Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος."

Transcript

1 Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος. Είναι το Alpha για την Αποκοµιδή, την Ανακύκλωση, την Αποκατάσταση και τελικά την Αναβάθµιση της ζωής µας συνολικά. Είναι το Green για το πράσινο και την ελπίδα, για την Ελλάδα που αποφασιστικά θα διεκδικεί στον κόσµο της τεχνολογικής και οικονοµικής ανάπτυξης τη θέση που αξίζει στη µοναδικότητα, την οµορφιά και την πολιτιστική κληρονοµιά της. Και τελικά είναι η ανθρώπινη πρόοδος σε αρµονία µε το περιβάλλον που δεσµευόµαστε να έχουµε πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων µας. Για µας είναι ζήτηµα πολιτισµού. Δηµήτρης Αγγελής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος

2 ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ Η Alpha Green συνεργάζεται στενά µε δηµόσιους οργανισµούς και φορείς, µε την τοπική αυτοδιοίκηση και νοσοκοµεία σε όλη την Ελλάδα προκειµένου να παρέχει περιβαλλοντικά φιλικές και οικονοµικά αποδοτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Ακόµη µελετά και υλοποιεί για λογαριασµό ιδιωτικών εταιρειών και βιοµηχανιών την άριστη διαχείριση των απορριµµάτων τους, την υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους καθώς και τη διαµόρφωση και συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου. Για το σκοπό αυτό διαθέτει άδειες για τη: διαχείριση στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος. διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ & το Υπουργείο Υγείας για όλη την Ελλάδα συλλογή και µεταφορά αποβλήτων που εµπίπτουν στο νόµο της εναλλακτικής διαχείρισης, ανακυκλώσιµων υλικών. (οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής, παλαιών ελαστικών, ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.) Η Alpha Green είναι οργανωµένη στα πρότυπα όλων των σύγχρονων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών και τεχνικών ειδικοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στο ανθρώπινο δυναµικό της. Οι άνθρωποι της εταιρείας διαθέτουν υψηλές ικανότητες, γνώση και εµπειρία που σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα συστήµατα οργάνωσης, εξασφαλίζουν στην Alpha Green τη διεθνή πιστοποίηση ποιότητας για τα ακόλουθα: DIN EN ISO 9001: Συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση και διάθεση αστικών και ογκωδών απορριµµάτων και υλικών προς ανακύκλωση. - Διαχείριση ( συλλογή, µεταφορά) επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. - Καθαρισµοί υπαίθριων, κοινόχρηστων και βιοµηχανικών χώρων - Εµπορία και τεχνική υποστήριξη κάδων και λοιπού εξοπλισµού περιβάλλοντος σύγχρονης πόλης ISO 14001:2004 Εγκατάσταση και εφαρµογή Συστήµατος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS Πιστοποιητικό συστήµατος Διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

3 Υπηρεσίες Η Αlpha Green είναι εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Δραστηριοποιείται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών για την ολοκληρωµένη διαχείριση αποβλήτων καθώς και στο εµπόριο εξοπλισµού για τη διαχείριση απορριµµάτων. Απευθύνεται τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και στον τοµέα της υγείας. Αναλυτικά οι Υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής: Μελέτες διαχείρισης αστικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων Περιβαλλοντικές µελέτες : προµελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελέτες διαχείρισης αστικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων Διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων Εσωτερικούς κανονισµούς διαχείρισης ΕΙΑ Μελέτες Κανονισµούς καθαριότητας ΟΤΑ Εφαρµογή και παρακολούθηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS) Μελέτες διαµόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου Σχεδιασµό προγραµµάτων ανακύκλωσης Μετρήσεις περιβαλλοντικού αποτυπώµατος Στοχοθέτηση και σχεδιασµό διαχείρισης περιβαλλοντικών δεικτών Διαχείριση στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Καθαρισµός & συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Συλλογή, µεταφορά και διάθεση προς αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών Συλλογή, µεταφορά και διάθεση αστικών και εξοµοιωµένων µε τα αστικά απορρίµµατα Συλλογή, µεταφορά και διάθεση κλαδεµάτων και ογκωδών αντικειµένων Μίσθωση containers συλλογής απορριµµάτων, ογκωδών αντικειµένων, αδρανών και ανακυκλώσιµων υλικών Συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες προς αποτέφρωση ή αποστείρωση Διαχείριση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών Καθαρισµός υπαίθριων κοινόχρηστων και βιοµηχανικών χώρων Καθαρισµός στεγασµένων χώρων Μηχανική σάρωση κοινόχρηστων και βιοµηχανικών χώρων

4 Εξοπλισµός Η Alpha Green διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισµό, στρατηγικές συνεργασίες και αποκλειστικές αντιπροσωπείες που παρέχουν δυνατότητες ανάληψης κάθε έργου στους τοµείς που προαναφέρθηκαν. Ο εξοπλισµός µας περιλαµβάνει : Aπορριµµατοφόρα οχήµατα φόρτωσης κάδων τύπου πρέσας Ειδικά οχήµατα µεταφοράς των containers Οχήµατα µεταφοράς µε υδραυλικό γερανό - αρπάγη Ειδικά αυτοκινούµενα σάρωθρα Open Top Containers 10 m 3 έως 35 m 3 για µεταφορά απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών Αυτόµατους οριζόντιους και κάθετους δεµατοποιητές Θρυµµατοποιητές Μηχανήµατα περιτύλιξης δεµατοποιηµένων απορριµµάτων Σταθερούς και κινητούς συµπιεστές διαφόρων χωρητικοτήτων για απορρίµµατα και άλλα ανακυκλώσιµα υλικά Κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης διαφόρων τύπων Containers συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών τύπου Καµπάνας Ειδικούς κάδους για νοσοκοµειακά απορρίµµατα Κάδους κοµποστοποίησης Υπόγειους κάδους και υπόγειους συµπιεστές απορριµµάτων Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Βιολογικούς καθαρισµούς) Ειδικά καροτσάκια οδοκαθαρισµού Καλαθάκια µικροαπορριµµάτων για εξωτερικούς χώρους και χώρους γραφείου

5 Αντιπροσωπίες Η Alpha Green προσπαθώντας να καλύψει όλο και περισσότερους τοµείς στη διαχείριση απορριµµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, συνεργάζεται µε µερικούς από τους σηµαντικότερους οµίλους στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών είναι: ESE INDUSTRIES OTTO (Γερµανία) Σύγχρονα συστήµατα κάδων ανακύκλωσης. Συστήµατα διαχείρισης βιοµηχανικών απορριµµάτων. Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης ειδικών αποβλήτων (νοσοκοµειακά κατάλοιπα πετρελαιοειδών µπαταρίες κ.α.) Υπόγεια και επίγεια συστήµατα κάδων συλλογής απορριµµάτων. ΑVERMANN (Γερµανία) Ειδικές κατασκευές διαχείρισης απορριµµάτων. Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων. Εξοπλισµός Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) Press Containers Τεµαχιστές ( Shredders ) Δεµατοποιητές Σταθερές πρέσσες

6 PTF (Γερµανία) Συστήµατα περιτύλιξης απορριµµάτων WPL (Μεγάλη Βρετανία) Βιολογικοί καθαρισµοί Λύσεις για κατοικίες, βιοµηχανίες, Δήµους και Κοινότητες GLASDON (Μεγάλη Βρετανία) Συστήµατα καθαρισµού και ανακύκλωσης Εξοπλισµός κοινόχρηστων χώρων (παιδικές χαρές, καλαθάκια διαφόρων τύπων κλπ.) LAB 23 (Ιταλία) Κάδοι συλλογής µπαταριών και µικρών ηλεκτρονικών συσκευών Καλαθάκια απορριµµάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

7 Οργανωτική Δοµή Στην καρδια της αναπτυξιακής µας προοπτικής βρίσκεται το ανθρώπινο δυναµικό της Alpha Green. Στελέχη µε υψηλές ικανότητες, αγάπη για το περιβάλλον και πάθος για πρόοδο, εργαζόµενοι µε µεράκι και χαµόγελο κάνουν καθηµερινά το όραµά µας πράξη για τους πελάτες µας και την κοινωνία. Διoικητικό Συµβούλιο Nοµική Υπηρεσία Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος Τµήµα Διαχείρισης Ποιότητας Οικονοµικές & Διοικητικές Υπηρεσίες Διεύθυνση Πωλήσεων & Marketing Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Λειτουργίας Έργων Λογιστήριο Διοικητική Υποστήριξη Επιστηµονικοί Συνεργάτες Υπεύθυνοι Έργων & Τεχνικό Προσωπικό

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2351/23.3.2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαχείριση στερεών αποβλήτων: προβλήματα, παρά την πρόοδο Σοβαρά προβλήματα, που σχετίζονται μεταξύ άλλων-

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ µας! ο κόσµος είναι αυτός AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 περιεχόµενα A. Μήνυµα Προέδρου 4 Β. Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 5 Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 6 Σηµείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα