ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 Ε.Π ΚτΠ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ » ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς Τ.Κ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Χρ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : (210) , FAX : (210) Aθήνα, 29/05/ 2008 Αρ. Πρωτ.: /12641/0005 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,02 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημ. Μήνας Έτος Ημ. Μήνας Έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημέρα Εβδομάδας Ώρα 04/06/ /06/ /07/2008 ΤΡΙΤΗ π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες 06/06/2008 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΠΣ) Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο

3 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α /2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α /99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05). 4. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». 6. Tο υπ αριθμ. Π1/1105/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 7. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 8. Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπ. Ανάπτυξης» 9. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α /97) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 10. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 11. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/ , άρθρο Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α /97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α /88) «Περί Οργανισμού του Υπ. Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει. 14. Την KΥΑ 42362/Υ252/ (ΦΕΚ 1948B / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 15. Την 7168-Β/ απόφαση ένταξης πράξης στο Μέτρο 2.5 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ), με τίτλο «Εφαρμοσμένος Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-services» 16. Την 1666Α/ΔΕ 2249/ απόφαση προέγκρισης, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν στη ΣΑΕ 051/3 του ΠΔΕ 2007 το έργο «Εφαρμοσμένος Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-services»,με κωδικό αριθμό 2007ΣΕ Την ΥΑΠ Φ.30Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β/2001) «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4 18. To 1850/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την περιγραφή και τις τεχνικές απαιτήσεις υλοποίησης του έργου. 19. Την ανάγκη του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών για την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και της αναδιοργάνωσης της ΓΓΠΣ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services)».

5 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για δημοσίευση, ενώπιον Eπιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας γίνεται δημόσια και σ αυτήν μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εκπρόσωποί τους. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή θα λήγουν στις Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς μικρότερης της ανωτέρω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: Τις κείμενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία του Έργου Συντομογραφίες Ορισμοί Έργου Ορισμοί διακήρυξης Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός και στόχοι Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2 Περιβάλλον του Έργου A.3 Αντικείμενο του Έργου A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου

6 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B.2 Δικαίωμα συμμετοχής - Δικαιολογητικά B.3 Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών B.4 Διενέργεια διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί όροι Σύμβασης C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 Παράρτημα : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C.2 Παράρτημα : Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C.3 Παράρτημα : Πίνακες Συμμόρφωσης C.4 Παράρτημα : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C.5 Παράρτημα : Σχέδιο Σύμβασης Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί: στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μια (1) φορά, στα Επιμελητήρια, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό. Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Β! (Πειραιώς & Κολωνού 2, 1 ος όροφος, γραφείο119, τηλ ). Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπ. Οικονομικών, τηλ , Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 1 Συνοπτικά στοιχεία του Έργου...1 Συντομογραφίες Ορισμοί Έργου...2 Ορισμοί διακήρυξης...3 Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο...4 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 A.1 Σκοπός και στόχοι Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...6 A.1.1 Σκοπός και στόχοι του Έργου...6 A.1.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...7 A.2 Περιβάλλον του Έργου...7 A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου...7 A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο... 8 A Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ)...9 A Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ)...9 A Ομάδες Εργασίας...9 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΑ (Αφορούν την Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ A.2.3 Μελλοντικές Υποδομές του ΥΠ.Ο.Ο. Έργα υπό υλοποίηση...11 A TAXISnet A Data Center A mini-συζευξισ A ICISnet A Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου A Περιβάλλον διαλειτουργικότητας φορέων στον χρηματοοικονομικό τομέα A Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων A Ο.Π.Σ Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) Σελίδα i

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A Ο.Π.Σ Κεντρικών Υπηρεσιών A Ο.Π.Σ Δημόσιας Περιουσίας του Υπ.Ο.Ο A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους A.3 Αντικείμενο του Έργου...21 A.3.1 Κατάρτιση Νέου Οργανωτικού Μοντέλου...22 A.3.2 Σχεδιασμός Μοντέλου Λειτουργικής Προσαρμογής...23 A.3.3 Ανάληψη δράσεων εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης...24 A.4 Απαιτήσεις ως προς τη Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου...25 A.4.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου...26 A.4.2 Μεθοδολογία σχεδιασμού των διεργασιών...26 A.4.3 Πληροφοριακά Συστήματα και εργαλεία...29 A.5 Υλοποίηση του Έργου...30 A.5.1 A.5.2 Διοίκηση του Έργου...30 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου Παραδοτέα...30 A Φάση 1 : Ανάλυση της Υφιστάμενης Οργανωτικής Δομής και Υφιστάμενων Διαδικασιών A Φάση 2: Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών A Φάση 3: Μετάβαση από το υπάρχον στο νέο Λειτουργικό Μοντέλο A Φάση 4: Εφαρμογή του νέου Λειτουργικού Μοντέλου A Φάση 5: Εκπαίδευση στη μεθοδολογία ανασχεδιασμού και διαχείρισης αλλαγών A Φάση 6: Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση για την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣ A.5.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης...38 A.5.4 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου...39 A Υπεύθυνος Έργου A Μέλη Ομάδας Έργου A.5.5 Τόπος υλοποίησης παράδοσης του Έργου...42 A.5.6 Διαδικασία παραλαβής Έργου...42 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες...45 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...45 B.1.2 Προϋπολογισμός του Έργου...45 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...45 Σελίδα ii

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B.1.4 Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού...46 B.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης...46 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών...46 B.1.7 Τόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού...46 B.1.8 Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης...47 B.2 Δικαίωμα συμμετοχής - Δικαιολογητικά...47 B.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής...47 B.2.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά...48 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής...51 B.2.4 Εγγύηση συμμετοχής...57 B.3 Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών...58 B.3.1 Τρόπος υποβολής Προσφορών...58 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών...58 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B.3.3 Ισχύς Προσφορών...64 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές...64 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα...64 B.4 Διενέργεια διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών...65 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών...65 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών - Κατάταξη B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης» B.4.2 Απόρριψη Προσφορών...78 B.4.3 Προσφυγές...79 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Διαγωνισμού...79 B.4.5 Ματαίωση επανάληψη διαγωνισμού...80 B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί όροι Σύμβασης...80 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις...80 Σελίδα iii

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις...82 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις...83 B.5.4 Όροι εκτέλεσης Έργου...84 B Υποχρεώσεις Αναδόχου B Υποχρεώσεις Υπουργείου B Κοινές Υποχρεώσεις B Ενώσεις/ Κοινοπραξίες B.5.5 Ευθύνη και Ασφάλεια...87 B.5.6 Υπεργολαβίες...87 B.5.7 Εμπιστευτικότητα...88 B.5.8 Μεταβίβαση Κυριότητας...89 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα...89 B.5.10 Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις...90 B.5.11 Καταγγελία Σύμβασης...90 B.5.12 Εφαρμοστέο Δίκαιο...90 B.5.13 Ανωτέρα Βία...90 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 Παράρτημα : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...92 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής...92 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...93 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής...94 C.2 Παράρτημα : Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...95 C.3 Παράρτημα : Πίνακες Συμμόρφωσης...97 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάρτιση νέου Οργανωτικού Μοντέλου και Σχεδιασμός Μοντέλου Λειτουργικής Προσαρμογής...97 C Γενικά C Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών C Διοίκηση Αλλαγών C Μετάβαση από το υπάρχον στο νέο Λειτουργικό Μοντέλο C Εφαρμογή του νέου Λειτουργικού Μοντέλου C.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Εκπαίδευση στη μεθοδολογία ανασχεδιασμού και διαχείρισης αλλαγών Σελίδα iv

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ C.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ Προδιαγραφές ενεργειών ευαισθητοποίησης /ενημέρωσης του κοινού C.4 Παράρτημα : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C.4.1 Υπηρεσίες C.4.2 Άλλες δαπάνες C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C.5 Παράρτημα : Σχέδιο Σύμβασης... CVI Σελίδα v

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύμβαση Υπηρεσιών ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες» Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων και πενήντα ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,02 + ΦΠΑ: ,98 ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/05/2008 Σελίδα 1 από 103

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/06/2008, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 29/07/2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, ΜΟΣΧΑΤΟ Συντομογραφίες Ορισμοί Έργου ΑΜΕΑ ΑΦΜ ΓΓΠΣ ΓΧΚ ΔΟΥ ΕΔΥΟ ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΜ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ E.Y ΕΥΔ ΚτΠ ΚΕΠ Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικό Χημείο του Κράτους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ενιαίο Δίκτυο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Εργάσιμες Ημέρες Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΠΣ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σελίδα 2 από 103

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΠΣΕΥ ΠΔΠΕ Π.Σ. ΣΑΕ ΣΔΕΠ ΣΕΥΥΟ ΤΔΕ ΤΠΕ ΥΔΕ ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) Υπ.Ο.Ο EDMS CCN/CSI CSF ICIS KPI MIS QMS SAN TAXIS WFM ΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογική Απόφαση Έργου Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Περιεχομένων Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών Τεχνικό Δελτίο Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων (Electronic Document Management System) Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών / Κοινό Σύστημα Αλληλοσύνδεσης (Common Communication Network / Common System Interface) Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας (Critical Success Factors) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Management Information System) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) Κεντρικός Αποθηκευτικός Χώρος Δεδομένων (Storage Area Network) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας Σύστημα Ροής Εργασιών (Workflow Management System). Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Διακήρυξη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ Υποψηφίους Αναδόχους από την αναθέτουσα αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Σελίδα 3 από 103

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εκπρόσωπος ΕΠΕ Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο ΟΔΕ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Υποψήφιος Υποψήφιος Ανάδοχος Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση που δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για την υποβολή της Προσφοράς και για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν. Στην περίπτωση εγκατάστασης του Υποψηφίου Αναδόχου στην Αλλοδαπή, ο εκπρόσωπος μπορεί να ταυτίζεται με τον Αντίκλητο. Επιτροπή Παραλαβής Έργου Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η /οι σύμβαση / εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ομάδα Διοίκησης Έργου Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών ως αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την απόφαση κατακύρωσης γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ε. τη διακήρυξη το συνολικό τίμημα της σύμβασης Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο ΓΓΠΣ Το υφιστάμενο οργανόγραμμα της ΓΓΠΣ και η διαθέσιμη περιγραφή των θέσεων εργασίας σε αυτό. Σελίδα 4 από 103

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές περιγραφές των έργων ΤΠΕ που έχει υλοποιήσει, υλοποιεί ή θα υλοποιήσει η ΓΓΠΣ και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και του προφίλ των χρηστών στους οποίους απευθύνονται. Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των υφιστάμενων και προβλεπόμενων γραφείων υποστήριξης (help desk) των έργων ΤΠΕ. Σελίδα 5 από 103

17 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός και στόχοι Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.1.1 Σκοπός και στόχοι του Έργου Το παρόν Έργο προωθεί την αναβάθμιση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) καθώς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Η υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία από τη ΓΓΠΣ ενός μεγάλου αριθμού κρίσιμων έργων καθώς και η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών και των μεθόδων παραγωγικής λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ επιβάλει την προσαρμογή της οργάνωσης και των διαδικασιών στα νέα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΓΓΠΣ, όπως αυτές περιγράφονται από τις αρμοδιότητές της και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου οργάνωσης, των διαδικασιών αλλά και αναγκαία η σαφής περιγραφή των θέσεων εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση της «Αποστολής» και των Στρατηγικών της Στόχων. Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός βελτιωμένων απλοποιημένων ή ανασχεδιασμένων διεργασιών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ οργανωτικά και λειτουργικά ώστε: Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από τον προσδιορισμό υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα προσφέρει μελλοντικά η ΓΓΠΣ σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο αριθμό εμπλεκομένων Να υποστηριχθούν με επάρκεια οι «παραγόμενες» ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και να διαμορφωθεί το περιβάλλον για την υλοποίηση νέων δράσεων που θα ενισχύσουν το ρόλο της ΓΓΠΣ και θα διασφαλίσουν την εισαγωγή πρόσθετων των υφισταμένων ή υλοποιούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τρίτου και τέταρτου επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω: (α) (β) (γ) της εκπόνησης μελετών με κύριο άξονα το σχεδιασμό βελτιωμένων απλοποιημένων ή ανασχεδιασμένων διεργασιών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) οργανωτικά και λειτουργικά και το σχεδιασμό της βέλτιστης οργανωτικής δομής της ΓΓΠΣ ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη αναδιοργάνωσή της προκειμένου να παρέχει αποδοτικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) για την εξυπηρέτηση του πολίτη, της παρακολούθησης της υλοποίησης των επιχειρησιακών/ οργανωτικών αλλαγών που θα προέρχονται από τις μελέτες αυτές και της υλοποίησης βασικών ενεργειών ευαισθητοποίησης τόσο των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΓΓΠΣ) όσο και του κοινού γενικότερα για το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΓΓΠΣ. Σελίδα 6 από 103

18 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες του Υπ.Ο.Ο. και των πολιτών καθώς και τους στόχους της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής , του e-europe και του i2010 προκύπτει το ακόλουθο πλαίσιο στόχων το οποίο πρέπει να καλύψει το παρόν έργο: (α) (β) (γ) (δ) Η βελτίωση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των διευθύνσεων / των τμημάτων της ΓΓΠΣ που θα διαχειρισθούν τις αλλαγές. Η προδιαγραφή των απαιτούμενων για την ορθολογική υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία θέσεων εργασίας που θα συμμετέχουν στους κύκλους ζωής έργων ΤΠΕ. Η αποτελεσματική διοίκηση των αλλαγών που θα προκύψουν τόσο από την αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣ καθώς και των προς υλοποίηση έργων. Η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Υπ.Ο.Ο. και του κοινού (εσωτερικοί και εξωτερικοί λήπτες των υπηρεσιών) για το νέο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της ΓΓΠΣ, των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των επιδιωκόμενων μελλοντικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. A.1.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Καθοριστικά θα επηρεάσει την υλοποίηση του παρόντος Έργου η παραγωγική λειτουργία των μεγάλων έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΓΠΣ, όπως το DATACENTER, TAXIS, TAXISNET, ICIS, ICISNET, ELENXIS, MIS Κεντρικών Υπηρεσιών κλπ. (βλέπε Ενότητα A.2.3) Επίσης η ΓΓΠΣ καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο γενικότερο πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των φορέων της δημόσιας διοίκησης όντας σήμερα το μεγαλύτερο μηχανογραφικό κέντρο στη χώρα μας. Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του έργου πέραν του δημόσιου πλαισίου οργάνωσης που υποχρεούται να κινηθεί, είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και του οποίου η συμμετοχή είναι αναγκαία, κρίσιμη και απαραίτητη. A.2 Περιβάλλον του Έργου A.2.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΚτΠ ΕΥΔ ΚτΠ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΓΠΣ Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΓΠΣ Βλ. παρ. A ΕΠΕ - Βλ. παρ. A Θεματικές Ομάδες εργασίας - Βλ. παρ. A Σελίδα 7 από 103

19 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποτελεί οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η υφιστάμενη διοικητική της δομή συνίσταται σε μία Γενική Διεύθυνση και τρεις Διευθύνσεις: Εφαρμογών Η/Υ (Δ.30), Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ.31) και Εισαγωγής & Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ.32), ενώ στο ανώτατο πολιτικό όργανο διοίκησης (Γενικός Γραμματέας) υπάγονται διάφορες ομάδες εργασίας και επιτροπές, περιστασιακού χαρακτήρα πλην μακροχρόνιας συνήθως διάρκειας, οι οποίες διαχειρίζονται ή/και παρακολουθούν την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και έργων. Η ΓΓΠΣ απασχολεί περίπου χίλιους τριακόσιους υπαλλήλους, εκ των οποίων 250 τεχνικοί πληροφορικής (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης), 100 προγραμματιστές και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μέσης εκπαίδευσης), 800 χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων και 150 υπάλληλοι λοιπών διοικητικών και βοηθητικών ειδικοτήτων, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής ή μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία της ΓΓΠΣ καθώς και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών της μερών ρυθμίζεται με το Π.Δ. 284/1988, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το Π.Δ. 61/1997. Σκοπός της ΓΓΠΣ είναι η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα αποστολή της ΓΓΠΣ είναι: 1. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που προκύπτουν από τις επί μέρους δραστηριότητες του ΥΠ.Ο.Ο. και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. 3. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών. 4. Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας. 5. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του ΥΠ.Ο.Ο. για τη διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο. αλλά και για τη διασύνδεση του με άλλα δίκτυα δημόσιας διοίκησης, οικονομικών οργανισμών και με το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο. 6. Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. 7. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογούμενων. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου και Σελίδα 8 από 103

20 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 8. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ο.Ο. με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Συστημάτων. 9. Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΥΠ.Ο.Ο. με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών. 10. Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή-ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και μαζική αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ. 11. Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του ΥΠ.Ο.Ο. όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποιητική συνολική απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων. 12. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας ΥΠ.Ο.Ο. που τους αφορούν, στην εν γένει ενημέρωση των πολιτών με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του ΥΠ.Ο.Ο. και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. A Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου θα οριστεί «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΕ αποτελεί η παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. A.5.6). A Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ) Για την διαχείριση και διοίκηση του Έργου από πλευράς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ θα οριστεί «Ομάδα Διοίκησης ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)». Η ΟΔΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα του Έργου, συντονίζει ενέργειες Υπουργείου και Αναδόχου και έχει τη γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. A Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης. Ο συντονισμός των Ομάδων Εργασίας θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που θα οριστεί από τη ΓΓΠΣ A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Η ΓΓΠΣ για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, για παροχή πληροφόρησης και στατιστικών στοιχείων, τόσο των υπηρεσιών του Υπουργείου όσο και Φορέων εκτός Υπουργείου, Σελίδα 9 από 103

21 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έχει αναπτύξει λογισμικό που αντλεί τα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της και παράγει αναφορές τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η εισαγωγή αρχών και μεθόδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη λειτουργία του Κράτους για την εξυπηρέτηση των πολιτών, δεν συνιστά απλώς ένα πεδίο τεχνολογίας, ούτε απλώς ένα πεδίο εφαρμογής. Συνιστά, ένα πεδίο ουσιαστικού ριζικού μετασχηματισμού των σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες, με τις επιχειρήσεις και με τους εργαζόμενους. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σημαίνει μετατροπή όλων των κρατικών υπηρεσιών σε ψηφιακά δεδομένα, που με τη χρήση του διαδικτύου θα γίνουν άμεσα προσιτές σε ολόκληρη την επικράτεια σε χρόνο μηδέν. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα συμβάλλει στην μετάβαση από τη διοικητική απομόνωση και τα στεγανά των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε ένα στάδιο επικοινωνίας και συντονισμού των υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματική τους λειτουργία και τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών/αποδεκτών των υπηρεσιών. Για να επιτύχει την υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων, η ΓΓΠΣ σχεδιάζει και υλοποιεί: την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (νέο TAXISnet και ICISnet), έτσι ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για φυσική παρουσία του πολίτη / της επιχείρησης κατά τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, τη δημιουργία νέου κέντρου δεδομένων (data center) πολυεπεξεργαστικής τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων και τεχνογνωσίας προς το δημόσιο τομέα για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, τη μετεξέλιξη του TAXIS σε σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα και την αναβάθμιση του ICIS για την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης με μικρότερο κόστος συντήρησης. Στο παραπάνω πλαίσιο προβάλλει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη βελτιστοποίησης του υποστηρικτικού μηχανισμού της ΓΓΠΣ προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατηγικής και των επιμέρους στόχων της. Η ΓΓΠΣ θα πρέπει να βελτιστοποιήσει την οργανωτική της δομή και επιχειρησιακή λειτουργία, ώστε να παρέχει πληρέστερη υποστήριξη στις συνεχώς διευρυνόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της, όπως αυτές προκύπτουν τόσο από την εισαγωγή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις κατευθύνσεις και στρατηγικές της Ε.Ε., όσο και από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των εμπλεκομένων με τη ΓΓΠΣ πολιτών και φορέων. Οι βασικές εργασίες της ΓΓΠΣ αφορούν οικονομικά στοιχεία και στατιστική επεξεργασία τους. Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους φορολογούμενους για την πλειονότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αποθηκευμένα σε Βάσεις Δεδομένων Oracle σε κεντρικούς εξυπηρέτες που βρίσκονται στο κτήριο της ΓΓΠΣ. Τα ίδια στοιχεία επίσης υπάρχουν αποκεντρωμένα στις ΔΟΥ, Τελωνεία κ.λ.π. Τα οικονομικά στοιχεία από το TaxisNet υπάρχουν μόνο σε κεντρικούς υπολογιστές της ΓΓΠΣ. Τα Στατιστικά στοιχεία εξάγονται είτε από τις Κεντρικές Βάσεις Δεδομένων της ΓΓΠΣ είτε από τις Βάσεις Δεδομένων των εκάστοτε ΔΟΥ, Τελωνείων κ.λ.π. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε υποσυστήματος, των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, την ταχύτητα έκδοσης των στοιχείων κ.λ.π. Αναλυτικά τα στοιχεία που παράγονται κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Σελίδα 10 από 103

22 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΑΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Πρόκειται για Στατιστικά στοιχεία τα οποία εκδίδονται μία φορά κάθε χρόνο και αφορούν Οικονομικά στοιχεία από αρκετά υποσυστήματα (Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος Φ.Π., Εισóδημα Ν.Π., ΦΠΑ κ.λ.π). Από τα στοιχεία αυτά άλλα εκδίδονται σε τόμο, κάποια δημοσιεύονται στο site της ΓΓΠΣ, άλλα προορίζονται για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλα για χρήση από τρίτους. Τα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί από το προσωπικό της ΓΓΠΣ των αντίστοιχων συστημάτων και με μικρές αλλαγές (π.χ. αλλάζοντας το οικονομικό έτος ή κάποιες άλλες παραμέτρους) εκτελούνται μία φορά το χρόνο. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Πρόκειται για εμπιστευτικά και απόρρητα στοιχεία (π.χ. στοιχεία φορολογικών δηλώσεων φορολογουμένων κ.λ.π.), τα οποία συνήθως ζητούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Ελέγχου του Υπ.Οικ, ΔΟΥ, ΥπΕΕ, ΠΕΚ, ΤΕΚ κ.λ.π για διενέργεια ελέγχων, διαδικασία περαίωσης και άλλα. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους αντίστοιχους φορείς είτε σε αρχεία EXCEL είτε σε απλά ascii αρχεία. 3. ΣΕΝΑΡΙΑ (Αφορούν την Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) Κάθε χρόνο ζητείται από το τμήμα Εκκαθάρισης δηλώσεων Φυσικών Προσώπων η εκτέλεση ενός αριθμού σεναρίων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την λήψη αποφάσεων. Τα σενάρια αυτά κατά κανόνα είναι διαφορετικά κάθε χρόνο. Ποικίλει τόσο ο αριθμός όσο και το περιεχόμενο των σεναρίων που ζητούνται. Για την εκτέλεση ενός σεναρίου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Γίνονται τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος Φ.Π σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σεναρίου και στη συνεχεία εκτελείται είτε σε δείγμα είτε σε όλο το αρχείο των φορολογούμενων ( δηλώσεις). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε σενάριο που ζητείται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το οικονομικό έτος 2005 έχουν ζητηθεί 30 σενάρια. Η εκτέλεση του προγράμματος και η εξαγωγή αποτελεσμάτων διαρκεί αρκετές ώρες. 4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ Στοιχεία παράγονται από την ΓΓΠΣ κατόπιν αιτημάτων εξωτερικών Φορέων π.χ. Βουλή, Υπουργεία, Επιμελητήρια, Δικαστήρια, Ο.Τ.Α. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται κατόπιν έγκρισης της επιτροπής διάθεσης στοιχείων. A.2.3 Μελλοντικές Υποδομές του ΥΠ.Ο.Ο. Έργα υπό υλοποίηση Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των βασικών μελλοντικών υποδομών του Υπ.Ο.Ο, όπως θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση παράλληλων με το Έργο δράσεων, οι οποίες θα μελετηθούν (και σε συνάρτηση με το σύνολο των παραγωγικών & υποστηρικτικών δράσεων της ΓΓΠΣ) από το παρόν Έργο. Περισσότερα στοιχεία για το αντικείμενο του συνόλου των έργων-δράσεων που θα υλοποιήσουν τις μελλοντικές υποδομές του Υπ.Ο.Ο μπορούν να βρεθούν στα τεύχη των διακηρύξεων των αντίστοιχων διαγωνισμών, στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) και της ΚτΠ Α.Ε. Σελίδα 11 από 103

23 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (www.ktpae.gr). Κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τα στοιχεία και τις πληροφορίες που καταγράφονται στα τεύχη των διακηρύξεων. A TAXISnet To ΟΠΣ TAXISnet περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών υποέργων: Υποέργο 1: Taxisnet Εφαρμογές Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής: o o Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού και διεπαφών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογίας TAXISNet Μετάπτωση δεδομένων και χρηστών του πιλοτικού TAXISNet στο νέο Π.Σ. TAXISNet o Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου παροχής πληροφόρησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης πληροφοριακού περιεχομένου του κόμβου για μελλοντική καθημερινή συντήρηση. o o o Εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού υποδομής (όπως OS, RDBMS) Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για τη χρήση και υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού Εκπόνηση μελετών πλάνου ενημέρωσης πολιτών, contact center και εφαρμογής. Υποέργο 2: ΤaxisNet: Εξοπλισμός-Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ Με τον παρόν έργο υλοποιούνται τα παρακάτω: o o o o Η σταδιακή ενοποίηση των βάσεων δεδομένων σε όλο το φάσμα των πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύσσει και υποστηρίζει (data integration) Η σταδιακή ενοποίηση της διαχείρισης μητρώου χρηστών πληροφοριακών συστημάτων (identity integration) H αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και εσωτερικού δυναμικού ανάπτυξης με την χρήση κοινού περιβάλλοντος ανάπτυξης και διαχείρισης εφαρμογών και υπηρεσιών (integrated development platform) Η συγκέντρωση και οργάνωση δεδομένων σε μία κοινή υποδομή αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων (datacenter consolidation). Αναλυτική περιγραφή του έργου δίδεται στην Ενότητα A Υποέργο 3: TaxisNet: Τοπικά δίκτυα ακραίων σημείων ΕΔΥΟ Tο έργο αφορά στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου TaxisNet και του έργου παροχής προηγμένων δικτυακών και τηλεματικών υπηρεσιών στους Φορείς του Υπουργείου Πανελλαδικά μέσω του έργου «mini-συζευξισ» (βλέπε Ενότητα A.2.3.3). Για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν / αναβαθμιστούν τα τοπικά δίκτυα (LANs/ επέκταση δομημένης καλωδίωσης) Δεδομένων και φωνής για όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπως αναφέρονται παραπάνω (εκτός των Ελεγκτικών Υπηρεσιών που είναι μέρος άλλου έργου), καθώς και η προμήθεια και Σελίδα 12 από 103

24 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ εγκατάσταση του σχετικού ενεργού εξοπλισμού (switch 10/100 ή και 1000 Mbps) Η υλοποίηση αυτή αφορά 400 περίπου ακραία σημεία και θα περιλαμβάνει 9500 θέσεις εργασίας. A Data Center Η ΓΓΠΣ εκμεταλλευόμενη τον κεντρικό εξοπλισμό του ΑΘΗΝΑ 2004 και τον εξοπλισμό έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚτΠ υλοποιεί την πλήρη αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων της, που υποστηρίζει κυρίως τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Δ.Ο.Υ και Tελωνείων. Βασικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας της ΓΓΠΣ, για την ανάπτυξη νέων συστημάτων που θα καλύψουν το σύνολο των Υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. Με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές πληροφορικής, η υποστήριξη Κέντρου Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη Επιχειρησιακή Υποστήριξη προς το ΥΠ.Ο.Ο. και την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του έναντι των άλλων Δημοσίων Φορέων και των Πολιτών. Επιπλέον, επιδιώκεται η υψηλή διαθεσιμότητα όλων των στοιχείων, που διασφαλίζεται από τη δημιουργία disaster recovery site. Περαιτέρω, επιδιώκεται η μείωση κόστους λειτουργίας της κεντρικής υποδομής της ΓΓΠΣ με την αξιοποίηση νέων μεθόδων ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας. Τέλος, η αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΠΣ με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής και μεθόδων που περιορίζουν εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. backup) και επιτρέπουν την εστίαση σε αναπτυξιακό έργο. Το Κέντρο Δεδομένων θα καλύπτει σε πρώτη φάση τις ανάγκες κεντρικής επεξεργασίας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS), καθώς και για μία σειρά άλλων έργων (VIES, Συντάξεις, Μισθοδοσία, Προσωπικό, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, Διαχ. Αποθηκών κ.τ.λ.). Προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της κεντρικής υποδομής της ΓΓΠΣ με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και συγκεκριμένα η μετάβαση από το μοντέλο της διασποράς των δεδομένων και των εφαρμογών, που υιοθετήθηκε την προηγούμενη δεκαετία, σε ένα κεντροπαγές μοντέλο, η ΓΓΠΣ προχωράει, μέσω του έργου «TAXISnet: Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων ΓΓΠΣ-Εξοπλισμός», στις παρακάτω ενέργειες: Αναβάθμιση του τοπικού δικτύου της ΓΓΠΣ (υποστήριξη τουλάχιστον switched Gigabit Ethernet για όλους τους εξυπηρετητές) Αντικατάσταση των κεντρικών OLTP RDBMS servers της ΓΓΠΣ από νέους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. υψηλή διαθεσιμότητα (επιπέδου 99,99%). Οι RDBMS εξυπηρετητές θα λειτουργούν σε cluster δύο (2) κόμβων για την εξυπηρέτηση όλων των Βάσεων Δεδομένων. 2. συγκέντρωση υλικού (hardware consolidation). Είναι επιθυμητή η συγκέντρωση των εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων σε ανεξάρτητα τμήματα (partitions) ενός (1) ή περισσοτέρων κεντρικών μηχανών, ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία στη διαχείριση. 3. επεκτασιμότητα. Η αρχιτεκτονική των συστημάτων πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία με υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προμηθευτεί η ΓΓΠΣ στο μέλλον. Σελίδα 13 από 103

25 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδομένων (SAN) που θα ικανοποιεί τις ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στη ΓΓΠΣ (συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα 10ΤΒ). Η υποδομή Storage Area Network (SAN) θα εξυπηρετήσει μελλοντικά σημαντικό αριθμό database servers παρέχοντας πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο με υψηλή επεκτασιμότητα. Σε συνδυασμό με μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup unit) θα εκτελείται συνολικό backup απευθείας από το SAN μέσα σε χρονικό παράθυρο που καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΓΓΠΣ Προμήθεια Back-up συστήματος που θα αναλάβει το backup του συνόλου των ωφέλιμων δεδομένων που θα αποθηκεύονται στο SAN. Προμήθεια συστοιχίας Web/Application/LDAP servers, Δικτυακών συσκευών, Firewalls, IDSs, κ.τ.λ., για το TAXISnet και τη νέα έκδοση του TAXIS, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Προμήθεια πρόσθετου RDBMS εξυπηρετητή και SAN. Τα δύο (2) αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας ενός disaster site. Το λογισμικό υποδομής των νέων servers θα αποτελείται από τις νεότερες κατά το δυνατόν εκδόσεις, τόσο του λειτουργικού συστήματος (Unix για τους Database servers και Linux για Web/Application/LDAP servers κ.τ.λ.) όσο και του ORACLE RDBMS (οι εκδόσεις της Oracle θα είναι τουλάχιστον 10g). Οι εξυπηρετητές του συστήματος εντάσσονται ανάλογα με το ρόλο τους σε διαφορετικές DMZs (de-militirized zones), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα. Οι υπάρχουσες εφαρμογές του TAXIS εκσυγχρονίζονται και θα προσφέρουν web-based περιβάλλον επικοινωνίας στο χρήστη. Τα υποσυστήματα που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη από τη ΓΓΠΣ (εσωτερικά ή σε συνεργασία με αναδόχους), θα λειτουργούν σε περιβάλλον Oracle AS10g, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες (Oracle Forms, J2EE). Στο ίδιο περιβάλλον αναπτύσσεται και το TAXISnet για την παροχή ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. A mini-συζευξισ Κύριος σκοπός του «mini-συζευξισ» είναι η παροχή δικτυακών και τηλεματικών υπηρεσιών σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), συμπεριλαμβανομένου του Υπ.Ο.Ο. σε όλη την επικράτεια. Το δίκτυο, ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (Virtual Private Networks), για τους φορείς του Υπ.Ο.Ο. όλης της χώρας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με: Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς του Υπ.Ο.Ο. αλλά και με όλους τους φορείς του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). Δεδομένα (Επικοινωνία υπολογιστών INTERNET). Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη-Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση). Τηλεφωνία σε δίκτυα εκτός του δικτύου (κινητή, υπεραστική, διεθνής). Το δίκτυο του Υπ.Ο.Ο. ακολουθεί τη λογική της προμήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας (SLA), για το σύνολο των φορέων που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Σελίδα 14 από 103

26 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακού δικτύου με ISP υπηρεσίες (DNS, , Internet feed, fax, proxy κ.λ.π.). Το εύρος (Bandwidth) του δικτύου θα είναι ανάλογα με το μέγεθος (αριθμός υπαλλήλων) του Φορέα από 2 Mbps για μικρούς Φορείς 4-8 Μbps για μεσαίους Φορείς 8 Μbps < >32 Μbps, για μεγάλους Φορείς την αριθμοδότηση, τη συνολική διαχείριση του δικτύου (NMS), την λειτουργία κέντρου υποστήριξης (Help Desk) των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών. A ICISnet Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών και της τεχνολογικής υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ICISnet, το οποίο θα προσφέρει, πέραν της κάλυψης των αναγκών των εσωτερικών χρηστών του υπάρχοντος Ο.Π.Σ. Τελωνείων (ICIS), ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία χρήστες. Το ICISnet θα είναι ένας συνδυασμός εσωτερικού στην ΓΓΠΣ και στην Τελωνιακή Υπηρεσία ιδιωτικού πληροφοριακού συστήματος και ενός εξωστρεφούς δημοσίου πληροφοριακού συστήματος. Το πρώτο θα εξυπηρετεί τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χρήστες με ενιαίο τρόπο μέσω ενός VPN, ενώ το δεύτερο θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης σε μη πιστοποιημένους πολίτες και χρήστες του εμπορικού κόσμου μέσω του Διαδικτύου (Internet). Το ICISnet θα ολοκληρώνει το ICIS σε ένα ενιαίο, σύγχρονο, διασυνδεδεμένο σύστημα, αντί της υπάρχουσας κατανεμημένης λειτουργίας του ICIS, με ενημέρωση των Τελωνείων σε πραγματικό χρόνο(online) με ασφαλή τρόπο σε σχέση με ελέγχους, πληρωμές οφειλών και γενικότερα την εξέλιξη των συναλλαγών. Θα πρέπει να διασυνδέεται με τρίτα συστήματα (π.χ. ΔΙΑΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω CCN/CSI, συστήματα συναλλασσομένων μέσω web services) για εξυπηρέτηση συναλλαγών και για ανταλλαγή στοιχείων, με ασφαλή τρόπο. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: Την εκπόνηση μελέτης ασφαλείας για τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και της ασφάλειας των δεδομένων. Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος Την προμήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής. Την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών και το σχεδιασμό των τεχνικών λειτουργικών προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών. Την υλοποίηση του λογισμικού εφαρμογών και εγκατάσταση του στον εξοπλισμό που απαρτίζει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή. Τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης (portal) Την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής και του λογισμικού του υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS) για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Την μετάπτωση δεδομένων του ICIS στο ICISnet. Την εκπαίδευση των τεχνικών της ΓΓΠΣ και στελεχών της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Την πιλοτική λειτουργία του ICISnet Σελίδα 15 από 103

27 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποσκοπεί στη δημιουργία ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού καταγραφής, διαχείρισης και παροχής ενημερωτικών πληροφοριών για τα δηλούμενα περιουσιακά δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων (Περιουσιολόγιο), με κύριο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα γίνει με την εποπτεία της ΓΓΠΣ. Η καταχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων πραγματοποιείται τόσο από την ΓΓΠΣ όσο και από τον Ανάδοχο. Με το νέο σύστημα, οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του πολίτη θα γίνονται με εύκολο και απλό τρόπο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόκειται επίσης να παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης, δήλωσης μεταβολής ορισμένων στοιχείων καθώς και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών μέσω του Διαδικτύου σε 24ωρη βάση. Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: Διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά στα περιουσιακά δικαιώματα. Ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως καθημερινός τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες. Αυτοματοποίηση των μεταβολών περιουσιακών δικαιωμάτων μέσω του Taxis. Πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα που κατέχει. Άμεση ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία. Εύκολη λήψη σχετικών πιστοποιητικών μέσω ΔΟΥ και Διαδικτύου. Προβολή και αλλαγή επιλεγμένων στοιχείων περιουσιακών δικαιωμάτων μέσω Διαδικτύου, με εγγυημένο επίπεδο ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων. Άρση των γεωγραφικών περιορισμών στις συναλλαγές των πολιτών. Ενίσχυση και συμπλήρωση των υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης στον δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα. A τομέα Περιβάλλον διαλειτουργικότητας φορέων στον χρηματοοικονομικό Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού ανταλλαγής επιχειρησιακών δεδομένων που αφορούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και α) σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και β) σε εξειδικευμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι μηχανογραφημένες και μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα με ενιαίο τρόπο, βελτιώνοντας τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας, το οποίο (α) θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ΤΠΕ για απλοποίηση και επανακαθορισμό διαδικασιών και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, (β) θα βασίζεται σε ένα ενιαίο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και (γ) θα συνάδει στη διευκόλυνση της διεπαφής της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Σελίδα 16 από 103

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1111400/939/0013 A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.

dhd@ydmed.gov.gr promithies@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.) Έναρξη λειτουργίας Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα, 07/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα