Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Γεσζειεληαθά θαηλόκελα 1. Μεηάπησζε θαη θιόλεζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 2. Η θίλεζε ησλ πόισλ ηεο Γεο 3. Δθιείςεηο 4. ύγρξνλε πεξηζηξνθή ηεο ειήλεο 5. Παιίξξνηεο

3 1α. Μεηάπησζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο πεξίνδνο ρξόληα

4 19 έηε 1β. Η θιόλεζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο

5 2. Η θίλεζε ησλ πόισλ ηεο Γεο Μεηαηόπηζε ηνπ Β.Π.από ην 1962 κέρξη ην 1967 Δπεηδή ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα αδξαλείαο ηνπ ειιεηςνεηδνύο ηεο, απηόο δηαγξάθεη θώλν κέζα ζην πεξηζηξεθόκελν ειιεηςνεηδέο. Απνηέιεζκα ε πεξηνδηθή κεηαβνιή ηεο ζέζεο ησλ γήηλσλ πόισλ κε πεξίνδν 432 εκέξεο.

6 3. Δθιείςεηο

7 3. Δθιείςεηο Η γεσκεηξηθή εξκελεία ησλ εθιείςεσλ ηνπ Ηιίνπ. Σν κήθνο ηεο ζθηάο ηεο ειήλεο θπκαίλεηαη από έσο km, ελώ ε απόζηαζε Γεο - ειήλεο από έσο km. Έηζη, κόλν κηα πεξηνρή ηεο Γεο θαιύπηεηαη από ηνλ θώλν ηεο ζθηάο ηεο ειήλεο.

8

9 πρλόηεηα εθιείςεσλ 5+2Η ή 2+5Η Μέγηζηνο αξηζκόο εθιείςεσλ αλά έηνο: 7 4+3Η ή 4Η+3 Δπαλάιεςε ησλ εθιείςεσλ κε ηελ ίδηα ζεηξά: 6585,3 εκέξεο ή 18 ρξόληα 10 ή 11 εκέξεο 8 ώξεο θαη κεξηθά ιεπηά (άξνο) Σειεπηαία νιηθή έθιεηςε Ηιίνπ νξαηή από ηελ Διιάδα: 29 Μαξηίνπ 2006, νξαηή από ην Καζηειόξηδν Θα είλαη νξαηή ε έθιεηςε ηνπ Ηιίνπ ζην Καζηειόξηδν κεηά ηελ πεξίνδν κηαο άξνπ; Όρη

10 Οξαηέο ειηαθέο εθιείςεηο από ηελ Διιάδα 1936 νιηθή 1966 δαθηπιηνεηδήο 1976 δαθηπιηνεηδήο 2006 νιηθή 2030 δαθηπιηνεηδήο 2088 νιηθή

11 Μηα θαηαπιεθηηθή ζύκπησζε Θέζεηο, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο ησλ ηξηώλ ζσκάησλ όηαλ γίλεηαη έθιεηςε Φαηλόκελε δηάκεηξνο ειήλεο: (κέζε=31 05 ) Κάιπςε ειηαθνύ δίζθνπ: 90.2%-106% αηαπιεθηηθή ζύκπησζε απνζηάζεσλ θαη δηαζηάζεσλ!!! Η ειήλε είλαη 400 θνξέο κηθξόηεξε από ηνλ Ήιην θαη 400 θνξέο ην θνληά ζηε Γε από όηη είλαη ν Ήιηνο.

12 R ΗΛΙΟΤ Η R ΔΛΗΝΗ ειήλε Γ Γε Ήιηνο R ΔΛΗΝΗ /R ΗΛΙΟΤ =Γ/ΓΗ 1/400 Οη εθιείςεηο ζε άιινπο πιαλήηεο είλαη θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό!

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 4. Η ζύγρξνλε πεξηζηξνθή ηεο ειήλεο Λόγσ ηεο πνιύ κεγαιύηεξεο κάδαο ηεο Γεο ζε ζρέζε κε ηε ειήλε, ην απνηέιεζκα ηεο δύλακεο πνπ εμαζθεί ε Γε πάλσ ζηε ειήλε έρεη επηπηώζεηο πνπ ηζνδπλακνύλ κε ην 20πιάζην εθείλσλ ηεο ειήλεο επί ηεο Γεο. Δμίζσζε ηνπ ρξόλνπ πεξηθνξάο ηεο ειήλεο γύξσ από ηε Γε (αζηξηθόο κήλαο 27,32166 εκέξεο) κε ηνλ ρξόλν πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο (27,3217 εκέξεο) Δπηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο ειήλεο θαη εμαλαγθαζκό ηεο ζε ζύγρξνλε πεξηζηξνθή. Απνηέιεζκα: Η ειήλε ζηξέθεη πξνο ηε Γε πάληα ην ίδην εκηζθαίξην. Σν πίζσ κέξνο ηεο θσηνγξαθήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1959 από ηε δηαζηεκηθή βνιίδα Luna.

40 5. Παιίξξνηεο

41 5. Παιίξξνηεο Η παξαηήξεζε δείρλεη όηη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηόπνπο ηεο Γεο θάζε 6 ώξεο, πεξίπνπ ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο αλεβαίλνπλ (πιεκκπξίδα) θαη κεηά επί 6 ώξεο πάιη θαηεβαίλνπλ (άκπσηε). Πεξίνδνο = 12 h 4 θάζεηο ζε 24h 50min 30sec Η δηαθνξά από ην 24σξν ησλ 50 ιεπηώλ θαη 30 δεπη. παξαπέκπεη ζηε ειήλε δεδνκέλνπ όηη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δηαβάζεσλ ηεο ειήλεο πάλσ από ηνλ ίδην ηόπν κεζνιαβεί ην ίδην αθξηβώο ρξνληθό δηάζηεκα (Νεύησλ 1687)

42 Σν ζύζηεκα Γε - ειήλε ζήκεξα T ΓΗ

43 σ=13, ή 50 ι. θαη 30 δ. Μεηά 24 ώξεο Σ σ T ΓΗ

44 Πσο δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο; ε θάζε ζηνηρεηώδε κάδα m εμαζθείηαη ε ίδηα δύλακε F. Δπηηάρπλζε ηεο ζθαίξαο ρσξίο παξακόξθσζε

45 Πσο δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο; Αλ F 3 F2 F1 ην ζώκα ράλεη ην ζθαηξηθό ηνπ ζρήκα θαη γίλεηαη ειιεηςνεηδέο

46 Με ηη ηζνύηαη ε παιηξξντγόλνο δύλακε; ΓΗ ΔΛΗΝΗ R F m x K 2GM m F R 3 x

47 πιαλήηεο Όξην Roche R M F π κ δνξπθόξνο Β r m D D R 1 3 D 2.9R 18496km 0

48 Τπόζεζε Πσο εθδειώλεηαη ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε Αλ ε Γε απνηειείην κόλν από ην λεξό ησλ σθεαλώλ, ηόηε θαζώο απηή πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο, ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηε ειήλε, ζα δεκηνπξγείην έλα ηεξάζηην θύκα πνπ ζα θηλνύληαλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ην ςειόηεξν ζεκείν ηεο ζηάζκεο λα βξίζθεηαη πάληνηε θάησ από ηε ειήλε.

49

50 Παιηξξντθό ξεύκα Δθειθπζηηθέο Γπλάκεηο

51 Πξαγκαηηθόηεηα Η πδάηηλε επηθάλεηα δηαθόπηεηαη από ηηο επείξνπο θαη, επνκέλσο, ην ππνζεηηθό ξεύκα βξίζθεη εκπόδηα ζην δξόκν ηνπ θαη αλαγθάδεηαη λα ζηακαηήζεη ή λα θηλεζεί δηαθνξεηηθά, κε απνηέιεζκα ην θαηλόκελν λα εθδειώλεηαη από ηόπν ζε ηόπν κε πνηθίιν ηξόπν. ε απηό ζπκβάιιεη θαη ε κνξθνινγία ησλ αθηώλ θαζώο θαη ηνπ αλάγιπθνπ ησλ βπζώλ.

52 Καζώο ε Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο, δηαθνξεηηθνί ηόπνη έξρνληαη απέλαληη ζηε ειήλε θαη έρνπλ κέγηζην ύςνο παιίξξνηαο (πιεκκπξίδα) ελώ ηόπνη κε δηαθνξά ±90 κνίξεο έρνπλ ειάρηζην ύςνο παιίξξνηαο (άκπσηε). ην ζεκείν κε ηελ θόθθηλε θνπθίδα, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλεβνθαηεβαίλεη πεξίπνπ όπσο θαίλεηαη επάλσ αξηζηεξά.

53 Η ζπλεηζθνξά ηνπ Ήιηνπ ζην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο Η παιηξξντθή δύλακε έρεη ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ησλ ηξηώλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. Η δύλακε απηή είλαη κεγαιύηεξε ζηε θάζε ηεο Νέαο ειήλεο θαη εληζρύεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ειήλε βξίζθεηαη ζην πεξίγεην ηεο ηξνρηάο ηεο. ηηο θάζεηο ηεηξαγσληζκώλ είλαη κηθξόηεξε.

54 Η ζπλεηζθνξά ηνπ Ήιηνπ ζην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο Ο ιόγνο ησλ παιηξξντθώλ επηδξάζεσλ ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο επί ηεο Γεο είλαη F F 2.2 πκπέξαζκα: Οη παιίξξνηεο νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζηε ειήλε. Μέγηζηε ζπλεηζθνξά ηνπ Ήιηνπ πεξίπνπ 30%.

55 Δθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Γεο Ύςνο: πςειόηεξε πιεκκπξίδα - ρακειόηεξε άκπσηε Αθηέο Μεζνγείνπ: 25εθ. ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο 45 εθ. Αθηέο Β. Αθξηθήο: 1 κ (: παιηξξντθό ξεύκα από ην Γηβξαιηάξ) Αθηέο Μάγρεο: 15 κ Όξκνο Fundy Καλαδά: 17 κ

56 Όξκνο Fundy (Καλαδάο)

57 Καιακάηα Ινπιίνπ 2013 (7 εκέξεο) Καηαγξαθόκελν ζήκα Μέζε ηηκή γηα ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία Π.Ν.

58 Πεηξαηάο Ινπιίνπ 2013 (7 εκέξεο) Καηαγξαθόκελν ζήκα Μέζε ηηκή γηα ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία Π.Ν.

59 Παιηξξντθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο «Γε ειήλε» Πεξηζηξνθηθή θίλεζε Γεο: Από ηε Γύζε πξνο ηελ Αλαηνιή Κίλεζε παιηξξντθώλ θπκάησλ: Από Αλαηνιή πξνο Γύζε Απνηειέζκαηα: Απνκάθξπλζε ηεο ειήλεο από ηελ Γε Ρπζκόο απνκάθξπλζεο 0,2 cm/κήλα Δπηβξάδπλζε ηεο ηδηνπεξηζηξνθήο (άξα θαη ηεο γσληαθήο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο σ) ηεο Γεο Διάηησζε πεξηόδνπ πεξηθνξάο ειήλεο γύξσ από ηε Γε Η δηαδηθαζία απηή ζα ζπλερηζηεί γηα 1 δηζ. ρξόληα (έσο όηνπ ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γε ειήλε λα γίλεη ειάρηζηε) Σόηε ε απόζηαζε Γεο ειήλεο ζα είλαη 1.5 θνξέο πεξίπνπ ε ησξηλή θαη ν ρξόλνο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο πεξί ηνλ άμνλά ηεο πεξίπνπ 50 εκέξεο

60 Τδάηηλα θύκαηα α πδάηηλα θύκαηα είλαη έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη πεξίπινθν θπκαηηθό θαηλόκελν, ν νπνίν, εδώ θαη έλαλ θαη πιένλ αηώλα, απνηειεί πεγή κεγάινπ αξηζκνύ (θαη κεγάιεο νηθηιίαο) θπκαηηθώλ εμηζώζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ θαηά πξνζέγγηζε δηάθνξεο επί έξνπο όςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Μηα πιήξεο παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, αθόκε θαη ρσξίο δηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεζόδνπο ιύζεσο ησλ εμηζώζεσλ, ζα απαηηνύζε κηα... νιύηνκε κνλνγξαθία(!).

61 Τδάηηλα θύκαηα Γηα παξάδεηγκα: γξακκηθή εμίζσζε ξερνύ λεξνύ όπνπ y(x,t) είλαη ε αλύςσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ ζε θάπνην ζεκείν x ηε ρξνληθή ζηηγκή t θαη h(x) ην ηνπηθό βάζνο. Γελ παξνπζηάδεη δηαζπνξά, δειαδή πξόθεηηαη γηα κηα θπκαηνκνξθή δηαδίδεηαη αλαιινίσηε κε ηαρύηεηα (gh) 0.5 Δθαξκόδεηαη ζε ζρεηηθά ζηελέο δηώξπγεο θαη πνξζκνύο.

62 Σν θαηλόκελν ηνπ πνξζκνύ ηνπ Δπξίπνπ

63 Σν θαηλόκελν ηνπ πνξζκνύ ηνπ Δπξίπνπ Πνξζκόο ηνπ Δπξίπνπ: πιάηνο = 39m, κήθνο = 40m, βάζνο=8,5m, θ=38 27 Ν, ι=24 00 E Φαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη: πλερήο θίλεζε ησλ λεξώλ κε ζρεηηθά πεξηνδηθή αιιαγή θνξάο ηεο ξνήο ηνπο. Έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ: Σν θαηλόκελν παξνπζηάδεηαη έληνλν θαηά ηηο ζπδπγίεο (άζξνηζκα δπλάκεσλ ειήλεο θαη Ηιίνπ) ελώ θαηά ηνπο ηεηξαγσληζκνύο (γσλία ειήλε - Γε - Ήιηνο = 90 κνίξεο ) είλαη επηόηεξν. Σαρύηεηα: 5-6 mil/h. Πνιιέο θνξέο 9 mil/h.

64 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ α) θαλνληθό ξεύκα: Παξαηεξείηαη εκέξεο ην κήλα εκέξεο θαηαλέκνληαη γύξσ από ηε θάζε Νέαο ειήλεο θαη άιιεο ηόζεο γύξσ από ηε θάζε ηεο Παλζειήλνπ. Πεξίπνπ 6 ώξεο από Ν ==> Β θαη πεξίπνπ 6 ώξεο από Β==> Ν

65 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ α) θαλνληθό ξεύκα: Αθξηβέζηεξα Μέζε δηάξθεηα Β. ξεύκαηνο Β==>Ν: 6 h θαη 19,1 min θάησ όξην 6 h 5 min, πάλσ όξην 6 h 35 min, ζπάληα 7 h Μέζε δηάξθεηα Ν. ξεύκαηνο Ν==>Β: 5 h θαη 52 min θάησ όξην 5 h 30 min, πάλσ όξην 6 h 15 min Μέζε δηαθνξά: 27,1 min 4 ελαιιαγέο θάζεσλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 24 h θαη 22,1 min

66 Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ β) αθαλόληζην ξεύκα: Γηαξθεί πεξίπνπ 6 εκέξεο γύξσ από ην πξώην θαη ηειεπηαίν ηέηαξην ησλ θάζεσλ ηεο ζειήλεο. Υαξαθηεξηζηηθό: πρλή ελαιιαγή θαηεύζπλζεο πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη ζε 14 ην 24σξν. Οη ηδηνκνξθίεο ηνπ αθαλόληζηνπ ξεύκαηνο νθείινληαη ζην ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ησλ παιηξξνηώλ θαη ζηελ επίδξαζε ησλ θπκαηαλαπιάζεσλ (: ηαιαληώζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ιίκλεο ή ζηηο θιεηζηέο ζάιαζζεο ηα λεξά ησλ νπνίσλ αλαβαίλνπλ πόηε πξνο ηε κηα θαη πόηε πξνο ηελ άιιε πιεπξά).

67 Γεληθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ Γηαθνξά ζηάζκεο εθ. 1 ώξα θαη 1/4 ελσξίηεξα

68 Γεληθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ

69 Ιδηόηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ

70 λεμάξηεηε θύκαλζε ησλ δύν ιηκέλσλ. Μνλαδηθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ην θαλνληθό ξεύκα ηνπ Δπξίπνπ νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζηάζκεο ησλ δύν ιηκέλσλ ηεο Υαιθίδαο, δηαθνξά πνπ νθείιεηαη ζηελ αλεμάξηεηε θύκαλζε απηώλ (Β. ιηκέλαο: ειάρηζηε 75 εθ., κέγηζηε 120 εθ. κέζε 86 εθ. Ν. ιηκέλαο: ειάρηζηε 25 εθ. κέγηζηε 40 εθ. κέζε 30 εθ.). Λόγσ ηξηβήο θαη θπξίσο ιόγσ ηεο ζηελόηεηαο ηνπ πνξζκνύ, δελ είλαη δπλαηή ε εληαία θύκαλζε ζε νιόθιεξν ηνλ Δπβντθό θόιπν. Απηό απνδεηθλύεηαη θαη ζεσξεηηθά.

71 Μεγάιε δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμύ ησλ δύν ιηκέλσλ θαηά ηηο ζπδπγίεο Η κεγάιε απηή δηαθνξά ζηάζκεο ησλ δύν ιηκέλσλ, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ζπδπγίεο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν, όπσο απνδεηθλύεηαη θαη ζεσξεηηθά, ζηε δηαθνξά ησλ πνζώλ ηνπ λεξνύ πνπ θζάλνπλ ζηνπο δύν ιηκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πιεκκπξίδαο θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ζηελ ηνπνγξαθηθή ηνπο δνκή. Μεηεσξνινγηθά θαηλόκελα θαη άιινπ είδνπο ηαιαληώζεηο ζπκβάιινπλ ηπραία ζε απηή ηε δηαθνξά.

72 Μηθξή δηαθνξά ζηάζκεο κεηαμύ ησλ δύν ιηκέλσλ θαηά ηνπο ηεηξαγσληζκνύο Οη ζπλερείο ελαιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεηξαγσληζκώλ (αθαλόληζην ξεύκα) νθείινληαη ζηε κηθξή δηαθνξά ζηάζκεο (10 έσο 20 εθ. πεξίπνπ) κεηαμύ ησλ δύν ιηκέλσλ. Η κηθξή απηή δηαθνξά επηηξέπεη ζπλερείο ηαιαληώζεηο πνπ ππεξηζρύνπλ ησλ ηαιαληώζεσλ ηεο θαλνληθήο παιίξξνηαο.

73 Καλνληθό ξεύκα Η θνξά ηνπ θαλνληθνύ ξεύκαηνο αιιάδεη ζην κέζνλ ηεο πιεκκπξίδαο πξνο Βνξξά θαη ζην κέζνλ ηεο ακπώηηδαο πξνο Νόην

74 Καλνληθό ξεύκα Αξρή κέηξεζεο ρξόλνπ ηε ζηηγκή ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο ηνπ λνηίνπ ξεύκαηνο. Ρερία Β. ιηκέλα. Σν ρξνλόκεηξν ζην 0. 0 h -3h Ν Β ειάηησζε ηαρύηεηαο, κέζνλ πιεκκπξίδαο κεδεληζκόο ηεο ηαρύηεηαο γηα 2 ι. (ζηαζηκόηεηα), αιιαγή θνξάο 3 h 6 h Β Ν αύμεζε ηαρύηεηαο, 6 h κέγηζηε ηαρύηεηα, κέγηζηε δηαθνξά ζηάζκεο (ύςνο) 6 h 9 h Β Ν ειάηησζε ηαρύηεηαο, κέζνλ ακπώηηδαο

75 Καλνληθό ξεύκα κεδεληζκόο ηεο ηαρύηεηαο γηα 2 ι. (ζηαζηκόηεηα), αιιαγή θνξάο 9h 12h N B κέγηζηε ηαρύηεηα, κέγηζηε δηαθνξά ζηάζκεο (ύςνο) 12h 15h Ν Β ειάηησζε ηαρύηεηαο, κέζνλ πιεκκπξίδαο κεδεληζκόο ηεο ηαρύηεηαο γηα 2 ι. (ζηαζηκόηεηα), αιιαγή θνξάο

76 Παξάγσγνο παιίξξνηα Η παιίξξνηα πνπ πξνθαιεί ην θαηλόκελν πξνέξρεηαη από ηελ παιίξξνηα ηεο Α. ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ (παξάγσγνο παιίξξνηα), ε νπνία ηαιαληώλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ Γ. θαη όρη από ηελ ηνπηθή παιίξξνηα ηνπ Αηγαίνπ όπσο εζθαικέλα ππνζηήξημαλ θάπνηνη εξεπλεηέο.

77 Παξάγσγνο παιίξξνηα Αλ ε παιίξξνηα ηνπ Δπξίπνπ νθεηιόηαλ ζηελ παιίξξνηα ηνπ Αηγαίνπ ηόηε ν ρξόλνο άθημεο (απνθαηάζηαζεο) ησλ δύν ξεύκαησλ ζηνπο δύν ιηκέλεο, όπσο πξνθύπηεη από ηνπο παξαθάησ ππνινγηζκνύο, ζα ήηαλ ζρεδόλ ν ίδηνο (1h 5 ή 6 min θαη όρη κε δηαθνξά 1 h 15 min)

78 Γηάξθεηα ακπώηηδαο κηθξόηεξε από εθείλε ηεο πιεκκπξίδαο ηηο αθηέο ε δηάξθεηα ηεο ακπώηηδαο είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε ηεο πιεκκπξίδαο (βάζνο ξερίαο > ύςνο πιήκεο). ηνλ Δύξηπν ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σν θαηλόκελν εμεγείηαη θαη ζεσξεηηθά.

79 Η δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ ίδηνπ αλέκνπ ζην ύςνο, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ξεύκαηνο Παξαηεξείηαη, όηη ζηελ πεξίπησζε ηζρπξνύ Ν. αλέκνπ (πεξί ηηο ζπδπγίεο) θαηά ηελ πξώηε εκέξα ην Ν ξεύκα αξρίδεη λσξίηεξα ηνπ θαλνληθνύ θαη ξέεη κε επί 7-7,5 ώξεο κε κεγάιε ηαρύηεηα (8-8,5 κίιηα/ώξα).

80 Η δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ ίδηνπ αλέκνπ ζην ύςνο, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ξεύκαηνο Σε δεύηεξε εκέξα αιιά θαη ηηο επόκελεο εκέξεο, ελώ εμαθνινπζνύκε λα έρνπκε ηζρπξνύο Ν αλέκνπο, ην Β ξεύκα ξέεη επίζεο κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη κε ςειή ζηάζκε αληίζεηα πξνο ηνλ άλεκν.

81 Η δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ ίδηνπ αλέκνπ ζην ύςνο, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ξεύκαηνο Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζην όηη ηα λεξά ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Αηγαίνπ σζνύκελα από ηνπο Ν αλέκνπο πξνο Β ζπζζσξεύνληαη αλαγθαζηηθά ζηηο αθηέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κε έρνληαο ειεύζεξε δηέμνδν πξνο ηα Α., εμ αηηίαο ηεο ζηελόηεηαο ησλ Γαξδαλειιίσλ, ξένπλ θαη αλάγθε πξνο Γ. θαη εηζεξρόκελα ζηνλ Β. Δπβντθό θζάλνπλ ζηνλ πνξζκό ηνπ Δπξίπνπ κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη κεγάιν ύςνο κε δηεύζπλζε αληίζεηε ηνπ πλένληνο αλέκνπ.

82 Η δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ ίδηνπ αλέκνπ ζην ύςνο, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ξεύκαηνο Αληηζέησο, νη ηζρπξνί Β. άλεκνη δελ επηδξνύλ αλάινγα. Σα λεξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Β. αλέκσλ είλαη εθαηέξσζελ ηνπ πνξζκνύ πνιύ ρακειά. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ππό ηελ επίδξαζε ησλ Β. ζπειιώλ ζην Αηγαίν ηα λεξά σζνύληαη πξνο Ν. θαη επνκέλσο ε ζηάζκε απηώλ ζηνλ πνξζκό θαηέξρεηαη αηζζεηά (κέρξη θαη θαηά ην ήκηζπ).

83 Δπίδξαζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Δθηόο από ηνλ άλεκν ζηελ παιίξξνηα επηδξνύλ θαη νη κεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Ιζρύεη: Πηώζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαηά a mmhg αλύςσζε ζηάζκεο ζάιαζζαο θαηά a x 13,6 mm (αθνύ εηδηθό βάξνο πδξαξγύξνπ = 13,6 θαη ηνπ ύδαηνο =1)

84 Δπίδξαζε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Πηώζε πίεζεο θαηά 500 Pa (δηαθνξά βαξνκεηξηθνύ πςεινύ θαη ρακεινύ) πηώζε πίεζεο θαηά 3,75 mmhg αλύςσζε ζηάζκεο ζάιαζζαο θαηά 3,75x13,6= 51 mm = 5,1 cm ηνλ Δύξηπν δηαθνξά κεηαμύ πςεινύ θαη ρακεινύ βαξνκεηξηθνύ ηζνδπλακεί κε κηα αύμεζε ζηάζκεο θαηά πεξίπνπ 5 εθ. ζηνλ Β. ή Ν. ιηκέλα άξα θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηαρύηεηαο ξεύκαηνο

85 Η πνιιαπιή θύκαλζε ηνπ Ν. θαη Β. ιηκέλα Δθηόο από ηε ζειεληαθή παιίξξνηα νη δύν ιηκέλεο ηεο Υαιθίδαο παξνπζηάδνπλ θαη θαηά ηηο ζπδπγίεο θαη θαηά ηνπο ηεηξαγσληζκνύο θαη άιιεο θπκάλζεηο κε πνηθίια ύςε θαη πνηθίιεο πεξηόδνπο. Σα αίηηα ησλ θπκάλζεσλ απηώλ είλαη πνιιά θαη δηάθνξα, άιια ηπραία θαη άιια ζπζηεκαηηθά, άιια κεηεσξνινγηθά θαη κεραληθά, αιιά εληόο ηνπ Δπβντθνύ θαη άιια εθηόο.

86 Η πνιιαπιή θύκαλζε ηνπ Ν. θαη Β. ιηκέλα ηα παξάδεηγκα, ζην Ν. ιηκέλα εκθαλίδνληαη θπκάλζεηο κε εύξνο 3 θ. θαη πεξίνδν πεξίπνπ 30 ι. Οη θπκάλζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ ηζξνή ηνπ Β. ξεύκαηνο θαη εμαθαλίδνληαη πεξί ηνπο ηεηξαγσληζκνύο. παξαπάλσ πεξίνδνο ππνινγίδεηαη θαη ζεσξεηηθά (ζεσξεηηθή ηηκή εξίπνπ 33 ι.)

87 Η πνιιαπιή θύκαλζε ηνπ Ν. θαη Β. ιηκέλα Ν. ιηκέλαο

88 Η πνιιαπιή θύκαλζε ηνπ Ν. θαη Β. ιηκέλα Ν. ιηκέλαο

89 Η πνιιαπιή θύκαλζε ηνπ Ν. θαη Β. ιηκέλα Β. ιηκέλαο

90 Ήιηνο Νέα ειήλε Σειεπηαίν Σέηαξην: 2ε πεξίνδνο «αθαηαζηαζίαο» Παλζέιελνο Πξώην ηέηαξην: 1ε πεξίνδνο «αθαηαζηαζίαο»

91

92 Γηαηί Δύξηπνο; επ+ ξηπίδσ, ξηπή = νξκεηηθή θνξά δηεζλώο: euripus Ρηπίδην: Βεληάιηα. Αληηθείκελν πνπ πξνθαιεί ξεύκα

93 Πνηνη κειέηεζαλ ην θαηλόκελν Σελ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ δηέγλσζαλ Αξηζηνηέιεο ( π.υ.): «δεύξν θαθείζε ησλ πνξζκώλ ηαιαληεύεζζαη ηελ ζάιαηηαλ πνιιάθηο» Δξαηνζζέλεο ( π.υ.): «όηη ε εθ εθαηέξα ζάιαηηα άιιελ θαη άιιελ επηθάλεηαλ έρεη» (ηξάβσλ)

94 Πνηνη κειέηεζαλ ην θαηλόκελν Σίηνο ν Λίβηνο Πιίληνο Μάλζει Αλδξέαο Μηανύιεο Λύζε: θαζεγεηήο Γ. Αηγηλήηεο

95 Πνηνη κειέηεζαλ ην θαηλόκελν θαζεγεηήο Γ. Αηγηλήηεο

96 Ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα