Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ"

Transcript

1 Γεωγραφία 4 V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ Εὐρώπη ἐτὸ Ἴστρου κα ὶ τῆ κύκλ ῳ θαλάττη, ἀρξαμέη ἀπ ὸ τοῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀδριατικο ῦ μέχρι το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου, ἐ ᾗ ἔστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ τ ὰ τῶ Μακεδόω κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ἔθη κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τούτω πρὸ τὸ Ἴστρο καθήκοτα κα ὶ πρὸ τὴ ἐφ' ἑκάτερα θάλαττα τή τε Ἀδριατικὴ κα ὶ τὴ Ποτική, πρὸ μὲ τὴ Ἀδριατικὴ τὰ Ἰλλυρικά, πρὸ δ ὲ τὴ ἑτέρα μέχρι Προποτίδο κα ὶ Ἑλλησπότου τ ὰ Θρᾴκια κα ὶ ε ἴ τια τούτοι ἀαμέμικται Σκυθικ ὰ ἢ Κελτικά. δε ῖ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὴ ἀρχὴ ποιήσασθαι τ ὰ ἐφεξῆ λέγοτα τοῖ περιοδευθεῖσι τόποι: ταῦτα δ' ἔστι τ ὰ συεχ ῆ τ ῇ Ἰταλί ᾳ τε κα ὶ ταῖ Ἄλπεσι κα ὶ Γερμαοῖ καὶ Δακοῖ κα ὶ Γέται. δίχα δ' ἄ τι κα ὶ ταῦτα διέλοι: τρόπο γάρ τια τ ῷ Ἴστρ ῳ παράλληλά ἐ στι τά τε Ἰλλυρικ ὰ κα ὶ τ ὰ Παιοικ ὰ κα ὶ τ ὰ Θρᾴκια ὄρη, μία πω γραμμὴ ἀποτελοῦτα διήκουσα ἀπ ὸ τοῦ Ἀδρίου μέχρι πρὸ τὸ Πότο: ἧ προσάρκτια μέ ἐστι μέρη τ ὰ μεταξ ὺ το ῦ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ, πρὸ ότο δ' ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ συεχὴ βάρβαρο μέχρι τῆ ὀρειῆ. πρὸ μὲ οὖ τ ῷ Πότ ῳ τὸ Αἷμο ἔστι ὄρο, μέγιστο τῶ ταύτ ῃ κα ὶ ὑψηλότατο, μέση πω διαιροῦ τὴ Θρᾴκη: ἀφ' οὗ φησι Πολύβιο ἀμφοτέρα καθορᾶσθαι τὰ θαλάττα, οὐκ ἀληθ ῆ λέγω: κα ὶ γὰρ τ ὸ διάστημα μέγα τ ὸ πρὸ τὸ Ἀδρία κα ὶ τ ὰ ἐπισκοτοῦτα πολλά. πρὸ δ ὲ τ ῷ Ἀδρί ᾳ πᾶσα Ἀ ρδία σχεδό τι, μέση δ' Παιοία κα ὶ αὐτ ὴ πᾶσα ὑψηλή. ἐφ' ἑκάτερα δ' αὐτῆ ἐπ ὶ μὲ τ ὰ Θρᾴκια Ῥοδόπη ὁμορε ῖ, ὑψηλότατο ὄρο μετ ὰ τὸ Αἷμο, ἐπ ὶ δ ὲ θάτερα πρὸ ἄρκτο τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἥ τε τῶ Αὐταριατῶ χώρα κα ὶ Δαρδαική. λέγωμε δ ὴ τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ πρῶτα συάπτοτα τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ ταῖ Ἄ λπεσι, α ἳ κεῖται μεταξ ὺ τῆ Ἰταλία κα ὶ τῆ Γερμαία, ἀρξάμεαι ἀπ ὸ τῆ λίμη τῆ κατ ὰ τοὺ Ὀυιδολικοὺ κα ὶ Ῥαιτοὺ κα ὶ Ἑλουηττίου. [2] μέρο μὲ δή τι τῆ χώρα ταύτη ἠρήμωσα ο ἱ Δακο ὶ καταπολεμήσατε Βοίου καὶ Ταυρίσκου, ἔθη Κελτικ ὰ τ ὰ ὑπ ὸ Κριτασίρ ῳ, φάσκοτε εἶαι τὴ χώρα σφετέρα, καίπερ ποταμο ῦ διείργοτο το ῦ Παρίσου, ῥέοτο ἀπ ὸ τῶ ὀρῶ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου καλουμέου Γαλάτα: κα ὶ γὰρ οὗτοι τοῖ Ἰλλυρικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Θρᾳκίοι ἀαμὶξ ᾤκησα: ἀ λλ' ἐκείου μὲ ο ἱ Δακο ὶ κατέλυσα, τούτοι δ ὲ κα ὶ συμμάχοι ἐχρήσατο πολλάκι. τ ὸ δ ὲ λοιπὸ ἔχουσι Παόιοι μέχρι Σεγεστικῆ κα ὶ Ἴστρου πρὸ ἄρκτο κα ὶ ἕω: πρὸ δ ὲ τἆλλα μέρη ἐπ ὶ πλέο διατείουσι. δ ὲ Σεγεστικ ὴ πόλι ἐστ ὶ Παοίω ἐ συμβολ ῇ ποταμῶ πλειόω, ἁ πάτω πλωτῶ, εὐφυὲ ὁρμητήριο τ ῷ πρὸ Δακοὺ πολέμ ῳ: ὑποπέπτωκε γὰρ ταῖ Ἄλπεσι, αἳ διατείουσι μέχρι τῶ Ἰαπόδω, Κελτικο ῦ τε ἅμα κα ὶ Ἰλλυρικο ῦ ἔθου: ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ ποταμοὶ ῥέουσι πολλο ὶ καταφέροτε εἰ αὐτὴ τό τε ἄλλο κα ὶ τὸ ἐκ τῆ Ἰταλία φόρτο. εἰ γὰ ρ Ναύπορτο ἐξ Ἀκυληία ὑπερτιθεῖσι τὴ Ὄκρα εἰσ ὶ στάδιοι τριακόσιοι πετήκοτα, εἰ ἣ αἱ ἁρμάμαξαι κατάγοται, τῶ Ταυρίσκω οὖσα κατοικία: ἔιοι δ ὲ πετακοσίου φασί. δ' Ὄ κρα ταπειότατο μέρο τῶ Ἄλπεώ ἐστι τῶ διατειουσῶ ἀπ ὸ τῆ Ῥαιτικῆ μέχρι Ἰ απόδω: ἐτεῦθε δ' ἐξαίρεται τ ὰ ὄρη πάλι ἐ τοῖ Ἰάποσι κα ὶ καλεῖται Ἄλβια. ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ κ Τεργέστε κώμη Καρικῆ ὑπέρθεσί ἐστι δι ὰ τῆ Ὄκρα εἰ ἕλο Λούγεο καλούμεο. πλησίο δ ὲ τοῦ Ναυπόρτου ποταμό ἐστι Κορκόρα ὁ δεχόμεο τ ὰ φορτία: οὗτο μὲ οὖ εἰ τὸ Σάβο ἐμβάλλει, ἐκεῖο δ' εἰ τὸ Δράβο, ὁ δ ὲ εἰ τὸ Νόαρο κατ ὰ τὴ Σεγεστική. ἐτεῦθε δ' ἤδη ὁ Νόαρο πλήθει προσλαβὼ τὸ δι ὰ τῶ Ἰαπόδω ῥέοτα ἐκ το ῦ Ἀλβίου ὄ ρου Κόλαπι συμβάλλει τ ῷ Δαουί ῳ κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου. ὁ δ ὲ πλοῦ τ ὰ πολλ ὰ τοῖ ποταμοῖ ἐπ ὶ τὰ ἄρκτου ἐ στί: ὁδὸ δ' ἀπ ὸ Τεργέστε ἐπ ὶ τὸ Δαούιο σταδίω ὅσο χιλίω κα ὶ διακοσίω. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Σεγεστικῆ ἐστι κα ὶ Σισκία φρούριο κα ὶ Σίρμιο ἐ ὁδ ῷ κείμεαι τ ῇ εἰ Ἰταλία. [3] ἔθη δ' ἐστ ὶ τῶ Παοίω Βρεῦκοι κα ὶ Ἀδιζήτιοι κα ὶ Διτίωε κα ὶ Πειροῦσται κα ὶ Μαζαῖ οι κα ὶ Δαισιτιᾶται, ὧ Βάτω γεμώ, κα ὶ ἄλλα ἀσημότερα μικρά, ἃ διατείει μέχρι Δαλματία

2 σχεδὸ δέ τι κα ὶ Ἀρδιαίω ἰότι πρὸ ότο: ἅπασα δ' ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀ δρίου παρήκουσα ὀρει ὴ μέχρι το ῦ Ῥιζοικο ῦ κόλπου κα ὶ τῆ Ἀρδιαίω γῆ... μεταξ ὺ πίπτουσα τῆ τε θαλάττη καὶ τῶ Παοίω ἐθῶ. σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἐτεῦθε τὴ ἀρχὴ ποιητέο τῆ συεχοῦ περιοδεία ἀαλαβοῦσι μικρ ὰ τῶ λεχθέτω πρότερο. ἔφαμε δ' ἐ τ ῇ περιοδεί ᾳ τῆ Ἰταλία Ἴστρου εἶ αι πρώτου τῆ Ἰλλυρικῆ παραλία συεχεῖ τ ῇ Ἰταλί ᾳ κα ὶ τοῖ Κάροι, κα ὶ διότι μέχρι Πόλα, Ἰστρικῆ πόλεω, προήγαγο ο ἱ ῦ γεμόε τοὺ τῆ Ἰταλία ὅρου. οὗτοι μὲ οὖ περὶ ὀκτακοσίου σταδίου εἰσὶ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ. τοσοῦτοι δ' εἰσ ὶ κα ὶ ἀπ ὸ τῆ ἄκρα τῆ πρ ὸ τῶ Πολῶ ἐπ ὶ Ἀγκῶα ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ Ἑετική. ὁ δ ὲ πᾶ Ἰστρικὸ παράπλου χίλια τριακόσια. [4] ἑξῆ δ' ἐστὶ ὁ Ἰαποδικὸ παράπλου χιλίω σταδίω: ἵδρυται γὰρ ο ἱ Ἰάποδε ἐπ ὶ τ ῷ Ἀλβίῳ ὄρει τελευταί ῳ τῶ Ἄλπεω ὄτι ὑψηλ ῷ σφόδρα, τ ῇ μὲ ἐπ ὶ τοὺ Παοίου κα ὶ τὸ Ἴ στρο καθήκοτε τ ῇ δ' ἐπ ὶ τὸ Ἀδρία, ἀρειμάιοι μὲ ἐκπεποημέοι δ ὲ ὑπ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ τελέω: πόλει δ' αὐτῶ Μέτουλο Ἀρουπῖοι Μοήτιο Ὀυέδω: λυπρ ὰ δ ὲ τ ὰ χωρία, κα ὶ ζει ᾷ κα ὶ κέγχρῳ τ ὰ πολλ ὰ τρεφομέω: ὁ δ' ὁπλισμὸ Κελτικό: κατάστικτοι δ' ὁμοίω τοῖ ἄλλοι Ἰλλυριοῖ καὶ Θρᾳξί. μετ ὰ δ ὲ τὸ τῶ Ἰαπόδω ὁ Λιβυρικὸ παράπλου ἐστί, μείζω το ῦ προτέρου σταδίοι [πετακοσίοι], ἐ δ ὲ τ ῷ παράπλ ῳ ποταμὸ φορτίοι ἀάπλου ἔχω μέχρι Δαλματέω, καὶ Σκάρδω Λιβυρ ὴ πόλι. [5] παρ' ὅλη δ' ἣ εἶπο παραλία ῆσοι μὲ α ἱ Ἀψυρτίδε, περ ὶ ἃ Μήδεια λέγεται διαφθεῖ ραι τὸ ἀδελφὸ Ἄψυρτο διώκοτα αὐτή. ἔπειτα Κυρικτικ ὴ κατ ὰ τοὺ Ἰάποδα: εἶθ' α ἱ Λιβυρίδε περ ὶ τετταράκοτα τὸ ἀριθμό: εἶτ' ἄλλαι ῆσοι, γωριμώταται δ' Ἴσσα, Τραγούριο, Ἰ σσέω κτίσμα, Φάρο πρότερο Πάρο, Παρίω κτίσμα, ἐξ ἧ Δημήτριο ὁ Φάριο. εἶτα τῶ Δαλματέω παραλία κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτῶ Σάλω. ἔστι δ ὲ τῶ πολὺ χρόο πολεμησάτω πρὸ Ῥωμαίου τ ὸ ἔθο τοῦτο: κατοικία δ' ἔσχε ἀξιολόγου εἰ πετήκοτα, ὧ τιὰ κα ὶ πόλει, Σάλωά τε κα ὶ Πρώμωα κα ὶ Νιία κα ὶ Σιώτιο τό τε έο κα ὶ τ ὸ παλαιό, ἃ ἐέπρησε ὁ Σεβαστό. ἔστι δ ὲ κα ὶ Ἀδήτριο ἐρυμὸ χωρίο, Δέλμιο δ ὲ μεγάλη πόλι, ἧ ἐπώυμο τ ὸ ἔ θο: μικρὰ δ' ἐποίησε Νασικᾶ κα ὶ τ ὸ πεδίο μηλόβοτο δι ὰ τὴ πλεοεξία τῶ ἀθρώπω. ἴδιο δὲ τῶ Δαλματέω τ ὸ δι ὰ ὀκταετηρίδο χώρα ἀαδασμὸ ποιεῖσθαι: τ ὸ δ ὲ μ ὴ χρῆ σθαι ομίσμασι πρὸ μὲ τοὺ ἐ τ ῇ παραλί ᾳ ταύτ ῃ ἴδιο, πρὸ ἄλλου δ ὲ τῶ βαρβάρω πολλοὺ κοιό. Ἄ δριο δ ὲ ὄρο ἐστ ὶ μέση τέμο τὴ Δαλματική, τὴ μὲ ἐπιθαλάττιο τὴ δ' ἐπ ὶ θάτερα. εἶθ' ὁ Νάρω ποταμὸ κα ὶ ο ἱ περ ὶ αὐτὸ Δαόριζοι κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Πληραῖοι, ὧ τοῖ μὲ πλησιάζει ῆσο μέλαια Κόρκυρα καλουμέη κα ὶ πόλι, Κιδίω κτίσμα, τοῖ δ ὲ Ἀρδιαίοι Φάρο, Πάρο λεγομέη πρότερο: Παρίω γάρ ἐστι κτίσμα. [6] Ὀυαρδαίου δ' ο ἱ ὕστερο ἐκάλεσα τοὺ Ἀρδιαίου: ἀπέωσα δ' αὐτοὺ εἰ τὴ μεσόγαια ἀπὸ τῆ θαλάττη Ῥωμαῖοι, λυμαιομέου αὐτὴ δι ὰ τῶ λῃστηρίω, κα ὶ ἠάγκασα γεωργεῖ. τραχεῖ α δ ὲ χώρα κα ὶ λυπρ ὰ κα ὶ ο ὐ γεωργῶ ἀθρώπω, ὥστ' ἐξέφθαρται τελέω [τ ὸ ἔθο], μικρο ῦ δ ὲ καὶ ἐκλέλοιπε. τοῦτο δ ὲ κα ὶ τοῖ ἄλλοι ἔθεσι τοῖ ταύτ ῃ συέβη: ο ἱ γὰρ πλεῖ στο δυάμεοι πρότερο τελέω ἐταπειώθησα κα ὶ ἐξέλιπο, Γαλατῶ μὲ Βοῖοι κα ὶ Σκορδίσται, Ἰλλυριῶ δ ὲ Αὐταριᾶ ται κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Δαρδάιοι, Θρᾳκῶ δ ὲ Τριβαλλοί, ὑπ' ἀλλήλω μὲ ἐξ ἀρχῆ, ὕστερο δ' ὑπὸ Μακεδόω κα ὶ Ῥωμαίω ἐκπολεμούμεοι. [7] μετ ὰ δ' οὖ τὴ τῶ Ἀρδιαίω κα ὶ Πληραίω παραλία ὁ Ῥιζοικὸ κόλπο ἐστ ὶ κα ὶ Ῥ ίζω πόλι κα ὶ ἄλλα πολίχια, κα ὶ Δρίλω ποταμὸ ἀάπλου ἔχω πρὸ ἕω μέχρι τῆ Δαρδαικῆ, ἣ συάπτει τοῖ Μακεδοικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Παιοικοῖ πρὸ μεσημβρία, καθάπερ κα ὶ ο ἱ Αὐταριᾶται καὶ Δασαρήτιοι, ἄλλοι κατ' ἄλλα μέρη συεχεῖ ἀλλήλοι ὄτε κα ὶ τοῖ Αὐταριάται. τῶ δὲ Δαρδαιατῶ εἰσι κα ὶ ο ἱ Γαλάβριοι, παρ' οἷ... πόλι ἀρχαία, κα ὶ ο ἱ Θουάται, [ο ἳ] Μαίδοι ἔ θει Θρᾳκί ῳ πρὸ ἕω συάπτουσι. ἄγριοι δ' ὄτε ο ἱ Δαρδάιοι τελέω, ὥσθ' ὑπ ὸ ταῖ κοπρίαι ὀρύξατε σπήλαια ἐταῦθα διαίτα ποιεῖσθαι, μουσικῆ δ' ὅμω ἐπεμελήθησα ἀε ὶ χρώμεοι καὶ αὐλοῖ κα ὶ τοῖ ἐτατοῖ ὀργάοι. οὗτοι μὲ οὖ ἐ τ ῇ μεσογαί ᾳ: μησθησόμεθα δ' αὐτῶ καὶ ὕστερο. [8] μετ ὰ δ ὲ τὸ Ῥιζοικὸ κόλπο Λίσσο ἐστ ὶ πόλι κα ὶ Ἀκρόλισσο κα ὶ Ἐ πίδαμο Κερκυραίω κτίσμα, ῦ Δυρράχιο ὁμωύμω τ ῇ χερροήσ ῳ λεγομέη ἐφ' ἧ ἵδρυται. εἶθ' ὁ Ἄψο ποταμὸ κα ὶ ὁ Ἄωο, ἐφ' ᾧ Ἀπολλωία πόλι εὐομωτάτη, κτίσμα Κοριθίω κα ὶ Κερκυραίω, το ῦ ποταμοῦ

3 μὲ ἀπέχουσα σταδίου δέκα τῆ θαλάττη δ ὲ ἑξήκοτα. τὸ δ' Ἄωο Αἴατα καλε ῖ Ἑκαταῖ ο καί φησι ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ τόπου το ῦ περ ὶ Λάκμο, μᾶλλο δ ὲ το ῦ αὐτο ῦ μυχο ῦ, τό τε Ἴαχο ῥεῖ εἰ Ἄργο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Αἴατα πρὸ ἑσπέρα κα ὶ πρὸ τὸ Ἀδρία. ἐ δ ὲ τ ῇ χώρ ᾳ τῶ Ἀπολλωιατῶ καλεῖταί τι υμφαῖο: πέτρα δ' ἐστ ὶ πῦρ ἀαδιδοῦσα, ὑπ' αὐτ ῇ δ ὲ κρῆαι ῥ έουσι χλιαρο ῦ κα ὶ ἀσφάλτου, καιομέη, ὡ εἰκό, τῆ βώλου τῆ ἀσφαλτίτιδο: μέταλλο δ' αὐτῆ ἔ στι πλησίο ἐπ ὶ λόφου: τ ὸ δ ὲ τμηθὲ ἐκπληροῦται πάλι τ ῷ χρό ῳ, τῆ ἐγχωυμέη εἰ τ ὰ ὀ ρύγματα γῆ μεταβαλλούση εἰ ἄσφαλτο, ὥ φησι Ποσειδώιο. λέγει δ' ἐκεῖο κα ὶ τὴ ἀμπελῖτι γῆ ἀσφαλτώδη τὴ ἐ Σελευκεί ᾳ τ ῇ Πιερί ᾳ μεταλλευομέη ἄκο τῆ φθειριώση ἀ μπέλου: χρισθεῖσα γὰρ μετ' ἐλαίου φθείρει τ ὸ θηρίο πρὶ ἐπ ὶ τοὺ βλαστοὺ τῆ ῥίζη ἀαβῆ αι: τοιαύτη δ' εὑρεθῆαι κα ὶ ἐ Ῥόδ ῳ πρυταεύοτο αὐτο ῦ, πλείοο δ' ἐλαίου δεῖσθαι. μετ ὰ δ' Ἀπολλωία Βυλλιακ ὴ κα ὶ Ὠρικὸ κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτο ῦ ὁ Πάορμο κα ὶ τ ὰ Κεραύια ὄρη, ἀρχ ὴ το ῦ στόματο το ῦ Ἰοίου κόλπου κα ὶ το ῦ Ἀδρίου. [9] τ ὸ μὲ οὖ στόμα κοιὸ ἀμφοῖ ἐστι, διαφέρει δ ὲ ὁ Ἰόιο διότι το ῦ πρώτου μέρου τῆ θαλάττη ταύτη ὄομα τοῦτ' ἐστί, ὁ δ' Ἀδρία τῆ ἐτὸ μέχρι το ῦ μυχο ῦ, υ ὶ δ ὲ κα ὶ τῆ συμπάση. φησ ὶ δ' ὁ Θεόπομπο τῶ ὀομάτω τ ὸ μὲ ἥκει ἀπ ὸ ἀδρὸ γησαμέου τῶ τόπω ἐξ Ἴσση τ ὸ γέο, τὸ Ἀδρία δ ὲ ποταμο ῦ ἐπώυμο γεγοέαι. στάδιοι δ' ἀπ ὸ τῶ Λιβυρῶ ἐπὶ τ ὰ Κεραύια μικρ ῷ πλείου ἢ δισχίλιοι. Θεόπομπο δ ὲ τὸ πάτα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ πλοῦ μερῶ ἓ ξ εἴρηκε, πεζ ῇ δ ὲ τ ὸ μῆκο τῆ Ἰλλυρίδο κα ὶ τριάκοτα: πλεοάζει δέ μοι δοκε ῖ. κα ὶ ἄλλα δ' οὐ πιστ ὰ λέγει, τό τε συτετρῆσθαι τ ὰ πελάγη... ἀπ ὸ το ῦ εὑρίσκεσθαι κέραμό τε Χῖο κα ὶ Θάσιο ἐ τ ῷ Νάρωι, κα ὶ τ ὸ ἄμφω κατοπτεύεσθαι τ ὰ πελάγη ἀπό τιο ὄρου, κα ὶ τῶ ήσω τῶ Λιβυρίδω τι ὰ τιθεί, ὥστε κύκλο ἔχει σταδίω κα ὶ πετακοσίω, κα ὶ τ ὸ τὸ Ἴστρο ἑ ὶ τῶ στομάτω εἰ τὸ Ἀδρία ἐμβάλλει. τοιαῦτα δ ὲ κα ὶ το ῦ Ἐρατοσθέου ἔια παρακούσματά ἐ στι λαοδογματικά, καθάπερ Πολύβιό φησι κα ὶ περ ὶ αὐτο ῦ κα ὶ τῶ ἄλλω λέγω συγγραφέω. [10] τὸ μὲ οὖ παράπλου ἅπατα τὸ Ἰλλυρικὸ σφόδρα εὐλίμεο εἶαι συμβαίει κα ὶ ἐξ αὐτῆ τῆ συεχοῦ ᾐόο κα ὶ ἐκ τῶ πλησίο ήσω, ὑπεατίω τ ῷ Ἰταλικ ῷ τ ῷ ἀτικειμέ ῳ ἀλιμέῳ ὄτι: ἀλεειο ὶ δ ὲ κα ὶ χρηστόκαρποι ὁμοίω: ἐλαιόφυτοι γὰρ κα ὶ εὐάμπελοι, πλὴ ε ἴ τί που σπάιο ἐκτετράχυται τελέω. τοιαύτη δ' οὖσα ὠλιγωρεῖτο πρότερο Ἰλλυρικ ὴ παραλία, τάχα μὲ καὶ κατ' ἄγοια τῆ ἀρετῆ, τ ὸ μέτοι πλέο δι ὰ τὴ ἀγριότητα τῶ ἀθρώπω κα ὶ τ ὸ λῃστρικὸ ἔθο. δ' ὑπερκειμέη ταύτη πᾶσα ὀρει ὴ κα ὶ ψυχρ ὰ κα ὶ ιφόβολό ἐστι, δ ὲ προσάρκτιο καὶ μᾶλλο, ὥστε κα ὶ τῶ ἀμπέλω σπάι εἶαι κα ὶ ἐ ταῖ ὑψώσεσι κα ὶ ἐ τοῖ ἐ πιπεδωτέροι. ὀροπέδια δ' ἐστ ὶ ταῦτα ἃ κατέχουσι ο ἱ Παόιοι, πρὸ ότο μὲ μέχρι Δαλματέω κα ὶ Ἀ ρδιαίω διατείοτα, πρὸ ἄρκτο δ ὲ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο τελευτῶτα, πρὸ ἕω δ ὲ Σκορδίσκοι συάπτοτα... τ ῇ δ ὲ παρ ὰ τ ὰ ὄρη τῶ Μακεδόω κα ὶ Θρᾳκῶ. [11] Αὐταριᾶται μὲ οὖ τ ὸ μέγιστο κα ὶ ἄριστο τῶ Ἰλλυριῶ ἔθο ὑπῆρξε, ὃ πρότερο μὲ πρὸ Ἀρδιαίου συεχῶ ἐπολέμει περ ὶ ἁλῶ ἐ μεθορίοι πηγυμέω ἐξ ὕδατο ῥέοτο ὑπὸ ἄγκει τι ὶ το ῦ ἔαρο: ἀρυσαμέοι γὰρ κα ὶ ἀποθεῖσι μέρα πέτε ἐξεπήγυτο ο ἱ ἅ λε. συέκειτο δ ὲ παρ ὰ μέρο χρῆσθαι τ ῷ ἁλοπηγί ῳ, παραβαίοτε δ ὲ τ ὰ συγκείμεα ἐ πολέμου: καταστρεψάμεοι δέ ποτε ο ἱ Αὐταριᾶται Τριβαλλοὺ ἀπ ὸ Ἀγριάω μέχρι το ῦ Ἴ στρου καθήκοτα μερῶ πετεκαίδεκα ὁδὸ ἐπῆρξα κα ὶ τῶ ἄλλω Θρᾳκῶ τε κα ὶ Ἰλλυριῶ: κατελύθησα δ' ὑπὸ Σκορδίσκω πρότερο, ὕστερο δ' ὑπ ὸ Ῥωμαίω, ο ἳ κα ὶ τοὺ Σκορδίσκου αὐτοὺ κατεπολέμησα πολὺ χρόο ἰσχύσατα. [12] ὤικησα δ' οὗτοι παρ ὰ τὸ Ἴστρο διῃρημέοι δίχα, ο ἱ μὲ μεγάλοι Σκορδίσκοι καλούμεοι οἱ δ ὲ μικροί: ο ἱ μὲ μεταξ ὺ δυεῖ ποταμῶ ἐμβαλλότω εἰ τὸ Ἴστρο, το ῦ τε Νοάρου το ῦ παρ ὰ τὴ Σεγεστικὴ ῥέοτο κα ὶ το ῦ Μάργου (τιὲ δ ὲ Βάργο φασί ), ο ἱ δ ὲ μικρο ὶ τούτου πέρα, συάπτοτε Τριβαλλοῖ κα ὶ Μυσοῖ. εἶχο δ ὲ κα ὶ τῶ ήσω τιὰ ο ἱ Σκορδίσκοι: ἐπ ὶ τοσοῦ το δ' ηὐξήθησα ὥστε κα ὶ μέχρι τῶ Ἰλλυρικῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ κα ὶ Θρᾳκίω προῆλθο ὀρῶ : κατέσχο οὖ κα ὶ τὰ ήσου τὰ ἐ τ ῷ Ἴστρ ῳ τὰ πλείου, ἦσα δ ὲ κα ὶ πόλει αὐτοῖ Ἑόρτα καὶ Καπέδουο. μετ ὰ δ ὲ τὴ τῶ Σκορδίσκω χώρα παρ ὰ μὲ τὸ Ἴστρο τῶ Τριβαλλῶ καὶ Μυσῶ ἔστι, ὧ ἐμήσθημε πρότερο, κα ὶ τ ὰ ἕλη τ ὰ τῆ μικρᾶ καλουμέη Σκυθία τῆ ἐτὸ Ἴστρου: κα ὶ τούτω ἐμήσθημε. ὑπεροικοῦσι δ' οὗτοί τε κα ὶ Κρόβυζοι κα ὶ ο ἱ Τρωγλοδύται λεγόμεοι τῶ περ ὶ Κάλλατι κα ὶ Τομέα κα ὶ Ἴστρο τόπω. εἶθ' ο ἱ περ ὶ τ ὸ Αἷμο κα ὶ ο ἱ ὑπὲρ αὐτοῦ

4 οἰκοῦτε μέχρι το ῦ Πότου Κόραλλοι κα ὶ Βέσσοι κα ὶ Μαίδω τιὲ κα ὶ Δαθηλητῶ. πάτα μὲ οὖ ταῦτα λῃστρικώτατα ἔθη, Βέσσοι δέ, οἵπερ τ ὸ πλέο το ῦ ὄρου έμοται το ῦ Αἵμου, κα ὶ ὑπὸ τῶ λῃστῶ λῃστα ὶ προσαγορεύοται, καλυβῖταί τιε κα ὶ λυπρόβιοι, συάπτοτε τ ῇ τε Ῥοδόπῃ κα ὶ τοῖ Παίοσι κα ὶ τῶ Ἰλλυριῶ τοῖ τε Αὐταριάται κα ὶ τοῖ Δαρδαίοι. μεταξ ὺ δ ὲ τούτω τε καὶ τῶ Ἀρδιαίω ο ἱ Δασαρήτιοι εἰσ ὶ κα ὶ Ἀγριᾶε κα ὶ ἄλλα ἄσημα ἔθη, ἃ ἐπόρθου ο ἱ Σκορδίσκοι μέχρι ἠρήμωσα τὴ χώρα κα ὶ δρυμῶ ἀβάτω ἐφ' μέρα πλείου ἐποίησα μεστή. VI.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ μεταξ ὺ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ τῶ ἐφ' ἑκάτερα τῆ Παιοία Ποτικὴ παραλία, ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου μέχρι τῆ περ ὶ τὸ Αἷμο ὀρειῆ κα ὶ μέχρι τοῦ στόματο το ῦ κατ ὰ Βυζάτιο. καθάπερ [δ ὲ] τὴ Ἰλλυρικὴ παραλία ἐπιότε μέχρι τῶ Κεραυίω ὀρῶ προὔβημε ἔξω τῆ Ἰλλυρικῆ πιπτότω ὀρειῆ, ἐχότω δέ τι οἰκεῖ ο πέρα, τ ὰ μεσόγαια δ' ἔθη τούτοι ἀφωρίσμεθα, ομίζοτε σημειωδεστέρα ἔσεσθαι τὰ τοιαύτα περιγραφὰ κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ κα ὶ πρὸ τ ὰ ὕστερο, οὕτω κἀταῦθα παραλία, κἂ ὑπερπίπτ ῃ τὴ ὀρειὴ γραμμή, ὅμω εἰ οἰκεῖό τι πέρα τελευτήσει τ ὸ το ῦ Πότου στόμα κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ καὶ πρὸ τ ὰ ἐφεξῆ. ἔστι οὖ ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ συεχῆ παραλία Ἴστρο πολίχιο ἐ πετακοσίοι σταδίοι, Μιλησίω κτίσμα: εἶτα Τόμι, ἕ τερο πολίχιο ἐ διακοσίοι πετήκοτα σταδίοι: εἶτα πόλι Κάλλατι ἐ διακοσίοι ὀ γδοήκοτα, Ἡρακλεωτῶ ἄποικο: εἶτ' Ἀπολλωία ἐ χιλίοι τριακοσίοι σταδίοι, ἄποικο Μιλησίω, τ ὸ πλέο το ῦ κτίσματο ἱδρυμέο ἔχουσα ἐ ησί ῳ τιί, [ ὅπου] ἱερὸ το ῦ Ἀπόλλωο, ἐξ ο ὗ Μάρκο Λεύκολλο τὸ κολοσσὸ ἦρε κα ὶ ἀέθηκε ἐ τ ῷ Καπετωλί ῳ τὸ το ῦ Ἀ πόλλωο, Καλάμιδο ἔργο. ἐ τ ῷ μεταξ ὺ δ ὲ διαστήματι τ ῷ ἀπ ὸ Καλλάτιδο εἰ Ἀπολλωία Βιζώη τέ ἐστι, ἧ κατεπόθη πολ ὺ μέρο ὑπ ὸ σεισμῶ, κα ὶ Κρουο ὶ κα ὶ Ὀδησσὸ Μιλησίω ἄποικο, κα ὶ Ναύλοχο Μεσημβριαῶ πολίχιο: εἶτα τ ὸ Αἷμο ὄρο μέχρι τῆ δεῦρο θαλάττη διῆκο: εἶ τα Μεσημβρία Μεγαρέω ἄποικο, πρότερο δ ὲ Μεεβρία, οἷο Μέα πόλι, το ῦ κτίσατο Μέα καλουμέου, τῆ δ ὲ πόλεω βρία καλουμέη θρᾳκιστί: ὡ κα ὶ το ῦ Σήλυο πόλι Σηλυμβρία προσηγόρευται, ἥ τε Αἶο Πολτυμβρία ποτ ὲ ὠομάζετο: εἶτ' Ἀγχιάλη πολίχιο Ἀπολλωιατῶ κα ὶ αὐτὴ Ἀπολλωία. ἐ δ ὲ ταύτ ῃ τ ῇ παραλί ᾳ ἐστὶ Τίριζι ἄκρα, χωρίο ἐρυμό, ᾧ ποτε κα ὶ Λυσίμαχο ἐχρήσατο γαζοφυλακί ῳ. πάλι δ' ἀπ ὸ τῆ Ἀπολλωία ἐπ ὶ Κυαέα στάδιοί εἰσι περ ὶ χιλίου καὶ πετακοσίου, ἐ δ ὲ τ ῷ μεταξ ὺ ἥ τε Θυιὰ τῶ Ἀπολλωιατῶ χώρα, κα ὶ Φιόπολι καὶ Ἀδριακή, συάπτουσαι τ ῷ Σαλμυδησσ ῷ. ἔστι δ' οὗτο ἔρημο αἰγιαλὸ κα ὶ λιθώδη, ἀ λίμεο, ἀαπεπταμέο πολὺ πρὸ τοὺ βορέα, σταδίω ὅσο ἑπτακοσίω μέχρι Κυαέω τ ὸ μῆ κο, πρὸ ὃ ο ἱ ἐκπίπτοτε ὑπ ὸ τῶ Ἀστῶ διαρπάζοται τῶ ὑπερκειμέω, Θρᾳκίου ἔθου. α ἱ δὲ Κυάεαι πρὸ τ ῷ στόματι το ῦ Πότου εἰσ ὶ δύο ησίδια, τ ὸ μὲ τ ῇ Εὐρώπ ῃ προσεχὲ τ ὸ δ ὲ τῇ Ἀσί ᾳ, πορθμ ῷ διειργόμεα ὅσο εἴκοσι σταδίω. τοσοῦτο δ ὲ διέχει κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Βυζατίω κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Χαλκηδοίω, ὅπερ ἐστ ὶ το ῦ στόματο το ῦ Εὐξείου τ ὸ στεώτατο: προϊότι γὰρ δέκα σταδίου ἄκρα ἐστ ὶ πεταστάδιο ποιοῦσα τὸ πορθμό, εἶτα διίσταται ἐπ ὶ πλέο καὶ ποιεῖ ἄρχεται τὴ Προποτίδα. [2] ἀπ ὸ μὲ οὖ τῆ ἄκρα τῆ τ ὸ πεταστάδιο ποιούση ἐπ ὶ τὸ ὑπ ὸ τ ῇ Συκ ῇ καλούμεο λιμέα στάδιοι πέτε κα ὶ τριάκοτα, ἐτεῦθε δ' ἐπ ὶ τ ὸ Κέρα τ ὸ Βυζατίω πέτε. ἔστι δ ὲ τ ὸ Κέρα προσεχὴ τ ῷ Βυζατίω τείχει κόλπο ἀέχω ὡ πρὸ δύσι ἐπ ὶ σταδίου ἑξήκοτα, ἐοικὼ ἐλάφου κέρατι: εἰ γὰρ πλείστου σχίζεται κόλπου ὡ ἂ κλάδου τιά, εἰ οὓ ἐμπίπτουσα πηλαμὺ ἁλίσκεται ῥᾳδίω διά τε τ ὸ πλῆθο αὐτῆ κα ὶ τὴ βία το ῦ συελαύοτο ῥο ῦ κα ὶ τὴ στεότητα τῶ κόλπω, ὥστε κα ὶ χερσὶ ἁλίσκεσθαι. γεᾶται μὲ οὖ τ ὸ ζῷο ἐ τοῖ ἕλεσι τῆ Μαιώτιδο, ἰσχῦσα δ ὲ μικρὸ ἐκπίπτει δι ὰ το ῦ στόματο ἀγεληδὸ κα ὶ φέρεται παρ ὰ τὴ Ἀσιαὴ ᾐόα μέχρι Τραπεζοῦτο κα ὶ Φαρακεία: ἐταῦθα δ ὲ πρῶτο συίστασθαι συμβαίει τὴ θήρα, ο ὐ πολλ ὴ δ' ἐστί: ο ὐ γάρ πω τ ὸ προσῆκο ἔχει μέγεθο: εἰ δ ὲ Σιώπη προϊοῦσα ὡ ραιοτέρα πρό τε τὴ θήρα κα ὶ τὴ ταριχεία ἐστί: ἐπειδὰ δ ὲ ἤδη συάψ ῃ ταῖ Κυαέαι κα ὶ παραλλάξῃ ταύτα, ἐκ τῆ Χαλκηδοιακῆ ἀκτῆ λευκή τι πέτρα προπίπτουσα φοβε ῖ τ ὸ ζῷο ὥστ' εὐθὺ εἰ τὴ περαία τρέπεσθαι: παραλαβὼ δ' ὁ ἐταῦθα ῥοῦ, ἅμα κα ὶ τῶ τόπω εὐφυῶ ὄτω πρὸ τὸ τὸ ἐκε ῖ ῥοῦ τῆ θαλάττη ἐπ ὶ τ ὸ Βυζάτιο κα ὶ τ ὸ πρὸ αὐτ ῷ Κέρα τετράφθαι, φυσικῶ συελαύεται δεῦρο κα ὶ παρέχει τοῖ Βυζατίοι κα ὶ τ ῷ δήμ ῳ τῶ Ῥωμαίω πρόσοδο ἀ ξιόλογο.

5 Χαλκηδόιοι δ' ἐπ ὶ τῆ περαία ἱδρυμέοι πλησίο ο ὐ μετέχουσι τῆ εὐπορία ταύτη δι ὰ τ ὸ μὴ προσπελάζει τοῖ λιμέσι αὐτῶ τὴ πηλαμύδα: ᾗ δ ὴ κα ὶ τὸ Ἀπόλλω φασ ὶ τοῖ κτίσασι τὸ Βυζάτιο ὕστερο μετ ὰ τὴ ὑπ ὸ Μεγαρέω Χαλκηδόο κτίσι χρηστηριαζομέοι προστάξαι ποιήσασθαι τὴ ἵδρυσι ἀπεατίο τῶ τυφλῶ, τυφλοὺ καλέσατα τοὺ Χαλκηδοίου, ὅ τι πρότεροι πλεύσατε τοὺ τόπου, ἀφέτε τὴ πέρα κατασχεῖ τοσοῦτο πλοῦτο ἔ χουσα, εἵλοτο τὴ λυπροτέρα. Μέχρι μὲ δ ὴ Βυζατίου προήλθομε, ἐπειδ ὴ πόλι ἐπιφαὴ πλησιάζουσα μάλιστα τ ῷ στόματι εἰ γωριμώτερο πέρα ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὸ παράπλου τελευτῶτα ἀπέφαιε. ὑπέρκειται δ ὲ το ῦ Βυζατίου τ ὸ τῶ Ἀστῶ ἔθο, ἐ ᾧ πόλι Καλύβη, Φιλίππου το ῦ Ἀμύτου τοὺ ποηροτάτου ἐταῦθα ἱδρύσατο. VII.[1] τ ὰ μὲ οὖ ἀφοριζόμεα ἔθη τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄρεσι κα ὶ Θρᾳκίοι ταῦ τ' ἔστι ὧ ἄξιο μησθῆαι, κατέχοτα τὴ Ἀδριατικὴ παραλία πᾶσα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ ἀ ρξάμεα, κα ὶ τὴ τ ὰ ἀριστερ ὰ το ῦ Πότου λεγομέη ἀπ ὸ Ἴστρου ποταμο ῦ μέχρι Βυζατίου. λοιπ ὰ δέ ἐ στι τ ὰ ότια μέρη τῆ λεχθείση ὀρειῆ κα ὶ ἑξῆ τ ὰ ὑποπίπτοτα χωρία, ἐ οἷ ἐστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ προσεχὴ βάρβαρο μέχρι τῶ ὀρῶ. Ἑκαταῖο μὲ οὖ ὁ Μιλήσιο περ ὶ τῆ Πελοποήσου φησὶ διότι πρ ὸ τῶ Ἑλλήω ᾤκησα αὐτὴ βάρβαροι. σχεδὸ δέ τι κα ὶ σύμπασα Ἑλλὰ κατοικία βαρβάρω ὑπῆρξε τ ὸ παλαιό, ἀπ' αὐτῶ λογιζομέοι τῶ μημοευομέω, Πέλοπο μὲ ἐκ τῆ Φρυγία ἐπαγαγομέου λαοὺ εἰ τὴ ἀπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Πελοπόησο, Δααο ῦ δ ὲ ἐ ξ Αἰγύπτου, Δρυόπω τε κα ὶ Καυκώω κα ὶ Πελασγῶ κα ὶ Λελέγω κα ὶ ἄ λλω τοιούτω καταειμαμέω τ ὰ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὰ ἐκτὸ δέ: τὴ μὲ γὰρ Ἀττικὴ ο ἱ μετ ὰ Εὐμόλπου Θρᾷ κε ἔσχο, τῆ δ ὲ Φωκίδο τὴ Δαυλίδα Τηρεύ, τὴ δ ὲ Καδμεία ο ἱ μετ ὰ Κάδμου Φοίικε, αὐτὴ δὲ τὴ Βοιωτία Ἄοε κα ὶ Τέμμικε κα ὶ Ὕατε: ὡ δ ὲ Πίδαρό φησι, ἦ ὅτε σύα Βοιώτιο ἔθο ἔεπο.1 κα ὶ ἀπ ὸ τῶ ὀομάτω δ ὲ ἐίω τ ὸ βάρβαρο ἐμφαίεται, Κέκροψ κα ὶ Κόδρο κα ὶ Ἄικλο καὶ Κόθο κα ὶ Δρύμα κα ὶ Κρίακο. ο ἱ δ ὲ Θρᾷκε κα ὶ Ἰλλυριο ὶ κα ὶ Ἠπειρῶται κα ὶ μέχρι ῦ ἐ πλευραῖ εἰσι: ἔτι μέτοι μᾶλλο πρότερο ἢ ῦ, ὅπου γε κα ὶ τῆ ἐ τ ῷ παρότι Ἑ λλάδο ἀατιλέκτω οὔση τὴ πολλὴ ο ἱ βάρβαροι ἔχουσι, Μακεδοία μὲ Θρᾷκε καί τια μέρη τῆ Θετταλία, Ἀκαραία δ ὲ κα ὶ Αἰτωλία [τ ὰ] ἄω Θεσπρωτο ὶ κα ὶ Κασσωπαῖοι κα ὶ Ἀμφίλοχοι καὶ Μολοττο ὶ κα ὶ Ἀθαμᾶε, Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη. [2] περ ὶ μὲ οὖ Πελασγῶ εἴρηται, τοὺ δ ὲ Λέλεγα τιὲ μὲ τοὺ αὐτοὺ Καρσὶ εἰκάζουσι, οἱ δ ὲ συοίκου μόο κα ὶ συστρατιώτα: διόπερ ἐ τ ῇ Μιλησί ᾳ, Λελέγω κατοικία λέγεσθαί τια, πολλαχο ῦ δ ὲ τῆ Καρία τάφου Λελέγω κα ὶ ἐρύματα ἔρημα Λελέγεια καλούμεα. ἥ τε Ἰωία ῦ λεγομέη πᾶσα ὑπ ὸ Καρῶ ᾠκεῖτο κα ὶ Λελέγω: ἐκβαλότε δ ὲ τούτου ο ἱ Ἴωε αὐτο ὶ τὴ χώρα κατέσχο, ἔτι δ ὲ πρότερο ο ἱ τὴ Τροία ἑλότε ἐξήλασα τοὺ Λέλεγα ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἴ δη τόπω τῶ κατ ὰ Πήδασο κα ὶ τὸ Σατιόετα ποταμό. ὅτι μὲ οὖ βάρβαροι ἦσα οὗτοι, καὶ αὐτ ὸ τ ὸ κοιωῆσαι τοῖ Καρσ ὶ ομίζοιτ' ἂ σημεῖο: ὅτι δ ὲ πλάητε κα ὶ μετ' ἐκείω κα ὶ χωρὶ καὶ ἐκ παλαιο ῦ, κα ὶ α ἱ Ἀριστοτέλου πολιτεῖαι δηλοῦσι. ἐ μὲ γὰρ τ ῇ Ἀκαράω φησ ὶ τ ὸ μὲ ἔ χει αὐτῆ Κουρῆτα, τ ὸ δ ὲ προσεσπέριο Λέλεγα, εἶτα Τηλεβόα: ἐ δ ὲ τ ῇ Αἰτωλῶ τοὺ ῦ Λοκροὺ Λέλεγα καλε ῖ, κατασχεῖ δ ὲ κα ὶ τὴ Βοιωτία αὐτού φησι: ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ τῇ Ὀπουτίω κα ὶ Μεγαρέω: ἐ δ ὲ τ ῇ Λευκαδίω κα ὶ αὐτόχθοά τια Λέλεγα ὀομάζει, τούτου δὲ θυγατριδοῦ Τηλεβόα, το ῦ δ ὲ παῖδα δύο κα ὶ εἴκοσι Τηλεβόα, ὧ τιὰ οἰκῆσαι τὴ Λευκάδα. μάλιστα δ' ἄ τι Ἡσιόδ ῳ πιστεύσειε οὕτω περ ὶ αὐτῶ εἰπότι ἤτοι γὰρ Λοκρὸ Λελέγω γήσατο λαῶ, τού ῥά ποτε Κροίδη, Ζεὺ ἄφθιτα μήδεα εἰδώ, λεκτοὺ ἐκ γαίη λάου πόρε Δευκαλίωι.2 τ ῇ γὰρ ἐτυμολογί ᾳ τ ὸ συλλέκτου γεγοέαι τιὰ ἐκ παλαιο ῦ κα ὶ μιγάδα αἰίττεσθαί μοι δοκε ῖ καὶ δι ὰ τοῦτο ἐκλελοιπέαι τ ὸ γέο: ἅπερ ἄ τι κα ὶ περ ὶ Καυκώω λέγοι, ῦ οὐδαμο ῦ ὄ τω πρότερο δ' ἐ πλείοσι τόποι κατῳκισμέω. [3] πρότερο μὲ οὖ καίπερ μικρῶ κα ὶ πολλῶ κα ὶ ἀδόξω ὄτω τῶ ἐθῶ, ὅμω δι ὰ τὴ εὐαδρία κα ὶ τ ὸ βασιλεύεσθαι κατ ὰ σφᾶ ο ὐ πάυ ἦ χαλεπὸ διαλαβεῖ τοὺ ὅρου αὐτῶ, υὶ δ' ἐρήμου τῆ πλείστη χώρα γεγεημέη κα ὶ τῶ κατοικιῶ κα ὶ μάλιστα τῶ πόλεω ἠφαισμέω, οὐδ' ε ἰ δύαιτό τι ἀκριβοῦ ταῦτα, οὐδὲ ἂ ποιοίη χρήσιμο δι ὰ τὴ ἀδοξία καὶ

6 τὸ ἀφαισμὸ αὐτῶ, ὃ ἐκ πολλο ῦ χρόου λαβὼ τὴ ἀρχὴ οὐδ ὲ ῦ πω πέπαυται κατ ὰ πολλὰ μέρη δι ὰ τὰ ἀποστάσει, ἀλλ' ἐστρατοπεδεύουσι αὐτοῖ Ῥωμαῖοι τοῖ οἴκοι, κατασταθέτε ὑ π' αὐτῶ δυάσται. τῶ γοῦ Ἠπειρωτῶ ἑβδομήκοτα πόλει Πολύβιό φησι ἀατρέψαι Παῦ λο μετ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Περσέω κατάλυσι (Μολοττῶ δ' ὑπάρξαι τὰ πλείστα ), πέτε δ ὲ καὶ δέκα μυριάδα ἀθρώπω ἐξαδραποδίσασθαι. ὅμω δ' οὖ ἐγχειρήσομε, ἐφ' ὅσο τ ῇ γραφ ῇ τε προσήκει κα ὶ μῖ ἐφικτό, ἐπελθεῖ τ ὰ καθ' ἕκαστα, ἀρξάμεοι ἀπ ὸ τῆ κατ ὰ τὸ Ἰ όιο κόλπο παραλία: αὕτη δ' ἐστὶ εἰ ἣ ὁ ἔκπλου ὁ ἐκ το ῦ Ἀδρίου τελευτ ᾷ. [4] ταύτη δ ὴ τ ὰ πρῶτα μέρη τ ὰ περ ὶ Ἐπίδαμο κα ὶ Ἀπολλωία ἐστί. ἐκ δ ὲ τῆ Ἀπολλωία εἰ Μακεδοία Ἐγατία ἐστὶ ὁδὸ πρὸ ἕω, βεβηματισμέη κατ ὰ μίλιο κα ὶ κατεστηλωμέη μέχρι Κυψέλω κα ὶ Ἕβρου ποταμο ῦ: μιλίω δ' ἐστ ὶ πετακοσίω τριάκοτα πέτε: λογιζομέ ῳ δέ, ὡ μὲ ο ἱ πολλοί, τ ὸ μίλιο ὀκταστάδιο τετρακισχίλιοι ἂ εἶε στάδιοι κα ὶ ἐπ' αὐτοῖ διακόσιοι ὀγδοήκοτα, ὡ δ ὲ Πολύβιο προστιθεὶ τ ῷ ὀκτασταδί ῳ δίπλεθρο, ὅ ἐ στι τρίτο σταδίου, προσθετέο ἄλλου σταδίου ἑκατὸ ἑβδομήκοτα ὀκτώ, τ ὸ τρίτο το ῦ τῶ μιλίω ἀριθμο ῦ. συμβαίει δ' ἀπ ὸ ἴσου διαστήματο συμπίπτει εἰ τὴ αὐτὴ ὁδὸ τού τ' ἐκ τῆ Ἀ πολλωία ὁρμηθέτα κα ὶ τοὺ ἐξ Ἐπιδάμου. μὲ οὖ πᾶσα Ἐγατία καλεῖται, δ ὲ πρώτη ἐπ ὶ Καδαουία λέγεται ὄρου Ἰλλυρικο ῦ, δι ὰ Λυχιδο ῦ πόλεω κα ὶ Πυλῶο τόπου ὁρίζοτο ἐ τ ῇ ὁδ ῷ τή τε Ἰλλυρίδα κα ὶ τὴ Μακεδοία: ἐκεῖθε δ' ἐστ ὶ παρ ὰ Βαροῦτα δι ὰ Ἡρακλεία κα ὶ Λυγκηστῶ καὶ Ἐορδῶ εἰ Ἔδεσσα κα ὶ Πέλλα μέχρι Θεσσαλοικεία: μίλια δ' ἐστί, φησ ὶ Πολύβιο, ταῦ τα διακόσια ἑξήκοτα ἑπτά. ταύτη δ ὴ τὴ ὁδὸ ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἐπίδαμο κα ὶ τὴ Ἀ πολλωία τόπω ἰοῦσι ἐ δεξι ᾷ μέ ἐστι τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κλυζόμεα τ ῷ Σικελικ ῷ πελάγει μέχρι τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου, ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ τ ὰ ὄρη τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ ἃ προδιήλθομε, κα ὶ τ ὰ ἔθη τὰ παροικοῦτα μέχρι Μακεδοία κα ὶ Παιόω. εἶτ' ἀπ ὸ μὲ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου τ ὰ εύοτα ἐφεξῆ πρὸ ἕω, τ ὰ ἀτιπαρήκοτα τ ῇ Πελοποήσ ῳ, τῆ Ἑλλάδο ἐστί: εἶτ' ἐκπίπτει [εἰ] τ ὸ Αἰγαῖ ο πέλαγο ἀπολιπότα ἐ δεξι ᾷ τὴ Πελοπόησο ὅλη. ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἀρχῆ τῶ Μακεδοικῶ ὀρῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ μέχρι Στρυμόο ποταμο ῦ Μακεδόε τε οἰκοῦσι κα ὶ Παίοε καί τιε τῶ ὀρειῶ Θρᾳκῶ: τ ὰ δ ὲ πέρα Στρυμόο ἤδη μέχρι το ῦ Ποτικο ῦ στόματο κα ὶ το ῦ Αἵ μου πάτα Θρᾳκῶ ἔστι πλὴ τῆ παραλία: αὕτη δ' ὑφ' Ἑλλήω οἰκεῖται, τῶ μὲ ἐπ ὶ τ ῇ Προποτίδι ἱδρυμέω, τῶ δ ὲ ἐφ' Ἑλλησπότ ῳ κα ὶ τ ῷ Μέλαι κόλπ ῳ, τῶ δ' ἐπ ὶ τ ῷ Αἰγαί ῳ. τ ὸ δ' Αἰγαῖ ο πέλαγο δύο κλύζει πλευρὰ τῆ Ἑλλάδο, τὴ μὲ πρὸ ἕω βλέπουσα, τείουσα δ ὲ ἀπ ὸ Σουίου πρὸ τὴ ἄρκτο μέχρι το ῦ Θερμαίου κόλπου κα ὶ Θεσσαλοικεία Μακεδοικῆ πόλεω, ἣ ῦ μάλιστα τῶ ἄλλω εὐαδρε ῖ, τὴ δ ὲ πρὸ ότο τὴ Μακεδοικὴ ἀπ ὸ Θεσσαλοικεία μέχρι Στρυμόο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὴ ἀπ ὸ Στρυμόο μέχρι Νέστου τ ῇ Μακεδοίᾳ προσέμουσι, ἐπειδ ὴ Φίλιππο ἐσπούδασε διαφερότω περ ὶ ταῦτα τ ὰ χωρία ὥστ' ἐξιδιώσασθαι, κα ὶ συεστήσατο προσόδου μεγίστα ἐκ τῶ μετάλλω κα ὶ τῆ ἄ λλη εφυφ ία τ τόπω. π δ Σουίου μέχρι Πελοποήσου τ Μυρτο στι κα Κρητικ πέλαγο κα ὶ Λιβυκὸ σὺ τοῖ κόλποι μέχρι το ῦ Σικελικο ῦ: τοῦτο δ ὲ κα ὶ τὸ Ἀμβρακικὸ καὶ Κοριθιακὸ κα ὶ Κρισαῖο ἐκπληρο ῖ κόλπο. [5] τῶ μὲ οὖ Ἠπειρωτῶ ἔθη φησὶ εἶαι Θεόπομπο τετταρεσκαίδεκα, τούτω δ' ἐ δοξότατα Χάοε κα ὶ Μολοττο ὶ δι ὰ τ ὸ ἄρξαι ποτ ὲ πάση τῆ Ἠπειρώτιδο πρότερο μὲ Χάοα, ὕστερο δὲ Μολοττού, ο ἳ κα ὶ δι ὰ τὴ συγγέεια τῶ βασιλέω ἐπ ὶ πλέο ηὐξήθησα (τῶ γὰρ Αἰακιδῶ ἦσα ), κα ὶ δι ὰ τ ὸ παρ ὰ τούτοι εἶαι τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ ματεῖο, παλαιό τε κα ὶ ὀομαστὸ ὄ. Χάοε μὲ οὖ κα ὶ Θεσπρωτο ὶ κα ὶ μετ ὰ τούτου ἐφεξῆ Κασσωπαῖοι (κα ὶ οὗτοι δ' εἰσὶ Θεσπρωτο ὶ ) τὴ ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ὀρῶ μέχρι το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου παραλία έμοται χώρα εὐδαίμοα ἔχοτε: ὁ δ ὲ πλοῦ ἀπ ὸ τῶ Χαόω ἀρξαμέ ῳ πρὸ ἀίσχοτα ἥλιο κα ὶ πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τὸ Κοριθιακό, ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τ ὸ Αὐσόιο πέλαγο, ἐ ἀριστερᾷ δ ὲ τὴ Ἤπειρο, εἰσ ὶ χίλιοι κα ὶ τριακόσιοι στάδιοι ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ἐπ ὶ τ ὸ στόμα τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου. ἐ τούτ ῳ δ' ἐστ ὶ τ ῷ διαστήματι Πάορμό τε λιμὴ μέγα ἐ μέσοι τοῖ Κεραυίοι ὄρεσι, κα ὶ μετ ὰ ταῦτα Ὄγχησμο λιμὴ ἄλλο, καθ' ὃ τ ὰ δυσμικ ὰ ἄκρα τῆ Κορκυραία ἀτίκειται, κα ὶ πάλι ἄλλο Κασσιόπη, ἀφ' ο ὗ ἐπ ὶ Βρετέσιο χίλιοι ἑ πτακόσιοι στάδιοι: ο ἱ δ' ἴσοι κα ὶ ἐπ ὶ Τάρατα ἀπ ὸ ἄλλου ἀκρωτηρίου οτιωτέρου τῆ Κασσιόπη ὃ καλοῦ σι Φαλακρό. μετ ὰ δ ὲ Ὄγχησμο Ποσείδιο κα ὶ Βουθρωτὸ ἐπ ὶ τ ῷ στόματι το ῦ Πηλώδου

7 καλουμέου λιμέο ἱδρυμέο ἐ τόπ ῳ χερροησίζοτι, ἐποίκου ἔχο Ῥωμαίου, κα ὶ τ ὰ Σύβοτα. εἰσ ὶ δ ὲ ησῖδε τ ὰ Σύβοτα τῆ μὲ Ἠπείρου μικρὸ ἀπέχουσαι, κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ἑῷο ἄκρο τῆ Κορκυραία τὴ Λευκίμμα κείμεαι. κα ὶ ἄλλαι δ' ἐ τ ῷ παράπλ ῳ ησῖδε εἰσὶ οὐκ ἄ ξιαι μήμη. ἔπειτα ἄκρα Χειμέριο κα ὶ Γλυκὺ λιμή, εἰ ὃ ἐμβάλλει ὁ Ἀχέρω ποταμό, ῥέω ἐκ τῆ Ἀχερουσία λίμη κα ὶ δεχόμεο πλείου ποταμοὺ ὥστε κα ὶ γλυκαίει τὸ κόλπο: ῥε ῖ δ ὲ κα ὶ ὁ Θύαμι πλησίο. ὑπέρκειται δ ὲ τούτου μὲ το ῦ κόλπου Κίχυρο, πρότερο Ἐ φύρα, πόλι Θεσπρωτῶ: το ῦ δ ὲ κατ ὰ Βουθρωτὸ Φοιίκη. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Κιχύρου πολίχιο Βουχέτιο Κασσωπαίω μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη ὄ, κα ὶ Ἐλάτρια κα ὶ Παδοσία κα ὶ Βατίαι ἐ μεσογαί ᾳ, καθήκει δ' αὐτῶ χώρα μέχρι το ῦ κόλπου. μετ ὰ δ ὲ Γλυκὺ λιμέα ἐφεξῆ εἰσι δύο ἄ λλοι λιμέε, ὁ μὲ ἐγγυτέρω κα ὶ ἐλάττω Κόμαρο ἰσθμὸ ποιῶ ἑξήκοτα σταδίω πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ Καίσαρο κτίσμα τὴ Νικόπολι: ὁ δ ὲ ἀπωτέρω κα ὶ μείζω καὶ ἀμείω πλησίο το ῦ στόματο το ῦ κόλπου, διέχω τῆ Νικοπόλεω ὅσο δώδεκα σταδίου. [6] ἐφεξῆ δ ὲ τ ὸ στόμα το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου: τούτου δ ὲ το ῦ κόλπου τ ὸ μὲ στόμα μικρ ῷ τοῦ τετρασταδίου μεῖζο, ὁ δ ὲ κύκλο κα ὶ τριακοσίω σταδίω, εὐλίμεο δ ὲ πᾶ. οἰκοῦσι δ ὲ τὰ μὲ ἐ δεξι ᾷ εἰσπλέουσι τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶε: κα ὶ ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο ἐταῦ θά ἐστι πλησίο το ῦ στόματο, λόφο τι ἐφ' ᾧ ὁ εώ, κα ὶ ὑπ' αὐτ ῷ πεδίο ἄλσο ἔχο καὶ εώρια, ἐἷἀῖὴ ο έθηκε Κασαρ τ δεκαα ία ἀκροθίιο, ἀὸ π μοοκρότου μέχρι δεκήρου: ὑπ ὸ πυρὸ δ' ἠφαίσθαι κα ὶ ο ἱ εώσοικοι λέγοται κα ὶ τ ὰ πλοῖα: ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ Νικόπολι κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ο ἱ Κασσωπαῖοι μέχρι το ῦ μυχο ῦ το ῦ κατ ὰ Ἀμβρακία: ὑ πέρκειται δ ὲ αὕτη το ῦ μυχο ῦ μικρό, Γόργου το ῦ Κυψέλου κτίσμα: παραρρε ῖ δ' αὐτὴ ὁ Ἄρατθο ποταμὸ ἀάπλου ἔχω ἐκ θαλάττη εἰ αὐτὴ ὀλίγω σταδίω, ἀρχόμεο ἐκ Τύμφη ὄρου κα ὶ τῆ Παρωραία. ηὐτύχει μὲ οὖ κα ὶ πρότερο πόλι αὕτη διαφερότω (τὴ γοῦ ἐ πωυμία ἐτεῦθε ἔσχηκε ὁ κόλπο ), μάλιστα δ' ἐκόσμησε αὐτὴ Πύρρο βασιλεί ῳ χρησάμεο τῷ τόπ ῳ: Μακεδόε δ' ὕστερο κα ὶ Ῥωμαῖοι κα ὶ ταύτη κα ὶ τὰ ἄλλα κατεπόησα τοῖ συεχέσι πολέμοι δι ὰ τὴ ἀπείθεια, ὥστε τ ὸ τελευταῖο ὁ Σεβαστὸ ὁρῶ ἐκλελειμμέα τελέω τὰ πόλει εἰ μία συῴκισε τὴ ὑπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Νικόπολι ἐ τ ῷ κόλπ ῳ τούτ ῳ, ἐ κάλεσε δ' ἐπώυμο τῆ ίκη, ἐ ᾗ κατεαυμάχησε Ἀτώιο πρ ὸ το ῦ στόματο το ῦ κόλπου κα ὶ τὴ Αἰγυπτίω βασίλισσα Κλεοπάτρα παροῦσα ἐ τ ῷ ἀγῶι κα ὶ αὐτή. μὲ οὖ Νικόπολι εὐαδρε ῖ κα ὶ λαμβάει καθ' μέρα ἐπίδοσι, χώρα τε ἔχουσα πολλὴ κα ὶ τὸ ἐκ τῶ λαφύρω κόσμο, τό τε κατασκευασθὲ τέμεο ἐ τ ῷ προαστεί ῳ τ ὸ μὲ εἰ τὸ ἀγῶα τὸ πετετηρικὸ ἐ ἄλσει ἔχοτι γυμάσιό τε κα ὶ στάδιο, τ ὸ δ' ἐ τ ῷ ὑπερκειμέ ῳ το ῦ ἄλσου ἱερ ῷ λόφ ῳ τοῦ Ἀπόλλωο. ἀποδέδεικται δ' ὁ ἀγὼ Ὀλύμπιο, τ ὰ Ἄκτια, ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο, τὴ δ' ἐπιμέλεια ἔχουσι αὐτο ῦ Λακεδαιμόιοι. α ἱ δ' ἄλλαι κατοικίαι περιπόλιοι τῆ Νικοπόλεώ εἰ σι. ἤγετο δ ὲ κα ὶ πρότερο τ ὰ Ἄκτια τ ῷ θε ῷ, στεφαίτη ἀγώ, ὑπ ὸ τῶ περιοίκω: υ ὶ δ' ἐ τιμότερο ἐποίησε ὁ Καῖσαρ. [7] μετ ὰ δ ὲ τὴ Ἀμβρακία τ ὸ Ἄργο ἐστ ὶ τ ὸ Ἀμφιλοχικό, κτίσμα Ἀλκμαίωο κα ὶ τῶ παίδω. Ἔφορο μὲ οὖ φησ ὶ τὸ Ἀλκμαίωα μετ ὰ τὴ Ἐπιγόω ἐπ ὶ τὰ Θήβα στρατεία παρακληθέτα ὑπ ὸ Διομήδου συελθεῖ εἰ Αἰτωλία αὐτ ῷ κα ὶ συγκατακτήσασθαι ταύτη τε κα ὶ τὴ Ἀκαραία: καλοῦτο δ' αὐτοὺ ἐπ ὶ τὸ Τρωικὸ πόλεμο Ἀγαμέμοο, τὸ μὲ Διομήδη πορευθῆαι, τὸ δ' Ἀλκμαίωα μείατα ἐ τ ῇ Ἀκαραί ᾳ τ ὸ Ἄργο κτίσαι, καλέσαι δ' Ἀμφιλοχικὸ ἐπώυμο το ῦ ἀδελφο ῦ, Ἴαχο δ ὲ τὸ δι ὰ τῆ χώρα ῥέοτα ποταμὸ εἰ τὸ κόλπο ἀπ ὸ τοῦ κατ ὰ τὴ Ἀργεία προσαγορεῦσαι. Θουκυδίδη δέ φησι αὐτὸ Ἀμφίλοχο μετ ὰ τὴ ἐ κ Τροία ἐπάοδο δυσαρεστοῦτα τοῖ ἐ Ἄργει παρελθεῖ εἰ τὴ Ἀκαραία, διαδεξάμεο δ ὲ τὴ τἀδελφο ῦ δυαστεία κτίσαι τὴ πόλι ἐπώυμο ἑαυτο ῦ. [8] Ἠπειρῶται δ' εἰσ ὶ κα ὶ Ἀμφίλοχοι κα ὶ ο ἱ ὑπερκείμεοι κα ὶ συάπτοτε τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄ ρεσι, τραχεῖα οἰκοῦτε χώρα, Μολοττοί τε κα ὶ Ἀθαμᾶε κα ὶ Αἴθικε κα ὶ Τυμφαῖοι κα ὶ Ὀ ρέσται Παρωραῖοί τε κα ὶ Ἀτιτᾶε, ο ἱ μὲ πλησιάζοτε τοῖ Μακεδόσι μᾶλλο ο ἱ δ ὲ τ ῷ Ἰοί ῳ κόλπ ῳ. λέγεται δ ὲ τὴ Ὀρεστιάδα κατασχεῖ ποτε Ὀρέστη φεύγω τὸ τῆ μητρὸ φόο κα ὶ καταλιπεῖ ἐπώυμο ἑαυτο ῦ τὴ χώρα, κτίσαι δ ὲ κα ὶ πόλι, καλεῖσθαι δ' αὐτὴ Ἄργο Ὀ ρεστικό. ἀαμέμικται δ ὲ τούτοι τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἔθη τ ὰ πρὸ τ ῷ οτί ῳ μέρει τῆ ὀρειῆ κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τοῦ Ἰοίου κόλπου: τῆ γὰρ Ἐπιδάμου κα ὶ τῆ Ἀπολλωία μέχρι τῶ Κεραυίω ὑπεροικοῦ σι

8 Βυλλίοέ τε κα ὶ Ταυλάτιοι κα ὶ Παρθῖοι κα ὶ Βρῦγοι: πλησίο δέ που κα ὶ τ ὰ ἀργυρεῖα τ ὰ ἐ Δαμαστί ῳ, περ ὶ ἃ Δυέσται συεστήσατο τὴ δυαστεία κα ὶ Ἐγχέλειοι, οὓ κα ὶ Σεσαρηθίου καλοῦσι: πρὸ δ ὲ τούτοι Λυγκῆσταί τε κα ὶ Δευρίοπο κα ὶ τρίπολι Πελαγοία κα ὶ Ἐορδο ὶ καὶ Ἐλίμεια κα ὶ Ἐράτυρα. ταῦτα δ ὲ πρότερο μὲ κατεδυαστεύετο ἕκαστα, ὧ ἐ τοῖ Ἐγχελείοι οἱ Κάδμου κα ὶ Ἁρμοία ἀπόγοοι ἦρχο, κα ὶ τ ὰ μυθευόμεα περ ὶ αὐτῶ ἐκε ῖ δείκυται. οὗτοι μὲ οὖ οὐχ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: ο ἱ δ ὲ Λυγκῆσται ὑπ' Ἀρραβαί ῳ ἐγέοτο το ῦ Βακχιαδῶ γέου ὄτι: τούτου δ' ἦ θυγατριδ ῆ Φιλίππου μήτηρ το ῦ Ἀμύτου Εὐρυδίκη, Σίρρα δ ὲ θυγάτηρ: κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ δ ὲ Μολοττο ὶ ὑπ ὸ Πύρρ ῳ τ ῷ Νεοπτολέμου το ῦ Ἀχιλλέω κα ὶ τοῖ ἀπογόοι αὐτοῦ Θετταλοῖ οὖσι γεγοότε: ο ἱ λοιπο ὶ δ ὲ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: εἶτ' ἐπικρατούτω ἀ εί τιω κατέστρεψε ἅπατα εἰ τὴ Μακεδόω ἀρχή, πλὴ ὀλίγω τῶ ὑπὲρ το ῦ Ἰοίου κόλπου. κα ὶ δὴ κα ὶ τ ὰ περ ὶ Λύγκο κα ὶ Πελαγοία κα ὶ Ὀρεστιάδα κα ὶ Ἐλίμεια τὴ ἄω Μακεδοία ἐκάλου, οἱ δ' ὕστερο κα ὶ ἐλευθέρα: ἔιοι δ ὲ κα ὶ σύμπασα τὴ μέχρι Κορκύρα Μακεδοία προσαγορεύουσι, αἰτιολογοῦτε ἅμα ὅτι κα ὶ κουρ ᾷ κα ὶ διαλέκτ ῳ κα ὶ χλαμύδι κα ὶ ἄ λλοι τοιούτοι χρῶται παραπλησίω: ἔιοι δ ὲ κα ὶ δίγλωττοί εἰσι. καταλυθείση δ ὲ τῆ Μακεδόω ἀρχῆ ὑπ ὸ Ῥωμαίου ἔπεσε. δι ὰ δ ὲ τούτω ἐστ ὶ τῶ ἐθῶ Ἐγατία ὁδὸ ἐξ Ἐπιδάμου καὶ Ἀπολλωία: περ ὶ δ ὲ τὴ ἐπ ὶ Καδαουία ὁδὸ α ἵ τε λίμαι εἰσὶ α ἱ περ ὶ Λυχιδὸ ταριχεία ἰ χθύω αὐτάρκει ἔχουσαι, κα ὶ ποταμο ὶ ο ἵ τε εἰ τὸ Ἰόιο κόλπο ἐκπίπτοτε κα ὶ ο ἱ ἐπ ὶ τ ὰ ότια μέρη, ὅ τ' Ἴαχο κα ὶ ὁ Ἄρατθο κα ὶ ὁ Ἀχελῶο κα ὶ ὁ Εὔηο ὁ Λυκόρμα πρότερο καλούμεο, ὁ μὲ εἰ τὸ κόλπο τὸ Ἀμβρακικὸ ἐμβάλλω ὁ δ ὲ εἰ τὸ Ἀχελῶο, αὐτὸ δ ὲ ὁ Ἀχελῶο εἰ τὴ θάλαττα κα ὶ ὁ Εὔηο, ὁ μὲ τὴ Ἀκαραία διεξιὼ ὁ δ ὲ τὴ Αἰτωλία: ὁ δ ὲ Ἐρίγω πολλὰ δεξάμεο ῥεύματα ἐκ τῶ Ἰλλυρικῶ ὀρῶ κα ὶ Λυγκηστῶ κα ὶ Βρύγω κα ὶ Δευριόπω καὶ Πελαγόω εἰ τὸ Ἀξιὸ ἐκδίδωσι. [9] πρότερο μὲ οὖ κα ὶ πόλει ἦσα ἐ τοῖ ἔθεσι τούτοι: τρίπολι γοῦ Πελαγοία ἐ λέγετο, ἧ κα ὶ Ἄζωρο ἦ, κα ὶ ἐπ ὶ τ ῷ Ἐρίγωι πᾶσαι α ἱ τῶ Δευριόπω πόλει ᾤκητο, ὧ τ ὸ Βρυάιο καὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Στύβαρα: Κύδραι δ ὲ Βρύγω, Αἰγίιο δ ὲ Τυμφαίω, ὅμορο Αἰθικί ᾳ κα ὶ Τρίκκ ῃ : πλησίο δ' ἤδη τῆ τε Μακεδοία κα ὶ τῆ Θετταλία περ ὶ τ ὸ Ποῖο ὄρο κα ὶ τὴ Πίδο Αἴ θικέ τε κα ὶ το ῦ Πηειο ῦ πηγαί, ὧ ἀμφισβητοῦσι Τυμφαῖοί τε κα ὶ [ο ἱ] ὑπ ὸ τ ῇ Πίδ ῳ Θετταλοί: κα ὶ πόλι Ὀξύεια παρ ὰ τὸ Ἴωα ποταμὸ ἀπέχουσα Ἀζώρου τῆ τριπολίτιδο σταδίου ἑκατὸ εἴ κοσι: πλησίο δ ὲ κα ὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Αἰγίιο κα ὶ Εὔρωπο κα ὶ α ἱ το ῦ Ἴωο εἰ τὸ Πηειὸ συμβολαί. τότε μὲ οὖ, ὡ εἶπο, καίπερ οὖσα τραχεῖα κα ὶ ὀρῶ πλήρη, Τομάρου κα ὶ Πολυάου κα ὶ ἄ λλω πλειόω, ὅμω εὐάδρει ἥ τε Ἤπειρο πᾶσα κα ὶ Ἰλλυρί: ῦ δ ὲ τ ὰ πολλ ὰ μὲ ἐ ρημία κατέχει, τ ὰ δ' οἰκούμεα κωμηδὸ κα ὶ ἐ ἐρειπίοι λείπεται. [10] ἐκλέλοιπε δέ πω κα ὶ τ ὸ ματεῖο τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ, καθάπερ τἆλλα. ἔστι δ', ὥ φησι Ἔ φορο, Πελασγῶ ἵδρυμα: ο ἱ δ ὲ Πελασγο ὶ τῶ περ ὶ τὴ Ἑλλάδα δυαστευσάτω ἀ ρχαιότατοι λέγοται: κα ὶ ὁ ποιητή φησι οὕτω Ζε ῦ ἄα Δωδωαῖε, Πελασγικέ,3 ὁ δ' Ἡσίοδο Δωδώη φηγό τε, Πελασγῶ ἕδραο ᾖε.4 περ ὶ μὲ οὖ τῶ Πελασγῶ ἐ τοῖ Τυρρηικοῖ εἴρηται, περ ὶ δ ὲ Δωδώη τοὺ μὲ περιοικοῦ τα τ ὸ ἱερὸ διότι βάρβαροι διασαφε ῖ κα ὶ ὁ Ὅμηρο ἐκ τῆ διαίτη, ἀ ιπτόποδα χαμαιεύα λέγω: πότερο δ ὲ χρ ὴ λέγει Ἑλλού, ὡ Πίδαρο, ἢ Σελλού, ὡ ὑποοοῦσι παρ' Ὁμήρ ῳ κεῖσθαι, γραφ ὴ ἀμφίβολο οὖσα οὐκ ἐᾷ διισχυρίζεσθαι. Φιλόχορο δέ φησι κα ὶ τὸ περ ὶ Δωδώη τόπο, ὥσπερ τὴ Εὔβοια, Ἑλλοπία κληθῆαι: κα ὶ γὰρ Ἡσίοδο οὕτω λέγει ἔστι τι Ἑλλοπίη, πολυλήιο ἠδ' ἐυλείμω: ἔθα δ ὲ Δωδώη τι ἐπ' ἐσχατι ῇ πεπόλισται.5 οἴοται δέ, φησὶ ὁ Ἀπολλόδωρο, ἀπ ὸ τῶ ἑλῶ τῶ περ ὶ τ ὸ ἱερὸ οὕτω καλεῖσθαι: τὸ μέτοι ποιητὴ [οὐχ] οὕτω λέγει Ἑλλοὺ ἀλλ ὰ Σελλοὺ ὑπολαμβάει τοὺ περ ὶ τ ὸ ἱερό, προσθεὶ ὅ τι κα ὶ Σελλήετα τι ὰ ὀομάζει ποταμό. ὀομάζει μὲ οὖ, ὅτα φῇ τηλόθε ἐξ Ἐφύρη ποταμο ῦ ἄπο Σελλήετο.6 [ο ὐ μέτοι, ὁ Σκήψιό φησι, τῆ] ἐ Θεσπρωτοῖ Ἐφύρα, ἀλλ ὰ τῆ ἐ τοῖ Ἠλείοι: ἐκε ῖ γὰρ εἶ αι τὸ Σελλήετα, ἐ δ ὲ Θεσπρωτοῖ οὐδέα, οὐδ' ἐ Μολοττοῖ. τ ὰ δ ὲ μυθευόμεα περ ὶ τῆ δρυὸ καὶ

9 τῶ πελειῶ κα ὶ ε ἴ τια ἄλλα τοιαῦτα, καθάπερ κα ὶ [τ ὰ] περ ὶ Δελφῶ, τ ὰ μὲ ποιητικωτέρα ἐστὶ διατριβῆ τ ὰ δ' οἰκεῖα τῆ ῦ περιοδεία. [11] Δωδώη τοίυ τ ὸ μὲ παλαιὸ ὑπ ὸ Θεσπρωτοῖ ἦ κα ὶ τ ὸ ὄρο ὁ Τόμαρο ἢ Τμάρο ( ἀμφοτέρω γὰρ λέγεται ), ὑφ' ᾧ κεῖται τ ὸ ἱερό: κα ὶ ο ἱ τραγικο ὶ δ ὲ κα ὶ Πίδαρο Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴ Δωδώη: ὕστερο δ ὲ ὑπ ὸ Μολοττοῖ ἐγέετο. ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Τομάρου τοὺ ὑπ ὸ τοῦ ποιητο ῦ λεγομέου ὑποφήτα το ῦ Διό, οὓ κα ὶ ἀιπτόποδα χαμαιεύα καλε ῖ, τομούρου φασὶ λεχθῆαι: κα ὶ ἐ μὲ τ ῇ Ὀδυσσεί ᾳ οὕτω γράφουσί τιε ἅ φησι Ἀμφίομο, συμβουλεύω τοῖ μηστῆρσι μ ὴ πρότερο ἐπιτίθεσθαι τ ῷ Τηλεμάχ ῳ πρὶ ἂ τὸ Δία ἔρωται ε ἰ μέ κ' αἰήσωσι Διὸ μεγάλοιο τομοῦροι, αὐτό τε κταέω, τού τ' ἄλλου πάτα ἀώξω: ε ἰ δέ κ' ἀποτρεπέῃσι θεό, παύεσθαι ἄωγα.7 βέλτιο γὰρ εἶαι τομούρου ἢ θέμιστα γράφει: οὐδαμο ῦ γοῦ τ ὰ ματεῖ α θέμιστα λέγεσθαι παρ ὰ τ ῷ ποιητ ῇ, ἀλλ ὰ τὰ βουλὰ κα ὶ τ ὰ πολιτεύματα κα ὶ ομοθετήματα: τομούρου δ' εἰρῆ σθαι ἐπιτετμημέω οἷο τομαροφύλακα. ο ἱ μὲ οὖ εώτεροι λέγουσι τομούρου: [παρ'] Ὁμήρ ῳ δ' ἁπλούστερο δε ῖ δέχεσθαι θέμιστα καταχρηστικῶ κα ὶ βουλά, τ ὰ προστάγματα κα ὶ τ ὰ βουλήματα τ ὰ ματικά, καθάπερ κα ὶ τ ὰ όμιμα: τοιοῦτο γὰρ κα ὶ τό ἐκ δρυὸ ὑψικόμοιο Διὸ βουλὴ ἐπακοῦσαι.8 [12] κατ' ἀρχὰ μὲ οὖ ἄδρε ἦσα ο ἱ προφητεύοτε: κα ὶ τοῦτ' ἴσω κα ὶ ὁ ποιητὴ ἐ μφαίει: ὑποφήτα γὰρ καλε ῖ, ἐ οἷ τάττοιτο κἂ ο ἱ προφῆται: ὕστερο δ' ἀπεδείχθησα τρεῖ γραῖ αι, ἐπειδ ὴ κα ὶ σύαο τ ῷ Δι ὶ προσαπεδείχθη κα ὶ Διώη. Σουίδα μέτοι Θετταλοῖ μυθώδει λόγου προσχαριζόμεο ἐκεῖθέ τέ φησι εἶαι τ ὸ ἱερὸ μετεηεγμέο ἐκ τῆ περ ὶ Σκοτοῦ σσα Πελασγία ( ἔστι δ' Σκοτοῦσσα τῆ Πελασγιώτιδο Θετταλία ), συακολουθῆσαί τε γυαῖκα τὰ πλείστα, ὧ ἀπογόου εἶαι τὰ ῦ προφήτιδα: ἀπ ὸ δ ὲ τούτου κα ὶ Πελασγικὸ Δία κεκλῆ σθαι: Κιέα δ' ἔτι μυθωδέστερο.φρ. 1 στεπηαυ ι Δωδώη. I.[1] ἐπε ὶ δ' ἐπιότε ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω τῆ Εὐρώπη μερῶ, ὅσα τ ῇ θαλάττ ῃ περιέχεται τ ῇ ἐτὸ κα ὶ τ ῇ ἐκτό, τά τε βάρβαρα ἔθη περιωδεύσαμε πάτα ἐ αὐτ ῇ μέχρι το ῦ Ταάιδο κα ὶ τῆ Ἑλλάδο ο ὐ πολ ὺ μέρο, ἀποδώσομε υ ὶ τ ὰ λοιπ ὰ τῆ Ἑλλαδικῆ γεωγραφία, ἅπερ Ὅμηρο μὲ πρῶτο, ἔπειτα κα ὶ ἄλλοι πλείου ἐπραγματεύσατο, ο ἱ μὲ ἰδί ᾳ λιμέα ἢ περίπλου ἢ περιόδου γῆ ἤ τι τοιοῦτο ἄλλο ἐπιγράψατε, ἐ οἷ κα ὶ τ ὰ Ἑλλαδικ ὰ περιέχεται, ο ἱ δ' ἐ τ ῇ κοι ῇ τῆ ἱστορία γραφ ῇ χωρὶ ἀποδείξατε τὴ τῶ ἠπείρω τοπογραφία, καθάπερ Ἔφορό τε ἐ ποίησε κα ὶ Πολύβιο: ἄλλοι δ' εἰ τὸ φυσικὸ τόπο κα ὶ τὸ μαθηματικὸ προσέλαβό τια κα ὶ τῶ τοιούτω, καθάπερ Ποσειδώιό τε κα ὶ Ἵππαρχο. τ ὰ μὲ οὖ τῶ ἄλλω εὐδιαίτητά ἐστι, τ ὰ δ' Ὁμήρου σκέψεω δεῖται κριτικῆ, ποιητικῶ τε λέγοτο κα ὶ ο ὐ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ τ ὰ ἀρχαῖα, ὧ ὁ χρόο ἠμαύρωκε τ ὰ πολλά. ὡ δ' οὖ δυατὸ ἐγχειρητέο ἀρξαμέοι ἀφ' ὧπερ ἀ πελίπομε: ἐτελεύτα δ' μῖ ὁ λόγο ἀπ ὸ μὲ τῆ ἑσπέρα κα ὶ τῶ ἄρκτω εἰ τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κα ὶ τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ, ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἕω εἰ τ ὰ τῶ Μακεδόω μέχρι Βυζατίου. μετ ὰ μὲ οὖ τοὺ Ἠ πειρώτα κα ὶ τοὺ Ἰλλυριοὺ τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶέ εἰσι κα ὶ Αἰτωλο ὶ κα ὶ Λοκρο ὶ ο ἱ Ὀζόλαι: πρὸ δὲ τούτοι Φωκεῖ τε κα ὶ Βοιωτοί: τούτοι δ' ἀτίπορθμό ἐστι Πελοπόησο, ἀ πολαμβάουσα μεταξ ὺ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο κα ὶ σχηματίζουσά τε τοῦτο κα ὶ σχηματιζομέη ὑπ' αὐτο ῦ: μετὰ δ ὲ Μακεδοία Θετταλο ὶ μέχρι Μαλιέω κα ὶ τῶ ἄλλω τῶ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἐ τό. [2] Ἑλλάδο μὲ οὖ πολλ ὰ ἔθη γεγέηται, τ ὰ δ' ἀωτάτω τοσαῦτα ὅσα κα ὶ διαλέκτου παρειλήφαμε τὰ Ἑλληίδα: τούτω δ' αὐτῶ τεττάρω οὐσῶ τὴ μὲ Ἰάδα τ ῇ παλαι ᾷ Ἀ τθίδι τὴ αὐτὴ φαμέ (κα ὶ γὰρ Ἴωε ἐκαλοῦτο ο ἱ τότε Ἀττικοί, κα ὶ ἐκεῖθέ εἰσι ο ἱ τὴ Ἀ σία ἐποικήσατε Ἴωε κα ὶ χρησάμεοι τ ῇ ῦ λεγομέ ῃ γλώττ ῃ Ἰάδι ), τὴ δ ὲ Δωρίδα τ ῇ Αἰ ολίδι: πάτε γὰρ ο ἱ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ πλὴ Ἀθηαίω κα ὶ Μεγαρέω κα ὶ τῶ περ ὶ τὸ Παρασσὸ Δωριέω κα ὶ ῦ ἔτι Αἰολεῖ καλοῦται: κα ὶ τοὺ Δωριέα δ ὲ ὀλίγου ὄτα κα ὶ τραχυτάτη οἰκοῦ τα χώρα εἰκό ἐστι τ ῷ ἀεπιμίκτ ῳ παρατρέψαι τὴ γλῶττα κα ὶ τ ὰ ἄλλα ἔθη πρὸ τ ὸ μ ὴ ὁ μογεέ, ὁμογεεῖ πρότερο ὄτα. τοῦτο δ' αὐτ ὸ κα ὶ τοῖ Ἀθηαίοι συέβη, λεπτόγεώ τε κα ὶ τραχεῖ α οἰκοῦτα χώρα ἀπορθήτου μεῖαι δι ὰ τοῦτο κα ὶ αὐτόχθοα ομισθῆαι φησὶ ὁ Θουκυδίδη, κατέχοτα τὴ αὐτὴ ἀεί, μηδεὸ ἐξελαύοτο αὐτοὺ μηδ' ἐπιθυμοῦτο ἔχει τὴ ἐ κείω:

10 τοῦτο τοίυ αὐτ ὸ κα ὶ το ῦ ἑτερογλώττου κα ὶ το ῦ ἑτεροεθοῦ αἴτιο, ὡ εἰκό, ὑπῆ ρξε καίπερ ὀλίγοι οὖσι. οὕτω δ ὲ το ῦ Αἰολικο ῦ πλήθου ἐπικρατοῦτο ἐ τοῖ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ, κα ὶ ο ἱ ἐτὸ Αἰολεῖ πρότερο ἦσα, εἶτ' ἐμίχθησα, Ἰώω μὲ ἐκ τῆ Ἀττικῆ τὸ Αἰγιαλὸ κατασχότω, τῶ δ' Ἡρακλειδῶ τοὺ Δωριέα καταγαγότω, ὑφ' ὧ τά τε Μέγαρα ᾠκίσθη κα ὶ πολλα ὶ τῶ ἐ τῇ Πελοποήσ ῳ πόλεω. ο ἱ μὲ οὖ Ἴωε ἐξέπεσο πάλι ταχέω ὑπ ὸ Ἀχαιῶ, Αἰολικο ῦ ἔ θου: ἐλείφθη δ' ἐ τ ῇ Πελοποήσ ῳ τ ὰ δύο ἔθη, τό τε Αἰολικὸ κα ὶ τ ὸ Δωρικό. ὅσοι μὲ οὖ ἧ ττο τοῖ Δωριεῦσι ἐπεπλέκοτο (καθάπερ συέβη τοῖ τε Ἀρκάσι κα ὶ τοῖ Ἠλείοι, τοῖ μὲ ὀρειοῖ τελέω οὖσι κα ὶ οὐκ ἐμπεπτωκόσι εἰ τὸ κλῆρο, τοῖ δ' ἱεροῖ ομισθεῖσι το ῦ Ὀλυμπίου Διὸ καὶ καθ' αὑτοὺ εἰρήη ἄγουσι πολὺ χρόο, ἄλλω τε κα ὶ το ῦ Αἰολικο ῦ γέου οὖσι κα ὶ δεδεγμέοι τὴ Ὀξύλ ῳ συγκατελθοῦσα στρατιὰ περ ὶ τὴ τῶ Ἡρακλειδῶ κάθοδο ), οὗτοι αἰολιστὶ διελέχθησα, ο ἱ δ' ἄλλοι μικτ ῇ τιι ἐχρήσατο ἐξ ἀμφοῖ, ο ἱ μὲ μᾶλλο ο ἱ δ' ἧττο αἰ ολίζοτε: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ῦ κατ ὰ πόλει ἄλλοι ἄλλω διαλέγοται, δοκοῦσι δ ὲ δωρίζει ἅπατε δι ὰ τὴ συμβᾶσα ἐπικράτεια. τοσαῦτα μὲ οὖ τ ὰ τῶ Ἑλλήω ἔθη κα ὶ οὕτω, ὡ τύπ ῳ εἰπεῖ, ἀφωρισμέα. λέγωμε δ ὴ διαλαβότε ὃ χρ ὴ τρόπο τ ῇ τάξει περ ὶ αὐτῶ. [3] Ἔφορο μὲ οὖ ἀρχὴ εἶαι τῆ Ἑλλάδο τὴ Ἀκαραία φησὶ ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω μερῶ : ταύτη γὰρ συάπτει πρώτη τοῖ Ἠπειρωτικοῖ ἔθεσι. ἀλλ' ὥσπερ οὗτο τ ῇ παραλί ᾳ μέτρῳ χρώμεο ἐτεῦθε ποιεῖται τὴ ἀρχή, γεμοικό τι τὴ θάλαττα κρίω πρὸ τὰ τοπογραφία, ἐπε ὶ ἄλλω γ' ἐεχώρει κατ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Θετταλῶ τὴ ἀρχὴ ἀποφαίεσθαι τῆ Ἑ λλάδο: οὕτω κα ὶ μῖ προσήκει ἀκολουθοῦσι τ ῇ φύσει τῶ τόπω σύμβουλο ποιεῖσθαι τὴ θάλαττα. αὕτη δ' ἐκ το ῦ Σικελικο ῦ πελάγου προσπεσοῦσα τ ῇ μὲ ἀαχεῖται πρὸ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο, τ ῇ δ' ἀποτελε ῖ χερρόησο μεγάλη τὴ Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ στε ῷ κλειομέη. ἔστι δ ὲ τ ὰ δύο μέγιστα συστήματα τῆ Ἑλλάδο τό τε ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὸ ἐκτὸ μέχρι τῆ ἐκβολῆ το ῦ Πηειο ῦ : ἔστι δ ὲ κα ὶ μεῖζο κα ὶ ἐπιφαέστερο τ ὸ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἀκρόπολί ἐστι Πελοπόησο τῆ συμπάση Ἑλλάδο... χωρὶ γὰρ τῆ λαμπρότητο κα ὶ δυάμεω τῶ ἐοικησάτω ἐθῶ αὐτ ὴ τῶ τόπω θέσι ὑπογράφει τὴ γεμοία ταύτη, κόλποι τε καὶ ἄκραι πολλαῖ κα ὶ τοῖ σημειωδεστάτοι, χερροήσοι μεγάλαι, διαπεποικιλμέη, ὧ ἐκ διαδοχῆ ἑτέρα τὴ ἑτέρα ἔχει. ἔστι δ ὲ πρώτη μὲ τῶ χερροήσω Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ κλειομέη τετταράκοτα σταδίω. δευτέρα δ ὲ κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμό ἐστι ὁ ἐκ Παγῶ τῶ Μεγαρικῶ εἰ Νίσαια, τ ὸ Μεγαρέω ἐπίειο, ὑπερβολ ῇ σταδίω ἑκατὸ εἴκοσι ἀπ ὸ θαλάττη ἐπ ὶ θάλαττα. τρίτη δ' κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμὸ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Κρισαίου κόλπου μέχρι Θερμοπυλῶ: δ' ἐπιοουμέη εὐθεῖα γραμμ ὴ ὅσο πετακοσίω ὀκτ ὼ σταδίω τὴ μὲ Βοιωτία ἅπασα ἐτὸ ἀπολαμβάουσα, τὴ δ ὲ Φωκίδα τέμουσα λοξὴ κα ὶ τοὺ Ἐ πικημιδίου. τετάρτη δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου δι ὰ τῆ Οἴτη κα ὶ τῆ Τραχιία εἰ τὸ Μαλιακὸ κόλπο καθήκοτα ἔχουσα τὸ ἰσθμὸ κα ὶ τὰ Θερμοπύλα, ὅσο ὀκτακοσίω ὄ τα σταδίω: πλειόω δ' ἢ χιλίω ἄλλο ἐστὶ ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ κόλπου το ῦ Ἀμβρακικο ῦ δι ὰ Θετταλῶ καὶ Μακεδόω εἰ τὸ Θερμαῖο διήκω μυχό. ὑπαγορεύει δή τια τάξι ο ὐ φαύλη τῶ χερροήσω διαδοχή: δε ῖ δ' ἀπ ὸ τῆ ἐλαχίστη ἄρξασθαι, ἐπιφαεστάτη δέ. II.[1] ἔστι τοίυ Πελοπόησο ἐοικυῖα φύλλ ῳ πλατάου τ ὸ σχῆμα, ἴση σχεδό τι κατ ὰ μῆ κο κα ὶ κατ ὰ πλάτο ὅσο χιλίω κα ὶ τετρακοσίω σταδίω, τ ὸ μὲ ἀπ ὸ τῆ ἑσπέρα ἐπ ὶ τὴ ἕω, τοῦ το δ' ἐστ ὶ τ ὸ ἀπ ὸ το ῦ Χελωάτα δι' Ὀλυμπία κα ὶ τῆ Μεγαλοπολίτιδο ἐπ ὶ Ἰσθμό: τ ὸ δ' ἀπ ὸ τοῦ ότου πρὸ τὴ ἄρκτο, ὅ ἐστι τ ὸ ἀπ ὸ Μαλεῶ δι' Ἀρκαδία εἰ Αἴγιο: δ ὲ περίμετρο μὴ κατακολπίζοτι τετρακισχιλίω σταδίω, ὡ Πολύβιο: Ἀρτεμίδωρο δ ὲ κα ὶ τετρακοσίου προστίθησι: κατακολπίζοτι δ ὲ πλείου τῶ ἑξακοσίω ἐπ ὶ τοῖ πετακισχιλίοι. ὁ δ' Ἰσθμὸ κατὰ τὸ δίολκο, δι' ο ὗ τ ὰ πορθμεῖα ὑπερεωλκοῦσι ἀπ ὸ τῆ ἑτέρα εἰ τὴ ἑτέρα θάλαττα, εἴ ρηται ὅτι τετταράκοτα σταδίω ἐστί. [2] ἔχουσι δ ὲ τῆ χερροήσου ταύτη τ ὸ μὲ ἑσπέριο μέρο Ἠλεῖοι κα ὶ Μεσσήιοι, κλυζόμεοι τῷ Σικελικ ῷ πελάγει: προσλαμβάουσι δ ὲ κα ὶ τῆ ἑκατέρωθε παραλία, μὲ Ἠλεία πρὸ ἄ ρκτο ἐπιστρέφουσα κα ὶ τὴ ἀρχὴ το ῦ Κοριθιακο ῦ κόλπου μέχρι ἄκρα Ἀράξου, καθ' ἣ ἀ τίπορθμό ἐστι ἥ τε Ἀκαραία κα ὶ α ἱ προκείμεαι ῆσοι, Ζάκυθο κα ὶ Κεφαλληία κα ὶ Ἰθάκη κα ὶ [α ἱ ] Ἐχιάδε, ὧ ἐστι κα ὶ τ ὸ Δουλίχιο: τῆ δ ὲ Μεσσηία τ ὸ πλέο ἀεῳγμέο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Λιβυκὸ πέλαγο μέχρι τῶ καλουμέω Θυρίδω πλησίο Ταιάρου. ἑξῆ δ ὲ μετ ὰ μὲ τὴ Ἠ λεία

11 ἐστ ὶ τ ὸ τῶ Ἀχαιῶ ἔθο πρὸ ἄρκτου βλέπο κα ὶ τ ῷ Κοριθιακ ῷ κόλπ ῳ παρατεῖο, τελευτ ᾷ δ' εἰ τὴ Σικυωία: ἐτεῦθε δ ὲ Σικυὼ κα ὶ Κόριθο ἐκδέχεται μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ: μετ ὰ δ ὲ τὴ Μεσσηία Λακωικ ὴ κα ὶ Ἀργεία, μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὕτη. κόλποι δ' εἰσὶ ἐταῦθα ὅ τε Μεσσηιακὸ κα ὶ ὁ Λακωικὸ κα ὶ τρίτο ὁ Ἀργολικό, τέταρτο δ' ὁ Ἑρμιοικὸ κα ὶ Σαρωικό (ο ἱ δ ὲ Σαλαμιιακὸ καλοῦσι ), ὧ τοὺ μὲ Λιβυκ ὴ τοὺ δ' Κρητικ ὴ θάλαττα πληρο ῖ κα ὶ τὸ Μυρτῷο πέλαγο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὸ Σαρωικὸ πόρο [ ἢ] πέλαγο ὀομάζουσι. μέση δ' ἐστὶ Ἀρκαδία πᾶσι ἐπικειμέη κα ὶ γειτιῶσα τοῖ ἄλλοι ἔθεσι. [3] ὁ δ ὲ Κοριθιακὸ κόλπο ἄρχεται μὲ ἀπ ὸ τῶ ἐκβολῶ το ῦ Εὐήου (τιὲ δέ φασι τοῦ Ἀχελώου το ῦ ὁρίζοτο Ἀκαρᾶα κα ὶ τοὺ Αἰτωλοὺ ) κα ὶ το ῦ Ἀράξου. ἐταῦθα γὰρ πρῶ το ἀξιόλογο συαγωγὴ λαμβάουσι πρὸ ἀλλήλα α ἱ ἑκατέρωθε ἀκταί: προϊοῦσαι δ ὲ πλέο τελέω συμπίπτουσι κατ ὰ τ ὸ Ῥίο κα ὶ τ ὸ Ἀτίρριο, ὅσο δ ὴ πέτε σταδίω ἀπολείπουσαι πορθμό. ἔ στι δ ὲ τ ὸ μὲ Ῥίο τῶ Ἀχαιῶ ἁλιτεὴ ἄκρα, δρεπαοειδ ῆ τια ἐπιστροφὴ εἰ τ ὸ ἐτὸ ἔχουσα: καὶ δ ὴ κα ὶ καλεῖται Δρέπαο: κεῖται δ ὲ μεταξ ὺ Πατρῶ κα ὶ Αἰγίου Ποσειδῶο ἱερὸ ἔχουσα: τ ὸ δ' Ἀτίρριο ἐ μεθορίοι τῆ Αἰτωλία κα ὶ τῆ Λοκρίδο ἵδρυται, καλοῦσι δ ὲ [κα ὶ] Μολύκριο Ῥ ίο. εἶτ' ἐτεῦθε διίσταται πάλι παραλία μετρίω ἑκατέρωθε, προελθοῦσα δ' εἰ τὸ Κρισαῖ ο κόλπο ἐταῦθα τελευτ ᾷ, κλειομέη τοῖ προσεσπερίοι τῆ Βοιωτία κα ὶ τῆ Μεγαρικῆ τέρμοσι. ἔχει δ ὲ τὴ περίμετρο ὁ Κοριθιακὸ κόλπο ἀπ ὸ μὲ το ῦ Εὐήου μέχρι Ἀ ράξου σταδίω δισχιλίω διακοσίω τριάκοτα: ε ἰ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἀχελώου, πλεοάζοι ἂ ἑκατό που σταδίοι. ἀπὸ μέτοι Ἀχελώου ἐπ ὶ τὸ Εὔηο Ἀκαρᾶέ εἰσι, εἶθ' ἑξῆ ἐπ ὶ τ ὸ Ἀτίρριο Αἰτωλοί, τ ὸ δ ὲ λοιπὸ μέχρι Ἰσθμο ῦ Φωκέω ἐστ ὶ κα ὶ Βοιωτῶ κα ὶ τῆ Μεγαρίδο, στάδιοι χίλιοι ἑκατὸ εἴκοσι δυεῖ δέοτε: δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀτιρρίου μέχρι Ἰσθμο ῦ θάλαττα... Ἀλκυοὶ καλεῖται, μέρο οὖσα τοῦ Κρισαίου κόλπου: ἀ[π ὸ δ ὲ το ῦ] Ἰσθμο ῦ ἐπ ὶ τὸ Ἄραξο τριάκοτα ἐπ ὶ τοῖ [χιλίοι]. ὡ μὲ δὴ τύπ ῳ εἰπεῖ τοιαύτη τι κα ὶ τοσαύτη τῆ Πελοποήσου θέσι κα ὶ τῆ ἀτιπόρθμου γῆ μέχρι τοῦ μυχο ῦ, τοιοῦτο δ ὲ κα ὶ ὁ μεταξ ὺ ἀμφοῖ κόλπο. εἶτα καθ' ἕκαστα ἐροῦμε, τὴ ἀρχὴ ἀπ ὸ τῆ Ἠλεία ποιησάμεοι. Από τη Βικιπαίδεια, τη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr : & ( 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) : : & 2004, 2005, 2006 2004, 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) - 2009,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΣ ΡΟΔΟ- ΠΗΣ ΚΟΜΟ- ΤΗΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ- ΔΙΚΑΣΤΙ ΜΑ ΚΟΜΟΤΗ- ΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣ ΩΣ ΧΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΒΛΑ & ΠΕΤΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επααληπτικό Διαγώισμα Μαθηματικώ Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέμα A Α.α) Τι οομάζουμε συάρτηση και τι οομάζουμε πραγματική συάρτηση πραγματικής μεταβλητής; β) Τι λέγεται τιμή μιας συάρτησης f στο χ ; γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Οριζόντια 1. Βυζαντινός αυτοκράτορας - Ρωτάει 2. Μικρόβιο 3. Βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας - Βράχος πάνω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων.

Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα. Σκοπός : απαθανάτιση : κατορθώµατα/επιτεύγµατα ηγεµόνων. Ιστοριογραφία (περιγραφικός ορισµός): Επιστήµη γεγονότα : χρονολογική σειρά χρονική περίοδος κριτικός έλεγχος των πηγών ανάλυση αιτίων και συνθηκών Ιστορική αναδροµή Αίγυπτος, Βαβυλωνία : επιγραφές, έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΗΣ «DIGI-CONTENT» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2010 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ DIGI CONTENT «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205) (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα), Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά) ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ώρες αναχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Ραφήνας 21 Νοεμβρίου 2013 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο

1 ο Γυμνάσιο Ραφήνας 21 Νοεμβρίου 2013 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο Σούνιο 1 ο Γυμνάσιο Ραφήνας 21 Νοεμβρίου 2013 Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο Ξημέρωμα στο Σούνιο Είμαι ένα σύνθεμα από ξένο μεγαλείο. Τα όσα θωρείς στην ύπαρξή μου είναι όλα ξένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα