ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία δηµοσίων έργων µε τον νόµο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/ ): «ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Με τον ανωτέρω νόµο επήλθαν ορισµένες σηµαντικές τροποποιήσεις στη νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων. Το περιεχόµενο των εν λόγω τροποποιήσεων καθώς και ο σχετικός σχολιασµός τους έχουν ως εξής: 1. Τροποποιήσεις «µελέτης κατασκευής» - κατάργηση «µικτού συστήµατος» Το πρώτο κεφάλαιο τροποποιήσεων αφορά το σύστηµα «µελέτη κατασκευή». Οι νεοεισαχθείσες τροποποιήσεις υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: Πρώτον, την τροποποίηση, επί το αυστηρότερον (ελαφρώς), των προϋποθέσεων έγκρισης της δηµοπράτησης ενός δηµοσίου έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» και, δεύτερον, την κατάργηση του λεγοµένου «µικτού συστήµατος»: 1.1. Προϋποθέσεις έγκρισης «µελέτης κατασκευής» 1.1. Με την παρ. 1 του άρθρου 59 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008 (Κώδικας ηµοσίων Έργων Κ..Ε.). Οι τροποποιήσεις δεν είναι ιδιαιτέρως ουσιώδεις, ωστόσο η γενική κατεύθυνσή τους είναι προς τη δηµιουργία ενός ελαφρώς αυστηρότερου πλέγµατος προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη δηµοπράτηση ενός έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή». Ειδικότερα:

2 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου ξεκινά µε τη φράση (µε έντονα γράµµατα οι νεοεισαχθείσες λέξεις «Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν (στη θέση του «επιδέχονται») ειδικούς τρόπους κατασκευής». Με την προσθήκη της λέξης «µόνο» δίδεται έµφαση στον περιοριστικό χαρακτήρα της διάταξης, έτσι ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Κατά βάση πρόκειται για σηµειολογική προσθήκη, που ουσιαστικά διευκρινίζει ότι η απαρίθµηση των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η δηµοπράτηση έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική. Περισσότερο ουσιώδης είναι η αντικατάσταση της λέξης «επιδέχονται» µε το «απαιτούν». Υπό τη νέα διατύπωση, µόνο όσων έργων είναι επιβεβληµένη η κατασκευή µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» θα επιτρέπεται η δηµοπράτηση κατ αυτόν τον τρόπο Σηµαντικότερη είναι η προσθήκη του ακόλουθου διαδικαστικού περιεχοµένου εδαφίου: «..Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γ.Γ..Ε., καθορίζονται είδη τεχνικών έργων που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα µελέτης και κατασκευής.» Για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική νοµοθεσία το σύστηµα του καταλόγου των ειδών τεχνικών έργων, τα οποία και µόνο επιτρέπεται κατ αρχήν να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή». Μέχρι σήµερα οιοδήποτε τεχνικό έργο, ανεξαρτήτως του ειδικότερου τεχνικού αντικειµένου του, µπορούσε να δηµοπρατηθεί µε αυτό το σύστηµα αρκεί, βεβαίως, να εγκρινόταν αυτό από το Τ.Σ.Τ.Κ. της Γ.Γ..Ε.. Στην πράξη είχαν ανακύψει περιπτώσεις πρωτοφανούς καταστρατήγησης του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου µέχρι και έργα οδοποιίας ή αποχέτευσης είχαν δηµοπρατηθεί µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή», τα δε κτιριακά έργα µέχρι προ ολίγων ετών δηµοπρατούνταν κατά κανόνα µε το σύστηµα αυτό. Πλέον, µόνο τα έργα που εµπίπτουν στις ειδικότερες κατηγορίες του καταλόγου αυτού θα επιτρέπεται κατ αρχήν να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα αυτό. Τούτο, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι καταργείται η διαδικασία ανά περίπτωση έγκρισης από το Τεχνικό Συµβούλιο και τον Υπουργό της 2

3 δηµοπράτησης κάθε συγκεκριµένου έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή». Η έγκριση από Τεχνικό Συµβούλιο παραµένει ως διαδικαστική προϋπόθεση. Όµως, πλέον, προκειµένου να εγκριθεί η δηµοπράτηση έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή», θα πρέπει αυτό να ανήκει σε ένα από τα είδη έργων που επιτρέπεται να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα αυτό. Η ένταξη ωστόσο κάποιου συγκεκριµένου έργου σε µία από τις κατηγορίες έργων που επιτρέπεται να δηµοπρατηθούν µε το σύστηµα αυτό, δεν συνεπάγεται αφ εαυτής τη δυνατότητα δηµοπράτησής του κατ αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να εκδοθεί η άδεια του Υπουργού, επί τη βάσει των ουσιαστικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόµος, όπως αυτές έχουν ελαφρώς τροποποιηθεί, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο. Η ως άνω αναφερόµενη απόφαση του Υπουργού ΑνΑνΥποΜε ι δεν έχει εισέτι εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της και δεδοµένης της άµεσης, µε τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ, ενάρξεως εφαρµογής του νέου νόµου, δεν είναι δυνατή η έγκριση της δηµοπράτησης νέων έργων µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή». Για όσα έργα, πάντως, έχει εγκριθεί η δηµοπράτηση µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» κατά την ηµέρα ενάρξεως ισχύος του νέου νόµου, δεν υφίσταται κώλυµα για τη δηµοπράτησή τους µε το σύστηµα αυτό, ακόµη και αν δεν πληρούν τις τιθέµενες µε αυτόν προϋποθέσεις, υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται παρακάτω σχετικά µε την κατάργηση του «µικτού συστήµατος» Κατάργηση «µικτού συστήµατος» Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 59 καταργείται το λεγόµενο «µικτό σύστηµα» δηλαδή, η δηµοπράτηση τµήµατος έργου µε το σύστηµα «µελέτη κατασκευή» και κατ αποκοπή τίµηµα, του δε υπολοίπου τµήµατός του µε ένα από τα µειοδοτικά συστήµατα δηµοπράτησης και επιµετρούµενες εργασίες. Πρόκειται για θετικότατη ρύθµιση, που αποτέλεσε έντονο και πάγιο αίτηµα του ΣΑΤΕ, ο οποίος είχε κάνει µεγάλο αγώνα για την κατάργηση του διάτρητου «µικτού συστήµατος», η εφαρµογή του οποίου στην πράξη υπήρξε διαβλητή, προκάλεσε τεράστια προβλήµατα διαφάνειας στους διαγωνισµούς και συµπαρέσυρε στην αδιαφάνειά της έργα µεγάλου προϋπολογισµού, τα 3

4 οποία εάν δεν είχαν αυθαιρέτως συνενωθεί µε άλλα, ώστε να δηµοπρατηθούν µε το µικτό σύστηµα θα είχαν δηµοπρατηθεί µε το απολύτως διαφανές µειοδοτικό σύστηµα Μείζον πρόβληµα διαχρονικού δικαίου γεννάται εν προκειµένω (καθώς και ως προς άλλες διατάξεις του νόµου, στις οποίες θα αναφερθούµε στη συνέχεια) από την παντελή έλλειψη µεταβατικών διατάξεων. υστυχώς, αποτελεί σφραγίδα της νοµοθετικής παραγωγής της «µνηµονιακής περιόδου» η νοµοτεχνική ατέλεια των εκδιδόµενων νοµοθετηµάτων, µε προεξάρχουσα αυτή της ανυπαρξίας ειδικών µεταβατικών διατάξεων. Ελλείψει ειδικής µεταβατικής διάταξης, ισχύει ο γενικός κανόνας ότι ο νόµος αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ στην προκείµενη περίπτωση από Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να επιλύσει προβλήµατα διαχρονικού δικαίου σε εν εξελίξει διαδικασίες µε πολλά στάδια, όπως οι διαγωνισµοί δηµοσίων έργων. Τα ερµηνευτικά προβλήµατα που γεννώνται σχετικά µε τους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων εστιάζονται στις εξής υποπεριπτώσεις: α) Καταλαµβάνονται διαγωνισµοί των οποίων έχει αποφασισθεί η προκήρυξη µε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά δεν έχει εισέτι δηµοσιευθεί η διακήρυξη; β) ιαγωνισµοί των οποίων έχει δηµοσιευθεί η διακήρυξη, αλλά ακόµη δεν έχει διενεργηθεί η δηµοπρασία; γ) ιαγωνισµοί που έχουν διεξαχθεί, αλλά ακόµη δεν έχουν συµβασιοποιηθεί; Κατά την άποψή µου, οι διαγωνισµοί µε µικτό σύστηµα των οποίων η διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί κατά την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης δεν καταλαµβάνονται από την κατάργηση του συστήµατος και µπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Αυτό, διότι η διακήρυξη, ως κανονιστική πράξη της ιοικήσεως, διέπεται από το νοµικό πλαίσιο που ισχύει κατά την έκδοσή της εφόσον, λοιπόν, κατά τη δηµοσίευση της διακήρυξης επιτρεπόταν η δηµοπράτηση έργου µε το «µικτό σύστηµα», ο διαγωνισµός µπορεί να διεξαχθεί κανονικά, έστω και αν την ηµέρα της δηµοπρασίας ισχύουν οι νέες διατάξεις περί κατάργησής του. Κατά µείζονα λόγο, συνεπώς, δεν θίγονται ούτε οι διαγωνισµοί µε «µικτό σύστηµα» οι οποίοι έχουν ήδη διενεργηθεί κατά την ηµέρα ενάρξεως ισχύος του Ν. 4146/2013, χωρίς όµως να έχουν ολοκληρωθεί (µε την ανακήρυξη αναδόχου ή/και την υπογραφή σύµβασης). 4

5 εν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τις περιπτώσεις που έχει µεν εκδοθεί η απόφαση της προϊσταµένης αρχής να προκηρύξει διαγωνισµό µε το «µικτό σύστηµα», χωρίς όµως να έχει δηµοσιευθεί η διακήρυξη κατά την ηµέρα έναρξης εφαρµογής του νέου νόµου. Σ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δεχθούµε ότι η κατάργηση του «µικτού συστήµατος» καταλαµβάνει τον διαγωνισµό του οποίου αποφασίσθηκε η προκήρυξη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση για τον διαχωρισµό και ξεχωριστή δηµοπράτηση των συνενωθέντων έργων. Επιχειρήµατα προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να προβληθούν πολλά, ωστόσο το σηµαντικότερο εξ αυτών είναι ότι το κανονιστικό πλαίσιο ενός διαγωνισµού δηµοσίου έργου καθορίζεται µε τη διακήρυξη και όχι µε την απόφαση της προϊσταµένης αρχής περί προκήρυξής του. Ως εκ τούτου, η άποψή µου είναι ότι η διάταξη περί κατάργησης του «µικτού συστήµατος» δεν καταλαµβάνει διαγωνισµούς των οποίων η διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί κατά την έναρξη εφαρµογής της κατά µείζονα λόγο, δεν καταλαµβάνει διαγωνισµούς οι οποίοι έχουν διενεργηθεί και είναι εν εξελίξει κατά την έναρξη εφαρµογής της νέας διάταξης. Αντιθέτως, καταλαµβάνει τις περιπτώσεις εκείνες, όπου η προϊσταµένη αρχή έχει µεν εκδώσει την απόφαση δηµοπράτησης έργου µε το µικτό σύστηµα, χωρίς όµως να έχει προλάβει να δηµοσιεύσει τη διακήρυξη µέχρι την ηµέρα έναρξης εφαρµογής του νέου νόµου. Επίσης, ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης θα πρέπει να θεωρείται, ως προς τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα σχετικώς προβλεπόµενα στις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, ως προς δε τα έργα που διέπονται αποκλειστικά από το εσωτερικό δίκαιο, η ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο ΦΕΚ. υστυχώς, η πρωτοφανής παράλειψη µιας απλής µεταβατικής διάταξης έχει προκαλέσει αυτό το ερµηνευτικό χάος, όπως ακριβώς έχει συµβεί και µε τις αµφιλεγόµενες τροποποιήσεις του Ν. 4070/2012. Είναι προφανές, ότι θα εκδοθεί εγκύκλιος που θα διευκρινίζει τα ζητήµατα αυτά. Όµως, η εγκύκλιος δεν είναι ούτε κάν κανονιστική πράξη της διοίκησης, αλλά αποτελεί απλό υπηρεσιακό έγγραφο διευκρινιστικού χαρακτήρα προς τις διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές δεν παράγει, δηλαδή, δίκαιο κατά 5

6 µείζονα δε λόγο, δεν δύναται να τροποποιήσει ή ακόµη και να εξειδικεύσει διατάξεις τυπικού νόµου. Η νοµοθετική προχειρότητα του σήµερα εγγυάται το δικαϊκό χάος του αύριο. Είναι κρίµα, γιατί µία διευκρινιστική διάταξη δέκα λέξεων θα είχε λύσει ένα τόσο απλό µεν, πλην καίριο ζήτηµα. 2. Παράβολο ένστασης Με την παρ. 4 του άρθρου 59 θεσπίσθηκε µε την υποβολή της ένστασης παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε 0,05 επί της προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 250 ευρώ και µεγαλύτερο των ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει δεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Το θεσπισθέν παράβολο είναι εκ πρώτης όψεως εύλογο και σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας [για να ανέλθει στο ύψος των ευρώ, θα πρέπει ο προϋπολογισµός του έργου, χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση, να υπερβαίνει το ένα δισεκατοµµύριο ( ) ευρώ]. Αυτά, προς αντιπαραβολή µε το προδήλως αντίθετο προς, κατά κύριο λόγο, τις δικονοµικές κοινοτικές Οδηγίες εξωφρενικό παράβολο του 1% επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων του Ν. 3886/2010. Το νέο παράβολο ισχύει για όλες τις ενστάσεις που ασκούνται µετά την , ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του νόµου. 3. Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης Οι πρόσθετες κλιµακωτές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης µειώθηκαν στο ήµισυ. Ειδικότερα, µε το άρθρο 59 παρ. 5 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 35 του Κ..Ε. ως εξής: «2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος κώδικα, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας 6

7 µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή (0,50) µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω µονάδες έκπτωσης ή εγγύησης» Ούτε ως προς την προκείµενη διάταξη υφίσταται µεταβατική διάταξη. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη διάταξη περί κατάργησης του «µικτού συστήµατος», η απάντηση είναι ασφαλέστερη. Η ίδια η διάταξη ορίζει ότι το όριο εφαρµογής των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ορίζεται στην ίδια τη διακήρυξη. Βεβαίως, µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του Κ..Ε. ορίζεται το 12% ως το κατώφλι εφαρµογής των πρόσθετων εγγυήσεων. Στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων του ΥΠΕΧΩ Ε υπάρχει το άρθρο 17, που αναφέρεται στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και παραπέµπει ευθέως στις αντίστοιχες διατάξεις της νοµοθεσίας στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ρητώς το παλαιό ισχύον ποσοστό 35% ως ανώτατο όριο της συνολικής πρόσθετης εγγύησης. Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω και ελλείψει ειδικότερης µεταβατικής διάταξης, θα πρέπει να δεχθούµε ότι οι νέες µειωµένες πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα εφαρµόζονται στα έργα των οποίων η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µετά την (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου), δεδοµένου ότι οι ήδη δηµοσιευθείσες διακηρύξεις, που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισµό δηµοσίου έργου, περιλαµβάνουν τις παλαιές ρυθµίσεις για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Ωστόσο, είναι υποστηρίξιµη και η άποψη ότι στις διακηρύξεις που έχουν ήδη δηµοσιευθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου ( ), χωρίς όµως να έχει διεξαχθεί η δηµοπρασία µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία, θα µπορούσε να τροποποιηθεί το σχετικό µε τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης άρθρο τους, ώστε τα οριζόµενα όρια εγγυητικών καλής εκτέλεσης να αναπροσαρµοσθούν βάσει των νέων κλιµάκων και ορίων που προβλέπει ο Ν. 4146/2013. Βεβαίως, αυτή η δυνατότητα, ακόµη και στην περίπτωση που θεωρείτο επιτρεπτή, αφορά αποκλειστικά και µόνο τις διακηρύξεις διαγωνισµών που δεν είχαν εισέτι διενεργηθεί κατά την (ηµέρα ενάρξεως ισχύος του Ν. 4146/2013). 7

8 3.2. Με την παρ. 6 του άρθρου 59 του Ν. 4146/2013 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 του Κ..Ε., ως εξής: «Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της πρώτης παραγράφου επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.» Ως προς την ανωτέρω ρύθµιση και µόνο, υφίσταται ειδική µεταβατική διάταξη, η οποία προβλέπει ότι «η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει όλες τις συµβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής». Εποµένως, για όλες τις ήδη εκτελούµενες συµβάσεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόµη πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, η πάγια εγγύηση καλής εκτέλεσης (όχι οι πρόσθετες εγγυήσεις) περιορίζεται µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής στο 20% του αρχικού ύψους της και όχι στο 40%, όπως ήταν η µέχρι σήµερα ρύθµιση. 4. Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου Το άρθρο 75 Α του Κ..Ε., όπως είχε προστεθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 137 του Ν. 4070/2012, αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άρθρο 75Α Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτηση του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας». Η προθεσµία υποβολής αιτήµατος του αναδόχου από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας, ώστε να µην αποσβεστούν τα σχετικά του δικαιώµατα, αυξήθηκε από δύο (2) µήνες σε τέσσερις (4) µήνες. Παρόλο ότι η αύξηση της 8

9 προθεσµίας εµφανίζεται ως σηµαντική, στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για ουσιώδη βελτίωση του ισχύοντος καθεστώτος. Η κριτική που είχε ασκηθεί για την αρχική διάταξη ισχύει, ως προς τις βασικές αιτιάσεις της, και για την παρούσα χρονική βελτίωσή της. Το πρόβληµα δεν έγκειται στην προθεσµία αυτή καθ εαυτή, αλλά στο ότι η διάταξη απαιτεί την υποβολή πλήρως διαµορφωµένου νοµικού αιτήµατος και όχι απλής επισήµανσης του προβλήµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά επί πολύπλοκων τεχνικών θεµάτων σε σύνθετα έργα, αίτηµα είναι σχεδόν ανέφικτο να έχει οριστικοποιηθεί εντός τόσο σύντοµων προθεσµιών από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας όχι διότι ο ανάδοχος δεν έχει επαρκή χρόνο για να το συντάξει, αλλά διότι η διάγνωση των φύσης και των αιτιών του προβλήµατος και η οριστικοποίηση του τρόπου επίλυσής του, απαιτούν µεγάλο χρονικό διάστηµα και την εργασία πολλών, ανεξάρτητων φορέων, επιτροπών, διευθύνσεων, τεχνικών κ.λπ.. Γι αυτό και είχαµε τονίσει την ανάγκη να προβλέπεται η υποχρέωση επισήµανσης του προβλήµατος από πλευράς του αναδόχου προς τον κύριο του έργου, ακόµη και σε συντοµότερες προθεσµίες (το δίµηνο από την εµφάνιση της γενεσιουργού αιτίας είναι υπεραρκετό σ αυτή την περίπτωση), όχι όµως και η διαµόρφωση και υποβολή πλήρους νοµικού αιτήµατος (µε συγκεκριµένες ποσότητες, τιµές µονάδος, προµετρηµένες και προκοστολογηµένες τεχνικές λύσεις κ.λπ.), που στην πράξη είναι ανέφικτη σε πλείστες όσες περιπτώσεις. Ως προς τα ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτουν και ως προς αυτή τη διάταξη, δεδοµένου ότι και εδώ δεν υφίσταται µεταβατική διάταξη, κατά την άποψή µου, η νέα τετράµηνη προθεσµία εφαρµόζεται βεβαίως και στις εκτελούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωµα του αναδόχου δεν έχει ήδη αποσβεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου. ηλαδή, στις περιπτώσεις εκείνες που η δίµηνη προθεσµία ήταν εν εξελίξει κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου ( ), η προθεσµία παρατείνεται σε τετράµηνη κατά µείζονα λόγο, βεβαίως, αυτό ισχύει για τις γενεσιουργούς αιτίες που δεν έχουν εισέτι ανακύψει κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις σε εκτελούµενη σύµβαση δηµοσίου έργου έχει παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία κατά την ηµέρα ενάρξεως ισχύος του Ν. 4146/2013, τότε η προθεσµία δεν παρατείνεται ούτε αναβιώνει, η δε οριστικοποιηµένη απόσβεση του δικαιώµατος του αναδόχου δεν δύναται να θεραπευθεί. 9

10 5. Τροποποίηση διατάξεων σχετικά µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων Με το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 4013/2011, που αφορά την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων. Ειδικότερα: 5.1. Η υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 αντικαταστάθηκε ως εξής (µε έντονα γράµµατα το προστεθέν εδάφιο): «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής. Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α 63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α 64) οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και µέχρι την 31 η εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης γνώµης, σύµφωνα µε την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννοµα αποτελέσµατά τους». Πρόκειται για προσθήκη που έχει δύο στόχους: α) Να διευρύνει τα χρονικά περιθώρια της Ανεξάρτητης Αρχής (Α.Α.) εντός των οποίων οφείλει να χορηγήσει τη σύµφωνη γνώµη της 10

11 για την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση (σηµειωτέον, ότι στη διαδικασία αυτή εντάσσεται και η υπογραφή των συµπληρωµατικών συµβάσεων εποµένως, πρόκειται για ζήτηµα ιδιαίτερης κρισιµότητας για τις αναδόχους εργοληπτικές επιχειρήσεις). Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας τεκµαίρει την ύπαρξη σύµφωνης γνώµης και πλέον, εφόσον τηρηθούν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει το ανωτέρω άρθρο, η εν λόγω προθεσµία παρατείνεται άπαξ για δεκαπέντε ηµέρες. β) Να νοµιµοποιήσει αναδροµικά όλες τις αποφάσεις των αναθετουσών αρχών, οι οποίες εκδόθηκαν µέχρι και αφορούσαν προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση (περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών συµβάσεων), για τις οποίες απαιτείτο η χορήγηση σύµφωνης γνώµης της Α.Α Με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που ρυθµίζουν τον τρόπο πληρωµής της κράτησης 0,10% υπέρ της Α.Α.. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο νέος νόµος είναι οι εξής: α) Το ποσοστό 0,10% υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων. Εποµένως, σε αντίθεση µε την αρχική ρύθµιση, πλέον δεν παρακρατείται το σύνολο της κράτησης από την πρώτη πληρωµή (επιβάρυνση δυσανάλογα υψηλή, εφόσον η πρώτη πληρωµή µπορεί να αντιπροσώπευε ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού συµβατικού αντικειµένου), αλλά παρακρατείται το 0,10% του µικτού ποσού κάθε λογαριασµού. β) Ενώ µε την αρχική ρύθµιση, προβλεπόταν ότι η ρύθµιση των σχετικών µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των εν λόγω χρηµατικών ποσών γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Αρχής, µε τη νέα διάταξη περιορίσθηκε η ως άνω αρµοδιότητα αποκλειστικά στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονοµικών. 11

12 6. ικαστικός και προσυµβατικός έλεγχος Στα άρθρα 72, 73 και 74 του Ν. 4146/2013 περιλαµβάνεται µία σειρά από διατάξεις που αφορούν τη δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο ανάθεσης των συµβάσεων δηµοσίων έργων και τον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα: 6.1. Με το άρθρο 72 του Ν. 4146/2013 ορίσθηκε ότι: «Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α' 204), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του ν. 4055/2012 (Α'51) πλην της παραγράφου 5, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9,10,11, και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 (Α'130), όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις ακυρώσεως και ασφαλιστικών µέτρων και τις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δηµόσια έργα, προµήθειες και υπηρεσίες, που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..» Η πρώτη από τις ανωτέρω δικονοµικές ρυθµίσεις αφορά την εφαρµογή του άρθρου 23 του Ν. 3894/2010 και στις διαφορές που ανακύπτουν κατά το στάδιο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει τα ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρει ο νόµος (ήτοι, χωρίς να υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ ο Φ.Π.Α.). Ο Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» είναι ο γνωστός νόµος για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και υλοποίησης µιας επένδυσης, γνωστός και ως fast track. Στο άρθρο 23 αυτού του νόµου περιέχονται διατάξεις που ρυθµίζουν τις διαδικασίες δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο έγκρισης και υλοποίησης µιας επένδυσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού. Η κυριότερη διαφοροποίηση από τις συνήθεις δικονοµικές διατάξεις, είναι ότι όλες οι διαφορές εκδικάζονται κατ αρχήν από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, υπάρχουν ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των σχετικών δικαστικών διαδικασιών. 12

13 Πλέον, οι κατωτέρω δικονοµικού περιεχοµένου διατάξεις θα εφαρµόζονται και στις διαφορές κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προϋπολογιζόµενης δαπάνης άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων ( ) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.: "Άρθρο 23" ιαφορές που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του ν. 3894/2010 "1. Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων που εκδίδονται κατ` εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκδικάζονται από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. 2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο αιτήσεις ακυρώσεως επιτρέπεται να εισάγονται στο αρµόδιο Τµήµα µε πράξη του Προέδρου του ικαστηρίου, µε την οποία ορίζεται προθεσµία για την εκδίκαση της αιτήσεως και τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του Τµήµατος. Αίτηση ακυρώσεως που έχει εισαχθεί σε Τµήµα κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να εισαχθεί εκ νέου στην Ολοµέλεια µε πράξη του Προέδρου του ικαστηρίου εφόσον συντρέχει λόγος. 3. ιοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εφαρµογή του παρόντος νόµου, θεωρούνται συναφείς. Εφόσον µε το ίδιο δικόγραφο προσβάλλονται και άλλες, πέρα των ανωτέρω, πράξεις, οι διατάξεις περί συνάφειας εφαρµόζονται για τις λοιπές αυτές πράξεις. 4. Αίτηση ακυρώσεως, µε την οποία προσβάλλονται πράξεις υπαγόµενες στην αρµοδιότητα περισσότερων Τµηµάτων, µπορεί να εισαχθεί κατά την παράγραφο 2 σε οποιοδήποτε από τα Τµήµατα αυτά στο σύνολο της. Αιτήσεις ακυρώσεως που στρέφονται κατά συναφών, κατά την έννοια της παραγράφου 3, πράξεων µπορούν να εισαχθούν στο ίδιο Τµήµα. 5. Με πράξη του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Τµήµατος, στο οποίο έχει παραπεµφθεί η υπόθεση κατά την παράγραφο 2, τάσσεται στη ιοίκηση προθεσµία, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες, για την αποστολή του φακέλου και την έκθεση των απόψεων της. Η µη τήρηση της προθεσµίας αυτής γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου Τµήµατος στον αρµόδιο Υπουργό. 6. ιαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, εκδικάζονται σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3886/2010 (Α` 173)." Η δεύτερη από τις ανωτέρω δικονοµικές ρυθµίσεις προβλέπει την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 8, 9,10,11, και 12 13

14 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 στις εν λόγω διαφορές. Οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 αφορούν την εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής εκτέλεσης σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων: «8. Αν ο αριθµός των εικαζόµενων ιδιοκτητών και εµπράγµατων δικαιούχων είναι µεγαλύτερος των πενήντα (50), περίληψη της κατά την παράγραφο 1 του νόµου αυτού απαλλοτριωτικής πράξης, µε µνεία του ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε και αναφορά στην τοποθεσία και κτηµατική περιοχή των απαλλοτριουµένων, δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών ή του νοµού όπου γίνεται η απαλλοτρίωση, σε δύο συνεχόµενα ηµερήσια φύλλα τους. Η πράξη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον δήµαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας και τοιχοκολλάται στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα της κτηµατικής περιοχής όπου βρίσκονται τα απαλλοτριούµενα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετική πράξη από το γραµµατέα του δήµου ή της κοινότητας ή άλλως γίνεται τοιχοκόλληση από δικαστικό επιµελητή. Η τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων επέχει θέση ατοµικής γνωστοποίησης της απαλλοτριωτικής πράξης, για καθέναν που αξιώνει δικαιώµατα στα απαλλοτριούµενα ακίνητα. 9. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), από οποιονδήποτε προβάλλει εµπράγµατα δικαιώµατα στα απαλλοτριούµενα, ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες, αρχόµενη ειδικώς για τους αναφεροµένους στην προηγούµενη παράγραφο από την επόµενη της τελευταίας από τις παρακάτω ενέργειες, της δηµοσίευσης σε εφηµερίδα, της κοινοποίησης στον δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, της τοιχοκόλλησης στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα. Η αίτηση ασκείται µε κατάθεσή της στη γραµµατεία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η διοίκηση ειδοποιείται εγγράφως (αµέσως) µε τον προσφορότερο τρόπο (ιδίως µε κοινοποίηση επιδιδόµενη µε όργανο της διοίκησης, τηλεγράφηµα, τέλεξ και FAX) από τη γραµµατεία του Συµβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε δηµόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής, το φάκελο της προσβαλλόµενης πράξης σε οκτώ (8) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 10. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίζεται το ταχύτερο δυνατόν, πάντως δε όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµέρες από την άσκησή της, η κλήτευση για εµφάνιση κατά τη συζήτηση επιδίδεται πριν από επτά (7) ηµέρες από τη δικάσιµο, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς σε τριάντα (30) ηµέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της υπόθεσης επιτρέπεται για σοβαρό λόγο µόνο µια φορά και σε δικάσιµο εντός οκτώ (8) ηµερών. Παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν τη συζήτηση και κοινοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συζήτηση. Η 14

15 κοινοποίηση της αίτησης από το δικαστήριο στους έχοντες έννοµο συµφέρον να παρέµβουν µπορεί να γίνει πριν από επτά (7) ηµέρες από τη δικάσιµο. 11. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην επιτροπή αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, εξετάζεται σε οκτώ (8) ηµέρες από την κατάθεσή τους, µε τον όρο της αποστολής του σχετικού φακέλου. Η δικάσιµος για την αίτηση αναστολής ορίζεται κατά την κατάθεση της αίτησης. Τρεις (3) ηµέρες πριν τη συζήτηση επιδίδεται κλήση για εµφάνιση προς τη διάδικο αρχή, επιµελεία του αιτούντος. Η ιοίκηση ειδοποιείται αµέσως από τη γραµµατεία του Συµβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει αµέσως µε δηµόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής το σχετικό φάκελο στο γραµµατέα του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών από την εξέταση της αίτησης αναστολής. 12. Η τυχόν χορηγούµενη αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν αναστέλλει τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισµού της προσωρινής αποζηµίωσης.» Η εισαγόµενη ρύθµιση είναι ασαφής, υπό την έννοια ότι δεν διευκρινίζει κρίσιµα ζητήµατα ως προς τις αναλογικώς εφαρµοστέες διατάξεις. Π.χ., η εφαρµογή των προαναφερθεισών παραγράφων του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 θα έχει την έννοια της εκδίκασης των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων του ν. 3886/2010 ως αιτήσεων αναστολής του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 ή απλώς την εφαρµογή των χρονοδιαγραµµάτων ασκήσεως των ενδίκων µέσων και υποβολής των στοιχείων της υπόθεσης προς το Συµβούλιο της Επικρατείας, που θέτουν οι ανωτέρω παράγραφοι; Τα θέµατα αυτά θα έπρεπε να ρυθµισθούν νοµοθετικά µε ad hoc διατάξεις και όχι να προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή διατάξεων που αναφέρονται σε διαφορετικής φύσης διαφορές. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µία ακόµη πηγή ανασφάλειας δικαίου ανάµεσα στις τόσες άλλες που ήδη υφίστανται Με το άρθρο 73 του Ν. 4146/2013 επήλθαν σηµαντικές τροποποιήσεις στις διατάξεις που ρυθµίζουν τον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το άρθρο αυτό έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 73 Ρυθµίσεις για τον έλεγχο δηµοσίων συµβάσεων 15

16 1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α' 52) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προβλεπόµενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νοµιµότητας επί των συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων προµηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).» 2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιµακίων που αποφαίνονται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόµενης σύµβασης, υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή το νόµο, από αυτόν που έχει σπουδαίο έννοµο συµφέρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιµακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο.» Με την πρώτη από τις ανωτέρω παραγράφους αυξάνεται το οικονοµικό κατώφλιο ελέγχου της αρχικής σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον συγχρηµατοδοτείται από ενωσιακά κονδύλια, από τα ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στα ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Με την επαύξηση αυτή του κατωφλίου ελέγχου τίθεται εκτός προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας ένας µεγάλος όγκος συµβάσεων δηµοσίων έργων. Τούτο, σε συνδυασµό µε την κατάργηση της αίτησης ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και µε το µέτρο του παραβόλου 1% επί των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων που εκδικάζονται από τα δικαστήρια (ΣτΕ και διοικητικά εφετεία), έχει ως αναπότρεπτη συνέπεια οι συµβάσεις αυτές να τίθενται στον χώρο του δικαστικώς ανελέγκτου, µε όλες τις δυσµενέστατες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώµατα των διαγωνιζοµένων, τη διασφάλιση της νοµιµότητας και την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος Με τη δεύτερη από τις ανωτέρω παραγράφους καταργείται η δυνατότητα άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες αποφαίνονται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόµενης σύµβασης. Με την κατάργηση της αίτησης ανάκλησης κατά των θετικών πράξεων των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου συρρικνώνεται σηµαντικά η ελεγκτική αρµοδιότητα του ανωτάτου αυτού δικαστηρίου. Οι δικαστές που στελεχώνουν τα Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι εξαιρετικής επιστηµονικής κατάρτισης ωστόσο, ως επί το 16

17 πλείστον, είναι νέοι, στην αρχή της δικαστικής τους σταδιοδροµίας, χωρίς τη µακρόχρονη εµπειρία που διαθέτουν οι αρχαιότεροι δικαστές των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαία για τη διεξοδική και ως προς όλες τις πτυχές τους αντιµετώπιση όλων των σύνθετων νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση µίας δηµόσιας σύµβασης. εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κρίσιµες νοµικές πληµµέλειες της διαγωνιστικής διαδικασίας είχαν διαλάθει της προσοχής του Κλιµακίου και ανακαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο που διενήργησε το Τµήµα κατόπιν άσκησης αίτησης ανάκλησης. Είναι δε εσφαλµένο το αναφερόµενο στην αιτιολογική έκθεση του νόµου, ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους στην ελεγχόµενη διαδικασία. Κατ αρχάς και πρωτίστως, το διακύβευµα εν προκειµένω δεν είναι οι έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους, αλλά η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Κατά δεύτερον, είναι ανεδαφικό το αναφερόµενο στην αιτιολογική έκθεση, ότι «όταν ο προσυµβατικός έλεγχος αποβαίνει θετικός και δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νοµικές πληµµέλειες στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν επέρχονται ουσιαστικές έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους στην ελεγχόµενη διαδικασία». Εύλογα, γεννάται εν προκειµένω το ερώτηµα: Κατά σχετικό σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης, θεωρείται ότι η παράλειψη του προσυµβατικού ελέγχου να εντοπίσει ουσιώδη πληµµέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν επιφέρει ουσιαστικές έννοµες συνέπειες στους εµπλεκόµενους στον διαγωνισµό; 6.3. Με το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 επήλθαν περαιτέρω τροποποιήσεις στο γνωστό θέµα του παραβόλου της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του Ν. 3886/2010. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 74 Τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Ά 173) 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλοµένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.» 17

18 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορριφθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.» Με την πρώτη από τις ανωτέρω παραγράφους επιβάλλεται η καταβολή του 1/3 του παραβόλου του 1% ταυτοχρόνως µε την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η ρύθµιση αυτή επιτείνει την πρόδηλη καταχρηστικότητα της διάταξης περί παραβόλου 1%, περιορίζοντας ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Μάλιστα, µετά την εφαρµογή του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 και των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 και στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων άνω των ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., έχει καταστεί και απολύτως αλυσιτελής. Και τούτο, διότι οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίζουν ταχύτατες διαδικασίες προσδιορισµού εντός ολίγων ηµερών των κατατιθεµένων αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων. Εποµένως, το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ κατάθεσης και συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι πλέον βραχύτατο για τα έργα που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις αυτές. Πρέπει, µάλιστα, να επισηµανθούν για µια ακόµη φορά οι τεράστιοι κίνδυνοι που εγκυµονεί η εφαρµογή του απαράδεκτου αυτού παραβόλου κίνδυνοι που έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή τους σε διάφορους διαγωνισµούς. υστυχώς, έχει αρχίσει να εδραιώνεται στον εργοληπτικό κλάδο η αντίληψη ότι οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν σε σωρεία περιπτώσεων εµφορούµενες από την απολύτως βάσιµη αίσθηση ότι δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Οι συνέπειες της αίσθησης αυτής έχουν ήδη αρχίσει να καθίστανται εντονότατα αισθητές σε πολλούς διαγωνισµούς. Αυθαιρεσίες και παρανοµίες επί θεµάτων τα οποία είχε επιλύσει η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων αρχίζουν να κάνουν την επανεµφάνισή τους σε πολλούς διαγωνισµούς. Οι κίνδυνοι για τη διασφάλιση της ενωσιακής και εθνικής νοµιµότητας είναι τεράστιοι. Έµµεσοι και άµεσοι εκβιασµοί, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, εκδηλώσεις διοικητικής αλαζονείας και αυθαιρεσίας έχουν αρχίσει να αποτελούν, δυστυχώς, κοινό τόπο. Η επωδός «που θα βρει ευρώ για να πάει στο δικαστήριο;» ακούγεται όλο και πιο συχνά. Η κατάσταση είναι βέβαιο ότι θα 18

19 χειροτερεύσει, µόλις εµπεδωθεί ακόµη περισσότερο η αίσθηση του ανελέγκτου. Η διασφάλιση της νοµιµότητας στους δηµόσιους διαγωνισµούς και ιδίως στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, όπου το παράβολο είναι παγιωµένο στις ευρώ, κλονίζεται. Για τους λόγους αυτούς φρονούµε, ότι η άστοχη, αποτυχηµένη και κατ αποτέλεσµα άκρως επικίνδυνη αυτή νοµοθετική ρύθµιση πρέπει να αποσυρθεί συνολικά, ώστε να φροντίσει η Πολιτεία να θεσπίσει ρυθµίσεις που θα επιτυγχάνουν τον επιδιωκόµενο σκοπό (κάτι ως προς το οποίο αποτυγχάνει πλήρως το θεσπισθέν παράβολο), χωρίς τις καταστροφικές ως προς την προστασία της ενωσιακής και εθνικής νοµιµότητας παρενέργειες της επίµαχης ρύθµισης Με τη δεύτερη από τις ως άνω παραγράφους ορίζεται ότι το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται στο σύνολό του, σε περίπτωση που η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορριφθεί όχι διότι εκρίθη απαράδεκτη ή αβάσιµη, αλλά για λόγους δηµοσίου συµφέροντος Τέλος, σοβαρά ερµηνευτικά προβλήµατα γεννώνται µετά την έκδοση της απόφασης 136/2013 της Επιτροπής Αναστολών της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι η υποχρέωση καταβολής του συνόλου του παραβόλου προ της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, ως προϋπόθεσης του παραδεκτού αυτής, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Επί του ζητήµατος αυτού έχουµε αναφερθεί στο σχετικό από ενηµερωτικό σηµείωµα. Με εκτίµηση, Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος. 19

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων Πάροδος Αριστοτέλους 18 263 35 ΠΑΤΡΑ Τηλ 2610-367358,367375 Fax 2610-367126 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 5-8-2015 ΑρΠρωτ ΤΑΟ:618

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 20/01/2010 ΠΡΟΣ:1) Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 2)Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΣΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΜΚΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα