ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) Αριθμ. διακ. 12/14 Ο υπ αριθμ. διαγωνισμός 12/14 «Προμήθεια Αλεξι πτώτων Στατικού Ιμάντα και Ελευθέρας Πτώσεως», που είχε ορισθεί για την 18 Σεπ 14 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την 17 Οκτ Επισημαίνεται ότι: α. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 17 Οκτ 14, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της 2ης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Τηλ ), η οποία συγκροτήθηκε με την Φ.093/6528/Σ. 1752/09 Μαΐ 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (ΑΔΑ: ΒΙΦΔ6 ΜΗΔ) απόφαση του ΥΦΕΘΑ. β. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέ χρι την 16 Οκτ 14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)] ή εναλλακτι κά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνι σμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΔΔ). 3. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης παραμένουν ως έχουν. Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ Ανακοίνωση Παράτασης του Ανοικτού Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (Αρ. Διακ. 03/2014) (Η από 30/07/2014 Ανακοινοποίηση στο Ορθόν της Περίληψης Προκήρυξης με αρ. πρωτ. 6288/ ΦΕΚ 436/ΔΔΣ/ ) (1) (2) Σε συνέχεια της από 30/07/2014 Ανακοινοποίησης στο Ορθόν της με αρ. πρωτ. 6288/ (ΑΔΑ: 6ΜΤΓ9 ΠΒΡ) Περίληψης Προκήρυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 524/ ΔΔΣ/ , η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευ τικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.), ανακοινώνει ότι με την υπ αριθμ. πρωτ. 8302/ (ΑΔΑ:Β25Ι9 Λ5Ψ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων παρατείνεται ο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Αρ. Διακ. 03/2014) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ μετατίθενται: α) η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και β) η ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού, ως εξής: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη, και ώρα 15:00 μ.μ. ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού ως έχουν και όπως είχαν δημοσιοποιηθεί με την από 30/07/2014 Ανακοινοποίησης στο Ορθόν της με αρ. πρωτ. 6288/ (ΑΔΑ: 6ΜΤΓ9 ΠΒΡ) Περίληψης Προκή ρυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 524/ΔΔΣ/ Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η αρχική Περίληψη Προκήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. 03/2014. Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Αριθμ. οικ Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Συντήρησης Αυ (3)

2 4622 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ τοκινητοδρόμων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοι κτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου : α) στις παράπλευ ρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, στο τμήμα Αθηνών Θεσσαλονίκης από χ.θ (Α.Κ. Σούρπης) έως το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) στον οδικό άξονα της παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)», προεκτιμώμενης αμοιβής ,60 (πλέον ΦΠΑ 23%). 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Συστήματος, με καταληκτική ημε ρομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη και ώρα 17:00 και με κριτήριο ανάθεσης την «αποκλει στικά χαμηλότερη τιμή» του άρθρου 51 παραγ. 1 περίπ. β' του ΠΔ 60/2007. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την και ώρα 11:00 π.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Νίκος Μάντζαρης. 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοι νοπραξία, που διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία πα ροχής υπηρεσιών εκχιονισμού και είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγ γελματικό Μητρώο. β) Ενδιαφερόμενοι (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Ν. 3669/2008 και ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κα τηγορίας Οδοποιίας ή μεγαλύτερη αυτής ανεξάρτητα από την έδρα τους. γ) Ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδη γίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου β ή δ) Προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν Μητρώα των προηγουμένων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραμ μένοι στα επαγγελματικά/εμπορικά Μητρώα του παραρ τήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέ λος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 4. Απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα (Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιο λογητικά που απαιτούνται δίνονται στο άρθρο 20 της Προκήρυξης του διαγωνισμού). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.203,25 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες. 6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 8. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη της Προκήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007, απε στάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Αριθμ. οικ Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Συντήρησης Αυ τοκινητοδρόμων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπη ρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή του προγράμματος αποχω νισμού, περιόδου , στις παράπλευρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Αθηνών Λαμίας Λάρισας από χ.θ έως χ.θ (Α.Κ. Σούρπης) και στα τμήματα της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Λάρισας α) από χ.θ (Λογγός) έως χ.θ (Καμ. Βούρλα Π.Ε.Ο.) και β) από χ.θ έως χ.θ (Ράχες), σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ», προεκτιμώμενης αμοιβής ,74 (πλέον ΦΠΑ 23%). 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, του Συστήματος, με καταληκτική ημε ρομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη και ώρα 17:00 και με κριτήριο ανάθεσης την «αποκλει στικά χαμηλότερη τιμή» του άρθρου 51 παραγ. 1 περίπ. β του ΠΔ 60/2007. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την και ώρα 10:30 π.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Νίκος Μάντζαρης. 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοι νοπραξία, που διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία πα ροχής υπηρεσιών εκχιονισμού και είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) (4)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4623 Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγ γελματικό Μητρώο. β) Ενδιαφερόμενοι (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί) που είναι, εγγεγραμμέ νοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Ν. 3669/2008 και ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή μεγαλύτερη αυτής ανεξάρτητα από την έδρα τους. γ) Ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδη γίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου β ή δ) Προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν Μητρώα των προηγουμένων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραμ μένοι στα επαγγελματικά/εμπορικά Μητρώα του παραρ τήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέ λος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 4. Απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα (Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιο λογητικά που απαιτούνται δίνονται στο άρθρο 20 της Προκήρυξης του διαγωνισμού). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.479,67 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες. 6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 8. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη της Προκήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007, απε στάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Αριθμ. οικ Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Συντήρησης (5) Αυτοκινητοδρόμων του Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης πα ροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή του προγράμ ματος αποχιονισμού, περιόδου : Α) στις πα ράπλευρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα τμήματα: α) Αθηνών Λαμίας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως χ. θ , β) Αθηνών Κορίνθου από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως χ.θ (Α.Κ. Αρχαίας Κορίνθου), Β) στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Σχηματαρίου Χαλκίδας και Γ) στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) της παράκαμψης Πά τρας», προεκτιμώμενης αμοιβής ,19 (πλέον ΦΠΑ 23%). 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομι κούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ λης του Συστήματος, με κατα ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη και ώρα 17:00 και με κριτήριο ανάθεσης την «αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή» του άρθρου 51 παραγ. 1 περίπ. β του Π.Δ. 60/2007. Η ηλεκτρονική αποσφρά γιση των προσφορών θα γίνει την και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επι κοινωνία Νίκος Μάντζαρης. 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α). Φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοι νοπραξία, που διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία πα ροχής υπηρεσιών εκχιονισμού και είναι εγγεγραμμένα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγ γελματικό Μητρώο. β) Ενδιαφερόμενοι (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Ν. 3669/2008 και ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κα τηγορίας Οδοποιίας ή μεγαλύτερη αυτής ανεξάρτητα από την έδρα τους. γ) Ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδη γίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου β ή δ) Προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν Μητρώα των προηγουμένων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραμ μένοι στα επαγγελματικά/εμπορικά Μητρώα του παραρ τήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέ λος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

4 4624 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4. Απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα (Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιο λογητικά που απαιτούνται δίνονται στο άρθρο 20 της Προκήρυξης του διαγωνισμού). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.390,24 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πέντε (5) μήνες. 6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 8. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη της Προκήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007, απε στάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜ. ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. διακ. 4/2014 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότε ρη από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 1. Υποέργο 2: «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που αφορούν στον Ενεργειακό εφοδιασμό και την εξοι κονόμηση ενέργειας», με προϋπολογισμό: , υποέργο 3: «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος & της Βιοποικιλότητας & την ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων» με προϋπολογισμό: ,00 3. Υποέργο 4: «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το νέο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής», με προϋπολογισμό: ,00 4. Υποέργο 6: «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποβλήτων και διασφάλιση της Δη μόσιας Υγείας», με προϋπολογισμό: ,00 5. Υποέργο 7: «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις πολιτικές, τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συμβάλλουν στη βελ τίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα της χώρας», με προϋπολογισμό: ,00 (6) Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ ΡΑΑ από το Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ έργο 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια του έργου θα είναι δώδεκα μήνες (12) από της υπογραφή της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της Διαδικτυ ακής Πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και στον Ελληνικό τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο Διαδίκτυο την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http: καθώς και του ΕΠΠΕΡΑΑ: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ηλεκτρονι κών προσφορών η 23/10/2014, ημέρα Πεμπτη και ώρα 12:00 Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ ξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε είναι η 9/9/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρο νικές προσφορές στην Ελληνική γλώσσα, που θα ισχύ ουν έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές ξεχωριστές προσφορές για κάθε υπο έργο χωριστά. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ποσού ίση με το 2% της αξίας εκτός ΦΠΑ του υποέργου που θα υποβάλλει προσφορά) είναι επτά (7) μήνες από την επο μένη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρο νται στη Διακήρυξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προ σώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε ενδια φερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμ μετέχει στον διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο ένωση εταιρειών. Προσφορά που η εγγυητική της έχει χρόνο ισχύος μι κρότερο της παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αξίας ίσης με 5% της συνολικής συμβα τικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του έργου που υποχρεούται να παραδώσει. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το δι αγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Λοιπών Οικ/ κών Θεμάτων και Εσόδων (Μεσογείων 119, γραφείο 237, τηλ Η Γενική Γραμματέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό τητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 15ης Επ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΑΡΑΘΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ)» με προϋ πολογισμό ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία χωμα τουργικά με προϋπολογισμό ,62 (δαπάνη εργα σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό ,62 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία οδοστρω σία, με προϋπολογισμό 5.318,08 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ασφαλτικά, με προϋπολογισμό ,17 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία σημάνσεις, με προϋπολογισμό ,23 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α: ,72 Αναθεώρηση 6.847,35 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ,94 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας 3ος όροφος Ψαρών 15 Διοικητήριο Καλα μάτας, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύ στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, οδός Ψαρών 15, Τ.Κ.24100, μέχρι τις ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο Ηλιόπουλο, fax επικοινωνίας: , Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες ερ γοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη πτυχίο και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/ ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ μένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ευρώ. και ισχύ τουλάχιστον 10 ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε ται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημο σίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 426, Π.Ε. Μεσσηνίας με πίστωση , (Κωδικός/MIS 2013ΕΠ ) (7) Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα ριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννή σου. Καλαμάτα, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αριθμ Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝ ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» (πετρελαίου θέρμανσης, πε τρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανά γκες του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτε ρο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού ,28 συμπε ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 30%. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέ ρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προ σφορών) στα γραφεία του Δήμου Σερβίων Βελβεντού στην οδό Πλατεία Ελευθερίας, Σέρβια Κοζάνης ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού ή επί του προϋπο λογισμού ανά φορέα και Δημοτική Ενότητα για τους οποίος θα κατατεθεί προσφορά, όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επι στολή Τραπέζης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια Κοζάνης στο τηλέφωνο , Πιτένη Θεόδωρο, Γραφείο Προμηθειών. Σέρβια, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθμ Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Κρήτης διακη (8) (9)

6 4626 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου υπ αριθμόν 15/2014 η Προμήθεια παροχών σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.τ.λ.) Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατά στημα την 23/09/2014 ημέρα Τρίτη και Ωρα 10πμ (λήξη των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ,32 μαζί με το ΦΠΑ και θα πληρωθεί από έσοδα του Δήμου Γόρτυνας Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια του τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 1) Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου ή βιο τεχνικού ή βιομηχανικού που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και η εγγραφή του σ αυτό. 2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5% επί του πο σού του προϋπολογισμού που θα διαγωνιστεί έκαστος ενδιαφερόμενος 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ 3 του Ν 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δρα στηριότητα. Εάν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. Τα υλικά θα παραδοθούν στο Δήμο Γόρτυνας. Κάθε προσφορά θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 60 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Πληροφορίες καθώς και τεύχος της μελέτης και δι ακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Δ/νση Αγ. Δέκα Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ Τηλέφωνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Άγιοι Δέκα, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθμ. διακ. 25/2014 (10) Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσσού Τ.Θ.44, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ Πληροφορίες: Μαρία Δουνδουλάκη Τηλέφωνο: ax: e mail: Θέμα: Δημοσίευση Ακύρωσης (1) μίας Διακήρυξης Δη μόσιας Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Το κείμενο της Ακύρωσης της Διακήρυξης έχει ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ Τ.Θ.44,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακήρυξης 25/2014 Ακύρωση της 25/2014 Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 484/ (τεύχος Δ.Δ.Σ). Η 25/2014 Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης του Φορέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 484/ (τεύχος Δ.Δ.Σ.) ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Ηράκλειο, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ (11) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Αριθμ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. και Αγλα ΐας Κυριακού», προκηρύσσει Α Επαναληπτικό Δημό σιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής του Νοσοκομείου, για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης έως έξι μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που θα γίνει στο σαλόνι του 6ου ορόφου, της Γ πτέρυγας, του Νοσοκομείου, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 11:30 π.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο στις Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις Αριθμός Διακήρυξης: 11945/ Γλώσσα Ελληνική Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Γραφείο Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Λ. Μεσογείων 24, τηλ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (12) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Αριθμ Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου, ύστερα από την υπ αριθμ. 26η/ Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας» (CPV: ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/10/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στις 13/10/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., άλλως δεν θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4627 Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ) καθώς και τα προβλε πόμενα από τη σχετική διακήρυξη. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος και ο προϋπολογισμός της ετήσιας δαπάνης ανέρ χεται στα # ,30 # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου Πατρών, Τηλ: Πύργος, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Αριθμ (13) Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, ύστερα από την υπ αριθμ. 23η/ Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί Πρό σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύ ρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια του είδους «Αναλώσι μο Υλικό Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων» (CPV: ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/09/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:30 π.μ. Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στις 29/09/2014 και ώρα 15:00 μ.μ., άλλως δεν θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ) καθώς και τα προβλε πόμενα από τη σχετική διακήρυξη. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει (7) επτά μή νες και ο προϋπολογισμός της αντίστοιχης δαπάνης ανέρχεται στα # ,72 # συμπ. Φ.Π.Α. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο. Πύργου Πατρών, Τηλ: Πύργος, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αριθμ (14) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη κατασκευή για την ανάθεση του υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥ ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΟΥ» Προϋπολογισμού ,00 (με ΦΠΑ). της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕ ΒΙΖΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμoύ ,14 (με ΦΠΑ) και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17 Το έργο αποτελείται από την κατηγορία των Η/Μ με προϋπολογισμό ,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προ ϋπολογισμό ,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με προϋπολογισμό ,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 115, στο Γάζι, Τ.Κ , μέχρι τις και ώρα 13:30μ.μ. Αυτά, επίσης, μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έρ γου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλε βιζίου σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι θα διατίθεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Πληροφορίες στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλεί ου (τηλ.: ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, fax επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλλη λος για επικοινωνία Μπαρτσίδη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, την 4η του μήνα Νοεμ βρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επί δοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα «Μελέτη Κατασκευή» κατά το άρθρο 8 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 3η και άνω στην κατηγορία Η/Μ 2η και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 2η και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδε σης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευ ταίας, και το κείμενο επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

8 4628 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζει το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα λύτερης κατηγορίας. 4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε γραμμένες εγγεγραμμένων στην 3η και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, 2η και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και 1η και άνω για έργα κατηγορίας Κα θαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς και την εκ πόνηση της Οριστικής Μελέτης Μελέτης Εφαρμογής, η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές Γραφεία Μελετών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων με λετητών: i) ενός μελετητή γραφείου μελετών με πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13), ii) ενός μελετητή γραφείου μελετών με πτυχίο Γ τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών Ηλε κτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9), iii) ενός μελετητή γραφείου μελετών με πτυχίο Α τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικών ή Χημικοτεχνι κών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18), iv) ενός μελετητή γραφείου μελετών με πτυχίο Β τάξης και άνω στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8). Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία μελετητές θα πρέ πει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (δια γωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμέ νων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα Μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι:. α) Για μελέτες Υδραυλικών Έργων τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας β) Για μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας γ) Για μελέτες Χημικές ή Χημικοτεχνικές τουλάχιστο 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας δ) Για μελέτες Στατικές τουλάχιστο 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά θεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,60 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχι στον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα γωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε ται σε είκοσι πέντε (25) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, των δοκιμών ολοκλήρωσης και της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την καλή λειτουργία των συστημάτων και να εγγυηθεί πλήρως τον εξοπλισμό και τα συστήματα επεξεργασίας για είκοσι τέσσερις (24) μήνες (εγγύηση), έως την Οριστική Παραλαβή του έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. H ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης είναι στην Ε.Ε. η , στο ΦΕΚ η και στον ελλη νικό τύπο η Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου. Γάζι, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 482 11 Νοεμβρίου 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Αριθ. 53880 Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 135 17 Απριλίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 695 14 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 25 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 744 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 773 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 245 19 Απριλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Ο Δήμος Αλιάρτου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 732 8 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αριθμ. διακ. 01.02γ.16/2013 H ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Μοίρες: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2010/S 108-163608 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Μοίρες: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2010/S 108-163608 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/12 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163608-2010:text:el:html GR-Μοίρες: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2010/S 108-163608 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

Τίτλος μελέτης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.751,15 Ευρώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Περαία Θεσσαλονίκης ΤΚ 57019 Τηλ: 23923 30000 FAX: 23920 22398 e-mail: info@thermaikos.gr Τίτλος μελέτης: Περαία, 15/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 11188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 125 Περίληψη Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα