ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α."

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο 2: «Τλοπούηςη καινοτϐμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΒΕΑ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.)» ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΕΠΑ - Ε.Π. ATTIKH Ωξονασ Προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 Αθόνα, [ημερομηνύα] 2010 Σαχ. Δ/νςη: Ακαδημύασ 7 Σαχ. Κώδικασ: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: FAX: κ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ: Λογιςμικό & Τπηρεςύεσ Ανϊπτυξησ Εφαρμογών Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ ςε ευρώ Κριτόριο αξιολϐγηςησ: υμφερότερη προςφορϊ ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ημερομηνύα Ημϋρα Ώρα ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ Ημ. Μην. Ϊτοσ εβδομϊδασ Ακαδημύασ 7, ΦΦ/ΦΦ/2010 ΦΦΦΦΦ ΦΦ.00 ΑΘΗΝΑ Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Εκατόν πενόντα εννϋα χιλιϊδεσ & πεντακόςια εύκοςι τϋςςερα Ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτϊ (159,524.39) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, ότοι ςυνολικϊ εκατόν ενενόντα ϋξι χιλιϊδεσ διακόςια πϋντε Ευρώ (196, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 23% Φρονικό διϊρκεια του Ϊργου : Εννϋα (09) Μόνεσ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοςύευςησ ςε Ελληνικϋσ Εφημερύδεσ ΦΦ.ΦΦ.2010 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 2 από 156

3 ΑΠΟΥΑΗ Ϊχοντασ υπ ϐψη: 1. Σισ διατϊξεισ: Σου ϊρθρου 43 Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150). του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267), του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 3 από 156

4 2. Σην ανακούνωςη ςχετικϊ με την πρωτοβουλύα για το ϋκτακτο Ευρωπαώκό υμβούλιο τησ Λιςςαβόνασ (23-24 Μαρτύου 2002) Κοινωνύα των Πληροφοριών για όλουσ e- Europe-. 3. Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ και όπωσ αυτό εγκρύθηκε με την με αριθμό 7725/ Απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Κωδικόσ CCI 2007GR16UNS001). 4. Σο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Αττικόσ Σον ϊξονα προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» Σο τεχνικό Δελτύο Έργου όπωσ ϋχει υποβληθεύ και ϋχει εγκριθεύ ςύμφωνα με την απόφαςη ϋνταξησ Πρϊξησ υπ αριθ.: /Χ6124/Α.2 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 1. Δημόςιο Ανοιχτό διαγωνιςμό ςε Ευρώ, με κριτόριο κατακύρωςησ τη ςυμφερότερη προςφορϊ με τύτλο «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.», ςϑμφωνα με ϐςα αναφϋρονται ςτο Μϋροσ Β τησ παροϑςασ Σεχνικό Περιγραφό του Ϊργου. Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Εκατόν ενενόντα ϋξι χιλιϊδεσ διακόςια πϋντε Ευρώ (196, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχύοντοσ ΥΠΑ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Οι υποψόφιοι πρϋπει να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα προκόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ ΦΦ/ΦΦ/2010, ημϋρα ΦΦΦΦΦ και ώρα ΦΦ.00 ςτα γραφεύα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρύου Αθηνών, Ακαδημύασ 7, Αθόνα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 4 από 156

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ... 7 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ... 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 10. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ, ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Α.4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 11. ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΤΠΟΥΑΚΕΛΨΝ ΑΡΘΡΟ 16. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ-ΣΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 40 ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΑΣΑΙΨΗ ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 24. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΤΗΕΙ ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 27. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΡΘΡΟ 28. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΑΡΘΡΟ 29. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 5 από 156

6 ΑΡΘΡΟ 30. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΑΡΘΡΟ 31. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡΟ 32. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 34. ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΡΘΡΟ 35. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β ΜΕΡΟ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Β.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2. ΣΟΦΟΙ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2.1. τϐχοι του ϋργου Β.2.2. Αντικεύμενο του ϋργου Β.3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ Β.3.1. Χηφιακϐ Κϋντρο Καινοτομύασ Ε.Β.Ε.Α. (A.C.C.I. Digital Innovation Center) Β.3.2. Χηφιακό Τπηρεςύα υποςτόριξησ τησ «Πρϊςινησ Επιχειρηματικϐτητασ» Β.3.3. Δημιουργύα Χηφιακόσ Επιχειρηματικόσ Κοινϐτητασ Ε.Β.Ε.Α. (A.C.C.I. Digital Business Community) Β.4. ΥΤΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ & ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ Β.5. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΥΑΕΙ ΕΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Β.6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΦΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 6 από 156

7 Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών (ςτο εξόσ: η Αναθϋτουςα Αρχό) προκηρϑςςει ανοικτϐ διαγωνιςμϐ, προϒπολογιςμοϑ δαπϊνησ εκατόν πενόντα εννϋα χιλιϊδεσ & πεντακόςια εύκοςι τϋςςερα Ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτϊ (159,524.39) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ για την υλοπούηςη του ϋργου: «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.». Σο αντικεύμενο του ωσ ϊνω ϋργου αφορϊ την παροχό υπηρεςιών Ανϊπτυξησ Λογιςμικοϑ Εφαρμογών, που κατατϊςςονται ςτην κατηγορύα υπηρεςύασ 07 «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ υπηρεςύεσ» (ταξινϐμηςη κατϊ CPV «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ςυναφεύσ υπηρεςύεσ»). Σο ϋργο αποτελεύ το υποϋργο 2 του ϋργου «Χηφιακϋσ δρϊςεισ του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) για την καταπολϋμηςη τησ γραφειοκρατύασ & την αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ των Ελληνικών επιχειρόςεων» (Κωδικϐσ ΟΠ: ), το οπούο εύναι ενταγμϋνο ςτον Ωξονα Προτεραιϐτητασ 3 "Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικϐτητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ϑγκλιςησ " του Ε.Π. "Αττικό" και ο προϒπολογιςμϐσ του ανϋρχεται ςτο ποςϐ των ,00 ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχϑοντοσ ΥΠΑ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Αναλυτικϊ, το αντικεύμενο του ϋργου και ςυνολικϊ οι υποχρεώςεισ του Αναδϐχου περιγρϊφονται ςτο μϋροσ Β «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ» τησ Διακόρυξησ αυτόσ. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ Οι ακϐλουθοι ϐροι θα ϋχουν, πλην τησ περιπτώςεωσ που τα ςυμφραζϐμενα απαιτοϑν διαφορετικϊ, τισ ϋννοιεσ που τουσ αποδύδονται ςτη ςυνϋχεια: Αναθϋτουςα Αρχό Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7, το οπούο, με απϐφαςη τησ Διοικητικόσ Επιτροπόσ (Δ.Ε.) αυτοϑ, προκηρϑςςει τον διαγωνιςμϐ αυτϐ και αποφαςύζει για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ αυτοϑ ϋωσ και την κατακϑρωςη, μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. Τπηρεςύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 7 από 156

8 Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, δια των Σμόματα Προμηθειών και Ανϊπτυξησ και Τποςτόριξησ Πληροφοριακών υςτημϊτων που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7. Αρμόδιοσ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ Ο κ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ, ςτϋλεχοσ τησ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ, παρϋχει εγγρϊφωσ ςχετικϋσ με το διαγωνιςμϐ πληροφορύεσ (τηλϋφωνο επικοινωνύασ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, - φαξ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ - ΦΦΦΦΦΦΦΦ). Διακόρυξη Η παροϑςα Διακόρυξη που αποτελεύται απϐ το Μϋροσ Α: Γενικού και Ειδικού Όροι, το Μϋροσ Β: Σεχνικό Περιγραφό Αντικεύμενο Ϊργου, και τα Παραρτόματα Ι: Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ: Τπϐδειγμα ϑμβαςησ, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ). Αντύγραφο τησ προκόρυξησ ςε ϋντυπη μορφό μποροϑν οι ενδιαφερϐμενοι να παραλϊβουν απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, απϐ τα γραφεύα του Επιμελητηρύου, οδϐσ Ακαδημύασ 7, Αθόνα. Προσ διευκϐλυνςη των ενδιαφερομϋνων, το πλόρεσ κεύμενο τησ Διακόρυξησ διατύθεται και ςε ηλεκτρονικό μορφό μϋςω του διαδικτϑου ςτη διεϑθυνςη την ύδια διεϑθυνςη θα αναρτηθοϑν και τυχϐν διευκρινόςεισ επύ τησ παροϑςασ προκόρυξησ. Ϊργο Η παροχό υπηρεςιών ανϊπτυξησ λογιςμικοϑ για την υλοπούηςη του ϋργου «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α.» ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο Μϋροσ Β. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ τησ Προκόρυξησ. Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού (ΕΔΔ) Η Επιτροπό Προμηθειών του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, που εύναι αρμϐδιο για την αποςφρϊγιςη και την αξιολϐγηςη των προςφορών, ωσ και για να γνωμοδοτεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ (αποςφϊγιςη, αξιολϐγηςη κλπ, ϋωσ και την κατακϑρωςη) και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων Επιτροπό Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού (ΕΑΔ) Σο αρμϐδιο για να επικουρεύ την Επιτροπη Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των προςφορών ςυλλογικϐ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, το οπούο θα ςυγκροτηθεύ με απϐφαςό τησ ειδικϊ για το ςκοπϐ αυτϐ και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων. Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Ενςτϊςεων (ΕΑΕ) Σο αρμϐδιο ςυλλογικϐ ϐργανο για την Αξιολϐγηςη των Ενςτϊςεων, που ϋχει ςυγκροτόςει το ΕΒΕΑ το οπούο επικουρεύ την Επιτροπό Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των τυχϐν ενςτϊςεων ςτισ διϊφορεσ φϊςεισ ϋωσ και την κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 8 από 156

9 Προςφϋρων Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ Οποιοδόποτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ό ομϊδα προςώπων ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμϐ και υποβϊλλει προςφορϊ με ςκοπϐ τη ςϑναψη ϑμβαςησ με την Αναθϋτουςα Αρχό. Εκπρόςωποσ Ο υπογρϊφων την προςφορϊ ςτην περύπτωςη που αυτό δεν υπογρϊφεται απϐ τον ύδιο τον Προςφϋροντα που μπορεύ να εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του Προςφϋροντα, ό πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ τον Προςφϋροντα ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του, ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Αντύκλητοσ Σο πρϐςωπο που ο Προςφϋρων με δόλωςό του, ςτην οπούα περιλαμβϊνονται τα πλόρη ςτοιχεύα του προςώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορύζει ςαν υπεϑθυνο για τισ ενδεχϐμενεσ ανϊγκεσ επικοινωνύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με τον Προςφϋροντα. Ανϊδοχοσ Ο Προςφϋρων που θα επιλεγεύ και θα ςυνϊψει ϑμβαςη με την Αναθϋτουςα Αρχό, ςϑμφωνα με τον τρϐπο και τη διαδικαςύα που περιγρϊφονται ςτο παρϐν τεϑχοσ. Κατακύρωςη Η απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με την οπούα κατακυρώνεται η υλοπούηςη του ϋργου ςτον Ανϊδοχο. ύμβαςη Η ϋγγραφη ςυμφωνύα μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου, η οπούα καταρτύζεται μετϊ την ανακούνωςη τησ Κατακϑρωςησ. Προώπολογιςμόσ Η εκτιμώμενη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό δαπϊνη για την υλοπούηςη του προκηρυςςϐμενου Ϊργου. τη δαπϊνη αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του. υμβατικό Σύμημα Η τιμό προςφορϊσ ςτην οπούα θα κατακυρωθεύ το Ϊργο. την τιμό αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι τιμϋσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του και οι οπούεσ ϐμωσ, θα αποτελϋςουν ςτοιχεύο αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ. Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) Ομϊδα προςώπων, που θα οριςθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα μπορεύ να εξουςιοδοτεύται να εκπροςωπεύ περιοριςμϋνα την Αναθϋτουςα Αρχό, ςτην εκτϋλεςη των υποχρεώςεων, των δικαιωμϊτων ό και των εξουςιών που τησ ανόκουν δυνϊμει τησ ϑμβαςησ και ϋχει την ευθϑνη για την επύβλεψη και την γνωμοδϐτηςη για κϊθε θϋμα εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ απϐ τον Ανϊδοχο και για κϊθε θϋμα ςχετικϊ με την παραλαβό των Παραδοτϋων του Ϊργου. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 9 από 156

10 Οι επικεφαλύδεσ, οι τύτλοι των ϊρθρων, οι υπϐτιτλοι και ο πύνακασ περιεχομϋνων τύθενται για διευκϐλυνςη τησ ανϊγνωςησ και δεν λαμβϊνονται υπϐψη για την ερμηνεύα τησ Διακόρυξησ. ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 3.1. ΙΦΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ο Διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με το κεύμενο ελληνικϐ δύκαιο που διϋπει τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ και ιδιαύτερα ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ: 1. του ϊρθρου 43 του Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). 2. του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150). 3. του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267) 4. του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», 5. του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 6. του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», 7. του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», 8. τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών 9. του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, 10. «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). 11. τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ 12. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). 13. του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) 14. του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 10 από 156

11 15. του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, 16. του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ ΕΝΣΑΕΙ ΠΡΟΥΤΓΕ Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λϐγουσ και ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και ςυμπληρωματικϊ απϐ το Ν. 2522/ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ Η ςυμμετοχό ςτον προκηρυςςϐμενο με την παροϑςα διαγωνιςμϐ εύναι ανοικτό, επύ ύςοισ ϐροισ, ςε ϐςουσ πληροϑν τισ νομικϋσ, οικονομικϋσ και τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτην Διακόρυξη και διαθϋτουν την απαιτοϑμενη επαγγελματικό επϊρκεια και εμπειρύα. το διαγωνιςμϐ γύνονται δεκτϋσ οι προςφορϋσ που εύναι ςϑμφωνεσ με ϐλουσ τουσ ϐρουσ, τισ προϒποθϋςεισ και τισ προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ, ενώ εύναι δυνατϐ, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, να θεωρηθοϑν αποδεκτϋσ και προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμοϑσ. Ψσ αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμού, νοοϑνται οι αποκλύςεισ και οι περιοριςμού που δεν επηρεϊζουν την ϋκταςη του Ϊργου ό την ποιϐτητα εκτϋλεςόσ του, δεν περιορύζουν, ςε κανϋνα ςημεύο, τα δικαιώματα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ό τισ υποχρεώςεισ του Προςφϋροντοσ και δεν θύγουν την αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των Προςφερϐντων. Προςφορϋσ που, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ ό/και Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ, εύναι αϐριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό περιϋχουν ϐρουσ αντύθετουσ προσ την Διακόρυξη ό/και αιρϋςεισ, χαρακτηρύζονται ωσ μη αποδεκτϋσ και απορρύπτονται με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ απϐ γνώμη τησ ΕπιτροπόσΔιενϋργειασ. Σα ϋγγραφα τησ προςφορϊσ και τησ ϑμβαςησ καθώσ και ϐλη η ςχετικό αλληλογραφύα που εύναι δυνατϐ να απαιτηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ε περύπτωςη που οι παραλόπτεσ τησ Διακόρυξησ διαπιςτώςουν ϐτι το παραληφθϋν αντύγραφο δεν εύναι πλόρεσ, ςϑμφωνα με τον πύνακα περιεχομϋνων και το ςυνολικϐ αριθμϐ ςελύδων, δικαιοϑνται να ζητόςουν απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, νϋο πλόρεσ αντύγραφο. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ νομιμϐτητασ του διαγωνιςμοϑ με το αιτιολογικϐ τησ μη πληρϐτητασ του παραληφθϋντοσ αντιγρϊφου τησ Διακόρυξησ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ζητόςουν εγγρϊφωσ, απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινόςεισ για το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ μϋςα ςε εύκοςι (20) μϋρεσ απϐ τη δημοςύευςό τησ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 11 από 156

12 Η Αναθϋτουςα Αρχό θα δώςει ϋγκαιρα, ϋξι (6) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, διευκρινύςεισ ςε ϐλα τα ερωτόματα που θα ζητηθοϑν εγγρϊφωσ εντϐσ του προαναφερθϋντοσ διαςτόματοσ των εύκοςι (20) ημερών. Σα Αιτόματα για διευκρινύςεισ υποβϊλλονται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό και αναρτώνται μαζύ με τισ απαντόςεισ (που αποςτϋλονται ςε ϋντυπη μορφό ςτουσ αιτοϑντεσ) ςτην ιςτοςελύδα του ΕΒΕΑ. Αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων που υποβϊλλονται εκτϐσ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ δεν εξετϊζονται. Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςθεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτο κτύριο του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, επύ τησ οδοϑ Ακαδημύασ 7 (Φ οσ ϐροφοσ), την ΗΜΕΡΑ ΦΦ.ΦΦ.2010 και ώρα ΦΦ.00. Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Όλεσ οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην Διακόρυξη αυτό και τα δικαιώματα επύ αυτόσ ανόκουν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και η χρόςη τησ Διακόρυξησ απϐ τουσ υποψηφύουσ Προςφϋροντεσ επιτρϋπεται μϐνον για τισ ανϊγκεσ προετοιμαςύασ των προςφορών τουσ. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η Διακόρυξη αυτό αποτελεύται απϐ: α. Σο παρϐν Μϋροσ Α (Γενικού και Ειδικού Όροι) β. Σο Μϋροσ Β (Σεχνικό Περιγραφό) γ. Σα Παραρτόματα Ι. Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ. Τπϐδειγμα ϑμβαςησ Εκτϋλεςησ Ϊργου, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 12 από 156

13 IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ. Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 8.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ τουσ, τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, τα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ε.Ε. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη τησ υμφωνύασ για τον Ευρωπαώκϐ Οικονομικϐ Φώρο (Ε.Ο.Φ.) ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα περύ Δημοςύων υμβϊςεων (.Δ..) του Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Εμπορύου, η οπούα κυρώθηκε απϐ την Ελλϊδα με το Ν. 2513/97 (ΥΕΚ Α 139) υπϐ τον ϐρο ϐτι η ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ την.δ.. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν ςυνϊψει Ευρωπαώκϋσ υμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ϋχουν ςυςταθεύ με τη νομοθεςύα κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό του Ε.Ο.Φ. ό του κρϊτουσ μϋλουσ που ϋχει υπογρϊψει τη Δ ό τησ τρύτησ χώρασ που ϋχει ςυνϊψει Ευρωπαώκό υμφωνύα με την Ε.Ε. και ϋχουν την κεντρικό τουσ διούκηςη ό την κϑρια εγκατϊςταςό τουσ ό την ϋδρα τουσ ςτο εςωτερικϐ μιασ εκ των ανωτϋρων χωρών, δραςτηριοποιοϑνται επαγγελματικϊ ςτο αντικεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, και ειδικϐτερα ϋχουν ωσ αποκλειςτικϐ αντικεύμενο απαςχϐληςησ, τουλϊχιςτον κατϊ τα τελευταύα τρύα (3) χρϐνια την ανϊπτυξη λογιςμικοϑ ςτον τομϋα των διαδικτυακών εφαρμογών, και πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ παροϑςασ. την περύπτωςη ενώςεων/κοινοπραξιών, η απαύτηςη αυτό αφορϊ τον κϊθε φορϋα ξεχωριςτϊ, που ςυμμετϋχει ςε αυτό. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επύςησ οι ενώςεισ προςώπων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, με τισ παρακϊτω προϒποθϋςεισ: - Ότι ςτην προςφορϊ αναγρϊφεται απαραιτότωσ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ κϊθε προςώπου και το ειδικϐ μϋροσ του Ϊργου με το οπούο θα αςχοληθεύ ςτα πλαύςια τησ υλοπούηςησ του Ϊργου - Ότι ϐλα τα πρϐςωπα τησ ϋνωςησ καλϑπτουν την απαύτηςη τησ νϐμιμησ λειτουργύασ τουσ ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό του ΕΟΦ ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει ευρωπαώκϋσ ςυμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Εμπορύου - Ότι η απαύτηςη για τριετό απαςχϐληςη ςτο αντικεύμενο που αναφϋρεται ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, θα πρϋπει να καλϑπτεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 13 από 156

14 Οι ενώςεισ προςώπων δεν υποχρεοϑνται να περιβληθοϑν οριςμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ την επιλεγεύςα Ϊνωςη πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ να ςυςτόςει Κοινοπραξύα, δηλαδό, (α) να ϋχει περιβληθεύ µε τη µορφό τησ κοινοπραξύασ του Κ.Β.., ςυςταθεύςασ δια ςυμβολαιογραφικοϑ εγγρϊφου, ό (β) να ϋχει περιβληθεύ τη µορφό εταιρεύασ του εμπορικοϑ δικαύου, ςυςταθεύςασ ςϑµφωνα µε τισ διατϊξεισ του εµπορικοϑ νϐµου. ε κϊθε περύπτωςη τα µϋλη τησ Ϊνωςησ ό τησ Κοινοπραξύασ ευθϑνονται ϋκαςτοσ, ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αλληλεγγϑωσ και εισ ολϐκληρον για την εκτϋλεςη του ϋργου ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Αποκλεύονται απϐ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ϐςοι δεν πληροϑν τα κριτόρια τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και ςυγκεκριµϋνα εϊν: 1. Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εισ βϊροσ των προςφερϐντων, για ϋναν ό περιςςϐτερουσ λϐγουσ που απαριθµοϑνται κατωτϋρω: α) ςυµµετοχό ςε εγκληµατικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υµβουλύου, β) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υµβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 και ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υµβουλύου, γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών ςυµφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, δ) νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 91/308/ΕΟΚ του υµβουλύου, τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιµοπούηςησ του χρηµατοπιςτωτικοϑ ςυςτόµατοσ για τη νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ. 2. Όταν, κατϊ περιπτωςη, οι προςφϋροντεσ ό οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού των: α) βρύςκονται ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παϑςη δραςτηριοτότων, αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, αναςτολό εργαςιών ό ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη που προκϑπτει απϐ παρϐµοια διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, β) εκινόθη εναντύον τουσ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, ό οποιαδόποτε ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, γ) καταδικϊςθηκαν για αδύκηµα που αφορϊ την επαγγελµατικό διαγωγό (υπεξαύρεςη, απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ψευδορκύα, δωροδοκύα, δϐλια χρεοκοπύα) του παρϋχοντοσ υπηρεςύεσ, βϊςει δικαςτικόσ απϐφαςησ η οπούα ϋχει ιςχϑ δεδικαςµϋνου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εκδϐθηκε η απϐφαςη, δ) ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελµατικϐ παρϊπτωµα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του Διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό τουσ ιδιϐτητα, που µπορεύ να διαπιςτωθεύ µε οποιοδόποτε µϋςο απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 14 από 156

15 ε) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτ) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ τισ ςχετικϋσ µε την πληρωµό των φϐρων και τελών, ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ζ) εύναι ϋνοχοι υποβολόσ ςοβαροϑσ ψευδοϑσ δηλώςεωσ ό παραλεύψεωσ υποβολόσ των πληροφοριών που απαιτοϑνται κατ εφαρμογό τησ παροϑςασ παραγρϊφου. Αποκλεύονται, επύςησ: 1. Οι προςφϋροντεσ που δεν θα υποβϊλουν εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παροϑςα Διακόρυξη, 2. Σα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα τησ αλλοδαπόσ, τα οπούα δεν θα υποβϊλουν ϐλα τα ϋγγραφα των προςφορών επιςόμωσ μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό Γλώςςα. 3. Όςοι δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω ςτην παρ. 8.1 του ϊρθρου 8 και ςτο κατωτϋρω ϊρθρο 9 τησ παροϑςασ. 4. Όςοι αποκλεύςτηκαν τελεςύδικα απϐ διαγωνιςμοϑσ για προμόθειεσ του Δημοςύου με απϐφαςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 5. Όςοι απώλεςαν το δικαύωμα να ςυμμετϋχουν ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ με απϐφαςη ϊλλησ Δημϐςιασ Τπηρεςύασ ό Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ό ΑΕ του Δημοςύου Σομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν τισ ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. 6. Όςα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα του εξωτερικοϑ ϋχουν υποςτεύ αντύςτοιχεσ με τισ παραπϊνω κυρώςεισ. 7. Επιςηµαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λϐγοι αποκλειςµοϑ ιςχϑουν για καθϋναν απϐ τουσ ςυµµετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λϐγοσ αποκλειςµοϑ και για ϋναν µϐνο ςυµµετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό προςφορϊ αποκλεύεται απϐ το Διαγωνιςµϐ. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ α) Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: α.1.) Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον Διαγωνιςμϐ (με την μορφό επιςτολόσ προσ το Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών), ςτην οπούα θα πρϋπει να αναφϋρονται τα φυαικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ / ςυμπρϊξεισ αυτών που υποβϊλλουν Προςφορϊ, ο Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ (με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του: ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ) του Προςφϋροντοσ, καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. Η Αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τον Νϐμιμο Εκπρϐςωπο του Προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, η αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη και θα δηλώνονται, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 15 από 156

16 επύςησ, τα μϋλη που μετϋχουν ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ κϊθε μϋλουσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ κϊθε μϋλουσ, ο ανϋκκλητοσ εντολοδϐχοσ, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου εντολοδϐχου που θα εύναι και ο κοινϐσ εκπρϐςωποσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ), καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. ε περύπτωςη διοριςμοϑ Αντικλότου, απαιτεύται η προςκϐμιςη ςυμβολαιογραφικόσ πρϊξησ οριςμοϑ του. α.2.) Απόφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ και για τον οριςμϐ του νομύμου εκπροςώπου του προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, απϐφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋνωςη / ςϑμπραξη, για την αποδοχό τησ αλληλϋγγυασ ευθϑνησ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για τον οριςμϐ του νϐμιμου εκπροςώπου κϊθε μϋλουσ και τον οριςμϐ του κοινοϑ εκπροςώπου τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, ο οπούοσ θα εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου Εντολοδϐχου. α.3.) Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ: Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν με ποινό αποκλειςμοϑ, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν Εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ ςτο διαγωνιςμϐ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει το 5% τησ προϒπολογιςθεύςασ δαπϊνησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) του ϋργου, και ςυγκεκριμϋνα εννϋα χιλιϊδεσ οκτακόςια δϋκα ευρώ και εβδομόντα πϋντε λεπτϊ (9.810,75 ). Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ, και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν, επύςησ, να προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςε χώρα-μϋλοσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυόςεων. Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ θα πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνεσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του παραρτόματοσ Ι τησ παροϑςασ. ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το αντικεύμενο τησ παροϑςασ, αρνηθεύ να υπογρϊψει εμπροθϋςμωσ τη ϑμβαςη ό να καταθϋςει Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ Ι ό να εκπληρώςει εμπρϐθεςμα οποιαδόποτε ϊλλη υποχρϋωςό του, που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό του ςτο Διαγωνιςμϐ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 23 παρϊγραφοσ 5 και 34 του Π.Δ. 118/07, οπϐτε η Εγγϑηςη υμμετοχόσ καταπύπτει αυτοδικαύωσ υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 16 από 156

17 Η Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχϑ ϋνα (1) τουλϊχιςτον μόνα μετϊ τον χρϐνο λόξησ ιςχϑοσ τησ Προςφορϊσ και επιςτρϋφεται ςτον Ανϊδοχο του Διαγωνιςμοϑ με την κατϊθεςη απϐ αυτϐν τησ Εγγϑηςησ Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςτουσ δε λοιποϑσ υποψηφύουσ Αναδϐχουσ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ περύ αποκλειςμοϑ, με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋχουν αςκηθεύ ϋνδικα/ ενδικοφανό μϋςα απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο που αποκλεύςτηκε. την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγϑηςη υμμετοχόσ περιλαμβϊνει και ϐρο ϐτι αυτό καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ. α.4.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του εν θϋματι Διαγωνιςμοϑ και θα δηλώνεται ϐτι κϊθε προςφϋρων: 1. δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ. 2. δεν τελεύ ςε πτώχευςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. 3. εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του. 4. εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ. 5. δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (A 101), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα). α.5.) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, εφϐςον ςυμμετϋχουν με αντιπρϐςωπϐ τουσ. α.6.) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα: ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται επικυρωμϋνο αντύγραφο Καταςτατικοϑ και των τυχϐν τροποποιόςεων αυτοϑ, και ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ εποπτεϑουςασ Αρχόσ που να αποδεικνϑει τη νϐμιμη ςϑςταςη του νομικοϑ προςώπου και τισ τροποποιόςεισ που τυχϐν ϋχουν γύνει ςτο Καταςτατικϐ του. ε περύπτωςη ΑΕ και ΕΠΕ επιπλϋον τα αντύςτοιχα ΥΕΚ δημοςύευςησ. Επύςησ ςε περύπτωςη ΑΕ, προςκομύζεται επικυρωμϋνο Πρακτικϐ Δ και το αντύςτοιχο ΥΕΚ δημοςύευςησ αυτοϑ, απϐ το οπούο προκϑπτουν ϐλα τα μϋλη του Δ και κϊθε ϊλλο ϐργανο εκπροςώπηςησ τησ ΑΕ. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται βεβαύωςη ϋναρξησ επαγγϋλματοσ απϐ την αρμϐδια διοικητικό Αρχό. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, προςκομύζονται τα αντύςτοιχα ωσ ϊνω ϋγγραφα για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ. α.7.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα οι προςφϋροντεσ αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη για ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκομιδό ϐλων των δικαιολογητικών που απαιτοϑνται μετϊ την γνωςτοπούηςη ϐτι πρϐκειται να τουσ κατακυρωθεύ ο διαγωνιςμϐσ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 6 παρϊγραφοσ 2 και 20 του Π.Δ. 118/2007. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 17 από 156

18 Προςφορϊ ςτην οπούα δεν θα υπϊρχουν οι ανωτϋρω υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα πρϋπει να εύναι νομύμωσ θεωρημϋνεσ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ. β) Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, οφεύλει να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς αυτόν, με βεβαύωςη παραλαβόσ ό ςϑμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ (ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), τα οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται κατϊ τη διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, ωσ εξόσ: 9.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψόφιου Αναδϐχου ςε αυτϐ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ 1 του Διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του 2 Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο 3 υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ 4 αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει 5 να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο 6 πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 7 Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 18 από 156

19 Α/Α 8 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του υποψόφιου Αναδϐχου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψηφύου ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου ό ςε αντύςτοιχο επαγγελματικϐ ό εμπορικϐ μητρώο και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρισ τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδυνϊμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του υποψηφύου Αναδϐχου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα ό το ϋγγραφο αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 19 από 156

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ανϊλογη κατϊςταςη που προβλϋπεται ςτο δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που ςτη χώρα του υποψόφιου Αναδϐχου οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ό, ςτα κρϊτη ϐπου δεν προβλϋπεται Ϊνορκη Βεβαύωςη, με Τπεύθυνη Δόλωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικό αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ του υποψόφιου Αναδϐχου ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.3 ΣΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ Α/Α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψόφιου Αναδϐχου ςε αυτϐ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρισ τησ επύδοςησ τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι: α) οι ομϐρρυθμοι εταύροι και διαχειριςτϋσ για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριςτϋσ για τισ Ε.Π.Ε. γ) ο Πρϐεδροσ και Διευθϑνων ϑμβουλοσ για τισ Α.Ε. δ) οι νϐμιμοι εκπρϐςωποι κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου, δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 20 από 156

21 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (Α`101), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ των ανωτϋρω νομοθετημϊτων. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα πιο πϊνω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμοϑ να αναπληρωθοϑν με Ϊνορκη Βεβαύωςη του υποψόφιου Αναδϐχου ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ό Ειρηνοδύκη ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η Ϊνορκη αυτό Βεβαύωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ μαζύ με την Προςφορϊ του υποψόφιου Αναδϐχου εντϐσ του «Υακϋλου Δικαιολογητικών». 9.4 ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Όλα τα ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η ςϑςταςη και η εκπροςώπηςη του υποψόφιου Αναδϐχου, και η τόρηςη των προβλεπϐμενων ςτον νϐμο διατυπώςεων δημοςιϐτητασ για ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 21 από 156

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ τη ςϑςταςη του υποψόφιου Αναδϐχου, την τροποπούηςη του καταςτατικοϑ του και τον διοριςμϐ των εκπροςώπων του. Σα ϋγγραφα αυτϊ θα υποβϊλλονται ςε επύςημα αντύγραφα. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, ό ϊλλο ιςοδϑναμο ϋγγραφο αρμϐδιασ διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο πρϐεδροσ του Διοικητικοϑ του υμβουλύου δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του 2 Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. 3 Βεβαύωςη αρμϐδιασ αρχόσ, ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ λειτουργεύ νϐμιμα. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο 4 υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ 5 αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ 6 πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο 7 πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ϋκδοςησ του τελευταύου εξαμόνου, πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ κοινό εκκαθϊριςη, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό 8 εκκαθϊριςη, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαποϑσ ςυνεταιριςμοϑσ) και, επύςησ, ϐτι δεν τελοϑν υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαποϑσ ςυνεταιριςμοϑσ). Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι 9 ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ 10 εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 22 από 156

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα