ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α."

Transcript

1 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α.Α Ce Δμεγήζηε ηηο κεηαβνιέο ησλ αξηζκψλ νμεηδψζεσο ζηα ζηνηρεία κεηαπηψζεσο θαη θαηαγξάςηε ηα δηαγξάκκαηα FROST γηα ηα ζηνηρεηά Mn, Mo θαη W. Α.Α. Mn = 25, Mo = 42, W= α) Ιδηφηεηεο (κέρξη 3) ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσο νθεηιφκελεο ζηνλ κεηαιιηθφ δεζκφ. β) Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο Λαλζαλνεηδψλ θαη Αθηηλνεηδψλ. 4. α) Απφ ηα ηφληα Co 2+, Mn 2+ θαη Cu 2+, πνην είλαη ην πεξηζζφηεξν παξακαγλεηηθφ θαη γηαηί; 5. Λαλζαληδηθή ζπζηνιή: πεξηγξαθηθή, εμήγεζε, επηδξάζεηο 6. Γηαηί αίξεηαη ν εθθπιηζκφο ησλ d-ηξνρηαθψλ ελφο ζηνηρείνπ κεηαπηψζεσο εληφο νθηαεδξηθνχ πεδίνπ. 7. Ση είλαη ηα ηξνρηαθά LGO (ηξνρηαθά νκάδαο ππνθαηαζηαηψλ), πψο πξνθχπηνπλ θαη ηη ζθνπηκφηεηα εμππεξεηνχλ; Παξαδείγκαηα. 8. Πνην ζχκπινθν απφ θάζε δεχγνο έρεη κεγαιχηεξε ηηκή 10 Dq. α). Cr(H 2 O) Cr(NH 3 ) 6 3+ β). [CoCl 6 ] 4- - CoCl 4 2- γ). TiF VF 6 2- δ). Fe(CN) O s (CN) 6 4- ε). CoF CoF ηα ζχκπινθα [Ru(H 2 0) 6 ] 2+ θαη RuCl 6 3- ην 10 Dq είλαη πεξίπνπ ην ίδην. Σν Η 2 Ο θαη ην Cl - βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαζκαηνζθνπηθή ζεηξά; Δάλ φρη, γηαηί ηφηε έρνπλ φκνην 10 Dq; 10. Δμεγήζηε γηαηί ηα ηφληα ησλ αινγφλσλ βξίζθνληαη πξνο ηελ αξρή ηεο θαζκαηνζθνπηθήο ζεηξάο, ε ακκσλία πεξίπνπ ζην κέζνλ θαη ην CO πξνο ην ηέινο. 11. Δμεγήζηε γηαηί ην Co(ΝΗ 3 ) 6 3+ είλαη δηακαγλεηηθφ ελψ ην CoF 6 3- είλαη παξακαγλεηηθφ. ΑΑ(Co)= Καηά ηελ αληίδξαζε ηνπ Co(II) κε θζαινθπαλίλε 'N' 4 ζρεκαηίδεηαη ην ηεηξαππνθαηεζηεκέλν ζχκπινθν [Co"N" 4 ] κε καγλεηηθή ξνπή 2,2ΒΜ. Με επίδξαζε ΝΟ ζην ζχκπινθν απηφ ζρεκαηίδεηαη ην πεληα-ππνθαηεζηεκέλν δηακαγλεηηθφ ζχκπινθν [Co"N" 4 ](NO). Δμεγήζηε ηα δχν απηά καγλεηηθά δεδνκέλα. AA.(Co)= Δμεγήζηε γηαηί ηα ζχκπινθα Mn(H 2 O) 6 2+, Fe(H 2 O) 6 3+, MnCl 4 2-, FeCl 4 - παξά ηελ δηαθνξεηηθή γεσκεηξία ηνπο έρνπλ φια καγλεηηθή ξνπή πεξί ηηο 5.90 ΒΜ. Α.Α. Fe=26, Mn=25.

2 2 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ To ζχκπινθν NiCl 4 έρεη κ eff =4,2 BM, ελψ ην ζχκπινθν Ni(PPh 3 ) 2+ 4 είλαη δηακαγλεηηθφ. Δμεγήζηε ηελ παξαηεξνχκελε απηή καγλεηηθή ζπκπεξηθνξά. ΑΑ(Ni)= Με ηζρπξνχ πεδίνπ ππνθαηαζηάηεο ηα d 8 ζηνηρεία κεηαπηψζεσο ζρεκαηίδνπλ ζχκπινθα κε ζηνηρεηνκεηξία ML 4. Πνηα είλαη ε επηθξαηέζηεξε γεσκεηξία ησλ ζπκπιφθσλ απηψλ θαη γηαηί; 16. To Ni(II) ζρεκαηίδεη πνιιά ζχκπινθα κε αξηζκφ ζπληάμεσο 4. Οξηζκέλα απ απηά έρνπλ καγλεηηθή ξνπή κ eff =3 BM θαη άιια είλαη δηακαγλεηηθά. Δμεγήζηε πφηε θαη γηαηί αλακέλεηαη ε πξψηε θαη πφηε θαη γηαηί ε δεχηεξε ζπκπεξηθνξά. Αθφκα εμεγήζηε γηαηί ηα αληίζηνηρα ζχκπινθα ηνπ Pd(II) είλαη πάληνηε δηακαγλεηηθά. ΑA(Ni)=28, AA(Pd)= Πνηα είλαη ε πξνηηκεηέα δνκή ησλ ηεηξαπνθαηεζεκέλσλ ζπκπινθψλ θαη ηφλησλ Cu(I) θαη Cu(II) θαη γηαηί ; Πψο εμεγείηαη ε δξάζε ηεο Πιαζηνθπαλίλεο σο απνηειεζκαηηθνχ κεηαθνξέα ειεθηξνλίσλ ; Α.Α Cu = To Ni(II) ζρεκαηίδεη ζχκπινθα κε αξηζκνχο ζπληάμεσο 4 θαη 6 θαη γεσκεηξίεο ηεηξαεδξηθή θαη ηεηξαγσληθή θαη νθηαεδξηθή. Απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε πξνηηκψκελε γεσκεηξία; πζρεηίζηε ηηο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο κε ηε γεσκεηξία γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο. ΑΑ(Ni)= Δμεγήζηε πσο κε βάζε ηηο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη κφλν κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηα νθηαεδξηθά, ηα ηεηξαεδξηθά θαη ηα ηεηξαγσληθά ζχκπινθα ηνπ Ni(II).AA(Ni)= Σξία ζχκπινθα ηνπ Ni(II) έρνπλ ηηο εμήο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο: Σν πξψην είλαη δηακαγλεηηθφ. Σν δεχηεξν έρεη κ eff =3,95 ΒΜ θαη ην ηξίην έρεη κ eff =2,85 BM. ε πνηεο νκάδεο ζεκείνπ αλήθνπλ ηα ζχκπινθα απηά θαη γηαηί; ΑΑ(Ni)= Δμεγήζηε ηηο δηαθνξέο (αλ ππάξρνπλ) ζηηο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπκπιφθσλ: Ni(H 2 O) 6 2+ (oh), Ni(CN) 4 2- (D 4 h) θαη NiCl 4 2- (Td). AA(Ni)= To ζχκπινθν Co(N 2 H 4 ) 2 Cl 2 έρεη κ eff =3,9 ΒΜ, κε βάζε ηελ ηηκή απηή εμεγήζηε αλ ε πδξαδίλε είλαη κνλνζρηδήο ή δπζρηδήο ππνθαηαζηάηεο. ΑΑ(Co)= Πψο πξνθχπηεη ε ζρέζε 10Dq (Oh) = ( 9 / 4 )10Dq (Td) θαη πνηα ε θπζηθή ζεκαζία απηήο; 24. Τπνινγίζηε ηελ ΔΠΤ ζε κνλάδεο (Γν/5) 10 Dq/5 γηα ηα πςεινχ θαη ρακεινχ spin νθηαεδξηθά ζχκπινθα ησλ ηξηζζελψλ ηφλησλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσο ηεο πξψηεο ζεηξάο. ΑΑ= Τπνινγίζηε ηελ ελέξγεηα ζηαζεξνπνηήζεσο πεδίνπ ππνθαηαζηαηψλ ζηα νθηαεδξηθά ζχκπινθα κε δνκή θεληξηθνχ αηφκνπ d Δμεγήζηε, δίλνληαο πνηνηηθφ δηάγξακκα, πψο αλακέλεηαη λα κεηαβάιινληαη νη ελέξγεηεο πδαηψζεσο ησλ δηζζελψλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο. ΑΑ=21-29 (1εο ζεηξάο) 27. α). Ση ιεεη ην ζεψξεκα Jahn-Tellor; β). Γνκηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζεσξήκαηνο Jahn-Tellor.

3 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 3 γ). Σα εμαππνθαηεζηεκέλα ζχκπινθα ηνπ Co(II) πςεινχ spin αλακέλεηε λα έρνπλ δνκή θαλνληθνχ ή παξακνξθσκέλνπ νθηαέδξνπ ; AA(Co)= Γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ζχκπινθα ηνπ Cu II (ΑΑ=29) είλαη είηε ηεηξαγσληθά, είηε ηεηξαγσληθψο παξακνξθσκέλα νθηαεδξηθά ; 29. Απνθιίλνπλ ή φρη απφ ηε δνκή θαη ηε ζπκκεηξία 0h ηα ζχκπινθα ηνπ Cu,[CuL 6 ] 2+ ; AA(Cu)= Δμεγήζηε ην γεγνλφο φηη ζηνλ θξχζηαιιν ηνπ CrF 2 φπνπ ην Cr πεξηβάιιεηαη απφ έμη ηφληα θζνξίνπ νη ηέζζεξηο δεζκνί Cr-F έρνπλ κήθνο 200pm ελψ νη δχν 243pm.A.A.Cr= Οη δχν πξψηεο δηαδνρηθέο ζηαζεξέο ζηαζεξφηεηαο ηζνξξνπίαο Cu-αηζπιελνδηακίλεο είλαη αξθεηά πςειέο (Κ 1 =Κ 2 =10 10 ),ε ηξίηε φκσο είλαη πνιχ κηθξή (Κ 3 =10-0,9 ). Δμεγήζηε. ΑΑ(Cu)= ην εμαληηξνραιθηθφ (ΙΙ) αληφλ εκθαλίδνληαη δχν είδε ηηκψλ Cu-N, κε κήθε 205,0 θαη 231,3 pm αληίζηνηρα. Δμεγήζηε ηελ παξαηεξνχκελε απηή δηαθνξνπνίεζε. ΑΑ(Cu)= Καηά ηε δηάιπζε ηνπ θίηξηλνπ δηακαγλεηηθνχ ζπκπιφθνπ Ni(en) 2 2+ ζε H 2 0 πξνθχπηεη πξάζηλν δηάιπκα απφ ην νπνίν απνκνλψλεηαη πξάζηλν ζηεξεφ κε κ eff =2,95 ΒΜ. Με ζέξκαλζε ηνπ ζηεξενχ απηνχ, αλαθηάηαη ην αξρηθφ θίηξηλν ζχκπινθν. ε πνηεο ρεκηθέο κεηαβνιέο νθείινληαη νη πην πάλσ αιιαγέο ρξψκαηνο θαη καγλεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη πσο εμεγνχληαη ; ΑΑ(Νi)= ε πδαηηθφ δηάιπκα ΝH 3 δηαιχεηαη FeCl 3. Γψζηε θαη ραξαθηεξίζηε φια ηα πηζαλά πξντφληα. Α.Α. Fe= Eμεγήζηε ην ειεθηξνληθφ θάζκα απνξξνθήζεσο ηνπ Ti(H 2 0) 6 3+ (AA(Ti)=22) 36. Πξνβιέςηε θαη εμεγήζηε ην d-d θάζκα ηνπ [FeF 6 ] 4-. Αλακέλεηαη ην ίδην θάζκα γηα ην Fe(CN) 6 4- θαη γηαηί ; εκεηψζηε ηηο πηζαλέο κεηαπηψζεηο. ΑΑ(Fe)= Kαηά ηε δηάιπζε δηρισξηδίνπ ηνπ θνβαιηίνπ ζε H 2 0 πξνθχπηεη ξνδφρξνπλ δηάιπκα Α. Με πξνζζήθε ππθλνχ πδξνρισξηθνχ νμένο ζην Α δηάιπκα πξνθχπηεη έληνλν θπαλνχλ δηάιπκα Β ην νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, δίλεη θηηξηλνπνξηνθαιφρξνπλ δηάιπκα Γ κε θαηεξγαζία κε ακκσλία θαη δηαβίβαζε αέξα δηα κέζσ απηνχ. ε πνηα πξντφληα νθείινληαη ηα ρξψκαηα ησλ δηαιπκάησλ Α, Β, Γ θαη λα γξαθνχλ νη αληηδξάζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη. Γηαηί ηα ρξψκαηα ησλ δηαιπκάησλ Α, Β θαη Γ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο ; ε πνηεο κεηαπηψζεηο νθείινληαη; ΑΑ(Co)= Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ηαηληψλ απνξξνθήζεσο (d-d) ελφο νθηαεδξηθνχ ζπκπιφθνπ, πσο θαη γηαηί; 39. Βξείηε ηνλ φξν ηεο ζεκειηψδνπο θαηάζηαζεο ελφο d 2 ηφληνο θαη ηνπο φξνπο ζηνπο νπνίνπο δηαζρίδεηαη εληφο νθηαεδξηθνχ πεδίνπ, ηνπο νπνίνπο λα ηνπνζεηήζεηε ζε θαηάιιειν δηάγξακκα ζηαζκψλ ελέξγεηαο.

4 4 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 40. Ση εθθξάδεη ν λεθειναπμεηηθφο ιφγνο θαη ηη ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη απφ ην κέγεζφο ηνπ ; 41. Tα ζχκπινθα Ni(H 2 0) 6 2+ θαη Ni(NH 3 ) 6 2+ έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ηαηλίεο απνξξνθήζεσο : 8600, 13500, cm -1 θαη 10700, 17500, cm -1. ε πνηεο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο αληηζηνηρνχλ νη ηαηλίεο; Τπνινγίζηε ηηο ηηκέο Dq θαη ηηο αλακελφκελεο ζέζεηο ησλ επηηξεπνκέλσλ απφ ην spin ηαηληψλ θαη δηθαηνινγήζηε ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο. Αθφκα, δηθαηνινγήζηε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ηαηληψλ ησλ δπν ζπκπιφθσλ θαη ππνινγίζηε ην λεθειναπμεηηθφ ιφγν β ζην θαζέλα. ΑΑ(Ni)=28, ΑΑ B(Ni g 2+ )=1132 cm Σα ζχκπινθα Co(NH 3 ) 2+ 6 θαη Co(H 2 0) 2+ 6 εκθαλίδνπλ αλά ηξεηο ηαηλίεο ζηα ειεθηξνληθά θάζκαηα απνξξνθήζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 10700, θαη cm -1 ην πξψην θαη 8600, 13500, θαη cm -1 ην δεχηεξν. Απνδψζηε ηηο ηαηλίεο απηέο ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο θαη ππνινγίζηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 10 Dq θαη Β γηα ηα δχν ζχκπινθα. ΑΑ(Co)=27(31) 43. Σν V(0H 2 ) 6 3+ εκθαλίδεη ζηελ νξαηή πεξηνρή δπν ηαηλίεο ζηα cm -1 θαη ζηα cm -1. Θεσξψληαο ακειεηέα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ φξσλ 3 T1g (f) θαη 3 T1g (p) θαη φηη ε πξψηε ηαηλία απνδίδεηαη ζηε κεηάπησζε 3 T1g (f)- 3 T2g (f), απνδψζηε ηε δεχηεξε ηαηλία θαη πξνζδηνξίζηε ηε ζέζε ηεο ηξίηεο αλακελνκέλεο θαη ηελ ηηκή Β. ΑΑ(V)= ην παξαπιεχξσο ζρήκα-δηάγξακκα, δίλνληαη ηα d-d θάζκαηα ησλ ζπκπιφθσλ Co(en) 3+ 3 (...) θαη Co(OX) 3-3 (-). ε πνηεο κεηαπηψζεηο απνδίδνληαη νη εκθαληδφκελεο ηαηλίεο; ρνιηάζηε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ηαηληψλ ησλ δχν ζπκπιφθσλ. ΑΑ=27 ΟΥ=νμαιηθφ ηφλ. ë 45. Eμεγήζηε γηαηί νη ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ κεηαπηψζεσλ ζηα ηεηξαεδξηθά ζχκπινθα είλαη κηθξφηεξεο απφ εθείλεο ησλ νθηαεδξηθψλ, ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην γηα ηηο ζρεηηθέο εληάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηαηληψλ απνξξνθήζεσλ. 46. Σα ζχκπινθα Co(H 2 0) 6 2+ θαη [CoCl 4 ] 2- εκθαλίδνπλ ηηο (d-d) ηαηλίεο : Co(H 2 0) 6 2+ : 8100, 16000, cm -1 [CoCl 4 ] 2- : 3500, 5460, cm -1 á nm 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm Οη ζπληειεζηέο απνξξνθήζεσο ησλ ηαηληψλ ηνπ πξψηνπ ζπκπιφθνπ είλαη πεξίπνπ 100 θνξέο κηθξφηεξνη απφ εθείλνπο ηνπ δεπηέξνπ. ε πνηεο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο νθείινληαη νη ηαηλίεο ησλ δχν ζπκπιφθσλ; Δμεγήζηε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ηαηληψλ ησλ δχν ζπκπιφθσλ θαη ηε δηαθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο απνξξνθήζεσο. 47. To θάζκα απνξξνθήζεσο ηνπ θξπζηαιιηθνχ K 4 CoF 6, ζην νπνίν ην Co πεξηβάιιεηαη νθηαεδξηθά απφ 6F -, εκθαλίδεη ηηο εμήο ηαηλίεο: 7.15, 15.2 θαη 19.2 ΚΚ. ε πνηεο κεηαπηψζεηο απνδίδνληαη νη ελ ιφγσ ηαηλίεο; Τπνινγίζηε ηηο παξακέηξνπο 10 Dq, Β θαη β. BCo 2+ =0,97 KK.

5 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Γψζηε θαη εμεγήζηε ηα d-d θάζκαηα ησλ ζπκπιφθσλ: [Co(NH 3 ) 6 ] 3+, [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2+, [Co(NH 3 ) 4 Cl 2 ] + (trans, cis). 49. Σα ειεθηξνληθά θάζκαηα απνξξνθήζεσο ησλ cis θαη trans-δηθζνξν-ηεηξακκηλνθνβαιηίνπ (ΙΙΙ) δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηηο ζέζεηο θαη ηηο εληάζεηο ησλ ηαηληψλ απνξξνθήζεσο. θηηζάξεηε ηα θάζκαηα απηά, απνδψζεηε ηηο ηαηλίεο ζηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο θαη εμεγήζηε ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο. AA(Co)= Πνηεο δηαθνξέο αλακέλεηε ζηα ειεθηξνληθά θάζκαηα απνξξνθήζεσο ησλ cis- θαη trans Rh(NH 3 ) 4 F 2 +. A.A.Rh= Πψο δηαζρίδεηαη ν φξνο 4 F (απφ θαηαλνκή d 7 ) ζε πεδίν ππνθαηαζηαηψλ ζπκκεηξίαο D 4h ; 52. Πξνβιέςηε θαη εμεγήζηε ηα θάζκαηα θαη ηηο ηηκέο κ eff ησλ Οh ζπκπιφθσλ Cr(II). AA(Cr)= εκεηψζηε ηηο αλακελφκελεο ειεθηξνληθέο (d-d) κεηαπηψζεηο γηα ηα ζχκπινθα [Cu(NH 3 ) 6 ] 2+ θαη [Cu(NH 3 ) 4 (H 2 0) 2 ] 2+, εμεγψληαο κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο απαληήζεηο ζαο. 54. Σν εμαθζνξνκαγγαληθφ θάιην,k 3 MnF 6, εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: κηα επξεία ηαηλία απνξξνθήζεσο, πεξί ηα cm -1 θαη κηα ζηελφηεξε, πεξί ηα 9500 cm -1. ε πνηεο ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο νθείινληαη νη ηαηλίεο απηέο; Αθφκα, ζρνιηάζηε ηελ ηηκή ηεο καγλεηηθήο ξνπήο απηνχ. (κ eff =4,90 ΒΜ) ΑΑ(Mn)= Σν ζχκπινθν [Cr(en) 3 ] 2+ εκθαλίδεη ζην d-d θάζκα απνξξνθήζεσο ηνπ κηα επξεία ηαηλία ζηα cm -1 θαη κηα νμχηεξε ζηα cm -1. Τπνινγίζηε ην κ eff ηνπ ζπκπιφθνπ. ΑΑ(Cr)=24, (ι=135 cm -1 θαη Σ 1 p=0) 56. Έλα ζχκπινθν ηνπ ρξσκίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ Υ Μ =0.58*10-2 cgs ζηνπο 300Κ. Τπνινγίζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαζκαηνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ ζπκπιφθνπ.α.α.gr= Πφζεο ηαηλίεο (d-d) αλακέλεηε ζηα θάζκαηα απνξξνθήζεσο ησλ ζπκπιφθσλ [Cr(NH 3 ) 6 ] 2+ θαη [Cr(NH 3 ) 6 ] 3+ θαη ζε πνηεο κεηαπηψζεηο απνδίδνληαη; AA(Cr)= Σν ζχκπινθν ηνπ Ni(II), d 8, NiR 4 Cl 2 (R=νξγαληθή ξίδα) εκθαλίδεη ηξεηο ηαηλίεο ζην d-d θάζκα ηνπ. Η απνξξνθεηηθφηεηα ε έρεη ηηκή 150 θαη γηα ηηο ηξεηο ηαηλίεο. Σν R- θαη ην Cl - είλαη γεηηνληθά ζηε θαζκαηνζθνπηθή ζεηξά. Δίλαη ή δελ είλαη ηα Cl - ελσκέλα κε ην Ni(II); Δμεγήζηε. 59. Eμεγήζηε γηαηί ηα πδαηηθά δηαιχκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ αιάησλ ηνπ Mn (II) είλαη αζζελέζηεξα ρξσκαηηζκέλα, ελψ ηα αληίζηνηρα δηαιχκαηα ησλ Mn0 4 - είλαη εληνλφηαηα ρξσκαηηζκέλα. ΑΑ(Mn)= Δμεγήζηε γηαηί ηα δηαιχκαηα MnCl 2 είλαη άρξσκα ελψ εθείλα ηνπ MnCl 3 είλαη θαζηαλφρξσκα. Α.Α. Mn= Σν ζχκπινθν Ni(NH 3 ) 6 εκθαλίδεη ηξεηο ηαηλίεο ζην θάζκα απνξξνθήζεσο (10700,17500 θαη cm -1 ) θαη Υ Μ = cgs ζηνπο 300Κ. Τπνινγίζηε ηελ

6 6 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηεο spin orbit ζπδεχμεσο ι ζεσξψληαο ακειεηέν ηνλ αλεμάξηεην ηεο ζεξκνθξαζίαο παξακαγλεηηζκφ. Α..Α..Ni = Γείμηε πσο ππνινγίδεηαη ε ζηαζεξά ηεο spin - orbit ζπδεχμεσο ηνπ Ni II ζηα Οh ζχκπινθά ηνπ απφ ηα d-d θάζκαηα θαη ηηο καγλεηηθέο ηδηφηεηεο απηψλ. AA(Ni)= Yπνινγίζηε ηελ αλακελφκελε κ eff θαη ηηο ζηαζεξέο Β, β θαη Dq ηνπ Ni(H 2 0) 6 Cl 2, ην νπνίν εκθαλίδεη ηξεηο ηαηλίεο ζην d-d θάζκα απνξξνθήζεσο (8500, θαη cm -1 ) θαη γηα ην νπνίν Σ1p=0. (ι=-270 cm -1 θαη B(Νi (g) 2+ )=1000 cm -1. AA(Ni)= Tν ζχκπινθν Ni(NH 3 ) 6 2+ εκθαλίδεη ηξεηο d-d ηαηλίεο απνξξνθήζεσο ζηα 10700, θαη cm -1 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κ eff =3,10 ΒΜ. Να ππνινγηζηεί ε ζηαζεξά ηεο spin-orbit ζπδεχμεσο ι. Να κελ ιεθζεί ππ φςε ν αλεμάξηεηνο ηεο ζεξκνθξαζίαο παξακαγλεηηζκφο. AA(Ni)= Oξηζκέλα ηφληα ζρεκαηίδνπλ νθηαεδξηθά ζχκπινθα, ηφζν ρακεινχ, φζν θαη πςεινχ spin. Κακηά θνξά, ε καγλεηηθή ξνπή ησλ ζπκπιφθσλ απηψλ έρεη ελδηάκεζε ηηκή. Πνχ νθείιεηαη ην θαηλφκελν απηφ θαη ζε πνηψλ ειεθηξνληθψλ θαηαλνκψλ ηφληα ην αλακέλεηαη; 66. ρνιηάζηε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: Έλα κνλνππξεληθφ ζχκπινθν ηνπ Fe(II), ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έρεη κ eff =3,10 ΒΜ, ζηνπο 60 ν C έρεη κ eff =5,20 ΒΜ θαη ζηε ζεξκνθξαζία πγξνχ αδψηνπ είλαη δηακαγλεηηθφ. AΑ(Fe)= α). Ση είλαη θαηλφκελν cotton. Eμήγεζε θαη εθαξκνγέο. β). Ση είλαη θάζκα νπηηθήο πεξηζηξνθηθήο δηαζπνξάο θαη θπθιηθνχ δηρξσηζκνχ θαη ζε ηη ρξεζηκεχνπλ; Παξαδείγκαηα. 68. Σν D(+)-[Co(en) 3 ]I 3 ζε πδαηηθφ δηάιπκα παξνπζηάδεη δχν d-d ηαηλίεο απνξξνθήζεσο. Καηαγξάςηε ηελ θακπχιε νπηηθήο ζηξνθηθήο δηαζπνξάο θαη θπθιηθνχ δηρξσηζκνχ επί ηνπ πνηνηηθνχ δηαγξάκκαηνο απνξξνθήζεσο. Α.Α. Co Να ζρεδηαζηνχλ νη ζηεξενρεκηθνί ηχπνη φισλ ησλ ηζνκεξψλ ηνπ Co(en) 2 Cl 3 λα θαηαγξαθεί ε δηπνιηθή ηνπο ξνπή θαη ε νπηηθή ηνπο δξαζηηθφηεηα. Α.Α. Μn=25, Co=27, Cu= Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζπζηαηηθά) ηνπ δεζκνχ Μεηάιινπ- Τπνθαηαζηάηε ζηα ζχκπινθα ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ησλ αθφξεζησλ νξγαληθψλ κνξίσλ θαη πσο πξνθχπηεη; 71. ρνιηάζηε ην γεγνλφο φηη ε αληίδξαζε αληαιιαγήο ηεο νιεθίλεο ζην άιαο Zeisse ζπκπιεξψλεηαη ζε έλα ιεπηφ ζηνπο 0 0 C ελψ ε αληίζηνηρε αληίδξαζε ζην ζχκπινθν (ε 5 -C 5 H 5 )Rh (C 2 H 4 ) 2 είλαη εμαηξεηηθά αξγή. Α.Α. Ρt=78, Rh= Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ζπρλφηεηα δνλήζεσο ηνπ CO ζηα κεηαιιηθά θαξβνλχιηα, πσο θαη γηαηί; 73. Δμεγήζηε γηαηί ζηα κεηαιιηθά θαξβνλχιηα-π-ζχλδεζεο ηνπ CO κε ηα κέηαιια γίλεηαη κέζσ ηνπ C θαη φρη κέζσ ηνπ Ο, θαη γηαηί ηα ζχκπινθα απηά είλαη απνθιεηζηηθά ρακεινχ spin.

7 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Να εμεγήζεηε ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηηο ζπρλφηεηεο δνλήζεσο, C O M-C ζηηο παξαθάησ ελψζεηο: Δπίζεο, εμεγήζεηε κε ζπληνκία ηελ ηθαλφηεηα ηνπ CO λα ζηαζεξνπνηεί ρακειέο θαηαζηάζεηο νμεηδψζεσο ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσλ. VC O V M C - V(CO) 6 Cr(CO) 6 + Mn(CO) α) Πξνηείλεηε δνκή (ηζνκεξέο) γηα ηελ έλσζε Cr(CO) 4 L 2 (φπνπ L= PPh 3 ) αλ ην IR θάζκα ηεο εκθαλίδεη κηα πνιχ έληνλε ηαηλία ζηα 1890 cm -1 ζηελ πεξηνρή ησλ ηάζεσλ ηνπ CO (θαη δπν κε αμηνινγήζηκεο αζζελέο ηαηλίεο ). β) Δμεγήζηε πσο ζρεκαηίδεηαη δεζκφο (i) ζε κέηαιιν-θαξβνλχιηα θαη (ii) ζε αιθεληθά ζχκπινθα κεηάιισλ. 76. Γξάςηε ζρεηηθά κε (i) ην πξφηππν Dewar Chatt, (ii) ηε κεηάζεζε αιθπιίνπ (iii) ηελ ππξελφθηιε πξνζβνιή ηνπ άλζξαθα κεηαιινθαξβνλπιίνπ. 77. Δμεγήζηε πψο θαη γηαηί ππνθαηαζηάηεο π-νμέα ζηαζεξνπνηνχλ ρακειέο θαηαζηάζεηο νμεηδψζεσο ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσο. Παξαδείγκαηα. 78. Γνκηθέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκπιφθσλ ηνπ C0 θαη ηνπ N Δμεγήζηε ην θαηλφκελν φηη ην (n 6 -C 6 H 5 COOH)Cr(C0) 3 είλαη ηζρπξφηεξν νμχ απφ ην C 6 H 5 COOH θαη (n 6 -C 6 H 5 NH 2 )Cr (CO) 3 είλαη αζζελέζηεξε βάζε απφ ηελ αληιίλε C 6 H 5 NH Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεζκνχ Μ-νιεθίλεο ζην άιαο zeise; Mεηαβάιιεηαη ε V δνλήζεσο ηεο νκάδαο C=C θαη πψο; 81. θηηζάξεηε ηνλ ηξφπν ζπλδέζεσο κηαο νιεθίλεο κε έλα κέηαιιν κεηαπηψζεσο. Γνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ζ θαη π-αιιπιηθψλ ζπκπιφθσλ. 82. Δμεγήζηε, γηαηί, θαηά ηελ ζχκπιεμε ηνπ ηεηξαθζνξναηζέληνπ κε ρακειήο θαηαζηάζεσο νμεηδψζεσο ζηνηρεία κεηαπηψζεσο, ν πβξηδηζκφο ηνπ άλζξαθα γίλεηαη πεξίπνπ sp Δμεγήζηε γηαηί ζην πξντφλ ηεο αληηδξάζεσο, Ir(CO)(CI)(PPh 3 ) 2 + F 3 CC CCF 3 =Ir(CO)(CI)(PPh 3 ) 2 (F 3 CC CCF 3 ), ε ζπρλφηεηα δνλήζεσο ηνπ δεζκνχ C C κεηψλεηαη θαηά 500 cm -1 ελψ ε ζπρλφηεηα δνλήζεσο ηνπ θαξβνλπιίνπ απμάλεηαη θαηά 75 cm -1. A.A.. Ir= Αλακέλεηε κεηαβνιή θαη πνηα ζην IR θάζκα (ζηελ πεξηνρή ηνπ θαξβνλπιίνπ) ζην πξντφλ πξνζζήθεο ηεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή νπζία; Ir(PΦ 3 ) 2 (CO)Cl + BF 3 = Ir(PΦ 3 ) 2 (CO)(BF 3 )Cl. AA(B)=5, ΑΑ(Ir)=77

8 8 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 85. Δμεγήζηε γηαηί ε έλσζε Mo(PF 3 ) 3 (CO) 3 εκθαλίδεη IR ηαηλίεο ζηνπο 2040 θαη 1991 cm -1 ελψ ε έλσζε Mo(PMe 3 ) 3 (CO) 3 εκθαλίδεη IR ηαηλίεο ζηνπο 1945 θαη 1851 cm Πψο εμεγείηαη ε κεγάιε ηάζε ηνπ Co λα ζρεκαηίζεη νθηαεδξηθά ακηληθά ζχκπινθα κε αξηζκφ νμεηδψζεσο +3, ζε αληίζεζε κε ην Ni 2+ ; AΑ(Co)=27, ΑΑ(Ni)= To Ni(II) ζρεκαηίδεη κε ηνπο ππνθαηαζηάηεο L θαη L ηα ζχκπινθα NiL 6 2+ θαη NiL Οη ππνθαηαζηάηεο L θαη L είλαη εμίζνπ ζ-δφηεο, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ π-νμχηεηα ηνπο. Αλαθέξεηε έλα πεηξακαηηθφ θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ L θαη L σο πξνο ηελ ελ ιφγσ ηδηφηεηα. AA(Ni)= Πνιιά ζηνηρεία κεηαπηψζεσο ζρεκαηίδνπλ κε ην κνξηαθφ πδξνγφλν ζχκπινθα ηνπ ηχπνπ Μ(ε 2 -Η 2 )L n, ζηα νπνία ε λ Η-Η βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή cm -1 ελψ γηα ην ειεχζεξν πδξνγφλν λ Η-Η =4000cm -1. Eμεγήζηε ηελ παξαηεξνχκελε απηή δηαθνξά. 89. Γηαηί ηα νξγαλνκεηαιιηθά ζχκπινθα ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσο είλαη, θαηά θαλφλα, ζχκπινθα ρακεινχ spin. Πνηεο γεσκεηξίεο επλννχληαη γηα d 6,d 8,d 10 ζηνηρεία κεηάπησζεο θαη γηαηί; 90. Γηαηί ηα θαξβνλχιηα [Mn(CO) 5 ] x θαη [CO(CO) 4 ] x απαληνχλ σο δηκεξή; AA(Mn)=25, ΑΑ(Co)= Πξνβιέςηε ηηο πηζαλφηεξεο δνκέο ησλ ελψζεσλ κε ηνπο εκπεηξηθνχο ηχπνπο: [(C 5 H 5 )Ni(NO)] x θαη [(C 5 H 5 )Ni(CO)] y. A.A.Ni= Μηα νξγαλνκεηαιιηθή έλσζε (ΜΒ=354) πεξηέρεη n 5 C 5 H 5 θαη CO ζε αλαινγία 1:2. Σν IR θάζκα εκθαλίδεη 3 ηαηλίεο ζηνπο 2000, 1950 θαη 1800 θπκαηαξπζκνχο. Αληηδξά δηαδνρηθά κε ακάιγακα Ναηξίνπ, CH 3 I θαη CO, γηα λα πξνθχςεη έλα λέν αθξαίσλ νκάδσλ CO θαη κία επί πιένλ ηαηλία ζηνπο 1600 θπκαηαξπζκνχο. Πξνηείλαηε ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν ελψζεσλ θαη ζρνιηάζηε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. (ΑΒ 25 Mn = 55, 27 Co = 59, 26 Fe = 56, 6 C = 12 ) 93. Γηκεξήο θαξβνλπιηθή έλσζε ηνπ καγγαλίνπ (έλσζε Α) αλάγεηαη δίλνληαο έλσζε Β, ε νπνία αληηδξψληαο κε νμχ δίλεηαη έλσζε Γ, ελψ αληηδξψληαο κε CH 3 I θαη CO δίλεη ηελ έλσζε Γ. Σέινο, ε έλσζε Β αληηδξά κε αιιπινρισξίδην (C 3 H 5 Cl) θαη δίλεη έλσζε Δ 18-ειεθηξνλίσλ. Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ελψζεηο Α Δ θαη πνηεο νη αληηδξάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ; εκεηψζηε επηπιέσλ πνηα ζα είλαη ε απηηθφηεηα ηεο αιιπινκάδαο ζηελ έλσζε Δ. Α.Α. Mn Μηα νξγαλνκεηαιιηθή έλσζε Α αληηδξά κε λάηξην θαη δίλεη ηελ έλσζε Β. Καηεξγαζία ηεο Β κε CH 3 I δίλεη λέα έλσζε C ε νπνία, θαηά ηελ αληίδξαζε κε CO, δίλεη ηελ έλσζε D. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηαπηνπνηήζηε ηηο ηέζζεξηο ελψζεηο A-D θαη εμεγείζηε ηηο ζπληεινχκελεο αληηδξάζεηο.

9 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 9 α)έλσζε Α: ΜΒ Φάζκα IR: Αθξαίεο νκάδεο CO θαη n 5 -cp δαθηχιηνη. H 1 NMR θάζκα: n 5 -cp δαθηχιηνη. C 13 NMR θάζκα: δπν ηχπνη αλζξάθσλ ζε αλαινγία 5:2. β)έλσζε Β: Αγσγηκφηεηα 1:1 ειεθηξνιχηεο. Φάζκα IR: Αθξαίεο νκάδεο CO θαη n 5 -cp δαθηχιηνη. H 1 NMR θάζκα: n 5 -cp δαθηχιηνη. C 13 NMR θάζκα: δπν ηχπνη αλζξάθσλ ζε αλαινγία 5:2. γ)έλσζε C: Μ.Β Φάζκα IR: Αθξαίεο νκάδεο CO θαη n 5 -cp δαθηχιηνη. H 1 NMR θάζκα: n 5 -cp δαθηχιηνη θαη νκάδεοch 3 (Αλαινγία πξσηνλίσλ 5:3) C 13 NMR θάζκα: ηξεηο ηχπνη αλζξάθσλ ζε αλαινγία 5:2:1. δ).έλσζε D: Φάζκα IR: Αθξαίεο νκάδεο CO θαη n 5 -cp δαθηχιηνη. H 1 NMR θάζκα: n 5 - cp δαθηχιηνη θαη νκάδεο COCH 3 (αλαινγία πξσηνλίσλ 5:3). C 13 NMR θάζκα: ηέζζεξηο ηχπνη αλζξάθσλ ζε αλαινγία 5:2:1:1. AΒ(Mn)=55, (Fe)=56, (Co)=59 θαη AA απηψλ: 25, 26, 27. cp=θπθινπελαδηεληιηθφ αληφλ). 95. Αληηδξάζεηο νμεηδσηηθήο πξνζζήθεο θαη αλαγσγηθήο απνζπάζεσο. ε πνηεο πεξηπηψζεηο επλννχληαη θαη γηαηί; Παξαδείγκαηα. 96. Πνηα ζα είλαη ηα πξντφληα αληίδξαζεο ηνπ H 2 κε (i) Co 2 (CO) 8 (ii) Ir(CO)(CI)(Pet 3 ) 2. Δμεγήζηε αλ νη αληηδξάζεηο είλαη νμεηδσηηθήο πξνζζήθεο. Πξνηείλαηε επίζεο δχν αθφκε παξαδείγκαηα αληηδξάζεσλ δεκηνπξγίαο δεζκνχ Μ-Η. 97. Πξνηείλεηε κεραληζκφ γηα ηελ αληίδξαζε: PÖ 3 O PÖ 3 CH 3 Pt Cl + CO CH 3 C Pt Cl PÖ 3 PÖ 3 πνπ είλαη πξψηεο ηάμεσο θαη σο πξνο ηα δπν αληηδξψληα. 98. Σν θάζκα IR ηεο έλσζεο Rh 2 I 2 (CO) 2 (PPh 3 ) 2 εκθαλίδεη δπν δνλήζεηο έθηαζεο ηνπ COζηα 2061 θαη 2005 cm -1. Πξνηείλεηε δνκή πνπ λα ζπκθσλεί κ απηά ηα δεδνκέλα. AΑ(Rh)= Kαηά ηελ θαηεξγαζία Cp 2 Mn κε NO θαη CO πξνθχπηεη ην δηακαγλεηηθφ ζχκπινθν Cp 2 Mn 2 (NO) 2 (CO) 2. Σν ηειεπηαίν εκθαλίδεη ζην ππέξπζξν θάζκα κηα ηαηλία ζηα 1720 cm -1 πνπ απνδίδεηαη ζην NO θαη κηα ζηα 1830 cm -1 πνπ απνδίδεηαη ζην Co. Πξνηείλεηε δνκή πνπ λα ζπκθσλεί κε ηα πην πάλσ δεδνκέλα. AA(Mn)= Με πνηνλ θπξίσο κεραληζκφ δηαζπψληαη ηα ζ-αιθπινπαξάγσγα ησλ ζηνηρείσλ κεηαπηψζεσο. Δμεγήζηε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Rh(NH 3 ) 5 (C 2 H 5 ) 2+. AA(RH)= Να δνζνχλ δχν παξαδείγκαηα επηπέδσλ ηεηξαγσληθψλ ζπκπινθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηαιχηεο. Να γξαθνχλ νη θαηαιπφκελεο αληηδξάζεηο, ν πφινο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκπιφθνπ θαη λα εμεγεζνχλ ηα ζηάδηα ησλ θαηαιπφκελσλ αληηδξάζεσλ Γψζηε θαη εμεγήζηε ιεπηνκεξψο φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαιπηηθήο πνξείαο: εράληε R 2 C CH Αληλάλ Σει O 2 = R 2 CHCHO

10 10 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 103. Καηαιπηηθή θαξβνλπιίσζε ηεο κεζαλφιεο. Πεξηγξάςηε ηνλ ζρεηηθφ θαηαιπηηθφ θχθιν Καηαιπηηθή θαξβνλπιίσζε κεζαλφιεο : πνηνο είλαη ν θαηαιχηεο, πνην ην βήκα ηεο νμεηδσηηθήο πξνζζήθεο, πνηα ελδηάκεζα είλαη ζχκπινθα 16 θαη πνηα 18 ειεθηξνλίσλ ; 105. Γψζηε ηνλ ζρεηηθφ θαηαιπηηθφ θχθιν ηεο νμείδσζεο ηνπ πξνπελίνπ ζε πξνπαλάιε Kαηά ηελ επίδξαζε CO ζε CH 3 OH παξνπζία Rh(CO) 2 I παξάγεηαη CH 3 COOH Πξνηείλεηε κέζνδν δεπηεξίσζεο ηνπ βελδνιίνπ πξνο δεκηνπξγία C 6 D 6, κε θαηαιχηε έλσζε ηνπ Pt Πσο ζρεκαηίδεηαη ν δεζκφο Μ-Η 2 ζηα ζχκπινθα ηνπ δηπδξνγφλνπ Γεληθέο κέζνδνη παξαζθεπήο κεηαιιηθψλ θαξβνλπιίσλ Δμεγήζηε γηαηί θαηά ηελ δηαιπηνπνίεζε ζηεξενχ ηεηξανμηθνχ δηξνδίνπ ζε ππξηδίλε, ε ζπρλφηεηα δνλήζεσο ηνπ δεζκνχ Rh-Rh ειαηηψλεηαη. AA(Rh)= Δμεγήζηε ηε κνξηαθή θαη ειεθηξνληθή δνκή ηεο πιεηάδαο Re 3 Cl 9 θαη εμεγήζηε αθφκε γηαηί απηή αληηδξά εχθνια κε κνλνζρηδείο ππνθαηαζηάηεο L θαη δίλεη πξντφληα πξνζζήθεο Re 3 Cl 9 L α).ση είλαη κεηαιιηθή πιεηάδα ; β). Πνηα είλαη ηα είδε δεζκψλ κεηάιινπ-κεηάιινπ (Μ-Μ) ζηηο κεηαιιηθέο πιεηάδεο θαη πσο πξνθχπηνπλ ; 113. ε θαηάιιειν πνηνηηθφ δηάγξακκα ζηαζκψλ ελέξγεηαο κνξηαθψλ ηξνρηαθψλ, δψζηε ηελ ειεθηξνληθή δνκή θαη ππνινγίζηε ηελ ηάμε δεζκνχ Μ-Μ ησλ κεηαιιηθψλ πιεηάδσλ Re 2 Cl 8 2-, Re 2 Cl 8 4-, Ru 2 (ΟOCCH 3 ) To MO 2 (SO 4 ) 4 4- είλαη δηακαγλεηηθφ, ελψ ην MO 2 (SO 4 ) 4 3- είλαη παξακαγλεηηθφ. Δμεγείζηε, δείρλνληαο ζε θαηάιιειν δηάγξακκα κνξηαθψλ ηξνρηαθψλ (πνηνηηθφ), ηελ ειεθηξνληθή δνκή ησλ δπν ζπκπιφθσλ. Πνηα είλαη ε ηάμε δεζκψλ ζηα δπν ζχκπινθα; β). Απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη ε ηάμε δεζκψλ Μ-Μ θαηά ηελ πξνζζήθε ππνθαηαζηαηψλ ζηηο αμνληθέο ζέζεηο ησλ ζπκπιφθσλ M 2 X 8 θαη Rh 2 AC 4 ).AA(Mo)=42, (Rh)=45, (Ac=CH 3 COO-) Πνηα αλακέλεηαη λα είλαη ε ηάμε δεζκνχ Μ-Μ ζηηο ελψζεηο Μν 2 (AcO 4 ) θαη [Rh 2 (AcO) 4 (H 2 O) 2 ] + ; Δπίζεο, λα εμεγεζεί γηαηί ε έλσζε [Μν 2 (SO 4 ) 4 ] 3- έρεη κήθνο δεζκνχ Μ-Μ 2,17 Å, ελψ ζηελ έλσζε [Μν 2 (SO 4 ) 4 ] 4- ην αληίζηνηρν κήθνο δεζκνχ είλαη 2,11 Å. Α.Α Μν = 42, Rh = 45, AcO = νμηθφ αληφλ Τπνινγίζηε ηελ ηηκή κs ηνπ ζπκπιφθνπ Ru 2 (OOCCH 3 ) 4. AA(Ru)=44

11 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Βξείηε ηελ ηάμε δεζκψλ Μ-Μ ζηηο κεηαιιηθέο πιεηάδεο: Mo 2 Cl 8 4-, Mo 2 Cl 9 3-, Mo 2 Cl 8 H 3-, Ru 2 (CH 3 COO) 4 Cl, Re 3 Cl Δμεγείζηε ρξεζηκνπνηψληαο δηαγξάκκαηα ΜΣ, ζε πνην απφ ηα ζχκπινθα [Rh 2 (AcO) 4 Cl 2 ] -, [Rh 2 (AcO) 4 (H 2 O) 2 ] +, [Mo 2 (SO 4 ) 4 ] 4-, ην κήθνο δεζκνχ Μ-Μ ζα είλαη κεγαιχηεξν. πκπεξηθνξά ησλ ζπκπινθψλ ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ. Α.Α. Μν=42, Rh= Δμεγήζηε ηε δηαθνξά ζηα κήθε δεζκψλ W-W : 1)274pm ζην κεηαιιηθφ βνιθξάκην θαη 2)242pm ζην W 2 CI A.A.W= Οη ζπρλφηεηεο δνλήζεσο V M-M ζηηο κεηαιιηθέο πιεηάδεο Rh 2 Ac 4, Ru 2 Ac 4, Tc 2 Ac 4 θαη Mo 2 Ac 4 βξίζθνληαη ζηα 350, 380, 410 θαη 440 cm -1 αληηζηνίρσο. Οη πιεηάδεο απηέο δηαιχνληαη ζε ππξηδίλε θαη απφ ηα δηαιχκαηα απνκνλψλνληαη ηα ζχκπινθα M 2 Ac 4 (Py) 2 κε V M-M θαηά 10 cm -1 πεξίπνπ κηθξφηεξεο απφ πξνεγνπκέλσο. Δμεγείζηε ηα ζρεηηθά κεγέζε ζηηο V M-M ησλ M 2 Ac 4 θαη ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο απηψλ ζηα M 2 Ac 4.2py. AA(Rh)=45, (Ru)=44, (Tc)=43 θαη (Mo)= H έλσζε H 2 Mo 2 (CO) 8 έρεη ζπκκεηξία D 4h θαη αθνινπζεί ηνλ θαλφλα ησλ 18e -. Πεξηέρεη ε έλσζε απηή δεζκφ Μν-Μν θαη αλ λαη πξνζδηνξίζηε ηελ ειεθηξνληθή δνκή θαη ηελ ηάμε δεζκνχ ηνπ θφξνπ Μν 2. Α.Α. Μν= Αλαγσγή ηεο έλσζεο (n 5 -Cp)CrCl(NO) 2 κε NaBH 4 δίλεη ην δηκεξέο [(n 5 - Cp)Cr(NO) 2 ] 2 κε V(NO) ζηα 1672 θαη 1505 cm -1 θαη ιφγν έληαζεο 1:1. Πξνηείλεηε πηζαλή δνκή ηνπ δηκεξνχο, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο. AA(Cr)= Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραληζκψλ A, D, Iα, Id, ησλ αληηδξάζεσλ αληηθαηάζηαζεο; 124. Γηθαηνινγήζηε ηε δηαθνξά ζηηο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο ησλ αληηδξάζεσλ: Fe(H 2 O) Cl - [Fe(H 2 O) 5 Cl] + + H 2 O K=10 6 M -1 sec -1 Ru(H 2 O) Cl - [Ru(H 2 O) 5 Cl] + + H 2 O K=10-2 M -1 sec -1 AA (Fe)=26, (Ru)= ρνιηάζηε ηηο ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ ηαρχηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ: Μ(H 2 O) n+ 6 + H 2 O M(OH 2 ) s (*OH 2 ) n+ + H 2 O M=Cr 2+ (K=10 8,3 ), M=Cu 2+ (K=10 8 ), M=Cr +3 (K=10-5 )sec -1. AA(Cr)=24, AA(Cu)=29

12 12 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 126. Γηάθξηζε κεηαμχ ζπκθπνχο θαη ζηνηρεηνκεηξηθνχ κεραληζκνχ κηαο αληίδξαζεο Kηλεηηθά θαη Θεξκνδπλακηθά θξηηήξηα δηαθξίζεσο ησλ κεραληζκψλ α θαη d αληηδξάζεσλ αληηθαηαζηάζεσο Πεηξακαηηθή δηάθξηζε a θαη d ζπκθπνχο κεραληζκνχ Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πάξζεθαλ ζηνπο 50 ν C γηα ηελ πδάησζε ηνπ [Cr(NH 3 ) 5 X] 2+ (Kaq) θαη αληνληφιπζεο απφ ην Υ - ηνπ [Cr(NH 3 ) 5 (H 2 O)] 3+ (Kan). Ση κπνξνχκε λα πνχκε γηα ηνλ ζπκθπή κεραληζκφ απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ; X - Kaq Kan NCS - CCl 3 CO 2 - CF 3 CO 2 - Cl - Br - I - H 2 O 130. Οη αληηδξάζεηο: [Cr(NCS) 6 ] 3- + δηαιχηεο [Cr(NCS) 5 δηαιχηεο] 2- + NCS - έρνπλ παξαθνινπζεζεί θαη έρνπλ βξεζεί νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηνπο 70 ν C Γηαιχηεο Κ(sec -1 ) Γηκεζπιναθεηακίδην 9,5.1-5 Γηκεζπινθνξκακίδην 12, Γηκεζπινζνπιθνμείδην 6, Ση απνδεηθλχνπλ νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηνλ ζπκθπγή κεραληζκφ απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ; 131. Η αληίδξαζε: 0, , , , , , , Pten 2 Ax + y = Pten 2 Ay + x αθνινπζεί ην λφκν ηεο ηαρχηεηαο: π = (K 1 + K 2 [y])[pten 2 Ax] ε πνηεο ζηνηρεηψδεηο πνξείεο αληηζηνηρνχλ νη ζηαζεξέο Κ 1 θαη Κ 2 θαη πσο πξνζδηνξίδνληαη πεηξακαηηθά; 4, , , , Tα ζχκπινθα trans [Rhen 2 LX 2+ ] αληηδξνχλ κε δηάθνξα Τ - πξνο [Rhen 2 LY 2+ ] κε λφκν ηαρχηεηαο λ={k 1 +k 2 [Y - ]} [Rhen 2 LX 2+ ]. Πνηα ζπκπεξάζκαηα εμάγεηε ζρεηηθψο κε ην κεραληζκφ ηεο αληηδξάζεσο απηήο.

13 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Ο λφκνο ηαρχηεηαο ηεο αληίδξαζεο: trans-[pt(pet 3 ) 2 CH 3 Cl] + HCl [Pt(PEt 3 ) 2 Cl 2 -trans + CH 4 v = {K 2 [H + ] + K 3 [H + ][Cl - ]}[Pt(PEt 3 ) 2 (CH 3 )Cl] Πξνηείλεηε θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ λα ζπκθσλεί κε ην λφκν ηεο ηαρχηεηαο Tν Cl - αληηδξά κε trans-[pt(pet 3 ) 2 (C 6 H 5 ) 2 παξνπζία νμένο θαη δίλεη trans- [Pt(PEt 3 ) 2 (C 6 H 5 )Cl] θαη βελδφιην. Με LiCl απνπζία νμένο ΓΔΝ γίλεηαη ε αληίδξαζε. Η έθθξαζε γηα ην λφκν ηαρχηεηαο είλαη U=K[H + ][PtL 2 Ph 2 ]. Πξνηείλεηε κεραληζκφ πνπ λα ζπκθσλεί κε ηα πην πάλσ δεδνκέλα Βξείηε ηελ έθθξαζε γηα ηελ ηαρχηεηα (λφκνο ηαρχηεηαο) ηεο νμεηδναλαγσγηθήο αληίδξαζεο: A + + Β Δλδηάκεζν Α + Β + φηαλ ην Β βξίζθεηαη ζε αξθεηά κεγάιε ζπγθέληξσζε ψζηε, πξαθηηθά, λα κελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε θαη ε αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ Α + είλαη [Α + ] ν Μεραληζηηθή ζεκαζία ηεο εληξνπίαο (ΓS # ) θαη ηνπ φγθνπ (ΓV # ) ελεξγνπνίεζεο ησλ αληηδξάζεσλ αληηθαηάζηαζεο Πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ησλ κεραληζκψλ α θαη d ησλ αληηδξάζεσλ αληηθαηαζηάζεσο Οη αθφινπζνη παξάκεηξνη ελεξγνπνίεζεο κεηξήζεθαλ γηα ηελ αληίδξαζε: [PtL 2 Clx] + py [PtL 2 Clpy] + + x - Σ Υ Μ Π Λ Ο Κ Ο k 2 Δ Η M - 1 s e c * Δ S 2 * K J / m o l J / K m o l Δ V 2 * c m 3 / m o l t r a n s -[ p t ( p y ) 2 C l ( N O 2 )] 7, , ,8 - [ p t ( p y ) 2 C l ( N O 2 ) ] c i s 0, , , 8 t r a n s -[ p t ( P E t 3 ) 2 C l 2 0, , , 6 Ση κεραληζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηα κεγέζε απηά; 139. Γηαηί oη αληηδξάζεηο βαζηθήο πδξφιπζεο είλαη πνιχ ηαρχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο απιήο ππξελνθηιηθήο αληηθαηάζηαζεο; Απφ πνηφλ παξάγνληα εμαξηάηαη ε ζηαζεξά ηαρχηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ βαζηθήο πδξφιπζεο;

14 14 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 140. Co(NH 3 ) s Cl 2+ + OH - = Co(NH 3 ) 5 (OH) 2+ αθνινπζεί ην λφκν ηαρχηεηαο : U=Kobs[Co(NH 3 ) 5 Cl 2+ ][OH - ] Γψζαηε ην κεραληζκφ ηεο αληίδξαζεο θαη ηελ αλαιπηηθή έθθξαζε ηεο Kobs ρνιηάζηε ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ ηαρχηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ: Co(NH 3 ) 5 Cl 2+ + OH - Co(NH 3 ) 5 (HO) 2+ + Cl - K=10 7 M -1 s -1 Co(MeNH 2 ) 5 Cl 2+ + OH - Co(MeNH 2 ) 5 (OH) 2+ + Cl - K=10 6,5 M -1 s -1 Co(Me 2 NH) 5 Cl 2+ + OH - Co(Me 2 NH) 5 (OH) 2+ + Cl - K=10 6 M -1 s -1 Co(Me 3 N) 5 Cl 2+ + OH - Co(Me 3 N) 5 (OH) 2+ + Cl - K=10 2 M -1 s Να δψζεηε ηα πξντφληα θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ k obs ησλ αληηδξάζεσλ (R= αιθχιην), αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζε ζαο κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ. [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2 + OH - [Co(RNH 2 ) 5 Cl 2+ ] + OH - [Co(R 2 NH) 5 Cl] 2+ + OH Πνπ ζηεξίδεηαη θαη πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαζθεπή ηνπ αληηθαξθηληθνχ ζπκπιφθνπ cis δίρισξν δηακηλν-ιεπθφρξπζνπ(ιι) Γεληθφ ζρήκα κεραληζκνχ αληηδξάζεσλ αληηθαηάζηαζεο ζε επίπεδα ηεηξαγσληθά ζχκπινθα θαη εμήγεζε ηεο ζηεξενεηδηθφηεηαο ηνπο. Νφκνο ηαρχηεηαο θαη εξκελεία ηνπ Απφ πνηνπο παξάγνληεο θαζνξίδεηαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηαρχηεηαο κηαο νμεηδηαλαγσγηθήο αληίδξαζεο εμσηεξηθήο ζθαίξαο; 146. Πνηεο είλαη νη ζηνηρεηψδεηο βαζκίδεο κηαο νμεηδναλαγσγηθήο αληίδξαζεο εζσηεξηθήο ζθαίξαο ; ε πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε πξψηε θαη ζε πνηεο είλαη ε ηειεπηαία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα; 147. Πνηεο Θεξκνδπλακηθέο παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθή ησλ αληηδξάζεσλ νμεηδναλαγσγήο εμσηεξηθήο ζθαίξαο θαη πσο Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ εζσηεξηθήο ζθαίξαο ζηηο νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο πκπιεξψζηε ηηο πην θάησ αληηδξάζεηο θαη εμεγήζηε ηε κεγάιε δηαθνξά ζηηο ζηαζεξέο ηαρχηεηαο ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ: Co(NH 3 ) Cr(H 2 O) 6 2+ [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2+ + Cr(H 2 O) 6 2+ K = 1, M -1 s -1 K = M -1 s Σν άλπδξν ηξηρισξηδίνπ ηνπ ρξσκίνπ είλαη δπζδηάιπην ζην Η 2 Ο, δηαιχεηαη φκσο εχθνια παξνπζία πνιχ κηθξήο πνζφηεηαο (θαηαιπηηθήο) Cr(II). Δμεγήζηε. AACr=24

15 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Γηθαηνινγήζηε ηα πξντφληα θαη ηε κεγάιε δηαθνξά ζηηο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο ησλ αληηδξάζεσλ: [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2+ + Cr(H 2 O) H + Co(H 2 0) [CrCl(H 2 O) 5 ] NH 4 + K = M -1 s -1 [Co(NH 3 ) 5 Cl] 2+ + V(H 2 O) H + Co(H 2 O) [VCl(H 2 O) 5 ] NH 4+ K = M -1 s Γηαηί νη αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο εζσηεξηθήο ζθαίξαο κε αλαγσγηθφ Cr(OH 2 ) 6 2+ είλαη θαηά θαλφλα ηαρχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο κε αλαγσγηθφ V(OH) πγθξίλεηε θαη ζρνιηάζηε, δίλνληαο θαηάιιειεο επεμεγήζεηο, ηηο ηαρχηεηεο ησλ δεπγψλ ησλ αληηδξάζεσλ: α).[(nh 3 ) 5 Co-py] Cr(H 2 O) 6 K= M -1 s -1 [(NH 3 ) 5 Co(ηζνληθνηηλακίδην) Cr(H 2 O) 6 β).fe(phen) Fe(phen) 3 Fe(phen) Co(en) 3 γ).ru(nh 3 ) Ru(NH 3 ) 6 K=17,4M -1 s -1 K > M -1 s -1 K < 10-9 M -1 s -1 K= M -1 s -1 Co(NH 3 ) Co(NH 3 ) 6 3+ K < 10-9 M -1 s Η αλαγσγή ηνπ [Ru(NH3)5Cl]2+ απφ Cr 2+ γίλεηαη κε κεραληζκφ: Ru(NH 3 ) 5 Cl 2+ +Cr 2+ [Ru(NH 3 )5ClCr] 4+, Κηζνξ. [Ru(NH 3 ) 5 ClCr] 4+ Ru(NH 3 ) 5 (OH 2 ) 2+ + ClCr 2+,Κηαρ. Βξείηε ην λφκν ηεο ηαρχηεηαο ηεο αληίδξαζεο απηήο θαη δηθαηνινγήζηε γηαηί ε ηαρχηεηα θαζνξίδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο δηάζηαζεο ηνπ δηάδνρνπ ζπκπιφθνπ Να δψζεηε ηα ηειηθά πξντφληα ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκπιφθσλ [Co(NH 3 ) 5 CN] 2+ θαη [IrCl 6 ] 2- κε [Cr(H 2 O) 6 ] 2+, θαη λα αηηηνινγήζεηε ην ζρεκαηηζκφ ηνπο κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν κεραληζκφ. Α.Α Co=27, Ir= Τπνινγίζηε ηε ζηαζεξά ηαρχηεηαο ησλ αληηδξάζεσλ εμσηεξηθήο ζθαίξαο απφ ηα παξαθάησ δεδνκέλα.(rt/f=0,059) 157. Δθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο Marcus.

16 16 Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ Α ν τ ί δ ρ α σ η C r F e ( p h e n ) F e C e ( I V ) K 1 ( M - 1 s - 1 ) K ( M - 1 s - 1 ) Δ Ε ( v ) , 0 4, 4 ο 1, 1 8 0, Γψζηε ηνλ κεραληζκφ θαη ηνλ λφκν ηαρχηεηαο ηεο αληίδξαζεο: Cr(VI) + 3Red CrIII + 3OX Red,=αλεγκέλε κνξθή ελφο ππνζηξψκαηνο, ΟΥ=νμεηδσκέλε κνξθή ελφο ππνζηξψκαηνο 159. Νφκνο ηαρχηεηαο ηεο αληηδξάζεσο θαη πσο εμάγεηαη. Cr(VI) +3Fe(II) = Cr(III) +3Fe(III) 160. Να θαζνξηζηνχλ ηα ζπζηαηηθά θαη ε ζρεηηθή αλαινγία ηνπο ζην νξείραιθν, κπξνχηδν θαη ράιπβα. Πεξηγξάςηε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο Φπζηθέο νμεηδσηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζηδήξνπ. Αλάιεςε κεηάιινπ, θξάκαηα ππνθαηαζηάζεσο κε άλζξαθα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο Να πεξηγξάςεηε ην ξφιν ηνπ θπηνρξψκαηνο c, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθή βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα. Α.Α Fe Οξηζκφο θαη είδε θξακάησλ. Υαξαθηεξίζηε θαη πεξηγξάςηε ηνλ ράιπβα, ηνλ ρπηνζίδεξν θαη ηνλ κπξνχηδν ε πείξακα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνχ pk 4 γηα ηα ζπζηήκαηα H 2 O, [Zn(H 2 O) 6 2+, ελεξγφ θέληξν θαξβνληθήο αλπδξάζεο, εμήθζεζαλ νη ηηκέο 10, 14 θαη 7. Πνηα ηηκή αληηζηνηρεί ζην θάζε ζχζηεκα θαη γηαηί ; Πνηα είλαη ε κ eff ηνπ ελδχκνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ; A.A Zn= 30

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Θέματα εξετάσεων στην Ιατρική Υημεία 1 (Ανόργανη Υημεία) 1 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 1 Καηά πνηα ζεηξά ηα παξαθάησ ηξνρηαθά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ειεθηξφληα ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Γνκήζεσο ; Γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ σολή Θεηικών Δπιζηημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα