ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/77745/0004 Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την πα ρακολούθηση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δε σμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδί ων Δ/νσεων του Γ. Λ. Κράτους. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ Α 220). β) Του άρθρου 7 του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ) Του άρθρου 7 του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνι κής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). ε) Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/τ.Α / ). στ) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ Α 128), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ) Του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131). 2. Την αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/τ.Β / ). 3. Το με αριθ. πρωτ. 2/77465/ΓΔΠΚ/ έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυ λακίου και Προϋπολογισμού του Γ.Λ. του Κράτους. 4. Την υπηρεσιακή ανάγκη για την παρακολούθηση της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΑΕ 0515), έτους 2011, αποφασίζουμε: Α. Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Γενικό Λογιστή ριο του Κράτους/Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πο λιτική ς /Υπουργείο Οικονομικών, για την παρακολούθηση της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων των φορέ ων της Γενικής Κυβέρνησης για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδίων Δ/νσεων του Γ.Λ.Κράτους και ορίζουμε ως μέλη της τους κατωτέρω: 1. Νικόλαο Κωστούλα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στη Δ39 Φορέων Γενι κής Κυβέρνησης, ως συντονιστή. 2. Ουρανία Αργύρη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Δ39 Φορέ ων Γενικής Κυβέρνησης, ως αναπληρώτρια συντονιστή. 3. Χρήστο Τζώρτζη του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Δ20 Προϋπολογισμού. 4. Ευγενία Λιατσοπούλου του Παρασκευά, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δη μοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Δ26 Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσι ολογιστικών Διατάξεων.

2 2760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 5. Γεώργιο Τζιμάνη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δη μοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος τμήματος στη Δ20 Προύπολογισμού. 6. Ιωάννη Καββαδά του Ευστρατίου, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλο με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ20 Προϋπολογισμού. 7. Κλαίρη Ζαγούρα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , υπάλληλο με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ20 Προϋπολογισμού. 8. Χρήστο Γκέρτζο του Αχιλλέα, με Α.Δ.Τ. Λ , υπάλληλο με Γ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος Τμήματος στη Δ39 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 9. Στεφάνια Σταυροπούλου του Θεμιστοκλή, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλο με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Δη μοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ39 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 10. Ουρανία Φίλιου του Θεόφιλου, με Α.Δ.Τ. Λ , υπάλληλο με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ39 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 11. Αθανάσιο Κόκκινο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλο με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημο σιονομικών, που υπηρετεί στη Δ39 Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 12. Θεόδωρο Δημητρίου του Ιωάννου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , υπάλληλο με βαθμό Γ του κλάδου ΠΕ Δημοσι ονομικών, που υπηρετεί στη Δ26 Συντονισμού και Ελέγ χου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων. 13. Αθανάσιο Μακρόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου και βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (προσ.), που υπηρετεί στη Δ53 Πληρο φοριακών Συστημάτων. 14. Αρετή Μπλιθικιώτη του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Μ , υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου και βαθμό Β του κλάδου ΤΕ Πληροφο ρικής (προσ.), που υπηρετεί στη Δ53 Πληροφοριακών Συστημάτων. 15. Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και βαθμό Β του κλά δου ΤΕ Πληροφορικής (προσ.), που υπηρετεί στη Δ53 Πληροφοριακών Συστημάτων. Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολού θηση της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των αρμοδίων Δ/νσεων του Γ. Λ. Κράτους. Ειδικότερα έργο της ομάδας εργασίας θα είναι η πα ρακολούθηση της σωστής και έγκαιρης υποβολής των στοιχείων από τους φορείς, σε στενή συνεργασία και με τα αρμόδια στελέχη των φορέων, η επικοινωνία με τους φορείς για τυχόν ελλείψεις κ.λπ. προβλήματα των στοιχείων, η επεξεργασία των στοιχείων, η σύνταξη των απαραίτητων αναφορών στις 20 εκάστου μηνός και η αποστολή τους, προς ενημέρωση, στους αρμόδιους και στην πολιτική ηγεσία, ο εντοπισμός προβλημάτων και η εισήγηση τεκμηριωμένα στους αρμόδιους των κατά νόμο προβλεπόμενων ποινών. Η ομάδα θα αποτελεί εν γένει, το Help desk του Γ.Λ. του Κράτους προς τους φορείς. Συμπληρωματικά η ομάδα θα παρακολουθεί και το έργο προόδου των Δημοσιονομικών αναφορών (fiscal reporting). Γ. Η Ομάδα Εργασίας, θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών σε αίθουσα του κεντρικού κτιρίου του Γ.Λ. του Κράτους. Δ. Η αποζημίωση του συντονιστή και των μελών της ομάδας εργασίας θα καθορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην αριθ. Δ6Α ΕΞ2011/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 342/ , γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις σφάλματος στις σελίδες που αφορούν στο θέμα και στο αποφασιστικό μέρος αυτής στις παραγράφους Α και Β. 1. Στην σελίδα 2145: Από το εσφαλμένο: ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτρο πής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγ χων του Υπουργείου Οικονομικών [άρθρου 70 Α του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66)]». Στο ορθό: ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτρο πής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγ χων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών [άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66)]». 2. Στην σελίδα 2146: α) Από το εσφαλμένο: «Α) Ορίζουμε τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής Δι οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α166), ως εξής:» Στο ορθό: «Α) Ορίζουμε τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής Δι οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Εί σπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο μικών, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66), ως εξής:» β) Από το εσφαλμένο: «Β) Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Δή μητρα Πούλη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Φ , υπάλληλος με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχου, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Τσιρώνη του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , υπάλληλο με βαθμό Β, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2761 Στο ορθό: «Β) Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Δή μητρα Πούλη του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Φ , υπάλληλος με βαθμό Α, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με αναπλη ρωτή τον Ανδρέα Τσιρώνη του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , υπάλληλο με βαθμό Β, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση». (Από το Υπουργείο Οικονομικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Αριθ Τροποποίηση της αριθ. 2212/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 391) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέ στου Βιστωνίδας Ισμαρίδας», όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξί ας και Δημοσίων Έργων» (Α 197) και το άρθρο 7 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /394/ «Κα θορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας» (Β 140). 3. Την αριθ / απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της απόφασης με αριθ / (ΦΕΚ 1921/Β/10) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδι κούς Γραμματείς καθώς και τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Β 1731/2011). 4. Την από παραίτηση του Δημήτρη Χαϊτίδη, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Την από 23966/ πρόσκληση της Υπουργού ΠΕΚΑ, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προ κειμένου να ορίσει εκπρόσωπό του. 6. Το με αριθ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η αριθ. 2212/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 391/2009), όπως ισχύει, και ορίζο νται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας για το υπό λοιπο της θητείας οι: Βέργος Βεργίδης του Αποστό λου (ΑΔΤ ΑΒ456701), κτηνίατρος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημήτρη Χαϊτίδη, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μωραΐτη του Ανέστη (ΑΔΤ ΑΕ388122), υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με Α β., του Αμπελουργικού Φυτωρίου Κομοτηνής, σε αντικατάστα ση του Βασίλειου Διαμαντή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 2212/ απόφασης (ΥΟΔΔ 391/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ. Φ /266/148832/Β2 Τροποποίηση της αριθ. Φ /205/122058/Β2/ απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 2369) περί συγκρό τησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστη μίου Αιγαίου. O ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.4009/ 2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων» (Α 195). 2. Το εδάφ. β της παρ. 1 του αρθ. 1 της αριθμ. Υ 18 από φασης (ΦΕΚ 2748/ , τ. Β ), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 3. Την αριθ /205/122058/Β2/ (ΦΕΚ Β 2369/2011) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 4. α) Την από επιστολή του Ιωάννη Χατζό πουλου με την οποία παραιτείται από Πρόεδρος και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. πρ. Γρ. Ειδ. Γραμματέα 2459/ ). β) Τo από έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπι στημίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάζει τις από επιστολές παραίτησης των Καθηγητών Θ. Πετανίδου και Ν. Χατζησσάβα από μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 10995/ και Γρ. Ειδ. Γραμματέα 2144/ ). 5. α) Την από επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία γνωστοποιεί ότι οι Καθηγητές Γεώργιος Δούνιας, και Αντώνιος Βελεγράκης δεν αποδέχτηκαν τον ορισμό τους ως μέλη της Ορ γανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρωμανός δεν απάντησε σχετικά (αρ. πρ. Γρ. Υπουργού 12734/ ).

4 2762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) β) Την από επιστολή του Καθηγητή Ευστρ. Πρασίδη με την οποία δεν αποδέχεται τον ορισμό του ως μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστη μίου Αιγαίου (αρ. πρ. Γρ. Υπουργού 12741/ και Ειδ. Γραμματέα 2528/ ). 6.α) Το γεγονός ότι οι Καθηγητές Ελένη Σκούρτου και Νικήτας Νικητάκος αποδέχτηκαν τον ορισμό τους ως μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. β) Την από επιστολή του Καθηγητή Σπύρου Κωτσάκη με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 12770/ ). 7. Τα στοιχεία του αρχείου της Υπηρεσίας μας, σύμ φωνα με τα οποία οι Καθηγητές Ιωάννης Λυριτζής (ΦΕΚ διορισμού 152/ τ. ΝΠΔΔ), Ιωάννης Δαρζέντας (ΦΕΚ διορισμού 259/ τ. ΝΠΔΔ), Νικήτας Νικη τάκος (ΦΕΚ διορισμού 219/ τ. ΝΠΔΔ) Σπύρος Κωτσάκης (ΦΕΚ διορισμού 1009/ ) και Ελένη Σκούρτου (ΦΕΚ διορισμού 906/ ), έχουν το με γαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στην βαθμίδα του Καθη γητή μεταξύ όσων αποδέχτηκαν τον ορισμό τους στην Οργανωτική Επιτροπή. 8. Το αρ. πρ. 7101/ έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το οποίο η Ευστρατία Γι ακουμάτου, Προϊσταμένη της Κεντρικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων έχει ορισθεί Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ /205/122058/Β2/ (ΦΕΚ Β 2369) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί συγκρότη σης της Οργανωτικής Επιτροπής, που έχει την ευθύνη για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 76 του Ν. 4009/2011 και ορίζουμε ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου: α) Τον ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΚΗΤΑΚΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΔΤ Χ Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, β) Τον ΣΠΥΡΟ ΚΩΤΣΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ Σ Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γ) Την ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΤΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ με ΑΔΤ Χ Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Ιωάννη Χατζό πουλου (Πρόεδρος), Νικόλαου Χατζησάββα και Θεοδώ ρας Πετανίδου (μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής). Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται ο Ιω άννης Λυριτζής του Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου Ιωάννη Χατζόπουλου. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑ ΤΟΥ, Προϊσταμένη της Κεντρικής Διεύθυνσης Διοικητι κών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ /205/122058/ Β2/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (4) Με την υπ αριθ /6735/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , ο Θεοδόσιος Αθανασάς του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Σ ), πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανε πιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μετακλητός υπάλληλος Διευθυντής στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με Α βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 1 της κατηγορίας ΠΕ. μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6736/ απόφαση του και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , ο ΣΠΥΡΙΔΩ ΝΑΣ ΒΑΪΛΑΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (Α.Δ.Τ. AB ), από φοιτος Λυκείου, κατηγορίας ΔΕ, ως μετακλητός υπάλ ληλος, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 18, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6737/ απόφαση του και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η Μα ρία Ελπίδα Κουκογιάννη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. AB ), απόφοιτη Λυκείου, κατηγορίας ΔΕ, ως μετακλητή υπάλ ληλος, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 18, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6738/ απόφαση του και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η Βα σιλική Αμοργιανιώτη του Αθανασίου, (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), απόφοιτη Λυκείου, κατηγορίας ΔΕ, ως μετακλητή υπάλ ληλος, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 18, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6739/ απόφαση του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2763 και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η ΑΝΝΑ ΓΚΟΥΜΑ του Παύλου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), πτυχι ούχος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Πειραιά, σε θέση Ειδικής Συμβούλου, με μισθολογικό κλιμάκιο 4, της κατηγορίας ΠΕ, στο Πο λιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6740/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η Σταματίνα Τσούκα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ ), πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε θέση Ειδι κής Συνεργάτιδας, με μισθολογικό κλιμάκιο 7, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6466/ απόφαση του και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η Ευ γενία Σακκά του Βασίλειου, (Α.Δ.Τ. AB ), απόφοι τη του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος Μεσολογγίου, κατηγορίας TE, ως μετακλητή υπάλ ληλος, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 18, στο Πολπικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /6214/ απόφαση του και 57 του π.δ. 63/2005, διορίζεται, από , η Βα σιλική Χαντζή του Σωτηρίου, (Α.Δ.Τ. ΑΚ ), πτυ χιούχος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Τε χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλα μάτας, κατηγορίας TE, ως μετακλητή υπάλληλος, με βαθμό Δ και μισθολογικό κλιμάκιο 18, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων. και Δικτύων: 13156/ ). μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) Αριθμ Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3689/2008 «Εθνι κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3910/2011(Α 11). 2. Τη με αριθμό 83551/ απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων, ( ΥΟΔΔ 371) με την οποία έγινε δεκτή η από αίτησης παραίτησης του Δημητρίου Κανελλό πουλου του Γεωργίου, Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου ε.τ., από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών. 3. Τη με αριθμό 166/2011 απόφαση του Ανωτάτου Δι καστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τοποθετούμε Γενικό Διευθυντή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τον Μιχαήλ Θεοχαρίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την παραίτηση από τη θέση αυτή του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ε.τ. Δημητρίου Κανελλόπουλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ρ699413), δηλαδή μέχρι 2 Μαρτίου Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την με αριθμό 3913/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε μετά την αριθμ /343/Β0011/ πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, των Γενικών Γραμ ματέων των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 παρ. 3 & 4 του A.N. 2039/1939, του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000, του άρθρου 46 παρ. 21 του Ν. 3220/2004, του άρθρου 280 παρ. i και vi του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις όμοιες του οργανι σμού του ιδρύματος (το από Β.Δ. ΦΕΚ 53/ Β / ), και κατόπιν της ομόφωνης γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημά των (αριθ. Συνεδρ. 30/ ), εγκρίνεται ο διορισμός του Στυλιανού Γαϊτανάρου του Γρηγορίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ (6)

6 2764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) /Α.Τ. Πειραιά, Μηχανολόγου Μηχανικού ως ισόβιου μέλους της Εφορείας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηρο κομείο Πειραιά», σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Νικολάου Θεοχάρη. Με την αριθ. 1740/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 99 παρ. 3 & 4 του A.N.2039/1939, του άρθρου 17 του Ν.2873/2000, του άρθρου 46 παρ. 21 του Ν.3220/2004, του άρθρου 280 παρ. i και vi του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του οργανισμού του ιδρύματος (Π.Δ. 656/ ), και κατόπιν της γνωμοδότησης του Περιφε ρειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων (αριθ. Συνεδρίασης 30/ ), εγκρίνεται ο διορισμός του Γεωργίου Χατζίνα του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. XI18062), Προέ δρου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου της Δημο τικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας, ως ex officio μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του κοινωφε λούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗ ΣΤΟΥ ΣΤΥΛ. ΜΠΕΤΣΗ», στη θέση του Προέδρου αυτής, σε αντικατάσταση του Αθανασίου Γκίκα μετά τα απο τελέσματα των δημοτικών εκλογών της Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Ορισμός μελών της Επιτροπής πιστοποίησης καταλλη λότητας του χώρου και λειτουργίας παιδικών χαρών Νομού Ηρακλείου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκ/μέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.136/2010 (ΦΕΚ 229/ τ.α ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή της». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει ας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της αριθ / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931/Β / ) και ιδίως του άρθρου 9 αυτής. 5. Την αριθ. 29/2011 απόφαση Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ), η οποία δια βιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 663/ διαβιβαστικό έγγραφό της, με την οποία προ τείνεται το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος για την παραπάνω επιτροπή, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως μέλη της επιτροπής πιστοποίησης κα ταλληλότητας του χώρου και λειτουργίας παιδικών χαρών για το Νομό Ηρακλείου, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τους: 1) Λαζαρίδη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ ΑΙ Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής, αναπληρούμενο από το Μακαρώνα Γρηγόρη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ , Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, εκπροσώπους της Περι φερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ). 2) Γουναλάκη Μανουέλα του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ Ξ , Αρχιτέκτονα Μηχ/κό που υπηρετεί στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Μεσσαριτάκη Μαρία του Μίνωος με Α.Δ.Τ Λ , Αρχιτέκτονα Μηχ/κό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης. 3) Τζωρτζάκη Κων/νο του Στυλιανού, με Α.ΔΤ Ν , Πολιτικό Μηχ/κό που υπηρετεί στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης, ως τακτικό μέλος, αναπλη ρούμενο από τον Ψαρουδάκη Ευάγγελο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Μ , Πολιτικό Μηχ/κό, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις δια τάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45 τ.α ) όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ τα θέματα αμοιβής της, από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3205/2003 ( ΦΕΚ 297 τ.α ). Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω επιτροπή θα εκτε λεί η Σέγκου Μαρία του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης. Κυβέρνησης. Ηράκλειο, 5 Δεκεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ /21709 Τροποποίηση συμπλήρωση απόφασης συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/06, Π.Ε. Αχαΐας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 2503/2007 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 152 του Ν. 3263/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 17 του Ν. 3812/ Τις αριθμ. 7666/ και 7451/ εγκυ κλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για το αντικείμενο του θέματος. 3. Το αριθμ. φ7, 1383/ έγγραφο του Δικηγο ρικού Συλλόγου Πατρών. 4. Το αριθμ /2010/ έγγραφο του Νο μικού Συμβουλίου του Κράτους. 5. Το αριθμ. 1171/ έγγραφο της ΚΕΔΚΕ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την αριθμ /17511/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., (ΦΕΚ 348/ΥΟΔΔ/ ) περί τροποποίησης συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (άρθρο 152 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε, αντικατα στάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3812/2009). 7. Την αριθ /8755/ απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΦΕΚ 229/τ.ΥΟΔΔ/ ), περί τροποποίησης συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (άρθρο 152 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε, αντικατα στάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3812/2009). 8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ /8755/ απόφασή μας, περί συγκρότησης της τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3812/2009, ως προς το 1 εδάφ. της 1ης παραγράφου που αφορά τον Πρόεδρο της Επιτρο πής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 1. Τον Επαμεινώνδα Αποστολόπουλο του Θεοχάρη, Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. με ΑΔΤ Ξ , ως πρόεδρο της Επιτροπής, αναπληρούμενο από τον Διο νύσιο Ζαχαρόπουλο του Νικολάου, με ΑΔΤ Α.Α , επίσης Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ /8755/ (ΦΕΚ 229/ΥΟΔΔ/ ) και αριθ /17511/ (ΦΕΚ. 348/ΥΟΔΔ/ ) αποφάσεις του Γεν. Γραμ ματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Κυβερνήσεως. Πάτρα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

8 2766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα