ΜΑΘΗΜΑ 1. ευτέρα κλίση: ἀρσενικὰ ὀνόµατα εἰς -ος. Ἑνικὸς Πληθυντικὸς Ἑνικὸς Πληθυντικὸς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 1. ευτέρα κλίση: ἀρσενικὰ ὀνόµατα εἰς -ος. Ἑνικὸς Πληθυντικὸς Ἑνικὸς Πληθυντικὸς"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ἡ ἑλληνικὴ ἔχει τρεῖς κλίσεις ὀνοµάτων. Ἀρχίζουµε ἀπὸ τὴ δευτέρα κλίση, ἐπειδὴ εἶναι ἡ εὐκολώτερη. Περιλαµβάνει ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ ὀνόµατα εἰς -ος καὶ οὐδέτερα εἰς -ον. Ὀνοµαστικὴ Γενικὴ οτικὴ Αἰτιατικὴ Κλητικὴ ευτέρα κλίση: ἀρσενικὰ ὀνόµατα εἰς -ος. Ἑνικὸς Πληθυντικὸς Ἑνικὸς Πληθυντικὸς ὁ ἄνθρωπ-ος οἱ ἄνθρωπ-οι ὁ θυµ-ὸς οἱ θυµ-οὶ τοῦ ἀνθρώπ-ου ἀνθρώπ-ων τοῦ θυµ-οῦ θυµ-ῶν τῷ ἀνθρώπ-ῳ τοῖς ἀνθρώπ-οις τῷ θυµ-ῷ τοῖς θυµ-οῖς τὸν ἄνθρωπ-ον τοὺς ἀνθρώπ-ους τὸν θυµ-ὸν τοὺς θυµ-οὺς ἄνθρωπ-ε ἄνθρωπ-οι θυµ-ὲ θυµ-οὶ Ἡ γενικὴ καὶ δοτική, ὅταν τονίζωνται στὴ λήγουσα, περισπῶνται (τοῦ θυµοῦ, θυµῶν, τῷ θυµῶ, τοῖς θυµοῖς). Κλίνατε τὰ ὀνόµατα: «ὁ φίλος», «ὁ κίνδυνος», «ὁ πιστὸς» καὶ «ὁ ἀγαθὸς θεὸς» (τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ κ.λ.π). Ἐνεστὼς ὁριστικής βαρυτόνων ῥηµάτων πιστεύ-ω πιστεύ-οµεν πιστεύ-εις πιστεύ-ετε πιστεύ-ει πιστεύ-ουσι(ν) Τὰ ῥήµατα ποὺ δὲν τονίζονται στὴ λήγουσα (π.χ. λέγω) ὀνοµάζονται βαρύτονα, ἐνῷ ἐκεῖνα ποὺ τονίζονται στὴ λήγουσα (π.χ. καλῶ) λέγονται περισπώµενα ἢ συνῃρηµένα. Τὸ τελικὸ ν τοῦ γ πληθ. εἶναι εὐφωνικὸ καὶ συνήθως τίθεται, ὅταν ἀκολουθῇ φωνῆεν, γιὰ νὰ µὴ δηµιουργεῖται χασµῳδία ἀπὸ τὰ συνεχόµενα φωνήεντα, π.χ. ἀγαθὸν ἔχουσι θυµὸν θυµὸν ἔχουσιν ἀγαθὸν Ἡ ὁριστικὴ ἔγκλιση δηλώνει κάτι τὸ πραγµατικό ἢ τοὐλάχιστον 1 κάτι ποὺ ὁ ὁµιλῶν ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι πραγµατικό. Νὰ κλίνετε τὰ ῥήµατα γιγνώσκω καὶ µετέχω. Ἐρώτηση: γιατί τὸ «γιγνώσκω» καὶ τὸ «µετέχω» παίρνουν ὀξεῖα; Ἡ χρήση τῆς δοτικῆς. Ἡ δοτική, ἀνάλογα µὲ συµφραζόµενα, ἀντιστοιχεῖ συνήθως σὲ νεοελληνικὸ ἐµπρόθετο προσδιορισµὸ µὲ µία ἀπὸ τὶς προθέσεις σὲ (εἰς), µὲ, γιά: 1 Τὸ υ στὴ λέξη τοὐλάχιστον δὲν ἔχει ψιλή, ἀλλὰ κορωνίδα ( ). Ἡ κορωνὶς εἶναι σηµάδι ὅτι ἔχουν συγχωνευθῆ δύο λέξεις σὲ µία, τὸ + ἐλάχιστον = τοὐλάχιστον. Τὸ τελικὸ φωνῆεν τῆς πρώτης λέξεως συναιρεῖται µὲ τὸ ἀρχικὸ φωνῆεν τῆς ἑποµένης τὸ φαινόµενο αὐτὸ ὀνοµάζεται κρᾶσις (κράση, µείξη): τἆλλα (= τὰ ἄλλα), τοὔνοµα (= τὸ ὄνοµα), τοὔµπαλιν (= τὸ ἔµπαλιν, πάλι ξανά ἢ ἀντιστρόφως), τἀνάπαλιν (τὸ ἀνάπαλιν, πάλι ξανά ἢ ἀντιστρόφως), ταὐτὰ (τὰ αὐτά, δηλ. τὰ ἴδια). Τὸ ῥῆµα ταὐτίζω (θεωρῶ ταὐτό, δηλ. τὸ ἴδιο), τὸ ἐπίθετο ταὐτόσιµος κανονικὰ θέλουν κορωνίδα. Ὄταν ἡ πρώτη λέξη ἔχει δασεῖα, δὲν τίθεται καρωνίς, ἀλλὰ ἀντ αὐτῆς ἡ δασεῖα: ἁνὴρ (= ὁ ἀνήρ). Ἡ κράση εἶχε σκοπὸ νὰ ἀποφύγῃ τὴν χασµῳδία ποὺ δηµιουργεῖται, ὅταν ἡ πρώτη λέξη τελειώνει σὲ φωνῆεν καὶ ἡ δεύτερη ἀρχίζει ἐπίσης ἀπὸ φωνῆεν.

2 τῷ πλούτῳ = στὸν πλοῦτο ἢ µὲ τὸν πλοῦτο ἢ γιὰ τὸν πλοῦτο (ἢ χάριν τοῦ πλούτου). Πιστεύω τῷ φίλῳ = πιστεύω στὸν φίλο (δηλ. ἐµπιστεύοµαι τὴν φιλία). Συγκινδυνεύω τοῖς φίλοις = συγκινδυνεύω µὲ (ἢ µαζὶ µὲ) τοὺς φίλους µου (µοιράζοµαι µαζί τους τοὺς κινδύνους). Τοῖς ἀγρῶν καρποῖς τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι = λατρεύουν τοὺς θεοὺς γιὰ τοὺς καρποὺς τῆς γῆς (γιὰ νὰ ἔχουν καρποφορία). Ἐκτὸς αὐ ὑπάρχουν προθέσεις, ῥήµατα καὶ ἐπίθετα, ποὺ συντάσσονται εἰδικὰ µὲ δοτική, δηλ. δέχονται ὡς συµπλήρωµα τῆς ἐννοίας τους δοτική. Ὑποκείµενο - ἀντικείµενο. Ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους οὐ λείπει. Ὁ θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους. Τὸ πρόσωπο ἢ τὸ πρᾶγµα, ποὺ πραγµατοποιεῖ αὐτὸ ποὺ λέει τὸ ῥῆµα, ὀνοµάζεται ὑποκείµενο (τοῦ ῥήµατος). Τὸ ὑποκείµενο ἀπαντᾷ στὴν ἐρώτηση ποιός; Ποιός δὲν ἐγκαταλείπει; ὁ θεὸς (ὑποκείµενο). Τὸ ἀντικείµενο ἀπαντᾷ στὴν ἐρώτηση τί; ἢ ποιόν; Τί ἢ ποιόν δὲν ἐγκαταλείπει ὁ θεός; τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους (ἀντικείµενο). Τὸ ὑποκείµενο εἶναι πάντοτε σὲ πτώση ὀνοµαστική. Τὸ ἀντικείµενο εἶναι βασικὰ σὲ πτώση αἰτιατική. Ἐν τούτοις πολλὰ ῥήµατα θέλουν ἀντικείµενο (ἢ, ἀν ὄχι ἀκριβῶς ἀντικείµενο, συµπλήρωµα τῆς ἐννοίας τους) σὲ πτώση γενικὴ ἢ δοτική. Πιστεύω τῷ φίλῳ = ἔχω ἐµπιστοσύνη στὸν φίλο. Μὲ τὴν ἐρώτηση ποιόν ἢ τί ἐµπιστεύοµαι; βρίσκουµε τὸ ἀντικείµενο τοῦ πιστεύω ἀπάντηση: τὸν φίλο. Στὴν ἀρχαία γλῶσσα ὅµως τὸ ἔχω ἐµπιστοσύνη ἢ πιστεύω σὲ κάποιον ἐκφράζεται µε δοτική. 2 Σ αυτὴν τὴν περίπτωση λέµε ὅτι τὸ ῥῆµα πιστεύω «συντάσσεται» µὲ δοτική, δηλ. παίρνει ἀντικείµενο σὲ πτώση δοτική. Οἱ ἄπιστοι φίλοι οὐ µετέχουσι τοῦ κινδύνου = οἱ ἄπιστοι φίλοι δὲν συµµετέχουν στὸν κίνδυνο (τοῦ ὑποτιθέµενου φίλου τους). Ἐδῶ τὸ ῥῆµα µετέχω συντάσσεται µὲ γενική, δηλ. τὸ ἀντικείµενό του εἶναι ἡ γενικὴ τοῦ κινδύνου. Στὰ λεξιλόγια, ἐὰν τὸ ῥῆµα συντάσσεται µὲ αἰτιατική, δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ἀναφέρουµε, διότι ἐννοεῖται. Ἀντίθετα, ὅταν ἕνα ῥῆµα συντάσσεται µὲ δοτικὴ ἢ µὲ γενική, τὸ ἀναγράφουµε. Ἂν συντάσσεται µὲ γενική, σηµειώνουµε «τινός» ἂν συντάσσεται µὲ δοτική, σηµειώνουµε «τινὶ» (δοτ. τοῦ τίς), π.χ. µετέχω τινός (µετέχω σὲ κάτι), συγκινδυνεύω τινὶ (συγκινδυνεύω µαζὶ µὲ κάποιον). Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις. Ο φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύοµεν. Εἰ κινδυνεύετε, φίλοι, τοὺς ἀνθρώπων τρόπους 3 γιγνώσκετε οἱ µὲν γὰρ ἄπιστοι φίλοι οὐ µετέχουσι τοῦ κινδύνου, οἱ δὲ πιστοὶ συγκινδυνεύουσι τοῖς φίλοις. Πιστοῖς φίλοις µᾶλλον ἢ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ πιστεύοµεν. Οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι καὶ ἐν κινδύνοις ἀεὶ ἀγαθὸν ἔχουσι θυµόν τῷ γὰρ θεῷ πιστεύουσιν. Ω φίλε, ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους οὐ λείπει. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ πλούτῳ µᾶλλον ἢ τῷ θεῷ πιστεύουσι. πιστεύω τινὶ = ἔχω ἐµπιστοσύνη σὲ κάποιον ἢ σὲ κάτι. 2 Ἀπὸ τὴν ἑλληνιστική ἐποχή ὅµως καὶ ἑξῆς τὸ ῥῆµα πιστεύω ἀρχίζει νὰ χάνῃ τὴν ἀρχική του σύνταξη µὲ δοτική έτσι έχουµε π.χ. «πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν» (µε εµπρόθετο προσδιορισµό, όπως στα νέα ελληνικά). 3 Ἀντὶ νὰ γράψουµε τὶς λέξεις µὲ τὴ φυσική τους σειρά «τοὺς τρόπους ἀνθρώπων», εἶναι πιὸ «καλλιτεχνικὸ» νὰ βάλουµε τὰ δύο ἄρθρα µαζί. Αὐτὸ εἶναι σχεδὸν ὁ κανόνας στὴν κλασσικὴ γλῶσσα.

3 ἐν + δοτική = εἰς, µέσα, ἐντός. Συντάσσεται µὲ δοτικὴ (ἐν κινδύνοις = στοὺς κινδύνους, µέσα στοὺς κινδύνους). γιγνώσκω = γνωρίζω στὴν Καινὴ ιαθήκη: γινώσκω (χωρὶς µεσαῖο γ). ὁ πόνος = 1) κόπος, µόχθος, βαριὰ ἐργασία, ἀλλὰ καὶ ψυχικὸς πόνος ἢ στρές 2) σωµατικὸς πόνος. Ὁ πόνος προέρχεται ἀπὸ τὸ πένοµαι = εἶµαι φτωχός, καὶ ἐπειδὴ οἱ φτωχοὶ ἄνθρωποι τοῦ µόχθου, ὅπως π.χ. οἱ δοῦλοι τῆς ἐποχῆς, ἐνίοτε καταφεύγουν σὲ «κατεργαριές», ἡ λέξη «πονηρὸς» ἔφθασε νὰ ἔχῃ κακὴ σηµασία. οὐ = δέν, ὄχι πρὸ φωνήεντος οὐκ (οὐκ ἔχω) πρὸ δασείας οὐχ (οὐχ οὕτως = ὄχι ἔτσι). λείπω = ἐκγαταλείπω. ἀεὶ = πάντοτε. εἰ = ἐάν. ὁ τρόπος = ἐδῶ: χαρακτῆρας, τρόπος συµπεριφορᾶς. µετέχω τινός = συµµετέχω, παίρνω µέρος σὲ κάτι. Συντάσσεται πάντοτε µὲ γενική. συγκινδυνεύω τινί = συγκινδυνεύω (µαζὶ) µὲ κάποιον. Ῥήµατα µὲ τὴν πρόθεση «σὺν» συντάσσονται µὲ δοτική, γιατὶ καὶ ἡ ἴδια ἡ πρόθεση «σὺν» συντάσσεται µὲ δοτικὴ («σὺν τοῖς ἄλλοις», «σὺν Θεῷ»). µᾶλλον = περισσότερο µᾶλλον ἢ = περισσότερο παρά, περισσότερο ἀπὸ ὅτι. ὁ ἄργυρος = τὸ ἀσήµι. ὁ ἀγαθός, ἡ ἀγαθὴ, τὸ ἀγαθὸν = καλός. ὁ θυµὸς = η διάθεση, τὸ πῶς αἰσθάνεται κανείς καὶ θυµὸς (µὲ τὴν σηµερινὴ ἔννοια). γὰρ = διότι, ἐπειδή, ὡς γνωστόν, καθότι, καθόσον (µάλιστα). Τὸ «γὰρ» εἰσάγει κυρία πρόταση καὶ δὲν τίθεται ποτέ ὡς πρώτη λέξη στὴν πρόταση.

4 ΜΑΘΗΜΑ 2 Ἐνεστὼς ὁριστικής τοῦ εἰµὶ εἰµὶ = εἶµαι ἐσµὲν = εἴµαστε εἶ = εἶσαι ἐστὲ = εἴσαστε ἐστὶ(ν) = εἶναι εἰσὶ(ν) = εἶναι Τὸ ρῆµα «εἰµὶ» σηµαίνει ἄλλοτε «εἶµαι» καὶ ἄλλοτε «ὑπάρχω». Τὸ γ εν. «ἐστί», ὅταν σηµαίνῃ «ὑπάρχει» ἢ «εἶναι δυνατόν», καθὼς καὶ στὶς φράσεις «ἀλλ ἔστι», «οὐκ ἔστι», «τοῦτ ἔστι», τονίζεται ἔστι(ν). Τὸν ἴδιο τονισµὸ ἔχει καὶ ὅταν εἶναι πρώτη λέξη στὴν πρόταση, π.χ. ἔστι δίκης ὀφθαλµός, ὃς τὰ πάνθ ὁρᾷ = ὑπάρχει ὀφθαλµὸς δικαιοσύνης, ποὺ βλέπει τὰ πάντα. Τὸ ἀπαρέµφατο ἐνεστῶτος εἶναι ἄκλιτος ῥηµατικὸς τύπος µὲ κατάληξη -ειν, π.χ. πιστεύειν, γιγνώσκειν, λείπειν, κινδυνεύειν, ἔχειν. Ὡς ῥηµατικός τύπος τὸ ἀπαρέµφατο δὲν «παρ-εµφαίνει» (δηλ. δεν φανερώνει δίπλα [= παρὰ] ἢ µαζὶ µὲ στὸν τύπο του) πρόσωπο (εἶναι ἀ-παρ-έµφατο) ὅταν λέµε «πιστεύειν», δὲν καθορίζουµε ποιός ἀκριβώς πιστεύει. Τὸ ἀπαρέµφατο δηλώνει ἁπλῶς τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ῥήµατος καὶ µπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς οὐδέτερο ὄνοµα π.χ. «τὸ πιστεύειν» εἶναι «τὸ νὰ πιστεύῃ κανεὶς σὲ κάτι», δηλ. ἡ πίστη, ποὺ µπορεῖ νὰ ἔχῃ κάποιος σὲ κάτι. Σ αυτὴ τὴν περίπτωση τὸ ἀπαρέµφατο εἶναι στὴν οὐσία οὐσιαστικὸ οὐδετέρου γένους καὶ µπορεῖ ἐνδεχοµένως νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὸ οὐδέτερο ἄρθρο, π.χ. Τοῦ γεωργοῦ ἔργον ἐστὶ [τὸ] φυτεύειν καὶ [τὸ] σπείρειν. Τὸ ἔργο τοῦ γεωργοῦ εἶναι [τὸ] νὰ φυτεύῃ καὶ νὰ σπέρνῃ ([τὸ] φύτευµα καὶ [ἡ] σπορά). Νόµος γεωργῶν ἐστι [τὸ] τοὺς θεοὺς θεραπεύειν. Νόµος γεωργῶν εἶναι [τὸ] νὰ λατρεύουν τοὺς θεοὺς (ἡ λατρεία των θεῶν). Ἄλλες χρήσεις τοῦ ἀπαρεµφάτου θὰ δοῦµε λίγο ἀργότερα. ευτέρα κλίση: οὐδέτερα εἰς -ον Ἑνικὸς Πληθυντικὸς Ὀνοµαστικὴ Γενικὴ οτικὴ Αἰτιατικὴ Κλητικὴ τὸ ποίµνι-ον τοῦ ποιµνί-ου τῷ ποιµνί-ῳ τὸ ποίµνι-ον ποίµνι-ον τὰ ποίµνι-ᾰ ποιµνί-ων τοῖς ποιµνί-οις τὰ ποίµνι-ᾰ ποίµνι-ᾰ Τὸ α οὐδετέρων τῆς β κλίσεως εἶναι βραχύ. Τὰ µῆλα, οἱ κῆποι (µακρὸν πρὸ βραχέως περισπᾶται). Νὰ κλίνετε τὰ ὀνόµατα: τὸ πρόβατον, ὁ ὄµβρος, τὸ φυτόν, ὁ πόνος. Σηµ. Ὅλα τὰ νεοελληνικὰ οὐδέτερα εἰς -ο στὴν κλασσικὴ γλῶσσα ἔχουν καὶ ν, -ον, π.χ. φυτὸ - φυτόν, οὐδέτερο - οὐδέτερον, καλὸ - καλόν, κ.λ.π. Συντακτικὴ παρατήρηση: Ὅσα ῥήµατα καὶ ἐπίθετα σηµαίνουν µετοχή ἢ πλησµονὴ (= πλήρωση, γέµισµα, κορεσµὸς ἀπὸ κάτι, ἀφθονία σὲ κάτι) συντάσσονται

5 µὲ γενική: µετέχω τινὸς (συµµετέχω σὲ κάτι), µεστὸς τινὸς (γεµᾶτος ἀπὸ κάτι), π.χ. ποτήριον πλῆρες ὕδατος (ποτήρι γεµᾶτο [ἀπὸ] νερό). Ὁ γεωργός. Τῶν κατοίκων τῆς Ελλάδος πολλοὶ γεωργοί ἐσµεν. Ἐν δὲ τῷ οἴκῳ ποίµνια καὶ ζῷα τρέφοµεν. Πολλάκις δ ὅµως µάτην τοὺς ἀγροὺς ἡµεῖς θεραπεύοµεν οἱ µὲν γὰρ κάπροι τοὺς καρποὺς διαφθείρουσιν, οἱ δὲ λύκοι τὰ πρόβατα ἁρπάζουσι. Τότε ἐν ἀπόρῳ ἐσµὲν καὶ µάταιοι οἱ πόνοι εἰσίν. Τοῦ γεωργοῦ ἔργον ἐστὶ φυτεύειν καὶ σπείρειν ὁ δὲ θεὸς αὐξάνει τὸν σῖτον καὶ τοὺς δένδρων καρπούς ἄνευ γὰρ ὄµβρου καὶ ἡλίου οὐκ ἔστι καρπὸν φέρειν ἐκ φυ. ιὸ νόµος γεωργῶν ἐστι τοῖς ἀγρῶν καρποῖς τοὺς θεοὺς θεραπεύειν. Τοῖς γεωργοῖς ὁ βίος µεστὸς πόνων ἐστί. Μάτην, γεωργοί, σπείρετε καὶ φυτεύετε, εἰ µὴ τὸν θεὸν βοηθὸν ἔχετε οὕτω µόνον, εἰ ὁ θεὸς συνεργός ἐστιν, ἐστὲ µακάριοι. πολλοὶ κατοίκων: ἡ γενικὴ «κατοίκων» εἶναι γενική διαιρετική διαιρεῖ τὸ σύνολο κατοίκων τῆς Ἑλλάδος σὲ «πολλοὺς» ἀπ αὐτοὺς καὶ στοὺς ὑπολοίπους πολλοὶ ἐκ (τοῦ συνόλου) κατοίκων, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους. ὁ οἶκος = κατοικία, ἀλλὰ καὶ τόπος κατοικίας µὲ εὐρύτερη ἔννοια (µαζὶ µὲ τὴν περιουσία ποὺ τῆς ἀνήκει ὄχι µόνο τὸ κτήριο καὶ ἡ αὐλή, ἀλλὰ καὶ τὰ κτήµατα καὶ τὰ ζῷα ποὺ τῆς ἀνήκουν), ἡ πατρικὴ γῆ ἢ καὶ εὐρύτερα ὁ τόπος καταγωγῆς. Τὸ νεοελληνικὸ «σπίτι» (ἀπὸ τὸ λατινικὸ hospitium = ἡ φιλοξενία καὶ ὁ τόπος φιλοξενίας, τὸ ξενοδοχεῖο, τὸ κατάλυµα) ἔχει στενότερη ἔννοια, εἶναι περισσότερο «ἡ οἰκία», δηλ. το κτήριο, παρὰ «ὁ οἶκος». τὸ ποίµνιον = τὸ κοπάδι. πολλάκις = (ἐπίρρηµα) πολλὲς φορές. µάτην = (ἐπίρρηµα) µαταίως, µάταια, εἰς µάτην, χωρὶς ἀποτέλεσµα. Ματαιοπονῶ = κοπιάζω ἄδικα, ὁ κόπος µου πηγαίνει χαµένος. Ματαιοπονία = ἄδικος κόπος, χαµένος κόπος (ἐδῶ ἡ λέξη πόνος ἔχει τὴν ἀρχική της σηµασία, κόπος). θεραπεύω = ὑπηρετῶ καλλιεργῶ θεραπεύω τοὺς θεοὺς = λατρεύω τοὺς θεούς. Θεραπεύω τὴν ἱατρικὴ ἐπιστήµη = καλλιεργῶ ἢ ὑπηρετῶ τὴν ἱατρική. Εἶµαι θεράπων τοῦ λόγου = εἶµαι λοχοτέχνης. ὁ κάπρος = ἀγριογούρουνο, ἀγριόχοιρος (ἄγριος χοῖρος). διαφθείρω = καταστρέφω, χαλάω. ἐν ἀπόρῳ εἰµὶ = εὑρίσκοµαι σὲ ἀδιέξοδο, σὲ δύσκολη θέση. Ἐδὼ τὸ «ἀπόρῳ» εἶναι οὐδέτερο, «τὸ ἄπορον» = τὸ ἀδιέξοδο. ὁ ἄπορος = αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει «πόρον» (ὁ πόρος = τὸ πέρασµα), ὁ εὑρισκόµενος σὲ ἀδιέξοδο, ἄρα καὶ ὁ πτωχός, ποὺ δὲν ἔχει πόρους (διεξόδους) ζωῆς. Ἡ ἀπορία = ἐρώτηµα, ποὺ µὲ ἔχει φέρει σὲ ἀδιέξοδο. «Ἀπορία ψάλτου βὴξ» = ὅταν ὁ ψάλτης δὲν ξέρῃ πῶς νὰ συνεχίσῃ, βήχει (γιὰ νὰ κερδίσῃ χρόνο). ὁ ὄµβρος = ἡ βροχή. Τα ὄµβρια ὕδατα = τὰ νερὰ τῆς βροχῆς. τοῖς ἀγρῶν καρποῖς = γιὰ τοὺς καρποὺς ἀγρῶν (εἶναι ἡ περίπτωση «γιὰ κάποιον» τῆς δοτικῆς). οὐκ ἔστι + ἀπαρέµφατο (ἰδιωµατισµὸς) = δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ... (ἀπρόσωπη ἔκφραση) οὐκ ἔστι φέρειν καρπὸν ἐκ φυ = δὲν εἶναι ἐφικτὸ τὸ «φέρειν» καρπὸν ἐκ φυ, δὲν εἶναι δυνατόν τὸ νὰ ἐκ-φέρῃ κανεὶς (πρὸς τὰ ἔξω), τὸ νὰ βγάλῃ, τὸ νὰ ἀποκοµίσῃ (καρπούς ἀπό τὰ φυτά), δηλ. δὲν εἶναι ἐφικτή καὶ δυνατὴ ἡ συγκοµιδὴ καρπῶν.

6 ὁ νόµος = ἡ συνήθεια, τὸ ἔθιµο, τὸ ἐθιµικὸ δίκαιο, ὁ νόµος ἀπὸ τὸ ῥῆµα «νέµω» (βλ. µάθηµα 4). µεστὸς τινὸς = γεµᾶτος ἀπὸ κάτι. Συντάσσεται µὲ γενική. Ἡ γενικὴ αὐτὴ προφανῶς δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἀντικείµενο, ἀφοῦ τὸ µεστὸς δὲν εἶναι ῥήµα ὀνοµάζεται ὅµως γενική αντικειµενική, γιατί θεωρεῖται ἀπαραίτητο συµπλήρωµα τοῦ µεστὸς (γεµάτος ἀπὸ τί; πρέπει ὁρισθῇ). εἰ µὴ = ἐὰν δέν, παρὰ µόνον ἐάν. οὕτω (ἢ οὕτως πρὸ φωνήεντος) = ἔτσι, µ αὺτὸν τὸν τρόπο. ὁ συνεργὸς, ἡ συνεργὸς = συνεργάτης/συνεργάτιδα, αὐτὸς/αὐτὴ ποὺ συνεργάζεται µὲ κάποιον. ὁ µακάριος, ἡ µακαρία, τὸ µακάριον = εὐτυχισµένος, εὐτυχής. ασυνόµενες λέξεις: ἡ Ἑλλάς, ὁ ἥλιος, τὸ ὅµως καὶ τὸ ἁρπάζω παίρνουν δασεῖα, ὄπως καὶ τὰ ἄρθρα ὁ καὶ οἱ. Ἐγλιτικὲς λέξεις. Οἱ τύποι τοῦ ἐνεστῶτος τῆς ὁριστικῆς τοῦ εἰµὶ (πλὴν τοῦ εἶ) εἶναι ἐγκλιτικές λέξεις. 1) Ὅταν ἡ προηγουµένη λέξη τονίζεται στὴν προπαραλήγουσα, ὁ τόνος τους µεταβιβάζεται στὴ λήγουσα τῆς προηγουµένης λέξεως ὡς ὀξεῖα: ἄνθρωποί ἐσµεν. Τὸ ἴδιο καὶ ὅταν ἡ προηγουµένη λέξη ἔχῃ περισπωµένη στὴν παραλήγουσα: Τίς ὁ χῶρός ἐστι; (ποιός εἶναι ὁ χῶρος [ὅπου βρισκόµαστε];) 2) Ὁ τόνος χάνεται ἐντελῶς, ὅταν ἡ προηγουµένη λέξη τονίζεται στὴ λήγουσα ἡ τυχὸν βαρεῖα στὴ λήγουσα µεταβάλλεται σὲ ὀξεῖα: συνεργός ἐστιν (ὀξεῖα ἀντὶ βαρείας) γεωργοί ἐσµεν (ὀξεῖα ἀντὶ βαρείας) νόµος γεωργῶν ἐστι 3) Ὁ τόνος τους ὅµως διατηρεῖται, ὅταν ἡ προηγουµένη λέξη ἔχῃ ὀξεῖα στὴν παραλήγουσα: ἐν ἀπόρῳ ἐσµέν.

7 ΜΑΘΗΜΑ 3 ευτέρα κλίση: θηλυκὰ εἰς -ος Ἑνικός Πληθυντικός Ὀνοµαστικὴ Γενικὴ οτικὴ Αἰτιατικὴ Κλητικὴ ἡ ἄµπελ-ος τῆς ἀµπέλ-ου τῇ ἀµπέλ-ῳ τὴν ἄµπελ-ον ἄµπελ-ε αἱ ἄµπελ-οι ἀµπέλ-ων ταῖς ἀµπέλ-οις τὰς ἀµπέλ-ους ἄµπελ-οι Συνοψίζοντας τὴν β κλίση διαπιστώνουµε ὅτι περιλαµβάνει ὀνόµατα (οὐσιαστικά καὶ ἐπίθετα) ἀρσενικὰ καὶ θηλυκὰ εἰς -ος καὶ οὐδέτερα εἰς -ον. Νὰ κλιθοῦν: ἡ νῆσος, ἡ ἀτραπός, ἡ βάτος, ἡ ὁδός (µὲ δασεῖα!). Παρατατικὸς τοῦ εἰµί (ἀνώµαλο) ἦν = ἤµουν ἦµεν = ἤµασταν ἦσθα = ἤσουν ἦτε = ἤσασταν ἦν = ἦταν ἦσαν = ἦσαν Παρατατικὸς ὁριστικής βαρυτόνων ῥηµάτων ἐ-πίστευ-ον ἐ-πιστεύ-οµεν ἐ-πίστευ-ες ἐ-πιστεύ-ετε ἐ-πίστευ-ε(ν) ἐ-πίστευ-ον Τὸ ἐ- λέγεται συλλαβικὴ αὔξηση. Ὁ παρατατικὸς καὶ ὁ ἀόριστος σχηµατίζονται µὲ αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ συλλαβῶν τοῦ ἐνεστῶτος κατὰ µία ἐπὶ πλέον συλλαβή, ἡ ὁποία προστίθεται ὑπό µορφὴν ἑνὸς ἐ (µὲ ψιλή) στὴν ἀρχή. Ὅταν τὸ ῥῆµα εἶναι ἐµπρόθετο (δηλ. περιέχει και πρόθεση), ἡ αὔξηση δὲν προηγεῖται τῆς προθέσεως, ἀλλὰ παρεµβάλλεται ἀνάµεσα στὴν πρόθεση καὶ στὸ ῥῆµα, π.χ. καταφεύγω - κατέφευγον (κατ[ὰ]+ἔφευγον). Ἡ συλλαβικὴ αὔξηση προστίθεται µόνον στὴν περίπτωση ποὺ τὸ ῥῆµα ἀρχίζει ἀπὸ σύµφωνο. Ὅταν ἀρχίζῃ ἀπὸ φωνῆεν, δὲν προστίθεται συλλαβή, αλλά µετατρέπεται ἢ καλύτερα ἐκτείνεται τὸ ἀρχικὸ φωνῆεν ἀπὸ βραχὺ σὲ µακρὸ (π.χ. ὀνοµάζουσι - ὠνόµαζον καθορίζω - καθώριζον [ὁρίζω - ὥριζον - ὥρισα]), ἐκτὸς ἂν ἤδη ἦταν ἐξ ἀρχῆς µακρὸ (π.χ. ἱκετεύουσι - ἱκέτευον [µὲ δασεῖα!], ἔχει τὸ ι µακρό). Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ αὔξηση ὀνοµάζεται χρονικὴ (αὐξάνει τὸν χρόνο προφορᾶς τοῦ ἀρχικοῦ φωνήεντος). Θὰ τὴν περιγράψουµε πληρέστερα σὲ ἄλλο µάθηµα. χωρίζω - ἐχώριζον στρατεύω - ἐστράτευον φθείρω - ἔφθειρον καίω - ἔκαιον φέρω - ἔφερον φεύγω - ἔφευγον πέµπω - ἔπεµπον λέγω - ἔλεγον γιγνώσκω - ἐγίγνωσκον διαχωρίζω - δι εχώριζον ἐκστρατεύω - ἐξ εστράτευον 4 διαφθείρω - δι έφθειρον κατακαίω - κατ έκαιον προσφέρω - προσ έφερον καταφεύγω - κατ έφευγον ἐκπέµπω - ἐξ έπεµπον ἐπιλέγω - ἐπ έλεγον ἀναγιγνώσκω - ἀν εγίγνωσκον 4 Το κ της προθέσεως ἐκ προ φωνήεντος γίνεται ξ.

8 βουλεύω - ἐβούλευον ἐπιβουλεύω - ἐπ εβούλευον Ὅταν ὑπάρχῃ αὔξηση, ὁ τόνος µετατίθεται κατὰ µία συλλαβὴ πρὸς τὰ πίσω: λέγω - ἔλεγον, ἐξορίζω - ἐξώριζον, κ.λ.π. Νὰ κλίνετε στὸν ἐνεστῶτα καὶ παρατατικὸ τὰ ῥήµατα: πέµπω καὶ βουλεύω. Ἔκθλιψη. Θὰ παρατηρήσατε ὅτι τὸ τελικὸ φωνῆεν προθέσεων ἀποβάλλεται πρὸ τοῦ «ἐ» τῆς αὐξήσεως (διὰ+ἐχώριζον = διεχώριζον ἐπὶ+ἐβούλευον = ἐπεβούλευον). Τὸ φαινόµενο αὐτὸ ὀνοµάζεται ἔκθλιψη (τὸ φωνῆεν συνθλίβεται καὶ ἐκπίπτει, δηλ. ἐκθλίβεται). Ἔκθλιψη ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ ἔκπτωση τοῦ ε ἐπὸ τὸ «δὲ» στὴ φράση «πολλάκις δ ὅµως» ἀντί «πολλάκις δὲ ὅµως». Μόνον τὰ βραχέα φωνήεντα ἐκθλίβονται. Ὅταν τὸ τελικό βραχὺ φωνῆεν µιᾶς λέξεως βρεθῇ µπροστά σὲ ἄλλο φωνῆεν, συνήθως (πρᾶγµα ποὺ σηµαίνει ὄχι πάντοτε) ἐκθλίβεται, γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ προφανῶς ἡ χασµῳδία, τὴν ὁποία ἐνδεχοµένως µπορεῖ νὰ δηµιουργήσουν δύο συνεχόµενα φωνήεντα. Στὴ σύνθεση λέξεων ἡ ἔκθλιψη εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἀκόµη καὶ στὰ νέα ἑλληνικὰ (π.χ. ὅπως στὴν ἀρχαία ἑλληνική δὲν ὑπάρχει ἀποεχώριζε(ν), ἀλλά ἀπεχώριζε(ν), ἔτσι καὶ στὴ νέα ἑλληνικὴ δὲν ὑπάρχει ἀποεντόµωση, ὑπάρχει µόνο ἀπεντόµωση). Στὸ µάθηµα 4 θὰ µάθουµε περισσότερα γιὰ τὴν ἔκθλιψη. Τὸ τελικὸ δίχρονο φωνῆεν προθέσεων εἶναι βραχύ καὶ ἐκθλίβεται, πλὴν τῆς «περί». Ῥήµατα, ἐπίθετα καὶ ἐκφράσεις ποὺ δηλώνουν ἐχθρικὴ διάθεση (ὅπως τὸ ἐπιβουλεύω) ἢ φιλικὴ διάθεση πρὸς κάποιον (ὅπως τὸ «φίλος» ἢ ἡ ἔκφραση «φίλος εἰµι» [ἐγκλιτικὸ]) συντάσσονται µὲ δοτική, π.χ. «σύ, ὡς λέγεις, φίλος ἔκπαλαι ἦσθα τῷ θεῷ» (πρὸς ἢ ἔναντι τοῦ θεοῦ). Ὁ Περσικὸς στρατὸς ἐπὶ τὰς νήσους τὰς Ελληνικάς. Αἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου κατὰ τὸ ἄκρον Σούνιόν εἰσιν. Ἐν ταῖς νήσοις τὸ ἀρχαῖον οἱ κάτοικοι ἀµπέλους ἐθεράπευον περιέκλειον δὲ καὶ ἐχώριζον τὰς ἀµπέλους βάτοις καὶ ἀτραποῖς. Τῶν νήσων ἡ Νάξος ἔνδοξος ἦν ταῖς ἀµπέλοις, ἡ δὲ ῆλος τῷ ἱερῷ. Ὅτε ὁ στρατηγὸς τοῦ αρείου ἐπὶ τὰς νήσους ἐστράτευε, τὸ πρῶτον ἐπὶ τὴν Νάξον ἀπέβαινεν. Ἐνταῦθα τοὺς οἴκους ἔκαιε καὶ τὰς ἀµπέλους ἔφθειρεν. Εἶτα πρὸς τὴν ῆλον τὸν στόλον ἔφερεν. Οἱ κάτοικοι δ ὅµως τῆς ήλου εἰς Τῆνον ἔφευγον. Τότε τοῖς ηλίοις ὁ στρατηγὸς ἀγγέλους ἔπεµπε καὶ ἔλεγε «ιατὶ οὐκ ἐµένετε ἐν τῇ νήσῳ; οὐκ ἐγιγνώσκετε ὅτι τὸν αὐτὸν θεὸν καὶ ἡµεῖς θεραπεύοµεν»; Οἱ δὲ ήλιοι ἔλεγον «Σύ, ὡς λέγεις, φίλος ἔκπαλαι ἦσθα τῷ θεῷ καίτοι δὲ σὺ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ φίλοι ἦτε, ὅµως δ ἐπεβουλεύετε τοῖς κατοίκοις νήσων». ἐπὶ τὰς νήσους = (κίνηση) εναντίον των νήσων (Το ἐπὶ + αιτιατική εκφράζει ενίοτε εναντίωση εξαρτάται από το ρήµα που υπονοείται). τὸ ἄκρον = ἐδῶ εννοεί προφανώς ακρωτήριο. ἡ ἄµπελος = ὄχι τὸ ἀµπέλι ὁλόκληρο ὡς χωράφι, ἀλλὰ µεµονωµένο φυτό ἀµπέλου (αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦµε κλῆµα). «Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος, ὑµεῖς τὰ κλήµατα» = (ἂν) ἐγὼ εἶµαι τὸ φυτὸ ἄµπελος, ἐσεῖς εἴσαστε τὰ κλαδιά του. τὸ ἀρχαῖον = (ἐπιρρηµατικὴ ἔκφραση) στὴν ἀρχαία ἐποχή, κατὰ τὴν ἀρχαία ἐποχή. ἡ βάτος (είναι πάντα θηλυκό). ἡ ἀτραπὸς = µονοπάτι, στενὸς δρόµος. ὁ ἔνδοξος, ἡ ἔνδοξος (ὄχι ἡ ἔνδοξη), τὸ ἔνδοξον (δευτερόκλιτο ἐπίθετο). στρατεύω = ἐκστρατεύω.

9 τὸ πρῶτον = (ἐπιρρηµατική ἔκφραση) ἐδῶ: ἀρχικῶς, πρῶτα ἀπ ὅλα γιὰ πρώτη φορά, τὴν πρώτη φορά. ἀποβαίνω = ἀποβιβάζοµαι. ἐνταῦθα = ἐδῶ. φθείρω = καταστρέφω. εἶτα = ἔπειτα (= ἐπὶ+εἶτα). ἄγγελος = ἀγγελιαφόρος (ἀγγελλίαν + φέρω ἀπὸ τὸ ἀγγέλλω = ἀναγγέλω). πέµπω = στέλνω. Σήµερα µπορεῖ νὰ µὴν λέµε πέµπω, λέµε ὅµως ἐκπέµπω, ἐκποµπὴ και ποµπή. ὁ αὐτός, ἡ αὐτή, τὸ αὐτὸ = ὁ ἴδιος, ἡ ἴδια (ἢ ἡ ἰδία), τὸ ἴδιο. ὡς = ὅπως. ἔκπαλαι = ἀπὸ παλιά πάλαι (ἐπίρρηµα) = παλιά. καίτοι = µολονότι, ἂν καί. Ἡ λέξη παίρνει ὀξεῖα, διότι τὸ οι, καίτοι εἶναι στὸ τέλος λέξεως, ἡ λέξη δὲν εἶναι κλιτή. Ὑπάρχει ὅµως καὶ ἄλλος λόγος ἡ λέξη, καίτοι γράφεται µονολεκτικά, στὴν πραγµατικότητα εἶναι δύο λέξεις γραµµένες ὡς µία (καί τοι 5 ), τὸ τοι εἶναι ἐγκλιτικὴ λέξη καὶ ὁ τόνος του ἔχει χαθῆ. ἐπιβουλεύω τινὶ = σκέπτοµαι ἢ σχεδιάζω κακὸ γιὰ κάποιον (= δοτ.), έχω κακά σχέδια γιὰ κάποιον (= δοτ.). Συντάσσεται µὲ δοτική. Ἐδὼ τὸ «ἐπὶ» ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ ἐναντίον. Βουλεύω = συµβουλεύω καὶ συµβουλεύοµαι, ἀποφασίζω, σχεδιάζω. Βουλεύοµαι = σκέπτοµαι, σταθµίζω καταστάσεις, παίρνω ἀπόφαση ἢ συσκέπτοµαι µαζὶ µὲ ἄλλους (σὲ βουλὴ ἢ σὲ συµβούλιο). ασυνόµενες λέξεις: Τὰ θηλ. ἄρθρα ἡ, αἱ, τὰ ὅτε, ὅταν (= ὅτε+ἄν), ὅτι καὶ ὡς παίρνουν δασεῖα. 5 «Μὲ τὴν λέξη «τοι» (πάντοτε ἐγκλιτική λέξη) ὁ ὁµιλῶν ἀπευθύνεται σὲ πραγµατικὸ ἢ φανταστικὸ ἀκροατήριο ἐννοῶντας «βλέπετε, ποὺ λέτε, ἐδῶ ποὺ τὰ λέµε, βεβαίως, ὁπωσδήποτε». Ζεύς ἐστιν αἰθήρ (= ἀέρας, οἱ αἰθέρες), Ζεὺς δὲ γῆ, Ζεὺς δ οὐρανός, Ζεύς τοι τὰ πάντα =... ὁ Ζεύς, βλέπεις ἢ ποὺ λές, εἶναι τὰ πάντα (Αἰσχύλος).

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ίχρονο β κλίσως Τὸ δίχρονο τῆς παραληγούσης δευτεροκλίτων ὀνοµάτων εἶναι συνήθως βραχύ, ἀλλὰ στὶς ἑξῆς καταλήξεις εἶναι µακρό: -ῖνος, -ῖνα καὶ -ῖνον: Κωνσταντῖνος, σχῖνος, ἐχῖνος (ἀχινός), πρῖνος, πιγκουῖνος, τὸ Βερολῖνο(ν), τὸ Κρεµλῖνο(ν), Πεκῖνο(ν), ἡ Μαρῖνα, ἡ Κωνσταντῖνα. Πλὴν ὁ Νίνος, ὁ κρίνος, τὸ κρίνο(ν), ὁ σπίνος, ὁ καρκίνος, ὁ λίνος ἢ τὸ λίνον (τὸ λινάρι), τὸ κινίνο(ν). -ῖκος: βῖκος (πιθάρι, κιούπι), Νῖκος (συγκοπτόµενο τοῦ Νικόλαος), Λουδοβῖκος, µπολσεβῖκος. Πλὴν κρίκος καὶ πηλίκος (πόσο µεγάλος). -ᾶτος: µόνον τὰ κύρια ὀνόµατα Πιλᾶτος, Ἀκοµινᾶτος, κ.λ.π., ἀλλὰ καὶ τὸ νεοελλ. γεµᾶτος.τὰ µὴ κύρια ὀνόµατα, δηλ. τὰ λεγόµενα προσηγορικά, εἰς -ατος ἔχουν το α βραχύ καὶ τονιζόµενα ὀξύνονται, ἡ βάτος, ὁ πάτος. -ᾶτον: ὅλα τὰ οὐδέρερα δουκᾶτο(ν), κοµιτᾶτο(ν), πριγκιπᾶτο(ν), συνδικᾶτο(ν). -ᾶνος καὶ -ᾶνον: ἰνδιᾶνος, ζητιᾶνος, νᾶνος, σουλτᾶνος, τσιγγᾶνος, Βαλλιᾶνος, Γερουλᾶνος, Ρουµᾶνος καὶ τὸ Μιλᾶνο(ν). -ῖζος: Ἀλεβῖζος, Μπῖζος. ίχρονο προ δύο συµφώνων ἢ πρὸς διπλοῦ (ζ, ξ, ψ) θεωρεῖται γιὰ τὸν τονισµό ὡς βραχύ (ἀσχέτως ἐὰν εἶναι ἢ ὄχι) καὶ ὀξύνεται, π.χ. ἵππος. Περισπῶνται: ᾶ ὁ ἆθλος, τὸ ἆθλον (κατόρθωµα). ῖ σῖτος, γρῖφος, πῖλος (µάλλινο ὕφασµα καπέλλο), µῖµος, γρῖπος (κιοῦρτος, δικτυωτὸ πανέρι ἁλιείας), σχῖνος, πρῖνος, ἶπος (ξυλάκι ποὺ πέφτει καὶ πιάνει τὸ ποντίκι στὴν ποντικοπαγίδα), Φρῖξος, Σῖµος, Τῖµος, τὸ ὄρος ρῖσκος Ἰωαννίνων καὶ τὸ ἀρχ. ὄνοµα ὁ Νῖσος. ῦ στῦλος, φῦλον (ἀλλὰ τὸ φύλλον, µὲ ῠ, τὰ φύλλα), γῦρος, Κῦρος, ἡ Τῦρος, ἡ Σκῦρος, τὸ σκῦρον (χαλίκι), τὸ σῦκον, ἡ Σῦρος (ἀλλὰ ὄχι ὁ Σύρος), ὁ Φαλῖνος, µῦθος, ὁ ζῦθος (µπίρα ἢ µπύρα), θρῦλος, ὗβος (= ἡ καµπούρα τῆς καµήλας), γρῦλος (ἢ γρύλλος [µὲ ὀξεῖα λόγῳ δύο λλ] = χοῖρος τριζόνι εἶδος µοχλοῦ), φρῦνος (εἶδος βατράχου), τῦφος (παραίσθηση µαταιοδοξία, ἔπαρση εἶδος πυρετοῦ), τὰ σκῦλα (λάφυρα).

11 ἡ ἀλήθει-ᾰ τῆς ἀληθεί-ᾱς τῆ ἀληθεί-ᾳ τὴν ἀλήθει-ᾰν ἀλήθει-ᾰ ΜΑΘΗΜΑ 4 Πρώτη κλίση: θηλυκὰ εἰς -α καὶ εἰς -η Ενικός ἡ χώρ-ᾱ ἡ θάλασσ-ᾰ τῆς χώρ-ᾱς τῆς θαλάσσ-ης τῆ χώρ-ᾳ τῆ θαλάσσ-ῃ τῆν χώρ-ᾱν τὴν θάλασσ-ᾰν χώρ-α θάλασσ-ᾰ ἡ πηγ-ὴ τῆς πηγ-ῆς τῇ πηγ-ῇ τὴν πηγ-ὴν πηγ-ὴ αἱ ἀλήθει-αῐ ἀληθει-ῶν ταῖς ἀληθεί-αις τὰς ἀληθεί-ᾱς ἀλήθει-αῐ αἱ χῶρ-αῐ χωρ-ῶν ταῖς χώρ-αις τὰς χώρ-ᾱς χῶρ-αῐ Πληθυντικός αἱ θάλασσ-αῐ θαλασσ-ῶν ταῖς θαλάσσ-αις τὰς θαλάσσ-ᾱς θάλασσ-αῐ αἱ πηγ-αὶ πηγ-ῶν ταῖς πηγ-αῖς τὰς πηγ-ὰς πηγ-αὶ Ὑπενθυµίζουµε κατ ἀρχὴν δύο πάγιους βασικοὺς κανόνες: 1) ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι µακρά, ἡ προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται. 2) Ἡ γενικὴ καὶ δοτική, ὅταν τονίζωνται στὴ λήγουσα, περισπῶνται. Ἡ γενικὴ πληθυντικοῦ ὅλων οὐσιαστικῶν (ὄχι ἐπιθέτων) τῆς β κλίσεως τονίζεται στὴ λήγουσα αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ἀρσενικὰ (βλ. µάθηµα 5). Ὑπάρχουν κάποιες ἐξαιρέσεις, ἀλλὰ εἶναι ἀµελητέες. Ὅσα θηλυκὰ λήγουν σὲ -η σχηµατίζουν τὴν γενικὴ σὲ -ης (καὶ τὸ η διατηρεῖται σὲ ὅλες τὶς πτώσεις τοῦ ἑνικού) ἡ πηγὴ, τῆς πηγῆς κ.λ.π.). Ὅσα θηλυκὰ λήγουν σὲ α καθαρό, δηλ. µόνιµο, διατηροῦν τὸ α σὲ ὅλες τις πτώσεις τοῦ ἑνικού, π.χ. ἡ χώρα, τῆς χώρας, τῇ χώρᾳ, τὴν χώραν. Ἀντίθετα ὅσα θηλυκὰ λήγουν σὲ α µὴ καθαρό, δηλ. µὴ µόνιµο, τρέπουν σε η το α τῆς ὀνοµαστικῆς στην γενική και στην δοτική (µόνον), π.χ. τῆς θαλάσσης, τῇ θαλάσσῃ, ἀλλὰ τὴν θάλασσαν (αἰτ.). Τὸ α εἶναι καθαρό, ὅταν πρὸ αὐτοῦ ὑπάρχῃ φωνῆεν ἢ ρ, καὶ µὴ καθαρό, ὅταν πρὸ αὐτοῦ ὑπάρχῃ σύµφωνο. Τὸ καθαρὸ α εἶναι συνήθως µακρό, ἐνῷ τὸ µὴ καθαρὸ εἶναι βραχύ. Ἄσκηση: βρεῖτε στὰ παρακάτω ὀνόµατα ποιό α εἶναι καθαρὸ καὶ ποιό ὄχι. ἄκρα παραλία Θετταλία γεωργία ἀπορία εύφορία ὀπώρα ἅµαξα οἰκία Ὅσα θηλυκὰ εἰς -α τονίζονται στὴν ὀνοµαστικὴ στὴν προπαραλήγουσα (λέγονται προπαροξύτονα), ἔχουν τὸ καταληκτικὸ α βραχὺ µέν, ἀλλὰ καθαρό ἑποµένως τὸ διατηροῦν σὲ ὅλον τὸν ἑνικό: ἡ ἀλήθειᾰ - τῆς ἀληθείᾱς - τὴν ἀλήθειᾰν, ἡ συνήθειᾰ - τῆς συνηθείᾱς - τὴν συνήθειᾰν, ἡ περιφέρειᾰ - τῆς περιφερείᾱς - τὴν περιφέρειᾰν κ.λ.π. Τὰ εἰς -ρα δισύλλαβα µοῖρᾰ, πεῖρᾰ, σπεῖρᾰ, 6 πρῷρᾰ, σφαῖρᾰ, σφῦρᾰ (σφυρί) ἔχουν φυσικὰ τὸ α καθαρό, ἀλλὰ βραχύ, ἐξ οὗ καὶ ἡ περισπωµένη. 6 Σπεῖρα = ὁτιδήποτε εἶναι κουλουριασµένο (σὰν µπάλλα, σὰν κόµπος ἢ σὰν φίδι). 2. Στρατιωτικὴ µονάδα ἢ φάλαγγα τοῦ στρατοῦ Πτολεµαίων ἀντίστοιχη τοῦ λατ. manipŭlus (ὁµοχειρία, παράταξη 120 στρατιω σὲ τριπλὴ γραµµὴ) καὶ ἀργότερα, ἐπὶ ῥωµαϊκῆς ἐποχῆς, ἀντίστοιχη τῆς λατ. cohŏrs,

12 ισύλλαβα µὲ βραχύ, ἀλλὰ καθαρὸ α εἶναι καὶ τὰ αἶᾰ (= γῆ), γαῖᾰ (= γῆ), γραῖᾰ (= γριά), µαῖᾰ, µυῖᾰ (= µύγα) συνεπῶς διατηροῦν τὸ α στὸν ἑνικό. Ἡ κατάληξη -ας τῆς α κλίσεως είναι πάντοτε µακρὰ ἀσχέτως καθαροῦ ἢ µὴ καθαροῦ α δηλ. ἡ γενικὴ ἑνικοῦ -ας καὶ ἡ αἰτιατικὴ πληθυντικοῦ -ας ἔχουν πάντοτε τὸ α µακρό, π.χ. τῆς µεσογαίᾱς - τὰς µεσογαίᾱς, τὰς θαλάσσᾱς. Νὰ κλιθοῦν τὰ ὀνόµατα: ἡ παραλία, ἡ δίκη, ἡ ἅµαξα, ἡ πρῷρα, ἡ θάλασσα, ἡ ἀλήθεια. Ἔκθλιψη (συνέχεια). Ὅταν κατὰ τὴν ἔκθλιψη ἡ δεύτερη λέξη δασύνεται, τότε τὸ τελικὸ σύµφωνο τῆς πρώτης, ἐὰν εἶναι «ψιλό» (κ, π, τ), µεταβάλλεται στὸ ἀντίστοιχο «δασὺ» (χ, φ, θ). 7 κ χ καχύποπτος (κακο-, κακ-, καχ-) + ὕποπτος π φ ἐφήµερος (ἐπί, ἐπ-, ἐφ-) + ἡµέρα τ θ πενθήµερος (πέντε, πεντ-, πενθ-) + ἡµέρα Ἂν καὶ τὰ δύο τελευταῖα σύµφωνα τῆς πρώτης λέξεως εἶναι ψιλά, µετατρέπονται ἀµφότερα, π.χ. νυχθηµερὸν (νυκτ-, νυχθ-). Ἄσκηση: πραγµατοποιεῖστε σωστὰ τὴν ἔκθιψη στὰ ἑξῆς: ὑπὸ ὑµῶν ἀντὶ ἡµῶν κατὰ ἑαυτοῦ ἐπὶ ἑνὸς (τὰ) πάντᾰ ὁρᾷ (βλέπει τὰ πάντα) διορθῶστε µὲ ἔκθλιψη τὰ ἑξῆς: ἀντιέλλην (Ἕλλην) ἀντιελληνικὸν ἀντιιδρωτικὸν (ὁ ἱδρώς, τοῦ ἱδρῶτος) ἀντιηλιακὸν (ἥλιος) ἑπτᾰήµερον (ἡµέρα) ἀλληλοεπίδρασις ἀποηρωοποίησις (ἥρως, ἥρωας) Ἕνας πρακτικὸς κανόνας, γιὰ νὰ βρίσκουµε ἂν µιὰ λέξη παίρνῃ δασεῖα ἢ ὄχι, εἶναι νὰ τὴν φανταζώµαστε συνδεδεµένη µὲ µία ἀπὸ τὶς προθέσεις ποὺ περιέχουν π ἢ τ (ἐπί, ἀπό, ὑπό, κατά, µετά, ἀντί). Ἂν παρατηροῦµε ὅτι κατὰ τὴν ἔκθλιψη τὸ ψιλὸ π, τ «τρίβεται» καὶ ἀλλάζει πρὸς τὸ ἀντίστοιχο δασὺ φ, θ, τότε ἡ λέξη θὰ θέλῃ δασεῖα, π.χ. (ἐπὶ) ἐφ-αρµόζω, ἂρα ἁρµόζω ἐφ εξής ἢ καθ εξής, ἄρα ἑξῆς ἐφ-ήµερος, ἄρα ἡµέρα ἐφ-ορµῶ, ἄρα ὁρµῶ ἐφ-ευρίσκω, ἄρα εὑρίσκω (ἀπὸ) ἀφ-ιππεύω (κατεβαίνω ἀπὸ τὸ ἄλογο), ἄρα ἵππος ἀφ-αίµαξις [ἀφαίµαξη], ἄρα αἷµα (κατὰ) καθ-αγιάζω, ἄρα ἅγιος καθ-ολικός, ἄρα ὅλος rtis (ἑλλ. ἡ κοόρτις, τῆς κοόρτιος), δηλ. 1/10 τῆς ῥωµ. λεγεῶνος ἢ ἄνδρες περίπου. 3. Θρησκευτικὸς σύλλογος (= «θίασος»). Ὑπὸ τὶς δύο τελευταῖες σηµασίες σχηµατίζει γενικὴ «τῆς σπείρης» ἀντὶ «τῆς σπείρας». 7 Τέτοιου εἴδους µεταπτώσεις εἶναι συνήθεις στὴ δηµοτική ἕνα εὐρὼ καὶ δέκα λεπτά, ἀλλὰ ἔχεις λεφτά;

13 καθ-έλκυσις [καθέλκυση (πλοίου)], ἄρα ἕλκω, ἑλκύω κάθ-ιδρως, ἄρα ἱδρὼς [ἱδρῶτας] καθ-ώς, ἄρα ὡς (ἀντὶ) ἀνθ-ελληνικός, ἄρα Ἕλλην (ὑπὸ) ὑφ-αρπάζω, ἄρα ἁρπάζω ὑφ-έρπω, ἄρα ἕρπω ὑφ-ίσταµαι ἢ καθ-ίσταµαι, ἄρα ἵσταµαι ἡ ὑφ-ήλιος, ἄρα ὁ ἥλιος κ.ο.κ. Θετταλία. Ὅριον τῆς Θετταλίας τὸ παλαιὸν πρὸς τῇ θαλάττῃ, ἦν ἡ παραλία ἀπὸ Θερµοπυλῶν µέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Πηνειοῦ ποταµοῦ. Πρὸς τὴν µεσόγαιαν ἡ χώρα πεδίον ἐστί, κύκλῳ δ ἄκραι τὴν χώραν περικλείουσι. Τῶν κατοίκων τῆς Θετταλίας οἱ µὲν ταγοὶ κύριοι τῆς χώρας ἦσαν, οἱ δὲ γεωργοὶ τοὺς ἀγροὺς ἐθεράπευον καὶ ἐν ταῖς νοµαῖς τὰ ποίµνια ἔνεµον. Ἐν Θετταλίᾳ οἱ ποταµοὶ ἐν ταῖς πηγαῖς µικροί εἰσιν, ἐν δὲ τοῖς πεδίοις πολλαχοῦ λιµνάζουσιν. Οἱ ποταµοὶ τὴν χώραν πολλάκις κατακλύζουσι καὶ τὴν γεωργίαν καὶ τὰς νοµὰς βλάπτουσιν. Οἱ κάτοικοι τότε ἐν ἀπορίᾳ εἰσίν. Εν ταῖς εὐφορίαις δ ὅµως ἡ Θετταλία ἐκφέρει σῖτον, κριθάς, ὀπώρας τρέφει δὲ ἀγέλας ἵππων καὶ προβάτων. Τὴν δ ἐκ ἀγρῶν κοµιδὴν ἐφ ἁµαξῶν εἰς τὰ ταµιεῖα οἰκιῶν φέρουσι. Θετταλία = Θεσσαλία. Στὴν ἀττικὴ διάλεκτο τὰ δύο σσ γίνονται ττ, π.χ. θάλαττα = θάλασσα, γλῶττα = γλῶσσα. τὸ παλαιὸν = παλιά, στὰ χρόνια τὰ παλιὰ (ἐπιρρηµατικὴ χρονικὴ ἔκφραση). πρὸς τῇ θαλάττῃ = (πρὸς + δοτ.) πρὸς τὸ µέρος τῆς θαλάσσης. ἡ µεσόγαιᾰ = (οὐσιαστικό, ὄχι ἐπίθετο) ἡ ἐνδοχώρα. Ἐπίσης τὰ µεσόγειᾰ (ὡς ουδ.). Ὡς ἐπίθετο εἶναι: ἡ µεσόγαιος (ἐννοεῖται: χώρα), ἀλλὰ καὶ ἡ µεσόγειᾰ (χώρα). τὸ πεδίον = ἡ πεδιάδα, τὸ ἐπίπεδο ἔδαφος. κύκλῳ = σὲ κύκλο, κυκλικῶς. ἡ ἄκρα = ἄκρη βουνῶν, κορυφή, ὕψωµα ἀκρόπολη, φρούριο. Στὴν ἀρχαία γλῶσσα δὲν ὑπάρχει ὄνοµα «ἄκρη». Ἡ ἄκρα ἔχει διπλὴ κλίση: τῆς ἄκρης (µὲ τὸ α µὴ καθαρὸ) καὶ τῆς ἄκρας (µὲ τὸ α διατηρητέο κατὰ τὰ εἰς -ρα δισύλλαβα). ὁ ταγὸς = ἀρχηγὸς [αὐτὸς ποὺ διατάσσει ἢ (παρα)τάσσει τοὺς ἄλλους σε γραµµή, σε παράταξη ἐξ οὗ καὶ τάγµα] οἱ ἄρχοντες τῆς Θεσσαλίας ἐλέγοντο «ταγοί». ἡ νοµὴ = τὸ βοσκοτόπι (τὸ τµῆµα γῆς ποὺ ἔχει διανεµηθῆ γιὰ βοσκή) διανοµή, κατανοµή, µοιρασιά, καταµερισµός (π.χ. ἡ νοµὴ τῆς ἐξουσίας, ἡ ἀπονοµὴ τοῦ δικαίου). νέµω = διανέµω, κατανέµω, µοιράζω, καταµερίζω (ἐπί βοσκῶν) βόσκω (ζῷα στὴ νοµή µου, στὸ µερίδιο γῆς ποὺ µοῦ ἀνήκει). Ἀπὸ τὸ νέµω προέρχεται ὁ νόµος (δίκαιη κατανοµὴ ἢ διανοµὴ) καὶ ὁ νοµὸς (περιοχὴ ποὺ µᾶς διενεµήθη γιὰ βοσκὴ καὶ γιὰ κατοίκηση). πολλαχοῦ = σὲ πολλὰ σηµεῖα, σὲ πολλὰ µέρη. Ἀλλαχοῦ = σὲ ἄλλα µέρη. Πανταχοῦ = παντοῦ. Ἁπανταχοῦ = σὲ ἅπαντα τὰ µέρη, σὲ ὅλα τὰ µέρη, παγκοσµίως. [Ὅλα µε περισπωµένη!]. αἱ εὐφορίαι (εὐ + φέρω) = οἱ (= αἱ) οἱ ἐποχὲς εὐφορίας καρπῶν, τῆς καλῆς σοδειᾶς (= ἐσοδείας). Μεταφορικῶς «αἰσθάνοµαι εὐφορία» (καµµία σχέση µὲ τὴν ἐφορία). ἐκφέρω = φέρω πρὸς τὰ ἔξω (ἐκ = ἐκτός), βγάζω, ἀποφέρω. ὁ σῖτος = τὸ σιτάρι. Νὰ θυµάστε ὅτι ἡ λέξη θέλει περισπωµένη (ἔχει τὸ ι µακρό). ἡ κριθὴ = τὸ κριθάρι.

14 ἡ ὀπώρα = φροῦτο. Ὀπώρα εἶναι καὶ ἡ περίοδος ἀπὸ τέλη Ἰουλίου µέχρι τὸν Σεπτέµβριο. Μετὰ τὴν Ὀπώρα ἀρχίζει τὸ Φθινόπωρον (ὅταν φθίνουν τὰ φροῦτα). ἡ κοµιδὴ (κοµίζω, ἀποκοµίζω) = ἡ µεταφορά, ἡ συγκοµιδὴ ( καρπῶν). ἐφ ἁµαξῶν = ἐπὶ ἁµαξῶν. Ἔκθλιψη τοῦ ι καὶ τροπὴ τοῦ π σε φ λόγῳ δασείας. τὸ ταµιεῖον (καὶ ταµεῖον) = ἀποθήκη θησαυροφυλάκιο ἰδιαίτερο δωµάτιο «ἀποκεκοµµένο» ἀπὸ τὴν κοινὴ θέα τὸ ταµ(ι)εῖον παράγεται ἀπὸ τὸ ῥῆµα «τέµνω». ασυνόµενες λέξεις: ἡ ἅµαξα.

15 ὁ νεανί-ᾱς τοῦ νεανί-ου τῷ νεανί-ᾳ τὸν νεανί-ᾱν νεανί-ᾰ ΜΑΘΗΜΑ 5 Πρώτη κλίση: ἀρσενικὰ εἰς -ας καὶ -ης Ἑνικὸς ὁ Ἡρῴδ-ης τοῦ Ἡρῴδ-ου τῷ Ἡρῴδ-ῃ τὸν Ἡρῴδ-ην Ἡρῴδ-η οἱ νεανί-αῐ νεανι-ῶν τοῖς νεανί-αις τοὺς νεανί-ᾱς νεανί-αῐ Πληθυντικός οἱ Ἡρῷδ-αῐ Ἡρῳδ-ῶν τοῖς Ἡρῴδ-αις τοὺς Ἡρῴδ-ᾱς Ἡρῷδ-αῐ ὁ πολίτ-ης τοῦ πολίτ-ου τῷ πολίτ-ῃ τὸν πολίτ-ην πολῖτ-ᾰ οἱ πολῖτ-αῐ πολιτ-ῶν τοῖς πολίτ-αις τοὺς πολίτ-ᾱς πολῖτ-αῐ Τὸ «πολίτης» ἔχει τὸ ι µακρὸ (οἱ πολῖται). Ὅλα τὰ εἰς -ιτης ἔχουν τὸ ι µακρό (ὁπλῖται, ἐρηµῖται, τραπεζῖται πλὴν τοῦ ὁ κτίτης (= ὁ ἱδρυτής]), οἱ κτίται. Τὰ εἰς -ατης ἔχουν τὸ α µακρό, µόνον ὅταν προηγῆται φωνῆεν: οἱ Σπαρτιᾶται, οἱ Ἀσιᾶται. Ἐὰν προηγῆται σύµφωνο, τὸ α εἶναι βραχύ: οἱ Γαλάται, οἱ ἐργάται, κ.λ.π. Ἡ κλιτικὴ ἑνικοῦ ἔχει τὴν κατάληξη α πάντοτε βραχεῖα ( πολῖτᾰ). Στὰ ὀνόµατα εἰς -ης ἡ κλητικὴ κανονικὰ ἔχει τὴν κατάληξη -η ( Ἡρῴδη, κ.λ.π.). Ἐν τούτοις στὰ ὀνόµατα ποὺ λήγουν σὲ -της (καὶ εἶναι τὰ περισσότερα) ἡ κλητικὴ λήγει σὲ ᾰ, π.χ. πολῖτᾰ, καθηγητά, πρεσβευτά, βουλευτά, δικαστά, ὑποκριτά, καρδιογνῶστᾰ, κ.λ.π. Τὸ «δεσπότης» ἀναβιβάζει καὶ τὸν τόνο: δέσποτᾰ! Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὰ ἐθνικὰ ὀνόµατα: Πέρσα (ὁ Πέρσης), Σκύθα (ὁ Σκύθης), καθὼς καὶ στὰ σύνθετα ὀνόµατα, ποὺ τὸ δεύτερο συνθετικό τους εἶναι ῥῆµα: τελῶνα (ὁ τελώνης 8 [ὠνοῦµαι τὰ τέλη = ἀγοράζω τοὺς φόρους πρβλ. τὰ «ὤνια» (τὰ ψώνια) στὸν στρατό]), γυµνασιάρχα (ὁ γυµνασιάρχης [ἄρχω τοῦ γυµνασίου]), ἐθνάρχα, παντοπῶλα [παντοπώλης [ὁ πωλῶν τὰ πάντα], παιδοτρίβα [παιδοτρίβης = προπονητὴς πάλης], γεωµέτρᾰ [ὁ γεωµέτρης], εἰδωλολάτρα [ὁ εἰδωλολάτρης, αὐτὸς ποὺ λατρεύει εἴδωλα (θεῶν)]. 9 Νὰ κλιθοῦν τὰ ὀνόµατα: ὁ ταµίας, ὁ δεσπότης, ὁ στρατιώτης, ὁ ιοµήδης (καὶ στὸν πληθυντικό). Ἀττικὴ σύνταξη: τὰ φυτά, ἕως µὲν µικρά ἐστι = τὰ φυτά, ὅσο εἶναι µικρά... Ὅταν τὸ ὑποκείµενο τοῦ ῥήµατος εἶναι οὐδέτερο πληθυντικοῦ ἀριθµοῦ, τὸ ῥῆµα τίθεται στὸν ἑνικό! τὰ παιδία παίζει(!) = τὰ παιδιά παίζουν. Αὐτὸς ὁ ἰδωµατισµὸς ὀνοµάζεται ἀττικὴ σύνταξη. Ἀπαρεµφατικὴ σύνταξη. 1) Τελικὸ ἀπαρέµφατο (νὰ...). 8 Οἱ «τελῶναι» ἦταν ἐπιχειρηµατίες ποὺ προαγόραζαν τοὺς φόρους προπλήρωναν στὸ κράτος τοὺς φόρους µιᾶς ὁλόκληρης περιοχῆς καὶ τοὺς εἰσέπρατταν ἀπὸ τοὺς πολῖτες µὲ κέρδος. Στὶς εἰσόδους πόλεων ὑπῆρχαν «τελωνεῖα» γιὰ τὴν εἴσπραξη ὑπὲρ τοῦ κράτους δασµῶν στὰ ἐµπορικὰ προϊόντα. 9 Ὁ κανόνας διατυπώνεται συνήθως ὡς ἑξῆς: τὰ λήγοντα εἰς -άρχης, -µέτρης, -τρίβης, -πώλης, -ώνης καὶ -λάτρης σχηµατίζουν τὴν κλιτική εἰς -α. Αὐτό καλύπτει τὶς περισσότερες περιπτώσεις συνθέτων µε ῥῆµα ὀνοµάτων.

16 Ῥήµατα ποὺ σηµαίνουν: θέλω νά, ἐπιθυµῶ νὰ (καὶ ὅλα τὰ συναφῆ: σὰ διατάζω νά, σὲ προτρέπω νά, σοῦ ἀπαγορεύω νά, θὰ σὲ ἐµποδίσω νά), µπορῶ νὰ (καὶ τὰ συναφῆ: εἶµαι ἱκανὸς να, ξέρω νά, εἶµαι πλασµένος γιὰ νά, µαθαίνω νὰ [ἄρα θὰ µπορῶ νά], προσπαθῶ νὰ [ἄρα ἴσως µπορέσω νά]), φοβᾶµαι νὰ (διστάζω νά), συντάσσονται µὲ ἀπαρέµφατο, δηλ. τὸ ἀντικείµενό τους εἶναι ἀπαρέµφατο, τὸ ὁποῖο ὀνοµάζεται τελικό. 10 Ἐθέλω (ἢ θέλω) στρατεύειν ἐπὶ τὰς νήσους = θέλω νὰ ἐκστρατεύσω ἐναντίον νησιῶν. Ἀνάλυση: ποιός θέλει; ἐγὼ (ὑποκείµενο τοῦ ἐθέλω) τί θέλω; στρατεύειν (ἀντικείµενο τοῦ ἐθέλω) ποιός θέλω νὰ ἐκστρατεύσῃ; ἐγὼ καὶ πάλι. Ἐδῶ τὸ ὑποκείµενο τοῦ ῥήµατος καὶ τὸ ὑποκείµενο τοῦ ἀπαρεµφάτου ταυτίζονται. Τὸ φαινόµενο αυτὸ ὀνοµάζεται ταυτοπροσωπία. Ἐθέλω σε διδάσκειν µε περὶ αὐ = θέλω ἐσένα, γιὰ νὰ διδάξεις ἐµένα περί αὐ. Ἀνάλυση: ποιός θέλει; ἐγὼ (ὑποκείµενο τοῦ ἐθέλω) τί θέλω; ἐσένα (= σέ ἀντικείµενο τοῦ ἐθέλω) τί σὲ θέλω; νὰ (µὲ) διδάξῃς (ἀντικείµενο τοῦ ἐθέλω). Τὸ ἐθέλω ἔχει δύο ἀντικείµενα (σὲ καὶ διδάσκειν). Ποιός νὰ διδάξῃ; ἐσὺ (ὀχι ἐγώ). Τὸ ὑποκείµενο τοῦ ῥήµατος καὶ τὸ ὑποκείµενο τοῦ ἀπαρεµφάτου εἶναι διαφορετικά, ὁπότε δὲν ἔχουµε ταυτοπροσωπία, αλλά ἑτεροπροσωπία. Ὅπως ὅµως θὰ ἔχετε παρατηρήσει, τὸ ὑποκείµενο τοῦ ἀπαρεµφάτου (τὸ ἐσὺ) ἔχει τεθῆ σὲ πτώση αἰτιατικὴ (σέ), ἐπειδὴ ταυτοχρόνως εἶναι καὶ ἀντικείµενο τοῦ ῥήµατος ἐθέλω. Ἔτσι γίνεται πάντοτε ἐπὶ ἑτεροπροσωπίας τὸ ὑποκείµενο τοῦ ἀπαρεµφάτου τίθεται σὲ πτώση αἰτιατική. 2) Εἰδικὸ ἀπαρέµφατο (ὅτι...). Ῥήµατα ποὺ σηµαίνουν: λέγω ὅτι, θεωρῶ ὅτι, πιστεύω ὅτι, ἐννοῶ ὅτι (καὶ ὅλα τὰ συναφῆ) συντάσσονται µὲ απαρέµφατο. Σ αὐτὴν την περίπτωση τὸ ἀπαρέµφατο ὀνοµάζεται εἰδικό, διότι εἰδικεύει, ἐξειδικεύει αὐτὸ ποὺ λέ(γ)ω. Νοµίζω σε σοφὸν εἶναι = θεωρῶ (ἐγὼ) ὅτι ἐσὺ εἶσαι σοφός (ἑτεροπροσωπία). Προσέξτε ὅτι τὸ κατηγορούµενο ([εἶσαι] σοφὸς) τίθεται καὶ αὐτὸ σὲ αἰτιατική, γιὰ νὰ συµφωνῇ πρὸς τὸ σέ, στὸ ὁποῖο καὶ ἀναφέρεται (σὲ θεωρῶ σοφόν). Ἀνατροφὴ νέων ἐν Ἀθήναις. Ἀνάχαρσις. Τίς ὁ χῶρός ἐστι; τί δ ἐν αὐτῷ οἱ νεανίαι πράττουσι; τί δὲ θαυµάζουσι πολι οἱ πρεσβῦται καὶ οἱ νέοι ἐν τοῖς θεαταῖς; 10 Ἡ λέξη τέλος προέρχεται ἀπὸ τὸ ῥῆµα «τέλλω», ποὺ σηµαίνει πραγµατοποιῶ, ἐκτελῶ, ἐπιτελῶ, φέρω εἰς πέρας, ὁλοκληρώνω ἑποµένως «τέλος» σηµαίνει ἐκτέλεση, ἐπιτέλεση, πραγµατοποίηση, ὁλοκλήρωση, ἱκανότητα ἢ δύναµη ἢ ἐξουσία πρὸς ἐκτέλεση («οἱ ἐν τέλει ἄρχοντες» εἶναι ἡ ἐξουσία, ἡ κυβέρνηση), ἀλλὰ καὶ τελικὴ ἔκβαση, τελικὸ ἀποτέλεσµα, τετελεσµένο γεγονός, τέλος (ὁλοκλήρωση, παύση), ἐπιστέγασµα (ἐπιβράβευση, βραβεῖο), σκοπός.

17 Σόλων. Ὁ χῶρος γυµνάσιόν ἐστιν ἐν αὐτῷ οἱ θεαταὶ θαυµάζουσι τὰς ἀρετὰς νεανιῶν καὶ τὰς εὐεξίας καὶ τόλµας καὶ φιλοτιµίαν ἀγωνισ. Ἐπαίνου δ ἀπολαύουσιν οἱ νικηταί. Ἀνάχ. Ἐγώ, Σόλων, ἐµάνθανον ὅτι σὺ εὑρετὴς ἐθίµων εἶ καὶ εἰσηγητὴς καὶ συναρµοστὴς πολιτείας. Ἐθέλω οὖν σε διδάσκειν µε ὡς µαθητὴν περὶ αὐ. Σόλων. Ἡµεῖς τοὺς πολίτας ψυχὴν τῆς πολιτείας νοµίζοµεν τὴν δ ἀνατροφὴν παιδαγωγοῖς ἐπιτρέποµεν καὶ πρὸς πόνους ἐθίζοµεν τοὺς νεανίας. Ὅτε δ ἔφηβοί εἰσι, τοὺς µὲν ὁπλίτας τοὺς δὲ πελταστάς, τοὺς δὲ τοξότας τάττοµεν. ιδάσκοµεν δ αὐτοὺς ἀπὸ παιδίων καὶ παρὰ γεωργῶν λαµβάνοµεν διδαχάς οἱ γὰρ γεωργοὶ τὰ φυτά, ἕως µὲν µικρά ἐστι, φυλάττουσιν, ὅτε δὲ αὐξάνουσι, τοῖς ἀνέµοις ἐπιτρέπουσιν. Οὕτω καὶ ἡµεῖς τοὺς νέους, ἕως µὲν παιδία εἰσί, φυλάττοµεν αὐτούς, ὅτε δὲ νεανίαι, παρέχοµεν αὐτοῖς ἐλευθερίαν τότε γὰρ οὐκ ἔχουσι κίνδυνον. ἐν Ἀθήναις = στὴν Ἀθῆνα. Στὴν ἀρχαία γλῶσσα καὶ στὴν καθαρεύουσα ἡ Ἀθῆνα εἶναι ὄνοµα πληθυντικοῦ ἀριθµοῦ, αἱ Ἀθῆναι, ὅπως αἱ Μυκῆναι καὶ αργότερα οἱ Παρίσιοι (π.χ. λέµε ἡ Παναγία Παρισίων), λατ. Parisii (πρώην Lutetia) «περὶ τὸν Σηκοάναν ποταµὸν εἰσι καὶ οἱ Παρίσιοι» (Στράβων, Γεωγραφικὰ 4,3). ὁ Ἀνάχαρσις (γεν. τοῦ Ἀναχάρσεως) = ἑλληνοµαθὴς Σκύθης περιηγητὴς καὶ φιλόσοφος, ποὺ ἐπισκέφθηκε καὶ παρέµεινε ὡς µέτοικος γιὰ ἕνα διάστηµα στὴν Ἀθῆνα τὴν ἐποχὴ τοῦ Σόλωνος. Οἱ Ἀθηναῖοι τὸν ἐκτιµοῦσαν πολὺ γιὰ τὸ καυστικό του χιοῦµορ, τὴν λιτότητά του καὶ τὶς σοφές παρατηρήσεις του. Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Ἀνάχαρσις, ὅταν εἶδε τὸν Σόλωνα νὰ γράφῃ νόµους, γιὰ νὰ πατάξῃ τὴν ἀδικία καὶ τὴν πλεονεξία, τὸν εἰρωνεύτηκε λέγοντάς του ὅτι οἱ νόµοι «σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἰστοὺς της ἀράχνης ὅπως οἱ ἰστοί, ἔτσι καὶ οἱ νόµοι, ἀπ ὅσους συλλαµβάνουν θὰ κρατήσουν µόνο τοὺς ἀδύναµους καὶ τοὺς λεπτούς, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς πλουσίους εἶναι βέβαιο ὅτι θα ὑποστοῦν ῥῆγµα» ἢ «µηδὲν ἀραχνίων διαφέρειν, ἀλλ ὡς ἐκεῖνα [δηλ. τὰ ἀράχνια] τοὺς µὲν ἀσθενεῖς καὶ λεπτοὺς ἁλισκοµένων καθέξειν, ὑπὸ δὲ δυνα καὶ πλουσίων διαρραγήσεσθαι» (Σόλων 5,4). Μιὰ ἄλλη φορά, ἐπισκεπτόµενος τὴν ἐκκλησία τοῦ δήµου, ἐξέφρασε τὴν ἀπορία του, ὅταν διαπίστωσε ὅτι «στοὺς Ἕλληνες µπορεῖ µὲν νὰ µιλᾶνε οἱ σοφοί, ἀλλὰ τὶς τελικές ἀποφάσεις τὶς παίρνουν οἱ ἄσχετοι» ἢ «λέγουσι µὲν σοφοὶ παρ Ἕλλησι, κρίνουσι δ οἱ ἀµαθεῖς» (Σόλων 6,1). τίς; = 1. ποιός; ποιά; τί = ποιό; (ἐρωτηµατικὴ ἀντωνυµία). Νὰ θυµᾶστε ὅτι στὸ ἐρωτηµατικὸ τίς δὲν βάζουµε ποτὲ βαρεῖα ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, διότι ἐπωµίζεται τὸν κύριο τονισµὸ τῆς ἐρωτήσεως τις (ἄτονο) = (ἀόριστη ἀντωνυµία) κάποιος ἢ κάποια, τι = κάτι. Τὸ ἀόριστο «τις» εἶναι λέξη ἐγκλιτική ἄνθρωπός τις = κάποιος ἢ ἕνας ἄνθρωπος. ὁ νεανίας = νέος, νεαρός. πολι = γενικὴ διαιρετική. ὁ πρεσβύτης (οἱ πρεσβῦται [ῡ]) = γέρος (γέρων), περασµένης ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ µεγαλύτερος στὴν ἡλικία, γεροντώτερος (ὡς συγκριτικὸ τοῦ «πρέσβυς» = γέρος, ἀλλὰ καὶ πρεσβευτής). τὸ γυµνάσιον = γυµναστήριο(ν). ἡ εὐεξία (εὖ + ἔχω) = ἡ καλὴ φυσικὴ κατάσταση ἢ διάπλαση τοῦ σώµατος, τὸ σφρῖγος. Τὸ ἐπίρρηµα εὖ σηµαίνει καλῶς. ἀπολαύω τινός (πράγµατος) = ἀπολαµβάνω (κάτι). Συντάσσεται µὲ γενική. ὁ εὑρετὴς = ὁ ἐφευρέτης, ἀλλὰ καὶ ὁ πρῶτος ἀνακαλύψας (αὐτὸς ποὺ πρωτοανακάλυψε). 11 Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ νεοελληνικὸ ἐρωτηµατικὸ ποιός.

18 ὁ συναρµοστὴς = αὐτὸς ποὺ σὺν-ἁρµόζει (µὲ δασεῖα), προσαρµόζει, συνταιριάζει πράγµατα µεταξύ τους συναρµοστὴς πολιτείας = συντάκτης πολιτεύµατος, νοµοθέτης. ἡ πολιτεία = τὸ πολίτευµα. ἐθέλω (ἢ θέλω ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους καὶ ἑξῆς) = θέλω. οὖν = (ἐπίρρηµα) λοιπόν, πράγµατι, πραγµατικά, ὄντως. νοµίζω = θεωρῶ. Νόµισµα = ὅ,τι θεωρεῖται «νενοµισµένον», δηλ. καθιερωµένο, ἀποδεκτὸ καὶ παραδεκτό. ἐπιτρέπω = (τρέπω τινὰ ἐπί), στρέφω κάποιον ἢ κάτι πρός ἐµπιστεύοµαι κάποιον σὲ κάποιον ἄλλο. Συντάσσεται µὲ δοτική. ὅτε = ὅταν. Ἀναφέρεται στὸ παρὸν ἢ στὸ παρελθὸν καὶ ποτὲ στὸ µέλλον γιὰ τὸ µέλλον χρησιµοποιεῖται τὸ «ὅταν» (τὸ ὁποῖο συντάσσεται µὲ ὑποτακτική). οἱ µὲν - οἱ δὲ = ἄλλοι µέν, ἄλλοι δέ. ὁ πελταστὴς = ἐλαφρὰ ὁπλισµένος στρατιώτης φέρων ἐλαφρὰ ἀσπίδα (ἡ «πέλτη») καὶ ἀκόντιο (τὸ «παλτόν»). τάττω = τάσσω, ὁρίζω σε θέση. ύο ττ ἀντὶ σσ στὴν ἀττικὴ διάλεκτο. ασυνόµενες λέξεις: εὑρετής (εὑρίσκω), ἡµεῖς (καὶ ὑµεῖς), ἕως, ὅτε.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Τὸ δίχρονο τῆς παραληγούσης πρωτοκλίτων ὀνοµάτων εἶναι συνήθως βραχύ, ἀλλὰ στὶς ἑξῆς καταλήξεις εἶναι µακρό: -ίτης -ῖται: ὁπλῖται, ἐρηµῖται, τραπεζῖται. Πλὴν τοῦ κτίται (κάτοικοι ἱδρυτές κτίστες) καὶ κτίσται (ἱδρυτές κτίστες). -άτης -ᾶται: ὅταν προηγῆται φωνῆεν: οἱ Σπαρτιᾶται, οἱ Ἀσιᾶται. Ἐὰν προηγῆται σύµφωνο, τὸ α εἶναι βραχύ: οἱ Γαλάται, οἱ ἐργάται, κ.λ.π. φωνῆεν+ατης, α µακρό σύµφωνο+ατης, α βραχὺ -ίκη -ῖκαι: νῖκαι, φρῖκαι. Πλὴν δίκαι καὶ καταδίκαι. -ίλη -ῖλαι: τορπῖλαι, ἶλαι (ἴλη = λόχος στρατω, ἰδίως ἱππέων), σµῖλαι. Στὰ κύρια τὸ ι εἶναι βραχύ, αἱ Ἐρωφίλαι. -ίνη -ῖναι: ἀξῖναι, δῖναι, κλῖναι. Πλὴν τοῦ µυρσίναι (µυρτιές). -ύνη -ῦναι: εὐθῦναι, αἰσχῦναι. Πλὴν τοῦ ὀδύναι (ὀδύνη = σωµατικὸς ἢ ψυχικὸς πόνος). -ῖνα: Ἀγριππῖνα, Μαρῖνα, Κωνσταντῖνα. Τὰ δισύλλαβα εἰς -αια περισπῶνται: γαῖα (= γῆ), γραῖα, µαῖα. Ἀπὸ τὰ εἰς -ρα δισύλλαβα περισπῶνται τὸ σφῦρα (σφυρί) καὶ ὅσα ἔχουν δίφθογγο πλὴν τῆς αυ: σφαῖρα, πεῖρα, σπεῖρα, στεῖρα, µοῖρα, µυῖα (µυῖγα), πρῷρα (πλώρη), νεοελλ. φθεῖρα, ψεῖρα. Τὰ ἔχοντα αυ ὀξύνονται, π.χ. αὔρα, λαύρα (µοναστήρι), σαύρα, καθὼς καὶ ὅσα πρὸ τοῦ -ρα ἔχουν σύµφωνο, π.χ. Φαίδρα. Τὸ δίχρονο προ δύο συµφώνων ἢ πρὸ διπλοῦ (ζ, ξ, ψ) περιγράφεται ὡς θέσει µακρό, 12 ἀλλὰ γιὰ τὸν τονισµὸ θεωρεῖται βραχύ καὶ ὀξύνεται: κίσσα, πίσσα, ξύστρα, λύσσα. Περισπῶνται: ἡ µᾶζα, 13 οἱ πρεσβῦται (ἡλικιωµένοι, γέροι), γῆ, τρῦπα, λῦπαι, λῖραι, κνῖσα (τσίκνα), Πῖσα (πηγὴ στὴν Ὀλυµπία), ζῦµαι, λῦµαι (σωµατικὲς βλάβες προσβολές), ῥῦµαι 14 (ῥύµη = ὁρµή, δρόµος), ὗλαι, σφονδῦλαι (εἶδος ἐντόµων, ποὺ µυρίζουν ἄσχηµα), σῦλαι (λάφυρα, λεία, λεηλασίες πλοίων), ῥῖναι (ῥήνη = λίµα). 12 Ἐνῷ εἶναι βραχύ, στὰ παραθετικὰ ἐπιθέτων (βλ. µάθηµα 35) λόγῳ θέσεως πρὸ δύο συµφώνων λαµβάνεται ὡς µακρό εἶναι θέσει (= ὡς πρὸς τὴν θέση) καὶ ὄχι φύσει µακρό. 13 Μᾶζα λέγεται καὶ τὸ κριθαρένιο ἀρτοσκεύασµα ἢ ψωµί. 14 Χαρακτηριστικὲς φράσεις: ἀνὰ τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς ῥύµας (δρόµους) ἐν τῇ ῥύµῃ (γρήγορη ῥοὴ) τοῦ λόγου.

20 ΜΑΘΗΜΑ 6 Ἐπίθετα δευτέρας κλίσεως τρικατάληκτα καὶ δικατάληκτα καλὸς καλοῦ καλῷ καλὸν καλὲ καλὴ καλῆς καλῇ καλὴν καλὴ καλὸν καλοῦ καλῷ καλὸν καλὸν δίκαιος δικαίου 15 δικαίῳ δίκαιον δίκαιε δικαία δικαίᾱς δικαίᾳ δικαίᾱν δικαίᾱ δίκαιον δικαίου δικαίῳ δίκαιον δίκαιον καλοὶ καλῶν καλοῖς καλοὺς καλοὶ καλαὶ καλῶν καλαῖς καλὰς καλαὶ καλὰ καλῶν καλοῖς καλὰ καλὰ δίκαιοῐ 16 δικαίων δικαίοις δικαίους δίκαιοι δίκαιαῐ δικαίων δικαίαις δικαίᾱς δίκαιαι δίκαιᾰ δικαίων δικαίοις δίκαιᾰ δίκαιᾰ Στὰ δευτερόκλιτα ἐπίθετα τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ οὐδέτερο κλίνονται κατὰ τὴν δευτέρα κλίση, ἐνῷ τὸ θηλυκὸ κατὰ τὴν πρώτη κλίση. Προσοχή! Η γενικὴ πληθυντικοῦ θηλυκῶν ἐπιθέτων, ἂν καὶ κλίνεται κατὰ τὴν α κλίση, δὲν τονίζεται ἀπαραιτήτως στὴ λήγουσα τονίζεται ὅπου τονίζεται καὶ τὸ ἀρσενικό: αἱ δίκαιαι - δικαίων (ὄχι δικαιῶν, ὅπως θαλασσῶν). 17 Ἡ συνήθης κατάληξη τοῦ θηλυκοῦ γένους εἶναι -η ἐὰν ὅµως πρὸ τῆς καταλήξεως ὑπάρχει φωνῆεν ἢ ρ, τότε ἡ θηλυκὴ κατάληξη εἶναι -α, ὁ νέος - ἡ νέα - τὸ νέον, ὁ τέλειος - ἡ τελεία - τὸ τέλειον, ὁ νεκρὸς - ἡ νεκρὰ (ὄχι νεκρὴ) - τὸ νεκρόν, ὁ πονηρὸς - ἡ πονηρὰ - τὸ πονηρόν, ὁ αἰσχρὸς - ἡ αἰσχρὰ - τὸ αἰσχρόν. Μερικὰ ἐπίθετα ἔχουν γιὰ τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ θηλυκό γένος ἀκριβῶς τὸν ἴδιο τύπο, π.χ. ὁ βάρβαρος, ἡ βάρβαρος (χώρα), τὸ βάρβαρον ἢ ὁ ἥσυχος, ἡ ἥσυχος (θάλασσα), τὸ ἥσυχον. Αὐτὰ τὰ ἐπίθετα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν διαφορετικὴ κατάληξη γιὰ τὸ θηλυκὸ γένος, ὀνοµάζονται δικατάληκτα ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ τρικατάληκτα, τὰ ὁποῖα διαθέτουν διαφορετικὲς καταλήξεις γιὰ τα τρία γένη (ἀρσενικό, θηλυκὸ καὶ οὐδέτερο), ὅπως π.χ. τὸ καλὸς - καλὴ - καλόν. Νὰ κλιθοῦν καὶ στὰ τρία γένη τὰ ἐπίθετα: ὁ ἀγαθός ή, όν, ὁ ἡ ἄδικος (ὄχι ἄδικη), ον. Ἀνατροφὴ νέων παρὰ Πέρσαις. Οἱ Πέρσαι τοὺς νέους παρὰ τοῖς δηµοσίοις διδασκάλοις ἐπαίδευον ἐν κοινοῖς διδασκαλείοις. Οἱ διδάσκαλοι Περσῶν σοφοὶ καὶ χρηστοὶ πολῖται ἦσαν. Τοὺς φαύλους ἐν ταῖς συνηθείαις νέους ἰσχυρῶς ἐκόλαζον. ιὸ δικαιοσύνην ἐµάνθανον καὶ πονηροῦ ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἀπεῖχον. Τὴν δ ἀδικίαν ἔφευγον καὶ τὴν φιλίαν ἐθεράπευον ἡ γὰρ δικαίων φιλία ἀγαθῶν πηγή ἐστιν, ἡ δὲ ἀδίκων ἀπατηλὴ καὶ οὐ µόνιµος. Οὕτω οἱ νέοι Περσῶν ὕστερον ἀγαθοὶ µὲν καὶ φιλόστοργοι, φιλόκαλοι δὲ καὶ φιλότιµοι πολῖται ἦσαν. Καὶ τὴν ἀχαριστίαν δὲ νέων ἐκόλαζον 15 Ὑπενθύµιση: ὅταν ἡ λήγουσα εἶναι µακρά, ἡ προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται τῆς δικαίας, δικαίων, τοῦ διδασκάλου, τοῦ ἀνθρώπου. 16 Ὑπενθύµιση: τὸ οι και τὸ αι στὸ τέλος τῆς λέξεως εἶναι βραχέα. Ἂν τὸ οι ἦταν µακρό, θὰ τονίζαµε «οἱ δικαίοι». 17 Τὸ ὄνοµα κυρία εἶναι ἄλλοτε ἐπίθετο (ὁ κύριος, ἡ κυρία, τὸ κύριον) καὶ ἄλλοτε οὐσιαστικό. Ως ἐπίθετο ἔχει γενικὴ πληθ. κυρίων, π.χ. κυρίων προτάσεων ὡς οὐσιαστικοποιηµένο ἐπίθετο (δηλ. στὴν οὐσία ὡς οὐσιαστικὸ) ἔχει γενικὴ πληθ. κυριῶν (!), ὅπως τὰ οὐσιαστικὰ τῆς α κλίσεως, π.χ. φιλανθρωπικὸς σύλλογος κυριῶν «ἡ Λυδία». Αὐτὸ εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγµα γιὰ νὰ θυµᾶστε τὴν διαφοροποίηση οὐσιαστικῶν καὶ ἐπιθέτων ὡς πρὸς τὴν γενικὴ πληθυντικοῦ θηλυκῶν ὀνοµάτων τῆς α κλίσεως.

21 οἱ Πέρσαι τοὺς γὰρ ἀχαρίστους ἀδίκους ἐνόµιζον οὐ µόνον περὶ φίλους, ἀλλὰ καὶ περὶ θεούς. Πρὸς δὲ οἱ νέοι ἐν µετρίᾳ διαίτῃ διῆγον. Μέχρι µὲν ἑπτακαίδεκα ἐ οὕτω ἐπαίδευον τοὺς νέους. Ἐκ δὲ τούτου οἱ χρηστοὶ νέοι συνῆσαν τοῖς ἐφήβοις, οἱ δὲ ἐφήβων φρόνιµοι καὶ ἀνδρεῖοι τοῖς τελείοις πολίταις συνῆσαν καὶ µετελάµβανον ἀρχῶν καὶ τιµῶν. παρὰ Πέρσαις = στοὺς Πέρσες. Η πρόθεση «παρὰ» ἀνάλογα µὲ τὴν πτώση, µὲ τὴν ὁποία συντάσσεται, ἀποκτᾷ καὶ διαφορετικὴ σηµασία: + γεν. παρὰ τοῦ νοµοθέτου = ἀπὸ τὸν νοµοθέτη, ἐκ µέρους τοῦ νοµοθέτη + δοτ. παρὰ Πέρσαις = «στὴν πλευρὰ ἢ στὴ µεριὰ Περσῶν, στοὺς Πέρσες σύµβουλος παρὰ τῷ πρωθυπουργῷ = σύµβουλος κοντά, στὸ πλευρὸ τοῦ πρωθυπουργοῦ δικηγόρος παρ Ἀρείῳ πάγῳ = δικηγόρος, ποὺ ἔχει τὰ προσόντα να ὑπερασπισθῇ ὑπόθεση στὸ δικαστήριο τοῦ Ἀρείου πάγου. + αἰτ. 1) παρὰ τὸν ποταµὸν = κοντά, δίπλα στὸν ποταµό 2) παρὰ τὸν νόµον = κατὰ παράβαση τοῦ νόµου 3) παρὰ τὴν ἧττα = παρ ὅλη τὴν ἧττα (µὲ δασεῖα). τὸ διδασκαλεῖον = σχολεῖο ὁ διδάσκαλος (διδάσκω) = ὁ δάσκαλος. ὁ χρηστός, ἡ χρηστή, τὸ χρηστὸν = καλός, καλῆς ποιότητος, χρήσιµος. ὁ φαῦλος, ἡ φαύλη, τὸ φαῦλον = κακός, κακῆς ποιότητος, ἀνήθικος. ἡ συνήθεια, τῆς συνηθείας (σὺν+ἦθος = συµπεριφορά, συνήθειες) = σχέση (φιλία κ.λ.π.) συνήθεια. ἰσχυρῶς = δυνατά, αὐστηρά. κολάζω = τιµωρῶ (ἐξ οὗ καὶ κόλασις [κόλαση]). διὸ = γι αὐτό, γι αὺτὸν τὸν λόγο, ἑποµένως. φεύγω = φεύγω µακριὰ ἀπὸ κάτι. Ὅταν συντάσσεται µὲ αἰτιατική σηµαίνει ἀποφεύγω, π.χ. φεύγετε τὴν πορνείαν = νὰ ἀποφεύγετε τὴν πορνεία (Α Κορ. 6,18). Ὅταν συντάσσεται µὲ τὴν πρόθεση εἰς, σηµαίνει φεύγω καὶ πηγαίνω, καταφεύγω, π.χ. οἱ κάτοικοι τῆς ήλου εἰς Τῆνον ἔφευγον (= κατέφευγαν στὴν Τῆνο). ὁ ἡ ἄδικος, τὸ ἄδικον (δικατάληκτο δὲν ὑπάρχει ἄδικη). ὁ ἡ µόνιµος, τὸ µόνιµον (δικατάληκτο δὲν ὑπάρχει µόνιµη, ἀλλὰ [ἡ] µόνιµος). ὕστερον = (ἐπίρρηµα) ὕστερα, µετά, στὴ συνέχεια. ὁ ἡ φιλόστοργος, τὸ φιλόστοργον = φίλος τῆς στοργῆς, τοῦ ἀρέσει νὰ δίνει στοργή. ὁ ἡ φιλόκαλος, τὸ φιλόκαλον = φίλος του κάλλους (τὸ κάλλος = ἡ ὀµορφιά, τὸ ὡραῖο). ὁ ἡ φιλότιµος, τὸ φιλότιµον = φίλος τῆς τιµῆς, τὰ δίνει ὅλα γιὰ τὴν τιµή. ὁ ἡ ἀχάριστος (ὄχι ἡ ἀχάριστη), τὸ ἀχάριστον. ὁ ἡ ἄδικος (ὄχι ἡ ἄδικη), τὸ ἄδικον. περὶ τοὺς φίλους, περὶ τοὺς θεοὺς περὶ + αἰτ. = γύρῳ ἀπό γύρῳ απὸ τοὺς φίλους, (καὶ µεταφορικὰ) ὡς πρὸς ἢ σὲ σχέση προς τοὺς φίλους, τοὺς θεούς. πρὸς δὲ = ἐπὶ πλέον δέ, ἐπιπροσθέτως. µέτριος, µετρία, 18 µέτριον = συγκρατηµένος, ὄχι ὑπερβολικός, µὲ µέτρο. ἡ δίαιτα, τῆς διαίτης = τρόπος ζωῆς γενικῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ τί τρώει κανείς. διάγω = (ἐπὶ χρόνου) παιρνῶ τὸν καιρό µου, π.χ. διάγω βίον ἔκλυτον (ζῶ ἔκλυτη ζωὴ) ἢ διάγω ἐν εὐσεβείᾳ (ζῶ µὲ εὐσέβεια) (ἐπὶ τόπου) ὁδηγῶ κάποιον ἢ κάτι διὰ µέσου ἑνὸς τόπου, π.χ. περνῶ κάποιον διὰ µέσου ἑνὸς ποταµοῦ στὴν ἀπέναντι ὄχθη. ἕπτακαίδεκα = 17 (ὅπως τὸ ἕνδεκα [1+10]) πεντεκαίδεκα κ.λ.π. παιδεύω = ἐκπαιδεύω βάζω σε πειθαρχεία παιδεία = ἐκπαίδευση, ἀλλὰ καὶ πειθαρχεία. 18 Ὄχι ἡ µέτρια, ἀλλὰ ἡ µετρία, διότι τὸ α εἶναι µακρό (α καθαρό) καὶ ἡ προπαραλήγουσα δὲν τονίζεται ἔτσι ἡ τελεία (τέλειος), ἡ µακαρία (µακάριος), κ.λ.π.

22 σύνειµι (σὺν+εἰµὶ) τινὶ = (εἶµαι µαζὶ µὲ κάποιον) συναναστρέφοµαι. [Ὑπάρχει καὶ ἄλλο ῥῆµα σύνειµι (σὺν+εἶµι = ἔρχοµαι) συγκεντώνοµαι τὸ πλῆθος σύνεισι = συγκεντρώνεται]. µεταλαµβάνω τινὸς = λαµβάνω µέρος, συµµετέχω σὲ κάτι. ἡ ἀρχὴ = 1) ἀρχή 2) ἐξουσία (ἰδίως στὸν πληθ. αἱ ἀρχαί π.χ. αἱ ἀρχαὶ τῆς πόλεως = αὐτοὶ ποὺ διοικοῦν τὴν πόλη, οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς πόλεως). ασυνόµενες λέξεις: ἑπτά, ἥσυχος (ἡσυχία).

23 ΜΑΘΗΜΑ 7 Προσωπικὲς ἀντωνυµίες α καὶ β προσώπου α πρόσωπο ἐγὼ ἐµοῦ ἐµοὶ (σ ἐµένα, γιὰ µένα, µ ἐµένα) ἐµὲ µου µοι µε β πρόσωπο σὺ σοῦ σου σοὶ σοι σὲ σε ἡµεῖς (ἐµεῖς) ἡµῶν ἡµῖν (σ ἐµᾶς, γιὰ µᾶς, µ ἐµᾶς) ἡµᾶς ὑµεῖς ὑµῶν ὑµῖν ὑµᾶς (ἐσεῖς) Οἱ τύποι µου, µοι, µε, σου, σοι, σε εἶναι ἐγκλιτικοί π.χ. ἡ γλῶσσά σου (< ἡ γλῶσσα σοῦ). Ἡ δυνητικὴ ὁρστικὴ καὶ τὸ δυνητικὸ ἄν. Ὁριστικὴ ἱστορικοῦ 19 χρόνου, δηλ. παρατατικός, ἀόριστος ἢ ὑπερσυντέλικος + ἂν (δυνητικὸ) ἀντιστοιχεῖ στὸ νεοελληνικὸ θὰ + παρατατικό: ἐκινδυνεύετε ἂν πάσχειν κακὰ = θὰ κινδυνεύατε νὰ πάθαιτε κακὰ ἐλάµβανεν ἂν = θὰ ἔπαιρνε ἐφυλάττετε ἂν = θὰ φυλάσσατε ἐκινδύνευσα ἂν (ἀόριστος) = θὰ µποροῦσα νὰ κινδυνεύσω ἐλελύκειν ἂν (ὑπερσυντέλικος) = θὰ εἶχα λύσει Τὸ δυνητικὸ ἂν ὑπαινίσσεται δυνατότητα ἢ πιθανότητα νὰ γίνῃ κάτι, ἕνα ἴσως, µᾶλλον, µπορεῖ νά, πιθανόν νά. Κύων καὶ πρόβατον. Ὅτε τὰ ζῷα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότη Ἡµεῖς, δέσποτα, ἔριά σοι παρέχοµεν καὶ τυρὸν τοῖς δ ἀµνοῖς ἡµῶν τρέφοµεν τὰ τέκνα. Σὺ δ οὐδὲν παρέχεις ἡµῖν, εἰ µὴ ἡµεῖς ἐκ τῆς γῆς λαµβάνοµεν ὁ δὲ κύων, καίτοι οὐδέν παρέχει σοι, ἐκ τοῦ σίτου καθ ἡµέραν λαµβάνει». Ὁ δὲ κύων ἔλεγεν «Ω ἀνόητον πρόβατον, ἡ γλῶσσά σου προτρέχει τῆς διανοίας. Ἐγώ εἰµι χρησιµώτερος 20 ὑµῶν ἔργον µὲν γὰρ ὑµῶν ἐστι παρέχειν τὰ ἀγαθὰ τῷ δεσπότῃ, ἄλλον δὲ πόνον ὑµεῖς οὐκ ἔχετε. Εἰ δ ἐγὼ µὴ ἐφύλαττον ὑµᾶς, ἐκινδυνεύετε ἂν πάσχειν κακὰ ὑπὸ ἐχθρῶν. Ἐµοὶ δ ἀνάγκη ἀεὶ φυλάττειν καὶ σῴζειν ὑµᾶς ἐκ κινδύνων». ὁ κύων, τοῦ κυνὸς (ἀνώµαλο γ κλίσεως) = ὁ σκύλος Οἱ χρόνοι ἐνεστώς, µέλλων, παρακείµενος λέγονται ἀρκτικοὶ χρόνοι οἱ παρατατικός, ἀόριστος, ὑπερσυντέλικος ὀνοµάζονται ἱστορικοὶ ἢ παραγόµενοι χρόνοι (ἐπειδὴ πράγονται ἀπὸ τοὺς ἀρκτικούς). 20 Ἡ κατάληξη -ότερος καὶ -ότατος παραθετικῶν ἐπιθέτων, ὅταν ἡ προηγουµένη συλλαβὴ εἶναι βραχεῖα, γράφεται µὲ ω: -ώτερος, -ώτατος. Περὶ αὐ βλ. µάθηµα Ὁ σκύλλος (µὲ δύο λλ) ἢ σκύλος (µὲ ἕνα λ) στὴν ἀρχ. γλῶσσα σηµαίνει κουτάβι, νεογνό σκύλου συνώνυµο: ὁ σκύλαξ, τοῦ σκύλακος, ἐξ οὗ καὶ σκυλάκι (ἀπὸ τὸ σκυλάκιον, µικρὸς σκύλαξ). Ὁ κύων εἶναι ἀνώµαλο τῆς γ κλίσεως καὶ πρέπει νὰ µάθετε ἀπ ἔξω τὴν κλίση του: ὁ κύων, τοῦ κυνός, τῷ κυνί, τὸν κύνα, κύων, οἱ κύνες, κυνῶν, τοῖς κυσί, τοὺς κύνας, κύνες. Ὁ κίων (µὲ ι), τοῦ κίονος, οἱ κίονες, κιόνων εἶναι ἡ κολόνα, ὁ στῦλος. Ὑπάρχει καὶ ἄλλη λέξη σκύλος (µόνο µὲ ἕνα λ), ποὺ σηµαίνει δέρµα ζῴου, τοµάρι. Ὑπάρχει καὶ ἡ λέξη τὸ σκῦλον, τοῦ σκύλου, ἡ ὁποία ἀπαντᾷ συνήθως στον πληθ. τὰ σκῦλα = ἡ λεία (πολέµου) σκυλεύω = ἁρπάζω καὶ ἀφαιρῶ τὰ ὅπλα, τὰ ῥοῦχα ἢ ὅ,τι ἔχει ἐπάνω του ἕνας νεκρός.

24 τὰ ζῷα φωνὴν εἶχε (ἀντὶ εἶχον) ἀττικὴ σύνταξη. τὰ πρόβατα ἔλεγε (ἀντὶ ἔλεγον) ἀττικὴ σύνταξη. τὸ ἔριον = τὸ µαλλί (ζῴου). ὁ τυρὸς = τὸ τυρί. ὁ ἀµνὸς = ἀρσενικὸ πρόβατο. τὸ τέκνον = τὸ παιδὶ (ἀρσενικὸ ἢ θηλυκό). οὐδείς (οὐδενός), οὐδεµία (οὐδεµιᾶς), οὐδὲν (οὺδενὸς) = κανείς, οὔτε ἕνας (οὐδὲ [= οὔτε] εἷς [= ἕνας] = οὐδείς) οὐδὲν (οὐδὲ ἓν = οὔτε ἕνα) = κανένα ἢ τίποτε ἀπολύτως. ἡ διάνοια, τῆς διανοίας (διὰ+νοῦς) = ἡ σκέψη, ὁ νοῦς (ὅ,τι δι-έρχεται ἀπὸ τὸν νοῦ, διὰ τοῦ νοός). φυλάττω = φυλάσσω (τὰ δύο ττ στὴν ἀττικὴ διάλεκτο). πάσχω = παθαίνω, ὑφίσταµαι κάτι κακό, κακοπαθῶ, δεινοπαθῶ. ἀνάγκη ἐστι = εἶναι ἢ ὑπάρχει ἀνάγκη νά, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ (ἀπρόσωπη ἔκφραση) ἀνάγκη (ἐννοεῖται: ἐστὶ) ἀεὶ φυλάττειν καὶ σῴζειν ὑµᾶς = σ ἐµένα (= ἐµοὶ) ὑπάρχει ἀνάγκη ἢ καλύτερα εἶναι ἀναγκαῖο σ ἐµένα νὰ σᾶς προφυλάσσω καὶ νὰ σᾶς σῴζω, δηλ. εἶναι ἀνάγκη ἐγώ νὰ σᾶς προφυλάσσω καὶ νὰ σᾶς σῴζω. Στὴ σύνταξη ἀπρόσωπο ῥῆµα (ἢ ἀπρ. ἔκφραση) + ἀπαρέµφατο τὸ ὑποκείµενο τοῦ ἀπροσώπου εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ἀπαρέµφατο: ἀνάγκη (ἐστι) φυλάττειν καὶ σῴζειν ποιό πρᾶγµα εἶναι ἀνάγκη; τὸ φυλάττειν (τὸ νὰ προφυλάσσω, ἡ φύλαξη) καὶ τὸ σῴζειν (τὸ νὰ σῴζω, ἡ σωτηρία). Τὰ δύο ἀπαρέµφατα εἶναι ὑποκείµενα τοῦ ἀνάγκη ἐστι. Ἡ σύνταξη ἀπροσώπων ῥηµάτων καὶ ἀπροσώπων ἐκφράσεων ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία στοιχεῖα: δοτικὴ - ἀπρ. ῥῆµα - ἀπαρέµφατο ἐµοὶ - ἀνάγκη ἐστι - φυλάττειν Ἡ δοτικὴ δηλώνει τὸ πρόσωπο ποὺ ἐνεργεῖ καὶ ὀνοµάζεται δοτικὴ προσωπικὴ τοῦ ἐνεργοῦντος προσώπου. Ποιός εἶναι ἀνάγκη νὰ φυλάῃ; ἐγὼ ὁ κύων. Σὲ ποιόν ἐναπόκειται ἡ ἀνάγκη τῆς φυλάξεως; ἐµοὶ (σ ἐµένα). Ἄρα: Ἐµοὶ ἀνάγκη ἐστι φυλάττειν = ἐγὼ εἶναι ἀνάγκη να φυλά(σσ)ω. ασυνόµενες λέξεις: ἡµέρα (καθηµερινός).

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 13. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 13. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2 Ρ ωμνιός Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2 Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Ἀπολυτίκιον / Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 58. Ἡ σχέσις, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ ῥηματικὴ ἔννοια μὲ τὸ ὑποκείμενον, λέγεται διάθεσις τοῦ ῥήματος. Εἶναι δὲ αἱ διαθέσεις τοῦ ῥήματος τέσσαρες, ἐνεργητική, μέση, παθητικὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 Τίτλος: «ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1.

Εισαγωγή. Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Εισαγωγή Το λεξιλόγιο περιλαµβάνει το σύνολο, σχεδόν, των λέξεων και των εννέα ενοτήτων του βιβλίου 1. Οι λέξεις παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά σε ενιαίο σύνολο, όχι ανά ενότητα, ώστε η χρήση του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ Ὁ Θεὸς ἦλθε νὰ μείνει μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 15. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 15. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Μαρτυρίες για τὸν αγιο Γεώργιο Καρλσίδη, Σάββα Παυλίδη - Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 3 4 ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Ερωτήσεις εισαγωγής : Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα 1. ποιο περιστατικό περιέχει η εισαγωγή του διαλόγου; 2. ποιο είναι το πλεονέκτηµα και ποιο το µειονέκτηµα της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10 Έ ν α ς δ ύ σ κ ο λ ο ς αντίπαλος Ο Λουκιανός καυτηριάζει στο σύνολο του έργου του τις δεισιδαιμονίες των συγχρόνων του, την προσποίηση και τις παρεξηγήσεις των φιλοσόφων, τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία.

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία. για την Γ τάξη Επιστροφή στα θρανία!! Τα σηµεία στίξης Όταν γράφουµε, στο τέλος των λέξεων ή των προτάσεων βάζουµε κάποια σηµάδια για να µας βοηθούν να διαβάσουµε το κείµενο και να καταλάβουµε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ + ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΠΑΘΗ Α1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α2) ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α3) ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Β ΜΕΡΟΣ: Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Β1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα