Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την 23η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /3/2015 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 35 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΡΟΥΛΙΑ, ου έχει ως εξής: Θέτουµε υπόψη σας, την ρόταση συνεργασίας της Τρά εζας Πειραιώς, σχετικά µε την υ ηρεσία Bank in Office ου α οτελεί µια υ ηρεσία διαχείρισης του χρηµατικού του ήµου, µε συνδυασµό ειδικού µηχανήµατος και υ οστηρικτικών εφαρµογών µε στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας και διαθεσιµότητας των εισ ράξεων, µέσα α ό την άµεση κατάθεσή τους στον τρα εζικό λογαριασµό, χωρίς να α αιτείται η ταυτόχρονη µεταφορά τους στην Τρά εζα. Το κόστος της υ ηρεσίας αυτής ανέρχεται στα 650,00 µηνιαίως ό ως ροκύ τει α ό την ρόταση της Τρά εζας ου ε ισυνά τεται. Ε ειδή θεωρούµε λοι όν ότι η υ ηρεσία αυτή θα ροσφέρει τα µέγιστα τόσο στην οικονοµική διασφάλιση του ήµου µας όσο και στην ροστασία α ό κινδύνους κλο ών, ροτείνεται: Η λήψη α όφασης για 1. την α οδοχή της ρότασης συνεργασίας µε την Τρά εζα Πειραιώς,η ο οία έχει ως εξής : Προτεινόµενη Συνεργασία

2 Η Τρά εζα Πειραιώς ροσφέρει τη σύγχρονη λύση στη διαχείριση των καθηµερινών εισ ράξεων του " ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ", µέσα α ό ροτάσεις αξιό ιστες, ασφαλείς και ολοκληρωµένες. Λαµβάνοντας υ όφη τις ανάγκες και τις α αιτήσεις του* ήµου σας για την εύρεση της α οδοτικότερης λύσης αναφορικά µε τη διαχείριση των ηµερήσιων εισ ράξεων του, η Τρά εζα Πειραιώς είναι στην ευχάριστη θέση να σας ροτείνει τη χρήση της Αυτοµατο οιηµένης ιαχείρισης Χρηµατικού "Bank In Office", λύση η ο οία εξυ ηρετεί τον ήµο σας µε τον ιο α οδοτικό τρό ο στο κοµµάτι της διαχείρισης των µετρητών σας. Αυτοµατο οιηµένη ιαχείριση Χρηµατικού "Bank In Office" Η υ ηρεσία Bank in Office συνιστά µια υ ηρεσία λήρους διαχείρισης του χρηµατικού του ήµου σας, µ' ένα συνδυασµό ειδικού Μηχανήµατος και υ οστηρικτικών εφαρµογών ου έχει στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας και διαθεσιµότητας των εισ ράξεων σας, µέσα α ό την άµεση κατάθεση τους - onlineστον τρα εζικό σας λογαριασµό, χωρίς να α αιτείται η ταυτόχρονη µεταφορά τους στην Τρά εζα. Με τον τρό ο αυτό, η διαχείριση του µετρητού, µετατρέ εται α ό µία ε ισφαλή, χειρωνακτική και χρονοβόρα διαδικασία σε ασφαλή, αυτοµατο οιηµένη και άµεση, εξασφαλίζοντας την ελαχιστο οίηση της έκθεσης του χρηµατικού σας σε κινδύνους κλο ών ή υ εξαιρέσεων, τη συρρίκνωση του κόστους χρηµατα οστολών και τη βελτίωση των διαδικασιών σας. Για να µ ορέσετε να κάνετε συνολική εκτίµηση των αρεχόµενων υ ηρεσιών ου εριλαµβάνει το "Bank In Office" της Τρά εζας Πειραιώς σε σχέση µε την τιµολόγηση του, σας αραθέτουµε συνο τικά τα χαρακτηριστικά της υ ηρεσίας, τις καλύφεις και τα λεονεκτήµατα της. Καλύψεις υ ηρεσίας "Bank in Office" Η τιµολόγηση της υ ηρεσίας, εριλαµβάνει: Αγορά µηχανήµατος α ό την Τρά εζα Πειραιώς Εγκατάσταση του µηχανήµατος στο χώρο σας (συµ εριλαµβανοµένων των ερνασιών της διαµόρφωσηςτου χώρου, άκτωσης µηχανηµάτων, εγκατάστασης συναγερµού κ.α.) Συντήρηση του µηχανήµατος & του λογισµικού για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας Χρηµατα οστολές (όσες χρειαστούν) Ασφάλιση εριεχοµένου & µηχανήµατος Άµεση διαθεσιµότητα των χρηµάτων, τη στιγµή ου θα κατατίθενται στο µηχάνηµα Καταµέτρηση και συµφωνία των χρηµάτων.. Κόστη εταιρείας security - συναγερµού Κόστη τηλε ικοινωνιακής σύνδεσης

3 Πλεονεκτήµατα υ ηρεσίας "Bank in Office" Πλέον των αρα άνω η συνεργασία σας µε την Τρά εζα Πειραιώς στην υ ηρεσία Bank In Office, σας αρέχει τα εξής: Μοναδικός υ εύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία της υ ηρεσίας, η Τρά εζα Πειραιώς Μία σταθερή χρέωση για όλες τις υ ηρεσίες Εναρµονισµός της µηνιαίας χρέωσης ροµήθειας, βάσει των ραγµατικών χρηµατοροών του ήµου 0 ήµος σας ασχολείται µόνο µε τις ραγµατικές του εργασίες Άµεση ληροφόρηση της ρευστότητας του ήµου σας σε ραγµατικό χρόνο (real time) µέσω της ηλεκτρονικής τρα εζικής winbank Ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζοµένων του ήµου σας Θωράκιση των διαδικασιών α ό ενδεχόµενες υ εξαιρέσεις Εντυ ωσιακή µείωση στους χρόνους τρα εζικής & λογιστικής διαχείρισης και διαδικασιών Εµ ειρία της Τρά εζας στο χώρο, ε ιλογή κατάλληλων µηχανηµάτων και συνεργαζόµενων εταιρειών Κεντρική αρακολούθηση ορθής λειτουργία του κυκλώµατος & µηχανηµάτων

4 Τιµολόγηση αρεχόµενων υ ηρεσιών "Bank in Office" Η ρόταση µας, Τρά εζας. Βάσει καθορίστηκε βάσει των εισροών χρηµατικού ου µας κοινο οίησε το υ εύθυνο κατάστηµα της αυτών, η ροτεινόµενη τιµολόγηση για τη διαχείριση του χρηµατικού σας θα ανέρχεται: Χρήση µηχανήµατος Υ ηρεσία Bank In Office Πάγια Μηνιαία Προµήθεια Σύµβασης δετούς ιάρκειας Μέσος Ορος Ηµερήσιων Εισ ράξεων έως ,0

5 Οι χρηµατα οστολές θα ακολουθούν τις ανάγκες του ήµου σας και ϋα ραγµατο οιούνται σύµφωνα µε τη ροή των εισροών (δύο την εβδοµάδα). Η αρούσα οικονοµική ρόταση ισχύει έως 31/03/ για την έγκριση των όρων της σύµβασης η ο οία έχει ως εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BANK IN OFFICE Στην Αθήνα σήµερα / /2014 µεταξύ : α) της ανώνυµης τρα εζικής εταιρείας υ ό την ε ωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ου εδρεύει στην Αθήνα ε ί της οδού Αµερικής 4, είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ , νόµιµα εκ ροσω ούµενης για την υ ογραφή της αρούσας α ό τους κκ..,.. &..,.... και θα αναφέρεται στο εξής στην αρούσα σύµβαση, για συντοµία, «ΤΡΑΠΕΖΑ» και β) της ανώνυµης εταιρείας «..», µε τον διακριτικό τίτλο «.», ου εδρεύει στ, ε ί της οδού.., µε ΑΦΜ..,.Ο.Υ.., νόµιµα εκ ροσω ούµενης για την υ ογραφή της αρούσας α ό τους κ.κ....,.. &...,.., στο εξής θα αναφέρεται στην αρούσα ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλουµένων α ό κοινού τα «Μέρη», αµοιβαία συµφωνήθηκαν και έγιναν α οδεκτά τα ακόλουθα, 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1. Η δεύτερη συµβαλλόµενη ΕΤΑΙΡΕΙΑ, α οτελεί ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεστηµένη στην Ελλάδα, δραστηριο οιείται στον τοµέα του και ε ιθυµεί να αναθέσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη διαχείριση των µετρητών της εισ ράξεων σε τρα εζογραµµάτια ου ροκύ τουν α ό την αρα άνω δραστηριότητα, καθώς και α ό κάθε άλλη µελλοντική ηγή εσόδων / εισ ράξεών της Η ρώτη συµβαλλόµενη ΤΡΑΠΕΖΑ α οτελεί διεθνή ΤΡΑΠΕΖΑ νόµιµα συνεστηµένη σύµφωνα µε τους σχετικούς Ελληνικούς Νόµους, λειτουργεί στην Ελληνική Ε ικράτεια και διεθνώς και έχει δικαιο ρακτική ικανότητα να ενεργεί µόνη της και α ό κοινού µε τις λοι ές θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου της, τρα εζικές και λοι ές οικονοµικές και ε ενδυτικές δραστηριότητες, µεταξύ των ο οίων και την αροχή της υ ηρεσίας διαχείρισης µετρητών ελατών της σε τρα εζογραµµάτια και η ο οία α οδέχεται την ως άνω αροχή υ ηρεσίας ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους και ροϋ οθέσεις. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισµοί ου ακολουθούν ε εξηγούν τις έννοιες ου χρησιµο οιούνται στην αρούσα σύµβαση: ΥΠΗΡΕΣΙΑ BΑΝΚ ΙΝ OFFICE σηµαίνει την υ ηρεσία λήρους διαχείρισης του χρηµατικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ου αρέχει η ΤΡΑΠΕΖΑ, µε ένα συνδυασµό ειδικού τύ ου µηχανηµάτων, ασφαλισµένων ως ρος τον µηχανισµό (hardware και software) και τo εριεχόµενο (χρηµατικό), υ οστηρικτικών εφαρµογών, φυσικής µεταφοράς του χρηµατικού και on-line ίστωσης του/των τρα εζικού/-ών λογαριασµού/-ών του ελάτη. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (CIT) σηµαίνει την εταιρεία, στην ο οία η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει αναθέσει τη ροσέλευση στο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου βρίσκεται το Μηχάνηµα, την α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος, και τη µεταφορά των κασετών ου εριέχουν τις εισ ράξεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ σηµαίνει το ειδικού τύ ου µηχάνηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ου διαθέτει καταθετικό µηχανισµό (BNA-Bank Note Acceptor). 2 ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει την ειδικού τύ ου ονοµαστική κάρτα ρόσβασης σε Μηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, η ο οία γίνεται α οδεκτή α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ και τα µηχανογραφικά της συστήµατα ου υ οστηρίζουν τη λειτουργία των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

6 ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει τρα εζογραµµάτια, κατάλληλα να τροφοδοτήσουν τα Μηχανήµατα, την αξία των ο οίων η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει ροσδιορίσει στην αρούσα σε χαρτονοµίσµατα ονοµαστικής αξίας ου η ΤΡΑΠΕΖΑ σε συνεργασία µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα α οφασίσει. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει τη διαδικασία µεταφοράς των Μετρητών του Μηχανήµατος σε φυσική µορφή (τρα εζογραµµάτια) α ό τους χώρους το οθέτησης των Μηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ. ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ νοείται το ανώτατο χρηµατικό οσό σε αξίες, το ο οίο µ ορεί να το οθετηθεί συνολικά στις κασέτες του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, υ έρβαση του ο οίου συνιστά διακο ή λειτουργίας του µηχανήµατος. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ σηµαίνει το σύνολο των εισ ράξεων (µετρητά τρα εζογραµµάτια) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου το οθετούνται εντός του Μηχανήµατος 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βασιζόµενη στην ικανότητα, γνώση και εµ ειρία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αναθέτει, έναντι του υ ό Όρου 9, κατωτέρω, οριζόµενου ανταλλάγµατος, στην ΤΡΑΠΕΖΑ, τις Υ ηρεσίες Bank in Office, οι ο οίες θα υλο οιηθούν µε τη συνδροµή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ειδικότερα η ΤΡΑΠΕΖΑ θα αναλάβει να αρέχει τις κάτωθι υ ηρεσίες: Τη διάθεση, το οθέτηση και εγκατάσταση ενός (1) Μηχανήµατος ειδικής θωράκισης σε ειδικό χώρο ου θα υ οδείξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε συνεργασία µε εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Τη λειτουργία και διασύνδεση του ειδικού λογισµικού του µηχανήµατος µε τα συστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Την αραχώρηση των, ειδικού τύ ου, ονοµαστικών καρτών ρόσβασης σε µηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, σύµφωνα µε τις Εξουσιοδοτήσεις ου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρέχει στους υ αλλήλους της, µε σκο ό την ασφαλή κατάθεση Την τεχνική υ οστήριξη και συντήρηση του Μηχανήµατος Την συντήρηση και την υ οστήριξη του λογισµικού Την ασφαλιστική κάλυψη των χρηµατικών αξιών ου το οθετούνται στο Μηχάνηµα Την ασφαλιστική κάλυψη του Μηχανήµατος σε ερί τωση κλο ής ή βανδαλισµού του Την, σε ραγµατικό χρόνο, ίστωση του/των λογαριασµού/-ών όψεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε το οσό των χρηµατικών αξιών ου κατατίθενται στο Μηχάνηµα α ό τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την αροχή υ ηρεσιών α οσυµφόρησης Μηχανήµατος και µεταφοράς των µετρητών του Μηχανήµατος σε φυσική µορφή (τρα εζογραµµάτια) α ό το χώρο το οθέτησης του Μηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ Την καταµέτρηση του χρηµατικού ου µεταφέρεται στη ΤΡΑΠΕΖΑ και α οτελεί το σύνολο των καταθέσεων ου α οσυµφορίζονται α ό το Μηχάνηµα Την εγγύηση του Μηχανήµατος καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης µεταξύ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BANK IN OFFICE 4.1. Αριθµός και σηµεία εγκατάστασης Μηχανηµάτων Ο αριθµός των Μηχανηµάτων ου θα εγκατασταθούν για την εξυ ηρέτηση της λήρους διαχείρισης του χρηµατικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι ένα (1) Το Μηχάνηµα θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει εντός του ακινήτου ου εδρεύει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ε ί της οδού., στ... Η ειδικότερη εριγραφή του χώρου εγκατάστασης, οι αναλυτικές ροδιαγραφές λειτουργίας του στον ως άνω χώρο και οι υ οχρεώσεις των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ως ρος αυτό, εριγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της αρούσας Κάρτες Λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ταυτόχρονα µε ή αµέσως µετά την το οθέτηση και εγκατάσταση του Μηχανήµατος στο χώρο ου έχει ε ιλεγεί σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω υ ό άρθρο 4.1. και Παράρτηµα Α της αρούσας, θα ροµηθεύεται α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ τις ειδικές Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος, οι ο οίες θα φέρουν µαγνητική ταινία και θα διαθέτουν την δυνατότητα να διαλειτουργούν µε το λογισµικό λειτουργίας του Μηχανήµατος και τα συστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η ροµήθεια των ως άνω Καρτών Λειτουργίας Μηχανήµατος θα υλο οιείται µε την υ οβολή α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και α οδοχή α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ, της «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» µε τους ειδικότερους όρους, συµφωνίες και ροδιαγραφές αυτής 4.3. Ροή κυκλώµατος Bank in Office

7 Υ ό την ροϋ όθεση της κατάρτισης µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ως υ ό όρο 4.2. «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» δυνάµει της ο οίας η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις ως άνω Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος, συµφωνείται ότι η κατοχή και χρήση των καρτών ε ιτρέ ει στους χρήστες (εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους και συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) αυτών να ροβαίνουν στην κατάθεση των µετρητών τρα εζογραµµατίων, τα ο οία εισ ράττουν, εντός του Μηχανήµατος, στο λαίσιο των καθηκόντων ου τους έχει αναθέσει για το σκο ό αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο εξουσιοδοτηµένος υ άλληλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα εισάγει την Κάρτα Λειτουργίας Μηχανήµατος στην/στις ειδικά/ές κατάλληλα σηµασµένή/ες υ οδοχή/-ές του µηχανήµατος Αµέσως µόλις το Μηχάνηµα αναγνωρίσει την Κάρτα Λειτουργίας Μηχανήµατος, ενεργο οιεί αυτόµατα τις διαδικασίες λειτουργίας της/των υ οδοχής/ -ών τρα εζογραµµατίων Ευρώ ( ) τα ο οία έχει συµφωνηθεί να α οδέχεται µέσω της/των ειδικής/-ών εισόδου/-ων Τα τρα εζογραµµάτια Ευρώ, αφού το οθετηθούν στην/-ις ειδική/-ες είσοδο/εισόδους του Μηχανήµατος, καταµετρώνται εκείνη τη στιγµή και το οσό της εκάστοτε συναλλαγής, ιστώνεται σε ραγµατικό χρόνο στο/στους λογαριασµό/-ούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε τον/τους ο οίο/-ους είναι συνδεδεµένη η κάρτα. Ειδικότερα έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατό ιν γρα τού αιτήµατος της ρώτης, ότι οι ιστώσεις των µετρητών θα ραγµατο οιούνται στον/στους κάτωθι λογαριασµό/-ούς όψεως: Α) Β) Γ) ) Για κάθε συναλλαγή ου θα διενεργείται µε τον ανωτέρω τρό ο, το Μηχάνηµα θα εκδίδει έντυ η α όδειξη µε το οσό και νόµισµα συναλλαγής, την ηµεροµηνία και την ώρα της συναλλαγής, τον κωδικό µηχανήµατος, τον αριθµό συναλλαγής, την αιτιολογία κατάθεσης, τον αριθµό του λογαριασµού ίστωσης (τέσσερα τελευταία ψηφία), και τα χαρακτηριστικα αναγνώρισης της Κάρτας Λειτουργίας Μηχανήµατος (τέσσερα τελευταία ψηφία), µε την ο οία έγινε η κατάθεση. ιευκρινίζεται ότι το τυχόν υ όλοι ο του/των λογαριασµού/-ών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν θα αναγράφεται στην εκτύ ωση Το Μηχάνηµα διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης / ανίχνευσης αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένων τρα εζογραµµατίων, τα ο οία δεν τα α οδέχεται και δεν τα υ ολογίζει. Εφόσον αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένο χαρτονόµισµα εισαχθεί στην/στις ειδική/κές είσοδο/εισόδους του µηχανήµατος, διακρατείται εντός του µηχανήµατος και ειδο οιείται ο εξουσιοδοτηµένος χειριστής για την διακράτηση καθώς και για το λήθος και την ονοµαστική αξία των ύ ο των (αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένων) τρα εζογραµµατίων. Σε κάθε ερί τωση ανίχνευσης αµφιβόλου γνησιότητας τρα εζογραµµατίου, η Τρά εζα υ οχρεούται να εφαρµόζει τις δέουσες διαδικασίες ενηµέρωσης των ερµοδίων αρχών σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό λαίσιο Α οσυµφόρηση Μηχανηµάτων Η α οσυµφόρηση των µηχανηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε το ροκαθορισµένο και συµφωνηµένο ρόγραµµα α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηµατα οστολών (CIT) ου συνεργάζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ για το σκο ό αυτό και σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στη σύµβαση µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της CIT Εφόσον το µηχάνηµα τείνει να υ ερβεί το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, δηλαδή οι ειδικές κασέτες ου φέρει για την το οθέτηση των τρα εζογραµµατίων κατά τη λειτουργία του, λησιάζουν στην λήρωσή τους, σύµφωνα µε το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (βλ. όρο 8 της αρούσας µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών), η ΤΡΑΠΕΖΑ ειδο οιεί σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηµατα οστολών για να ξεκινήσει τη διαδικασία α οσυµφόρησης. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της αρούσας σύµβασης να τηρεί ενεργό/-ούς λογαριασµό/-ούς όψεως σε κατάστηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στον/-ους ο οίο/-ους θα γίνονται οι ιστώσεις των µετρητών τρα εζογραµµατίων ου θα εισάγονται στο Μηχάνηµα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται για την λήρη εκ λήρωση των συµφωνηµένων µεταξύ των συµβαλλοµένων όρων ου α ορρέουν α ό την αρούσα σύµβαση, να ραγµατο οιεί όλες τις υ αγορευµένες ενέργειες, να τηρεί τις διαδικασίες καθώς και τις οδηγίες ή υ οδείξεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και να µην αρεκκλίνει ε ουδενί α ό αυτές.

8 5.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθ ολη την διάρκεια της αρούσας δεν δικαιούται να αρνηθεί εκτέλεση υ οχρεώσεων ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να συνεργαστεί µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, τα στελέχη και τους υ αλλήλους της, συµµετέχοντας σε συναντήσεις και εκ ονώντας τις α αιτούµενες αναφορές, σχέδια, κ.λ. για την ορεία της συνεργασίας τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την ΤΡΑΠΕΖΑ για την ορεία της εκτέλεσης της σύµβασης και να ζητά έγκαιρα και µε σαφήνεια ο οιαδή οτε διευκόλυνση ή ληροφορία α αιτείται για την οµαλή εξέλιξη της σύµβασης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται άµεσα και χωρίς ο οιαδή οτε καθυστέρηση να γνωστο οιεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε τυχόν µεταβολή, εξέλιξη κ.ο.κ., ου µ ορεί να ε ηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητά της να ασκεί α οτελεσµατικά τις υ οχρεώσεις της, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώ ιση της κατάστασης. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αρακολουθεί το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και να ειδο οιεί έγκαιρα την ΤΡΑΠΕΖΑ για την ανάγκη έκτακτων χρηµατα οστολών λόγω αυξηµένης ροής στο Μηχάνηµα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υ οχρεωµένη να συνεργάζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ στις ερι τώσεις ό ου το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ δεν ε αρκεί για την κάλυψη των χρηµατικών αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µέσω του εκάστοτε εγκατεστηµένου και λειτουργούντος Μηχανήµατος στο χώρο ή το κατάστηµα της.εταιρειασ Στην ερί τωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ρέ ει να ενηµερώσει γρα τώς την ΤΡΑΠΕΖΑ για τις σχετικές δια ιστώσεις, θέτοντας υ όψη της όλα τα διαθέσιµα στοιχεία της, ούτως ώστε άµεσα να διευθετηθεί το ρόβληµα, σε ρακτικό ε ί εδο, µε την κατά το δυνατόν αύξηση του ορίου λειτουργίας Μηχανήµατος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τα Μέρη συµφωνούν ότι θα ε ιδιώξουν να ε ιλύσουν το ρόβληµα µε τη δροµολόγηση της το οθέτησης και εγκατάστασης νέου, ρόσθετου Μηχανήµατος στον χώρο ή κατάστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε τις ίδιες ροδιαγραφές και διαδικασίες ου ορίζει η αρούσα σύµβαση. Συµφωνείται δε µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι τέτοια αλλαγή συνιστά τρο ο οίηση της αρούσας σύµβασης, η ο οία για λόγους διευκόλυνσης των Μερών και κατά αρέκλλιση της διάταξης του όρου της αρούσας, θα µ ορεί να α οδεικνύεται α ό την α ό κοινού υ ογραφή α ό τα Μέρη νέου Παραρτήµατος Α της αρούσας, το ο οίο, αφού υ ογραφεί, τεθεί σε αυτό ηµεροµηνία και ρητή µνεία ότι δια αναφοράς ενσωµατώνει τους όρους της αρούσας σύµβασης, θα αντικαθιστά αυτοδικαίως και θα καταργεί κάθε ροηγούµενο Παράρτηµα Α της σύµβασης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι έχει ανα τύξει και εφαρµόζει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, οι ο οίες ενεργούνται σύµφωνα µε ενδεδειγµένες µεθοδολογίες και ρακτικές. Κατά την εκτέλεση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο το ο οίο έχει Εξουσιοδοτήσεις, υ οχρεούται να συµµορφώνεται µε τους κανόνες φυσικής ρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης του Μηχανήµατος, ό ως η ΤΡΑΠΕΖΑ ορίζει Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ανακαλέσει τα δικαιώµατα ρόσβασης της Εταιρείας ή των εξουσιοδοτηµένων υ αλλήλων της, στη λειτουργία των Καρτών Λειτουργίας Μηχανήµατος. Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι υ άλληλοί της, υ οχρεούνται να αραδώσουν άµεσα όλα τα αντίγραφα ληροφοριών ο οιαδή οτε µορφής, ου ενδεχοµένως έχουν δηµιουργηθεί ή έχουν εριέλθει στην κατοχή τους κατά την εκτέλεση της αρούσας. Τυχόν αρακράτηση αντιγράφων α αιτεί την ροηγούµενη έγγραφη άδεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι υ άλληλοί της, υ οχρεούνται να ε ιστρέψουν όλα τα εριουσιακά στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ου τους αραχωρήθηκαν για την εκτέλεση της αρούσας, ό ως ενδεικτικά το ΜΗΧΑΝΗΜΑ, εξο λισµός ρόσβασης σε εγκαταστάσεις, υλικός εξο λισµός και λογισµικό ληροφοριακών συστηµάτων, εγχειρίδια, κωδικοί ρόσβασης, κ.λ Τα µέλη του ροσω ικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ο οιουδή οτε άλλου τρίτου συνεργάτη ου α ασχολεί αυτή, αµείβονται α οκλειστικά α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ουδεµία σχέση εργασίας ή ροστήσεως δηµιουργείται µεταξύ αυτών και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ως εκ τούτου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για την καταβολή άσης φύσεως µισθών, ηµεροµισθίων, υ ερωριών, ε ιδοµάτων, λοι ών αµοιβών, µε ό οιον τρό ο και εάν αρέχονται οι υ ηρεσίες του ροσω ικού αυτού ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και για την καταβολή οιωνδή οτε εισφορών ου αφορούν το ροσω ικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου σε ο οιονδή οτε ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό φορέα ή εταιρεία Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει το δικαίωµα της διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος, στο ίδιο το Μηχάνηµα, στις Εξουσιοδοτήσες των υ αλλήλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στα λοι ά νοµιµο οιητικά τους έγγραφα και διαδικασίες ασφαλείας, ο οτεδή οτε και χωρίς ροειδο οίηση, µε την ταυτόχρονη αρουσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υ ό την 6 ροϋ όθεση ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει γνωστο οιήσει εγγράφως α οκλειστικά και µόνο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα στοιχεία ταυτότητας του ροσω ικού της ου θα διενεργήσουν τον έλεγχο Καθ' όλη τη διάρκεια της αρούσας σύµβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να µην ε ιτρέψει στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος, την εγκατάσταση άλλου αρόµοιου ή

9 οµοειδούς κατά λειτουργία µηχανήµατος ή την αροχή τρα εζικών εργασιών άλλου χρηµατο ιστωτικού ιδρύµατος, λην αυτών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Παράβαση της υ οχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την α οκλειστική εγκατάσταση και λειτουργία µηχανήµατος µόνο α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ, θα ε ιφέρει άµεσα την κατά τωση σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και υ έρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, οινικής ρήτρας ύψους. ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (. ), η ο οία συµφωνείται υ ό των Μερών ως νόµιµη, εύλογη και α οδεδειγµένη. Η αρούσα σύµβαση θα α οτελεί σε ερί τωση κατα τώσεως της αρα άνω οινικής ρήτρας τίτλο εκκαθαρισµένο και εκτελεστό, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αραιτουµένης α ό τούδε ο οιασδή οτε συναφούς ενστάσεώς της. Η εδώ συµφωνηµένη οινική ρήτρα αναφέρεται µόνο στη συγκεκριµένη αράβαση ου διαλαµβάνεται στον αρόντα όρο, λειτουργεί αυτόνοµα και δεν συνδέεται µε τα διαλαµβανόµενα στον όρο 7 της αρούσας, ερί ευθύνης των Μερών. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 6.1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση για τη διάθεση και το οθέτηση του Μηχανήµατος στον εγκεκριµένο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πριν την το οθέτηση του Μηχανήµατος θα ρέ ει να έχει ροηγηθεί η αραµετρο οίησή του α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ (εγκατάσταση ειδικού λογισµικού), ούτως ώστε η λειτουργία και σύνδεσή του µε την ΤΡΑΠΕΖΑ να είναι εφικτή και χωρίς ροβλήµατα, µετά το έρας της το οθέτησής του. Στο ίδιο λαίσιο, η ΤΡΑΠΕΖΑ εγγυάται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη λειτουργία του Μηχανήµατος για όλη τη διάρκεια της αρούσας, συµ εριλαµβανοµένων της τεχνικής υ οστήριξης καθώς και της συντήρησης και υ οστήριξης του λογισµικού Στο ίδιο λαίσιο η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ροµηθεύσει εγκαίρως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον ακριβή αριθµό των ειδικού τύ ου ονοµαστικών καρτών ρόσβασης στο Μηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και ροϋ οθέσεις της «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ασφαλίζει το Μηχάνηµα και το εριεχόµενο αυτού (χρηµατικό) µέχρι του ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Μηχανήµατος Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να εξασφαλίζει την α ρόσκο τη ροή του κυκλώµατος της υ ηρεσίας Bank in Office, µέσω της σε ραγµατικό χρόνο ίστωσης του/των λογαριασµού/-ών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε το οσό των µετρητών ου κατατίθενται στο Μηχάνηµα Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να συντονίζει και να ρογραµµατίζει τις χρηµατα οστολές της εταιρείας χρηµατα οστολών µε την ο οία συνεργάζεται, µε σκο ό την έγκαιρη α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την αραλαβή και καταµέτρηση του χρηµατικού ου αραδίδει η εταιρεία χρηµατα οστολών Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να µεριµνά για την ε ίλυση ο οιουσδή οτε τεχνικού ροβλήµατος στο Μηχάνηµα και στην εν γένει ροή του κυκλώµατος Bank in Office, ενηµερώνοντας και συντονίζοντας τις αρµόδιες υ ηρεσίες άρσης δυσλειτουργιών της εταιρείας χρηµατα οστολών ή του αρόχου του Μηχανήµατος, ανάλογα µε την έκταση και σοβαρότητα του 7 ροβλήµατος µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, φροντίζοντας να τηρούνται οι ροσυµφωνηµένες µε την ΤΡΑΠΕΖΑ και τις ως άνω αρµόδιες υ ηρεσίες χρονικές ροθεσµίες. 7. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ 7.1 Συµφωνείται µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι τυχόν α οζηµιωτική ευθύνη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανεξάρτητα α ό τη γενεσιουργό αιτία της ή τη βάση θεµελίωσής της, ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλύ τει µόνο άµεσες θετικές ζηµίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οφειλόµενες σε δόλο και βαρεία αµέλεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ρητώς εξαιρείται κάθε τυχόν ευθύνη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ αναφορικά µε (α) έµµεσες ή/και α οθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη ή/και (β) ράξεις ή/και αραλείψεις ή/και ζηµίες ροερχόµενες εξ αυτών, οφειλόµενες σε ελαφρά αµέλεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σε ερί τωση βανδαλισµού, υ αίτιας βλάβης, υ αίτιας καταστροφής ή κλο ής / α ώλειας του Μηχανήµατος α ό τις εγκαταστάσεις και τον τό ο το οθέτησής του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά αράβαση των όσων εριγράφονται στην αρούσα και των υ οχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έραν της ευθύνης της για την α οκατάσταση της ζηµίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η τελευταία δικαιούται να αξιώσει α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και χρηµατική ικανο οίηση λόγω κατά τωσης οινικής ρήτρας, ίσης ρος. ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ (. ), σαν δίκαιη και εύλογη, λαµβάνοντας υ όψη τη σοβαρότητα και τις ε αχθέστατες συνέ ειες των αραβάσεων οι ο οίες την ε ισύρουν, και αραιτείται ανέκκλητα α ό κάθε δικαίωµα ή ένσταση µειώσεώς της στο ροσήκον µέτρο. ιευκρινίζεται ότι η τυχόν κατά τωση και ληρωµή της αρα άνω χρηµατικής οινής δεν εµ οδίζει την ΤΡΑΠΕΖΑ να αναζητήσει και κάθε άλλη ζηµία της ούτε να ασκήσει σωρευτικά ή ε ιλεκτικά ο οιοδή οτε άλλο συµβατικό ή νόµιµο δικαίωµά της ό ως αυτά ου ενδεικτικώς εριγράφονται ανωτέρω ή αλλού στην αρούσα

10 7.3. Σε ερί τωση κλο ής ολόκληρου του Μηχανήµατος α ό τον χώρο το οθέτησης και εγκατάστασής του, ανεξαρτήτως υ αιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συµφωνείται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν θα ευθύνεται για την α οκατάσταση ζηµιών, καταστροφών ή φθορών στον εριβάλλοντα χώρο ή σε εφα τόµενες ή γειτνιάζουσες µε το Μηχάνηµα υ οδοµές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε ερί τωση δια ίστωσης διαφορών (ελλειµµάτων, λεονασµάτων ή αµφιβόλου γνησιότητας τρα εζογραµµατίων), µετά την α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος α ό την συνεργαζόµενη µε την ΤΡΑΠΕΖΑ εταιρεία χρηµατα οστολών και την αράδοση των µετρητών χαρτονοµισµάτων του Μηχανήµατος στη ΤΡΑΠΕΖΑ για καταµέτρηση και λογιστική συµφωνία, ευθύνεται η ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ωστόσο δικαιούται να ζητήσει α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντίγραφο του αρχείου των ψηφιακών καταγραφών εικόνας α ό τα συστήµατα ασφαλείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος καθώς και ο οιοδή οτε άλλο αρχείο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) ρος τεκµηρίωση. Στην ερί τωση ου α ό την ψηφιακή καταγραφή δια ιστώνεται υ αίτια ράξη ή αράλειψη υ αλλήλου ή συνεργάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αράβαση των όρων της αρούσας, ου να σχετίζεται µε άµεση και αιτιώδη συνάφεια µε την δια ίστωση διαφοράς κατά την καταµέτρηση στη ΤΡΑΠΕΖΑ, συµφωνείται ότι η καταγραφή α οτελεί τεκµήριο α αλλαγής της ευθύνης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ α ό την ευθύνη του αρόντος όρου. Το ροϊόν της αρα άνω καταγραφής θα αρχειοθετείται κατ' ελάχιστο χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών και θα ε ιδεικνύεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ αµέσως και σε κάθε ζήτηση αυτής για έρευνα ή την διασφάλιση ο οιουδή οτε ωα άνω, έννοµου δικαιώµατος ή συµφέροντος της 7.5. Στην ερί τωση ου δια ιστωθεί α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ύ αρξη τεχνικού ροβλήµατος κατά τη διαδικασία ροσέλευσης των εξουσιοδοτηµένων υ αλλήλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο ΜΗΧΑΝΗΜΑ συµφωνείται ότι τα αντισυµβαλλόµενα Μέρη και οι συνεργάτες θα καταβάλλουν κάθε δυνατή ροσ άθεια για την εναλλακτική εξυ ηρέτηση του κυκλώµατος µε ο οιονδή οτε εφικτό τρό ο ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται σύµφωνα µε την ενηµέρωση ου θα δίνεται έγκαιρα α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 9. ΑΜΟΙΒΗ 9.1 Η αµοιβή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την αροχή των υ ηρεσιών και τρα εζικών εργασιών ό ως αυτές έχουν εριγραφεί στο άρθρο 3.2 της αρούσας είναι.. ΕΥΡΩ ( ) µηνιαίως 9..2 Στο οσό της αµοιβής εριλαµβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ό ως ενδεικτικά και όχι εριοριστικά, έξοδα µετακίνησης, µεταφορών, εγκατάστασης, α εγκατάστασης του Μηχανήµατος, ανεφοδιασµού, καταµέτρησης και κατάθεσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και κάθε άλλη αµοιβή του ροσω ικού της ή τρίτων ου χρησιµο οιεί στο λαίσιο υλο οίησης του αντικειµένου της αρούσας. Τυχόν ε ιβαλλόµενοι φόροι ή άλλα βάρη, εριλαµβανοµένου και τυχόν Φ.Π.Α., βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 9.3 Πέραν αυτής της αµοιβής ου κρίνεται ροσήκουσα, λήρης και εύλογη για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες στα λαίσια της αρούσας, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν δικαιούται καµίας άλλης αµοιβής, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόµο Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χρεώνει σε µηνιαία βάση το λογαριασµό όψεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε αριθµό., µε το οσό ου εριγράφεται ανωτέρω υ ό τον Όρο 9.1 και ου θα αφορά στο συνολικό οσό των αµοιβών της για αρασχεθείσες υ ηρεσίες. 9.5 Η Αµοιβή υ όκειται σε ετήσια αναθεώρηση, µε στόχο τον ε ανακαθορισµό της, έτσι ώστε να αντανακλά τα ραγµατικά χρηµατικά µεγέθη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ωστόσο η ετήσια αναθεώρηση δεν σηµαίνει εξ ορισµού και τη µεταβολή της Αµοιβής. Σε κάθε ερί τωση, για την ε ανεξέταση της Αµοιβής θα συνεκτιµώνται, εκτός α ό τα ως άνω µεγέθη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το Όριο Λειτουργίας του Μηχανήµατος, το κόστος του χρήµατος για την ΤΡΑΠΕΖΑ, το κόστος των χρηµατα οστολών και το ύψος των Ασφαλίστρων. Στην ερί τωση ου ένας τουλάχιστον α ό τους αράγοντες ου καθορίζουν το ύψος της Αµοιβής µεταβληθεί εκτάκτως και α ρόβλε τα, σε βαθµό ου οι αροχές του ενός συµβαλλόµενου ρος τον άλλο να καθίστανται υ έρµετρα ε αχθείς ή τέλος άντων, δεν συνάδουν µε την ραγµατική διάσταση της υ ηρεσίας και στην ερί τωση ου η ως άνω µεταβολή σηµειωθεί σε χρονική στιγµή µεταξύ δυο ετήσιων αναθεωρήσεων, ο συµβαλλόµενος ου κρίνει ότι θίγεται, οφείλει να ενηµερώσει τον άλλο άµεσα, ούτως ώστε να α οφασισθεί το συντοµότερο δυνατόν η ροσφορότερη και δικαιότερη έκβαση της συνεργασίας των αντισυµβαλλοµένων. 10. ΙΑΡΚΕΙΑ 10.1 Η διάρκεια ισχύος της αρούσας είναι ορισµένου χρόνου, διάρκειας έντε [5] ετών, µε ηµεροµηνία έναρξης την / /2015 και λήξης την / / Μετά τη λήξη της, η αρούσα σύµβαση δύναται να αραταθεί µονο µετά α ό κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων Μερών.

11 10.3. Με την ε ιφύλαξη της αµέσως ανωτέρας διάταξης, συµφωνείται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα κατά την α όλυτη κρίση της και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες ριν την λήξη της αρούσας σύµβασης, να ροτείνει µονοµερώς και εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ανανέωση της αρούσας σύµβασης για έναν ακόµη χρόνο, υ ό την ρόσθετη ροϋ όθεση ότι το ε ί εδο 9 συνεργασίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, αξιολογείται θετικά α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να α αντήσει εγγράφως στη σχετική ρόταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, ο ότε, σε ερί τωση α οδοχής της ρότασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και µε την ε ιφύλαξη του όρου 9.5. ανωτέρω, η αρούσα σύµβαση θα αραταθεί αυτοδικαίως για άλλο ένα έτος µε τους ίδιους συµβατικούς όρους. Αντιστοίχως, και µε τις ροβλέψεις του αρόντος όρου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να αρατείνει την αρούσα για άλλο ένα (1) χρόνο, µε τους ίδιους όρους, έραν της ρώτης αράτασης, µε τις σχετικές ροθεσµίες να υ ολογίζονται ρο της συµ λήρωσης της ε ετείου της ρώτης αράτασης. ιευκρινίζεται ότι τρίτη αράταση της διάρκειας της σύµβασης κατά τον τρό ο ου εριγράφεται στην αρούσα διάταξη ή άλλως, δεν ροβλέ εται. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 11.1 Με την ε ιφύλαξη του όρου 10.3 ανωτέρω, η αρούσα σύµβαση λύεται µε τη συµ λήρωση της αρχικής της διάρκειας. Περαιτέρω η σύµβαση δύναται να λήξει µε καταγγελία σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα:: (α) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µ ορεί να καταγγείλει την αρούσα σύµβαση για σ ουδαίο λόγο. Η καταγγελία γίνεται σε κάθε ερί τωση εγγράφως και τα α οτελέσµατά της ε έρχονται εντός τριάντα (30) ηµερών α ό της εριελεύσεώς της στον αντισυµβαλλόµενο, εκτός εάν ο αντισυµβαλλόµενος µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό άρει την ληµµέλεια ου συνιστά σ ουδαίο λόγο. Ρητά συµφωνείται ότι σ ουδαίο λόγο για την καταγγελία της αρούσας συνιστά σε κάθε ερί τωση η ληµµελής εκ λήρωση των συµβατικών υ οχρεώσεων ή η αράβαση ο οιουδή οτε όρου της αρούσας ου όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και ο ο οίος µ ορεί να βλάψει τα συµφέροντα ο οιουδή οτε εκ των Μερών. (β) Κατό ιν γρα τής ροειδο οίησης µίας (1) εργάσιµης ηµέρας σε ερί τωση ανάκλησης της άδειας σύστασης ή λειτουργίας είτε του ίδιου του καταγγέλλοντος είτε του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, ή έκδοσης τελεσίδικης α όφασης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής κατά του ιδίου του καταγγέλλοντος είτε κατά του άλλου συµβαλλόµενου, µε την ο οία η εκτέλεση της σύµβασης καθίσταται αράνοµη ή αδύνατη. (γ) Κατό ιν γρα τής ροειδο οίησης µίας (1) εργάσιµης ηµέρας, σε ερί τωση ου είτε ο ίδιος ο καταγγέλλων είτε ο άλλος συµβαλλόµενος εριέλθει σε τώχευση ή κηρυχθεί σε κατάσταση αύσης ληρωµών ή τεθεί υ ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή ασκηθεί εναντίον του αίτηση για το σκο ό αυτό Η καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της σύµβασης δεν θίγει τις υ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων Μερών ου γεννήθηκαν ριν α ό τη λήξη ή λύση της σύµβασης ούτε την ισχύ των όρων της σύµβασης για τους ο οίους υ άρχει ρητά αναφορά ότι εξακολουθούν να είναι δεσµευτικοί και µετά τη λήξη ή λύση της Κατά την για οιονδή οτε λόγο λήξη ή λύση της σύµβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να αραδώσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών το σύνολο των εγγράφων, φακέλων, ληροφοριών, κωδικών ρόσβασης, κ.ο.κ., ου ανήκουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή των ο οίων δικαιούχος είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην κατοχή της ή το ροσω ικό της και ου σχετίζονται µε το αντικείµενο της αρούσας. 12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Για την υλο οίηση των υ ηρεσιών, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χρησιµο οιήσει (ενδεικτικά και όχι εριοριστικά) µεθοδολογίες, µεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές, µηχανικά συστήµατα και δεδοµένα, εφαρµογές λογισµικού, ληροφορίες και ιδέες, οι ο οίες 1 0 α οτελούν αντικείµενα νευµατικής και/ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας, καθώς και ε αγγελµατικά και εµ ορικά µυστικά (.χ. ελατολόγια, τιµοκατάλογοι, µέθοδοι τιµολόγησης και εκτέλεσης συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ου αφορά στην ε ιχειρηµατική δραστηριο οίηση της και τις εδώ αρεχόµενες υ ηρεσίες) της ιδίας ή/και τρίτων ροσώ ων (φυσικών ή νοµικών) ου τυχόν χρησιµο οιεί ή α ασχολεί στο λαίσιο υλο οίησης των υ ηρεσιών. Η διάδοση και η µε οιοδή οτε τρό ο µερική ή ολική, αντιγραφή, ανα αραγωγή, µετάδοση, µετα ώληση, διάθεση (µε ή χωρίς αντάλλαγµα) ρος τρίτους και/ή η εν γένει εκµετάλλευση αυτών α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τους εκ ροσώ ους, υ αλλήλους, στελέχη ή τρίτους σχετιζόµενη µε τα ανωτέρω ρόσω α ( εριλαµβανοµένων και των µετόχων της) α αγορεύεται α ολύτως και ε ισύρει βαρύτατες οινές Η Εταιρεια θα α οζηµιώσει την ΤΡΑΠΕΖΑ για ο οιαδή οτε διάδοση και η µε οιοδή οτε τρό ο µερική ή ολική, αντιγραφή, ανα αραγωγή, µετάδοση, µετα ώληση, διάθεση (µε ή χωρίς αντάλλαγµα) ρος τρίτους και/ή η εν γένει εκµετάλλευση αυτών των δικαιωµάτων ε ί της Πνευµατικής ή Βιοµηχανικής της Ιδιοκτησίας κατά την διάρκεια της αµφισβήτησης του ρονοµίου ή κατά την διάρκεια της τρο ο οίησης ή αντικατάστασής τους. 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι κατά την εξέλιξη της δια της αρούσας συνεργασίας τους και για την εκατέρωθεν εκτέλεση των υ οχρεώσεών τους, ο καθένας θα έλθει σε άµεση ε αφή και θα

12 καταστεί γνώστης εµ ιστευτικών ληροφοριών, αναλύσεων, ερευνών και µελετών ε αγγελµατικής και εµ ορικής φύσης, τεχνογνωσίας και α ορρήτων του αντισυµβαλλοµένου του, ου α οτελούν τόσο αντικείµενο δικαιωµάτων νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και ε αγγελµατικά µυστικά και/ή ε ιχειρηµατικά α όρρητα. Ε ι λέον, ως εµ ιστευτικές ληροφορίες θεωρούνται και όλα τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία ου εριέχονται στα αραδοτέα των υ ηρεσιών της αρούσας, όλα τα στοιχεία ου εριέχονται σε µηχανογραφικά ή µη αρχεία ου τηρούνται α ό τους συµβαλλόµενους, καθώς και άσης φύσεως ληροφορίες και ροσω ικά δεδοµένα φυσικών ροσώ ων (.χ. εργαζοµένων, ελατών, κ.λ.), τα ο οία σχετίζονται µε τους συµβαλλόµενους. Στα λαίσια της καλής ίστης και των συναλλακτικών ηθών, αλλά και για τη θεµελίωση της συνεργασίας, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι υ οχρεούνται εκατέρωθεν να χειρίζονται ως α όρρητες και εµ ιστευτικές όλες τις ανωτέρω ληροφορίες και στοιχεία, να µην τις κοινο οιούν σε ο οιοδή οτε τρίτο, να µην ροβούν στην αντιγραφή, ή µε ο οιονδή οτε τρό ο ανα αραγωγής τους και να εριορίζουν τη χρήση τους στην κατά το δυνατόν ελάχιστη α αιτούµενη, δηλαδή µόνο για την εκ λήρωση των σκο ών της αρούσας, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και µετά τη λήξη της Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και κάθε υ άλληλος ή συνεργάτης της κατά τη διάρκεια της σύµβασης, αλλά και µετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λύση της, οφείλουν να µην α οκαλύ τουν σε τρίτους, ούτε να κάνουν χρήση µε ο οιοδή οτε τρό ο είτε για λογαριασµό τους, είτε για λογαριασµό τρίτων, ο οιασδή οτε ληροφορίας ή στοιχείου ου σχετίζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ καθ οιονδή οτε τρό ο και ου τυχόν εριήλθαν σε γνώση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των υ αλλήλων της και των συνεργατών της κατά την εκτέλεση και /ή ε ευκαιρία της εκτέλεσης της αρούσας σύµβασης και θα καταβάλουν κάθε ροσ άθεια να α οτρέψουν την διαρροή τέτοιων ληροφοριών σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι γνωρίζει την ισχύουσα νοµοθεσία ερί Προστασίας Προσω ικών εδοµένων και ιδίως τον Ν. 2472/1997 ό ως ισχύει, και δεσµεύεται ότι κατά την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης θα συµµορφώνεται α ολύτως µε αυτή, καθώς και µε κάθε άλλο νόµο ή α όφαση αρµόδιας αρχής ου ισχύει ή θα ισχύσει στο µέλλον, αναλαµβάνει δε έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ την υ οχρέωση να δεσµεύσει τους υ αλλήλους της και να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την ροστασία τους α ό τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία α ώλεια, αλλοίωση, α αγορευµένη διάδοση ή ρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης ε εξεργασίας, ευθύνεται δε για τη διαφύλαξη των αρα άνω στοιχείων, ό ως για τα δικά της εµ ιστευτικά στοιχεία, και υ οχρεούται να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα, για την α οφυγή α οκάλυψης των στοιχείων αυτών σε ο οιοδή οτε τρίτο άτοµο Για κάθε υ αίτια αράβαση των ανωτέρω διατάξεων, έστω και α ό ελαφρά αµέλεια, α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τους ροστηθέντες αυτής, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να αξιώσει λήρη α οζηµίωση, σε α οκατάσταση κάθε ζηµίας της, και να καταγγείλει την αρούσα σύµβαση Λαµβάνοντας υ όψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο, α όρρητο και ζωτικό χαρακτήρα των δεδοµένων, των διαδικασιών, της χρησιµο οιούµενης τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας (know how), τις στρατηγικές ε ιλογές ανά τυξης και τα άλλα σηµαντικά δεδοµένα των Μερών, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι, το ροσω ικό τους, οι τυχόν υ εργολάβοι τους και το ροσω ικό των τελευταίων υ οχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεµύθειας σε σχέση µε τα α όρρητα και εµ ιστευτικά στοιχεία ου γνωστο οιούνται σε αυτούς στο λαίσιο της αρούσας σύµβασης Η ανωτέρω υ οχρέωση εµ ιστευτικότητας ισχύει καθ όλη την διάρκεια αυτής της σύµβασης, και µέχρι έντε (5) έτη µετά τη για ο οιονδή οτε λόγο λύση / λήξη αυτής. 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Α αγορεύεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εκχώρηση, µεταβίβαση, αραχώρηση και γενικά η διάθεση σε τρίτα ρόσω α των δικαιωµάτων και υ οχρεώσεών της ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση, χωρίς ροηγούµενη γρα τή συναίνεση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 15. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα Μέρη δεν ε ιτρέ εται να αναθέτουν σε ο οιοδή οτε άλλο τρίτο ρόσω ο την εκτέλεση όλου ή τµήµατος της αρούσας, χωρίς τη ροηγούµενη γρα τή συναίνεση του άλλου µέρους Ο εριορισµός αυτός δεν ισχύει αναφορικά µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, για την αροχή υ ηρεσιών ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή για δευτερεύουσες λε τοµέρειες ή για την ανάθεση εκτέλεσης τµήµατος των εριγραφοµένων στην αρούσα, έργων, ό ως αναφέρεται σε αυτή ή σε Παράρτηµά της, εφ όσον είναι α αραίτητη η συµµετοχή του τρίτου στην εκτέλεση φάσεων των υ ηρεσιών (ενδεικτικά: εταιρείες χρηµατα οστολών για τη διενέργεια α οσυµφορήσεων του Μηχανήµατος).

13 15.3. Σε ερί τωση µεταβίβασης ή υ οκατάστασης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου ροβλέ εται α ό το Νόµο (.χ. συγχώνευση, α ορρόφηση, α όσ αση κλάδου κ.λ.) για τη συνέχιση ισχύος της αρούσας α αιτείται ρότερη έγγραφη συναίνεση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 16. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να µην α οκαλύ τουν τους όρους και τις διατάξεις της αρούσας σε ο οιονδή οτε άλλον εκτός α ό τους υ αλλήλους τους, αντι ροσώ ους τους και συµβούλους τους, χωρίς την ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του έτερου συµβαλλόµενου Α αγορεύεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαφηµίζει δηµόσια την συνεργασία της µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, χωρίς την γρα τή συµφωνία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι ανωτέρω εριορισµοί δηµοσιότητας δεν ισχύουν ροκειµένου ερί ανακοινώσεων ου ε ιβάλλονται µε διάταξη νόµου, δικαστικής α όφασης ή α αιτούνται για την ενάσκηση συµβατικών ή άλλων δικαιωµάτων ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να ε ιτρέ ει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ελεύθερη και ακώλυτη ρόσβαση στα στοιχεία ή αρχεία ή σε ο οιεσδή οτε ληροφορίες ου αφορούν α οκλειστικά το αντικείµενο της αρούσας σύµβασης και τηρούνται α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ροκειµένου η ΤΡΑΠΕΖΑ να δια ιστώνει την ορθή και συνε ή τήρηση των συµφωνηµένων και να διασφαλίζεται η κατάλληλη και α ρόσκο τη υλο οίηση της σύµβασης. 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 18.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της αρούσας τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι κανένα εξ αυτών δεν θα δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, αρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας και µόνον για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, υ ό την ροϋ όθεση της άµεσης ενηµέρωσης της άλλου µέορυς και ράττοντας ταυτόχρονα οτιδή οτε είναι αντικειµενικά εφικτό για την άρση των συνε ειών της ανωτέρας βίας. Ως ερι τώσεις ανωτέρας βίας, ό ως αυτή ερµηνεύεται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, δηλαδή της ε έλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συµβαλλόµενου θεωρούνται ενδεικτικά: εµ λοκή της χώρας σε όλεµο, γενική α εργία εργαζοµένων, σεισµοί, ληµµύρες, ε ανάσταση, τροµοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές εξεγέρσεις, στρατιωτική κατοχή, γενικευµένες διαδηλώσεις, ιονισµένη ραδιενέργεια, µόλυνση µε ραδιενεργά κύµατα, δυσλειτουργίας των µηχανογραφικών συστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή των δηµόσιων τηλε ικοινωνιακών δικτύων ήκαι δικτύων µεταφοράς δεδοµένων. Στην ερί τωση γενικής/κλαδικής α εργίας των εργαζοµένων στην ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή ροσ άθεια για να εξυ ηρετηθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ροσω ικό ασφαλείας Σε ερί τωση ου λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας η συνέχιση της αρούσας καθίσταται αδύνατη για κά οιο εκ των συµβαλλοµένων Μερών, έραν των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, η σύµβαση θα λύεται αυτοδικαίως. 19. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Τυχόν καθυστέρηση, αµέλεια ή ανοχή του ενός των συµβαλλοµένων έναντι του άλλου, σε ότι αφορά την άσκηση ο οιουδή οτε δικαιώµατος, ρονοµίου ή αρµοδιότητάς του ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση,σε καµία ερί τωση δεν θα εκλαµβάνεται ως αραίτηση εξ αυτών, ούτε η εν µέρει άσκηση αυτών θα α οκλείει την κατ άλλο τρό ο ή εραιτέρω άσκησή τους. Ουδεµία τρο ο οίηση ή αραίτηση εκ των διατάξεων της αρούσας σύµβασης θα ισχύει αρά µόνον αν είναι έγγραφη και ροσηκόντως υ ογεγραµµένη α ό τους στην αρούσα συµβαλλόµενους. Τα δικαιώµατα και η αναζήτηση της α ορρέουσας εκ της µη άσκησης αυτών ζηµίας ου ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση είναι και αραµένουν συµ ληρωµατικά και δεν α οκλείουν την άσκηση των δικαιωµάτων και την αναζήτηση ζηµιών σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα α ό το νόµο. 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Κανένας όρος της αρούσας σύµβασης δεν µ ορεί να τρο ο οιηθεί καθ ολοκληρία ή µερικώς ή να καταργηθεί, αρά µόνο εγγράφως, µε συµφωνία των συµβαλλοµένων στην αρούσα Μερών Σε ερί τωση κατά την ο οία κά οια διάταξη της αρούσας τυχόν κριθεί ως αράνοµη, άκυρη, ακυρώσιµη ή ανίσχυρη, θα θεωρείται ως µη τεθείσα και διαγραφείσα α ό τη σύµβαση και θα θεωρείται ως µηδέ οτε συµ εριληφθείσα στην αρούσα σύµβαση, αλλά οι λοι ές διατάξεις και/ή το ενα οµείναν µέρος της διάταξης, ου κρίθηκε εν µέρει αράνοµη, άκυρη, ακυρώσιµη ή ανίσχυρη, θα συνεχίσει να ισχύει λήρως ε ιφέροντας έννοµα α οτελέσµατα. Στην ερί τωση αυτή, οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν, κατά τις ροαναφερθείσες αρχές, κάθε δυνατή ροσ άθεια ώστε να αντικατασταθούν οι αράνοµες, άκυρες, 1 3 ακυρώσιµες ή ανίσχυρες διατάξεις, µε άλλες ου να ροσεγγίζουν όσο το δυνατό ερισσότερο το εριεχόµενο των διατάξεων ου διαγράφηκαν. 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Η αρούσα σύµβαση διέ εται α ό το Ελληνικό ίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ίστης και των κρατούντων συναλλακτικών ηθών.

14 21.2. Οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν κάθε ροσ άθεια, ώστε κάθε διαφορά, αµφισβήτηση ή διαφωνία ου τυχόν ροκύψει κατά τη σύναψη, ερµηνεία και εκτέλεση της αρούσας καθώς και οι αξιώσεις ου συνδέονται µε αυτή, να ε ιλύονται εξώδικα σε νεύµα καλής ίστης και µετά την έγγραφη διατύ ωση της διαφωνίας α ό ο οιοδή οτε α ό τους συµβαλλόµενους. Σε ερί τωση µη ε ίλυσης κά οιας διαφοράς µε αυτόν τον τρό ο, αρµόδια για τη δικαστική ε ίλυσή της ορίζονται α οκλειστικά τα ικαστήρια των Αθηνών. 22. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κάθε ε ικοινωνία µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Τρά εζας γίνεται στην ελληνική γλώσσα Ο οιεσδή οτε κοινο οιήσεις εγγράφων ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση ή ροκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής, θα α ευθύνονται είτε µε συστηµένη ε ιστολή, είτε µε α λή ε ιστολή µε α όδειξη αραλαβής, είτε µέσω τηλεοµοιοτυ ίας ή είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Όλα τα έγγραφα ου ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση ή θα ροκύψουν κατά την εκτέλεση της θα κοινο οιούνται στους Συµβαλλόµενους ως εξής: Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Προς [..] Α.Ε. Έδρα [..Οδός / αριθµός..] ΤΚ [.] Πολη [ Αθήνα..] Τηλ. 210 [..] Fax: 210 [.] [.] Για την ΤΡΑΠΕΖΑ: Προς... Τηλ. Fax: ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Τα ροβλε όµενα στην αρούσα σύµβαση Παραρτήµατα, τα ο οία ροσυ ογράφονται α ό τους συµβαλλοµµένους, ε ισυνά τονται και α οτελούν ενιαίο όλον και ανα όσ αστα µέρη µε αυτήν. Σε ερί τωση αντίθεσης ανάµεσα στους όρους ο οιουδή οτε εκ των εγγράφων ου αναφέρονται στην αρούσα σύµβαση ή στα Παραρτήµατά της και στην σύµβαση, υ ερισχύουν οι όροι της σύµβασης Oι ε ικεφαλίδες των όρων της σύµβασης έχουν συµ εριληφθεί α οκλειστικά και µόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τρο ο οιούν τους όρους της σύµβασης, δεν αλλάζουν ούτε στο ελάχιστο την έννοια ή την ερµηνεία τους και δεν ε ηρεάζουν καθόλου τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων ου θεσ ίζονται και α ορρέουν α οκλειστικά α ό τους όρους της σύµβασης Συµφωνείται µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι η αρούσα σύµβαση µε τα αραρτήµατα της συνιστούν την λήρη και οριστική συµφωνία των συµβαλλόµενων, σχετικά µε το αντικείµενο της αρούσας, η ο οία καταργεί αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός ενέργειας των συµβαλλοµένων Μερών και υ ερισχύει έναντι κάθε ροηγούµενης, ή σύγχρονης, σχετικής ροφορικής ή έγγραφης συµφωνίας ή συνεννόησης µεταξύ των συµβαλλόµενων σχετικά µε το αντικείµενό της. Σε ίστωση των ανωτέρω η αρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα όµοια ρωτότυ α και υ ογράφηκε α ό τους δύο συµβαλλοµένους ου έλαβαν µέρος στη συνοµολόγησή της µε τις αναφερόµενες στην αρχή ιδιότητες, έλαβαν δε η ΤΡΑΠΕΖΑ δύο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύο. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙ ΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙ ΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. ια της αρούσας, και για τους σκο ούς εξυ ηρέτησης του αντικειµένου της, ό ως αυτό ροσδιορίζεται στον όρο 3 της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αραχωρεί ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, άνευ ανταλλάγµατος, τη χρήση

15 τµήµατος.. τ.µ ερί ου, σε ακίνητο το ο οίο βρίσκεται στ, ε ί της οδού Ειδικότερα εφόσον ο ε ιλεγής χώρος βρίσκεται σε ακίνητο ου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά µισθώνεται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ροσκόµισε ήδη, το συνηµµένο στους αρόντες Όρους ε ικυρωµένο αντίγραφο του εν ισχύ µισθωτηρίου συµβολαίου, ου τηρεί µε τον εκµισθωτή και ιδιοκτήτη του ακινήτου, τµήµα του ο οίου ρόκειται να χρησιδανείσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ, µε το ο οίο ε ιτρέ εται ρητά η µερική ή ολική υ οµίσθωση του µισθίου, άνευ υ οχρέωσης του υ εκµισθωτή για την καταβολή ρόσθετου ανταλλάγµατος, υ έρ του αρχικού εκµισθωτή ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ως µισθώτριας), καθώς και η ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη αροχή αδείας ρος εραιτέρω αραχώρηση δικαιώµατος χρησιδανείου χώρου σε τρίτο α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ως µισθώτριας), άνευ υ οχρέωσης του χρησαµένου για την καταβολή ρόσθετου ανταλλάγµατος υ έρ του αρχικού εκµισθωτή ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ως µισθώτριας), και άντως εγγυάται και διαβεβαιώνει την ΤΡΑΠΕΖΑ, ε ί οινή λήρους α οζηµιώσεώς της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ότι οι όροι αραχώρησης χρησιδανείου χώρου δεν ροσκρούουν σε υφιστάµενα δικαιώµατα τρίτων Το ροαναφερθέν τµήµα έχει ροε ιλεγεί και συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκο ό η ΤΡΑΠΕΖΑ να εγκαταστήσει και λειτουργήσει καθ όλη τη διάρκεια της αρούσας, ΜΗΧΑΝΗΜΑ µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2.1. Το Μηχάνηµα θα εξυ ηρετεί τις ειδικού τύ ου Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος µε τις ο οίες θα εφοδιάσει η ΤΡΑΠΕΖΑ την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους αυτής υ αλλήλους, µε µοναδική όµως δυνατότητα την κατάθεση µετρητών και δη τρα εζογραµµατίων. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ολιτική της στον τοµέα αυτό, να µεταβάλλει το είδος και τον αριθµό των ειδικού τύ ου καρτών ή και των ορίων του Μηχανήµατος Το Μηχάνηµα θα φέρει τα διακριτικά σήµατα και χρώµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει, κατά τη δική της κρίση και ολιτική, τα ως άνω διακριτικά της σήµατα και χρώµατα. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3.1. Την ΤΡΑΠΕΖΑ βαρύνουν εξολοκλήρου οι δα άνες συνδέσεως και τα τέλη της γραµµής µεταφοράς δεδοµένων (ΟΤΕ ή δορυφορικής σύνδεσης), καθώς και οι δα άνες το οθέτησης, εγκατάστασης, φόρτωσης, εκφόρτωσης, συντήρησης του Μηχανήµατος και αντικαταστάσεώς του, ο οτεδή οτε κρίνει αυτή σκό ιµο Την ΤΡΑΠΕΖΑ βαρύνουν ε ίσης οι δα άνες και τα έξοδα διάθεσης και αντικατάστασης αναλώσιµων του εγκατεστηµένου Μηχανήµατος (µελάνια, χαρτιά α οδείξεων) καθώς και η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος αραγγελίας-εγκατάστασης του Μηχανήµατος στο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ό ως έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ φέρει, ε ίσης, την ευθύνη της εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας του Μηχανήµατος και υ οχρεούται να α οκαθιστά σε εύλογο χρόνο ο οιαδή οτε βλάβη υ οστεί το Μηχάνηµα, υ ό την ροϋ όθεση ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ειδο οιήσει αµελλητί την ΤΡΑΠΕΖΑ για ο οιαδή οτε δυσλειτουργία ή βλάβη Για τη µεγαλύτερη ασφάλεια του Μηχανήµατος, η εγκατάστασή του α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ θα γίνει µε άκτωση του Μηχανήµατος ε ί του εδάφους σε τέσσερα (4) σηµεία και η ΤΡΑΠΕΖΑ θα λαµβάνει όλα τα µέτρα ου κρίνει αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του. Ο χώρος της αρχικής το οθέτησης του Μηχανήµατος καθώς και η µετακίνηση αυτού σε χώρο διαφορετικό του ανωτέρω συµφωνηθέντος, θα γίνεται µόνο µε γρα τή σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων Μερών. Τα έξοδα της µετακίνησης του Μηχανήµατος σε νέα θέση και της α οκατάστασης του χώρου της ροηγούµενης εγκατάστασης στην ροτέρα του κατάσταση, θα βαρύνουν τον συµβαλλόµενο ου ζήτησε την µετακίνηση Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει, ε ίσης, την υ οχρέωση α οσυµφόρησης του Μηχανήµατος α ό τα χρήµατα, συνεργαζόµενη µε εγνωσµένης αξίας εταιρείες αροχής υ ηρεσιών χρηµατα οστολών και υ ό την ροϋ όθεση ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί καθόλη τη διάρκεια της αρούσας, τις οδηγίες και τα µέτρα ασφαλείας ου κάθε φορά τους κοινο οιούνται εγγράφως α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ ροκειµένου να διασφαλίζεται η ροσήκουσα, ακριβόχρονη και ασφαλής α οσυµφόρηση Η αρούσα σύµβαση, κατά το άρθρο 15 αραγρ. 1α του κώδικα τελών χαρτοσήµου, και στο βαθµό ου αναφέρεται σε χρησιδάνειο χώρου, υ όκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2,4% (συµ εριλαµβανοµένης της εισφοράς υ έρ Ο.Γ.Α.) ε ί της αξίας ου ορίζεται α ό τις διατάξεις του άρθρου 15 αραγρ. 5 του Ν.. 118/1973. Συγκεκριµένα, η αξία ου υ όκειται στο ανωτέρω τέλος χαρτοσήµου 2,4% υ ολογίζεται ως ακολούθως: /τ.µ. ισογείου Χ τ.µ. µηχανήµατος Χ 1/20 = για κάθε έτος διάρκειας της χρήσης και ε οµένως, το οφειλόµενο τέλος χαρτοσήµου ανέρχεται σε Χ 2,4% = ετησίως. Η χαρτοσήµανση της αρούσας

16 σύµβασης χρησιδανείου υ ολογίζεται κατ' αναλογία των διατάξεων ερί χαρτοσήµανσης της σύµβασης αραχώρησης ε ικαρ ίας και υ ολογίζεται στο σύνολό της διάρκειας της σύµβασης. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να αρέχει µε δα άνες της ηλεκτρικό ρεύµα στo Μηχάνηµα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, οµοίως, και µε κάθε άλλη συνήθη στις συναλλαγές ε ιβάρυνση ή φορολογία ου ε ιβάλλεται στους καταναλωτές και εισ ράττεται µε τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος (.χ. δηµοτικά τέλη, ΦΠΑ, ΤΑΠ κλ ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει τη γενικότερη ε ιµέλεια του εριβάλλοντος χώρου του Μηχανήµατος, εις τρό ον ώστε η αξιο οίηση του Μηχανήµατος α ό τους εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους της καθώς και α ό τα στελέχη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή τους ε ιφορτισµένους α ό αυτή συνεργάτες της (ενδεικτικά: υ αλλήλους εταιρείας Χρηµατα οστολών αρµόδιους για την α οσυµφόρηση των Μηχανηµάτων και τη µεταφορά των µετρητών στη ΤΡΑΠΕΖΑ) να είναι η µέγιστη δυνατή και η ρόσβαση σε αυτό να µην αρεµ οδίζεται α ό άλλα αντικείµενα. Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα µεριµνά ώστε (α) Ο χώρος το οθέτησης εγκατάστασης του Μηχανήµατος να είναι καθαρός και να διατηρείται συνεχώς καθαρός, χωρίς κλίση του εδάφους, µακριά α ό ηγές θερµότητας (καλοριφέρ, καυστήρες), αροχές αερίου, αροχές νερού (βάνες, σωλήνες). (β) Να αρέχεται ε αρκής φωτισµός και ε αρκείς ηλεκτρικές γραµµές για τις α αραίτητες συνδέσεις, εριλαµβανοµένων και των συνδέσεων για συναγερµό. 1 7 (γ) Να αρέχονται υ οδοµές και εξο λισµός για ενσύρµατη τηλεφωνική γραµµή και ρίζα τηλεφώνου, αροχή ρεύµατος, κάµερα ασφαλείας µε καταγραφικό στραµµένη στο Μηχάνηµα, µε υ οδοµή για λήψη video µε ε αρκή κατά τις οδηγίες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ χρονικό διάστηµα καταγραφής. (δ) Να αρέχονται υ οδοµές και εξο λισµός το οθέτησης κεραίας για ασύρµατη ε ικοινωνία µέσω 3G µε τα συστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ως εναλλακτική (back up) υ οδοµή ε ικοινωνίας σε ερί τωση διακο ής λειτουργίας της ενσύρµατης σύνδεσης. (δ) Να αρέχεται ε αρκής χώρος γύρω α ό το Μηχάνηµα 1) για να δέχεται τους εξουσιοδοτηµένους ρος κατάθεση υ αλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 2) για τη διευκόλυνση των υ αλλήλων της εταιρείας Χρηµατα οστολών ου είναι αρµόδιοι για την α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος και τη µεταφορά των µετρητών στη ΤΡΑΠΕΖΑ 3) τους τεχνικούς και συντηρητές του Μηχανήµατος οι ο οίοι είναι ε ιφορτισµένοι µε το καθήκον τακτικής ρολη τικής ή/και έκτακτης ε ανορθωτικής συντήρης και υ οστήριξης του Μηχανήµατος για συντήρηση ή α οκατάσταση βλάβης. (ε) Ο χώρος το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος να είναι οριοθετηµένος, ε αρκώς α οµονωµένος, χωρίς να γειτνιάζει µε αράθυρα ου να ε ιτρέ ουν την αρείσφρηση ανθρώ ων µη εξουσιοδοτηµένων ή ζώων (στ) Να αρέχεται στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος ε αρκής εξαερισµός και κλιµατισµός. (ζ) Ο χώρος το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος να µην είναι ορατός α ό τρίτους µη εξουσιοδοτηµένους ( χ ελάτες). (η) Ο χώρος το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος να βρίσκεται σε δωµάτο ή άλλο κλειστό χώρο ου να φέρει όρτα ασφαλείας και κλειδαριά, για εριορισµένη ρόσβαση. (θ) Ο χώρος το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος να διαθέτει γεννήτρια και σύστηµα UPS σε ερί τωση διακο ής ρεύµατος ή αυξοµειώσεων στην τάση του. (ι) Να αρέχεται ε αρκής χώρος για την α ρόσκο τη στάθµευση του θωρακισµένου οχήµατος της εταιρείας χρηµατα οστολών ου θα α οσυµφορεί το Μηχάνηµα σε σηµείο το δυνατόν λησιέστερο στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος, ο ο οίος θα ρέ ει να είναι ε αρκώς φωτισµένος ακόµη και για ερί τωση νυχτερινής α οσυµφόρησης του Μηχανήµατος. (ια) Ο χώρος το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος να βιντεοσκο είται αδιαλή τως 4.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να α οδέχεται στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος την ε ιτό ια (on the spot) εξέταση και καταλληλότητα του χώρου α ό την αρµόδια µονάδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενδεχοµένως και µε την αρουσία της εταιρείας χρηµατα οστολών ου θα ε ιλεγεί α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ, για την ληρέστερη και ασφαλέστερη εξυ ηρέτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί διαδικασίες φύλαξης του χώρου εγκατάστασης του Μηχανήµατος ου εριγράφονται στους όρους της αρούσας µέσω φυλάκων ή εταιρείας αροχής υ ηρεσιών security, τότε υ οχρεούται να εριλάβει το Μηχάνηµα στους φυλασσόµενους αυτούς χώρους.

17 4.5. Σε ερί τωση ου στον συµφωνηθέντα χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος δεν ευρίσκονται α οδεδειγµένα οι κατάλληλες υ οδοµές, ό ως εριγράφονται ανωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να βρει άµεσα άλλο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης, ο ο οίος να διαθέτει κατάλληλες υ οδοµές Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα µεριµνά, ως ε ι ρόσθετο µέτρο ασφαλείας, να ορίσει τις αρµοδιότητες των εξουσιοδοτηµένων χρηστών των Καρτών Λειτουργίας Μηχανήµατος ό ως ροσδιορίζονται στους όρους της «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού». ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ε ικυρωµένο αντίγραφο του εν ισχύ µισθωτηρίου συµβολαίου ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3. για την εξουσιοδότηση του ηµάρχου για την υ ογραφή της σχετικής συµφωνίας Το.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 1. Α οδέχεται την ρόταση συνεργασίας µε την Τρά εζα Πειραιώς, ό ως αναλυτικά αρουσιάζεται στο εισηγητικό µέρος της αρούσας, 2. εγκρίνει τους όρους της σύµβασης, ό ως αναλυτικά αρουσιάζονται στο εισηγητικό µέρος της αρούσας, 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για την υ ογραφή της σχετικής συµφωνίας. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ Μαντζάνας. Ρούλιας Ι. Καλαµ αλίκης. Ζήσιµος Γ. Ριζάκος Π. Μώρης. Κορέντζελος. Αργύρη Π. Κερ ινιώτης Κ. Τσακµάκης. Μ ολοκούτας Κ. Καραγιάννης Σ. Μ ούκας Α. Κυρίτσης. Τσιτσίας Μ. Τσεκούρας. Νταφλούκας Β. Χαλβαντζής Ζ. ιαµαντάρας Α. Λάµ ρου Γ. Τελώνης. Κουτσοβέλης Σ. Μητσό ουλος. Ραφτο ούλου Μ. Συλεούνης. Φώσκολος Π. Αργύρης Α. Σταυρογιάννης Κ Αντωνίου-Σιούτα Μ. Αντωνίου Α. Σαγιάς Γ. Στασινός Π. Χρονάς Α. Η Γραµ. Σύµβουλος : Αδάµ-Μ αλταδούρου. Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 30 Μαρτίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 411/2015 Α Σ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 286 /2016 Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 374 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 263/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 461 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 126 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΨΞ6ΡΩΛΚ-5ΛΟ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 48 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 585 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ «ΚΛΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & «ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.».

Θ Ε Μ Α : «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & «ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 444 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015

Αριθ. Πρωτ. :20652 Ηµεροµηνία :20.10.2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 329 /2013 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014

Αριθ. Πρωτ. :9291 Ηµεροµηνία :20/05/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571)

(MR-166059,204056-423651,Αιτ:112447,111540,114033,114571) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.: 17279 Ηµεροµηνία: 9/9/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -069/15 για την ροµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα