ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α."

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο 2: «Τλοπούηςη καινοτϐμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΒΕΑ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.)» ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΕΠΑ - Ε.Π. ATTIKH Ωξονασ Προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 Αθόνα, [ημερομηνύα] 2010 Σαχ. Δ/νςη: Ακαδημύασ 7 Σαχ. Κώδικασ: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: FAX: κ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ: Λογιςμικό & Τπηρεςύεσ Ανϊπτυξησ Εφαρμογών Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ ςε ευρώ Κριτόριο αξιολϐγηςησ: υμφερότερη προςφορϊ ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ημερομηνύα Ημϋρα Ώρα ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ Ημ. Μην. Ϊτοσ εβδομϊδασ Ακαδημύασ 7, ΦΦ/ΦΦ/2010 ΦΦΦΦΦ ΦΦ.00 ΑΘΗΝΑ Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Εκατόν πενόντα εννϋα χιλιϊδεσ & πεντακόςια εύκοςι τϋςςερα Ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτϊ (159,524.39) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, ότοι ςυνολικϊ εκατόν ενενόντα ϋξι χιλιϊδεσ διακόςια πϋντε Ευρώ (196, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 23% Φρονικό διϊρκεια του Ϊργου : Εννϋα (09) Μόνεσ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοςύευςησ ςε Ελληνικϋσ Εφημερύδεσ ΦΦ.ΦΦ.2010 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 2 από 156

3 ΑΠΟΥΑΗ Ϊχοντασ υπ ϐψη: 1. Σισ διατϊξεισ: Σου ϊρθρου 43 Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150). του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267), του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 3 από 156

4 2. Σην ανακούνωςη ςχετικϊ με την πρωτοβουλύα για το ϋκτακτο Ευρωπαώκό υμβούλιο τησ Λιςςαβόνασ (23-24 Μαρτύου 2002) Κοινωνύα των Πληροφοριών για όλουσ e- Europe-. 3. Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ και όπωσ αυτό εγκρύθηκε με την με αριθμό 7725/ Απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Κωδικόσ CCI 2007GR16UNS001). 4. Σο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Αττικόσ Σον ϊξονα προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» Σο τεχνικό Δελτύο Έργου όπωσ ϋχει υποβληθεύ και ϋχει εγκριθεύ ςύμφωνα με την απόφαςη ϋνταξησ Πρϊξησ υπ αριθ.: /Χ6124/Α.2 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 1. Δημόςιο Ανοιχτό διαγωνιςμό ςε Ευρώ, με κριτόριο κατακύρωςησ τη ςυμφερότερη προςφορϊ με τύτλο «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.», ςϑμφωνα με ϐςα αναφϋρονται ςτο Μϋροσ Β τησ παροϑςασ Σεχνικό Περιγραφό του Ϊργου. Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Εκατόν ενενόντα ϋξι χιλιϊδεσ διακόςια πϋντε Ευρώ (196, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχύοντοσ ΥΠΑ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Οι υποψόφιοι πρϋπει να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα προκόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ ΦΦ/ΦΦ/2010, ημϋρα ΦΦΦΦΦ και ώρα ΦΦ.00 ςτα γραφεύα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρύου Αθηνών, Ακαδημύασ 7, Αθόνα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 4 από 156

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ... 7 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ... 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 10. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ, ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Α.4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 11. ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΤΠΟΥΑΚΕΛΨΝ ΑΡΘΡΟ 16. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ-ΣΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 40 ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΑΣΑΙΨΗ ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 24. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΤΗΕΙ ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 27. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΡΘΡΟ 28. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΑΡΘΡΟ 29. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 5 από 156

6 ΑΡΘΡΟ 30. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΑΡΘΡΟ 31. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡΟ 32. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 34. ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΡΘΡΟ 35. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β ΜΕΡΟ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Β.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2. ΣΟΦΟΙ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2.1. τϐχοι του ϋργου Β.2.2. Αντικεύμενο του ϋργου Β.3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ Β.3.1. Χηφιακϐ Κϋντρο Καινοτομύασ Ε.Β.Ε.Α. (A.C.C.I. Digital Innovation Center) Β.3.2. Χηφιακό Τπηρεςύα υποςτόριξησ τησ «Πρϊςινησ Επιχειρηματικϐτητασ» Β.3.3. Δημιουργύα Χηφιακόσ Επιχειρηματικόσ Κοινϐτητασ Ε.Β.Ε.Α. (A.C.C.I. Digital Business Community) Β.4. ΥΤΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ & ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Β.5. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΥΑΕΙ ΕΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Β.6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΦΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 6 από 156

7 Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών (ςτο εξόσ: η Αναθϋτουςα Αρχό) προκηρϑςςει ανοικτϐ διαγωνιςμϐ, προϒπολογιςμοϑ δαπϊνησ εκατόν πενόντα εννϋα χιλιϊδεσ & πεντακόςια εύκοςι τϋςςερα Ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτϊ (159,524.39) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ για την υλοπούηςη του ϋργου: «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.». Σο αντικεύμενο του ωσ ϊνω ϋργου αφορϊ την παροχό υπηρεςιών Ανϊπτυξησ Λογιςμικοϑ Εφαρμογών, που κατατϊςςονται ςτην κατηγορύα υπηρεςύασ 07 «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ υπηρεςύεσ» (ταξινϐμηςη κατϊ CPV «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ςυναφεύσ υπηρεςύεσ»). Σο ϋργο αποτελεύ το υποϋργο 2 του ϋργου «Χηφιακϋσ δρϊςεισ του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) για την καταπολϋμηςη τησ γραφειοκρατύασ & την αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ των Ελληνικών επιχειρόςεων» (Κωδικϐσ ΟΠ: ), το οπούο εύναι ενταγμϋνο ςτον Ωξονα Προτεραιϐτητασ 3 "Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικϐτητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ϑγκλιςησ " του Ε.Π. "Αττικό" και ο προϒπολογιςμϐσ του ανϋρχεται ςτο ποςϐ των ,00 ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχϑοντοσ ΥΠΑ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Αναλυτικϊ, το αντικεύμενο του ϋργου και ςυνολικϊ οι υποχρεώςεισ του Αναδϐχου περιγρϊφονται ςτο μϋροσ Β «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ» τησ Διακόρυξησ αυτόσ. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ Οι ακϐλουθοι ϐροι θα ϋχουν, πλην τησ περιπτώςεωσ που τα ςυμφραζϐμενα απαιτοϑν διαφορετικϊ, τισ ϋννοιεσ που τουσ αποδύδονται ςτη ςυνϋχεια: Αναθϋτουςα Αρχό Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7, το οπούο, με απϐφαςη τησ Διοικητικόσ Επιτροπόσ (Δ.Ε.) αυτοϑ, προκηρϑςςει τον διαγωνιςμϐ αυτϐ και αποφαςύζει για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ αυτοϑ ϋωσ και την κατακϑρωςη, μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. Τπηρεςύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 7 από 156

8 Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, δια των Σμόματα Προμηθειών και Ανϊπτυξησ και Τποςτόριξησ Πληροφοριακών υςτημϊτων που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7. Αρμόδιοσ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ Ο κ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ, ςτϋλεχοσ τησ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ, παρϋχει εγγρϊφωσ ςχετικϋσ με το διαγωνιςμϐ πληροφορύεσ (τηλϋφωνο επικοινωνύασ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, - φαξ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ - ΦΦΦΦΦΦΦΦ). Διακόρυξη Η παροϑςα Διακόρυξη που αποτελεύται απϐ το Μϋροσ Α: Γενικού και Ειδικού Όροι, το Μϋροσ Β: Σεχνικό Περιγραφό Αντικεύμενο Ϊργου, και τα Παραρτόματα Ι: Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ: Τπϐδειγμα ϑμβαςησ, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ). Αντύγραφο τησ προκόρυξησ ςε ϋντυπη μορφό μποροϑν οι ενδιαφερϐμενοι να παραλϊβουν απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, απϐ τα γραφεύα του Επιμελητηρύου, οδϐσ Ακαδημύασ 7, Αθόνα. Προσ διευκϐλυνςη των ενδιαφερομϋνων, το πλόρεσ κεύμενο τησ Διακόρυξησ διατύθεται και ςε ηλεκτρονικό μορφό μϋςω του διαδικτϑου ςτη διεϑθυνςη την ύδια διεϑθυνςη θα αναρτηθοϑν και τυχϐν διευκρινόςεισ επύ τησ παροϑςασ προκόρυξησ. Ϊργο Η παροχό υπηρεςιών ανϊπτυξησ λογιςμικοϑ για την υλοπούηςη του ϋργου «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.» ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο Μϋροσ Β. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ τησ Προκόρυξησ. Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού (ΕΔΔ) Η Επιτροπό Προμηθειών του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, που εύναι αρμϐδιο για την αποςφρϊγιςη και την αξιολϐγηςη των προςφορών, ωσ και για να γνωμοδοτεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ (αποςφϊγιςη, αξιολϐγηςη κλπ, ϋωσ και την κατακϑρωςη) και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων Επιτροπό Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού (ΕΑΔ) Σο αρμϐδιο για να επικουρεύ την Επιτροπη Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των προςφορών ςυλλογικϐ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, το οπούο θα ςυγκροτηθεύ με απϐφαςό τησ ειδικϊ για το ςκοπϐ αυτϐ και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων. Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Ενςτϊςεων (ΕΑΕ) Σο αρμϐδιο ςυλλογικϐ ϐργανο για την Αξιολϐγηςη των Ενςτϊςεων, που ϋχει ςυγκροτόςει το ΕΒΕΑ το οπούο επικουρεύ την Επιτροπό Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των τυχϐν ενςτϊςεων ςτισ διϊφορεσ φϊςεισ ϋωσ και την κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 8 από 156

9 Προςφϋρων Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ Οποιοδόποτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ό ομϊδα προςώπων ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμϐ και υποβϊλλει προςφορϊ με ςκοπϐ τη ςϑναψη ϑμβαςησ με την Αναθϋτουςα Αρχό. Εκπρόςωποσ Ο υπογρϊφων την προςφορϊ ςτην περύπτωςη που αυτό δεν υπογρϊφεται απϐ τον ύδιο τον Προςφϋροντα που μπορεύ να εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του Προςφϋροντα, ό πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ τον Προςφϋροντα ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του, ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Αντύκλητοσ Σο πρϐςωπο που ο Προςφϋρων με δόλωςό του, ςτην οπούα περιλαμβϊνονται τα πλόρη ςτοιχεύα του προςώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορύζει ςαν υπεϑθυνο για τισ ενδεχϐμενεσ ανϊγκεσ επικοινωνύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με τον Προςφϋροντα. Ανϊδοχοσ Ο Προςφϋρων που θα επιλεγεύ και θα ςυνϊψει ϑμβαςη με την Αναθϋτουςα Αρχό, ςϑμφωνα με τον τρϐπο και τη διαδικαςύα που περιγρϊφονται ςτο παρϐν τεϑχοσ. Κατακύρωςη Η απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με την οπούα κατακυρώνεται η υλοπούηςη του ϋργου ςτον Ανϊδοχο. ύμβαςη Η ϋγγραφη ςυμφωνύα μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου, η οπούα καταρτύζεται μετϊ την ανακούνωςη τησ Κατακϑρωςησ. Προώπολογιςμόσ Η εκτιμώμενη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό δαπϊνη για την υλοπούηςη του προκηρυςςϐμενου Ϊργου. τη δαπϊνη αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του. υμβατικό Σύμημα Η τιμό προςφορϊσ ςτην οπούα θα κατακυρωθεύ το Ϊργο. την τιμό αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι τιμϋσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του και οι οπούεσ ϐμωσ, θα αποτελϋςουν ςτοιχεύο αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ. Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) Ομϊδα προςώπων, που θα οριςθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα μπορεύ να εξουςιοδοτεύται να εκπροςωπεύ περιοριςμϋνα την Αναθϋτουςα Αρχό, ςτην εκτϋλεςη των υποχρεώςεων, των δικαιωμϊτων ό και των εξουςιών που τησ ανόκουν δυνϊμει τησ ϑμβαςησ και ϋχει την ευθϑνη για την επύβλεψη και την γνωμοδϐτηςη για κϊθε θϋμα εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ απϐ τον Ανϊδοχο και για κϊθε θϋμα ςχετικϊ με την παραλαβό των Παραδοτϋων του Ϊργου. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 9 από 156

10 Οι επικεφαλύδεσ, οι τύτλοι των ϊρθρων, οι υπϐτιτλοι και ο πύνακασ περιεχομϋνων τύθενται για διευκϐλυνςη τησ ανϊγνωςησ και δεν λαμβϊνονται υπϐψη για την ερμηνεύα τησ Διακόρυξησ. ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 3.1. ΙΦΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ο Διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με το κεύμενο ελληνικϐ δύκαιο που διϋπει τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ και ιδιαύτερα ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ: 1. του ϊρθρου 43 του Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). 2. του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150). 3. του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267) 4. του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», 5. του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 6. του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», 7. του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», 8. τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών 9. του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, 10. «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). 11. τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ 12. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). 13. του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) 14. του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 10 από 156

11 15. του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, 16. του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ ΕΝΣΑΕΙ ΠΡΟΥΤΓΕ Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λϐγουσ και ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και ςυμπληρωματικϊ απϐ το Ν. 2522/ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ Η ςυμμετοχό ςτον προκηρυςςϐμενο με την παροϑςα διαγωνιςμϐ εύναι ανοικτό, επύ ύςοισ ϐροισ, ςε ϐςουσ πληροϑν τισ νομικϋσ, οικονομικϋσ και τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτην Διακόρυξη και διαθϋτουν την απαιτοϑμενη επαγγελματικό επϊρκεια και εμπειρύα. το διαγωνιςμϐ γύνονται δεκτϋσ οι προςφορϋσ που εύναι ςϑμφωνεσ με ϐλουσ τουσ ϐρουσ, τισ προϒποθϋςεισ και τισ προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ, ενώ εύναι δυνατϐ, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, να θεωρηθοϑν αποδεκτϋσ και προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμοϑσ. Ψσ αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμού, νοοϑνται οι αποκλύςεισ και οι περιοριςμού που δεν επηρεϊζουν την ϋκταςη του Ϊργου ό την ποιϐτητα εκτϋλεςόσ του, δεν περιορύζουν, ςε κανϋνα ςημεύο, τα δικαιώματα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ό τισ υποχρεώςεισ του Προςφϋροντοσ και δεν θύγουν την αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των Προςφερϐντων. Προςφορϋσ που, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ ό/και Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ, εύναι αϐριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό περιϋχουν ϐρουσ αντύθετουσ προσ την Διακόρυξη ό/και αιρϋςεισ, χαρακτηρύζονται ωσ μη αποδεκτϋσ και απορρύπτονται με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ απϐ γνώμη τησ ΕπιτροπόσΔιενϋργειασ. Σα ϋγγραφα τησ προςφορϊσ και τησ ϑμβαςησ καθώσ και ϐλη η ςχετικό αλληλογραφύα που εύναι δυνατϐ να απαιτηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ε περύπτωςη που οι παραλόπτεσ τησ Διακόρυξησ διαπιςτώςουν ϐτι το παραληφθϋν αντύγραφο δεν εύναι πλόρεσ, ςϑμφωνα με τον πύνακα περιεχομϋνων και το ςυνολικϐ αριθμϐ ςελύδων, δικαιοϑνται να ζητόςουν απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, νϋο πλόρεσ αντύγραφο. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ νομιμϐτητασ του διαγωνιςμοϑ με το αιτιολογικϐ τησ μη πληρϐτητασ του παραληφθϋντοσ αντιγρϊφου τησ Διακόρυξησ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ζητόςουν εγγρϊφωσ, απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινόςεισ για το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ μϋςα ςε εύκοςι (20) μϋρεσ απϐ τη δημοςύευςό τησ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 11 από 156

12 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα δώςει ϋγκαιρα, ϋξι (6) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, διευκρινύςεισ ςε ϐλα τα ερωτόματα που θα ζητηθοϑν εγγρϊφωσ εντϐσ του προαναφερθϋντοσ διαςτόματοσ των εύκοςι (20) ημερών. Σα Αιτόματα για διευκρινύςεισ υποβϊλλονται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό και αναρτώνται μαζύ με τισ απαντόςεισ (που αποςτϋλονται ςε ϋντυπη μορφό ςτουσ αιτοϑντεσ) ςτην ιςτοςελύδα του ΕΒΕΑ. Αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων που υποβϊλλονται εκτϐσ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ δεν εξετϊζονται. Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςθεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτο κτύριο του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, επύ τησ οδοϑ Ακαδημύασ 7 (Φ οσ ϐροφοσ), την ΗΜΕΡΑ ΦΦ.ΦΦ.2010 και ώρα ΦΦ.00. Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Όλεσ οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην Διακόρυξη αυτό και τα δικαιώματα επύ αυτόσ ανόκουν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και η χρόςη τησ Διακόρυξησ απϐ τουσ υποψηφύουσ Προςφϋροντεσ επιτρϋπεται μϐνον για τισ ανϊγκεσ προετοιμαςύασ των προςφορών τουσ. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η Διακόρυξη αυτό αποτελεύται απϐ: α. Σο παρϐν Μϋροσ Α (Γενικού και Ειδικού Όροι) β. Σο Μϋροσ Β (Σεχνικό Περιγραφό) γ. Σα Παραρτόματα Ι. Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ. Τπϐδειγμα ϑμβαςησ Εκτϋλεςησ Ϊργου, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 12 από 156

13 IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ. Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 8.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ τουσ, τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, τα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ε.Ε. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη τησ υμφωνύασ για τον Ευρωπαώκϐ Οικονομικϐ Φώρο (Ε.Ο.Φ.) ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα περύ Δημοςύων υμβϊςεων (.Δ..) του Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Εμπορύου, η οπούα κυρώθηκε απϐ την Ελλϊδα με το Ν. 2513/97 (ΥΕΚ Α 139) υπϐ τον ϐρο ϐτι η ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ την.δ.. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν ςυνϊψει Ευρωπαώκϋσ υμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ϋχουν ςυςταθεύ με τη νομοθεςύα κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό του Ε.Ο.Φ. ό του κρϊτουσ μϋλουσ που ϋχει υπογρϊψει τη Δ ό τησ τρύτησ χώρασ που ϋχει ςυνϊψει Ευρωπαώκό υμφωνύα με την Ε.Ε. και ϋχουν την κεντρικό τουσ διούκηςη ό την κϑρια εγκατϊςταςό τουσ ό την ϋδρα τουσ ςτο εςωτερικϐ μιασ εκ των ανωτϋρων χωρών, δραςτηριοποιοϑνται επαγγελματικϊ ςτο αντικεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, και ειδικϐτερα ϋχουν ωσ αποκλειςτικϐ αντικεύμενο απαςχϐληςησ, τουλϊχιςτον κατϊ τα τελευταύα τρύα (3) χρϐνια την ανϊπτυξη λογιςμικοϑ ςτον τομϋα των διαδικτυακών εφαρμογών, και πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ παροϑςασ. την περύπτωςη ενώςεων/κοινοπραξιών, η απαύτηςη αυτό αφορϊ τον κϊθε φορϋα ξεχωριςτϊ, που ςυμμετϋχει ςε αυτό. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επύςησ οι ενώςεισ προςώπων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, με τισ παρακϊτω προϒποθϋςεισ: - Ότι ςτην προςφορϊ αναγρϊφεται απαραιτότωσ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ κϊθε προςώπου και το ειδικϐ μϋροσ του Ϊργου με το οπούο θα αςχοληθεύ ςτα πλαύςια τησ υλοπούηςησ του Ϊργου - Ότι ϐλα τα πρϐςωπα τησ ϋνωςησ καλϑπτουν την απαύτηςη τησ νϐμιμησ λειτουργύασ τουσ ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό του ΕΟΦ ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει ευρωπαώκϋσ ςυμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Εμπορύου - Ότι η απαύτηςη για τριετό απαςχϐληςη ςτο αντικεύμενο που αναφϋρεται ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, θα πρϋπει να καλϑπτεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 13 από 156

14 Οι ενώςεισ προςώπων δεν υποχρεοϑνται να περιβληθοϑν οριςμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ την επιλεγεύςα Ϊνωςη πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ να ςυςτόςει Κοινοπραξύα, δηλαδό, (α) να ϋχει περιβληθεύ µε τη µορφό τησ κοινοπραξύασ του Κ.Β.., ςυςταθεύςασ δια ςυμβολαιογραφικοϑ εγγρϊφου, ό (β) να ϋχει περιβληθεύ τη µορφό εταιρεύασ του εμπορικοϑ δικαύου, ςυςταθεύςασ ςϑµφωνα µε τισ διατϊξεισ του εµπορικοϑ νϐµου. ε κϊθε περύπτωςη τα µϋλη τησ Ϊνωςησ ό τησ Κοινοπραξύασ ευθϑνονται ϋκαςτοσ, ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αλληλεγγϑωσ και εισ ολϐκληρον για την εκτϋλεςη του ϋργου ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Αποκλεύονται απϐ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ϐςοι δεν πληροϑν τα κριτόρια τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και ςυγκεκριµϋνα εϊν: 1. Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εισ βϊροσ των προςφερϐντων, για ϋναν ό περιςςϐτερουσ λϐγουσ που απαριθµοϑνται κατωτϋρω: α) ςυµµετοχό ςε εγκληµατικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υµβουλύου, β) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υµβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 και ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υµβουλύου, γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών ςυµφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, δ) νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 91/308/ΕΟΚ του υµβουλύου, τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιµοπούηςησ του χρηµατοπιςτωτικοϑ ςυςτόµατοσ για τη νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ. 2. Όταν, κατϊ περιπτωςη, οι προςφϋροντεσ ό οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού των: α) βρύςκονται ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παϑςη δραςτηριοτότων, αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, αναςτολό εργαςιών ό ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη που προκϑπτει απϐ παρϐµοια διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, β) εκινόθη εναντύον τουσ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, ό οποιαδόποτε ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, γ) καταδικϊςθηκαν για αδύκηµα που αφορϊ την επαγγελµατικό διαγωγό (υπεξαύρεςη, απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ψευδορκύα, δωροδοκύα, δϐλια χρεοκοπύα) του παρϋχοντοσ υπηρεςύεσ, βϊςει δικαςτικόσ απϐφαςησ η οπούα ϋχει ιςχϑ δεδικαςµϋνου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εκδϐθηκε η απϐφαςη, δ) ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελµατικϐ παρϊπτωµα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του Διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό τουσ ιδιϐτητα, που µπορεύ να διαπιςτωθεύ µε οποιοδόποτε µϋςο απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 14 από 156

15 ε) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτ) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ τισ ςχετικϋσ µε την πληρωµό των φϐρων και τελών, ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ζ) εύναι ϋνοχοι υποβολόσ ςοβαροϑσ ψευδοϑσ δηλώςεωσ ό παραλεύψεωσ υποβολόσ των πληροφοριών που απαιτοϑνται κατ εφαρμογό τησ παροϑςασ παραγρϊφου. Αποκλεύονται, επύςησ: 1. Οι προςφϋροντεσ που δεν θα υποβϊλουν εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παροϑςα Διακόρυξη, 2. Σα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα τησ αλλοδαπόσ, τα οπούα δεν θα υποβϊλουν ϐλα τα ϋγγραφα των προςφορών επιςόμωσ μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό Γλώςςα. 3. Όςοι δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω ςτην παρ. 8.1 του ϊρθρου 8 και ςτο κατωτϋρω ϊρθρο 9 τησ παροϑςασ. 4. Όςοι αποκλεύςτηκαν τελεςύδικα απϐ διαγωνιςμοϑσ για προμόθειεσ του Δημοςύου με απϐφαςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 5. Όςοι απώλεςαν το δικαύωμα να ςυμμετϋχουν ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ με απϐφαςη ϊλλησ Δημϐςιασ Τπηρεςύασ ό Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ό ΑΕ του Δημοςύου Σομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν τισ ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. 6. Όςα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα του εξωτερικοϑ ϋχουν υποςτεύ αντύςτοιχεσ με τισ παραπϊνω κυρώςεισ. 7. Επιςηµαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λϐγοι αποκλειςµοϑ ιςχϑουν για καθϋναν απϐ τουσ ςυµµετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λϐγοσ αποκλειςµοϑ και για ϋναν µϐνο ςυµµετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό προςφορϊ αποκλεύεται απϐ το Διαγωνιςµϐ. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ α) Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: α.1.) Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον Διαγωνιςμϐ (με την μορφό επιςτολόσ προσ το Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών), ςτην οπούα θα πρϋπει να αναφϋρονται τα φυαικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ / ςυμπρϊξεισ αυτών που υποβϊλλουν Προςφορϊ, ο Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ (με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του: ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ) του Προςφϋροντοσ, καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. Η Αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τον Νϐμιμο Εκπρϐςωπο του Προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, η αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη και θα δηλώνονται, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 15 από 156

16 επύςησ, τα μϋλη που μετϋχουν ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ κϊθε μϋλουσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ κϊθε μϋλουσ, ο ανϋκκλητοσ εντολοδϐχοσ, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου εντολοδϐχου που θα εύναι και ο κοινϐσ εκπρϐςωποσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ), καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. ε περύπτωςη διοριςμοϑ Αντικλότου, απαιτεύται η προςκϐμιςη ςυμβολαιογραφικόσ πρϊξησ οριςμοϑ του. α.2.) Απόφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ και για τον οριςμϐ του νομύμου εκπροςώπου του προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, απϐφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋνωςη / ςϑμπραξη, για την αποδοχό τησ αλληλϋγγυασ ευθϑνησ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για τον οριςμϐ του νϐμιμου εκπροςώπου κϊθε μϋλουσ και τον οριςμϐ του κοινοϑ εκπροςώπου τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, ο οπούοσ θα εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου Εντολοδϐχου. α.3.) Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ: Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν με ποινό αποκλειςμοϑ, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν Εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ ςτο διαγωνιςμϐ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει το 5% τησ προϒπολογιςθεύςασ δαπϊνησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) του ϋργου, και ςυγκεκριμϋνα εννϋα χιλιϊδεσ οκτακόςια δϋκα ευρώ και εβδομόντα πϋντε λεπτϊ (9.810,75 ). Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ, και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν, επύςησ, να προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςε χώρα-μϋλοσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυόςεων. Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ θα πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνεσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του παραρτόματοσ Ι τησ παροϑςασ. ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το αντικεύμενο τησ παροϑςασ, αρνηθεύ να υπογρϊψει εμπροθϋςμωσ τη ϑμβαςη ό να καταθϋςει Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ Ι ό να εκπληρώςει εμπρϐθεςμα οποιαδόποτε ϊλλη υποχρϋωςό του, που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό του ςτο Διαγωνιςμϐ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 23 παρϊγραφοσ 5 και 34 του Π.Δ. 118/07, οπϐτε η Εγγϑηςη υμμετοχόσ καταπύπτει αυτοδικαύωσ υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 16 από 156

17 Η Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχϑ ϋνα (1) τουλϊχιςτον μόνα μετϊ τον χρϐνο λόξησ ιςχϑοσ τησ Προςφορϊσ και επιςτρϋφεται ςτον Ανϊδοχο του Διαγωνιςμοϑ με την κατϊθεςη απϐ αυτϐν τησ Εγγϑηςησ Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςτουσ δε λοιποϑσ υποψηφύουσ Αναδϐχουσ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ περύ αποκλειςμοϑ, με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋχουν αςκηθεύ ϋνδικα/ ενδικοφανό μϋςα απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο που αποκλεύςτηκε. την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγϑηςη υμμετοχόσ περιλαμβϊνει και ϐρο ϐτι αυτό καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ. α.4.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του εν θϋματι Διαγωνιςμοϑ και θα δηλώνεται ϐτι κϊθε προςφϋρων: 1. δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ. 2. δεν τελεύ ςε πτώχευςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. 3. εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του. 4. εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ. 5. δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (A 101), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα). α.5.) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, εφϐςον ςυμμετϋχουν με αντιπρϐςωπϐ τουσ. α.6.) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα: ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται επικυρωμϋνο αντύγραφο Καταςτατικοϑ και των τυχϐν τροποποιόςεων αυτοϑ, και ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ εποπτεϑουςασ Αρχόσ που να αποδεικνϑει τη νϐμιμη ςϑςταςη του νομικοϑ προςώπου και τισ τροποποιόςεισ που τυχϐν ϋχουν γύνει ςτο Καταςτατικϐ του. ε περύπτωςη ΑΕ και ΕΠΕ επιπλϋον τα αντύςτοιχα ΥΕΚ δημοςύευςησ. Επύςησ ςε περύπτωςη ΑΕ, προςκομύζεται επικυρωμϋνο Πρακτικϐ Δ και το αντύςτοιχο ΥΕΚ δημοςύευςησ αυτοϑ, απϐ το οπούο προκϑπτουν ϐλα τα μϋλη του Δ και κϊθε ϊλλο ϐργανο εκπροςώπηςησ τησ ΑΕ. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται βεβαύωςη ϋναρξησ επαγγϋλματοσ απϐ την αρμϐδια διοικητικό Αρχό. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, προςκομύζονται τα αντύςτοιχα ωσ ϊνω ϋγγραφα για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ. α.7.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα οι προςφϋροντεσ αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη για ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκομιδό ϐλων των δικαιολογητικών που απαιτοϑνται μετϊ την γνωςτοπούηςη ϐτι πρϐκειται να τουσ κατακυρωθεύ ο διαγωνιςμϐσ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 6 παρϊγραφοσ 2 και 20 του Π.Δ. 118/2007. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 17 από 156

18 Προςφορϊ ςτην οπούα δεν θα υπϊρχουν οι ανωτϋρω υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα πρϋπει να εύναι νομύμωσ θεωρημϋνεσ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ. β) Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, οφεύλει να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς αυτόν, με βεβαύωςη παραλαβόσ ό ςϑμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ (ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), τα οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται κατϊ τη διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, ωσ εξόσ: 9.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψόφιου Αναδϐχου ςε αυτϐ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ 1 του Διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του 2 Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο 3 υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ 4 αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει 5 να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο 6 πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 7 Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 18 από 156

19 Α/Α 8 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του υποψόφιου Αναδϐχου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψηφύου ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου ό ςε αντύςτοιχο επαγγελματικϐ ό εμπορικϐ μητρώο και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρισ τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του υποψηφύου Αναδϐχου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα ό το ϋγγραφο αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 19 από 156

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ό, ςτα κρϊτη ϐπου δεν προβλϋπεται Ϊνορκη Βεβαύωςη, με Τπεύθυνη Δόλωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικό αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ του υποψόφιου Αναδϐχου ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.3 ΣΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ Α/Α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψόφιου Αναδϐχου ςε αυτϐ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρισ τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι: α) οι ομϐρρυθμοι εταύροι και διαχειριςτϋσ για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριςτϋσ για τισ Ε.Π.Ε. γ) ο Πρϐεδροσ και Διευθϑνων ϑμβουλοσ για τισ Α.Ε. δ) οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου, δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 20 από 156

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (Α`101), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.4 ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Όλα τα ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η ςϑςταςη και η εκπροςώπηςη του υποψόφιου Αναδϐχου, και η τόρηςη των προβλεπϐμενων ςτον νϐμο διατυπώςεων δημοςιϐτητασ για ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 21 από 156

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ τη ςϑςταςη του υποψόφιου Αναδϐχου, την τροποπούηςη του καταςτατικοϑ του και τον διοριςμϐ των εκπροςώπων του. Σα ϋγγραφα αυτϊ θα υποβϊλλονται ςε επύςημα αντύγραφα. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, ό ϊλλο ιςοδϑναμο ϋγγραφο αρμϐδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο πρϐεδροσ του Διοικητικοϑ του υμβουλύου δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του 2 Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 3 Βεβαύωςη αρμϐδιασ αρχόσ, ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ λειτουργεύ νϐμιμα. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο 4 υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ 5 αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ 6 πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο 7 πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ κοινό εκκαθϊριςη, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό 8 εκκαθϊριςη, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαποϑσ ςυνεταιριςμοϑσ) και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαποϑσ ςυνεταιριςμοϑσ). Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι 9 ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ 10 εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 22 από 156

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07 «Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι σε Τρόφιμα: Μυκοτοξίνες, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες και Αλλεργιογόνα» Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υορέας Διαχείρισης Τγροτόπων Κοτυχίου-τροφυλιάς, λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Υορέας Διαχείρισης Τγροτόπων Κοτυχίου-τροφυλιάς, λαμβάνοντας υπόψη: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας Σηλ.: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959 e-mail: fdks@otenet.gr Πληροφορίες: Γεωργία Καραμπέρου Λάππα, 13/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1097 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα