ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497 Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυ τούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέμα τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρε λαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α 304), τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 105) και ιδιαίτερα το άρθρο 17, και την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Εν σωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α 70). 3. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213) και με το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι κονομικών» (ΦΕΚ Α 128) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομι κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με τονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). 5. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε ωργίας» (ΦΕΚ Α 187) όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141) σε συνδυασμό με το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 144). 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β 2574). 9. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β 2101) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 2166).

2 4530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Την υπ αριθμ. Υ44/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό πουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β 2094). 11. Την υπ αριθμ. 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινη τήρες ντίζελ Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β 713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β 1149/2005). 12. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.: α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 1149/2005), β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων Πετρέ λαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β 1490/2004), καθώς και γ) 460/2009 με τίτλο Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 Καύσιμα αυτοκινήτων Πε τρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β 1490/ ), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της από φασης ΑΧΣ 291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο μοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντί ζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ΦΕΚ 1149/Β / )» (ΦΕΚ Β 67/2010). δ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νο μοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β 501/2012). 13. Την υπ αριθμ. Δ2/Α/22285/ απόφαση «Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998). 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, ααποφασίζουμε: Άρθρο 1 Υπολογισμός κατανεμόμενης ποσότητας και υποχρεώσεις παραλαβής αυτούσιου βιοντίζελ 1. Με την απόφαση της παραγράφου 4.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής πρόσκληση) που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, κα θορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρί ου 31ης Δεκεμβρίου) καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μείγμα πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατα νομή ετήσιας ποσότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ, και το 85% του πετρελαίου κίνησης που εκτιμάται ότι θα καταναλωθεί το επόμενο έτος. 2. Οι δικαιούχοι της κατανομής όπως αυτοί καθορίζο νται με την απόφαση της παραγράφου 7.α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει (εφεξής απόφαση κατανομής), υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ και οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης υποχρεούνται να τις πα ραλαμβάνουν. 3. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να παραλαμ βάνουν επιπλέον ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής ή από κα τόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ώστε να διασφα λίζουν ότι και το επιπλέον 15% του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια και το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ σύμ φωνα με το σημείο 1, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης όπως αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση. H παραλαβή της ποσότητας που ορίζεται στο προη γούμενο εδάφιο, γίνεται ως εξής: i) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα ραλαμβάνεται υποχρεωτικά από δικαιούχο/ους της απόφασης κατανομής, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογη τικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.Α.η ή/και 1.Α.θ και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του άρθρου 5. Η ποσότητα αυτή παράγεται στις μονάδες παραγωγής των ανωτέρω δικαιούχων. ii) Το ήμισυ της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ πα ραλαμβάνεται από δικαιούχο/ους της απόφασης κατα νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η ποσότητα αυτή παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης οφείλουν να πα ραλαμβάνουν κατά αντίστοιχο ποσοστό αυξημένες πο σότητες αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο, κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, έτσι ώστε το 85% του συνόλου του αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνουν να προέρχεται από δικαιούχους της κατανομής. Το υπόλοιπο 15% παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.i και 3.ii. 5. Εφόσον μειωθεί έως και 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κα τανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, παραμένουν σταθερές οι κατανεμηθείσες ποσότητες ανά δικαιούχο και παρα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους κατόχους Άδειας Διύλισης. H υπόλοιπη ποσότητα αυτούσιου βιο ντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.i και 3.ii. Εφόσον μειωθεί περισσότερο του 15% η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης, ως προς τις προβλέψεις της κατανάλωσης, βάσει των οποίων καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα, μειώνονται κατά αντίστοι χο ποσοστό οι κατανεμηθείσες ποσότητες αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, με την έκδοση της απόφασης της παρ. 7.δ.γγ του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α εφό σον πραγματοποιήσουν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επι κράτεια, οφείλουν να παραλαμβάνουν ποσότητα αυ τούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην πρόσκληση. Η παραλαβή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ γί νεται ως εξής: α) 85% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παρα λαμβάνεται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους της απόφασης κατανομής, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, β) 15% της ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμ βάνεται από τους δικαιούχους της απόφασης κατα νομής ή από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3.i και 3.ii. Άρθρο 2 Κριτήρια κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ Για την κατανομή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ μεταξύ των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α1) Οι ποσότητες πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ και προέρχονται από εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργη τών τους και παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). α2) Οι ποσότητες βαμβακόσπορου, εγχώριας προέ λευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ. α3) Οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης, που προορίζονται για την παραγωγή αυτούσιου βιο ντίζελ. β) Η αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. Στην περίπτωση παραγωγών αυτούσιου βιοντίζελ, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, και το 25% της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής, εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμ βάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει, αφενός το άθροισμα του 25% των ετήσιων δυναμικοτήτων για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής και αφετέρου τη συνολική ποσότητα των συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη ποσότητα δεν μπο ρεί να υπερβαίνει την προς κατανομή συνολική ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ. Εφόσον η αιτούμενη ποσότητα υπερβαίνει τα ανω τέρω όρια, αυτή αναπροσαρμόζεται ώστε να πληροί τα όρια αυτά. γ) Η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παρα γωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/ «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70)» (ΦΕΚ Β 1667), καθώς και από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. Ειδικά για την κατανομή έτους 2013 ισχύουν τα ορι ζόμενα στην παρ.2.i του άρθρου 7. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχι στον εξάμηνης διάρκειας, σε ισχύ κατά την καταληκτι κή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η αιτούσα εταιρεία πρέπει να έχει ίδια συμμετοχή στον προϋπο λογισμό του ερευνητικού προγράμματος. Άρθρο 3 Αίτηση και δικαιολογητικά για συμμετοχή στην κατανομή 1. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία επιθυμούν να συμ μετάσχουν στην ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, υποβάλλουν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται με την πρό σκληση, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος [αναγράφεται το έτος κατανομής]», ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν στην κατο χή τους μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκα τεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό δειγμα του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α του άρθρου 7. δ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκει μένου για μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για μονάδες παραγωγής που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ. ε) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελ ληνική επικράτεια.

4 4532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνι κής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής, ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, της αιτούσας εταιρείας. ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. η) Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών, ανά είδος καλλι έργειας και ανά Περιφέρεια, εκφρασμένες σε στρέμ ματα, οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών και της αιτούσας εταιρείας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ανά είδος καλλιέρ γειας, εκφρασμένες σε τόνους, που προέρχονται από τις εκτάσεις αυτές. Οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει: i) να προέρχονται από συμβάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, οι οποίες αφορούν τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. του προηγούμενου έτους σε σχέση με το έτος κατανομής και έχουν ταυτοποιηθεί και ii) να έχουν παραδοθεί από τους καλλιεργητές στην αιτούσα εταιρεία και iii) να έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζό μενα στο άρθρο 5 παρ. 1. θ) i) Ηλεκτρονικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με τίτλο «Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ», σύμ φωνα με τα περιεχόμενα και τα υποδείγματα Πινάκων του Παραρτήματος 3 που βρίσκονται αναρτημένοι και είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http:// πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο να πε ριλαμβάνει τα ακόλουθα: Στο φύλλο Α 1: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή θειας (πώλησης ή αγοράς) βαμβακόσπορου εγχώριας προέλευσης που προορίζεται για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοι χων δελτίων αποστολής. Στο φύλλο Α 2: τα στοιχεία των τιμολογίων προμή θειας (πώλησης ή αγοράς) χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, εγχώριας προέ λευσης που προορίζονται για παραγωγή αυτούσιου βιο ντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής. Στο φύλλο Α 3: σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμ βακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα στοιχεία των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων βαμβα κόσπορου. Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμο ποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δη λώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αί τησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών. Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, μόνο οι ποσό τητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί απευθείας από κάτοχο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρ θρο 8 παρ. 1 της υπ αριθμ /2727/ κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε διασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β ). ii) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ: Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδει κνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου. iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών χρησιμοποι ημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, από τους οποίους η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευ τεί αυτές τις πρώτες ύλες, στις οποίες δηλώνονται τα στοιχεία του Παραρτήματος 4. ι) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολο γητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου. Β. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμβάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονά δες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέ λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπό δειγμα του Παραρτήματος 2, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρ νησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εδρεύει. γ) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 7. δ) Συμβάσεις για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος κατανομής, στις οποίες πρέπει να αναγρά φεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ και η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4533 ε) i) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής αυ τούσιου βιοντίζελ, επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους μέλους της Ευρω παϊκής Ένωσης, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της βρίσκεται σε ισχύ. ii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν ανα γράφεται η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παρα γωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής: (Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). Σε περίπτωση που στα υποβαλόμενα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 και 24, αντίστοιχα. Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται ίση με 0,88 κιλά/λίτρο. στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητι κότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας (Αi) ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής της αιτούσας εταιρείας. ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7 στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω σης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσί μων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. η) Στην περίπτωση εισαγωγέα με έδρα σε άλλο κρά τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμό διας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια. θ) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιο λογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομί μου εκπροσώπου. 2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περί πτωση ξενόγλωσσων κείμενων αυτά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) του άρθρου 4 του ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α 108). 3. Ο φάκελος της αίτησης φέρει την επισήμανση «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και συνοδεύεται από δεύτερο σφραγισμένο φάκελο που περιέχει φωτοαντίγραφα όλων των υποβαλ λόμενων δικαιολογητικών, ο οποίος φέρει την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». Στο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» δεν περιλαμβάνονται δικαιολογητικά ή τμήματα δικαιολογητι κών τα οποία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, καλύπτονται από επιχειρηματικό ή άλλου είδους απόρρητο. 4. Σε περίπτωση που η ίδια μονάδα παραγωγής αυτού σιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται σε περισσότερες από μία αιτήσεις, είτε ως παραγωγός και συμβεβλημένη με τουλάχιστον ένα εισαγωγέα είτε συμβεβλημένη με τουλάχιστον δύο εισαγωγείς, η δυναμικότητα της επιμε ρίζεται αναλογικά στις αιτούσες εταιρείες με βάση τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση, εφαρμο ζομένων και των προβλεπομένων στο άρθρο 2 εδάφιο β. 5. Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαι ολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, δ και στ καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε και στ, στις παρα γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. 6. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ με μόνο μία αίτηση, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. 7. Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού εκτός των καθοριζομένων στην παράγραφο 1, δεν λαμ βάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης. 8. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκ πρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται στην πρόσκληση, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής. Άρθρο 4 Αποσφράγιση φακέλων και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου της πρόσκλη σης, προβαίνει σε αποσφράγιση των φακέλων των αι τήσεων σε ανοικτή συνεδρίαση, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην πρόσκληση. 2. Κατά την συνεδρίαση αυτή αποσφραγίζονται οι φάκε λοι με τις ενδείξεις «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτρο πής Αξιολόγησης και Ελέγχου όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων με την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Η αποσφρά γιση γίνεται δημόσια και έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων με την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, σε κλειστές συνεδριάσεις, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των κύριων φακέλων ως προς την τυπική τους πληρό τητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, όπου καταγράφει τις συμμετέχου σες εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς του άρθρου 5 και αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης των εταιρειών που δεν προκρίνονται από τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας.

6 4534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου δύναται να ζη τήσει διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως, κατά το άρθρο 3, υποβληθέντων δικαιολογητικών από τις αιτούσες εταιρείες. 5. Η ετήσια προς κατανομή ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1, κατανέμεται στις εταιρείες που προκρίνονται από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου υποβάλλει γνωμοδό τηση όπου καταγράφει τις προς κατανομή ποσότητες ανά εταιρεία, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατανομής. Άρθρο 5 Μεθοδολογία κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, υπολογίζει τις κατανεμόμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά εταιρεία, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κi ={[0,57 * ΕΛ1i / (Σύνολο ΕΛ1i)] + [0,07* ΕΛ2i / (Σύνο λο ΕΛ2i)] + [0,125 * ΕΛ3i / (Σύνολο ΕΛ3i)] + [0,1875 * Ai / (Σύνολο Ai)] + [0,0475* Ei / (Σύνολο Ei)]} *ποσότητα βιοντίζελ προς κατανομή, όπου: i = η εξεταζόμενη εταιρεία, Κi = κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ έτους, σε χιλιόλιτρα, ΕΛ1i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ παραγόμενα από πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.η, λαμβάνοντας ως απόδοση αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο πρώτης ύλης, τις τιμές του παρακάτω πίνακα. ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ/ ΤΟΝΟ ΣΠΟΡΟΥ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ 0,440 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,440 ΣΟΓΙΑ 0,220 Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 1. Α.η περιλαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλι εργειών που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι αντίστοιχες τιμές απόδοσης σε βιοντίζελ, που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου για τον υπολογισμό του ΕΛ1i, προσδιορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. Εάν η συνολική ποσότητα παραληφθέντων ελαι ούχων σπόρων ανά είδος καλλιέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, αντιστοιχεί σε στρεμματική απόδοση που υπερβαίνει τις κατωτέρω στρεμματικές αποδόσεις ανά Περιφέρεια, οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη βεβαίω ση του άρθρου 3 παρ.1.α.η, μειώνονται έτσι ώστε η στρεμματική απόδοση ανά είδος καλλιέργειας και ανά Περιφέρεια να μην υπερβαίνει τις τιμές του κατωτέρω πίνακα. ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟΥ/ΣΤΡΕΜΜΑ) ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 360 ΗΠΕΙΡΟΣ 290 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 280 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 290 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 320 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ 300 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 325 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 250 ΣΟΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 350

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4535 Σε περίπτωση που στα στοιχεία του ΟΣΔΕ περι λαμβάνονται πρώτες ύλες ενεργειακών καλλιεργειών ή Περιφέρειες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οι αντίστοιχες τιμές στρεμματικής απόδοσης που λαμβάνει υπόψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση της βεβαίωσης του άρθρου 3 παρ.1.α.η, προσδιορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. ΕΛ2i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από την ποσότητα του βαμβακόσπορου, που δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας ότι παράγονται 0,14 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά τόνο βαμβακόσπορου, ΕΛ3i = χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ, παραγόμενα από τις ποσότητες των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, που δηλώνο νται στην αίτηση του άρθρου 3 παρ. 1.Α.α, θεωρώντας ότι παράγονται 1,07 χιλιόλιτρα αυτούσιου βιοντίζελ ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης, Ai = αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, σε χι λιόλιτρα, κατά το άρθρο 2 εδάφιο β, Ei = ο λόγος της ίδιας συμμετοχής εντός του έτους κατανομής, σε ευρώ, της αιτούσας εταιρείας, σε ερευ νητικά προγράμματα, κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ, προς την αιτούμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ Αi, σε χιλιόλιτρα. Η ίδια συμμετοχή εντός του έτους κατανομής της αιτούσας εταιρείας ισούται με το λόγο της συνολικής συμμετοχής της, σε ευρώ, στο ερευνητικό πρόγραμμα, διαιρεμένης με τον αριθμό των μηνών που διαρκεί το ερευνητικό πρόγραμμα επί τον αριθμό των μηνών κατά τους οποίους είναι σε ισχύ το ερευνητικό πρόγραμμα εντός του έτους κατανομής. 2. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια α1, α2 και α3, υπερβαίνουν τις ποσότητες που αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, αυτές κατανέμονται στο σύνολο τους στις αιτούσες εταιρείες και μειώνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των συντελεστών βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23% της αρχικής τους τιμής. 3. Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες από τα δικαι ολογητικά ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που αντι στοιχούν σε ποσότητες πρώτων υλών που προέρχονται από συμβολαιοποιημένες εκτάσεις ενεργειακών καλλι εργειών, βαμβακόσπορο, καθώς και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια και ζωικά λίπη, κατά το άρθρο 2 εδάφια α1, α2 και α3, υπολείπονται των ποσοτήτων που αναλογούν στους συντελεστές βαρύτητας των ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i, αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές αυτοί μειώνονται ώστε να αντιστοιχούν στις ποσότητες και αυξάνονται αναλογικά οι συντελεστές βαρύτητας των λοιπών κριτηρίων. 4. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, είτε δεν υποβληθούν σχετικά δικαιολογητικά από καμία από τις αιτούσες εταιρείες, είτε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνουν απο δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, ο συντελεστής βαρύτητας του εν λόγω κριτηρίου κατα νέμεται αναλογικά στα λοιπά κριτήρια. Άρθρο 6 Πρόσθετες διαδικασίες 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου, μετά την αποσφράγιση των φακέλων των αιτούντων, διαβιβάζει, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) τα υποβλη θέντα ηλεκτρονικά αρχεία, τα θεωρημένα αντίγραφα των εγγραφών του βιβλίου αποθήκης και τις υπεύθυ νες δηλώσεις κατά το άρθρο 3 παρ. 1.Α.θ για έλεγχο. Το Σ.Δ.Ο.Ε. δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά από τις αιτούσες εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως και να διευκολύ νουν τους ελέγχους αυτούς. 2. Μετά το πέρας των ανωτέρω ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. υποβάλλει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαβί βασης των στοιχείων, κατάλογο με τις οριστικές, μετά τον έλεγχο, ποσότητες βαμβακόσπορου, χρησιμοποιη μένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, ανά εταιρεία και είδος πρώτης ύλης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα στοιχεία αυτά χρησιμο ποιούνται για τον επανυπολογισμό των ΕΛ2i και ΕΛ3i, εφόσον απαιτείται, και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 15Α παρ. 7δ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει. Άρθρο 7 Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 1. α) Μέχρι και τις , αντί της υποβολής της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης Δ2/Α/22285/ «Συμπλήρωση της υπουργικής από φασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδει ών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1.Α.γ., επιτρέπεται η υποβολή των κατωτέρω δικαι ολογητικών, επί ποινή αποκλεισμού: i) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας: άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζεται συμπληρω ματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο ανα γράφει τη δυναμικότητα. ii) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η αντίστοιχη, για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, προσκομίζονται συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα.

8 4536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των σημείων (i) και (ii) δεν αναγράφεται η ετήσια δυναμι κότητα της μονάδας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής: (Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). Σε περίπτωση που στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 και 24, αντίστοιχα. Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικό τητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται ίση με 0,88 κιλά/λίτρο. β) Μέχρι και τις , δεν απαιτείται η υποβο λή της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων της απόφασης Δ2/Α/22285/ «Συμπλήρωση της υπουργικής από φασης υπ αριθμ. Δ2/16570/ Κανονισμός Αδει ών (ΦΕΚ 1306/Β / ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 2998), όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1.Β. γ. 2. i) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013, το πρώτο εδάφιο της παρ. γ του άρθρου 2 ισχύει ως εξής: Οι συμβάσεις συνεργασίας της αιτούσας εταιρείας με πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα και φορείς που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ερευνητικά προ γράμματα ή/και η συμμετοχή της σε ερευνητικό πρό γραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/ «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70)» (ΦΕΚ Β 1667), καθώς και από άλγη, ακατέργαστη γλυκερίνη, βαγάσση, μη εδώ διμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και κλάσμα βιομάζας από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. ii) Ειδικά για την κατανομή έτους 2013: α) στην περίπτωση συνεργασίας της αιτούσας εται ρείας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα και φο ρέα, που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιο ρίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, υποβάλλεται η σύμβαση συνεργασίας, στην οποία η αιτούσα εταιρεία είναι συμ βαλλόμενη, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της στην έρευνα για το τρέχον ημερολογιακό έτος, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, β) στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρεί ας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυ σίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνο πτική περιγραφή του αντικειμένου. 3. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ή της έγκρισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3423/2005 (ΦΕΚ Α 304) για συμμετοχή στην κατα νομή αυτούσιου βιοντίζελ, κατά τη διάρκεια του έτους κατανομής, ανακαλείται αυτοδίκαια η συμμετοχή του δικαιούχου στην κατανομή. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας, το σύνολο της πο σότητας του αυτούσιου βιοντίζελ του άρθρου 1 πρέπει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις κανο νιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α 70) και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλί ζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διατί θεται στην εγχώρια αγορά αναμειγνύεται με αυτούσιο βιοντίζελ σε ποσοστό ίσο με το μέγιστο ποσοστό ανά μειξης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ. 6. Τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [ ] ( /1986, )... / ( ) / / / - - -,, [ ]

10 4538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /1986 ( 75),, : ),,, ) 334/2004,, ),,, ),,,, /2002, ),,,.,...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [ ] ( /1986, )... / ( ) / / / -,, [ ] /1986 ( 75),, : ),,,

12 4540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) 334/2004,, ),,, ),,,.,...

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,, ( ) / (...), ( 2013),, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -3 / (,.., ) ( ) ( ) ( )

14 4542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -1, : : / [ ] ( ) [ ]

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :, : / & [ ] ( ) [ ]

16 4544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -3: : / [ ] [ ]

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,.... (...) ( 2013). ( ) () () ( ) (m 3 ). ( ( ) ) () (). ( ) () ()

18 4546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)., ( ) ( )., / [ ] ( ) [ ] /1986 ( 75),,,,.,...

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4547 Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος και δημοσίευση 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της. 2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

20 4548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36003 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013 «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα