Ανάγκες σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική οικονοµία - Καλές πρακτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης από χώρες της ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάγκες σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική οικονοµία - Καλές πρακτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης από χώρες της ΕΕ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ανάγκες σε πράσινες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική οικονοµία - Καλές πρακτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης από χώρες της ΕΕ ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός Συνεργάτης του εταίρου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιµη µικρο-επιχειρηµατικότητα µέσω καινοτόµων δραστηριοτήτων πράσινης οικονοµίας στην Αθήνα» Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2014 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Εννοιολογικοί ορισµοί Πράσινη οικονοµία (eco industry ή green economy) είναι όλες οι δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για τη µέτρηση, πρόληψη, περιορισµό, ελαχιστοποίηση και διόρθωση της περιβαλλοντικής ζηµιάς στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος, καθώς και τα προβλήµατα σχετικά µε τα απόβλητα, το θόρυβο και τα οικοσυστήµατα (ορισµός ΟΟΣΑ/ Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) το 1999.) Οι δραστηριότητες της πράσινης οικονοµίας εµπίπτουν σε τρεις (3) γενικές οµάδες: τη διαχείριση ρύπανσης (pollution management) τις καθαρές τεχνολογίες προϊόντα (cleaner technologies and products) τη διαχείριση πόρων (resource management) 2

3 Εννοιολογικοί ορισµοί Πράσινα επαγγέλµατα (green jobs) είναι τα επαγγέλµατα στον περιβαλλοντικό τοµέα ή/και τα επαγγέλµατα που απαιτούν ειδικές, σχετικές µε το περιβάλλον, δεξιότητες (ορισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έκθεση για τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος) Πράσινα επαγγέλµατα είναι οι θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας που συµβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος και µειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων και οικονοµικών τοµέων σε αειφόρα επίπεδα (ορισµός της η Πρωτοβουλία για Πράσινα Επαγγέλµατα (Green Jobs Initiative), µια κοινή πρωτοβουλία από το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών, την ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, τη ιεθνή Οργάνωση Εργοδοτών και τη ιεθνή Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων) 3

4 Η συµβολή των πράσινων επαγγελµάτων στην προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, στην υιοθέτηση στρατηγικών υψηλής απόδοσης για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πόρων και νερού, στην απεξάρτηση της οικονοµίας από τις ορυκτές µορφές ενέργειας, στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, στην ελαχιστοποίηση ή αποφυγή δηµιουργίας όλων των µορφών αποβλήτων και ρύπανσης. 4

5 Επιπτώσεις των νέων αναγκών σε «πράσινες» δεξιότητες στην απασχόληση Η στροφή προς την πράσινη οικονοµία έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την αγορά εργασίας, γεννώντας σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές από την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αλλά και την παρακµή άλλων. Αρκετά από τα υφιστάµενα επαγγέλµατα αναµένεται να διαφοροποιηθούν, λόγω του "πρασινίσµατος" των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και των µεθόδων εργασίας. Συγκεκριµένες θέσεις εργασίας µπορεί να εξαλειφθούν χωρίς άµεση αντικατάσταση (π.χ. στην περίπτωση ορισµένων υλικών συσκευασίας που θα αποθαρρυνθεί ή θα απαγορευτεί η χρήση τους και θα δοθεί τέλος στην παραγωγή τους). Ορισµένες θέσεις εργασίας θα αντικατασταθούν, για λόγους όπως η µετάβαση από τα ορυκτά καύσιµα σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή η αντικατάσταση της ταφής ή/και καύσης των αποβλήτων από τη διαδικασία ανακύκλωσής τους. Νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν σε ορισµένους τοµείς, όπως στην κατασκευή συστηµάτων ελέγχου της ρύπανσης τα οποία θα ενσωµατωθούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό παραγωγής. 5

6 Πράσινη απασχόληση στην Ελλάδα Σήµερα η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσοστό πράσινης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, το 3% των ανέργων απορροφάται ήδη σε «πράσινα» επαγγέλµατα. Η αισιόδοξη πλευρά δείχνει ότι τα δεδοµένα θα βελτιωθούν, καθώς η Ελλάδα θα πρέπει να ενσωµατώσει και να εφαρµόσει στην πράξη τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η χρηµατοδοτική πολιτική της Ε.Ε. έχει κατεύθυνση προς την περιβαλλοντική έρευνα, τεχνολογία, επενδύσεις και υποδοµές, γεγονός που αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στην πράσινη απασχόληση και στην αύξηση του ποσοστού των ατόµων που απασχολούνται σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Μέσω της στροφής της ενεργειακής πολιτικής προς ΑΠΕ παρατηρούνται όλο και αυξανόµενες επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες αλλά και τεχνολογίες αντιρρύπανσης και απορρύπανσης. Ο τοµέας της βιολογικής γεωργίας είναι σε άνθιση και έχει βρει αξιοσηµείωτη ανταπόκριση από το ελληνικό αγοραστικό κοινό. 6

7 Προοπτικές πράσινης ανάπτυξης στην Αττική Η µέχρι σήµερα ανάλυση της Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης της Αττικής, αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης συγκεκριµένων «περιοχών δραστηριοτήτων», µε έµφαση στην υποβοήθηση της ανάπτυξης και διάχυσης νέων τεχνολογιών και προϊόντων, δηµιουργίας συνεργατικών δικτύων και νέας επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα, προβλέπονται επτά (7) κύριοι τοµείς παρέµβασης, ως εξής: Χερσαίες και πλωτές µεταφορές Ιατρικός Τουρισµός, Τουρισµός Ευεξίας και Φαρµακευτική βιοµηχανία Εναλλακτικός Τουρισµός. Μικροηλεκτρονική, πληροφορική και εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας ηµιουργική οικονοµία, µέσω της διασύνδεση µε τον Πολιτισµό (π.χ. κόσµηµα, ακριβή αντίγραφα, συντήρηση έργων, κινηµατογράφος). Εξειδικευµένα τρόφιµα και χαρακτηριστικά προϊόντα της Αττικής Περιβαλλοντικές (καθαρές) τεχνολογίες (στις περιοχές RIS3), µεταξύ των οποίων και η βιοµηχανική συµβίωση. 7

8 OLA - Ο DEA LYNCH ABBATTISTA Αντικείµενο: Εταιρεία Συµβούλων Μηχανικών Έδρα: η περιοχή Hawthorne στο Westchester των ΗΠΑ Έτος ίδρυσης: το 1974 Παρεχόµενες Υπηρεσίες: Παροχή ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών υπηρεσιών µηχανικού, σχεδιασµός εµπορικών καταστηµάτων/ βιοµηχανιών. Ενδεικτικοί πελάτες: Acheson Doyle Partners Architects (υπηρεσίες σχεδιασµού / αρχιτεκτονικής / ανάπλασης κτιρίων), Citigroup (χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες), PepsiCo (Εταιρία Εµφιάλωσης), Pace University 8

9 Ο DEA LYNCH ABBATTISTA (OLA) Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: Ανακαίνιση χώρων γραφείων µε τη χρήση οικολογικών προϊόντων ή µε επαναχρησιµοποίηση των υπαρχόντων υλικών όπου είναι δυνατόν. Μείωση των αποβλήτων µέσω της εφαρµογής των διαδικασιών ανακύκλωσης της OLA και της συνολικής διαχείρισης κτιρίων. Έρευνα αγοράς «πράσινων» ή / και ανακυκλωµένων ή ανακυκλώσιµων ειδών γραφείου. Αύξηση του ποσοστού εξοικονόµησης ενέργειας σε όλους τους χώρους, ιδιαίτερα µέσω του φωτισµού. 9

10 ECOELASTIKA A.E. Αντικείµενο: Οικολογική ιαχείριση Ελαστικών Οχηµάτων Έτος ίδρυσης: 2002 Έδρα: Μαρούσι (Αθήνα) Παρεχόµενες Υπηρεσίες: Πανελλαδική συλλογή από 2500 σηµεία, µεταφορά και ανακύκλωση των ελαστικών από τα µέλη της Ecoelastika σε πρότυπες µονάδες ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών ίκτυο Συνεργατών: 108 Εισαγωγείς Ελαστικών, 74 Εισαγωγείς Οχηµάτων, 7 µονάδες πλήρους µηχανικής κοκκοποίησης 10

11 ECOELASTIKA A.E. Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: δηµιουργήθηκε από τους 5 βασικότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα µε σκοπό τη δηµιουργία Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών. Συνεργάζεται (νοµική δέσµευση συνεργασίας) µε αδειοδοτηµένους συλλέκτες- µεταφορείς και εγκαταστάσεις (µονάδες επεξεργασίας/ αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης). Το προϊόν της ανακύκλωσης είναι τρίµµα ή πούδρα ελαστικών που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή ελαστικών & ασφαλών δαπανών για αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, παιδότοπους. Σταθερή συνεργασία µε την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αλλά και τσιµεντοβιοµηχανίες για την τροφοδοσία µε µεταχειρισµένα ελαστικά προς ενεργειακή αξιοποίηση. 11

12 ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Αντικείµενο: Παραγωγή αεριούχων ποτών Έτος Ίδρυσης: το 1959 στην Ορεστιάδα Έβρου από οµάδα ντόπιων παραγωγών. Ιστορικό: 1980: µεταφορά της ΕΠΑΠ σε καινούργιες εγκαταστάσεις τ.µ. µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό. Από το 1983 έως το 2009 εµφιάλωνε προϊόντα για λογαριασµό της 3Ε Το 1987 ανέλαβε την αποθήκευση όλων των προϊόντων της 3Ε αναβαθµίζοντας εκ νέου τον εξοπλισµό της. Μετά τη λήξη της συνεργασίας µε την 3Ε το 2009 επιστρέφει στην αγορά µε δικές της παλιές παραδοσιακές συνταγές σε νέα προϊόντα επενδύοντας στην ποιότητα, τη µεγάλη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σε ένα εργοστάσιο µε τρεις γραµµές παραγωγής (γυάλινες συσκευασίες, κουτιού και pet) εµφιαλώνει όλη τη γκάµα των αναψυκτικών υπό το brand name Sparky: cola, πορτοκαλάδα, λεµονάδα, γκαζόζα, βυσσινάδα και σόδα. 12

13 ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Το «Green cola»: Αποτελεί εναλλακτική λύση της Coca Cola εν περιέχει φωσφορικό οξύ, ζάχαρη ή ασπαρτάµη. Παραγωγή καφεΐνης από πράσινους κόκκους καφέ και τη γλυκιά γεύση που δίνει η στέβια Η γεύση επετεύχθη ύστερα από δοκιµές, σε συνεργασία µε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο πλησιάζοντας στο 99% της γεύσης της κανονικής Coca Cola. Με σλόγκαν στα σηµεία πώλησης του αναψυκτικού «ξεcola και διάλεξε ελληνικά» έχει καταφέρει να αποσπάσει ένα αξιοπρόσεκτο µερίδιο στην αγορά αναψυκτικών. 13

14 REVIVE A.E. Αντικείµενο: Συλλογή χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων Νοµική µορφή: Ανώνυµη βιοµηχανική και εµπορική εταιρία Έδρα: Αθήνα Έτος ίδρυσης: Παρεχόµενες Υπηρεσίες: συλλογή, επεξεργασία διάθεση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών λαδιών για βιοµηχανική χρήση µε νόµιµο, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο. Πελάτες: µε περισσότερους από 1900 οργανισµούς, βιοµηχανίες, καταστήµατα εστίασης, ξενοδοχεία κ.λπ. Ενδεικτικά ήµος Ελληνικού, ΑΒ Βασιλόπουλος, Super Market Atlantic, Goody s, Everest Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: Όταν τα χρησιµοποιηµένα λάδια από το τηγάνισµα, αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία των απορριµµάτων, µε τις γνωστές περιβαλλοντικές συνέπειες, συλλέγονται για να καλύψουν ενεργειακές και λιπαντικές ανάγκες. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία παράγεται βιοντίζελ που πιο φιλικό για το περιβάλλον (40-50% λιγότερες εκποµπές ρύπων), βιοαποικοδοµείται και δεν είναι τοξικό. Μειώνεται η ποσότητα ορυκτών καυσίµων και λιπαντικών που εισάγει η χώρα. 14

15 OF DREAM AND KNOWLEDGE Αντικείµενο: παραγωγή βιολογικού Αγουρελαίου Έδρα: Πάτρα και δραστηριότητα την. Προϊόντα: Παραγωγή ανώτερης µορφής βιολογικού Αγουρελαίου µε την ονοµασία Milestone. Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: Το MILESTONE είναι ένα ακατέργαστο (RAW) απόσταγµα χωρίς καµία πρόσµιξη και παράγεται εξ ολοκλήρου «στο χέρι». Η καινοτόµος παραγωγική διαδικασία του MILESTONE, βασίζεται στον εκσυγχρονισµό της παραδοσιακής ελαιοποίησης, µε σκοπό το δραστικό περιορισµό της οξείδωσης του ελαιοκάρπου. 15

16 OF DREAM AND KNOWLEDGE Στοιχείο επιπλέον καινοτοµίας: Το πρωτότυπο design της συσκευασίας καθώς αποτελεί πιστή αναπαράσταση της παραδοσιακής µυλόπετρας (millstone). Για την κατασκευή της χρησιµοποιήθηκαν πηλός stoneware, φυσικός φελλός και ξύλο, ενώ το κουτί παρασκευάστηκε από οικολογικό χαρτί craft στο φυσικό του χρώµα για να προστατεύει το πολύτιµο αυτό προϊόν στο ταξίδι του, σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης στις αγορές της Ελλάδας και κυρίως του εξωτερικού. 16

17 BUILD IT Green Αντικείµενο: Κατασκευές µε σύγχρονα υλικά Έδρα: Κεντρικά Ελλάδας - Κέρκυρα Υπηρεσίες: Προϊόντα και εφαρµογές νέας τεχνολογίας για ένα πράσινο βιοκλιµατικό σπίτι όπως Επιδαπέδια-ενδοδαπέδια φωτοβολταϊκή Θέρµανση-ψύξη, Θερµοπροσόψεις µε eps (διογκωµένη πολυστερίνη και χρωµοσοβά, Εφαρµογές απόκλισης υγρασίας, Εφαρµογές απώθησης ζέστης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, Πισίνες αυτοκαθαριζόµενες χωρίς χηµικά, υπέρυθρη θέρµανση, κλπ Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: 1 η καινοτοµία Εγκατάσταση ενός «ψηφιακού δέρµατος» στα διάφορα κτίρια, από ασύρµατους αισθητήρες που καταγράφουν διαρκώς την εσωτερική θερµοκρασία και τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, την ένταση του φωτισµού και την κατανάλωση ηλεκτρισµού - µε τις µετρήσεις να καταλήγουν µέσω Ιντερνέτ στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. 17

18 BUILD IT GREEN 2η καινοτοµία το σύστηµα δόµησης ICF Quad-lock στην Ελλάδα που βασίζεται σε καλούπι από διογκωµένη πολυστερίνη για την δηµιουργία τοιχοποιίας µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Εξασφαλίζει Μειωµένος χρόνος αποπεράτωσης του έργου Χαµηλό κόστος συντήρησης Πιο στιβαρό κτίριο, σύµφωνα µε τον Ελληνικό αντισεισµικό νόµο και τον αντισεισµικό Ευρω-κώδικα Έως και 90% καλύτερη θερµοµόνωση από την συµβατική κατασκευή Άριστη ηχοµόνωση Χαµηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση µε τις συµβατικές κατασκευές 18

19 NANOPHOS Α.Ε. Αντικείµενο: Παραγωγή πρωτοπόρων υλικών Νανοτεχνολογίας στο χώρο των δοµικών υλικών, της ιατρικής, των υλικών υψηλής αντοχής & ανθεκτικότητας, στην ενέργεια και το περιβάλλον. Έδρα: Λαύριο (Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου) Έτος ίδρυσης: 2005 Προϊόντα / υπηρεσίες: αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών, θερµοµόνωση και αδιαβροχοποίηση χρωµάτων, βελτιωτικό κονιαµάτων, καθαρισµός και αποκατάσταση επιφανειών, αυτοκαθαριζόµενες & αντιβακτηριακές Πορώδεις Επιφάνειες, προστασία των µεταλλικών επιφανειών από διάβρωση 19

20 NANOPHOS Α.Ε. Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: Ανάπτυξη νέων προϊόντων µέσω της συνεχούς εργαστηριακής έρευνας (π.χ. SurfaShield, ένα νανοϋλικό επίστρωσης κεραµικών πλακιδίων) Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων Μείωση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων Χρήση πλήρως ανακυκλώσιµων περιεκτών των τελικών προϊόντων Η εταιρία απασχολεί 15 άτοµα και η πλειοψηφία των προϊόντων διατίθεται στο εξωτερικό (Κύπρος, Ισπανία, Γερµανία, Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα). Στο Κατάρ, ο Εµίρης έχει χρησιµοποιήσει τα προϊόντα της NANOPHOS σε κάστρο του καθιστώντας τις επιφάνειες αυτοκαθαριζόµενες απλά χρησιµοποιώντας το φως 20

21 PACIFIC MOTORS SERVICE Κύρια δραστηριότητα: Κλάδος επισκευής αυτοκινήτων. Έτος ίδρυσης: 1947 Έδρα: επαρχία του Monterey της Καλιφόρνια Στοιχεία πράσινης επιχειρηµατικότητας: Πιστοποίηση "Πράσινο Κατάστηµα Εφαρµογή των απαιτούµενων αλλαγών για τη µείωση ή εξάλειψη της ρύπανσης και εκπαίδευση των εργαζοµένων της για τις αρχές πρόληψης της ρύπανσης Λήψη αναγκαίων µέτρων για να γίνουν τα καταστήµατα της πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Προµήθεια δύο υδατικών συστηµάτων καθαρισµού, ένα για το γενικό καθαρισµό των εξαρτηµάτων και ένα για το σύστηµα πέδησης. Χρησιµοποιεί κλειστό χώρο αποθήκευσης για τα απόβλητα των ψυκτικών µέσων, τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και τα παλιοσίδερα. Χρησιµοποιεί λαµπτήρες φθορισµού για το φωτισµό όλου του κτιρίου και έχει µειώσει και σε µερικές περιπτώσεις εξαλείψει τα εσωτερικά έντυπα, και χρησιµοποιεί το δίκτυο υπολογιστών για να καλύψει τις ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας. 21

22 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 22

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα