Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ"

Transcript

1 Γεωγραφία 4 V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ Εὐρώπη ἐτὸ Ἴστρου κα ὶ τῆ κύκλ ῳ θαλάττη, ἀρξαμέη ἀπ ὸ τοῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀδριατικο ῦ μέχρι το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου, ἐ ᾗ ἔστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ τ ὰ τῶ Μακεδόω κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ἔθη κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τούτω πρὸ τὸ Ἴστρο καθήκοτα κα ὶ πρὸ τὴ ἐφ' ἑκάτερα θάλαττα τή τε Ἀδριατικὴ κα ὶ τὴ Ποτική, πρὸ μὲ τὴ Ἀδριατικὴ τὰ Ἰλλυρικά, πρὸ δ ὲ τὴ ἑτέρα μέχρι Προποτίδο κα ὶ Ἑλλησπότου τ ὰ Θρᾴκια κα ὶ ε ἴ τια τούτοι ἀαμέμικται Σκυθικ ὰ ἢ Κελτικά. δε ῖ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὴ ἀρχὴ ποιήσασθαι τ ὰ ἐφεξῆ λέγοτα τοῖ περιοδευθεῖσι τόποι: ταῦτα δ' ἔστι τ ὰ συεχ ῆ τ ῇ Ἰταλί ᾳ τε κα ὶ ταῖ Ἄλπεσι κα ὶ Γερμαοῖ καὶ Δακοῖ κα ὶ Γέται. δίχα δ' ἄ τι κα ὶ ταῦτα διέλοι: τρόπο γάρ τια τ ῷ Ἴστρ ῳ παράλληλά ἐ στι τά τε Ἰλλυρικ ὰ κα ὶ τ ὰ Παιοικ ὰ κα ὶ τ ὰ Θρᾴκια ὄρη, μία πω γραμμὴ ἀποτελοῦτα διήκουσα ἀπ ὸ τοῦ Ἀδρίου μέχρι πρὸ τὸ Πότο: ἧ προσάρκτια μέ ἐστι μέρη τ ὰ μεταξ ὺ το ῦ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ, πρὸ ότο δ' ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ συεχὴ βάρβαρο μέχρι τῆ ὀρειῆ. πρὸ μὲ οὖ τ ῷ Πότ ῳ τὸ Αἷμο ἔστι ὄρο, μέγιστο τῶ ταύτ ῃ κα ὶ ὑψηλότατο, μέση πω διαιροῦ τὴ Θρᾴκη: ἀφ' οὗ φησι Πολύβιο ἀμφοτέρα καθορᾶσθαι τὰ θαλάττα, οὐκ ἀληθ ῆ λέγω: κα ὶ γὰρ τ ὸ διάστημα μέγα τ ὸ πρὸ τὸ Ἀδρία κα ὶ τ ὰ ἐπισκοτοῦτα πολλά. πρὸ δ ὲ τ ῷ Ἀδρί ᾳ πᾶσα Ἀ ρδία σχεδό τι, μέση δ' Παιοία κα ὶ αὐτ ὴ πᾶσα ὑψηλή. ἐφ' ἑκάτερα δ' αὐτῆ ἐπ ὶ μὲ τ ὰ Θρᾴκια Ῥοδόπη ὁμορε ῖ, ὑψηλότατο ὄρο μετ ὰ τὸ Αἷμο, ἐπ ὶ δ ὲ θάτερα πρὸ ἄρκτο τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἥ τε τῶ Αὐταριατῶ χώρα κα ὶ Δαρδαική. λέγωμε δ ὴ τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ πρῶτα συάπτοτα τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ ταῖ Ἄ λπεσι, α ἳ κεῖται μεταξ ὺ τῆ Ἰταλία κα ὶ τῆ Γερμαία, ἀρξάμεαι ἀπ ὸ τῆ λίμη τῆ κατ ὰ τοὺ Ὀυιδολικοὺ κα ὶ Ῥαιτοὺ κα ὶ Ἑλουηττίου. [2] μέρο μὲ δή τι τῆ χώρα ταύτη ἠρήμωσα ο ἱ Δακο ὶ καταπολεμήσατε Βοίου καὶ Ταυρίσκου, ἔθη Κελτικ ὰ τ ὰ ὑπ ὸ Κριτασίρ ῳ, φάσκοτε εἶαι τὴ χώρα σφετέρα, καίπερ ποταμο ῦ διείργοτο το ῦ Παρίσου, ῥέοτο ἀπ ὸ τῶ ὀρῶ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου καλουμέου Γαλάτα: κα ὶ γὰρ οὗτοι τοῖ Ἰλλυρικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Θρᾳκίοι ἀαμὶξ ᾤκησα: ἀ λλ' ἐκείου μὲ ο ἱ Δακο ὶ κατέλυσα, τούτοι δ ὲ κα ὶ συμμάχοι ἐχρήσατο πολλάκι. τ ὸ δ ὲ λοιπὸ ἔχουσι Παόιοι μέχρι Σεγεστικῆ κα ὶ Ἴστρου πρὸ ἄρκτο κα ὶ ἕω: πρὸ δ ὲ τἆλλα μέρη ἐπ ὶ πλέο διατείουσι. δ ὲ Σεγεστικ ὴ πόλι ἐστ ὶ Παοίω ἐ συμβολ ῇ ποταμῶ πλειόω, ἁ πάτω πλωτῶ, εὐφυὲ ὁρμητήριο τ ῷ πρὸ Δακοὺ πολέμ ῳ: ὑποπέπτωκε γὰρ ταῖ Ἄλπεσι, αἳ διατείουσι μέχρι τῶ Ἰαπόδω, Κελτικο ῦ τε ἅμα κα ὶ Ἰλλυρικο ῦ ἔθου: ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ ποταμοὶ ῥέουσι πολλο ὶ καταφέροτε εἰ αὐτὴ τό τε ἄλλο κα ὶ τὸ ἐκ τῆ Ἰταλία φόρτο. εἰ γὰ ρ Ναύπορτο ἐξ Ἀκυληία ὑπερτιθεῖσι τὴ Ὄκρα εἰσ ὶ στάδιοι τριακόσιοι πετήκοτα, εἰ ἣ αἱ ἁρμάμαξαι κατάγοται, τῶ Ταυρίσκω οὖσα κατοικία: ἔιοι δ ὲ πετακοσίου φασί. δ' Ὄ κρα ταπειότατο μέρο τῶ Ἄλπεώ ἐστι τῶ διατειουσῶ ἀπ ὸ τῆ Ῥαιτικῆ μέχρι Ἰ απόδω: ἐτεῦθε δ' ἐξαίρεται τ ὰ ὄρη πάλι ἐ τοῖ Ἰάποσι κα ὶ καλεῖται Ἄλβια. ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ κ Τεργέστε κώμη Καρικῆ ὑπέρθεσί ἐστι δι ὰ τῆ Ὄκρα εἰ ἕλο Λούγεο καλούμεο. πλησίο δ ὲ τοῦ Ναυπόρτου ποταμό ἐστι Κορκόρα ὁ δεχόμεο τ ὰ φορτία: οὗτο μὲ οὖ εἰ τὸ Σάβο ἐμβάλλει, ἐκεῖο δ' εἰ τὸ Δράβο, ὁ δ ὲ εἰ τὸ Νόαρο κατ ὰ τὴ Σεγεστική. ἐτεῦθε δ' ἤδη ὁ Νόαρο πλήθει προσλαβὼ τὸ δι ὰ τῶ Ἰαπόδω ῥέοτα ἐκ το ῦ Ἀλβίου ὄ ρου Κόλαπι συμβάλλει τ ῷ Δαουί ῳ κατ ὰ τοὺ Σκορδίσκου. ὁ δ ὲ πλοῦ τ ὰ πολλ ὰ τοῖ ποταμοῖ ἐπ ὶ τὰ ἄρκτου ἐ στί: ὁδὸ δ' ἀπ ὸ Τεργέστε ἐπ ὶ τὸ Δαούιο σταδίω ὅσο χιλίω κα ὶ διακοσίω. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Σεγεστικῆ ἐστι κα ὶ Σισκία φρούριο κα ὶ Σίρμιο ἐ ὁδ ῷ κείμεαι τ ῇ εἰ Ἰταλία. [3] ἔθη δ' ἐστ ὶ τῶ Παοίω Βρεῦκοι κα ὶ Ἀδιζήτιοι κα ὶ Διτίωε κα ὶ Πειροῦσται κα ὶ Μαζαῖ οι κα ὶ Δαισιτιᾶται, ὧ Βάτω γεμώ, κα ὶ ἄλλα ἀσημότερα μικρά, ἃ διατείει μέχρι Δαλματία

2 σχεδὸ δέ τι κα ὶ Ἀρδιαίω ἰότι πρὸ ότο: ἅπασα δ' ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀ δρίου παρήκουσα ὀρει ὴ μέχρι το ῦ Ῥιζοικο ῦ κόλπου κα ὶ τῆ Ἀρδιαίω γῆ... μεταξ ὺ πίπτουσα τῆ τε θαλάττη καὶ τῶ Παοίω ἐθῶ. σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἐτεῦθε τὴ ἀρχὴ ποιητέο τῆ συεχοῦ περιοδεία ἀαλαβοῦσι μικρ ὰ τῶ λεχθέτω πρότερο. ἔφαμε δ' ἐ τ ῇ περιοδεί ᾳ τῆ Ἰταλία Ἴστρου εἶ αι πρώτου τῆ Ἰλλυρικῆ παραλία συεχεῖ τ ῇ Ἰταλί ᾳ κα ὶ τοῖ Κάροι, κα ὶ διότι μέχρι Πόλα, Ἰστρικῆ πόλεω, προήγαγο ο ἱ ῦ γεμόε τοὺ τῆ Ἰταλία ὅρου. οὗτοι μὲ οὖ περὶ ὀκτακοσίου σταδίου εἰσὶ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ. τοσοῦτοι δ' εἰσ ὶ κα ὶ ἀπ ὸ τῆ ἄκρα τῆ πρ ὸ τῶ Πολῶ ἐπ ὶ Ἀγκῶα ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ Ἑετική. ὁ δ ὲ πᾶ Ἰστρικὸ παράπλου χίλια τριακόσια. [4] ἑξῆ δ' ἐστὶ ὁ Ἰαποδικὸ παράπλου χιλίω σταδίω: ἵδρυται γὰρ ο ἱ Ἰάποδε ἐπ ὶ τ ῷ Ἀλβίῳ ὄρει τελευταί ῳ τῶ Ἄλπεω ὄτι ὑψηλ ῷ σφόδρα, τ ῇ μὲ ἐπ ὶ τοὺ Παοίου κα ὶ τὸ Ἴ στρο καθήκοτε τ ῇ δ' ἐπ ὶ τὸ Ἀδρία, ἀρειμάιοι μὲ ἐκπεποημέοι δ ὲ ὑπ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ τελέω: πόλει δ' αὐτῶ Μέτουλο Ἀρουπῖοι Μοήτιο Ὀυέδω: λυπρ ὰ δ ὲ τ ὰ χωρία, κα ὶ ζει ᾷ κα ὶ κέγχρῳ τ ὰ πολλ ὰ τρεφομέω: ὁ δ' ὁπλισμὸ Κελτικό: κατάστικτοι δ' ὁμοίω τοῖ ἄλλοι Ἰλλυριοῖ καὶ Θρᾳξί. μετ ὰ δ ὲ τὸ τῶ Ἰαπόδω ὁ Λιβυρικὸ παράπλου ἐστί, μείζω το ῦ προτέρου σταδίοι [πετακοσίοι], ἐ δ ὲ τ ῷ παράπλ ῳ ποταμὸ φορτίοι ἀάπλου ἔχω μέχρι Δαλματέω, καὶ Σκάρδω Λιβυρ ὴ πόλι. [5] παρ' ὅλη δ' ἣ εἶπο παραλία ῆσοι μὲ α ἱ Ἀψυρτίδε, περ ὶ ἃ Μήδεια λέγεται διαφθεῖ ραι τὸ ἀδελφὸ Ἄψυρτο διώκοτα αὐτή. ἔπειτα Κυρικτικ ὴ κατ ὰ τοὺ Ἰάποδα: εἶθ' α ἱ Λιβυρίδε περ ὶ τετταράκοτα τὸ ἀριθμό: εἶτ' ἄλλαι ῆσοι, γωριμώταται δ' Ἴσσα, Τραγούριο, Ἰ σσέω κτίσμα, Φάρο πρότερο Πάρο, Παρίω κτίσμα, ἐξ ἧ Δημήτριο ὁ Φάριο. εἶτα τῶ Δαλματέω παραλία κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτῶ Σάλω. ἔστι δ ὲ τῶ πολὺ χρόο πολεμησάτω πρὸ Ῥωμαίου τ ὸ ἔθο τοῦτο: κατοικία δ' ἔσχε ἀξιολόγου εἰ πετήκοτα, ὧ τιὰ κα ὶ πόλει, Σάλωά τε κα ὶ Πρώμωα κα ὶ Νιία κα ὶ Σιώτιο τό τε έο κα ὶ τ ὸ παλαιό, ἃ ἐέπρησε ὁ Σεβαστό. ἔστι δ ὲ κα ὶ Ἀδήτριο ἐρυμὸ χωρίο, Δέλμιο δ ὲ μεγάλη πόλι, ἧ ἐπώυμο τ ὸ ἔ θο: μικρὰ δ' ἐποίησε Νασικᾶ κα ὶ τ ὸ πεδίο μηλόβοτο δι ὰ τὴ πλεοεξία τῶ ἀθρώπω. ἴδιο δὲ τῶ Δαλματέω τ ὸ δι ὰ ὀκταετηρίδο χώρα ἀαδασμὸ ποιεῖσθαι: τ ὸ δ ὲ μ ὴ χρῆ σθαι ομίσμασι πρὸ μὲ τοὺ ἐ τ ῇ παραλί ᾳ ταύτ ῃ ἴδιο, πρὸ ἄλλου δ ὲ τῶ βαρβάρω πολλοὺ κοιό. Ἄ δριο δ ὲ ὄρο ἐστ ὶ μέση τέμο τὴ Δαλματική, τὴ μὲ ἐπιθαλάττιο τὴ δ' ἐπ ὶ θάτερα. εἶθ' ὁ Νάρω ποταμὸ κα ὶ ο ἱ περ ὶ αὐτὸ Δαόριζοι κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Πληραῖοι, ὧ τοῖ μὲ πλησιάζει ῆσο μέλαια Κόρκυρα καλουμέη κα ὶ πόλι, Κιδίω κτίσμα, τοῖ δ ὲ Ἀρδιαίοι Φάρο, Πάρο λεγομέη πρότερο: Παρίω γάρ ἐστι κτίσμα. [6] Ὀυαρδαίου δ' ο ἱ ὕστερο ἐκάλεσα τοὺ Ἀρδιαίου: ἀπέωσα δ' αὐτοὺ εἰ τὴ μεσόγαια ἀπὸ τῆ θαλάττη Ῥωμαῖοι, λυμαιομέου αὐτὴ δι ὰ τῶ λῃστηρίω, κα ὶ ἠάγκασα γεωργεῖ. τραχεῖ α δ ὲ χώρα κα ὶ λυπρ ὰ κα ὶ ο ὐ γεωργῶ ἀθρώπω, ὥστ' ἐξέφθαρται τελέω [τ ὸ ἔθο], μικρο ῦ δ ὲ καὶ ἐκλέλοιπε. τοῦτο δ ὲ κα ὶ τοῖ ἄλλοι ἔθεσι τοῖ ταύτ ῃ συέβη: ο ἱ γὰρ πλεῖ στο δυάμεοι πρότερο τελέω ἐταπειώθησα κα ὶ ἐξέλιπο, Γαλατῶ μὲ Βοῖοι κα ὶ Σκορδίσται, Ἰλλυριῶ δ ὲ Αὐταριᾶ ται κα ὶ Ἀρδιαῖοι κα ὶ Δαρδάιοι, Θρᾳκῶ δ ὲ Τριβαλλοί, ὑπ' ἀλλήλω μὲ ἐξ ἀρχῆ, ὕστερο δ' ὑπὸ Μακεδόω κα ὶ Ῥωμαίω ἐκπολεμούμεοι. [7] μετ ὰ δ' οὖ τὴ τῶ Ἀρδιαίω κα ὶ Πληραίω παραλία ὁ Ῥιζοικὸ κόλπο ἐστ ὶ κα ὶ Ῥ ίζω πόλι κα ὶ ἄλλα πολίχια, κα ὶ Δρίλω ποταμὸ ἀάπλου ἔχω πρὸ ἕω μέχρι τῆ Δαρδαικῆ, ἣ συάπτει τοῖ Μακεδοικοῖ ἔθεσι κα ὶ τοῖ Παιοικοῖ πρὸ μεσημβρία, καθάπερ κα ὶ ο ἱ Αὐταριᾶται καὶ Δασαρήτιοι, ἄλλοι κατ' ἄλλα μέρη συεχεῖ ἀλλήλοι ὄτε κα ὶ τοῖ Αὐταριάται. τῶ δὲ Δαρδαιατῶ εἰσι κα ὶ ο ἱ Γαλάβριοι, παρ' οἷ... πόλι ἀρχαία, κα ὶ ο ἱ Θουάται, [ο ἳ] Μαίδοι ἔ θει Θρᾳκί ῳ πρὸ ἕω συάπτουσι. ἄγριοι δ' ὄτε ο ἱ Δαρδάιοι τελέω, ὥσθ' ὑπ ὸ ταῖ κοπρίαι ὀρύξατε σπήλαια ἐταῦθα διαίτα ποιεῖσθαι, μουσικῆ δ' ὅμω ἐπεμελήθησα ἀε ὶ χρώμεοι καὶ αὐλοῖ κα ὶ τοῖ ἐτατοῖ ὀργάοι. οὗτοι μὲ οὖ ἐ τ ῇ μεσογαί ᾳ: μησθησόμεθα δ' αὐτῶ καὶ ὕστερο. [8] μετ ὰ δ ὲ τὸ Ῥιζοικὸ κόλπο Λίσσο ἐστ ὶ πόλι κα ὶ Ἀκρόλισσο κα ὶ Ἐ πίδαμο Κερκυραίω κτίσμα, ῦ Δυρράχιο ὁμωύμω τ ῇ χερροήσ ῳ λεγομέη ἐφ' ἧ ἵδρυται. εἶθ' ὁ Ἄψο ποταμὸ κα ὶ ὁ Ἄωο, ἐφ' ᾧ Ἀπολλωία πόλι εὐομωτάτη, κτίσμα Κοριθίω κα ὶ Κερκυραίω, το ῦ ποταμοῦ

3 μὲ ἀπέχουσα σταδίου δέκα τῆ θαλάττη δ ὲ ἑξήκοτα. τὸ δ' Ἄωο Αἴατα καλε ῖ Ἑκαταῖ ο καί φησι ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ τόπου το ῦ περ ὶ Λάκμο, μᾶλλο δ ὲ το ῦ αὐτο ῦ μυχο ῦ, τό τε Ἴαχο ῥεῖ εἰ Ἄργο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Αἴατα πρὸ ἑσπέρα κα ὶ πρὸ τὸ Ἀδρία. ἐ δ ὲ τ ῇ χώρ ᾳ τῶ Ἀπολλωιατῶ καλεῖταί τι υμφαῖο: πέτρα δ' ἐστ ὶ πῦρ ἀαδιδοῦσα, ὑπ' αὐτ ῇ δ ὲ κρῆαι ῥ έουσι χλιαρο ῦ κα ὶ ἀσφάλτου, καιομέη, ὡ εἰκό, τῆ βώλου τῆ ἀσφαλτίτιδο: μέταλλο δ' αὐτῆ ἔ στι πλησίο ἐπ ὶ λόφου: τ ὸ δ ὲ τμηθὲ ἐκπληροῦται πάλι τ ῷ χρό ῳ, τῆ ἐγχωυμέη εἰ τ ὰ ὀ ρύγματα γῆ μεταβαλλούση εἰ ἄσφαλτο, ὥ φησι Ποσειδώιο. λέγει δ' ἐκεῖο κα ὶ τὴ ἀμπελῖτι γῆ ἀσφαλτώδη τὴ ἐ Σελευκεί ᾳ τ ῇ Πιερί ᾳ μεταλλευομέη ἄκο τῆ φθειριώση ἀ μπέλου: χρισθεῖσα γὰρ μετ' ἐλαίου φθείρει τ ὸ θηρίο πρὶ ἐπ ὶ τοὺ βλαστοὺ τῆ ῥίζη ἀαβῆ αι: τοιαύτη δ' εὑρεθῆαι κα ὶ ἐ Ῥόδ ῳ πρυταεύοτο αὐτο ῦ, πλείοο δ' ἐλαίου δεῖσθαι. μετ ὰ δ' Ἀπολλωία Βυλλιακ ὴ κα ὶ Ὠρικὸ κα ὶ τ ὸ ἐπίειο αὐτο ῦ ὁ Πάορμο κα ὶ τ ὰ Κεραύια ὄρη, ἀρχ ὴ το ῦ στόματο το ῦ Ἰοίου κόλπου κα ὶ το ῦ Ἀδρίου. [9] τ ὸ μὲ οὖ στόμα κοιὸ ἀμφοῖ ἐστι, διαφέρει δ ὲ ὁ Ἰόιο διότι το ῦ πρώτου μέρου τῆ θαλάττη ταύτη ὄομα τοῦτ' ἐστί, ὁ δ' Ἀδρία τῆ ἐτὸ μέχρι το ῦ μυχο ῦ, υ ὶ δ ὲ κα ὶ τῆ συμπάση. φησ ὶ δ' ὁ Θεόπομπο τῶ ὀομάτω τ ὸ μὲ ἥκει ἀπ ὸ ἀδρὸ γησαμέου τῶ τόπω ἐξ Ἴσση τ ὸ γέο, τὸ Ἀδρία δ ὲ ποταμο ῦ ἐπώυμο γεγοέαι. στάδιοι δ' ἀπ ὸ τῶ Λιβυρῶ ἐπὶ τ ὰ Κεραύια μικρ ῷ πλείου ἢ δισχίλιοι. Θεόπομπο δ ὲ τὸ πάτα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ πλοῦ μερῶ ἓ ξ εἴρηκε, πεζ ῇ δ ὲ τ ὸ μῆκο τῆ Ἰλλυρίδο κα ὶ τριάκοτα: πλεοάζει δέ μοι δοκε ῖ. κα ὶ ἄλλα δ' οὐ πιστ ὰ λέγει, τό τε συτετρῆσθαι τ ὰ πελάγη... ἀπ ὸ το ῦ εὑρίσκεσθαι κέραμό τε Χῖο κα ὶ Θάσιο ἐ τ ῷ Νάρωι, κα ὶ τ ὸ ἄμφω κατοπτεύεσθαι τ ὰ πελάγη ἀπό τιο ὄρου, κα ὶ τῶ ήσω τῶ Λιβυρίδω τι ὰ τιθεί, ὥστε κύκλο ἔχει σταδίω κα ὶ πετακοσίω, κα ὶ τ ὸ τὸ Ἴστρο ἑ ὶ τῶ στομάτω εἰ τὸ Ἀδρία ἐμβάλλει. τοιαῦτα δ ὲ κα ὶ το ῦ Ἐρατοσθέου ἔια παρακούσματά ἐ στι λαοδογματικά, καθάπερ Πολύβιό φησι κα ὶ περ ὶ αὐτο ῦ κα ὶ τῶ ἄλλω λέγω συγγραφέω. [10] τὸ μὲ οὖ παράπλου ἅπατα τὸ Ἰλλυρικὸ σφόδρα εὐλίμεο εἶαι συμβαίει κα ὶ ἐξ αὐτῆ τῆ συεχοῦ ᾐόο κα ὶ ἐκ τῶ πλησίο ήσω, ὑπεατίω τ ῷ Ἰταλικ ῷ τ ῷ ἀτικειμέ ῳ ἀλιμέῳ ὄτι: ἀλεειο ὶ δ ὲ κα ὶ χρηστόκαρποι ὁμοίω: ἐλαιόφυτοι γὰρ κα ὶ εὐάμπελοι, πλὴ ε ἴ τί που σπάιο ἐκτετράχυται τελέω. τοιαύτη δ' οὖσα ὠλιγωρεῖτο πρότερο Ἰλλυρικ ὴ παραλία, τάχα μὲ καὶ κατ' ἄγοια τῆ ἀρετῆ, τ ὸ μέτοι πλέο δι ὰ τὴ ἀγριότητα τῶ ἀθρώπω κα ὶ τ ὸ λῃστρικὸ ἔθο. δ' ὑπερκειμέη ταύτη πᾶσα ὀρει ὴ κα ὶ ψυχρ ὰ κα ὶ ιφόβολό ἐστι, δ ὲ προσάρκτιο καὶ μᾶλλο, ὥστε κα ὶ τῶ ἀμπέλω σπάι εἶαι κα ὶ ἐ ταῖ ὑψώσεσι κα ὶ ἐ τοῖ ἐ πιπεδωτέροι. ὀροπέδια δ' ἐστ ὶ ταῦτα ἃ κατέχουσι ο ἱ Παόιοι, πρὸ ότο μὲ μέχρι Δαλματέω κα ὶ Ἀ ρδιαίω διατείοτα, πρὸ ἄρκτο δ ὲ ἐπ ὶ τὸ Ἴστρο τελευτῶτα, πρὸ ἕω δ ὲ Σκορδίσκοι συάπτοτα... τ ῇ δ ὲ παρ ὰ τ ὰ ὄρη τῶ Μακεδόω κα ὶ Θρᾳκῶ. [11] Αὐταριᾶται μὲ οὖ τ ὸ μέγιστο κα ὶ ἄριστο τῶ Ἰλλυριῶ ἔθο ὑπῆρξε, ὃ πρότερο μὲ πρὸ Ἀρδιαίου συεχῶ ἐπολέμει περ ὶ ἁλῶ ἐ μεθορίοι πηγυμέω ἐξ ὕδατο ῥέοτο ὑπὸ ἄγκει τι ὶ το ῦ ἔαρο: ἀρυσαμέοι γὰρ κα ὶ ἀποθεῖσι μέρα πέτε ἐξεπήγυτο ο ἱ ἅ λε. συέκειτο δ ὲ παρ ὰ μέρο χρῆσθαι τ ῷ ἁλοπηγί ῳ, παραβαίοτε δ ὲ τ ὰ συγκείμεα ἐ πολέμου: καταστρεψάμεοι δέ ποτε ο ἱ Αὐταριᾶται Τριβαλλοὺ ἀπ ὸ Ἀγριάω μέχρι το ῦ Ἴ στρου καθήκοτα μερῶ πετεκαίδεκα ὁδὸ ἐπῆρξα κα ὶ τῶ ἄλλω Θρᾳκῶ τε κα ὶ Ἰλλυριῶ: κατελύθησα δ' ὑπὸ Σκορδίσκω πρότερο, ὕστερο δ' ὑπ ὸ Ῥωμαίω, ο ἳ κα ὶ τοὺ Σκορδίσκου αὐτοὺ κατεπολέμησα πολὺ χρόο ἰσχύσατα. [12] ὤικησα δ' οὗτοι παρ ὰ τὸ Ἴστρο διῃρημέοι δίχα, ο ἱ μὲ μεγάλοι Σκορδίσκοι καλούμεοι οἱ δ ὲ μικροί: ο ἱ μὲ μεταξ ὺ δυεῖ ποταμῶ ἐμβαλλότω εἰ τὸ Ἴστρο, το ῦ τε Νοάρου το ῦ παρ ὰ τὴ Σεγεστικὴ ῥέοτο κα ὶ το ῦ Μάργου (τιὲ δ ὲ Βάργο φασί ), ο ἱ δ ὲ μικρο ὶ τούτου πέρα, συάπτοτε Τριβαλλοῖ κα ὶ Μυσοῖ. εἶχο δ ὲ κα ὶ τῶ ήσω τιὰ ο ἱ Σκορδίσκοι: ἐπ ὶ τοσοῦ το δ' ηὐξήθησα ὥστε κα ὶ μέχρι τῶ Ἰλλυρικῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ κα ὶ Θρᾳκίω προῆλθο ὀρῶ : κατέσχο οὖ κα ὶ τὰ ήσου τὰ ἐ τ ῷ Ἴστρ ῳ τὰ πλείου, ἦσα δ ὲ κα ὶ πόλει αὐτοῖ Ἑόρτα καὶ Καπέδουο. μετ ὰ δ ὲ τὴ τῶ Σκορδίσκω χώρα παρ ὰ μὲ τὸ Ἴστρο τῶ Τριβαλλῶ καὶ Μυσῶ ἔστι, ὧ ἐμήσθημε πρότερο, κα ὶ τ ὰ ἕλη τ ὰ τῆ μικρᾶ καλουμέη Σκυθία τῆ ἐτὸ Ἴστρου: κα ὶ τούτω ἐμήσθημε. ὑπεροικοῦσι δ' οὗτοί τε κα ὶ Κρόβυζοι κα ὶ ο ἱ Τρωγλοδύται λεγόμεοι τῶ περ ὶ Κάλλατι κα ὶ Τομέα κα ὶ Ἴστρο τόπω. εἶθ' ο ἱ περ ὶ τ ὸ Αἷμο κα ὶ ο ἱ ὑπὲρ αὐτοῦ

4 οἰκοῦτε μέχρι το ῦ Πότου Κόραλλοι κα ὶ Βέσσοι κα ὶ Μαίδω τιὲ κα ὶ Δαθηλητῶ. πάτα μὲ οὖ ταῦτα λῃστρικώτατα ἔθη, Βέσσοι δέ, οἵπερ τ ὸ πλέο το ῦ ὄρου έμοται το ῦ Αἵμου, κα ὶ ὑπὸ τῶ λῃστῶ λῃστα ὶ προσαγορεύοται, καλυβῖταί τιε κα ὶ λυπρόβιοι, συάπτοτε τ ῇ τε Ῥοδόπῃ κα ὶ τοῖ Παίοσι κα ὶ τῶ Ἰλλυριῶ τοῖ τε Αὐταριάται κα ὶ τοῖ Δαρδαίοι. μεταξ ὺ δ ὲ τούτω τε καὶ τῶ Ἀρδιαίω ο ἱ Δασαρήτιοι εἰσ ὶ κα ὶ Ἀγριᾶε κα ὶ ἄλλα ἄσημα ἔθη, ἃ ἐπόρθου ο ἱ Σκορδίσκοι μέχρι ἠρήμωσα τὴ χώρα κα ὶ δρυμῶ ἀβάτω ἐφ' μέρα πλείου ἐποίησα μεστή. VI.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ μεταξ ὺ Ἴστρου κα ὶ τῶ ὀρῶ τῶ ἐφ' ἑκάτερα τῆ Παιοία Ποτικὴ παραλία, ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου μέχρι τῆ περ ὶ τὸ Αἷμο ὀρειῆ κα ὶ μέχρι τοῦ στόματο το ῦ κατ ὰ Βυζάτιο. καθάπερ [δ ὲ] τὴ Ἰλλυρικὴ παραλία ἐπιότε μέχρι τῶ Κεραυίω ὀρῶ προὔβημε ἔξω τῆ Ἰλλυρικῆ πιπτότω ὀρειῆ, ἐχότω δέ τι οἰκεῖ ο πέρα, τ ὰ μεσόγαια δ' ἔθη τούτοι ἀφωρίσμεθα, ομίζοτε σημειωδεστέρα ἔσεσθαι τὰ τοιαύτα περιγραφὰ κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ κα ὶ πρὸ τ ὰ ὕστερο, οὕτω κἀταῦθα παραλία, κἂ ὑπερπίπτ ῃ τὴ ὀρειὴ γραμμή, ὅμω εἰ οἰκεῖό τι πέρα τελευτήσει τ ὸ το ῦ Πότου στόμα κα ὶ πρὸ τ ὰ ῦ καὶ πρὸ τ ὰ ἐφεξῆ. ἔστι οὖ ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τὴ συεχῆ παραλία Ἴστρο πολίχιο ἐ πετακοσίοι σταδίοι, Μιλησίω κτίσμα: εἶτα Τόμι, ἕ τερο πολίχιο ἐ διακοσίοι πετήκοτα σταδίοι: εἶτα πόλι Κάλλατι ἐ διακοσίοι ὀ γδοήκοτα, Ἡρακλεωτῶ ἄποικο: εἶτ' Ἀπολλωία ἐ χιλίοι τριακοσίοι σταδίοι, ἄποικο Μιλησίω, τ ὸ πλέο το ῦ κτίσματο ἱδρυμέο ἔχουσα ἐ ησί ῳ τιί, [ ὅπου] ἱερὸ το ῦ Ἀπόλλωο, ἐξ ο ὗ Μάρκο Λεύκολλο τὸ κολοσσὸ ἦρε κα ὶ ἀέθηκε ἐ τ ῷ Καπετωλί ῳ τὸ το ῦ Ἀ πόλλωο, Καλάμιδο ἔργο. ἐ τ ῷ μεταξ ὺ δ ὲ διαστήματι τ ῷ ἀπ ὸ Καλλάτιδο εἰ Ἀπολλωία Βιζώη τέ ἐστι, ἧ κατεπόθη πολ ὺ μέρο ὑπ ὸ σεισμῶ, κα ὶ Κρουο ὶ κα ὶ Ὀδησσὸ Μιλησίω ἄποικο, κα ὶ Ναύλοχο Μεσημβριαῶ πολίχιο: εἶτα τ ὸ Αἷμο ὄρο μέχρι τῆ δεῦρο θαλάττη διῆκο: εἶ τα Μεσημβρία Μεγαρέω ἄποικο, πρότερο δ ὲ Μεεβρία, οἷο Μέα πόλι, το ῦ κτίσατο Μέα καλουμέου, τῆ δ ὲ πόλεω βρία καλουμέη θρᾳκιστί: ὡ κα ὶ το ῦ Σήλυο πόλι Σηλυμβρία προσηγόρευται, ἥ τε Αἶο Πολτυμβρία ποτ ὲ ὠομάζετο: εἶτ' Ἀγχιάλη πολίχιο Ἀπολλωιατῶ κα ὶ αὐτὴ Ἀπολλωία. ἐ δ ὲ ταύτ ῃ τ ῇ παραλί ᾳ ἐστὶ Τίριζι ἄκρα, χωρίο ἐρυμό, ᾧ ποτε κα ὶ Λυσίμαχο ἐχρήσατο γαζοφυλακί ῳ. πάλι δ' ἀπ ὸ τῆ Ἀπολλωία ἐπ ὶ Κυαέα στάδιοί εἰσι περ ὶ χιλίου καὶ πετακοσίου, ἐ δ ὲ τ ῷ μεταξ ὺ ἥ τε Θυιὰ τῶ Ἀπολλωιατῶ χώρα, κα ὶ Φιόπολι καὶ Ἀδριακή, συάπτουσαι τ ῷ Σαλμυδησσ ῷ. ἔστι δ' οὗτο ἔρημο αἰγιαλὸ κα ὶ λιθώδη, ἀ λίμεο, ἀαπεπταμέο πολὺ πρὸ τοὺ βορέα, σταδίω ὅσο ἑπτακοσίω μέχρι Κυαέω τ ὸ μῆ κο, πρὸ ὃ ο ἱ ἐκπίπτοτε ὑπ ὸ τῶ Ἀστῶ διαρπάζοται τῶ ὑπερκειμέω, Θρᾳκίου ἔθου. α ἱ δὲ Κυάεαι πρὸ τ ῷ στόματι το ῦ Πότου εἰσ ὶ δύο ησίδια, τ ὸ μὲ τ ῇ Εὐρώπ ῃ προσεχὲ τ ὸ δ ὲ τῇ Ἀσί ᾳ, πορθμ ῷ διειργόμεα ὅσο εἴκοσι σταδίω. τοσοῦτο δ ὲ διέχει κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Βυζατίω κα ὶ το ῦ ἱερο ῦ το ῦ Χαλκηδοίω, ὅπερ ἐστ ὶ το ῦ στόματο το ῦ Εὐξείου τ ὸ στεώτατο: προϊότι γὰρ δέκα σταδίου ἄκρα ἐστ ὶ πεταστάδιο ποιοῦσα τὸ πορθμό, εἶτα διίσταται ἐπ ὶ πλέο καὶ ποιεῖ ἄρχεται τὴ Προποτίδα. [2] ἀπ ὸ μὲ οὖ τῆ ἄκρα τῆ τ ὸ πεταστάδιο ποιούση ἐπ ὶ τὸ ὑπ ὸ τ ῇ Συκ ῇ καλούμεο λιμέα στάδιοι πέτε κα ὶ τριάκοτα, ἐτεῦθε δ' ἐπ ὶ τ ὸ Κέρα τ ὸ Βυζατίω πέτε. ἔστι δ ὲ τ ὸ Κέρα προσεχὴ τ ῷ Βυζατίω τείχει κόλπο ἀέχω ὡ πρὸ δύσι ἐπ ὶ σταδίου ἑξήκοτα, ἐοικὼ ἐλάφου κέρατι: εἰ γὰρ πλείστου σχίζεται κόλπου ὡ ἂ κλάδου τιά, εἰ οὓ ἐμπίπτουσα πηλαμὺ ἁλίσκεται ῥᾳδίω διά τε τ ὸ πλῆθο αὐτῆ κα ὶ τὴ βία το ῦ συελαύοτο ῥο ῦ κα ὶ τὴ στεότητα τῶ κόλπω, ὥστε κα ὶ χερσὶ ἁλίσκεσθαι. γεᾶται μὲ οὖ τ ὸ ζῷο ἐ τοῖ ἕλεσι τῆ Μαιώτιδο, ἰσχῦσα δ ὲ μικρὸ ἐκπίπτει δι ὰ το ῦ στόματο ἀγεληδὸ κα ὶ φέρεται παρ ὰ τὴ Ἀσιαὴ ᾐόα μέχρι Τραπεζοῦτο κα ὶ Φαρακεία: ἐταῦθα δ ὲ πρῶτο συίστασθαι συμβαίει τὴ θήρα, ο ὐ πολλ ὴ δ' ἐστί: ο ὐ γάρ πω τ ὸ προσῆκο ἔχει μέγεθο: εἰ δ ὲ Σιώπη προϊοῦσα ὡ ραιοτέρα πρό τε τὴ θήρα κα ὶ τὴ ταριχεία ἐστί: ἐπειδὰ δ ὲ ἤδη συάψ ῃ ταῖ Κυαέαι κα ὶ παραλλάξῃ ταύτα, ἐκ τῆ Χαλκηδοιακῆ ἀκτῆ λευκή τι πέτρα προπίπτουσα φοβε ῖ τ ὸ ζῷο ὥστ' εὐθὺ εἰ τὴ περαία τρέπεσθαι: παραλαβὼ δ' ὁ ἐταῦθα ῥοῦ, ἅμα κα ὶ τῶ τόπω εὐφυῶ ὄτω πρὸ τὸ τὸ ἐκε ῖ ῥοῦ τῆ θαλάττη ἐπ ὶ τ ὸ Βυζάτιο κα ὶ τ ὸ πρὸ αὐτ ῷ Κέρα τετράφθαι, φυσικῶ συελαύεται δεῦρο κα ὶ παρέχει τοῖ Βυζατίοι κα ὶ τ ῷ δήμ ῳ τῶ Ῥωμαίω πρόσοδο ἀ ξιόλογο.

5 Χαλκηδόιοι δ' ἐπ ὶ τῆ περαία ἱδρυμέοι πλησίο ο ὐ μετέχουσι τῆ εὐπορία ταύτη δι ὰ τ ὸ μὴ προσπελάζει τοῖ λιμέσι αὐτῶ τὴ πηλαμύδα: ᾗ δ ὴ κα ὶ τὸ Ἀπόλλω φασ ὶ τοῖ κτίσασι τὸ Βυζάτιο ὕστερο μετ ὰ τὴ ὑπ ὸ Μεγαρέω Χαλκηδόο κτίσι χρηστηριαζομέοι προστάξαι ποιήσασθαι τὴ ἵδρυσι ἀπεατίο τῶ τυφλῶ, τυφλοὺ καλέσατα τοὺ Χαλκηδοίου, ὅ τι πρότεροι πλεύσατε τοὺ τόπου, ἀφέτε τὴ πέρα κατασχεῖ τοσοῦτο πλοῦτο ἔ χουσα, εἵλοτο τὴ λυπροτέρα. Μέχρι μὲ δ ὴ Βυζατίου προήλθομε, ἐπειδ ὴ πόλι ἐπιφαὴ πλησιάζουσα μάλιστα τ ῷ στόματι εἰ γωριμώτερο πέρα ἀπ ὸ το ῦ Ἴστρου τὸ παράπλου τελευτῶτα ἀπέφαιε. ὑπέρκειται δ ὲ το ῦ Βυζατίου τ ὸ τῶ Ἀστῶ ἔθο, ἐ ᾧ πόλι Καλύβη, Φιλίππου το ῦ Ἀμύτου τοὺ ποηροτάτου ἐταῦθα ἱδρύσατο. VII.[1] τ ὰ μὲ οὖ ἀφοριζόμεα ἔθη τ ῷ τε Ἴστρ ῳ κα ὶ τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄρεσι κα ὶ Θρᾳκίοι ταῦ τ' ἔστι ὧ ἄξιο μησθῆαι, κατέχοτα τὴ Ἀδριατικὴ παραλία πᾶσα ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ ἀ ρξάμεα, κα ὶ τὴ τ ὰ ἀριστερ ὰ το ῦ Πότου λεγομέη ἀπ ὸ Ἴστρου ποταμο ῦ μέχρι Βυζατίου. λοιπ ὰ δέ ἐ στι τ ὰ ότια μέρη τῆ λεχθείση ὀρειῆ κα ὶ ἑξῆ τ ὰ ὑποπίπτοτα χωρία, ἐ οἷ ἐστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ προσεχὴ βάρβαρο μέχρι τῶ ὀρῶ. Ἑκαταῖο μὲ οὖ ὁ Μιλήσιο περ ὶ τῆ Πελοποήσου φησὶ διότι πρ ὸ τῶ Ἑλλήω ᾤκησα αὐτὴ βάρβαροι. σχεδὸ δέ τι κα ὶ σύμπασα Ἑλλὰ κατοικία βαρβάρω ὑπῆρξε τ ὸ παλαιό, ἀπ' αὐτῶ λογιζομέοι τῶ μημοευομέω, Πέλοπο μὲ ἐκ τῆ Φρυγία ἐπαγαγομέου λαοὺ εἰ τὴ ἀπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Πελοπόησο, Δααο ῦ δ ὲ ἐ ξ Αἰγύπτου, Δρυόπω τε κα ὶ Καυκώω κα ὶ Πελασγῶ κα ὶ Λελέγω κα ὶ ἄ λλω τοιούτω καταειμαμέω τ ὰ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὰ ἐκτὸ δέ: τὴ μὲ γὰρ Ἀττικὴ ο ἱ μετ ὰ Εὐμόλπου Θρᾷ κε ἔσχο, τῆ δ ὲ Φωκίδο τὴ Δαυλίδα Τηρεύ, τὴ δ ὲ Καδμεία ο ἱ μετ ὰ Κάδμου Φοίικε, αὐτὴ δὲ τὴ Βοιωτία Ἄοε κα ὶ Τέμμικε κα ὶ Ὕατε: ὡ δ ὲ Πίδαρό φησι, ἦ ὅτε σύα Βοιώτιο ἔθο ἔεπο.1 κα ὶ ἀπ ὸ τῶ ὀομάτω δ ὲ ἐίω τ ὸ βάρβαρο ἐμφαίεται, Κέκροψ κα ὶ Κόδρο κα ὶ Ἄικλο καὶ Κόθο κα ὶ Δρύμα κα ὶ Κρίακο. ο ἱ δ ὲ Θρᾷκε κα ὶ Ἰλλυριο ὶ κα ὶ Ἠπειρῶται κα ὶ μέχρι ῦ ἐ πλευραῖ εἰσι: ἔτι μέτοι μᾶλλο πρότερο ἢ ῦ, ὅπου γε κα ὶ τῆ ἐ τ ῷ παρότι Ἑ λλάδο ἀατιλέκτω οὔση τὴ πολλὴ ο ἱ βάρβαροι ἔχουσι, Μακεδοία μὲ Θρᾷκε καί τια μέρη τῆ Θετταλία, Ἀκαραία δ ὲ κα ὶ Αἰτωλία [τ ὰ] ἄω Θεσπρωτο ὶ κα ὶ Κασσωπαῖοι κα ὶ Ἀμφίλοχοι καὶ Μολοττο ὶ κα ὶ Ἀθαμᾶε, Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη. [2] περ ὶ μὲ οὖ Πελασγῶ εἴρηται, τοὺ δ ὲ Λέλεγα τιὲ μὲ τοὺ αὐτοὺ Καρσὶ εἰκάζουσι, οἱ δ ὲ συοίκου μόο κα ὶ συστρατιώτα: διόπερ ἐ τ ῇ Μιλησί ᾳ, Λελέγω κατοικία λέγεσθαί τια, πολλαχο ῦ δ ὲ τῆ Καρία τάφου Λελέγω κα ὶ ἐρύματα ἔρημα Λελέγεια καλούμεα. ἥ τε Ἰωία ῦ λεγομέη πᾶσα ὑπ ὸ Καρῶ ᾠκεῖτο κα ὶ Λελέγω: ἐκβαλότε δ ὲ τούτου ο ἱ Ἴωε αὐτο ὶ τὴ χώρα κατέσχο, ἔτι δ ὲ πρότερο ο ἱ τὴ Τροία ἑλότε ἐξήλασα τοὺ Λέλεγα ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἴ δη τόπω τῶ κατ ὰ Πήδασο κα ὶ τὸ Σατιόετα ποταμό. ὅτι μὲ οὖ βάρβαροι ἦσα οὗτοι, καὶ αὐτ ὸ τ ὸ κοιωῆσαι τοῖ Καρσ ὶ ομίζοιτ' ἂ σημεῖο: ὅτι δ ὲ πλάητε κα ὶ μετ' ἐκείω κα ὶ χωρὶ καὶ ἐκ παλαιο ῦ, κα ὶ α ἱ Ἀριστοτέλου πολιτεῖαι δηλοῦσι. ἐ μὲ γὰρ τ ῇ Ἀκαράω φησ ὶ τ ὸ μὲ ἔ χει αὐτῆ Κουρῆτα, τ ὸ δ ὲ προσεσπέριο Λέλεγα, εἶτα Τηλεβόα: ἐ δ ὲ τ ῇ Αἰτωλῶ τοὺ ῦ Λοκροὺ Λέλεγα καλε ῖ, κατασχεῖ δ ὲ κα ὶ τὴ Βοιωτία αὐτού φησι: ὁμοίω δ ὲ κα ὶ ἐ τῇ Ὀπουτίω κα ὶ Μεγαρέω: ἐ δ ὲ τ ῇ Λευκαδίω κα ὶ αὐτόχθοά τια Λέλεγα ὀομάζει, τούτου δὲ θυγατριδοῦ Τηλεβόα, το ῦ δ ὲ παῖδα δύο κα ὶ εἴκοσι Τηλεβόα, ὧ τιὰ οἰκῆσαι τὴ Λευκάδα. μάλιστα δ' ἄ τι Ἡσιόδ ῳ πιστεύσειε οὕτω περ ὶ αὐτῶ εἰπότι ἤτοι γὰρ Λοκρὸ Λελέγω γήσατο λαῶ, τού ῥά ποτε Κροίδη, Ζεὺ ἄφθιτα μήδεα εἰδώ, λεκτοὺ ἐκ γαίη λάου πόρε Δευκαλίωι.2 τ ῇ γὰρ ἐτυμολογί ᾳ τ ὸ συλλέκτου γεγοέαι τιὰ ἐκ παλαιο ῦ κα ὶ μιγάδα αἰίττεσθαί μοι δοκε ῖ καὶ δι ὰ τοῦτο ἐκλελοιπέαι τ ὸ γέο: ἅπερ ἄ τι κα ὶ περ ὶ Καυκώω λέγοι, ῦ οὐδαμο ῦ ὄ τω πρότερο δ' ἐ πλείοσι τόποι κατῳκισμέω. [3] πρότερο μὲ οὖ καίπερ μικρῶ κα ὶ πολλῶ κα ὶ ἀδόξω ὄτω τῶ ἐθῶ, ὅμω δι ὰ τὴ εὐαδρία κα ὶ τ ὸ βασιλεύεσθαι κατ ὰ σφᾶ ο ὐ πάυ ἦ χαλεπὸ διαλαβεῖ τοὺ ὅρου αὐτῶ, υὶ δ' ἐρήμου τῆ πλείστη χώρα γεγεημέη κα ὶ τῶ κατοικιῶ κα ὶ μάλιστα τῶ πόλεω ἠφαισμέω, οὐδ' ε ἰ δύαιτό τι ἀκριβοῦ ταῦτα, οὐδὲ ἂ ποιοίη χρήσιμο δι ὰ τὴ ἀδοξία καὶ

6 τὸ ἀφαισμὸ αὐτῶ, ὃ ἐκ πολλο ῦ χρόου λαβὼ τὴ ἀρχὴ οὐδ ὲ ῦ πω πέπαυται κατ ὰ πολλὰ μέρη δι ὰ τὰ ἀποστάσει, ἀλλ' ἐστρατοπεδεύουσι αὐτοῖ Ῥωμαῖοι τοῖ οἴκοι, κατασταθέτε ὑ π' αὐτῶ δυάσται. τῶ γοῦ Ἠπειρωτῶ ἑβδομήκοτα πόλει Πολύβιό φησι ἀατρέψαι Παῦ λο μετ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Περσέω κατάλυσι (Μολοττῶ δ' ὑπάρξαι τὰ πλείστα ), πέτε δ ὲ καὶ δέκα μυριάδα ἀθρώπω ἐξαδραποδίσασθαι. ὅμω δ' οὖ ἐγχειρήσομε, ἐφ' ὅσο τ ῇ γραφ ῇ τε προσήκει κα ὶ μῖ ἐφικτό, ἐπελθεῖ τ ὰ καθ' ἕκαστα, ἀρξάμεοι ἀπ ὸ τῆ κατ ὰ τὸ Ἰ όιο κόλπο παραλία: αὕτη δ' ἐστὶ εἰ ἣ ὁ ἔκπλου ὁ ἐκ το ῦ Ἀδρίου τελευτ ᾷ. [4] ταύτη δ ὴ τ ὰ πρῶτα μέρη τ ὰ περ ὶ Ἐπίδαμο κα ὶ Ἀπολλωία ἐστί. ἐκ δ ὲ τῆ Ἀπολλωία εἰ Μακεδοία Ἐγατία ἐστὶ ὁδὸ πρὸ ἕω, βεβηματισμέη κατ ὰ μίλιο κα ὶ κατεστηλωμέη μέχρι Κυψέλω κα ὶ Ἕβρου ποταμο ῦ: μιλίω δ' ἐστ ὶ πετακοσίω τριάκοτα πέτε: λογιζομέ ῳ δέ, ὡ μὲ ο ἱ πολλοί, τ ὸ μίλιο ὀκταστάδιο τετρακισχίλιοι ἂ εἶε στάδιοι κα ὶ ἐπ' αὐτοῖ διακόσιοι ὀγδοήκοτα, ὡ δ ὲ Πολύβιο προστιθεὶ τ ῷ ὀκτασταδί ῳ δίπλεθρο, ὅ ἐ στι τρίτο σταδίου, προσθετέο ἄλλου σταδίου ἑκατὸ ἑβδομήκοτα ὀκτώ, τ ὸ τρίτο το ῦ τῶ μιλίω ἀριθμο ῦ. συμβαίει δ' ἀπ ὸ ἴσου διαστήματο συμπίπτει εἰ τὴ αὐτὴ ὁδὸ τού τ' ἐκ τῆ Ἀ πολλωία ὁρμηθέτα κα ὶ τοὺ ἐξ Ἐπιδάμου. μὲ οὖ πᾶσα Ἐγατία καλεῖται, δ ὲ πρώτη ἐπ ὶ Καδαουία λέγεται ὄρου Ἰλλυρικο ῦ, δι ὰ Λυχιδο ῦ πόλεω κα ὶ Πυλῶο τόπου ὁρίζοτο ἐ τ ῇ ὁδ ῷ τή τε Ἰλλυρίδα κα ὶ τὴ Μακεδοία: ἐκεῖθε δ' ἐστ ὶ παρ ὰ Βαροῦτα δι ὰ Ἡρακλεία κα ὶ Λυγκηστῶ καὶ Ἐορδῶ εἰ Ἔδεσσα κα ὶ Πέλλα μέχρι Θεσσαλοικεία: μίλια δ' ἐστί, φησ ὶ Πολύβιο, ταῦ τα διακόσια ἑξήκοτα ἑπτά. ταύτη δ ὴ τὴ ὁδὸ ἐκ τῶ περ ὶ τὴ Ἐπίδαμο κα ὶ τὴ Ἀ πολλωία τόπω ἰοῦσι ἐ δεξι ᾷ μέ ἐστι τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κλυζόμεα τ ῷ Σικελικ ῷ πελάγει μέχρι τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου, ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ τ ὰ ὄρη τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ ἃ προδιήλθομε, κα ὶ τ ὰ ἔθη τὰ παροικοῦτα μέχρι Μακεδοία κα ὶ Παιόω. εἶτ' ἀπ ὸ μὲ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου τ ὰ εύοτα ἐφεξῆ πρὸ ἕω, τ ὰ ἀτιπαρήκοτα τ ῇ Πελοποήσ ῳ, τῆ Ἑλλάδο ἐστί: εἶτ' ἐκπίπτει [εἰ] τ ὸ Αἰγαῖ ο πέλαγο ἀπολιπότα ἐ δεξι ᾷ τὴ Πελοπόησο ὅλη. ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἀρχῆ τῶ Μακεδοικῶ ὀρῶ κα ὶ τῶ Παιοικῶ μέχρι Στρυμόο ποταμο ῦ Μακεδόε τε οἰκοῦσι κα ὶ Παίοε καί τιε τῶ ὀρειῶ Θρᾳκῶ: τ ὰ δ ὲ πέρα Στρυμόο ἤδη μέχρι το ῦ Ποτικο ῦ στόματο κα ὶ το ῦ Αἵ μου πάτα Θρᾳκῶ ἔστι πλὴ τῆ παραλία: αὕτη δ' ὑφ' Ἑλλήω οἰκεῖται, τῶ μὲ ἐπ ὶ τ ῇ Προποτίδι ἱδρυμέω, τῶ δ ὲ ἐφ' Ἑλλησπότ ῳ κα ὶ τ ῷ Μέλαι κόλπ ῳ, τῶ δ' ἐπ ὶ τ ῷ Αἰγαί ῳ. τ ὸ δ' Αἰγαῖ ο πέλαγο δύο κλύζει πλευρὰ τῆ Ἑλλάδο, τὴ μὲ πρὸ ἕω βλέπουσα, τείουσα δ ὲ ἀπ ὸ Σουίου πρὸ τὴ ἄρκτο μέχρι το ῦ Θερμαίου κόλπου κα ὶ Θεσσαλοικεία Μακεδοικῆ πόλεω, ἣ ῦ μάλιστα τῶ ἄλλω εὐαδρε ῖ, τὴ δ ὲ πρὸ ότο τὴ Μακεδοικὴ ἀπ ὸ Θεσσαλοικεία μέχρι Στρυμόο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὴ ἀπ ὸ Στρυμόο μέχρι Νέστου τ ῇ Μακεδοίᾳ προσέμουσι, ἐπειδ ὴ Φίλιππο ἐσπούδασε διαφερότω περ ὶ ταῦτα τ ὰ χωρία ὥστ' ἐξιδιώσασθαι, κα ὶ συεστήσατο προσόδου μεγίστα ἐκ τῶ μετάλλω κα ὶ τῆ ἄ λλη εφυφ ία τ τόπω. π δ Σουίου μέχρι Πελοποήσου τ Μυρτο στι κα Κρητικ πέλαγο κα ὶ Λιβυκὸ σὺ τοῖ κόλποι μέχρι το ῦ Σικελικο ῦ: τοῦτο δ ὲ κα ὶ τὸ Ἀμβρακικὸ καὶ Κοριθιακὸ κα ὶ Κρισαῖο ἐκπληρο ῖ κόλπο. [5] τῶ μὲ οὖ Ἠπειρωτῶ ἔθη φησὶ εἶαι Θεόπομπο τετταρεσκαίδεκα, τούτω δ' ἐ δοξότατα Χάοε κα ὶ Μολοττο ὶ δι ὰ τ ὸ ἄρξαι ποτ ὲ πάση τῆ Ἠπειρώτιδο πρότερο μὲ Χάοα, ὕστερο δὲ Μολοττού, ο ἳ κα ὶ δι ὰ τὴ συγγέεια τῶ βασιλέω ἐπ ὶ πλέο ηὐξήθησα (τῶ γὰρ Αἰακιδῶ ἦσα ), κα ὶ δι ὰ τ ὸ παρ ὰ τούτοι εἶαι τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ ματεῖο, παλαιό τε κα ὶ ὀομαστὸ ὄ. Χάοε μὲ οὖ κα ὶ Θεσπρωτο ὶ κα ὶ μετ ὰ τούτου ἐφεξῆ Κασσωπαῖοι (κα ὶ οὗτοι δ' εἰσὶ Θεσπρωτο ὶ ) τὴ ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ὀρῶ μέχρι το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου παραλία έμοται χώρα εὐδαίμοα ἔχοτε: ὁ δ ὲ πλοῦ ἀπ ὸ τῶ Χαόω ἀρξαμέ ῳ πρὸ ἀίσχοτα ἥλιο κα ὶ πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τὸ Κοριθιακό, ἐ δεξι ᾷ ἔχοτι τ ὸ Αὐσόιο πέλαγο, ἐ ἀριστερᾷ δ ὲ τὴ Ἤπειρο, εἰσ ὶ χίλιοι κα ὶ τριακόσιοι στάδιοι ἀπ ὸ τῶ Κεραυίω ἐπ ὶ τ ὸ στόμα τοῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου. ἐ τούτ ῳ δ' ἐστ ὶ τ ῷ διαστήματι Πάορμό τε λιμὴ μέγα ἐ μέσοι τοῖ Κεραυίοι ὄρεσι, κα ὶ μετ ὰ ταῦτα Ὄγχησμο λιμὴ ἄλλο, καθ' ὃ τ ὰ δυσμικ ὰ ἄκρα τῆ Κορκυραία ἀτίκειται, κα ὶ πάλι ἄλλο Κασσιόπη, ἀφ' ο ὗ ἐπ ὶ Βρετέσιο χίλιοι ἑ πτακόσιοι στάδιοι: ο ἱ δ' ἴσοι κα ὶ ἐπ ὶ Τάρατα ἀπ ὸ ἄλλου ἀκρωτηρίου οτιωτέρου τῆ Κασσιόπη ὃ καλοῦ σι Φαλακρό. μετ ὰ δ ὲ Ὄγχησμο Ποσείδιο κα ὶ Βουθρωτὸ ἐπ ὶ τ ῷ στόματι το ῦ Πηλώδου

7 καλουμέου λιμέο ἱδρυμέο ἐ τόπ ῳ χερροησίζοτι, ἐποίκου ἔχο Ῥωμαίου, κα ὶ τ ὰ Σύβοτα. εἰσ ὶ δ ὲ ησῖδε τ ὰ Σύβοτα τῆ μὲ Ἠπείρου μικρὸ ἀπέχουσαι, κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ἑῷο ἄκρο τῆ Κορκυραία τὴ Λευκίμμα κείμεαι. κα ὶ ἄλλαι δ' ἐ τ ῷ παράπλ ῳ ησῖδε εἰσὶ οὐκ ἄ ξιαι μήμη. ἔπειτα ἄκρα Χειμέριο κα ὶ Γλυκὺ λιμή, εἰ ὃ ἐμβάλλει ὁ Ἀχέρω ποταμό, ῥέω ἐκ τῆ Ἀχερουσία λίμη κα ὶ δεχόμεο πλείου ποταμοὺ ὥστε κα ὶ γλυκαίει τὸ κόλπο: ῥε ῖ δ ὲ κα ὶ ὁ Θύαμι πλησίο. ὑπέρκειται δ ὲ τούτου μὲ το ῦ κόλπου Κίχυρο, πρότερο Ἐ φύρα, πόλι Θεσπρωτῶ: το ῦ δ ὲ κατ ὰ Βουθρωτὸ Φοιίκη. ἐγγὺ δ ὲ τῆ Κιχύρου πολίχιο Βουχέτιο Κασσωπαίω μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη ὄ, κα ὶ Ἐλάτρια κα ὶ Παδοσία κα ὶ Βατίαι ἐ μεσογαί ᾳ, καθήκει δ' αὐτῶ χώρα μέχρι το ῦ κόλπου. μετ ὰ δ ὲ Γλυκὺ λιμέα ἐφεξῆ εἰσι δύο ἄ λλοι λιμέε, ὁ μὲ ἐγγυτέρω κα ὶ ἐλάττω Κόμαρο ἰσθμὸ ποιῶ ἑξήκοτα σταδίω πρὸ τὸ Ἀμβρακικὸ κόλπο κα ὶ τ ὸ το ῦ Σεβαστο ῦ Καίσαρο κτίσμα τὴ Νικόπολι: ὁ δ ὲ ἀπωτέρω κα ὶ μείζω καὶ ἀμείω πλησίο το ῦ στόματο το ῦ κόλπου, διέχω τῆ Νικοπόλεω ὅσο δώδεκα σταδίου. [6] ἐφεξῆ δ ὲ τ ὸ στόμα το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου: τούτου δ ὲ το ῦ κόλπου τ ὸ μὲ στόμα μικρ ῷ τοῦ τετρασταδίου μεῖζο, ὁ δ ὲ κύκλο κα ὶ τριακοσίω σταδίω, εὐλίμεο δ ὲ πᾶ. οἰκοῦσι δ ὲ τὰ μὲ ἐ δεξι ᾷ εἰσπλέουσι τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶε: κα ὶ ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο ἐταῦ θά ἐστι πλησίο το ῦ στόματο, λόφο τι ἐφ' ᾧ ὁ εώ, κα ὶ ὑπ' αὐτ ῷ πεδίο ἄλσο ἔχο καὶ εώρια, ἐἷἀῖὴ ο έθηκε Κασαρ τ δεκαα ία ἀκροθίιο, ἀὸ π μοοκρότου μέχρι δεκήρου: ὑπ ὸ πυρὸ δ' ἠφαίσθαι κα ὶ ο ἱ εώσοικοι λέγοται κα ὶ τ ὰ πλοῖα: ἐ ἀριστερ ᾷ δ ὲ Νικόπολι κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ ο ἱ Κασσωπαῖοι μέχρι το ῦ μυχο ῦ το ῦ κατ ὰ Ἀμβρακία: ὑ πέρκειται δ ὲ αὕτη το ῦ μυχο ῦ μικρό, Γόργου το ῦ Κυψέλου κτίσμα: παραρρε ῖ δ' αὐτὴ ὁ Ἄρατθο ποταμὸ ἀάπλου ἔχω ἐκ θαλάττη εἰ αὐτὴ ὀλίγω σταδίω, ἀρχόμεο ἐκ Τύμφη ὄρου κα ὶ τῆ Παρωραία. ηὐτύχει μὲ οὖ κα ὶ πρότερο πόλι αὕτη διαφερότω (τὴ γοῦ ἐ πωυμία ἐτεῦθε ἔσχηκε ὁ κόλπο ), μάλιστα δ' ἐκόσμησε αὐτὴ Πύρρο βασιλεί ῳ χρησάμεο τῷ τόπ ῳ: Μακεδόε δ' ὕστερο κα ὶ Ῥωμαῖοι κα ὶ ταύτη κα ὶ τὰ ἄλλα κατεπόησα τοῖ συεχέσι πολέμοι δι ὰ τὴ ἀπείθεια, ὥστε τ ὸ τελευταῖο ὁ Σεβαστὸ ὁρῶ ἐκλελειμμέα τελέω τὰ πόλει εἰ μία συῴκισε τὴ ὑπ' αὐτο ῦ κληθεῖσα Νικόπολι ἐ τ ῷ κόλπ ῳ τούτ ῳ, ἐ κάλεσε δ' ἐπώυμο τῆ ίκη, ἐ ᾗ κατεαυμάχησε Ἀτώιο πρ ὸ το ῦ στόματο το ῦ κόλπου κα ὶ τὴ Αἰγυπτίω βασίλισσα Κλεοπάτρα παροῦσα ἐ τ ῷ ἀγῶι κα ὶ αὐτή. μὲ οὖ Νικόπολι εὐαδρε ῖ κα ὶ λαμβάει καθ' μέρα ἐπίδοσι, χώρα τε ἔχουσα πολλὴ κα ὶ τὸ ἐκ τῶ λαφύρω κόσμο, τό τε κατασκευασθὲ τέμεο ἐ τ ῷ προαστεί ῳ τ ὸ μὲ εἰ τὸ ἀγῶα τὸ πετετηρικὸ ἐ ἄλσει ἔχοτι γυμάσιό τε κα ὶ στάδιο, τ ὸ δ' ἐ τ ῷ ὑπερκειμέ ῳ το ῦ ἄλσου ἱερ ῷ λόφ ῳ τοῦ Ἀπόλλωο. ἀποδέδεικται δ' ὁ ἀγὼ Ὀλύμπιο, τ ὰ Ἄκτια, ἱερὸ το ῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωο, τὴ δ' ἐπιμέλεια ἔχουσι αὐτο ῦ Λακεδαιμόιοι. α ἱ δ' ἄλλαι κατοικίαι περιπόλιοι τῆ Νικοπόλεώ εἰ σι. ἤγετο δ ὲ κα ὶ πρότερο τ ὰ Ἄκτια τ ῷ θε ῷ, στεφαίτη ἀγώ, ὑπ ὸ τῶ περιοίκω: υ ὶ δ' ἐ τιμότερο ἐποίησε ὁ Καῖσαρ. [7] μετ ὰ δ ὲ τὴ Ἀμβρακία τ ὸ Ἄργο ἐστ ὶ τ ὸ Ἀμφιλοχικό, κτίσμα Ἀλκμαίωο κα ὶ τῶ παίδω. Ἔφορο μὲ οὖ φησ ὶ τὸ Ἀλκμαίωα μετ ὰ τὴ Ἐπιγόω ἐπ ὶ τὰ Θήβα στρατεία παρακληθέτα ὑπ ὸ Διομήδου συελθεῖ εἰ Αἰτωλία αὐτ ῷ κα ὶ συγκατακτήσασθαι ταύτη τε κα ὶ τὴ Ἀκαραία: καλοῦτο δ' αὐτοὺ ἐπ ὶ τὸ Τρωικὸ πόλεμο Ἀγαμέμοο, τὸ μὲ Διομήδη πορευθῆαι, τὸ δ' Ἀλκμαίωα μείατα ἐ τ ῇ Ἀκαραί ᾳ τ ὸ Ἄργο κτίσαι, καλέσαι δ' Ἀμφιλοχικὸ ἐπώυμο το ῦ ἀδελφο ῦ, Ἴαχο δ ὲ τὸ δι ὰ τῆ χώρα ῥέοτα ποταμὸ εἰ τὸ κόλπο ἀπ ὸ τοῦ κατ ὰ τὴ Ἀργεία προσαγορεῦσαι. Θουκυδίδη δέ φησι αὐτὸ Ἀμφίλοχο μετ ὰ τὴ ἐ κ Τροία ἐπάοδο δυσαρεστοῦτα τοῖ ἐ Ἄργει παρελθεῖ εἰ τὴ Ἀκαραία, διαδεξάμεο δ ὲ τὴ τἀδελφο ῦ δυαστεία κτίσαι τὴ πόλι ἐπώυμο ἑαυτο ῦ. [8] Ἠπειρῶται δ' εἰσ ὶ κα ὶ Ἀμφίλοχοι κα ὶ ο ἱ ὑπερκείμεοι κα ὶ συάπτοτε τοῖ Ἰλλυρικοῖ ὄ ρεσι, τραχεῖα οἰκοῦτε χώρα, Μολοττοί τε κα ὶ Ἀθαμᾶε κα ὶ Αἴθικε κα ὶ Τυμφαῖοι κα ὶ Ὀ ρέσται Παρωραῖοί τε κα ὶ Ἀτιτᾶε, ο ἱ μὲ πλησιάζοτε τοῖ Μακεδόσι μᾶλλο ο ἱ δ ὲ τ ῷ Ἰοί ῳ κόλπ ῳ. λέγεται δ ὲ τὴ Ὀρεστιάδα κατασχεῖ ποτε Ὀρέστη φεύγω τὸ τῆ μητρὸ φόο κα ὶ καταλιπεῖ ἐπώυμο ἑαυτο ῦ τὴ χώρα, κτίσαι δ ὲ κα ὶ πόλι, καλεῖσθαι δ' αὐτὴ Ἄργο Ὀ ρεστικό. ἀαμέμικται δ ὲ τούτοι τ ὰ Ἰλλυρικ ὰ ἔθη τ ὰ πρὸ τ ῷ οτί ῳ μέρει τῆ ὀρειῆ κα ὶ τ ὰ ὑπὲρ τοῦ Ἰοίου κόλπου: τῆ γὰρ Ἐπιδάμου κα ὶ τῆ Ἀπολλωία μέχρι τῶ Κεραυίω ὑπεροικοῦ σι

8 Βυλλίοέ τε κα ὶ Ταυλάτιοι κα ὶ Παρθῖοι κα ὶ Βρῦγοι: πλησίο δέ που κα ὶ τ ὰ ἀργυρεῖα τ ὰ ἐ Δαμαστί ῳ, περ ὶ ἃ Δυέσται συεστήσατο τὴ δυαστεία κα ὶ Ἐγχέλειοι, οὓ κα ὶ Σεσαρηθίου καλοῦσι: πρὸ δ ὲ τούτοι Λυγκῆσταί τε κα ὶ Δευρίοπο κα ὶ τρίπολι Πελαγοία κα ὶ Ἐορδο ὶ καὶ Ἐλίμεια κα ὶ Ἐράτυρα. ταῦτα δ ὲ πρότερο μὲ κατεδυαστεύετο ἕκαστα, ὧ ἐ τοῖ Ἐγχελείοι οἱ Κάδμου κα ὶ Ἁρμοία ἀπόγοοι ἦρχο, κα ὶ τ ὰ μυθευόμεα περ ὶ αὐτῶ ἐκε ῖ δείκυται. οὗτοι μὲ οὖ οὐχ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: ο ἱ δ ὲ Λυγκῆσται ὑπ' Ἀρραβαί ῳ ἐγέοτο το ῦ Βακχιαδῶ γέου ὄτι: τούτου δ' ἦ θυγατριδ ῆ Φιλίππου μήτηρ το ῦ Ἀμύτου Εὐρυδίκη, Σίρρα δ ὲ θυγάτηρ: κα ὶ τῶ Ἠπειρωτῶ δ ὲ Μολοττο ὶ ὑπ ὸ Πύρρ ῳ τ ῷ Νεοπτολέμου το ῦ Ἀχιλλέω κα ὶ τοῖ ἀπογόοι αὐτοῦ Θετταλοῖ οὖσι γεγοότε: ο ἱ λοιπο ὶ δ ὲ ὑπ ὸ ἰθαγεῶ ἤρχοτο: εἶτ' ἐπικρατούτω ἀ εί τιω κατέστρεψε ἅπατα εἰ τὴ Μακεδόω ἀρχή, πλὴ ὀλίγω τῶ ὑπὲρ το ῦ Ἰοίου κόλπου. κα ὶ δὴ κα ὶ τ ὰ περ ὶ Λύγκο κα ὶ Πελαγοία κα ὶ Ὀρεστιάδα κα ὶ Ἐλίμεια τὴ ἄω Μακεδοία ἐκάλου, οἱ δ' ὕστερο κα ὶ ἐλευθέρα: ἔιοι δ ὲ κα ὶ σύμπασα τὴ μέχρι Κορκύρα Μακεδοία προσαγορεύουσι, αἰτιολογοῦτε ἅμα ὅτι κα ὶ κουρ ᾷ κα ὶ διαλέκτ ῳ κα ὶ χλαμύδι κα ὶ ἄ λλοι τοιούτοι χρῶται παραπλησίω: ἔιοι δ ὲ κα ὶ δίγλωττοί εἰσι. καταλυθείση δ ὲ τῆ Μακεδόω ἀρχῆ ὑπ ὸ Ῥωμαίου ἔπεσε. δι ὰ δ ὲ τούτω ἐστ ὶ τῶ ἐθῶ Ἐγατία ὁδὸ ἐξ Ἐπιδάμου καὶ Ἀπολλωία: περ ὶ δ ὲ τὴ ἐπ ὶ Καδαουία ὁδὸ α ἵ τε λίμαι εἰσὶ α ἱ περ ὶ Λυχιδὸ ταριχεία ἰ χθύω αὐτάρκει ἔχουσαι, κα ὶ ποταμο ὶ ο ἵ τε εἰ τὸ Ἰόιο κόλπο ἐκπίπτοτε κα ὶ ο ἱ ἐπ ὶ τ ὰ ότια μέρη, ὅ τ' Ἴαχο κα ὶ ὁ Ἄρατθο κα ὶ ὁ Ἀχελῶο κα ὶ ὁ Εὔηο ὁ Λυκόρμα πρότερο καλούμεο, ὁ μὲ εἰ τὸ κόλπο τὸ Ἀμβρακικὸ ἐμβάλλω ὁ δ ὲ εἰ τὸ Ἀχελῶο, αὐτὸ δ ὲ ὁ Ἀχελῶο εἰ τὴ θάλαττα κα ὶ ὁ Εὔηο, ὁ μὲ τὴ Ἀκαραία διεξιὼ ὁ δ ὲ τὴ Αἰτωλία: ὁ δ ὲ Ἐρίγω πολλὰ δεξάμεο ῥεύματα ἐκ τῶ Ἰλλυρικῶ ὀρῶ κα ὶ Λυγκηστῶ κα ὶ Βρύγω κα ὶ Δευριόπω καὶ Πελαγόω εἰ τὸ Ἀξιὸ ἐκδίδωσι. [9] πρότερο μὲ οὖ κα ὶ πόλει ἦσα ἐ τοῖ ἔθεσι τούτοι: τρίπολι γοῦ Πελαγοία ἐ λέγετο, ἧ κα ὶ Ἄζωρο ἦ, κα ὶ ἐπ ὶ τ ῷ Ἐρίγωι πᾶσαι α ἱ τῶ Δευριόπω πόλει ᾤκητο, ὧ τ ὸ Βρυάιο καὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Στύβαρα: Κύδραι δ ὲ Βρύγω, Αἰγίιο δ ὲ Τυμφαίω, ὅμορο Αἰθικί ᾳ κα ὶ Τρίκκ ῃ : πλησίο δ' ἤδη τῆ τε Μακεδοία κα ὶ τῆ Θετταλία περ ὶ τ ὸ Ποῖο ὄρο κα ὶ τὴ Πίδο Αἴ θικέ τε κα ὶ το ῦ Πηειο ῦ πηγαί, ὧ ἀμφισβητοῦσι Τυμφαῖοί τε κα ὶ [ο ἱ] ὑπ ὸ τ ῇ Πίδ ῳ Θετταλοί: κα ὶ πόλι Ὀξύεια παρ ὰ τὸ Ἴωα ποταμὸ ἀπέχουσα Ἀζώρου τῆ τριπολίτιδο σταδίου ἑκατὸ εἴ κοσι: πλησίο δ ὲ κα ὶ Ἀλαλκομεα ὶ κα ὶ Αἰγίιο κα ὶ Εὔρωπο κα ὶ α ἱ το ῦ Ἴωο εἰ τὸ Πηειὸ συμβολαί. τότε μὲ οὖ, ὡ εἶπο, καίπερ οὖσα τραχεῖα κα ὶ ὀρῶ πλήρη, Τομάρου κα ὶ Πολυάου κα ὶ ἄ λλω πλειόω, ὅμω εὐάδρει ἥ τε Ἤπειρο πᾶσα κα ὶ Ἰλλυρί: ῦ δ ὲ τ ὰ πολλ ὰ μὲ ἐ ρημία κατέχει, τ ὰ δ' οἰκούμεα κωμηδὸ κα ὶ ἐ ἐρειπίοι λείπεται. [10] ἐκλέλοιπε δέ πω κα ὶ τ ὸ ματεῖο τ ὸ ἐ Δωδώ ῃ, καθάπερ τἆλλα. ἔστι δ', ὥ φησι Ἔ φορο, Πελασγῶ ἵδρυμα: ο ἱ δ ὲ Πελασγο ὶ τῶ περ ὶ τὴ Ἑλλάδα δυαστευσάτω ἀ ρχαιότατοι λέγοται: κα ὶ ὁ ποιητή φησι οὕτω Ζε ῦ ἄα Δωδωαῖε, Πελασγικέ,3 ὁ δ' Ἡσίοδο Δωδώη φηγό τε, Πελασγῶ ἕδραο ᾖε.4 περ ὶ μὲ οὖ τῶ Πελασγῶ ἐ τοῖ Τυρρηικοῖ εἴρηται, περ ὶ δ ὲ Δωδώη τοὺ μὲ περιοικοῦ τα τ ὸ ἱερὸ διότι βάρβαροι διασαφε ῖ κα ὶ ὁ Ὅμηρο ἐκ τῆ διαίτη, ἀ ιπτόποδα χαμαιεύα λέγω: πότερο δ ὲ χρ ὴ λέγει Ἑλλού, ὡ Πίδαρο, ἢ Σελλού, ὡ ὑποοοῦσι παρ' Ὁμήρ ῳ κεῖσθαι, γραφ ὴ ἀμφίβολο οὖσα οὐκ ἐᾷ διισχυρίζεσθαι. Φιλόχορο δέ φησι κα ὶ τὸ περ ὶ Δωδώη τόπο, ὥσπερ τὴ Εὔβοια, Ἑλλοπία κληθῆαι: κα ὶ γὰρ Ἡσίοδο οὕτω λέγει ἔστι τι Ἑλλοπίη, πολυλήιο ἠδ' ἐυλείμω: ἔθα δ ὲ Δωδώη τι ἐπ' ἐσχατι ῇ πεπόλισται.5 οἴοται δέ, φησὶ ὁ Ἀπολλόδωρο, ἀπ ὸ τῶ ἑλῶ τῶ περ ὶ τ ὸ ἱερὸ οὕτω καλεῖσθαι: τὸ μέτοι ποιητὴ [οὐχ] οὕτω λέγει Ἑλλοὺ ἀλλ ὰ Σελλοὺ ὑπολαμβάει τοὺ περ ὶ τ ὸ ἱερό, προσθεὶ ὅ τι κα ὶ Σελλήετα τι ὰ ὀομάζει ποταμό. ὀομάζει μὲ οὖ, ὅτα φῇ τηλόθε ἐξ Ἐφύρη ποταμο ῦ ἄπο Σελλήετο.6 [ο ὐ μέτοι, ὁ Σκήψιό φησι, τῆ] ἐ Θεσπρωτοῖ Ἐφύρα, ἀλλ ὰ τῆ ἐ τοῖ Ἠλείοι: ἐκε ῖ γὰρ εἶ αι τὸ Σελλήετα, ἐ δ ὲ Θεσπρωτοῖ οὐδέα, οὐδ' ἐ Μολοττοῖ. τ ὰ δ ὲ μυθευόμεα περ ὶ τῆ δρυὸ καὶ

9 τῶ πελειῶ κα ὶ ε ἴ τια ἄλλα τοιαῦτα, καθάπερ κα ὶ [τ ὰ] περ ὶ Δελφῶ, τ ὰ μὲ ποιητικωτέρα ἐστὶ διατριβῆ τ ὰ δ' οἰκεῖα τῆ ῦ περιοδεία. [11] Δωδώη τοίυ τ ὸ μὲ παλαιὸ ὑπ ὸ Θεσπρωτοῖ ἦ κα ὶ τ ὸ ὄρο ὁ Τόμαρο ἢ Τμάρο ( ἀμφοτέρω γὰρ λέγεται ), ὑφ' ᾧ κεῖται τ ὸ ἱερό: κα ὶ ο ἱ τραγικο ὶ δ ὲ κα ὶ Πίδαρο Θεσπρωτίδα εἰρήκασι τὴ Δωδώη: ὕστερο δ ὲ ὑπ ὸ Μολοττοῖ ἐγέετο. ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Τομάρου τοὺ ὑπ ὸ τοῦ ποιητο ῦ λεγομέου ὑποφήτα το ῦ Διό, οὓ κα ὶ ἀιπτόποδα χαμαιεύα καλε ῖ, τομούρου φασὶ λεχθῆαι: κα ὶ ἐ μὲ τ ῇ Ὀδυσσεί ᾳ οὕτω γράφουσί τιε ἅ φησι Ἀμφίομο, συμβουλεύω τοῖ μηστῆρσι μ ὴ πρότερο ἐπιτίθεσθαι τ ῷ Τηλεμάχ ῳ πρὶ ἂ τὸ Δία ἔρωται ε ἰ μέ κ' αἰήσωσι Διὸ μεγάλοιο τομοῦροι, αὐτό τε κταέω, τού τ' ἄλλου πάτα ἀώξω: ε ἰ δέ κ' ἀποτρεπέῃσι θεό, παύεσθαι ἄωγα.7 βέλτιο γὰρ εἶαι τομούρου ἢ θέμιστα γράφει: οὐδαμο ῦ γοῦ τ ὰ ματεῖ α θέμιστα λέγεσθαι παρ ὰ τ ῷ ποιητ ῇ, ἀλλ ὰ τὰ βουλὰ κα ὶ τ ὰ πολιτεύματα κα ὶ ομοθετήματα: τομούρου δ' εἰρῆ σθαι ἐπιτετμημέω οἷο τομαροφύλακα. ο ἱ μὲ οὖ εώτεροι λέγουσι τομούρου: [παρ'] Ὁμήρ ῳ δ' ἁπλούστερο δε ῖ δέχεσθαι θέμιστα καταχρηστικῶ κα ὶ βουλά, τ ὰ προστάγματα κα ὶ τ ὰ βουλήματα τ ὰ ματικά, καθάπερ κα ὶ τ ὰ όμιμα: τοιοῦτο γὰρ κα ὶ τό ἐκ δρυὸ ὑψικόμοιο Διὸ βουλὴ ἐπακοῦσαι.8 [12] κατ' ἀρχὰ μὲ οὖ ἄδρε ἦσα ο ἱ προφητεύοτε: κα ὶ τοῦτ' ἴσω κα ὶ ὁ ποιητὴ ἐ μφαίει: ὑποφήτα γὰρ καλε ῖ, ἐ οἷ τάττοιτο κἂ ο ἱ προφῆται: ὕστερο δ' ἀπεδείχθησα τρεῖ γραῖ αι, ἐπειδ ὴ κα ὶ σύαο τ ῷ Δι ὶ προσαπεδείχθη κα ὶ Διώη. Σουίδα μέτοι Θετταλοῖ μυθώδει λόγου προσχαριζόμεο ἐκεῖθέ τέ φησι εἶαι τ ὸ ἱερὸ μετεηεγμέο ἐκ τῆ περ ὶ Σκοτοῦ σσα Πελασγία ( ἔστι δ' Σκοτοῦσσα τῆ Πελασγιώτιδο Θετταλία ), συακολουθῆσαί τε γυαῖκα τὰ πλείστα, ὧ ἀπογόου εἶαι τὰ ῦ προφήτιδα: ἀπ ὸ δ ὲ τούτου κα ὶ Πελασγικὸ Δία κεκλῆ σθαι: Κιέα δ' ἔτι μυθωδέστερο.φρ. 1 στεπηαυ ι Δωδώη. I.[1] ἐπε ὶ δ' ἐπιότε ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω τῆ Εὐρώπη μερῶ, ὅσα τ ῇ θαλάττ ῃ περιέχεται τ ῇ ἐτὸ κα ὶ τ ῇ ἐκτό, τά τε βάρβαρα ἔθη περιωδεύσαμε πάτα ἐ αὐτ ῇ μέχρι το ῦ Ταάιδο κα ὶ τῆ Ἑλλάδο ο ὐ πολ ὺ μέρο, ἀποδώσομε υ ὶ τ ὰ λοιπ ὰ τῆ Ἑλλαδικῆ γεωγραφία, ἅπερ Ὅμηρο μὲ πρῶτο, ἔπειτα κα ὶ ἄλλοι πλείου ἐπραγματεύσατο, ο ἱ μὲ ἰδί ᾳ λιμέα ἢ περίπλου ἢ περιόδου γῆ ἤ τι τοιοῦτο ἄλλο ἐπιγράψατε, ἐ οἷ κα ὶ τ ὰ Ἑλλαδικ ὰ περιέχεται, ο ἱ δ' ἐ τ ῇ κοι ῇ τῆ ἱστορία γραφ ῇ χωρὶ ἀποδείξατε τὴ τῶ ἠπείρω τοπογραφία, καθάπερ Ἔφορό τε ἐ ποίησε κα ὶ Πολύβιο: ἄλλοι δ' εἰ τὸ φυσικὸ τόπο κα ὶ τὸ μαθηματικὸ προσέλαβό τια κα ὶ τῶ τοιούτω, καθάπερ Ποσειδώιό τε κα ὶ Ἵππαρχο. τ ὰ μὲ οὖ τῶ ἄλλω εὐδιαίτητά ἐστι, τ ὰ δ' Ὁμήρου σκέψεω δεῖται κριτικῆ, ποιητικῶ τε λέγοτο κα ὶ ο ὐ τ ὰ ῦ ἀλλ ὰ τ ὰ ἀρχαῖα, ὧ ὁ χρόο ἠμαύρωκε τ ὰ πολλά. ὡ δ' οὖ δυατὸ ἐγχειρητέο ἀρξαμέοι ἀφ' ὧπερ ἀ πελίπομε: ἐτελεύτα δ' μῖ ὁ λόγο ἀπ ὸ μὲ τῆ ἑσπέρα κα ὶ τῶ ἄρκτω εἰ τ ὰ Ἠπειρωτικ ὰ ἔθη κα ὶ τ ὰ τῶ Ἰλλυριῶ, ἀπ ὸ δ ὲ τῆ ἕω εἰ τ ὰ τῶ Μακεδόω μέχρι Βυζατίου. μετ ὰ μὲ οὖ τοὺ Ἠ πειρώτα κα ὶ τοὺ Ἰλλυριοὺ τῶ Ἑλλήω Ἀκαρᾶέ εἰσι κα ὶ Αἰτωλο ὶ κα ὶ Λοκρο ὶ ο ἱ Ὀζόλαι: πρὸ δὲ τούτοι Φωκεῖ τε κα ὶ Βοιωτοί: τούτοι δ' ἀτίπορθμό ἐστι Πελοπόησο, ἀ πολαμβάουσα μεταξ ὺ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο κα ὶ σχηματίζουσά τε τοῦτο κα ὶ σχηματιζομέη ὑπ' αὐτο ῦ: μετὰ δ ὲ Μακεδοία Θετταλο ὶ μέχρι Μαλιέω κα ὶ τῶ ἄλλω τῶ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὐτῶ τῶ ἐ τό. [2] Ἑλλάδο μὲ οὖ πολλ ὰ ἔθη γεγέηται, τ ὰ δ' ἀωτάτω τοσαῦτα ὅσα κα ὶ διαλέκτου παρειλήφαμε τὰ Ἑλληίδα: τούτω δ' αὐτῶ τεττάρω οὐσῶ τὴ μὲ Ἰάδα τ ῇ παλαι ᾷ Ἀ τθίδι τὴ αὐτὴ φαμέ (κα ὶ γὰρ Ἴωε ἐκαλοῦτο ο ἱ τότε Ἀττικοί, κα ὶ ἐκεῖθέ εἰσι ο ἱ τὴ Ἀ σία ἐποικήσατε Ἴωε κα ὶ χρησάμεοι τ ῇ ῦ λεγομέ ῃ γλώττ ῃ Ἰάδι ), τὴ δ ὲ Δωρίδα τ ῇ Αἰ ολίδι: πάτε γὰρ ο ἱ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ πλὴ Ἀθηαίω κα ὶ Μεγαρέω κα ὶ τῶ περ ὶ τὸ Παρασσὸ Δωριέω κα ὶ ῦ ἔτι Αἰολεῖ καλοῦται: κα ὶ τοὺ Δωριέα δ ὲ ὀλίγου ὄτα κα ὶ τραχυτάτη οἰκοῦ τα χώρα εἰκό ἐστι τ ῷ ἀεπιμίκτ ῳ παρατρέψαι τὴ γλῶττα κα ὶ τ ὰ ἄλλα ἔθη πρὸ τ ὸ μ ὴ ὁ μογεέ, ὁμογεεῖ πρότερο ὄτα. τοῦτο δ' αὐτ ὸ κα ὶ τοῖ Ἀθηαίοι συέβη, λεπτόγεώ τε κα ὶ τραχεῖ α οἰκοῦτα χώρα ἀπορθήτου μεῖαι δι ὰ τοῦτο κα ὶ αὐτόχθοα ομισθῆαι φησὶ ὁ Θουκυδίδη, κατέχοτα τὴ αὐτὴ ἀεί, μηδεὸ ἐξελαύοτο αὐτοὺ μηδ' ἐπιθυμοῦτο ἔχει τὴ ἐ κείω:

10 τοῦτο τοίυ αὐτ ὸ κα ὶ το ῦ ἑτερογλώττου κα ὶ το ῦ ἑτεροεθοῦ αἴτιο, ὡ εἰκό, ὑπῆ ρξε καίπερ ὀλίγοι οὖσι. οὕτω δ ὲ το ῦ Αἰολικο ῦ πλήθου ἐπικρατοῦτο ἐ τοῖ ἐκτὸ Ἰσθμο ῦ, κα ὶ ο ἱ ἐτὸ Αἰολεῖ πρότερο ἦσα, εἶτ' ἐμίχθησα, Ἰώω μὲ ἐκ τῆ Ἀττικῆ τὸ Αἰγιαλὸ κατασχότω, τῶ δ' Ἡρακλειδῶ τοὺ Δωριέα καταγαγότω, ὑφ' ὧ τά τε Μέγαρα ᾠκίσθη κα ὶ πολλα ὶ τῶ ἐ τῇ Πελοποήσ ῳ πόλεω. ο ἱ μὲ οὖ Ἴωε ἐξέπεσο πάλι ταχέω ὑπ ὸ Ἀχαιῶ, Αἰολικο ῦ ἔ θου: ἐλείφθη δ' ἐ τ ῇ Πελοποήσ ῳ τ ὰ δύο ἔθη, τό τε Αἰολικὸ κα ὶ τ ὸ Δωρικό. ὅσοι μὲ οὖ ἧ ττο τοῖ Δωριεῦσι ἐπεπλέκοτο (καθάπερ συέβη τοῖ τε Ἀρκάσι κα ὶ τοῖ Ἠλείοι, τοῖ μὲ ὀρειοῖ τελέω οὖσι κα ὶ οὐκ ἐμπεπτωκόσι εἰ τὸ κλῆρο, τοῖ δ' ἱεροῖ ομισθεῖσι το ῦ Ὀλυμπίου Διὸ καὶ καθ' αὑτοὺ εἰρήη ἄγουσι πολὺ χρόο, ἄλλω τε κα ὶ το ῦ Αἰολικο ῦ γέου οὖσι κα ὶ δεδεγμέοι τὴ Ὀξύλ ῳ συγκατελθοῦσα στρατιὰ περ ὶ τὴ τῶ Ἡρακλειδῶ κάθοδο ), οὗτοι αἰολιστὶ διελέχθησα, ο ἱ δ' ἄλλοι μικτ ῇ τιι ἐχρήσατο ἐξ ἀμφοῖ, ο ἱ μὲ μᾶλλο ο ἱ δ' ἧττο αἰ ολίζοτε: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ῦ κατ ὰ πόλει ἄλλοι ἄλλω διαλέγοται, δοκοῦσι δ ὲ δωρίζει ἅπατε δι ὰ τὴ συμβᾶσα ἐπικράτεια. τοσαῦτα μὲ οὖ τ ὰ τῶ Ἑλλήω ἔθη κα ὶ οὕτω, ὡ τύπ ῳ εἰπεῖ, ἀφωρισμέα. λέγωμε δ ὴ διαλαβότε ὃ χρ ὴ τρόπο τ ῇ τάξει περ ὶ αὐτῶ. [3] Ἔφορο μὲ οὖ ἀρχὴ εἶαι τῆ Ἑλλάδο τὴ Ἀκαραία φησὶ ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω μερῶ : ταύτη γὰρ συάπτει πρώτη τοῖ Ἠπειρωτικοῖ ἔθεσι. ἀλλ' ὥσπερ οὗτο τ ῇ παραλί ᾳ μέτρῳ χρώμεο ἐτεῦθε ποιεῖται τὴ ἀρχή, γεμοικό τι τὴ θάλαττα κρίω πρὸ τὰ τοπογραφία, ἐπε ὶ ἄλλω γ' ἐεχώρει κατ ὰ τὴ Μακεδόω κα ὶ Θετταλῶ τὴ ἀρχὴ ἀποφαίεσθαι τῆ Ἑ λλάδο: οὕτω κα ὶ μῖ προσήκει ἀκολουθοῦσι τ ῇ φύσει τῶ τόπω σύμβουλο ποιεῖσθαι τὴ θάλαττα. αὕτη δ' ἐκ το ῦ Σικελικο ῦ πελάγου προσπεσοῦσα τ ῇ μὲ ἀαχεῖται πρὸ τὸ Κοριθιακὸ κόλπο, τ ῇ δ' ἀποτελε ῖ χερρόησο μεγάλη τὴ Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ στε ῷ κλειομέη. ἔστι δ ὲ τ ὰ δύο μέγιστα συστήματα τῆ Ἑλλάδο τό τε ἐτὸ Ἰσθμο ῦ κα ὶ τ ὸ ἐκτὸ μέχρι τῆ ἐκβολῆ το ῦ Πηειο ῦ : ἔστι δ ὲ κα ὶ μεῖζο κα ὶ ἐπιφαέστερο τ ὸ ἐτὸ Ἰσθμο ῦ: σχεδὸ δέ τι κα ὶ ἀκρόπολί ἐστι Πελοπόησο τῆ συμπάση Ἑλλάδο... χωρὶ γὰρ τῆ λαμπρότητο κα ὶ δυάμεω τῶ ἐοικησάτω ἐθῶ αὐτ ὴ τῶ τόπω θέσι ὑπογράφει τὴ γεμοία ταύτη, κόλποι τε καὶ ἄκραι πολλαῖ κα ὶ τοῖ σημειωδεστάτοι, χερροήσοι μεγάλαι, διαπεποικιλμέη, ὧ ἐκ διαδοχῆ ἑτέρα τὴ ἑτέρα ἔχει. ἔστι δ ὲ πρώτη μὲ τῶ χερροήσω Πελοπόησο, ἰσθμ ῷ κλειομέη τετταράκοτα σταδίω. δευτέρα δ ὲ κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμό ἐστι ὁ ἐκ Παγῶ τῶ Μεγαρικῶ εἰ Νίσαια, τ ὸ Μεγαρέω ἐπίειο, ὑπερβολ ῇ σταδίω ἑκατὸ εἴκοσι ἀπ ὸ θαλάττη ἐπ ὶ θάλαττα. τρίτη δ' κα ὶ ταύτη περιέχουσα, ἧ ἰσθμὸ ἀπ ὸ το ῦ μυχο ῦ το ῦ Κρισαίου κόλπου μέχρι Θερμοπυλῶ: δ' ἐπιοουμέη εὐθεῖα γραμμ ὴ ὅσο πετακοσίω ὀκτ ὼ σταδίω τὴ μὲ Βοιωτία ἅπασα ἐτὸ ἀπολαμβάουσα, τὴ δ ὲ Φωκίδα τέμουσα λοξὴ κα ὶ τοὺ Ἐ πικημιδίου. τετάρτη δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀμβρακικο ῦ κόλπου δι ὰ τῆ Οἴτη κα ὶ τῆ Τραχιία εἰ τὸ Μαλιακὸ κόλπο καθήκοτα ἔχουσα τὸ ἰσθμὸ κα ὶ τὰ Θερμοπύλα, ὅσο ὀκτακοσίω ὄ τα σταδίω: πλειόω δ' ἢ χιλίω ἄλλο ἐστὶ ἀπ ὸ το ῦ αὐτο ῦ κόλπου το ῦ Ἀμβρακικο ῦ δι ὰ Θετταλῶ καὶ Μακεδόω εἰ τὸ Θερμαῖο διήκω μυχό. ὑπαγορεύει δή τια τάξι ο ὐ φαύλη τῶ χερροήσω διαδοχή: δε ῖ δ' ἀπ ὸ τῆ ἐλαχίστη ἄρξασθαι, ἐπιφαεστάτη δέ. II.[1] ἔστι τοίυ Πελοπόησο ἐοικυῖα φύλλ ῳ πλατάου τ ὸ σχῆμα, ἴση σχεδό τι κατ ὰ μῆ κο κα ὶ κατ ὰ πλάτο ὅσο χιλίω κα ὶ τετρακοσίω σταδίω, τ ὸ μὲ ἀπ ὸ τῆ ἑσπέρα ἐπ ὶ τὴ ἕω, τοῦ το δ' ἐστ ὶ τ ὸ ἀπ ὸ το ῦ Χελωάτα δι' Ὀλυμπία κα ὶ τῆ Μεγαλοπολίτιδο ἐπ ὶ Ἰσθμό: τ ὸ δ' ἀπ ὸ τοῦ ότου πρὸ τὴ ἄρκτο, ὅ ἐστι τ ὸ ἀπ ὸ Μαλεῶ δι' Ἀρκαδία εἰ Αἴγιο: δ ὲ περίμετρο μὴ κατακολπίζοτι τετρακισχιλίω σταδίω, ὡ Πολύβιο: Ἀρτεμίδωρο δ ὲ κα ὶ τετρακοσίου προστίθησι: κατακολπίζοτι δ ὲ πλείου τῶ ἑξακοσίω ἐπ ὶ τοῖ πετακισχιλίοι. ὁ δ' Ἰσθμὸ κατὰ τὸ δίολκο, δι' ο ὗ τ ὰ πορθμεῖα ὑπερεωλκοῦσι ἀπ ὸ τῆ ἑτέρα εἰ τὴ ἑτέρα θάλαττα, εἴ ρηται ὅτι τετταράκοτα σταδίω ἐστί. [2] ἔχουσι δ ὲ τῆ χερροήσου ταύτη τ ὸ μὲ ἑσπέριο μέρο Ἠλεῖοι κα ὶ Μεσσήιοι, κλυζόμεοι τῷ Σικελικ ῷ πελάγει: προσλαμβάουσι δ ὲ κα ὶ τῆ ἑκατέρωθε παραλία, μὲ Ἠλεία πρὸ ἄ ρκτο ἐπιστρέφουσα κα ὶ τὴ ἀρχὴ το ῦ Κοριθιακο ῦ κόλπου μέχρι ἄκρα Ἀράξου, καθ' ἣ ἀ τίπορθμό ἐστι ἥ τε Ἀκαραία κα ὶ α ἱ προκείμεαι ῆσοι, Ζάκυθο κα ὶ Κεφαλληία κα ὶ Ἰθάκη κα ὶ [α ἱ ] Ἐχιάδε, ὧ ἐστι κα ὶ τ ὸ Δουλίχιο: τῆ δ ὲ Μεσσηία τ ὸ πλέο ἀεῳγμέο πρὸ ότο κα ὶ τὸ Λιβυκὸ πέλαγο μέχρι τῶ καλουμέω Θυρίδω πλησίο Ταιάρου. ἑξῆ δ ὲ μετ ὰ μὲ τὴ Ἠ λεία

11 ἐστ ὶ τ ὸ τῶ Ἀχαιῶ ἔθο πρὸ ἄρκτου βλέπο κα ὶ τ ῷ Κοριθιακ ῷ κόλπ ῳ παρατεῖο, τελευτ ᾷ δ' εἰ τὴ Σικυωία: ἐτεῦθε δ ὲ Σικυὼ κα ὶ Κόριθο ἐκδέχεται μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ: μετ ὰ δ ὲ τὴ Μεσσηία Λακωικ ὴ κα ὶ Ἀργεία, μέχρι το ῦ Ἰσθμο ῦ κα ὶ αὕτη. κόλποι δ' εἰσὶ ἐταῦθα ὅ τε Μεσσηιακὸ κα ὶ ὁ Λακωικὸ κα ὶ τρίτο ὁ Ἀργολικό, τέταρτο δ' ὁ Ἑρμιοικὸ κα ὶ Σαρωικό (ο ἱ δ ὲ Σαλαμιιακὸ καλοῦσι ), ὧ τοὺ μὲ Λιβυκ ὴ τοὺ δ' Κρητικ ὴ θάλαττα πληρο ῖ κα ὶ τὸ Μυρτῷο πέλαγο: τιὲ δ ὲ κα ὶ τὸ Σαρωικὸ πόρο [ ἢ] πέλαγο ὀομάζουσι. μέση δ' ἐστὶ Ἀρκαδία πᾶσι ἐπικειμέη κα ὶ γειτιῶσα τοῖ ἄλλοι ἔθεσι. [3] ὁ δ ὲ Κοριθιακὸ κόλπο ἄρχεται μὲ ἀπ ὸ τῶ ἐκβολῶ το ῦ Εὐήου (τιὲ δέ φασι τοῦ Ἀχελώου το ῦ ὁρίζοτο Ἀκαρᾶα κα ὶ τοὺ Αἰτωλοὺ ) κα ὶ το ῦ Ἀράξου. ἐταῦθα γὰρ πρῶ το ἀξιόλογο συαγωγὴ λαμβάουσι πρὸ ἀλλήλα α ἱ ἑκατέρωθε ἀκταί: προϊοῦσαι δ ὲ πλέο τελέω συμπίπτουσι κατ ὰ τ ὸ Ῥίο κα ὶ τ ὸ Ἀτίρριο, ὅσο δ ὴ πέτε σταδίω ἀπολείπουσαι πορθμό. ἔ στι δ ὲ τ ὸ μὲ Ῥίο τῶ Ἀχαιῶ ἁλιτεὴ ἄκρα, δρεπαοειδ ῆ τια ἐπιστροφὴ εἰ τ ὸ ἐτὸ ἔχουσα: καὶ δ ὴ κα ὶ καλεῖται Δρέπαο: κεῖται δ ὲ μεταξ ὺ Πατρῶ κα ὶ Αἰγίου Ποσειδῶο ἱερὸ ἔχουσα: τ ὸ δ' Ἀτίρριο ἐ μεθορίοι τῆ Αἰτωλία κα ὶ τῆ Λοκρίδο ἵδρυται, καλοῦσι δ ὲ [κα ὶ] Μολύκριο Ῥ ίο. εἶτ' ἐτεῦθε διίσταται πάλι παραλία μετρίω ἑκατέρωθε, προελθοῦσα δ' εἰ τὸ Κρισαῖ ο κόλπο ἐταῦθα τελευτ ᾷ, κλειομέη τοῖ προσεσπερίοι τῆ Βοιωτία κα ὶ τῆ Μεγαρικῆ τέρμοσι. ἔχει δ ὲ τὴ περίμετρο ὁ Κοριθιακὸ κόλπο ἀπ ὸ μὲ το ῦ Εὐήου μέχρι Ἀ ράξου σταδίω δισχιλίω διακοσίω τριάκοτα: ε ἰ δ' ἀπ ὸ το ῦ Ἀχελώου, πλεοάζοι ἂ ἑκατό που σταδίοι. ἀπὸ μέτοι Ἀχελώου ἐπ ὶ τὸ Εὔηο Ἀκαρᾶέ εἰσι, εἶθ' ἑξῆ ἐπ ὶ τ ὸ Ἀτίρριο Αἰτωλοί, τ ὸ δ ὲ λοιπὸ μέχρι Ἰσθμο ῦ Φωκέω ἐστ ὶ κα ὶ Βοιωτῶ κα ὶ τῆ Μεγαρίδο, στάδιοι χίλιοι ἑκατὸ εἴκοσι δυεῖ δέοτε: δ ὲ ἀπ ὸ το ῦ Ἀτιρρίου μέχρι Ἰσθμο ῦ θάλαττα... Ἀλκυοὶ καλεῖται, μέρο οὖσα τοῦ Κρισαίου κόλπου: ἀ[π ὸ δ ὲ το ῦ] Ἰσθμο ῦ ἐπ ὶ τὸ Ἄραξο τριάκοτα ἐπ ὶ τοῖ [χιλίοι]. ὡ μὲ δὴ τύπ ῳ εἰπεῖ τοιαύτη τι κα ὶ τοσαύτη τῆ Πελοποήσου θέσι κα ὶ τῆ ἀτιπόρθμου γῆ μέχρι τοῦ μυχο ῦ, τοιοῦτο δ ὲ κα ὶ ὁ μεταξ ὺ ἀμφοῖ κόλπο. εἶτα καθ' ἕκαστα ἐροῦμε, τὴ ἀρχὴ ἀπ ὸ τῆ Ἠλεία ποιησάμεοι. Από τη Βικιπαίδεια, τη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 Ἔστωσα ἴσαι σφαῖραι, ὧ κέτρα ἔστω τ ὰ Α, Β σημεῖα, κα ὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐκβεβλήσθω δι ὰ το ῦ ΑΒ ἐπίπεδο ποιήσει δ ὴ τομὰ ἐ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά)

ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά) ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά) Gratias ago maximas Carolo Bogotensi qui hunc scriptum perlegit et mihi auxilium in corrigendo tulit. Menda reliqua mea sunt! Many thanks

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ.

Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ. Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ. [ΕΠΙΣΤΟΛΗ.] Πρὸς τὸν πανσέβαστον δοῦκα κύριον Ἰωάννην, τὸν υἱὸν τοῦ πανσεβάστου σεβαστοῦ καὶ μεγάλου δρουγγαρίου, κυρίου Ἀνδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ _ Το όνομα, η καταγωγή, το έθνος, ο πολτιστισμός και η ι- στορία του Ελληνικού έθνους, σύμφωνα με τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες. _ Τα ψεύδη-αίσχη που λέγονται για τους: Μινωίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ «ϋν ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΛΙΛΛΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΓ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. ΓΕΝ ΤΠι ΘΕΟΛΟΠΚΗι ΣΧΟΛΗι ΤΟΓ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΓ ΘΡΟΝΘΓ

ΠΕΡΙ «ϋν ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΛΙΛΛΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΓ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. ΓΕΝ ΤΠι ΘΕΟΛΟΠΚΗι ΣΧΟΛΗι ΤΟΓ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΓ ΘΡΟΝΘΓ Βίϊ'ϋ^!33"!53=5ίϊ^ =3"* ΑΙ'ΧΑΙΩΙ ΠΕΡΙ «ϋν ΙΪΙΙΡ10Ν ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΛΙΛΛΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΓ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ ΤΠι ΘΕΟΛΟΠΚΗι ΣΧΟΛΗι ΤΟΓ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΓ ΘΡΟΝΘΓ ρ ;' ΙΏΝ ΙΕΡΌΪΟΛΥΜΩίν. ΕΚΔΟΙΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Πελασγικά Προλεγόμενα

Πελασγικά Προλεγόμενα 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Α Πελασγικά Προλεγόμενα ΛΥΚΑΙΟΝ, ΠΑΡΡΑΣΙΑ, ΒΑΣΣΑΙ 2 Το Λύκαιο όρος στη ΝΔ Αρκαδία έχει βαρύνουσα χωρολογική και θρησκειολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΦΩΚΑΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΡΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΦΩΚΑΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΡΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΦΩΚΑΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ του Κωνσταντίνου Ν. Θώδη, συγγραφέα σύγχρονου ιστορικού ερευνητή «...Πρώτῃ δὲ Φωκαίῃ Ἰωνίης ἐπεχείρησε. οἱ δὲ Φωκαιέες οὗτοι ναυτιλίῃσι μακρῇσι πρῶτοι Ἑλλήνων ἐχρήσαντο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παυσανίας γεννήθηκε σε μια εποχή που επικρατούσε η λεγόμενη Ρωμαϊκή ειρήνη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των ισχυρών ανδρών και φιλόδοξων στρατηγών

Ο Παυσανίας γεννήθηκε σε μια εποχή που επικρατούσε η λεγόμενη Ρωμαϊκή ειρήνη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των ισχυρών ανδρών και φιλόδοξων στρατηγών Ο Παυσανίας γεννήθηκε σε μια εποχή που επικρατούσε η λεγόμενη Ρωμαϊκή ειρήνη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των ισχυρών ανδρών και φιλόδοξων στρατηγών της Ρώμης για την κατάκτηση της εξουσίας είχαν προ πολλού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΘΝΗ Μέρος Α ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΘΝΗ Μέρος Β ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΘΝΗ Mέρος Γ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Epitome historiarum. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Epitome historiarum. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Epitome historiarum ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΟΥΓΓΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΑΣΗΚΡΗΤΙΣ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. Εὐστόχως αν τις ειποι ἐπιτωθάζων

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Ιστορία της Λατρείας

Φύση και Ιστορία της Λατρείας 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ E Η Μέλαινα Δημήτηρ της Φιγαλείας: Φύση και Ιστορία της Λατρείας 2 Ανασυστήσαμε τον χαρακτήρα του Πελασγικού Πανός ως χθόνιας

Διαβάστε περισσότερα

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 Τίτλος: «ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας από τους μαθητές του τμήματος Α 4 του 3 ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων υπό την εποπτεία της φιλολόγου Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ *

Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ * 1 Η Ι Μ Β Ρ Ο Σ Σ Τ Ο Υ Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ * του Ξενοφώντα Τζαβάρα Κλ. Φιλολόγου-Γλωσσολόγου, Master Γλωσσολογίας, Υποψ. ρος Γλωσσολογίας Η Ίµβρος είναι νησί του βορειοανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικοί, μυθογράφοι, παραδοξογράφοι Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορικοί, μυθογράφοι, παραδοξογράφοι Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Β. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ο πεζός λόγος έχει μακρόχρονη και πλούσια παράδοση στην Κύπρο. Οι πάμπολλες επιγραφές από την Κυπροαρχαϊκή περίοδο (700-475 π.χ.) μέχρι και την πρώιμη Βυζαντινή αποτελούν άμεσες πηγές πολυσήμαντες

Διαβάστε περισσότερα