ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί χάριν συντομίας τον από τα αρχικά γράμματα του ονόματος τίτλο «Ν.Α.Ο.Ε.Φ.». Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο, εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη διατύπωση της επωνυμίας του στην Ελληνική γλώσσα, δύναται να χρησιμοποιεί την Αγγλική επωνυμία «Nautical Sports Club Peace and Friendship (N.S.C.P.F.)». Έδρα του σωματείου είναι το γραφείο και οι εν γένει εγκαταστάσεις του που βρίσκονται κυρίως εντός του συγκροτήματος του ΝΠΙΔ «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» στο Νέο Φάληρο Αττικής. ΑΡΘΡΟ 2 Ίδρυση Το σωματείο ιδρύθηκε αρχικά ως «Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Μοσχάτου» και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 17186/1990, δυνάμει της υπ αριθ. 4197/1989 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Εν συνεχεία η επωνυμία του άλλαξε σε «Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας» και μεταφέρθηκε η έδρα του στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης-Φιλίας. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 2329/1990 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά υπ αριθ. 3288/1990. Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος γενικά και ιδιαίτερα του ναυταθλητισμού. Ειδικότερα εντάσσονται στον σκοπό του σωματείου: 1) Η ανάπτυξη, η διάδοση και η προαγωγή όλων των ναυτικών αθλημάτων και αγώνων, ιδιαίτερα δε της ιστιοπλοΐας, της κωπηλασίας, της ερασιτεχνικής αλιείας, της τεχνικής κολύμβησης και των καταδύσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος μπορεί να ιδρύσει νέους κλάδους άθλησης. 2) Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του σωματείου για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 3) Η παροχή ευχερειών και η δυνατότητα χρήσης και διαφύλαξης σκαφών και γενικά αθλητικού υλικού και εγκαταστάσεων για την άθληση των μελών του. 4) Η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων και εκπαιδευτικών σχολών για τα ναυτικά αθλήματα που καλλιεργεί. 5) Η διοργάνωση είτε μόνος είτε σε συνεργασία με άλλο ή άλλα σωματεία ναυταθλητικών αγώνων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή σε ναυταθλητικούς αγώνες και συναφείς εκδηλώσεις. 6) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα που άπτονται των ναυτικών αθλημάτων και των ναυτικών παραδόσεων, ιστορίας και πολιτισμού. 7) Η καλλιέργεια, μεταξύ των μελών του και γενικότερα, αθλητικού πνεύματος και πνεύματος αγωνιστικής άμιλλας. 8) Η συνένωση και σύζευξη των σχέσεων όσων ασχολούνται με το ναυταθλητισμό, η πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών και η ανάπτυξη μεταξύ αυτών πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης. 9) Η παροχή κάθε βοήθειας και υπηρεσίας στα μέλη του καθώς και σε τρίτους στη θάλασσα. 10) Η καθαριότητα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 11) Η έρευνα, η μελέτη και η βοήθεια στη λύση των προβλημάτων του ναυταθλητισμού. Άρθρο 4 - Μέσα Επίτευξης Για την επίτευξη του σκοπού του ο Όμιλος χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσον το οποίο δεν αποκλείεται από το νόμο και το καταστατικό του, ειδικά δε: 1) Δημιουργεί, κατασκευάζει, αποκτά, συντηρεί και διατηρεί συνεχώς σε καλή κατάσταση χώρους άθλησης, όργανα και υλικά άθλησης (ιδίως σκάφη) και διατηρεί τους κατάλληλους χώρους παραμονής, φύλαξης και συντήρησης αυτών. 2) Είναι ή γίνεται μέλος των Ενώσεων και Ομοσπονδιών ναυταθλητικών σωματείων (Ε.Ι.Ο., Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κλπ.) και συνεργάζεται με τα άλλα ναυταθλητικά σωματεία. 3) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Πολιτείας, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς, Οργανώσεις και Ιδρύματα (Ελληνικούς και Αλλοδαπούς). 4) Εντάσσεται στα διάφορα ναυταθλητικά προγράμματα των αρμοδίων Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενώσεων (Ε.Ι.Ο., Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κλπ ). 5) Ιδρύει και λειτουργεί τμήματα εκπαίδευσης στα διάφορα ναυτικά αθλήματα. 6) Ιδρύει και λειτουργεί σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου και Ανοικτής Θαλάσσης. 1

2 7) Οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις με τις οποίες αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη - Υποχρεώσεις Δικαιώματα Άρθρο 5 Τακτικά μέλη: 1. Τα μέλη του ΝΑΟΕΦ είναι ισότιμα και δεν επιτρέπεται διάκριση μεταξύ τους. Όσοι υπέγραψαν το πρώτο καταστατικό του Ομίλου θεωρούνται ιδρυτικά μέλη. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Ομίλου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Νόμου 2725/99 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου και έγκριση του Διοκητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαίωματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. 2. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής ως μελών του Ομίλου αθλητών του οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. 3. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος. Άρθρο 6 Τα Τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ένα (1) έτος μετά από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν. Κατά τη διάρκεια του έτους από της αρχικής εγγραφής τους μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να μετέχουν στη συζήτηση. Δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Τα ονόματα των μελών αναγράφονται στο βιβλίο μητρώου μελών. Άρθρο 7 Η Γ.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μπορεί να ανακηρύσσει Επίτιμα μέλη πρόσωπα με έξοχη κοινωνική δράση που παρέχουν ή μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο, αλλά και πρόσωπα που έχουν κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. Η κατάσταση των προς ανακήρυξη Επίτιμων μελών πρέπει να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν τη Γ.Σ. και να επισυνάπτεται στην πρόσκληση σε Γ.Σ. μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Μπορούν επίσης να προταθούν επίτιμα μέλη από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής στον Όμιλο (εξαιρουμένης της εισφοράς για τυχόν δικαίωμα ελλιμενισμού σκάφους, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν όπως και τα Τακτικά μέλη), απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών μελών, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις άνευ ψήφου, και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι. Ο αριθμός των Επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 του συνόλου των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Εφόσον κάποιο Επίτιμο μέλος επιθυμεί να αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, μπορεί να αποποιηθεί της ιδιότητάς του ως Επίτιμου μέλους και να γίνει αυτόματα Τακτικό, με απλή δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ένα έτος που προβλέπεται στο άρθρο 6 για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι θα λογίζεται από την ημέρα της δήλωσής του στο Δ.Σ. ότι επιθυμεί την απόκτηση της ιδιότητας του απλού μέλους. Άρθρο 8 Δε μπορεί να εκλεγεί ή να διατελεί μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. όποιος εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς των παραγράφων 1-7 του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου. Άρθρο 9 Δε μπορεί να ασκεί τα από την ιδιότητα του μέλους του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. απορρέοντα δικαιώματα όποιος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου. 2

3 Άρθρο 10 Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μπορούν να ανήκουν και σε άλλους Ναυταθλητικούς Ομίλους, αν όμως ελλιμενίζουν σκάφος στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχουν την υποχρέωση να φέρουν επί του σκάφους τη σημαία του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και να λαμβάνουν μέρος σε όλους τους αγώνες με τα διακριτικά του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 11 Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχουν την υποχρέωση: α) Να εργάζονται οπουδήποτε κι αν βρίσκονται για την προάσπιση και προώθηση των σκοπών του Ομίλου. β) Να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Σωματείου και κάθε Επιτροπή που καλούνται. γ) Να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις. δ) Να πληρώνουν τακτικά τις εισφορές τους και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση προς τον Όμιλο. ε) Να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν. στ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της πλειοψηφίας των οργάνων του Ομίλου, έστω κι άν διαφωνούν, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας του Ομίλου και του Καταστατικού. ζ) Να ενημερώνουν αμέσως το Γενικό Γραμματέα του Ομίλου για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης της κατοικίας τους και του αριθμού του τηλεφώνου τους. η) Να τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σκαφών, ελλιμενισμού, ναυσιπλοϊας και αλιείας. θ) Να παρέχουν πρόθυμα βοήθεια σε όποιους κινδυνεύουν στη θάλασσα. ι) Να συμπεριφέρονται με βάση τους γενικούς κανόνες της αθλητικής ευγένειας και του ευ αγωνίζεσθαι που διέπουν τον ναυταθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Άρθρο 12 Κάθε μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του Ομίλου και την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των ακόλουθων: α) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα του Ομίλου (ισχύει μόνο για τα Τακτικά μέλη του Ομίλου μόλις συμπληρώσουν 1 έτος από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής τους). β) Να χρησιμοποιεί ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη όλες τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του Ομίλου, με τους περιορισμούς της ανάγκης απόκτησης ειδικών δικαιωμάτων σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ορίζεται από το παρόν καταστατικό και τις απόφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. (όπως για παράδειγμα της ιδιότητας μέλους με σκάφους του άρθρου 13). γ) Να βλέπει τα βιβλία του Ομίλου και να ζητά και να λαμβάνει μετά από έγγραφη αίτησή του αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καθώς και αντίγραφα όλης της επίσημης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας όλων των οργάνων του Ομίλου. Αυτά πρέπει να δίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του προς το Δ.Σ. δ) Να ζητά και να λαμβάνει μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών πλήρη κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών του Ομίλου. Άρθρο 13 Τα μέλη που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους ονομάζονται μέλη με σκάφος και έχουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό. Επιπλέον καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους τους για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του ομίλου και τη λειτουργία / συντήρηση των αθλητικών τμημάτων αυτού. Η οικονομική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Για να αποκτήσει το μέλος την ιδιότητα του μέλους με σκάφος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δ.Σ. στην οποία αναφέρει ότι είναι ιδιοκτήτης του σκάφους, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως ναυταθλητικό και ότι το χρησιμοποιεί σε ναυταθλητικούς αγώνες ή/και προσφέρεται για κάθε άλλη χρήση του Δ.Σ. για κοινωνικούς, αθλητικούς και βοηθητικούς σκοπούς. Το Δ.Σ., εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, λαμβάνοντας υπ όψιν την αρχαιότητα της εκλογής του αιτούντος ως μέλους και την εν γένει αθλητική του παρουσία και προσφορά στον Όμιλο, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Τα μέλη με σκάφος δε χάνουν την ιδιότητά τους αυτή αν μεταβιβάσουν το σκάφος τους και μέχρι να αποκτήσουν άλλο. Σε καμμία όμως περίπτωση δε μπορούν να μεταβιβάζουν τη θέση ελλιμενισμού μαζί με το σκάφος τους. Η θέση τους στο λιμένα μένει στην διάθεση του Δ.Σ. μέχρι το μέλος να αποκτήσει άλλο σκάφος. Αν η απόκτηση άλλου σκάφους δε γίνει εντός διαστήματος 12 μηνών, τα μέλη χάνουν την ιδιότητα του μέλους με σκάφος. Κατά το διάστημα των 12 μηνών τα μέλη εξακολουθούν να καταβάλλουν την αντίστοιχη οικονομική τους συμμετοχή μειωμένη κατά 50%. Στην περίπτωση αλλαγής του σκάφους δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας και η λήψη νέας απόφασης, απαιτείται όμως έγκριση του Δ.Σ. αν το νέο σκάφος έχει πάνω από 10% μεγαλύτερο μήκος ή/και πλάτος από το προηγούμενο ή είναι διαφορετικού τύπου (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο, ναυταθλητικό ή μη). Ασχέτως μήκους και τύπου του νέου σκάφους, η σχετική προειδοποίηση του Εφόρου Λιμένος και η ενημέρωση του Δ.Σ. είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Σε περίπτωση θανάτου μέλους με σκάφος το δικαίωμα ελλιμενισμού του εν λόγω σκάφους μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του εφόσον ένας τουλάχιστον από τους κληρονόμους του σκάφους είναι κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου μέλος του Ομίλου. Η λόγω κληρονομιάς μεταβίβαση θέσης ισχύει μόνο για το κληρονομούμενο σκάφος. Η θέση κάθε αθλητικού σκάφους στο λιμάνι ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Εφόρου Λιμένος. 3

4 Άρθρο 14 Με απόφαση του Δ.Σ. διακόπτονται οι παρεχόμενες εξυπηρετήσεις στους αθλητές, στα μέλη και στα σκάφη αυτών και οι εγκεκριμένοι ελλιμενισμοί σκαφών αίρονται με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον αυτοί χάσουν την ιδιότητα του μέλους ή εφόσον τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής διαγραφής (για όσο διάστημα ισχύει η προσωρινή διαγραφή). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αθλητές Άρθρο 15 Ως αθλητές του Ομίλου εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, έστω και αν είναι ανήλικοι, με τους περιορισμούς της κείμενης Αθλητικής Νομοθεσίας και των κανονισμών συμμετοχής σε αγώνες των αρμόδιων Ομοσπονδιών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ειδική αίτηση που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση δική τους ή του κηδεμόνα τους στην περίπτωση που είναι ανήλικοι. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιο για να αποφασίσει τυχούσες μετεγγραφές αθλητών από το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. σε άλλο σωματείο ή από άλλο σωματείο προς το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 16 Οι ανήλικοι αθλητές του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις. Θέματα που τους αφορούν συζητούνται στη Γ.Σ. εφόσον τα συμπεριλάβει το Δ.Σ. στην ημερησία διάταξη ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Άρθρο 17 Σχετικά με τους αθλητές και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αποχωρήσεις - Διαγραφές Μελών Άρθρο 18 Μέλος του Ομίλου διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Κατόπιν έγγραφης αίτησης διαγραφής του ιδίου προς το Δ.Σ., η οποία θα συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής των οφειλομένων εισφορών. β) Εάν καθυστερεί εισφορές ή/και όποια άλλη οικονομική υποχρέωση προς τον Όμιλο πλέον του ενός έτους από τον κανονικό χρόνο καταβολής τους. γ) Μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. εφόσον προέβη αποδεδειγμένα σε ενέργειες ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του Σωματείου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του και, αφού έχει κληθεί σε απολογία εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, έχει πριταθεί η ποινή της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου. Η κατάσταση των προς διαγραφή μελών πρέπει να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν τη Γ. Σ. και να επισυνάπτεται στην πρόσκληση σε Γ.Σ. μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γ. Σ. Η απόφαση της διαγραφής πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στο μέλος που διαγράφεται και ισχύει από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής του. Άρθρο 19 Το μέλος που διαγράφεται λόγω μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να ζητήσει την εκ νέου εγγραφή του στον Όμιλο με αίτησή του και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές του και δικαιολογήσει επαρκώς την καθυστέρηση. Η αίτηση επανεγγραφής του πρέπει να υποβληθεί μέσα σε χρονική προθεσμία 3 μηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ημερομηνία της διαγραφής του. Το μέλος που τυχόν διαγράφεται για δεύτερη φορά για οικονομικές καθυστερήσεις δε μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση επανεγγραφής στον Όμιλο. 4

5 Άρθρο 20 Τα μέλη που παραιτούνται ή διαγράφονται δε δικαιούνται να ζητήσουν πίσω τις εισφορές τους ή άλλα ποσά και αντικείμενα από τον Όμιλο για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα συνεχίζουν να ευθύνονται απέναντι στον Όμιλο για χρηματικές υποχρεώσεις που είχαν πριν από την παραίτηση ή τη διαγραφή τους. Άρθρο 21 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τυχόν οφειλές από τα εν ενεργεία και πρώην μέλη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πόροι Άρθρο 22 Οι πόροι του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. είναι: α) Τακτικοί και β) Έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών, οι τακτικές επιχορηγήσεις που διενεργούνται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και τα έσοδα από την εκμετάλευση των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α., οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο. Σε περιπτώσεις κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το Δ.Σ. εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή αντικειμένων ή οι παροχές σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. μετά τη δωρεά ή την παροχή. Άρθρο 23 Το ύψος του αρχικού ποσού εγγραφής, των συνδρομών και των λοιπών υποχρεώσεων των μελών με ή χωρίς σκάφος, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ανταποκρίνονται στα κατά την κρίση του Δ.Σ. συνολικά έξοδα του Ομίλου για τη φύλαξη των σκαφών, τη συντήρηση του λιμανιού και των χερσαίων εγκαταστάσεων, τη λειτοουργία των αθλητικών τμημάτων, τις δαπάνες διεξαγωγής αγώνων και εκδηλώσεων του Ομίλου, καθώς και των διοικητικών εξόδων. Το ύψος των πιο πάνω συνδρομών δε θα απέχει σημαντικά από το μέσο ύψος συνδρομών παρεμφερών Ομίλων και μπορεί να αυξηθεί κατά ποσοστό έως και 15% ανά έτος, εφόσον υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη μέρους των ναυταθλητικών δαπανών του Ομίλου. Άρθρο 24 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίσει έκτακτη εισφορά για την ατιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων. Υποχρεούται όμως να αιτιολογήσει πλήρως την απόφαση αυτή και να λογοδοτήσει ενώπιον της Γ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Γενική Συνέλευση Άρθρο 25 Το κυρίαρχο όργανο του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Κάθε απόφαση οποιουδήποτε αιρετού οργάνου του Ομίλου μπορεί να ανατραπεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. Άρθρο 26 Δικαίωμα συμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους της Γ.Σ. Τα Επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση μέλους του Ομίλου στη Γ.Σ. δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Τα μέλη του Ομίλου συμμετέχουν στις Γ.Σ. μόνον αυτοπροσώπως. Άρθρο 27 Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 118 καταστατικές συνελεύσεις) αν μετέχει σ αυτή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 28 Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε ρητή ημέρα, ώρα και τόπο. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη με έγγραφη ειδοποίηση δι απλής επιστολής εικοσιμία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. 5

6 Η απόφαση αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ένα τουλάχιστον δεκαπενθήμερο πρίν τη Γ.Σ. Η έγγραφη ειδοποίηση, όπως και η αναρτημένη απόφαση πρέπει να αναφέρουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο καθώς επίσης και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Γ.Σ. Άρθρο 29 Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει συμπληρωματική ημερησία διάταξη με θέματα τη συζήτηση των οποίων θα ζητήσουν εγγράφως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου μετά τη σύνταξη της προκήρυξης και πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της αρχικής Γ.Σ. Η συμπληρωματική ημερησία διάταξη θα διανεμηθεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. Άρθρο 30 Αν δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για την ύπαρξη απαρτίας αριθμός μελών, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει με απαρτία όσα και αν προσέλθουν από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Στην προκήρυξη της αρχικής Γ.Σ. πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της επαναληπτικής. Η τυχόν επαναληπτική Γ.Σ. δε μπορεί να λάβει χώρα την ίδια ημέρα με την αρχική. Άρθρο 31 Οι μετέχοντες στη Γ.Σ. εκλέγουν τριμελές προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει την απαρτία, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο στα μέλη που τον επιθυμούν τηρώντας σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση παρεκτροπής ή εκτός θέματος ομιλίας αφαιρεί το λόγο κάνοντας σχετική μνεία στα πρακτικά. Ακόμα απαγορεύει κάθε συζήτηση που κατά το καταστατικό είναι εκτός ημερησίας διάταξης. Τέλος μαζί με τα δύο άλλα μέλη του προεδρείου συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το Πρακτικό της Γ.Σ. Η υποβολή του Πρακτικού πρεπει να γίνει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέραν των επτά ημερών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Άρθρο 32 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των διατάξεων του άρθρου 118 του παρόντος σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού. Τα μέλη ψηφίζουν με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Η ονομαστική κλήση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της Γ.Σ. αν τη ζητήσουν δέκα τουλάχιστον μέλη της Γ.Σ. Μέλος της Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Ομίλου και του μέλους ή του/της συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό. Στις Γ.Σ. για την εκλογή Διοκητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου δε μπορεί να μετέχει στο Προεδρείο της Γ.Σ. μέλος του απερχόμενου και λογοδοτούντος Δ.Σ. και υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε όλες τις Γ.Σ. δε μπορεί να μετέχει στο προεδρείο της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. Άρθρο 33 Μυστική ψηφοφορία γίνεται στις Γ.Σ. για την εκλογή όλων των αιρετών οργάνων του Ομίλου, στις περιπτώσεις των άρθρων 57, 63, 82, 83, 84 του καταστατικού, στην περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή διαγραφής μέλους του Ομίλου και σε προσωπικά ζητήματα. Η κρίση για την ύπαρξη προσωπικού ζητήματος ανήκει στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει κατά το άρθρο 32 του παρόντος. Άρθρο 34 Η Γ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα που δεν υπάρχουν στην ημερησία διάταξη (αρχικά ορισθείσα ή επαναληπτική), μόνο αν το εγκρίνει κατά τη διάρκεια των εργασιών της η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών με δικαίωμα ψήφου, κατόπιν αιτήματος προς το προεδρείο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μελών ή της πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών (όποιος αριθμός είναι ο μικρότερος). Άρθρο 35 Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία κάθε χρόνο, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 6

7 Άρθρο 36 Έκτακτη Γ.Σ. καλείται όποτε αποφασίσει το Δ.Σ. για θέματα που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και για σημαντικά θέματα που αφορούν τον Όμιλο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει Έκτακτη Γ.Σ. στην περίπτωση που θα το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση θα καθορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Η Γ.Σ. στην περίπτωση αυτή συγκαλείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του εγγράφου στο Δ.Σ. Άρθρο 37 Η ημερησία διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. μεσούσης της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την υποβολή του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του αμέσως προηγούμενου έτους μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της χρήσης της τελευταίας οικονομικής περιόδου, καθώς και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, απόλυτα ισοσκελισμένου. Άρθρο 38 Μέλη που απουσίασαν αδικαιολόγητα από δύο διαδοχικές Γ.Σ. μπορούν να διαγραφούν από το μητρώο των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. με απόφαση της Γ.Σ. Η αιτία της δικαιολογημένης απουσίας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από τη Γενική Συνέλευση στην οποία απουσίασαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Αρχαιρεσίες Άρθρο 39 Τα αιρετά όργανα του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. εκλέγoνται κάθε τρία χρόνια από τη Γ.Σ. Τα αιρετά όργανα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), αποτελούμενο από τρία (3) μέλη. Δεν επιτρέπεται σε κάποιο μέλος του Ομίλου να είναι ταυτόχρονα μέλος σε πάνω από ένα από τα αιρετά όργανα του Ομίλου. Άρθρο 40 Όσοι από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. του Ομίλου το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν τη Γ.Σ. όπου θα γίνουν οι αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής Γ.Σ., μπορεί κάποιο μέλος να καταστεί συμπληρωματικά υποψήφιος από την ώρα της διαπίστωσης μη απαρτίας της αρχικής Γ.Σ. και μέχρι το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την επαναληπτική Γ.Σ. Άρθρο 41 Εφόσον το Δ.Σ. κρίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τα προσόντα που απαιτεί το Καταστατικό και η σχετική Νομοθεσία, τους ανακηρύσσει υποψηφίους. Εγγράφει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά σε ψηφοδέλτιο (σε τρείς ενότητες, μία για τους υποψήφιους για το Δ.Σ., μία για τους υποψήφιους για την Ε.Ε. και μία για τους υποψήφιους για το Π.Σ.), το οποίο εκτυπώνει σε επαρκή αντίτυπα για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει θέσει υποψηφιότητα και το Δ.Σ. έχει κρίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, το εν λόγω μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του Δ.Σ. στην ίδια τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασής της και αμέσως μετά την εκλογή προεδρείου. Η Γ.Σ. αποφασίζει δια πλειοψηφίας αν το εν λόγω μέλος δικαιούται να είναι υποψήφιος, με βάση το καταστατικό του Ομίλου και την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 42 Η Γ.Σ. αφού ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό έλεγχο και τον απολογισμό του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του, αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι του απερχόμενου Δ.Σ. και προβαίνει με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία στην εκλογή των νέων οργάνων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 43 Η διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 7

8 Άρθρο 44 Το Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή αντίγραφο του Μητρώου μελών και κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, καθώς και τα τυπωμένα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους για τα όργανα του Ομίλου. Άρθρο 45 Είναι υποχρεωτικό για την Εφορευτική Επιτροπή να τοποθετήσει στην αίθουσα ψηφοφορίας παραβάν πίσω από το οποίο οι ψηφοφόροι θα μπορούν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιό τους. Η ψηφοδόχος και η θέση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το παραβάν. Εντός του παραβάν και πλησίον αυτού απαγορεύεται να βρίσκεται άλλο πρόσωπο εκτός του ψηφοφόρου. Άρθρο 46 Η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καταγράφει τα ονόματα των ψηφισάντων, τηρώντας πρωτόκολο ψηφοφορίας των μελών. Άρθρο 47 Κάθε μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ψηφίζει αυτοπροσώπως και σταυρώνει με στυλό μελάνης χρώματος μπλέ ή μαύρου μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι δύο (2) για την Ε.Ε και μέχρι δύο (2) για το Π.Σ. Άρθρο 48 Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί στο ψηφοδέλτιο περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης ή με διαφορετικό μελάνι ή σημάδια ή κάθε άλλου είδους εγγραφές τότε το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο. Ψηφοδέλτιο που δεν θα περιέχει κανένα σταυρό προτίμησης για κάποιο όργανο του Ομίλου θα θεωρείται ως λευκή ψήφος όσον αφορά την ψηφοφορία για αυτό το όργανο. Άρθρο 49 Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συμπληρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι για κάθε όργανο θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του οργάνου κατά τη σειρά προτίμησης των ψηφοφόρων σε αριθμό σταυρών, μέχρι του αριθμού των τριών αναπληρωματικών για το Δ.Σ., δύο για την Ε.Ε. και δύο για το Π.Σ. Άρθρο 50 Κάθε ένσταση γίνεται εγγράφως και η Εφορευτική Επιτροπή την παραλαμβάνει υποχρεωτικά. Στη συνέχεια αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία για την αποδοχή της ή όχι. Κάθε ένσταση γράφεται στα Πρακτικά των Αρχαιρεσιών, όπως και η σχετική απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εξελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 51 Η Γ.Σ. εκλέγει κατά τις αρχαιρεσίες τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) καθώς και μέχρι δύο αναπληρωματικά μέλη της. Η θητεία της Ε.Ε. είναι τριετής, και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση που γίνει εκλογή νέου Δ.Σ. πριν την ολοκλήρωση της τριετίας, εκλέγεται ταυτόχρονα και νέα Ε.Ε. Η Ε.Ε. αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Η Ε.Ε. θεωρείται ότι συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη της. Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Άρθρο 52 Η Ε.Ε. συγκαλείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου για να ελέγξει όλα τα διαχειριστικά και οικονομικά έγγραφα του Ομίλου, τις αποδείξεις εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και τα δικαιολογητικά τους. Εξετάζει επίσης τον απολογισμό που υπογράφεται από τον Ταμία, καθώς και τη διαχείριση υλικού του Ομίλου, με έλεγχο του Βιβλίου Υλικού (Περιουσιακών Στοιχείων). Η Ε.Ε. συντάσσει λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. για το διάστημα για το οποίο εξελέγη και την υποβάλλει με τις παρατηρήσεις της στη Γ.Σ. 8

9 Άρθρο 53 Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διαχειριστικούς ελέγχους όποτε άλλοτε αυτή κρίνει τούτο αναγκαίο. Άρθρο 54 Ο Ταμίας ειδικά και το Δ.Σ. γενικά είναι υποχρεωμένοι να θέτουν στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα βιβλία και τα έγγραφα που αφορούν την οικονομική διαχείριση. Άρθρο 55 Η Ε.Ε. μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των μελών της υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Προέδρο, τον Αντιπροέδρο και το Γραμματέα της. Την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση σε σώμα, έχει το μέλος που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα γνωρίζει εγγράφως στο Δ.Σ. Άρθρο 56 Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και του Π.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 57 Όσον αφορά θέματα προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης μελών της Επιτροπής, μομφής κατά μέλους ή της Επιτροπής ως συνόλου, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα στα άρθρα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από τρία (3) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας Επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η θητεία της νέας Ε.Ε. είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Πειθαρχικό Συμβούλιο Άρθρο 58 Η Γ.Σ. εκλέγει κατά τις αρχαιρεσίες τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) καθώς και μέχρι δύο αναπληρωματικά μέλη του. Η θητεία του Π.Σ. είναι τριετής, και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση που γίνει εκλογή νέου Δ.Σ. πριν την ολοκλήρωση της τριετίας, εκλέγεται ταυτόχρονα και νέο Π.Σ. Το Π.Σ. αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Το Π.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη του. Μέλος του Π.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Άρθρο 59 Το Π.Σ. μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των μελών του υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Προέδρο, τον Αντιπροέδρο και το Γραμματέα του. Την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση σε σώμα έχει το μέλος που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα γνωρίζει εγγράφως στο Δ.Σ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεών του ο Πρόεδρός του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου ο Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα, εκλέγεται επιτόπου από τους παρόντες ένα μέλος που θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Άρθρο 60 Η ιδιότητα του μέλους του Π.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 61 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε παραπομπής από το Δ.Σ. των μελών ή αθλητών για παράβαση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου, καθώς και των περιπτώσεων εκείνων της κοινωνικά και αθλητικά απαράδεκτης συμπεριφοράς μελών ή αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που κρίνονται σαν επιζήμιες για την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τη δράση του Ομίλου. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει περιπτώσεις που το Δ.Σ. έκρινε ότι δε χρήζουν παραπομπής, αφού υποχρεωτικά ενημερωθεί από το Δ.Σ., και σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε εκδίκαση της υπόθεσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει και να εκδικάσει κάθε υπόθεση εντός δεκαπέντε ημερών από την 9

10 παραπομπή της σε αυτό και να διαβιβάσει εγγράφως την αιτιολογημένη του απόφαση στο Δ.Σ., το οποίο οφείλει να την εκτελέσει. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει λάβει γνώση κάποιας έγγραφης καταγγελίας προς το Δ.Σ. και δεν έχει ενημερωθεί σχετικά εγγράφως από το Δ.Σ. εντός ενός μηνός για την υπόθεση, τότε το Π.Σ. επιλαμβάνεται της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως. Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλει να ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία εντός ενός μηνός. Άρθρο 62 Το Π.Σ. μπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του και σύμφωνα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) Προφορική σύσταση, β) Έγγραφη επίπληξη και γ) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της στα υπόλοιπα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Επίσης μπορεί να δώσει εντολή στο Δ.Σ. να προτείνει στη Γ.Σ. η οποία και θα αποφασίσει: α) Προσωρινή Διαγραφή μέχρι ένα χρόνο και β) Οριστική Διαγραφή από τα μητρώα του Ομίλου. Άρθρο 63 Όσον αφορά θέματα προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης μελών του Συμβουλίου, μομφής κατά μέλους ή του Συμβουλίου ως συνόλου, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα στα άρθρα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των μελών του Π.Σ. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από τρία (3) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση η θητεία του νέου Π.Σ. είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διοίκηση Άρθρο 64 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε τρίτου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του. Εφόσον μέχρι αυτήν την ημερομηνία δεν έχει εκλεγεί νέο Δ.Σ., παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά αυτή η παράταση της θητείας του δε μπορεί να υπερβεί τον έναν (1) μήνα. Ύστερα από την παρέλευση και αυτού του μήνα χωρίς να έχει εκλεγεί Δ.Σ., υπάρχει έλλειψη διοίκησης και διορίζεται από το Πρωτοδικείο προσωρινή διοίκηση προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών, έπειτα από σχετική αίτηση. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η διοίκηση ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ., αποκλειστικά για πράξεις καθημερινής διαχείρισης ή εκτέλεσης υφισταμένων αποφάσεων, αποκλειομένης ρητά της έκδοσης κάθε νέας, δεσμευτικής για τον Όμιλο απόφασης. Άρθρο 65 Πέντε ημέρες μετά τις Αρχαιρεσίες, το μέλος του Δ.Σ. που έλαβε τις περισσότερες ψήφους υποχρεούται να συγκαλέσει τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση, όπου με μυστική ψηφοφορία αναδεικνύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας, ο Εδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε τρεις συνεχείς ψηφοφορίες για την κατάληψη αξιώματος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνθεση του Δ.Σ. τότε υποχρεούται ο πλειοψηφών στις αρχαιρεσίες σύμβουλος να συγκαλέσει εντός είκοσι το πολύ ημερών νέα Γ.Σ. για διενέργεια νέων αρχαιρεσιών. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει τους εφόρους των διαφόρων τμημάτων καθώς και τους αντιπροσώπους του Ομίλου για τις Ομοσπονδίες. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι αυτοί μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή και απλά μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 66 Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικαθιστούν το ένα το άλλο όσον αφορά τα ειδικά τους καθήκοντα με τούς περιορισμούς που επιβάλλει το Καταστατικό. Με εντολή του Δ.Σ. εκπροσωπούν το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. σε επιτροπές, εκδηλώσεις και εορτές. Η κατάληψη των θέσεων του Δ.Σ. από τα μέλη που εξελέγησαν στη Γ.Σ. δεν εξαρτάται από την επιθυμία του καθενός αλλά από την έκβαση της ψηφοφορίας κατά την συγκρότησή του σε σώμα. Άρθρο 67 Σε περίπτωση που το μέλος που πλειοψήφησε δεν συγκαλέσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το προηγούμενο άρθρο, τότε συγκαλείται από τον επόμενο πλειοψηφήσαντα μέσα σε δύο ημέρες. Άρθρο 68 Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και αντικαθιστούν κατά τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι σε θέση προσωρινά να ασκήσουν τα 10

11 καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο. Η αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γνωστοποιείται με δήλωση του κωλυόμενου μέλους ή και να διαπιστώνεται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. Και στις δύο περιπτώσεις για την αντικατάσταση χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Με τη λήξη του κωλύματος το μέλος επανέρχεται κανονικά στο Δ.Σ. με δήλωση του ιδίου. Επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κατά τον αριθμό των ψήφων τους αντικαθιστούν μέλη που αποχώρησαν οριστικά από το Δ.Σ. Άρθρο 69 Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε αυτές και μετέχουν στις συζητήσεις, δεν έχουν όμως (με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 68) δικαίωμα ψήφου. Σε προσωπικά θέματα, σε περίπτωση που η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. το ζητήσει, η συνεδρίαση μπορεί να είναι κλειστή για τα υπόλοιπα μέλη του Ομίλου. Άρθρο 70 Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από πέντε (5) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η θητεία της νέας διοίκησης είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. Άρθρο 71 Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 2725/99 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Στο Δ.Σ. δε μπορούν να μετέχουν άτομα που είναι μέλη του Δ.Σ. ή είναι αθλητές άλλου Ναυτικού Ομίλου, εκτός αν παραιτηθούν τις ιδιότητάς τους αυτής (για τους αθλητές μέχρι την αμέσως επόμενη μετεγγραφική περίοδο, εφόσον θέλουν να μετεγγραφούν στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ.). Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. και του Π.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 72 Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου, διευθύνει τις υποθέσεις καθώς και τις υπηρεσίες του και αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα που είναι συναφές με το σκοπό του εφόσον τούτο δεν έχει ανατεθεί ειδικά στη Γ.Σ. Ειδικά για ζητήματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ή σε περίπτωση ασάφειας αυτού, αποφασίζει το Δ.Σ. και θέτει την απόφασή του στην κρίση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε δαπάνη που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό, διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Ομίλου και καθορίζει τις αμοιβές των έμμισθων υπαλλήλων του. Τηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου 2725/99 προβλεπόμενα βιβλία καθώς και τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2725/99 στοιχεία ή όποια ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον αθλητικό ή άλλο νομικό πλαίσιο. Ορίζει επίσης το ύψος των συνδρομών των μελών και των μελών με σκάφος. Άρθρο 73 Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τον αποστέλλει μετά την έγκρισή του από τη Γ.Σ. στη Γ.Γ.Α. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι απόλυτα ισοσκελισμένος. Υπέρβαση του σκέλους εξόδων του Προϋπολογισμού είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσοστού 10%. Για μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβασης και εφόσον τα ποσά προέρχονται από το Δημόσιο, απαιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. Άρθρο 74 Το Δ.Σ. προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες, οργανώνει εορτές και εκδρομές, καθώς και πολιτσιτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το ναυταθλητισμό, τη ναυτοσύνη και γενικότερα τον πολιτισμό και φροντίζει για την ψυχαγωγία και την τέρψη των μελών καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευσή τους. Για τη διοργάνωση των αγώνων και των εορτών μπορεί να εκλέγει και να διορίζει επιτροπές και βοηθούς εφόρων. Άρθρο 75 Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται, κατόπιν εγγράφου καταγγελίας κάποιου μέλους του Ομίλου ή αυτεπάγγελτα της έρευνας για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα όλων των μελών και αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. των σχετικών με την παράβαση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου, καθώς και των περιπτώσεων εκείνων της κοινωνικά και αθλητικά απαράδεκτης συμπεριφοράς μελών ή αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που κρίνονται επιζήμιες για την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τη δράση του Ομίλου. Εφόσον κρίνει ότι η συμπεριφορά μέλους ή αθλητού είναι μεμπτή, παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου. Εφόσον δεν κρίνει τη συμπεριφορά μεμπτή, οφείλει ούτως ή άλλως να ενημερώσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την 11

12 υπόθεση και για το σκεπτικό της απαλλαγής. Το Δ.Σ. οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης μιάς υπόθεσης και να ενημερώσει εγγράφως το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός διαστήματος ενός μηνός από τυχόν έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραπέμψει στο Π.Σ. μία υπόθεση και αυτό δεν έχει ολοκληρώσει την εξέτασή της εντός δεκαπέντε ημερών, το Δ.Σ. αναλαμβάνει το ίδιο την εκδίκαση της υπόθεσης εντός δεκαπέντε ημερών, ασκώντας τις αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 61, 62 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 76 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και ναυταθλητικών σκαφών καθώς και για τη συντήρηση και ορθή διάθεση του αθλητικού υλικού. Άρθρο 77 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να ιδρύσει και λειτουργήσει σχολή ιστιοπλοϊας τριγώνου και ανοιχτής θάλασσας, καθώς και ένα πειραματικό καρνάγιο με μοναδικό σκοπό την εξοικείωση των μελών στη ναυπηγική. Άρθρο 78 Το Δ.Σ. ρυθμίζει τη συχνότητα των τακτικών του συνεδριάσεων, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία φορά το μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατά τους οποίους μπορεί να συνεδριάζει περιστασιακά. Άρθρο 79 Το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή όποτε το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Άρθρο 80 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος. Μόνο επί ζητημάτων προσωπικής μομφής η ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Άρθρο 81 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα. Δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δικαιολογημένα απουσίαζαν ή που παριστάμενα διεφώνησαν εφόσον η διαφωνία τους και η αιτιολογία της αναφέρονται στα πρακτικά. Άρθρο 82 Όσον αφορά την εκπλήρωση των ειδικών καθηκόντων των αξιωμάτων του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας), για να κατατεθεί μομφή κατά κάποιου για πλημμελή ή επιζήμια για τον Όμιλο εκτέλεση των καθηκόντων του απαιτείται η έγγραφη υποβολή αίτησης από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. γνωστοποιεί την καταγγελία στον ενδιαφερόμενο και ορίζει έκτακτη κλειστή συνεδρίαση. Σε αυτήν απολογείται το μέλος και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Εάν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, τότε το μέλος εκπίπτει του αξιώματος που κατείχε. Μομφή ειδικά κατά του Προέδρου μπορεί να υποβάλει το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του ομίλου ή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ εντός 30 ημερών (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέχρι εκείνη τη στιγμή μέλη), στην οποία απολογείται ο Πρόεδρος και με μυστική ψηφοφορία αποφασίζεται ή έκπτωση του. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση έκπτωσης κάποιου μέλους του Δ.Σ. του αξιώματός του, όπως και αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί του τυχόν ειδικού αξιώματός του ή αποβιώσει, το Δ.Σ. εκλέγει άλλο μέλος του στη θέση του. Εάν για την ίδια θέση υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Άρθρο 83 Μομφή κατά του Δ.Σ. ως συνόλου μπορεί να υποβάλει το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του ομίλου στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία περί της αποδοχής της μομφής. Οριζεται έκτακτη Γ.Σ. εντός 30 ημερών (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι εκείνη τη στιγμή), στην οποία απολογείται το Δ.Σ. και με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει για την έκπτωση ή όχι του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. 12

13 Το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Ομίλου μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής και στο ίδιο το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός 30 ημερών, όπως αυτή αναφέρεται στην πρηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η οποία θα αποφασίσει για την έκπτωση ή όχι του Δ.Σ. Εφόσον το Δ.Σ. εκπέσει, η Γ.Σ. εκλέγει προσωρινή πενταμελή διοίκηση. Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει εντός πέντε ημερών στην προσωρινή διοίκηση όλα τα έγγραφα, σφραγίδες και όλα εν γένει τα αφορώντα και ανήκοντα στον Όμιλο πράγματα και εγκαταστάσεις. Η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί άμεσα νέα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφάλαια Ζ και Στ του παρόντος Καταστατικού περί Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η προσωρινή διοίκηση διεκπεραιώνει πράξεις καθημερινής διαχείρισης ή εκτέλεσης υφισταμένων αποφάσεων, αποκλειομένης ρητά της έκδοσης κάθε νέας, δεσμευτικής για τον Όμιλο απόφασης. Η θητεία του νεοεκλεγόμενου Δ.Σ. διαρκεί μέχρι το πρώτο δίμηνο του μεταμεθεπομένου έτους (τρέχον έτος συν τρία) από την ημέρα της εκλογής του. Άρθρο 84 Όσον αφορά αυτή καθεαυτή την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., για να κατατεθεί μομφή κατά κάποιου για κάποιο παράπτωμα ή πλημμελή ή επιζήμια για τον Όμιλο εκτέλεση των καθηκόντων του, απαιτείται η έγγραφη υποβολή αίτησης από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. γνωστοποιεί την καταγγελία στον ενδιαφερόμενο και ορίζει έκτακτη κλειστή συνεδρίαση. Σ αυτήν απολογείται το μέλος και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Εάν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία κατά του, τότε το Δ.Σ. συγκαλεί εντός 30 ημερών Γενική Συνέλευση (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι εκείνη τη στιγμή), για να αποφασίσει σε μυστική ψηφοφορία. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. Άρθρο 85 Μέλος του Δ.Σ. που δεν προσήλθε σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ενώ έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για τις συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό, εκτός αν επικαλεστεί σοβαρό κώλυμα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει αιτιολογημένα αν θα δεχθεί το λόγο του κωλύματος ή όχι. Σε κάθε άλλη περίπτωση το μέλος αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος προσωρινά, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Άρθρο 86 Αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν δικαιώματα μελών δεν μπορούν να ανατραπούν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου οργάνου. Άρθρο 87 Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να τα διακρίνει η συλλογικότητα στις υποχρεώσεις τους και γενικά στις ενέργειές τους για τη σωστή λειτουργία του Ομίλου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 88 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ενώπιον κάθε Αρχής, συμβάλλεται δε στο όνομα και για λογαριασμό του Ομίλου μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Άρθρο 89 Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρέυει των συνεδριάσεών του, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Θέματα μπορούν να προτείνουν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στο πρώτο μετά την υποβολή τους συμβούλιο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. Άρθρο 90 Ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ομίλου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και σε περίπτωση απείθειας να ζητά την εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 91 Ο Πρόεδρος εντέλλεται τη σύνταξη χρηματικών ενταλμάτων και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τόσο τα εντάλματα αυτά όσο και κάθε έγγραφο του Ομίλου. 13

14 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 92 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί σε όλα τα καθήκοντά του τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος είναι απών ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύεται. Άρθρο 93 Στον Αντιπρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άρθρο 94 Ο Γ.Γ. προϊσταται των υπηρεσιών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιμελείται της αλληλογραφίας και της διεκπεραίωσης κάθε εγγράφου. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Ομίλου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα εντάλματα πληρωμών και τα προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. και τηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου 2725/99 βιβλία της αρμοδιότητας του, δηλαδή το Βιβλίο Μητρώου Μελών, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, το Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, και από κοινού με τον Έφορο Υλικού το Βιβλίο Υλικού (Περιουσιακών Στοιχείων). Άρθρο 95 Ο Γ.Γ. εκδίδει εντολές πληρωμής προς τον Ταμία ή σε μέλη του Δ.Σ. για την διάθεση χρημάτων πραγματοποίησης αγορών, κατασκευών, εορτών, κίνησης αθλητών, κ.λ.π. πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Χαρακτηρίζει τα υλικά ως αναλώσιμα ή μη κατόπιν συννενόησης με το Δ.Σ. και καταχωρεί τα μη αναλώσιμα στο βιβλίο υλικών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις πληρωμές μικρών ποσών σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνονται και εκ των υστέρων, στην πρώτη επόμενη της πληρωμής συνεδρίαση του Δ.Σ. Άρθρο 96 Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άρθρο 97 Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρεί σε όλα τους τα καθήκοντα τον Γ.Γ. και τον Ταμία όταν αυτοί είναι απόντες ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύονται. Άρθρο 98 Στον Ειδικό Γραμματέα μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ. ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 99 Ο Ταμίας εκδίδει τριπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις για κάθε είσπραξη του Ομίλου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των χρημάτων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. εφόσον αυτή η πληρωμή αφορά δαπάνη που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. Τηρεί τα προβλεπόμενα διαχειριστικά βιβλία (Εσόδων Εξόδων και το Βιβλίο Υλικού Περιουσιακών Στοιχείων από κοινού με τον Έφορο Υλικού και το Γενικό Γραμματέα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2725/99, συντάσσει κάθε μήνα απολογισμό χρηματικής κατάστασης του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και κάθε χρόνο λεπτομερέστερο απολογισμό τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. Άρθρο 100 Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει αμέσως σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της περιφέρειας της έδρας του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και για λογαριασμό του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσό, όπως κάθε φορά ορίζει το Δ.Σ. Μπορεί όμως να έχει στο ταμείο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. για τρέχουσες πληρωμές. Αναλήψεις των χρημάτων του Ομίλου διενεργούνται από τον Ταμία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., που αποδεικνύεται με αντίγραφο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θεωρούμενα από τον Προέδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 14

15 Άρθρο 101 Ο Ταμίας μπορεί να πληρώνει τα τακτικά έξοδα του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και χωρίς ένταλμα του Προέδρου και Γ.Γ. Τέτοια τακτικά έξοδα είναι οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, οι συνδρομές σε ομοσπονδίες, εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Άρθρο 102 Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. Η αναπλήρωση του Ταμία είναι προσωρινή και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα. Άρθρο 103 Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Άρθρο 104 Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Άρθρο 105 Η σύναψη δανείου ως επίσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα μεταξύ του Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και του Δ.Σ. άλλου αθλητικού σωματείου ή των οργάνων της διοίκησής του απαγορεύεται. Επιτρέπονται άτοκες προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Έφοροι Τμημάτων Άρθρο 106 Το Δ.Σ. για την καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Ομίλου ορίζει εφόρους των διαφόρων τμημάτων οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή και απλά μέλη του Ομίλου. ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Άρθρο 107 Ο Έφορος Λιμένος είναι υπεύθυνος για την τάξη και την ευπρέπεια του θαλάσσιου και παραθαλάσσιου χώρου της περιοχής του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Καθορίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. και ελέγχει τις θέσεις και την αγκυροβολία των σκαφών του Ομίλου και των σκαφών των μελών του. Η θέση των σκαφών καθορίζεται με βάση την ασφάλειά τους και την καλή λειτουργία εντός του χώρου ελλιμενισμού. Ο Έφορος Λιμένος τηρεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Ομίλου το μητρώο των σκαφών των μελών και το βιβλίο εξυπηρετούμενων - φιλοξενούμενων σκαφών. ΕΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 108 Οι Έφοροι των αθλητικών τμημάτων επιμελούνται της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης των αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ., καταρτίζουν τα προγράμματα αθλητικών αγώνων τα οποία υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση, προτείνουν στο Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για προπονητές, προΐστανται των σχετικών με τον αθλητισμό επιτροπών, τηρούν ο καθένας στον τομέα του τα μητρώα των αθλητών του Ομίλου (σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα), συνοδεύουν τους αθλητές στους αγώνες ή εξουσιοδοτούν άλλα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. να τους συνοδεύσουν και γενικά έχουν ο καθένας στον τομέα του την ευθύνη για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. στις αθλητικές συναντήσεις. Οι Έφοροι των αθλητικών τμημάτων μπορούν να εισηγηθούν στο Δ.Σ. τη βράβευση ή την τιμωρία αθλητών. 15

16 ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 109 Ο Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων τηρεί το βιβλίο υλικού περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και μεριμνά για την αποθήκευση και την καλή συντήρησή του. Είναι υπεύθυνος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου, τη συντήρηση και τη λειτουργία των μέσων υποστήριξης των αθλητών, την εξασφάλιση φύλαξης των εγκαταστάσεων, την ευπρέπεια των χώρων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και την καλή λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου. ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 110 Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ., τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, την οργάνωση συγκεντρώσεων που εξυπηρετούν το αθλητικό πνεύμα του Ομίλου και την προβολή του έργου του Ομίλου στις Αρχές και στο κοινό. Άρθρο 111 Οι Έφοροι των διαφόρων τμημάτων ελέγχονται από το Δ.Σ. και αναφέρονται σ αυτό για τη σωστή λειτουργία των τμημάτων τους. Το μέλος του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο για κάθε τμήμα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 112 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Έφορο κάποιου τμήματος όταν νομίζει πως δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του καθώς επίσης και να ορίσει νέους Εφόρους στην περίπτωση δημιουργίας νέων τμημάτων. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του σε απαρτία συνεδριάζοντος Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 113 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει δικό του σήμα που αναρτάται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του, τα σκάφη του Ομίλου και τα σκάφη των μελών του εφόσον ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις του. Ο Όμιλος έχει τη δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του και στο κέντρο το έτος σύστασής του. Η σφραγίδα βεβαιώνει κάθε έγγραφο του Ομίλου. Το σήμα του Ομίλου (σημαία) αποτελείται από τιμόνι πλοίου και ένα δελφινόκυμα, με τυπωμένα πάνω τα αρχικά του Ομίλου. Το σήμα του Ομίλου μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γ.Σ. Άρθρο 114 Η είσοδος και η παραμονή στις κτιριακές, αθλητικές και λοιπές εγκατατάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. απαγορεύεται σε άτομα που δεν είναι μέλη του Ομίλου εκτός αν συνοδεύονται από μέλη ή έχουν ειδική πρόσκληση ή άδεια από το Δ.Σ. Άρθρο 115 Το σωματείο διαλύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και στις περιπτώσεις που ορίζονται απ το νόμο. Η απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού. Σε περίπτωση διάλυσης του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. η περιουσία του περιέχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 116 Απαγορεύεται η ανάμιξη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ως σωματείου στην πολιτική ή σε έργα διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται από το Καταστατικό του. Άρθρο 117 Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται απ το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών μέσα στα πλαίσια του Α.Κ. και της εκάστοτε Αθλητικής και περί Σωματείων νομοθεσίας. Άρθρο 118 Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται ειδική απαρτία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει και σχετική πλειοψηφία των 3/4 των 16

17 παρόντων μελών. Σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Ομίλου, η ημερησία διάταξη της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει άλλο θέμα προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η ειδική απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται πάλι εντός οκτώ ημερών σε επαναληπτική συνεδρίαση. 17

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα