ΘΔΚΑ: Νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Ξεξηνδηθνύ Διέγρνπ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ: Νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Ξεξηνδηθνύ Διέγρνπ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ"

Transcript

1 Αζήλα, 28/12/2009 Αξ Ξξση Φ ΓΔΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ Γ/ΛΠΖ ΚΔΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΡΚΖΚΑ Γ' Ραρ Γ/λζε: Ξι Θάληγγνο ΠΡΟ : 1 ΛA ηεο ρώξαο, Ραρ Θώδ: Αζήλα Ξιεξνθ: Δ Καθαηζώξε Ρειέθ: FAX: Γ/λζεηο, Ρκήκαηα ή Γξαθεία Δκπνξίνπ 2 Δπαξρεία ηεο ρώξαο ΔΓΘΤΘΙΗΟ ΘΔΚΑ: Νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ Ξεξηνδηθνύ Διέγρνπ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ Ν Ξεξηνδηθόο Έιεγρνο ησλ πάζεο θύζεσο κεηξηθώλ νξγάλσλ (ΞΔ), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, έρεη ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη έρεη ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα Κε αθνξκή ηελ επηθείκελε δηεμαγσγή ηνπ ΞΔ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ ηνπ 2010 θαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο καο λα θαηαζηεί θαηά ην κέγηζην δπλαηό θαξπνθόξα ε ζπλεξγαζία καο κε ηηο ππεξεζίεο ζαο, παξαηίζεληαη ηα θάησζη: 1 Ηζρύνπζα λνκνζεζία: Ν ΞΔ κέηξσλ θαη ζηαζκώλ δηελεξγείηαη έρνληαο ππόςε: i ην άξζξν 8 ηνπ Ξ Γ 524/78 (ΦΔΘ 112 Α ), ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα κέηξα θαη ζηαζκά θαζώο θαη ηα κεηξηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ππόθεηληαη ζε εηήζην Ξεξηνδηθό Έιεγρν γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ii ην άξζξν 3, παξ 1 ηνπ Λ 3103/03 (ΦΔΘ 23 Α ), ζύκθσλα κε ην νπνίν, αξκνδηόηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ΞΔ έρνπλ νη θαηά ηόπνπο Γ/λζεηο Δκπνξίνπ ησλ Λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρώξαο iii ην άξζξν 12, παξ 2 ηνπ Λ 3190/03 (ΦΔΘ 249 Α ), ζύκθσλα κε ην νπνίν πνζνζηό 25 % επί ησλ εηζπξάμεσλ ησλ ηειώλ ηνπ ΞΔ δηαηίζεληαη ζηηο θαηά ηόπνπο Γ/λζεηο Δκπνξίνπ ησλ Λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελ γέλεη αλαγθώλ ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ iv ηα άξζξα 287, 290, 296, 297 θαη 300 ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/09, όπσο ηζρύεη v ην άξζξν 30 (παξ 2 θαη 14) ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Θώδηθα (λδ 135/46) vi ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ3668/08 «Αλαζεώξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θπξώζεσλ ηνπ λδ 136/1946 «Ξεξί Αγνξαλνκηθνύ Θώδηθα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 115 Α ) vii ηηο δηαηάμεηο ηεο Α Α2-5900/08 «Οπζκίζεηο εηδηθόηεξσλ ιεπηνκεξεηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επηβνιήο ησλ ρξεκαηηθώλ πξνζηίκσλ» (ΦΔΘ 1857 B ) 2 Υξoληθό δηάζηεκα δηεμαγωγήο ΠΔ: i Ρν ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ ΞΔ νξίδεηαη θάζε ρξόλν κε πνπξγηθή Απόθαζε ii Ρν έηνο 2010, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ Α Φ2-2211/ , ζα δηελεξγεζεί από έσο iii Ζ κεηάζεζε ηνπ ρξόλνπ δηελέξγεηαο ηνπ ΞΔ έγηλε γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα απνδίδεηαη ην αλάινγν πνζνζηό ησλ εηζπξαρζέλησλ ηειώλ ζηηο Λνκαξρίεο, γηα 1

2 ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελ γέλεη αλαγθώλ ησλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ, εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δηεμαγσγήο ηνπ ΞΔ, ρσξίο αλεπηζύκεηεο θαζπζηεξήζεηο 3 θνπόο ΠΔ: Ν ΞΔ ησλ κεηξηθώλ νξγάλσλ απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε ηνπ όηη ηα όξγαλα: i δηαηεξνύλ ηελ αθξίβεηά ηνπο, αθόηνπ ηέζεθαλ ζε ρξήζε ii έρνπλ ππνζηεί αξρηθό έιεγρν θαη επηζήκαλζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΞΓ 524/78 (ΦΔΘ 112 Α') 4 Πξνγξακκαηηζκόο θαη ζπλεξγεία ειέγρνπ i Ν ζρεδηαζκόο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ ΞΔ γίλεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο εκπνξίνπ ii Ρν πξόγξακκα ηνπ ΞΔ εγθξίλεηαη από ηνλ νηθείν Λνκάξρε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ πεξεζία καο iii Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ΞΔ ιακβάλνπλ γλώζε, κε ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν, όινη νη ελδηαθεξόκελνη επηρεηξεκαηίεο 5 Κεηξηθά θαη ζηαζκηθά όξγαλα πνπ ππόθεηληαη ζε ΠΔ Πε ΞΔ ππόθεηληαη ηα κεηξηθά όξγαλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη όρη γηα επηζηεκνληθνύο, εξγαζηεξηαθνύο, ηδησηηθνύο, νηθηαθνύο θιπ ζθνπνύο 6 Λόκηκεο κνλάδεο κέηξεζεο Νη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα καο πεξηγξάθνληαη ζην ΞΓ 515/83 (ΦΔΘ 196 Α) 7 Αηνκηθέο θαξηέιεο i Νη πεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ ΛΑ ηεο ρώξαο ηεξνύλ αηνκηθέο θαξηέιεο επαγγεικαηηώλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο κεηξηθά όξγαλα πνπ ππόθεηληαη ζε πεξηνδηθό έιεγρν Νη θαξηέιεο απηέο ρξεζηκεύνπλ ζηελ επρεξή αλεύξεζε ηόζν ησλ επαγγεικαηηώλ όζν θαη ησλ κεηξηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο Νη θαξηέιεο απηέο ελεκεξώλνληαη θαηά ηνλ ΞΔ κε ηπρόλ λεώηεξα ζηνηρεία ii Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή απώιεηαο ηεο θαξηέιαο θάπνηνπ επαγγεικαηία, δελ ππάξρεη θώιπκα ζηε δηελέξγεηα ηνπ ΞΔ Ρν ζπλεξγείν ειέγρνπ ζπληάζζεη δειηίν απνγξαθήο ηνπ παξαπάλσ επαγγεικαηία, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα Κ-6Π/09 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, θαη ελ ζπλερεία ζπληάζζεηαη ε ζρεηηθή απνγξαθηθή θαξηέια 8 Έληππν πιηθό γηα ηε δηεμαγωγή ηνπ ΠΔ i Δθηηκάηαη ν αξηζκόο ησλ κπινθ δηπιόηππσλ δειηίσλ εηζπξάμεσο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ εηεζίσο θαη γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηε Γ/λζή καο (Fax: ), έηζη ώζηε λα γίλεη έγθαηξα ε απνζηνιή ηνπο πξνο ηηο ππεξείζεο ζαο ii Ρα απηνθόιιεηα ζήκαηα απνζηέιινληαη από ηε Γ/λζή καο ρσξίο αίηεζε Γηα επηπιένλ ζήκαηα επηθνηλσλείηε εγγξάθσο ζην Fax: iii Γηα επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο ηνπ πιηθνύ, ζπκπιεξώλεηε ηα ζρεηηθά πεδία επί ηνπ δηαβηβαζηηθνύ καο θαη ην ζηέιλεηε ζην παξαπάλσ FAX iv Ρα δηπιόηππα δειηία είζπξαμεο πνπ ππάξρνπλ ζε απόζεκα, είηε ζηε δηάζεζε ησλ πεξεζηώλ Δκπνξίνπ ή ζηε Γ/λζή καο, αλ θαη θέξνπλ ην δηαθξηηηθό «π Αλάπηπμεο», αληί ηνπ «π Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο», δηαηίζεληαη κέρξη λεσηέξαο Έσο ηόηε, ζε θάζε δειηίν είζπξαμεο, ζα δηαγξάθεηαη ε έλδεημε «π Αλάπηπμεο» θαη ζα ζεκεηώλεηαη ε έλδεημε «ΞΝΗΑΛ» 9 Σέιε ειέγρνπ ΠΔ i Θαηά ηνλ ΞΔ θαηαβάιινληαη ηα ηέιε επηζήκαλζεο θαη ειέγρνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ζρεηηθή Α (γηα ηνλ ΞΔ 2010, ηζρύεη ε Α Φ2-670/07, ΦΔΘ 295 Β ) ii Απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή ηειώλ ηα πνπξγεία, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, νη Ξεξηθέξεηεο, νη Λνκαξρίεο, νη Γήκνη θαη γεληθά θνξείο ηνπ ζηελνύ δεκόζηνπ ηνκέα iii Ρα ΔΙΡΑ θαη ηα αεξνδξόκηα θαηαβάιινπλ θαλνληθά ηα ηέιε ΞΔ iv πόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ ειέγρνπ είλαη νη θάηνρνη ησλ κεηξηθώλ νξγάλσλ Ρα ηέιε εηζπξάηηνληαη από ην αξκόδην ζπλεξγείν ειέγρνπ, ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ άκεζε 2

3 ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ δηπιόηππσλ απνδείμεσλ είζπξαμεο, ην πξσηόηππν ησλ νπνίσλ παξαδίδεηαη ζηνλ, θαηαβάιινληα ηα ηέιε, επαγγεικαηία 10Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ Από ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο Δκπνξίνπ δηεμάγεηαη έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ θαλνληθνύ ησλ εηζπξαρζέλησλ ηειώλ, κε αληηπαξαβνιή ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ είζπξαμεο κε ηα εηζπξαρζέληα πνζά Δπίζεο ειέγρεηαη, εάλ ην άζξνηζκα ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ απηνθόιιεησλ ζεκάησλ ΞΔ πνπ έρνπλ δηαηεζεί θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθόιιεησλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ σο αδηάζεηα, ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ ζεκάησλ πνπ παξειήθζεζαλ 11 Απόδνζε ηειώλ ΠΔ: Tα εηζπξαρζέληα ηέιε θαηαηίζεληαη θάζε κήλα από ηνλ πεύζπλν ειέγρνπ ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ, ζηνλ ΘΑΔ 3422, κε ηίηιν «Έμνδα θαηαξγεζέληνο Δηδηθνύ Ινγαξηαζκνύ π Αλάπηπμεο», θαη παξαιακβάλεηαη δηπιόηππν είζπξαμεο ηύπνπ Α' 12Δλέξγεηεο πξνο ηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ καο: i Θάζε κήλα, ηα πξσηόηππα δηπιόηππα είζπξαμεο ηύπνπ Α' δηαβηβάδνληαη ζην Β' Ρκήκα ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθνύ ηνπ πνπξγείνπ καο, ζπλνδεπόκελα από ην ζπλεκκέλν Κ-4Π/09 ππόδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ii Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό: ηα ηειεπηαία δηπιόηππα είζπξαμεο (κελόο Πεπηεκβξίνπ), δηαβηβάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε, θαη όρη αξγόηεξα από ηηο 10 Οθηωβξίνπ Ρν αξκόδην ηκήκα Β ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη έγθαηξα ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόδνζε ηνπ πνζνζηνύ ηωλ εηζπξάμεωλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα, εληόο ηνπ εθάζηνηε έηνπο δηεμαμωγήο ηνπ ΠΔ, είλαη απαξαίηεην θαη θξίζηκν λα έρεη παξαιάβεη όια ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 Οθηωβξίνπ θάζε έηνπο iii Σαπηόρξνλα κε ηα ηειεπηαία δηπιόηππα είζπξαμεο (κελόο επηεκβξίνπ) ηνπ έηνπο, δηαβηβάδεηαη θαη πγθεληξωηηθή Δηήζηα Θαηάζηαζε, πνπ αθνξά ην ζπλνιηθό πνζό πνπ έρεη εηζπξαρζεί θαη έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ γηα όιν ην δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ ΞΔ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Κ-12Π/09 ππόδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ iv Ρα παξαπάλσ δηαβηβαζηηθά απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Νηθνλνκηθνύ θαη δελ θνηλνπνηνύληαη ζηε Γ/λζή καο 13Δλέξγεηεο πξνο ηε Γηεύζπλζε Κεηξνινγίαο: i Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΞΔ θαη ην αξγόηεξν έωο ην ηέινο Οθηωβξίνπ, ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζή καο Ππγθεληξσηηθέο Θαηαζηάζεηο, πνπ αθνξνύλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο πνπ ειέγρζεθαλ, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα Κ-2Π/09 θαη Κ- 3Π/09 ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ii Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα από ηηο ππεξεζίεο ζαο δεπηεξεύνληα πξόηππα ζηαζκά θαη ιηηξόκεηξα ζηέιλνληαη ζηελ ππεξεζία καο γηα δηαθξίβσζε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ Ξηζηνπνηεηηθνύ Ρα έμνδα απνζηνιήο, πξνο θαη από ηελ ππεξεζία καο, βαξύλνπλ ηηο θαηά ηόπνπο Λνκαξρίεο Κε επόκελν έγγξαθό καο ζα ελεκεξσζείηε γηα ην πξόγξακκα δηελέξγεηαο δηαθξηβώζεσο ησλ κεηξηθώλ νξγάλσλ, αλά Λνκαξρία 3

4 14Άιιεο ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ΠΔ i Ρα απηνθόιιεηα ζήκαηα πνπ πεξίζζεςαλ, θαζώο θαη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα κπινθ, πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηειέρε ησλ εθδνζέλησλ δηπιόηππσλ απνδείμεσλ είζπξαμεο, δεδνκέλνπ ηνπ όηη απνηεινύλ θνξνινγηθά ζηνηρεία, θπιάζζνληαη ζηηο θαηά ηόπνπο πεξεζίεο Δκπνξίνπ, πξνο άξζεο ηπρόλ ακθηζβήηεζεο, γηα πέληε έηε, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ νπνίσλ παξαδίδνληαη ζηνλ ΝΓΓ γηα εθπνίεζε, κε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ θαηαζηξνθήο ii Ρα κπινθ πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θπιάζζνληαη ζηηο θαηά ηόπνπο πεξεζίεο Δκπνξίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ επόκελε πεξίνδν ΞΔ, εθηόο εάλ ππνδεηρζεί δηαθνξεηηθά από ηελ πεξεζία καο 15 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ΞΔ αλαθύπηνπλ θαηά θαηξνύο δηάθνξα πξνβιήκαηα, θαιείζηε όπσο δηαβηβάδεηε εγγξάθσο ηα εξσηήκαηά ζαο ζηε Γ/λζε Κεηξνινγίαο, έηζη ώζηε λα ζπλδξάκνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ην έξγν ζαο Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ηηο ζέζεηο ηεο πεξεζίαο καο επί ζεκάησλ πνπ, θαηά θαηξνύο, έρνπλ ηεζεί: i Ν ΞΔ εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πιαίζην ειέγρσλ γηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Θώδηθα Ωο εθ ηνύηνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ Λ 3668/08, ηζρύνπλ ηα εμήο: a Πε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπόδηζεο ηνπ (πεξηνδηθνύ) ειέγρνπ, πξνβιέπεηαη από ηνλ Αγνξαλνκηθό Θώδηθα (άξζξν 30, παξ 14) θαη από ην Λ 3668/08 (άξζξν 2, παξ 3) ε επηβνιή ηόζν πνηληθώλ θπξώζεσλ όζν θαη δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 5000 επξώ Πηηο πεξηπηώζεηο άξλεζεο ή παξεκπόδηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ΞΔ, θαη πξηλ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ, ν ειεγρόκελνο ελεκεξώλεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο Αλ παξ' όια απηά ζπλερίδεη λα αξλείηαη ή λα παξεκπνδίδεη ηνλ έιεγρν, νη θπξώζεηο θαη ηα πξόζηηκα επηβάιινληαη θαλνληθά c Ζ άξλεζε θαηαβνιήο ησλ ηειώλ ΞΔ, εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο άξλεζεο ειέγρνπ, ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ πελζπκίδεηαη όηη ην ΞΓ 524/78 θαζηζηά ηνλ ΞΔ ππνρξεσηηθό θαη πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή ηειώλ από ηνλ ειεγρόκελν Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ, ν ειεγρόκελνο ελεκεξώλεηαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ii Ρα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο πνπ πξνζθέξνπλ ςεηά θξεαηηθά, ςεηά πνπιεξηθά θαη ςάξηα κε ην θηιό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 151 ηεο ΑΓ 7/2009, ππνρξεώλνληαη λα δειώλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ην αθξηβέο βάξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ Ρα θαηαζηήκαηα απηά, ππνρξεώλνληαη λα δηαζέηνπλ δπγνύο, ηνπνζεηεκέλνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 299 ηεο ΑΓ 7/2009, ζε εκθαλέο γηα ηνλ πειάηε ζεκείν, νη νπνίνη ππόθεηληαη ζε ΞΔ, θαλνληθά iii Πηηο δπγηζηηθέο κεραλέο ησλ θξενπσιείσλ ν ΞΔ δηελεξγείηαη θαλνληθά θαη, εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ νξίσλ, επηθνιιάηαη ην απηνθόιιεην ζήκα ηνπ ΞΔ, αλεμάξηεηα κε ην εάλ ζπκκνξθώλνληαη ή όρη κε άιιεο δηαηάμεηο πεξί έθδνζεο εηδηθώλ απηνθόιιεησλ εηηθεηώλ γηα ηελ επηζήκαλζε (είδνο, πξνέιεπζε θιπ) ηνπ πσινύκελνπ θξέαηνο iv Κε εγθεθξηκέλνη δπγνί ή αληιίεο, δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ην απηνθόιιεην ζήκα ηνπ ΞΔ Πε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, θαη αθνύ δηεξεπλεζεί όηη πξάγκαηη ν δπγόο ή ε αληιία δελ είλαη εγθεθξηκέλνο/ε, επηβάιινληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ζηνλ εηζαγσγέα νη λόκηκεο θπξώζεηο v Πε πεξίπησζε όπνπ ην ζθάικα κεηξηθνύ νξγάλνπ εθηξέπεηαη από ηα αλεθηά όξηα, όπσο απηά νξίδνληαη από ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ΑΓ 7/2009, δελ επηθνιιάηαη ην ζήκα ηνπ ΞΔ θαη επηβάιινληαη ζηνλ ηδηνθηήηε νη λόκηκεο θπξώζεηο Ν ηδηνθηήηεο δεζκεύεηαη λα επηζθεπάζεη άκεζα ην όξγαλν θαη ελ ζπλερεία λα θαιέζεη ην ζπλεξγείν ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ΞΔ vi Πε πεξίπησζε πνπ βξεζεί όξγαλν πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ζε Αξρηθό Έιεγρν (ΑΔ), ν Ξεξηνδηθόο Έιεγρνο δηελεξγείηαη θαλνληθά Ξαξάιιεια δηελεξγείηαη θαη ν ΑΔ 4

5 vii Ρα ηέιε ΑΔ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο βαξύλνπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή εηζαγσγείο Γηα ηελ είζπξαμή ηνπο, κία ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη, ε κελ απόδεημε είζπξαμεο λα εθδίδεηαη ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαζθεπάδεη ή εηζάγεη ην όξγαλν, ην δε αληίηηκν λα θαηαβάιιεηαη από ηνλ ειεγρόκελν ηε ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ν ειεγρόκελνο λα απαηηεί από ηνλ πξνκεζεπηή ηελ απόδνζε ηνπ αληηηίκνπ ησλ ηειώλ viii Ρπρόλ ύπαξμε θαη επίδεημε πηζηνπνηεηηθνύ δηαθξίβσζεο γηα θάπνην όξγαλν, δε ζπληζηά ιόγν γηα ηε κε δηελέξγεηα ΞΔ ζην ζπγθεθξηκέλν όξγαλν ix Ν ΞΔ δε δηελεξγείηαη ζε πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο 18Θαηαξγήζεηο Ζ πξνεγνύκελε εγθύθιηόο καο, κε αξ πξση Φ2-631/ , θαηαξγείηαη Ν Γηεπζπληήο Ξ Ππειηόπνπινο Θνηλνπνίεζε: Γξαθ θ Γελ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ Γξαθ θ Γελ Γ/ληή Δζση Δκπνξίνπ Δζωηεξηθή Γηαλνκή: Γ/λζε Κεηξνινγίαο 5

6 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-12Π/09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ NA Γ/λζε Ρκήκα Ζκ/λία: 10/10/20 Αξ Ξξση Ξξνο: π Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο ΓΓΔ Γ/λζε Νηθνλνκηθνύ Ρκήκα Β' Ξιαηεία Θάληγγνο Αζήλα ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΔΗΠΡΑΥΘΔΛΣΩΛ ΣΔΙΩΛ ΠΔΡΗΟΓΗΘΟΤ ΔΙΔΓΥΟΤ ΔΣΟΤ 20 Κήλαο Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Κάξηηνο Απξίιηνο Κάηνο Ηνύληνο Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Πεπηέκβξηνο Αξηζκόο δηπιόηππνπ είζπξαμεο (ηύπνπ Α') ΓΟΤ πλνιηθό πνζό έηνπο 20 ( ) Ν Ξξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο 6

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-4Π/09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ NA Γ/λζε Ρκήκα Ζκ/λία: Αξ Ξξση / /20 Ξξνο: π Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο ΓΓΔ Γ/λζε Νηθνλνκηθνύ Ρκήκα Β' Ξιαηεία Θάληγγνο Αζήλα ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΔΗΠΡΑΥΘΔΛΣΩΛ ΣΔΙΩΛ ΠΔΡΗΟΓΗΘΟΤ ΔΙΔΓΥΟΤ ΚΖΛΟ Κήλαο 1 2 Αξηζκόο δηπιόηππνπ είζπξαμεο (ηύπνπ Α') ΓΟΤ πλνιηθό πνζό κελόο ( ) Ν Ξξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο 7

8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-2Π/09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ NA Ζκεξνκελία: 15/10/20 Γ/λζε Αξηζκ Ξξσηνθ Ρκήκα Ξξνο: πνηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο ΓΓΔ Γ/λζε Κεηξνινγίαο Ξιαηεία Θάληγγνο Αζήλα ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΛΩΛ ΚΔΣΡΖΖ ΚΖΘΟΤ ΘΑΗ ΒΑΡΟΤ ΠΟΤ ΔΙΔΓΥΘΖΘΑΛ ΘΑΣΑ ΣΟΛ ΠΔΡΗΟΓΗΘΟ ΔΙΔΓΥΟ ΔΣΟΤ 20 Δίδνο νξγάλνπ κέηξεζεο Σεκάρηα /Σεκάρην ύλνιν ( ) Κέηξα κήθνπο Πηαζκά ράιθηλα & ρπηνζηδεξά Πηαηήξεο - Ξαιάληδεο Επγνί Ακθνηεξνβαξείο επηηξαπέδηνη Απηόκαηνη κεηξεηέο γάιαθηνο Απηόκαηνη κεηξεηέο ιαδηνύ Επγνί απηόκαηνη & εκηαπηόκαηνη επηηξαπέδηνη ή θξεκαζηνί Επγνί απηόκαηνη δαπέδνπ Ξιάζηηγγεο θνηλέο δεθαδηθέο & επίπεδεο Ξιάζηηγγεο θνηλέο εθαηνληαδηθέο Γεθπξνπιάζηηγγεο έσο 30 ton Γεθπξνπιάζηηγγεο πάλσ από 30 ton ύλνιν ( ) Ν Ξξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο 8

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-3Π/09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ NA Ζκεξνκελία: 15/10/20 Γ/λζε Αξηζκ Ξξσηνθ Ρκήκα Ξξνο: π Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο ΓΓΔ Γ/λζε Κεηξνινγίαο Ξιαηεία Θάληγγνο Αζήλα ΤΓΘΔΛΣΡΩΣΗΘΖ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΛΩΛ ΚΔΣΡΖΖ ΟΓΘΟΤ ΘΑΗ ΔΠΗΦΑΛΔΗΑ ΠΟΤ ΔΙΔΓΥΘΖΘΑΛ ΘΑΣΑ ΣΟΛ ΠΔΡΗΟΓΗΘΟ ΔΙΔΓΥΟ ΔΣΟΤ 20 Δίδνο νξγάλνπ κέηξεζεο Σεκάρηα /Σεκάρην ύλνιν ( ) Αληιίεο βελδίλεο super Αληιίεο βελδίλεο ακόιπβδεο Αληιίεο πεηξειαίνπ DIESEL Αληιίεο βελδίλεο κεηά κίγκαηνο νξπθηειαίνπ Αληιίεο πγξαεξίνπ Αληιίεο - κεηξεηέο βπηηνθόξσλ απηνθηλήησλ Κεηξεηέο ξνήο πγξώλ θαπζίκσλ Ππζθεπέο άκεζεο νγθνκέηξεζεο δεκεηξηαθώλ Απηόκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο επαλσδεξκάησλ ύλνιν ( ) Ν Ξξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο 9

10 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ NA Ζκεξνκελία: //20 Γ/λζε Ρκήκα ΑΠΟΓΡΑΦΗΘΟ ΓΔΙΣΗΟ Θαηόρνπ κεηξηθώλ νξγάλωλ θαη ζηαζκώλ γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνηρεία απνγξαθνκέλνπ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΣ-6Π/09 Δπώλπκν: Παηξώλπκν: ηνηρεία επηρείξεζεο: Όλνκα: Δπάγγεικα: Τπεύζπλε Γήιωζε Ν ππνγεγξακκέλνο ζηελ θαηνρή κνπ ηα θαησηέξσ κεηξηθά όξγαλα θαη ζηαζκά δειώλσ ππεύζπλα όηη βξίζθνληαη Ζκεξνκελία / / 20 Ν Γειώλ Γνρεία κέηξ Επγνί Σεκάρ Σεκάρ Κεηξεηέο πγξώλ πγξώλ Απηόκ Γνρεία κεηά θαπζίκωλ επηηξαπέδηνη βάξνπο Ζκηαπηόκ επηηξαπ Ιηηξόκεηξα Βελδίλεο Super Βελδίλεο Ακθνηεξνβαξείο Απηόκαηεο Ακόιπβδεο ζπζθεπέο Πηαηήξεο Ξεηξειαίνπ Κέηξεζεο (θαληάξηα) DIESEL Ξαιάληδεο Γάιαθηνο Κίγκαηνο Πιάζηηγγεο Διαίνπ βελδίλεο / νξπθηειαίνπ Απηόκ δαπέδνπ Γεκεηξηαθώλ γξαεξίνπ Θνηλέο δεθαδηθέο Δπαλσδεξκάησλ Βπηηνθόξνπ απηνθηλήηνπ Θνηλέο εθαηνληαδηθέο ηαζκά Γεθπξνπιάζηηγγεο Νξεηράιθηλα Κέηξα κήθνπο Σπηνζηδεξά Μύιηλα Ρεκάρ Ν Απνγξάθσλ 10

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008) στετικά με την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα