Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 6/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 29/1/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 3/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ.2434/ έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1) Νασιάκου Αλεξάνδρα 2) Αναστασίου Απόστολος 17)Σούφλα Ουρανία 2) Βερίλλης Δομήνικος 3) Αρβανιτάκου Σοφία 18)Τσιούκης Λάμπρος 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 4) Γούλας Σωτήριος 19)Χλαπάνας Ηλίας 4) Ντελής Ιωάννης 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 20)Γεννάδιος Ιωάννης 6) Ζορμπάς Ιωάννης 21)Ντούρλιας Δημήτριος 7) Καραγιάννης Νικόλαος 22)Σουφλάκος Βασίλειος 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 23)Τέγος Χρήστος 9) Κωστόπουλος Δημήτριος 24)Γιοβάνης Γεώργιος 10) Κωτούλας Φίλιππος 25)Μακροστέργιος Αθανάσιος 11)Μαρκινός Αθανάσιος 12)Μουζιούρας Νικόλαος 13)Μπατζιάκας Βασίλειος 14)Μπουραζάνης Αθανάσιος 26)Τσίπρας Εμμανουήλ 27)Αρχοντής Δημήτριος 28)Τσαντήλας Βασίλειος 29)Χάρμπας Θωμάς 15)Παπαγεωργίου Σταύρος Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού

2 Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νασιάκου Αλεξάνδρας και του Αντιπροέδρου Ντελή Ιωάννη, προήδρευσε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 69 παρ. 2 Ν. 3852/2010 ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος, ήτοι ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού -μεταξύ των παρόντων- ο οποίος εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: Κύριοι συνάδελφοι, Είναι γεγονός ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι εντελώς διαφορετικός όσον αφορά τη σύνταξή του αλλά και τη διαδικασία υλοποίησής του. Από πέρυσι είχαμε πει ότι κάθε χρονιά που έρχεται θα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη και αυτό είναι φυσικό επακόλουθο της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας που δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την αυτοδιοίκηση. Για το 2013 προβλέφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για τους ΟΤΑ πόροι ύψους 2 δις 900 εκ. και οι πληροφορίες λένε ότι το παραπάνω ποσό θα αποδοθεί σε δωδεκατημόρια περίπου 240 εκ. ανά μήνα, και μέσα στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τους δήμους, ΚΑΠ ΣΑΤΑ Πρόνοια - Σχολεία κλπ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο δήμο μας με βάση τα κριτήρια κατανομής θα τα δούμε στους ΚΑΠ του Ιανουαρίου που θα έρθουν μέσα στο Φεβρουάριο. Για αύξηση του ποσού αυτού δεν υπάρχει καμία σκέψη από την κυβέρνηση για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι δήμοι για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους και να λειτουργήσουν θα πρέπει να αποκτήσουν δίκης τους οικονομική αυτοτέλεια. Για να συμβεί αυτό δύο τρόποι υπάρχουν πρώτον να βελτιωθεί η εισπρακτική δυνατότητα των οργανισμών, που μέσα σε αυτή τη ζοφερή οικονομική συγκυρία, δυσκολεύει πολύ αυτή τη διαδικασία ή να υπάρξει αύξηση των εσόδων μέσα από την επιβολή νέων ή αύξηση των υπαρχόντων δημοτικών τελών. Επίσης όλοι σας γνωρίζετε ότι με το Ν. 4093/12 θεσμοθετήθηκε το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μήνα θα ελέγχονται τα έσοδα και τα έξοδα μας και δε θα πρέπει να υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη το 10%. Αν υπάρξει μεγαλύτερη απόκλιση τότε θα επιβάλλεται στους ΟΤΑ να πάρουν αποφάσεις αύξησης των τελών ή περαιτέρω μείωση των εξόδων με τη συμπλήρωση του 1 ου εξαμήνου. Όλοι σας λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το 2013 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους τους δήμους, πολύ δε περισσότερο για το δικό μας. Μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον κληθήκαμε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του έτους Πριν όμως πάω στα νούμερα του προϋπολογισμού θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η εγκύκλιος σύνταξης του προϋπολογισμού και κάποιες ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του δήμου. Όλοι σας ξέρετε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε τρεις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν: α) Την επιμήκυνση των δανείων για 8 έτη με περίοδο χάριτος 3 ετών και μείωση του επιτοκίου κατά 0,5%. β) Το συμψηφισμό ενός μεγάλου μέρος των οφειλών μας προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με τους παρακρατηθέντες πόρους

3 γ) Την υποβολή αιτήματος στην επιτροπή του άρθρου 262 Ν. 3852/2010 για χρηματοδότηση από το ΓΛΚ προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή των οφειλών μας προς προμηθευτές και εργολάβους. Όσον αφορά τώρα τη σύνταξη του προϋπολογισμού επήλθαν δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η μία αλλαγή αφορά ότι στα έσοδα όλα τα προηγούμενα χρόνια γράφαμε τα βεβαιωθέντα ενώ από φέτος επιτρέπεται να γράφουμε τα εισπραχθέντα με μία προσαύξηση που φτάνει το 30%. Στους κωδικούς (πίνακας 1) π.χ. αν στην ύδρευση βεβαιώσαμε 100 και εισπράξαμε 50 θα εγγράψουμε τα 50 προσαυξημένα κατά 30% δηλ. 65 και όχι τα 100. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τα ανείσπρακτα ΠΟΕ. Εκεί έχουν βάλει ένα μαθηματικό τύπο που βγάζει πόσο ποσό θα μπορείς από αυτά να εισπράξεις, το δε υπόλοιπο γράφεται σε ένα νέο κωδικό τον 85 και στην ουσία δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Π.χ. έχουμε ανείσπρακτα Γράφεις ως έσοδο στον κωδικό 32 αλλά έξοδα για χρήση γράφεις το ποσό που βγάζει ο μαθηματικός τύπος που για το δήμο μας είναι στο 13,17% περίπου δηλ ,49 και το υπόλοιπο ποσό των ,51 στον 85 ως έξοδο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις άλλες υποχρεώσεις σου. Με λίγα λόγια με το μαθηματικό τύπο σου λένε ότι η εισπρακτική ικανότητα του δήμου σήμερα μπορεί να φτάσει στο 13,17% των οφειλών σου. Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας το συνολικό ύψος ανέρχεται στο ποσό των ,12, την προηγούμενη χρονιά ήταν ,16 συνεπώς φέτος είναι μειωμένος κατά ,42. Στον προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει με βάση την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 262 έσοδα ύψους ,79 που αναλύεται σε χρηματοδότηση από το ΓΛΚ ποσό ,07 και λήψη δανείου από το ΤΠΔ ύψους ,72. Στον κωδ. 30 εγγράψαμε τη ΣΑΤΑ 2013 ύψους και τα έργα που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ, ΓΓΑ καθώς και αυτά που είναι συνεχιζόμενα από τα προηγούμενα έτη. Οποιοδήποτε νέο έργο προκύψει θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό μας μετά την έκδοση της σχετικής άδειας δημοπράτησης με αναμόρφωση. Τα έσοδα για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων ανέρχονται στο ποσό των ,00 και το ίδιο ποσό θα εγγραφεί και ως έξοδο. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη είναι : Για την καθαριότητα είναι 4.378,923,00 Για την ύδρευση-άρδευση είναι ,00 Το ίδιο ποσό είναι και στα έξοδα όπως είδατε στον προϋπολογισμό γιατί τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα κατά 100%. Το χρηματικό μας υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ,13 ΕΚΤΑΚΤΑ ,04 Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό ύψους ,66 που βρίσκεται σε δικαστική διαδικασία. Το αποθεματικό μας ανέρχεται στο ποσό των Επίσης θα πρέπει να εγκρίνουμε τους παρακάτω κωδικούς για το οικονομικό έτος 2013 ως δεκτικούς και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση για τον προϋπολογισμό: :Φόροι-Τέλη :Τέλη για χορήγηση στοιχείων από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

4 :Έξοδα συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών :Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων :Λοιπά τέλη κυκλοφορίας :Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων :Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων :Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων :Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Κύριοι συνάδελφοι, Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μας, ένας προϋπολογισμός που κινείται στα όρια της κάλυψης των πλέον αναγκαίων λειτουργικών αναγκών μας. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι ελάχιστες αυτές δαπάνες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω όμως είναι ότι η οποιαδήποτε επιπλέον μείωση των εξόδων μας μπορεί να προέλθει μόνο από την αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών μας και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή των εργαζομένων του δήμου μας. Σας καλώ λοιπόν να τον ψηφίσετε και να ευχηθώ να μην υπάρξουν και άλλες περικοπές στους πόρους της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να τον υλοποιήσουμε κατά το μεγαλύτερο μέρος του. 2. Την υπ'αριθμ. 4/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κατά τη συνεδρίασή της στις εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες συγκέντρωσε και αξιολόγησε κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ , τ. Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Την υπ'αριθμ. 3/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/ Την υπ'αριθμ. 13/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το συνταχθέν σχέδιο προϋπολογισμού σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/ α) Την υπ'αριθμ. 509/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 β) Το γεγονός ότι για το έτος 2013 δεν ελήφθη νέα απόφαση καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του από Β. Δ/τος και την υπ'αριθμ. 5/1971απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 6. Το γεγονός ότι δεν έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/ Τις σχετικές με τον προϋπολογισμό διατάξεις και εγκυκλίους, ήτοι: - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/ τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

5 - την ΚΥΑ υπ'αριθ. πρωτ. Οικ / Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253Β') απόφασης Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων 8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ 17-5/ περί Οικονομικής διοικήσεως του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και του άρθρου 38 του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των κωδικών, οι οποίοι είναι δεκτικοί και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους Την τοποθέτηση του κ. Τέγου, ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για τους εξής λόγους: α) Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει μειώσεις μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και γενικά μειώσεις του εισοδήματος του συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο Καρδίτσας, β) Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν έγινε μείωση των τελών και φόρων για το 2013 και γ) Ο προϋπολογισμός υποδηλώνει δραματική μείωση των κοινωνικών δαπανών. 10. Την τοποθέτηση του κ. Αρχοντή, ο οποίος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό καταναγκαστικό και δήλωσε ότι θα τον καταψηφίσει 11. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εξορθολογισμός των δημοτικών τελών στις δημοτικές ενότητες και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα αποχώρησε και ο κ. Χάρμπας 12. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης 13. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, Μακροστέργιος και Αρχοντής αποφάσισε κατά πλειοψηφία Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013, ο οποίος έχει ως εξής:

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2013

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62) Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). Σύνολο Κ.Α Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα δημοτικής αγοράς. (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" Μίσθωμα Κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου Μίσθωμα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα Μίσθωμα σφαγείων , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). Σύνολο Κ.Α Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Σελίδα 2 από 43

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) Μίσθωμα από το δάσος της Απιδιάς Λοιπά μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79) , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Σύνολο Κ.Α Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 3 από 43

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο από αμμοληψία του ποταμού Καλέντζη Τέλη και δικαιώματα από την ζωοπανήγυρη. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79) Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). Σύνολο Κ.Α Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). Σύνολο Κ.Α Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Σελίδα 4 από 43

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Μισθώματα κινητών πραγμάτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,75 279,00 279,00 Σελίδα 5 από 43

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας ,00 217,00 217,00 Σύνολο Κ.Α ,75 496,00 496,00 Σύνολο Κ.Α , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ,76 344,00 344, Τέλος ύδρευσης Τέλος ύδρευσης. Σύνολο Κ.Α ,76 344,00 344, ,00 Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,00 284,76 344,00 344, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Σύνολο Κ.Α Σελίδα 6 από 43

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Τέλη χρήσεως υπονόμων. Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 034 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , Τέλος ανακομιδής Τέλος ανακομιδής. Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων , Δικαιώματα ιεροπραξιών Δικαιώματα ιεροπραξιών. Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Σελίδα 7 από 43

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 042 Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα σφαγείων Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. Σύνολο Κ.Α Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. Σύνολο Κ.Α Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 505, Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 8 από 43

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Τέλος για την έκδοση επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου , , , , , , , , ,00 855,00 855,00 855, Σύνολο Κ.Α , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σελίδα 9 από 43

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α , , Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). Σύνολο Κ.Α Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Έσοδο από κατανομή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Σελίδα 10 από 43

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου Τέλη δικτύων τηλεπικοινωνιών ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι. Σύνολο Κ.Α Εισφορές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) , Σύνολο Κ.Α , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Σελίδα 11 από 43

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , Σύνολο Κ.Α , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). Σύνολο Κ.Α Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδόων (αρ.34 του ν.4067/2012) Σύνολο Κ.Α Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (αρ.19 του ν.3054/2002) Σύνολο Κ.Α Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.9 & 10της ΚΥΑ16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)) Σύνολο Κ.Α Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) Τραφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ. 9 &10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) , , Λοιπές εισφορές Λοιπές εισφορές. Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σελίδα 12 από 43

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αρθρο Εσοδο από τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001) ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001) ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , Σύνολο Κ.Α , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) , Σύνολο Κ.Α , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Αρ. 27 του ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού" , , , ,83 Σελίδα 13 από 43

20 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για μισθώματα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/ Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων. (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94) Έσοδο για την μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , Σύνολο Κ.Α , , , ,83 Σύνολο Κ.Α , , , , Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Κάλυψη δαπάνης των Προνοιακών Επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου , , , ,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). Σύνολο Κ.Α Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93) Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). Σελίδα 14 από 43

21 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62) Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62) Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου 1.837, , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 10 Σύνολο Κ.Α Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Σύνολο Κ.Α Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98) Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 10 Σύνολο Κ.Α Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων Έσοδο από τον ειδικό λογαριασμό ΚΕΔΕ του άρθ.5 παρ.1 του Ν. 2365/95 (ειδικό τέλος των ΔΕΠΑ) , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Σύνολο Κ.Α Σελίδα 15 από 43

22 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , ,82 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Σύνολο Κ.Α Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτρ Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ ) Έσοδο από την απαλλοτρίωση εκτάσεων λόγω του αυτοκινητόδρομου Ε , ,19 Σύνολο Κ.Α , , Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΠΝ). Σύνολο Κ.Α Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σελίδα 16 από 43

23 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α , , , Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α. 112 Σύνολο Κ.Α , , ,19 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης Επιχορήγηση ΟΤΑ για το ΚΕΦΟ του Δήμου προς αποζημίωση των υπαγομένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/ Έσοδο για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων Αποζημίωση υπαλλήλωνγια τη συμμετοχή τουςστις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου Εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 (159*126,00=20.034,00 ) , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Σελίδα 17 από 43

24 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055) , , Λοιπές επιχορηγήσεις Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Δημ. Ενότητας Ιτάμου Έσοδα του επιχειρησιακού πρ/τος Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Κάμπου Επιχορήγηση από την ΤΕΔΚ για εξόφληση οφειλών του Δήμου Έκτακτη επιχορήγηαη για την καταβολή βοηθημάτων ένδειας και την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.Δ. 57/ , , , , , , , , , , , , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,07 Σύνολο Κ.Α , ,07 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2013) , Σελίδα 18 από 43

25 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2011 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ΈΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΈΤΟΥΣ Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για τη αποπληρωμή του έργου: "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίων και ανάδειξη αστικού πρασίνου στην πόλη της Καρδίτσας" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου:"κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στα δημοτικά διαμερίσματα" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο" Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" , , , , , , , , , , ,35 Σελίδα 19 από 43

26 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Μέλισσας" Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις- αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Μυρίνης" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Επέκταση- αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου" Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις ομβρίων στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης- Γ' ΦΑΣΗ)" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδοποιΐα Γ' φάση στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αγωγοί ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων- Διαμόρφωση εισόδων τοπικών διαμερισμάτων" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή βάθρων γέφυρας στον ποταμό Ταυρωπό" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ύδρευση Δήμου Καλλιφωνίου" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 6.895, , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Σελίδα 20 από 43

27 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδική σύνδεση Τ.Δ. Ζαϊμίου, Δ. Καλλιφωνίου με το Τ.Δ. Πτελοπούλας, Δ. Κάμπου" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου Νεράιδας". Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 8.881, , , , , , , , Λοιπά ειδικά Προγράμματα Λοιπά ειδικά Προγράμματα Σύνολο Κ.Α , , , , Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΤΕΡΠΣ για την αποπληρωμή του έργου: "Τοπογραφικήκτηματογραφική αποτύπωση των περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόμηση περιοχών τριών οικιστικών θυλάκων ευρισκομένων εντός του ισχύο Έσοδο από ΠΕΠ Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάμου " Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έργο: "Συλλογή, ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού υλικού και Τουριστικού Προϊόντος της Καρδίτσας" , , , , , , ,64 Σελίδα 21 από 43

28 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο από το Πρ/μα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" για τη Λειτουργ. ενοποίηση υφιστάμενων πληρ.συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) & δεδομένων του Δ. Καρδίτσας Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ " για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας" Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ " για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας" Εσοδα απο ΣΑΕ 055 π.κ για εκτέλεση εργασςιων βελτιωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων σε ΟΤΑ της χώρας Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ Υπο έργο Ι Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ Υποέργο ΙΙ Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού) Έσοδο από το Ε.Π. Θεσσαλίας για: "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 7ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, Εσοδα από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δήμου Καρδίτσας Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας για το έργο: "Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημόσιου Χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας" Έσοδο για το έργο: "Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας" (Π.Α.Α ) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , , , , , , Σελίδα 22 από 43

29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδα από (ΕΣΠΑ) Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ για την εκτέλεση του έργου: "Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποιΐα-ηλεκτροφωτισμός)" Έσοδο από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας: "Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας" Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Πρ/μα ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Εσοδο για την υλοποίησητηε τεχνικής βοήθειας του Δήμου Καρδίτσας(Ε.Π. τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς Σελίδα 23 από 43

30 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Έσοδο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α.) για την αποπληρωμή του έργου: "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Σύνολο Κ.Α Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδο από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών & την εκτέλεση των σχετικών έργων Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.άρθρο 25 του ν.1828/ , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών. 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α Σελίδα 24 από 43

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.350.398,33 3.270.164,89 3.270.164,89 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 9 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Κωδικός Εσόδου. Εισπραχθέντα (Προηγ. Χρήσης) 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0113 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα