Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την 23η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α ό την αριθµ /3/2015 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το ικών Κοινοτήτων & Εκ ρόσω οι Το ικών Κοινοτήτων εκ των ο οίων αραβρέθηκαν οι αρακάτω : Ο ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ροσκλήθηκε και αρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 41 µελών ήταν αρόντα 35 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟY κ. ΡΟΥΛΙΑ, ου έχει ως εξής: Θέτουµε υπόψη σας, την ρόταση συνεργασίας της Τρά εζας Πειραιώς, σχετικά µε την υ ηρεσία Bank in Office ου α οτελεί µια υ ηρεσία διαχείρισης του χρηµατικού του ήµου, µε συνδυασµό ειδικού µηχανήµατος και υ οστηρικτικών εφαρµογών µε στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας και διαθεσιµότητας των εισ ράξεων, µέσα α ό την άµεση κατάθεσή τους στον τρα εζικό λογαριασµό, χωρίς να α αιτείται η ταυτόχρονη µεταφορά τους στην Τρά εζα. Το κόστος της υ ηρεσίας αυτής ανέρχεται στα 650,00 µηνιαίως ό ως ροκύ τει α ό την ρόταση της Τρά εζας ου ε ισυνά τεται. Ε ειδή θεωρούµε λοι όν ότι η υ ηρεσία αυτή θα ροσφέρει τα µέγιστα τόσο στην οικονοµική διασφάλιση του ήµου µας όσο και στην ροστασία α ό κινδύνους κλο ών, ροτείνεται: Η λήψη α όφασης για 1. την α οδοχή της ρότασης συνεργασίας µε την Τρά εζα Πειραιώς,η ο οία έχει ως εξής : Προτεινόµενη Συνεργασία

2 Η Τρά εζα Πειραιώς ροσφέρει τη σύγχρονη λύση στη διαχείριση των καθηµερινών εισ ράξεων του " ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ", µέσα α ό ροτάσεις αξιό ιστες, ασφαλείς και ολοκληρωµένες. Λαµβάνοντας υ όφη τις ανάγκες και τις α αιτήσεις του* ήµου σας για την εύρεση της α οδοτικότερης λύσης αναφορικά µε τη διαχείριση των ηµερήσιων εισ ράξεων του, η Τρά εζα Πειραιώς είναι στην ευχάριστη θέση να σας ροτείνει τη χρήση της Αυτοµατο οιηµένης ιαχείρισης Χρηµατικού "Bank In Office", λύση η ο οία εξυ ηρετεί τον ήµο σας µε τον ιο α οδοτικό τρό ο στο κοµµάτι της διαχείρισης των µετρητών σας. Αυτοµατο οιηµένη ιαχείριση Χρηµατικού "Bank In Office" Η υ ηρεσία Bank in Office συνιστά µια υ ηρεσία λήρους διαχείρισης του χρηµατικού του ήµου σας, µ' ένα συνδυασµό ειδικού Μηχανήµατος και υ οστηρικτικών εφαρµογών ου έχει στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας και διαθεσιµότητας των εισ ράξεων σας, µέσα α ό την άµεση κατάθεση τους - onlineστον τρα εζικό σας λογαριασµό, χωρίς να α αιτείται η ταυτόχρονη µεταφορά τους στην Τρά εζα. Με τον τρό ο αυτό, η διαχείριση του µετρητού, µετατρέ εται α ό µία ε ισφαλή, χειρωνακτική και χρονοβόρα διαδικασία σε ασφαλή, αυτοµατο οιηµένη και άµεση, εξασφαλίζοντας την ελαχιστο οίηση της έκθεσης του χρηµατικού σας σε κινδύνους κλο ών ή υ εξαιρέσεων, τη συρρίκνωση του κόστους χρηµατα οστολών και τη βελτίωση των διαδικασιών σας. Για να µ ορέσετε να κάνετε συνολική εκτίµηση των αρεχόµενων υ ηρεσιών ου εριλαµβάνει το "Bank In Office" της Τρά εζας Πειραιώς σε σχέση µε την τιµολόγηση του, σας αραθέτουµε συνο τικά τα χαρακτηριστικά της υ ηρεσίας, τις καλύφεις και τα λεονεκτήµατα της. Καλύψεις υ ηρεσίας "Bank in Office" Η τιµολόγηση της υ ηρεσίας, εριλαµβάνει: Αγορά µηχανήµατος α ό την Τρά εζα Πειραιώς Εγκατάσταση του µηχανήµατος στο χώρο σας (συµ εριλαµβανοµένων των ερνασιών της διαµόρφωσηςτου χώρου, άκτωσης µηχανηµάτων, εγκατάστασης συναγερµού κ.α.) Συντήρηση του µηχανήµατος & του λογισµικού για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας Χρηµατα οστολές (όσες χρειαστούν) Ασφάλιση εριεχοµένου & µηχανήµατος Άµεση διαθεσιµότητα των χρηµάτων, τη στιγµή ου θα κατατίθενται στο µηχάνηµα Καταµέτρηση και συµφωνία των χρηµάτων.. Κόστη εταιρείας security - συναγερµού Κόστη τηλε ικοινωνιακής σύνδεσης

3 Πλεονεκτήµατα υ ηρεσίας "Bank in Office" Πλέον των αρα άνω η συνεργασία σας µε την Τρά εζα Πειραιώς στην υ ηρεσία Bank In Office, σας αρέχει τα εξής: Μοναδικός υ εύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία της υ ηρεσίας, η Τρά εζα Πειραιώς Μία σταθερή χρέωση για όλες τις υ ηρεσίες Εναρµονισµός της µηνιαίας χρέωσης ροµήθειας, βάσει των ραγµατικών χρηµατοροών του ήµου 0 ήµος σας ασχολείται µόνο µε τις ραγµατικές του εργασίες Άµεση ληροφόρηση της ρευστότητας του ήµου σας σε ραγµατικό χρόνο (real time) µέσω της ηλεκτρονικής τρα εζικής winbank Ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζοµένων του ήµου σας Θωράκιση των διαδικασιών α ό ενδεχόµενες υ εξαιρέσεις Εντυ ωσιακή µείωση στους χρόνους τρα εζικής & λογιστικής διαχείρισης και διαδικασιών Εµ ειρία της Τρά εζας στο χώρο, ε ιλογή κατάλληλων µηχανηµάτων και συνεργαζόµενων εταιρειών Κεντρική αρακολούθηση ορθής λειτουργία του κυκλώµατος & µηχανηµάτων

4 Τιµολόγηση αρεχόµενων υ ηρεσιών "Bank in Office" Η ρόταση µας, Τρά εζας. Βάσει καθορίστηκε βάσει των εισροών χρηµατικού ου µας κοινο οίησε το υ εύθυνο κατάστηµα της αυτών, η ροτεινόµενη τιµολόγηση για τη διαχείριση του χρηµατικού σας θα ανέρχεται: Χρήση µηχανήµατος Υ ηρεσία Bank In Office Πάγια Μηνιαία Προµήθεια Σύµβασης δετούς ιάρκειας Μέσος Ορος Ηµερήσιων Εισ ράξεων έως ,0

5 Οι χρηµατα οστολές θα ακολουθούν τις ανάγκες του ήµου σας και ϋα ραγµατο οιούνται σύµφωνα µε τη ροή των εισροών (δύο την εβδοµάδα). Η αρούσα οικονοµική ρόταση ισχύει έως 31/03/ για την έγκριση των όρων της σύµβασης η ο οία έχει ως εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BANK IN OFFICE Στην Αθήνα σήµερα / /2014 µεταξύ : α) της ανώνυµης τρα εζικής εταιρείας υ ό την ε ωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ου εδρεύει στην Αθήνα ε ί της οδού Αµερικής 4, είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ , νόµιµα εκ ροσω ούµενης για την υ ογραφή της αρούσας α ό τους κκ..,.. &..,.... και θα αναφέρεται στο εξής στην αρούσα σύµβαση, για συντοµία, «ΤΡΑΠΕΖΑ» και β) της ανώνυµης εταιρείας «..», µε τον διακριτικό τίτλο «.», ου εδρεύει στ, ε ί της οδού.., µε ΑΦΜ..,.Ο.Υ.., νόµιµα εκ ροσω ούµενης για την υ ογραφή της αρούσας α ό τους κ.κ....,.. &...,.., στο εξής θα αναφέρεται στην αρούσα ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλουµένων α ό κοινού τα «Μέρη», αµοιβαία συµφωνήθηκαν και έγιναν α οδεκτά τα ακόλουθα, 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1. Η δεύτερη συµβαλλόµενη ΕΤΑΙΡΕΙΑ, α οτελεί ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεστηµένη στην Ελλάδα, δραστηριο οιείται στον τοµέα του και ε ιθυµεί να αναθέσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη διαχείριση των µετρητών της εισ ράξεων σε τρα εζογραµµάτια ου ροκύ τουν α ό την αρα άνω δραστηριότητα, καθώς και α ό κάθε άλλη µελλοντική ηγή εσόδων / εισ ράξεών της Η ρώτη συµβαλλόµενη ΤΡΑΠΕΖΑ α οτελεί διεθνή ΤΡΑΠΕΖΑ νόµιµα συνεστηµένη σύµφωνα µε τους σχετικούς Ελληνικούς Νόµους, λειτουργεί στην Ελληνική Ε ικράτεια και διεθνώς και έχει δικαιο ρακτική ικανότητα να ενεργεί µόνη της και α ό κοινού µε τις λοι ές θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου της, τρα εζικές και λοι ές οικονοµικές και ε ενδυτικές δραστηριότητες, µεταξύ των ο οίων και την αροχή της υ ηρεσίας διαχείρισης µετρητών ελατών της σε τρα εζογραµµάτια και η ο οία α οδέχεται την ως άνω αροχή υ ηρεσίας ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τους ακόλουθους ειδικούς όρους και ροϋ οθέσεις. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισµοί ου ακολουθούν ε εξηγούν τις έννοιες ου χρησιµο οιούνται στην αρούσα σύµβαση: ΥΠΗΡΕΣΙΑ BΑΝΚ ΙΝ OFFICE σηµαίνει την υ ηρεσία λήρους διαχείρισης του χρηµατικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ου αρέχει η ΤΡΑΠΕΖΑ, µε ένα συνδυασµό ειδικού τύ ου µηχανηµάτων, ασφαλισµένων ως ρος τον µηχανισµό (hardware και software) και τo εριεχόµενο (χρηµατικό), υ οστηρικτικών εφαρµογών, φυσικής µεταφοράς του χρηµατικού και on-line ίστωσης του/των τρα εζικού/-ών λογαριασµού/-ών του ελάτη. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (CIT) σηµαίνει την εταιρεία, στην ο οία η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει αναθέσει τη ροσέλευση στο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου βρίσκεται το Μηχάνηµα, την α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος, και τη µεταφορά των κασετών ου εριέχουν τις εισ ράξεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ σηµαίνει το ειδικού τύ ου µηχάνηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ου διαθέτει καταθετικό µηχανισµό (BNA-Bank Note Acceptor). 2 ΚΑΡΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει την ειδικού τύ ου ονοµαστική κάρτα ρόσβασης σε Μηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, η ο οία γίνεται α οδεκτή α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ και τα µηχανογραφικά της συστήµατα ου υ οστηρίζουν τη λειτουργία των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

6 ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει τρα εζογραµµάτια, κατάλληλα να τροφοδοτήσουν τα Μηχανήµατα, την αξία των ο οίων η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει ροσδιορίσει στην αρούσα σε χαρτονοµίσµατα ονοµαστικής αξίας ου η ΤΡΑΠΕΖΑ σε συνεργασία µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα α οφασίσει. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ σηµαίνει τη διαδικασία µεταφοράς των Μετρητών του Μηχανήµατος σε φυσική µορφή (τρα εζογραµµάτια) α ό τους χώρους το οθέτησης των Μηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ. ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ νοείται το ανώτατο χρηµατικό οσό σε αξίες, το ο οίο µ ορεί να το οθετηθεί συνολικά στις κασέτες του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, υ έρβαση του ο οίου συνιστά διακο ή λειτουργίας του µηχανήµατος. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ σηµαίνει το σύνολο των εισ ράξεων (µετρητά τρα εζογραµµάτια) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου το οθετούνται εντός του Μηχανήµατος 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βασιζόµενη στην ικανότητα, γνώση και εµ ειρία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αναθέτει, έναντι του υ ό Όρου 9, κατωτέρω, οριζόµενου ανταλλάγµατος, στην ΤΡΑΠΕΖΑ, τις Υ ηρεσίες Bank in Office, οι ο οίες θα υλο οιηθούν µε τη συνδροµή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ειδικότερα η ΤΡΑΠΕΖΑ θα αναλάβει να αρέχει τις κάτωθι υ ηρεσίες: Τη διάθεση, το οθέτηση και εγκατάσταση ενός (1) Μηχανήµατος ειδικής θωράκισης σε ειδικό χώρο ου θα υ οδείξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε συνεργασία µε εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Τη λειτουργία και διασύνδεση του ειδικού λογισµικού του µηχανήµατος µε τα συστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Την αραχώρηση των, ειδικού τύ ου, ονοµαστικών καρτών ρόσβασης σε µηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, σύµφωνα µε τις Εξουσιοδοτήσεις ου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρέχει στους υ αλλήλους της, µε σκο ό την ασφαλή κατάθεση Την τεχνική υ οστήριξη και συντήρηση του Μηχανήµατος Την συντήρηση και την υ οστήριξη του λογισµικού Την ασφαλιστική κάλυψη των χρηµατικών αξιών ου το οθετούνται στο Μηχάνηµα Την ασφαλιστική κάλυψη του Μηχανήµατος σε ερί τωση κλο ής ή βανδαλισµού του Την, σε ραγµατικό χρόνο, ίστωση του/των λογαριασµού/-ών όψεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε το οσό των χρηµατικών αξιών ου κατατίθενται στο Μηχάνηµα α ό τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την αροχή υ ηρεσιών α οσυµφόρησης Μηχανήµατος και µεταφοράς των µετρητών του Μηχανήµατος σε φυσική µορφή (τρα εζογραµµάτια) α ό το χώρο το οθέτησης του Μηχανήµατος στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ Την καταµέτρηση του χρηµατικού ου µεταφέρεται στη ΤΡΑΠΕΖΑ και α οτελεί το σύνολο των καταθέσεων ου α οσυµφορίζονται α ό το Μηχάνηµα Την εγγύηση του Μηχανήµατος καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης µεταξύ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BANK IN OFFICE 4.1. Αριθµός και σηµεία εγκατάστασης Μηχανηµάτων Ο αριθµός των Μηχανηµάτων ου θα εγκατασταθούν για την εξυ ηρέτηση της λήρους διαχείρισης του χρηµατικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι ένα (1) Το Μηχάνηµα θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει εντός του ακινήτου ου εδρεύει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ε ί της οδού., στ... Η ειδικότερη εριγραφή του χώρου εγκατάστασης, οι αναλυτικές ροδιαγραφές λειτουργίας του στον ως άνω χώρο και οι υ οχρεώσεις των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ως ρος αυτό, εριγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α της αρούσας Κάρτες Λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ταυτόχρονα µε ή αµέσως µετά την το οθέτηση και εγκατάσταση του Μηχανήµατος στο χώρο ου έχει ε ιλεγεί σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα ανωτέρω υ ό άρθρο 4.1. και Παράρτηµα Α της αρούσας, θα ροµηθεύεται α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ τις ειδικές Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος, οι ο οίες θα φέρουν µαγνητική ταινία και θα διαθέτουν την δυνατότητα να διαλειτουργούν µε το λογισµικό λειτουργίας του Μηχανήµατος και τα συστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η ροµήθεια των ως άνω Καρτών Λειτουργίας Μηχανήµατος θα υλο οιείται µε την υ οβολή α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και α οδοχή α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ, της «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» µε τους ειδικότερους όρους, συµφωνίες και ροδιαγραφές αυτής 4.3. Ροή κυκλώµατος Bank in Office

7 Υ ό την ροϋ όθεση της κατάρτισης µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ως υ ό όρο 4.2. «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» δυνάµει της ο οίας η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις ως άνω Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος, συµφωνείται ότι η κατοχή και χρήση των καρτών ε ιτρέ ει στους χρήστες (εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους και συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) αυτών να ροβαίνουν στην κατάθεση των µετρητών τρα εζογραµµατίων, τα ο οία εισ ράττουν, εντός του Μηχανήµατος, στο λαίσιο των καθηκόντων ου τους έχει αναθέσει για το σκο ό αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο εξουσιοδοτηµένος υ άλληλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα εισάγει την Κάρτα Λειτουργίας Μηχανήµατος στην/στις ειδικά/ές κατάλληλα σηµασµένή/ες υ οδοχή/-ές του µηχανήµατος Αµέσως µόλις το Μηχάνηµα αναγνωρίσει την Κάρτα Λειτουργίας Μηχανήµατος, ενεργο οιεί αυτόµατα τις διαδικασίες λειτουργίας της/των υ οδοχής/ -ών τρα εζογραµµατίων Ευρώ ( ) τα ο οία έχει συµφωνηθεί να α οδέχεται µέσω της/των ειδικής/-ών εισόδου/-ων Τα τρα εζογραµµάτια Ευρώ, αφού το οθετηθούν στην/-ις ειδική/-ες είσοδο/εισόδους του Μηχανήµατος, καταµετρώνται εκείνη τη στιγµή και το οσό της εκάστοτε συναλλαγής, ιστώνεται σε ραγµατικό χρόνο στο/στους λογαριασµό/-ούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε τον/τους ο οίο/-ους είναι συνδεδεµένη η κάρτα. Ειδικότερα έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατό ιν γρα τού αιτήµατος της ρώτης, ότι οι ιστώσεις των µετρητών θα ραγµατο οιούνται στον/στους κάτωθι λογαριασµό/-ούς όψεως: Α) Β) Γ) ) Για κάθε συναλλαγή ου θα διενεργείται µε τον ανωτέρω τρό ο, το Μηχάνηµα θα εκδίδει έντυ η α όδειξη µε το οσό και νόµισµα συναλλαγής, την ηµεροµηνία και την ώρα της συναλλαγής, τον κωδικό µηχανήµατος, τον αριθµό συναλλαγής, την αιτιολογία κατάθεσης, τον αριθµό του λογαριασµού ίστωσης (τέσσερα τελευταία ψηφία), και τα χαρακτηριστικα αναγνώρισης της Κάρτας Λειτουργίας Μηχανήµατος (τέσσερα τελευταία ψηφία), µε την ο οία έγινε η κατάθεση. ιευκρινίζεται ότι το τυχόν υ όλοι ο του/των λογαριασµού/-ών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν θα αναγράφεται στην εκτύ ωση Το Μηχάνηµα διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης / ανίχνευσης αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένων τρα εζογραµµατίων, τα ο οία δεν τα α οδέχεται και δεν τα υ ολογίζει. Εφόσον αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένο χαρτονόµισµα εισαχθεί στην/στις ειδική/κές είσοδο/εισόδους του µηχανήµατος, διακρατείται εντός του µηχανήµατος και ειδο οιείται ο εξουσιοδοτηµένος χειριστής για την διακράτηση καθώς και για το λήθος και την ονοµαστική αξία των ύ ο των (αµφιβόλου γνησιότητας ή/και φθαρµένων) τρα εζογραµµατίων. Σε κάθε ερί τωση ανίχνευσης αµφιβόλου γνησιότητας τρα εζογραµµατίου, η Τρά εζα υ οχρεούται να εφαρµόζει τις δέουσες διαδικασίες ενηµέρωσης των ερµοδίων αρχών σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό λαίσιο Α οσυµφόρηση Μηχανηµάτων Η α οσυµφόρηση των µηχανηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε το ροκαθορισµένο και συµφωνηµένο ρόγραµµα α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηµατα οστολών (CIT) ου συνεργάζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ για το σκο ό αυτό και σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στη σύµβαση µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της CIT Εφόσον το µηχάνηµα τείνει να υ ερβεί το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, δηλαδή οι ειδικές κασέτες ου φέρει για την το οθέτηση των τρα εζογραµµατίων κατά τη λειτουργία του, λησιάζουν στην λήρωσή τους, σύµφωνα µε το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (βλ. όρο 8 της αρούσας µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών), η ΤΡΑΠΕΖΑ ειδο οιεί σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρηµατα οστολών για να ξεκινήσει τη διαδικασία α οσυµφόρησης. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της αρούσας σύµβασης να τηρεί ενεργό/-ούς λογαριασµό/-ούς όψεως σε κατάστηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στον/-ους ο οίο/-ους θα γίνονται οι ιστώσεις των µετρητών τρα εζογραµµατίων ου θα εισάγονται στο Μηχάνηµα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται για την λήρη εκ λήρωση των συµφωνηµένων µεταξύ των συµβαλλοµένων όρων ου α ορρέουν α ό την αρούσα σύµβαση, να ραγµατο οιεί όλες τις υ αγορευµένες ενέργειες, να τηρεί τις διαδικασίες καθώς και τις οδηγίες ή υ οδείξεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και να µην αρεκκλίνει ε ουδενί α ό αυτές.

8 5.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθ ολη την διάρκεια της αρούσας δεν δικαιούται να αρνηθεί εκτέλεση υ οχρεώσεων ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να συνεργαστεί µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, τα στελέχη και τους υ αλλήλους της, συµµετέχοντας σε συναντήσεις και εκ ονώντας τις α αιτούµενες αναφορές, σχέδια, κ.λ. για την ορεία της συνεργασίας τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την ΤΡΑΠΕΖΑ για την ορεία της εκτέλεσης της σύµβασης και να ζητά έγκαιρα και µε σαφήνεια ο οιαδή οτε διευκόλυνση ή ληροφορία α αιτείται για την οµαλή εξέλιξη της σύµβασης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται άµεσα και χωρίς ο οιαδή οτε καθυστέρηση να γνωστο οιεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε τυχόν µεταβολή, εξέλιξη κ.ο.κ., ου µ ορεί να ε ηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητά της να ασκεί α οτελεσµατικά τις υ οχρεώσεις της, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώ ιση της κατάστασης. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αρακολουθεί το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και να ειδο οιεί έγκαιρα την ΤΡΑΠΕΖΑ για την ανάγκη έκτακτων χρηµατα οστολών λόγω αυξηµένης ροής στο Μηχάνηµα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υ οχρεωµένη να συνεργάζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ στις ερι τώσεις ό ου το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ δεν ε αρκεί για την κάλυψη των χρηµατικών αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µέσω του εκάστοτε εγκατεστηµένου και λειτουργούντος Μηχανήµατος στο χώρο ή το κατάστηµα της.εταιρειασ Στην ερί τωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ρέ ει να ενηµερώσει γρα τώς την ΤΡΑΠΕΖΑ για τις σχετικές δια ιστώσεις, θέτοντας υ όψη της όλα τα διαθέσιµα στοιχεία της, ούτως ώστε άµεσα να διευθετηθεί το ρόβληµα, σε ρακτικό ε ί εδο, µε την κατά το δυνατόν αύξηση του ορίου λειτουργίας Μηχανήµατος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τα Μέρη συµφωνούν ότι θα ε ιδιώξουν να ε ιλύσουν το ρόβληµα µε τη δροµολόγηση της το οθέτησης και εγκατάστασης νέου, ρόσθετου Μηχανήµατος στον χώρο ή κατάστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µε τις ίδιες ροδιαγραφές και διαδικασίες ου ορίζει η αρούσα σύµβαση. Συµφωνείται δε µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι τέτοια αλλαγή συνιστά τρο ο οίηση της αρούσας σύµβασης, η ο οία για λόγους διευκόλυνσης των Μερών και κατά αρέκλλιση της διάταξης του όρου της αρούσας, θα µ ορεί να α οδεικνύεται α ό την α ό κοινού υ ογραφή α ό τα Μέρη νέου Παραρτήµατος Α της αρούσας, το ο οίο, αφού υ ογραφεί, τεθεί σε αυτό ηµεροµηνία και ρητή µνεία ότι δια αναφοράς ενσωµατώνει τους όρους της αρούσας σύµβασης, θα αντικαθιστά αυτοδικαίως και θα καταργεί κάθε ροηγούµενο Παράρτηµα Α της σύµβασης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι έχει ανα τύξει και εφαρµόζει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, οι ο οίες ενεργούνται σύµφωνα µε ενδεδειγµένες µεθοδολογίες και ρακτικές. Κατά την εκτέλεση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο το ο οίο έχει Εξουσιοδοτήσεις, υ οχρεούται να συµµορφώνεται µε τους κανόνες φυσικής ρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης του Μηχανήµατος, ό ως η ΤΡΑΠΕΖΑ ορίζει Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ανακαλέσει τα δικαιώµατα ρόσβασης της Εταιρείας ή των εξουσιοδοτηµένων υ αλλήλων της, στη λειτουργία των Καρτών Λειτουργίας Μηχανήµατος. Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι υ άλληλοί της, υ οχρεούνται να αραδώσουν άµεσα όλα τα αντίγραφα ληροφοριών ο οιαδή οτε µορφής, ου ενδεχοµένως έχουν δηµιουργηθεί ή έχουν εριέλθει στην κατοχή τους κατά την εκτέλεση της αρούσας. Τυχόν αρακράτηση αντιγράφων α αιτεί την ροηγούµενη έγγραφη άδεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Μετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι υ άλληλοί της, υ οχρεούνται να ε ιστρέψουν όλα τα εριουσιακά στοιχεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ου τους αραχωρήθηκαν για την εκτέλεση της αρούσας, ό ως ενδεικτικά το ΜΗΧΑΝΗΜΑ, εξο λισµός ρόσβασης σε εγκαταστάσεις, υλικός εξο λισµός και λογισµικό ληροφοριακών συστηµάτων, εγχειρίδια, κωδικοί ρόσβασης, κ.λ Τα µέλη του ροσω ικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ο οιουδή οτε άλλου τρίτου συνεργάτη ου α ασχολεί αυτή, αµείβονται α οκλειστικά α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ουδεµία σχέση εργασίας ή ροστήσεως δηµιουργείται µεταξύ αυτών και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ως εκ τούτου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει καµία ευθύνη για την καταβολή άσης φύσεως µισθών, ηµεροµισθίων, υ ερωριών, ε ιδοµάτων, λοι ών αµοιβών, µε ό οιον τρό ο και εάν αρέχονται οι υ ηρεσίες του ροσω ικού αυτού ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και για την καταβολή οιωνδή οτε εισφορών ου αφορούν το ροσω ικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου σε ο οιονδή οτε ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό φορέα ή εταιρεία Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει το δικαίωµα της διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος, στο ίδιο το Μηχάνηµα, στις Εξουσιοδοτήσες των υ αλλήλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στα λοι ά νοµιµο οιητικά τους έγγραφα και διαδικασίες ασφαλείας, ο οτεδή οτε και χωρίς ροειδο οίηση, µε την ταυτόχρονη αρουσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υ ό την 6 ροϋ όθεση ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει γνωστο οιήσει εγγράφως α οκλειστικά και µόνο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα στοιχεία ταυτότητας του ροσω ικού της ου θα διενεργήσουν τον έλεγχο Καθ' όλη τη διάρκεια της αρούσας σύµβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να µην ε ιτρέψει στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος, την εγκατάσταση άλλου αρόµοιου ή

9 οµοειδούς κατά λειτουργία µηχανήµατος ή την αροχή τρα εζικών εργασιών άλλου χρηµατο ιστωτικού ιδρύµατος, λην αυτών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Παράβαση της υ οχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την α οκλειστική εγκατάσταση και λειτουργία µηχανήµατος µόνο α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ, θα ε ιφέρει άµεσα την κατά τωση σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και υ έρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, οινικής ρήτρας ύψους. ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (. ), η ο οία συµφωνείται υ ό των Μερών ως νόµιµη, εύλογη και α οδεδειγµένη. Η αρούσα σύµβαση θα α οτελεί σε ερί τωση κατα τώσεως της αρα άνω οινικής ρήτρας τίτλο εκκαθαρισµένο και εκτελεστό, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αραιτουµένης α ό τούδε ο οιασδή οτε συναφούς ενστάσεώς της. Η εδώ συµφωνηµένη οινική ρήτρα αναφέρεται µόνο στη συγκεκριµένη αράβαση ου διαλαµβάνεται στον αρόντα όρο, λειτουργεί αυτόνοµα και δεν συνδέεται µε τα διαλαµβανόµενα στον όρο 7 της αρούσας, ερί ευθύνης των Μερών. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 6.1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση για τη διάθεση και το οθέτηση του Μηχανήµατος στον εγκεκριµένο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πριν την το οθέτηση του Μηχανήµατος θα ρέ ει να έχει ροηγηθεί η αραµετρο οίησή του α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ (εγκατάσταση ειδικού λογισµικού), ούτως ώστε η λειτουργία και σύνδεσή του µε την ΤΡΑΠΕΖΑ να είναι εφικτή και χωρίς ροβλήµατα, µετά το έρας της το οθέτησής του. Στο ίδιο λαίσιο, η ΤΡΑΠΕΖΑ εγγυάται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη λειτουργία του Μηχανήµατος για όλη τη διάρκεια της αρούσας, συµ εριλαµβανοµένων της τεχνικής υ οστήριξης καθώς και της συντήρησης και υ οστήριξης του λογισµικού Στο ίδιο λαίσιο η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ροµηθεύσει εγκαίρως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον ακριβή αριθµό των ειδικού τύ ου ονοµαστικών καρτών ρόσβασης στο Μηχάνηµα για την ραγµατο οίηση καταθέσεων µετρητών τρα εζογραµµατίων σε αυτό, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και ροϋ οθέσεις της «Αίτησης & Σύµβασης Χορήγησης Ε ιχειρηµατικής Κάρτας VISA Ειδικού Σκο ού» Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να ασφαλίζει το Μηχάνηµα και το εριεχόµενο αυτού (χρηµατικό) µέχρι του ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Μηχανήµατος Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να εξασφαλίζει την α ρόσκο τη ροή του κυκλώµατος της υ ηρεσίας Bank in Office, µέσω της σε ραγµατικό χρόνο ίστωσης του/των λογαριασµού/-ών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε το οσό των µετρητών ου κατατίθενται στο Μηχάνηµα Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να συντονίζει και να ρογραµµατίζει τις χρηµατα οστολές της εταιρείας χρηµατα οστολών µε την ο οία συνεργάζεται, µε σκο ό την έγκαιρη α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την αραλαβή και καταµέτρηση του χρηµατικού ου αραδίδει η εταιρεία χρηµατα οστολών Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει την υ οχρέωση να µεριµνά για την ε ίλυση ο οιουσδή οτε τεχνικού ροβλήµατος στο Μηχάνηµα και στην εν γένει ροή του κυκλώµατος Bank in Office, ενηµερώνοντας και συντονίζοντας τις αρµόδιες υ ηρεσίες άρσης δυσλειτουργιών της εταιρείας χρηµατα οστολών ή του αρόχου του Μηχανήµατος, ανάλογα µε την έκταση και σοβαρότητα του 7 ροβλήµατος µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, φροντίζοντας να τηρούνται οι ροσυµφωνηµένες µε την ΤΡΑΠΕΖΑ και τις ως άνω αρµόδιες υ ηρεσίες χρονικές ροθεσµίες. 7. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ 7.1 Συµφωνείται µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι τυχόν α οζηµιωτική ευθύνη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ανεξάρτητα α ό τη γενεσιουργό αιτία της ή τη βάση θεµελίωσής της, ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλύ τει µόνο άµεσες θετικές ζηµίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οφειλόµενες σε δόλο και βαρεία αµέλεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ρητώς εξαιρείται κάθε τυχόν ευθύνη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ αναφορικά µε (α) έµµεσες ή/και α οθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη ή/και (β) ράξεις ή/και αραλείψεις ή/και ζηµίες ροερχόµενες εξ αυτών, οφειλόµενες σε ελαφρά αµέλεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σε ερί τωση βανδαλισµού, υ αίτιας βλάβης, υ αίτιας καταστροφής ή κλο ής / α ώλειας του Μηχανήµατος α ό τις εγκαταστάσεις και τον τό ο το οθέτησής του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά αράβαση των όσων εριγράφονται στην αρούσα και των υ οχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έραν της ευθύνης της για την α οκατάσταση της ζηµίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η τελευταία δικαιούται να αξιώσει α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και χρηµατική ικανο οίηση λόγω κατά τωσης οινικής ρήτρας, ίσης ρος. ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΥΡΩ (. ), σαν δίκαιη και εύλογη, λαµβάνοντας υ όψη τη σοβαρότητα και τις ε αχθέστατες συνέ ειες των αραβάσεων οι ο οίες την ε ισύρουν, και αραιτείται ανέκκλητα α ό κάθε δικαίωµα ή ένσταση µειώσεώς της στο ροσήκον µέτρο. ιευκρινίζεται ότι η τυχόν κατά τωση και ληρωµή της αρα άνω χρηµατικής οινής δεν εµ οδίζει την ΤΡΑΠΕΖΑ να αναζητήσει και κάθε άλλη ζηµία της ούτε να ασκήσει σωρευτικά ή ε ιλεκτικά ο οιοδή οτε άλλο συµβατικό ή νόµιµο δικαίωµά της ό ως αυτά ου ενδεικτικώς εριγράφονται ανωτέρω ή αλλού στην αρούσα

10 7.3. Σε ερί τωση κλο ής ολόκληρου του Μηχανήµατος α ό τον χώρο το οθέτησης και εγκατάστασής του, ανεξαρτήτως υ αιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συµφωνείται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν θα ευθύνεται για την α οκατάσταση ζηµιών, καταστροφών ή φθορών στον εριβάλλοντα χώρο ή σε εφα τόµενες ή γειτνιάζουσες µε το Μηχάνηµα υ οδοµές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε ερί τωση δια ίστωσης διαφορών (ελλειµµάτων, λεονασµάτων ή αµφιβόλου γνησιότητας τρα εζογραµµατίων), µετά την α οσυµφόρηση του Μηχανήµατος α ό την συνεργαζόµενη µε την ΤΡΑΠΕΖΑ εταιρεία χρηµατα οστολών και την αράδοση των µετρητών χαρτονοµισµάτων του Μηχανήµατος στη ΤΡΑΠΕΖΑ για καταµέτρηση και λογιστική συµφωνία, ευθύνεται η ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ωστόσο δικαιούται να ζητήσει α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντίγραφο του αρχείου των ψηφιακών καταγραφών εικόνας α ό τα συστήµατα ασφαλείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο χώρο το οθέτησης και εγκατάστασης του Μηχανήµατος καθώς και ο οιοδή οτε άλλο αρχείο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) ρος τεκµηρίωση. Στην ερί τωση ου α ό την ψηφιακή καταγραφή δια ιστώνεται υ αίτια ράξη ή αράλειψη υ αλλήλου ή συνεργάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αράβαση των όρων της αρούσας, ου να σχετίζεται µε άµεση και αιτιώδη συνάφεια µε την δια ίστωση διαφοράς κατά την καταµέτρηση στη ΤΡΑΠΕΖΑ, συµφωνείται ότι η καταγραφή α οτελεί τεκµήριο α αλλαγής της ευθύνης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ α ό την ευθύνη του αρόντος όρου. Το ροϊόν της αρα άνω καταγραφής θα αρχειοθετείται κατ' ελάχιστο χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών και θα ε ιδεικνύεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ αµέσως και σε κάθε ζήτηση αυτής για έρευνα ή την διασφάλιση ο οιουδή οτε ωα άνω, έννοµου δικαιώµατος ή συµφέροντος της 7.5. Στην ερί τωση ου δια ιστωθεί α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ύ αρξη τεχνικού ροβλήµατος κατά τη διαδικασία ροσέλευσης των εξουσιοδοτηµένων υ αλλήλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο ΜΗΧΑΝΗΜΑ συµφωνείται ότι τα αντισυµβαλλόµενα Μέρη και οι συνεργάτες θα καταβάλλουν κάθε δυνατή ροσ άθεια για την εναλλακτική εξυ ηρέτηση του κυκλώµατος µε ο οιονδή οτε εφικτό τρό ο ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Το ΟΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται σύµφωνα µε την ενηµέρωση ου θα δίνεται έγκαιρα α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 9. ΑΜΟΙΒΗ 9.1 Η αµοιβή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την αροχή των υ ηρεσιών και τρα εζικών εργασιών ό ως αυτές έχουν εριγραφεί στο άρθρο 3.2 της αρούσας είναι.. ΕΥΡΩ ( ) µηνιαίως 9..2 Στο οσό της αµοιβής εριλαµβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ό ως ενδεικτικά και όχι εριοριστικά, έξοδα µετακίνησης, µεταφορών, εγκατάστασης, α εγκατάστασης του Μηχανήµατος, ανεφοδιασµού, καταµέτρησης και κατάθεσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και κάθε άλλη αµοιβή του ροσω ικού της ή τρίτων ου χρησιµο οιεί στο λαίσιο υλο οίησης του αντικειµένου της αρούσας. Τυχόν ε ιβαλλόµενοι φόροι ή άλλα βάρη, εριλαµβανοµένου και τυχόν Φ.Π.Α., βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 9.3 Πέραν αυτής της αµοιβής ου κρίνεται ροσήκουσα, λήρης και εύλογη για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες στα λαίσια της αρούσας, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν δικαιούται καµίας άλλης αµοιβής, εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόµο Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χρεώνει σε µηνιαία βάση το λογαριασµό όψεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε αριθµό., µε το οσό ου εριγράφεται ανωτέρω υ ό τον Όρο 9.1 και ου θα αφορά στο συνολικό οσό των αµοιβών της για αρασχεθείσες υ ηρεσίες. 9.5 Η Αµοιβή υ όκειται σε ετήσια αναθεώρηση, µε στόχο τον ε ανακαθορισµό της, έτσι ώστε να αντανακλά τα ραγµατικά χρηµατικά µεγέθη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ωστόσο η ετήσια αναθεώρηση δεν σηµαίνει εξ ορισµού και τη µεταβολή της Αµοιβής. Σε κάθε ερί τωση, για την ε ανεξέταση της Αµοιβής θα συνεκτιµώνται, εκτός α ό τα ως άνω µεγέθη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το Όριο Λειτουργίας του Μηχανήµατος, το κόστος του χρήµατος για την ΤΡΑΠΕΖΑ, το κόστος των χρηµατα οστολών και το ύψος των Ασφαλίστρων. Στην ερί τωση ου ένας τουλάχιστον α ό τους αράγοντες ου καθορίζουν το ύψος της Αµοιβής µεταβληθεί εκτάκτως και α ρόβλε τα, σε βαθµό ου οι αροχές του ενός συµβαλλόµενου ρος τον άλλο να καθίστανται υ έρµετρα ε αχθείς ή τέλος άντων, δεν συνάδουν µε την ραγµατική διάσταση της υ ηρεσίας και στην ερί τωση ου η ως άνω µεταβολή σηµειωθεί σε χρονική στιγµή µεταξύ δυο ετήσιων αναθεωρήσεων, ο συµβαλλόµενος ου κρίνει ότι θίγεται, οφείλει να ενηµερώσει τον άλλο άµεσα, ούτως ώστε να α οφασισθεί το συντοµότερο δυνατόν η ροσφορότερη και δικαιότερη έκβαση της συνεργασίας των αντισυµβαλλοµένων. 10. ΙΑΡΚΕΙΑ 10.1 Η διάρκεια ισχύος της αρούσας είναι ορισµένου χρόνου, διάρκειας έντε [5] ετών, µε ηµεροµηνία έναρξης την / /2015 και λήξης την / / Μετά τη λήξη της, η αρούσα σύµβαση δύναται να αραταθεί µονο µετά α ό κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων Μερών.

11 10.3. Με την ε ιφύλαξη της αµέσως ανωτέρας διάταξης, συµφωνείται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα κατά την α όλυτη κρίση της και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες ριν την λήξη της αρούσας σύµβασης, να ροτείνει µονοµερώς και εγγράφως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ανανέωση της αρούσας σύµβασης για έναν ακόµη χρόνο, υ ό την ρόσθετη ροϋ όθεση ότι το ε ί εδο 9 συνεργασίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, αξιολογείται θετικά α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να α αντήσει εγγράφως στη σχετική ρόταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, ο ότε, σε ερί τωση α οδοχής της ρότασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και µε την ε ιφύλαξη του όρου 9.5. ανωτέρω, η αρούσα σύµβαση θα αραταθεί αυτοδικαίως για άλλο ένα έτος µε τους ίδιους συµβατικούς όρους. Αντιστοίχως, και µε τις ροβλέψεις του αρόντος όρου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να αρατείνει την αρούσα για άλλο ένα (1) χρόνο, µε τους ίδιους όρους, έραν της ρώτης αράτασης, µε τις σχετικές ροθεσµίες να υ ολογίζονται ρο της συµ λήρωσης της ε ετείου της ρώτης αράτασης. ιευκρινίζεται ότι τρίτη αράταση της διάρκειας της σύµβασης κατά τον τρό ο ου εριγράφεται στην αρούσα διάταξη ή άλλως, δεν ροβλέ εται. 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 11.1 Με την ε ιφύλαξη του όρου 10.3 ανωτέρω, η αρούσα σύµβαση λύεται µε τη συµ λήρωση της αρχικής της διάρκειας. Περαιτέρω η σύµβαση δύναται να λήξει µε καταγγελία σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα:: (α) Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µ ορεί να καταγγείλει την αρούσα σύµβαση για σ ουδαίο λόγο. Η καταγγελία γίνεται σε κάθε ερί τωση εγγράφως και τα α οτελέσµατά της ε έρχονται εντός τριάντα (30) ηµερών α ό της εριελεύσεώς της στον αντισυµβαλλόµενο, εκτός εάν ο αντισυµβαλλόµενος µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό άρει την ληµµέλεια ου συνιστά σ ουδαίο λόγο. Ρητά συµφωνείται ότι σ ουδαίο λόγο για την καταγγελία της αρούσας συνιστά σε κάθε ερί τωση η ληµµελής εκ λήρωση των συµβατικών υ οχρεώσεων ή η αράβαση ο οιουδή οτε όρου της αρούσας ου όλοι θεωρούνται ουσιώδεις και ο ο οίος µ ορεί να βλάψει τα συµφέροντα ο οιουδή οτε εκ των Μερών. (β) Κατό ιν γρα τής ροειδο οίησης µίας (1) εργάσιµης ηµέρας σε ερί τωση ανάκλησης της άδειας σύστασης ή λειτουργίας είτε του ίδιου του καταγγέλλοντος είτε του άλλου συµβαλλόµενου µέρους, ή έκδοσης τελεσίδικης α όφασης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής κατά του ιδίου του καταγγέλλοντος είτε κατά του άλλου συµβαλλόµενου, µε την ο οία η εκτέλεση της σύµβασης καθίσταται αράνοµη ή αδύνατη. (γ) Κατό ιν γρα τής ροειδο οίησης µίας (1) εργάσιµης ηµέρας, σε ερί τωση ου είτε ο ίδιος ο καταγγέλλων είτε ο άλλος συµβαλλόµενος εριέλθει σε τώχευση ή κηρυχθεί σε κατάσταση αύσης ληρωµών ή τεθεί υ ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή ασκηθεί εναντίον του αίτηση για το σκο ό αυτό Η καθ οιονδή οτε τρό ο λήξη ή λύση της σύµβασης δεν θίγει τις υ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων Μερών ου γεννήθηκαν ριν α ό τη λήξη ή λύση της σύµβασης ούτε την ισχύ των όρων της σύµβασης για τους ο οίους υ άρχει ρητά αναφορά ότι εξακολουθούν να είναι δεσµευτικοί και µετά τη λήξη ή λύση της Κατά την για οιονδή οτε λόγο λήξη ή λύση της σύµβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να αραδώσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών το σύνολο των εγγράφων, φακέλων, ληροφοριών, κωδικών ρόσβασης, κ.ο.κ., ου ανήκουν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή των ο οίων δικαιούχος είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην κατοχή της ή το ροσω ικό της και ου σχετίζονται µε το αντικείµενο της αρούσας. 12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Για την υλο οίηση των υ ηρεσιών, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα χρησιµο οιήσει (ενδεικτικά και όχι εριοριστικά) µεθοδολογίες, µεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές, µηχανικά συστήµατα και δεδοµένα, εφαρµογές λογισµικού, ληροφορίες και ιδέες, οι ο οίες 1 0 α οτελούν αντικείµενα νευµατικής και/ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας, καθώς και ε αγγελµατικά και εµ ορικά µυστικά (.χ. ελατολόγια, τιµοκατάλογοι, µέθοδοι τιµολόγησης και εκτέλεσης συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ου αφορά στην ε ιχειρηµατική δραστηριο οίηση της και τις εδώ αρεχόµενες υ ηρεσίες) της ιδίας ή/και τρίτων ροσώ ων (φυσικών ή νοµικών) ου τυχόν χρησιµο οιεί ή α ασχολεί στο λαίσιο υλο οίησης των υ ηρεσιών. Η διάδοση και η µε οιοδή οτε τρό ο µερική ή ολική, αντιγραφή, ανα αραγωγή, µετάδοση, µετα ώληση, διάθεση (µε ή χωρίς αντάλλαγµα) ρος τρίτους και/ή η εν γένει εκµετάλλευση αυτών α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τους εκ ροσώ ους, υ αλλήλους, στελέχη ή τρίτους σχετιζόµενη µε τα ανωτέρω ρόσω α ( εριλαµβανοµένων και των µετόχων της) α αγορεύεται α ολύτως και ε ισύρει βαρύτατες οινές Η Εταιρεια θα α οζηµιώσει την ΤΡΑΠΕΖΑ για ο οιαδή οτε διάδοση και η µε οιοδή οτε τρό ο µερική ή ολική, αντιγραφή, ανα αραγωγή, µετάδοση, µετα ώληση, διάθεση (µε ή χωρίς αντάλλαγµα) ρος τρίτους και/ή η εν γένει εκµετάλλευση αυτών των δικαιωµάτων ε ί της Πνευµατικής ή Βιοµηχανικής της Ιδιοκτησίας κατά την διάρκεια της αµφισβήτησης του ρονοµίου ή κατά την διάρκεια της τρο ο οίησης ή αντικατάστασής τους. 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αναγνωρίζουν ότι κατά την εξέλιξη της δια της αρούσας συνεργασίας τους και για την εκατέρωθεν εκτέλεση των υ οχρεώσεών τους, ο καθένας θα έλθει σε άµεση ε αφή και θα

12 καταστεί γνώστης εµ ιστευτικών ληροφοριών, αναλύσεων, ερευνών και µελετών ε αγγελµατικής και εµ ορικής φύσης, τεχνογνωσίας και α ορρήτων του αντισυµβαλλοµένου του, ου α οτελούν τόσο αντικείµενο δικαιωµάτων νευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και ε αγγελµατικά µυστικά και/ή ε ιχειρηµατικά α όρρητα. Ε ι λέον, ως εµ ιστευτικές ληροφορίες θεωρούνται και όλα τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία ου εριέχονται στα αραδοτέα των υ ηρεσιών της αρούσας, όλα τα στοιχεία ου εριέχονται σε µηχανογραφικά ή µη αρχεία ου τηρούνται α ό τους συµβαλλόµενους, καθώς και άσης φύσεως ληροφορίες και ροσω ικά δεδοµένα φυσικών ροσώ ων (.χ. εργαζοµένων, ελατών, κ.λ.), τα ο οία σχετίζονται µε τους συµβαλλόµενους. Στα λαίσια της καλής ίστης και των συναλλακτικών ηθών, αλλά και για τη θεµελίωση της συνεργασίας, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι υ οχρεούνται εκατέρωθεν να χειρίζονται ως α όρρητες και εµ ιστευτικές όλες τις ανωτέρω ληροφορίες και στοιχεία, να µην τις κοινο οιούν σε ο οιοδή οτε τρίτο, να µην ροβούν στην αντιγραφή, ή µε ο οιονδή οτε τρό ο ανα αραγωγής τους και να εριορίζουν τη χρήση τους στην κατά το δυνατόν ελάχιστη α αιτούµενη, δηλαδή µόνο για την εκ λήρωση των σκο ών της αρούσας, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και µετά τη λήξη της Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και κάθε υ άλληλος ή συνεργάτης της κατά τη διάρκεια της σύµβασης, αλλά και µετά την καθ οιονδή οτε τρό ο λύση της, οφείλουν να µην α οκαλύ τουν σε τρίτους, ούτε να κάνουν χρήση µε ο οιοδή οτε τρό ο είτε για λογαριασµό τους, είτε για λογαριασµό τρίτων, ο οιασδή οτε ληροφορίας ή στοιχείου ου σχετίζεται µε την ΤΡΑΠΕΖΑ καθ οιονδή οτε τρό ο και ου τυχόν εριήλθαν σε γνώση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των υ αλλήλων της και των συνεργατών της κατά την εκτέλεση και /ή ε ευκαιρία της εκτέλεσης της αρούσας σύµβασης και θα καταβάλουν κάθε ροσ άθεια να α οτρέψουν την διαρροή τέτοιων ληροφοριών σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι γνωρίζει την ισχύουσα νοµοθεσία ερί Προστασίας Προσω ικών εδοµένων και ιδίως τον Ν. 2472/1997 ό ως ισχύει, και δεσµεύεται ότι κατά την εκτέλεση της αρούσας σύµβασης θα συµµορφώνεται α ολύτως µε αυτή, καθώς και µε κάθε άλλο νόµο ή α όφαση αρµόδιας αρχής ου ισχύει ή θα ισχύσει στο µέλλον, αναλαµβάνει δε έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ την υ οχρέωση να δεσµεύσει τους υ αλλήλους της και να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την ροστασία τους α ό τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία α ώλεια, αλλοίωση, α αγορευµένη διάδοση ή ρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης ε εξεργασίας, ευθύνεται δε για τη διαφύλαξη των αρα άνω στοιχείων, ό ως για τα δικά της εµ ιστευτικά στοιχεία, και υ οχρεούται να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα, για την α οφυγή α οκάλυψης των στοιχείων αυτών σε ο οιοδή οτε τρίτο άτοµο Για κάθε υ αίτια αράβαση των ανωτέρω διατάξεων, έστω και α ό ελαφρά αµέλεια, α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τους ροστηθέντες αυτής, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να αξιώσει λήρη α οζηµίωση, σε α οκατάσταση κάθε ζηµίας της, και να καταγγείλει την αρούσα σύµβαση Λαµβάνοντας υ όψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο, α όρρητο και ζωτικό χαρακτήρα των δεδοµένων, των διαδικασιών, της χρησιµο οιούµενης τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας (know how), τις στρατηγικές ε ιλογές ανά τυξης και τα άλλα σηµαντικά δεδοµένα των Μερών, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι, το ροσω ικό τους, οι τυχόν υ εργολάβοι τους και το ροσω ικό των τελευταίων υ οχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεµύθειας σε σχέση µε τα α όρρητα και εµ ιστευτικά στοιχεία ου γνωστο οιούνται σε αυτούς στο λαίσιο της αρούσας σύµβασης Η ανωτέρω υ οχρέωση εµ ιστευτικότητας ισχύει καθ όλη την διάρκεια αυτής της σύµβασης, και µέχρι έντε (5) έτη µετά τη για ο οιονδή οτε λόγο λύση / λήξη αυτής. 14. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Α αγορεύεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εκχώρηση, µεταβίβαση, αραχώρηση και γενικά η διάθεση σε τρίτα ρόσω α των δικαιωµάτων και υ οχρεώσεών της ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση, χωρίς ροηγούµενη γρα τή συναίνεση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 15. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα Μέρη δεν ε ιτρέ εται να αναθέτουν σε ο οιοδή οτε άλλο τρίτο ρόσω ο την εκτέλεση όλου ή τµήµατος της αρούσας, χωρίς τη ροηγούµενη γρα τή συναίνεση του άλλου µέρους Ο εριορισµός αυτός δεν ισχύει αναφορικά µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, για την αροχή υ ηρεσιών ρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή για δευτερεύουσες λε τοµέρειες ή για την ανάθεση εκτέλεσης τµήµατος των εριγραφοµένων στην αρούσα, έργων, ό ως αναφέρεται σε αυτή ή σε Παράρτηµά της, εφ όσον είναι α αραίτητη η συµµετοχή του τρίτου στην εκτέλεση φάσεων των υ ηρεσιών (ενδεικτικά: εταιρείες χρηµατα οστολών για τη διενέργεια α οσυµφορήσεων του Μηχανήµατος).

13 15.3. Σε ερί τωση µεταβίβασης ή υ οκατάστασης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ου ροβλέ εται α ό το Νόµο (.χ. συγχώνευση, α ορρόφηση, α όσ αση κλάδου κ.λ.) για τη συνέχιση ισχύος της αρούσας α αιτείται ρότερη έγγραφη συναίνεση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 16. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να µην α οκαλύ τουν τους όρους και τις διατάξεις της αρούσας σε ο οιονδή οτε άλλον εκτός α ό τους υ αλλήλους τους, αντι ροσώ ους τους και συµβούλους τους, χωρίς την ροηγούµενη έγγραφη συναίνεση του έτερου συµβαλλόµενου Α αγορεύεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαφηµίζει δηµόσια την συνεργασία της µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, χωρίς την γρα τή συµφωνία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι ανωτέρω εριορισµοί δηµοσιότητας δεν ισχύουν ροκειµένου ερί ανακοινώσεων ου ε ιβάλλονται µε διάταξη νόµου, δικαστικής α όφασης ή α αιτούνται για την ενάσκηση συµβατικών ή άλλων δικαιωµάτων ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υ οχρεούται να ε ιτρέ ει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ελεύθερη και ακώλυτη ρόσβαση στα στοιχεία ή αρχεία ή σε ο οιεσδή οτε ληροφορίες ου αφορούν α οκλειστικά το αντικείµενο της αρούσας σύµβασης και τηρούνται α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ροκειµένου η ΤΡΑΠΕΖΑ να δια ιστώνει την ορθή και συνε ή τήρηση των συµφωνηµένων και να διασφαλίζεται η κατάλληλη και α ρόσκο τη υλο οίηση της σύµβασης. 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 18.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της αρούσας τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι κανένα εξ αυτών δεν θα δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, αρά µόνο για λόγους ανωτέρας βίας και µόνον για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, υ ό την ροϋ όθεση της άµεσης ενηµέρωσης της άλλου µέορυς και ράττοντας ταυτόχρονα οτιδή οτε είναι αντικειµενικά εφικτό για την άρση των συνε ειών της ανωτέρας βίας. Ως ερι τώσεις ανωτέρας βίας, ό ως αυτή ερµηνεύεται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, δηλαδή της ε έλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συµβαλλόµενου θεωρούνται ενδεικτικά: εµ λοκή της χώρας σε όλεµο, γενική α εργία εργαζοµένων, σεισµοί, ληµµύρες, ε ανάσταση, τροµοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές εξεγέρσεις, στρατιωτική κατοχή, γενικευµένες διαδηλώσεις, ιονισµένη ραδιενέργεια, µόλυνση µε ραδιενεργά κύµατα, δυσλειτουργίας των µηχανογραφικών συστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή των δηµόσιων τηλε ικοινωνιακών δικτύων ήκαι δικτύων µεταφοράς δεδοµένων. Στην ερί τωση γενικής/κλαδικής α εργίας των εργαζοµένων στην ΤΡΑΠΕΖΑ, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή ροσ άθεια για να εξυ ηρετηθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ροσω ικό ασφαλείας Σε ερί τωση ου λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας η συνέχιση της αρούσας καθίσταται αδύνατη για κά οιο εκ των συµβαλλοµένων Μερών, έραν των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, η σύµβαση θα λύεται αυτοδικαίως. 19. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Τυχόν καθυστέρηση, αµέλεια ή ανοχή του ενός των συµβαλλοµένων έναντι του άλλου, σε ότι αφορά την άσκηση ο οιουδή οτε δικαιώµατος, ρονοµίου ή αρµοδιότητάς του ου α ορρέουν α ό τη σύµβαση,σε καµία ερί τωση δεν θα εκλαµβάνεται ως αραίτηση εξ αυτών, ούτε η εν µέρει άσκηση αυτών θα α οκλείει την κατ άλλο τρό ο ή εραιτέρω άσκησή τους. Ουδεµία τρο ο οίηση ή αραίτηση εκ των διατάξεων της αρούσας σύµβασης θα ισχύει αρά µόνον αν είναι έγγραφη και ροσηκόντως υ ογεγραµµένη α ό τους στην αρούσα συµβαλλόµενους. Τα δικαιώµατα και η αναζήτηση της α ορρέουσας εκ της µη άσκησης αυτών ζηµίας ου ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση είναι και αραµένουν συµ ληρωµατικά και δεν α οκλείουν την άσκηση των δικαιωµάτων και την αναζήτηση ζηµιών σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα α ό το νόµο. 20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Κανένας όρος της αρούσας σύµβασης δεν µ ορεί να τρο ο οιηθεί καθ ολοκληρία ή µερικώς ή να καταργηθεί, αρά µόνο εγγράφως, µε συµφωνία των συµβαλλοµένων στην αρούσα Μερών Σε ερί τωση κατά την ο οία κά οια διάταξη της αρούσας τυχόν κριθεί ως αράνοµη, άκυρη, ακυρώσιµη ή ανίσχυρη, θα θεωρείται ως µη τεθείσα και διαγραφείσα α ό τη σύµβαση και θα θεωρείται ως µηδέ οτε συµ εριληφθείσα στην αρούσα σύµβαση, αλλά οι λοι ές διατάξεις και/ή το ενα οµείναν µέρος της διάταξης, ου κρίθηκε εν µέρει αράνοµη, άκυρη, ακυρώσιµη ή ανίσχυρη, θα συνεχίσει να ισχύει λήρως ε ιφέροντας έννοµα α οτελέσµατα. Στην ερί τωση αυτή, οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν, κατά τις ροαναφερθείσες αρχές, κάθε δυνατή ροσ άθεια ώστε να αντικατασταθούν οι αράνοµες, άκυρες, 1 3 ακυρώσιµες ή ανίσχυρες διατάξεις, µε άλλες ου να ροσεγγίζουν όσο το δυνατό ερισσότερο το εριεχόµενο των διατάξεων ου διαγράφηκαν. 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Η αρούσα σύµβαση διέ εται α ό το Ελληνικό ίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής ίστης και των κρατούντων συναλλακτικών ηθών.

14 21.2. Οι συµβαλλόµενοι θα καταβάλλουν κάθε ροσ άθεια, ώστε κάθε διαφορά, αµφισβήτηση ή διαφωνία ου τυχόν ροκύψει κατά τη σύναψη, ερµηνεία και εκτέλεση της αρούσας καθώς και οι αξιώσεις ου συνδέονται µε αυτή, να ε ιλύονται εξώδικα σε νεύµα καλής ίστης και µετά την έγγραφη διατύ ωση της διαφωνίας α ό ο οιοδή οτε α ό τους συµβαλλόµενους. Σε ερί τωση µη ε ίλυσης κά οιας διαφοράς µε αυτόν τον τρό ο, αρµόδια για τη δικαστική ε ίλυσή της ορίζονται α οκλειστικά τα ικαστήρια των Αθηνών. 22. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κάθε ε ικοινωνία µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Τρά εζας γίνεται στην ελληνική γλώσσα Ο οιεσδή οτε κοινο οιήσεις εγγράφων ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση ή ροκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής, θα α ευθύνονται είτε µε συστηµένη ε ιστολή, είτε µε α λή ε ιστολή µε α όδειξη αραλαβής, είτε µέσω τηλεοµοιοτυ ίας ή είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Όλα τα έγγραφα ου ροβλέ ονται στην αρούσα σύµβαση ή θα ροκύψουν κατά την εκτέλεση της θα κοινο οιούνται στους Συµβαλλόµενους ως εξής: Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Προς [..] Α.Ε. Έδρα [..Οδός / αριθµός..] ΤΚ [.] Πολη [ Αθήνα..] Τηλ. 210 [..] Fax: 210 [.] [.] Για την ΤΡΑΠΕΖΑ: Προς... Τηλ. Fax: ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Τα ροβλε όµενα στην αρούσα σύµβαση Παραρτήµατα, τα ο οία ροσυ ογράφονται α ό τους συµβαλλοµµένους, ε ισυνά τονται και α οτελούν ενιαίο όλον και ανα όσ αστα µέρη µε αυτήν. Σε ερί τωση αντίθεσης ανάµεσα στους όρους ο οιουδή οτε εκ των εγγράφων ου αναφέρονται στην αρούσα σύµβαση ή στα Παραρτήµατά της και στην σύµβαση, υ ερισχύουν οι όροι της σύµβασης Oι ε ικεφαλίδες των όρων της σύµβασης έχουν συµ εριληφθεί α οκλειστικά και µόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειµένου, δεν τρο ο οιούν τους όρους της σύµβασης, δεν αλλάζουν ούτε στο ελάχιστο την έννοια ή την ερµηνεία τους και δεν ε ηρεάζουν καθόλου τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις των συµβαλλοµένων ου θεσ ίζονται και α ορρέουν α οκλειστικά α ό τους όρους της σύµβασης Συµφωνείται µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων Μερών ότι η αρούσα σύµβαση µε τα αραρτήµατα της συνιστούν την λήρη και οριστική συµφωνία των συµβαλλόµενων, σχετικά µε το αντικείµενο της αρούσας, η ο οία καταργεί αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός ενέργειας των συµβαλλοµένων Μερών και υ ερισχύει έναντι κάθε ροηγούµενης, ή σύγχρονης, σχετικής ροφορικής ή έγγραφης συµφωνίας ή συνεννόησης µεταξύ των συµβαλλόµενων σχετικά µε το αντικείµενό της. Σε ίστωση των ανωτέρω η αρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα όµοια ρωτότυ α και υ ογράφηκε α ό τους δύο συµβαλλοµένους ου έλαβαν µέρος στη συνοµολόγησή της µε τις αναφερόµενες στην αρχή ιδιότητες, έλαβαν δε η ΤΡΑΠΕΖΑ δύο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύο. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙ ΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙ ΑΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. ια της αρούσας, και για τους σκο ούς εξυ ηρέτησης του αντικειµένου της, ό ως αυτό ροσδιορίζεται στον όρο 3 της αρούσας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αραχωρεί ρος την ΤΡΑΠΕΖΑ, άνευ ανταλλάγµατος, τη χρήση

15 τµήµατος.. τ.µ ερί ου, σε ακίνητο το ο οίο βρίσκεται στ, ε ί της οδού Ειδικότερα εφόσον ο ε ιλεγής χώρος βρίσκεται σε ακίνητο ου δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά µισθώνεται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ροσκόµισε ήδη, το συνηµµένο στους αρόντες Όρους ε ικυρωµένο αντίγραφο του εν ισχύ µισθωτηρίου συµβολαίου, ου τηρεί µε τον εκµισθωτή και ιδιοκτήτη του ακινήτου, τµήµα του ο οίου ρόκειται να χρησιδανείσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ, µε το ο οίο ε ιτρέ εται ρητά η µερική ή ολική υ οµίσθωση του µισθίου, άνευ υ οχρέωσης του υ εκµισθωτή για την καταβολή ρόσθετου ανταλλάγµατος, υ έρ του αρχικού εκµισθωτή ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ως µισθώτριας), καθώς και η ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη αροχή αδείας ρος εραιτέρω αραχώρηση δικαιώµατος χρησιδανείου χώρου σε τρίτο α ό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ως µισθώτριας), άνευ υ οχρέωσης του χρησαµένου για την καταβολή ρόσθετου ανταλλάγµατος υ έρ του αρχικού εκµισθωτή ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ως µισθώτριας), και άντως εγγυάται και διαβεβαιώνει την ΤΡΑΠΕΖΑ, ε ί οινή λήρους α οζηµιώσεώς της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ότι οι όροι αραχώρησης χρησιδανείου χώρου δεν ροσκρούουν σε υφιστάµενα δικαιώµατα τρίτων Το ροαναφερθέν τµήµα έχει ροε ιλεγεί και συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, µε σκο ό η ΤΡΑΠΕΖΑ να εγκαταστήσει και λειτουργήσει καθ όλη τη διάρκεια της αρούσας, ΜΗΧΑΝΗΜΑ µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2.1. Το Μηχάνηµα θα εξυ ηρετεί τις ειδικού τύ ου Κάρτες Λειτουργίας Μηχανήµατος µε τις ο οίες θα εφοδιάσει η ΤΡΑΠΕΖΑ την ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους αυτής υ αλλήλους, µε µοναδική όµως δυνατότητα την κατάθεση µετρητών και δη τρα εζογραµµατίων. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ολιτική της στον τοµέα αυτό, να µεταβάλλει το είδος και τον αριθµό των ειδικού τύ ου καρτών ή και των ορίων του Μηχανήµατος Το Μηχάνηµα θα φέρει τα διακριτικά σήµατα και χρώµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει, κατά τη δική της κρίση και ολιτική, τα ως άνω διακριτικά της σήµατα και χρώµατα. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3.1. Την ΤΡΑΠΕΖΑ βαρύνουν εξολοκλήρου οι δα άνες συνδέσεως και τα τέλη της γραµµής µεταφοράς δεδοµένων (ΟΤΕ ή δορυφορικής σύνδεσης), καθώς και οι δα άνες το οθέτησης, εγκατάστασης, φόρτωσης, εκφόρτωσης, συντήρησης του Μηχανήµατος και αντικαταστάσεώς του, ο οτεδή οτε κρίνει αυτή σκό ιµο Την ΤΡΑΠΕΖΑ βαρύνουν ε ίσης οι δα άνες και τα έξοδα διάθεσης και αντικατάστασης αναλώσιµων του εγκατεστηµένου Μηχανήµατος (µελάνια, χαρτιά α οδείξεων) καθώς και η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος αραγγελίας-εγκατάστασης του Μηχανήµατος στο χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ό ως έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ φέρει, ε ίσης, την ευθύνη της εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας του Μηχανήµατος και υ οχρεούται να α οκαθιστά σε εύλογο χρόνο ο οιαδή οτε βλάβη υ οστεί το Μηχάνηµα, υ ό την ροϋ όθεση ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ειδο οιήσει αµελλητί την ΤΡΑΠΕΖΑ για ο οιαδή οτε δυσλειτουργία ή βλάβη Για τη µεγαλύτερη ασφάλεια του Μηχανήµατος, η εγκατάστασή του α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ θα γίνει µε άκτωση του Μηχανήµατος ε ί του εδάφους σε τέσσερα (4) σηµεία και η ΤΡΑΠΕΖΑ θα λαµβάνει όλα τα µέτρα ου κρίνει αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του. Ο χώρος της αρχικής το οθέτησης του Μηχανήµατος καθώς και η µετακίνηση αυτού σε χώρο διαφορετικό του ανωτέρω συµφωνηθέντος, θα γίνεται µόνο µε γρα τή σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων Μερών. Τα έξοδα της µετακίνησης του Μηχανήµατος σε νέα θέση και της α οκατάστασης του χώρου της ροηγούµενης εγκατάστασης στην ροτέρα του κατάσταση, θα βαρύνουν τον συµβαλλόµενο ου ζήτησε την µετακίνηση Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει, ε ίσης, την υ οχρέωση α οσυµφόρησης του Μηχανήµατος α ό τα χρήµατα, συνεργαζόµενη µε εγνωσµένης αξίας εταιρείες αροχής υ ηρεσιών χρηµατα οστολών και υ ό την ροϋ όθεση ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί καθόλη τη διάρκεια της αρούσας, τις οδηγίες και τα µέτρα ασφαλείας ου κάθε φορά τους κοινο οιούνται εγγράφως α ό την ΤΡΑΠΕΖΑ ροκειµένου να διασφαλίζεται η ροσήκουσα, ακριβόχρονη και ασφαλής α οσυµφόρηση Η αρούσα σύµβαση, κατά το άρθρο 15 αραγρ. 1α του κώδικα τελών χαρτοσήµου, και στο βαθµό ου αναφέρεται σε χρησιδάνειο χώρου, υ όκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2,4% (συµ εριλαµβανοµένης της εισφοράς υ έρ Ο.Γ.Α.) ε ί της αξίας ου ορίζεται α ό τις διατάξεις του άρθρου 15 αραγρ. 5 του Ν.. 118/1973. Συγκεκριµένα, η αξία ου υ όκειται στο ανωτέρω τέλος χαρτοσήµου 2,4% υ ολογίζεται ως ακολούθως: /τ.µ. ισογείου Χ τ.µ. µηχανήµατος Χ 1/20 = για κάθε έτος διάρκειας της χρήσης και ε οµένως, το οφειλόµενο τέλος χαρτοσήµου ανέρχεται σε Χ 2,4% = ετησίως. Η χαρτοσήµανση της αρούσας

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων:

Στην Αθήνα, σήµερα στις.. (..) του µηνός.. του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα, µεταξύ συµβαλλοµένων: Ιδιωτικό Συµφωνητικό Ρύθµισης Οικονοµικών ιαφορών σε σχέση µε την ε ένδυση της Αναδόχου στον υ αίθριο σταθµό της οδού Νέδοντος και του υ όγειου σταθµού ε ί της οδού Αριστοµένους Στην Αθήνα, σήµερα στις..

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΦΓ 138E-07 ) του έργου :«Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα