Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ"

Transcript

1 Γεωγραφία 4 V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ Εὐρώπη ἐτὸ Ἴστρου κα ὶ τῆ κύκλ ῳ θαλάττη, ἀρξαμέη ἀπ ὸ τοῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀδριατικο ῦ μέχρι το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου, ἐ ᾗ ἔστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ τ ὰ τῶ Μακεδόω κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ἔθη κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τούτω πρὸ τὸ Ἴστρο καθήκοτα κα ὶ πρὸ τὴ ἐφ' ἑκάτερα θάλαττα τή τε Ἀδριατικὴ κα ὶ τὴ Ποτική, πρὸ μὲ τὴ Ἀδριατικὴ τὰ Ἰλλυρικά, πρὸ δ ὲ τὴ ἑτέρα μέχρι Προποτίδο κα ὶ Ἑλλησπότου τ ὰ Θρᾴκια κα ὶ ε ἴ τια τούτοι ἀαμέμικται Σκυθικ ὰ ἢ Κελτικά. δε ῖ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὴ ἀρχὴ ποιήσασθαι τ ὰ ἐφεξῆ λέγοτα τοῖ περιοδευθεῖσι τόποι: ταῦτα δ' ἔστι τ ὰ συεχ ῆ τ ῇ Ἰταλί ᾳ τε κα ὶ ταῖ Ἄλπεσι κα ὶ Γερμαοῖ καὶ Δακοῖ κα ὶ Γέται. δίχα δ' ἄ τι κα ὶ ταῦτα διέλοι: τρόπο γάρ τια τ ῷ Ἴστρ ῳ παράλληλά ἐ στι τά τε Ἰλλυρικ ὰ κα ὶ τ ὰ Παιοικ ὰ κα ὶ τ ὰ Θρᾴκια ὄρη, μία πω γραμμὴ ἀποτελοῦτα διήκουσα ἀπ ὸ τοῦ Ἀδρίου μέχρι πρὸ τὸ Πότο: ἧ προσάρκτια μέ ἐστι μέρη τ ὰ μεταξ ὺ το ῦ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ, πρὸ ότο δ' ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ συεχὴ βάρβαρο μέχρι τῆ ὀρειῆ. πρὸ μὲ οὖ τ ῷ Πότ ῳ τὸ Αἷμο ἔστι ὄρο, μέγιστο τῶ ταύτ ῃ κα ὶ ὑψηλότατο, μέση πω διαιροῦ τὴ Θρᾴκη: ἀφ' οὗ φησι Πολύβιο ἀμφοτέρα καθορᾶσθαι τὰ θαλάττα, οὐκ ἀληθ ῆ λέγω: κα ὶ γὰρ τ ὸ διάστημα μέγα τ ὸ πρὸ τὸ Ἀδρία κα ὶ τ ὰ ἐπισκοτοῦτα πολλά. πρὸ δ ὲ τ ῷ Ἀδρί ᾳ πᾶσα Ἀ ρδία σχεδό τι, μέση δ' Παιοία κα ὶ αὐτ ὴ πᾶσα ὑψηλή. ἐφ' ἑκάτερα δ' αὐτῆ ἐπ ὶ μὲ τ ὰ Θρᾴκια Ῥοδόπη ὁμορε ῖ, ὑψηλότατο ὄρο μετ ὰ τὸ Αἷμο, ἐπ ὶ δ ὲ θάτερα πρὸ ἄρκτο τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἥ τε τῶ Αὐταριατῶ χώρα κα ὶ Δαρδαική. λέγωμε δ ὴ τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ πρῶτα συάπτοτα τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ ταῖ Ἄ λπεσι, α ἳ κεῖται μεταξ ὺ τῆ Ἰταλία κα ὶ τῆ Γερμαία, ἀρξάμεαι ἀπ ὸ τῆ λίμη τῆ κατ ὰ τοὺ Ὀυιδολικοὺ κα ὶ Ῥαιτοὺ κα ὶ Ἑλουηττίου. [2] μέρο μὲ δή τι τῆ χώρα ταύτη ἠρήμωσα ο ἱ Δακο ὶ καταπολεμήσατε Βοίου καὶ Ταυρίσκου, ἔθη Κελτικ ὰ τ ὰ ὑπ ὸ Κριτασίρ ῳ, φάσκοτε εἶαι τὴ χώρα σφετέρα, καίπερ ποταμο ῦ διείργοτο το ῦ Παρίσου, ῥέοτο ἀπ ὸ τῶ ὀρῶ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου καλουμέου Γαλάτα: κα ὶ γὰρ οὗτοι τοῖ Ἰλλυρικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Θρᾳκίοι ἀαμὶξ ᾤκησα: ἀ λλ' ἐκείου μὲ ο ἱ Δακο ὶ κατέλυσα, τούτοι δ ὲ κα ὶ συμμάχοι ἐχρήσατο πολλάκι. τ ὸ δ ὲ λοιπὸ ἔχουσι Παόιοι μέχρι Σεγεστικῆ κα ὶ Ἴστρου πρὸ ἄρκτο κα ὶ ἕω: πρὸ δ ὲ τἆλλα μέρη ἐπ ὶ πλέο διατείουσι. δ ὲ Σεγεστικ ὴ πόλι ἐστ ὶ Παοίω ἐ συμβολ ῇ ποταμῶ πλειόω, ἁ πάτω πλωτῶ, εὐφυὲ ὁρμητήριο τ ῷ πρὸ Δακοὺ πολέμ ῳ: ὑποπέπτωκε γὰρ ταῖ Ἄλπεσι, αἳ διατείουσι μέχρι τῶ Ἰαπόδω, Κελτικο ῦ τε ἅμα κα ὶ Ἰλλυρικο ῦ ἔθου: ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ ποταμοὶ ῥέουσι πολλο ὶ καταφέροτε εἰ αὐτὴ τό τε ἄλλο κα ὶ τὸ ἐκ τῆ Ἰταλία φόρτο. εἰ γὰ ρ Ναύπορτο ἐξ Ἀκυληία ὑπερτιθεῖσι τὴ Ὄκρα εἰσ ὶ στάδιοι τριακόσιοι πετήκοτα, εἰ ἣ αἱ ἁρμάμαξαι κατάγοται, τῶ Ταυρίσκω οὖσα κατοικία: ἔιοι δ ὲ πετακοσίου φασί. δ' Ὄ κρα ταπειότατο μέρο τῶ Ἄλπεώ ἐστι τῶ διατειουσῶ ἀπ ὸ τῆ Ῥαιτικῆ μέχρι Ἰ απόδω: ἐτεῦθε δ' ἐξαίρεται τ ὰ ὄρη πάλι ἐ τοῖ Ἰάποσι κα ὶ καλεῖται Ἄλβια. ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ κ Τεργέστε κώμη Καρικῆ ὑπέρθεσί ἐστι δι ὰ τῆ Ὄκρα εἰ ἕλο Λούγεο καλούμεο. πλησίο δ ὲ τοῦ Ναυπόρτου ποταμό ἐστι Κορκόρα ὁ δεχόμεο τ ὰ φορτία: οὗτο μὲ οὖ εἰ τὸ Σάβο ἐμβάλλει, ἐκεῖο δ' εἰ τὸ Δράβο, ὁ δ ὲ εἰ τὸ Νόαρο κατ ὰ τὴ Σεγεστική. ἐτεῦθε δ' ἤδη ὁ Νόαρο πλήθει προσλαβὼ τὸ δι ὰ τῶ Ἰαπόδω ῥέοτα ἐκ το ῦ Ἀλβίου ὄ ρου Κόλαπι συμβάλλει τ ῷ Δαουί ῳ κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου. ὁ δ ὲ πλοῦ τ ὰ πολλ ὰ τοῖ ποταμοῖ ἐπ ὶ τὰ ἄρκτου ἐ στί: ὁδὸ δ' ἀπ ὸ Τεργέστε ἐπ ὶ τὸ Δαούιο σταδίω ὅσο χιλίω κα ὶ διακοσίω. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Σεγεστικῆ ἐστι κα ὶ Σισκία φρούριο κα ὶ Σίρμιο ἐ ὁδ ῷ κείμεαι τ ῇ εἰ Ἰταλία. [3] ἔθη δ' ἐστ ὶ τῶ Παοίω Βρεῦκοι κα ὶ Ἀδιζήτιοι κα ὶ Διτίωε κα ὶ Πειροῦσται κα ὶ Μαζαῖ οι κα ὶ Δαισιτιᾶται, ὧ Βάτω γεμώ, κα ὶ ἄλλα ἀσημότερα μικρά, ἃ διατείει μέχρι Δαλματία

2 σχεδὸ δέ τι κα ὶ Ἀρδιαίω ἰότι πρὸ ότο: ἅπασα δ' ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀ δρίου παρήκουσα ὀρει ὴ μέχρι το ῦ Ῥιζοικο ῦ κόλπου κα ὶ τῆ Ἀρδιαίω γῆ... μεταξ ὺ πίπτουσα τῆ τε θαλάττη καὶ τῶ Παοίω ἐθῶ. σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἐτεῦθε τὴ ἀρχὴ ποιητέο τῆ συεχοῦ περιοδεία ἀαλαβοῦσι μικρ ὰ τῶ λεχθέτω πρότερο. ἔφαμε δ' ἐ τ ῇ περιοδεί ᾳ τῆ Ἰταλία Ἴστρου εἶ αι πρώτου τῆ Ἰλλυρικῆ παραλία συεχεῖ τ ῇ Ἰταλί ᾳ κα ὶ τοῖ Κάροι, κα ὶ διότι μέχρι Πόλα, Ἰστρικῆ πόλεω, προήγαγο ο ἱ ῦ γεμόε τοὺ τῆ Ἰταλία ὅρου. οὗτοι μὲ οὖ περὶ ὀκτακοσίου σταδίου εἰσὶ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ. τοσοῦτοι δ' εἰσ ὶ κα ὶ ἀπ ὸ τῆ ἄκρα τῆ πρ ὸ τῶ Πολῶ ἐπ ὶ Ἀγκῶα ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ Ἑετική. ὁ δ ὲ πᾶ Ἰστρικὸ παράπλου χίλια τριακόσια. [4] ἑξῆ δ' ἐστὶ ὁ Ἰαποδικὸ παράπλου χιλίω σταδίω: ἵδρυται γὰρ ο ἱ Ἰάποδε ἐπ ὶ τ ῷ Ἀλβίῳ ὄρει τελευταί ῳ τῶ Ἄλπεω ὄτι ὑψηλ ῷ σφόδρα, τ ῇ μὲ ἐπ ὶ τοὺ Παοίου κα ὶ τὸ Ἴ στρο καθήκοτε τ ῇ δ' ἐπ ὶ τὸ Ἀδρία, ἀρειμάιοι μὲ ἐκπεποημέοι δ ὲ ὑπ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ τελέω: πόλει δ' αὐτῶ Μέτουλο Ἀρουπῖοι Μοήτιο Ὀυέδω: λυπρ ὰ δ ὲ τ ὰ χωρία, κα ὶ ζει ᾷ κα ὶ κέγχρῳ τ ὰ πολλ ὰ τρεφομέω: ὁ δ' ὁπλισμὸ Κελτικό: κατάστικτοι δ' ὁμοίω τοῖ ἄλλοι Ἰλλυριοῖ καὶ Θρᾳξί. μετ ὰ δ ὲ τὸ τῶ Ἰαπόδω ὁ Λιβυρικὸ παράπλου ἐστί, μείζω το ῦ προτέρου σταδίοι [πετακοσίοι], ἐ δ ὲ τ ῷ παράπλ ῳ ποταμὸ φορτίοι ἀάπλου ἔχω μέχρι Δαλματέω, καὶ Σκάρδω Λιβυρ ὴ πόλι. [5] παρ' ὅλη δ' ἣ εἶπο παραλία ῆσοι μὲ α ἱ Ἀψυρτίδε, περ ὶ ἃ Μήδεια λέγεται διαφθεῖ ραι τὸ ἀδελφὸ Ἄψυρτο διώκοτα αὐτή. ἔπειτα Κυρικτικ ὴ κατ ὰ τοὺ Ἰάποδα: εἶθ' α ἱ Λιβυρίδε περ ὶ τετταράκοτα τὸ ἀριθμό: εἶτ' ἄλλαι ῆσοι, γωριμώταται δ' Ἴσσα, Τραγούριο, Ἰ σσέω κτίσμα, Φάρο πρότερο Πάρο, Παρίω κτίσμα, ἐξ ἧ Δημήτριο ὁ Φάριο. εἶτα τῶ Δαλματέω παραλία κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτῶ Σάλω. ἔστι δ ὲ τῶ πολὺ χρόο πολεμησάτω πρὸ Ῥωμαίου τ ὸ ἔθο τοῦτο: κατοικία δ' ἔσχε ἀξιολόγου εἰ πετήκοτα, ὧ τιὰ κα ὶ πόλει, Σάλωά τε κα ὶ Πρώμωα κα ὶ Νιία κα ὶ Σιώτιο τό τε έο κα ὶ τ ὸ παλαιό, ἃ ἐέπρησε ὁ Σεβαστό. ἔστι δ ὲ κα ὶ Ἀδήτριο ἐρυμὸ χωρίο, Δέλμιο δ ὲ μεγάλη πόλι, ἧ ἐπώυμο τ ὸ ἔ θο: μικρὰ δ' ἐποίησε Νασικᾶ κα ὶ τ ὸ πεδίο μηλόβοτο δι ὰ τὴ πλεοεξία τῶ ἀθρώπω. ἴδιο δὲ τῶ Δαλματέω τ ὸ δι ὰ ὀκταετηρίδο χώρα ἀαδασμὸ ποιεῖσθαι: τ ὸ δ ὲ μ ὴ χρῆ σθαι ομίσμασι πρὸ μὲ τοὺ ἐ τ ῇ παραλί ᾳ ταύτ ῃ ἴδιο, πρὸ ἄλλου δ ὲ τῶ βαρβάρω πολλοὺ κοιό. Ἄ δριο δ ὲ ὄρο ἐστ ὶ μέση τέμο τὴ Δαλματική, τὴ μὲ ἐπιθαλάττιο τὴ δ' ἐπ ὶ θάτερα. εἶθ' ὁ Νάρω ποταμὸ κα ὶ ο ἱ περ ὶ αὐτὸ Δαόριζοι κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Πληραῖοι, ὧ τοῖ μὲ πλησιάζει ῆσο μέλαια Κόρκυρα καλουμέη κα ὶ πόλι, Κιδίω κτίσμα, τοῖ δ ὲ Ἀρδιαίοι Φάρο, Πάρο λεγομέη πρότερο: Παρίω γάρ ἐστι κτίσμα. [6] Ὀυαρδαίου δ' ο ἱ ὕστερο ἐκάλεσα τοὺ Ἀρδιαίου: ἀπέωσα δ' αὐτοὺ εἰ τὴ μεσόγαια ἀπὸ τῆ θαλάττη Ῥωμαῖοι, λυμαιομέου αὐτὴ δι ὰ τῶ λῃστηρίω, κα ὶ ἠάγκασα γεωργεῖ. τραχεῖ α δ ὲ χώρα κα ὶ λυπρ ὰ κα ὶ ο ὐ γεωργῶ ἀθρώπω, ὥστ' ἐξέφθαρται τελέω [τ ὸ ἔθο], μικρο ῦ δ ὲ καὶ ἐκλέλοιπε. τοῦτο δ ὲ κα ὶ τοῖ ἄλλοι ἔθεσι τοῖ ταύτ ῃ συέβη: ο ἱ γὰρ πλεῖ στο δυάμεοι πρότερο τελέω ἐταπειώθησα κα ὶ ἐξέλιπο, Γαλατῶ μὲ Βοῖοι κα ὶ Σκορδίσται, Ἰλλυριῶ δ ὲ Αὐταριᾶ ται κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Δαρδάιοι, Θρᾳκῶ δ ὲ Τριβαλλοί, ὑπ' ἀλλήλω μὲ ἐξ ἀρχῆ, ὕστερο δ' ὑπὸ Μακεδόω κα ὶ Ῥωμαίω ἐκπολεμούμεοι. [7] μετ ὰ δ' οὖ τὴ τῶ Ἀρδιαίω κα ὶ Πληραίω παραλία ὁ Ῥιζοικὸ κόλπο ἐστ ὶ κα ὶ Ῥ ίζω πόλι κα ὶ ἄλλα πολίχια, κα ὶ Δρίλω ποταμὸ ἀάπλου ἔχω πρὸ ἕω μέχρι τῆ Δαρδαικῆ, ἣ συάπτει τοῖ Μακεδοικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Παιοικοῖ πρὸ μεσημβρία, καθάπερ κα ὶ ο ἱ Αὐταριᾶται καὶ Δασαρήτιοι, ἄλλοι κατ' ἄλλα μέρη συεχεῖ ἀλλήλοι ὄτε κα ὶ τοῖ Αὐταριάται. τῶ δὲ Δαρδαιατῶ εἰσι κα ὶ ο ἱ Γαλάβριοι, παρ' οἷ... πόλι ἀρχαία, κα ὶ ο ἱ Θουάται, [ο ἳ] Μαίδοι ἔ θει Θρᾳκί ῳ πρὸ ἕω συάπτουσι. ἄγριοι δ' ὄτε ο ἱ Δαρδάιοι τελέω, ὥσθ' ὑπ ὸ ταῖ κοπρίαι ὀρύξατε σπήλαια ἐταῦθα διαίτα ποιεῖσθαι, μουσικῆ δ' ὅμω ἐπεμελήθησα ἀε ὶ χρώμεοι καὶ αὐλοῖ κα ὶ τοῖ ἐτατοῖ ὀργάοι. οὗτοι μὲ οὖ ἐ τ ῇ μεσογαί ᾳ: μησθησόμεθα δ' αὐτῶ καὶ ὕστερο. [8] μετ ὰ δ ὲ τὸ Ῥιζοικὸ κόλπο Λίσσο ἐστ ὶ πόλι κα ὶ Ἀκρόλισσο κα ὶ Ἐ πίδαμο Κερκυραίω κτίσμα, ῦ Δυρράχιο ὁμωύμω τ ῇ χερροήσ ῳ λεγομέη ἐφ' ἧ ἵδρυται. εἶθ' ὁ Ἄψο ποταμὸ κα ὶ ὁ Ἄωο, ἐφ' ᾧ Ἀπολλωία πόλι εὐομωτάτη, κτίσμα Κοριθίω κα ὶ Κερκυραίω, το ῦ ποταμοῦ

3 μὲ ἀπέχουσα σταδίου δέκα τῆ θαλάττη δ ὲ ἑξήκοτα. τὸ δ' Ἄωο Αἴατα καλε ῖ Ἑκαταῖ ο καί φησι ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ τόπου το ῦ περ ὶ Λάκμο, μᾶλλο δ ὲ το ῦ αὐτο ῦ μυχο ῦ, τό τε Ἴαχο ῥεῖ εἰ Ἄργο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Αἴατα πρὸ ἑσπέρα κα ὶ πρὸ τὸ Ἀδρία. ἐ δ ὲ τ ῇ χώρ ᾳ τῶ Ἀπολλωιατῶ καλεῖταί τι υμφαῖο: πέτρα δ' ἐστ ὶ πῦρ ἀαδιδοῦσα, ὑπ' αὐτ ῇ δ ὲ κρῆαι ῥ έουσι χλιαρο ῦ κα ὶ ἀσφάλτου, καιομέη, ὡ εἰκό, τῆ βώλου τῆ ἀσφαλτίτιδο: μέταλλο δ' αὐτῆ ἔ στι πλησίο ἐπ ὶ λόφου: τ ὸ δ ὲ τμηθὲ ἐκπληροῦται πάλι τ ῷ χρό ῳ, τῆ ἐγχωυμέη εἰ τ ὰ ὀ ρύγματα γῆ μεταβαλλούση εἰ ἄσφαλτο, ὥ φησι Ποσειδώιο. λέγει δ' ἐκεῖο κα ὶ τὴ ἀμπελῖτι γῆ ἀσφαλτώδη τὴ ἐ Σελευκεί ᾳ τ ῇ Πιερί ᾳ μεταλλευομέη ἄκο τῆ φθειριώση ἀ μπέλου: χρισθεῖσα γὰρ μετ' ἐλαίου φθείρει τ ὸ θηρίο πρὶ ἐπ ὶ τοὺ βλαστοὺ τῆ ῥίζη ἀαβῆ αι: τοιαύτη δ' εὑρεθῆαι κα ὶ ἐ Ῥόδ ῳ πρυταεύοτο αὐτο ῦ, πλείοο δ' ἐλαίου δεῖσθαι. μετ ὰ δ' Ἀπολλωία Βυλλιακ ὴ κα ὶ Ὠρικὸ κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτο ῦ ὁ Πάορμο κα ὶ τ ὰ Κεραύια ὄρη, ἀρχ ὴ το ῦ στόματο το ῦ Ἰοίου κόλπου κα ὶ το ῦ Ἀδρίου. [9] τ ὸ μὲ οὖ στόμα κοιὸ ἀμφοῖ ἐστι, διαφέρει δ ὲ ὁ Ἰόιο διότι το ῦ πρώτου μέρου τῆ θαλάττη ταύτη ὄομα τοῦτ' ἐστί, ὁ δ' Ἀδρία τῆ ἐτὸ μέχρι το ῦ μυχο ῦ, υ ὶ δ ὲ κα ὶ τῆ συμπάση. φησ ὶ δ' ὁ Θεόπομπο τῶ ὀομάτω τ ὸ μὲ ἥκει ἀπ ὸ ἀδρὸ γησαμέου τῶ τόπω ἐξ Ἴσση τ ὸ γέο, τὸ Ἀδρία δ ὲ ποταμο ῦ ἐπώυμο γεγοέαι. στάδιοι δ' ἀπ ὸ τῶ Λιβυρῶ ἐπὶ τ ὰ Κεραύια μικρ ῷ πλείου ἢ δισχίλιοι. Θεόπομπο δ ὲ τὸ πάτα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ πλοῦ μερῶ ἓ ξ εἴρηκε, πεζ ῇ δ ὲ τ ὸ μῆκο τῆ Ἰλλυρίδο κα ὶ τριάκοτα: πλεοάζει δέ μοι δοκε ῖ. κα ὶ ἄλλα δ' οὐ πιστ ὰ λέγει, τό τε συτετρῆσθαι τ ὰ πελάγη... ἀπ ὸ το ῦ εὑρίσκεσθαι κέραμό τε Χῖο κα ὶ Θάσιο ἐ τ ῷ Νάρωι, κα ὶ τ ὸ ἄμφω κατοπτεύεσθαι τ ὰ πελάγη ἀπό τιο ὄρου, κα ὶ τῶ ήσω τῶ Λιβυρίδω τι ὰ τιθεί, ὥστε κύκλο ἔχει σταδίω κα ὶ πετακοσίω, κα ὶ τ ὸ τὸ Ἴστρο ἑ ὶ τῶ στομάτω εἰ τὸ Ἀδρία ἐμβάλλει. τοιαῦτα δ ὲ κα ὶ το ῦ Ἐρατοσθέου ἔια παρακούσματά ἐ στι λαοδογματικά, καθάπερ Πολύβιό φησι κα ὶ περ ὶ αὐτο ῦ κα ὶ τῶ ἄλλω λέγω συγγραφέω. [10] τὸ μὲ οὖ παράπλου ἅπατα τὸ Ἰλλυρικὸ σφόδρα εὐλίμεο εἶαι συμβαίει κα ὶ ἐξ αὐτῆ τῆ συεχοῦ ᾐόο κα ὶ ἐκ τῶ πλησίο ήσω, ὑπεατίω τ ῷ Ἰταλικ ῷ τ ῷ ἀτικειμέ ῳ ἀλιμέῳ ὄτι: ἀλεειο ὶ δ ὲ κα ὶ χρηστόκαρποι ὁμοίω: ἐλαιόφυτοι γὰρ κα ὶ εὐάμπελοι, πλὴ ε ἴ τί που σπάιο ἐκτετράχυται τελέω. τοιαύτη δ' οὖσα ὠλιγωρεῖτο πρότερο Ἰλλυρικ ὴ παραλία, τάχα μὲ καὶ κατ' ἄγοια τῆ ἀρετῆ, τ ὸ μέτοι πλέο δι ὰ τὴ ἀγριότητα τῶ ἀθρώπω κα ὶ τ ὸ λῃστρικὸ ἔθο. δ' ὑπερκειμέη ταύτη πᾶσα ὀρει ὴ κα ὶ ψυχρ ὰ κα ὶ ιφόβολό ἐστι, δ ὲ προσάρκτιο καὶ μᾶλλο, ὥστε κα ὶ τῶ ἀμπέλω σπάι εἶαι κα ὶ ἐ ταῖ ὑψώσεσι κα ὶ ἐ τοῖ ἐ πιπεδωτέροι. ὀροπέδια δ' ἐστ ὶ ταῦτα ἃ κατέχουσι ο ἱ Παόιοι, πρὸ ότο μὲ μέχρι Δαλματέω κα ὶ Ἀ ρδιαίω διατείοτα, πρὸ ἄρκτο δ ὲ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο τελευτῶτα, πρὸ ἕω δ ὲ Σκορδίσκοι συάπτοτα... τ ῇ δ ὲ παρ ὰ τ ὰ ὄρη τῶ Μακεδόω κα ὶ Θρᾳκῶ. [11] Αὐταριᾶται μὲ οὖ τ ὸ μέγιστο κα ὶ ἄριστο τῶ Ἰλλυριῶ ἔθο ὑπῆρξε, ὃ πρότερο μὲ πρὸ Ἀρδιαίου συεχῶ ἐπολέμει περ ὶ ἁλῶ ἐ μεθορίοι πηγυμέω ἐξ ὕδατο ῥέοτο ὑπὸ ἄγκει τι ὶ το ῦ ἔαρο: ἀρυσαμέοι γὰρ κα ὶ ἀποθεῖσι μέρα πέτε ἐξεπήγυτο ο ἱ ἅ λε. συέκειτο δ ὲ παρ ὰ μέρο χρῆσθαι τ ῷ ἁλοπηγί ῳ, παραβαίοτε δ ὲ τ ὰ συγκείμεα ἐ πολέμου: καταστρεψάμεοι δέ ποτε ο ἱ Αὐταριᾶται Τριβαλλοὺ ἀπ ὸ Ἀγριάω μέχρι το ῦ Ἴ στρου καθήκοτα μερῶ πετεκαίδεκα ὁδὸ ἐπῆρξα κα ὶ τῶ ἄλλω Θρᾳκῶ τε κα ὶ Ἰλλυριῶ: κατελύθησα δ' ὑπὸ Σκορδίσκω πρότερο, ὕστερο δ' ὑπ ὸ Ῥωμαίω, ο ἳ κα ὶ τοὺ Σκορδίσκου αὐτοὺ κατεπολέμησα πολὺ χρόο ἰσχύσατα. [12] ὤικησα δ' οὗτοι παρ ὰ τὸ Ἴστρο διῃρημέοι δίχα, ο ἱ μὲ μεγάλοι Σκορδίσκοι καλούμεοι οἱ δ ὲ μικροί: ο ἱ μὲ μεταξ ὺ δυεῖ ποταμῶ ἐμβαλλότω εἰ τὸ Ἴστρο, το ῦ τε Νοάρου το ῦ παρ ὰ τὴ Σεγεστικὴ ῥέοτο κα ὶ το ῦ Μάργου (τιὲ δ ὲ Βάργο φασί ), ο ἱ δ ὲ μικρο ὶ τούτου πέρα, συάπτοτε Τριβαλλοῖ κα ὶ Μυσοῖ. εἶχο δ ὲ κα ὶ τῶ ήσω τιὰ ο ἱ Σκορδίσκοι: ἐπ ὶ τοσοῦ το δ' ηὐξήθησα ὥστε κα ὶ μέχρι τῶ Ἰλλυρικῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ κα ὶ Θρᾳκίω προῆλθο ὀρῶ : κατέσχο οὖ κα ὶ τὰ ήσου τὰ ἐ τ ῷ Ἴστρ ῳ τὰ πλείου, ἦσα δ ὲ κα ὶ πόλει αὐτοῖ Ἑόρτα καὶ Καπέδουο. μετ ὰ δ ὲ τὴ τῶ Σκορδίσκω χώρα παρ ὰ μὲ τὸ Ἴστρο τῶ Τριβαλλῶ καὶ Μυσῶ ἔστι, ὧ ἐμήσθημε πρότερο, κα ὶ τ ὰ ἕλη τ ὰ τῆ μικρᾶ καλουμέη Σκυθία τῆ ἐτὸ Ἴστρου: κα ὶ τούτω ἐμήσθημε. ὑπεροικοῦσι δ' οὗτοί τε κα ὶ Κρόβυζοι κα ὶ ο ἱ Τρωγλοδύται λεγόμεοι τῶ περ ὶ Κάλλατι κα ὶ Τομέα κα ὶ Ἴστρο τόπω. εἶθ' ο ἱ περ ὶ τ ὸ Αἷμο κα ὶ ο ἱ ὑπὲρ αὐτοῦ

4 οἰκοῦτε μέχρι το ῦ Πότου Κόραλλοι κα ὶ Βέσσοι κα ὶ Μαίδω τιὲ κα ὶ Δαθηλητῶ. πάτα μὲ οὖ ταῦτα λῃστρικώτατα ἔθη, Βέσσοι δέ, οἵπερ τ ὸ πλέο το ῦ ὄρου έμοται το ῦ Αἵμου, κα ὶ ὑπὸ τῶ λῃστῶ λῃστα ὶ προσαγορεύοται, καλυβῖταί τιε κα ὶ λυπρόβιοι, συάπτοτε τ ῇ τε Ῥοδόπῃ κα ὶ τοῖ Παίοσι κα ὶ τῶ Ἰλλυριῶ τοῖ τε Αὐταριάται κα ὶ τοῖ Δαρδαίοι. μεταξ ὺ δ ὲ τούτω τε καὶ τῶ Ἀρδιαίω ο ἱ Δασαρήτιοι εἰσ ὶ κα ὶ Ἀγριᾶε κα ὶ ἄλλα ἄσημα ἔθη, ἃ ἐπόρθου ο ἱ Σκορδίσκοι μέχρι ἠρήμωσα τὴ χώρα κα ὶ δρυμῶ ἀβάτω ἐφ' μέρα πλείου ἐποίησα μεστή. VI.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ μεταξ ὺ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ τῶ ἐφ' ἑκάτερα τῆ Παιοία Ποτικὴ παραλία, ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου μέχρι τῆ περ ὶ τὸ Αἷμο ὀρειῆ κα ὶ μέχρι τοῦ στόματο το ῦ κατ ὰ Βυζάτιο. καθάπερ [δ ὲ] τὴ Ἰλλυρικὴ παραλία ἐπιότε μέχρι τῶ Κεραυίω ὀρῶ προὔβημε ἔξω τῆ Ἰλλυρικῆ πιπτότω ὀρειῆ, ἐχότω δέ τι οἰκεῖ ο πέρα, τ ὰ μεσόγαια δ' ἔθη τούτοι ἀφωρίσμεθα, ομίζοτε σημειωδεστέρα ἔσεσθαι τὰ τοιαύτα περιγραφὰ κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ κα ὶ πρὸ τ ὰ ὕστερο, οὕτω κἀταῦθα παραλία, κἂ ὑπερπίπτ ῃ τὴ ὀρειὴ γραμμή, ὅμω εἰ οἰκεῖό τι πέρα τελευτήσει τ ὸ το ῦ Πότου στόμα κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ καὶ πρὸ τ ὰ ἐφεξῆ. ἔστι οὖ ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ συεχῆ παραλία Ἴστρο πολίχιο ἐ πετακοσίοι σταδίοι, Μιλησίω κτίσμα: εἶτα Τόμι, ἕ τερο πολίχιο ἐ διακοσίοι πετήκοτα σταδίοι: εἶτα πόλι Κάλλατι ἐ διακοσίοι ὀ γδοήκοτα, Ἡρακλεωτῶ ἄποικο: εἶτ' Ἀπολλωία ἐ χιλίοι τριακοσίοι σταδίοι, ἄποικο Μιλησίω, τ ὸ πλέο το ῦ κτίσματο ἱδρυμέο ἔχουσα ἐ ησί ῳ τιί, [ ὅπου] ἱερὸ το ῦ Ἀπόλλωο, ἐξ ο ὗ Μάρκο Λεύκολλο τὸ κολοσσὸ ἦρε κα ὶ ἀέθηκε ἐ τ ῷ Καπετωλί ῳ τὸ το ῦ Ἀ πόλλωο, Καλάμιδο ἔργο. ἐ τ ῷ μεταξ ὺ δ ὲ διαστήματι τ ῷ ἀπ ὸ Καλλάτιδο εἰ Ἀπολλωία Βιζώη τέ ἐστι, ἧ κατεπόθη πολ ὺ μέρο ὑπ ὸ σεισμῶ, κα ὶ Κρουο ὶ κα ὶ Ὀδησσὸ Μιλησίω ἄποικο, κα ὶ Ναύλοχο Μεσημβριαῶ πολίχιο: εἶτα τ ὸ Αἷμο ὄρο μέχρι τῆ δεῦρο θαλάττη διῆκο: εἶ τα Μεσημβρία Μεγαρέω ἄποικο, πρότερο δ ὲ Μεεβρία, οἷο Μέα πόλι, το ῦ κτίσατο Μέα καλουμέου, τῆ δ ὲ πόλεω βρία καλουμέη θρᾳκιστί: ὡ κα ὶ το ῦ Σήλυο πόλι Σηλυμβρία προσηγόρευται, ἥ τε Αἶο Πολτυμβρία ποτ ὲ ὠομάζετο: εἶτ' Ἀγχιάλη πολίχιο Ἀπολλωιατῶ κα ὶ αὐτὴ Ἀπολλωία. ἐ δ ὲ ταύτ ῃ τ ῇ παραλί ᾳ ἐστὶ Τίριζι ἄκρα, χωρίο ἐρυμό, ᾧ ποτε κα ὶ Λυσίμαχο ἐχρήσατο γαζοφυλακί ῳ. πάλι δ' ἀπ ὸ τῆ Ἀπολλωία ἐπ ὶ Κυαέα στάδιοί εἰσι περ ὶ χιλίου καὶ πετακοσίου, ἐ δ ὲ τ ῷ μεταξ ὺ ἥ τε Θυιὰ τῶ Ἀπολλωιατῶ χώρα, κα ὶ Φιόπολι καὶ Ἀδριακή, συάπτουσαι τ ῷ Σαλμυδησσ ῷ. ἔστι δ' οὗτο ἔρημο αἰγιαλὸ κα ὶ λιθώδη, ἀ λίμεο, ἀαπεπταμέο πολὺ πρὸ τοὺ βορέα, σταδίω ὅσο ἑπτακοσίω μέχρι Κυαέω τ ὸ μῆ κο, πρὸ ὃ ο ἱ ἐκπίπτοτε ὑπ ὸ τῶ Ἀστῶ διαρπάζοται τῶ ὑπερκειμέω, Θρᾳκίου ἔθου. α ἱ δὲ Κυάεαι πρὸ τ ῷ στόματι το ῦ Πότου εἰσ ὶ δύο ησίδια, τ ὸ μὲ τ ῇ Εὐρώπ ῃ προσεχὲ τ ὸ δ ὲ τῇ Ἀσί ᾳ, πορθμ ῷ διειργόμεα ὅσο εἴκοσι σταδίω. τοσοῦτο δ ὲ διέχει κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Βυζατίω κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Χαλκηδοίω, ὅπερ ἐστ ὶ το ῦ στόματο το ῦ Εὐξείου τ ὸ στεώτατο: προϊότι γὰρ δέκα σταδίου ἄκρα ἐστ ὶ πεταστάδιο ποιοῦσα τὸ πορθμό, εἶτα διίσταται ἐπ ὶ πλέο καὶ ποιεῖ ἄρχεται τὴ Προποτίδα. [2] ἀπ ὸ μὲ οὖ τῆ ἄκρα τῆ τ ὸ πεταστάδιο ποιούση ἐπ ὶ τὸ ὑπ ὸ τ ῇ Συκ ῇ καλούμεο λιμέα στάδιοι πέτε κα ὶ τριάκοτα, ἐτεῦθε δ' ἐπ ὶ τ ὸ Κέρα τ ὸ Βυζατίω πέτε. ἔστι δ ὲ τ ὸ Κέρα προσεχὴ τ ῷ Βυζατίω τείχει κόλπο ἀέχω ὡ πρὸ δύσι ἐπ ὶ σταδίου ἑξήκοτα, ἐοικὼ ἐλάφου κέρατι: εἰ γὰρ πλείστου σχίζεται κόλπου ὡ ἂ κλάδου τιά, εἰ οὓ ἐμπίπτουσα πηλαμὺ ἁλίσκεται ῥᾳδίω διά τε τ ὸ πλῆθο αὐτῆ κα ὶ τὴ βία το ῦ συελαύοτο ῥο ῦ κα ὶ τὴ στεότητα τῶ κόλπω, ὥστε κα ὶ χερσὶ ἁλίσκεσθαι. γεᾶται μὲ οὖ τ ὸ ζῷο ἐ τοῖ ἕλεσι τῆ Μαιώτιδο, ἰσχῦσα δ ὲ μικρὸ ἐκπίπτει δι ὰ το ῦ στόματο ἀγεληδὸ κα ὶ φέρεται παρ ὰ τὴ Ἀσιαὴ ᾐόα μέχρι Τραπεζοῦτο κα ὶ Φαρακεία: ἐταῦθα δ ὲ πρῶτο συίστασθαι συμβαίει τὴ θήρα, ο ὐ πολλ ὴ δ' ἐστί: ο ὐ γάρ πω τ ὸ προσῆκο ἔχει μέγεθο: εἰ δ ὲ Σιώπη προϊοῦσα ὡ ραιοτέρα πρό τε τὴ θήρα κα ὶ τὴ ταριχεία ἐστί: ἐπειδὰ δ ὲ ἤδη συάψ ῃ ταῖ Κυαέαι κα ὶ παραλλάξῃ ταύτα, ἐκ τῆ Χαλκηδοιακῆ ἀκτῆ λευκή τι πέτρα προπίπτουσα φοβε ῖ τ ὸ ζῷο ὥστ' εὐθὺ εἰ τὴ περαία τρέπεσθαι: παραλαβὼ δ' ὁ ἐταῦθα ῥοῦ, ἅμα κα ὶ τῶ τόπω εὐφυῶ ὄτω πρὸ τὸ τὸ ἐκε ῖ ῥοῦ τῆ θαλάττη ἐπ ὶ τ ὸ Βυζάτιο κα ὶ τ ὸ πρὸ αὐτ ῷ Κέρα τετράφθαι, φυσικῶ συελαύεται δεῦρο κα ὶ παρέχει τοῖ Βυζατίοι κα ὶ τ ῷ δήμ ῳ τῶ Ῥωμαίω πρόσοδο ἀ ξιόλογο.

5 Χαλκηδόιοι δ' ἐπ ὶ τῆ περαία ἱδρυμέοι πλησίο ο ὐ μετέχουσι τῆ εὐπορία ταύτη δι ὰ τ ὸ μὴ προσπελάζει τοῖ λιμέσι αὐτῶ τὴ πηλαμύδα: ᾗ δ ὴ κα ὶ τὸ Ἀπόλλω φασ ὶ τοῖ κτίσασι τὸ Βυζάτιο ὕστερο μετ ὰ τὴ ὑπ ὸ Μεγαρέω Χαλκηδόο κτίσι χρηστηριαζομέοι προστάξαι ποιήσασθαι τὴ ἵδρυσι ἀπεατίο τῶ τυφλῶ, τυφλοὺ καλέσατα τοὺ Χαλκηδοίου, ὅ τι πρότεροι πλεύσατε τοὺ τόπου, ἀφέτε τὴ πέρα κατασχεῖ τοσοῦτο πλοῦτο ἔ χουσα, εἵλοτο τὴ λυπροτέρα. Μέχρι μὲ δ ὴ Βυζατίου προήλθομε, ἐπειδ ὴ πόλι ἐπιφαὴ πλησιάζουσα μάλιστα τ ῷ στόματι εἰ γωριμώτερο πέρα ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὸ παράπλου τελευτῶτα ἀπέφαιε. ὑπέρκειται δ ὲ το ῦ Βυζατίου τ ὸ τῶ Ἀστῶ ἔθο, ἐ ᾧ πόλι Καλύβη, Φιλίππου το ῦ Ἀμύτου τοὺ ποηροτάτου ἐταῦθα ἱδρύσατο. VII.[1] τ ὰ μὲ οὖ ἀφοριζόμεα ἔθη τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄρεσι κα ὶ Θρᾳκίοι ταῦ τ' ἔστι ὧ ἄξιο μησθῆαι, κατέχοτα τὴ Ἀδριατικὴ παραλία πᾶσα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ ἀ ρξάμεα, κα ὶ τὴ τ ὰ ἀριστερ ὰ το ῦ Πότου λεγομέη ἀπ ὸ Ἴστρου ποταμο ῦ μέχρι Βυζατίου. λοιπ ὰ δέ ἐ στι τ ὰ ότια μέρη τῆ λεχθείση ὀρειῆ κα ὶ ἑξῆ τ ὰ ὑποπίπτοτα χωρία, ἐ οἷ ἐστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ προσεχὴ βάρβαρο μέχρι τῶ ὀρῶ. Ἑκαταῖο μὲ οὖ ὁ Μιλήσιο περ ὶ τῆ Πελοποήσου φησὶ διότι πρ ὸ τῶ Ἑλλήω ᾤκησα αὐτὴ βάρβαροι. σχεδὸ δέ τι κα ὶ σύμπασα Ἑλλὰ κατοικία βαρβάρω ὑπῆρξε τ ὸ παλαιό, ἀπ' αὐτῶ λογιζομέοι τῶ μημοευομέω, Πέλοπο μὲ ἐκ τῆ Φρυγία ἐπαγαγομέου λαοὺ εἰ τὴ ἀπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Πελοπόησο, Δααο ῦ δ ὲ ἐ ξ Αἰγύπτου, Δρυόπω τε κα ὶ Καυκώω κα ὶ Πελασγῶ κα ὶ Λελέγω κα ὶ ἄ λλω τοιούτω καταειμαμέω τ ὰ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὰ ἐκτὸ δέ: τὴ μὲ γὰρ Ἀττικὴ ο ἱ μετ ὰ Εὐμόλπου Θρᾷ κε ἔσχο, τῆ δ ὲ Φωκίδο τὴ Δαυλίδα Τηρεύ, τὴ δ ὲ Καδμεία ο ἱ μετ ὰ Κάδμου Φοίικε, αὐτὴ δὲ τὴ Βοιωτία Ἄοε κα ὶ Τέμμικε κα ὶ Ὕατε: ὡ δ ὲ Πίδαρό φησι, ἦ ὅτε σύα Βοιώτιο ἔθο ἔεπο.1 κα ὶ ἀπ ὸ τῶ ὀομάτω δ ὲ ἐίω τ ὸ βάρβαρο ἐμφαίεται, Κέκροψ κα ὶ Κόδρο κα ὶ Ἄικλο καὶ Κόθο κα ὶ Δρύμα κα ὶ Κρίακο. ο ἱ δ ὲ Θρᾷκε κα ὶ Ἰλλυριο ὶ κα ὶ Ἠπειρῶται κα ὶ μέχρι ῦ ἐ πλευραῖ εἰσι: ἔτι μέτοι μᾶλλο πρότερο ἢ ῦ, ὅπου γε κα ὶ τῆ ἐ τ ῷ παρότι Ἑ λλάδο ἀατιλέκτω οὔση τὴ πολλὴ ο ἱ βάρβαροι ἔχουσι, Μακεδοία μὲ Θρᾷκε καί τια μέρη τῆ Θετταλία, Ἀκαραία δ ὲ κα ὶ Αἰτωλία [τ ὰ] ἄω Θεσπρωτο ὶ κα ὶ Κασσωπαῖοι κα ὶ Ἀμφίλοχοι καὶ Μολοττο ὶ κα ὶ Ἀθαμᾶε, Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη. [2] περ ὶ μὲ οὖ Πελασγῶ εἴρηται, τοὺ δ ὲ Λέλεγα τιὲ μὲ τοὺ αὐτοὺ Καρσὶ εἰκάζουσι, οἱ δ ὲ συοίκου μόο κα ὶ συστρατιώτα: διόπερ ἐ τ ῇ Μιλησί ᾳ, Λελέγω κατοικία λέγεσθαί τια, πολλαχο ῦ δ ὲ τῆ Καρία τάφου Λελέγω κα ὶ ἐρύματα ἔρημα Λελέγεια καλούμεα. ἥ τε Ἰωία ῦ λεγομέη πᾶσα ὑπ ὸ Καρῶ ᾠκεῖτο κα ὶ Λελέγω: ἐκβαλότε δ ὲ τούτου ο ἱ Ἴωε αὐτο ὶ τὴ χώρα κατέσχο, ἔτι δ ὲ πρότερο ο ἱ τὴ Τροία ἑλότε ἐξήλασα τοὺ Λέλεγα ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἴ δη τόπω τῶ κατ ὰ Πήδασο κα ὶ τὸ Σατιόετα ποταμό. ὅτι μὲ οὖ βάρβαροι ἦσα οὗτοι, καὶ αὐτ ὸ τ ὸ κοιωῆσαι τοῖ Καρσ ὶ ομίζοιτ' ἂ σημεῖο: ὅτι δ ὲ πλάητε κα ὶ μετ' ἐκείω κα ὶ χωρὶ καὶ ἐκ παλαιο ῦ, κα ὶ α ἱ Ἀριστοτέλου πολιτεῖαι δηλοῦσι. ἐ μὲ γὰρ τ ῇ Ἀκαράω φησ ὶ τ ὸ μὲ ἔ χει αὐτῆ Κουρῆτα, τ ὸ δ ὲ προσεσπέριο Λέλεγα, εἶτα Τηλεβόα: ἐ δ ὲ τ ῇ Αἰτωλῶ τοὺ ῦ Λοκροὺ Λέλεγα καλε ῖ, κατασχεῖ δ ὲ κα ὶ τὴ Βοιωτία αὐτού φησι: ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ τῇ Ὀπουτίω κα ὶ Μεγαρέω: ἐ δ ὲ τ ῇ Λευκαδίω κα ὶ αὐτόχθοά τια Λέλεγα ὀομάζει, τούτου δὲ θυγατριδοῦ Τηλεβόα, το ῦ δ ὲ παῖδα δύο κα ὶ εἴκοσι Τηλεβόα, ὧ τιὰ οἰκῆσαι τὴ Λευκάδα. μάλιστα δ' ἄ τι Ἡσιόδ ῳ πιστεύσειε οὕτω περ ὶ αὐτῶ εἰπότι ἤτοι γὰρ Λοκρὸ Λελέγω γήσατο λαῶ, τού ῥά ποτε Κροίδη, Ζεὺ ἄφθιτα μήδεα εἰδώ, λεκτοὺ ἐκ γαίη λάου πόρε Δευκαλίωι.2 τ ῇ γὰρ ἐτυμολογί ᾳ τ ὸ συλλέκτου γεγοέαι τιὰ ἐκ παλαιο ῦ κα ὶ μιγάδα αἰίττεσθαί μοι δοκε ῖ καὶ δι ὰ τοῦτο ἐκλελοιπέαι τ ὸ γέο: ἅπερ ἄ τι κα ὶ περ ὶ Καυκώω λέγοι, ῦ οὐδαμο ῦ ὄ τω πρότερο δ' ἐ πλείοσι τόποι κατῳκισμέω. [3] πρότερο μὲ οὖ καίπερ μικρῶ κα ὶ πολλῶ κα ὶ ἀδόξω ὄτω τῶ ἐθῶ, ὅμω δι ὰ τὴ εὐαδρία κα ὶ τ ὸ βασιλεύεσθαι κατ ὰ σφᾶ ο ὐ πάυ ἦ χαλεπὸ διαλαβεῖ τοὺ ὅρου αὐτῶ, υὶ δ' ἐρήμου τῆ πλείστη χώρα γεγεημέη κα ὶ τῶ κατοικιῶ κα ὶ μάλιστα τῶ πόλεω ἠφαισμέω, οὐδ' ε ἰ δύαιτό τι ἀκριβοῦ ταῦτα, οὐδὲ ἂ ποιοίη χρήσιμο δι ὰ τὴ ἀδοξία καὶ

6 τὸ ἀφαισμὸ αὐτῶ, ὃ ἐκ πολλο ῦ χρόου λαβὼ τὴ ἀρχὴ οὐδ ὲ ῦ πω πέπαυται κατ ὰ πολλὰ μέρη δι ὰ τὰ ἀποστάσει, ἀλλ' ἐστρατοπεδεύουσι αὐτοῖ Ῥωμαῖοι τοῖ οἴκοι, κατασταθέτε ὑ π' αὐτῶ δυάσται. τῶ γοῦ Ἠπειρωτῶ ἑβδομήκοτα πόλει Πολύβιό φησι ἀατρέψαι Παῦ λο μετ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Περσέω κατάλυσι (Μολοττῶ δ' ὑπάρξαι τὰ πλείστα ), πέτε δ ὲ καὶ δέκα μυριάδα ἀθρώπω ἐξαδραποδίσασθαι. ὅμω δ' οὖ ἐγχειρήσομε, ἐφ' ὅσο τ ῇ γραφ ῇ τε προσήκει κα ὶ μῖ ἐφικτό, ἐπελθεῖ τ ὰ καθ' ἕκαστα, ἀρξάμεοι ἀπ ὸ τῆ κατ ὰ τὸ Ἰ όιο κόλπο παραλία: αὕτη δ' ἐστὶ εἰ ἣ ὁ ἔκπλου ὁ ἐκ το ῦ Ἀδρίου τελευτ ᾷ. [4] ταύτη δ ὴ τ ὰ πρῶτα μέρη τ ὰ περ ὶ Ἐπίδαμο κα ὶ Ἀπολλωία ἐστί. ἐκ δ ὲ τῆ Ἀπολλωία εἰ Μακεδοία Ἐγατία ἐστὶ ὁδὸ πρὸ ἕω, βεβηματισμέη κατ ὰ μίλιο κα ὶ κατεστηλωμέη μέχρι Κυψέλω κα ὶ Ἕβρου ποταμο ῦ: μιλίω δ' ἐστ ὶ πετακοσίω τριάκοτα πέτε: λογιζομέ ῳ δέ, ὡ μὲ ο ἱ πολλοί, τ ὸ μίλιο ὀκταστάδιο τετρακισχίλιοι ἂ εἶε στάδιοι κα ὶ ἐπ' αὐτοῖ διακόσιοι ὀγδοήκοτα, ὡ δ ὲ Πολύβιο προστιθεὶ τ ῷ ὀκτασταδί ῳ δίπλεθρο, ὅ ἐ στι τρίτο σταδίου, προσθετέο ἄλλου σταδίου ἑκατὸ ἑβδομήκοτα ὀκτώ, τ ὸ τρίτο το ῦ τῶ μιλίω ἀριθμο ῦ. συμβαίει δ' ἀπ ὸ ἴσου διαστήματο συμπίπτει εἰ τὴ αὐτὴ ὁδὸ τού τ' ἐκ τῆ Ἀ πολλωία ὁρμηθέτα κα ὶ τοὺ ἐξ Ἐπιδάμου. μὲ οὖ πᾶσα Ἐγατία καλεῖται, δ ὲ πρώτη ἐπ ὶ Καδαουία λέγεται ὄρου Ἰλλυρικο ῦ, δι ὰ Λυχιδο ῦ πόλεω κα ὶ Πυλῶο τόπου ὁρίζοτο ἐ τ ῇ ὁδ ῷ τή τε Ἰλλυρίδα κα ὶ τὴ Μακεδοία: ἐκεῖθε δ' ἐστ ὶ παρ ὰ Βαροῦτα δι ὰ Ἡρακλεία κα ὶ Λυγκηστῶ καὶ Ἐορδῶ εἰ Ἔδεσσα κα ὶ Πέλλα μέχρι Θεσσαλοικεία: μίλια δ' ἐστί, φησ ὶ Πολύβιο, ταῦ τα διακόσια ἑξήκοτα ἑπτά. ταύτη δ ὴ τὴ ὁδὸ ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἐπίδαμο κα ὶ τὴ Ἀ πολλωία τόπω ἰοῦσι ἐ δεξι ᾷ μέ ἐστι τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κλυζόμεα τ ῷ Σικελικ ῷ πελάγει μέχρι τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου, ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ τ ὰ ὄρη τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ ἃ προδιήλθομε, κα ὶ τ ὰ ἔθη τὰ παροικοῦτα μέχρι Μακεδοία κα ὶ Παιόω. εἶτ' ἀπ ὸ μὲ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου τ ὰ εύοτα ἐφεξῆ πρὸ ἕω, τ ὰ ἀτιπαρήκοτα τ ῇ Πελοποήσ ῳ, τῆ Ἑλλάδο ἐστί: εἶτ' ἐκπίπτει [εἰ] τ ὸ Αἰγαῖ ο πέλαγο ἀπολιπότα ἐ δεξι ᾷ τὴ Πελοπόησο ὅλη. ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἀρχῆ τῶ Μακεδοικῶ ὀρῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ μέχρι Στρυμόο ποταμο ῦ Μακεδόε τε οἰκοῦσι κα ὶ Παίοε καί τιε τῶ ὀρειῶ Θρᾳκῶ: τ ὰ δ ὲ πέρα Στρυμόο ἤδη μέχρι το ῦ Ποτικο ῦ στόματο κα ὶ το ῦ Αἵ μου πάτα Θρᾳκῶ ἔστι πλὴ τῆ παραλία: αὕτη δ' ὑφ' Ἑλλήω οἰκεῖται, τῶ μὲ ἐπ ὶ τ ῇ Προποτίδι ἱδρυμέω, τῶ δ ὲ ἐφ' Ἑλλησπότ ῳ κα ὶ τ ῷ Μέλαι κόλπ ῳ, τῶ δ' ἐπ ὶ τ ῷ Αἰγαί ῳ. τ ὸ δ' Αἰγαῖ ο πέλαγο δύο κλύζει πλευρὰ τῆ Ἑλλάδο, τὴ μὲ πρὸ ἕω βλέπουσα, τείουσα δ ὲ ἀπ ὸ Σουίου πρὸ τὴ ἄρκτο μέχρι το ῦ Θερμαίου κόλπου κα ὶ Θεσσαλοικεία Μακεδοικῆ πόλεω, ἣ ῦ μάλιστα τῶ ἄλλω εὐαδρε ῖ, τὴ δ ὲ πρὸ ότο τὴ Μακεδοικὴ ἀπ ὸ Θεσσαλοικεία μέχρι Στρυμόο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὴ ἀπ ὸ Στρυμόο μέχρι Νέστου τ ῇ Μακεδοίᾳ προσέμουσι, ἐπειδ ὴ Φίλιππο ἐσπούδασε διαφερότω περ ὶ ταῦτα τ ὰ χωρία ὥστ' ἐξιδιώσασθαι, κα ὶ συεστήσατο προσόδου μεγίστα ἐκ τῶ μετάλλω κα ὶ τῆ ἄ λλη εφυφ ία τ τόπω. π δ Σουίου μέχρι Πελοποήσου τ Μυρτο στι κα Κρητικ πέλαγο κα ὶ Λιβυκὸ σὺ τοῖ κόλποι μέχρι το ῦ Σικελικο ῦ: τοῦτο δ ὲ κα ὶ τὸ Ἀμβρακικὸ καὶ Κοριθιακὸ κα ὶ Κρισαῖο ἐκπληρο ῖ κόλπο. [5] τῶ μὲ οὖ Ἠπειρωτῶ ἔθη φησὶ εἶαι Θεόπομπο τετταρεσκαίδεκα, τούτω δ' ἐ δοξότατα Χάοε κα ὶ Μολοττο ὶ δι ὰ τ ὸ ἄρξαι ποτ ὲ πάση τῆ Ἠπειρώτιδο πρότερο μὲ Χάοα, ὕστερο δὲ Μολοττού, ο ἳ κα ὶ δι ὰ τὴ συγγέεια τῶ βασιλέω ἐπ ὶ πλέο ηὐξήθησα (τῶ γὰρ Αἰακιδῶ ἦσα ), κα ὶ δι ὰ τ ὸ παρ ὰ τούτοι εἶαι τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ ματεῖο, παλαιό τε κα ὶ ὀομαστὸ ὄ. Χάοε μὲ οὖ κα ὶ Θεσπρωτο ὶ κα ὶ μετ ὰ τούτου ἐφεξῆ Κασσωπαῖοι (κα ὶ οὗτοι δ' εἰσὶ Θεσπρωτο ὶ ) τὴ ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ὀρῶ μέχρι το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου παραλία έμοται χώρα εὐδαίμοα ἔχοτε: ὁ δ ὲ πλοῦ ἀπ ὸ τῶ Χαόω ἀρξαμέ ῳ πρὸ ἀίσχοτα ἥλιο κα ὶ πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τὸ Κοριθιακό, ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τ ὸ Αὐσόιο πέλαγο, ἐ ἀριστερᾷ δ ὲ τὴ Ἤπειρο, εἰσ ὶ χίλιοι κα ὶ τριακόσιοι στάδιοι ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ἐπ ὶ τ ὸ στόμα τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου. ἐ τούτ ῳ δ' ἐστ ὶ τ ῷ διαστήματι Πάορμό τε λιμὴ μέγα ἐ μέσοι τοῖ Κεραυίοι ὄρεσι, κα ὶ μετ ὰ ταῦτα Ὄγχησμο λιμὴ ἄλλο, καθ' ὃ τ ὰ δυσμικ ὰ ἄκρα τῆ Κορκυραία ἀτίκειται, κα ὶ πάλι ἄλλο Κασσιόπη, ἀφ' ο ὗ ἐπ ὶ Βρετέσιο χίλιοι ἑ πτακόσιοι στάδιοι: ο ἱ δ' ἴσοι κα ὶ ἐπ ὶ Τάρατα ἀπ ὸ ἄλλου ἀκρωτηρίου οτιωτέρου τῆ Κασσιόπη ὃ καλοῦ σι Φαλακρό. μετ ὰ δ ὲ Ὄγχησμο Ποσείδιο κα ὶ Βουθρωτὸ ἐπ ὶ τ ῷ στόματι το ῦ Πηλώδου

7 καλουμέου λιμέο ἱδρυμέο ἐ τόπ ῳ χερροησίζοτι, ἐποίκου ἔχο Ῥωμαίου, κα ὶ τ ὰ Σύβοτα. εἰσ ὶ δ ὲ ησῖδε τ ὰ Σύβοτα τῆ μὲ Ἠπείρου μικρὸ ἀπέχουσαι, κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ἑῷο ἄκρο τῆ Κορκυραία τὴ Λευκίμμα κείμεαι. κα ὶ ἄλλαι δ' ἐ τ ῷ παράπλ ῳ ησῖδε εἰσὶ οὐκ ἄ ξιαι μήμη. ἔπειτα ἄκρα Χειμέριο κα ὶ Γλυκὺ λιμή, εἰ ὃ ἐμβάλλει ὁ Ἀχέρω ποταμό, ῥέω ἐκ τῆ Ἀχερουσία λίμη κα ὶ δεχόμεο πλείου ποταμοὺ ὥστε κα ὶ γλυκαίει τὸ κόλπο: ῥε ῖ δ ὲ κα ὶ ὁ Θύαμι πλησίο. ὑπέρκειται δ ὲ τούτου μὲ το ῦ κόλπου Κίχυρο, πρότερο Ἐ φύρα, πόλι Θεσπρωτῶ: το ῦ δ ὲ κατ ὰ Βουθρωτὸ Φοιίκη. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Κιχύρου πολίχιο Βουχέτιο Κασσωπαίω μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη ὄ, κα ὶ Ἐλάτρια κα ὶ Παδοσία κα ὶ Βατίαι ἐ μεσογαί ᾳ, καθήκει δ' αὐτῶ χώρα μέχρι το ῦ κόλπου. μετ ὰ δ ὲ Γλυκὺ λιμέα ἐφεξῆ εἰσι δύο ἄ λλοι λιμέε, ὁ μὲ ἐγγυτέρω κα ὶ ἐλάττω Κόμαρο ἰσθμὸ ποιῶ ἑξήκοτα σταδίω πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ Καίσαρο κτίσμα τὴ Νικόπολι: ὁ δ ὲ ἀπωτέρω κα ὶ μείζω καὶ ἀμείω πλησίο το ῦ στόματο το ῦ κόλπου, διέχω τῆ Νικοπόλεω ὅσο δώδεκα σταδίου. [6] ἐφεξῆ δ ὲ τ ὸ στόμα το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου: τούτου δ ὲ το ῦ κόλπου τ ὸ μὲ στόμα μικρ ῷ τοῦ τετρασταδίου μεῖζο, ὁ δ ὲ κύκλο κα ὶ τριακοσίω σταδίω, εὐλίμεο δ ὲ πᾶ. οἰκοῦσι δ ὲ τὰ μὲ ἐ δεξι ᾷ εἰσπλέουσι τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶε: κα ὶ ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο ἐταῦ θά ἐστι πλησίο το ῦ στόματο, λόφο τι ἐφ' ᾧ ὁ εώ, κα ὶ ὑπ' αὐτ ῷ πεδίο ἄλσο ἔχο καὶ εώρια, ἐἷἀῖὴ ο έθηκε Κασαρ τ δεκαα ία ἀκροθίιο, ἀὸ π μοοκρότου μέχρι δεκήρου: ὑπ ὸ πυρὸ δ' ἠφαίσθαι κα ὶ ο ἱ εώσοικοι λέγοται κα ὶ τ ὰ πλοῖα: ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ Νικόπολι κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ο ἱ Κασσωπαῖοι μέχρι το ῦ μυχο ῦ το ῦ κατ ὰ Ἀμβρακία: ὑ πέρκειται δ ὲ αὕτη το ῦ μυχο ῦ μικρό, Γόργου το ῦ Κυψέλου κτίσμα: παραρρε ῖ δ' αὐτὴ ὁ Ἄρατθο ποταμὸ ἀάπλου ἔχω ἐκ θαλάττη εἰ αὐτὴ ὀλίγω σταδίω, ἀρχόμεο ἐκ Τύμφη ὄρου κα ὶ τῆ Παρωραία. ηὐτύχει μὲ οὖ κα ὶ πρότερο πόλι αὕτη διαφερότω (τὴ γοῦ ἐ πωυμία ἐτεῦθε ἔσχηκε ὁ κόλπο ), μάλιστα δ' ἐκόσμησε αὐτὴ Πύρρο βασιλεί ῳ χρησάμεο τῷ τόπ ῳ: Μακεδόε δ' ὕστερο κα ὶ Ῥωμαῖοι κα ὶ ταύτη κα ὶ τὰ ἄλλα κατεπόησα τοῖ συεχέσι πολέμοι δι ὰ τὴ ἀπείθεια, ὥστε τ ὸ τελευταῖο ὁ Σεβαστὸ ὁρῶ ἐκλελειμμέα τελέω τὰ πόλει εἰ μία συῴκισε τὴ ὑπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Νικόπολι ἐ τ ῷ κόλπ ῳ τούτ ῳ, ἐ κάλεσε δ' ἐπώυμο τῆ ίκη, ἐ ᾗ κατεαυμάχησε Ἀτώιο πρ ὸ το ῦ στόματο το ῦ κόλπου κα ὶ τὴ Αἰγυπτίω βασίλισσα Κλεοπάτρα παροῦσα ἐ τ ῷ ἀγῶι κα ὶ αὐτή. μὲ οὖ Νικόπολι εὐαδρε ῖ κα ὶ λαμβάει καθ' μέρα ἐπίδοσι, χώρα τε ἔχουσα πολλὴ κα ὶ τὸ ἐκ τῶ λαφύρω κόσμο, τό τε κατασκευασθὲ τέμεο ἐ τ ῷ προαστεί ῳ τ ὸ μὲ εἰ τὸ ἀγῶα τὸ πετετηρικὸ ἐ ἄλσει ἔχοτι γυμάσιό τε κα ὶ στάδιο, τ ὸ δ' ἐ τ ῷ ὑπερκειμέ ῳ το ῦ ἄλσου ἱερ ῷ λόφ ῳ τοῦ Ἀπόλλωο. ἀποδέδεικται δ' ὁ ἀγὼ Ὀλύμπιο, τ ὰ Ἄκτια, ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο, τὴ δ' ἐπιμέλεια ἔχουσι αὐτο ῦ Λακεδαιμόιοι. α ἱ δ' ἄλλαι κατοικίαι περιπόλιοι τῆ Νικοπόλεώ εἰ σι. ἤγετο δ ὲ κα ὶ πρότερο τ ὰ Ἄκτια τ ῷ θε ῷ, στεφαίτη ἀγώ, ὑπ ὸ τῶ περιοίκω: υ ὶ δ' ἐ τιμότερο ἐποίησε ὁ Καῖσαρ. [7] μετ ὰ δ ὲ τὴ Ἀμβρακία τ ὸ Ἄργο ἐστ ὶ τ ὸ Ἀμφιλοχικό, κτίσμα Ἀλκμαίωο κα ὶ τῶ παίδω. Ἔφορο μὲ οὖ φησ ὶ τὸ Ἀλκμαίωα μετ ὰ τὴ Ἐπιγόω ἐπ ὶ τὰ Θήβα στρατεία παρακληθέτα ὑπ ὸ Διομήδου συελθεῖ εἰ Αἰτωλία αὐτ ῷ κα ὶ συγκατακτήσασθαι ταύτη τε κα ὶ τὴ Ἀκαραία: καλοῦτο δ' αὐτοὺ ἐπ ὶ τὸ Τρωικὸ πόλεμο Ἀγαμέμοο, τὸ μὲ Διομήδη πορευθῆαι, τὸ δ' Ἀλκμαίωα μείατα ἐ τ ῇ Ἀκαραί ᾳ τ ὸ Ἄργο κτίσαι, καλέσαι δ' Ἀμφιλοχικὸ ἐπώυμο το ῦ ἀδελφο ῦ, Ἴαχο δ ὲ τὸ δι ὰ τῆ χώρα ῥέοτα ποταμὸ εἰ τὸ κόλπο ἀπ ὸ τοῦ κατ ὰ τὴ Ἀργεία προσαγορεῦσαι. Θουκυδίδη δέ φησι αὐτὸ Ἀμφίλοχο μετ ὰ τὴ ἐ κ Τροία ἐπάοδο δυσαρεστοῦτα τοῖ ἐ Ἄργει παρελθεῖ εἰ τὴ Ἀκαραία, διαδεξάμεο δ ὲ τὴ τἀδελφο ῦ δυαστεία κτίσαι τὴ πόλι ἐπώυμο ἑαυτο ῦ. [8] Ἠπειρῶται δ' εἰσ ὶ κα ὶ Ἀμφίλοχοι κα ὶ ο ἱ ὑπερκείμεοι κα ὶ συάπτοτε τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄ ρεσι, τραχεῖα οἰκοῦτε χώρα, Μολοττοί τε κα ὶ Ἀθαμᾶε κα ὶ Αἴθικε κα ὶ Τυμφαῖοι κα ὶ Ὀ ρέσται Παρωραῖοί τε κα ὶ Ἀτιτᾶε, ο ἱ μὲ πλησιάζοτε τοῖ Μακεδόσι μᾶλλο ο ἱ δ ὲ τ ῷ Ἰοί ῳ κόλπ ῳ. λέγεται δ ὲ τὴ Ὀρεστιάδα κατασχεῖ ποτε Ὀρέστη φεύγω τὸ τῆ μητρὸ φόο κα ὶ καταλιπεῖ ἐπώυμο ἑαυτο ῦ τὴ χώρα, κτίσαι δ ὲ κα ὶ πόλι, καλεῖσθαι δ' αὐτὴ Ἄργο Ὀ ρεστικό. ἀαμέμικται δ ὲ τούτοι τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἔθη τ ὰ πρὸ τ ῷ οτί ῳ μέρει τῆ ὀρειῆ κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τοῦ Ἰοίου κόλπου: τῆ γὰρ Ἐπιδάμου κα ὶ τῆ Ἀπολλωία μέχρι τῶ Κεραυίω ὑπεροικοῦ σι

8 Βυλλίοέ τε κα ὶ Ταυλάτιοι κα ὶ Παρθῖοι κα ὶ Βρῦγοι: πλησίο δέ που κα ὶ τ ὰ ἀργυρεῖα τ ὰ ἐ Δαμαστί ῳ, περ ὶ ἃ Δυέσται συεστήσατο τὴ δυαστεία κα ὶ Ἐγχέλειοι, οὓ κα ὶ Σεσαρηθίου καλοῦσι: πρὸ δ ὲ τούτοι Λυγκῆσταί τε κα ὶ Δευρίοπο κα ὶ τρίπολι Πελαγοία κα ὶ Ἐορδο ὶ καὶ Ἐλίμεια κα ὶ Ἐράτυρα. ταῦτα δ ὲ πρότερο μὲ κατεδυαστεύετο ἕκαστα, ὧ ἐ τοῖ Ἐγχελείοι οἱ Κάδμου κα ὶ Ἁρμοία ἀπόγοοι ἦρχο, κα ὶ τ ὰ μυθευόμεα περ ὶ αὐτῶ ἐκε ῖ δείκυται. οὗτοι μὲ οὖ οὐχ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: ο ἱ δ ὲ Λυγκῆσται ὑπ' Ἀρραβαί ῳ ἐγέοτο το ῦ Βακχιαδῶ γέου ὄτι: τούτου δ' ἦ θυγατριδ ῆ Φιλίππου μήτηρ το ῦ Ἀμύτου Εὐρυδίκη, Σίρρα δ ὲ θυγάτηρ: κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ δ ὲ Μολοττο ὶ ὑπ ὸ Πύρρ ῳ τ ῷ Νεοπτολέμου το ῦ Ἀχιλλέω κα ὶ τοῖ ἀπογόοι αὐτοῦ Θετταλοῖ οὖσι γεγοότε: ο ἱ λοιπο ὶ δ ὲ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: εἶτ' ἐπικρατούτω ἀ εί τιω κατέστρεψε ἅπατα εἰ τὴ Μακεδόω ἀρχή, πλὴ ὀλίγω τῶ ὑπὲρ το ῦ Ἰοίου κόλπου. κα ὶ δὴ κα ὶ τ ὰ περ ὶ Λύγκο κα ὶ Πελαγοία κα ὶ Ὀρεστιάδα κα ὶ Ἐλίμεια τὴ ἄω Μακεδοία ἐκάλου, οἱ δ' ὕστερο κα ὶ ἐλευθέρα: ἔιοι δ ὲ κα ὶ σύμπασα τὴ μέχρι Κορκύρα Μακεδοία προσαγορεύουσι, αἰτιολογοῦτε ἅμα ὅτι κα ὶ κουρ ᾷ κα ὶ διαλέκτ ῳ κα ὶ χλαμύδι κα ὶ ἄ λλοι τοιούτοι χρῶται παραπλησίω: ἔιοι δ ὲ κα ὶ δίγλωττοί εἰσι. καταλυθείση δ ὲ τῆ Μακεδόω ἀρχῆ ὑπ ὸ Ῥωμαίου ἔπεσε. δι ὰ δ ὲ τούτω ἐστ ὶ τῶ ἐθῶ Ἐγατία ὁδὸ ἐξ Ἐπιδάμου καὶ Ἀπολλωία: περ ὶ δ ὲ τὴ ἐπ ὶ Καδαουία ὁδὸ α ἵ τε λίμαι εἰσὶ α ἱ περ ὶ Λυχιδὸ ταριχεία ἰ χθύω αὐτάρκει ἔχουσαι, κα ὶ ποταμο ὶ ο ἵ τε εἰ τὸ Ἰόιο κόλπο ἐκπίπτοτε κα ὶ ο ἱ ἐπ ὶ τ ὰ ότια μέρη, ὅ τ' Ἴαχο κα ὶ ὁ Ἄρατθο κα ὶ ὁ Ἀχελῶο κα ὶ ὁ Εὔηο ὁ Λυκόρμα πρότερο καλούμεο, ὁ μὲ εἰ τὸ κόλπο τὸ Ἀμβρακικὸ ἐμβάλλω ὁ δ ὲ εἰ τὸ Ἀχελῶο, αὐτὸ δ ὲ ὁ Ἀχελῶο εἰ τὴ θάλαττα κα ὶ ὁ Εὔηο, ὁ μὲ τὴ Ἀκαραία διεξιὼ ὁ δ ὲ τὴ Αἰτωλία: ὁ δ ὲ Ἐρίγω πολλὰ δεξάμεο ῥεύματα ἐκ τῶ Ἰλλυρικῶ ὀρῶ κα ὶ Λυγκηστῶ κα ὶ Βρύγω κα ὶ Δευριόπω καὶ Πελαγόω εἰ τὸ Ἀξιὸ ἐκδίδωσι. [9] πρότερο μὲ οὖ κα ὶ πόλει ἦσα ἐ τοῖ ἔθεσι τούτοι: τρίπολι γοῦ Πελαγοία ἐ λέγετο, ἧ κα ὶ Ἄζωρο ἦ, κα ὶ ἐπ ὶ τ ῷ Ἐρίγωι πᾶσαι α ἱ τῶ Δευριόπω πόλει ᾤκητο, ὧ τ ὸ Βρυάιο καὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Στύβαρα: Κύδραι δ ὲ Βρύγω, Αἰγίιο δ ὲ Τυμφαίω, ὅμορο Αἰθικί ᾳ κα ὶ Τρίκκ ῃ : πλησίο δ' ἤδη τῆ τε Μακεδοία κα ὶ τῆ Θετταλία περ ὶ τ ὸ Ποῖο ὄρο κα ὶ τὴ Πίδο Αἴ θικέ τε κα ὶ το ῦ Πηειο ῦ πηγαί, ὧ ἀμφισβητοῦσι Τυμφαῖοί τε κα ὶ [ο ἱ] ὑπ ὸ τ ῇ Πίδ ῳ Θετταλοί: κα ὶ πόλι Ὀξύεια παρ ὰ τὸ Ἴωα ποταμὸ ἀπέχουσα Ἀζώρου τῆ τριπολίτιδο σταδίου ἑκατὸ εἴ κοσι: πλησίο δ ὲ κα ὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Αἰγίιο κα ὶ Εὔρωπο κα ὶ α ἱ το ῦ Ἴωο εἰ τὸ Πηειὸ συμβολαί. τότε μὲ οὖ, ὡ εἶπο, καίπερ οὖσα τραχεῖα κα ὶ ὀρῶ πλήρη, Τομάρου κα ὶ Πολυάου κα ὶ ἄ λλω πλειόω, ὅμω εὐάδρει ἥ τε Ἤπειρο πᾶσα κα ὶ Ἰλλυρί: ῦ δ ὲ τ ὰ πολλ ὰ μὲ ἐ ρημία κατέχει, τ ὰ δ' οἰκούμεα κωμηδὸ κα ὶ ἐ ἐρειπίοι λείπεται. [10] ἐκλέλοιπε δέ πω κα ὶ τ ὸ ματεῖο τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ, καθάπερ τἆλλα. ἔστι δ', ὥ φησι Ἔ φορο, Πελασγῶ ἵδρυμα: ο ἱ δ ὲ Πελασγο ὶ τῶ περ ὶ τὴ Ἑλλάδα δυαστευσάτω ἀ ρχαιότατοι λέγοται: κα ὶ ὁ ποιητή φησι οὕτω Ζε ῦ ἄα Δωδωαῖε, Πελασγικέ,3 ὁ δ' Ἡσίοδο Δωδώη φηγό τε, Πελασγῶ ἕδραο ᾖε.4 περ ὶ μὲ οὖ τῶ Πελασγῶ ἐ τοῖ Τυρρηικοῖ εἴρηται, περ ὶ δ ὲ Δωδώη τοὺ μὲ περιοικοῦ τα τ ὸ ἱερὸ διότι βάρβαροι διασαφε ῖ κα ὶ ὁ Ὅμηρο ἐκ τῆ διαίτη, ἀ ιπτόποδα χαμαιεύα λέγω: πότερο δ ὲ χρ ὴ λέγει Ἑλλού, ὡ Πίδαρο, ἢ Σελλού, ὡ ὑποοοῦσι παρ' Ὁμήρ ῳ κεῖσθαι, γραφ ὴ ἀμφίβολο οὖσα οὐκ ἐᾷ διισχυρίζεσθαι. Φιλόχορο δέ φησι κα ὶ τὸ περ ὶ Δωδώη τόπο, ὥσπερ τὴ Εὔβοια, Ἑλλοπία κληθῆαι: κα ὶ γὰρ Ἡσίοδο οὕτω λέγει ἔστι τι Ἑλλοπίη, πολυλήιο ἠδ' ἐυλείμω: ἔθα δ ὲ Δωδώη τι ἐπ' ἐσχατι ῇ πεπόλισται.5 οἴοται δέ, φησὶ ὁ Ἀπολλόδωρο, ἀπ ὸ τῶ ἑλῶ τῶ περ ὶ τ ὸ ἱερὸ οὕτω καλεῖσθαι: τὸ μέτοι ποιητὴ [οὐχ] οὕτω λέγει Ἑλλοὺ ἀλλ ὰ Σελλοὺ ὑπολαμβάει τοὺ περ ὶ τ ὸ ἱερό, προσθεὶ ὅ τι κα ὶ Σελλήετα τι ὰ ὀομάζει ποταμό. ὀομάζει μὲ οὖ, ὅτα φῇ τηλόθε ἐξ Ἐφύρη ποταμο ῦ ἄπο Σελλήετο.6 [ο ὐ μέτοι, ὁ Σκήψιό φησι, τῆ] ἐ Θεσπρωτοῖ Ἐφύρα, ἀλλ ὰ τῆ ἐ τοῖ Ἠλείοι: ἐκε ῖ γὰρ εἶ αι τὸ Σελλήετα, ἐ δ ὲ Θεσπρωτοῖ οὐδέα, οὐδ' ἐ Μολοττοῖ. τ ὰ δ ὲ μυθευόμεα περ ὶ τῆ δρυὸ καὶ

9 τῶ πελειῶ κα ὶ ε ἴ τια ἄλλα τοιαῦτα, καθάπερ κα ὶ [τ ὰ] περ ὶ Δελφῶ, τ ὰ μὲ ποιητικωτέρα ἐστὶ διατριβῆ τ ὰ δ' οἰκεῖα τῆ ῦ περιοδεία. [11] Δωδώη τοίυ τ ὸ μὲ παλαιὸ ὑπ ὸ Θεσπρωτοῖ ἦ κα ὶ τ ὸ ὄρο ὁ Τόμαρο ἢ Τμάρο ( ἀμφοτέρω γὰρ λέγεται ), ὑφ' ᾧ κεῖται τ ὸ ἱερό: κα ὶ ο ἱ τραγικο ὶ δ ὲ κα ὶ Πίδαρο Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴ Δωδώη: ὕστερο δ ὲ ὑπ ὸ Μολοττοῖ ἐγέετο. ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Τομάρου τοὺ ὑπ ὸ τοῦ ποιητο ῦ λεγομέου ὑποφήτα το ῦ Διό, οὓ κα ὶ ἀιπτόποδα χαμαιεύα καλε ῖ, τομούρου φασὶ λεχθῆαι: κα ὶ ἐ μὲ τ ῇ Ὀδυσσεί ᾳ οὕτω γράφουσί τιε ἅ φησι Ἀμφίομο, συμβουλεύω τοῖ μηστῆρσι μ ὴ πρότερο ἐπιτίθεσθαι τ ῷ Τηλεμάχ ῳ πρὶ ἂ τὸ Δία ἔρωται ε ἰ μέ κ' αἰήσωσι Διὸ μεγάλοιο τομοῦροι, αὐτό τε κταέω, τού τ' ἄλλου πάτα ἀώξω: ε ἰ δέ κ' ἀποτρεπέῃσι θεό, παύεσθαι ἄωγα.7 βέλτιο γὰρ εἶαι τομούρου ἢ θέμιστα γράφει: οὐδαμο ῦ γοῦ τ ὰ ματεῖ α θέμιστα λέγεσθαι παρ ὰ τ ῷ ποιητ ῇ, ἀλλ ὰ τὰ βουλὰ κα ὶ τ ὰ πολιτεύματα κα ὶ ομοθετήματα: τομούρου δ' εἰρῆ σθαι ἐπιτετμημέω οἷο τομαροφύλακα. ο ἱ μὲ οὖ εώτεροι λέγουσι τομούρου: [παρ'] Ὁμήρ ῳ δ' ἁπλούστερο δε ῖ δέχεσθαι θέμιστα καταχρηστικῶ κα ὶ βουλά, τ ὰ προστάγματα κα ὶ τ ὰ βουλήματα τ ὰ ματικά, καθάπερ κα ὶ τ ὰ όμιμα: τοιοῦτο γὰρ κα ὶ τό ἐκ δρυὸ ὑψικόμοιο Διὸ βουλὴ ἐπακοῦσαι.8 [12] κατ' ἀρχὰ μὲ οὖ ἄδρε ἦσα ο ἱ προφητεύοτε: κα ὶ τοῦτ' ἴσω κα ὶ ὁ ποιητὴ ἐ μφαίει: ὑποφήτα γὰρ καλε ῖ, ἐ οἷ τάττοιτο κἂ ο ἱ προφῆται: ὕστερο δ' ἀπεδείχθησα τρεῖ γραῖ αι, ἐπειδ ὴ κα ὶ σύαο τ ῷ Δι ὶ προσαπεδείχθη κα ὶ Διώη. Σουίδα μέτοι Θετταλοῖ μυθώδει λόγου προσχαριζόμεο ἐκεῖθέ τέ φησι εἶαι τ ὸ ἱερὸ μετεηεγμέο ἐκ τῆ περ ὶ Σκοτοῦ σσα Πελασγία ( ἔστι δ' Σκοτοῦσσα τῆ Πελασγιώτιδο Θετταλία ), συακολουθῆσαί τε γυαῖκα τὰ πλείστα, ὧ ἀπογόου εἶαι τὰ ῦ προφήτιδα: ἀπ ὸ δ ὲ τούτου κα ὶ Πελασγικὸ Δία κεκλῆ σθαι: Κιέα δ' ἔτι μυθωδέστερο.φρ. 1 στεπηαυ ι Δωδώη. I.[1] ἐπε ὶ δ' ἐπιότε ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω τῆ Εὐρώπη μερῶ, ὅσα τ ῇ θαλάττ ῃ περιέχεται τ ῇ ἐτὸ κα ὶ τ ῇ ἐκτό, τά τε βάρβαρα ἔθη περιωδεύσαμε πάτα ἐ αὐτ ῇ μέχρι το ῦ Ταάιδο κα ὶ τῆ Ἑλλάδο ο ὐ πολ ὺ μέρο, ἀποδώσομε υ ὶ τ ὰ λοιπ ὰ τῆ Ἑλλαδικῆ γεωγραφία, ἅπερ Ὅμηρο μὲ πρῶτο, ἔπειτα κα ὶ ἄλλοι πλείου ἐπραγματεύσατο, ο ἱ μὲ ἰδί ᾳ λιμέα ἢ περίπλου ἢ περιόδου γῆ ἤ τι τοιοῦτο ἄλλο ἐπιγράψατε, ἐ οἷ κα ὶ τ ὰ Ἑλλαδικ ὰ περιέχεται, ο ἱ δ' ἐ τ ῇ κοι ῇ τῆ ἱστορία γραφ ῇ χωρὶ ἀποδείξατε τὴ τῶ ἠπείρω τοπογραφία, καθάπερ Ἔφορό τε ἐ ποίησε κα ὶ Πολύβιο: ἄλλοι δ' εἰ τὸ φυσικὸ τόπο κα ὶ τὸ μαθηματικὸ προσέλαβό τια κα ὶ τῶ τοιούτω, καθάπερ Ποσειδώιό τε κα ὶ Ἵππαρχο. τ ὰ μὲ οὖ τῶ ἄλλω εὐδιαίτητά ἐστι, τ ὰ δ' Ὁμήρου σκέψεω δεῖται κριτικῆ, ποιητικῶ τε λέγοτο κα ὶ ο ὐ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ τ ὰ ἀρχαῖα, ὧ ὁ χρόο ἠμαύρωκε τ ὰ πολλά. ὡ δ' οὖ δυατὸ ἐγχειρητέο ἀρξαμέοι ἀφ' ὧπερ ἀ πελίπομε: ἐτελεύτα δ' μῖ ὁ λόγο ἀπ ὸ μὲ τῆ ἑσπέρα κα ὶ τῶ ἄρκτω εἰ τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κα ὶ τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ, ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἕω εἰ τ ὰ τῶ Μακεδόω μέχρι Βυζατίου. μετ ὰ μὲ οὖ τοὺ Ἠ πειρώτα κα ὶ τοὺ Ἰλλυριοὺ τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶέ εἰσι κα ὶ Αἰτωλο ὶ κα ὶ Λοκρο ὶ ο ἱ Ὀζόλαι: πρὸ δὲ τούτοι Φωκεῖ τε κα ὶ Βοιωτοί: τούτοι δ' ἀτίπορθμό ἐστι Πελοπόησο, ἀ πολαμβάουσα μεταξ ὺ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο κα ὶ σχηματίζουσά τε τοῦτο κα ὶ σχηματιζομέη ὑπ' αὐτο ῦ: μετὰ δ ὲ Μακεδοία Θετταλο ὶ μέχρι Μαλιέω κα ὶ τῶ ἄλλω τῶ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἐ τό. [2] Ἑλλάδο μὲ οὖ πολλ ὰ ἔθη γεγέηται, τ ὰ δ' ἀωτάτω τοσαῦτα ὅσα κα ὶ διαλέκτου παρειλήφαμε τὰ Ἑλληίδα: τούτω δ' αὐτῶ τεττάρω οὐσῶ τὴ μὲ Ἰάδα τ ῇ παλαι ᾷ Ἀ τθίδι τὴ αὐτὴ φαμέ (κα ὶ γὰρ Ἴωε ἐκαλοῦτο ο ἱ τότε Ἀττικοί, κα ὶ ἐκεῖθέ εἰσι ο ἱ τὴ Ἀ σία ἐποικήσατε Ἴωε κα ὶ χρησάμεοι τ ῇ ῦ λεγομέ ῃ γλώττ ῃ Ἰάδι ), τὴ δ ὲ Δωρίδα τ ῇ Αἰ ολίδι: πάτε γὰρ ο ἱ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ πλὴ Ἀθηαίω κα ὶ Μεγαρέω κα ὶ τῶ περ ὶ τὸ Παρασσὸ Δωριέω κα ὶ ῦ ἔτι Αἰολεῖ καλοῦται: κα ὶ τοὺ Δωριέα δ ὲ ὀλίγου ὄτα κα ὶ τραχυτάτη οἰκοῦ τα χώρα εἰκό ἐστι τ ῷ ἀεπιμίκτ ῳ παρατρέψαι τὴ γλῶττα κα ὶ τ ὰ ἄλλα ἔθη πρὸ τ ὸ μ ὴ ὁ μογεέ, ὁμογεεῖ πρότερο ὄτα. τοῦτο δ' αὐτ ὸ κα ὶ τοῖ Ἀθηαίοι συέβη, λεπτόγεώ τε κα ὶ τραχεῖ α οἰκοῦτα χώρα ἀπορθήτου μεῖαι δι ὰ τοῦτο κα ὶ αὐτόχθοα ομισθῆαι φησὶ ὁ Θουκυδίδη, κατέχοτα τὴ αὐτὴ ἀεί, μηδεὸ ἐξελαύοτο αὐτοὺ μηδ' ἐπιθυμοῦτο ἔχει τὴ ἐ κείω:

10 τοῦτο τοίυ αὐτ ὸ κα ὶ το ῦ ἑτερογλώττου κα ὶ το ῦ ἑτεροεθοῦ αἴτιο, ὡ εἰκό, ὑπῆ ρξε καίπερ ὀλίγοι οὖσι. οὕτω δ ὲ το ῦ Αἰολικο ῦ πλήθου ἐπικρατοῦτο ἐ τοῖ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ, κα ὶ ο ἱ ἐτὸ Αἰολεῖ πρότερο ἦσα, εἶτ' ἐμίχθησα, Ἰώω μὲ ἐκ τῆ Ἀττικῆ τὸ Αἰγιαλὸ κατασχότω, τῶ δ' Ἡρακλειδῶ τοὺ Δωριέα καταγαγότω, ὑφ' ὧ τά τε Μέγαρα ᾠκίσθη κα ὶ πολλα ὶ τῶ ἐ τῇ Πελοποήσ ῳ πόλεω. ο ἱ μὲ οὖ Ἴωε ἐξέπεσο πάλι ταχέω ὑπ ὸ Ἀχαιῶ, Αἰολικο ῦ ἔ θου: ἐλείφθη δ' ἐ τ ῇ Πελοποήσ ῳ τ ὰ δύο ἔθη, τό τε Αἰολικὸ κα ὶ τ ὸ Δωρικό. ὅσοι μὲ οὖ ἧ ττο τοῖ Δωριεῦσι ἐπεπλέκοτο (καθάπερ συέβη τοῖ τε Ἀρκάσι κα ὶ τοῖ Ἠλείοι, τοῖ μὲ ὀρειοῖ τελέω οὖσι κα ὶ οὐκ ἐμπεπτωκόσι εἰ τὸ κλῆρο, τοῖ δ' ἱεροῖ ομισθεῖσι το ῦ Ὀλυμπίου Διὸ καὶ καθ' αὑτοὺ εἰρήη ἄγουσι πολὺ χρόο, ἄλλω τε κα ὶ το ῦ Αἰολικο ῦ γέου οὖσι κα ὶ δεδεγμέοι τὴ Ὀξύλ ῳ συγκατελθοῦσα στρατιὰ περ ὶ τὴ τῶ Ἡρακλειδῶ κάθοδο ), οὗτοι αἰολιστὶ διελέχθησα, ο ἱ δ' ἄλλοι μικτ ῇ τιι ἐχρήσατο ἐξ ἀμφοῖ, ο ἱ μὲ μᾶλλο ο ἱ δ' ἧττο αἰ ολίζοτε: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ῦ κατ ὰ πόλει ἄλλοι ἄλλω διαλέγοται, δοκοῦσι δ ὲ δωρίζει ἅπατε δι ὰ τὴ συμβᾶσα ἐπικράτεια. τοσαῦτα μὲ οὖ τ ὰ τῶ Ἑλλήω ἔθη κα ὶ οὕτω, ὡ τύπ ῳ εἰπεῖ, ἀφωρισμέα. λέγωμε δ ὴ διαλαβότε ὃ χρ ὴ τρόπο τ ῇ τάξει περ ὶ αὐτῶ. [3] Ἔφορο μὲ οὖ ἀρχὴ εἶαι τῆ Ἑλλάδο τὴ Ἀκαραία φησὶ ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω μερῶ : ταύτη γὰρ συάπτει πρώτη τοῖ Ἠπειρωτικοῖ ἔθεσι. ἀλλ' ὥσπερ οὗτο τ ῇ παραλί ᾳ μέτρῳ χρώμεο ἐτεῦθε ποιεῖται τὴ ἀρχή, γεμοικό τι τὴ θάλαττα κρίω πρὸ τὰ τοπογραφία, ἐπε ὶ ἄλλω γ' ἐεχώρει κατ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Θετταλῶ τὴ ἀρχὴ ἀποφαίεσθαι τῆ Ἑ λλάδο: οὕτω κα ὶ μῖ προσήκει ἀκολουθοῦσι τ ῇ φύσει τῶ τόπω σύμβουλο ποιεῖσθαι τὴ θάλαττα. αὕτη δ' ἐκ το ῦ Σικελικο ῦ πελάγου προσπεσοῦσα τ ῇ μὲ ἀαχεῖται πρὸ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο, τ ῇ δ' ἀποτελε ῖ χερρόησο μεγάλη τὴ Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ στε ῷ κλειομέη. ἔστι δ ὲ τ ὰ δύο μέγιστα συστήματα τῆ Ἑλλάδο τό τε ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὸ ἐκτὸ μέχρι τῆ ἐκβολῆ το ῦ Πηειο ῦ : ἔστι δ ὲ κα ὶ μεῖζο κα ὶ ἐπιφαέστερο τ ὸ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἀκρόπολί ἐστι Πελοπόησο τῆ συμπάση Ἑλλάδο... χωρὶ γὰρ τῆ λαμπρότητο κα ὶ δυάμεω τῶ ἐοικησάτω ἐθῶ αὐτ ὴ τῶ τόπω θέσι ὑπογράφει τὴ γεμοία ταύτη, κόλποι τε καὶ ἄκραι πολλαῖ κα ὶ τοῖ σημειωδεστάτοι, χερροήσοι μεγάλαι, διαπεποικιλμέη, ὧ ἐκ διαδοχῆ ἑτέρα τὴ ἑτέρα ἔχει. ἔστι δ ὲ πρώτη μὲ τῶ χερροήσω Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ κλειομέη τετταράκοτα σταδίω. δευτέρα δ ὲ κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμό ἐστι ὁ ἐκ Παγῶ τῶ Μεγαρικῶ εἰ Νίσαια, τ ὸ Μεγαρέω ἐπίειο, ὑπερβολ ῇ σταδίω ἑκατὸ εἴκοσι ἀπ ὸ θαλάττη ἐπ ὶ θάλαττα. τρίτη δ' κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμὸ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Κρισαίου κόλπου μέχρι Θερμοπυλῶ: δ' ἐπιοουμέη εὐθεῖα γραμμ ὴ ὅσο πετακοσίω ὀκτ ὼ σταδίω τὴ μὲ Βοιωτία ἅπασα ἐτὸ ἀπολαμβάουσα, τὴ δ ὲ Φωκίδα τέμουσα λοξὴ κα ὶ τοὺ Ἐ πικημιδίου. τετάρτη δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου δι ὰ τῆ Οἴτη κα ὶ τῆ Τραχιία εἰ τὸ Μαλιακὸ κόλπο καθήκοτα ἔχουσα τὸ ἰσθμὸ κα ὶ τὰ Θερμοπύλα, ὅσο ὀκτακοσίω ὄ τα σταδίω: πλειόω δ' ἢ χιλίω ἄλλο ἐστὶ ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ κόλπου το ῦ Ἀμβρακικο ῦ δι ὰ Θετταλῶ καὶ Μακεδόω εἰ τὸ Θερμαῖο διήκω μυχό. ὑπαγορεύει δή τια τάξι ο ὐ φαύλη τῶ χερροήσω διαδοχή: δε ῖ δ' ἀπ ὸ τῆ ἐλαχίστη ἄρξασθαι, ἐπιφαεστάτη δέ. II.[1] ἔστι τοίυ Πελοπόησο ἐοικυῖα φύλλ ῳ πλατάου τ ὸ σχῆμα, ἴση σχεδό τι κατ ὰ μῆ κο κα ὶ κατ ὰ πλάτο ὅσο χιλίω κα ὶ τετρακοσίω σταδίω, τ ὸ μὲ ἀπ ὸ τῆ ἑσπέρα ἐπ ὶ τὴ ἕω, τοῦ το δ' ἐστ ὶ τ ὸ ἀπ ὸ το ῦ Χελωάτα δι' Ὀλυμπία κα ὶ τῆ Μεγαλοπολίτιδο ἐπ ὶ Ἰσθμό: τ ὸ δ' ἀπ ὸ τοῦ ότου πρὸ τὴ ἄρκτο, ὅ ἐστι τ ὸ ἀπ ὸ Μαλεῶ δι' Ἀρκαδία εἰ Αἴγιο: δ ὲ περίμετρο μὴ κατακολπίζοτι τετρακισχιλίω σταδίω, ὡ Πολύβιο: Ἀρτεμίδωρο δ ὲ κα ὶ τετρακοσίου προστίθησι: κατακολπίζοτι δ ὲ πλείου τῶ ἑξακοσίω ἐπ ὶ τοῖ πετακισχιλίοι. ὁ δ' Ἰσθμὸ κατὰ τὸ δίολκο, δι' ο ὗ τ ὰ πορθμεῖα ὑπερεωλκοῦσι ἀπ ὸ τῆ ἑτέρα εἰ τὴ ἑτέρα θάλαττα, εἴ ρηται ὅτι τετταράκοτα σταδίω ἐστί. [2] ἔχουσι δ ὲ τῆ χερροήσου ταύτη τ ὸ μὲ ἑσπέριο μέρο Ἠλεῖοι κα ὶ Μεσσήιοι, κλυζόμεοι τῷ Σικελικ ῷ πελάγει: προσλαμβάουσι δ ὲ κα ὶ τῆ ἑκατέρωθε παραλία, μὲ Ἠλεία πρὸ ἄ ρκτο ἐπιστρέφουσα κα ὶ τὴ ἀρχὴ το ῦ Κοριθιακο ῦ κόλπου μέχρι ἄκρα Ἀράξου, καθ' ἣ ἀ τίπορθμό ἐστι ἥ τε Ἀκαραία κα ὶ α ἱ προκείμεαι ῆσοι, Ζάκυθο κα ὶ Κεφαλληία κα ὶ Ἰθάκη κα ὶ [α ἱ ] Ἐχιάδε, ὧ ἐστι κα ὶ τ ὸ Δουλίχιο: τῆ δ ὲ Μεσσηία τ ὸ πλέο ἀεῳγμέο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Λιβυκὸ πέλαγο μέχρι τῶ καλουμέω Θυρίδω πλησίο Ταιάρου. ἑξῆ δ ὲ μετ ὰ μὲ τὴ Ἠ λεία

11 ἐστ ὶ τ ὸ τῶ Ἀχαιῶ ἔθο πρὸ ἄρκτου βλέπο κα ὶ τ ῷ Κοριθιακ ῷ κόλπ ῳ παρατεῖο, τελευτ ᾷ δ' εἰ τὴ Σικυωία: ἐτεῦθε δ ὲ Σικυὼ κα ὶ Κόριθο ἐκδέχεται μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ: μετ ὰ δ ὲ τὴ Μεσσηία Λακωικ ὴ κα ὶ Ἀργεία, μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὕτη. κόλποι δ' εἰσὶ ἐταῦθα ὅ τε Μεσσηιακὸ κα ὶ ὁ Λακωικὸ κα ὶ τρίτο ὁ Ἀργολικό, τέταρτο δ' ὁ Ἑρμιοικὸ κα ὶ Σαρωικό (ο ἱ δ ὲ Σαλαμιιακὸ καλοῦσι ), ὧ τοὺ μὲ Λιβυκ ὴ τοὺ δ' Κρητικ ὴ θάλαττα πληρο ῖ κα ὶ τὸ Μυρτῷο πέλαγο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὸ Σαρωικὸ πόρο [ ἢ] πέλαγο ὀομάζουσι. μέση δ' ἐστὶ Ἀρκαδία πᾶσι ἐπικειμέη κα ὶ γειτιῶσα τοῖ ἄλλοι ἔθεσι. [3] ὁ δ ὲ Κοριθιακὸ κόλπο ἄρχεται μὲ ἀπ ὸ τῶ ἐκβολῶ το ῦ Εὐήου (τιὲ δέ φασι τοῦ Ἀχελώου το ῦ ὁρίζοτο Ἀκαρᾶα κα ὶ τοὺ Αἰτωλοὺ ) κα ὶ το ῦ Ἀράξου. ἐταῦθα γὰρ πρῶ το ἀξιόλογο συαγωγὴ λαμβάουσι πρὸ ἀλλήλα α ἱ ἑκατέρωθε ἀκταί: προϊοῦσαι δ ὲ πλέο τελέω συμπίπτουσι κατ ὰ τ ὸ Ῥίο κα ὶ τ ὸ Ἀτίρριο, ὅσο δ ὴ πέτε σταδίω ἀπολείπουσαι πορθμό. ἔ στι δ ὲ τ ὸ μὲ Ῥίο τῶ Ἀχαιῶ ἁλιτεὴ ἄκρα, δρεπαοειδ ῆ τια ἐπιστροφὴ εἰ τ ὸ ἐτὸ ἔχουσα: καὶ δ ὴ κα ὶ καλεῖται Δρέπαο: κεῖται δ ὲ μεταξ ὺ Πατρῶ κα ὶ Αἰγίου Ποσειδῶο ἱερὸ ἔχουσα: τ ὸ δ' Ἀτίρριο ἐ μεθορίοι τῆ Αἰτωλία κα ὶ τῆ Λοκρίδο ἵδρυται, καλοῦσι δ ὲ [κα ὶ] Μολύκριο Ῥ ίο. εἶτ' ἐτεῦθε διίσταται πάλι παραλία μετρίω ἑκατέρωθε, προελθοῦσα δ' εἰ τὸ Κρισαῖ ο κόλπο ἐταῦθα τελευτ ᾷ, κλειομέη τοῖ προσεσπερίοι τῆ Βοιωτία κα ὶ τῆ Μεγαρικῆ τέρμοσι. ἔχει δ ὲ τὴ περίμετρο ὁ Κοριθιακὸ κόλπο ἀπ ὸ μὲ το ῦ Εὐήου μέχρι Ἀ ράξου σταδίω δισχιλίω διακοσίω τριάκοτα: ε ἰ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἀχελώου, πλεοάζοι ἂ ἑκατό που σταδίοι. ἀπὸ μέτοι Ἀχελώου ἐπ ὶ τὸ Εὔηο Ἀκαρᾶέ εἰσι, εἶθ' ἑξῆ ἐπ ὶ τ ὸ Ἀτίρριο Αἰτωλοί, τ ὸ δ ὲ λοιπὸ μέχρι Ἰσθμο ῦ Φωκέω ἐστ ὶ κα ὶ Βοιωτῶ κα ὶ τῆ Μεγαρίδο, στάδιοι χίλιοι ἑκατὸ εἴκοσι δυεῖ δέοτε: δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀτιρρίου μέχρι Ἰσθμο ῦ θάλαττα... Ἀλκυοὶ καλεῖται, μέρο οὖσα τοῦ Κρισαίου κόλπου: ἀ[π ὸ δ ὲ το ῦ] Ἰσθμο ῦ ἐπ ὶ τὸ Ἄραξο τριάκοτα ἐπ ὶ τοῖ [χιλίοι]. ὡ μὲ δὴ τύπ ῳ εἰπεῖ τοιαύτη τι κα ὶ τοσαύτη τῆ Πελοποήσου θέσι κα ὶ τῆ ἀτιπόρθμου γῆ μέχρι τοῦ μυχο ῦ, τοιοῦτο δ ὲ κα ὶ ὁ μεταξ ὺ ἀμφοῖ κόλπο. εἶτα καθ' ἕκαστα ἐροῦμε, τὴ ἀρχὴ ἀπ ὸ τῆ Ἠλεία ποιησάμεοι. Από τη Βικιπαίδεια, τη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γεωγραφία 8. Ἰλλυριῶν, ἀπ ὸ δ ὲ τῆς ἕω εἰς τ ὰ τῶν Μακεδόνων μέχρι Βυζαντίου. μετ ὰ μὲν οὖν τοὺς Ἠ πειρώτας

Γεωγραφία 8. Ἰλλυριῶν, ἀπ ὸ δ ὲ τῆς ἕω εἰς τ ὰ τῶν Μακεδόνων μέχρι Βυζαντίου. μετ ὰ μὲν οὖν τοὺς Ἠ πειρώτας Γεωγραφία 8 [1,1] Ἐπε ὶ δ ἐπιότε ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω τῆ Εὐρώπη μερῶ, ὅσα τ ῇ θαλάττ ῃ περιέχεται τ ῇ ἐτὸ κα ὶ τ ῇ ἐκτό, τά τε βάρβαρα ἔθη περιωδεύσαμε πάτα ἐ αὐτ ῇ μέχρι το ῦ Ταάιδο κα ὶ τῆ Ἑλλάδο ο ὐ πολ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 23 Μαρτίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 23 Μαρτίου 2013 Θέσει -Πίκ ρτμέο στι 2 Μρτίου 20 Οι μερομ στ στήλ ΕΓΚΡΙΣΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι γι τι θέσει θ πρέπει επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομ στ στήλ ΑΑΡΤΗΣΗ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είι

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Ν. Μαμάσης, Π. Παπανικολάου και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ο ποταμός Άραχθος Το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν;

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν; Όποιον κι αν ρωτήσετε σήμερα σχετικά με την ανακάλυψη της Αμερικής, είναι σίγουρο ότι θα σας αναφέρει την γνωστή ιστορία με τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος τον 15ο αιώνα έχοντας μελετήσει κάποια αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 4363/197

Διαβάστε περισσότερα

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr : & ( 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) : : & 2004, 2005, 2006 2004, 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) - 2009,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δ. Ε. της Π.Δ.Ε. Κρήτης» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ:«Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δ. Ε. της Π.Δ.Ε. Κρήτης» Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα