ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ."

Transcript

1 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ. Εεηνύληαη δύν όκνηνη αλαιπηέο (θύξηνο θαη εθεδξηθόο ) πνπ λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 1. Λα ιεηηνπξγνύλ ππό ηάζε 220Volts. 2. Λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηαζθεπήο κεηά ηελ Λα είλαη εληαία κνλάδα, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή εμεηάζεσλ (Random Access) 4. Λα εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ηνπ πίλαθα θαη πιένλ απηώλ. 5. Λα έρνπλ ηαρύηεηα αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 600 αλαιύζεηο ηελ ώξα. 6. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ, παξαγσγηθόηεηαο 180ηεζη/σξα. Άκεζε θαη εύθνιε κέηξεζε ησλ επεηγόλησλ δεηγκάησλ (STAT) θαηά πξνηεξαηόηεηα. 7. Λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα δεηγκαηνιεςίαο ζύγρξνλν θαη επέιηθην, πνπ λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 100 δείγκαηα ζε cups ή ζσιελάξηα δηαθόξσλ ηύπσλ κε BAR CODE ή λα είλαη ζπλερνύο θνξηώζεσο. 8. Σαπηόρξνλε κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ 40 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ αλά δείγκα. 9. Λα θέξνπλ ςπγείν ζπληήξεζεο αληηδξαζηεξίσλ (2 0-8 C), ε δε θόξησζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα γίλεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. 10. Λα θέξνπλ ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC). Λα δνζεί πιήξεο θαη εθηελήο πεξηγξαθή. 12. Οη θακπύιεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη όιεο νη δεηνύκελεο εμεηάζεηο λα κελ απαηηνύλ νπνηαδήπνηε πξνεξγαζία, αλαζύζηαζε ή κεηάγγηζε εθ κέξνπο ηνπ ρεηξηζηή. Λα αλαθεξζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο θαζώο θαη ην εύξνο κέηξεζεο γηα θάζε εμέηαζε. 13. Λα αληρλεύνπλ απηόκαηα ηα επίπεδα αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ θαη λα πξνεηδνπνηνύλ γηα ηπρόλ έιιεηςε απηώλ. 14. Λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ κεξώλ θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ. 15. Λα ρξεζηκνπνηνύλ πιελόκελεο θπβέηεο ή θπςειίδεο ή νηηδήπνηε άιιν ζύζηεκα. ηηο πεξηπηώζεηο πιελόκελσλ θπβεηώλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο εηδηθήο θαζαξόηεηαο λεξνύ πνπ απαηηεί ην όξγαλν θαη ην ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ησλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. Λα ππάξμεη ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο εηδηθήο θαζαξόηεηαο λεξνύ θαη απνρέηεπζεο. Ζ θαηαλάισζε λεξνύ λα είλαη ε ρακειόηεξε δπλαηή. 16. Λα δέρνληαη δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ πγξώλ (νξνύ, νύξσλ, ΔΛΤ θιπ) ηαπηόρξνλα θαη λα αλαγλσξίδνπλ δείγκαηα πνπ έρνπλ αηκνιπζεί θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επεξεαζκό ησλ κεζόδσλ. 17. ύλδεζε κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε θαζώο θαη λα παξαζρεζεί ν εμνπιηζκόο εθηύπσζεο bar code. 18. Δθηόο από ηηο κόληκεο απνζεθεπκέλεο κεζνδνινγίεο, ην ινγηζκηθό ηνπ, λα δηαζέηεη αλνηθηέο ζέζεηο (άλσ ησλ 5) γηα πξνγξακκαηηζκό θαη εθαξκνγή λέσλ πξσηνθόιισλ, νπνηνλδήπνηε κεζόδσλ άιιεο εηαηξείαο θαηάιιεισλ γηα Βηνρεκηθνύο αλαιπηέο.

2 19. Σα αληηδξαζηήξηα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη νπδεκία παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, ε δε αλαγλώξηζή ηνπο λα γίλεηαη απηόκαηα κέζσ ζπζηήκαηνο Barrcode. 20. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο εμ απνζηάζεσο κέζσ κόληεκ. 21. Απνηειέζκαηα εθηόο νξίσλ λα επαλαιακβάλνληαη απηόκαηα κεηά από ππνινγηζκέλε αξαίσζε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ρεηξηζηή,θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εμέηαζεο ελώ ην δείγκα αλαιύεηαη. 22. Λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο λα ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 23. Πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο λα επηζεκαίλνληαη νπηηθναθνπζηηθά θαη κε ελδείμεηο επί ηεο νζόλεο κε ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δηαδηθαζία άξζεο ηνπ. 24. Λα θαηαηεζνύλ νη νδεγίεο ρξήζεσο θάζε εμέηαζεο ζηα Διιεληθά. 25. Λα θαηαηεζεί ιεπηνκεξήο θαηάινγνο εγθαηεζηεκέλσλ αλαιπηώλ. ΒΗΝΣΖΚΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 1. SGPT SGOT CK LDH ALB TP AMY Ca γ GT ALP CREA UREA GLU TBIL DBIL TGL

3 17. Fe HDL P Mg NH HbA1c Ac. Uric K Na Cl TNI DGX CHOL ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ ΑΛΑΙΡΖ 1. Ο Αλαιπηήο λα είλαη ηπραίαο, ζπλερνύο θαη ακέζνπ πξνζπειάζεσο (γηα ηα επείγνληα δείγκαηα) 2. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 εμεηάζεηο ηελ ώξα. 3. Σα επείγνληα δείγκαηα λα ηξέρνπλ ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 45 ιεπηώλ γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο 4. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 24 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαπηόρξνλε θόξησζε πεξηζζνηέξσλ αληηδξαζηεξίσλ γηα θάζε εμέηαζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή 5. Λα δηαζέηεη ςπγείν 4 10 o C γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ αλαιπηή 6. Λα έρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ζηάζκεο πγξώλ (αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ) θαζώο θαη πήγκαηνο. 7. Λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επαλάιεςεο εμέηαζεο (Rerun) θαη απηόκαηεο εθηέιεζεο λέαο εμέηαζεο (Reflex test) αλάινγα κε ην απνηέιζκα 8. Λα έρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ κε BAR - CODE θαζώο θαη δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθό ινγηζκηθό 9. Λα δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε κε ηνπιάρηζηνλ 130 ζέζεηο δεηγκάησλ 10. Λα κελ απαηηνύληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε βαζκνλόκεζε (θακπύιε) γηα θάζε εμέηαζε λα έρεη ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξώλ

4 11. Σα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο λα απαηηείηαη αλαζύζηαζε 12. Λα δηαζέηεη πξόγξακκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ 13. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νξγάλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηνκαηνπνηεκέλα, κέζσ on-line ζύλδεζεο. 14. Λα εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ηνπ πίλαθα Η. 15. Λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο. Λα ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 16. Λα δηαηεζνύλ δύν κεραλήκαηα ίδηαο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 17. ηηο ηηκέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαξαίηεηα control, calibrator θαη ηα αλαιώζηκα γηα λα ιεηηνπξγνύλ νη αλαιπηέο. 18. Σν service θαη ην θόζηνο επηζθεπήο (αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζίαο) λα παξέρεηαη δσξεάλ. ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 1. CEA CEA CΑ PSA Free PSA TSH T T FT FT β HCG CEA AFP ΣOXO G 100

5 15. TOXO M CORTIZOL SCC HE PRO-GRP CYFRA B FOLATE FERRITIN ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΙΑΘΔΠ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ TEST ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ ΚΗΘΟΝΒΗΩΛ Α/Α ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. ΠΙΑΘΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ GRAM ΑΡΛΖΣΗΘΑ ΚΗΘΡΟΒΗΑ Θνπηηά ησλ 20 test 100 Υ 20 = test 2. ΠΙΑΘΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ GRAM ΘΔΣΗΘΑ ΚΗΘΡΟΒΗΑ Θνπηηά ησλ 20 test 50 Υ 20 = test 3. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΡΔΠΣΟΘΟΘΘΟΤ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 4. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΚΤΘΖΣΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 5. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΊΖΖ ΑΛΑΔΡΟΒΗΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 6. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΣΗΘΩΛ ΚΗΘΡΟΒΗΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 3 X 20 = 60 test

6 7. ΤΚΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ ΣΑ ΤΛΟΓΑ ΑΛΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΛΩ ΔΗΓΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΝY ΠΠΡΖΚΑTOΠ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ TEΠΡ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ (MIC/BP) ΡΩΛ MIΘΟΝΒΗΩΛ 1. Λα ηαπηνπνηεί ηα Gram(-) θαη ηα Gram(+) κηθξόβηα, θαζώο θαη ηα απαηηεηηθά (λεηζζεξηα, αηκνθηινο θιπ), ηνπο κύθεηεο θαη ηα αλαεξόβηα. 2. Λα πξνζδηνξίδεη ηo ηεζη επαηζζεζίαο ζε κεγάιε γθάκα αληηβηνηηθώλ γηα ηα Gram(-) θαη Gram(+) κηθξόβηα. 3. Λα αλαθεξζεί ν αθξηβήο αξηζκόο, ην είδνο ησλ αληηβηνηηθώλ θαζώο θαη νη αξαηώζεηο απηώλ, πνπ εμεηάδνληαη αλά πιάθα. 4. Ζ ηαπηνπνίεζε θαη ην ηεζη επαηζζεζίαο ησλ Gram(-) θαη Gram(+) λα γίλεηαη ζηελ ίδηα πιάθα, αιιά θαη ρσξηζηά. 5. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ελαησξήκαηνο ηνπ κηθξνβίνπ λα γίλεηαη κε απιό ηξόπν ρσξίο ηελ ππνρξεσηηθή κέηξεζε ηεο θαηά MC Farland ζνιεξνηεηαο ηνπ κηθξνβίνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα εύθνια κηθξόβηα. Λα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 6. Ο εκβνιηαζκόο ηελ πιαθώλ λα γίλεηαη εύθνια, κε ηξόπν ώζηε όια ηα πεγαδάθηα ηεο πιάθαο λα εκβνιηάδνληαη καδί. Λα κελ απαηηείηαη ρξήζε πηπέηηαο. Λα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο εκβνιηαζκνύ ησλ πιαθώλ. 7. Ζ αλάγλσζε ησλ πιαθώλ λα γίλεηαη απηόκαηα (θσηνκεηξηθή αλάγλσζε) αιιά λα ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα επηβεβαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ. 8. Nα παξέρεη απνηειέζκαηα ηαπηνπνίεζεο θαη ηεζη επαηζζεζίαο κε ηε κεγίζηε δπλαηή αθξίβεηα εληόο 24 σξώλ. 9. Nα δηαζέηεη πςειά αλεπηπγκέλν software γηα ηελ αμηνιόγεζε, δηαρείξηζε θαη επηδεκηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθό Expert system γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ζε πεξηπηώζεηο δύζθνισλ αληνρώλ ή κε αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ αληνρήο. 10. Λα δηαζέηεη πξόγξακκα ζύλδεζεο κε θεληξηθό ππνινγηζηή ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ KAI ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΩΛ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΠΡ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ ΠΡΑ ΑΛΡΗΒΗΝΡΗΘΑ 1. Πιάθεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεζη επαηζζεζίαο, κε βηνρεκηθά ππνζηξώκαηα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη πάλσ από 20 αληηβηνηηθά γηα ην ηεζη επαηζζεζίαο γηα ηα gram (-) θαη ηα gram (+) κηθξόβηα. Gram (-) : 2000 Gram(+) : 1000

7 2. Πιάθεο ηαπηνπνίεζεο, ησλ απαηηεηηθώλ (λεηζέξηα, αηκόθηιν θιπ), ησλ κπθεηώλ θαη ησλ αλαεξόβησλ κηθξνβίσλ. Απαηηεηηθά: 60 Κύθεηεο : 100 Αλαεξόβηα : Πιάθεο γηα MIC ηξεπηόθνθθσλ. Λα αλαθεξζεί ν αθξηβήο αξηζκόο, ην είδνο ησλ αληηβηνηηθώλ θαη ησλ αξαηώζεσλ απηώλ πνπ εμεηάδνληαη Strep : πλνδά αληηδξαζηήξηα θαη αλαιώζηκα πιηθά γηα ηηο παξαπάλσ πιάθεο Ζ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ησλ πιαθώλ θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ γηα επηβεβαίσζε ησλ άηππσλ απνηειεζκάησλ ή απνηειεζκάησλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζα ζεσξεζεί κεγάιν πιενλέθηεκα. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΞΔΓΩΛ ΝΟΚΝΛΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΩΚΑΡΩΛ (ΔLECSYS) ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΣΖΚΔΗΝΦΩΡΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΑΛΑΙΡΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΔΡΖΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. LH REAGENT LH REAGENT 400 test 2. LH CAL SET LH CAL SET 2 kit 3. FSH FSH REAGENT 400 test 4. FSH CAL SET FSH CAL SET 2 kit 5. PROLACTIN REAGENT PROLACTIN REAGENT 300 test 6. PROLACTIN CAL SET PROLACTIN CAL SET 2 kit 7. PROGESTERON REAGENT PROGESTERON REAGENT 300 test 8. PROGESTERON CAL SET PROGESTERON CAL SET 2 KIT 9. ESTRADIOLE REAGENT ESTRADIOLE REAGENT 300 test 10. ESTRADIOLE CAL SET ESTRADIOLE CAL SET 2 KIT

8 11. TESTOSTERONE REAGENT TESTOSTERONE REAGENT 300 test 12. TESTOSTERONE CAL SET TESTOSTERONE CAL SET 2 KIT 13. TG (ΘΤΡΔΟΦΑΗΡΖ) TG REAGENT 300 tests 14. TG (ΘΤΡΔΟΦΑΗΡΖ) CAL SET TG CAL SET 2 kit 15. ΑNTI - TPO ΑNTI TRO REAGENT tests 16. ANTI - TG ANTI TG REAGENT tests 17. PRECICONTROL UNIVERSAL CONTROL γηα ηηο νξκόλεο 7 kit 18. PROCELL PROCELL 6 kit 19. CLEAN CELL CLEAN CELL 6 kit 20. ASSAY CUP ASSAY CUP 5 Kit 21. ASSAY TIP ASSAY TIP 5 Kit 22. ELECSYS SYS WASH πζθεπαζία ησλ 500 ml 6 Kit 23. SMALL CUPS HITACHI 1000 PCS Kit ησλ test 5Kit 24. ELECSYS UNIVERSAL DILUENT KIT 2 X 18 ml 3Kit ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΔΦΔΙΝΚΔΡΟΝ BNII ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgG/serum, urine, csf 800 test 2. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgA 800 test 3. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgM 800 test 4. Λ ANTISERUM TO HUMAN C3c 300test 5. Λ ANTISERUM TO HUMAN C4 300test 6.

9 Λ ANTISERUM TO HUMAN haptoglobin 200test 10. Λ ANTISERUM TO HUMAN Prealbumin 100test Λ ANTISERUM TO HUMAN Ig/L-chain, θ-type/serum, urine 100test 13. Λ ANTISERUM TO HUMAN Ig/L-chain, ι-type/serum, urine 100test 14. N. latex IgE Monoclonal 600test 15. N. latex β2 microglobulin 200test 16. Λ ANTISERUM TO HUMAN microalbumin 200test 17. Λ ANTISERUM TO HUMAN Apolipoprotein A1 300 test 18. Λ ANTISERUM TO HUMAN Apolipoprotein B 300 test 19. N. latex CRP monoclonal ultrasensitive test 20. N. latex antistreptolysin O (ASL) 200 test 21. N. latex RF 800 test 22. N. latex Lp(a) Reagent 300 test 23. N. latex myoglobin kit 100 test 24. N. protein standard 10 kit 25. N protein control 15 kit 26. N protein control(οτρα) 2 kit 27. Apo control 5 kit 28. Apo standard 5 kit 29. Lp(a) control 7 kit 30. Lp(a) standard 2 kit 31. N Rheumatology control 5 kit 32. N Rheumatology standard 6 kit

10 33. BN Additive 12 kit 34. N Supplementary reagent γηα CRP 50 kit 35. Supplementary γηα IgE 3 kit 36. N Reaction buffer(5lt) 25 kit 37. N Diluent (5lt) 45 kit 38. N Protein standard (ΟΤΡΑ) 2 kit 39. Predilution Wells 15 kit 40. Cuvettes 4 kit 41. Neodisher (decontamination) 1 kit 42. Cleaner S 4 kit ΣΖΚΗΘΑ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΣΩΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Οη πξνζθνξέο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ρξσζηηθώλ ηνπ Κηθξνβηνινγηθνύ Σκήκαηνο γηα κελ ηηο ζθόλεο ζα γίλνληαη κε ηηκή κνλάδνο αλά 1γξ. γηα ηα πγξά αλά 1ml, γηα ηα δηάθνξα ΘΗΣ ηηκή αλά test αλά έλα ΘΗΣ. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ζηα πξνζθεξόκελα λα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία, ν αύμσλ αξηζκόο θαη ν θσδηθόο είδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο. ηα είδε πνπ δελ ζα αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ δελ ζα ιακβάλνληαη ππ όςηλ γηα αμηνιόγεζε. Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΔΡΖΠΗΑ 1. Σαηλίεο νύξσλ 10 παξακέηξσλ πκβαηέο νη ηαηλίεο κε ην Kit ησλ Kit κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ CLINITEC ADVANTUS ηαηληώλ πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ όπσο θξεαηηλίλε νύξσλ Λνζνθνκείνπ κηθξναιβνπκίλε νύξσλ ζε αλάιπζε νύξσλ ζπκβαηεο κε ην CLINITEC ADVANTUS (ηδηνθηεζίαο Λνζνθνκείνπ)

11 2. MANΛITΟL SALT AGAR(CHAPMAN) Kit ΣΩΛ 500 ΓΡΑΚ. 6 Kit 3. RAPPAPORT VASILIADIS BROTH Kit ησλ 500 gr 1 Kit 4. ANAEROBE SELECTIVE SUPPLEMENT G-N Kit πνπ λα πεξηέρεη Flacon ησλ 10 ml 4 Kit 5. ANAEROBE SELECTIVE SUPPLEMENT N-S Kit πνπ λα πεξηέρεη Flacon ησλ 10 ml 4 Kit 6. ANAEROBIC INDICATOR (δείθηεο αλαεξόβηνπ πεξηβάιινληνο) Θνπηί 400 δείθηεο 7. BLOOD AGAR BASE Θνπηηά ησλ 500 γξακκαξίσλ 20 θνπηηά 8. MÜLLER HINTON AGAR (απιό) Θνπηηά ησλ 500 γξακκαξίσλ 2 θνπηηά 9. BRILLIAN GREEN MODIFIED AGAR Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 4 θνπηηά 10. BILE AESCULIN AZIDE AGAR BASE Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 5 θνπηηά 11. GAS GENERATING KIT CARBONDIOXIDE CO2 10% ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζζήθε H 2 O Kit ησλ 10 θαθέισλ 30 Kit 12. GAS GENERATING KIT (GAS- PACK) γηα αλαεξόβηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζζήθε H 2 O θαη θαηαιύηε Kit ησλ 10 θαθέισλ 30 Kit

12 13. LOWENSTEIN JENSEIN MEDIUM κε γιπθεξόιε ζε ζσιελάξηα κε βηδσηό πώκα. Θνπηηά ησλ 20 ζσιελαξίσλ 70 ζσιελάξηα 14. MAC-CONKEY AGAR No3 Λα πεξηέρεη (Peptone, Lactose Bilesalts No 3 Sodium Chloride, Crystal Violet Agar/ PH 7.1 ± 0.2 Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 24 θνπηηά 15. MIC Strips (E-Test) Κε δηαβαζκηζκέλε (βάζεη Θνπηί ηεκάρηα αληηβηνηηθώλ δηεζλώλ standards CLSI) ηεκαρίσλ MICπνιιαπιώλ αξαηώζεσλ αληηβηνηηθώλ γηα πνιπαλζεθηηθά, gram (+) θαη (-) ζηειέρε κηθξνβίσλ, ζε ζπζθεπαζίεο 10 ηκρ, ζπζθεπαζκέλα αλά έλα. Λα θέξεη ζήκαλζε IVD CE Mark. 16. SABOURAUD DEXTROSE AGAR Θνπηί ησλ θνπηηά κε αληηβηνηηθά γξακκαξίσλ 17. OXIDASE IDENTIFICATION Dry slide Kit ( 25 θαθέισλ Υ 3 slides ) 1 Kit 18. THIOGLYCOLATE BROTH (Brain heart infusion BHI) Kit ησλ 500 γξακκαξίσλ 2 Kit 19. Σαρεία αλίρλεπζε ζηα νύξα θαη ζην ΔΛΤ πλεπκνληνθόθθνπ Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit κηθξό 20. Σαρεία αλίρλεπζε ζηα αίκα θαη ζηνλ νξό Κ. tubereulosis Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit κηθξό 21. WILIKINS CHALGREEN ANAROBE AGAR AST medium Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 6 θνπηηά

13 22. ηπιενί πιαζηηθνί κε πιηθό Θαζαξό κήθνο ζηπιενύ Bt 100 ηεκ ηεκάρηα κεηαθνξάο γηα αεξόβηεο θαη πάλσ από 10 εθαηνζηά (γηα αλαεξόβηεο θαιιηέξγεηεο θνιπηθά) κε κεγάιε εηηθέηα Υσξίο ην βακβάθη λα δηαιύεηαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ αζζελώλ, πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε θαη [ΠΡΟΟΥΖ λα ρνξεγεζνύλ δείγκαηα] αλζεθηηθή ζπζθεπαζία ελόο ηεκαρίνπ. (ΌΥΗ μύιηλνη ή αινπκηλίνπ ) 23. ηπιενί πιαζηηθνί Θαζαξό κήθνο ζηπιενύ Bt 100 ηεκ ηεκάρηα απνζηεηξσκέλνη ρσξίο πιηθό πάλσ από 10 εθαηνζηά κε κεηαθνξάο γηα αεξόβηεο κεγάιε εηηθέηα γηα ηα θαιιηέξγεηεο ρσξίο ην βακβάθη ζηνηρεία ησλ αζζελώλ, λα δηαιύεηαη ΠΡΟΟΥΖ [ΛΑ πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΛ ΓΔΗΓΚΑΣΑ] θαη αλζεθηηθή ζπζθεπαζία ελόο ηεκαρίνπ. (ΌΥΗ μύιηλνη ή αινπκηλίνπ ) 24. Γηάιπκα βαζηθήο θνπμίλεο 2,5lt 1 Fl 25. Γηάιπκα CRYSTAL VIOLET 2,5lt 1 Fl 26. Γηάιπκα θπαλνύ ηνπ κεζπιελίνπ 2,5lt 1 Fl 27. Σαρεία αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 5 Kit 28. IMMERSION OIL γηα ηα κηθξνζθόπηα Φηάιε 500 ml 29. Sodium hyndroxide 0,1 Λ ζε πγξή κνξθή Φηάιε 1 ιίηξν 30. ΘΗΣ γηα bacteria strains storage medium ζε ζσιελάξηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζηειερώλ Kit ησλ 50 ζσιελαξίσλ 4 Kit 31. SAFRANINE 2,5lt 1 Fl

14 32. Lugol 2,5lt 1 Fl 33. ΓΔΛΛΖΣΡΗΔ ΣΕΑΡΔ ΓΗΑ ΔΗΓΗΘΔ ΤΛΘΖΘΔ ΑΣΚΟΦΑΗΡΑ λα θέξνπλ CE ρσξεηηθόηεηαο petri 1 ηεκάρην εηεζίσο 1 ηεκάρην 34. CΛΑ agar 500γξ 3 Bt 35. Potassium Hydroxide 0.1 N ζε πγξή κνξθή Φηάιε 1 ιίηξνπ 1 ιίηξν 36. Stick γηα πξνζδηνξηζκό Bence jones πξσηετλώλ ζηα νύξα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit 37. Toxin A/B θαη αληηγόλν GDH γηα Clostridium difficile ζηα θόπξαλα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 4 κηθξά 38. BACITRACIN discs κε αθπγξαληηθό Γίζθνη 300 δηζθία 39. ΟPTOCHIN discs κε αθπγξαληηθό Γίζθνη 300 δηζθία 40. Sulfonamide discs 1000 κg κε αθπγξαληηθό. Bt δηζθία 41. METRONIDAZOLE 50κg discs κε αθπγξαληηθό. Bt δηζθία 42. CEFTRIAXONE Bt δηζθία 43. ΓΗΘΗΑ ΑΛΣΗΒΗΟΣΗΘΩΛ.ΓΗΑ EUCAST KAI CLSI ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο 4-5*50.Δπηζπκεηε ιεμε 2,5-3 εηε.λα πξνζθεξζνύλ όια ηα λεόηεξα αληηβηνηηθά θαη αληηκπθεηηαζηθά. Λα πξνζθεξζνύλ ηα αλαινγα dispenser σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο θαζ όιε ηε δηάξθεηα Bt δίζθνη

15 ηεο ζύκβαζεο θαη λα είλαη ζπκβαηά κε 12ρ12 θαη 144 mm ηξπβιία. ΕΩΚΝΗ ΑΗΚΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΓΗΑ TO MHΣΑΛΖΚΑ BACTEC 9050 ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1 Εσκνί αηκνθαιιηεξγεηώλ αεξόβηνη κε ξεηίλεο Θνπηηά αεξόβησλ δσκώλ ησλ 50 θηαιηδίσλ 80 θνπηηά ησλ 50 θηαιηδίσλ = Εσκνί αηκνθαιιηεξγεηώλ αλαεξόβηνη κε ξεηίλεο Θνπηηά αλαεξόβησλ δσκώλ ησλ 50 θηαιηδίσλ 80 θνπηηά ησλ 50 θηαιηδίσλ = ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΣΩΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΔΡΖΠΗΑ TESTS 1 ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΔΣΔΡΟΦΗΙΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ ΔΛΑΛΣΗ ΙΟΗΚΩΓΟΤ ΚΟΛΟΠΤΡΖΛΩΖ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ROSE BENGALE ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΒΡΟΤΘΔΙΙΑ ΓΗΑ ΟΡΟΑΛΣΗΓΡΑΖ WRIGHT ABORTUS ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΒΡΟΤΘΔΙΙΑ ΓΗΑ ΟΡΟΑΛΣΗΓΡΑΖ WRIGHT MELITENSIS ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA TYPHI-O ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA TYPHI-Ζ ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI- AO ΔΓΥΡΩΚΑ 200

16 8 ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI-AΖ ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI- BO ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI-BΖ ΔΓΥΡΩΚΑ ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΑΛΣΗΚΗΣΟΥΟΛΓΡΗΑΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ASMA,AMA, KAI ΑΛΣΗΣΟΗΥΩΚΑΣΗΘΑ NEGATIVE POSITIVE CONTROL ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΚΟ ΑΛΣΗΓΟΛΩΛ ΥΙΑΚΤΓΗΩΛ ΣΟ ΣΡΑΥΖΙΗΘΟ ΔΘΘΡΗΚΑ Δ ΚΟΛΟΣΔΣ ΣΔΣ ΘΤΖΔΩ HCG SET ΠΙΖΡΔ CARD TEST RPR ΓΗΑ ΤΦΗΙΖ ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΑΛΣΗ-DNA ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ NEGATIVE POSITIVE CONTROL Brucella Ca PT 50 SINGLE agglutination assay Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νιηθώλ αληηζσκάησλ έλαληη ηεο βξνπθειιαο ζηνλ νξό. 17 CELLOGNOST γηα ερηλόθνθθν Πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο G6PD ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ANΣΗΠΤΡΖΛΗΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ NEGATIVE POSITIVE CONTROL ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΖΙΔΘΣΡΟΦΟΡΖΖ ΙΔΤΘΩΚΑΣΩΛ CONJUGATE ΓΗΑ ANΣΗΠΤΡΖΛΗΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ 5 θηαιίδηα

17 ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ Α' ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ BIOΙOΓlKΩN ANΡΗΓPAΠTHPIΩN - BAΘMOΙOΓlA Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΠΛΡ/ΠΡΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΒΑΘΚ. ΞΟΝΠΦ. ΠΡΑΘ. ΒΑΘΚ. Α. ΝΚΑΓΑ 1. ΑΛΑΙΡΔΠ Α) Πνηόηεηα, Σερλνινγία, απόδνζε, ηαρύηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο Β) Απιόηεηα ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, ζπκβαηόηεηα κε ηξέρνπζεο κεζόδνπο, ύπαξμε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ θαη πεξηβάιινληνο. 30% 15 % 2. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ Α) Πνηόηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηόηεηα κε ηα αληίζηνηρα όξγαλα (αλαιπηέο) αμηνπηζηία, αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, επρέξεηα αλαζύζηαζεο θαη ρξήζεο 15 % Β) Γηάξθεηα ρξήζεσο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο 5 % Γ) πζθεπαζία ( θαηαιιειόηεηα ζεκάλζεηο) 5% ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Α ΝΚΑΓΑΠ 70 % Β ΝΚΑΓΑ Α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ρεηξηζηώλ γηα ηνλ αλαιπηή 5 % Β) εγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία γηα ηνλ αλαιπηή Γ) Αμηνπηζηία αληηπξνζώπσλ Διιάδνο, πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηε δηάζεζε Αληηδξαζηεξίσλ θαη Αλαιπηώλ ζε άιια Λνζνθνκεία 10% 15% ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ Β ΝΚΑΓΑΠ 30 % ΠΛΝΙΝ Α & Β ΝΚΑΓΑΠ 100 % ΓΔΛΗΘΟ ΑΘΡΟΗΚΑ ΣΑΘΚΗΚΔΛΩΛ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΩΛ Ι = ΤΓΘΡΗΣΗΘΖ ΣΗΚΖ (Σ) =.

18 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη όξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, όηαλ από ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη, ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Ξιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Ν δηαγσληζκόο θαηαθπξώλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο, ζα δηαηξεζεί ε ηηκή κε ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ θαη ζπκθεξόηεξε ζεσξείηαη ε πξνζθνξά πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ κηθξόηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ παξαπάλσ ιόγνπ. (πκθεξόηεξε πξνζθνξά = Π/Β, όπνπ Π = ηηκή πξνζθνξάο θαη Β = ύλνιν βαζκνινγίαο). Ξα=Ξ/Β όπνπ Ξ= Ρηκή πξνζθνξάο Β= Πύλνιν Βαζκνινγίαο ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ = ΚΗΘΟΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΡΝ Ξα εκεησηένλ όηη ην πνζόλ ηεο ηειηθήο θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην πνζόλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη όρη ην παξαπάλσ πειίθν (αλνηγκέλε ηηκή), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. ΓΗΑ ΣΗ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ο Γ / ΛΣΖ ΚΗΘΡΟΒΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Υ. ΠΟΤΙΟΠΟΤΙΟ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ» ΣΥΜΒΑΣΗ 5554/15-02-2011 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα