Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»"

Transcript

1 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΝΣΕΔ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΒΑΛΑ,

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνληα θαζεγήηξηα κνπ θ.δηξήλε Κακελίδνπ γηα ηελ βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ψζηε λα νινθιεξψζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο επηζθέπηεο πνπ δηέζεζαλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα λα απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα κε κεγάιε πξνζπκία. Αθφκε, νθείισ έλα επραξηζηψ ζηνλ θ. Υξήζην Κνπζηλίδε θαη ηηο θνηλφηεηεο Καζηαλέσλ θαη Βχζζαο γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ κνπ δφζεθε γηα λα έξζεη εηο πέξαο ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Σέινο, νθείισ έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηηο θίιεο κνπ Βάλα θαη Βηθηψξηα,ζηελ αδεξθή κνπ Παλαγηψηα θαη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ κνπ Θνδσξή πνπ κε ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέιαβα θαη κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο νινθιεξψζεθε ε πηπρηαθή κνπ εξγαζία. 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΖΚΔ Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΠΡΟΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΦΟΗΧΖ ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤΡΗΣΧΝ Γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα ηαμίδηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνχ-σξφπνο θαηαζθεπήο κνληέινπ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΚΑΗ Ο ΣΟΤΡΗΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ..35 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΗΓΖ ΦΔΣΗΒΑΛ-ΓΑΠΑΝΔ ΦΔΣΗΒΑΛ ΞΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ ΛΟΓΟΗ ΤΠΑΡΞΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΗ ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΧΝ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΠΗΛΟΓΟ 44 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ...45 ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΑΓΧΓΖ Ο Έβξνο ζαλ πεξηνρή ΓΔΗΚΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΣΑ ΟΜΑΓΔ ΠΔΡΗΠΛΟΤ ΑΦΗΞΔΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΜΔ ΠΣΖΔΗ CHARTERS ΑΦΗΞΔΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΣΑ ΜΔΟ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΑΜΠΗΝΓΚ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΜΖΝΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΑΜΠΗΝΓΚ ΑΝΑ ΜΖΝΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΦΗΞΔΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΜΔ ΠΣΖΔΗ CHARTERS ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ Οη ηέζζεξηο πεξίνδνη ηνπ θεζηηβάι ηνπ Άξδα Ο αξηζκφο επηζθεπηψλ ηνπ Άξδα αλά έηνο Σα έζνδα ηνπ θεζηηβάι ηνπ Άξδα Απνινγηζκφο εξγαζηψλ ηνπ Άξδα ηνπ ΔΠΗΛΟΓΟ..68 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

4 5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Δξσηεκαηνιφγηα πνζνηηθήο έξεπλαο Γεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο ηεο Πνζνηηθή έξεπλαοο ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ(EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS) ΔΠΗΛΟΓΟ.. 81 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ.. 82 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ Φχιιν-Ζιηθία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηψλ χλζεζε λνηθνθπξηνχ ηνπ δείγκαηνο Μνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ηνπξηζηψλ Καηαλνκή δείγκαηνο βάζε επαγγέικαηνο Καηαλνκή δείγκαηνο βάζε θαηαγσγήο Καηαλνκή δείγκαηνο βάζε εηζνδήκαηνο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ Καηαλνκή κε βάζε ηελ ειηθία πνπ ην πξψην επηζθέθζεθαλ Αξηζκφο εκεξψλ πνπ δηαξθεί ε επίζθεςε ηνπο Με πνηνπο επηζθέπηεζηε ην θεζηηβάι Λφγνη επίζθεςεο Πεγέο πιεξνθφξεζεο ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ Δίδε κνπζηθήο πνπ πξνηηκψληαη Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνληαη έκθαζε απφ ηνπο ηνπξίζηεο Παξαγνληηθή αλάιπζε πγθεληξσηηθή αλάιπζε ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ-ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΑΜΟΝΖ Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην θεζηηβάι Γεληθή επραξίζηεζε Μέιε θαη κε ζε πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε πλνιηθή εληχπσζε απφ ηελ παξακνλή ηνπο Πηζαλή επίζθεςε ηα επφκελα 5 ρξφληα Βαζκφο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο Πξφηαζε γηα επίζθεςε ζε άιινπο Πξφζεζε επαλεπίζθεςεο ηάζε θαηαλαισηψλ θαη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ηάζε θαηαλαισηψλ πξνο ην θεζηηβάι Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε Ηδαληθέο δηαθνπέο Καηά κέζν φξν αξηζκφο κεξψλ δηαθνπψλ πρλφηεηα δηαθνπψλ Ύςνο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ΔΠΗΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΧΝ

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1. ΔΗΑΓΧΓΖ ην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο δηεμαγσγήο ηεο θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία. Δπίζεο αλαθέξεη ηελ πξνζθνξά ηεο έξεπλαο θαη ηηο πηζαλφλ παξαγφκελεο σθέιεηεο. Σέινο,δίλεη ηελ δνκή ηεο δηαηξηβήο ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ Ο ηνπξηζκφο ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη παλάξραηνο φζν θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ αλζξψπνπ (Λνγνζέηεο, 1982: 17). Ο ηνπξηζκφο εηδηθά κεηά ην 1970 απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θαη ηαρχηεξνπο αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εηζνδεκάησλ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Σζάξηαο θαη Κνθθψζεο, 1999: 21). ήκεξα ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα απηνδχλακν θαηλφκελν, ζπλψλπκν ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Παξνπζίαζε κία ηαρχηαηε αλάπηπμε, κία ρσξηθή εμάπισζε θαη κία θνηλσληθή απνδνρή ζε παγθφζκην επίπεδν. Απφ ην 1950 ν ηνπξηζκφο αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφ ηνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην 1998 ε δηεζλήο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο έθηαζαλ ηα 625,5 εθαηνκκχξηα άηνκα δειαδή απμήζεθαλ θαηά 24,7 θνξέο ηα ηειεπηαία 48 έηε. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), ην 2010 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζα είλαη 40,2 θνξέο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε θείλεο ηνπ 1950, ελψ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο 699,9 θνξέο πςειφηεξεο (Βαξβαξέζνο, 2000: 15-16). Έηζη, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 5

6 ηνπ ζαλ έλα ηδηαίηεξν θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα επσθειεζεί κηα νηθνλνκία ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Ζγνπκελάθεο, 2000: 11). ηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο είλαη έλα αλακθηζβήηεην γεγνλφο (Δπζηαζίνπ, 2004: 68). Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο κπζνινγίαο, πξνζθέξεη κία κεγάιε πνηθηιία πξννξηζκψλ φπνπ κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη. πλδπάδεη θαιφ θιίκα, θαζαξέο ζάιαζζεο, πνηθηιία λεζηψλ, ηζηνξηθά κλεκεία, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αμηνζέαηα (Αλψλπκνο b, 1996: 183). Παξέρεη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο (μελνδνρεία, θαηαιχκαηα) θαη ηερλνινγηθνχο εμνπιηζκνχο γηα λα είλαη δπλαηή θαη επράξηζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ ηνπξηζηψλ (Αλψλπκνο c, 1996: 18). Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο παγθνζκίσο σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο βξίζθεηαη ζηελ 22 ε ζέζε κεηαμχ 130 ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηνλ Γείθηε ηαμηδησηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΓΣΣΑ), πνπ δεκνζίεπζε ην WORLD ECONOMIC FORUM γηα ηελ πεξίνδν (Αλψλπκνο Γ, 2008: 100). Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ππνιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, απνηειεί έλα αμηφινγν θνκκάηη ηνπ ΑΔΠ, ζπγθξηλφκελν αθφκε κε άιινπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο φπσο ε λαπηηιία θαη ε γεσξγία. Δπίζεο βειηηψλεη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Διιάδαο θαη θαη επέθηαζε ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο. Αθφκε, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ελψ παξάιιεια βνεζά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (Καρξηκάλε, 2008: 307). Χο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ Διιάδα κε 6,6% ζην ΑΔΠ, ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 4% θαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ 15% (Εαραξάηνο θαη Σζάξηαο, 1999: 18). Δπίζεο, σο θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απαζρνιεί πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πάλσ απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (www.ypan.gr). Αθφκε, ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα 6

7 δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο φρη κφλν ζηα θχξηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά θαηαιχκαηα αιιά θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη κε θιάδνπο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επσθεινχληαη ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο (Βαξβαξέζνο, 2008: 267). Έλα πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ είλαη ε φηη ε Διιάδα,έρεη λα αληαγσληζηεί άιιεο ρψξεο πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ. Αλεζπρία παξνπζηάδεη ε αλάθακςε ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, φπσο επίζεο θαη ε αλακελφκελε αλάθακςε ησλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ, ζπγθεθξηκέλα ε Κξναηία θαη ην Μαπξνβνχλην (Αλψλπκνο Δ, 2008:22). Ζ Διιάδα απαξηίδεηαη απφ πεξηνρέο φπσο ε Θξάθε ε νπνία δηαζέηεη πνηθίια Ηζηνξηθά θαη Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πςεινχ ελδηαθέξνληνο,αιιά θαη πεξηνρέο θπζηθνχ θάινπο, επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Αλάπηπμε ηεο Θξάθεο, πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο, 1995:.3). Ο Ννκφο Έβξνπ αλήθεη ζηελ Θξάθε θαη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ πνηακφ Έβξνπ, ν νπνίνο ζπλνξεχεη κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία (Καξαθνχζεο, 1995: 183). ηηο Καζηαληέο, ζηνλ πνηακφ ηνπ Άξδα πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ Έβξνπ δηεμάγεηαη έλα κνπζηθφ θεζηηβάι (Υαηδφπνπινο, 2006: 212). ηελ Διιάδα ηφζν ην θεζηηβάι ησλ Αζελψλ φζν θαη ησλ άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη ζεακάησλ, ηδξχζεθαλ γηα λα απνηειέζνπλ δηαθήκηζε ζηνλ ηνπξηζκνχ ηνπ ηφπνπ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο (Σζάξηαο, 2000: 54) θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ην Σέμαο πηζηεχνπλ φηη ηα θεζηηβάι είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Αλψλπκνο f, 2004: 1). Σν θεζηηβάι ηνπ Άξδα μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1995 γηα ηξεηο κέξεο καδί κε ηελ γξακκαηεία λέαο γεληάο θαη άιινπο ρνξεγνχο, κε ζθνπφ έλα δηαβαιθαληθφ κνπζηθφ θεζηηβάι κε παξάιιειεο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ην νπνίν ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα (Αλψλπκνο g, 1995: 6). Σελ δεχηεξε ρξνληά ζπγθέληξσζε ελδεηθηηθά

8 άηνκα (Αλψλπκνο h, 1996: 9). Δδψ θαη 13 ρξφληα ζπγθεληξψλεη κέζν φξν επηζθέπηεο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θαηαζθελσηέο (Διιεληθή Γεκνθξαηία Γήκνπ Βχζζαο αξ.πξση. 211/2006). Αλακθηζβήηεηα βνεζά ζηελ νηθνλνκία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αθφκε δεκηνπξγεί ζρέζεηο θηιίαο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, αλαδεηθλχεηαη ε γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο, θαζηεξψλεηαη σο ηφπνο ζπλάληεζεο ησλ Βαιθαλίσλ, ν Έβξνο θαη νη λένη δελ είλαη ζην πεξηζψξην αιιά ζην κειινληηθφ θέληξν εμέιημεο ηεο πεξηνρήο, θηλεηνπνηνχληαη νη ζεζκηθνχ λενιηζηηθνί θνξείο, δείρλεη ην θπζηθφ ηνπίν ηνπ πνηακνχ θαη γλσζηνπνηεί έλαλ επξχηεξα νξγαλσκέλν ρψξν ζπλαληήζεσλ ζηνλ Βφξεην Έβξν, δειαδή είλαη κία λέα πξφηαζε ζηνλ ηνκέα πνιηηηζκνχ (www.ardas-festival.gr/pagec3.htm 5/12/2003). 1.3.ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην θεζηηβάι ηνπ Άξδα. Δπηπιένλ, νη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 1) Λφγνη επίζθεςεο ηνπ θεζηηβάι θαη ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ. 2) Σξφπνη κε ηνπο φπνηνπο νη επηζθέπηεο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ χπαξμε ηνπ θεζηηβάι. 3) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ έκθαζε νη επηζθέπηεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην θεζηηβάι. 4) Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ην θεζηηβάι. 5) Δίδε κνπζηθήο πνπ πξνηηκψληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο. 6) πλνιηθή εληχπσζε,επραξίζηεζε, πξφζεζε επαλέπηζθεςεο,ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη πεξαηηέξσ γλψζεηο γηα ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζηθνχ θεζηηβάι. 8

9 7) ηάζε θαηαλαισηψλ πξνο ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα. 8) Γεληθέο γλψζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο δηαθνπψλ ησλ επηζθεπηψλ. 1.4.ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΖΚΔ Ζ έξεπλα εζηηάδεηαη ζε δείγκα Διιήλσλ επηζθεπηψλ απφ ειηθία 14 εηψλ θαη άλσ, άληξεο θαη γπλαίθεο, πνπ έρνπλ πάεη γηα δηαθνπέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Άξδα, ζηνλ Έβξν θαηά ην πελζήκεξν ηνπ κελφο Απγνχζηνπ πνπ δηεμάγεηαη ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα ην 2008, ην δείγκα απνηειείηαη κφλν απφ φζνπο έρνπλ πάεη ζην θεζηηβάι ηνπ Άξδα θαη φρη ζε απηνχο πνπ απιά έρνπλ επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή ηνπ Άξδα. Κχξην κέζν ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ δεηγκαηνιεπηηθή απηή έξεπλα απνηειεί ην εξσηεκαηνιφγην. ηελ ζπλέρεηα κνηξαζηήθαλ ηεηξαθφζηα δέθα (410) εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη πνπ ην επηζθέθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία κέξα. Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζε πξσηνγελή ζηνηρεία θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν άμνλεο πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2008 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, φπνπ έγηλαλ ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο εζηίαζεο ηνπξηζηψλ(tourist focus group).ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Απξίιην. Απηή έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπληάρζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηεξηδφκελν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο ηνπ θεζηηβάι ηνπ Άξδα θαηφπηλ ζπλεληεχμεσλ. 1.5 ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηνπο ιφγνπο επίζθεςεο ησλ ηνπξηζηψλ ζην θεζηηβάι ηνπ Άξδα, ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηη ηθαλνπνίεζε παίξλεη θεχγνληαο ν ηνπξίζηαο, ζα βνεζήζεη 9

10 γεληθά ηελ ηνπηθή θνηλσλία απφ ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ, ηφζν απφ εζσηεξηθφ φζν θαη απφ εμσηεξηθφ, ζα αληηιεθζνχλ ηη πξνζδνθνχλ αιιά θαη κε ηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη ηνπξίζηεο, νχηνο ψζηε λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Σέινο ηα ζηνηρεία απηά ζα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα ΓΟΜΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ Ζ δηαηξηβή απηή απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα θαη απφ επηά θεθάιαηα. Σν πξψην ηκήκα αλαθέξεηαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ην δεχηεξν ζηελ πνζνηηθή. Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο θαηά θεθάιαηα έρεη σο εμήο: Κεθαιαίν 1 Αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα, ζην ζθνπφ θαη ζηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο δίλεη θαη ε δνκή ηεο δηαηξηβήο. Κεθάιαην 2 Πεξηιακβάλεη ηελ εηδηθή βηβιηνγξαθία. Αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ππφ κειέηε ηνπξηζηηθφ πξντφλ.πγθεθξηκέλα πνηνη ιφγνη σζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε,επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη πηα θίλεηξα νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ επηινγή. Κεθάιαην 3 Αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν φπνπ αλαθέξνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θεζηηβάι. Γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα ζεηηθά, ηα αξλεηηθά ησλ θεζηηβάι,θαζψο επίζεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο θνηλσλίεο πνπ ηα θηινμελνχλ. 10

11 Κεθάιαην 4 Παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Έβξν εηδηθφηεξα γηα ην θεζηηβάι ηνπ Άξδα,ν αξηζκφο πνπ ην επηζθέθζεθε απφ ηελ ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ. Κεθάιαην 5 Πεξηγξάθεη ηελ αθνινπζνπκέλε απφ ηελ εξεπλήηξηα κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (ζπδεηήζεηο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο ησλ ηνπξηζηψλ)θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινχζεζε ε πνζνηηθή έξεπλα. Κεθάιαην 6 Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ εηδηθέο επεμεξγαζίεο. Κεθάιαην 7 ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξίιεςε ησλ φζσλ εηπψζεθαλ, παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ην ζέκα απηφ. 11

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθία πξνεγνχκελσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ππφ κειέηε ζέκα, ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη :ζηηο θνηλσληθφ δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, ζηα θνηλσληθφ ςπρνινγηθά θίλεηξα, ηε ζρέζε κεηαμχ θηλήηξσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζήισζε,αθνζίσζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πξφζεζε λα μαλαγπξίζνπλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ νη ηνπξίζηεο θαη ηέινο,νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί θαη νη θνπιηνχξεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλνπλ θεχγνληαο απφ απηφλ. χκθσλα κε ηνλ Gunn(1972)ρσξίο ηνπξηζηηθέο αηξαμηφλ δελ πθίζηαηαη ηνπξηζκφο.δπίζεο, ν Maccannell(1976)εμεγεί φηη ζηηο ηνπξηζηηθέο αηξαμηφλ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :ν ηφπνο γηα λα δεη θάπνηνο,δξαζηεξηφηεηεο γηα λα ιάβεη κέξνο, εκπεηξίεο γηα λα ζπκάηαη.αθφκε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, νη ππνδνκέο (θαηαιχκαηα θαη άιιεο ππεξεζίεο π.ρ. εζηηαηφξηα) απφ κφλα ηνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνπξηζηηθφ ζέιγεηξν θαη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ο Maccanell(1976) ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη γηα ηελ χπαξμε ηνπ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξία ζηνηρεία ζπζηαηηθά- ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ :ηνλ ηνπξίζηα,ην ηνπίν θαη ηελ εηθφλα πνπ ην θάλεη ζεκαληηθφ. Ο Lew(1985) ππνζηεξίδεη φηη ε έξεπλα απηή καο παξέρεη ηελ επθαηξία θάλνπκε κηα ελδνζθφπεζε αλάκεζα ζηελ ζρέζε απηήο ηεο έξεπλαο κε θάπνηα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Σελ ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,ηελ ηάζε αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε αλάγθε γηα ζπγθεληξσηηθή 12

13 ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αλάγθε γηα αλεμαξηεζία θαη ηηο ςπρηθέο πνηφηεηεο ηνπ θφβνπ θαη ηεο αζθάιεηαο,θαίλεηαη λα είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεηά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Σα θίλεηξα ηα νπνία σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα επηζθεθζνχλ έλαλ ηφπν γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Σα θίλεηξα ζπλήζσο κεηξηνχληαη κε έξεπλεο δεηγκαηνιεπηηθήο κνξθήο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηαηί αθνξνχλ ηελ ράξαμε ηεο θαηαιιειφηεξεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο (Λνγνζέηεο, 1982: 142). 2.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ Ο Crompton(1979) ζε κία αλάιπζή ηνπ πνπ δηεμάρζεθε ηνλ Οθηψβξην Γεθέκβξην ηνπ 1979 ζην Σέμαο ΖΠΑ, δηεμήγαγε κηα έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηα θίλεηξα ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ επραξίζηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη επεξέαζαλ ηελ επηινγή πξννξηζκνχ ηνπο, εκπεηξηθά αλαθέξζεθαλ 9 θίλεηξα απφ ηα νπνία ηα 7 ήηαλ θνηλσληθφ ςπρνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα δηαθπγή απφ έλα αληηιεπηφ εγθφζκην πεξηβάιινλ, γηα εμεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε εαπηνχ, γηα ραιάξσζε, γηα γφεηξν, γηα επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο, γηα αχμεζε ησλ ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο θαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηα άιια δχν αθνξνχζαλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθπαίδεπζε, πνπ αλαθέξζεθαλ σο πνιηηηζηηθά, έηζη θαηάιεμε φηη ην θίλεηξν είλαη κία απφ ηηο πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμήγεζε ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο γηα ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ γίλνληαη κε βάζε ηελ ψζεζε θαη ηελ έιμε. Ζ έιμε αθνξά ηα θνηλσληθφ ςπρνινγηθά θίλεηξα ελψ ε ψζεζε ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα δχν εμεγνχλ ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θάλεη δηαθνπέο (ινγηθά). Σξηάληα ελληά άηνκα εξσηήζεθαλ, ε ζπλέληεπμε θξάηεζε πεξίπνπ 2 ψξεο θαη θαηαγξάθεθε ζε καγλεηνηαηλία, ηαμηλνκήζεθαλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ψζηε απνκνλσζνχλ φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηα θίλεηξα, ην δείγκα αθνξνχζε ελήιηθνπο πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη απφ ην Σέμαο θαη ηελ 13

14 Μαζαρνπζέηε, 19 ήηαλ γπλαίθεο, 20 άληξεο, 30 παληξεκέλνη, 4 αλχπαληξνη, 5 ρήξνη, κφλν νη 5 δελ είραλ παηδηά θαη 30 θαη αλ ήηαλ 6, ήηαλ 19, ήηαλ 9, άλσ ησλ 60 ήηαλ 5. Ήηαλ πνηνηηθή κειέηε πνπ δελ πξνζδηφξηζε ηα θίλεηξα επαξθψο γηαηί είρε κηθξφ δείγκα, ζπκπεξαζκαηηθά ηα θνηλσληθφ ςπρνινγηθά θίλεηξα επεξεάδνπλ ηα πνιηηηζηηθά. Σέινο ακθηζβεηήζεθε απφ πνιινχο εξσηεζέληεο φηη νη άλζξσπνη πεγαίλνπλ δηαθνπέο γηα λα θάλνπλ θαη λα δνπλ πξάγκαηα (Crompton, 1979).Ο Thurton (1974) ζπκκεξίδεηαη φηη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ζπρλά ζε έλα εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπ δεκηνπξγεί άγρνο, αλαδεηά ην ηαμίδη γηα «θπγή». Δίλαη έλα είδνο απφδξαζεο ζε έλα άιινλ ηφπν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο (Thurton, 1974: 6-31, Crompton, 1979: , in Εαραξάηνο, Σζάξηαο). Ζ δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ λα δήζνπλ δηαθνξεηηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο απνηειεί ηε βάζε ελεξγνπνίεζεο απηψλ ησλ θηλήηξσλ. Ο ηνπξίζηαο επηδηψθεη λα δήζεη φζα κε ηε θαληαζία ηνπ επηζπκεί ή φζα λνζηαιγεί, π.ρ. ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ή ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηνπξίζηεο γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ «πινχζηνη», «αξηζηνθξάηεο» ή θαη «αγξφηεο», αλαδεηψληαο θαη ηηο αλάινγεο ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο (Thurot,Thurton :1983: 31-47, Gazes, 1989: , in Εαραξάηνο, Σζάξηαο).Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ Ακεξηθάλσλ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηελ πεξηγξαθή δχν ηχπσλ: ν έλαο κπνξεί λα νλνκαζηεί «αγξφηεο γηα κηα κέξα» θαη ν άιινο «βαζηιηάο γηα κηα κέξα». Ζ Gottlieb (1982) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο αιιαγήο ξφισλ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, αιιά θαη ηελ ζπκβνιηθή δηάζηαζε πνπ κέζσ ησλ θηλήηξσλ δίλνπλ νη ηνπξίζηεο ζε απηνχο ηνπο ξφινπο. Οη ξφινη αθνξνχλ ηφζν ηαμίδηα ζην Δζσηεξηθφ φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ (Gottlieb,1982). χκθσλα κε ηνλ Dunn(1991) έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ην ηαμίδη δηαθνπψλ είλαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ ξνπηίλα θαη ηελ πίεζε ηεο δνπιεηάο 14

15 Ο Leiper(1984) αλαθέξεη φηη: νη δηαθνπέο είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνπνηήζνπλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαβνιψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ηελ ζπκπεξηθνξά θ.ι.π. επηηξέπνπλ ζηα άηνκα κηα πξνζσξηλή απνκάθξπλζε απφ θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ θαηά θχξην ιφγσ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Leiper, 1984: , in Βαξβαξέδνο). Ο Morin(1962) αλαθέξεη ζρεηηθά κε ην παηρλίδη: Ζ δσή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ κεηακνξθψλεηαη ζε έλα ζπλερέο παηρλίδη φπνπ ν θαζέλαο καο επηδηψθεη λα ππνδπζεί ηνλ ρσξηθφ, ηνλ ςαξά, ηνλ άλζξσπν ησλ δαζψλ θ.ι.π. (Morin, 1962: 52, in Βαξβαξέδνο). Έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο επαιεζεχνπλ ζπρλά ηηο ζεσξεηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηα θίλεηξα ηνπ ηαμηδηνχ, κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1980 ζηελ Ακεξηθή απφ ην Opinion Research Corporation θαη αθνξνχζε ζηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηαμίδηα καθξηλψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Ζ αιιαγή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ δσήο, ηα πνιηηηζηηθά ζέιγεηξα, νη λέεο εκπεηξίεο, ν ηξφπνο δσήο ησλ άιισλ, ην γφεηξν απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα (Opinion Research Corporation 1980). χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2008 ηνπ εγθπξφηαηνπ εληχπνπ FVW πνπ εμεηάδεη θαη θαηαγξάθεη ηηο ζηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γηα ην 2008 φπνπ έιαβαλ κέξνο 1208 εθπξφζσπνη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, εμεηάδεηαη πην είδνο ηαμηδηνχ νλεηξεχνληαη νη Γεξκαλνί ηνπξίζηεο. ηελ πξώηε ζέζε ζε 838 απαληήζεηο θαηαιακβάλνπλ νη θξνπαδηέξεο,ζηελ δεύηεξε ζέζε ζε 793 απαληήζεηο θαηαιακβάλεη ν ηνπξηζκφο επεμίαο (wellness), ζηελ ηξίηε ζέζε ζε 610 απαληήζεηο ηαμίδηα κηθξήο δηάξθεηαο, ζηελ ηέηαξηε ζέζε 367 απαληήζεηο ηαμίδηα πεξηπέηεηαο, ζηελ πέκπηε ζέζε 262 απαληήζεηο ηαμίδηα καθξηλψλ πξννξηζκψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ γξαθείσλ ηαμηδηψλ ((94%) πξνηείλεη ζηνπο πειάηεο λα επσθειεζνχλ ησλ εθπηψζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηηο πσιήζεηο ηαμηδηψλ, ζηελ αξρή ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη κφλν πνζνζηφ 4% είλαη ηεο γλψκεο, φηη νη 15

16 πειάηεο ηνπο ζα έρνπλ κεγαιχηεξν φθεινο κε ηαμίδηα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Οη εθπξφζσπνη ησλ γξαθείσλ ηαμηδηψλ γηα ηηο δηαθνπέο κε ζαιάζζηα κπάληα πξνηείλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηελ Ηζπαλία κε 911 απαληήζεηο, ζηελ δεχηεξε ζέζε ηελ Σνπξθία κε 691 απαληήζεηο. Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ Σξίηε ζέζε κε 631 απαληήζεηο αθνινπζνχλ ε Αίγππηνο θαη ε Βνπιγαξία ζηελ ηέηαξηε θαη Πέκπηε ζέζε κε 303 θαη 255 απαληήζεηο αληίζηνηρα, ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Πνξηνγαιία, ε Γαιιία θαη ην Μαξφθν. Σα νξγαλσκέλα ηαμίδηα είλαη ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (84%), ν δεκνθηιέζηεξνο ηξφπνο δηαθνπψλ ησλ Γεξκαλψλ. Πνζνζηφ 12% πξνηείλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ηνπ ηαμηδηνχ δηαθνπψλ απφ ηκήκαηα πξνζθνξψλ, δειαδή επηινγή δηακνλήο, αεξνπιάλνπ ή θαη απηνθηλήηνπ αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν ηκήκα, ελψ κφλν πνζνζηφ 2% αγνξάδεη κφλν ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην θαη πνζνζηφ 0,6% θάλεη θξάηεζε κφλν γηα ηε δηακνλή (Αλψλπκνο j, 2008: 23-25) Ο Lundberg(1976) ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπλ γίλεη εθηελήο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηα ηνπξηζηηθά θίλεηξα,απαληψληαο ζην εξψηεκα : ηη θάλεη ηνπο ηνπξίζηεο λα ηαμηδεχνπλ.γηελεξγήζεθε κηα έξεπλα ζε έλα θνηλσληνινγηθφ επίπεδν ζε κία πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ. Μηα νκάδα ζπνπδαζηψλ απφ ην ηκήκα ηεο κεζνδνινγίαο ζην Cave Hill Campus,ησλ δπηηθψλ Ηλδηψλ,κεηά απφ κηα πνηνηηθή έξεπλα,422 ζπλεληεχμεηο δηελεξγήζεθαλ,ζηνπο ρεηκεξηλνχο ηνπξίζηεο ζηα Barbeidos θαηά ηελ δηάξθεηα πιήξεο ζεδφλ ησλ κελψλ Η Ηαλνπαξίνπ Φεβξνπαξίνπ ην 1976, νη επηζθέπηεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ,αλάινγα κε ηελ ρψξα ηνπο,απφ ηελ ειηθία, ην θχιιν θαη ηελ θνηλσληθφ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη καδί κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Βαζηθφο ιφγνο γηα ην ηαμίδη είλαη ε θπγή απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ ξνπηίλα ηεο δνπιεηάο.μηα νκνηφηεηα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο δείρλεη δηαθνξά κεηαμχ pull(έιμε) θαη push(ψζεζε) παξαγφλησλ.οη pull είλαη νη παξάγνληεο πνπ ειθχνπλ ηνλ 16

17 ηνπξίζηα ζε έλα δεδνκέλν ζέξεηξν ( ιφγν ηεο ιηαθάδαο,ηνπ ήιηνπ,ηνπ ηνπίνπ)θαη βαζίδεηαη ζε έλαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ. Δπηπξφζζεηα, νη push απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθέξνληαη ζηνλ ηνπξίζηα ζαλ αληηθείκελν θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνλ πξνδηαζέηνπλ λα ηαμηδέςεη(θπγή, λνζηαιγία) Οη pull ςάρλνπλ λα εμεγήζνπλ γηαηί νη ηνπξίζηεο ηαμηδεχνπλ ελψ νη push ηελ πξνδηάζεζε ηνπ ηνπξίζηα. 2.3 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΗΝΖΣΡΑ Ζ εηθφλα θαη ε επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθφ δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηππηθφ θαηαλαισηή επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίιεςε γηα ηα πξντφληα, ηα αληηθείκελα θαη ηνπο πξννξηζκνχο (Friedmann and Lessiy 1986; Stabler 1990; Um and Crompton 1990; Woodside and Lysonski 1989; in Balaglus and Mcclearly., 1999 : ). Ο Nickel θαη Weirtheimer (1979) εξεχλεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ειηθίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο, φια απηά επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ εηθφλα θαη βξήθαλ φηη ε ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε είλαη ηα πην θπξίαξρα (Balaglus and McClearly.,1999: ). Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο έρεη γίλεη πιένλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ επεξεάδεη ζπρλά ηηο επηινγέο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ βιέπνπλ ζ απηφλ κηα δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ην θνηλσληθφ ηνπο γφεηξν. Σν θίλεηξν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζρεηίδεηαη επνκέλσο κε ηελ αλνδηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή θνηλσληθφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ. Ζ ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γίλεηαη επίζεο κία βαζηθή αηηία λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηαμίδηα (Krippendorf., 1989: 13-29, , Min Mo 1994: , in Σζάξηαο, Εαραξάηνο, 1999: 185). χκθσλα κε ηνλ Danm 17

18 (0000)ε εθπαίδεπζε βνεζά θαη γίλεηαη θίλεηξν γηα λα ηαμηδέςνπλ νη πιεζπζκνί ηεο Δπξψπεο ιφγσ ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. ε κηα έξεπλα ηεο Smith(1979) ζηελ Β. Καιηθφξληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηα νπνία απνζπάζζεθαλ απφ έλα ζηαηηζηηθφ δείγκα,κε πιεηνςεθία ηηο γπλαίθεο, αλαθεξφκαζηε ζπγθεθξηκέλα ζ απηφ ην θχιν γηαηί απηέο είλαη ππαίηηεο θαη νξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Ακεξηθή επεηδή θπξηαξρνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο γηα λα ειθχζνπκε Ακεξηθαλνχο ηνπξίζηεο, ζε ηφπνπο πξννξηζκνχ πξέπεη λα αξέζεη αλακθηζβήηεηα ζηηο Ακεξηθαλίδεο, φπσο επίζεο λα γίλεη κάξθεηηλγθ κέζα απφ πεξηνδηθά ή Μ.Μ.Δ. φπνπ νη Ακεξηθαλίδεο δηαβάδνπλ ή βιέπνπλ. Ζ έξεπλα αθνξά ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία. Έγηλε έξεπλα ην έηνο 1977 ζε ζπλεξγαζία κε κηα ηαμηδησηηθή εηαηξεία ζηελ Βφξεηα Καιηθφξληα, ην έηνο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη κηα εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξνκνινγίσλ (141 θάθεινη) παξνπζηάδνληαο κεγάια έμνδα θαη ησλ 324,494 $, πεξηιακβάλνληαη δξνκνιφγηα (απφ αέξα ή ζάιαζζα) ζε πξννξηζκνχο πάλσ απφ 48 δηεπεηξσηηθά θξάηε θαη ηνλ Καλαδά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Υαβάε, Αιάζθα, Μεμηθφ, Δπξψπε). Σν δείγκα αλαγλσξίδεη ηνπ ηαμηδησηηθνχο ζηφρνπο γηα 398 άηνκα (175 άληξεο, 211 γπλαίθεο, 12 παηδηά). Δπίζεο εμεηάδνπλ ην θχιν θαη ηνλ ξφιν ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ επίζθεςε ζε έλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν, φπσο επίζεο θαη ηηο ζπκθσλίεο πνπ γίλνληαη γηα ην ηαμίδη. Παξφιν πνπ ην δείγκα είλαη κηθξφ είλαη πνιχ αθξηβήο θαη ηα απνηειέζκαηα, κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθά γηα ηελ ηνπξηζηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ κεζαία Ακεξηθάληθε θνηλσληθή ηάμε ζε κηα αγνξά αλζξψπσλ, εμππεξεηψληαο έλα κεγάιν αγξνηηθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ αλζξψπσλ. Απηά ηα δείγκαηα αληαλαθινχλ ηελ κεζαία Ακεξηθάληθε ηάμε. Σν ζηαηηζηηθφ δείγκα θαη νη ζπλεληεχμεηο νδήγεζαλ ζε αξθεηά ζπκπεξάζκαηα: 18

19 -Οη γπλαίθεο πξνζπαζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη γη απηφ νξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηνπξηζκνχ. -Οη γπλαίθεο πξνηηκνχλ λα ηαμηδεχνπλ ζε κέξε ζηα νπνία πεγαίλεη ην πιήζνο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Ακεξηθαληθή θνηλσλία, φηη δειαδή νη γπλαίθεο πξνζπαζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ίζσο λα κε ζπκβαίλεη ζηελ Ηαπσλία ή ζε άιιεο παξαδνζηαθέο, παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο. 2.4 ΠΡΟΖΛΧΖ ΑΦΟΗΧΖ Μηα ζεηηθή εκπεηξία ησλ ηνπξηζηψλ ζε ππεξεζίεο, πξντφληα θαη άιιεο πεγέο, ηα νπνία ζνπ παξέρνπλ απηνί νη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνί κπνξεί λα έρνπλ σο επαθφινπζν ηελ επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο, φπσο επίζεο θαη λα ην πνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη πηζαλνί ηνπξίζηεο (Bramwell, 1998; Oppermann, 2000; Postma and Jenkins, 1997 in Yoon and Muzaffer, 2005: 45-56). Ζ έξεπλα ηνπ Yoon θαη Muzaffer(2005) ε νπνία δηεμάρζεθε ζηελ βφξεηα Κχπξν ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, κε εξσηεκαηνιφγην πνπ ήηαλ ζηα Αγγιηθά θαη ζηα Σνχξθηθα θαη δφζεθε ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ έκελαλ ζηα πην δηάζεκα μελνδνρεία ηεο Κχπξνπ. Απηή ε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηα θίλεηξα ψζεζεο θαη έιμεο, ηα θίλεηξα ηεο ψζεζεο ήηαλ 24 (εζσηεξηθά) θαη ηεο έιμεο 28 (εμσηεξηθά). Ζ αλάιπζε έδεημε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη κε 8 ψζεζεο θαη 10 έιμεο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε αθνζίσζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ έρεη αηηηαθέο ζρέζεηο κε ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε. Σα θίλεηξα ηεο ψζεζεο, μερσξηζηά απφ απηά ηεο έιμεο είλαη πην δπλαηά γηα ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ ηφπνπ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ ζηελ βηβιηνγξαθία φηη ε πξνζήισζε/αθνζίσζε είλαη ζεκαληηθή, σζηφζν ιίγα έρνπλ γίλεη γηα λα εξεπλεζεί θαη λα κεηξεζεί ιεπηνκεξψο, φπσο θη ε πξνζήισζε έρνπλ ζπδεηεζεί επηθαλεηαθά (Yoon and Muzaffer, 2005). 19

20 2.5 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤΡΗΣΧΝ Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ εκπιέθνληαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαμηδηνχ(κεηαθνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, γξαθεία ηαμηδηψλ,επηρεηξήζεηο εζηίαζεο,επηρεηξήζεηο ςπραγσγίαο θ.α.).απηέο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο παξάγνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ,δειαδή ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ,πιηθψλ θαη άπισλ αγαζψλ πνπ ν ηνπξίζηαο απνιακβάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηεο παξακνλήο ζηνλ ηφπν επίζθεςεο,φπνπ θαζνξίδεηαη θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηνλ ηφπν απηφ (Βειηζζάξηνο., Καξαρνληδίδεο, Κνκλελάθεο.,2000).Απηφ πνπ ζεσξεί πνηνηηθφ ν πειάηεο,ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ είλαη απηφ πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ,ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ ηνπ(jones,lockwood,1989).οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα πξνζδηνξίδνληαη κε θξηηήξηα φπσο: 1. Πξφζβαζε,2. Δπηθνηλσλία, 3. Καηάξηηζε, 4. Δπγέλεηα, 5. Πίζηε 6. Τπεπζπλφηεηα, 7. Δπαηζζεζία, 8. Αζθάιεηα, 9. Σα πιηθά κέζα έθθξαζεο, η10 Να γλσξίδνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ πειάηε.σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έηζη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο είλαη απφιπηα ζε ζπλάξηεζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ(καηζαίηεο,2008). πκθψλα κε ηνλ Larry and Goulden (2005) ήγαγαλ έξεπλα ζηελ Μνγγνιία, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ δηεζλή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Μνγγνιίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη λα αλάιπζε ηελ δηεζλή ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δηθή ηνπο ηαμηδησηηθή εκπεηξία, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο, ηηο ππεξεζίεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε έξεπλα δείρλεη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ απφ ηέζζεξηο πεξηνρέο (Δπξψπε, Ακεξηθή, Ηαπσλία, Αζία - ρψξεο ηνπ Δηξεληθνχ), κε δείγκα 530 επηζθεπηψλ. Σν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηεο δηεζλήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ ηηο 20

21 ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αλαιχζεθε θαη ζπγθξίζεθε γηα λα βξεζνχλ νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ζ έξεπλα απηή δηεμάρζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2000, ηνλ κήλα Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Σν εξσηεκαηνιφγην γξάθηεθε ζηα Αγγιηθά θαη ηα Ηαπσληθά. Έγηλε αλάιπζε ANOVA, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ηχπνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: ν α ηχπνο είλαη κία πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα γίλνπλ γλσζηά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηψλ. ηνλ δεχηεξν ηχπν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ANOVA (one way Analysis of Variance) γηα λα βξνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Τπήξμαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ έμη εβδνκάδσλ πνπ δηεμάρζεθε ε έξεπλα επνκέλσο δελ γλσξίδνπκε ηη ζπλέβε ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη φηη νη ηνπξίζηεο έκελαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ Μνγγνιία ζηελ θνπιηνχξα, ηελ δηακνλή θαη ην θαγεηφ δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πγηεηλή θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξά (Yu and Goulden, 2005). Δπίζεο νη Nicholson θαη Pearce (1999) κε ηελ ζεηξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη θάζε θεζηηβάι είλαη κηα επθαηξία γηα λα μεθνπξαζηεί ν ηνπξίζηαο θαη λα ζπλδπάζεη κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή εκπεηξία έμσ απφ ηελ θαλνληθή ζεηξά εκπεηξηψλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν θίλεηξν ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ε ηθαλνπνίεζε γηα ην ηαμίδη, είλαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο, παξ φια απηά κε θάπνην ηξφπν ζρεηηθέο ζεσξίεο. Σν θίλεηξν γηα ην ηαμίδη (ή ε ζπκκεηνρή ζε κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα) είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί αλάγθεο θαη ζπκπεξηθνξέο ην νπνίν πξνδηαζέηεη ην άηνκν λα δξάζεη κε έλα εηδηθφ ηνπξηζηηθφ ηξφπν. Σν θίλεηξν είλαη γη απηφ κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε ε νπνία ελεξγνπνηεί θαλάιηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, γηα λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ε έξεπλα ηνπ αλζξψπηλνπ θηλήηξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θηλήηξνπ γηα ηαμίδη) έρεη ζρέζε κε ην πψο αξρίδεη κηα ζπκπεξηθνξά, πσο ελεξγνπνηείηαη, πφζν δηαξθεί, πνπ νδεγεί θαη πνπ ζηακαηά. 21

22 Ο ηνπξίζηαο κπνξεί λα ππνθηλεζεί λα θάλεη ζε κηα πξνζπάζεηα κηαο νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγίαο κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ «θαηέρεηλ» ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ή ηεο αλαγλψξηζεο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά ηα δχν (θίλεηξν θαη αληηθείκελν) είλαη φηη ελψ ην αληηθείκελν είλαη κηα ζπλεηδεηή θαη εκθαλήο αηηία γηα δξάζε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην θίλεηξν κπνξεί λα είλαη κία (1) ππνζπλείδεηε θαη θξπθή αηηία ζην λα ην θάλεη. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Lawlers (1973) γηα ην θίλεηξν πξνηείλνπκε φηη ηα αληηθείκελα ηνπ ηαμηδηνχ, εμεγνχλ ηα θίλεηξα γηα ην ηαμίδη, ηα νπνία κπνξεί λαη ή φρη λα ζρεηίδνληαη κε απηφ. Απηά ηα δχν (2) ζελάξηα: ην θίλεηξν θαη ν αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ζχκθσλα κε ηνλ Danm (1977) push θαη pull παξάγνληεο, ζηα ηνπξηζηηθά θίλεηξα εθηφο απφ ηελ δηθηά καο γλψκε ( φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν, ζην θίλεηξν απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη αληηθεηκεληθφο ηξφπνο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπνκέλσο ίζσο λα κπνξνχζαλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ έξεπλα ησλ αιεζηλψλ ηνπξηζηηθψλ θηλήηξσλ. ρεηηθά κε φζα είλαη γλσζηά γηα ηα θίλεηξα, ζρεηηθά πνιχ ιίγα είλαη δεκνθηιή γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε, ηα ζπζηαηηθά, ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή έρεη γίλεη βαζηθφ ζηνηρείν ζην κάξθεηηλγθ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ ηφηε πνπ ν Cardoze (1965) δηελέξγεζε ηελ 1 ε έξεπλα πνπ βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ νη πξνζδνθίεο θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπ θαηαλαισηή. Έπεηηα απφ ηελ έξεπλά ηνπ πάλσ απφ 900 άξζξα έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ζηελ κε ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη ζηα παξάπνλα ηνπ. Απηέο νη έξεπλεο δηελεξγήζεθαλ θπξίσο ηα έηε (Perkins 1991). Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη έλα απφ ηα πην ζπρλά εμεηαδφκελα ζέκαηα ζην πεδίν ηεο θηινμελίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ επεηδή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζε θαη ζην κέιινλ φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο 22

23 επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ, ηελ θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξφζεζε επαλεπίζθεςεο. Όπσο πξνηάζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία ησλ αληηιήςεσλ ηνπ θαηαλαισηή. Οη εξεπλεηέο ηνπξηζκνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη ζεσξίεο, γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθηηκνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια πξνζδνθηψλ θαη (Chon 1989; Fracken and VanRaaij 1981; Oliver 1980;), νξζήο θξίζεο (Fisk and Young 1985; Oliver and Swan 1989;) πξνηχπσλ (Cadotte, Woodruff and Jenkins 1987) θαη ηελ γεληθή επηθξαηνχζα ζπκπεξηθνξά (Tse and Wildon,1988). Απηά είλαη ηα κνληέια ηεο κέηξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηα δεδνκέλα γηα απηήλ ηελ έξεπλα ιήθζεθαλ κε απηφ δεκηνπξγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζηάιζεθαλ κε ζε 2000 θαηαλαισηέο ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζηελ Νφηηα Βηξηδίληα θαη είραλ ηαμηδέςεη κε ζθνπφ ηηο δηαθνπέο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ κφλν απφ κφληκνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη ήηαλ 18 ρξνλψλ ή θαη κεγαιχηεξνη θαη θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Σν ηπραίν δείγκα, απνθηήζεθε κέζσ κηαο ιίζηαο, βαζηζκέλε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Φιφξηληα. Σξεηο εβδνκάδεο κεηά ηελ έξεπλα ζηάιζεθε έλα postcard (θαξη πνζηάι) ζε απηνχο πνπ δελ είραλ επηζηξέςεη ηηο έξεπλέο ηνπο ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπο, ππελζπκίδνληαο λα ην θάλνπλ (Dillmann 1978). Σν γεληθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ 47% (826 εξσηψκελνη), 11 απφ απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεζηξάθεζαλ απνθιείζηεθαλ, επεηδή είραλ κεξηθψο απνξξηθηεί. -Μεηά απφ ησλ πεξηνξηζκφ ησλ άθπξσλ απαληήζεσλ- 815 απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα απηή. Απηή ε έξεπλα εμέηαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ ζε ηξεηο (3) θάζεηο ηνπ ηαμηδηνχ νη νπνίεο είραλ σο εμήο: α) ε 1 ε πξηλ απφ ην ηαμίδη, β) ε 2 ε πξννξηζκφο θαη 23

24 δηαδξνκή θαη γ) ε 3 ε νη επηξξνέο ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ κε ηηο ζπλνιηθέο ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. ην εξσηεκαηνιφγην δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηελ πην πξφζθαηε ηαμηδησηηθή ηνπο εκπεηξία, πεξηείρε δηαδξνκέο, κεηξήζεηο νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ ζε κία 5 επηπέδσλ θιίκαθα Lickert, απηφ ην ζρέδην πεξηέρεη πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (Andaleebt Conway 2006) ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξεζεί θάζε ζρέδην, πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Sirgy θαη ηνλ Usual 1999). Έλα πξνζρέδην ηεο έξεπλαο δηελεξγήζεθε γηα λα κεηξεζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. Σν πξνζρέδην απνθάιπςε φηη νη θιίκαθεο ήηαλ έγθπξεο θαη ππεχζπλεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε Lisrel (Joreskoy θαη Sorborn), 8 δνκηθέο εμηζψζεηο καδί κε ηελ κέζνδν ηεο εθηίκεζεο (Anderson θαη Gerbing). Απνηέιεζκα: Ζ ηνπξηζηηθή έξεπλα έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο κε ηθαλνπνίεζεο κε κφλν κηα θάζε ηνπ ηαμηδηνχ (πην ζπρλά ηθαλνπνίεζε θαη κε, κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξννξηζκνχ), απηή ε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε έλα πνιχ επίπεδν κνληέιν ηαμηδηνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Leiper γηα λα δείμεη φηη πνιιέο πξννπηηθέο ηνπ γεληθνχ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ή φρη ηνπ θαηαλαισηή. Παίδεη ξφιν ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ηνπξίζηα γηα ηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνχ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ή φρη ησλ ηαμηδησηψλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο πβξηδηθήο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ γεληθή ηνπο ηθαλνπνίεζε ή φρη γηα ηηο ηαμηδησηηθέο ή ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο, είλαη λα αλαπηχμεη έλα ζαθέο κνληέιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ θηλήηξνπ ην νπνίν βνεζά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, αλάκεζα ζε πξννξηζκνχο, εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφηα θαη 24

25 θαηαζηάζεηο. Σν κνληέιν απηφ ζρεδηάζηεθε γηα λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε ησλ ππαηληγκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ αμηψλ, ησλ ηνπξηζηηθψλ θηλήηξσλ, πξνζδνθηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζην πξψην (α ) ζηάδην ηεο έξεπλαο απηήο, ζα ζπδεηεζνχλ πξφζθαηεο βειηηψζεηο ηεο δνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ε 2 ε κεγάιε βαζηθή παξάκεηξνο απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη βαζηζκέλε ζηελ δηρνηνκία ηεο αλάγθεο θαη ηεο πίεζεο (Murrey,1978) ή ησλ push θαη pull παξαγφλησλ. Μηα καηηά ζηελ χζηεξε ινγνηερλία καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη λνεηηθνχο παξακέηξνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ φηαλ ηα ηνπξηζηηθά θίλεηξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ management. Αθφκε,ν Pizam(1978) κε ηελ εξεπλά ηνπ,αλαγλσξίδεη εκπεηξηθά 8 παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο ηθαλνπνίεζεο.ζ εξεπλά αλαθεξφηαλ ζηνπο ηνπξίζηεο ηνπ Capes,ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ εξσηεκαηνιφγηα,κε θιίκαθα απφ ην έλα κέρξη ην δέθα, απηά εμεηαζηήθαλ απφ εηδηθνχο. Σν δείγκα ήηαλ ηπραίν, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα αλαιπηηθή παξαγνληηθή πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα απφ κηα εξεπλά 685 ηνπξηζηψλ κε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ην Cape Cod ηεο Μαζαρνπζέηεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη: είδνο ηεο παξάιηαο, ην θφζηνο θηινμελίαο, νη ππνδνκέο εζηηαηφξησλ θαη θαθέ(π.ρ. κππξαξίεο), θαηνηθίεο, πεξηβάιινλ, θαη εθηεηακέλε εκπνξηθφηεηα (commercialization). Σν Factor analysis είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία πξνζπαζεί λα βξεί ηα θνηλά ζηνηρεηά,ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο εξεπλεηέο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ιέγνληαη παξάγνληεο. Δμέηαζε ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ έδεημε 24 αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ 8 δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, ελψ 8 αληηθείκελα δελ αλήθνπλ ζηνπο 8 παξάγνληεο: δηαζεζηκφηεηα ησλ μελνδνρείσλ θαη κνηέι, ε επάξθεηα ησλ ζεκάησλ ζηηο κεγάιεο ιεσθφξνπο, νη επάξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, 25

26 πξνζβαζηκφηεηα, ην θπθινθνξηαθφ, ε δηαζεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ. Δπίζεο 4 απφ ηα 8 αληηθείκελα ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ ήηαλ εμσηεξηθνί παξάγνληεο νη πνίνη πξαγκαηηθά δελ αλήθνπλ ζηνλ πξννξηζκφ θαζεαπηφ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα, ην θπθινθνξηαθφ, νη ζεκαηνδφηεο θαη νη ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξνιφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ηνπξίζηαο βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Γηα απηφ απηά ηα αληηθείκελα κπνξεί λα είλαη παξάηαηξα ζηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο,ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη έιιεηςε ηεο ζχλδεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο δελ απνηειεί κεγάιε έθπιεμε. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη θνηλψο απνδεθηνί.υξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ εκπεηξηθνί αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηφπσλ πξννξηζκνχ.δπίζεο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην ζρεηηθφ αληίθηππνπ παξάγνληα ζηελ γεληθή ηνπξηζηηθή ηθαλνπνίεζε Ζ γεληθή ηθαλνπνίεζε από ηα ηαμίδηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνύ - Σξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ Μνληέινπ Ζ πξψηε βεβαησηηθή κέηξεζε ε νπνία δηαζαθελίδεη ηηο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηάηαη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ηηο νπνίεο ζπγθξίλνπκε ειεχζεξα θαη δελ είλαη πεξηνξηζκέλεο, δνθηκάζηεθαλ φπσο πξφηεηλαλ ε Sethi θαη ν King ην 1994(Anderson,Gerbing,1988 θαη Joreskog,1993),Πξηλ ηελ ππνβνιή ζε ηεζη φισλ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ κνληέινπ,έγηλε κέηξεζε μερσξηζηά ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Απηή ε δηαδηθαζία βεβαηψλεη φηη ε θάζε νκάδα ησλ ελαιιαθηηθψλ ελδείμεσλ, έρεη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείν-δνκή κεηαμχ ηνπο θνηλφ (Hatie 1985,Mc Donald 1981, Sethi θαη King 1994).Αξρηθά αλαιχζεθαλ μερσξηζηά νη εμσγελείο κεηαβιεηέο. Οη εμσγελείο κεηαβιεηέο είλαη ζπλψλπκν,κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δηφηη επεξεάδνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν. Οη αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε 26

27 ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ δελ εμεγνχληαη απφ ην κνληέιν, ίζσο επεηδή ζεσξείηαη φηη επεξεάδνληαη απφ άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ(byrne,1998).γεπηεξεχνληα εμεηάζηεθε ε κε δηαηκεκέλε κνξθή ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ.οη ελδνγελείο κεηαβιεηέο είλαη ζπλψλπκν,κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην κνληέιν είηε άκεζα είηε έκκεζα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ εμεγείηαη απφ ην κνληέιν,επεηδή νη ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνληαη,πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ (Byrne,1998).Μεηά ηελ αμηνιφγεζε μερσξηζηά ησλ δνκψλ, νη νπνίεο έρνπλ κηα δηαηκεκαηηθή κνξθή (Sethi θαη King 1994), είλαη κεηξήζηκν κνληέιν γηα θάζε δεπγάξη δνκψλ φπoπ έγηλε ζπλδπαζκφο δχν πξνο δχν(joreskog,1993). Αξρηθά κεηξήζεθε ε θάζε δνκή μερσξηζηά, αξγφηεξα εθφζνλ δηαζθαιίζηεθε φηη ε θάζε δνκή έγηλε απνδεθηή, κεηξήζεθαλ ηα δεπγάξηα ησλ δνκψλ δχν κε δχν, γηα λα γίλεη πην ζαθέο,παίξλνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ,πξηλ ην ηαμίδη ζπλδπάζηεθε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ,φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο παξάγνληαο αλάιπζεο γηα λα βeβεβαηψζεη ηνλ δoκηθ φ παξάγνληα. Μεηέπεηηα ε γεληθή κέηξεζε ηνπ κνληέινπ ησλ δεπγαξηψλ αλαιχζεθε δηεμνδηθά(anderson θαη Gerbing, 1988, Joreskog,1993, Sethi θαη King 1994).ηελ γεληθφηεξε κέηξεζε ηνπ κνληέινπ ε πιεξφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πξνο εμέηαζε,βαζίζηεθε ζηηο κεηξήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο πνηφηεηαο(validity).ζ αμηνπηζηία κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα Lisrel θαη κεηξήζεθε κε ηελ θφξκνπια ηνπ Forneli θαη ηνπ Lacker(1981). Σν κνληέιν πεξηγξάθεη ηελ γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα ηαμίδηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ.ζ ηθαλνπνίεζε πξηλ ην ηαμίδη θαη ε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη πξηλ απφ απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ελψ ην ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ν επηζθέπηεο, επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, φπσο επίζεο ε ηθαλνπνίεζε απφ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πξηλ απφ ην ηαμίδη. Ζ ηθαλνπνίεζε πξηλ απφ ην ηαμίδη ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε γηα 27

28 φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ, νη ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ην γεληθφηεξν θφζηνο. Ζ ηθαλνπνίεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ,ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα πνπ παξέρεηαη,κε κε ηελ πιεξφηεηα αξηζκνχ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη κε ην θφζηνο φζν αθνξά ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ζηα κεηαθνξηθά κέζα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κεηαθνξάο, κε ηνλ αξηζκφ ππεξεζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κεηαθνξάο θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αθνξά ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ο επηζθέπηεο -ηνπξίζηαο ιακβάλεη ππφςε ηνπ φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ. 28

29 ρήκα ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΚΑΗ Ο ΣΟΤΡΗΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΖ Ζ θηινμελία ζπλδέεηε άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ θάζε πειάηε. Έηζη, ζπκβάιιεη ζηελ επράξηζηε παξακνλή ηνπ επηζθέπηε θαη αλαπηχζζεηαη ε μερσξηζηή αλάκλεζε. Ζ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα πξνζθνξάο θαη 29

30 θηινμελίαο ζα νδεγήζεη ζε ζπξξίθλσζε ηεο ηαμηδησηηθήο θίλεζεο, ζε αχμεζε παξαπφλσλ θαη δπζθήκεζεο, κε νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ο επηζθέπηεο πνπ δελ ζα δερζεί θηιφμελε κεηαρείξηζε, ζα δηαιέμεη ζην κέιινλ έλαλ αληαγσληζηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ζα επεξεάζεη θαη άιινπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο Albrecht θαη ν Zemke (1999) αλέιπζαλ καζεκαηηθά ηελ παξνρή θαθήο θηινμελίαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, ζπγθεθξηκέλα: «Αλ έλα μελνδνρείν δελ παξέρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν εμππεξέηεζεο, ζε δέθα πειάηεο ζε κία εκέξα, κφλν έλα απφ ηνπο επηζθέπηεο ζα αλαθέξεη ην παξάπνλφ ηνπ ζην πξνζσπηθνχ ηνπ μελνδνρείν. Δπηπξφζζεηα, εάλ απηφ ην πξφβιεκα ιπζεί γξήγνξα, απηφ ην άηνκν ζρεδφλ ζίγνπξα ζα μαλά ζπλεξγαζηεί κε ην μελνδνρείν. Απηφο ή απηή ζα έρεη επίζεο ηελ επθαηξία λα επεξεάζεη ζεηηθά άιια πέληε άηνκα. Αληηζέησο ηα ελλέα άηνκα πνπ δελ αλέθεξαλ ηα παξάπνλά ηνπο ζην μελνδνρείν, πνιχ πηζαλφλ λα κελ μαλά ζπλεξγαζηνχλ κε ην μελνδνρείν θαη ν θαζέλαο ηνπο λα κηιήζεη κε άιια 20 άηνκα ζπλνιηθά δειαδή 180 άηνκα ζα έρνπλ κία άζρεκε ηδέα γηα ην μελνδνρείν. Δάλ απηφ ην κνληέιν επεθηαζεί ψζηε λα θαιχςεη κία νιφθιεξε ρξνληά δπζαξεζηεκέλσλ πειαηψλ, άηνκα (9 άηνκα ην κεηέδσζαλ άηνκα ην άθνπζαλ= 189 άηνκαρ365 εκέξεο ζε έλα ρξφλν) ζα έρνπλ κία αξρηθή εληχπσζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ( 1 άηνκν ην κεηέδσζε + 5 άηνκα ην άθνπζαλ = 6 άηνκαρ365 κέξεο ην ρξφλν) άηνκα ζα έρνπλ ζεηηθή γλψζε γηα ην μελνδνρείν,» (Bardi θαη.james, 2000). Ο βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδνπλ νη επηζθέπηεο ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαίλεηαη θαη απφ έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ πξννξηζκφ θαη απνηππψλνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηα θξηηήξηα ησλ επηινγψλ ηνπο θαη ην κέγεζνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ. Μία πξφζθαηε έξεπλα γηα ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ 30

31 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία MRB HELLAS γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 9 επηεκβξίνπ 2005 έσο ηηο 2 Οθησβξίνπ 2005, κε δείγκα ηνπξηζηψλ ζηα αεξνδξφκηα Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ, Ρφδνπ θαη ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, (Σνπξηζκφο & Οηθνλνκία, ηεχρνο 314:52-60). «χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πεξίπνπ 97% ησλ ηνπξηζηψλ δειψλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν ή κάιινλ ηθαλνπνηεκέλν ζεηηθή εληχπσζε γηα ηελ θπζηθή νκνξθηά, ηηο παξαιίεο, ηε θηινμελία, ηνπο αλζξψπνπο, ην θαγεηφ, ηε θηιηθή/ήξεκε αηκφζθαηξα, ηελ επγέλεηα, ηελ πνηφηεηα δηαηξνθήο, ηελ ηζηνξία/θνπιηνχξα. Δπίζεο κία αθφκε έξεπλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηελ Αζήλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Leo Burnett γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο γεληθήο γξακκαηείαο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, (Σνπξηζκφο & Οηθνλνκία, ηεχρνο 314:61-76). «Πξφθεηηαη γηα κία πνζνηηθή έξεπλα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιάκβαλε θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο. Ζ έξεπλα έγηλε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, πνπ είλαη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ θαη είραλ πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κία δηαλπθηέξεπζε ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κεηαμχ 13 θαη 27 Οθησβξίνπ 2005 ζην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Κπξηόηεξνη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ: 1. Ζ θηιηθφηεηα θαη θηινμελία 2. Σν αίζζεκα αζθάιεηαο 3. Ζ επθνιία επηθνηλσλίαο 31

32 Οη παξαπάλσ έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θηινμελία απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ επηζθέπηε. Σν αίζζεκα ηεο θηινμελίαο είλαη απηφ πνπ ζα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε παξά ηελ φπνηα πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα ζα έρεη ιάβεη απφ άιια ηνπξηζηηθά πξντφληα/ππεξεζίεο θαη ζα έρεη θαιχηεξεο αλακλήζεηο. Σν ηαμίδη γηα ηνλ επηζθέπηε είλαη έλα φλεηξν, πνπ ην θαληάδεηαη κέρξη λα μεθηλήζεη γηα ηνλ πξννξηζκφ. Ζ παξακνλή ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ δίλεη ζπλαηζζήκαηα θαη θάλεη ηηο ηαπηίζεηο κε απηφ πνπ νλεηξεχηεθε κε απηφ πνπ δεη ζηνλ πξννξηζκφ / πξαγκαηηθφηεηα. ηελ αλαρψξεζή ηνπ, εθηφο απφ ηηο απνζθεπέο ηνπ, παίξλεη καδί ηνπ εηθφλεο θαη αλακλήζεηο απφ ην ηαμίδη ηνπ θαη ζηελ ρψξα ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, καθξηά πιένλ απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θάλεη ηνλ απνινγηζκφ. Σν ζπλαίζζεκα θαη νη αλακλήζεηο ζα έρνπλ ην θπξίαξρν ξφιν φηαλ ζα κηιάεη γηα απηφ ην ηαμίδη, γηα απηφλ ηνλ πξννξηζκφ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπ. Ζ θηινμελία βνεζάεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ αλακλήζεσλ θαη ζκηιεχεη ηα φπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ή γεγνλφηα. Ζ παξνρή θηινμελίαο γηα ηνπο επηζθέπηεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ην κέξνο ηεο ίδηαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξννξηζκνχ, λα κεηαηξέπεηαη ζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη λα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα γηα ηελ ζηξαηεγηθή επηινγήο θαη θαηεχζπλζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ marketing ηνπ πξννξηζκνχ 2.7 ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη ηα γεσκνξθνινγηθά, ηα θπζηθά, ηα πνιηηηζκηθά, ηα ηζηνξηθά,ηεο γεληθήο ππνδνκήο,ηεο εηδηθήο ππνδνκήο θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία. Σα θνηλσληθά ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ελφο ηφπνπ θαη απνηεινχλ ην έκςπρν δπλακηθφ, πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ,πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 32

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πηυχιακή Επγαζία. Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα

Πηυχιακή Επγαζία. Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα Πηυχιακή Επγαζία Αξιολόγηζη Ξενοδοχειακών Ιζηοζελίδων Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηξνθή ηωλ ρξεζηώλ ζε κηα ηζηνζειίδα Ονοματεπώνσμο: Κανάρη Εστστία Υπεύθσνος Καθηγητής: Δρ. Μαδστινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ

Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ ΠΡΟΘΔΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ IΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚ ΖΖ ΚΑΗ Ο ΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔ ΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΩΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΘΑΟ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ- ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΚΑΗ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΜΑΡΚΑ Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ: Κεξδεβάλε Καιιηφπε EΠΟΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟ E-TOURISM ΣΟ M-TOURISM. ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΔΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΠΟΤΓΔ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο. Αμηνιόγεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Μέηξεζε ηεο Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (Πα.Γ.Ν.Ζ.) Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Αηθαηεξίλε Βειεκβαζάθε Αξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα