ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ (Οριστική-Υποτακτική-Ευκτική) 1. Γράψε τους παρακάτω τύπους του ενεστώτα. Ακούω οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική συ ηµεις ουτοι καθέζοµαι οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική οριστική υποτακτική συ ουτος ουτοι 2.Να συµπληρώσεις τις προτάσεις µε τους κατάλληλους ρ. τύπους. (Οι σύνδεσµοι όταν, εάν, αν, ίνα συντάσσονται µε υποτ.) α. Όταν τους αγρούς,ουτοι πολύν καρπόν.. (θεραπεύω, φέρω) β. Η πόλις ηµων ένδοξος.., εάν τους νόµους (ειµί, φυλάττω) γ. Όταν. και έτοιµοι..,δύνασθε πορεύεσθαι. (βούλοµαι, ειµί) δ. Κύνας., ίνα από των κλεπτων (τρέφω, φυλάττοµαι) ε. Αν. πονηρά η φύσις, πολλάκις φαυλα.. (ειµί, βούλοµαι) 3. Να διατυπωθούν οι προτάσεις µε όλους τους τύπους τους στον πληθυντικό. Π.χ. Εγώ έπραξα τουτο > Ηµεις επράξαµεν ταυτα. α. Εγώ επεµψάµην τουτον. > β. Συ φυλάξη την πόλιν. > γ. Ο ανήρ λογίσαιτο αν τον τόκον. > δ. Ο κακός κολασάσθω υπό του νόµου. > ε. Ο πολέµιος την σπονδήν παρά τω όρκω έλυσεν. >

2 4. Να διατυπώσεις καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις µε άλλους δύο τρόπους, ώστε κάθε πρόταση να εµφανιστεί µε το ρήµα της στην οριστική, ευκτική, προστακτική. α. Σωζοισθε,ω φίλοι, και φυλάττοισθε από των πολεµίων. β. Έθιζε σεαυτόν είναι µη σκυθρωπόν αλλά συννουν. γ. Αει, ω παι, δίωκε την αρετήν και φεύγε τας κακάς ηδονάς. δ. Ίσθι οµιλητικός και µη φιλόνικος. ε. Ταυτα νόµιζε µηδέ λέγειν είναι καλόν. 5. Να γραφούν οι ρ. τύποι ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα µε βάση τις αντωνυµίες. Ηµεις (ειµι) Ουτος (αισχύνοµαι) Υµεις (σωζοµαι) Συ (µανθάνω) Ουτος (στέργω) Ηµεις (πέµπω) 6. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στη Μ.Φ. Π.χ. λύοιµι: λυοίµην Γράψοιµι: Γράψαιµι: Γεγραφώς είην: Λύσαιµεν Γράψαιεν: 7. Να συµπληρώσεις τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη υποτακτική από τη διπλανή στήλη. α. Γύµναζε σαυτόν πόνοις εκουσίοις, όπως - πείθωµαι αν.. και τους ακουσίους υποµένειν. β. Τοις πασι συµβουλεύουσι, ίνα Οµήρου - λύσητε ποίησιν γ. Πρόθυµοι εισίν, ίνα πασαν φυλακήν - σπουδάζωσιν δ. Αµαρτήσεται, αν.. τούτο - φυλάξωνται πραξαι. ε. Εγώ τοιουτος ειµί, ώστε παραυτίκα - βούληται. τω λόγω. στ. Επίορκοι έσεσθαι, ην τας σπονδάς.. - δύνη

3 8. Να µετατρέψεις τις παρακάτω προστακτικές στον άλλο αριθµό. α. Φευγε εις Αίγυπτον. β. Πάταξον µεν, άκουσον δε. γ. Σωσον και διαφύλαξον ηµας. δ. Μηδέν άγαν πράττετε. ε. Έστε εγκρατείς. στ. Θαύµασον τον άνθρωπον. ζ. Γυµνάσατε το σωµα. η. Οι λόγοι µέτρον εχόντων.

4 ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΕ ας / -ης ΘΗΛΥΚΑ ΣΕ η / -α Π.χ. ο νεανίας / ο ποιητής π.χ. η τιµή / η τράπεζα Β ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ ΣΕ ος Π.χ. ο άνθρωπος / η νησος ΟΥ ΕΤΕΡΑ ΣΕ ον π.χ. το µυστήριον Γ ΚΛΙΣΗ Φωνηεντόληκτα Συµφωνόληκτα: Αφωνόληκτα Ηµιφωνόληκτα Ουρανικόληκτα (κ,γ,χ) Ενρινόληκτα (χαρακτήρας ν) Χειλικόληκτα (π,β,φ) Υγρόληκτα (χαρακτήρας λ,ρ) Οδοντικόληκτα (τ,δ,θ) Σιγµόληκτα (χαρακτήρας σ) 1. Να συµπληρώσεις τις προτάσεις µε τους κατάλληλους ρ. τύπους και να βρεις τα Υποκ. των ρηµάτων και των απαρεµφάτων. Οι Αθηναιοι νοµίζουσι τους της.. (πολίτης, ψυχή, πολιτεία, ειµί) Οι.. τους νέους δια.. ισχυρως. (Πέρσης, αχαριστία, κολάζω) Σωκράτης ουκ εθέλει τους.., αλλά. την. µεγίστην δύναµιν. (δικαστής, κολακεύω, νοµίζω, αλήθεια, έχω)

5 2. Να τρέψεις τις φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα. Οι µυθοι λέγουσι ότι οι θεοί τους κακούς ταις µεγίσταις τιµωρίαις κολάζουσι. Ο θεατής εν τω γυµνασίω τον νικητήν θαυµάζει. Η θύελλα εν τη θαλάττη φόβον τω ανθρώπω φέρει. Αγαθός ει,ω νεανία, και αγαθά έργα πράττεις. 3. Να συµπληρωθούν οι προτάσεις. Αι. πλησίον της εισίν. (οικία, θάλαττα) Ο λοχαγός λέγει τω.. ότι δει την κατακαίειν. (στρατιώτης, άµαξα) Ταις. ταις γεµούσαις πονηρων. φάρµακον ο λόγος εστιν. (ψυχή, επιθυµία) Ηµεις και υµεις εγενόµεθα και και. και. (συγχορευτής, συµφοιτητής, συστρατιωτης) Κατά τον της τρόπον δει αναγιγνώσκειν. (µέλιττα) Οι. πείθονται τω άρχοντι της (πολίτης, χώρα) 4. Να τρέψεις τις φράσεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα. Αλωπηξ λέοντα ωνείδιζεν. (ονειδίζω: κοροϊδεύω) Καταβαίνει από του άρµατος και λαµβάνει τον θώρακα. Οι Θράκες ουκ εβούλοντο ασπίσι Λακεδαιµονίοις διαµάχεσθαι. Αι πονηραί ελπίδες κακοί σύµβουλοι εισίν. 5. Να προσθέσεις τους κατάλληλους τύπους. Τοις παρουσι. (πραγµα) Τους επιβλέποντας.. (φύλαξ) Οι δακρύοντες (γέρων) Των φευγόντων. (ιππευς) Τοις ακουουσιν.. (οπισθοφύλαξ) 6. ο χάλυψ, η πόλις, ο ηγεµων, η πατρις: να κλιθούν.

6 ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ` ΚΛΙΣΗΣ Τα ηµιφωνόληκτα ουσιαστικά της Γ κλίσης έχουν χαρακτήρα ηµίφωνο. ιακρίνονται σε : α) ενρινόληκτα (χαρακτήρας ν), β) υγρόληκτα (χαρακτήρας λ,ρ),σιγµόληκτα (χαρακτήρας σ). ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΜΟΝΟΘΕΜΑ ΙΠΛΟΘΕΜΑ -ις,-ινος -ην,-ένος (ακτίς, ακτινος) (ποιµήν, -ένος ) -αν,-ανος -ων,-όνος (Τιτάν,-ανος) (δαίµων,-ονος) -ην, -ηνος ( Έλλην, -ηνος) -ων,ωνος (χειµών, -ωνος) ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ ΜΟΝΟΘΕΜΑ -ήρ,-ηρος (κλητήρ,-ηρος) -ωρ,-ωρος (ιχώρ,-ωρος) -αρ,-αρος (νέκταρ,-αρος) ΙΠΛΟΘΕΜΑ -ήρ, -έρος (αήρ, -έρος) συγκοπτόµενα:-ηρ,-ρος (πατήρ,-τρος) -ωρ, -ορος (ρήτορ,-ορος) ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ Τα σιγµόληκτα ουδέτερα σε ος έχουν αρχικό θέµα σε εσ Π.χ. βέλεσ- Σχηµατίζουν την ονοµαστική,αιτιατική και κλητική του ενικού χωρίς κατάληξη, αφού µετατρέψουν το ε σε ο : βέλεσ βέλος Σχηµατίζουν τις άλλες πτώσεις του ενικού και ολόκληρο τον πληθυντικό µε την αποβολή του χαρακτήρα σ και τη συναίρεση των δύο φωνηέντων. Π.χ.: ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ : ενικός αριθµός πληθυντικός αριθµός Ον: -ες -ος / βέλος -εσα -η/βέλη Γεν: -εσος -ους /βέλους εσων -ων/βελών οτ: εσι -ει /βέλει -εσσι -σι/ βέλεσι(ν) Αιτ: -εσ -ος/βέλος -εσα -η /βέλη Κλ:-εσ -ος/βέλος -εσα -η /βέλη

7 Β` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Να βρεθούν τα υποκείµενα των ρηµάτων και των απαρεµφάτων και να δηλωθεί η ταυτοπροσωπία και η ετεροπροσωπία. Οι εν οίκω τους στρατηγούς έπαυσαν. Τινές λέγουσι ουκ αποθανειν τον Θεµιστοκλέα. Νοµίζω ουδένα είναι πονηρόν. Βούλεται κωλύειν υµας είναι αγαθούς. Τις βούλεται αγορεύειν εν τω δήµω; Βοιωτοί απειλουσι εµβαλειν εις την Αττικήν. Τι κωλύει ηµας είναι φίλους; Κυρος ελέγετο άριστoς είναι άρχων. Τισσαφέρνης εβούλετο τας πόλεις είναι υπηκόους. Ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς φέρειν. Τον καλόν άνδρα ευδαίµονα είναι λέγω. Κροισος ενόµιζεν εαυτόν ευτυχέστατον πάντων είναι. Λέγουσι την πόλιν ηµων αρχαιοτάτην είναι. Εθέλουσι πολιορκειν την πόλιν. Λέγουσι τους Χαλδαίους ελευθέρους είναι. Οι πολιται νοµίζουσι τα ξύλινα τείχη σωτηρίαν είναι. 2. Να υπογραµµίσετε τα ονόµατα που λειτουργούν ως αντικείµενα και να προσδιορίσετε την πτώση στην οποία βρίσκονται. Λακεδαιµονίων κατηγόρουν, ότι την Καδµείαν κατέλαβον. ίδωσι αυτω την χώραν δια τε την ευεργεσίαν ταύτην. Επί δε των άλλων πολλοις αν τις παραδείγµασι χρησαιτο. Των µαρτύρων ακηκόατε, ω άνδρες Αθηναίοι. Ο πατήρ µοι την τυραννίδα την εαυτου κετέλιπεν, ου την τύχην. Συ ουν των τε ειρηµένων µέµνησο και εκεινο ενθυµου.

8 Β` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το Αντικείµενο 1.Να βρεθούν τα αντικείµενα. 1. Κυρος επεµελειτο των βαρβάρων. 2. Λακεδαιµόνιοι εσφάλησαν των ελπίδων. 3. Αχιλλεύς του θανάτου ωλιγόρησεν. 4. Ουκ επελαθόµην των εντολών σου. 5. Μεµνησο της τύχης. 6. Επιστήµη χωριζοµένης αρετης πανουργία φαίνεται. 7. Άπεχε αισχρων έργων. 8. Μυρίων εναντιωµάτων η ψυχή γέµει. 9. Απολαύσοµεν πάντων των αγαθων. 10. Πόθεν χρη άρξασθαι της απολογίας; 2. Να βρεθούν τα αντικείµενα. 1. Ο πάππος ενέδυσε τον Κυρον ιµάτιον. 2. Πείθοµαι τοις νόµοις. 3. Οι στρατηγοί εδίδοσαν τοις στρατιωταις µισθόν. 4. οι θεοί ουκ αµελουσι των αδικουντων. 5. Οι Θετταλοί εκώλυον τον Αγησίλαον της παρόδου. 6. Ευ ποειτε τους φίλους. 7. Λύσανδρος εδίωκεν αυτόν. 8. Ουκ εδύναντο ελθειν. 9. Ήρξαντο του διαβαίνειν. 10. Τουτο έβλαπτεν άλλον.

9 Β` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1)Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, επιλέγοντας τα κατάλληλα επίθετα: (ευώδης, οξύς, τραχύς, πλήρης, σώφρων, βαθύς, το αληθές, ευδαίµων). 1. Το έδαφος. εστί. 2. Οι πλούσιοι ουκ αεί.. εισί τω πελέκει τέµνοµεν. 4. Εν τοις ρύαξι τα ύδατα ουκ εισι 5.. ανδρός. λέγειν. 6. Εν παραδείσω (κήπω) εσµέν.. ανθέων. 2)Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη πτώση, γένος και αριθµό τα επίθετα που βρίσκονται σε παρένθεση. 1. Ειχε τράπεζαν... εδεσµάτων.(πλήρης,πολυτελής) 2. Νους.. εν σώµατι.. (υγιής) 3. Ανθρώπων τουτο έργον είναι νοµίζοµεν. (άφρων) 4. Αι τάφροι.ησαν. (βαθύς) 5... άνθη εν τω λειµωνι συνελέγοµεν. (πολυειδής) 3)Να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων µε τα επίθετα : ταχύς, ήµισυς, γλυκύς, βραχύς, βραδύς. 1. Αρχή το.. του παντός. 2. Των γραµµάτων αι ρίζαι πικραί, αι δε καρποί.. 3. Ου ράδιον εστι µακράν συνήθειαν εν. Χρόνω λύειν. 4. Η.. χελώνη, τον.. λαγωόν ενίκησε. 4)Να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων µε τα επίθετα: σαφής, ευσεβής, ψευδής, αληθής,ευώδης. 1. Σοφόν το. 2. Μη τα..λέγε, αλλά τα.. 3. πατρός, ευσεβές τέκνον. 4. Πολλων ανθέων η οσµή.. εστιν. Να κλιθούν: το µονοετές φυτόν,ο ευδαίµων πατήρ.

10 Β` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το υποκείµενο των απαρεµφάτων και τη δοτική προσωπική. 1. Εξεστι υµιν πορεύεσθαι οίκαδε. 2. Ου πρέπον σοι εστί µη ου λέγειν τα δίκαια. 3. Βέλτιόν εστι τοις Έλλησι θνήσκειν ή αεί τω τυράννω δουλεύειν. 4. Έδοξεν αυτω επιστολήν πέµπειν τοις Αθηναίοις. 5. Ου δυνατόν εστιν υµιν φυλάττειν την πόλιν. 6. Προσήκει ηµιν άπασι κολάζειν τους προδότας. 7. Νυν οιον τε εστιν (είναι δυνατόν) ηµιν ευεργέτας γίγνεσθαι των Θηβαίων. 2. Να βρείτε τι είδους σύνταξη (ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία) υπάρχει στα παρακάτω παραδείγµατα. 1. Αντίσθένης έλεγεν ουδένα άνθρωπον αθάνατον είναι. 2. Χρη πάντας ηµας τους θεούς σέβειν. 3. Εβούλετο µόνος αυτός τοις άρχουσι αγγέλλειν την νίκην. 4. υνατόν εστίν υµιν λαβόντας όπλα εις κίνδυνον εµβαίνειν. 5. Κρίνω σε συµβουλεύειν τούτοις καλως. 6. Αναγκάζεις µε δεσπότην τον εµον κτείνειν ουκ εθέλοντα. 7. Οµολογούµεν άδικοι είναι και πλεονέκται. 3. Να γίνει η συντακτική ανάλυση των παρακάτω προτάσεων. 1. οκει µοι τους στρατηγούς στρατεύσαι. 2. Σωκράτης ουκ ενόµιζε σοφός είναι. 3. Οι Αθηναιοι ενόµιζον Σωκράτη σοφόν είναι. 4. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τα ακολουθα απαρέµφατα: µάχεσθαι, λύειν, µακαρίζειν. 1. ει τον αιχµάλωτον. 2. Άξιον εστι σε την Θεοτόκον. 3. Προσήκει τοις στρατιώταις..

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Η ευθύνη για την παιδεία των νέων ΣΩ. Ἀλλ ὃµως σύ µε φῄς, ὦ Μέλητε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τούς νέους διαφθείρειν; Καίτοι ἐπιστάµεθα µέν δήπου τίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Β Γυμνασίου Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ... ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...138 12 ος Τομος 15 Ε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ * Α Ι ΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείµενο 1ο Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάµενος ἃ εἶχε χρήµατα, µετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέµβον κατεκόµισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορµούσης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 58. Ἡ σχέσις, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ ῥηματικὴ ἔννοια μὲ τὸ ὑποκείμενον, λέγεται διάθεσις τοῦ ῥήματος. Εἶναι δὲ αἱ διαθέσεις τοῦ ῥήματος τέσσαρες, ἐνεργητική, μέση, παθητικὴ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία»)

ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία») ΑΓΑΠΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Κείμενο της ομάδας Ελλήνων στο θρήσκευμα «Αρκαδία») (Να επισημάνουμε για την σωστή ανάγνωση των κειμένων, ότι η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά Θέματα 25-8-2012 Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου Αρχαία Ελληνικά Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας: Το

Διαβάστε περισσότερα