ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυ τούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέμα τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρε λαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α 304), τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 105) και ιδιαίτερα το άρθρο 17, και την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Εν σωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α 70). 3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213) και με το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι κονομικών» (ΦΕΚ Α 128) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με τονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). 5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε ωργίας» (ΦΕΚ Α 187) όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141) σε συνδυασμό με το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 144). 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β 2574). 9. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β 2101) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 2166).

2 4530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Την υπ αριθμ. Υ44/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό πουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β 2094). 11. Την υπ αριθμ. 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινη τήρες ντίζελ Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β 713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β 1149/2005). 12. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.: α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 1149/2005), β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων Πετρέ λαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β 1490/2004), καθώς και γ) 460/2009 με τίτλο Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 Καύσιμα αυτοκινήτων Πε τρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β 1490/ ), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της από φασης ΑΧΣ 291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο μοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντί ζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ΦΕΚ 1149/Β / )» (ΦΕΚ Β 67/2010). δ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νο μοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β 501/2012). 13. Την υπ αριθμ. Δ2/Α/22285/ απόφαση «Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998). 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, ααποφασίζουμε: Άρθρο 1 Υπολογισμός κατανεμόμενης ποσότητας και υποχρεώσεις παραλαβής αυτούσιου βιοντίζελ 1. Με την απόφαση της παραγράφου 4.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής πρόσκληση) που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, κα θορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρί ου 31ης Δεκεμβρίου) καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μείγμα πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατα νομή ετήσιας ποσότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ, και το 85% του πετρελαίου κίνησης που εκτιμάται ότι θα καταναλωθεί το επόμενο έτος. 2. Οι δικαιούχοι της κατανομής όπως αυτοί καθορίζο νται με την απόφαση της παραγράφου 7.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής απόφαση κατανομής), υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης υποχρεούνται να τις πα ραλαμβάνουν. 3. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να παραλαμ βάνουν επιπλέον ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής ή από κα τόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ώστε να διασφα λίζουν ότι και το επιπλέον 15% του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σύμ φωνα με το σημείο 1, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης όπως αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση. H παραλαβή της ποσότητας που ορίζεται στο προη γούμενο εδάφιο, γίνεται ως εξής: i) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα ραλαμβάνεται υποχρεωτικά από δικαιούχο/ους της απόφασης κατανομής, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογη τικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.Α.η ή/και 1.Α.θ και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του άρθρου 5. Η ποσότητα αυτή παράγεται στις μονάδες παραγωγής των ανωτέρω δικαιούχων. ii) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα ραλαμβάνεται από δικαιούχο/ους της απόφασης κατα νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η ποσότητα αυτή παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να πα ραλαμβάνουν κατά αντίστοιχο ποσοστό αυξημένες πο σότητες αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο, κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, έτσι ώστε το 85% του συνόλου του αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνουν να προέρχεται από δικαιούχους της κατανομής. Το υπόλοιπο 15% παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.i και 3.ii. 5. Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κα τανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, παραμένουν σταθερές οι κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο και παρα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους Άδειας Διύλισης. H υπόλοιπη ποσότητα αυτούσιου βιο ντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.i και 3.ii. Εφόσον μειωθεί περισσότερο του 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, μειώνονται κατά αντίστοι χο ποσοστό οι κατανεμηθείσες ποσότητες αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, με την έκδοση της απόφασης της παρ. 7.δ.γγ του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α εφό σον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επι κράτεια, οφείλουν να παραλαμβάνουν ποσότητα αυ τούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση. Η παραλαβή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ γί νεται ως εξής: α) 85% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παρα λαμβάνεται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, β) 15% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμ βάνεται από τους δικαιούχους της απόφασης κατα νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3.i και 3.ii. Άρθρο 2 Κριτήρια κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ μεταξύ των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α1) Οι ποσότητες πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ και προέρχονται από εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργη τών τους και παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). α2) Οι ποσότητες βαμβακόσπορου, εγχώριας προέ λευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. α3) Οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιο ντίζελ. β) Η αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. Στην περίπτωση παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, και το 25% της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμ βάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει, αφενός το άθροισμα του 25% των ετήσιων δυναμικοτήτων για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής και αφετέρου τη συνολική ποσότητα των συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπο ρεί να υπερβαίνει την προς κατανομή συνολική ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. Εφόσον η αιτούμενη ποσότητα υπερβαίνει τα ανω τέρω όρια, αυτή αναπροσαρμόζεται ώστε να πληροί τα όρια αυτά. γ) Η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παρα γωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/ «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70)» (ΦΕΚ Β 1667), καθώς και από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. Ειδικά για την κατανομή έτους 2013 ισχύουν τα ορι ζόμενα στην παρ.2.i του άρθρου 7. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχι στον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά την καταληκτι κή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η αιτούσα εταιρεία πρέπει να έχει ίδια συμμετοχή στον προϋπο λογισμό του ερευνητικού προγράμματος. Άρθρο 3 Αίτηση και δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κατανομή 1. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία επιθυμούν να συμ μετάσχουν στην ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, υποβάλλουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται με την πρό σκληση, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος [αναγράφεται το έτος κατανομής]», ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν στην κατο χή τους μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκα τεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό δειγμα του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α του άρθρου 7. δ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκει μένου για μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για μονάδες παραγωγής που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ. ε) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελ ληνική επικράτεια.

4 4532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνι κής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής, ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, της αιτούσας εταιρείας. ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. η) Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών, ανά είδος καλλι έργειας και ανά Περιφέρεια, εκφρασμένες σε στρέμ ματα, οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών και της αιτούσας εταιρείας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ανά είδος καλλιέρ γειας, εκφρασμένες σε τόνους, που προέρχονται από τις εκτάσεις αυτές. Οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει: i) να προέρχονται από συμβάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, οι οποίες αφορούν τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. του προηγούμενου έτους σε σχέση με το έτος κατανομής και έχουν ταυτοποιηθεί και ii) να έχουν παραδοθεί από τους καλλιεργητές στην αιτούσα εταιρεία και iii) να έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζό μενα στο άρθρο 5 παρ. 1. θ) i) Ηλεκτρονικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με τίτλο «Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ», σύμ φωνα με τα περιεχόμενα και τα υποδείγματα Πινάκων του Παραρτήματος 3 που βρίσκονται αναρτημένοι και είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http:// πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο να πε ριλαμβάνει τα ακόλουθα: Στο φύλλο Α 1: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή θειας (πώλησης ή αγοράς) βαμβακόσπορου εγχώριας προέλευσης που προορίζεται για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοι χων δελτίων αποστολής. Στο φύλλο Α 2: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή θειας (πώλησης ή αγοράς) χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέ λευσης που προορίζονται για παραγωγή αυτούσιου βιο ντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής. Στο φύλλο Α 3: σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμ βακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα στοιχεία των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων βαμβα κόσπορου. Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμο ποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δη λώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αί τησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών. Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, μόνο οι ποσό τητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί απευθείας από κάτοχο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρ θρο 8 παρ. 1 της υπ αριθμ /2727/ κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε διασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β ). ii) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ: Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδει κνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου. iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών χρησιμοποι ημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, από τους οποίους η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευ τεί αυτές τις πρώτες ύλες, στις οποίες δηλώνονται τα στοιχεία του Παραρτήματος 4. ι) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολο γητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου. Β. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμβάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονά δες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέ λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό δειγμα του Παραρτήματος 2, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εδρεύει. γ) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 7. δ) Συμβάσεις για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος κατανομής, στις οποίες πρέπει να αναγρά φεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ και η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4533 ε) i) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής αυ τούσιου βιοντίζελ, επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρω παϊκής Ένωσης, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της βρίσκεται σε ισχύ. ii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν ανα γράφεται η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παρα γωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής: (Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). Σε περίπτωση που στα υποβαλόμενα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 και 24, αντίστοιχα. Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται ίση με 0,88 κιλά/λίτρο. στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητι κότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας (Αi) ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής της αιτούσας εταιρείας. ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7 στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. η) Στην περίπτωση εισαγωγέα με έδρα σε άλλο κρά τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμό διας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια. θ) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιο λογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομί μου εκπροσώπου. 2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περί πτωση ξενόγλωσσων κείμενων αυτά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) του άρθρου 4 του ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α 108). 3. Ο φάκελος της αίτησης φέρει την επισήμανση «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και συνοδεύεται από δεύτερο σφραγισμένο φάκελο που περιέχει φωτοαντίγραφα όλων των υποβαλ λόμενων δικαιολογητικών, ο οποίος φέρει την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». Στο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» δεν περιλαμβάνονται δικαιολογητικά ή τμήματα δικαιολογητι κών τα οποία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, καλύπτονται από επιχειρηματικό ή άλλου είδους απόρρητο. 4. Σε περίπτωση που η ίδια μονάδα παραγωγής αυτού σιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται σε περισσότερες από μία αιτήσεις, είτε ως παραγωγός και συμβεβλημένη με τουλάχιστον ένα εισαγωγέα είτε συμβεβλημένη με τουλάχιστον δύο εισαγωγείς, η δυναμικότητα της επιμε ρίζεται αναλογικά στις αιτούσες εταιρείες με βάση τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση, εφαρμο ζομένων και των προβλεπομένων στο άρθρο 2 εδάφιο β. 5. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαι ολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, δ και στ καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε και στ, στις παρα γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. 6. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ με μόνο μία αίτηση, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. 7. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού εκτός των καθοριζομένων στην παράγραφο 1, δεν λαμ βάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης. 8. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ πρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται στην πρόσκληση, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. Άρθρο 4 Αποσφράγιση φακέλων και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου της πρόσκλη σης, προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων των αι τήσεων σε ανοικτή συνεδρίαση, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην πρόσκληση. 2. Κατά την συνεδρίαση αυτή αποσφραγίζονται οι φάκε λοι με τις ενδείξεις «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτρο πής Αξιολόγησης και Ελέγχου όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων με την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Η αποσφρά γιση γίνεται δημόσια και έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων με την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, σε κλειστές συνεδριάσεις, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των κύριων φακέλων ως προς την τυπική τους πληρό τητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου καταγράφει τις συμμετέχου σες εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς του άρθρου 5 και αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης των εταιρειών που δεν προκρίνονται από τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας.

6 4534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου δύναται να ζη τήσει διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως, κατά το άρθρο 3, υποβληθέντων δικαιολογητικών από τις αιτούσες εταιρείες. 5. Η ετήσια προς κατανομή ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, κατανέμεται στις εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου υποβάλλει γνωμοδό τηση όπου καταγράφει τις προς κατανομή ποσότητες ανά εταιρεία, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατανομής. Άρθρο 5 Μεθοδολογία κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, υπολογίζει τις κατανεμόμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά εταιρεία, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κi ={[0,57 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07* ΕΛ2i / (Σύνο λο ΕΛ2i)] + [0,125 * ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875 * Ai / (Σύνολο Ai)] + [0,0475* Ei / (Σύνολο Ei)]} *ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή, όπου: i = η εξεταζόμενη εταιρεία, Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ έτους, σε χιλιόλιτρα, ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ παραγόμενα από πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.η, λαμβάνοντας ως απόδοση αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο πρώτης ύλης, τις τιμές του παρακάτω πίνακα. ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ/ ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ 0,440 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,440 ΣΟΓΙΑ 0,220 Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1. Α.η περιλαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλι εργειών που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι αντίστοιχες τιμές απόδοσης σε βιοντίζελ, που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου για τον υπολογισμό του ΕΛ1i, προσδιορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. Εάν η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαι ούχων σπόρων ανά είδος καλλιέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, αντιστοιχεί σε στρεμματική απόδοση που υπερβαίνει τις κατωτέρω στρεμματικές αποδόσεις ανά Περιφέρεια, οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη βεβαίω ση του άρθρου 3 παρ.1.α.η, μειώνονται έτσι ώστε η στρεμματική απόδοση ανά είδος καλλιέργειας και ανά Περιφέρεια να μην υπερβαίνει τις τιμές του κατωτέρω πίνακα. ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟΥ/ΣΤΡΕΜΜΑ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 360 ΗΠΕΙΡΟΣ 290 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 280 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 290 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 320 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 300 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 325 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 250 ΣΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 350

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4535 Σε περίπτωση που στα στοιχεία του ΟΣΔΕ περι λαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλιεργειών ή Περιφέρειες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι αντίστοιχες τιμές στρεμματικής απόδοσης που λαμβάνει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 3 παρ.1.α.η, προσδιορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από την ποσότητα του βαμβακόσπορου, που δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας ότι παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο βαμβακόσπορου, ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από τις ποσότητες των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, που δηλώνο νται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας ότι παράγονται 1,07 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης, Ai = αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χι λιόλιτρα, κατά το άρθρο 2 εδάφιο β, Ei = ο λόγος της ίδιας συμμετοχής εντός του έτους κατανομής, σε ευρώ, της αιτούσας εταιρείας, σε ερευ νητικά προγράμματα, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ, προς την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ Αi, σε χιλιόλιτρα. Η ίδια συμμετοχή εντός του έτους κατανομής της αιτούσας εταιρείας ισούται με το λόγο της συνολικής συμμετοχής της, σε ευρώ, στο ερευνητικό πρόγραμμα, διαιρεμένης με τον αριθμό των μηνών που διαρκεί το ερευνητικό πρόγραμμα επί τον αριθμό των μηνών κατά τους οποίους είναι σε ισχύ το ερευνητικό πρόγραμμα εντός του έτους κατανομής. 2. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια α1, α2 και α3, υπερβαίνουν τις ποσότητες που αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, αυτές κατανέμονται στο σύνολο τους στις αιτούσες εταιρείες και μειώνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των συντελεστών βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23% της αρχικής τους τιμής. 3. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια α1, α2 και α3, υπολείπονται των ποσοτήτων που αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές αυτοί μειώνονται ώστε να αντιστοιχούν στις ποσότητες και αυξάνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων. 4. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, είτε δεν υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά από καμία από τις αιτούσες εταιρείες, είτε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνουν απο δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, ο συντελεστής βαρύτητας του εν λόγω κριτηρίου κατα νέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια. Άρθρο 6 Πρόσθετες διαδικασίες 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των αιτούντων, διαβιβάζει, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) τα υποβλη θέντα ηλεκτρονικά αρχεία, τα θεωρημένα αντίγραφα των εγγραφών του βιβλίου αποθήκης και τις υπεύθυ νες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.θ για έλεγχο. Το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από τις αιτούσες εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύ νουν τους ελέγχους αυτούς. 2. Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. υποβάλλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβί βασης των στοιχείων, κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, χρησιμοποιη μένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα στοιχεία αυτά χρησιμο ποιούνται για τον επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i, εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Άρθρο 7 Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 1. α) Μέχρι και τις , αντί της υποβολής της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης Δ2/Α/22285/ «Συμπλήρωση της υπουργικής από φασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδει ών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1.Α.γ., επιτρέπεται η υποβολή των κατωτέρω δικαι ολογητικών, επί ποινή αποκλεισμού: i) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας: άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζεται συμπληρω ματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο ανα γράφει τη δυναμικότητα. ii) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η αντίστοιχη, για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζονται συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα.

8 4536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των σημείων (i) και (ii) δεν αναγράφεται η ετήσια δυναμι κότητα της μονάδας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής: (Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). Σε περίπτωση που στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 και 24, αντίστοιχα. Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται ίση με 0,88 κιλά/λίτρο. β) Μέχρι και τις , δεν απαιτείται η υποβο λή της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης Δ2/Α/22285/ «Συμπλήρωση της υπουργικής από φασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδει ών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1.Β. γ. 2. i) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013, το πρώτο εδάφιο της παρ. γ του άρθρου 2 ισχύει ως εξής: Οι συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρείας με πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα και φορείς που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ερευνητικά προ γράμματα ή/και η συμμετοχή της σε ερευνητικό πρό γραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/ «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70)» (ΦΕΚ Β 1667), καθώς και από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώ διμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. ii) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013: α) στην περίπτωση συνεργασίας της αιτούσας εται ρείας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα και φο ρέα, που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιο ρίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, υποβάλλεται η σύμβαση συνεργασίας, στην οποία η αιτούσα εταιρεία είναι συμ βαλλόμενη, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της στην έρευνα για το τρέχον ημερολογιακό έτος, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, β) στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρεί ας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυ σίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. 3. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ή της έγκρισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α 304) για συμμετοχή στην κατα νομή αυτούσιου βιοντίζελ, κατά τη διάρκεια του έτους κατανομής, ανακαλείται αυτοδίκαια η συμμετοχή του δικαιούχου στην κατανομή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της πο σότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 πρέπει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις κανο νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70) και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλί ζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διατί θεται στην εγχώρια αγορά αναμειγνύεται με αυτούσιο βιοντίζελ σε ποσοστό ίσο με το μέγιστο ποσοστό ανά μειξης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ. 6. Τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [ ] ( /1986, )... / ( ) / / / - - -,, [ ]

10 4538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /1986 ( 75),, : ),,, ) 334/2004,, ),,, ),,,, /2002, ),,,.,...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [ ] ( /1986, )... / ( ) / / / -,, [ ] /1986 ( 75),, : ),,,

12 4540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) 334/2004,, ),,, ),,,.,...

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,, ( ) / (...), ( 2013),, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -3 / (,.., ) ( ) ( ) ( )

14 4542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -1, : : / [ ] ( ) [ ]

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :, : / & [ ] ( ) [ ]

16 4544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -3: : / [ ] [ ]

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,.... (...) ( 2013). ( ) () () ( ) (m 3 ). ( ( ) ) () (). ( ) () ()

18 4546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)., ( ) ( )., / [ ] ( ) [ ] /1986 ( 75),,,,.,...

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4547 Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος και δημοσίευση 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της. 2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

20 4548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1452 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ1/Α/οικ.11750 Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 31 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085 Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα