ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου». 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γούρνες : 4 / 5 / 2012 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΜΕ.Τ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HELESSI Σήµερα την 4η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 1. Ο ήµος Χερσονήσου, Νοµού Ηρακλείου που εκπροσωπείται νόµιµα από το ήµαρχο του κ. οξαστάκη Ζαχαρία και στην παρούσα από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Μαστοράκη, εξουσιοδοτούµενο, (σύµφωνα µε την αρίθµ. 1/ απόφαση κ. ηµάρχου σχετική µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων, όπως συµπληρώθηκε µε την αρίθµ. 54/ απόφαση κ. ηµάρχου), απ αυτόν καλούµενος στο εξής εργοδότης. 2. H εταιρεία Ελληνική Βιοµηχανία Περιβαλλοντικών Συστηµάτων ΑΕΒΕ µε δ.κ. στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα «HELESI», /νση Αγίου Ιωάννου 19, Αίγιο, που εκπροσωπείται για την υπογραφή της σύµβασης, νόµιµα (σύµφωνα µε το πρακτικό αρ. 1792/ ) από τον κύριο Νικόλαο Χουµά του Ιωάννη µε ΑΤ ΑΖ καλούµενη στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη: 1. Το Π 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2. Το ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα ( Ν. 3463/2006 ), 3. Το Π.. 346/ (ΦΕΚ 230 Α') : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992, 2

3 4. Την οδηγία 2004/18 [προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει µε το Π 60/2007], 5. Της ΚΥΑ /97 "Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων", 6. Των σχετικών Νόµων, Προεδρικών ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν το Περιβάλλον και την ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, 7. Τον Ν. 3979/2011 άρθρο 61 [ΦΕΚ 138/ /Τ. Α], 8. Την Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου 479/2011 που αφορά στην έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 9. Την Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 716/2011 που αφορά τη σύνταξη των όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 10. Την περιληπτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ / , 11. Την αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε αρ. πρωτ / , 12. Το διαβιβαστικό περιληπτικής διακήρυξης στις εφηµερίδες και ΦΕΚ (ΑΠ 32120/ ), 13. Το αποδεικτικό παραλαβής περιληπτικής διακήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14. ηµοσιεύσεις περιληπτικής διακήρυξης στην ΕΤΚ και τις εφηµερίδες Νέα Κρήτη, Πατρίδα, Γενική ηµοπρασιών, Κέρδος και Πολιτεία, 15. Το από 27/12/2011 πρακτικό διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 16. Την οικονοµική προσφορά της αναδόχου όπως αυτή βελτιώθηκε µε την από νεότερη, 17. Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 795/2011 για την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση των υπηρεσιών Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 01/03/2012 έως 31/12/2014, 18. Την υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και ιευθύνοντα Συµβούλου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, 3

4 19. Το µε αριθµ. Πρωτ. 52/ έγγραφο του ήµου Χερσονήσου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο µε θέµα Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας σχεδίου σύµβασης του ήµου Χερσονήσου, 20. Την από 3/2/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ Κλιµακίου) µε αρίθµ. 75/2012, 21. Την αρίθµ. 1140/2012 απόφαση του VI τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 22. Το µε αρίθµ. Πρωτ / έγγραφο του ήµου Χερσονήσου προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ µε τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και στα αγγλικά HELESI, 23. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, 24. Την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της αναδόχου και 25. Την Νο εγγυητική επιστολή µε ηµεροµηνία έκδοσης 3/5/2012, ποσού ,00 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τους όρους της παρούσας εργολαβικής σύµβασης: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω αναφερόµενη ιδιότητα του αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων την εκτέλεση του έργου Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Χερσονήσου για το χρονικό διάστηµα από 4/5/2012 έως 31/12/2014 µε τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Η συνολική δαπάνη είναι ,03 ( επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τρία λεπτά ) πλέον ΦΠΑ 13% ,04 (ένα εκατοµµύριο τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ήτοι συνολική δαπάνη ,07 (εννέα εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ και επτά λεπτά), σύµφωνα και µε την υποβληθείσα προσφορά της Αναδόχου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ήµου Χερσονήσου και συγκεκριµένα για το οικονοµικό έτος 2012 ποσό ,47 πλέον ΦΠΑ 13 % ,60 σύνολο ,07 από τον Κ.Α του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ήµου ενώ για τα έτη 2013 και 2014 θα προβλεφθεί δαπάνη ,78 πλέον ΦΠΑ 13% ,22 σύνολο ,00, για κάθε έτος στους προϋπολογισµούς οικονοµικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα. 4

5 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H συµβατική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών καθορίζεται από την 4/5/2012 έως 31/12/2014, συνολική διάρκεια 31µηνών και 28 ηµερών. ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό την 4/5/2012. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδες ευρώ) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της δαπάνης για εκτέλεση των εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή ,00. Η εγγυητική επιστολή είναι της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικής αξίας ,00 µε αριθµό της 3/5/2012 και η οποία έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 5 της αναλυτικής διακήρυξης (µε αρ / ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά τον χρόνο εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Γενικά στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής και µεταφοράς των αστικών και ογκωδών απορριµµάτων στον Χώρο της Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), εντός του ωραρίου λειτουργίας του, από όλες τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ήµου Χερσονήσου, τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Ο καθαρισµός των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, ο καθαρισµός των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων) όλων των τοπικών και δηµοτικών διαµερισµάτων, το πλύσιµο των κάδων, το πλύσιµο οδών και πλατειών και οποιαδήποτε άλλη εργασία ζητηθεί από τον Εργοδότη που αφορά στον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων. Η κατανοµή του προσωπικού ανά τοµέα εργασίας θα γίνεται σε συνεννόηση µε τον εργοδότη. Τα τέλη υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, βαρύνουν το ήµο Χερσονήσου. Ενδεικτικά, πλην όµως όχι περιοριστικά, στο αντικείµενο του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις: 5

6 1. Χειρωνακτικός καθαρισµός 1.1 Για την.ε. Χερσονήσου, η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και τις πλατείες στον οικισµό Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου και παράπλευροι, Αγίας Παρασκευής και παράπλευροι, Ναυάρχου Νεάρχου και παράπλευροι και 25 ης Μαρτίου και παράπλευροι), στο οδικό δίκτυο των οικισµών Πισκοπιανού, Κουτουλουφαρίου, Ανισαρά, Αγκισαρά, Χατζανών, Αγριανών, Ανάληψης, Ποταµιών, Σφενδυλίου, Αβδού, Γωνιών και Κεράς, οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 28-29/2 και από 1/11 έως 31/12, µε τέσσερις (4) οδοκαθαριστές, από 1/3 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/10 µε έξι (6) οδοκαθαριστές και από 1/4 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους του οικισµού Λιµένα Χερσονήσου (Ελ. Βενιζέλου, Αγίας Παρασκευής και 25 ης Μαρτίου) κατά το χρονικό διάστηµα από 1/4 έως 30/ Για την.ε. Μαλίων, η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κρασίου. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια στους κεντρικούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων και στον οικισµό Σταλίδας της.κ. Μοχού κατά το χρονικό διάστηµα από 1/5 έως 30/9. Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 31/3 και από 1/11 έως 31/12 µε τρείς (3) οδοκαθαριστές, από 1/4 έως 30/4 και 1/10 έως 30/10 µε πέντε (5) οδοκαθαριστές και από 1/5 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια Για την. Ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής η οδοσάρωση θα πραγµατοποιείται στους κεντρικούς δρόµους και πλατείες των οικισµών Γουβών, Κάτω Γουβών, Γουρνών, Ανώπολης, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανού Κάµπου, Ελιάς, Καρτερού και Επισκοπής. Επίσης θα διενεργείται η καθαριότητα µε καθηµερινή (7 ηµέρες την εβδοµάδα) απογευµατινή βάρδια από 1/6 30/9 στους κεντρικούς δρόµους των οικισµών Κάτω Γούβες, Γούρνες, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος. Οι εργασίες αυτές θα πραγµατοποιούνται από 1/1 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/12 µε έξι (6) οδοκαθαριστές και από 1/4 έως 30/9 µε έξι (6) οδοκαθαριστές την πρωινή βάρδια και δύο (2) την απογευµατινή βάρδια Η οδοσάρωση και ο γενικότερος καλλωπισµός στους οικισµούς της Ενδοχώρας της. Ε. Γουβών (Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, 6

7 Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια) και.ε. Επισκοπής (Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί) θα πραγµατοποιείται από ειδικό συνεργείο αποτελούµενο από δύο (2) εργάτες και µικρό φορτηγό, από 1/1 έως και 31/12. Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται εκ περιτροπής από µία (1) φορά την εβδοµάδα σε κάθε οικισµό. Πεδίο ευθύνης του συνεργείου είναι οι κεντρικοί δρόµοι και πλατείες του οικισµού Επί πλέον θα γίνεται καθαρισµός ευπρεπισµός των χώρων των παιδικών χαρών, κοιµητηρίων και του περιβάλλοντα χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες. 2. Μηχανική Οδοσάρωση Η εργασία θα πραγµατοποιείται µε τρία (3) σάρωθρα στελεχωµένα από ένα χειριστή και υποστηριζόµενα από ένα εργάτη το κάθε ένα, ένα (1) για κάθε δηµοτική ενότητα [ ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου, ηµοτική Ενότητα Μαλίων, ηµοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής], µε σύστηµα αναρροφητικής χοάνης για την καθαριότητα συνδετήριων δρόµων µεταξύ των ηµοτικών ιαµερισµάτων και των οικισµών τους, καθώς και τµηµάτων της Π.Ε.Ο. στα όρια του ήµου. Η εργασία θα πραγµατοποιείται καθηµερινά, 5 ηµέρες την εβδοµάδα, σε πρωινή βάρδια, από 1/1 έως 31/3 και από 1/10 έως 31/12 τέσσερις (4) ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα από 1/4 έως 30/9 από οκτώ (8) ώρες την ηµέρα. 3. Πλύσιµο κάδων απορριµµάτων Η εργασία θα πραγµατοποιείται µε ειδικό πλυντήριο κάδων, µια (1) φορά το µήνα από 1/4 έως και 31/10 και από 1/11 έως 31/3 µία φορά το δίµηνο, για το σύνολο των κάδων [σύµµεικτων απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων υλικών]. Για την παραπάνω εργασία θα απασχολούνται ένα οδηγός και ένας εργάτης. 4. Πλύσιµο οδών, πλατειών και πεζοδροµίων Η εργασία θα πραγµατοποιείται στον οικισµό Λιµένος Χερσονήσου, στην οδό Αγ. Παρασκευής και τις παρόδους της ως και στα πεζοδρόµια της οδού Ελ. Βενιζέλου, καθηµερινά, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9. Για τον οικισµό Μαλίων, η εργασία θα πραγµατοποιείται στην οδό ηµοκρατίας, 2 ηµέρες την εβδοµάδα, από 1/6 έως 30/9. Στον υπόλοιπο ήµο, η εργασία θα πραγµατοποιείται µετά από προγραµµατισµό του ήµου και συνεννόηση µε την ανάδοχο εταιρεία. 7

8 5. Καθαρισµός πρανών Η εργασία καθαρισµού πρανών και δηµοτικών δρόµων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά σε πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ήµου, από τρία (3) συνεργεία των δύο (2) ατόµων (το καθ ένα). 6. Εργασίες πρασίνου Οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου (πάρκα, αλσύλλια, δεντροστοιχίες κ.α), θα πραγµατοποιούνται σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ήµου, από συνεργείο τριών (3) ατόµων, καθηµερινά σε πρωινή βάρδια, από 1/1 έως 31/12, πάντα υπό την επίβλεψη των Γεωπόνων του ήµου. 7. Καθαρισµός δηµοτικών οδών, επαρχιακών και εθνικών δρόµων ( Ε90- Ε92), και των παράπλευρων αυτών, που διασχίζουν το ήµο και συµπεριλαµβάνονται εντός των διοικητικών ορίων του. Η εργασία καθαρισµού δηµοτικών, επαρχιακών και εθνικών δρόµων θα πραγµατοποιείται καθηµερινά σε πρωινή βάρδια από 1/3 έως 31/10 στο σύνολο του ήµου, από τρία (3) συνεργεία των δύο (2) ατόµων το καθένα. 8. Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και απορριµµάτων Η εργασία αυτή θα πραγµατοποιείται από δύο συνεργεία αποτελούµενα από δύο (2) εργάτες και ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου το καθένα, για το σύνολο του ήµου, από 1/1 έως 31/12, πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα. 9. Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων 9.1. Για τη Ε Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 31/12 µε δύο (2) οχήµατα, σε πρωινή βάρδια και από 1/5 έως 30/10 µε τρία (3) οχήµατα. Από 1/3 έως 31/10 θα χρησιµοποιεί ένα (1) όχηµα, απογευµατινή βάρδια, καθώς και από 1/7 έως 31/8 ένα (1) επιπλέον όχηµα πρωινή βάρδια. Για τις τοπικές κοινότητες Ποταµιών, Αβδού, Γωνιών και Κεράς από 1/1 έως 30/4 και 1/11 έως 31/12 η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε ένα [1] όχηµα δύο φορές την εβδοµάδα και από 1/5 έως 31/10 τρείς [3] φορές την εβδοµάδα Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3m 3, µε έναν εργάτη, θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου. 8

9 Από 1/1 έως 31/12 θα πραγµατοποιείται αποκοµιδή µε απορριµµατοφόρο 6κµ, πρωινή βάρδια, και από 1/4 έως 30/9 επιπλέον µια απογευµατινή βάρδια Για τη Ε Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κράσι, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα, σε πρωινή βάρδια και από 1/4 έως 31/10 µε δύο (2) οχήµατα καθώς και από 1/6 έως 31/8 µε ένα (1) επιπλέον όχηµα για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια. Από 1/1 έως 31/12 ένα µικρό απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3 m 3, µε έναν εργάτη, θα χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή απορριµµάτων στους στενούς δρόµους της ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων Για τη.ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής, στους οικισµούς Γουβών, Κάτω Γουβών, Γούρνες, Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/12 µε τρία (3) οχήµατα, πρωινή βάρδια. Από 1/6 έως 31/8 µε ένα (1) επιπλέον όχηµα 16κµ για 4 ώρες απογευµατινή βάρδια. Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 10. Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών απορριµµάτων Για τη. Ε. Χερσονήσου, στους οικισµούς Λιµένος Χερσονήσου, Χερσονήσου και τους οικισµούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού, Ανισαρά, Αγκισαρά, Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 28-29/2 και 1/10 έως 31/12 µε ένα όχηµα, πρωινή βάρδια και από 1/3 έως 30/9 µε δύο (2) Για τη. Ε. Μαλίων, στους οικισµούς Μαλίων, Σταλίδας, Μοχός και Κράσι, η, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/3 και 1/11 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα για τέσσερις (4) ώρες και από 1/4 έως 30/10 µε ένα όχηµα για οκτώ (8) ώρες Για την.ε. Γουβών και.ε. Επισκοπής, στους οικισµούς Γουβών, Κάτω Γουβών, Γούρνες, Ανώπολη, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάµπος, Ελιά, Σκοτεινού, Κόξαρης, Καλού Χωριού, Βοριτσίου, Χαρασού, Κάτω Βάθεια, 9

10 Άνω Βάθεια και Επισκοπή, Σγουροκεφάλι, Αϊτάνια, Γάλυπε, Καινούριο Χωριό, Γαλύφα, Σταµνοί, Καρτερός,, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται µε απορριµµατοφόρα 16κµ από 1/1 έως 31/12 µε ένα (1) όχηµα, πρωινή βάρδια. Οι παραπάνω εργασίες πραγµατοποιούνται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα αποτελείται από πλήρωµα ενός οδηγού και δύο εργατών. 11. Λοιπές Υποχρεώσεις : 1. Συνεχής παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών που διενεργούνται µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό των αιτίων, των τυχόν καθυστερήσεων και τη λήψη αναγκαίων µέτρων, για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων στην πορεία των εργασιών. 2. Αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων και προβληµάτων που τυχόν θα προκύψουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των εργασιών. 3. Κατάρτιση συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου της φυσικής προόδου του συνόλου των εργασιών. 4. Κατάρτιση προγράµµατος ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για περιβαλλοντικά θέµατα. 5. Σχεδιασµός και προγραµµατισµός της βέλτιστης περιβαλλοντικής απόδοσης των εργασιών κατά την σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. 6. Εντοπισµός και επίλυση των τυχόν προβληµάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών µε βάση τις ειδικές επιτόπου συνθήκες και τη διαθεσιµότητα υλικών και πόρων. 7. Προσδιορισµός των κριτηρίων και της µεθοδολογίας για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των εργασιών και στον έλεγχο της οµοιόµορφης εφαρµογής τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών. 8. Κατάρτιση προγράµµατος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). 9. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένου εξοπλισµού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίας, και ορθολογική χρησιµοποίηση αυτού. 10. Τήρηση ηµερήσιου ηµερολογίου εκτέλεσης εργασιών και υποβολή, ανά εβδοµάδα, αυτού στον Εργοδότη. 11. Υποβολή στην αρχή κάθε εβδοµάδας (ηµέρα ευτέρα) εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασιών και απασχολούµενου προσωπικού για τον έλεγχο από την υπηρεσία του ήµου της εκτέλεσης τους και την πιστοποίηση τους. 12. Εβδοµαδιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών εργασίας αυτού και στον τοµέα που απασχολήθηκαν [στο τέλος της εβδοµάδας]. 10

11 13. Υποβολή µηνιαίας Έκθεση Συνολικής ραστηριότητας του Αναδόχου [ τέλος κάθε µήνα]. 14. Υποχρέωση του αναδόχου στο τέλος της τουριστικής περιόδου [κάθε χρόνο], να συνδιοργανώνει ηµερίδα µε το ήµο και το ΦΟΣ Α, στην οποία θα αξιολογείται η παροχή των υπηρεσιών, βάσει της σύµβασης και θα προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα βελτίωσης τους. Θα παρουσιάζονται τρόποι, µέθοδοι και σωστές πρακτικές για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε στόχο την επίτευξη των στόχων που ορίζει η οδηγία 2008/98 της Ε.Ε. Η δαπάνη της διοργάνωσης που θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 15. Πρόσληψη και απασχόληση, κατά το δυνατόν, προσωπικού που είναι δηµότες ή κάτοικοι του ήµου µας. 16. Υποβολή συγκεκριµένης πρότασης για τους τρόπους αξιοποίησης των απορριµµάτων τοπικά, µε στόχο την είσπραξη εσόδων για το δήµο, ώστε να µειωθούν οι δαπάνες µεταφοράς ή διάθεσης των απορριµµάτων [κατά την έναρξη της σύµβασης και ανά εξάµηνο κατά τη διάρκεια του] ΑΡΘΡΟ 6 ο Μέσα και Προσωπικό του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το απαιτούµενο προσωπικό (ελάχιστος αριθµός 60 ατόµων [οδηγοί 14, χειριστές 4, εργάτες 42] για το χρονικό διάστηµα 1.1 έως 31.3 και 1.11 έως και µέγιστος αριθµός 120 ατόµων [οδηγοί 20, χειριστές 4, εργάτες 96 ] για το χρονικό διάστηµα από 1.4 έως έκαστου έτους για να καλύπτουν τις εργασίες και τις βάρδιες κατά την καλοκαιρινή περίοδο), υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Εκτός από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που ορίζεται παραπάνω. Ορίζεται ακόµα ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, τον παρακάτω µηχανολογικό εξοπλισµό και οχήµατα : 1. τρία (3) απορριµµατοφόρα ελάχιστης χωρητικότητας 16 m 3 µικτού φορτίου τουλάχιστον 18 τόνων, µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως lit. 2. δύο (2) µικρά ευέλικτα απορριµµατοφόρα µικτού φορτίου από 5 έως 12 tn, χωρητικότητας από 6-10 m 3 µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως lit. 3. δύο (2) µικρά απορριµµατοφόρα ανοιχτού τύπου µικρών διαστάσεων χωρητικότητας 1,5 έως 3 m3. 4. ένα (1) πλυντήριο κάδων χωρητικότητας σε καθαρό νερό τουλάχιστων 4 m 3 εξοπλισµένο και µε µπάρες πλυσίµατος δρόµων. 5. δύο (2) αναρροφητικά σάρωθρα µε εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης και καθαρισµό φρεατίων χωρητικότητας κάδου 4 m3. 6. πέντε [5] χορτοκοπτικά µηχανήµατα. 11

12 7. είκοσι πέντε [25] πλήρως εξοπλισµένα καρότσια για τους οδοκαθαριστές. 8. ιακόσιους [200] κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, χωρητικότητας 240 lt. 9. πεντακόσιους [500] κάδους γενικών απορριµµάτων, πλαστικούς ή µεταλλικούς, χωρητικότητας lt. 10. πεντακόσια [500] καλάθια συλλογής µικροαντικειµένων χωρητικότητας 50 lt. Όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα είναι το πολύ τετραετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. (πρώτη άδεια κυκλοφορίας µετά από την ) και να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου EURO IV ή EURO V για τα απορριµµατοφόρα και EURO IIΙ για τα µηχανήµατα έργου). Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η διάθεση οχηµάτων ακόµη νεότερης τεχνολογίας. Για την τεκµηρίωση των παραπάνω προσκοµίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, εγκρίσεις τύπων, αδειών κυκλοφορίας ή βιβλιαρίου µεταβολών, και βεβαίωση λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρία από την οποία θα προκύπτει η ηµεροµηνία κατασκευής και πρώτης λειτουργίας των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τις άδειες ή τα βιβλιάρια µεταβολών τους. Εκτός από τον αναφερόµενο παραπάνω απαραίτητο εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί επί πλέον για τις ανάγκες της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας και τον παρακάτω εξοπλισµό που θα του διαθέσει για το σκοπό αυτό ο ήµος : 1] Απορριµµατοφόρα Α/Α Αρ. Κυκλοφορίας Εργοστάσιο κατασκευής Κυβισµό ς Καύσιµο 1 ΚΗΙ 9329 DAIMLER Πετρέλαιο 2 KHI 9308 DAIMLER Πετρέλαιο 3 KHI 9306 DAIMLER Πετρέλαιο 4 KHI 5524 DAF Πετρέλαιο 5 KHI 5522 DAIMLER Πετρέλαιο 6 ΚΗΙ 2072 ΜΑΝ Πετρέλαιο 7 ΚΗΙ 2073 ΜΑΝ Πετρέλαιο 8 KHO 7493 MERCEDES Πετρέλαιο 9 KHO 7388 MERCEDES Πετρέλαιο 10 KHO 7336 MERCEDES Πετρέλαιο 12

13 2] Απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης Α/Α Αρ. Εργοστάσιο Κυβισµός Καύσιµο Κυκλοφορίας κατασκευής 1 ΚΗΙ 3179 NISSAN Πετρέλαιο 2 KHH 3194 RENAULT Πετρέλαιο 3 KHH 3160 IVECO Πετρέλαιο 4 KHH 3173 IVECO Πετρέλαιο 3] Σάρωθρα Α/Α Αρ. Εργοστάσιο Κυβισµός Καύσιµο Κυκλοφορίας κατασκευής 1 ΜΕ DULEVO 8,44 Πετρέλαιο Ο παραπάνω µηχανολογικός εξοπλισµός διατίθεται από τον ήµο στον ανάδοχο, για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης και µόνο. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλους σκοπούς. Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέµενου εξοπλισµού του ήµου, πρέπει να είναι νόµιµα αδειοδοτηµένοι και να διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία. Η τακτική και η έκτακτη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, τα καύσιµα τα λιπαντικά τα ελαστικά και η ασφάλιση του για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ ολοκλήρου ο οποίος υποχρεούται να τον παραδώσει στην κατάσταση που τον παρέλαβε κατά τη λήξη της σύµβασης. Για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης ο ήµος δεν θα έχει ουδεµία υποχρέωση συντήρησης του διατιθέµενου εξοπλισµού, και οι τυχόν έκτακτες βλάβες και η τακτική συντήρηση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ρητά απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των οχηµάτων αποκοµιδής ανακυκλωµένων για την αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και αντίστροφα. Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού του ήµου, θα ελεγχθεί από τον ανάδοχο για τα τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις του, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών του ήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. Κατά την παράδοση του µηχανολογικού εξοπλισµού στο τέλος της σύµβασης, θα συνταχθεί και πάλι πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο τεχνικών υπηρεσιών του ήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα. Τυχόν φθορές ή βλάβες που δεν έχουν επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από τον ήµο και το κόστος τους θα παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωµή και την εξόφληση του αναδόχου. Περαιτέρω θα πρέπει να διαθέτει ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της ειδικότητας που τυχόν απαιτείται κάθε φορά, για την αντιµετώπιση εντελώς 13

14 ειδικών προβληµάτων που θα διατίθεται µετά από έγκριση της αναθέτουσας Υπηρεσίας ανάλογα µε τις ανάγκες. Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ήµο πίνακα στον οποίο θα συγκεκριµενοποιήσει ονοµαστικά ανά δραστηριότητα, το προσωπικό πλην του ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, συνοδευόµενο και από τα βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού. Ο Εργοδότης θα συµφωνήσει ή θα τροποποιήσει τον υπόψη πίνακα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τις υποδείξεις του αυξάνοντας, µειώνοντας ή τροποποιώντας το προτεινόµενο προσωπικό κατ αριθµό, κατηγορία, ειδικότητα κ.λ.π. Πέρα όµως από τα ανωτέρω η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη αυτής κρίση σε οποιαδήποτε στιγµή να ζητήσει πρόσθετο προσωπικό ορισµένης κατηγορίας και εµπειρίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε εύλογο χρόνο να το διαθέσει στην Υπηρεσία για τις ανάγκες του έργου παροχής υπηρεσιών του. Η οµάδα εργασίας που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνεται από επιστήµονες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων όπως οικονοµολόγους, λογιστές, εργοδηγούς, τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας, τεχνίτες συντηρητές οχηµάτων, χειριστές µηχανηµάτων έργου, περιβαλλοντολόγο, επόπτες καθαριότητας και η οποία θα διαθέτει εµπειρία σε εργασίες οργάνωσης, συλλογής µεταφοράς αστικών απορριµµάτων και καθαριότητα πόλεων. Περαιτέρω, µεταξύ των µελών της οµάδας εργασίας θα ορίζεται ο επικεφαλής αυτής, ο οποίος θα συντονίζει την οµάδα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και του Εργοδότη. Για την περίπτωση του ειδικού εµπειρογνώµονα η Υπηρεσία µε ή χωρίς προηγούµενη πρόταση του Αναδόχου θα καθορίζει τα καθήκοντα/προσόντα του ειδικού εµπειρογνώµονα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο και όλως ειδικό θέµα της Σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει επιστήµονα και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αυτές. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να αποµακρύνει οποιονδήποτε υπάλληλο, επιστήµονα ή µη, ο οποίος αποδεικνύεται ακατάλληλος για την εργασία και τον τοµέα σκοπό που απασχολείται. Η ανωτέρω αποµάκρυνση θα γίνεται απροφασίστως µέσα σε δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή πρόσληψης νέου προσώπου επιστηµονικού επιπέδου, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει την αίτησή του µε τα αναγκαία πιστοποιητικά εµπειρίας και βιογραφικά σηµειώµατα. Κάθε νέο πρόσωπο που θα έρχεται για να εργαστεί στο αντικείµενο της Σύµβασης, θα 14

15 είναι ενηµερωµένο για το ιστορικό του αντικειµένου µε το οποίο θα απασχοληθεί και δεν δικαιολογείται απασχόληση για ενηµέρωσή του. ΑΡΘΡΟ 7 Εκτέλεση Σύµβασης, Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης την Παρασκευή 4 Μαΐου Είναι υποχρεωµένος δε να διαθέτει εντός των ορίων του ήµου Χερσονήσου τον ανάλογο εξοπλισµό 10 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαθή και πλήρη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Εργοδότη οι οποίες είναι αρµόδιες για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των υπηρεσιών που αναλαµβάνει. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται, να βοηθά και να συµβουλεύει τις Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή µεταφορά τεχνογνωσίας. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης, το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει (οδηγοί, εργάτες, επιστάτη κλπ), τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, τα καύσιµα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο., φόροι και τέλη οχηµάτων. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού (µηχανήµατα ή οχήµατα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άµεση αντικατάσταση του µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα ή όχηµα, προκειµένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην επανόρθωση της. Οι οδηγοί του Αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδήγησης. Ολόκληρος ο εξοπλισµός του Αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία του αναδόχου, θα σηµανθεί και µε τα στοιχεία του ήµου Χερσονήσου (σήµα κλπ) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Αναδόχου πρέπει να είναι ασφαλισµένος για σωµατικές βλάβες και ζηµίες έναντι τρίτων. 15

16 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ήµο εγκαίρως εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασιών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος αυτών από τον ήµο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο ήµο τακτικές εκθέσεις ανά µήνα για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που έγιναν, παρατηρήσεις επ αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συµβάλει στη διαµόρφωση της εικόνας σχετικά µε την πρόοδο και τα προβλήµατα των εκτελεσθέντων εργασιών. Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέµα που είτε απαιτείται άµεση ενέργεια, είτε ήθελε ζητηθεί από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταµένο µεµονωµένο αντικείµενο. Για τα υπόλοιπα θέµατα ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σηµειώµατα. Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα σηµειώµατα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις κ.λ.π. του Αναδόχου σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει προτάσεις του Αναδόχου όπως επίσης να ζητήσει από τον Ανάδοχο υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων µε απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος εξακολουθεί το έργο του και να συνεργάζεται οµαλά µε τον Εργοδότη και µε τους άλλους συνεργάτες του, ακόµα και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στην περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων. Ο Ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύει η Σύµβαση του µε τον Εργοδότη. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου και του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 16

17 Με την υπογραφή του Συµφωνητικού ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Εκπρόσωπό του έναντι του ήµου και έναν Αναπληρωτή αυτού ο οποίος θα πρέπει να οµιλεί και να γράφει απταίστως την Ελληνική και ο οποίος, µεταξύ των άλλων, θα υποβάλλει ανά µήνα Έκθεση Συνολικής ραστηριότητας του Αναδόχου. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί κατ εντολή του σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέµατα και να διευθετεί για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση. Το διάστηµα παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την έκδοση βεβαίωσης από το ήµο ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για έλεγχο την τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωµοδοτεί επί όλων των θεµάτων επί των οποίων ζητείται η άποψή του από την Υπηρεσία. Ο χρόνος γνωµοδότησης θα ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε την σπουδαιότητα και το επείγον κάθε θέµατος. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά στο τέλος κάθε µήνα. Κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχολεί ο ανάδοχος και για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας. Η βεβαίωση θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του δήµου και θα ελέγχεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα ορίσει µε απόφαση του ο ήµαρχος ή ο νόµιµος αντικαταστάτης αυτού για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου θεωρείται συντελεσθείσα µε την έγκριση της µηνιαίας έκθεσης από την παραπάνω επιτροπή, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της και την έκδοση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες εκάστου µηνός θα καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από τη σύνταξη του πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα, δεδοµένης της υπογραφής και έναρξης της παρούσης σύµβασης την , η συµβατική αµοιβή του αναδόχου για το υπόλοιπο του µηνός Μαΐου 2012, θα ανέλθει στο ποσό των ,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ (13%) ποσού ,06 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ,42 ευρώ και για 17

18 τους υπόλοιπους 31 µήνες της συµβατικής διάρκειας, το ποσό αµοιβής µηνιαίως θα ανέρχεται σε ,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ (13%) ποσού ,93 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ,66 ευρώ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εργαστεί για το σύνολο ενός µήνα, το πιστοποιούµενο ποσό για αυτό το µήνα θα προκύψει από το γινόµενο των ηµερών που εργάστηκε επί τη συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αναλογούν σε τυχόν περικοπές ή ποινικές ρήτρες. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα ή έχουν επιβληθεί κρατήσεις εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το δήµο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι η µηνιαία βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών συνοδευόµενη από το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου, το τιµολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ (ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ) και ότι άλλο προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Αυξοµειώσεις σε φόρους του ηµοσίου, πλην φόρου εισοδήµατος και τυχόν παρακρατήσεων έναντι του φόρου αυτού, που βαρύνουν έµµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι: οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους, κ.λ.π., 18

19 οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης, ασφάλισης αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί που ενδεχοµένως ισχύουν, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων, ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και γενικά, κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. απάνη ενοικίασης χώρου για να καλύπτει τις ανάγκες του εδαφ. 9 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [Τεχνική Υποδοµή και οργάνωση που διαθέτει ο διαγωνιζόµενος για την υποστήριξη του προσφερόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού και των εργασιών (συνεργείο ( α), παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό, οργάνωση επισκευών, συντήρησης, service, κλπ). Επίσης, θα πρέπει και σύµφωνα µε όσα ορίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, να απασχολεί έναν τεχνικό ασφαλείας και να τηρεί το ανάλογο βιβλίο. ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των νόµων και των πάσης φύσεως αστυνοµικών διατάξεων, υποχρεούται δε, να ανακοινώνει αµελλητί στο ήµο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. που απευθύνονται σ αυτόν, ή που του κοινοποιούνται. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών, για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο και για την λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πρέπει να είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ανασφάλιστο προσωπικό. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήµατα και µηχανήµατα έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχηµάτων τρίτων προσώπων και ζηµιών σε ξένες ιδιοκτησίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 19

20 ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του ηµοσίου Τοµέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ηµερών, διάστηµα εκτιµούµενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούµενου εξοπλισµού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών καθαριότητας. ιευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη της µίας ηµέρας µε υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα ,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) - ανά περίπτωση και για κάθε ηµέρα διακοπής. Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης µε την συµβατική ηµερήσια πιστοποιούµενη αµοιβή του εργολάβου, για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την εργασία πληµµελώς και αντισυµβατικώς. Η ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και ότι µετά από συνεχή επανάληψη της 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 09-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 31509 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/ Κ.Α. : 20-6277.001: Μεταφορά γυάλινων ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/29-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ Πρωτ. 5578 14SYMV001874438 2014-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα