaházi rehoľníčka z Košíc a neskôr v rehoľnom dome v Budapešti pomáhala tým, čo boli v tiesni. Počas prenasledovania Židov vďačí jej a jej spoločníčkam za záchranu okolo tisíc osôb- To však prinieslo svoju daň. Pri pátraní po Židoch bola zaistená, odvlečená a z mosta odstrelená do ľadového Dunaja. Niektoré veci v živote nepochopíme, ale prosíme ťa, Pane, daj nám silu žiť v pravde a odpúšťaní a na príhovor bl. Sáry Salkaházi, posilni našu vieru. 14. zastavenie: Ježiša pochovávajú Sv. Andrej Svorad bol pustovníkom a žil odriekavým spôsobom života. Počas dňa pracoval klčoval lesy. Keď cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, odišiel na Zobor do kláštora. Pre nás je príkladom živej viery, ktorá už stáročia pretrváva na našom území. Pane, ukáž nám i v dobe, ktorú žijeme, príklady živej a žitej viery a na príhovor sv. Andreja Svorada, posilni našu vieru. Pripravila: K. Soľanová Katechetické ozveny 3 9

10 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves ako aktivizovať PÔSTNY KALENDÁR V ROKU VIERY Pôstna doba je pre nás kresťanov obdobím, v ktorom sa pripravujeme na najväčšie sviatky Veľkú noc. Každý dobrý skutok, ktorý konáme v úprimnom a pravdivom rozhodnutí, môže posilniť našu vieru. Keďže prežívame Rok viery, bude dobré, že si to viac uvedomíme a skutky prepojíme s vierou. Naša cesta v pôstnej dobe môže sa niesť v znamení Ja verím a chcem robiť dobro. Naučíme sa rozlišovať skutky vo vzťahu k sebe, k blížnym a svoj vzťah k Bohu. Úlohou detí je kaž dý deň vedome urobiť skutok lásky vo vzťahu ku blížnym (rodičom, spolužiakom, kamarátom... ), vo vzťahu k sebe (miernosť v jedle, v pozeraní na televíziu a aktivity na internete... ) a vo vzťahu k Bohu (ranná a večerná modlitba, rozjímanie krížovej cesty, sv. omša...). Večer im môžeme odporúčať v rámci rodinnej katechézy pomodliť sa desiatok bolestného ruženca a tiež Apoštolské vyznanie viery. Deti si každý deň rozdelia políčko na tri časti, ktoré vyfarbia tromi ľubovoľnými farbami (jednou farbou skutok vo vzťahu k Bohu, inou farbou skutok vo vzťahu k ľuďom a treťou farbou skutok vo vzťahu k sebe.) Vedľa okienok pôstnych nedieľ majú i písmená, ktoré vytvárajú slovo JA VERÍM. Postupne si ich môžu tiež vyfarbiť. 10

11 katechéza V ROKU VIERY: Viem, komu som uveril? Ciele Analyzovať a interpretovať texty zo Svätého písma (VIERA stotník v Kafarnaume, dvaja slepci, kanaánska žena, Jairova dcéra, Sýrofeničanka, slepec pri Jerichu) Rozvíjať osobnú vieru vo svetle viery biblických postáv a KKC (Boží dar, ľudský, rozumný a slobodný čin). Kompetencie (spôsobilosti, schopnosti) Kognitívne - Na základe vlastných znalostí vysvetlí, v čom spočíva proces návyku - Na základe textov SP a rozhovoru vymenuje etapy rastu vo viere - Na základe biblických príbehov prerozpráva príbeh viery biblických postáv Postojové (existenciálne) - Zdôvodni, prečo sa viera rodí na ceste vytvárania vzťahu s Bohom - Vymenuje etapy rastu vlastnej viery - Deklaruje potrebu návyku vzťahu s Bohom ako cesty prehĺbenia viery Formy organizácie: individuálna, skupinová, frontálna. Didaktické metódy: riadený dialóg, minivýklad, práca s formulárom, práca s biblickým textom, práca s textom KKC. 2. Motivačná aktivita Učiteľ uvedie: Nové situácie, nové miesto práce, vzdelávania, noví učitelia, miesto bývania často nás prerastajú. Aby sme sa v nových situáciách zorientovali, potrebujeme na to istý čas. Musíme si osvojiť situáciu, človeka, miesto, zariadenie... Rozdelí žiakov do skupín a vyzve ich k práci. Úlohou bude zaujať postoj v rôznych modelových situáciách. Potrebné sú kartičky s obrázkami situácií alebo s obrázkami z novín. Učiteľ môže pripraviť pracovný list alebo obrázok formou prezentácie PowerPoint. Žiaci objavujú a formulujú vzťahy (človek a... nový učiteľ, nový človek, nové auto, nový model telefónu, nová téma matematiky, nová kniha, nová škola). Aké je poznanie človeka vo vzťahu k iným ľuďom a k veciam? Ako im rozumie? Prezentácia je pred celou triedou. Námet na prezentáciu: Didaktické prostriedky: Sväté písmo a vybraté texty na formulári (Mt 8,5-13; Mt 9,27-31; Mt 15,21-28; Mk 5,21-43; Mk 7,24-30; Mk 10,46-52), KKC, formulár s otázkami, kartičky s obrázkami životných situácií (neznámy učiteľ, neznámy človek, nové auto, nový model telefónu, nová škola, nová téma matematiky, nová kniha), formulár pre prácu v skupinách Úvod 1. Modlitba na začiatok Verím v Boha... HLAVNÁ ČASŤ 1. Minivýklad Je ešte jeden vzťah, o ktorom sa tu nehovorilo. Je to vzťah medzi človekom a Bohom. Katechetické ozveny 3 11

12 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves katechéza Slovo sa stalo telom, aby sme tak poznali Božiu lásku: V tom sa ukázala Božia láska k nám, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme mali život skrze neho (1 Jn 4,9). On je záväzným pravidlom Nového zákona. Svätý Irenej napísal: Slovo Božie prebývalo v človeku a stalo sa Synom človeka, aby priviedol človeka do Božej náruče a aby prebýval v človeku, ktorého stvoril na svoj obraz. Podobne ako človek hľadá spôsoby na poznanie, na osvojenie nového základu sveta, podobne i Boh hľadá spôsoby, aby sa zjavil človeku, aby sa mu ukázal a aby on mohol v neho veriť. (Sv. Irenej vysvetľuje túto Božiu pedagógiu i na obraze vzájomného privykania Boha a človeka. Božie Slovo prebývalo v človeku a stalo sa Synom človeka, aby privykalo prebývať v človeku podľa Otcovho rozhodnutia.) 2. Skupinová práca s textom Svätého písma Jedná sa o prácu s nasledujúcimi textami: - Mt 8, Stotník v Kafarnaume - Mt 9, Uzdravenie dvoch slepcov - Mt 15, Viera kanaánskej ženy - Mk 5, Jairova dcéra - Mk 7, Viera Sýrofeničanky - Mk 10, Slepec pri Jerichu Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina dostane jeden z vyššie uvedených textov ((texty pripravíme). Biblické texty opisujú stretnutie Ježiša s človekom, ktorý sa na neho obracia s vierou. Po prečítaní textu žiaci v každej skupiny odpovedajú na otázky, ktoré majú na kartičkách. - Čo môžeme povedať o viere človeka, ktorý sa obracia na Ježiša? - Ako prejavuje svoju vieru? - Čo chce prostredníctvom viery dosiahnuť? - Ako Ježiš odpovedá človekovi na jeho vieru? Po ukončení práce prezentujú výsledky zo skupín pred triedou. 3. Rozhovor na záver práce s textom So žiakmi vedieme rozhovor tak, že kladieme nasledujúce otázky: - Čo spôsobuje, že človek môže hlbšie uveriť Bohu? - Akým spôsobom sa prejavuje vzťah medzi človekom 21. storočia a Bohom? - Čo možno urobiť, aby človek bol viac otvorený pre Boha? 4. Prehĺbenie viery Tak ako v minulosti i v súčasnosti prehlbovať vzťahy vo viere znamená budovať most medzi Bohom a človekom. Tento most má niekoľko častí (možno použiť nákres mosta). Viera je milosť Viera je milosť, Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú vlieva Boh. On prvý preukazuje iniciatívu, on prvý prejavuje lásku k človeku a to úplne a zadarmo. Vieru dostávame ako prejav lásky Boha k človeku, lásky, ktorú si nezaslúžime. Boh teda žije v nás, hýbe našimi srdcami a chce, aby sme sa vrátili k nemu. Iba preto je viera možná. (porov. KKC 153) Viera je ľudský úkon - Veriť je i pravý ľudský úkon. Dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka. Ani v ľudských vzťahoch neodporuje našej dôstojnosti, keď veríme, čo iní hovoria o sebe a o svojich úmysloch, alebo keď veríme ich sľubom (napríklad keď muž a žena uzatvárajú manželstvo), aby sme tak vstúpili do vzájomného spoločenstva. Preto ešte menej odporuje našej dôstojnosti, ak máme vierou prejaviť úplnú poslušnosť rozumu a vôle Bohu, ktorý zjavuje, a tak vstúpiť do dôverného spoločenstva s ním. V úkone viery ľudský rozum a ľudská vôľa spolupracujú s Božou milosťou. (porov. KKC ) Viera a rozum si neprotirečia - Viera je i rozumovým činom. Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľné svetlu nášho prirodzeného rozumu. Veríme pre autoritu samého Boha, ktorý zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť ani nemôže klamať. Patrí teda k viere, že veriaci túži lepšie poznať toho, komu uveril a lepšie pochopiť to, čo zjavil. Môžeme 12

13 katechéza si byť istí, že hlbšie poznanie zasa vzbudí väčšiu vieru, čoraz väčšmi zapálenú láskou. Hoci viera presahuje rozum, medzi vierou a rozumom nikdy nemôže byť skutočný rozpor: lebo ten istý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a vlieva vieru, vložil do ľudského ducha svetlo rozumu. A Boh nemôže poprieť seba samého ani pravda nikdy nemôže protirečiť pravde. (porov. KKC ) Viera je úkon slobody Viera je úkonom ľudskej slobody; človek odpovedá Bohu úplne slobodne, k viere nemožno nikoho nútiť ani ju nasilu vnucovať. 5. Prehodnotenie viery biblických postáv vo svetle KKC Ako by sme charakterizovali vyššie uvedené kritéria prehlbovania viery na spomínané biblické postavy? ZÁVER 1. Modlitba (kritéria je Božím darom a ľudským, rozumným a slobodným činom). Pane, okrášli moje srdce svojou prítomnosťou a premeň ho na svoj príbytok! Si milý hosť, ktorého očakávam, vytúžený priateľ, ktorý má zostať pri mne. Tebe, ktorému prislúcha palác, môžeme ponúknuť iba chudobnú izbičku. Svoj dom som vyzdobil túžbou a očakávaním. Nebeský jagot rozjasní môj príbytok. Môj dom sa stane katedrálou a moje srdce svätostánkom. Pane, vyzdob moje srdce svojou prítomnosťou a premeň ho na svoj príbytok! Amen. Ján XXIII. (Youcat, Modlitby pre mladých) Návrh inej modlitby v sebe, vo vyznaní viery, vo vzťahu k tým, čo inak zmýšľajú. Ježišu Kriste, ja sám ohrozujem svoju vieru svojím životom. Zakaždým, keď robím proti svojmu svedomiu, proti láske, konám aj proti viere. Lebo moja samoľúbosť, moja pýcha mi hovoria, že nie som vinný za rozpor medzi vierou a životom, že vieru treba korigovať. Priznávam túto svoju vinu. Ježišu Kriste, mnohé vyhlásenia viery sú odeté do slov a pojmov uplynulých čias a vznikli v inom ponímaní sveta. Často je ťažké rozuzliť výroky, ktoré vzbudzujú vo mne pochybnosť, lebo pre mňa nebo nie je hore a peklo nemá oheň. Pomôž mi, aby sa mi podarilo pochopiť podstatu výpovedí a vyjadriť ju slovami dnešnej doby bez toho, že by som bol nečestný. Ježišu Kriste, iní ohrozujú moju vieru vtedy, keď ja sám nežijem podľa viery, keď ja sám som sa stal neveriacim. Môžu byť mojím svedomím, keď vidím, že sú dobrí ľudia, ktorí neveria v Boha. Pomôž mi veriť, žiť podľa viery, vo viere žiť s inými, ktorí ťa zapierajú. Pomôž mi každý deň znova. (Z knihy Paul Roth: S Bohom ešte vždy možno hovoriť meditácie) (Preklad a úprava textov: Katecheta. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu, Nm.12/2012 Klára Soľanová) Ja sám ohrozujem vieru Ježišu Kriste, spoznal som: Každý deň musím znovu získavať vieru a nový život. Nestačí ju získať len raz. Skúsil som, že svoju vieru si potvrdzujem každý deň: Katechetické ozveny 3 13

14 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves katechéza V ROKU VIERY: Čo znamená veriť Bohu? Ciele Analyzovať a interpretovať texty z KKC o dôležitosti viery v jedného Boha (KKC ) Prehlbovať osobnú vieru v Boha v kontexte životných situácií Kompetencie (spôsobilosti, schopnosti) Kognitívne - Na základe predkladaných vedomostí vyjadrí sa k téme svojej viery a dôsledkom, ktoré vyplývajú z jej vyznania - Na základe textov z KKC žiak vymenuje dôsledky viery v Boha Postojové (existenciálne): - Presvedčí sa o dôležitosti vyznania svojej viery - Zdôvodni nevyhnutnosť cieľavedomosti v živote - Zdôvodni potrebu viery Boha a jej vplyv na vlastný život Formy organizácie: individuálna, skupinová, frontálna. Didaktické metódy: riadený dialóg, minimeditácia, pyramída 1-2-3, kolotoč. Didaktické prostriedky: KKC, kartičky v dvoch farbách, lepidlo, šedý papier, formulár s textom KKC ÚVOD 1. Modlitba na začiatok: Verím v Boha Minimeditácia Učiteľ vedie so žiakmi minimeditáciu nasledovne: Hlásime sa, že sme veriaci... Chvíľu v tichosti porozmýšľajme nad našou vierou... Aká je moja viera? Čo je jej silnou a čo slabou stránkou? Čo mi ako veriacemu človeku spôsobuje radosť? Čo ma zarmucuje? Aké mám šance na to, aby sa moja viera ďalej rozvíjala? Čo je pre moju vieru nebezpečné? HLAVNÁ ČASŤ 1. Skupinová práca - pyramída Keď vidím ľudí v kostole alebo keď zbadám na krku človek medailónik alebo krížik, usudzujem, že tento človek je kresťan - že verí v Boha. Zároveň ma to presviedča, že viera tohto človeka má vplyv na jeho správanie i rozhodovanie a pozitívne vplýva na jeho život. Žiakov rozdelíme do skupín. Rozdáme žiakom kartičky a lepidlo. Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina dostane šesť kartičiek, na ktorých heslovite napíše dôsledky, ktoré vyplývajú zo života viery. Kartičky ukladajú do pyramídy: To, čo považujú za najdôležitejšie a najpodstatnejšie pre život viery, umiestnia hore, menej dôležité podľa úsudku členov skupiny nižšie a ostatné dole. Výsledky práce každá skupina zdôvodni pred celou triedou. Riadime sa metódou kolotoča (postupne každá skupina). 2. Učenie Cirkvi spoločné čítanie s porozumením V KKC čítame o nasledujúcich dôsledkoch viery v Boha... a vyzývame žiakov k tomu, aby vysvetlili, ako rozumejú jednotlivým dôsledkom viery. 223 Poznať Božiu veľkosť a velebnosť: Pán je taký vznešený, že prevyšuje naše chápanie. Preto Bohu treba slúžiť prvému. 224 Žiť vo vzdávaní vďaky: Ak je Boh Jediný, všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho: Čo máš, čo si nedostal? Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 225 Poznať jednotu a pravú dôstojnosť všetkých ľudí: Všetci sú stvorení na Boží obraz a podobu. 226 Správne používať stvorené veci: Viera v jedného Boha nás vedie k tomu, aby sme všetko, čo nie je on, používali natoľko, nakoľko nás to k nemu približuje, a zriekali sa toho natoľko, nakoľko nás to od neho odvracia. Pán môj a Boh môj, vezmi mi všetko, čo mi prekáža ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, daj mi všetko, čo mi pomáha ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, odpútaj ma odo mňa a daj, aby som celý patril tebe! 227 V každej situácii dôverovať Bohu, aj v protivenstvách. Obdivuhodne to vyjadruje jedna modlitba svätej Terézie od Ježiša: Nech ťa nič neznepokojuje, 14

15 katechéza /nech ťa nič neľaká, všetko sa pomíňa,/ Boh sa nemení. trpezlivosť/ dosiahne všetko. Kto má Boha,/ tomu nič nechýba: Boh sám stačí. 3. Aktivita práca v skupinách Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina vypíše heslovite na kartičky (inej farby ako bola farba kartičiek pyramídy) dôsledky viery v Boha, ktoré si uvedomili po čítaní KKC. Kartičky uložia vedľa tých, ktoré boli uložené do tvaru pyramídy. Opakujúce sa heslá položíme na seba. Potom porovnáme a komentujeme pozorované podobnosti a rozdiely. 4. Diskusia v skupinách Každá skupina má pred sebou uloženú predchádzajúcu pyramídu. Žiaci diskutujú na tému: Čo človek stráca ak je dôsledný vo viere? a jednotlivé názory heslovite píšu na papier. Na záver v pléne zhrnú svoje postrehy tak, že najdôležitejšie vypíšu na tabuľu. Učiteľ ukončí činnosť nasledovne: Problémom dnešných čias nie je nárast počtu neveriacich osôb, ani odchod ľudí z Cirkvi. Najvážnejším problémom je skutočnosť, že viera v živote kresťana stráca vplyv na jeho myslenie, rozhodovanie a správanie. Viera prestáva formovať ľudský život, mení sa iba na rituál oddelený od života, ktorý je občas až veľmi nevhodný pre život. 5. Prehĺbenie viery Učiteľ vyrozpráva príbeh: Počul som o jednom dievčati, ktoré poznalo svojho chlapca iba z fotografie a kontakt na neho mala iba cez internet. Bola ním však veľmi očarená. Dievča verilo všetkému, čo povedal, čo jej sľúbil. Ľudia, ktorí chlapca poznali a pozerali sa na tento vzťah zvonku, boli kritickí. Varovali ju. Stalo sa, že chlapec si dievčaťom dohodol stretnutie, a sám na neho neprišiel: Vyhováral sa, že mal pokazený telefón, preto jej nemohol zavolať. Vždy mal nejaké výhovorky, podľa ktorých sa s ňou nemohol reálne stretnúť. Ona bola do neho zaľúbená. Láska, ktorú nazývame zaľúbením alebo zamilovaním, je láskou veľmi nezrelou. Je to len istá náhrada skutočnej lásky. Jej presvedčenie o láske chlapca bolo slepé. Vráťme sa ku vzťahu s Bohom. Veríme Pánu Bohu nie iba preto, že je pre nás vierohodný a jeho božská autorita nám prikazuje veriť mu. Veríme mu predovšetkým preto, že cítime jeho lásku. A ak ju necítime, tak počujeme od iných, ktorí svedčia, že Boh miluje i nás a že všetko, čo pre mňa robí, robí to z lásky ku mne... Povedať niekomu, že ho milujem, je veľmi ľahké. Chlapec dievčaťu a dievča chlapcovi často hovorí: milujem ťa. Ale čo to znamená? Ako možno potvrdiť túto lásku? Aký majú dôvod, že sa obdarúvajú láskou a prajú najväčšie dobro tomu druhému a že slová ľúbim ťa, ktoré vyslovujú, nie sú výrazom egoizmu i nečistého záujmu, ale vyjadrujú pravú lásku? Až vtedy, keď sa s vierou pozeráme na náš život, pomaly nám padajú šupiny z očí. Až vtedy, keď životné situácie nepovažujeme za náhodu alebo v inom prípade za škodoradosť Boha alebo jeho trest na nás, začína sa nám javiť dôvod lásky Pána Boha. V tej chvíli tomu ešte celkom nerozumieme, lebo naša viera je malá, ale neskôr to určite pochopíme. Vďaka dôvodom lásky, ktoré Pán Boh nám rôznym spôsobom odkrýva, naša viera sa stáva postupne silnejšia. Nie je to už iba viera v istú skutočnosť ani opretie sa o autoritu Pána Boha, ktorý je nado mnou a ktorý vo mne môže občas vyvolať strach alebo úzkosť, že je väčší ako ja, ale je to istota lásky Pána Boha. Aktom svojej viery, čiže zhody vôle, rozumu i srdca, odpovedáme na lásku Pána Boha. ZÁVER Modlitba na záver Milujem ťa, môj Bože, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života. Milujem ťa, nekonečne láskyhodný Bože, a chcem radšej zomrieť z lásky k tebe, ako prežiť čo len jediný okamih bez lásky k tebe. Milujem ťa, môj Bože, a netúžim po ničom inom, len po nebi, aby som mal radosť z dokonalej lásky k tebe. Môj Bože, ak by moje ústa nedokázali v ktoromkoľvek okamihu vysloviť, že ťa milujem, želám si, aby ti to každým svojím úderom opakovalo moje srdce. Amen. Sv. Ján Mária Vianney, farár z Arsu (Preklad a úprava textov: Katecheta. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu, Nm.12/2012 Klára Soľanová) Katechetické ozveny 3 15

16 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves katechéza V ROKU VIERY: Cesta mojej viery Ciele Analyzovať a interpretovať texty zo Svätého písma (AJ VY CHCETE ODÍSŤ? - Jn 6,53-67; Jn 6,68-69) Rozvíjať osobnú vieru a čeliť kríze viery vo svetle biblickej udalosti a svedectiev Kompetencie (spôsobilosti, schopnosti) Kognitívne: - Na základe skúsenosti vyjadrí sa k problematike života a vyznania viery kresťanov. - Na základe textov SP vymenuje, ako vyznávali svoju vieru biblické postavy. - Na základe textov SP zdôvodni potrebu vyznania jednotlivých právd viery a ich vplyv na charakter kresťanskej identity. Zručnosti: - Na základe textov SP ocení hodnotu vyznania jednotlivých právd viery. - Zdôvodni význam zamýšľania sa nad cestou vlastnej viery. - Predkladá návrhy prekonania ťažkosti vo viere. - Odôvodni, ako možno vieru rozvíjať a chrániť v Cirkvi. Formy organizácie: individuálna, skupinová, frontálna Didaktické metódy: riadený dialóg, minivýklad, práca s pracovným listom (EKG), práca s biblickým textom, čítanie s porozumením, počúvanie piesne Ku komu pôjdem Didaktické prostriedky: texty Svätého písma (Jn 6,53-67; Jn 6,68-69), pásik papiera pripomínajúci EKG, obrázok tlakomeru, texty Mateusz Pindelski - Kríza viery text Katechéta 12/2012, komentár ku knihe Príď, buď mojim svetlom (v prílohe), pieseň mp3 Ku komu pôjdem. ÚVOD 1. Vypočutie piesne Učiteľ pustí pieseň bez toho, aby im poskytol slová piesne. Motivuje ich k aktívnemu počúvaniu. Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš, dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš, pri tvojich nohách bezpečný úkryt mám. R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš, keď som smädný z tvojich rúk, v mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žízni môže k tebe prísť, dáš mu napiť večný smäd uhasíš, prúdy vody živej tečú zo všetkých čo z tebou kráčajú. Ku komu pôjdem kto-kde je taký Boh ako si ty, v lone mojej matky ty si ma utvoril. Ku komu pôjdem na dlaniach svojich rúk vyryl si ma. vieš po čom túžim, vieš kde to môžem nájsť. R: 2. Minivýklad Kto vyznáva vieru v Rímskokatolíckej cirkvi a potom prijíma krst (alebo v mene viery rodičov prijíma krst malé dieťa), stáva sa živým údom tejto Cirkvi. V nej nachádza plnosť pravdy o Bohu i o svojom vykúpení. Snahou kresťana má byť neustále poznávanie tajomstiev viery Cirkvi, aby lepšie porozumel Bohu, svetu i samému sebe. Postoj človeka, ktorí hovorí verím v Boha, ale..., napr. verím, ale nestotožňujem sa s niektorou pravdou, ktorú Cirkev hlása ako neomylnú je falošný, zlý, bezcharakterný. Viera, ktorú vyznávame, nie je iba našim osobitným presvedčením, ale je účasťou na viere vyznávanej celou Cirkvou. Vyznanie našej viery, ktorá dáva život, prijímame tak ako v deň nášho krstu, keď celý náš život bol zverený tomu učeniu. Vyslovovať s vierou Vyznanie viery znamená vstúpiť do spoločenstva s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým, ako aj do spoločenstva s celou Cirkvou, ktorá nám odovzdáva vieru a v ktorej lone veríme: Symbol [viery] je duchovnou pečaťou je rozjímaním nášho srdca a akoby stále prítomnou strážou; je bezpochyby pokladom našej duše. 16

17 katechéza HLAVNÁ ČASŤ 1. Aktivita výtlačok EKG mojej viery Každý účastník dostane pásik papiera, dlhý a úzky, podobný ako je výtlačok EKG (výtlačok možno pripraviť na milimetrovom papieri). Na výtlačku je po dĺžke v jednom riadku napísaný text Verím (apoštolské vyznanie viery) a po šírke je uvedená škála možnosti: áno verím, verím ale mám pochybnosti, je mi to jedno, verím iba trochu, neverím vôbec. Možnosti škály môžu byť rôzne, podľa námetu katechétu. Je potrebné pripraviť toľko výtlačkov, koľko je účastníkov v triede. Úlohou žiakov je zamyslieť sa nad pravdami viery a nad tým, aký je ich vplyv na každodenný život. Ako jednotlivé pravdy akceptujeme vo svojom živote (napr. Slávime Vianoce a slávia ich aj tí, čo neveria?! Ako reagujú nepraktizujúci kresťania pri smrti príbuzného žiadajú o kresťanský pohreb a prečo?) Po zamyslení sa nad pravdami viery žiaci urobia viditeľný bod nad každým článkom viery podľa škály, ktorá charakterizuje ich vieru. Potom tieto body pospájajú (EKG). Žiakov utvrdíme, že túto prácu nebudú prezentovať frontálne pred ostatnými žiakmi, a preto ich prácu nemá ovplyvniť verejná mienka. 2. Skupinová práca s textom Svätého písma V našich životoch prichádzajú chvíle, kedy pod vplyvom krízy, úspechu alebo iných impulzov môže dôjsť k rozhodnutiu: kráčam za Ježišom alebo odchádzam od neho... Príčiny môžu byť rôzne. Napr. nežijem vieru v každodennom živote, som ovplyvnený partiou, rodičia ma nútia k náboženským povinnostiam a to neznášam, niektoré pravdy, alebo obsahy sú pre mňa nezrozumiteľné alebo náročné, a preto s tým nechcem mať nič. Pozrime sa na podobnú situáciu zaznamenanú v Evanjeliu podľa Jána, ktorú si spoločne prečítame. Jn 6,53-67 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: Aj vy chcete odísť? Mnohí učeníci po týchto slovách odišli, ale mnohí aj zostali. Úlohou žiakov je pracovať s evanjeliovým textom v skupinách, hľadajú odpovede na otázky, ktoré heslovite zapisujú. Po ukončení práce zástupcovia skupín prezentujú výsledky pred celou triedou. Skupina 1: Prečo učeníci zostali i napriek tomu, že počuli slová, ktoré podľa svetského práva boli rúhavé? Skupina 2: Prečo učeníci ďalej chodili s Ježišom? Na záver práce učiteľ použije najdôležitejšiu argumentáciu zo Svätého písma, ktorou sú slová sv. Petra: Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. (Jn 6,68-69) 3. Aktivita formovanie postojov V prepojení na predchádzajúcu prácu EKG mojej viery použijeme obrázok tlakomeru. Na ciferníku zaznačíme optimálny tlak: 120/80. Vyššie, v mieste škály, môžeme dopisovať to, čo dvíha, čiže vďaka čomu viera je silnejšia, nižšie zase to, čo znižuje oslabuje spoluprácu viery so životom a tiež dôvody, aký vplyv má viera na život človeka (žiaci budú väčšinou zapisovať modlitbu, sv. omšu, sviatosti, v úvode práce ich skúsme nasmerovať na predstavenie si Katechetické ozveny 3 17

18 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves katechéza ľudí, ktorých viera je silnejšia a kvôli čomu možno že ich posilnilo i vlastné utrpenie a tiež, ktorých viera je oslabená a kvôli čomu). Prezentácia výsledkov práce na fóre triedy. Každý dôvod je výzvou rozvíjať vieru, príležitosťou na kladenie otázok a hľadania odpovedí. Ak sa takto pozeráme na seba a iných, hovoríme i o kríze viery. To posilňuje našu vieru, približuje nás k Bohu, umožňuje nám čoraz viac o ňom vedieť, viac mu veriť a viac ho milovať. Ak niečomu nerozumieme, ak máme nejaké pochybnosti, výhrady, tým skôr je to pre nás príležitosť, aby sme hľadali odpovede. Múdro prežívaná kríza viera vždy približuje k Bohu. 4. Prehĺbenie viery Kríza viery (Mateusz Pindelski). Najsprávnejším postojom človeka, ktorý prežíva problém s vierou, je uvedomiť si, že viera je rozhodnutie. Nezáleží tak na tom, čo prežívam v dlhšom alebo kratšom čase, ale záleží, o čom som presvedčený. Toto rozhodnutie sa opiera o poznanie Boha a o svedectvo iných ľudí. Poznať Boha možno zo Svätého písma i zo svedectva ľudí, ktorí ohlasujú Božie slovo. Hľadanie pravdy spočíva na hľadaní osoby (alebo spoločenstva), ktorého svedectvo viery je vierohodné, i na predstaví jeho vlastných pochybností. Inou možnosťou je hľadanie odpovedí na pochybností v literatúre. Poznávať Boha predpokladá vynaložiť úsilie (Ak niekto chce preplávať jazero, musí sa najprv naučiť preplávať bez prestávky bazén a to jedenkrát, dvakrát a viac. Postupne nadobudne silu, aby zvládol vzdialenosť jazera). Hľadanie Boha predpokladá vlastnú dokonalosť, pretože lenivosť i diabol kladú odpor snahe každého z nás. Viera je Božím darom. Ak niekto charakterizuje seba ako veriaceho, znamená to, že dar viery dostal. Pán Boh však nikomu neodmieta tento dar. Naopak, udeľuje ho každému vtedy, keď to uzná za správne. Z toho vyplýva, že človek (teda i ten, ktorý sa vyhlasuje, že je neveriaci) môže a dokonca je povinný modliť sa za dar viery. To znamená, že neveriaci človek sa nemôže vrátiť bezprostredne k Bohu, ale môže prebúdzať vo svojom srdci túžbu poznať Boha a takto sa i modlí. Naopak človek, ktorého viera slabne, je povinný veľmi mocne a dôverne sa obracať a prosiť o dar viery. Ako možno čeliť kríze viery môžeme zaradiť do nasledujúcich bodov: 1. Neupadnúť panike 2. Postupovať v súlade so svedomím 3. Hľadať pravdu 4. Prosiť o dar viery. Je správne, ak človek, ktorý prežíva krízu viery, praktizuje náboženstvo? Je to vážna otázka. Človek, ktorý si vo svedomí prizná, že neverí v Boha, nemôže prijímať sviatosti. Je potrebné zvážiť výpovede. Vie ra je v nás zakorenená oveľa hlbšie ako môžeme chápať. Môže sa stať, že Duch Svätý vedie človeka ku sviatostiam (predovšetkým k sviatosti zmierenia), pretože práve prostredníctvom nich človek získava vieru. Preto človek, ktorý cíti potrebu prijať sviatosti a vie, čím sú sviatosti pre veriacich ľudí, môže k ním pristúpiť (podotýkam, že predovšetkým je to sviatosť zmierenia), i keď nie je presvedčený o svojej viere a prežíva krízu. 5. Prehodnotenie postojov viery Brian Kolodiejchuk autor knihy Príď, buď mojim svetlom, podáva súhrn súkromnej korešpondencie Matky Terezy, v ktorej zverejňuje jej krízu viery. Text, ktorý tvorí prílohu katechézy, spoločne prečítame a na jeho základe odpovedáme na otázky: - Čo charakterizuje kresťanskú identitu? - Aké etapy môže mať cesta viery? - Je víťazstvom v kríze zanechať svoju vieru? - Ako treba postupovať v čase krízy viery? Žiaci odpovedajú na uvedené otázky a spoločne s katechétom formulujú závery, ktoré si zapíšu do zošitov. ZÁVER 1. Pieseň Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš, dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. 18

19 katechéza Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš, pri tvojich nohách bezpečný úkryt mám. R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš, keď som smädný z tvojich rúk, v mojej duši padá jarný dážď. Veď ak niekto žízni môže k tebe prísť, dáš mu napiť večný smäd uhasíš, prúdy vody živej tečú zo všetkých čo z tebou kráčajú. Ku komu pôjdem kto-kde je taký Boh ako si ty, v lone mojej matky ty si ma utvoril. Ku komu pôjdem na dlaniach svojich rúk vyryl si ma. vieš po čom túžim, vieš kde to môžem nájsť. R: Online link Ku komu pôjdem : Preklad a úprava textov: Katecheta - miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu, Nm 12/2012 Klára Soľanová PRÍLOHY Brian Kolodiejchuk autor knihy Príď, buď mojim svetlom, podáva súhrn súkromnej korešpondencie Matky Terezy, v ktorej zverejňuje jej krízu viery. Matka Tereza si vo viac ako 40 listoch sťažuje na suchopárnosť, temnotu, samotu a utrpenie, ktoré podstupuje. Je si dobre vedomá rozporu medzi svojím vnútorným stavom a obrazom, ktorý má o nej verejnosť. Píše: Môj úsmev je maska alebo pláštik, ktorý zakryje všetko. Rozprávam, ako keby moje srdce milovalo Boha a zároveň cítilo jeho nežnú a osobnú lásku. Kolodiejchuk zostavil knihu ako dôkaz, že Tereza od začiatku 1960-tych rokov našla spôsob, ako napriek všetkému, na čo myslela a čo prežívala, mohla neopustiť vieru ani dielo a v tejto vytrvalosti vidí jej heroický akt. S jej vierou to nie je také jednoduché. Kladie otázky o Bohu a viere, o pozadí veľkých úspechov, o trvaní lásky, božskej a ľudskej. Skutočnosť, že to nerobí organizovanou úpravou, ale podáva ako miš-maš zúfalých výkrikov a poznámok nemajúcich uzrieť svetlo sveta, robí celú vec presvedčivejšou a navádza dojem pohľadu na vnútorný život moderného svätca. Hovorí: Mám toľké nezodpovedané otázky a desím sa vysloviť ich. Keď sa pokúšam pozdvihnúť svoje myšlienky k nebu, je tam taká presvedčivá prázdnota, že sa vracajú ako ostré nože a zarývajú sa mi do duše. Hovoria mi, že Boh ma miluje, ale skutočnosť temnoty, chladu a prázdnoty je taká obrovská, že nič sa nedotýka mojej duše. Urobila som chybu, keď som sa slepo poddala volaniu Svätého srdca? V prvej polovici roku 1948 urobila Tereza základný ošetrovateľský kurz a vydala sa sama do Kalkatských ulíc. Napísala: Moja duša je teraz pokojná a radostná. Kolodiejchuk pridáva jej dojemný opis prvého dňa nového povolania: Na ulici ležal starý muž nikto sa k nemu nehlásil bol sám a umieral dala som mu pohár vody a starec bol tak čudesne vďačný Potom sme prišli do bazáru Taltala a tam umierala biedna žena, myslím, že skôr od hladu ako od tuberkulózy dala som jej niečo na zaspanie. Som zvedavá, dokedy vydrží. No už za dva mesiace, krátko po veľkom víťazstve, keď našla prenájom miestností pre svoj hlavný stan, sa jej podľa Kolodiejchuka zmocnili pochybnosti a napísala: Trpím samotou a som zvedavá, dokedy bude moje srdce takto trpieť. Dalo by sa to rozumieť ako reakcia na ťažkú prácu, keby neboli ďalšie listy. Čím väčší úspech mala po poldruha roku sa k nej pridali toľké mladé ženy, že sa opäť sťahovali do väčších priestorov tým horšie sa cítila. V marci 1953 píše Périerovi: Prosím, modlite sa osobitne za mňa, aby som nepošpinila jeho dielo; a nech sa mi Pán ukáže pretože vo mne je taká strašná prázdnota, akoby všetko bolo umrelo. A tak je to viac-menej od tých čias, ako som sa pustila do práce. Périerovi unikol jej zúfalý tón. Blahosklonne jej odpovedá: Boh vás vedie, drahá matka Nie ste v takej temnote, ako si namýšľate Je dosť vonkajších znakov, že Boh žehná vašu prácu. City nie sú nevyhnutné a často môžu zvádzať. A predsa sa práve city resp. ich chýbanie stali tajným žiaľom jej života. Problém zhoršovala neschopnosť situáciu opísať. Tereza sa veľakrát obrátila na spovedníka, ale nebola schopná s ním hovoriť. Tereza často nariekala i nad neschopnosťou modliť sa: Používam slová bežných modlitieb a zo všetkých síl sa snažím v každom slove vychutnať sladkosť, ktorú má mať ale už to nie je moja modlitba jednoty už sa nemodlievam. Skoro celý jej misijný život vníma svoju krízu viery. Do smrti sa cíti ako v tuneli, ale nájde spôsob, ako prijať neprítomnosť Boha. Dva roky pred smrťou v jednom liste sa rozoberá jej duchovná suchota. Umrela v roku A my ju vnímame ako príklad viery, no odteraz to nazveme presnejšie, je pre nás príkladom, ako zvládnuť krízu viery. Katechetické ozveny 3 19

20 ponúkame YOUCAT Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na štyri časti verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna. Cena: 6,00 YOUCAT Modlitby pre mladých Kniha je súborom zozbieraných starých i nových modlitieb, modlitieb zo Svätého písma, modlitieb veľkých učiteľov duchovného života z dávnej milosti i našich súčasníkov. Má dve časti: Prvá časť zachytáva dvojtýždňový cyklus ranných a večerných modlitieb. V druhej časti sú modlitby na najrozličnejšie témy a príležitosti. Sú námetom i na to, ako formulovať svoje vlastné modlitby a ako počas modlitby i mlčať a počúvať. Cena: 5,50 Martin Michalíček a kol.: Na ceste viery s YOUCAT-om príručka pre animátorov Príručka vznikla z príležitosti prípravy k sviatosti birmovania ako jej súčasť. Je jednou z dvoch hlavných častí prípravy. Obsah YouCat-u je rozdelený do 12 celkom tém nepočítajúc stretnutia venované opakovaniu, keďže táto časť prípravy má prevažne náučný, poznávací charakter. Jednotlivé témy predstavujeme birmovancom prostredníctvom power-pointových prezentácií. Tie sú k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky sk/citaj.html. Materiál je možné použiť pri katechizácii vo farnosti ale i v škole. Cena: 3,50 dospelých, pri ktorej určite zabudnete na nudu a navyše originálnym spsobom dôkladnejšie spoznáte veľkých hrdinov Svätého písma a ich príbehy. Skvelá zábavná forma poznávania Svätého písma pre každé rodinné a kresťanské spoločenstvo, ako aj pre tých, ktorí ešte Bibliu nepoznajú. Cena: 10,00 SLOVENSKÝ PANTEÓN Leporelo Osobnosti najstarších slovenských dejín v obrazoch, ktoré boli celoživotným námetom akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Obrazy postáv našich dejín sú vhodnou vyučovacou pomôckou. Cena: 0,50 SV. CYRIL A SV. METOD A ICH ŽIA- CI Leporelo Fresky, Kyjevské listy najstaršia literárna pamiatka písaná hlaholikou a iné hodnotné obrázky s popisom sú vhodnou vyučovacou pomôckou na hodiny náboženstva. Cena: 0,50 Oriešky Pomôcka ku katechéze Pozostáva z 215 zaujímavých úloh, ktoré sú rozdelené do trinástich tematických celkov. Adventné obdobie, Vianočné obdobie, Pôstne obdobie, Veľkonočné obdobie, Iné sviatky, Vyznanie viery, Sviatosti, Prikázania, Modlitba, Starý zákon, Nový zákon, Panna Mária a Svätci. Každý celok obsahuje pestrú ponuku výberu. Prednosťou týchto úloh je, že dokážu priblížiť detskému chápaniu život a pravdy kresťanskej viery. Cena: 12,00 Martin Michalíček a kol.: Na ceste viery s YOUCAT-om úlohy Predkladaná príloha k príručke s komentárom k power-pointovým prezentáciam obsahuje domáce úlohy pre každé stretnutie. Ich zmysel spočíva okrem iného aj v tom, aby boli birmovanci motivovaní otvoriť doma YouCat, pretože tam nájdu odpovede. Cena: 2,50 HRDINOVIA BIBLIE Zábavno-vedomostná biblická hra Nová biblická spoločenská hra pre deti aj František Trstenský : PAVLOVE LIS- TY Z VÄZENIA Jedná sa o exegeticko-teologickú analýzu štvorice Pavlových listov z väzenia (Flp, Flm, Kol, Ef). Cieľom je vysvetliť význam biblického textu v jeho historickom kontexte s dôrazom na teologické posolstvo. Prvá časť predstavuje historické okolnosti, otázku autorstva, miesto a čas kompozície, literárnu štruktúru a špecifiká konkrétneho listu. Druhá časť analyzuje jednotlivé verše, pričom sa pozornosť sústreďuje na obsah a použitú literárnu formu, štruktúry, slová a obrazy. Zámerom tejto časti je objasniť Pavlove teologické koncepty a ponúknuť ich aktualizáciu do prostredia čitateľa. Cena: 6,00

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves 4 / školský Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves KATECHETICKÉ Informátor a metodický pomocník pre učiteľov náboženstva a katechétov Spišskej diecézy 2012 / 2013 rok OZVENY OZVENY

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ VYDÁVA INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2007 Testament obchodníka s nábytkom Malý slovník ΙΚΕΑ Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA Obsah Testament obchodníka s nábytkom Vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

číslo 7/2015, ročník II aj tak sa to dá...

číslo 7/2015, ročník II aj tak sa to dá... číslo 7/2015, ročník II aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom PUGÁČIK Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom Číslo 1/ 2005-2006 Milí žiaci, milí čitatelia, sme veľmi radi, že prostredníctvom týchto riadkov môžeme medzi našimi čitateľmi privítať všetkých vás,

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

18. kapitola. Ako navariť z vody

18. kapitola. Ako navariť z vody 18. kapitola Ako navariť z vody Slovným spojením navariť z vody sa zvyknú myslieť dve rôzne veci. Buď to, že niekto niečo tvrdí, ale nevie to poriadne vyargumentovať, alebo to, že niekto začal s málom

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Jana Trelová Využívanie IKT v odborných predmetoch

Ing. Jana Trelová Využívanie IKT v odborných predmetoch Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Ing. Jana Trelová Využívanie IKT v odborných predmetoch Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR názov projektu : Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi oddelenie zdravotnej výchovy a informatiky vedúca projektu: MUDr.Elena

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská. Skupinová práca

PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská. Skupinová práca PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská Skupinová práca Skupinová práca 3 Obsah Slová na úvod...5 1. Skupina... 8 1.1 Malá sociálna skupina... 8 1.1.1 Vlastnosti malej sociálnej

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne

KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne KOMPARO Základné informácie o projekte Podrobné informácie o testovaní žiakov 6. a 8. ročníka ZŠ dňa 6. mája Školský rok 2009/10 www.exam.sk

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy 30 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALožENé V RoKu 1849 RočNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 30. JúLA 2017 Levoča si pripomenula dielo Majstra Pavla Slovensko si tento rok pripomína päťsto rokov

Διαβάστε περισσότερα

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9!

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9! číslo 1 AKO CHUTÍ TILGNERKA? OSVIENČIM - MIESTO SMRTI TOPMODELKA DIANA FYZIKA JE SKVELÁ... Školský štvrťročník, Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava šk. rok 2016/2017 ročník VI. cena

Διαβάστε περισσότερα

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Monografia 115 (AFPh UP 287/369) 2010 STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA Ulrich Wollner The Care of the Self in Xenophon s Memorabilia

Διαβάστε περισσότερα

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Osnovy FOCUS 1 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 0 Slovná zásoba- abeceda, jazyky triede, čísla, krajiny, národnosti, vek, farby, prídavné mená, rôzne predmety, rodina, bežné slovesá, miestnosti

Διαβάστε περισσότερα

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne

.rozhovor Lívia Koristová..téma. Národ a dejiny. Exkluzívne: Picasso v Budatíne školský časopis.2/2012.3. apríl 2012.redakcia.pohlad@centrum.sk.rozhovor Lívia Koristová modeling.téma Michal Chudík Národ a dejiny Darina Arce Exkluzívne: Picasso v Budatíne KRITIKU NA ČLÁNKY POSIELAJTE

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2013/2014 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/27

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR Michal Zajac Vlastné čísla a vlastné vektory Pripomeňme najprv, že lineárny operátor T : L L je vzhl adom na bázu B = {b 1, b 2,, b n } lineárneho priestoru L určený

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO BROŽÚRU PRÍKLADY Budem vám uvádzať

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n Ročník I. číslo 2 Marec 2008 Farský list farnosti sv. Štefana kráľa Oslany Kristus má len naše ruky Kristus nemá žiadne ruky, iba naše, aby sme konali jeho prácu. Nemá nohy, len naše, aby sme ľudí priviedli

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh 16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh Kružnica k so stredom S a polomerom r nazývame množinou všetkých bodov X v rovine, ktoré majú od pevného bodu S konštantnú vzdialenosť /SX/ = r, kde r (patri)

Διαβάστε περισσότερα

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita.

Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej x. Definícia parciálna derivácia funkcie podľa premennej y. Ak existuje limita. Teória prednáška č. 9 Deinícia parciálna deriácia nkcie podľa premennej Nech nkcia Ak eistje limita je deinoaná okolí bod [ ] lim. tak túto limit nazýame parciálno deriácio nkcie podľa premennej bode [

Διαβάστε περισσότερα

Aktivity vo vyučovaní fyziky

Aktivity vo vyučovaní fyziky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Aktivity vo vyučovaní fyziky Σµρεκοϖιχα 6. 8. σεπτεµβερ 2006 Zborník príspevkov Knižničné a

Διαβάστε περισσότερα

2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne

2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne Názov predmetu Časový rozsah predmetu Ročník FYZIKA 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne Deviaty Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Vyučovací jazyk Typ školy ISCED 2 nižšie stredné vzdelávanie základné slovenský

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo)

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) 1 Ján Kulík Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) Aby sme mohli začať s vysvetľovaním, musíme si najskôr ozrejmiť určité termíny vzťahujúce sa na túto vieru, čiže potrebujeme nejaký slovníček.

Διαβάστε περισσότερα

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky na gymnáziu

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky na gymnáziu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ RNDr. Beáta Vavrinčíková Didaktické hry vo vyučovaní matematiky na gymnáziu Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou alebo fakty a umelecká licencia *) v knihe Da Vinciho kód V priebehu asi dvoch rokov som počúval z času na čas reči o knihe D. Browna Da Vinciho kód. **) Boli

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou Gbely. Pionierska 697, Gbely. Školský vzdelávací program. Vzdelávacie oblasti ISCED 1

Základná škola s materskou školou Gbely. Pionierska 697, Gbely. Školský vzdelávací program. Vzdelávacie oblasti ISCED 1 Základná škola s materskou školou Gbely Pionierska 697, 908 45 Gbely Školský vzdelávací program Vzdelávacie oblasti ISCED 1 1 Obsah Jazyk a komunikácia... 3 Slovenský jazyk a literatúra... 3 Anglický jazyk...

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα