Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ"

Transcript

1 ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ Η άσκηση της εξουσίας αποκλειστικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων που απορρέει από το sui generis δικαίωµα του διοργανωτή εγείρει πολλαπλά ερµηνευτικά ζητήµατα τόσο από την πλευρά του ραδιοτηλεοπτικού δικαίου, όσο και από την πλευρά του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι δε περιορισµοί που εκ του νόµου επιβάλλονται ως προς τη µετάδοση των ειδησεογραφικών στιγµιοτύπων και τη µετάδοση των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας δεν διασφαλίζουν πλήρως την πρόσβαση του κοινού στην ενηµέρωση, εάν παραλλήλως δεν υφίστανται σαφείς και λεπτοµερείς κανόνες που να ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους. Η ψήφιση της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ συµβάλλει στην ενδυνάµωση του πλαισίου προστασίας κυρίως για τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, ενώ η εφαρµογή των περιορισµών στις λοιπές εκδηλώσεις εξακολουθεί να διέπεται από το εθνικό δίκαιο. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η παρούσα µελέτη έχει ως αρχικό άξονα ορισµένα ερωτήµατα που αναφύονται από την πρόσφατη νοµολογία 1 σχετικά µε τη φύση και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων. Με αφορµή την προβληµατική αυτή θα επιχειρήσουµε την προσέγγιση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου υπό ένα ευρύτερο πρίσµα που καταλαµβάνει τόσο τις συνήθεις αθλητικές εκδηλώσεις, όσο και τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας. Ο σύγχρονος πολιτισµός είναι εν πολλοίς πολιτισµός της εικόνας. Μάλιστα, όσο περισσότερο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο αυξάνεται η διείσδυση της εικόνας στην καθηµερινή ζωή. Αυτό συνεπάγεται την ανάδειξη της πληροφορίας που εµπεριέχεται στην εικόνα ως µείζονος κοινωνικού και οικονοµικού αγαθού. Η συλλογή, καταγραφή και µετάδοση στο ευρύ κοινό ορισµένης πληροφορίας προϋποθέτει συνήθως σηµαντική οικονοµική επένδυση και επιχειρείται µε σκοπό τον προσπορισµό αντίστοιχου οφέλους 2. Η 1. Αφορµή της µελέτης αποτέλεσε κατά πρώτο λόγο η απόφαση ΕφΘεσ 64/2009 (ΔiΜΕΕ 1/2009,74) ως προς τα ζητήµατα που άπτονται των αδειών ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Δευτερευόντως, ως προς τα ζητή- µατα που άπτονται των περιορισµών του δικαιώµατος, αφορµή αποτέλεσε η ψήφιση της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Επιτροπή για την Ενσωµάτωση της οποίας η υπογράφουσα συµµετείχε ως εκπρόσωπος του ΕΣΡ. 2. Για την πληροφορία ως αγαθό µε οικονοµική σηµασία βλ. Ι. Καράκωστα, Γνωµοδότηση, ΔΕΕ 2001,1197. Ειδικά για τα ζητήµατα ανταγωνισµού στην αγορά αναµεταδόσεων των αγώνων βλ. το Ψήφισµα του Χάρις Σ. Τσίγκου, Δικηγόρος, DEA Paris II, Ειδική Επιστήµονας ΕΣΡ δυνατότητα αποκλειστικής εκµετάλλευσης µεγιστοποιεί το όφελος. Γεννάται έτσι σύγκρουση µεταξύ του δικαιώµατος του κοινού προς πληροφόρηση 3 και του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης ορισµένης πληροφορίας. Η σύγκρουση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση των αθλητικών εκδηλώσεων. Με τον όρο «αθλητικές εκδηλώσεις» νοούνται οι αγώνες και οι συναθροίσεις που σχετίζονται µε την επίδειξη σωµατικής ικανότητας, δύναµης ή δεξιοτεχνίας 4. Οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν εµπίπτουν στην έννοια του έργου, όπως αυτή διαµορφώνεται στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 2121/1993 σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα) εφόσον στερούνται πρωτοτυπίας 5. Οµοίως, έργο δεν αποτελεί το οπτικοακουστικό υλικό που δηµιουργείται µε την αποτύπωση των αθλητικών εκδηλώσεων σε υλικό φορέα (µαγνητική ταινία ή οπτικό δίσκο), ούτε η ραδιοτηλεοπτική µετάδοσή τους 6. Μάλιστα, µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν 2121/1993 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη ραδιοτηλεοπτική αναµετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων ( ) σε 3. Κατά µία άποψη, µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος το γενικό δικαίωµα του κοινού στην ενηµέρωση ή δικαίωµα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται µε τη διάταξη του νέου άρθρου 5Α παρ. 1 εδ. α σύµφωνα µε την οποία «καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως ο νόµος ορίζει» (Γ. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων υπό το πρίσµα και της Συνταγµατικής αναθεώρησης του 2001, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, 213 επ.). Κατά άλλη άποψη, το δικαίωµα του κοινού στην πληροφόρηση εµπεριέχεται ήδη στην έννοια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, η οποία στην ελληνική έννοµη τάξη κατοχυρώνεται µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. (Ν Αλιβιζάτος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, Σύµµεικτα Φ. Βεγλερή, Α. Σάκκουλας, Αθήνα, 1988, 60 επ., Ε. Βενιζέλος, Η ραδιοτηλεοπτική έκρηξη. Συνταγµατικά πλαίσια και νοµοθετική επιλογή, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1989, 37 επ.). Αντίθετα, το δικαίωµα του κοινού στη µαζική πληροφόρηση που παρέχεται από τα ΜΜΕ κατοχυρώνεται εµ- µέσως από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. (Γ. Κική, Δίκαιο της Πληροφόρησης, Προσκήνιο, Αθήνα, 1998, 26 επ.). 4. Εκτενέστερα σε Γ. Κουµάντο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αθήνα 2002 (8η έκδ.), , Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Θεσσαλονίκη 2005 (4η), 77 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αθήνα 2004 (2η), 111, Δ. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώµατα, Αθήνα 2005 (2η έκδ.), Ως έργο νοείται το πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης που έχει µορφή προσιτή στις αισθήσεις και εµφανίζει πρωτοτυπία µε την έννοια της στατιστικής µοναδικότητας. Εκτενέστερα για τις έννοιες του έργου και της πρωτοτυπίας στην πνευµατική ιδιοκτησία βλ. σε. Γ. Κουµάντο, ό.π., 105 επ. και 127 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 48 επ. και 58 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 67 επ. και 76 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 27 επ. και 31 επ. 6. Κ. Πολυζωγόπουλος, Γνωµοδότηση ΔΕΕ 2002, /2009 Έτος 6ο

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ εξαιρούνται ρητώς από την προστασία µεταξύ άλλων οι ειδήσεις, καθώς και τα απλά γεγονότα και στοιχεία 7. Ωστόσο, κάθε αθλητική εκδήλωση συνιστά γεγονός που ενσωµατώνει πληροφορίες σηµαντικές για µερίδα του πληθυσµού. Παράλληλα, η διοργάνωση και η µετάδοση τέτοιου είδους εκδήλωσης απαιτούν αξιόλογη οικονοµική επένδυση εκ µέρους των εµπλεκόµενων φορέων, η απόσβεση της οποίας επιδιώκεται µέσω της εµπορικής της εκµετάλλευσης. Για τους διοργανωτές, µικρό τµήµα του κέρδους προέρχεται από την είσπραξη του αντιτίµου του εισιτηρίου εισόδου στο χώρο της διοργάνωσης. Το µεγαλύτερο τµήµα του επιδιωκόµενου κέρδους επιτυγχάνεται από τη σύναψη συµβάσεων αποκλειστικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Για δε τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς που αναλαµβάνουν την αποκλειστική µετάδοση της εκδήλωσης, η απόσβεση επιδιώκεται µέσω των κονδυλίων που εισπράττονται για τη διαφήµιση προϊόντων και υπηρεσιών στην αντίστοιχη ζώνη. Έτσι, η σχέση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του αθλητισµού αποδεικνύεται στενή, σχεδόν συµβιωτική 8. Σήµερα, η εξάπλωση της ιδιωτικής τηλεόρασης, ελεύθερης και συνδροµητικής, ευνοεί ακόµη περισσότερο την ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισµού µε αντικείµενο τη διάθεση των διαφηµιστικών κονδυλίων, ενώ η χρήση του διαδικτύου πολλαπλασιάζει τα ζητήµατα που αναφύονται. Α. Φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη οικονοµική σηµασία του αθλητισµού αποτελούν ιστορικά το λόγο γένεσης του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης αθλητικών γεγονότων. Τα ζητήµατα σχετικά µε τη φύση και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος αντιµετωπίστηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε διαδοχικές ρυθµίσεις. Διαφαίνεται, ωστόσο, η βούληση του νοµοθέτη να διαπλάσει ένα απόλυτο περιουσιακό δικαίωµα ικανό να αποτρέψει κάθε τρίτο από παράνοµη άσκηση 9. α) Οι αθλητικές εκδηλώσεις ως οικονοµικό αγαθό: ιστορική επισκόπηση Μήτρα των νοµοθετικών ρυθµίσεων υπήρξε το ποδόσφαιρο ως δηµοφιλέστερο των αθληµάτων. Η έννοια του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης γεννήθηκε µε αφορ- µή την ανάγκη προστασίας της οικονοµικής επένδυσης 7. Για τη διάκριση µεταξύ έργου και πληροφορίας βλ. Χ. Τσίγκου, Are the rights reserved?, Συνήγορος, 70/2008, Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, Το νέο sui generis δικαίωµα επί των αθλητικών διοργανώσεων και το δικαίωµα ενηµέρωσης του κοινού (άρθρο 84 Ν 2725/1999), ΕΕµπΔ 2000,597. Βλ. επίσης Σ. Σταυρίδου, Δικαιώµατα αποκλειστικής τηλεοπτικής µετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Ν 2644/1998 της τροποποιηµένης κοινοτικής Οδηγίας 89/552, ΔΕΕ 1999,145, µε αναφορά σε σχέση «αλληλεξάρτησης, αν όχι ταύτισης». 9. Την προβληµατική για την ανάγκη ύπαρξης νοµοθετικού πλαισίου και τη διάπλαση απόλυτου περιουσιακού δικαιώµατος υπέρ του διοργανωτή αθλητικών εκδηλώσεων βλ. σε Σ. Σταυρίδου, ό.π., 145. των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Έτσι, το 1975 εισάγεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία η διοργανώτρια ποδοσφαιρική ένωση µπορεί να παραχωρήσει έναντι αµοιβής το δικαίωµα απευθείας ή µαγνητοσκοπηµένης µετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων σε ορισµένο τηλεοπτικό σταθ- µό (άρθρο 54 παρ. 1 Ν 75/1975 περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισµού) 10. Το ποσό της αµοιβής που οφείλεται στο διοργανωτή («αποζηµίωσις») καθορίζεται από τη συµφωνία των µερών και υπόκειται στην έγκριση της εποπτεύουσας τον κλάδο αθλητικής ένωσης. Με τον τρόπο αυτό ο έλληνας νοµοθέτης, ήδη πριν την εµφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης, επιχειρεί µια πρώτη αναφορά στο περιουσιακό δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης των αθλητικών (ποδοσφαιρικών) σωµατείων. Μεταγενέστερα µε τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 3 N 1958/1991 περί αθλητικών ανωνύµων εταιρειών διευρύνεται η έννοια του υποκειµένου του δικαιώµατος. Υποκείµενο του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης καθίσταται πλέον κάθε φύσεως αθλητικό σωµατείο που αναλαµβάνει τη διοργάνωση οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης. Συγκεκριµένα, αναγνωρίζεται στα σωµατεία ή τις ενώσεις διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων το δικαίωµα να επιτρέπουν έναντι αµοιβής την αναµετάδοση ή και διανοµή ειδησεογραφίας (ρεπορτάζ) των οποιασδήποτε φύσεως αγώνων τους 11. Η χρήση του όρου «αναµετάδοση» αντανακλά την τρέχουσα αθλητική ορολογία και κρίνεται µάλλον ατυχής εφόσον στο κείµενο της ίδιας διάταξης η παρεχόµενη εξουσία προσδιορίζεται ως δικαίωµα «µετάδοσης». Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 45 ο όρος µετάδοση σηµαίνει «την προσφορά στο κοινό των επίσηµων αγωνισµάτων και τελετών µιας αθλητικής διοργάνωσης χωρίς απτό αντικείµενο, περιλαµβάνει δε τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση και τη µετάδοση σε συνδροµητές µε καλωδιακό σύστηµα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο». Παρά την ατελή διατύπωση, ερµηνεύοντας τη διάταξη αυτή και ιδιαίτερα τον όρο «προσφορά στο κοινό» υπό το πρίσµα των µεταγενέστερων ρυθµίσεων του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας η εξουσία που παρέχεται στο διοργανωτή φαίνεται να περιλαµβάνει τόσο το δικαίωµα απευθείας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, όσο και το δικαίωµα µαγνητοσκοπηµένης αναµετάδοσης ορισµένης εκδήλωσης. Η µετάδοση ή αναµετάδοση µπορεί να πραγµατοποιείται από οποιοδήποτε φορέα (ελεύθερης λήψης, συνδροµητικό ή άλλο). Παραµένουν, ωστόσο, εκτός ρύθµισης επιµέρους 10. «Μετά προηγουµένην έγκρισιν της διοργανωτρίας υπερκειµένης ποδοσφαιρικής ενώσεως των πάσης φύσεως αγώνων, επιτρέπεται η απ` ευθείας ή εξ εγγραφής µετάδοσις των επισήµων και φιλικών αγώνων αυτής παρά της τηλεοράσεως. Διά καταρτιζοµένης µεταξύ των διαγωνιζοµένων σωµατείων και της τηλεοράσεως συµβάσεως, υποκειµένης εις έγκρισιν υπό της κατά κλάδον αθλήσεως υπερκειµένης ενώσεως, καθορίζεται το ποσόν της αποζηµιώσεως, το οποίον λαµβάνει διά την µετάδοσιν του αγώνος η διοργανώτρια υπερκειµένη ένωσις». 11. «Κάθε εταιρία ή σωµατείο ή ένωση αυτών µπορούν να χορηγήσουν το δικαίωµα αναµετάδοσης ή και διανοµής ειδησεογραφίας (ρεπορτάζ) των οποιασδήποτε φύσεως αγώνων τους έναντι πληρωµής». Αποκτήστε πλήρη on line πρόσβαση στο από το 2004 Τεύχος 3/2009 Έτος 6ο 329

3 ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ ζητήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του δικαιώµατος, τις προϋποθέσεις άσκησής του, τη φύση της παρεχόµενης άδειας µετάδοσης ή αναµετάδοσης κ.ά. β) Το απόλυτο δικαίωµα του διοργανωτή Η θέσπιση σαφούς συστήµατος προστασίας των φορέων που εµπλέκονται στη διοργάνωση και εκµετάλλευση των αθλητικών εκδηλώσεων επιχειρείται για πρώτη φορά µε τη διάταξη του άρθρου 84 N 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού που τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 Ν 3057/2002. Με τη διάταξη αυτή καταργούνται οι προϊσχύουσες αποσπασµατικές ρυθµίσεις και παρέχεται ένα απόλυτο και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα υπέρ του νοµικού προσώπου που διοργανώνει και εκµεταλλεύεται ορισµένη αθλητική εκδήλωση (γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, τµήµα αµειβοµένων αθλητών, αθλητική ανώνυµη εταιρεία, αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ.). Δικαιοπολιτική βάση της θέσπισης του δικαιώµατος αυτού αποτελεί η αναγνώριση του επιχειρηµατικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο διοργανωτής-γηπεδούχος 12 σε συνδυασµό µε το αυξανόµενο οικονοµικό εκτόπισµα των αθλητικών εκδηλώσεων 13. Από νοµοτεχνικής απόψεως το άρθρο 84 N 2725/1999 αποτελεί ειδική ρύθµιση σε σχέση µε τις διατάξεις αφενός του Ν 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και αφετέρου του άρθρου 11 παρ. 3 Ν 2644/1998 για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Τούτο διότι το περιεχόµενο του δικαιώµατος που απονέµεται στο διοργανωτή αποτελεί καταρχήν ρύθµιση µε «διατύπωση προσαρµοσµένη στην πνευµατική ιδιοκτησία» 14, αν και ελλιπή 15. Αποτελεί δευτερευόντως «ειδική διάταξη» 16 ως προς το άρθρο 11 παρ. 3 Ν 2644/1998, αντικείµενο του οποίου αποτελούν µόνο οι όροι του ενεργού της σύµβασης αποκλειστικής µετάδοσης και όχι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις κτήσης του αντίστοιχου δικαιώµατος. Από την παρεχόµενη µε το άρθρο 84 N 2725/1999 προστασία εξαιρούνται, και ορθώς, οι συµµετέχοντες αθλητές εφόσον δεν αναλαµβάνουν επιχειρηµατικό κίνδυνο. Οι 12. Βλ. σχετικά σε Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., Για το λόγο αυτό, καίτοι στη διεξαγωγή ορισµένης εκδήλωσης συνήθως συµµετέχουν τουλάχιστον δύο αθλητικά σωµατεία, ως υποκείµενο του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης προκρίνεται ο γηπεδούχος. Έτσι ο Ι. Καράκωστας, (Γνωµοδότηση), ό.π., Στην ανάδειξη των αθλητικών αγώνων σε αυτοτελές πολιτιστικό αγαθό µε ισχυρό οικονοµικό εκτόπισµα αναφέρεται ο Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 180. Ορθώς η Σ. Σταυρίδου (ό.π., 145) επισηµαίνει ότι ο ανταγωνισµός για την εξασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωµάτων µετάδοσης υπερτονίζει την οικονοµική αξία του αθλητισµού «έναντι της σηµασίας του ως πολιτισµικό στοιχείο µιας κοινωνίας». 14. Έτσι ο Γ. Κουµάντος, ό.π., Ο Μ.-Θ. Μαρίνος (ό.π., 59) επισηµαίνει «ελλιπή πρόσδεση στις δοκιµασµένες κατηγορίες της πνευµατικής ιδιοκτησίας», αλλά παρατηρεί ότι «η συστηµατική επεξεργασία της διάταξης αυτής οφείλει να αποκαταστήσει την παραλειφθείσα νοµοθετική εναρµόνιση». 16. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602. Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ αθλητές ούτε µε διατάξεις αντίστοιχες των συγγενικών δικαιωµάτων θα ήταν δυνατό να προστατευτούν, δεδοµένου ότι δεν θεωρούνται ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες σύµφωνα µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Υπό το πρίσµα του άρθρου 46 παρ. 1 Ν 2121/1993 προκειµένου ορισµένο φυσικό πρόσωπο να τύχει προστασίας ως συγγενικός δικαιούχος θα πρέπει η ερµηνεία ή η εκτέλεση που επιχειρεί να άπτεται έργου προστατευόµενου από την πνευµατική ιδιοκτησία, ακόµη και αν έχει λήξει η διάρκεια προστασίας του 17. Η συνθήκη αυτή ελλείπει στην περίπτωση των περισσότερων αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες δεν αποτελούν έργο, όπως ήδη επισηµάνθηκε 18. Ωστόσο, δυνάµει του γενικού δικαιώµατος επί της προσωπικότητας (άρθρο 57 ΑΚ) είναι καταρχήν δυνατή η προστασία της εικόνας των συµµετεχόντων αθλητών, καθώς και η αποτροπή ενεργειών που σκοπούν στην αθέµιτη εκµετάλλευση της συµµετοχής τους, όπως η άνευ συναινέσεως τηλεοπτική µετάδοση ορισµένου αγώνα 19. Περαιτέρω, µε την ειδική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 7 Ν 2557/1997, όπως ισχύει, παρέχεται στους αθλητές ένα δικαίωµα εκµετάλλευσης επί της εικόνας τους (right of publicity) για τη χρήση αυτής µε σκοπό εµπορικό ή διαφηµιστικό 20. γ) Φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος Το δικαίωµα που θεσπίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 Ν 2725/1999 παρέχει στο διοργανωτή 21 αθλητικής εκδήλωσης ορισµένες εξουσίες περιοριστικά απαριθµού- µενες 22. Οι εξουσίες αυτές αποκτώνται πρωτογενώς από 17. Γ. Κουµάντος, ό.π., 397 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., 238 επ., Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 301 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 229 επ. 18. Η προστασία αθλητικών εκδηλώσεων ως έργο και αντιστοίχως η αναγνώριση συγγενικών δικαιωµάτων στους συµµετέχοντες αθλητές αντίστοιχων µε τις εξουσίες των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών µπορεί να γίνει δεκτή µόνο σε «ακραίες περιπτώσεις» εκδηλώσεων που φέρουν έντονα στοιχεία καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Έτσι ο Γ. Κουµάντος, ό.π., 154. Αναφορά στα ισχύοντα στις λοιπές κοινοτικές χώρες βλ. σε Alexander Scheuer/Peter Strothmann, Sport as Reflected in European Media Law (Part I), IRIS Plus, 4/2004, Γ. Κουµάντος, ό.π., Δυνάµει του δικαιώµατος αυτού «δεν επιτρέπεται η χρήση φωτογραφιών αθλητών για εµπορικούς ή δια φηµιστικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη συναίνεση των εικονιζοµένων προσώπων ή της συνδικαλιστικής ή επαγ γελµατικής τους οργάνωσης, προς την οποία οι αθλητές µπορούν να µεταβιβάσουν το δικαίωµα εκµετάλλευσης της φωτογραφίας τους». Έτσι η Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Right of Publicity-Άδεια χρήσης δικαιωµάτων προσωπικότητας-πτυχές εµπορευµατοποίησης, ΔiΜΕΕ 2007,25 και της ιδίας, Εµπορευµατοποίηση της προσωπικότητας σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία- Ληµµατογραφηµένη Ερµηνεία, Νοµική Βιβλιοθήκη, Απρίλιος 2008, 189 επ. Γενικά για το right of publicity µε πλούσια νοµολογία βλ. Ι. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3η), 276 επ. Επισκόπηση των ρυθµίσεων που ισχύουν στο δίκαιο των ΗΠΑ βλ. σε Χ. Σταµέλο, Το δικαίωµα της δηµοσιότητας (right of publicity) του επαγγελµατία αθλητή στις ΗΠΑ, ΔiΜΕΕ 2009, 53 επ. 21. Οµοίως, ο διοργανωτής ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης καθίσταται δικαιούχος του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης στο γερµανικό (βλ. Alexander Scheuer/Peter Strothmann, ό.π., 3) και το γαλλικό δίκαιο (βλ. Fr. Pollaud-Dulian, Le Droit d auteur, Paris, Economica, 2005, 978). 22. Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., /2009 Έτος 6ο

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ το νοµικό πρόσωπο 23 που καθίσταται φορέας του δικαιώ- µατος ως συνέπεια της υλικής πράξης της διοργάνωσης. Συγκεκριµένα, ο διοργανωτής-γηπεδούχος έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να απαγορεύει έναντι αµοιβής τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ή αναµετάδοση µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες θεωρείται γηπεδούχος, την εγγραφή ή αναπαραγωγή µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα των ανωτέρω αθλητικών διοργανώσεων και στιγµιοτύπων τους, καθώς και τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού φορέα («του υλικού της αναπαραγωγής») µε µεταβίβαση της κυριότητας, εκµίσθωση ή δηµόσιο δανεισµό 24. Η εκ- µετάλλευση του δικαιώµατος πραγµατώνεται µε τη σύναψη αδειών εκµετάλλευσης, αποκλειστικών ή µη (άρθρο 84 παρ. 2) 25. Η νοµοτεχνική επεξεργασία, η διατύπωση και το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται από τη διάταξη αυτή έχουν αποτελέσει πηγή πολλαπλών ερωτηµάτων σχετικά µε τη νοµική φύση του δικαιώµατος, το περιεχόµενό του και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Κατά πάγια θέση της θεωρίας τα ερωτήµατα αυτά απαντώνται µε αναλογική εφαρµογή 26, όπου είναι δυνατό, των ρυθµίσεων και των εννοιολογικών προσδιορισµών του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. Υπό το πρίσµα αυτό σε πρώτο επίπεδο επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο του δικαιώµατος που απονέµεται στο γηπεδούχο απηχεί εν πολλοίς το πλαίσιο προστασίας των συγγενικών δικαιούχων που διαθέτουν αµιγώς περιουσι- 23. Φυσικό πρόσωπο ως φορέας του συγκεκριµένου δικαιώµατος δεν νοείται. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., Σύµφωνα µε την αρχική διατύπωση του άρθρου 84 παρ. 1 Ν 2725/1999 «Κάθε αθλητικό σωµατείο, ΤΑΑ ή ΑΑΕ, έχει το δικαίωµα να επιτρέπει έναντι αµοιβής: α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση ή την αναµετάδοση, µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς γηπεδούχο. β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α αθλητικών διοργανώσεων ή στιγµιοτύπων αυτών, µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα. γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β µε µεταβίβαση της κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανεισµό. Οι ειδικά αναγνωρισµένες αθλητικές οµοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώµατα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών οµάδων». 25. «Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, γηπεδούχος ΑΑΕ, γηπεδούχο ΤΑΑ ή αθλητική οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς, αποκλειστικών ή µη αδειών εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, της ΑΑΕ, του ΤΑΑ ή της οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσµεύουν το, κατά τους οικείους κανονισµούς, φιλοξενούµενο σωµατείο, ΑΑΕ ή ΤΑΑ». 26. Για την έννοια της αναλογίας και την εφαρµογή των κανόνων ερµηνείας του δικαίου βλ. σε Α. Τούση, Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου, Π. Σάκκουλας, 1978 (2η), Ως αναλογία νόµου ειδικότερα ορίζεται «η εφαρµογή συγκεκριµένου νόµου εφ οµοίου προς το υπ αυτού ρυθµιζόµενον θέµα». ακές εξουσίες 27. Θεσπίζεται δηλαδή ένα ιδιαίτερο 28 (sui generis), απόλυτο και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα που απονέµεται σε κάθε αθλητικό σωµατείο ή φορέα, ο οποίος αναλαµβάνει τον επιχειρηµατικό και οργανωτικό κίνδυνο για τη διεξαγωγή ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης. Η απόλυτη φύση του δικαιώµατος του διοργανωτή συνεπάγεται τη δυνατότητα προσβολής από ενέργεια οποιουδήποτε τρίτου, που κατατείνει στην άνευ αδείας µετάδοση της εκδήλωσης. Για την αστική προστασία αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 Ν 2121/1993 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 57 και 60 ΑΚ 29. Σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται δεκτό ότι το περιεχόµενο των εξουσιών ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης, εγγραφής, αναπαραγωγής και θέσης σε κυκλοφορία του υλικού φορέα που απονέµονται στο δικαιούχο αντιστοιχεί προς το περιεχόµενο των οµώνυµων συγγενικών δικαιωµάτων 30. Συνέπεια της θέσης αυτής αποτελεί η εφαρµογή της αρχής της ανάλωσης µετά την πρώτη θέση σε κυκλοφορία του υλικού φορέα ορισµένης εκδήλωσης 31. Σε τρίτο επίπεδο, οι γενικές αρχές της πνευµατικής ιδιοκτησίας σχετικά µε την άσκηση του περιουσιακού δικαιώµατος εφαρµόζονται αναλόγως και επί του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων. δ) Ειδικά η παραχώρηση άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης Όπως προαναφέρθηκε, η οικονοµική εκµετάλλευση του δικαιώµατος αυτού επιτυγχάνεται πρωτίστως µε την παραχώρηση αδειών εκµετάλλευσης, αποκλειστικών ή µη, για τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ορισµένης εκδήλωσης. Κατ αναλογική εφαρµογή της αρχής της αυτοτέλειας των εξουσιών, είναι δυνατός ο µερισµός των εξουσιών που απορρέουν από το δικαίωµα του γηπεδούχου (ραδιοτηλεοπτική µετάδοση, εγγραφή και αναπαραγωγή, θέση σε κυκλοφορία) σε διαφορετικούς αντισυµβαλλόµενους, καθώς και 27. Περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες συγγενικών δικαιούχων πλην των ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών, δηλαδή οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων και οπτικοακουστικών έργων, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί και οι εκδότες εντύπων (βλ. άρθρα 47, 48 και 51 Ν 2121/1993). 28. Υπέρ της sui generis φύσης τάσσονται οι Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 598) και Λ. Κοτσίρης, (Γνωµοδότηση), ΔΕΕ 2002,662, ενώ κατά τον Ι. Καράκωστα, (Γνωµοδότηση), ό.π., 1194, πρόκειται για ένα είδος συγγενικού δικαιώµατος. 29. Έτσι ο Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 181. Για τη φύση του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης ως απόλυτου περιουσιακού βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 325 επ. 30. Ορθώς επισηµαίνεται από τον Μ.-Θ. Μαρίνο (ό.π., 600) ότι µε τον αδόκιµο όρο «υλικό της αναπαραγωγής» ο νοµοθέτης εννοεί τον υλικό φορέα εικόνας και ήχου που ενσωµατώνει ορισµένη εκδήλωση. 31. Για το περιεχόµενο της αρχής της ανάλωσης στο δίκαιο της πνευ- µατικής ιδιοκτησίας βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 224 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 158 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 89 επ., Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία-Ληµµατογραφηµένη Ερµηνεία, Νοµική Βιβλιοθήκη, Απρίλιος 2008, 23 επ. Για την εφαρµογή της αρχής αυτής στην εξουσία θέσης σε κυκλοφορία του διοργανωτή αθλητικών εκδηλώσεων βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., Αποκτήστε πλήρη on line πρόσβαση στο από το 2004 Τεύχος 3/2009 Έτος 6ο 331

5 ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ η επιβολή τοπικών ή χρονικών περιορισµών στην άσκησή τους (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 2121/1993) 32. Περαιτέρω, ε- φόσον πρόκειται για άδεια και όχι σύµβαση εκµετάλλευσης, η σύναψή της δεν δηµιουργεί στον αντισυµβαλλόµενο υποχρέωση να προβεί στη συµφωνηµένη εκµετάλλευση, απλώς του παρέχει το σχετικό δικαίωµα (άρθρο 13 παρ. 2 Ν 2121/1993) 33. Κατά συνέπεια, πλην αντιθέτου συµφωνίας, ο αντισυµβαλλόµενος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν υποχρεούται να προβεί στη µετάδοση ή αναµετάδοση της εκδήλωσης για την οποία παραχωρήθηκε η σχετική άδεια εκµετάλλευσης, αλλά µόνο στην καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής 34. Η άδεια εκµετάλλευσης µπορεί να είναι αποκλειστική ή απλή. Εάν πρόκειται για αποκλειστική άδεια, ο γηπεδούχος δεν δύναται να παραχωρήσει σε τρίτο αντίστοιχη άδεια για την ίδια συµβατική χρήση και µε τους αυτούς όρους, ούτε να προχωρήσει ο ίδιος σε παράλληλη εκµετάλλευση της συγκεκριµένης εκδήλωσης. Αντιθέτως, εάν πρόκειται για µη αποκλειστική (απλή) άδεια, είναι δυνατή η παράλληλη µετάδοση της αυτής εκδήλωσης από διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Ζήτηµα αναφύεται σχετικά µε τις προϋποθέσεις άσκησης ιδίως της αποκλειστικής άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Σύµφωνα το άρθρο 84 παρ. 2 εδ. β Ν 2725/1999 «απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, της ΑΑΕ, του ΤΑΑ ή της οµοσπονδίας» 35. Με τη διάταξη αυτή θεµελιώνεται ο προσωποπαγής χαρακτήρας 36 της αποκλειστικής άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Γεννώνται έτσι ερωτήµατα ως προς το µεταβιβαστό ή µη χαρακτήρα της άδειας, καθώς και του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης. Η διατύπωση είναι πρόσφορη σε σύγχυση. Ωστόσο, εάν δεχθούµε την αρχή πρόσδεσης του άρθρου 84 Ν 2725/1999 στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τότε το δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης πρέπει να θεωρηθεί µεταβιβαστό και στο σύνολό του και ως προς την άσκηση αυτού, ακριβώς όπως ισχύει για το συγγενικό δικαίωµα του παραγωγού φωνογραφηµάτων ή του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 47 παρ. 32. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 601. Ως προς την αρχή της αυτοτέλειας και του µερισµού των εξουσιών βλ. εκτενέστερα σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 211 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 184, Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 252 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 163 επ. 33. Γενικά για το περιεχόµενο και τη λειτουργία σύµβασης και άδειας εκµετάλλευσης, αποκλειστικής ή απλής, στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 315 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 188 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 237 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 155 επ. 34. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., Βλ. ανωτέρω υποσηµ Ορθώς ο Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 601) παρατηρεί ότι η προσωποπάγεια των σχετικών συµβάσεων «δεν συµβιβάζεται µε τον καθαρά περιουσιακό χαρακτήρα του δικαιώµατος». Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ 1 και 2 Ν 2121/1993) 37. Προς επίρρωση της άποψης αυτής επισηµαίνεται ότι από τις κατηγορίες συγγενικών δικαιωµάτων που προβλέπονται στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας αµεταβίβαστα εν ζωή και ανεπίδεκτα παραίτησης είναι µόνο τα περιουσιακά δικαιώµατα των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών (άρθρο 46 παρ. 3 και 5, άρθρο 49 παρ. 2 και 4 Ν 2121/1993), ενώ είναι µεταβιβαστά τα περιουσιακά δικαιώµατα των υπολοίπων κατηγοριών δικαιούχων 38. Ο προσωποπαγής χαρακτήρας αφορά στη φύση της αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης και δεν αντανακλά στη φύση του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης 39. Κατά συνέπεια, το δικαίωµα αποκλειστικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης µπορεί ελεύθερα να µεταβιβαστεί µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης. Η άδεια αυτή όµως, ως προσωποπαγής, δεν µπορεί να µεταβιβαστεί περαιτέρω σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση του γηπεδούχου 40. Ερώτηµα τίθεται κατά πόσον δεδοµένης της συναίνεσης του γηπεδούχου είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σε τρίτο µη ραδιοτηλεοπτικό φορέα 41. Η φύση και η ratio θέσπισης του δικαιώµατος επιβάλλουν αρνητική απάντηση, εφόσον εκχώρηση αδείας σε φορέα που δεν παρέχει ραδιοτηλεοπτικές ή οπτικοακουστικές υπηρεσίες 42 θα συνεπάγεται εν τοις πράγµασι µαταίωση του σκοπού παραχώρησης της άδειας. 37. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν οι Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 602) και Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 182. Αντιθέτως, κατά τον Λ. Κοτσίρη, (Γνωµοδότηση), ό.π., 662 και 666, το δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων είναι αµεταβίβαστο, η άσκησή του όµως είναι δυνατό να παραχωρηθεί µε άδεια σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. 38. Εκτενέστερα επί των διαφόρων κατηγοριών συγγενικών δικαιωµάτων βλ. Γ. Κουµάντος, ό.π., 379 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., 237 επ., Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 295 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 225 επ., Κ. Κυπρούλη, Το συγγενικό δικαίωµα των ερµηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, 55 επ. 39. Στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο οι συµβάσεις, όσο και οι άδειες εκµετάλλευσης έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα (άρθρο 13 παρ. 6 Ν 2121/1993). 40. Ως προς το σηµείο λανθάνει η απόφαση ΕφΘεσ 64/2009 (ό.π., 75) στο µέτρο που αποφαίνεται ότι «το απόλυτο περιουσιακό δικαίωµα των παραπάνω αθλητικών σωµατείων όπως διατυπώνεται στο άρθρο 84 παρ. 1 Ν 2725/1999 είναι τρόπον τινά προσωποπαγές µη µεταβιβαστό». 41. Το ζήτηµα αυτό τίθεται για πρώτη φορά στην απόφαση ΕφΘεσ 64/2009, ό.π., 75 και απαντάται αρνητικά µε λανθασµένη, ωστόσο, αναγωγή στον προσωποπαγή χαρακτήρα του απόλυτου περιουσιακού δικαιώµατος των αθλητικών σωµατείων. 42. Με τη νέα Οδηγία 2007/65/ΕΕ ως τέτοιου είδους φορείς νοούνται αφενός οι επίγειοι και δορυφορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που παρέχουν γραµµικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων και αφετέρου οι φορείς που παρέχουν µη γραµµικές (κατά παραγγελία) υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 ζ ως µη γραµµική (κατά παραγγελία) υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων ορίζεται η υπηρεσία που «παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων για την παρακολούθηση προγραµµάτων σε χρονική στιγµή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήµατος, από κατάλογο προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» /2009 Έτος 6ο

6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ Επιµέρους ζητήµατα ως προς την άσκηση των λοιπών παραµέτρων του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και την εκχώρηση της σχετικής άδειας επιλύονται, εφόσον είναι δυνατό, µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Έτσι, καίτοι η υποχρέωση τήρησης έγγραφου τύπου δεν αναφέρεται ρητώς, συνάγεται ερµηνευτικώς κατ εφαρµογή των άρθρων 14 Ν 2121/1993 και 84 παρ. 4 Ν 2725/ Επίσης, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που αναλαµβάνει την αποκλειστική µετάδοση ορισµένης εκδήλωσης αποκτά ένα περιορισµένο συγγενικό δικαίωµα επί της εκποµπής του (άρθρο 48 Ν 2121/1993) 44. Περιεχόµενο του δικαιώµατος αυτού αποτελούν όσες εξουσίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης µετάδοσης, η άσκηση των οποίων δεν προσβάλλει το απόλυτο δικαίωµα του γηπεδούχου. Ο δικαιούχος της µετάδοσης διαθέτει, εποµένως, την εξουσία εγγραφής της εκδήλωσης σε υλικό φορέα για λόγους αναµετάδοσης ή τήρησης αρχείου χωρίς ωστόσο να µπορεί να προβεί στην εµπορική της εκµετάλλευση 45 (άρθρο 48 παρ. 1γ ). Διαθέτει, επίσης, την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την αναµετάδοση της εκποµπής του, δηλαδή την ταυτόχρονη µετάδοσή της από τρίτους φορείς (άρθρο 48 παρ. 1α ). Διαθέτει, τέλος, την εξουσία ψηφιακής διάχυσης της συγκεκριµένης εκποµπής εάν αυτό είχε αποτελέσει αντικείµενο της σύµβασης µετάδοσης (άρθρο 48 παρ. 1ζ ). Σε άλλα ζητήµατα η αναλογική εφαρµογή δεν είναι δυνατή. Έτσι, η έλλειψη ρύθµισης της διάρκειας του δικαιώµατος του γηπεδούχου και συνακόλουθα της διάρκειας της εκχωρούµενης άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης δηµιουργεί κενό που µπορεί να αναπληρωθεί µόνο µε ρητή νοµοθετική επιταγή 46. Η έλλειψη αυτή δικαιολογείται ενδεχοµένως όσον αφορά στην εξουσία ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης του γηπεδούχου λόγω της βραχύβιας φύσης της που συναρτάται άµεσα µε το βαθµό επικαιρότητας των εκδηλώσεων. Η διάρκεια των λοιπών εξουσιών εγγραφής, αναπαραγωγής και θέσης σε κυκλοφορία του υλικού φορέα που απονέµονται στο γηπεδούχο θα µπορούσε να διαπλαστεί νοµοθετικά κατά τα πρότυπα του άρθρου 52 Ν 2121/1993 (πενήντα έτη µετά την πραγµατοποίηση της υλικής ενσωµάτωσης). Αντιθέτως, ανώτατη διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών προβλέπεται σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που απονέµονται στο διοργανωτή στις ενώσεις, τους επαγγελ- 43. Έτσι οι Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602 και Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 182. Πρβλ. άρθρα 14 και 52 Ν 2121/ Γενικά για το συγγενικό δικαίωµα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών επί των εκποµπών που µεταδίδουν βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 403 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 242 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 316 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 247 επ. 45. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602. Στο γαλλικό δίκαιο µε το άρθρο 18-2 Ν (1998) για την οργάνωση και προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων ως ανώτατη διάρκεια ισχύος των αδειών ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης προβλέπονται τα πέντε έτη. Βλ. Fr. Pollaud-Dulian, ό.π., µατικούς συνδέσµους ή τις οικείες οµοσπονδίες (άρθρο 84 παρ. 4) 47. Το αυτό ισχύει και για κάθε περαιτέρω µεταβίβαση της διαχείρισης σε άλλο επαγγελµατικό σύνδεσµο ή οµοσπονδία 48. Σε κάθε περίπτωση, όρο του ενεργού της σύµβασης ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης αποτελεί η κοινοποίησή της στο αρµόδιο για τα ΜΜΕ Υπουργείο και το ΕΣΡ (άρθρο 11 παρ. 3 Ν 2644/1998). Β. Περιορισµοί του δικαιώµατος Το απόλυτο δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης ορισµένου ραδιοτηλεοπτικού φορέα επιδέχεται κάµψη χάριν του γενικού δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού. Ο βαθµός του επιβαλλόµενου από το νόµο περιορισµού συναρτάται µε το βαθµό σπουδαιότητας του µεταδιδόµενου αθλητικού γεγονότος. Δηµιουργούνται έτσι δύο κατηγορίες περιορισµών που αφορούν η πρώτη στη µετάδοση σύντοµων αποσπασµάτων επικαιρότητας (short news reports) και η δεύτερη στη µετάδοση των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας (major events). α) Η µετάδοση σύντοµων αποσπασµάτων επικαιρότητας Η έννοια των στιγµιοτύπων και η εισαγωγή του αντίστοιχου περιορισµού χάριν της πληροφόρησης του κοινού αποτέλεσε καινοτοµία του εθνικού νοµοθέτη. Τούτο διότι αφενός µεν θεσπίστηκε πριν τον περιορισµό των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας, αφετέρου δε είχε ευρύτερο κανονιστικό εύρος εφόσον καταλάµβανε κάθε φύσεως αθλητική εκδήλωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση δέσµευε τα συµβαλλόµενα µέρη να θεσπίσουν µέτρα προστασίας του δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού κυρίως κατά τη µετάδοση εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας εισάγοντας τον περιορισµό των σύντοµων αποσπασµάτων (άρθρο 9) 49. Στο ελληνικό δίκαιο η πρώτη αναφορά στο δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού απαντάται στο άρθρο 45 παρ. 1 N 1958/1991, δυνάµει του οποίου επιτρεπόταν ελεύθερα η µετάδοση σε 47. «Οι γηπεδούχοι (ΑΑΕ, ΤΑΑ ή σωµατεία) δικαιούνται να µεταβιβάζουν µε ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελµατικούς συνδέσµους ή στις οµοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθληµα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν µεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια σε επαγγελµατικό σύνδεσµο ή οµοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις διαχείρισης των δικαιωµάτων µε διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών». 48. Για τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της διάταξης αυτής και την ενδεχόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., Με την ψήφιση του Πρωτοκόλου της 1ης Μαρτίου 2002 προστέθηκε στο κείµενο της Σύµβασης το άρθρο 9 bis που ρυθµίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις πρόσβασης του κοινού στις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας. Βλ. το πλήρες κείµενο στον ιστότοπο [conventions.coe. int]. Η Σύµβαση αυτή έχει υπογραφεί, αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Αποκτήστε πλήρη on line πρόσβαση στο από το 2004 Τεύχος 3/2009 Έτος 6ο 333

7 ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκποµπές σύντοµου αποσπάσµατος διάρκειας έως δύο πρώτων (2 ) λεπτών της ώρας. Διδόταν επίσης δικαίωµα τριών επαναλήψεων ηµερησίως του συγκεκριµένου αποσπάσµατος εφόσον µεσολαβούσε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ωρών µεταξύ τους. Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε αρχικώς από το άρθρο 84 παρ. 3 N 2725/ και στη συνέχεια από το άρθρο 30 παρ. 2 Ν 3057/ Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη ο περιορισµός ισχύει έναντι του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα που συµβάλλεται µε το γηπεδούχο και όχι έναντι του δικαιώµατος του γηπεδούχου. Περαιτέρω, υποκείµενο του δικαιώµατος δωρεάν µετάδοσης καθίσταται κάθε τρίτος ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός φορέας που λειτουργεί νοµίµως κατά τα οριζόµενα στη ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία. Το δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή αιτήσεως στο δικαιούχο της αποκλειστικής µετάδοσης και παρέχεται για κάθε φύσεως αθλητική εκδήλωση. Η επιλογή των στιγµιοτύπων επαφίεται στον αιτούντα και η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκειά τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία πρώτα (3 ) λεπτά της ώρας. Αναµετάδοση των στιγµιοτύπων που επιλέχθηκαν επιτρέπεται µόνο σε δελτία ειδήσεων µε δικαίωµα τριών επαναλήψεων ηµερησίως µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας (1) ώρας. Η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν χωρεί αντίθετη συµβατική ρύθµιση. Άρνηση του δικαιούχου αποκλειστικής µετάδοσης να χορηγήσει δωρεάν τα αιτούµενα στιγµιότυπα για τη συγκεκριµένη χρήση συνεπάγεται τη δυνατότητα επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων εκ µέρους του ΕΣΡ εφόσον αποτελεί παραβίαση διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας που διέπει εµµέσως τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης (άρθρο 4 παρ. 1α Ν 2328/1995 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ. 1 Ν 2644/1998). Επιτρέπεται, ωστόσο, η µετάδοση στιγ- µιοτύπων µεγαλύτερης διάρκειας, εφόσον δοθεί η άδεια του δικαιούχου αποκλειστικής µετάδοσης και καταβληθεί η ανάλογη αµοιβή 52. Τυχόν µετάδοση στιγµιοτύπων µε διάρκεια µεγαλύτερη από τη νοµίµως καθοριζόµενη άνευ σχετικής αδείας και ενδεχόµενη καταβολή αµοιβής απο- Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ τελεί προσβολή του συγγενικού δικαιώµατος του ραδιοτηλεοπτικού φορέα επί της εκποµπής του (άρθρο 48 παρ. 1α ). Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση της µετάδοσης στιγµιοτύπων σε εκποµπές άλλες από τα δελτία ειδήσεων εφόσον έτσι δηµιουργείται παρανόµως υλικό κατάλληλο για εµπορική εκµετάλλευση. Αντίστοιχες ρυθµίσεις έχουν εισαχθεί στη νοµοθεσία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, µε το άρθρο 5 της Οµοσπονδιακής Συνθήκης για τη Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση (Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia, 2007) παρέχεται σε κάθε τηλεοπτικό σταθµό ελεύθερης λήψης δικαίωµα δωρεάν µετάδοσης στιγµιοτύπων από εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό µε διάρκεια έως 90 δευτερόλεπτα. Αναφορά στο δικαίωµα δωρεάν µετάδοσης στιγµιοτύπων απαντάται οµοίως στις νοµοθεσίες της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας 53. Σε κοινοτικό επίπεδο η έννοια των σύντοµων αποσπασµάτων εισήχθη πρόσφατα µε την ψήφιση της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 9). Ωστόσο, εµφανίζεται εννοιολογικά συνδεδεµένη µε τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας σε µια διάταξη που χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 9, 3ια-1 η έννοια του σύντοµου αποσπάσµατος φαίνεται να καταλαµβάνει όχι µόνο τις αθλητικές εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, αλλά και κάθε διοργάνωση µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό 54. Αντιθέτως, στο Προοίµιο της Οδηγίας το δικαίωµα χρήσης σύντοµων αποσπασµάτων συναρτάται ρητώς µε τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας (αιτ. σκ. 39) 55. Φαίνεται δε να αποτελεί περιορισµό του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης των εκδηλώσεων αυτών που επιβάλλεται τόσο σε βάρος του δικαιούχου, όσο και σε βάρος του φορέα ελεύθερης λήψης που αναλαµβάνει να µεταδώσει παράλληλα το γεγονός. Η χρήση των αποσπασµάτων είναι θεµιτή µόνο στο πλαίσιο γενικών ειδησεογραφικών προγραµµάτων ή σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων εάν το ίδιο πρόγραµµα προσφέρεται σε µαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας (άρθρο 1 παρ. 9, 3ια-5. Πρβλ. αιτ. σκ. 41). Δικαίωµα να προβεί 50. Ζητήµατα εφαρµογής είχε δηµιουργήσει η αρχική διατύπωση του άρθρου 84 παρ. N 2725/1999 σύµφωνα µε την οποία η εξαίρεση της δωρεάν µετάδοσης ίσχυε έναντι του γηπεδούχου. Εκτενέστερα σε Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., «Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός που αποκτά δικαιώµατα αποκλειστικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης σύµφωνα µε τις προηγού- µενες παραγράφoυς, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενo ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ) και του Ν 2684/1998 (ΦΕΚ 275 Α ), όπως ισχύουν κάθε φορά, µαγνητοσκοπηµένα ή µαγνητοφωνηµένα στιγµιότυπα κατ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας µέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιµοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. H αναµετάδοση των στιγµιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ηµέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις µεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεµία επί του συνολικού ηµερήσιου προγράµµατος, µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας ώρας». 52. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., Εκτενέστερα σε Max Schoenthal, Major Events and Reporting Rights, IRIS plus, 4/2006, «Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για σκοπούς σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί οργανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα να έχουν πρόσβαση υπό δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, σε διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, που µεταδίδονται αποκλειστικά από τηλεοπτικό οργανισµό ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία τους». 55. «Προκειµένου να διασφαλισθεί η θεµελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης και για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή προστασία των συµφερόντων των θεατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι ασκούντες αποκλειστικά δικαιώµατα τηλεοπτικής αναµετάδοσης όσον αφορά εκδηλώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό να παρέχουν σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισµούς το δικαίωµα χρησιµοποίησης σύντοµων αποσπασµάτων για τους σκοπούς των προγραµµάτων γενικής ειδησεογραφίας µε δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των αποκλειστικών δικαιωµάτων.» /2009 Έτος 6ο

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ στην επιλογή αποσπασµάτων έχει κάθε τηλεοπτικός φορέας ελεύθερης λήψης εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η επιλογή γίνεται ελεύθερα από το σήµα του αποκλειστικού δικαιούχου µε υποχρέωση αναφοράς της πηγής 56, εφόσον είναι πρακτικώς εφικτό. Το δικαίωµα πρόσβασης και επιλογής αποσπασµάτων πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς υπό δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους µε ενδεχόµενη καταβολή αποζηµίωσης (άρθρο 1 παρ. 9, 3ια-6). Το περιεχόµενο των όρων αυτών και η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια των αποσπασµάτων καθορίζονται από τις εθνικές νοµοθεσίες 57. Η θέσπιση εποµένως της υποχρέωσης δωρεάν µετάδοσης στιγµιοτύπων οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης συνιστά ση- µαντική καινοτοµία του έλληνα νοµοθέτη που διασφαλίζει επαρκώς το δικαίωµα του κοινού στην ενηµέρωση εφόσον παρουσιάζει µεγαλύτερο κανονιστικό εύρος και από τη νέα κοινοτική ρύθµιση 58. β) Η µετάδοση των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας Η εισαγωγή της έννοιας των εκδηλώσεων µείζονος ση- µασίας αποτελεί το δεύτερο βήµα για τη διασφάλιση του δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού και ένα σηµαντικό ρήγµα του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης. Στην ελληνική έννοµη τάξη αναφορά στην έννοια των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας απαντάται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 3 Ν 75/1975, σύµφωνα µε την οποία ο αρµόδιος Υπουργός Αθλητισµού µπορεί µε απόφασή του να επιτρέψει τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική αναµετάδοση «σοβαρής αθλητικής συνάντησης» υπό την προϋπόθεση καταβολής εύλογης αποζηµίωσης στα οικεία αθλητικά σωµατεία. Το πλαίσιο για τη θέσπιση του δικαιώµατος πρόσβασης στις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας τίθεται ουσιαστικά µε το άρθρο 3α της Οδηγίας 97/36/ΕΚ σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, ρύθµιση µε την οποία επιχειρείται στάθµιση συµφερόντων και προστασία του δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού ενόψει της επέλασης της συνδροµητικής τηλεόρασης 59. Έτσι, όταν πρόκειται 56. Η ανάγκη της συµβατότητας των µέτρων που προάγει η παρούσα Οδηγία µε τις ρυθµίσεις του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας επιση- µαίνεται στην αιτ. σκ. 40 του Προοιµίου. 57. Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 39 τα σύντοµα αποσπάσµατα «δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τα 90 δευτερόλεπτα». 58. Στο Σχέδιο Ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο υιοθετείται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που εµπνέεται από την εθνική ρύθµιση σύµφωνα µε το οποίο: «Τα σύντοµα αποσπάσµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα τρία (3) πρώτα λεπτά της ώρας. Μπορούν να χρησιµοποιούνται για προγράµµατα που καλύπτουν όλη την ΕΕ από οποιοδήποτε τηλεοπτικό οργανισµό, ακόµα και από οργανισµούς µε προγράµµατα αποκλειστικά αθλητικού περιεχοµένου. Επιτρέπονται τρεις µόνο επαναλήψεις εντός διαστήµατος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της εκδήλωσης. Εφόσον για τη µετάδοση των σύντοµων αποσπασµάτων προβλέπεται αποζηµίωση, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άµεσα από την παροχή της πρόσβασης». 59. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στ. 17 Ν 3592/2007 για τη συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης ως συνδροµητική τηλεόραση νοείται η «παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, για τη λήψη του οποίου σε αναγνώσιµη µορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό για εκδηλώσεις που αποτελούν «σηµαντικά συµβάντα» 60 και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό, νοούµενο σε ευρωπαϊκή ή εθνική κλίµακα, θεσπίζεται η παράλληλη υποχρεωτική µετάδοση ή αναµετάδοση αυτών και από «δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα» 61, η έννοια του οποίου εµµέσως αντιδιαστέλλεται προς την έννοια του συνδροµητικού προγράµµατος. Οι εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας δεν προσδιορίζονται αυθαίρετα, αλλά βάσει ορισµένων κριτηρίων που τίθενται από το κάθε κράτος µέλος. Το κείµενο της Οδηγίας δεν επιβάλλει την ταύτιση της έννοιας αυτής µε τα αθλητικά γεγονότα 62, αν και στο Προοίµιο παρέχονται παραδείγµατα που αφορούν κυρίως το χώρο του αθλητισµού όπως οι ολυµπιακοί αγώνες, το παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου και το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου (αιτ. σκ. 18). Τα κράτη µέλη µπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται, να λάβουν µέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας. Εάν το πράξουν, οφείλουν να καταρτίσουν κατάλογο των εκδηλώσεων που θεωρούν ως µείζονος σηµασίας καθορίζοντας παράλληλα τον τρόπο κάλυψης (ζωντανή ή αναµεταδιδόµενη κάλυψη). Ο κατάλογος κοινοποιείται στην Επιτροπή που επαληθεύει ότι τα µέτρα είναι συµβατά µε την κοινοτική νοµοθεσία και τα γνωστοποιεί στα λοιπά κράτη µέλη 63. Η κοινοτική διάταξη ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το άρθρο 11 παρ. 1 Ν 2644/1998, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται η απόκτηση δικαιωµάτων αποκλειστικής µετάδοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας από οποιονδήποτε τηλεοπτικό φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, εφόσον διασφαλίζεται η ευρεία πρόσβαση του κοινού σε εξοπλισµό και να καταβάλλει συνδροµή». Εκτενέστερα Σ. Σταυρίδου, ό.π., Προβληµατισµός για το βαθµό διείσδυσης της συνδροµητικής τηλεόρασης εκφράζεται στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ) σχετικά µε τη ραδιοτηλεοπτική αναµετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων (σηµεία 5 και 6). Προτείνεται δε τα δικαιώµατα αναµετάδοσης να διαχωρίζονται και να διοχετεύονται στην αγορά ξεχωριστά (σηµείο 9). 60. Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 21 «οι εκδηλώσεις "µείζονος σηµασίας για την κοινωνία" θα πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, να πληρούν ορισµένα κριτήρια, δηλαδή να αποτελούν σηµαντικά συµβάντα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο γενικό κοινό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα κράτος µέλος ή σε σηµαντικό τµήµα κράτους µέλους και προγραµµατίζονται εκ των προτέρων από υπεύθυνο ο οποίος µπορεί να πωλήσει νοµίµως τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην εν λόγω εκδήλωση». 61. Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 22 «δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα» σηµαίνει µετάδοση σε ένα δίαυλο, δηµόσιο ή εµπορικό, προγραµµάτων στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό χωρίς επιπλέον καταβολή τέλους εκτός από τους τρόπους χρηµατοδότησης των εκποµπών, οι οποίοι επικρατούν ευρύτατα σε κάθε κράτος µέλος (όπως η εισφορά ή/και η βασικού επιπέδου συνδροµή σε καλωδιακό δίκτυο)». 62. Πολιτιστικές µουσικές εκδηλώσεις περιλαµβάνονται στον κατάλογο εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας της Ιταλίας (Φεστιβάλ Σαν Ρέµο) και της Αυστρίας (Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρµονικής της Βιέννης, Χορός της όπερας της Βιέννης). Βλ. σε reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm. 63. Ως προς τη διαδικασία αυτή βλ. την Υπόθεση Τ-33/2001, Infront WM AG/Επιτροπή, 15 Δεκεµβρίου 2005 και ακολούθως τις σχετικές Υποθ. C-125/2006, 18 Οκτωβρίου 2007 και C-125/2006, 13 Μαρτίου 2008 σε curia.europa.eu. Επίσης Max Schoenthal, ό.π., 4. Αποκτήστε πλήρη on line πρόσβαση στο από το 2004 Τεύχος 3/2009 Έτος 6ο 335

9 ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ αυτές «και από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης 64 µέσω ολικής ή µερικής απευθείας κάλυψης ή εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος µέσω ολικής ή µερικής αναµετάδοσης» 65. Ως αναµετάδοση νοείται εν προκειµένω η µετάδοση µε χρονική µετάθεση. Η ερµηνεία αυτή, στενότερη από την κρατούσα στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις 66, προκύπτει από τη διατύπωση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στην παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 67. Η εµβέλεια των σταθµών ελεύθερης λήψης που αναλαµβάνουν τη µετάδοση ή αναµετάδοση των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας δεν προσδιορίζεται στο νόµο. Δεδοµένου ότι ζητούµενο αποτελεί η διασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής κάλυψης, θεωρούµε ότι πρόκειται για φορείς εθνικής εµβέλειας 68 στην περίπτωση της τηλεοπτικής µετάδοσης και τοπικής εµβέλειας µε δυνατότητα δικτύωσης 69 στην περίπτωση της ραδιοφωνικής µετάδοσης. 64. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στ. 18 Ν 3592/2007 ως τηλεόραση ελεύθερης λήψης νοείται η «παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, η λήψη του οποίου σε αναγνώσιµη µορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες». 65. «Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, οι κάτοχοι άδειας του παρόντος νόµου, καθώς και οι διαχειριστές ή προ- µηθευτές προγράµµατος δεν επιτρέπεται να ασκούν δικαιώµατα που τυχόν έχουν αποκτήσει για την αποκλειστική µετάδοση εκδηλώσεων, που θεωρούνται ότι έχουν µείζονα σηµασία για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η ευρεία πρόσβαση του ελληνικού κοινού ή του κοινού του άλλου κράτους-µέλους, αντίστοιχα, στη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση των εκδηλώσεων αυτών. Η ευρεία πρόσβαση εξασφαλίζεται µε την κατά περίπτωση δυνατότητα του κοινού να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις αυτές και από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης µέσω ολικής ή µερικής απευθείας κάλυψης ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, µέσω ολικής ή µερικής αναµετάδοσης». 66. Ο όρος «αναµετάδοση» αποδίδει τόσο τη µετάδοση µε χρονική µετάθεση (άρθρο 35 παρ. 1 Ν 2121/1993), όσο και την ταυτόχρονη µετάδοση από διαφορετικό φορέα (άρθρο 48 παρ. 1α Ν 2121/1993). Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 174 και 317. Την τελευταία ερµηνεία υιοθετούν οι διεθνείς συνθήκες. Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 g της Διεθνούς Σύµβασης της Ρώµης 1961 «rebroadcasting means the simultaneous broadcasting by one broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting organisation». Βλ. οµοίως τη Συνθήκη του Διεθνούς Οργανισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα (WPPT 1996, Chapter III, στ. 70). 67. Έτσι η Σ. Σταυρίδου, ό.π., 150, υποσηµείωση 37. Πρβλ. άρθρα 1α και 9 παρ. 1 Π.Δ. 100/2000. Βλ. επίσης την αντιδιαστολή µεταξύ ζωντανής και αναµεταδιδόµενης κάλυψης στα άρθρα 3α παρ. 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, 11 παρ. 1 Ν 2644/1998 και 1 παρ. 9 (3ι) της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΚ. 68. Κατά την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 Ν 2328/1995 οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί µπορούσαν να ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας. Με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν 3592/2007 υφίστανται πλέον µόνο δύο κατηγορίες, εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας. Αντιθέτως, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί λόγω της φύσης του µέσου διατηρούν πάντοτε τον τοπικό τους χαρακτήρα (άρθρα 6 παρ. 1 Ν 2328/1995 και 8 παρ. 2 Ν 3592/2007). 69. Υπό το καθεστώς του άρθρου 11 παρ. 11α και β Ν 3592/2007 επιτρέπεται η δικτύωση των τηλεοπτικών περιφερειακών σταθµών µε άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, ενώ διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα δικτύωσης των ραδιοφωνικών σταθµών (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 15 Ν 2328/1995). Χ. ΤΣΙΓΚΟΥ Οι σχετικές συµβάσεις δεν ισχύουν πριν κοινοποιηθούν στο αρµόδιο για τα ΜΜΕ Υπουργείο και το ΕΣΡ (άρθρο 11 παρ. 3). Παραβίαση της διάταξης περί ευρείας πρόσβασης επιφέρει ακυρότητα των όρων αποκλειστικής µετάδοσης και συνεπάγεται στην ακυρότητα όλης της σύµβασης εάν, κατ εφαρµογή του άρθρου 181 ΑΚ, αποδειχθεί ότι αυτή δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο µέρος (άρθρο 11 παρ. 4). Το ΕΣΡ διαπιστώνει την ακυρότητα, κοινοποιεί την απόφασή του στους συµβαλλόµενους και ενηµερώνει εγγράφως τους λοιπούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η διάταξη αυτή αποτελεί ρύθµιση ευρύτερη του άρθρου 3α της Οδηγίας 97/36/ΕΚ εφόσον αφενός µεν καλύπτει και τη ραδιοφωνική µετάδοση, αφετέρου δε εκτείνει το κανονιστικό της εύρος στους ιδιωτικούς και τους δηµόσιους φορείς. Είναι όµως αυστηρότερη ως προς τις συνέπειες ακυρότητας και ασαφής ως προς τη διατύπωσή της 70. Κατά µία ερµηνεία µε τη διατύπωση της παραγράφου 4 φαίνεται να αποκλείεται η σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δικαιωµάτων αποκλειστικής µετάδοσης για τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας 71. Κατά άλλη ερµηνεία θεωρούµε ότι δεν αποκλείεται η σύναψη των συµβάσεων αυτών, απλώς αποκτούν εκ του νόµου ελάχιστο περιεχόµενο. Για την εγκυρότητα δηλαδή της σύµβασης αποκλειστικής µετάδοσης εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας είναι υποχρεωτική η θέσπιση όρου ολικής ή µερικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης των εκδηλώσεων αυτών έστω και από ένα φορέα ελεύθερης λήψης. Προϋπόθεση εφαρµογής των ανωτέρω περιορισµών αποτελεί η έκδοση προεδρικού διατάγµατος που περιλαµβάνει κατάλογο των διεθνών, εθνικών ή τοπικών εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την ελληνική κοινωνία (άρθρα 11 παρ. 2 Ν 2644/1998, 84 παρ. 7 Ν 2725/1999). Στην πράξη το σχετικό προεδρικό διάταγµα ουδέποτε εκδόθηκε µε αποτέλεσµα την ουσιαστική συρρίκνωση του δικαιώ- µατος πληροφόρησης του κοινού, αλλά και τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, κατάλογο εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας έχoυν καταρτίσει αρκετά κράτη µέλη, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Αυστρία 72. Στη Γερµανία, δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 1 της Οµοσπονδιακής Συνθήκης για τη Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση (Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia, 2007) παρέχεται 70. Σύµφωνα µε την παρ. 4, εδ. α του άρθρου 11 Ν 2644/1998 «είναι άκυροι οι όροι των συµβάσεων µε τους οποίους οι φορείς της παραγράφου 1 αποκτούν δικαιώµατα αποκλειστικής µετάδοσης εκδηλώσεων που περιλαµβάνονται στο προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 προεδρικό διάταγµα ή στους καταλόγους εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας που καταρτίζουν τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µετάδοση των εκδηλώσεων αυτών στην επικράτειά τους». Αντιθέτως, στο Σχέδιο Ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο ορίζεται ρητώς ότι «οι όροι των συµβάσεων, µε τους οποίους οι τηλεοπτικοί οργανισµοί παραβαίνουν τη θεσπιζόµενη µε την παρ. 1 υποχρέωση, είναι άκυροι». 71. Έτσι η Σ. Σταυρίδου, ό.π., Βλ. σε events_list/index_en.htm /2009 Έτος 6ο

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ÌÅËÅÔÅÓ-ÃÍÙÌÏÄÏÔÇÓÅÉÓ δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας εφόσον διασφαλίζεται η ταυτόχρονη µετάδοση ή η αναµετάδοσή τους µε χρονική καθυστέρηση από φορέα ελεύθερης λήψης, η εµβέλεια του οποίου καλύπτει τουλάχιστον τα 2/3 της επικράτειας 73. Στη Γαλλία σύµφωνα µε το διάταγµα , που θεσπίστηκε σε εφαρµογή του άρθρου 20-2 Ν σχετικά µε την ελευθερία της επικοινωνίας, ως φορείς ελεύθερης λήψης, δικαιούχοι του δικαιώµατος ελεύθερης µετάδοσης ή αναµετάδοσης, θεωρούνται οι τηλεοπτικοί σταθµοί το πρόγραµµα των οποίων αφενός παρέχεται στο κοινό άνευ καταβολής επιπλέον τέλους και αφετέρου διαθέτει εµβέλεια που καλύπτει την επιφάνεια της χώρας σε ποσοστό ίσο µε το 85% αυτής (άρθρο 2) 74. Αντίστοιχες ρυθµίσεις προβλέπονται στη νοµοθεσία της Φινλανδίας (Act on Television and Radio Operations, Section 20) της Νορβηγίας (Broadcasting Act 1992/2005, Section 2-8) και της Αυστρίας (Private Television Act 2006, Part 8, par. 55, 1) όπου το αιτούµενο ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ανέρχεται σε 90%, ενώ 73. «In the Federal Republic of Germany, events of major importance for society (major events) may be broadcast in encrypted form and for a special fee only if the broadcaster or a third party makes it possible under appropriate conditions for the event to be broadcast on at least one television channel which can be received freely and is generally accessible in the Federal Republic of Germany at the same time or, if individual events running in parallel make this impossible, slightly delayed..only channels which can actually be received by more than two thirds of households shall be deemed to be generally accessible». Βλ. σε 74. «Pour l application du présent titre, est regardé comme: a) «Editeur de services de télévision à accès libre»: tout éditeur d un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine, b) «Editeur de services de télévision à accès restreint»: tout éditeur d un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l alinéa précédent». Βλ. σε στο Βέλγιο η απόφαση για τον τρόπο και το χρόνο µετάδοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας λαµβάνεται κατά περίπτωση αναλόγως προς τη φύση αυτών (Décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, article 4, par. 1) 75. Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης, ίσο µε το 95%, προβλέπεται στον Βρετανικό Κώδικα Αθληµάτων (ITC Code on Sports and Other Listed and Designated Events, 2008, article 1.2), η δε παραβίαση των περιορισµών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύµβασης αποκλειστικής µετάδοσης, όπως στη χώρα µας, αλλά επιβολή χρηµατικού προστίµου από την εποπτεύουσα ρυθµιστική αρχή 76. Η νέα Οδηγία 2007/65/ΕΕ δεν τροποποιεί ουσιωδώς το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µετάδοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας (άρθρο 1 παρ. 9, 3ι). Κατά συνέπεια, µετά την ενσωµάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο το αποκλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης θα επιδέχεται δύο ειδών νόµιµους περιορισµούς, αναλόγως της φύσης της εκδήλωσης. Εάν πρόκειται για συνήθη αθλητική εκδήλωση, το αποκλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου θα περιορίζεται από την άσκηση του δικαιώµατος δωρεάν µετάδοσης ειδησεογραφικών στιγµιοτύπων από φορείς ελεύθερης λήψης. Εάν πρόκειται για εκδήλωση µείζονος σηµασίας, το αποκλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου θα περιορίζεται διττώς από την άσκηση αφενός του δικαιώµατος δωρεάν ολικής ή µερικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης της εκδήλωσης από έναν τουλάχιστον φορέα ελεύθερης λήψης και αφετέρου του δικαιώµατος µετάδοσης σύντοµων αποσπασµάτων, µετά ή άνευ αποζηµιώσεως, από περισσότερους φορείς ελεύθερης λήψης. 75. Βλ. σε www. csa.be. 76. Βλ. σε Αποκτήστε πλήρη on line πρόσβαση στο από το 2004 Τεύχος 3/2009 Έτος 6ο 337

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός σεναριογράφου

οδηγός σεναριογράφου οδηγός σεναριογράφου Σημείωμα Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους σεναριογράφους, για να γνωρίζουν τα δικαιώματα του επαγγέλματός τους που είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 SWD(2016) 302 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης

ΕφΑθ 885/2009. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών. Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης ΕφΑθ 885/2009 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι Ε. Ποντίκη, Χ. Σαλαβράκου, Γ. Καραζάνος, Α. Κουκουλάς [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν.

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2001/84/ΕΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης. Παρουσίαση του άρθρου 1 του ν. 3524/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα