ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ. 574/2007/ΕΚ απόφα σης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύ σταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την προγραμματική περίοδο 2007 έως Υποχρέωση πρατηριούχων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων για άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Ενέργειας), σε περίπτωση με ταβολής των τιμών λιανικής πώλησης του είδους. 2 Σύσταση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γικής απόφασης που αφορά στην εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου Καθορισμός της χρεούμενης αξίας των κατοικιών του οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης σύστασης Επιτρο πών του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Ε/12450/ απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικα τάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 593/τ.Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4000/1/45 ια (1) Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ. 574/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Τα μείου Εξωτερικών Συνόρων για την προγραμματική περίοδο 2007 έως ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 10, περιπτ. γ και ζ του ν. 3613/2007 (Α 263). 2. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α 247). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α 231). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύ σταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α 241). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 (Α 201) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως τροποποιήθη κε με το π.δ. 6/2007 (Α 4). 7. Τις διατάξεις του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 117). 8. Την υπ αριθμ /Υ252 από απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών (Β 1948). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού δαπάνη ύψους Ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και Ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος. Η προαναφερόμενη δαπάνη έτους 2008 θα αντιμετωπισθεί κατά μεν το ποσό των Ευρώ από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 0824, 0832, 1111, 1699, 1711, 1712, 1713, 1924, κατά δε το ποσό των Ευρώ από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 050/3 με χρηματοδότηση μέσω της τεχνικής βοήθειας του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Οι δαπάνες του έτους 2009 και των επόμενων ετών θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον τακτικό προϋπολογισμό των αντίστοι χων ετών του ίδιου φορέα, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Διάρθρωση της Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων Στην Υπεύθυνη Αρχή (Διεύθυνση Οικονομικών/Αρχηγεί ου Ελληνικής Αστυνομίας), η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 3613/2007 (Α 263), για την εφαρμογή της υπ αριθμ. 574/2007/ ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 144/ ) σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, συνιστάται και λειτουργεί

2 30316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7ο Τμήμα Διαχείρισης του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, το οποίο διαρθρώνεται σε Μονάδες ως εξής: α. Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης β. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης γ. Μονάδα Ελέγχου δ. Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης του Τα μείου Εξωτερικών Συνόρων της Υπεύθυνης Αρχής κα τανέμονται ανά Μονάδα ως εξής: 1. Η Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης: α. επιλέγει τα προς συγχρηματοδότηση σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε φορά από τις οικείες κοινοτικές διατάξεις κριτήρια β. μεριμνά για την κατάρτιση και υποβολή στην Επι τροπή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προγραμμά των σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γ. μεριμνά για την επανεξέταση του πολυετούς προ γράμματος και εισηγείται για την αναθεώρησή του, εφό σον τούτο κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δ. εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ταμείου Εξω τερικών Συνόρων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή κοινοτικών διατάξεων ε. διασφαλίζει όπως οι προβλεπόμενες αξιολογήσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ανταποκρί νονται στα πρότυπα ποιότητας που συμφωνούνται με την Επιτροπή και στ. συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 2. Η Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης: α. έχει την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Πο λυετούς και των Ετησίων Προγραμμάτων, εισπράττει τις πληρωμές της Επιτροπής και προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις β. συντάσσει και διαβιβάζει στην Επιτροπή εκθέσεις προόδου και τελικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων, δηλώσεις δαπανών πιστο ποιούμενες από την Αρχή Πιστοποίησης και αιτήσεις πληρωμών ή δηλώσεις επιστροφής γ. μεριμνά για την τήρηση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής κατα χώρησης κάθε δράσης που υπάγεται στα ετήσια προ γράμματα καθώς και για τη συλλογή των δεδομένων που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών δ. διασφαλίζει όπως η Αρχή Ελέγχου λαμβάνει όλες τις απαραίτητες για τη διεξαγωγή των λογιστικών ελέγ χων πληροφορίες ως προς τις εφαρμοζόμενες διαδι κασίες διαχείρισης και τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων σχέδια ε. εξασφαλίζει όπως η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με δαπάνες για τους σκοπούς της πιστοποίησης και στ. επαληθεύει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 35, παράγραφος 6 της υπ αριθμ. 574/2007/ΕΚ απόφασης. 3. Η Μονάδα Ελέγχου: α. παρακολουθεί την παράδοση των συγχρηματοδο τούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ελέγχει αν οι δη λωθείσες δαπάνες για τις δράσεις έχουν πραγματοποιη θεί σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις β. διασφαλίζει τη χρήση από την Υπεύθυνη Αρχή είτε αυτοτελούς συστήματος λογιστικής είτε ανάλογης λογι στικής κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τις δράσεις, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων και γ. εξασφαλίζει τη διατήρηση σύμφωνα με τις απαι τήσεις του άρθρου 45 της υπ αριθμ. 574/2007/ΕΚ από φασης όλων των εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλισθεί κατάλληλη διαδρομή ελέγχου. 4. Η Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης: α. παρέχει πληροφορίες και εξασφαλίζει τη διάδοση των αποτελεσμάτων των υποστηριζόμενων δράσεων και μεριμνά για τη δημιουργία και τη διαρκή ενημέρωση δικτυακού τόπου (web site) της Υπεύθυνης Αρχής β. μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων των Μονάδων καθώς και την τήρηση των πρακτικών αυτών γ. χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ιδίως τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσής του και δ. οργανώνει και τηρεί το αρχείο της Υπεύθυνης Αρχής και έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης των εγγράφων και γενι κά την γραμματειακή υποστήριξη της Υπεύθυνης Αρχής. Άρθρο 3 Προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής 1. Το Τμήμα Διαχείρισης του Ταμείου Εξωτερικών Συ νόρων της Υπεύθυνης Αρχής, για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του, στελεχώνεται με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό, το οποίο είναι αποκλειστικής απασχόλησης. 2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων της Υπεύθυνης Αρχής, ορίζονται κατά κατηγορία ως εξής: α. Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνομίας: 6 θέσεις β. Αστυνομικοί με το βαθμό του Αστυφύλακα έως Ανθυπαστυνόμου: 5 θέσεις γ. Πολιτικοί Υπάλληλοι του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας: 2 θέσεις δ. Μόνιμοι Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών: 2 θέσεις ε. Προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / Λιμενικό Σώμα: 5 θέσεις 3. Το προσωπικό των Υπουργείων Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποσπάται στην Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Εξωτερι κών Συνόρων (Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας), σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκαλείται από την απόσπαση βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία προέρχεται το προσωπικό. Άρθρο 4 Διοίκηση της Υπεύθυνης Αρχής 1. Η Υπεύθυνη Αρχή εποπτεύεται και ελέγχεται από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος να υπογράφει τα μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στην Υπεύθυνη Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Στα μνημόνια συνεργασίας αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις των ως άνω φορέων, αναφορικά με την υλοποίηση των δράσε ων που περιγράφονται στο πολυετές πρόγραμμα και εξειδικεύονται στα ετήσια προγράμματα του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. 2. Προϊστάμενος της Υπεύθυνης Αρχής ορίζεται ο Δι ευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Προϊ στάμενος του Τμήματος Διαχείρισης του Ταμείου Εξω τερικών Συνόρων ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Σε δύο Μονάδες της Υπεύθυνης Αρχής ορίζεται ως προϊστάμενος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις λοιπές Μονάδες ως προϊστάμενος ορίζεται ένας υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών και ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώμα τος, αντιστοίχως. Ο ορισμός των προϊσταμένων και των αναπληρωτών τους στις επί μέρους Μονάδες, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπεύθυνης Αρχής. Αρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ. Α (2) Υποχρέωση πρατηριούχων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων για άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Ενέργειας), σε περίπτωση με ταβολής των τιμών λιανικής πώλησης του είδους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα» 2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο ρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». 6. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο». 7. Την Α.Δ 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Δι ατάξεων εκδοθεισών μέχρι την » όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την καλυτέρα πα ρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυ σίμων, μέσω της άμεσης ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης σε περίπτωση μεταβολής των τιμών αυ τών. 9.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 83 Α της Αγο ρανομικής Διάταξης 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις Αγορανομικές Διατάξεις 10/2004, 13/2004 και 1/2006, προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως: «4. Οι πρατηριούχοι λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων (βενζίνη Αμόλυβδη 95 ή Unleaded 95, βενζίνη νέα σούπερ ή Super LRP, βενζίνη S. αμόλυβδη 98 ή S.Unleaded 98, βενζίνη S. αμόλυβδη 100 ή S. Unleaded 100, πετρέλαιο κίνησης ή Diesel, πετρέλαιο θέρμανσης) υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις: α) Κάθε πρατηριούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Αγο ρανομικής Διατάξεως να γνωστοποιεί την τιμή λια νικής πώλησης για κάθε ένα είδος καυσίμου εκ των προαναφερόμενων χωριστά, ανά λίτρο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης Τομέας Ενέργειας/ Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, εναλλακτικά σύμφωνα με τις ακόλου θες διαδικασίες. 1. Μέσω διαδικτύου 1.1. Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέργειας Ο πρατηριούχος συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό που του έχει χορηγηθεί από το ΥΠΑΝ στο αντί στοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα Στην σελίδα αυτή συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, καθώς και την διεύθυνσή του Στην σελίδα «ενημέρωση τιμών πρατηρίου», ο πρατηριούχος ακολούθως συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές των από αυτόν εμπορευόμενων καυσί μων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο εισαγωγής τους. 2. Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS) 2.1. Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τα ανωτέρω Συμπληρώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο αντίστοιχο πεδίο. 2.3 Αποστέλλει SMS στον αριθμό ως εξής: Γράφει το πρόθεμα BENZ, ακολουθεί κενό και εν συνε χεία γράφει τις λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών που εμπορεύεται, χωρισμένες με κενά, κατά την ακόλουθη σειρά: α) βενζίνη αμόλυβδη, β) βενζίνη S αμόλυβδη, γ) βενζίνη σούπερ, δ) πετρέλαιο κίνησης και ε) πετρέλαιο θέρμανσης.

4 30318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Αν ο πρατηριούχος δεν εμπορεύεται όλα τα παρα πάνω προϊόντα, τότε στην αντίστοιχη θέση γράφει την ένδειξη Ο (μηδέν). γ) Ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί οιαδήποτε αλλαγή στις λιανικές τιμές των προϊόντων που έχει εισαγάγει, κατά το χρόνο που αυτή επέρχεται. Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνεται σύμφω να με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (στοιχ. α1 και α2). δ) Σε περίπτωση που η λιανική τιμή προϊόντος παρα μείνει αμετάβλητη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) συνεχών ημερών, οφείλει ο πρατηριούχος να επιβεβαιώσει την υφιστάμενη αυτή τιμή, με νέα κατα χώρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρθρο 2 1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την 15η Οκτωβρίου 2008, διώκονται και τιμωρούνται με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Αριθμ /Β1 (3) Σύσταση θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α 48). β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α 134). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). δ) Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσω τερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β 1950). ε) Της υπ αριθμ /Υ252/ κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1948). στ) Της υπ αριθμ. Υ251/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά των» (Β 1944). ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγ χώνευση Υπουργείων» (Α 231). 2. Το υπ αριθμ. 36/ πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού του Πανεπι στημίου Πατρών. 3. Την υπ αριθμ. 234/ απόφαση του Β Τμή ματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσω πικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως διορθώθηκε με την υπ αριθμ. 278/ όμοια απόφαση, περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 συμβασιούχων του Πανεπι στημίου Πατρών. 4. Το υπ αριθμ. 839/ έγγραφο του Πανεπιστη μίου Πατρών, καθώς και το γεγονός ότι, όπως βεβαιώ νεται με το έγγραφο αυτό, στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με τις συνιστώμενες με την παρούσα απόφαση. 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ευρώ. Για το οικ. έτος 2008 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Για την πενταετία θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους προ ϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών, αποφασίζουμε: Συστήνονται δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. Οι θέσεις κατά κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής: 1. μία (1) θέση Κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονο μικού και 2. μία (1) θέση Κατηγορίας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχα νικών. Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /Γ2 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργι κής απόφασης που αφορά στην εισαγωγή της Ιτα λικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημε ρησίου Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ α) Την παραγράφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.α / ). β) Την παράγραφο 11 περίπτωση γ του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.α / ). γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ) Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.α / ). ε) Τις υπ αριθμ. 25/2008 και 33/2008 πράξεις του τμή ματος Δ/θμιας Εκπ/σης και του Συντονιστικού Συμβου λίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αντίστοιχα. στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 771 Β ) υπουργική απόφαση και καθορίζουμε το Ωρο λόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Αριθμ /541 (5) Καθορισμός της χρεούμενης αξίας των κατοικιών του οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Φ.Ε.Κ.98/Α ). Μαρούσι, 10 Οκτωβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ A Β Γ 1 Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Κοινωνική Πολιτική Αγωγή Αγγλικά Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά Μαθηματικά Φυσική Χημεία Γεωγραφία Βιολογία Φυσική Αγωγή Αισθητική Αγωγή (Μουσική) Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) Οικιακή Οικονομία Πληροφορική Τεχνολογία ΣΕΠ Σύνολο ωρών κατά τάξη Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α ), όπως τροποποι ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Τις διατάξεις του ν.δ. 2963/1954 «Περί ιδρύσεως Αυτο νόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» (Φ.Ε.Κ. 195/Α ). 4. Τις διατάξεις του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως παρά του Ο.Ε.Κ. Κεφαλαίου στεγαστικής προστασίας εργαζομένων εν Δ. Γερμανία και τροποποιήσεως διατά ξεων τινών της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ.177/Α ).

6 30320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.112/Α ). 6. Τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ.31/Α ) με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του α.ν. 163/1967 (Φ.Ε.Κ. 177/Α ). 7. Την υπ αριθμ / απόφασή μας «Περί καθορισμού όρων για την έκδοση παραχωρητηρίων» (Φ.Ε.Κ.867/Β ). 8. Την υπ αριθμ / απόφασή μας «Περί τροποποίησης της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης» (Φ.Ε.Κ.1247/Β ). 9. Το υπ αριθμ /1791/ έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 23/ συνεδριάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της χρεούμε νης αξίας των κατοικιών του οικισμού «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» η οποία θα καθορίζεται στα οριστικά παραχωρητήρια που θα εκδοθούν από τον Ο.Ε.Κ., όπως παρακάτω: α. Η χρεούμενη αξία της παραχωρούμενης κατοικίας είναι ίση με το άθροισμα της δαπάνης αγοράς του οικοπέδου που αναλογεί σε αυτή και της δαπάνης των οικοδομικών εργασιών, όπως αυτή προέκυψε από την εργολαβία του οικισμού, σε ποσοστό που αναλογεί στην επιφάνεια της παραχωρούμενης κατοικίας. β. Το ποσοστό οικοπέδου που αναλογεί στην παραχω ρούμενη κατοικία είναι το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτής επί του οικοπέδου, που καλύπτει κάθε διακριτό οικοδομικό τετράγωνο, όπως έχει διαμορφωθεί από τα οικεία εγκεκρι μένα ρυμοτομικά σχέδια του οικισμού, μετά την αφαίρεση των τμημάτων του οικοπέδου που έχουν διατεθεί για τη διάνοιξη οδών μετά των αντίστοιχων πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και γηπέδου μπάσκετ. γ. Τα γενικά έξοδα και οι δαπάνες κοινωφελών έργων (οδοποιίας, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευ σης κ.λ.π.), η δαπάνη ανέγερσης κοινωφελών κτισμάτων, καθώς και η αξία των τμημάτων του οικοπέδου, που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν χρεώνονται, βαρύνουν το κεφάλαιο στέγασης του Ο.Ε.Κ. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ αριθμ / και 50701/ υπουργικές αποφάσεις. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/96870 (6) Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης σύστασης Επιτρο πών του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τις διατάξεις: 1. Της παρ. 1 του άρθρου 29 και της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη σης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/2004). 2. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 743/Β/ ) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών». 3. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 5. Την υπ αριθμ /5720/ (ΦΕΚ 24/Β/ ) υπουργική απόφαση κήρυξης της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου ως αρχαίου μνημείου. 6. Την υπ αριθμ /737/ ΦΕΓΔΔ 10/ υπουργική απόφαση κήρυξης ιστορικών δια τηρητέων μνημείων Πόλεως Ρόδου 7. Την εγγραφή της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/36453/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) υπουργική απόφαση, που αφορά στη σύσταση Επιτροπών του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. 9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 10. Την Ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιο λογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 17/ Συνεδρίασή του, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 36453/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) υπουργική από φαση σύστασης Επιτροπών του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής για το έργο «Μνημεία Με σαιωνικής Πόλης Ρόδου» και ορίζουμε ότι θα μετέχουν επιπλέον σε αυτήν ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός και ένας (1) Γεωτεχνικός. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/36453/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) υπουργική απόφαση. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. Δ/23961 (7) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Ε/12450/ απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικατά σταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 593/τ.Β / ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 απόφαση Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελ ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 371/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Την παράγραφο 1 του κεφαλαίου Α του άρθρου 9 της υπ αριθμ. Ε/12450/ απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικατάσταση Κανο νισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 593/τ.Β/ ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4. Την ανάγκη ενίσχυσης καταρτιζομένων μελών τρί τεκνης οικογένειας. 5. Την ανάγκη ρύθμισης της δυνατότητας εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο κατάρτισης των καταρτιζομένων που υστερούν σ ένα μάθημα ανεξαρτήτως βαθμολογίας. 6. Την ανάγκη ρύθμισης στον ισχύοντα Κανονισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. του τρόπου εξέτασης των φυσικώς αδυνάτων καταρ τιζομένων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 8. Την υπ αριθμ. 38/ , θέμα 6α, απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/12450/ από φαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (ΦΕΚ 593/τ.Β / ) ως ακολούθως: 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, προστίθεται εδά φιο ζ ως εξής: «ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκει μένου για γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας». 2. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή επίσημο έγγραφο της Ενωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.» 3. Στο τέλος της περίπτωσης δ της παρ. 3 του άρ θρου 3 όπως αντικαταστάθηκε, προστίθεται περίπτωση ε ως εξής: «ε) Την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιη τικό Δήμου ή Κοινότητας, τρία (3) μόρια. Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους του υποψη φίους, επιλεγέντες και επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν κατά προτεραιότητα η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, η προϋπηρεσία, ο βαθμός του τίτλου και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Διευθυντής του ΙΕΚ.» 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αναριθμείται σε παράγραφο 5 και μετά το τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υπο στούν γραπτή εξέταση επειδή: α. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 τ.α ) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80% β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα. γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων δ. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή ε. Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία) Για τις περιπτώσεις α έως δ απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποί ησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε απαιτείται προσκόμιση ειδι κής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλε ξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές. 4. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 3 εξετάζονται στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι, και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Αναπληρωτή Διευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως παρών και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.» 5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προ στίθεται περίπτωση η ως εξής: «η. Αναβαθμολόγηση γραπτών Προόδου και Τελικών Εξετάσεων δεν επιτρέπεται». 6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 «Πρόοδος Καταρτιζομένων» αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρα κολούθηση μαθημάτων και συντρέχει μία από τις πα ρακάτω προϋποθέσεις: α. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10). β. Υστερεί σ ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέ ρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες. Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος υποχρεού ται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα. Εάν η νέα βαθμολογία δεν εί ναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σ οποιαδήποτε εξετα στική περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σ επόμενο εξάμηνο. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρε ούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε. Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος

8 30322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση δίδονται οι εξής δυνατότητες: α. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο καταρτι ζόμενος εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου εξαμήνου, όπου διδάσκονται τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει. Δίδεται επίσης η δυνατότητα, να εντάσσεται σε περισσότερα του ενός τμήματα για την παρακολούθηση αυτή και σύμφωνα με το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών. Ο καταρτιζόμενος αυτός συμμε τέχει στις διαδικασίες κατάρτισης, όπως και οι λοιποί καταρτιζόμενοι. β. Δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα σε άλλο ΙΕΚ, στο οποίο λειτουργεί η ειδικότητά του σε αντί στοιχο εξάμηνο κατάρτισης. Η δυνατότητα αυτή είναι υποχρεωτική για καταρτιζόμενους σε ΙΕΚ που εδρεύουν στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. γ. Να δημιουργήσει το ΙΕΚ, ύστερα από πρότασή του και έγκριση από την Δ/νση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., ειδικό ταχύρρυθμο τμήμα, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντι μετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες, σε ωράριο που εξυπηρετεί το ΙΕΚ και μόνο μια φορά για κάθε μάθημα. Τα ειδικά αυτά τμήματα λειτουργούν μόνον εφόσον οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται κανονικά και η λειτουργία τους παύει, όταν η φοίτηση των καταρτι ζομένων καθίσταται ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΕΚ σχετική αίτηση, πάντοτε πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.» 7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 «Αποφοίτηση καταρτιζομένων» αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεού ται σε επαναφοίτηση μαθημάτων και η τελική βαθμολο γία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10). 2. Εάν υστερεί σ ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ όλα τα μα θήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, σε επόμενες εξεταστικές πε ριόδους μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον δέκα (10).» 8. Το εδάφιο α της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Α του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης κατατάσσονται απόφοιτοι σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα ως ακολούθως: α. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη υποβάλ λουν σχετική αίτηση και τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στη Δ/νση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. μέσω του ΙΕΚ αποφοίτησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ του έτους και συγκεκριμένα από 20ης Ιουνίου έως 20ης Ιουλίου. Η κατάταξη αποφοίτων δεν γίνεται για συγκεκριμένο ΙΕΚ. και η εγγραφή τους σ αυτό γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στα τμήματα των ειδικοτήτων που επιθυμούν οι ανωτέρω να καταταγούν. Οι αποφάσεις κατάταξης αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση ή αλλαγή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της ειδικότητας.». Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1670 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1206 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75014/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

https://hfaistos.minedu.gov.gr

https://hfaistos.minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Μαρούσι, 13-09 - 016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι, ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι, 26-04-2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 279 7 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη οριοθέτηση του αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 1 / 5

Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 1 / 5 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γεωργίου Ναπ. Ξανθούλη - Δρ.Ν. & Συνεργάτες Αμερικής 10-106 71 Αθήνα Τηλ. 210 3388520-522, 210 3392319 Fax : 210 3388523 e-mail: info@xanthoulis.gr Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 "Νέα ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3362/τ.Β /

ΦΕΚ 3362/τ.Β / ΦΕΚ 3362/τ.Β /25-9-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1356 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94541/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 24 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΔΑ : 4A15Φ-Ω Θεσσαλονίκη, 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 300628/ΥΔ1184 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75017/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74908/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2249/τ.Β /

ΦΕΚ 2249/τ.Β / ΦΕΚ 2249/τ.Β /30-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 6 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 986 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 2/2011 Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 108 2 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Φρουρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 2 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.262/01/2009 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα