ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί χάριν συντομίας τον από τα αρχικά γράμματα του ονόματος τίτλο «Ν.Α.Ο.Ε.Φ.». Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο, εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη διατύπωση της επωνυμίας του στην Ελληνική γλώσσα, δύναται να χρησιμοποιεί την Αγγλική επωνυμία «Nautical Sports Club Peace and Friendship (N.S.C.P.F.)». Έδρα του σωματείου είναι το γραφείο και οι εν γένει εγκαταστάσεις του που βρίσκονται κυρίως εντός του συγκροτήματος του ΝΠΙΔ «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» στο Νέο Φάληρο Αττικής. ΑΡΘΡΟ 2 Ίδρυση Το σωματείο ιδρύθηκε αρχικά ως «Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Μοσχάτου» και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 17186/1990, δυνάμει της υπ αριθ. 4197/1989 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Εν συνεχεία η επωνυμία του άλλαξε σε «Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας» και μεταφέρθηκε η έδρα του στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης-Φιλίας. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 2329/1990 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά υπ αριθ. 3288/1990. Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος γενικά και ιδιαίτερα του ναυταθλητισμού. Ειδικότερα εντάσσονται στον σκοπό του σωματείου: 1) Η ανάπτυξη, η διάδοση και η προαγωγή όλων των ναυτικών αθλημάτων και αγώνων, ιδιαίτερα δε της ιστιοπλοΐας, της κωπηλασίας, της ερασιτεχνικής αλιείας, της τεχνικής κολύμβησης και των καταδύσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος μπορεί να ιδρύσει νέους κλάδους άθλησης. 2) Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του σωματείου για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 3) Η παροχή ευχερειών και η δυνατότητα χρήσης και διαφύλαξης σκαφών και γενικά αθλητικού υλικού και εγκαταστάσεων για την άθληση των μελών του. 4) Η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων και εκπαιδευτικών σχολών για τα ναυτικά αθλήματα που καλλιεργεί. 5) Η διοργάνωση είτε μόνος είτε σε συνεργασία με άλλο ή άλλα σωματεία ναυταθλητικών αγώνων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή σε ναυταθλητικούς αγώνες και συναφείς εκδηλώσεις. 6) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα που άπτονται των ναυτικών αθλημάτων και των ναυτικών παραδόσεων, ιστορίας και πολιτισμού. 7) Η καλλιέργεια, μεταξύ των μελών του και γενικότερα, αθλητικού πνεύματος και πνεύματος αγωνιστικής άμιλλας. 8) Η συνένωση και σύζευξη των σχέσεων όσων ασχολούνται με το ναυταθλητισμό, η πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών και η ανάπτυξη μεταξύ αυτών πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης. 9) Η παροχή κάθε βοήθειας και υπηρεσίας στα μέλη του καθώς και σε τρίτους στη θάλασσα. 10) Η καθαριότητα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 11) Η έρευνα, η μελέτη και η βοήθεια στη λύση των προβλημάτων του ναυταθλητισμού. Άρθρο 4 - Μέσα Επίτευξης Για την επίτευξη του σκοπού του ο Όμιλος χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσον το οποίο δεν αποκλείεται από το νόμο και το καταστατικό του, ειδικά δε: 1) Δημιουργεί, κατασκευάζει, αποκτά, συντηρεί και διατηρεί συνεχώς σε καλή κατάσταση χώρους άθλησης, όργανα και υλικά άθλησης (ιδίως σκάφη) και διατηρεί τους κατάλληλους χώρους παραμονής, φύλαξης και συντήρησης αυτών. 2) Είναι ή γίνεται μέλος των Ενώσεων και Ομοσπονδιών ναυταθλητικών σωματείων (Ε.Ι.Ο., Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κλπ.) και συνεργάζεται με τα άλλα ναυταθλητικά σωματεία. 3) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Πολιτείας, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς, Οργανώσεις και Ιδρύματα (Ελληνικούς και Αλλοδαπούς). 4) Εντάσσεται στα διάφορα ναυταθλητικά προγράμματα των αρμοδίων Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ενώσεων (Ε.Ι.Ο., Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κλπ ). 5) Ιδρύει και λειτουργεί τμήματα εκπαίδευσης στα διάφορα ναυτικά αθλήματα. 6) Ιδρύει και λειτουργεί σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου και Ανοικτής Θαλάσσης. 1

2 7) Οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις με τις οποίες αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη - Υποχρεώσεις Δικαιώματα Άρθρο 5 Τακτικά μέλη: 1. Τα μέλη του ΝΑΟΕΦ είναι ισότιμα και δεν επιτρέπεται διάκριση μεταξύ τους. Όσοι υπέγραψαν το πρώτο καταστατικό του Ομίλου θεωρούνται ιδρυτικά μέλη. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Ομίλου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Νόμου 2725/99 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου και έγκριση του Διοκητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαίωματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. 2. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής ως μελών του Ομίλου αθλητών του οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. 3. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος. Άρθρο 6 Τα Τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ένα (1) έτος μετά από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν. Κατά τη διάρκεια του έτους από της αρχικής εγγραφής τους μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να μετέχουν στη συζήτηση. Δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Τα ονόματα των μελών αναγράφονται στο βιβλίο μητρώου μελών. Άρθρο 7 Η Γ.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μπορεί να ανακηρύσσει Επίτιμα μέλη πρόσωπα με έξοχη κοινωνική δράση που παρέχουν ή μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο, αλλά και πρόσωπα που έχουν κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. Η κατάσταση των προς ανακήρυξη Επίτιμων μελών πρέπει να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν τη Γ.Σ. και να επισυνάπτεται στην πρόσκληση σε Γ.Σ. μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Μπορούν επίσης να προταθούν επίτιμα μέλη από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής στον Όμιλο (εξαιρουμένης της εισφοράς για τυχόν δικαίωμα ελλιμενισμού σκάφους, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν όπως και τα Τακτικά μέλη), απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των Τακτικών μελών, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις άνευ ψήφου, και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι. Ο αριθμός των Επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 του συνόλου των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Εφόσον κάποιο Επίτιμο μέλος επιθυμεί να αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, μπορεί να αποποιηθεί της ιδιότητάς του ως Επίτιμου μέλους και να γίνει αυτόματα Τακτικό, με απλή δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ένα έτος που προβλέπεται στο άρθρο 6 για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι θα λογίζεται από την ημέρα της δήλωσής του στο Δ.Σ. ότι επιθυμεί την απόκτηση της ιδιότητας του απλού μέλους. Άρθρο 8 Δε μπορεί να εκλεγεί ή να διατελεί μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. όποιος εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς των παραγράφων 1-7 του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου. Άρθρο 9 Δε μπορεί να ασκεί τα από την ιδιότητα του μέλους του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. απορρέοντα δικαιώματα όποιος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου. 2

3 Άρθρο 10 Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μπορούν να ανήκουν και σε άλλους Ναυταθλητικούς Ομίλους, αν όμως ελλιμενίζουν σκάφος στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχουν την υποχρέωση να φέρουν επί του σκάφους τη σημαία του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και να λαμβάνουν μέρος σε όλους τους αγώνες με τα διακριτικά του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 11 Τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχουν την υποχρέωση: α) Να εργάζονται οπουδήποτε κι αν βρίσκονται για την προάσπιση και προώθηση των σκοπών του Ομίλου. β) Να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Σωματείου και κάθε Επιτροπή που καλούνται. γ) Να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις. δ) Να πληρώνουν τακτικά τις εισφορές τους και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση προς τον Όμιλο. ε) Να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν. στ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της πλειοψηφίας των οργάνων του Ομίλου, έστω κι άν διαφωνούν, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας του Ομίλου και του Καταστατικού. ζ) Να ενημερώνουν αμέσως το Γενικό Γραμματέα του Ομίλου για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης της κατοικίας τους και του αριθμού του τηλεφώνου τους. η) Να τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σκαφών, ελλιμενισμού, ναυσιπλοϊας και αλιείας. θ) Να παρέχουν πρόθυμα βοήθεια σε όποιους κινδυνεύουν στη θάλασσα. ι) Να συμπεριφέρονται με βάση τους γενικούς κανόνες της αθλητικής ευγένειας και του ευ αγωνίζεσθαι που διέπουν τον ναυταθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Άρθρο 12 Κάθε μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του Ομίλου και την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των ακόλουθων: α) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα του Ομίλου (ισχύει μόνο για τα Τακτικά μέλη του Ομίλου μόλις συμπληρώσουν 1 έτος από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής τους). β) Να χρησιμοποιεί ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη όλες τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του Ομίλου, με τους περιορισμούς της ανάγκης απόκτησης ειδικών δικαιωμάτων σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ορίζεται από το παρόν καταστατικό και τις απόφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. (όπως για παράδειγμα της ιδιότητας μέλους με σκάφους του άρθρου 13). γ) Να βλέπει τα βιβλία του Ομίλου και να ζητά και να λαμβάνει μετά από έγγραφη αίτησή του αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καθώς και αντίγραφα όλης της επίσημης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας όλων των οργάνων του Ομίλου. Αυτά πρέπει να δίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του προς το Δ.Σ. δ) Να ζητά και να λαμβάνει μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών πλήρη κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών του Ομίλου. Άρθρο 13 Τα μέλη που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους ονομάζονται μέλη με σκάφος και έχουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό. Επιπλέον καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους τους για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του ομίλου και τη λειτουργία / συντήρηση των αθλητικών τμημάτων αυτού. Η οικονομική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Για να αποκτήσει το μέλος την ιδιότητα του μέλους με σκάφος απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δ.Σ. στην οποία αναφέρει ότι είναι ιδιοκτήτης του σκάφους, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως ναυταθλητικό και ότι το χρησιμοποιεί σε ναυταθλητικούς αγώνες ή/και προσφέρεται για κάθε άλλη χρήση του Δ.Σ. για κοινωνικούς, αθλητικούς και βοηθητικούς σκοπούς. Το Δ.Σ., εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, λαμβάνοντας υπ όψιν την αρχαιότητα της εκλογής του αιτούντος ως μέλους και την εν γένει αθλητική του παρουσία και προσφορά στον Όμιλο, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Τα μέλη με σκάφος δε χάνουν την ιδιότητά τους αυτή αν μεταβιβάσουν το σκάφος τους και μέχρι να αποκτήσουν άλλο. Σε καμμία όμως περίπτωση δε μπορούν να μεταβιβάζουν τη θέση ελλιμενισμού μαζί με το σκάφος τους. Η θέση τους στο λιμένα μένει στην διάθεση του Δ.Σ. μέχρι το μέλος να αποκτήσει άλλο σκάφος. Αν η απόκτηση άλλου σκάφους δε γίνει εντός διαστήματος 12 μηνών, τα μέλη χάνουν την ιδιότητα του μέλους με σκάφος. Κατά το διάστημα των 12 μηνών τα μέλη εξακολουθούν να καταβάλλουν την αντίστοιχη οικονομική τους συμμετοχή μειωμένη κατά 50%. Στην περίπτωση αλλαγής του σκάφους δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας και η λήψη νέας απόφασης, απαιτείται όμως έγκριση του Δ.Σ. αν το νέο σκάφος έχει πάνω από 10% μεγαλύτερο μήκος ή/και πλάτος από το προηγούμενο ή είναι διαφορετικού τύπου (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο, ναυταθλητικό ή μη). Ασχέτως μήκους και τύπου του νέου σκάφους, η σχετική προειδοποίηση του Εφόρου Λιμένος και η ενημέρωση του Δ.Σ. είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Σε περίπτωση θανάτου μέλους με σκάφος το δικαίωμα ελλιμενισμού του εν λόγω σκάφους μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του εφόσον ένας τουλάχιστον από τους κληρονόμους του σκάφους είναι κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου μέλος του Ομίλου. Η λόγω κληρονομιάς μεταβίβαση θέσης ισχύει μόνο για το κληρονομούμενο σκάφος. Η θέση κάθε αθλητικού σκάφους στο λιμάνι ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Εφόρου Λιμένος. 3

4 Άρθρο 14 Με απόφαση του Δ.Σ. διακόπτονται οι παρεχόμενες εξυπηρετήσεις στους αθλητές, στα μέλη και στα σκάφη αυτών και οι εγκεκριμένοι ελλιμενισμοί σκαφών αίρονται με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον αυτοί χάσουν την ιδιότητα του μέλους ή εφόσον τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής διαγραφής (για όσο διάστημα ισχύει η προσωρινή διαγραφή). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αθλητές Άρθρο 15 Ως αθλητές του Ομίλου εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, έστω και αν είναι ανήλικοι, με τους περιορισμούς της κείμενης Αθλητικής Νομοθεσίας και των κανονισμών συμμετοχής σε αγώνες των αρμόδιων Ομοσπονδιών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ειδική αίτηση που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση δική τους ή του κηδεμόνα τους στην περίπτωση που είναι ανήλικοι. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιο για να αποφασίσει τυχούσες μετεγγραφές αθλητών από το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. σε άλλο σωματείο ή από άλλο σωματείο προς το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 16 Οι ανήλικοι αθλητές του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις. Θέματα που τους αφορούν συζητούνται στη Γ.Σ. εφόσον τα συμπεριλάβει το Δ.Σ. στην ημερησία διάταξη ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. Άρθρο 17 Σχετικά με τους αθλητές και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αποχωρήσεις - Διαγραφές Μελών Άρθρο 18 Μέλος του Ομίλου διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Κατόπιν έγγραφης αίτησης διαγραφής του ιδίου προς το Δ.Σ., η οποία θα συνοδεύεται με απόδειξη καταβολής των οφειλομένων εισφορών. β) Εάν καθυστερεί εισφορές ή/και όποια άλλη οικονομική υποχρέωση προς τον Όμιλο πλέον του ενός έτους από τον κανονικό χρόνο καταβολής τους. γ) Μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. εφόσον προέβη αποδεδειγμένα σε ενέργειες ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του Σωματείου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του και, αφού έχει κληθεί σε απολογία εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, έχει πριταθεί η ποινή της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου. Η κατάσταση των προς διαγραφή μελών πρέπει να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου τουλάχιστον εικοσιμία (21) ημέρες πριν τη Γ. Σ. και να επισυνάπτεται στην πρόσκληση σε Γ.Σ. μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γ. Σ. Η απόφαση της διαγραφής πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στο μέλος που διαγράφεται και ισχύει από την ημερομηνία γνωστοποίησης της διαγραφής του. Άρθρο 19 Το μέλος που διαγράφεται λόγω μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να ζητήσει την εκ νέου εγγραφή του στον Όμιλο με αίτησή του και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αφού πρώτα καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές του και δικαιολογήσει επαρκώς την καθυστέρηση. Η αίτηση επανεγγραφής του πρέπει να υποβληθεί μέσα σε χρονική προθεσμία 3 μηνών στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ημερομηνία της διαγραφής του. Το μέλος που τυχόν διαγράφεται για δεύτερη φορά για οικονομικές καθυστερήσεις δε μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση επανεγγραφής στον Όμιλο. 4

5 Άρθρο 20 Τα μέλη που παραιτούνται ή διαγράφονται δε δικαιούνται να ζητήσουν πίσω τις εισφορές τους ή άλλα ποσά και αντικείμενα από τον Όμιλο για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα συνεχίζουν να ευθύνονται απέναντι στον Όμιλο για χρηματικές υποχρεώσεις που είχαν πριν από την παραίτηση ή τη διαγραφή τους. Άρθρο 21 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τυχόν οφειλές από τα εν ενεργεία και πρώην μέλη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πόροι Άρθρο 22 Οι πόροι του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. είναι: α) Τακτικοί και β) Έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών, οι τακτικές επιχορηγήσεις που διενεργούνται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και τα έσοδα από την εκμετάλευση των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α., οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο. Σε περιπτώσεις κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το Δ.Σ. εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή αντικειμένων ή οι παροχές σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. μετά τη δωρεά ή την παροχή. Άρθρο 23 Το ύψος του αρχικού ποσού εγγραφής, των συνδρομών και των λοιπών υποχρεώσεων των μελών με ή χωρίς σκάφος, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ανταποκρίνονται στα κατά την κρίση του Δ.Σ. συνολικά έξοδα του Ομίλου για τη φύλαξη των σκαφών, τη συντήρηση του λιμανιού και των χερσαίων εγκαταστάσεων, τη λειτοουργία των αθλητικών τμημάτων, τις δαπάνες διεξαγωγής αγώνων και εκδηλώσεων του Ομίλου, καθώς και των διοικητικών εξόδων. Το ύψος των πιο πάνω συνδρομών δε θα απέχει σημαντικά από το μέσο ύψος συνδρομών παρεμφερών Ομίλων και μπορεί να αυξηθεί κατά ποσοστό έως και 15% ανά έτος, εφόσον υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη μέρους των ναυταθλητικών δαπανών του Ομίλου. Άρθρο 24 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ορίσει έκτακτη εισφορά για την ατιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων. Υποχρεούται όμως να αιτιολογήσει πλήρως την απόφαση αυτή και να λογοδοτήσει ενώπιον της Γ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Γενική Συνέλευση Άρθρο 25 Το κυρίαρχο όργανο του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Κάθε απόφαση οποιουδήποτε αιρετού οργάνου του Ομίλου μπορεί να ανατραπεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. Άρθρο 26 Δικαίωμα συμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Ομίλου με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους της Γ.Σ. Τα Επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση μέλους του Ομίλου στη Γ.Σ. δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Τα μέλη του Ομίλου συμμετέχουν στις Γ.Σ. μόνον αυτοπροσώπως. Άρθρο 27 Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 118 καταστατικές συνελεύσεις) αν μετέχει σ αυτή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 28 Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε ρητή ημέρα, ώρα και τόπο. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη με έγγραφη ειδοποίηση δι απλής επιστολής εικοσιμία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. 5

6 Η απόφαση αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ένα τουλάχιστον δεκαπενθήμερο πρίν τη Γ.Σ. Η έγγραφη ειδοποίηση, όπως και η αναρτημένη απόφαση πρέπει να αναφέρουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο καθώς επίσης και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Γ.Σ. Άρθρο 29 Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει συμπληρωματική ημερησία διάταξη με θέματα τη συζήτηση των οποίων θα ζητήσουν εγγράφως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου μετά τη σύνταξη της προκήρυξης και πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της αρχικής Γ.Σ. Η συμπληρωματική ημερησία διάταξη θα διανεμηθεί κατά την ημέρα της Γ.Σ. Άρθρο 30 Αν δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για την ύπαρξη απαρτίας αριθμός μελών, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει με απαρτία όσα και αν προσέλθουν από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Στην προκήρυξη της αρχικής Γ.Σ. πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της επαναληπτικής. Η τυχόν επαναληπτική Γ.Σ. δε μπορεί να λάβει χώρα την ίδια ημέρα με την αρχική. Άρθρο 31 Οι μετέχοντες στη Γ.Σ. εκλέγουν τριμελές προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει την απαρτία, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο στα μέλη που τον επιθυμούν τηρώντας σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση παρεκτροπής ή εκτός θέματος ομιλίας αφαιρεί το λόγο κάνοντας σχετική μνεία στα πρακτικά. Ακόμα απαγορεύει κάθε συζήτηση που κατά το καταστατικό είναι εκτός ημερησίας διάταξης. Τέλος μαζί με τα δύο άλλα μέλη του προεδρείου συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το Πρακτικό της Γ.Σ. Η υποβολή του Πρακτικού πρεπει να γίνει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέραν των επτά ημερών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Άρθρο 32 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των διατάξεων του άρθρου 118 του παρόντος σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού. Τα μέλη ψηφίζουν με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Η ονομαστική κλήση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της Γ.Σ. αν τη ζητήσουν δέκα τουλάχιστον μέλη της Γ.Σ. Μέλος της Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Ομίλου και του μέλους ή του/της συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθμό. Στις Γ.Σ. για την εκλογή Διοκητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου δε μπορεί να μετέχει στο Προεδρείο της Γ.Σ. μέλος του απερχόμενου και λογοδοτούντος Δ.Σ. και υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε όλες τις Γ.Σ. δε μπορεί να μετέχει στο προεδρείο της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. Άρθρο 33 Μυστική ψηφοφορία γίνεται στις Γ.Σ. για την εκλογή όλων των αιρετών οργάνων του Ομίλου, στις περιπτώσεις των άρθρων 57, 63, 82, 83, 84 του καταστατικού, στην περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή διαγραφής μέλους του Ομίλου και σε προσωπικά ζητήματα. Η κρίση για την ύπαρξη προσωπικού ζητήματος ανήκει στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει κατά το άρθρο 32 του παρόντος. Άρθρο 34 Η Γ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα που δεν υπάρχουν στην ημερησία διάταξη (αρχικά ορισθείσα ή επαναληπτική), μόνο αν το εγκρίνει κατά τη διάρκεια των εργασιών της η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών με δικαίωμα ψήφου, κατόπιν αιτήματος προς το προεδρείο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μελών ή της πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών (όποιος αριθμός είναι ο μικρότερος). Άρθρο 35 Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία κάθε χρόνο, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 6

7 Άρθρο 36 Έκτακτη Γ.Σ. καλείται όποτε αποφασίσει το Δ.Σ. για θέματα που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και για σημαντικά θέματα που αφορούν τον Όμιλο. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει Έκτακτη Γ.Σ. στην περίπτωση που θα το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση θα καθορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Η Γ.Σ. στην περίπτωση αυτή συγκαλείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του εγγράφου στο Δ.Σ. Άρθρο 37 Η ημερησία διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. μεσούσης της θητείας του Δ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την υποβολή του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του αμέσως προηγούμενου έτους μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της χρήσης της τελευταίας οικονομικής περιόδου, καθώς και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, απόλυτα ισοσκελισμένου. Άρθρο 38 Μέλη που απουσίασαν αδικαιολόγητα από δύο διαδοχικές Γ.Σ. μπορούν να διαγραφούν από το μητρώο των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. με απόφαση της Γ.Σ. Η αιτία της δικαιολογημένης απουσίας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από τη Γενική Συνέλευση στην οποία απουσίασαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Αρχαιρεσίες Άρθρο 39 Τα αιρετά όργανα του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. εκλέγoνται κάθε τρία χρόνια από τη Γ.Σ. Τα αιρετά όργανα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), αποτελούμενο από τρία (3) μέλη. Δεν επιτρέπεται σε κάποιο μέλος του Ομίλου να είναι ταυτόχρονα μέλος σε πάνω από ένα από τα αιρετά όργανα του Ομίλου. Άρθρο 40 Όσοι από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στο απερχόμενο Δ.Σ. του Ομίλου το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν τη Γ.Σ. όπου θα γίνουν οι αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής Γ.Σ., μπορεί κάποιο μέλος να καταστεί συμπληρωματικά υποψήφιος από την ώρα της διαπίστωσης μη απαρτίας της αρχικής Γ.Σ. και μέχρι το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την επαναληπτική Γ.Σ. Άρθρο 41 Εφόσον το Δ.Σ. κρίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τα προσόντα που απαιτεί το Καταστατικό και η σχετική Νομοθεσία, τους ανακηρύσσει υποψηφίους. Εγγράφει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά σε ψηφοδέλτιο (σε τρείς ενότητες, μία για τους υποψήφιους για το Δ.Σ., μία για τους υποψήφιους για την Ε.Ε. και μία για τους υποψήφιους για το Π.Σ.), το οποίο εκτυπώνει σε επαρκή αντίτυπα για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει θέσει υποψηφιότητα και το Δ.Σ. έχει κρίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, το εν λόγω μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης του Δ.Σ. στην ίδια τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασής της και αμέσως μετά την εκλογή προεδρείου. Η Γ.Σ. αποφασίζει δια πλειοψηφίας αν το εν λόγω μέλος δικαιούται να είναι υποψήφιος, με βάση το καταστατικό του Ομίλου και την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 42 Η Γ.Σ. αφού ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό έλεγχο και τον απολογισμό του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του, αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι του απερχόμενου Δ.Σ. και προβαίνει με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία στην εκλογή των νέων οργάνων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 43 Η διενέργεια των αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 7

8 Άρθρο 44 Το Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή αντίγραφο του Μητρώου μελών και κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, καθώς και τα τυπωμένα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους για τα όργανα του Ομίλου. Άρθρο 45 Είναι υποχρεωτικό για την Εφορευτική Επιτροπή να τοποθετήσει στην αίθουσα ψηφοφορίας παραβάν πίσω από το οποίο οι ψηφοφόροι θα μπορούν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιό τους. Η ψηφοδόχος και η θέση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το παραβάν. Εντός του παραβάν και πλησίον αυτού απαγορεύεται να βρίσκεται άλλο πρόσωπο εκτός του ψηφοφόρου. Άρθρο 46 Η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καταγράφει τα ονόματα των ψηφισάντων, τηρώντας πρωτόκολο ψηφοφορίας των μελών. Άρθρο 47 Κάθε μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ψηφίζει αυτοπροσώπως και σταυρώνει με στυλό μελάνης χρώματος μπλέ ή μαύρου μέχρι πέντε (5) σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι δύο (2) για την Ε.Ε και μέχρι δύο (2) για το Π.Σ. Άρθρο 48 Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί στο ψηφοδέλτιο περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης ή με διαφορετικό μελάνι ή σημάδια ή κάθε άλλου είδους εγγραφές τότε το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο. Ψηφοδέλτιο που δεν θα περιέχει κανένα σταυρό προτίμησης για κάποιο όργανο του Ομίλου θα θεωρείται ως λευκή ψήφος όσον αφορά την ψηφοφορία για αυτό το όργανο. Άρθρο 49 Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συμπληρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι για κάθε όργανο θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του οργάνου κατά τη σειρά προτίμησης των ψηφοφόρων σε αριθμό σταυρών, μέχρι του αριθμού των τριών αναπληρωματικών για το Δ.Σ., δύο για την Ε.Ε. και δύο για το Π.Σ. Άρθρο 50 Κάθε ένσταση γίνεται εγγράφως και η Εφορευτική Επιτροπή την παραλαμβάνει υποχρεωτικά. Στη συνέχεια αποφασίζει αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία για την αποδοχή της ή όχι. Κάθε ένσταση γράφεται στα Πρακτικά των Αρχαιρεσιών, όπως και η σχετική απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εξελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 51 Η Γ.Σ. εκλέγει κατά τις αρχαιρεσίες τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) καθώς και μέχρι δύο αναπληρωματικά μέλη της. Η θητεία της Ε.Ε. είναι τριετής, και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση που γίνει εκλογή νέου Δ.Σ. πριν την ολοκλήρωση της τριετίας, εκλέγεται ταυτόχρονα και νέα Ε.Ε. Η Ε.Ε. αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Η Ε.Ε. θεωρείται ότι συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη της. Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Άρθρο 52 Η Ε.Ε. συγκαλείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου κάθε χρόνου για να ελέγξει όλα τα διαχειριστικά και οικονομικά έγγραφα του Ομίλου, τις αποδείξεις εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών και τα δικαιολογητικά τους. Εξετάζει επίσης τον απολογισμό που υπογράφεται από τον Ταμία, καθώς και τη διαχείριση υλικού του Ομίλου, με έλεγχο του Βιβλίου Υλικού (Περιουσιακών Στοιχείων). Η Ε.Ε. συντάσσει λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. για το διάστημα για το οποίο εξελέγη και την υποβάλλει με τις παρατηρήσεις της στη Γ.Σ. 8

9 Άρθρο 53 Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διαχειριστικούς ελέγχους όποτε άλλοτε αυτή κρίνει τούτο αναγκαίο. Άρθρο 54 Ο Ταμίας ειδικά και το Δ.Σ. γενικά είναι υποχρεωμένοι να θέτουν στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα βιβλία και τα έγγραφα που αφορούν την οικονομική διαχείριση. Άρθρο 55 Η Ε.Ε. μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των μελών της υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Προέδρο, τον Αντιπροέδρο και το Γραμματέα της. Την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση σε σώμα, έχει το μέλος που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα γνωρίζει εγγράφως στο Δ.Σ. Άρθρο 56 Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και του Π.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 57 Όσον αφορά θέματα προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης μελών της Επιτροπής, μομφής κατά μέλους ή της Επιτροπής ως συνόλου, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα στα άρθρα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από τρία (3) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας Επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η θητεία της νέας Ε.Ε. είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Πειθαρχικό Συμβούλιο Άρθρο 58 Η Γ.Σ. εκλέγει κατά τις αρχαιρεσίες τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) καθώς και μέχρι δύο αναπληρωματικά μέλη του. Η θητεία του Π.Σ. είναι τριετής, και ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Σε περίπτωση που γίνει εκλογή νέου Δ.Σ. πριν την ολοκλήρωση της τριετίας, εκλέγεται ταυτόχρονα και νέο Π.Σ. Το Π.Σ. αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Το Π.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη του. Μέλος του Π.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Άρθρο 59 Το Π.Σ. μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των μελών του υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Προέδρο, τον Αντιπροέδρο και το Γραμματέα του. Την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση σε σώμα έχει το μέλος που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα γνωρίζει εγγράφως στο Δ.Σ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεών του ο Πρόεδρός του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου ο Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα, εκλέγεται επιτόπου από τους παρόντες ένα μέλος που θα κρατάει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Άρθρο 60 Η ιδιότητα του μέλους του Π.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 61 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε παραπομπής από το Δ.Σ. των μελών ή αθλητών για παράβαση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου, καθώς και των περιπτώσεων εκείνων της κοινωνικά και αθλητικά απαράδεκτης συμπεριφοράς μελών ή αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που κρίνονται σαν επιζήμιες για την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τη δράση του Ομίλου. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επανεξετάσει περιπτώσεις που το Δ.Σ. έκρινε ότι δε χρήζουν παραπομπής, αφού υποχρεωτικά ενημερωθεί από το Δ.Σ., και σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε εκδίκαση της υπόθεσης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάσει και να εκδικάσει κάθε υπόθεση εντός δεκαπέντε ημερών από την 9

10 παραπομπή της σε αυτό και να διαβιβάσει εγγράφως την αιτιολογημένη του απόφαση στο Δ.Σ., το οποίο οφείλει να την εκτελέσει. Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει λάβει γνώση κάποιας έγγραφης καταγγελίας προς το Δ.Σ. και δεν έχει ενημερωθεί σχετικά εγγράφως από το Δ.Σ. εντός ενός μηνός για την υπόθεση, τότε το Π.Σ. επιλαμβάνεται της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως. Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλει να ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία εντός ενός μηνός. Άρθρο 62 Το Π.Σ. μπορεί να επιβάλει κατά την κρίση του και σύμφωνα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) Προφορική σύσταση, β) Έγγραφη επίπληξη και γ) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της στα υπόλοιπα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Επίσης μπορεί να δώσει εντολή στο Δ.Σ. να προτείνει στη Γ.Σ. η οποία και θα αποφασίσει: α) Προσωρινή Διαγραφή μέχρι ένα χρόνο και β) Οριστική Διαγραφή από τα μητρώα του Ομίλου. Άρθρο 63 Όσον αφορά θέματα προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης μελών του Συμβουλίου, μομφής κατά μέλους ή του Συμβουλίου ως συνόλου, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα στα άρθρα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των μελών του Π.Σ. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από τρία (3) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση η θητεία του νέου Π.Σ. είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διοίκηση Άρθρο 64 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε τρίτου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του. Εφόσον μέχρι αυτήν την ημερομηνία δεν έχει εκλεγεί νέο Δ.Σ., παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά αυτή η παράταση της θητείας του δε μπορεί να υπερβεί τον έναν (1) μήνα. Ύστερα από την παρέλευση και αυτού του μήνα χωρίς να έχει εκλεγεί Δ.Σ., υπάρχει έλλειψη διοίκησης και διορίζεται από το Πρωτοδικείο προσωρινή διοίκηση προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών, έπειτα από σχετική αίτηση. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η διοίκηση ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ., αποκλειστικά για πράξεις καθημερινής διαχείρισης ή εκτέλεσης υφισταμένων αποφάσεων, αποκλειομένης ρητά της έκδοσης κάθε νέας, δεσμευτικής για τον Όμιλο απόφασης. Άρθρο 65 Πέντε ημέρες μετά τις Αρχαιρεσίες, το μέλος του Δ.Σ. που έλαβε τις περισσότερες ψήφους υποχρεούται να συγκαλέσει τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση, όπου με μυστική ψηφοφορία αναδεικνύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας, ο Εδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε τρεις συνεχείς ψηφοφορίες για την κατάληψη αξιώματος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνθεση του Δ.Σ. τότε υποχρεούται ο πλειοψηφών στις αρχαιρεσίες σύμβουλος να συγκαλέσει εντός είκοσι το πολύ ημερών νέα Γ.Σ. για διενέργεια νέων αρχαιρεσιών. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει τους εφόρους των διαφόρων τμημάτων καθώς και τους αντιπροσώπους του Ομίλου για τις Ομοσπονδίες. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι αυτοί μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή και απλά μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 66 Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικαθιστούν το ένα το άλλο όσον αφορά τα ειδικά τους καθήκοντα με τούς περιορισμούς που επιβάλλει το Καταστατικό. Με εντολή του Δ.Σ. εκπροσωπούν το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. σε επιτροπές, εκδηλώσεις και εορτές. Η κατάληψη των θέσεων του Δ.Σ. από τα μέλη που εξελέγησαν στη Γ.Σ. δεν εξαρτάται από την επιθυμία του καθενός αλλά από την έκβαση της ψηφοφορίας κατά την συγκρότησή του σε σώμα. Άρθρο 67 Σε περίπτωση που το μέλος που πλειοψήφησε δεν συγκαλέσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το προηγούμενο άρθρο, τότε συγκαλείται από τον επόμενο πλειοψηφήσαντα μέσα σε δύο ημέρες. Άρθρο 68 Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και αντικαθιστούν κατά τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι σε θέση προσωρινά να ασκήσουν τα 10

11 καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο. Η αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γνωστοποιείται με δήλωση του κωλυόμενου μέλους ή και να διαπιστώνεται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. Και στις δύο περιπτώσεις για την αντικατάσταση χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Με τη λήξη του κωλύματος το μέλος επανέρχεται κανονικά στο Δ.Σ. με δήλωση του ιδίου. Επίσης τα αναπληρωματικά μέλη κατά τον αριθμό των ψήφων τους αντικαθιστούν μέλη που αποχώρησαν οριστικά από το Δ.Σ. Άρθρο 69 Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε αυτές και μετέχουν στις συζητήσεις, δεν έχουν όμως (με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 68) δικαίωμα ψήφου. Σε προσωπικά θέματα, σε περίπτωση που η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. το ζητήσει, η συνεδρίαση μπορεί να είναι κλειστή για τα υπόλοιπα μέλη του Ομίλου. Άρθρο 70 Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο κάτω από πέντε (5) συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η θητεία της νέας διοίκησης είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. Άρθρο 71 Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 2725/99 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού ή άλλου νομικού πλαισίου και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Στο Δ.Σ. δε μπορούν να μετέχουν άτομα που είναι μέλη του Δ.Σ. ή είναι αθλητές άλλου Ναυτικού Ομίλου, εκτός αν παραιτηθούν τις ιδιότητάς τους αυτής (για τους αθλητές μέχρι την αμέσως επόμενη μετεγγραφική περίοδο, εφόσον θέλουν να μετεγγραφούν στο Ν.Α.Ο.Ε.Φ.). Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. και του Π.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Άρθρο 72 Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου, διευθύνει τις υποθέσεις καθώς και τις υπηρεσίες του και αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα που είναι συναφές με το σκοπό του εφόσον τούτο δεν έχει ανατεθεί ειδικά στη Γ.Σ. Ειδικά για ζητήματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ή σε περίπτωση ασάφειας αυτού, αποφασίζει το Δ.Σ. και θέτει την απόφασή του στην κρίση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε δαπάνη που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό, διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό του Ομίλου και καθορίζει τις αμοιβές των έμμισθων υπαλλήλων του. Τηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου 2725/99 προβλεπόμενα βιβλία καθώς και τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2725/99 στοιχεία ή όποια ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον αθλητικό ή άλλο νομικό πλαίσιο. Ορίζει επίσης το ύψος των συνδρομών των μελών και των μελών με σκάφος. Άρθρο 73 Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τον αποστέλλει μετά την έγκρισή του από τη Γ.Σ. στη Γ.Γ.Α. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι απόλυτα ισοσκελισμένος. Υπέρβαση του σκέλους εξόδων του Προϋπολογισμού είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσοστού 10%. Για μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβασης και εφόσον τα ποσά προέρχονται από το Δημόσιο, απαιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. Άρθρο 74 Το Δ.Σ. προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες, οργανώνει εορτές και εκδρομές, καθώς και πολιτσιτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το ναυταθλητισμό, τη ναυτοσύνη και γενικότερα τον πολιτισμό και φροντίζει για την ψυχαγωγία και την τέρψη των μελών καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευσή τους. Για τη διοργάνωση των αγώνων και των εορτών μπορεί να εκλέγει και να διορίζει επιτροπές και βοηθούς εφόρων. Άρθρο 75 Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται, κατόπιν εγγράφου καταγγελίας κάποιου μέλους του Ομίλου ή αυτεπάγγελτα της έρευνας για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα όλων των μελών και αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. των σχετικών με την παράβαση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου, καθώς και των περιπτώσεων εκείνων της κοινωνικά και αθλητικά απαράδεκτης συμπεριφοράς μελών ή αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. που κρίνονται επιζήμιες για την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τη δράση του Ομίλου. Εφόσον κρίνει ότι η συμπεριφορά μέλους ή αθλητού είναι μεμπτή, παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ομίλου. Εφόσον δεν κρίνει τη συμπεριφορά μεμπτή, οφείλει ούτως ή άλλως να ενημερώσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την 11

12 υπόθεση και για το σκεπτικό της απαλλαγής. Το Δ.Σ. οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης μιάς υπόθεσης και να ενημερώσει εγγράφως το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός διαστήματος ενός μηνός από τυχόν έγγραφη καταγγελία. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραπέμψει στο Π.Σ. μία υπόθεση και αυτό δεν έχει ολοκληρώσει την εξέτασή της εντός δεκαπέντε ημερών, το Δ.Σ. αναλαμβάνει το ίδιο την εκδίκαση της υπόθεσης εντός δεκαπέντε ημερών, ασκώντας τις αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 61, 62 του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 76 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και ναυταθλητικών σκαφών καθώς και για τη συντήρηση και ορθή διάθεση του αθλητικού υλικού. Άρθρο 77 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να ιδρύσει και λειτουργήσει σχολή ιστιοπλοϊας τριγώνου και ανοιχτής θάλασσας, καθώς και ένα πειραματικό καρνάγιο με μοναδικό σκοπό την εξοικείωση των μελών στη ναυπηγική. Άρθρο 78 Το Δ.Σ. ρυθμίζει τη συχνότητα των τακτικών του συνεδριάσεων, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μία φορά το μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατά τους οποίους μπορεί να συνεδριάζει περιστασιακά. Άρθρο 79 Το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή όποτε το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Άρθρο 80 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος. Μόνο επί ζητημάτων προσωπικής μομφής η ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Άρθρο 81 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα. Δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δικαιολογημένα απουσίαζαν ή που παριστάμενα διεφώνησαν εφόσον η διαφωνία τους και η αιτιολογία της αναφέρονται στα πρακτικά. Άρθρο 82 Όσον αφορά την εκπλήρωση των ειδικών καθηκόντων των αξιωμάτων του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας), για να κατατεθεί μομφή κατά κάποιου για πλημμελή ή επιζήμια για τον Όμιλο εκτέλεση των καθηκόντων του απαιτείται η έγγραφη υποβολή αίτησης από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. γνωστοποιεί την καταγγελία στον ενδιαφερόμενο και ορίζει έκτακτη κλειστή συνεδρίαση. Σε αυτήν απολογείται το μέλος και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Εάν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, τότε το μέλος εκπίπτει του αξιώματος που κατείχε. Μομφή ειδικά κατά του Προέδρου μπορεί να υποβάλει το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του ομίλου ή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ εντός 30 ημερών (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέχρι εκείνη τη στιγμή μέλη), στην οποία απολογείται ο Πρόεδρος και με μυστική ψηφοφορία αποφασίζεται ή έκπτωση του. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση έκπτωσης κάποιου μέλους του Δ.Σ. του αξιώματός του, όπως και αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί του τυχόν ειδικού αξιώματός του ή αποβιώσει, το Δ.Σ. εκλέγει άλλο μέλος του στη θέση του. Εάν για την ίδια θέση υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Άρθρο 83 Μομφή κατά του Δ.Σ. ως συνόλου μπορεί να υποβάλει το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του ομίλου στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία περί της αποδοχής της μομφής. Οριζεται έκτακτη Γ.Σ. εντός 30 ημερών (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι εκείνη τη στιγμή), στην οποία απολογείται το Δ.Σ. και με μυστική ψηφοφορία αποφασίζει για την έκπτωση ή όχι του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. 12

13 Το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Ομίλου μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής και στο ίδιο το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός 30 ημερών, όπως αυτή αναφέρεται στην πρηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η οποία θα αποφασίσει για την έκπτωση ή όχι του Δ.Σ. Εφόσον το Δ.Σ. εκπέσει, η Γ.Σ. εκλέγει προσωρινή πενταμελή διοίκηση. Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει εντός πέντε ημερών στην προσωρινή διοίκηση όλα τα έγγραφα, σφραγίδες και όλα εν γένει τα αφορώντα και ανήκοντα στον Όμιλο πράγματα και εγκαταστάσεις. Η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί άμεσα νέα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφάλαια Ζ και Στ του παρόντος Καταστατικού περί Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η προσωρινή διοίκηση διεκπεραιώνει πράξεις καθημερινής διαχείρισης ή εκτέλεσης υφισταμένων αποφάσεων, αποκλειομένης ρητά της έκδοσης κάθε νέας, δεσμευτικής για τον Όμιλο απόφασης. Η θητεία του νεοεκλεγόμενου Δ.Σ. διαρκεί μέχρι το πρώτο δίμηνο του μεταμεθεπομένου έτους (τρέχον έτος συν τρία) από την ημέρα της εκλογής του. Άρθρο 84 Όσον αφορά αυτή καθεαυτή την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., για να κατατεθεί μομφή κατά κάποιου για κάποιο παράπτωμα ή πλημμελή ή επιζήμια για τον Όμιλο εκτέλεση των καθηκόντων του, απαιτείται η έγγραφη υποβολή αίτησης από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. γνωστοποιεί την καταγγελία στον ενδιαφερόμενο και ορίζει έκτακτη κλειστή συνεδρίαση. Σ αυτήν απολογείται το μέλος και στη συνέχεια διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Εάν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία κατά του, τότε το Δ.Σ. συγκαλεί εντός 30 ημερών Γενική Συνέλευση (στην οποία μετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι εκείνη τη στιγμή), για να αποφασίσει σε μυστική ψηφοφορία. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία του 2/3 των παρόντων μελών. Άρθρο 85 Μέλος του Δ.Σ. που δεν προσήλθε σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ενώ έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για τις συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό, εκτός αν επικαλεστεί σοβαρό κώλυμα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει αιτιολογημένα αν θα δεχθεί το λόγο του κωλύματος ή όχι. Σε κάθε άλλη περίπτωση το μέλος αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος προσωρινά, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Άρθρο 86 Αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν δικαιώματα μελών δεν μπορούν να ανατραπούν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου οργάνου. Άρθρο 87 Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να τα διακρίνει η συλλογικότητα στις υποχρεώσεις τους και γενικά στις ενέργειές τους για τη σωστή λειτουργία του Ομίλου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 88 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα το Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ενώπιον κάθε Αρχής, συμβάλλεται δε στο όνομα και για λογαριασμό του Ομίλου μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Άρθρο 89 Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρέυει των συνεδριάσεών του, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Θέματα μπορούν να προτείνουν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στο πρώτο μετά την υποβολή τους συμβούλιο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. Άρθρο 90 Ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ομίλου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και σε περίπτωση απείθειας να ζητά την εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού. Άρθρο 91 Ο Πρόεδρος εντέλλεται τη σύνταξη χρηματικών ενταλμάτων και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τόσο τα εντάλματα αυτά όσο και κάθε έγγραφο του Ομίλου. 13

14 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άρθρο 92 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί σε όλα τα καθήκοντά του τον πρόεδρο όταν ο τελευταίος είναι απών ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύεται. Άρθρο 93 Στον Αντιπρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άρθρο 94 Ο Γ.Γ. προϊσταται των υπηρεσιών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιμελείται της αλληλογραφίας και της διεκπεραίωσης κάθε εγγράφου. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Ομίλου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα εντάλματα πληρωμών και τα προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. και τηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου 2725/99 βιβλία της αρμοδιότητας του, δηλαδή το Βιβλίο Μητρώου Μελών, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, το Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, και από κοινού με τον Έφορο Υλικού το Βιβλίο Υλικού (Περιουσιακών Στοιχείων). Άρθρο 95 Ο Γ.Γ. εκδίδει εντολές πληρωμής προς τον Ταμία ή σε μέλη του Δ.Σ. για την διάθεση χρημάτων πραγματοποίησης αγορών, κατασκευών, εορτών, κίνησης αθλητών, κ.λ.π. πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Χαρακτηρίζει τα υλικά ως αναλώσιμα ή μη κατόπιν συννενόησης με το Δ.Σ. και καταχωρεί τα μη αναλώσιμα στο βιβλίο υλικών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις πληρωμές μικρών ποσών σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνονται και εκ των υστέρων, στην πρώτη επόμενη της πληρωμής συνεδρίαση του Δ.Σ. Άρθρο 96 Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Άρθρο 97 Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρεί σε όλα τους τα καθήκοντα τον Γ.Γ. και τον Ταμία όταν αυτοί είναι απόντες ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύονται. Άρθρο 98 Στον Ειδικό Γραμματέα μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ. ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 99 Ο Ταμίας εκδίδει τριπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις για κάθε είσπραξη του Ομίλου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των χρημάτων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. εφόσον αυτή η πληρωμή αφορά δαπάνη που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. Τηρεί τα προβλεπόμενα διαχειριστικά βιβλία (Εσόδων Εξόδων και το Βιβλίο Υλικού Περιουσιακών Στοιχείων από κοινού με τον Έφορο Υλικού και το Γενικό Γραμματέα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2725/99, συντάσσει κάθε μήνα απολογισμό χρηματικής κατάστασης του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και κάθε χρόνο λεπτομερέστερο απολογισμό τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. Άρθρο 100 Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει αμέσως σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της περιφέρειας της έδρας του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και για λογαριασμό του Ομίλου κάθε χρηματικό ποσό, όπως κάθε φορά ορίζει το Δ.Σ. Μπορεί όμως να έχει στο ταμείο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. για τρέχουσες πληρωμές. Αναλήψεις των χρημάτων του Ομίλου διενεργούνται από τον Ταμία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., που αποδεικνύεται με αντίγραφο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θεωρούμενα από τον Προέδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 14

15 Άρθρο 101 Ο Ταμίας μπορεί να πληρώνει τα τακτικά έξοδα του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και χωρίς ένταλμα του Προέδρου και Γ.Γ. Τέτοια τακτικά έξοδα είναι οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, οι συνδρομές σε ομοσπονδίες, εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Άρθρο 102 Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. Η αναπλήρωση του Ταμία είναι προσωρινή και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μήνα. Άρθρο 103 Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Άρθρο 104 Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Άρθρο 105 Η σύναψη δανείου ως επίσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα μεταξύ του Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και του Δ.Σ. άλλου αθλητικού σωματείου ή των οργάνων της διοίκησής του απαγορεύεται. Επιτρέπονται άτοκες προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Έφοροι Τμημάτων Άρθρο 106 Το Δ.Σ. για την καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Ομίλου ορίζει εφόρους των διαφόρων τμημάτων οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή και απλά μέλη του Ομίλου. ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Άρθρο 107 Ο Έφορος Λιμένος είναι υπεύθυνος για την τάξη και την ευπρέπεια του θαλάσσιου και παραθαλάσσιου χώρου της περιοχής του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. Καθορίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. και ελέγχει τις θέσεις και την αγκυροβολία των σκαφών του Ομίλου και των σκαφών των μελών του. Η θέση των σκαφών καθορίζεται με βάση την ασφάλειά τους και την καλή λειτουργία εντός του χώρου ελλιμενισμού. Ο Έφορος Λιμένος τηρεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Ομίλου το μητρώο των σκαφών των μελών και το βιβλίο εξυπηρετούμενων - φιλοξενούμενων σκαφών. ΕΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 108 Οι Έφοροι των αθλητικών τμημάτων επιμελούνται της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης των αθλητών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ., καταρτίζουν τα προγράμματα αθλητικών αγώνων τα οποία υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση, προτείνουν στο Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για προπονητές, προΐστανται των σχετικών με τον αθλητισμό επιτροπών, τηρούν ο καθένας στον τομέα του τα μητρώα των αθλητών του Ομίλου (σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα), συνοδεύουν τους αθλητές στους αγώνες ή εξουσιοδοτούν άλλα μέλη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. να τους συνοδεύσουν και γενικά έχουν ο καθένας στον τομέα του την ευθύνη για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. στις αθλητικές συναντήσεις. Οι Έφοροι των αθλητικών τμημάτων μπορούν να εισηγηθούν στο Δ.Σ. τη βράβευση ή την τιμωρία αθλητών. 15

16 ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 109 Ο Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων τηρεί το βιβλίο υλικού περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και μεριμνά για την αποθήκευση και την καλή συντήρησή του. Είναι υπεύθυνος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου, τη συντήρηση και τη λειτουργία των μέσων υποστήριξης των αθλητών, την εξασφάλιση φύλαξης των εγκαταστάσεων, την ευπρέπεια των χώρων του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. και την καλή λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου. ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 110 Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση των μελών του Ν.Α.Ο.Ε.Φ., τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, την οργάνωση συγκεντρώσεων που εξυπηρετούν το αθλητικό πνεύμα του Ομίλου και την προβολή του έργου του Ομίλου στις Αρχές και στο κοινό. Άρθρο 111 Οι Έφοροι των διαφόρων τμημάτων ελέγχονται από το Δ.Σ. και αναφέρονται σ αυτό για τη σωστή λειτουργία των τμημάτων τους. Το μέλος του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο για κάθε τμήμα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 112 Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Έφορο κάποιου τμήματος όταν νομίζει πως δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του καθώς επίσης και να ορίσει νέους Εφόρους στην περίπτωση δημιουργίας νέων τμημάτων. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του σε απαρτία συνεδριάζοντος Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 113 Ο Ν.Α.Ο.Ε.Φ. έχει δικό του σήμα που αναρτάται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του, τα σκάφη του Ομίλου και τα σκάφη των μελών του εφόσον ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις του. Ο Όμιλος έχει τη δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του και στο κέντρο το έτος σύστασής του. Η σφραγίδα βεβαιώνει κάθε έγγραφο του Ομίλου. Το σήμα του Ομίλου (σημαία) αποτελείται από τιμόνι πλοίου και ένα δελφινόκυμα, με τυπωμένα πάνω τα αρχικά του Ομίλου. Το σήμα του Ομίλου μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γ.Σ. Άρθρο 114 Η είσοδος και η παραμονή στις κτιριακές, αθλητικές και λοιπές εγκατατάσεις του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. απαγορεύεται σε άτομα που δεν είναι μέλη του Ομίλου εκτός αν συνοδεύονται από μέλη ή έχουν ειδική πρόσκληση ή άδεια από το Δ.Σ. Άρθρο 115 Το σωματείο διαλύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και στις περιπτώσεις που ορίζονται απ το νόμο. Η απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού. Σε περίπτωση διάλυσης του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. η περιουσία του περιέχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 116 Απαγορεύεται η ανάμιξη του Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ως σωματείου στην πολιτική ή σε έργα διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται από το Καταστατικό του. Άρθρο 117 Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται απ το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών μέσα στα πλαίσια του Α.Κ. και της εκάστοτε Αθλητικής και περί Σωματείων νομοθεσίας. Άρθρο 118 Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται ειδική απαρτία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει και σχετική πλειοψηφία των 3/4 των 16

17 παρόντων μελών. Σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Ομίλου, η ημερησία διάταξη της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει άλλο θέμα προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η ειδική απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται πάλι εντός οκτώ ημερών σε επαναληπτική συνεδρίαση. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ (Ν.Ο.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Ίδρυση, έδρα, σκοπός Άρθρο 1 ΙΔΡΥΕΤΑΙ στο Κιάτο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Έδρα Άρθρο 2ο Σκοπός του Ομίλου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤAΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Τ.Κ.» και για την εκτός Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η Τηλέφωνο : 210-38 93 211 FAX : 210-38 43 236 E-mail : emporg-a@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Aθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Κ1-132 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Σύλλογος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ. KATAΣTATIKO Tης Επιστημονικής Οργάνωσης με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα