ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ."

Transcript

1 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΩΛ ΒΗΝΣΖΚΗΘΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ ΟΝΡΗΛΑΠ ΘΑΗ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ ΡΝ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ. Εεηνύληαη δύν όκνηνη αλαιπηέο (θύξηνο θαη εθεδξηθόο ) πνπ λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 1. Λα ιεηηνπξγνύλ ππό ηάζε 220Volts. 2. Λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηαζθεπήο κεηά ηελ Λα είλαη εληαία κνλάδα, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή εμεηάζεσλ (Random Access) 4. Λα εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ηνπ πίλαθα θαη πιένλ απηώλ. 5. Λα έρνπλ ηαρύηεηα αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 600 αλαιύζεηο ηελ ώξα. 6. Λα ππάξρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ, παξαγσγηθόηεηαο 180ηεζη/σξα. Άκεζε θαη εύθνιε κέηξεζε ησλ επεηγόλησλ δεηγκάησλ (STAT) θαηά πξνηεξαηόηεηα. 7. Λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα δεηγκαηνιεςίαο ζύγρξνλν θαη επέιηθην, πνπ λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 100 δείγκαηα ζε cups ή ζσιελάξηα δηαθόξσλ ηύπσλ κε BAR CODE ή λα είλαη ζπλερνύο θνξηώζεσο. 8. Σαπηόρξνλε κέηξεζε ηνπιάρηζηνλ 40 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ αλά δείγκα. 9. Λα θέξνπλ ςπγείν ζπληήξεζεο αληηδξαζηεξίσλ (2 0-8 C), ε δε θόξησζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα γίλεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. 10. Λα θέξνπλ ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC). Λα δνζεί πιήξεο θαη εθηελήο πεξηγξαθή. 12. Οη θακπύιεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη όιεο νη δεηνύκελεο εμεηάζεηο λα κελ απαηηνύλ νπνηαδήπνηε πξνεξγαζία, αλαζύζηαζε ή κεηάγγηζε εθ κέξνπο ηνπ ρεηξηζηή. Λα αλαθεξζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο θαζώο θαη ην εύξνο κέηξεζεο γηα θάζε εμέηαζε. 13. Λα αληρλεύνπλ απηόκαηα ηα επίπεδα αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ θαη λα πξνεηδνπνηνύλ γηα ηπρόλ έιιεηςε απηώλ. 14. Λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ κεξώλ θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ. 15. Λα ρξεζηκνπνηνύλ πιελόκελεο θπβέηεο ή θπςειίδεο ή νηηδήπνηε άιιν ζύζηεκα. ηηο πεξηπηώζεηο πιελόκελσλ θπβεηώλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο εηδηθήο θαζαξόηεηαο λεξνύ πνπ απαηηεί ην όξγαλν θαη ην ζύζηεκα απνκάθξπλζεο ησλ απνβιήησλ ζα γίλεη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. Λα ππάξμεη ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο εηδηθήο θαζαξόηεηαο λεξνύ θαη απνρέηεπζεο. Ζ θαηαλάισζε λεξνύ λα είλαη ε ρακειόηεξε δπλαηή. 16. Λα δέρνληαη δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ πγξώλ (νξνύ, νύξσλ, ΔΛΤ θιπ) ηαπηόρξνλα θαη λα αλαγλσξίδνπλ δείγκαηα πνπ έρνπλ αηκνιπζεί θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ επεξεαζκό ησλ κεζόδσλ. 17. ύλδεζε κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε θαζώο θαη λα παξαζρεζεί ν εμνπιηζκόο εθηύπσζεο bar code. 18. Δθηόο από ηηο κόληκεο απνζεθεπκέλεο κεζνδνινγίεο, ην ινγηζκηθό ηνπ, λα δηαζέηεη αλνηθηέο ζέζεηο (άλσ ησλ 5) γηα πξνγξακκαηηζκό θαη εθαξκνγή λέσλ πξσηνθόιισλ, νπνηνλδήπνηε κεζόδσλ άιιεο εηαηξείαο θαηάιιεισλ γηα Βηνρεκηθνύο αλαιπηέο.

2 19. Σα αληηδξαζηήξηα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη νπδεκία παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, ε δε αλαγλώξηζή ηνπο λα γίλεηαη απηόκαηα κέζσ ζπζηήκαηνο Barrcode. 20. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο εμ απνζηάζεσο κέζσ κόληεκ. 21. Απνηειέζκαηα εθηόο νξίσλ λα επαλαιακβάλνληαη απηόκαηα κεηά από ππνινγηζκέλε αξαίσζε, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ρεηξηζηή,θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εμέηαζεο ελώ ην δείγκα αλαιύεηαη. 22. Λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο λα ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 23. Πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο λα επηζεκαίλνληαη νπηηθναθνπζηηθά θαη κε ελδείμεηο επί ηεο νζόλεο κε ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δηαδηθαζία άξζεο ηνπ. 24. Λα θαηαηεζνύλ νη νδεγίεο ρξήζεσο θάζε εμέηαζεο ζηα Διιεληθά. 25. Λα θαηαηεζεί ιεπηνκεξήο θαηάινγνο εγθαηεζηεκέλσλ αλαιπηώλ. ΒΗΝΣΖΚΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 1. SGPT SGOT CK LDH ALB TP AMY Ca γ GT ALP CREA UREA GLU TBIL DBIL TGL

3 17. Fe HDL P Mg NH HbA1c Ac. Uric K Na Cl TNI DGX CHOL ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ ΑΛΑΙΡΖ 1. Ο Αλαιπηήο λα είλαη ηπραίαο, ζπλερνύο θαη ακέζνπ πξνζπειάζεσο (γηα ηα επείγνληα δείγκαηα) 2. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 εμεηάζεηο ηελ ώξα. 3. Σα επείγνληα δείγκαηα λα ηξέρνπλ ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 45 ιεπηώλ γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο 4. Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 24 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαπηόρξνλε θόξησζε πεξηζζνηέξσλ αληηδξαζηεξίσλ γηα θάζε εμέηαζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή 5. Λα δηαζέηεη ςπγείν 4 10 o C γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ αλαιπηή 6. Λα έρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ζηάζκεο πγξώλ (αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ) θαζώο θαη πήγκαηνο. 7. Λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επαλάιεςεο εμέηαζεο (Rerun) θαη απηόκαηεο εθηέιεζεο λέαο εμέηαζεο (Reflex test) αλάινγα κε ην απνηέιζκα 8. Λα έρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ κε BAR - CODE θαζώο θαη δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθό ινγηζκηθό 9. Λα δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε κε ηνπιάρηζηνλ 130 ζέζεηο δεηγκάησλ 10. Λα κελ απαηηνύληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε βαζκνλόκεζε (θακπύιε) γηα θάζε εμέηαζε λα έρεη ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξώλ

4 11. Σα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο λα απαηηείηαη αλαζύζηαζε 12. Λα δηαζέηεη πξόγξακκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ 13. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νξγάλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηνκαηνπνηεκέλα, κέζσ on-line ζύλδεζεο. 14. Λα εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ηνπ πίλαθα Η. 15. Λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο. Λα ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 16. Λα δηαηεζνύλ δύν κεραλήκαηα ίδηαο ηερλνινγίαο θαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 17. ηηο ηηκέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαξαίηεηα control, calibrator θαη ηα αλαιώζηκα γηα λα ιεηηνπξγνύλ νη αλαιπηέο. 18. Σν service θαη ην θόζηνο επηζθεπήο (αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζίαο) λα παξέρεηαη δσξεάλ. ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΕΖΡΝΚΔΛΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ 1. CEA CEA CΑ PSA Free PSA TSH T T FT FT β HCG CEA AFP ΣOXO G 100

5 15. TOXO M CORTIZOL SCC HE PRO-GRP CYFRA B FOLATE FERRITIN ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΚΔ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΖ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΙΑΘΔΠ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ TEST ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ ΚΗΘΟΝΒΗΩΛ Α/Α ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. ΠΙΑΘΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ GRAM ΑΡΛΖΣΗΘΑ ΚΗΘΡΟΒΗΑ Θνπηηά ησλ 20 test 100 Υ 20 = test 2. ΠΙΑΘΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΓΗΑ GRAM ΘΔΣΗΘΑ ΚΗΘΡΟΒΗΑ Θνπηηά ησλ 20 test 50 Υ 20 = test 3. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΡΔΠΣΟΘΟΘΘΟΤ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 4. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΘΑΗ TEST ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΚΤΘΖΣΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 5. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΊΖΖ ΑΛΑΔΡΟΒΗΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 5 X 20 = 100 test 6. ΠΙΑΘΔ ΓΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΣΗΘΩΛ ΚΗΘΡΟΒΗΩΛ Θνπηηά ησλ 20 test 3 X 20 = 60 test

6 7. ΤΚΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΟΛΣΑΗ ΣΑ ΤΛΟΓΑ ΑΛΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΛΩ ΔΗΓΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΝY ΠΠΡΖΚΑTOΠ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ TEΠΡ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ (MIC/BP) ΡΩΛ MIΘΟΝΒΗΩΛ 1. Λα ηαπηνπνηεί ηα Gram(-) θαη ηα Gram(+) κηθξόβηα, θαζώο θαη ηα απαηηεηηθά (λεηζζεξηα, αηκνθηινο θιπ), ηνπο κύθεηεο θαη ηα αλαεξόβηα. 2. Λα πξνζδηνξίδεη ηo ηεζη επαηζζεζίαο ζε κεγάιε γθάκα αληηβηνηηθώλ γηα ηα Gram(-) θαη Gram(+) κηθξόβηα. 3. Λα αλαθεξζεί ν αθξηβήο αξηζκόο, ην είδνο ησλ αληηβηνηηθώλ θαζώο θαη νη αξαηώζεηο απηώλ, πνπ εμεηάδνληαη αλά πιάθα. 4. Ζ ηαπηνπνίεζε θαη ην ηεζη επαηζζεζίαο ησλ Gram(-) θαη Gram(+) λα γίλεηαη ζηελ ίδηα πιάθα, αιιά θαη ρσξηζηά. 5. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ελαησξήκαηνο ηνπ κηθξνβίνπ λα γίλεηαη κε απιό ηξόπν ρσξίο ηελ ππνρξεσηηθή κέηξεζε ηεο θαηά MC Farland ζνιεξνηεηαο ηνπ κηθξνβίνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα εύθνια κηθξόβηα. Λα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 6. Ο εκβνιηαζκόο ηελ πιαθώλ λα γίλεηαη εύθνια, κε ηξόπν ώζηε όια ηα πεγαδάθηα ηεο πιάθαο λα εκβνιηάδνληαη καδί. Λα κελ απαηηείηαη ρξήζε πηπέηηαο. Λα πεξηγξαθεί ν ηξόπνο εκβνιηαζκνύ ησλ πιαθώλ. 7. Ζ αλάγλσζε ησλ πιαθώλ λα γίλεηαη απηόκαηα (θσηνκεηξηθή αλάγλσζε) αιιά λα ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα επηβεβαίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ. 8. Nα παξέρεη απνηειέζκαηα ηαπηνπνίεζεο θαη ηεζη επαηζζεζίαο κε ηε κεγίζηε δπλαηή αθξίβεηα εληόο 24 σξώλ. 9. Nα δηαζέηεη πςειά αλεπηπγκέλν software γηα ηελ αμηνιόγεζε, δηαρείξηζε θαη επηδεκηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθό Expert system γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ζε πεξηπηώζεηο δύζθνισλ αληνρώλ ή κε αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ αληνρήο. 10. Λα δηαζέηεη πξόγξακκα ζύλδεζεο κε θεληξηθό ππνινγηζηή ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ KAI ΕΖΡΝΚΔΛΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΩΛ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΠΡ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ ΠΡΑ ΑΛΡΗΒΗΝΡΗΘΑ 1. Πιάθεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεζη επαηζζεζίαο, κε βηνρεκηθά ππνζηξώκαηα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη πάλσ από 20 αληηβηνηηθά γηα ην ηεζη επαηζζεζίαο γηα ηα gram (-) θαη ηα gram (+) κηθξόβηα. Gram (-) : 2000 Gram(+) : 1000

7 2. Πιάθεο ηαπηνπνίεζεο, ησλ απαηηεηηθώλ (λεηζέξηα, αηκόθηιν θιπ), ησλ κπθεηώλ θαη ησλ αλαεξόβησλ κηθξνβίσλ. Απαηηεηηθά: 60 Κύθεηεο : 100 Αλαεξόβηα : Πιάθεο γηα MIC ηξεπηόθνθθσλ. Λα αλαθεξζεί ν αθξηβήο αξηζκόο, ην είδνο ησλ αληηβηνηηθώλ θαη ησλ αξαηώζεσλ απηώλ πνπ εμεηάδνληαη Strep : πλνδά αληηδξαζηήξηα θαη αλαιώζηκα πιηθά γηα ηηο παξαπάλσ πιάθεο Ζ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ησλ πιαθώλ θαη δηα γπκλνύ νθζαικνύ γηα επηβεβαίσζε ησλ άηππσλ απνηειεζκάησλ ή απνηειεζκάησλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζα ζεσξεζεί κεγάιν πιενλέθηεκα. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΔΞΗΞΔΓΩΛ ΝΟΚΝΛΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΩΚΑΡΩΛ (ΔLECSYS) ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΣΖΚΔΗΝΦΩΡΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΑΛΑΙΡΖ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΔΡΖΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. LH REAGENT LH REAGENT 400 test 2. LH CAL SET LH CAL SET 2 kit 3. FSH FSH REAGENT 400 test 4. FSH CAL SET FSH CAL SET 2 kit 5. PROLACTIN REAGENT PROLACTIN REAGENT 300 test 6. PROLACTIN CAL SET PROLACTIN CAL SET 2 kit 7. PROGESTERON REAGENT PROGESTERON REAGENT 300 test 8. PROGESTERON CAL SET PROGESTERON CAL SET 2 KIT 9. ESTRADIOLE REAGENT ESTRADIOLE REAGENT 300 test 10. ESTRADIOLE CAL SET ESTRADIOLE CAL SET 2 KIT

8 11. TESTOSTERONE REAGENT TESTOSTERONE REAGENT 300 test 12. TESTOSTERONE CAL SET TESTOSTERONE CAL SET 2 KIT 13. TG (ΘΤΡΔΟΦΑΗΡΖ) TG REAGENT 300 tests 14. TG (ΘΤΡΔΟΦΑΗΡΖ) CAL SET TG CAL SET 2 kit 15. ΑNTI - TPO ΑNTI TRO REAGENT tests 16. ANTI - TG ANTI TG REAGENT tests 17. PRECICONTROL UNIVERSAL CONTROL γηα ηηο νξκόλεο 7 kit 18. PROCELL PROCELL 6 kit 19. CLEAN CELL CLEAN CELL 6 kit 20. ASSAY CUP ASSAY CUP 5 Kit 21. ASSAY TIP ASSAY TIP 5 Kit 22. ELECSYS SYS WASH πζθεπαζία ησλ 500 ml 6 Kit 23. SMALL CUPS HITACHI 1000 PCS Kit ησλ test 5Kit 24. ELECSYS UNIVERSAL DILUENT KIT 2 X 18 ml 3Kit ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΔΦΔΙΝΚΔΡΟΝ BNII ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgG/serum, urine, csf 800 test 2. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgA 800 test 3. Λ ANTISERUM TO HUMAN IgM 800 test 4. Λ ANTISERUM TO HUMAN C3c 300test 5. Λ ANTISERUM TO HUMAN C4 300test 6.

9 Λ ANTISERUM TO HUMAN haptoglobin 200test 10. Λ ANTISERUM TO HUMAN Prealbumin 100test Λ ANTISERUM TO HUMAN Ig/L-chain, θ-type/serum, urine 100test 13. Λ ANTISERUM TO HUMAN Ig/L-chain, ι-type/serum, urine 100test 14. N. latex IgE Monoclonal 600test 15. N. latex β2 microglobulin 200test 16. Λ ANTISERUM TO HUMAN microalbumin 200test 17. Λ ANTISERUM TO HUMAN Apolipoprotein A1 300 test 18. Λ ANTISERUM TO HUMAN Apolipoprotein B 300 test 19. N. latex CRP monoclonal ultrasensitive test 20. N. latex antistreptolysin O (ASL) 200 test 21. N. latex RF 800 test 22. N. latex Lp(a) Reagent 300 test 23. N. latex myoglobin kit 100 test 24. N. protein standard 10 kit 25. N protein control 15 kit 26. N protein control(οτρα) 2 kit 27. Apo control 5 kit 28. Apo standard 5 kit 29. Lp(a) control 7 kit 30. Lp(a) standard 2 kit 31. N Rheumatology control 5 kit 32. N Rheumatology standard 6 kit

10 33. BN Additive 12 kit 34. N Supplementary reagent γηα CRP 50 kit 35. Supplementary γηα IgE 3 kit 36. N Reaction buffer(5lt) 25 kit 37. N Diluent (5lt) 45 kit 38. N Protein standard (ΟΤΡΑ) 2 kit 39. Predilution Wells 15 kit 40. Cuvettes 4 kit 41. Neodisher (decontamination) 1 kit 42. Cleaner S 4 kit ΣΖΚΗΘΑ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΣΩΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Οη πξνζθνξέο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ρξσζηηθώλ ηνπ Κηθξνβηνινγηθνύ Σκήκαηνο γηα κελ ηηο ζθόλεο ζα γίλνληαη κε ηηκή κνλάδνο αλά 1γξ. γηα ηα πγξά αλά 1ml, γηα ηα δηάθνξα ΘΗΣ ηηκή αλά test αλά έλα ΘΗΣ. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη ζηα πξνζθεξόκελα λα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία, ν αύμσλ αξηζκόο θαη ν θσδηθόο είδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, όπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο. ηα είδε πνπ δελ ζα αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ δελ ζα ιακβάλνληαη ππ όςηλ γηα αμηνιόγεζε. Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΔΡΖΠΗΑ 1. Σαηλίεο νύξσλ 10 παξακέηξσλ πκβαηέο νη ηαηλίεο κε ην Kit ησλ Kit κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ CLINITEC ADVANTUS ηαηληώλ πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ ηδηνθηεζίαο ηνπ όπσο θξεαηηλίλε νύξσλ Λνζνθνκείνπ κηθξναιβνπκίλε νύξσλ ζε αλάιπζε νύξσλ ζπκβαηεο κε ην CLINITEC ADVANTUS (ηδηνθηεζίαο Λνζνθνκείνπ)

11 2. MANΛITΟL SALT AGAR(CHAPMAN) Kit ΣΩΛ 500 ΓΡΑΚ. 6 Kit 3. RAPPAPORT VASILIADIS BROTH Kit ησλ 500 gr 1 Kit 4. ANAEROBE SELECTIVE SUPPLEMENT G-N Kit πνπ λα πεξηέρεη Flacon ησλ 10 ml 4 Kit 5. ANAEROBE SELECTIVE SUPPLEMENT N-S Kit πνπ λα πεξηέρεη Flacon ησλ 10 ml 4 Kit 6. ANAEROBIC INDICATOR (δείθηεο αλαεξόβηνπ πεξηβάιινληνο) Θνπηί 400 δείθηεο 7. BLOOD AGAR BASE Θνπηηά ησλ 500 γξακκαξίσλ 20 θνπηηά 8. MÜLLER HINTON AGAR (απιό) Θνπηηά ησλ 500 γξακκαξίσλ 2 θνπηηά 9. BRILLIAN GREEN MODIFIED AGAR Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 4 θνπηηά 10. BILE AESCULIN AZIDE AGAR BASE Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 5 θνπηηά 11. GAS GENERATING KIT CARBONDIOXIDE CO2 10% ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζζήθε H 2 O Kit ησλ 10 θαθέισλ 30 Kit 12. GAS GENERATING KIT (GAS- PACK) γηα αλαεξόβηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζζήθε H 2 O θαη θαηαιύηε Kit ησλ 10 θαθέισλ 30 Kit

12 13. LOWENSTEIN JENSEIN MEDIUM κε γιπθεξόιε ζε ζσιελάξηα κε βηδσηό πώκα. Θνπηηά ησλ 20 ζσιελαξίσλ 70 ζσιελάξηα 14. MAC-CONKEY AGAR No3 Λα πεξηέρεη (Peptone, Lactose Bilesalts No 3 Sodium Chloride, Crystal Violet Agar/ PH 7.1 ± 0.2 Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 24 θνπηηά 15. MIC Strips (E-Test) Κε δηαβαζκηζκέλε (βάζεη Θνπηί ηεκάρηα αληηβηνηηθώλ δηεζλώλ standards CLSI) ηεκαρίσλ MICπνιιαπιώλ αξαηώζεσλ αληηβηνηηθώλ γηα πνιπαλζεθηηθά, gram (+) θαη (-) ζηειέρε κηθξνβίσλ, ζε ζπζθεπαζίεο 10 ηκρ, ζπζθεπαζκέλα αλά έλα. Λα θέξεη ζήκαλζε IVD CE Mark. 16. SABOURAUD DEXTROSE AGAR Θνπηί ησλ θνπηηά κε αληηβηνηηθά γξακκαξίσλ 17. OXIDASE IDENTIFICATION Dry slide Kit ( 25 θαθέισλ Υ 3 slides ) 1 Kit 18. THIOGLYCOLATE BROTH (Brain heart infusion BHI) Kit ησλ 500 γξακκαξίσλ 2 Kit 19. Σαρεία αλίρλεπζε ζηα νύξα θαη ζην ΔΛΤ πλεπκνληνθόθθνπ Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit κηθξό 20. Σαρεία αλίρλεπζε ζηα αίκα θαη ζηνλ νξό Κ. tubereulosis Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit κηθξό 21. WILIKINS CHALGREEN ANAROBE AGAR AST medium Θνπηί ησλ 500 γξακκαξίσλ 6 θνπηηά

13 22. ηπιενί πιαζηηθνί κε πιηθό Θαζαξό κήθνο ζηπιενύ Bt 100 ηεκ ηεκάρηα κεηαθνξάο γηα αεξόβηεο θαη πάλσ από 10 εθαηνζηά (γηα αλαεξόβηεο θαιιηέξγεηεο θνιπηθά) κε κεγάιε εηηθέηα Υσξίο ην βακβάθη λα δηαιύεηαη γηα ηα ζηνηρεία ησλ αζζελώλ, πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε θαη [ΠΡΟΟΥΖ λα ρνξεγεζνύλ δείγκαηα] αλζεθηηθή ζπζθεπαζία ελόο ηεκαρίνπ. (ΌΥΗ μύιηλνη ή αινπκηλίνπ ) 23. ηπιενί πιαζηηθνί Θαζαξό κήθνο ζηπιενύ Bt 100 ηεκ ηεκάρηα απνζηεηξσκέλνη ρσξίο πιηθό πάλσ από 10 εθαηνζηά κε κεηαθνξάο γηα αεξόβηεο κεγάιε εηηθέηα γηα ηα θαιιηέξγεηεο ρσξίο ην βακβάθη ζηνηρεία ησλ αζζελώλ, λα δηαιύεηαη ΠΡΟΟΥΖ [ΛΑ πιήξσο πιαζηηθνπνηεκέλε ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΛ ΓΔΗΓΚΑΣΑ] θαη αλζεθηηθή ζπζθεπαζία ελόο ηεκαρίνπ. (ΌΥΗ μύιηλνη ή αινπκηλίνπ ) 24. Γηάιπκα βαζηθήο θνπμίλεο 2,5lt 1 Fl 25. Γηάιπκα CRYSTAL VIOLET 2,5lt 1 Fl 26. Γηάιπκα θπαλνύ ηνπ κεζπιελίνπ 2,5lt 1 Fl 27. Σαρεία αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 5 Kit 28. IMMERSION OIL γηα ηα κηθξνζθόπηα Φηάιε 500 ml 29. Sodium hyndroxide 0,1 Λ ζε πγξή κνξθή Φηάιε 1 ιίηξν 30. ΘΗΣ γηα bacteria strains storage medium ζε ζσιελάξηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζηειερώλ Kit ησλ 50 ζσιελαξίσλ 4 Kit 31. SAFRANINE 2,5lt 1 Fl

14 32. Lugol 2,5lt 1 Fl 33. ΓΔΛΛΖΣΡΗΔ ΣΕΑΡΔ ΓΗΑ ΔΗΓΗΘΔ ΤΛΘΖΘΔ ΑΣΚΟΦΑΗΡΑ λα θέξνπλ CE ρσξεηηθόηεηαο petri 1 ηεκάρην εηεζίσο 1 ηεκάρην 34. CΛΑ agar 500γξ 3 Bt 35. Potassium Hydroxide 0.1 N ζε πγξή κνξθή Φηάιε 1 ιίηξνπ 1 ιίηξν 36. Stick γηα πξνζδηνξηζκό Bence jones πξσηετλώλ ζηα νύξα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 1 Kit 37. Toxin A/B θαη αληηγόλν GDH γηα Clostridium difficile ζηα θόπξαλα Αλνζνρξσκαηνγξαθία Kit 4 κηθξά 38. BACITRACIN discs κε αθπγξαληηθό Γίζθνη 300 δηζθία 39. ΟPTOCHIN discs κε αθπγξαληηθό Γίζθνη 300 δηζθία 40. Sulfonamide discs 1000 κg κε αθπγξαληηθό. Bt δηζθία 41. METRONIDAZOLE 50κg discs κε αθπγξαληηθό. Bt δηζθία 42. CEFTRIAXONE Bt δηζθία 43. ΓΗΘΗΑ ΑΛΣΗΒΗΟΣΗΘΩΛ.ΓΗΑ EUCAST KAI CLSI ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο 4-5*50.Δπηζπκεηε ιεμε 2,5-3 εηε.λα πξνζθεξζνύλ όια ηα λεόηεξα αληηβηνηηθά θαη αληηκπθεηηαζηθά. Λα πξνζθεξζνύλ ηα αλαινγα dispenser σο ζπλνδόο εμνπιηζκόο θαζ όιε ηε δηάξθεηα Bt δίζθνη

15 ηεο ζύκβαζεο θαη λα είλαη ζπκβαηά κε 12ρ12 θαη 144 mm ηξπβιία. ΕΩΚΝΗ ΑΗΚΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΓΗΑ TO MHΣΑΛΖΚΑ BACTEC 9050 ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1 Εσκνί αηκνθαιιηεξγεηώλ αεξόβηνη κε ξεηίλεο Θνπηηά αεξόβησλ δσκώλ ησλ 50 θηαιηδίσλ 80 θνπηηά ησλ 50 θηαιηδίσλ = Εσκνί αηκνθαιιηεξγεηώλ αλαεξόβηνη κε ξεηίλεο Θνπηηά αλαεξόβησλ δσκώλ ησλ 50 θηαιηδίσλ 80 θνπηηά ησλ 50 θηαιηδίσλ = ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΣΩΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΔΡΖΠΗΑ TESTS 1 ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΔΣΔΡΟΦΗΙΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ ΔΛΑΛΣΗ ΙΟΗΚΩΓΟΤ ΚΟΛΟΠΤΡΖΛΩΖ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ROSE BENGALE ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΒΡΟΤΘΔΙΙΑ ΓΗΑ ΟΡΟΑΛΣΗΓΡΑΖ WRIGHT ABORTUS ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΒΡΟΤΘΔΙΙΑ ΓΗΑ ΟΡΟΑΛΣΗΓΡΑΖ WRIGHT MELITENSIS ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA TYPHI-O ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA TYPHI-Ζ ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI- AO ΔΓΥΡΩΚΑ 200

16 8 ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI-AΖ ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΩΚΑΣΗΘΑΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI- BO ΔΓΥΡΩΚΑ ΑΛΣΗΓΟΛΑ ΑΙΚΟΛΔΙΑ ΒΙΔΦΑΡΗΓΗΘΑ ΓΗΑ SALMONELLA PARATYPHI-BΖ ΔΓΥΡΩΚΑ ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΑΛΣΗΚΗΣΟΥΟΛΓΡΗΑΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ASMA,AMA, KAI ΑΛΣΗΣΟΗΥΩΚΑΣΗΘΑ NEGATIVE POSITIVE CONTROL ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΚΟ ΑΛΣΗΓΟΛΩΛ ΥΙΑΚΤΓΗΩΛ ΣΟ ΣΡΑΥΖΙΗΘΟ ΔΘΘΡΗΚΑ Δ ΚΟΛΟΣΔΣ ΣΔΣ ΘΤΖΔΩ HCG SET ΠΙΖΡΔ CARD TEST RPR ΓΗΑ ΤΦΗΙΖ ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ΑΛΣΗ-DNA ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ NEGATIVE POSITIVE CONTROL Brucella Ca PT 50 SINGLE agglutination assay Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νιηθώλ αληηζσκάησλ έλαληη ηεο βξνπθειιαο ζηνλ νξό. 17 CELLOGNOST γηα ερηλόθνθθν Πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο G6PD ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΓΗΑ ANΣΗΠΤΡΖΛΗΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ,ΛΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ NEGATIVE POSITIVE CONTROL ΔΣ ΠΙΖΡΔ ΖΙΔΘΣΡΟΦΟΡΖΖ ΙΔΤΘΩΚΑΣΩΛ CONJUGATE ΓΗΑ ANΣΗΠΤΡΖΛΗΘΑ ΑΛΣΗΩΚΑΣΑ 5 θηαιίδηα

17 ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ Α' ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΑΛΑΙΡΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ BIOΙOΓlKΩN ANΡΗΓPAΠTHPIΩN - BAΘMOΙOΓlA Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΠΛΡ/ΠΡΔΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΒΑΘΚ. ΞΟΝΠΦ. ΠΡΑΘ. ΒΑΘΚ. Α. ΝΚΑΓΑ 1. ΑΛΑΙΡΔΠ Α) Πνηόηεηα, Σερλνινγία, απόδνζε, ηαρύηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο Β) Απιόηεηα ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, ζπκβαηόηεηα κε ηξέρνπζεο κεζόδνπο, ύπαξμε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ θαη πεξηβάιινληνο. 30% 15 % 2. ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ Α) Πνηόηεηα θαη πιήξεο ζπκβαηόηεηα κε ηα αληίζηνηρα όξγαλα (αλαιπηέο) αμηνπηζηία, αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, επρέξεηα αλαζύζηαζεο θαη ρξήζεο 15 % Β) Γηάξθεηα ρξήζεσο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο 5 % Γ) πζθεπαζία ( θαηαιιειόηεηα ζεκάλζεηο) 5% ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ Α ΝΚΑΓΑΠ 70 % Β ΝΚΑΓΑ Α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ρεηξηζηώλ γηα ηνλ αλαιπηή 5 % Β) εγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία γηα ηνλ αλαιπηή Γ) Αμηνπηζηία αληηπξνζώπσλ Διιάδνο, πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηε δηάζεζε Αληηδξαζηεξίσλ θαη Αλαιπηώλ ζε άιια Λνζνθνκεία 10% 15% ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ Β ΝΚΑΓΑΠ 30 % ΠΛΝΙΝ Α & Β ΝΚΑΓΑΠ 100 % ΓΔΛΗΘΟ ΑΘΡΟΗΚΑ ΣΑΘΚΗΚΔΛΩΛ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΩΛ Ι = ΤΓΘΡΗΣΗΘΖ ΣΗΚΖ (Σ) =.

18 ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη όξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, όηαλ από ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη, ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Ξιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Ν δηαγσληζκόο θαηαθπξώλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο, ζα δηαηξεζεί ε ηηκή κε ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ θαη ζπκθεξόηεξε ζεσξείηαη ε πξνζθνξά πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ κηθξόηεξε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ παξαπάλσ ιόγνπ. (πκθεξόηεξε πξνζθνξά = Π/Β, όπνπ Π = ηηκή πξνζθνξάο θαη Β = ύλνιν βαζκνινγίαο). Ξα=Ξ/Β όπνπ Ξ= Ρηκή πξνζθνξάο Β= Πύλνιν Βαζκνινγίαο ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ = ΚΗΘΟΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΡΝ Ξα εκεησηένλ όηη ην πνζόλ ηεο ηειηθήο θαηαθύξσζεο ζα είλαη ην πνζόλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη όρη ην παξαπάλσ πειίθν (αλνηγκέλε ηηκή), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. ΓΗΑ ΣΗ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ο Γ / ΛΣΖ ΚΗΘΡΟΒΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ Υ. ΠΟΤΙΟΠΟΤΙΟ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ειαηόιαδν δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή απνζβέζεσο Κ θαηά ηελ θαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ζην ππεξηώδεο.

Σν ειαηόιαδν δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή απνζβέζεσο Κ θαηά ηελ θαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ζην ππεξηώδεο. Λεσθ. Κεθηζίαο 166 Α & νθνθιένπο Μαξνύζη 151 26 www.metriva.gr Σει. 210 7279003 θαμ 210 7279200 1. Φαζκαηνθσηόκεηξα DietQuest, κνληέια CE 3410 (κνλήο δέζκεο) θαη CE 7210 (δηπιήο δέζκεο), ηνπ νίθνπ CECIL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιςτθμονικά Πργανα Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου Ο μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Κ/Μ Ζ/Ε. Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα, ηεζζάξσλ (04) λέσλ θύξησλ κεραλώλ ηύπνπ ΜΑΝ D 2840 LE 401 ή ηζνδύλακσλ, δέθα (10) λέσλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηύπνπ ONAN MD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ ΑΓΑ:ΒΓΓ846907Σ-ΝΞΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, 30-09-2014 Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ Σασ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 18302 Πληποθοπίερ : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #762.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα