ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ"

Transcript

1 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ

2 ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ Επιπεπλεγμζνθ και ατελισ εποφλωςθ: ο κανόνασ μζχρι πριν ζναν αιϊνα Χειρουργοί: αποδοχι τθσ κατάςταςθσ (αποβολι υγρϊν, ςοβαρζσ μολφνςεισ) Δραματικι αλλαγι: ανάπτυξθ τθσ αντιςθψίασ και τθσ φροντίδασ του τραφματοσ Πμωσ ακόμθ και ςιμερα: κακι εποφλωςθ, φλεγμονι, υπερβολικι ουλοποίθςθ κφριεσ αιτίεσ ανικανότθτασ και κανάτου

3 ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ Κατά πρώτο ςκοπό Κατά δεφτερο ςκοπό Επιβραδυςμζνη εποφλωςη κατά πρώτο ςκοπό

4 ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (Ι) Κατά πρώτο ςκοπό Κακαρι διατομι Συμπλθςίαςθ Αποκατάςταςθ χωρίσ επιπλοκζσ Απλοφςτερθ Απαιτείται λιγότεροσ χρόνοσ Απαιτείται λιγότερο υλικό

5 ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (ΙΙ) Κατά δεφτερο ςκοπό Σχθματιςμόσ κοκκιωματϊδουσ ιςτοφ ςε ανοικτά τραφματα (μολυςμζνα τραφματα, εκτεταμζνοσ τραυματιςμόσ, απϊλεια ιςτϊν, μθ ακριβισ ςυμπλθςίαςθ των ιςτϊν)

6 ΤΥΡΟΙ ΕΡΟΥΛΩΣΘΣ (ΙΙΙ) Επιβραδυςμζνη εποφλωςη κατά πρώτο ςκοπό Συνδυαςμόσ των δφο προθγοφμενων Δφο επιφάνειεσ κοκκιϊδουσ ιςτοφ ζρχονται ςε επαφι Ζνα τραφμα αφινεται ανοικτό για 5 θμζρεσ και μετά ςυγκλείεται Τζτοια τραφματα είναι λιγότερο πικανό να επιμολυνκοφν

7 ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ (Αςκενισ) 1. Θ θλικία του αςκενοφσ 2. Το βάροσ του αςκενοφσ 3. Θ κατάςταςθ κρζψθσ του αςκενοφσ 4. Θ υποογκαιμία 5. Θ ανοςολογικι ανταπόκριςθ του αςκενοφσ 6. Θ παρουςία χρονίασ νόςου 7. Θ παρουςία κακοικειασ, κακϊςεων που προκαλοφν αναπθρία ι εντοπιςμζνθσ λοίμωξθσ 8. Φάρμακα (κορτικοςτεροειδι, αντινεοπλαςματικά, ορμόνεσ, ακτινοβολία)

8 ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ (τραφμα τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ) 1. Θ άςθπτθ τεχνικι 2. Το μικοσ και θ κατεφκυνςθ τθσ τομισ 3. Θ τεχνικι τθσ διατομισ 4. Θ μεταχείριςθ των ιςτϊν 5. Θ αιμόςταςθ 6. Θ διατιρθςθ τθσ υγραςίασ ςτουσ ιςτοφσ 7. Θ απομάκρυνςθ των νεκρωτικϊν ιςτϊν και των ξζνων ςωμάτων

9 ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ (τραφμα τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ) 8. Θ επιλογι των υλικϊν ςφγκλειςθσ 9. Θ κυτταρικι ανταπόκριςθ ςτο υλικό ςφγκλειςθσ 10. Θ εξάλειψθ του νεκροφ χϊρου ςτο τραφμα 11. Θ ςφγκλειςθ υπό επαρκι τάςθ 12. Θ άςκθςθ τάςεωσ ςτο τραφμα μετεγχειρθτικά 13. Θ ακινθτοποίθςθ του τραφματοσ

10 ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ 1. Κακαρά τραφματα 2. Κακαρά επιμολυνκζντα τραφματα 3. Επιμολυνκζντα τραφματα 4. υπαρά και διαπυθκζντα τραφματα

11 ΚΑΘΑΑ ΤΑΥΜΑΤΑ Το 75% όλων των τραυμάτων (ιατρογενι) Εκτζλεςθ υπό άςθπτεσ ςυνκικεσ Δεν αναμζνεται επιμόλυνςθ Δεν υπάρχει προςπζλαςθ τθσ ςτοματοφαρυγγικισ κοιλότθτασ, τθσ αναπνευςτικισ πεπτικισ ι ουροποιογεννθτικισ οδοφ Σφγκλειςθ κατά πρϊτο ςκοπό

12 ΚΑΘΑΑ - ΕΡΙΜΟΛΥΝΘΕΝΤΑ ΤΑΥΜΑΤΑ Κακαρά τραφματα που επιμολφνονται από είςοδο ςε κοίλο ςπλάχνο Ελάχιςτθ διαρροι περιεχομζνου Σκωλθκοειδεκτομζσ, ενδοκολπικζσ επεμβάςεισ Είςοδοσ ςτθ ςτοματοφαρυγγικι κοιλότθτα Είςοδοσ ςτο πεπτικό χωρίσ επιμόλυνςθ από χολι

13 ΕΡΙΜΟΛΥΝΘΕΝΤΑ ΤΑΥΜΑΤΑ Τραφματα μαλακϊν μορίων Ανοικτά κατάγματα Διατιτραίνοντα τραφματα Ραρουςία μολυςμζνων οφρων ι χολισ (απόφραξθ) Μεγάλθ επιμόλυνςθ από το ΓΕΣ Ραραβίαςθ τθσ άςθπτθσ τεχνικισ (ανοικτι καρδιακι μάλαξθ) Γριγοροσ πολλαπλαςιαςμόσ των μικροβίων Εμφάνιςθ φλεγμονισ ςε 6 ϊρεσ

14 ΥΡΑΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΥΘΘΕΝΤΑ ΤΑΥΜΑΤΑ Τραφματα με βαρεία επιμόλυνςθ Κλινικά διαπυθμζνα πριν τθν επζμβαςθ διατριςεισ κοίλων ςπλάχνων αποςτιματα παλιά τραφματα με νεκρωμζνουσ ιςτοφσ ι ξζνα ςϊματα πολεμικά τραφματα Ραρουςία λοίμωξθσ: αφξθςθ τθσ μόλυνςθσ κατά 4 φορζσ

15 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Διατιρθςθ των διατμθκζντων ιςτϊν ςε ςυμπλθςίαςθ μζχρισ ότου το τραφμα να επουλωκεί αρκετά ϊςτε να μπορεί να υποςτεί τάςθ χωρίσ μθχανικι υποςτιριξθ

16 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΤΑΥΜΑΤΟΣ Θ ίδια βαςικι διαδικαςία από αρχαιότθτασ μζχρι ςιμερα: χριςθ μιασ βελόνθσ που ζλκει το ράμμα δια μζςου των ιςτϊν με ςκοπό τθ ςυμπλθςίαςι τουσ

17 ΑΜΜΑ Κάκε υλικό που χρθςιμοποιείται για τθν απολίνωςθ (δζςιμο) των αγγείων και τθ ςυμπλθςίαςθ (ράψιμο) των ιςτϊν μζταξα λινό βαμβάκι τρίχεσ αλόγου ηωικοί τζνοντεσ και ζντερα ςφρματα από κράμματα μετάλλων

18 ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΜΜΑΤΩΝ Μζγεκοσ ράμματοσ Εκτατικι ιςχφσ ράμματοσ

19 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΜΜΑΤΟΣ Διάμετροσ του υλικοφ ςυρραφισ Διλωςθ του μεγζκουσ με αρικμοφσ (0-10 μείωςθ τθσ διαμζτρου, 1-4 αφξθςθ τθσ διαμζτρου) 0 = inch U.S.P. Χριςθ ράμματοσ τθσ μικρότερθσ δυνατισ διαμζτρου επαρκισ ςυγκράτθςθ των ιςτϊν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κάκωςθσ

20 ΕΚΤΑΤΙΚΘ ΙΣΧΥΣ ΑΜΜΑΤΟΣ Δφναμθ ςε λίβρεσ που μπορεί να υποςτεί το ράμμα προτοφ ςπάςει κατά το ςχθματιςμό του κόμβου Κακορίηεται από τθν ιςχφ εκταςιμότθτασ του ιςτοφ Θ εκτατικι ιςχφσ του ράμματοσ να μθν υπερβαίνει εκείνθ του ιςτοφ

21 ΙΣΧΥΣ ΕΚΤΑΣΙΜΟΤΘΤΑΣ Θ δφναμθ που αςκείται ςτθν εγκάρςια μονάδα ιςτοφ κατά τθ ςτιγμι τθσ ριξθσ Σχετίηεται με τθ φφςθ του υλικοφ παρά με το πάχοσ του

22 ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΜΜΑ 1. Κατάλλθλο για όλεσ τισ χριςεισ 2. Στείρο μικροβίων 3. Μθ θλεκτρολυτικό, μθ αλλεργιογόνο, μθ καρκινογόνο 4. Ελάχιςτθ αντίδραςθ εκ μζρουσ του ιςτοφ 5. Απουςία προδιάκεςθσ για ανάπτυξθ βακτθριδίων 6. Αςφαλζσ κράτθμα του κόμβου 7. Ανκεκτικό ςτθ ρίκνωςθ μζςα ςτουσ ιςτοφσ 8. Να απορροφάται με τθν ελάχιςτθ δυνατι αντίδραςθ ιςτοφ

23 ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΜΜΑΤΟΣ 1. Μεγάλθ και ομοιόμορφθ εκτατικι ιςχφ που να επιτρζπει τθ χριςθ μικρότερων μεγεκϊν 2. Στακερι ενιαία διάμετροσ 3. Στείρο μικροβίων 4. Εφκαμπτο για ευκολία χειριςμϊν και αςφάλεια των κόμβων 5. Ελεφκερο από ερεκιςτικζσ ι ξζνεσ ουςίεσ 6. Ρροβλζψιμθ ςυμπεριφορά

24 ΕΙΔΘ ΑΜΜΑΤΩΝ Μονόκλωνα Ρολφκλωνα Απορροφιςιμα Φυςικά Συνκετικά Μθ απορροφιςιμα

25 ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΜΜΑΤΑ Μια μόνο ίνα υλικοφ Μικρότερθ αντίςταςθ ςτουσ ιςτοφσ Αντίςταςθ ςτθν εποίκθςθ μικροοργανιςμϊν Εφκολοσ ςχθματιςμόσ κόμβου Αλλά Θ ςφνκλιψθ ι γωνίωςθ δθμιουργεί αδφναμο ςθμείο

26 ΡΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΜΜΑΤΑ Ρολλζσ ίνεσ ι κλϊνοι Μεγαλφτερθ εκτατικι ιςχφσ, ευκαμψία και ευλυγιςία Επενδεδυμζνα για ςχετικά ομαλι δίοδο δια μζςου των ιςτϊν Αλλά Μεγαλφτερθ πικανότθτα εποικιςμοφ από μικροοργανιςμοφσ - επιμόλυνςθ

27 ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ Κολλαγόνο υγιϊν κθλαςτικϊν ι ςυνκετικά πολυμερι Ταχεία απορρόφθςθ Επεξεργαςία ι χθμικι τροποποίθςθ: παράταςθ του χρόνου απορρόφθςθσ Φυςικά απορροφιςιμα: πζψθ από ζνηυμα Συνκετικά απορροφιςιμα: υδρόλυςθ (μικρότερθ αντίδραςθ) Ρρϊτο ςτάδιο: απϊλεια εκτατικισ ιςχφοσ Δεφτερο ςτάδιο: μείωςθ τθσ μάηασ

28 ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ Δεν διαςπϊνται και δεν υδρολφονται Μονά ι πολλαπλά ινίδια Χριςεισ ςφγκλειςθ δζρματοσ κοιλότθτεσ μόνιμθ παραμονι ςε κάψα ιςτορικό αντίδραςθσ ςε απορροφιςιμα ράμματα τοποκζτθςθ προςωρινοφ ενκζματοσ

29 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ (Ι) Εφκολθ δίοδοσ δια μζςου των ιςτϊν Ακριβισ τοποκζτθςθ των κόμβων Ομαλι τοποκζτθςθ των κόμβων Μειωμζνθ τάςθ να παγιδεφουν ιςτό μζςα τουσ Μονόκλωνα Μικρότεροσ βακμόσ ιςτικισ αντίδραςθσ

30 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ (ΙΙ) Ρολυγλακτίνθ 910 (Vicryl) Επενδυμζνο ράμμα Μθ επενδυμζνο ράμμα Ρολυδιαξόνθ (PDS II) Ρολυγλυκαπρόνθ (Monocryl)

31 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ (ΙΙΙ) Χαρακτθριςτικά Ραραμονι εκτατικισ ιςχφοσ: θμζρεσ Ελάχιςτθ απορρόφθςθ: θμζρεσ Ρλιρθσ απορρόφθςθ: θμζρεσ

32 ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ Κατθγορία Ι Μεταξωτζσ ι ςυνκετικζσ ίνεσ μονόκλωνεσ, ελικοειδοφσ ι πλεκτισ καταςκευισ Κατθγορία ΙΙ Βαμβακερζσ ι λινζσ ίνεσ ι επενδυμζνεσ φυςικζσ ι ςυνκετικζσ όπου θ επζνδυςθ αυξάνει τθν διάμετρο χωρίσ να προςκζτει ιςχφ Κατθγορία ΙΙΙ Μεταλλικό ςφρμα μονόκλωνο ι πολφκλωνο

33 ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ Χειρουργική μζταξα Κριτιριο απόδοςθσ των νεότερων ςυνκετικϊν υλικϊν Ρολφκλωνο Εφκολοσ χειριςμόσ και αςφαλζσ δζςιμο του κόμβου Απϊλεια εκτατικισ ιςχφοσ ςε 1 χρόνο

34 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΘ ΑΡΟΟΦΘΣΙΜΑ ΑΜΜΑΤΑ Ράμματα πολυπροπυλενίου Μονόκλωνα Δεν υπόκεινται ςε αποςφνκεςθ ι εξαςκζνθςθ Ελάχιςτθ ιςτικι αντίδραςθ, αδρανι βιολογικά Χριςθ ςε επιμολυςμζνα ι διαπυθμζνα τραφματα Ρροςοχι ςτθ ςφλλθψθ με λαβίδεσ

35 ΑΜΜΑΤΑ ΑΡΟ ΚΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΧΑΛΥΒΑΣ) Ρλεονεκτιματα Απουςία τοξικϊν ςτοιχείων Υψθλι εκτατικι ιςχφσ Μικρι αντίδραςθ των ιςτϊν Καλό κράτθμα του κόμβου Μειονεκτιματα Δυςκολία χειριςμοφ Ρικανό κόψιμο, τράβθγμα ι ςχίςιμο των ιςτϊν Σχθματιςμόσ αγκφλθσ ι κόμβου

36

37 ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΘ Συνεχισ ραφι Διακεκομμζνθ ραφι Ενδοδερμικι ραφι

38 ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΟΥ ΧΕΙΟΥΓΟΥ Το πεδίο εξειδίκευςισ του Θ χειρουργικι εμπειρία ςτθν κλινικι λιψθσ ειδικότθτασ Θ επαγγελματικι εμπειρία ςτθν αίκουςα χειρουργείου Θ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν εποφλωςθσ των ιςτϊν Θ γνϊςθ των φυςικϊν και βιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν ςυρραφισ Ραράγοντεσ του αςκενοφσ (θλικία, βάροσ, γενικι κατάςταςθ, παρουςία λοίμωξθσ)

39 ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ Συνεχής ραφή Γριγορθ τοποκζτθςθ Ομοιόμορφθ κατανομι τθσ τάςθσ ςε όλο το μικοσ του τραφματοσ Μεγάλθ τάςθ προκαλεί ιςχαιμία των ιςτϊν Αφινει λιγότερθ μάηα ξζνου ςϊματοσ Φλεγμονι μπορεί να μεταφερκεί ςε όλο το μικοσ του τραφματοσ Ρεριτόναιο ι περιτονία κοιλιακοφ τοιχϊματοσ

40 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΦΕΣ

41 ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ Διακεκομμζνη ραφή Κάκε ράμμα δζνεται χωριςτά και κόβεται Αςφαλισ ςφγκλειςθ ςε περίπτωςθ ςπαςίματοσ κάποιου ράμματοσ Χριςθ ςε μολυςμζνα τραφματα

42 ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΕΣ ΑΦΕΣ

43 ΣΥΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ Ενδοδερμική ραφή Συνεχισ ραφι Τοποκζτθςθ ςτο υποδόριο κάτω από τθν επιδερμίδα Γραμμι παράλλθλθ προσ το τραφμα

44 ΧΘΣΘ ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΩΝ Να αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ και τθν αντοχι τθσ βελόνασ Να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ (περιςτροφι βελόνασ, παραμόρφωςθ) Οι βελόνεσ να ςυγκρατοφνται ςτθν άκρθ των ςιαγόνων του βελονοκάτοχου Σφλλθψθ ςτθν πεπλατυςμζνθ επιφάνεια, όχι κοντά ςτα άκρα Σφλλθψθ ςτο1/3 από το άκρο ςφνδεςθσ του ράμματοσ

45 ΧΘΣΘ ΒΕΛΟΝΩΝ Άςκθςθ τθσ δφναμθσ κατά τθ φορά καμπυλότθτασ Το μζγεκοσ τθσ βελόνασ να αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ του ιςτοφ Σε περίπτωςθ επαναπροςαρμογισ θ βελόνα πρζπει να αφαιρείται Να μθ ςυςτρζφεται μζςα ςτον ιςτό Ξεχωριςτι ειςαγωγι ςτθν κάκε πλευρά του τραφματοσ

46 ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ

47 ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ

48 ΕΙΔΘ ΒΕΛΟΝΩΝ

49 ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΑΜΜΑΤΩΝ (Ι) Σφλλθψθ ίςθσ ποςότθτασ ιςτοφ (μπουκιάσ) ςε κάκε πλευρά Ειςαγωγι τθσ βελόνασ 1 ζωσ 3 εκ από το χείλοσ του τραφματοσ Κςθ απόςταςθ των ςθμείων ειςαγωγισ από τα χείλθ του τραφματοσ Τα χείλθ του τραφματοσ να είναι αντικριςτά Ανάςπαςθ των χειλζων κατά τθν τοποκζτθςθ των ραφϊν

50 ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΑΜΜΑΤΩΝ (ΙΙ) Ρριονωτι κίνθςθ αδυνατίηει το υλικό του ράμματοσ Ζλξθ των άκρων του ράμματοσ ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ ομοιόμορφα Τετράγωνοσ κόμβοσ (απλόσ): μζταξα, cat-gut, πολυγλακτίνθ, πολυδιαξόνθ Χειρουργικόσ κόμβοσ (διπλόσ): πολυεςτζρασ, πολυαμίδθ, πολυπροπυλζνιο

51

52 ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΜΑΤΩΝ 1.Διαβάςτε τισ ετικζττεσ 2.Τθριςτε τισ θμερομθνίεσ λιξθσ και ανανεϊςτε τα αποκζματα 3.Ανοίξτε μόνο όςα ράμματα χρειάηεςκε 4.Ιςιϊςτε τα ράμματα με ιπια ζλξθ. Ροτζ μθν τα τςακίηετε ι ςυνκλίβετε 5.Μθν τραβάτε υπερβολικά τα ράμματα

53 ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΜΑΤΩΝ 6. Αποφεφγετε τθ ςφνκλιψθ και γωνίωςθ των ραμμάτων με χειρουργικά εργαλεία 7. Μθν βρζχετε τα ταχζωσ απορροφοφμενα ράμματα 8. Μθν κάμπτετε τα ράμματα από ανοξείδωτο χάλυβα 9. Σφρετε το νάιλον ανάμεςα ςτα δάκτυλα με γάντια ϊςτε να αφαιρείτε τθ μνιμθ τθσ ςυςκευαςίασ 10. Κλείςτε ςωςτά το βελονοκάτοχο

54 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΙΑ 2200 πχ: πλφςιμο του τραφματοσ, καταςκευι εμπλάςτρου, επίδεςθ «πιγε ς εκείνον και του ζδεςε τισ πλθγζσ χφνοντασ λάδι και κραςί» (Λουκάσ, 10:34) Αςςυριακά γραπτά: «τθν επιφάνεια του άρρωςτου μζρουσ πρζπει να αλείφεισ με βοφτυρο» «Με ςφικτό επίδεςμο, ζδεςαν το γόνατο του Οδυςςζα» (Πμθροσ, Οδφςςεια)

55 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΙΑ Lister 1987: εμβάπτιςθ γαηϊν ςε καρβολικό οξφ (φαινόλθ) Ρραγματικι αποςτείρωςθ τον 20 ο αιϊνα ΑϋΡαγκόςμιοσ Ρόλεμοσ: γάηεσ εμποτιςμζνεσ με παραφίνθ Owens 1944: λεπτζσ γάηεσ ςαν ελάχιςτα κολλθτικό μζςον κάτω από απορροφθτικά υλικά

56 ΕΡΙΘΥΜΘΤΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Να προςτατεφουν το τραφμα από βακτιρια και ξζνα ςϊματα 2. Να απορροφοφν τα εξιδρωματικά υγρά του τραφματοσ 3. Να προλαμβάνουν τθν απϊλεια κερμότθτασ και φδατοσ από το τραφμα 4. Να παρζχουν πίεςθ για τθν ελαχιςτοποίθςθ του οιδιματοσ και τθν εξάλειψθ του νεκροφ χϊρου 5. Να μθν προςκολλϊνται για τον περιοριςμό τθσ διάςπαςθσ του τραφματοσ 6. Να δθμιουργοφν ζνα κερμό, υγρό κλειςτό περιβάλλον για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ του πόνου 7. Να είναι αιςκθτικά ελκυςτικά

57 Κανζνα επιδεςμικό υλικό δεν ζχει όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά και όλα αυτά δεν απαιτοφνται ςε κάκε τραφμα

58 ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΕΛΚΙΔΩΝ Εναλλακτικι λφςθ Κροφςτα από ξεραμζνο ορό με παγιδευμζνα ερυκροκφτταρα, αιμοπετάλια και άλλα κφτταρα Ραρζχουν: φραγμό ςτα ξζνα υλικά μείωςθ του πόνου ςυμπλθςίαςθ των άκρων του τραφματοσ διευκόλυνςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ του τραφματοσ ελαχιςτοποίθςθ απϊλειασ υγρϊν και πρωτεϊνϊν Ρροβλιματα επιβραδφνουν τθν επικθλιοποίθςθ μπορεί να κακθλϊςουν βακτιρια ςτθν επιφάνεια του τραφματοσ

59 ΣΤΕΓΑΝΘ ΕΡΙΔΕΣΘ Pasteur: διατιρθςθ των τραυμάτων ςτεγνϊν για να μείνουν ελεφκερα μικροβίων Winter 1962: ο ρυκμόσ επικθλιοποίθςθσ με ςτεγανι επίδεςθ ιταν διπλάςιοσ από ό,τι ςτα ανοικτά τραφματα

60 ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΘΣ ΣΤΕΓΑΝΘΣ ΕΡΙΔΕΣΘΣ Ρεριορίηει τθν αποβολι υγρϊν, ατμοφ και αερίων προσ το περιβάλλον Διατθρεί ζνα μζτρια όξινο ph και χαμθλι τάςθ οξυγόνου ςτθν επιφάνεια (ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν διείςδυςθ ινοβλαςτϊν και το ςχθματιςμό κοκκιϊδουσ ιςτοφ) Διατιρθςθ κυτοκινϊν προαγωγι κοκκιϊδουσ ιςτοφ Ρρολαμβάνει τθν αποξιρανςθ (κυτταρικόσ κάνατοσ) Διευκολφνει τθν επιδερμικι μετανάςτευςθ, τθν αγγειογζνεςθ και το ςχθματιςμό ςυνδετικοφ ιςτοφ Ενιςχφει τθν αυτόλυςθ του νεκρωτικοφ υλικοφ Ρεριορίηει τον πόνο που ςυνδυάηεται με τα τραφματα μερικοφ πάχουσ

61 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣΘΣ Μολυςμζνα τραφματα: επίδεςθ που μειϊνει τον αρικμό των βακτθριδίων (ςτεγανι επίδεςθ αφξθςθ μικροβίων) Τραφματα που αποβάλλουν υγρά: απορροφθτικι επίδεςθ (διαβροχι του δζρματοσ, αραίωςθ παραγόντων εποφλωςθσ) Τραφματα με νεκρϊματα: επίδεςθ που ςυμμετζχει ςτον κακαριςμό του τραφματοσ

62 ΤΥΡΟΙ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μθ προςκολλϊμενεσ γάηεσ Απορροφθτικά Γάηεσ Σπόγγοι Στεγανά Μθ βιολογικά Μεμβράνεσ Υδροκολλοειδι Αλγινικά Hydrogels Βιολογικά Αλλομοςχεφματα Ξενομοςχεφματα Αμνιο Υποκατάςτατα δζρματοσ Κρζμεσ, αλοιφζσ και διαλφματα

63 ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα Στόχοι προςταςία από μικρόβια απορρόφθςθ εξιδρωμάτων διευκόλυνςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ πίεςθ και ακινθτοποίθςθ ελάχιςτθ παρεμβολι ςτθ λειτουργικότθτα αιςκθτικά ελκυςτικό

64 ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα (παραδοςιακι προςζγγιςθ) Τρία ςτρϊματα επαφισ (μθ προςκολλϊμενο υδρόφιλο υλικό) απορροφθτικό (γάηα) κακιλωςθσ (πίεςθ και ακινθτοποίθςθ) Κακαρά ςυρραφζντα τραφματα (επιλογζσ) επίδεςθ τριϊν ςτρωμάτων αλοιφι ςτεγανι επίδεςθ

65 ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τραφματα μερικοφ πάχουσ Στόχοι διευκόλυνςθ τθσ επικθλιοποίθςθσ απορρόφθςθ εξιδρωμάτων προςταςία από μικρόβια αιςκθτικά ελκυςτικό Επιλογζσ κακόλου επίδεςθ (ςχθματιςμόσ εφελκίδασ) εμβαπτιςμζνθ γάηα κρζμεσ/αλοιφζσ ςτεγανι επίδεςθ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ χεδιαςμόσ υςκευήσ για Καλλιζργεια Κυττάρων Μζςα ςε Μήτρεσ Από Κολλαγόνο Ονοματεπϊνυμο: Πρζηα Ιωάννα Α.Ε.Μ: 02109711 Τπεφκυνοσ κακθγθτισ: Αλεξόπουλοσ Λεωνίδασ ΕΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν Ερευνθτικι Μονάδα Νανομθχανικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Clostridium difficile Clostridium difficile

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα