Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ ΤΗΛ FAX: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) Αθήνα Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) άρθρο 4 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 5. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

2 6. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και συγκεκριμένα το άρθρ. 209 παρ. 1 αυτού. 7. Τις διατάξεις του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007) 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκ ησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα του άρθρου Τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 11. Τις διατάξεις του Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30Α ) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/2005). 12. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 14. Τις διατάξεις της Ε23/Δ17γ/10/200/ΦΝ 458 Εγκυκλίου «Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010 στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 15. Τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1251/2011(3/11/2011) «Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»

3 16. Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα του άρθρου Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435 Β/ ) "Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) μέχρι των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 968/ αίτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων - Ε.Σ.Π.Α. 18. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β / ) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 για τον εξοπλισμό παιδικών χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο. 20. Την 459/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Δήμο Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 21. Τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. του οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα τον ΚΑ (ΕΣΠΑ Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών στο Δήμο Αθηναίων). 22. Τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών στο Δήμο Αθηναίων». 23. Την υπ αριθμ. 139/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων περί συγκατάθεσης διενέργειας της εν λόγω προμήθειας. 24. Την υπ αριθμ. Α.Π. 2063/ΕΦΔ 987 Απόφαση Ένταξης του ΕΦΔ ΕΑΤΑ Α.Ε. περί δέσμευσης πιστώσεως για την εν λόγω προμήθεια. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Δημόσιο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξοπλισμού για την αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών στο Δήμο Αθηναίων» όπως αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες:

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ( ) 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 2,00 550, ,00 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 3,00 700, ,00 3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 3,00 600, ,00 4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 2,00 650, ,00 5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 5 3,00 650, ,00 6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 6 2,00 600, ,00 7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4/ΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 1 1, , ,00 8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4/ΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 2 1, , ,00 9 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΑ 1, , ,00 10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4/ΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 3 4,00 700, ,00 11 ΔΙΣΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1, , ,00 12 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 1,00 450,00 450,00 13 KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ 'ΦΩΛΙΑ' ΞΥΛΙΝΗ 2, , ,00 14 KOYNIA 2/ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 7, , ,00 15 KOYNIA 3/ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ (2Ν+1Π) ΞΥΛΙΝΗ 1, , ,00 16 ΚΟΥΝΙΑ 3/ΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ 1, , ,00 17 ΚΟΥΝΙΑ 2/ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 9,00 900, ,00 18 KOYNIA ΜΙΚΤΗ 4/ΘΕΣΙΑ (2Ν + 2Π) ΞΥΛΙΝΗ 1, , ,00 19 ΚΟΥΝΙΑ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1, , ,00 20 ΔΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 2, , ,00 21 ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1, , ,00 22 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 1, , ,00

5 23 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1, , ,00 24 ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3, , ,00 25 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1, , ,00 26 ΜΥΛΟΣ ΑΜΕΑ 1, , ,00 27 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1, , ,00 28 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 1, , ,00 29 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 2 1, , , ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΚΑΙ ΑΜΕΑ) ΤΥΠΟΥ 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΚΑΙ ΑΜΕΑ) ΤΥΠΟΥ 2 1, , ,00 1, , ,00 32 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 1, , ,00 33 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 2 1, , , ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΚΑΙ ΑΜΕΑ) ΤΥΠΟΥ 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ (ΚΑΙ ΑΜΕΑ) ΤΥΠΟΥ 4 1, , ,00 1, , ,00 36 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 1, , , ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΙ ΑΜΕΑ) ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 1, , ,00 1, , ,00 39 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 1, , , ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 2 1, , ,00 1, , ,00 42 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ 2, , ,00

6 43 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ 3 1, , ,00 44 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 1, , ,00 45 ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ 1, , ,00 46 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΠΛΟ 'ΒΕΝΤΑΛΙΑ' ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ HPL 1, , ,00 47 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 10,00 500, ,00 48 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΤΥΠΟΥ PIC-NIC (HPL) 7, , , ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (42/25LT) 53,00 450, ,00 40,00 163, ,00 51 ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ 4,00 350, ,00 52 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 11, , , ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΞΥΛΕΙΑ (3 ΞΎΛΑ ΜΗΚΟΥΣ 2,00m) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ ΙΣΙΑ, ΜΕ ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΞΥΛΑ/ Μ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ, ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΟΚΟΥΣ, ΔΕΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ: Η ΠΑΝΩ, ΠΑΧΟΥΣ 10MM, ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ EPDM ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ. Η ΚΑΤΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 40MM ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (SBR) ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10% ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ / Μ 2 4,00 140,00 560,00 85,00 60, ,00 2,00 650, , ,00 80, ,00

7 ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 60ΜΜ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. Η ΠΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 10MM, ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ EPDM ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ. Η ΚΑΤΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 50MM ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (SBR) ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10% ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ/ Μ 2 ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 90ΜΜ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. Η ΠΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 10MM, ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ EPDM ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ. Η ΚΑΤΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 80MM ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (SBR) ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10% ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ / Μ 2 ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. Η ΠΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 10MM, ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ EPDM ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ. Η ΚΑΤΩ ΣΤΡΩΣΗ, ΠΑΧΟΥΣ 90MM ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (SBR) ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10% ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΙ 90% ΚΟΛΛΑ / Μ 2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1000X1000MM ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 65MM, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ/ Μ 2 480,00 96, ,00 151,00 144, ,00 375,00 160, ,00 295,00 80, ,00

8 61 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΜΠΕΤΟΝ,ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ1176:2008 ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝ1177:2008 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ , ,00 62 ΧΩΜΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ, ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ /Μ 3 261,19 20, ,80 63 ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/Μ 3 126,27 60, ,20 64 ΔΑΠΕΔΟ ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΑΧΟΥΣ 350ΜΜ /Μ 3 225,00 60, ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,62

9

10 Άρθρο 1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α) Δ/ΝΣΗ : Ακαδημίας 50, Αθήνα ΤΗΛ.: FAX: Πληροφορίες: Λ.Δήμου 1.2 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην έδρα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. επί της οδού Ακαδημίας 50, Αθήνα, 1 ος όροφος (Αίθουσα Δ.Σ.) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησής του Διαγωνισμού που ορίστηκε δυνάμει της υπ αρίθμ. απόφασης 27/2014, την 18/11/2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00. π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στη διακήρυξη. Αντίτυπα της διακήρυξης που ακολουθεί καθώς και σχετικές πληροφορίες, με την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( οδός Κοτοπούλη 9, τηλέφωνο ). Επιπλέον, τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή ανακοίνωση σχετίζεται με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεών του θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη. Στις ανοικτές διαδικασίες η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 32 παρ.2 του Π.Δ. 60/2007). Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Οι παραλήπτες της διακήρυξης οφείλουν να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία που λαμβάνουν και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να αιτηθούν τη

11 χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών στην Υπηρεσία. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων στοιχείων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (άρθρο 33 παρ. 2 ΠΔ60/2007). Άρθρο 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές, ως έχουν εγκριθεί με την υπ' αρίθμ. 459/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Π.Α.ΝΔ.Α. Άρθρο 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε ,62, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Π. ΠΕΠ Αττική και συγκεκριμένα από τον άξονα προτεραιότητας "Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το " " (ΕΤΠΑ), με κωδικό MIS , Κωδικός έργου ΣΑΕΠ 085/8, Κωδ. Πράξης ΣΑ 2013ΕΠ Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προμηθευτών (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα της προμήθειας.

12 2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: α. Τη φερεγγυότητά τους. β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους ικανότητες. Άρθρο 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: Η διακήρυξη του διαγωνισμού Το τιμολόγιο προσφοράς Ο προϋπολογισμός προσφοράς Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 6 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

13 (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται ανά περίπτωση. Οι συμμετέχοντες, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές όλων των ειδών που προσφέρουν, οφείλουν να είναι γνώστες των ανωτέρω οριζομένων της παρούσας παραγράφου για τους κατασκευαστικούς οίκους που εκπροσωπούν και να προσκομίσουν σχετική δήλωση του κατασκευαστή, σε πρωτότυπη επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού. (δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. (ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 6.2 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό οφείλουν να προσκομίσουν σχετική δήλωση του κατασκευαστή, σε πρωτότυπη επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται επίσης δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

14 α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. β) Έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. δ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. ε) Δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κατά νόμο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα από τους νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασης. 6.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν, εις διπλούν (η μία σειρά των προσκομισθέντων δικαιολογητικών θα είναι σε πρωτότυπα ή γνήσια αντίγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή και η δεύτερη σε απλά φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων). Α) Οι Έλληνες πολίτες 1. Εγγύηση συμμετοχής 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει: ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007

15 ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης, καθώς επίσης και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για όλα τα ανωτέρω, καθώς και υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα). 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος θα προκύπτει κατά κανόνα από τη θεωρημένη από Δημόσια Αρχή κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια δημόσια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση,

16 με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ ενός η εγγραφή τους σ αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Υπεύθυνη δήλωση N.1599/1986, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής όπου: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, β) να δηλώνεται ότι: αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, τους όρους της ειδικής και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρουν ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχονται, προς αξιολόγηση από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. όλα τα μέρη του προσφερομένου εξοπλισμού θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 7. Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), με θεώρηση γνησίου της υπογραφής α) σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του μετέχοντος και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία και β) σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. 8. Υπεύθυνη δήλωση N. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και περί της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα

17 κατασκευάσουν το προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασης της ως εξής: α) Εφόσον οι ίδιοι κατασκευάζουν το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της β) Όταν δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται δήλωση της επιχείρησης στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση. 9. Στοιχεία για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητάς, της επαγγελματικής αξιοπιστίας, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής γενικότερα κατάστασης και των τεχνικών δυνατοτήτων των διαγωνιζόμενων : α) Βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστοληπτικών ιδρυμάτων, που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική ή και δανειοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 25% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος ίσο με το χρόνο ισχύος της προσφοράς κατ ελάχιστο, ήτοι 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους β) Βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστοληπτικών ιδρυμάτων, που να βεβαιώνουν την ικανότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αδυναμίας έκδοσης εγγυητικής

18 επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων κηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας. Οι εν λόγω βεβαιώσεις πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος ίσο με το χρόνο ισχύος της προσφοράς κατ ελάχιστο, ήτοι 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους γ) Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια υλικά, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. δ) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση του παραλήπτη είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, για τους παραλήπτες του δημοσίου τομέα θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, η ημερομηνία υποχρέωσης παράδοσης, οι ποσότητες και η αξία των ειδών. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. ε) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, των μέτρων που λαμβάνει και των διαδικασιών που ακολουθεί ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

19 στ) Αναλυτική λίστα του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί με την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και περιγραφή των αρμοδιοτήτων του καθενός κατά την διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας. ζ) πιστοποιητικό ελέγχου και σήμα συμμόρφωσης, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008, σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο. η) Υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του κατασκευαστή των χυτών δαπέδων ασφαλείας, ότι θα προσκομίσει την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά EN 1177:2008 σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, ή άλλο ισοδύναμο, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, για κάθε χώρο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η κατατιθέμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης του μειοδότη καταπίπτει υπέρ του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου. ι) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου. Κάθε άλλο σχετικό πρότυπο, εφόσον απαιτείται. Β) Οι Αλλοδαποί 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες πολίτες. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί

20 με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα και αφορούν στις περιπτώσεις προμηθευτών που αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις προμηθευτών που αποκλείονται από τον διαγωνισμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της συμμετοχής τους. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες κατά περίπτωση. 2. Καταστατικό του νομικού προσώπου, βεβαίωση μεταβολών και ισχύος. 3. Αν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρία ή Ε.Π.Ε με έδρα την Ελλάδα, τα ΦΕΚ σύστασης του νομικού προσώπου και καταχώρησης της ανακοίνωση περί της εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Απόφαση του Διοικούντος Οργάνου που να εγκρίνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και να εξουσιοδοτεί εκπρόσωπό του γι αυτό. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) κ αι επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα