ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου». 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γούρνες : 4 / 5 / 2012 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΜΕ.Τ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HELESSI Σήµερα την 4η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 1. Ο ήµος Χερσονήσου, Νοµού Ηρακλείου που εκπροσωπείται νόµιµα από το ήµαρχο του κ. οξαστάκη Ζαχαρία και στην παρούσα από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μαστοράκη, εξουσιοδοτούµενο, (σύµφωνα µε την αρίθµ. 1/ απόφαση κ. ηµάρχου σχετική µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων, όπως συµπληρώθηκε µε την αρίθµ. 54/ απόφαση κ. ηµάρχου), απ αυτόν καλούµενος στο εξής εργοδότης. 2. H εταιρεία Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων ΑΕΒΕ µε δ.κ. στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα «HELESI», /νση Αγίου Ιωάννου 19, Αίγιο, που εκπροσωπείται για την υπογραφή της σύµβασης, νόµιµα (σύµφωνα µε το πρακτικό αρ. 1792/ ) από τον κύριο Νικόλαο Χουµά του Ιωάννη µε ΑΤ ΑΖ καλούµενη στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη: 1. Το Π 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2. Το ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ), 3. Το Π.. 346/ (ΦΕΚ 230 Α') : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, 2

3 4. Την οδηγία 2004/18 [προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει µε το Π 60/2007], 5. Της ΚΥΑ /97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", 6. Των σχετικών Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, 7. Τον Ν. 3979/2011 άρθρο 61 [ΦΕΚ 138/ /Τ. Α], 8. Την Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου 479/2011 που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 9. Την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 716/2011 που αφορά τη σύνταξη των όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 10. Την περιληπτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ / , 11. Την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ / , 12. Το διαβιβαστικό περιληπτικής διακήρυξης στις εφηµερίδες και ΦΕΚ (ΑΠ 32120/ ), 13. Το αποδεικτικό παραλαβής περιληπτικής διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14. ηµοσιεύσεις περιληπτικής διακήρυξης στην ΕΤΚ και τις εφηµερίδες Νέα Κρήτη, Πατρίδα, Γενική ηµοπρασιών, Κέρδος και Πολιτεία, 15. Το από 27/12/2011 πρακτικό διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 16. Την οικονοµική προσφορά της αναδόχου όπως αυτή βελτιώθηκε µε την από νεότερη, 17. Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 795/2011 για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 18. Την υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και ιευθύνοντα Συµβούλου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, 3

4 19. Το µε αριθµ. Πρωτ. 52/ έγγραφο του ήµου Χερσονήσου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο µε θέµα Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας σχεδίου σύµβασης του ήµου Χερσονήσου, 20. Την από 3/2/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ Κλιµακίου) µε αρίθµ. 75/2012, 21. Την αρίθµ. 1140/2012 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 22. Το µε αρίθµ. Πρωτ / έγγραφο του ήµου Χερσονήσου προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ µε τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και στα αγγλικά HELESI, 23. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, 24. Την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της αναδόχου και 25. Την Νο εγγυητική επιστολή µε ηµεροµηνία έκδοσης 3/5/2012, ποσού ,00 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τους όρους της παρούσας εργολαβικής σύµβασης: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω αναφερόµενη ιδιότητα του αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση του έργου Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 4/5/2012 έως 31/12/2014 µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Η συνολική δαπάνη είναι ,03 ( επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τρία λεπτά ) πλέον ΦΠΑ 13% ,04 (ένα εκατοµµύριο τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ήτοι συνολική δαπάνη ,07 (εννέα εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά), σύµφωνα και µε την υποβληθείσα προσφορά της Αναδόχου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ήµου Χερσονήσου και συγκεκριµένα για το οικονοµικό έτος 2012 ποσό ,47 πλέον ΦΠΑ 13 % ,60 σύνολο ,07 από τον Κ.Α του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ήµου ενώ για τα έτη 2013 και 2014 θα προβλεφθεί δαπάνη ,78 πλέον ΦΠΑ 13% ,22 σύνολο ,00, για κάθε έτος στους προϋπολογισµούς οικονοµικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H συµβατική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών καθορίζεται από την 4/5/2012 έως 31/12/2014, συνολική διάρκεια 31µηνών και 28 ηµερών. ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό την 4/5/2012. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της δαπάνης για εκτέλεση των εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή ,00. Η εγγυητική επιστολή είναι της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικής αξίας ,00 µε αριθµό της 3/5/2012 και η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 5 της αναλυτικής διακήρυξης (µε αρ / ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τον χρόνο εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Γενικά στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής και µεταφοράς των αστικών και ογκωδών απορριµµάτων στον Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), εντός του ωραρίου λειτουργίας του, από όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ήµου Χερσονήσου, τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο καθαρισµός των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, ο καθαρισµός των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων) όλων των τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων, το πλύσιµο των κάδων, το πλύσιµο οδών και πλατειών και οποιαδήποτε άλλη εργασία ζητηθεί από τον Εργοδότη που αφορά στον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων. Η κατανοµή του προσωπικού ανά τοµέα εργασίας θα γίνεται σε συνεννόηση µε τον εργοδότη. Τα τέλη υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, βαρύνουν το ήµο Χερσονήσου. Ενδεικτικά, πλην όµως όχι περιοριστικά, στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις: 5

6 1. Χειρωνακτικός καθαρισµός 1.1 Για την.ε. Χερσονήσου, η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και τις πλατείες στον οικισµό Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου και παράπλευροι, Αγίας Παρασκευής και παράπλευροι, Ναυάρχου Νεάρχου και παράπλευροι και 25 ης Μαρτίου και παράπλευροι), στο οδικό δίκτυο των οικισµών Πισκοπιανού, Κουτουλουφαρίου, Ανισαρά, Αγκισαρά, Χατζανών, Αγριανών, Ανάληψης, Ποταµιών, Σφενδυλίου, Αβδού, Γωνιών και Κεράς, οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 28-29/2 και από 1/11 έως 31/12, µε τέσσερις (4) οδοκαθαριστές, από 1/3 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/10 µε έξι (6) οδοκαθαριστές και από 1/4 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους του οικισµού Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου, Αγίας Παρασκευής και 25 ης Μαρτίου) κατά το χρονικό διάστηµα από 1/4 έως 30/ Για την.ε. Μαλίων, η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κρασίου. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων και στον οικισµό Σταλίδας της.κ. Μοχού κατά το χρονικό διάστηµα από 1/5 έως 30/9. Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 31/3 και από 1/11 έως 31/12 µε τρείς (3) οδοκαθαριστές, από 1/4 έως 30/4 και 1/10 έως 30/10 µε πέντε (5) οδοκαθαριστές και από 1/5 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια Για την. Ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών Γουβών, Κάτω Γουβών, Γουρνών, Ανώπολης, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανού Κάµπου, Ελιάς, Καρτερού και Επισκοπής. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια από 1/6 30/9 στους κεντρικούς δρόµους των οικισµών Κάτω Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος. Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/12 µε έξι (6) οδοκαθαριστές και από 1/4 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια Η οδοσάρωση και ο γενικότερος καλλωπισµός στους οικισµούς της Ενδοχώρας της. Ε. Γουβών (Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, 6

7 Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια) και.ε. Επισκοπής (Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί) θα πραγµατοποιείται από ειδικό συνεργείο αποτελούµενο από δύο (2) εργάτες και µικρό φορτηγό, από 1/1 έως και 31/12. Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται εκ περιτροπής από µία (1) φορά την εβδοµάδα σε κάθε οικισµό. Πεδίο ευθύνης του συνεργείου είναι οι κεντρικοί δρόµοι και πλατείες του οικισµού Επί πλέον θα γίνεται καθαρισµός ευπρεπισµός των χώρων των παιδικών χαρών, κοιµητηρίων και του περιβάλλοντα χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες. 2. Μηχανική Οδοσάρωση Η εργασία θα πραγµατοποιείται µε τρία (3) σάρωθρα στελεχωµένα από ένα χειριστή και υποστηριζόµενα από ένα εργάτη το κάθε ένα, ένα (1) για κάθε δηµοτική ενότητα [ ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου, ηµοτική Ενότητα Μαλίων, ηµοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής], µε σύστηµα αναρροφητικής χοάνης για την καθαριότητα συνδετήριων δρόµων µεταξύ των ηµοτικών ιαµερισµάτων και των οικισµών τους, καθώς και τµηµάτων της Π.Ε.Ο. στα όρια του ήµου. Η εργασία θα πραγµατοποιείται καθηµερινά, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, σε πρωινή βάρδια, από 1/1 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/12 τέσσερις (4) ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα από 1/4 έως 30/9 από οκτώ (8) ώρες την ηµέρα. 3. Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων Η εργασία θα πραγµατοποιείται µε ειδικό πλυντήριο κάδων, µια (1) φορά το µήνα από 1/4 έως και 31/10 και από 1/11 έως 31/3 µία φορά το δίµηνο, για το σύνολο των κάδων [σύµµεικτων απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων υλικών]. Για την παραπάνω εργασία θα απασχολούνται ένα οδηγός και ένας εργάτης. 4. Πλύσιµο οδών, πλατειών και πεζοδροµίων Η εργασία θα πραγµατοποιείται στον οικισµό Λιµένος Χερσονήσου, στην οδό Αγ. Παρασκευής και τις παρόδους της ως και στα πεζοδρόµια της οδού Ελ. Βενιζέλου, καθηµερινά, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9. Για τον οικισµό Μαλίων, η εργασία θα πραγµατοποιείται στην οδό ηµοκρατίας, 2 ηµέρες την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9. Στον υπόλοιπο ήµο, η εργασία θα πραγµατοποιείται µετά από προγραµµατισµό του ήµου και συνεννόηση µε την ανάδοχο εταιρεία. 7

8 5. Καθαρισµός πρανών Η εργασία καθαρισµού πρανών και δηµοτικών δρόµων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά σε πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ήµου, από τρία (3) συνεργεία των δύο (2) ατόµων (το καθ ένα). 6. Εργασίες πρασίνου Οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου (πάρκα, αλσύλλια, δεντροστοιχίες κ.α), θα πραγµατοποιούνται σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ήµου, από συνεργείο τριών (3) ατόµων, καθηµερινά σε πρωινή βάρδια, από 1/1 έως 31/12, πάντα υπό την επίβλεψη των Γεωπόνων του ήµου. 7. Καθαρισµός δηµοτικών οδών, επαρχιακών και εθνικών δρόµων ( Ε90- Ε92), και των παράπλευρων αυτών, που διασχίζουν το ήµο και συµπεριλαµβάνονται εντός των διοικητικών ορίων του. Η εργασία καθαρισµού δηµοτικών, επαρχιακών και εθνικών δρόµων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά σε πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ήµου, από τρία (3) συνεργεία των δύο (2) ατόµων το καθένα. 8. Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και απορριµµάτων Η εργασία αυτή θα πραγµατοποιείται από δύο συνεργεία αποτελούµενα από δύο (2) εργάτες και ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου το καθένα, για το σύνολο του ήµου, από 1/1 έως 31/12, πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα. 9. Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων 9.1. Για τη Ε Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 31/12 µε δύο (2) οχήµατα, σε πρωινή βάρδια και από 1/5 έως 30/10 µε τρία (3) οχήµατα. Από 1/3 έως 31/10 θα χρησιµοποιεί ένα (1) όχηµα, απογευµατινή βάρδια, καθώς και από 1/7 έως 31/8 ένα (1) επιπλέον όχηµα πρωινή βάρδια. Για τις τοπικές κοινότητες Ποταµιών, Αβδού, Γωνιών και Κεράς από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 31/12 η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε ένα [1] όχηµα δύο φορές την εβδοµάδα και από 1/5 έως 31/10 τρείς [3] φορές την εβδοµάδα Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3m 3, µε έναν εργάτη, θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου. 8

9 Από 1/1 έως 31/12 θα πραγµατοποιείται αποκοµιδή µε απορριµµατοφόρο 6κµ, πρωινή βάρδια, και από 1/4 έως 30/9 επιπλέον µια απογευµατινή βάρδια Για τη Ε Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κράσι, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα, σε πρωινή βάρδια και από 1/4 έως 31/10 µε δύο (2) οχήµατα καθώς και από 1/6 έως 31/8 µε ένα (1) επιπλέον όχηµα για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια. Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3 m 3, µε έναν εργάτη, θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων Για τη.ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής, στους οικισµούς Γουβών, Κάτω Γουβών, Γούρνες, Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/12 µε τρία (3) οχήµατα, πρωινή βάρδια. Από 1/6 έως 31/8 µε ένα (1) επιπλέον όχηµα 16κµ για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια. Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 10. Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών απορριµµάτων Για τη. Ε. Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου και τους οικισµούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 28-29/2 και 1/10 έως 31/12 µε ένα όχηµα, πρωινή βάρδια και από 1/3 έως 30/9 µε δύο (2) Για τη. Ε. Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κράσι, η, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα για τέσσερις (4) ώρες και από 1/4 έως 30/10 µε ένα όχηµα για οκτώ (8) ώρες Για την.ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής, στους οικισµούς Γουβών, Κάτω Γουβών, Γούρνες, Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, 9

10 Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός,, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα, πρωινή βάρδια. Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 11. Λοιπές Υποχρεώσεις : 1. Συνεχής παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών που διενεργούνται µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό των αιτίων, των τυχόν καθυστερήσεων και τη λήψη αναγκαίων µέτρων, για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων στην πορεία των εργασιών. 2. Αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των εργασιών. 3. Κατάρτιση συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου της φυσικής προόδου του συνόλου των εργασιών. 4. Κατάρτιση προγράµµατος ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για περιβαλλοντικά θέµατα. 5. Σχεδιασµός και προγραµµατισµός της βέλτιστης περιβαλλοντικής απόδοσης των εργασιών κατά την σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. 6. Εντοπισµός και επίλυση των τυχόν προβληµάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών µε βάση τις ειδικές επιτόπου συνθήκες και τη διαθεσιµότητα υλικών και πόρων. 7. Προσδιορισµός των κριτηρίων και της µεθοδολογίας για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των εργασιών και στον έλεγχο της οµοιόµορφης εφαρµογής τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών. 8. Κατάρτιση προγράµµατος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). 9. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένου εξοπλισµού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίας, και ορθολογική χρησιµοποίηση αυτού. 10. Τήρηση ηµερήσιου ηµερολογίου εκτέλεσης εργασιών και υποβολή, ανά εβδοµάδα, αυτού στον Εργοδότη. 11. Υποβολή στην αρχή κάθε εβδοµάδας (ηµέρα ευτέρα) εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασιών και απασχολούµενου προσωπικού για τον έλεγχο από την υπηρεσία του ήµου της εκτέλεσης τους και την πιστοποίηση τους. 12. Εβδοµαδιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών εργασίας αυτού και στον τοµέα που απασχολήθηκαν [στο τέλος της εβδοµάδας]. 10

11 13. Υποβολή µηνιαίας Έκθεση Συνολικής ραστηριότητας του Αναδόχου [ τέλος κάθε µήνα]. 14. Υποχρέωση του αναδόχου στο τέλος της τουριστικής περιόδου [κάθε χρόνο], να συνδιοργανώνει ηµερίδα µε το ήµο και το ΦΟΣ Α, στην οποία θα αξιολογείται η παροχή των υπηρεσιών, βάσει της σύµβασης και θα προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα βελτίωσης τους. Θα παρουσιάζονται τρόποι, µέθοδοι και σωστές πρακτικές για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε στόχο την επίτευξη των στόχων που ορίζει η οδηγία 2008/98 της Ε.Ε. Η δαπάνη της διοργάνωσης που θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 15. Πρόσληψη και απασχόληση, κατά το δυνατόν, προσωπικού που είναι δηµότες ή κάτοικοι του ήµου µας. 16. Υποβολή συγκεκριµένης πρότασης για τους τρόπους αξιοποίησης των απορριµµάτων τοπικά, µε στόχο την είσπραξη εσόδων για το δήµο, ώστε να µειωθούν οι δαπάνες µεταφοράς ή διάθεσης των απορριµµάτων [κατά την έναρξη της σύµβασης και ανά εξάµηνο κατά τη διάρκεια του] ΑΡΘΡΟ 6 ο Μέσα και Προσωπικό του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το απαιτούµενο προσωπικό (ελάχιστος αριθµός 60 ατόµων [οδηγοί 14, χειριστές 4, εργάτες 42] για το χρονικό διάστηµα 1.1 έως 31.3 και 1.11 έως και µέγιστος αριθµός 120 ατόµων [οδηγοί 20, χειριστές 4, εργάτες 96 ] για το χρονικό διάστηµα από 1.4 έως έκαστου έτους για να καλύπτουν τις εργασίες και τις βάρδιες κατά την καλοκαιρινή περίοδο), υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Εκτός από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που ορίζεται παραπάνω. Ορίζεται ακόµα ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, τον παρακάτω µηχανολογικό εξοπλισµό και οχήµατα : 1. τρία (3) απορριµµατοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16 m 3 µικτού φορτίου τουλάχιστον 18 τόνων, µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως lit. 2. δύο (2) µικρά ευέλικτα απορριµµατοφόρα µικτού φορτίου από 5 έως 12 tn, χωρητικότητας από 6-10 m 3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως lit. 3. δύο (2) µικρά απορριµµατοφόρα ανοιχτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3 m3. 4. ένα (1) πλυντήριο κάδων χωρητικότητας σε καθαρό νερό τουλάχιστων 4 m 3 εξοπλισµένο και µε µπάρες πλυσίµατος δρόµων. 5. δύο (2) αναρροφητικά σάρωθρα µε εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης και καθαρισµό φρεατίων χωρητικότητας κάδου 4 m3. 6. πέντε [5] χορτοκοπτικά µηχανήµατα. 11

12 7. είκοσι πέντε [25] πλήρως εξοπλισµένα καρότσια για τους οδοκαθαριστές. 8. ιακόσιους [200] κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, χωρητικότητας 240 lt. 9. πεντακόσιους [500] κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, χωρητικότητας lt. 10. πεντακόσια [500] καλάθια συλλογής µικροαντικειµένων χωρητικότητας 50 lt. Όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα είναι το πολύ τετραετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. (πρώτη άδεια κυκλοφορίας µετά από την ) και να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου EURO IV ή EURO V για τα απορριµµατοφόρα και EURO IIΙ για τα µηχανήµατα έργου). Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η διάθεση οχηµάτων ακόµη νεότερης τεχνολογίας. Για την τεκµηρίωση των παραπάνω προσκοµίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, εγκρίσεις τύπων, αδειών κυκλοφορίας ή βιβλιαρίου µεταβολών, και βεβαίωση λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρία από την οποία θα προκύπτει η ηµεροµηνία κατασκευής και πρώτης λειτουργίας των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τις άδειες ή τα βιβλιάρια µεταβολών τους. Εκτός από τον αναφερόµενο παραπάνω απαραίτητο εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί επί πλέον για τις ανάγκες της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας και τον παρακάτω εξοπλισµό που θα του διαθέσει για το σκοπό αυτό ο ήµος : 1] Απορριµµατοφόρα Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Εργοστάσιο κατασκευής Κυβισµό ς Καύσιµο 1 ΚΗΙ 9329 DAIMLER Πετρέλαιο 2 KHI 9308 DAIMLER Πετρέλαιο 3 KHI 9306 DAIMLER Πετρέλαιο 4 KHI 5524 DAF Πετρέλαιο 5 KHI 5522 DAIMLER Πετρέλαιο 6 ΚΗΙ 2072 ΜΑΝ Πετρέλαιο 7 ΚΗΙ 2073 ΜΑΝ Πετρέλαιο 8 KHO 7493 MERCEDES Πετρέλαιο 9 KHO 7388 MERCEDES Πετρέλαιο 10 KHO 7336 MERCEDES Πετρέλαιο 12

13 2] Απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης Α/Α Αρ. Εργοστάσιο Κυβισµός Καύσιµο Κυκλοφορίας κατασκευής 1 ΚΗΙ 3179 NISSAN Πετρέλαιο 2 KHH 3194 RENAULT Πετρέλαιο 3 KHH 3160 IVECO Πετρέλαιο 4 KHH 3173 IVECO Πετρέλαιο 3] Σάρωθρα Α/Α Αρ. Εργοστάσιο Κυβισµός Καύσιµο Κυκλοφορίας κατασκευής 1 ΜΕ DULEVO 8,44 Πετρέλαιο Ο παραπάνω µηχανολογικός εξοπλισµός διατίθεται από τον ήµο στον ανάδοχο, για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης και µόνο. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλους σκοπούς. Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέµενου εξοπλισµού του ήµου, πρέπει να είναι νόµιµα αδειοδοτηµένοι και να διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία. Η τακτική και η έκτακτη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα καύσιµα τα λιπαντικά τα ελαστικά και η ασφάλιση του για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ ολοκλήρου ο οποίος υποχρεούται να τον παραδώσει στην κατάσταση που τον παρέλαβε κατά τη λήξη της σύµβασης. Για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης ο ήµος δεν θα έχει ουδεµία υποχρέωση συντήρησης του διατιθέµενου εξοπλισµού, και οι τυχόν έκτακτες βλάβες και η τακτική συντήρηση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ρητά απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των οχηµάτων αποκοµιδής ανακυκλωµένων για την αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και αντίστροφα. Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού του ήµου, θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις του, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών του ήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. Κατά την παράδοση του µηχανολογικού εξοπλισµού στο τέλος της σύµβασης, θα συνταχθεί και πάλι πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών του ήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. Τυχόν φθορές ή βλάβες που δεν έχουν επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από τον ήµο και το κόστος τους θα παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωµή και την εξόφληση του αναδόχου. Περαιτέρω θα πρέπει να διαθέτει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της ειδικότητας που τυχόν απαιτείται κάθε φορά, για την αντιµετώπιση εντελώς 13

14 ειδικών προβληµάτων που θα διατίθεται µετά από έγκριση της αναθέτουσας Υπηρεσίας ανάλογα µε τις ανάγκες. Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ήµο πίνακα στον οποίο θα συγκεκριµενοποιήσει ονοµαστικά ανά δραστηριότητα, το προσωπικό πλην του ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, συνοδευόµενο και από τα βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού. Ο Εργοδότης θα συµφωνήσει ή θα τροποποιήσει τον υπόψη πίνακα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τις υποδείξεις του αυξάνοντας, µειώνοντας ή τροποποιώντας το προτεινόµενο προσωπικό κατ αριθµό, κατηγορία, ειδικότητα κ.λ.π. Πέρα όµως από τα ανωτέρω η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη αυτής κρίση σε οποιαδήποτε στιγµή να ζητήσει πρόσθετο προσωπικό ορισµένης κατηγορίας και εµπειρίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε εύλογο χρόνο να το διαθέσει στην Υπηρεσία για τις ανάγκες του έργου παροχής υπηρεσιών του. Η οµάδα εργασίας που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνεται από επιστήµονες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων όπως οικονοµολόγους, λογιστές, εργοδηγούς, τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας, τεχνίτες συντηρητές οχηµάτων, χειριστές µηχανηµάτων έργου, περιβαλλοντολόγο, επόπτες καθαριότητας και η οποία θα διαθέτει εµπειρία σε εργασίες οργάνωσης, συλλογής µεταφοράς αστικών απορριµµάτων και καθαριότητα πόλεων. Περαιτέρω, µεταξύ των µελών της οµάδας εργασίας θα ορίζεται ο επικεφαλής αυτής, ο οποίος θα συντονίζει την οµάδα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και του Εργοδότη. Για την περίπτωση του ειδικού εµπειρογνώµονα η Υπηρεσία µε ή χωρίς προηγούµενη πρόταση του Αναδόχου θα καθορίζει τα καθήκοντα/προσόντα του ειδικού εµπειρογνώµονα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο και όλως ειδικό θέµα της Σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει επιστήµονα και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αυτές. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να αποµακρύνει οποιονδήποτε υπάλληλο, επιστήµονα ή µη, ο οποίος αποδεικνύεται ακατάλληλος για την εργασία και τον τοµέα σκοπό που απασχολείται. Η ανωτέρω αποµάκρυνση θα γίνεται απροφασίστως µέσα σε δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή πρόσληψης νέου προσώπου επιστηµονικού επιπέδου, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει την αίτησή του µε τα αναγκαία πιστοποιητικά εµπειρίας και βιογραφικά σηµειώµατα. Κάθε νέο πρόσωπο που θα έρχεται για να εργαστεί στο αντικείµενο της Σύµβασης, θα 14

15 είναι ενηµερωµένο για το ιστορικό του αντικειµένου µε το οποίο θα απασχοληθεί και δεν δικαιολογείται απασχόληση για ενηµέρωσή του. ΑΡΘΡΟ 7 Εκτέλεση Σύµβασης, Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης την Παρασκευή 4 Μαΐου Είναι υποχρεωµένος δε να διαθέτει εντός των ορίων του ήµου Χερσονήσου τον ανάλογο εξοπλισµό 10 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαθή και πλήρη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Εργοδότη οι οποίες είναι αρµόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των υπηρεσιών που αναλαµβάνει. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται, να βοηθά και να συµβουλεύει τις Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή µεταφορά τεχνογνωσίας. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει (οδηγοί, εργάτες, επιστάτη κλπ), τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, τα καύσιµα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο., φόροι και τέλη οχηµάτων. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού (µηχανήµατα ή οχήµατα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άµεση αντικατάσταση του µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα ή όχηµα, προκειµένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην επανόρθωση της. Οι οδηγοί του Αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης. Ολόκληρος ο εξοπλισµός του Αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία του αναδόχου, θα σηµανθεί και µε τα στοιχεία του ήµου Χερσονήσου (σήµα κλπ) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισµένος για σωµατικές βλάβες και ζηµίες έναντι τρίτων. 15

16 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ήµο εγκαίρως εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασιών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών από τον ήµο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ήµο τακτικές εκθέσεις ανά µήνα για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που έγιναν, παρατηρήσεις επ αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συµβάλει στη διαµόρφωση της εικόνας σχετικά µε την πρόοδο και τα προβλήµατα των εκτελεσθέντων εργασιών. Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέµα που είτε απαιτείται άµεση ενέργεια, είτε ήθελε ζητηθεί από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταµένο µεµονωµένο αντικείµενο. Για τα υπόλοιπα θέµατα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σηµειώµατα. Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα σηµειώµατα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις κ.λ.π. του Αναδόχου σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει προτάσεις του Αναδόχου όπως επίσης να ζητήσει από τον Ανάδοχο υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων µε απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος εξακολουθεί το έργο του και να συνεργάζεται οµαλά µε τον Εργοδότη και µε τους άλλους συνεργάτες του, ακόµα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στην περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων. Ο Ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει η Σύµβαση του µε τον Εργοδότη. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 16

17 Με την υπογραφή του Συµφωνητικού ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Εκπρόσωπό του έναντι του ήµου και έναν Αναπληρωτή αυτού ο οποίος θα πρέπει να οµιλεί και να γράφει απταίστως την Ελληνική και ο οποίος, µεταξύ των άλλων, θα υποβάλλει ανά µήνα Έκθεση Συνολικής ραστηριότητας του Αναδόχου. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί κατ εντολή του σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα και να διευθετεί για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση. Το διάστηµα παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την έκδοση βεβαίωσης από το ήµο ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έλεγχο την τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωµοδοτεί επί όλων των θεµάτων επί των οποίων ζητείται η άποψή του από την Υπηρεσία. Ο χρόνος γνωµοδότησης θα ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε την σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέµατος. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά στο τέλος κάθε µήνα. Κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχολεί ο ανάδοχος και για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας. Η βεβαίωση θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του δήµου και θα ελέγχεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα ορίσει µε απόφαση του ο ήµαρχος ή ο νόµιµος αντικαταστάτης αυτού για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα µε την έγκριση της µηνιαίας έκθεσης από την παραπάνω επιτροπή, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της και την έκδοση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκάστου µηνός θα καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από τη σύνταξη του πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα, δεδοµένης της υπογραφής και έναρξης της παρούσης σύµβασης την , η συµβατική αµοιβή του αναδόχου για το υπόλοιπο του µηνός Μαΐου 2012, θα ανέλθει στο ποσό των ,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ (13%) ποσού ,06 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ,42 ευρώ και για 17

18 τους υπόλοιπους 31 µήνες της συµβατικής διάρκειας, το ποσό αµοιβής µηνιαίως θα ανέρχεται σε ,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ (13%) ποσού ,93 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ,66 ευρώ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εργαστεί για το σύνολο ενός µήνα, το πιστοποιούµενο ποσό για αυτό το µήνα θα προκύψει από το γινόµενο των ηµερών που εργάστηκε επί τη συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν σε τυχόν περικοπές ή ποινικές ρήτρες. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα ή έχουν επιβληθεί κρατήσεις εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το δήµο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι η µηνιαία βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών συνοδευόµενη από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ (ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ) και ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Αυξοµειώσεις σε φόρους του ηµοσίου, πλην φόρου εισοδήµατος και τυχόν παρακρατήσεων έναντι του φόρου αυτού, που βαρύνουν έµµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι: οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους, κ.λ.π., 18

19 οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης, ασφάλισης αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί που ενδεχοµένως ισχύουν, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων, ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά, κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. απάνη ενοικίασης χώρου για να καλύπτει τις ανάγκες του εδαφ. 9 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [Τεχνική Υποδοµή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόµενος για την υποστήριξη του προσφερόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού και των εργασιών (συνεργείο ( α), παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών, συντήρησης, service, κλπ). Επίσης, θα πρέπει και σύµφωνα µε όσα ορίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, να απασχολεί έναν τεχνικό ασφαλείας και να τηρεί το ανάλογο βιβλίο. ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των νόµων και των πάσης φύσεως αστυνοµικών διατάξεων, υποχρεούται δε, να ανακοινώνει αµελλητί στο ήµο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. που απευθύνονται σ αυτόν, ή που του κοινοποιούνται. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών, για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πρέπει να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ανασφάλιστο προσωπικό. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήµατα και µηχανήµατα έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχηµάτων τρίτων προσώπων και ζηµιών σε ξένες ιδιοκτησίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 19

20 ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του ηµοσίου Τοµέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου εξοπλισµού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών καθαριότητας. ιευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της µίας ηµέρας µε υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) - ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα διακοπής. Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης µε την συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου, για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την εργασία πληµµελώς και αντισυµβατικώς. Η ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Επιδαπεδιων Απορριμματοδεκτών-Πλαστικών Κυλιόμενων Κάδων Καθαριότητας 220 L.T για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 39/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΣΑΣΜΑΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

498.531,50 23% 613.193,75

498.531,50 23% 613.193,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 104/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.193,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα