ΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Transcript

1 ΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Γενικά Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης /Β7 (ΦΕΚ 2139/ Τεύχος Β) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ι- σχύει. Αντικείμενο Σκοπός του ΠΜΣ Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρο οικονομική και χωρο κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo κοινωνικά της προβλήματα. Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας. Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Μεταπτυχιακός Τίτλος 1

2 Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου». Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 35 φοιτητές/τριες. Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής: Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνονται σε: Μαθήματα κορμού τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υπόβαθρου σε θέματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Χώρου. Τα μαθήματα αυτά είναι Υποχρεωτικά (Υ) και ο φοιτητής οφείλει να τα παρακολουθήσει ανελλιπώς και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά. Μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση και εξειδίκευση των γνώσεων σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά είναι Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) με την έννοια ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο αριθμό από αυτά. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), τα οποία εστιάζουν σε διάφορες άλλες πτυχές της ανθρωπογεωγραφίας, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και αντιστοιχούν σε επτάμισι (7.5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα (Α Γ) του Π.Μ.Σ., ως ε- ξής: 2

3 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υ) 1. Μεθοδολογία έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία 7,5 2. Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός 7,5 3. Ζητήματα θεωρίας και πολιτικών περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού 7,5 4. Πολεοδομία: από την αστική τέχνη στον πολεοδομικό σχεδιασμό 7,5 ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟ- ΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΚΕΥ) 1. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές 7,5 2. Καινοτομικά δίκτυα, χώρος και σχεδιασμός 7,5 3. Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία 7,5 4. Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη 7,5 5. Χωρο-κοινωνικές ανισότητες 7,5 6. Παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ) 7. Γεωγραφία των μετακινήσεων 7,5 8. Ανάπτυξη υπαίθρου 7,5 9. Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας 7,5 ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματι κής Εργασίας ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ (ECTS) 30 Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: Α Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή και παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού του Π.Μ.Σ. Β Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες: 3

4 (α) είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα εμβάθυνσης από τα προσφερόμενα ΚΕΥ μαθήματα, (β) ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα εμβάθυνσης και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής. Γ Εξάμηνο: Κατά το εξάμηνο αυτό οι φοιτητές υποχρεούνται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους έρευνας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους. Μέρος του Προγράμματος μπορεί να παρέχεται και στην αγγλική γλώσσα. Περιγραφές μαθημάτων Mαθήματα κορμού (Υ): 1. Μεθοδολογία έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία Περιγραφή: Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι στην Ανθρωπογεωγραφία. Βασικές έννοιες στατιστικής και ποσοτικών μεθόδων: απογραφική και δειγματοληπτική έρευνα. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ανθρωπογεωγραφία: θεωρητικό υπόβαθρο, μέθοδοι παραγωγής δεδομένων και στρατηγικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Η χρήση ειδικών λογισμικών στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Παραδείγματα ανθρωπογεωγραφικών ερευνών. 2. Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός Περιγραφή: Θεωρητικές προσεγγίσεις -κλασσική περιγραφική γεωγραφία, Σχολή των Annales και Σχολή του Τοπίου, θετικιστική και ποσοτική επανάσταση, ανθρωπο-οικολογική και συμπεριφορική γεωγραφία, ουμανιστικές φιλοσοφίες και ριζοσπαστικές, δομολειτουργικές, μεταμοντέρνες, μετα-αποικιακές και μετα- δομολειτουργικές κατευθύνσεις, πολιτισμική στροφή, κριτική γεωγραφία και μετα- απεικονιστικές γεωγραφίες. Γεωγραφία του πληθυσμού (παγκόσμιος πληθυσμός, κατανομή των ανθρώπων, μεταβολές του πληθυσμού, σύνθεση του πληθυσμού). Οικονομική Γεωγραφία (αγροτική γεωγραφία, μέθοδοι, τροπικές-έρημος-ηπειρωτικές-ζώνες, κοινοτική οικονομία, οικισμοί της υπαίθρου, μη γεωργικές δραστηριότητες, αλιεία, βιομηχανία, τριτογενής τομέας, η κυκλοφορία, χερσαία, ναυτιλία, αεροπλάνο, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα). Η αστική γεωγραφία (οι λειτουργίες των πόλεων, θέση και τοποθεσία, η δομή των πόλεων, η πόλη και η περιφέρεια, συστήματα πόλων). 3. Ζητήματα θεωρίας και πολιτικών περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού Περιγραφή: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Το μάθημα οργανώνεται σε δυο κύριες θεματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται γενικότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού, ενώ στη δεύτερη εξετάζονται σε βάθος θέματα πολιτικών, θεσμών και «εργαλείων» περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. 4

5 4. Πολεοδομία: από την αστική τέχνη στον πολεοδομικό σχεδιασμό Περιγραφή: Το μάθημα θα διερευνήσει το πλαίσιο γέννησης της σύγχρονης πολεοδομίας: αστική τέχνη, πρώτες οργανωμένες απόπειρες σχεδιασμού, μεγάλα πολεοδομικά ζητήματα, η αναγκαιότητα της πολεοδομίας. Θα προσεγγίσει το πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού: ορισμοί της πόλης, η αστική ανάπτυξη, η μορφολογία του ά- στεως, οι ζώνες, η αστικοποίηση, τις τεχνικές της πολεοδομίας: προκαταρκτικές μελέτες, πρόβλεψη, σχεδιασμός ζωνών κατοικίας, βιομηχανίας, μη αστικών περιοχών, της κυκλοφορίας και σε τελικό στάδιο θα διερευνηθεί η εφαρμογή: δημιουργία του πολεοδομικού σχεδίου, εθνικές πολιτικές πολεοδόμησης, η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου με αναφορές και στην σύγχρονη Ελλάδα. Μαθήματα εμβάθυνσης (ΚΕΥ): 1. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές Περιγραφή: Η γεωγραφική θέση των πόλεων γίνεται πλέον κατανοητή ως ένας από τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνικο-οικονομικές προοπτικές. Στα πλαίσια του σεμιναριακού αυτού κύκλου, οι παγκόσμιες πόλεις, αλλά και καινοτόμα αστικά κέντρα και δίκτυα θα προσεγγισθούν ως τοπικά προσδιορισμένοι σχεσιακοί κόμβοι ανάπτυξης. Θα εξεταστεί η προσπάθεια διαμόρφωσης συγκριτικών (αναπτυξιακών) πλεονεκτημάτων μέσα από πρότυπες σχεδιαστικές παρεμβάσεις και πολιτικές. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εξέταση των αστικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις κατευθύνσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις Ελληνικές πόλεις. 2. Καινοτομικά δίκτυα, χώρος και σχεδιασμός Περιγραφή: Η πρώτη ενότητα του μαθήματος εμβαθύνει σε θεωρητικά ζητήματα καινοτομικής-δικτυακής χωρικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα εμβαθύνει στα θέματα της τεχνολογικής καινοτομίας και της δικτύωσης των εταιριών στα πλαίσια α- νάπτυξης της μεταφορντικής οικονομίας και κοινωνίας της γνώσης και των επιπτώσεων τους στην οργάνωση και ανάπτυξη του γεωγραφικού χώρου. Η δεύτερη ενότητα εμβαθύνει σε θέματα διαδικασιών, θεσμών και πολιτικών σχεδιασμού της καινοτομικής ανάπτυξης του χώρου. 3. Πολιτισμική και Ιστορική Γεωγραφία Περιγραφή: Κριτική εμβάθυνση σε μια σειρά ζητημάτων, οντολογικών μοντέλων και επιστημολογικών προσεγγίσεων που αφορούν την πολιτισμική συγκρότηση του χώρου σε διάφορες κλίμακες, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιούμενης κοινωνίας των δικτύων. Πολιτικές, πολιτισμικές και χωρικές ταυτότητες. Πολυπολιτισμικότητα και ομοιογενοποίηση. Οι νέες γεωγραφίες της καθημερινής ζωής. Κοινότητα και τοπικότητα. Διομαδικές σχέσεις και η πολιτική της αντιπροσώπευσης. Μαζική κουλτούρα και καταναλωτισμός. 4. Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη Περιγραφή: Το μάθημα εξετάζει τις γεωγραφικές διαστάσεις των παγκόσμιων οικονομικών διαδικασιών και αναδιαρθρώσεων της εποχής μας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα: Η έννοια της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Δείκτες και κριτήρια ταξινόμησης των χωρών στον παγκόσμιο γεω-οικονομικό χάρτη. Θεωρίες για την ανάπτυξη και υπανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η ιστορική και γεωγραφική εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η άνιση 5

6 παγκόσμια γεωγραφική κατανομή της παραγωγής και της ανάπτυξης. Η καινοτομία και τεχνολογία ως «ατμομηχανή» της παγκόσμιας γεω-οικονομικής αναδιάρθρωσης. Οι πολυεθνικές εταιρίες και ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία και την άνιση γεωγραφική κατανομή της παραγωγής. Γεωγραφικά δίκτυα πολυεθνικών εταιριών και ο ρόλος των κρατικών ρυθμιστικών πολιτικών. 5. Χωρο-κοινωνικές ανισότητες Περιγραφή: Κεντρικές θεωρητικές έννοιες της κοινωνικής γεωγραφίας: χώρος και κοινωνία, λειτουργισμός, δομισμός, θεωρία κοινωνική δράσης, θεωρία δομοποίησης, θεωρίες του κοινωνικού χώρου. Ειδικά θέματα κοινωνικών διαστάσεων του χώρου: χωρο-κοινωνικός διαχωρισμός (socio-spatial segregation) με έμφαση στην εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη ή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Αστικά, περιφερειακά και τοπικά κοινωνικά κινήματα και κοινωνικά κινήματα για το χώρο. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού: κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις. Πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στην Ελληνική περίπτωση: από την προσφυγική αποκατάσταση στην Ευρωπαϊκή διάσταση. Η έννοια της φτώχειας συστήματα μέτρησης της φτώχειας: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, στοιχεία και δεδομένα, θεωρητικό υπόβαθρο, μέθοδοι μέτρησης, χαρτογράφησης και γεωγραφικής απεικόνισης. Αστική κι Αγροτική φτώχεια. Νέες διαστάσεις της φτώχειας. Γεωγραφικές διαστάσεις της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. Η περίπτωση της Ελλάδας. Χάρτες φτώχειας (poverty maps) εφαρμογές και χρήσεις τους, διαστάσεις, μέτρηση και δείκτες. Χαρτογράφηση απογραφικών, βοηθητικών και συνδυαστικών δεδομένων. Χωρική ανάλυση εγκληματικότητας. 6. Παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική Περιγραφή: Ιστορικές, χωρικές και πολιτικές διαστάσεις της έννοιας «Παγκοσμιοποίηση». Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων και οι προσεγγίσεις της Γεωπολιτικής. Χάραξη συνόρων και διαδικασίες αναδιάρθρωσής τους. Ενιαία και απόλυτη επικράτεια. Σχετικές επικράτειες. Εθνικός, Διεθνής, Υπερεθνικός, Παγκόσμιος και Διεθνικός χώρος και Διεθνείς δρώντες. Γεωγραφία των υδάτων και διενέξεις. Ψυχρός Πόλεμος και μετά διπολική εποχή. Ιμπεριαλισμός, Αποικιοκρατία Από-αποικιοποίηση. Τρομοκρατία. Ενεργειακές εξαρτήσεις στη διαμόρφωση της παγκόσμιας γεωπολιτικής και περιβαλλοντικές διαστάσεις της Παγκοσμιοποίησης. Ανταρκτική και Αρκτική. Περιφερειακές εντάσεις και συγκρούσεις. Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική. Χαρτογράφηση και ανάλυση των γεωπολιτικών σχέσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 7. Γεωγραφία των μετακινήσεων Περιγραφή: Κριτική διερεύνηση και ανάλυση σύγχρονων φαινομένων γεωγραφικής κινητικότητας στο παγκόσμιο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτικό τους πλαίσιο. Α- νάλυση και ερμηνεία του πολυδιάστατου χαρακτήρα του μεταναστευτικού φαινομένου: παγκοσμιοποίηση και σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα, εσωτερική και διεθνής μετανάστευση, η κοινωνική γεωγραφία της μετανάστευσης (αστικός και αγροτικός χώρος), μεταναστευτική πολιτική, κοινωνικό-οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της μετανάστευσης, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές για το μέλλον. Διαπραγμάτευση σε διάφορες χωρικές κλίμακες της γεωγραφικής διάρθρωσης του 6

7 τουρισμού ως οικονομικού συστήματος και ως κοινωνικού φαινομένου, και της διαπλοκής του με διαδικασίες ανάπτυξης και παγκοσμιοποίησης και με όλες της διαστάσεις της ζωής στις κοινωνίες όπου εκτυλίσσεται. 8. Ανάπτυξη υπαίθρου Περιγραφή: Το μάθημα εξετάζει τα μεταβαλλόμενα χωρικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικοοικονομικές αναδιαρθρώσεις στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα ακόλουθα: Σχέση παγκόσμιων και τοπικών διεργασιών. Αλλαγή παραγωγικών προτύπων και η μεταβαλλόμενη εργασιακή διαδικασία στην ύπαιθρο. Η μετα-παραγωγική ύπαιθρος. Αλλαγή στις αντιλήψεις, απόψεις και νοοτροπίες για την ύπαιθρο και το ρόλο της. Νέες και μεταβαλλόμενες ταυτότητες των κατοίκων της υπαίθρου. Η νέα σχέση του αστικού χώρου με την ύπαιθρο και το αγροτο-αστικό συνεχές. Νέοι ρόλοι της αγροτικής παραγωγής και των αγροτών στην ύπαιθρο. Μεταβολές στην κοινωνική σύνθεση της υπαίθρου (εγκατάσταση στην ύ- παιθρο και εσωτερική / εξωτερική μετανάστευση). Πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου: από το τομεακό στο χωρικό επίπεδο. Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 9. Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας Περιγραφή: Το μάθημα σκοπό έχει να εμβαθύνει σε βασικές έννοιες της διδακτικής της Γεωγραφίας και ταυτόχρονα να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση και ε- φαρμογή των βασικών εννοιών και σχέσεων της Ανθρωπογεωγραφίας στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στα σχολεία. Συγκεκριμένα στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων θεμάτων, ζητημάτων, προβλημάτων της Ανθρωπογεωγραφίας μέσα στα πλαίσια της διεπιστημονικής, συνθετικής και χωρικής της διάστασης. Να προτείνει μοντέλα διδασκαλίας ανθρωπογεωγραφικών θεμάτων που διαπραγματεύεται η Γεωγραφία στο σχολείο. Επίσης θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού βάσει των νέων αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Γεωγραφίας και τρόπους αποτελεσματικότερης χρήσης του. 7

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) και χαρακτηρίζονται ως ζωτικός χώρος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΑΘΗΝΑ 2010 Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Φουλίδη Ελ. Βενιζέλου 70 176 71 Καλλιθέα Τηλ. 210 9549325 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ...Κοινωνιoλογί Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών Οκτώβριος 2006 Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Μπακάλης 1. Πρόταση για ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» Λόγοι ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»

Δρ. Χρήστος Μπακάλης 1. Πρόταση για ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» Λόγοι ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» Δρ. Χρήστος Μπακάλης 1 Πρόταση για ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» Λόγοι ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» Η σκοπιμότητα ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ που θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Συντάκτης Ευαγγελία Θεοδωρίδου - Σωτηρίου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2009 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα