ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ..."

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/47 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της κοινής επιχείρησης (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημεία Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παρουσίαση των λογαριασμών Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων Συγκρούσεις συμφερόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 C 473/48 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (εφεξής «κοινή επιχείρηση ΚΚΥ»), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Μάιο του 2008 ( 1 ) για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατέστη οικονομικά αυτόνομη στις 15 Νοεμβρίου Τον Μάιο του 2014 ( 2 ), το Συμβούλιο κατήργησε τον αρχικό κανονισμό και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, πλέον αναφερόμενης ως κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», («κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2») ( 3 ), στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( 4 ), για το χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ περιλαμβάνουν την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης στα κράτη μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ου ΠΠ) ( 5 ) σε συντονισμό με τον βιομηχανικό κλάδο και ερευνητικούς οργανισμούς, με σκοπό την επικέντρωση στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών, ώστε να διευκολυνθούν οι περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», στόχος της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 είναι να ανταποκριθεί στις κοινωνιακές προκλήσεις για «Ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» και «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές», καθώς και να συμβάλει στους στόχους της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, μέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού σε παγκόσμια κλίμακα τομέα κυψελών καυσίμου και υδρογόνου στην Ένωση ( 6 ). 3. Μέλη της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο βιομηχανικός όμιλος («Hydrogen Europe ( 7 )») και ο ερευνητικός όμιλος («New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen» (N.ERGHY)). 4. Η μέγιστη εισφορά της ΕΕ στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ ανέρχεται σε 470 εκατ. ευρώ (με μέγιστο ποσό για διοικητικές δαπάνες τα 20 εκατ. ευρώ), ενώ ισοδύναμη εισφορά πρέπει να καταβάλλουν ο βιομηχανικός και ο ερευνητικός όμιλος. 5. Η μέγιστη εισφορά της ΕΕ στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχεται σε 665 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων οι διοικητικές δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 19 εκατ. ευρώ ( 8 )). Ο βιομηχανικός και ο ερευνητικός όμιλος αναμένεται να συνεισφέρουν στα έργα που χρηματοδοτεί η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ και σε συμπληρωματικές δραστηριότητες ( 9 ) τουλάχιστον ισόποσα με την ΕΕ, μέσω εισφορών σε είδος ( 10 ). Το ελάχιστο ποσό ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 285 εκατ. ευρώ πρέπει να διατίθενται σε συμπληρωματικές δραστηριότητες. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 6. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων σε επίπεδο κοινής επιχείρησης ΚΚΥ και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας των κατασταλτικών ελέγχων που διενήργησε η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ (ή ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για λογαριασμό της) σε επίπεδο δικαιούχων. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις συναφείς εργασίες άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1183/2011 του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της , σ. 3). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169 της , σ. 108). ( 3 ) Στην παρούσα έκθεση γίνεται γενικώς αναφορά στην κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο», εκτός εάν είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων. ( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/ 2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). ( 5 ) Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 412 της , σ. 1). ( 6 ) Στο παράρτημα παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες και οι διαθέσιμοι πόροι της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ. ( 7 ) Πρώην New Energy World Industry Grouping (NEW-IG). ( 8 ) Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 38 εκατ. ευρώ και καλύπτονται με οικονομικές εισφορές τις οποίες επιμερίζονται ισομερώς σε ετήσια βάση η Ένωση και τα μέλη της κοινής επιχείρησης πλην της Ένωσης. ( 9 ) Το άρθρο 13, παράγραφος 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ορίζει ότι «οι επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 καλύπτονται από τις ακόλουθες εισφορές: α) χρηματοδοτική εισφορά της Ένωσης β) εισφορές σε είδος από τις συνιστώσες οντότητες των μελών πλην της Ένωσης ή από τις συνδεδεμένες με αυτά οντότητες που συμμετέχουν στις έμμεσες δράσεις, για την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται κατά την υλοποίηση έμμεσων δράσεων, αφαιρουμένης της εισφοράς της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και οποιασδήποτε άλλης συνεισφοράς της Ένωσης για τις εν λόγω δαπάνες». ( 10 ) Όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014, οι συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι εισφορές σε είδος για δραστηριότητες εκτός του προγράμματος εργασιών και του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, οι οποίες συμβάλλουν στους στόχους της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας ΚΚΥ. Δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του ίδιου κανονισμού, το κόστος των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων πιστοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και δεν υπόκειται σε έλεγχο από την κοινή επιχείρηση ΚΚΥ ή οποιονδήποτε άλλο οργανισμό της ΕΕ.

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/49 ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 7. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο», οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις ( 11 ) και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού ( 12 ) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί. Ευθύνη της διοίκησης 8. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 22 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής ( 13 ), η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής ( 14 ), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ. β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. Ευθύνη του ελεγκτή 9. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ( 15 ) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 10. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 11. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. ( 11 ) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. ( 12 ) Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψη των αρχών του προϋπολογισμού και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. ( 13 ) ΕΕ L 38 της , σ. 2. ( 14 ) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (International Public Sector Accounting Standards IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. ( 15 ) Άρθρο 47 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014.

4 C 473/50 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 12. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 13. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 14. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του Συνεδρίου. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παρουσίαση των λογαριασμών 15. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ πλην της ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την αξία των εισφορών σε είδος που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια καθενός από τα προηγούμενα οικονομικά έτη ( 16 ). Βάσει αυτών των πληροφοριών και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ, οι εισφορές σε είδος των μελών εγγράφονται στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης. 16. Κατά τον χρόνο κατάρτισης των οριστικών λογαριασμών, η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ δεν είχε λάβει τις εκθέσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα μέλη της που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Κατά συνέπεια, το ποσό των εισφορών σε είδος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» που εγγράφηκε στους λογαριασμούς για το 2015 βασίζεται στις από μέρους της κοινής επιχείρησης εκτιμήσεις των δαπανών που πραγματοποίησαν μέλη έως τα τέλη του 2015 ( 17 ). 17. Οι λογαριασμοί που δημοσίευσε η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ δεν περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ούτε πίνακα συμφωνίας με τον λογαριασμό οικονομικού αποτελέσματος. Εντούτοις, αμφότερα αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται στην έκθεση της κοινής επιχείρησης σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το έτος 2015, παρότι η ποσότητα των πληροφοριών που παρέχονται διαφέρει από τον βαθμό πληροφόρησης που παρέχουν οι περισσότερες υπόλοιπες κοινές επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη κατάρτισης σαφών κατευθυντήριων οδηγιών εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση από τις κοινές επιχειρήσεις εκθέσεων περί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Ο διαθέσιμος προς εκτέλεση οριστικός προϋπολογισμός του 2015 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 132,6 εκατ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 95,1 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 87 % και 83 % αντίστοιχα ( 18 ). Το χαμηλότερο του αναμενόμενου ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οφειλόταν κυρίως στο αποτέλεσμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Αρκετές προτάσεις έργων απορρίφθηκαν επειδή δεν είχαν την απαιτούμενη ποιότητα, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιηθούν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ύψους 13,7 εκατ. ευρώ. 19. Από το σύνολο των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (193,5 εκατ. ευρώ), το 42,6 % ήταν επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει περατωμένων διαδικασιών ανάθεσης σε σχέση με επιχορηγήσεις και συμβάσεις. Το υπόλοιπο 57,3 % αφορούσε συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Το υψηλό επίπεδο των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015 οφείλεται στον χρόνο που απαιτούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2015 για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020». Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ 20. Επί συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 470 εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές δραστηριότητες και διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, στο τέλος του 2015 η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ είχε αναλάβει επιχειρησιακές υποχρεώσεις ύψους 453,1 εκατ. ευρώ και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 316 εκατ. ευρώ (69,8 % των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων). Σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών της κοινής επιχείρησης για τα εν εξελίξει έργα του 7ου ΠΠ, οι εκκρεμείς επιχειρησιακές πληρωμές, ύψους 137 εκατ. ευρώ (30,2 %), θα έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του Η εισφορά σε χρήμα της ΕΕ για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ. ( 16 ) Άρθρα 4, παράγραφος 3, και 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014. ( 17 ) Το ποσό των εισφορών σε είδος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» το 2015 που βασίζεται σε εκτιμήσεις ανέρχεται σε 3,9 εκατ. ευρώ. Παρότι η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ βασίστηκε στις ακριβέστερες δυνατές πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της προκειμένου να υπολογίσει κατ εκτίμηση τις εισφορές σε είδος, το ποσό αυτό δεν έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή (άρθρο 4, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014), ούτε έχει επικυρωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή της. ( 18 ) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, σ. 28.

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/ Επί συνολικού ποσού 470 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στις εισφορές σε είδος και σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν δηλωθεί στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ εισφορές σε είδος ύψους 342,3 εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκ των οποίων 185,6 εκατ. ευρώ (54,2 %) είχαν επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Το υψηλό επίπεδο των εισφορών σε είδος που απομένει να επικυρωθεί οφείλεται στον κύκλο δήλωσης και πιστοποίησης των δαπανών για τα έργα του 7ου ΠΠ. Οι εισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ. Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 22. Επί συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους 665 εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η κοινή επιχείρηση προέβη σε επιχειρησιακές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 83,6 εκατ. ευρώ και σε πληρωμές ύψους 29,4 εκατ. ευρώ (35 % των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων). Η εισφορά σε χρήμα της ΕΕ για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε ευρώ. 23. Από τη συνολική χρηματοδότηση ύψους 975 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε στις εισφορές σε είδος και σε χρήμα των άλλων μελών, η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ εκτίμησε ότι οι εισφορές σε είδος που είχαν πραγματοποιηθεί για την κάλυψη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ. Οι εισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθαν σε ευρώ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας 24. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ εφαρμόζει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων. Οι εν λόγω έλεγχοι αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα και σε είδος που καταβλήθηκαν στην κοινή επιχείρηση από τα μέλη της πλην της ΕΕ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που προέκυψε από τους κατασταλτικούς ελέγχους ήταν 0,98 % ( 19 ). Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 25. Σύμφωνα με το άρθρο 12 των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με τον αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει πρόληψη, εντοπισμό, διόρθωση και παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών. 26. Σε συνέχεια της έγκρισης, τον Ιούνιο του 2011, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε η πρώτη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ( 20 ). Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης προς εφαρμογή από τις κοινές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας. 27. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ διαθέτει ήδη διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ώστε να παρέχει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών (εκ των προτέρων επαληθεύσεις πληρωμών, πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και κατασταλτικοί έλεγχοι σε επίπεδο τελικών δικαιούχων επιχορηγήσεων). Η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει, βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, όπως η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής για τον εντοπισμό φορέων που αποκλείονται ή πιθανών περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης ( 21 ). Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής 28. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο του 2015 έλεγχο σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» από την κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2. Η υπηρεσία αυτή συνέστησε στην κοινή επιχείρηση να επιλέγει με μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια τα θέματα που θα αποτελούν το αντικείμενο των προτάσεων. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 καθιερώνει βελτιωμένες διαδικασίες κατά τη διάρκεια του 2016, για την επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων το ( 19 ) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, σ. 41. Οι κατασταλτικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το 2015 κάλυψαν έργα που χρηματοδότησε η κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζεται σε σχέση με τα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» περιγράφεται στην κοινή στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων στον τομέα της έρευνας για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Οι κατασταλτικοί έλεγχοι σε σχέση με τα έργα που χρηματοδοτεί η κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα αρχίσουν το ( 20 ) Παραδείγματος χάριν, η δημιουργία του κοινού κέντρου υποστήριξης, με κεντρική υπηρεσία ελέγχου και εναρμονισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τους ερευνητικούς φορείς της ΕΕ. ( 21 ) Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξέταση της χρήσης πηγών χρηματοδότησης εκτός ΕΕ, στο πλαίσιο της αποτροπής της διπλής χρηματοδότησης.

6 C 473/52 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων 29. Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020» ( 22 ) η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 γνωστοποίησε ειδικούς δείκτες σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της (δείκτες επιδόσεων και δείκτες παρακολούθησης οριζόντιων ζητημάτων) ( 23 ). Συγκρούσεις συμφερόντων 30. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις Κοινές Επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινού υποδείγματος για τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, την οποία η κοινή επιχείρηση πρέπει να ενσωματώσει στις διαδικασίες της. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου Για το Ελεγκτικό Συνέδριο Klaus-Heiner LEHNE Πρόεδρος ( 22 ) Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και παράρτημα II της απόφασης 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 965). ( 23 ) Βλέπε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, παραρτήματα 5, 6 και 7, σ

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (Βρυξέλλες) Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης βάσει της Συνθήκης (άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη συγκρότηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα υπό μορφή κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, που μπορούν να εκτελούνται από Κοινές Επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Ορίζων 2020») για τη διασφάλιση μεγαλύτερου αντικτύπου στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς, στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2». Αρμοδιότητες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου Στόχοι Η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» έχει τους ακόλουθους στόχους: α) να συμβάλει στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και ειδικότερα της πρόκλησης για ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια και της πρόκλησης για έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές του τμήματος III του παραρτήματος I της απόφασης 2013/743/ΕΕ β) να συμβάλει στους στόχους της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις κυψέλες καυσίμου και το υδρογόνο, μέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού σε παγκόσμια κλίμακα τομέα κυψελών καυσίμου και υδρογόνου στην Ένωση. Ειδικότερα έχει στόχο: α) να μειώσει το κόστος παραγωγής συστημάτων κυψελών καυσίμου που προορίζονται για χρήση σε εφαρμογές μεταφορών, με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας ζωής τους σε επίπεδα ανταγωνιστικά προς τις συμβατικές τεχνολογίες β) να αυξήσει την ηλεκτρική απόδοση και τη βιωσιμότητα των διαφόρων κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα ανταγωνιστικά προς τις συμβατικές τεχνολογίες, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους γ) να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση της παραγωγής υδρογόνου, κυρίως με ηλεκτρόλυση ύδατος και ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας και κεφαλαίου, ούτως ώστε το συνδυασμένο σύστημα παραγωγής υδρογόνου και μετατροπής με τη χρήση του συστήματος κυψελών καυσίμου να είναι ανταγωνιστικό έναντι των εναλλακτικών λύσεων για την παραγωγή ηλεκτρισμού που είναι διαθέσιμες στην αγορά δ) να επιδείξει σε μεγάλη κλίμακα τη δυνατότητα χρήσης του υδρογόνου για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης του ως ανταγωνιστικού μέσου αποθήκευσης ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ε) να μειώσει τη χρήση των οριζόμενων από την ΕΕ ως «κρίσιμων πρώτων υλών», για παράδειγμα μέσω της χρήσης πηγών με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε λευκόχρυσο και μέσω ανακύκλωσης ή μείωσης της χρήσης ή αποφυγής της χρήσης στοιχείων σπάνιων γαιών.

8 C 473/54 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοίκηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου Τα όργανα διοίκησης της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 είναι τα εξής: 1 Το διοικητικό συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2. 2 Ο εκτελεστικός διευθυντής Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ και ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο. 3 Η επιστημονική επιτροπή Στην επιστημονική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εννέα το πολύ μέλη, εκπροσωπούνται ισόρροπα από παγκοσμίου κύρους εμπειρογνώμονες η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο κλάδος και οι ρυθμιστικές αρχές. Τα καθήκοντά της είναι τα εξής: α) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις επιστημονικές προτεραιότητες που θα συμπεριληφθούν στα ετήσια σχέδια εργασίας β) παρέχει συμβουλές σχετικά με τα επιστημονικά επιτεύγματα που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Τα εξωτερικά συμβουλευτικά όργανα της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 είναι τα εξής: 4 Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών της ΚΚΥ Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών της ΚΚΥ απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο εκάστου κράτους μέλους και εκάστης χώρας συνδεδεμένης με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Διεξάγονται διαβουλεύσεις με την ομάδα εκπροσώπων των κρατών, η οποία, συγκεκριμένα, εξετάζει τις πληροφορίες και διατυπώνει γνώμες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) την πρόοδο του προγράμματος της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και την επίτευξη των στόχων της, β) την επικαιροποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων, γ) τους δεσμούς με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας, ε) τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών παρέχει επίσης πληροφορίες και ενεργεί ως σημείο διεπαφής στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα: α) το καθεστώς των συναφών εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και τον προσδιορισμό πιθανών τομέων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της εφαρμογής τεχνολογιών ΚΚΥ, για την ανάπτυξη συνεργειών και την αποφυγή επικαλύψεων, β) τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά τις εκδηλώσεις διάδοσης, τα θεματικά τεχνικά εργαστήρια και τις δραστηριότητες επικοινωνίας.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/55 Πόροι που τέθηκαν στη διάθεση της κοινής επιχείρησης το 2015 Οριστικοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 για το 2015 Δραστηριότητες και υπηρεσίες το Φόρουμ συμφεροντούχων Το φόρουμ συμφεροντούχων συνιστά σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και, επομένως, είναι ανοικτό σε όλους τους συμφεροντούχους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε διεθνείς ομάδες συμφερόντων από τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και από τρίτες χώρες. Συνέρχεται μία φορά ετησίως. Το φόρουμ συμφεροντούχων ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 και καλείται να διατυπώσει παρατηρήσεις. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές και η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 είναι: 6 Εσωτερικός έλεγχος Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής. 7 Εξωτερικός έλεγχος Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 8 Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. Προϋπολογισμός (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 132,6 εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός (πιστώσεις πληρωμών) 95,1 εκατ. ευρώ Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Στον πίνακα προσωπικού για το 2015 προβλέπονταν 26 θέσεις (24 θέσεις έκτακτων και 2 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων), που είχαν πληρωθεί στο σύνολό τους στο τέλος του 2015 αφορούσαν υποστήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (18 θέσεις ΙΠΑ) και διοικητικά καθήκοντα (8 ΙΠΑ). Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2 για το 2015 στον ιστότοπο: Πηγή: Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από την κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2.

10 C 473/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕ FCH 2 τον Νοέμβριο 2015 σχετικά με τις εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», και σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής του Ιουλίου 2016, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: (1) Οι εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες συνίστανται σε επιλέξιμο κόστος αφαιρουμένης της εισφοράς της ΚΕ FCH. (2) η πιστοποίηση πραγματοποιείται με πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων στο τέλος του έργου. (3) η ετήσια υποβολή εκθέσεων θα περιλαμβάνει επίσης πιστοποιημένες εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες με βάση τις δαπάνες που θα πιστοποιούνται και θα εγκρίνονται από την ΚΕ μέχρι 31/12. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, οι λογαριασμοί μέχρι περιλαμβάνουν τις εκτιμώμενες εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες στις Υποχρεώσεις. Καθώς η προθεσμία για την πρώτη έκθεση για τα έργα λήγει τον Σεπτέμβριο 2016, δεν έχουν εγκριθεί ακόμη δαπάνες για το 2015 από την ΚΕ. 17. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήρια ανακοίνωση σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η ΚΕ FCH θα υποβάλει τους ετήσιους λογαριασμούς της για το 2016 σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση. 28. Η διαδικασία για την επιλογή και την κατάρτιση θεμάτων εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕ FCH στις 29 Ιουνίου 2016 και εφαρμόζεται ήδη το 2016 για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Είναι υπό έγκριση κοινοί κανόνες για το προσωπικό με βάση υπόδειγμα της Επιτροπής. Παρόμοιοι κανόνες για άλλα όργανα της ΚΕ θα υποβληθούν στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση μέχρι το τέλος του 2016.

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/24)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/24) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/133 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/41 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/157 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23) C 449/128 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/18)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/18) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/97 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/22) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/123 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35) C 449/188 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15) C 449/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/31)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/31) C 449/168 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/77 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/193 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/08)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/08) C 449/46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37) C 449/198 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/7 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/61 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03) C 449/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/15 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/57 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/17)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/17) C 417/110 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/27) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/171 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0290 Απαλλαγή 207: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/08) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/08) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... C 473/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/117 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/36) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/223 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/32) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/201 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/33) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/207 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/12)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/12) C 449/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/09) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... C 473/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/69 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37) C 417/228 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/11) C 417/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/02) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/25 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/10) C 417/68 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για το οικονομικό έτος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 14.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/119 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/35)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/35) C 417/218 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/26) C 417/166 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42) C 449/224 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/29) 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/181 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12,

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 6.12.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 417/87 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα