«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β / ), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β /31.12.87), όπωρ ιζσύει» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΗ Απιθ. 260/2013 «Ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων 88 έωρ 91 ηος Κώδικα Σποθίμων και Ποηών (ΦΔΚ 788/Β / ), όπωρ ιζσύει» ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σo ππ αξηζ. 30/003/929/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σξνθίκσλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 2. Σν εδάθην δ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4328/1929 (ΦΔΚ 272/Α/1929) «Πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2343/1995 (ΦΔΚ 211/Α/1995). 3. Σν άξζξν 4 ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο 31εο Οθησβξίνπ 1929 «Πεξί θαλνληζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ» (Φ.Δ.Κ. 391/Α /1929). 4. Σα Π.Γ. 284/1988 θαη 543/1989 «Οξγαληζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Φ.Δ.Κ. 128 θαη 165/Α /1988 θαη 229/Α /1989). 5. Σελ ππ αξηζ /927/0006 Α/ Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Πξνεδξίαο θαη Οηθνλνκηθώλ «Πεξηνξηζκόο πιινγηθώλ Οξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Φ.Δ.Κ. 517/Β /1992). 6. Σν Π.Γ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δµπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνµίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Φ.Δ.Κ. 213/Α / ). 7. Σν Π.Γ 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 221/Α / ). 8. Σν Π.Γ 87/2012 «Γηνξηζκόο Τθππνπξγώλ» (ΦΔΚ 142/Α/2012). 9. Σελ ππ αξηζ. ΤΠΟΙΚ ΔΞ/ Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε» (ΦΔΚ 2574/ ). 1

2 10. Σελ ππ αξηζ. Γ6Α ΔΞ2013 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ 130/Β/ ). 11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98/Α /2005). 12. Tν γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Αποφασίζουμε Άπθπο 1 Δγθξίλνπκε ηελ απόθαζε ππ αξηζ. 260/2013 ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία ειήθζε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 18 εο Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: «ΓΔΝΙΚΟ ΥΗΜΔΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΥΗΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Δγθξίλνπκε ηελ ηην ανηικαηάζηαζη ηων άπθπων ηος Κ.Σ.Π. (ΦΔΚ 788/Β / ) όπωρ ιζσύει, ωρ εξήρ: «ΘΔΦΑΙΑΗΝ Σ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΘΟΔΑΠ - ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΑ ΘΟΔΑΡΝΠ Άξζξν 88 Νξηζκνί 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη νξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 853/2004 (Παξάξηεκα Η) θαζψο θαη νη νξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο (ΔΘ) αξηζ. 852/2004 (άξζξν 2), 178/2002 (άξζξα 2 θαη 3) θαη 882/2004, φπσο απηνί (νη Θαλνληζκνί) θαηά πεξίπησζε ηζρχνπλ. 2. Πην ζπγθεθξηκέλα εθαξκφδνληαη 2.1. Οη νξηζκνί ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 853/ Σεκείν 1.1 Θξέαο Σεκείν 1.9 Σθάγην Σεκείν 1.10 Λσπφ θξέαο 2

3 Σεκείν 1.11 Δληφζζηα Σεκείν 1.12 Σπιάρλα Σεκείν 1.13 Θηκάο Σεκείν 1.14 Κεραληθψο δηαρσξηζκέλν θξέαο Σεκείν 1.15 Παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο Σεκείν 1.17 Δξγαζηήξην ηεκαρηζκνχ Σεκείν 7.1 Πξντφληα κε βάζε ην θξέαο Σεκείν 7.7 Εειαηίλε Σεκείν 7.8. Θνιιαγφλν Σεκείν 7.9. Δπεμεξγαζκέλα ζηνκάρηα, νπξνδφρνη θχζηεο θαη έληεξα 2.2. Οη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2, παξ.1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 852/ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ εγθαηάζηαζε αξκφδηα αξρή ηζνδχλακνο κφιπλζε πφζηκν λεξφ πξψηε ζπζθεπαζία δεχηεξε ζπζθεπαζία εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν δνρείν κεηαπνίεζε κε κεηαπνηεκέλα πξντφληα κεηαπνηεκέλα πξντφληα 2.3. Οη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 178/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 882/ Ο νξηζκφο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Τ.Π. ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 γηα ηελ επηζήκαλζε ηνπ θξέαηνο. φπσο απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 3

4 Άξζξν 89α Δπεμεξγαζίεο 1. Γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο επεμεξγαζίεο κφλεο ηνπο ή κε ζπλδπαζκφ δχν ή/θαη πεξηζζνηέξσλ εμ απηψλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξντφλησλ: 1.1. Θεξκηθή επεμεξγαζία: Δίλαη ε επεμεξγαζία ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ ηέηνησλ πνπ λα επηθέξνπλ ηελ κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θξέαηνο θαη κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ή θαηαζηξνθή ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ πηζαλφ ζπλδπαζκφ άιισλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο. Γηα ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζε εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνπο πεξηέθηεο ηζρχνπλ επηπιένλ νη απαηηήζεηο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 852/2004, Παξάξηεκα ΗΗ, Θεθάιαην ΦΗ, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη Θάπληζε: i. Λνείηαη ε επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ κέζα ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν, κε θαπλφ ππφ πγξή (πγξή θάπληζε) ή αέξηα κνξθή, ν νπνίνο ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξνέξρεηαη απφ ηελ αηειή θαχζε μχισλ ή μπισδψλ θπηψλ ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή απφ άιιεο ηζνδχλακεο κεζφδνπο. ii. Θχξηνο ζθνπφο ηεο θάπληζεο είλαη λα πξνζδψζεη ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο, ε θάπληζε ζπλδπάδεηαη πάληνηε κε κηα άιιε επεμεξγαζία πνπ είλαη ζπλήζσο ε ζέξκαλζε, ή ε αθπδάησζε, ή ε δχκσζε-σξίκαλζε. Σηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία ή αθπδάησζε. iii. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μχισλ θσλνθφξσλ δέληξσλ ή μχισλ επξσηηψλησλ, ρξσκαηηζκέλσλ, βεξληθσκέλσλ, θαηεξγαζκέλσλ ή εκπνηηζκέλσλ κε δηάθνξεο νπζίεο. iv. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε αξηπκάησλ θαπληζηψλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2065/2003 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1334/ Αιάηηζε i. Λνείηαη ε επεμεξγαζία κε ηε ρξήζε καγεηξηθνχ άιαηνο κε ζθνπφ λα πξνζδψζεη ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο. ii. Ζ πξνζξφθεζε θαη δηάρπζε ηνπ καγεηξηθνχ άιαηνο ζην πξντφλ κε βάζε ην θξέαο γίλεηαη ελ μεξψ κε ηξηβή, ή κε εκβάπηηζε ηνπ θξέαηνο ζε άικε, είηε κε έγρπζε άικεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο ή αλάκημε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο κε ηελ άικε. iii. Δπηηξέπεηαη ε αιάηηζε κε κείγκα καγεηξηθνχ άιαηνο θαη δηάθνξσλ πξνζζέησλ πιψλ πνπ επηηξέπνληαη, ππφ ηνπο φξνπο ησλ εηδηθψλ πξνο ηνχην δηαηάμεσλ. 4

5 1.4. Κάιαμε (tumbling) i. Λνείηαη ε αλάδεπζε εληφο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ αλάδεπζεο, ηεκαρίσλ θξέαηνο ζηα νπνία έρεη γίλεη έγρπζε ελδνκπτθά ή πξνζζήθε δηαιχκαηνο άιαηνο (άικεο) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο λεξνχ. ii. Σπλέπεηα ηεο κάιαμεο είλαη ε δεκηνπξγία εθρπιίζκαηνο κπτθψλ πξσηετλψλ κε ζπλδεηηθέο ηδηφηεηεο, ην νπνίν κε ηε ζέξκαλζε κεηνπζηψλεηαη θαη ζηελ ηνκή ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο εκθαλίδεηαη σο νκνηφκνξθε κάδα Αλάκημε i. Λνείηαη ε αλάδεπζε ηεκαρίσλ θξέαηνο ή/θαη ζχγθνπηνπ θξέαηνο καδί κε άιια ζπζηαηηθά (ηξφθηκα, θαξπθεχκαηα ή πξφζζεηα) κε ζθνπφ ηελ νκνηνγελή θαηαλνκή ησλ ζπζηαηηθψλ. Ζ αλάκημε ζε αληίζεζε κε ηελ κάιαμε δελ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο λεξνχ θαη δελ επηθέξεη κεηαβνιή ηεο δνκήο ησλ κπτθψλ ηλψλ Εύκωζε-ωξίκαλζε i. Λνείηαη ε επεμεξγαζία πνπ γίλεηαη θάησ απφ εηδηθέο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη αεξηζκνχ, πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ επηζπκεηψλ νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη ηελ παξαγσγή νξγαληθψλ νμέσλ. Ζ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ph πνπ επέξρεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θαη ηελ εμπγίαλζε ηνπ εηνίκνπ πξντφληνο. ii. Ζ σξίκαλζε έπεηαη ζπλήζσο ηεο δχκσζεο, ζπλνδεχεηαη απφ κηα ειαθξά ή έληνλε αθπδάησζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο Μήξαλζε αθπδάηωζε i. Ψο μήξαλζε λνείηαη ε απνκάθξπλζε πνζφηεηαο λεξνχ πνπ πεξηέρεη ην πξντφλ κε βάζε ην θξέαο, ζε πνζνζηφ πνπ ην θαζηζηά ηθαλφ λα ζπληεξεζεί αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Ψο αθπδάησζε λνείηαη ε πιήξεο απνκάθξπλζε ηνπ πεξηερφκελνπ ζην πξντφλ κε βάζε ην θξέαο λεξνχ. ii. Πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θπζηθφ ηξφπν είηε κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ Καξηλάξηζκα i. Λνείηαη ε επεμεξγαζία (ηνπνζέηεζε) ηνπ θξέαηνο κέζα ζε κίγκα πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ (καξηλάηα), ην νπνίν πεξηέρεη θπξίσο κπαραξηθά, θαξπθεχκαηα θαη αξσκαηηθά θπηά, θξαζί, θπηηθά έιαηα θαη εδψδηκα νμέα θ.α. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο ζε καξηλάηα, πνπ πεξηέρεη νμέα, επηθέξεη κηα κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη ζηε κεξηθή ή αθφκε θαη πιήξε εμπγίαλζή ηνπ Θαξύθεπζε Μεξή θαξύθεπζε Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαξπθεπκάησλ. 5

6 γξή θαξύθεπζε - Δκβάπηηζε/αλάκημε ζε κίγκα πγξνύ κε άιια ζπζηαηηθά Υγξή θαξχθεπζε είλαη ε κέζνδνο εκβάπηηζεο ζε κίγκα πγξνχ (π.ρ. ειαίνπ) κε άιια ζπζηαηηθά (π.ρ. ξίγαλε) ηέηνηαο θχζεσο πνπ δελ νδεγνχλ ζε κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θξέαηνο Άιιεο επεμεξγαζίεο Δπηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε θαη άιισλ ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο, (π.ρ. ρξήζε ζπλδπαζκνχ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο κε ππεξπςειή πίεζε, θιπ) πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, απηφλνκα ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πηζαλά απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε ηνπο (π.ρ. απαγφξεπζε αθηηλνβφιεζεο). 2. Δπαλεπεμεξγαζία πξνϊόληωλ πνπ απνθιίλνπλ ωο πξνο ηηο ηερληθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κνλάδαο παξαγωγήο Δπηηξέπεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξψηε χιε πξντφληα ηα νπνία απνθιίλνπλ σο πξνο ηηο ηερληθέο πνηνηηθέο θαη κφλν πξνδηαγξαθέο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή νκνεηδψλ πξντφλησλ κε βάζε ησλ θξέαο κφλν φηαλ: i. Γελ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε κνλάδα παξαγσγήο θαη δηαρσξίδνληαη ζαθψο απφ ππνβαζκηζκέλεο επηζηξνθέο. ii. Δπαλαρξεζηκνπνηνχληαη κφλν πξντφληα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. iii. Έρεη απνκαθξπλζεί ε ζήθε ηνπο. Θαπληζηά αιιαληίδηα ζε θπζηθά έληεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε ζήθε ηνπο ζε πνζνζηφ φρη κεγαιχηεξν ηνπ 2%. 3. Γηαηήξεζε, κεηαθνξά, δηαθίλεζε θαη ζπζθεπαζία πξνϊόληωλ κε βάζε ην θξέαο θαη παξαζθεπαζκάηωλ θξέαηνο Ζ δηαηήξεζε, κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε γίλεηαη κε επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο έλσζεο γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη ηελ κε δηαηάξαμε ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο [θαλνληζκνί (ΔΘ) αξηζ. 178/2002, 852/2004, 853/2004). Ζ ζπζθεπαζία ηνπο γίλεηαη κε θαηάιιεια πιηθά θαη κεζφδνπο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, κε επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. 6

7 Άξζξν 89β Δηδηθά ζέκαηα επηζήκαλζεο 1. Σηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ησλ νκάδσλ Α & Β ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηνπ άξζξνπ 91 θαη πιεζίνλ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπζηαηηθψλ ζα αλαγξάθεηαη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη ηελ ππνθαηεγνξία πξντφλησλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη νξηζηεί ππνθαηεγνξία αλαγξάθεηαη ε αληίζηνηρε θαηεγνξία. 2. Θξέαο (θξέαηα) από: πνζνζηό θξέαηνο» Αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν δήισζεο «θξέαηνο θξεάησλ απφ» ή γηα πνζνζηά θξέαηνο γίλεηαη ζην άξζξν 11, Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011. Ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηεο επηζήκαλζεο θαηά QUID (πνζνηηθήο δήισζεο ζπζηαηηθψλ). Πην ζπγθεθξηκέλα: Ψο θξέαο (θξέαηα) απφ αθνινπζνχκελα απφ ηελ νλνκαζία (νλνκαζίεο) ηνπ δψνπ (ησλ δψσλ) απφ ην νπνίν (ηα νπνία) πξνέξρεηαη νξίδνληαη νη ζθειεηηθνί κχεο ησλ ζειαζηηθψλ δψσλ θαη ησλ πηελψλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη σο θαηάιιεινη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν καδί κε ηνπο θπζηθά έγθιεηζηνπο ή ζπλδεηηθνχο ηζηνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπλνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο ή ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ δελ ππεξβαίλεη ηηο αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Τ.Π. ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηηκέο, θαη φηαλ ην θξέαο απνηειεί ζπζηαηηθφ άιινπ ηξνθίκνπ. Τα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ελσζηαθφ νξηζκφ ησλ κεραληθψο δηαρσξηδφκελσλ θξεάησλ εμαηξνχληαη απφ ηνλ νξηζκφ απηφ. Τν δηάθξαγκα θαη νη καζεηήξεο κχεο απνηεινχλ ηκήκα ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ, ελψ ε θαξδηά, ε γιψζζα, θαη νη κχεο ηεο θεθαιήο (εθηφο απφ ηνπο καζεηήξεο κχεο), ηνπ θαξπνχ, ηνπ ηαξζνχ θαη ηεο νπξάο εμαηξνχληαη. Δάλ ππεξβαίλνληαη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Τ.Π. ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζε ιηπαξέο νπζίεο ή/θαη ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη πιεξνχληαη φια ηα άιια θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ θξέαο (θξέαηα) απφ, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε θξέαο (θξέαηα) απφ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί κεηνχκελε αλάινγα, θαη ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηνλ φξν θξέαο (θξέαηα) απφ ε έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ιηπαξψλ νπζηψλ ή/θαη ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. 3. Σηα πξντφληα ηεο νκάδαο Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ άξζξνπ 91 (Άιια πξντφληα κε βάζε ην θξέαο) πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη επηπιένλ ην είδνο ηεο ιηπαξήο χιεο. 7

8 Ζ ιέμε «θξέαο» ή άιιε δεισηηθή πξνηάζζεηαη κφλν φηαλ απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ (πρ θξέαο κε.) δηαθνξεηηθά έπεηαη νπφηε ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ην % πνζνζηφ θξέαηνο ή ηνπ πξντφληνο κε βάζε ην θξέαο. Άξζξν 90: Ξξώηεο θαη βνεζεηηθέο (ζπλδεηηθέο), πξόζζεηεο θαη αξηπκαηηθέο ύιεο πξνϊόληωλ πνπ παξάγνληαη από θξέαο Τα ζπζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιή ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 178/ Ξξώηεο ύιεο Οη επηηξεπφκελεο πξψηεο χιεο (θχξηα ζπζηαηηθά) γηα ηελ παξαζθεπή πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο είλαη: 1.1. Θξέαο (φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 853/2004 παξ. Η ζεκείν 1.1). Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηζήκαλζεο ηζρχεη ν νξηζκφο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Θψδηθα (άξζξν 89β, παξ.2) Κεραληθώο δηαρωξηζκέλν θξέαο ή ΚΓΘ (φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 853/2004 παξ. Η ζεκείν 1.14). Ζ ρξήζε Κεραληθψο Γηαρσξηδνκέλσλ Θξεάησλ (ΚΓΘ) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο θαη επηηξέπεηαη κφλν ζε πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ηα νπνία πθίζηαληαη ζεξκηθή επεμεξγαζία. Τν πνζνζηφ ηνπ αζβεζηίνπ ζην ΚΓΘ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,1% Δληόζζηα (ή παξαπξνϊόληα) πνπ είλαη επίζεο λσπφ θξέαο ρσξίο ην θξέαο ηνπ ζθάγηνπ. Ζ ρξήζε ηνπο επηηξέπεηαη γηα ζρεδφλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ θξέαο. Πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, εθηφο απφ ηα φξγαλα ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, φηαλ απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζήθεο αιιαληηθψλ Γέξκα (ρνίξσλ ή πνπιεξηθψλ) ην νπνίν απνηειεί ηκήκα ηνπ ρνίξεηνπ ζθάγηνπ ηνπ ηχπνπ καδεηνχ ή ησλ πνπιεξηθψλ αληίζηνηρα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ην θξέαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Τ.Π. ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ηζρχνπλ γηα ηελ επηζήκαλζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 89β, παξ.2. Τν δέξκα κπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θνιιαγφλν φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 853/2004, παξάξη. Η ζεκείν

9 1.5. Ιίπνο: Ψο ιίπνο ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη ν ππνδφξηνο ιηπψδεο ηζηφο (πρ. ρνηξηλφ ιαξδί) θαζψο θαη απηφο ηεο ζσξαθηθήο, θνηιηαθήο θαη ππειηθήο θνηιφηεηαο. Κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο «θξέαο», ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ιίπνπο πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ην θξέαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο Θψδηθα ή ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ ηζρχνπλ γηα ηελ επηζήκαλζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 89β, παξάγξαθνο 2. Απηνχζην ιίπνο πηελψλ ζα κπνξεί λα πξνζηίζεηαη κφλν ζηα πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη ακηγψο απφ θξέαο πηελψλ Λεξό: Τν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο, πξέπεη λα είλαη πφζηκν θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία Ινηπά εδώδηκα πξνϊόληα: Επκαξηθά, ιαραληθά, φζπξηα, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θιπ Απαγνξεπκέλνη ηζηνί: Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νξγάλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 853/2004 παξάξηεκα ΗΗΗ, ηκήκα VI, φπσο απηφο ηζρχεη, θαζψο θαη φζσλ άιισλ ηζηψλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 2. Βνεζεηηθέο (ζπλδεηηθέο ύιεο) Ωο Βνεζεηηθέο (ζπλδεηηθέο ) ύιεο, λννχληαη ηα εδψδηκα πξντφληα ή ηα παξάγσγά ηνπο ηα νπνία θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη κε ηελ παξνπζία πξσηετλψλ θαη ιηπηδίσλ απνθηνχλ είηε ππθλσηηθή ηθαλφηεηα, είηε θνιινεηδή πξνζηαηεπηηθή ηθαλφηεηα, είηε ζπκπεξηθέξνληαη σο γαιαθησκαηνπνηεηέο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε βνεζεηηθψλ πιψλ ζηα πξντφληα ηνπ άξζξνπ 91, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο γηα θάζε κία απφ απηέο (φζν αθνξά ζηα αλψηαηα πνζνζηά θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο), αξθεί λα αλαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο κφλν ζε φζα πξντφληα ηνπ άξζξνπ 91 γίλεηαη ζρεηηθή κλεία απαγφξεπζήο ηνπο. Δλδεηθηηθά σο βνεζεηηθέο χιεο λννχληαη: άκπιν, γάια θαη πξντφληα γάιαθηνο, απγά, δειαηίλε, θπηηθέο ίλεο, πξεβηνηηθά. 3. Αξηπκαηηθέο ύιεο: Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε αξηπκαηηθψλ πιψλ ζε πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα εθηφο αλ ππάξρεη ζαθήο απαγνξεπηηθή δηάηαμε γηα ηε ρξήζε ηνπο. 4. Ξξόζζεηα Σηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πξνζζέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Δ θαηεγνξία 08, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ρξήζεο. 9

10 5. Κηθξνβηαθέο Θαιιηέξγεηεο Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κηθξνβηαθψλ θαιιηεξγεηψλ εθθηλεηψλ (starter cultures) ζε πξντφληα δχκσζεο θαη σξίκαλζεο (Παξάξηεκα Η - θαηεγνξία Α2). Οη θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη θπξίσο νμπγαιαθηηθέο ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ρξήζε θαη άιισλ θαιιηεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Άξζξν 91: Ραμηλόκεζε, πξνδηαγξαθέο θαη νξηζκνί ηωλ πξνϊόληωλ κε βάζε ην θξέαο θαη παξαζθεπαζκάηωλ θξέαηνο. 1. Τα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ θξέαο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξεο γεληθέο νκάδεο: Τελ Νκάδα Α πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο (πξντφληα αιιαληνπνηίαο). Τελ Νκάδα Β πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο. Τελ Νκάδα Γ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο θνλζέξβεο θξέαηνο θαη θξέαο, ή θξεαηνζθεπάζκαηα ή πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ζε ζπλδπαζκφ κε αιιά ηξφθηκα (έηνηκα θαγεηά) θαη Τελ Νκάδα Γ πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξάγσγα θξέαηνο. 2. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ απηψλ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Σην Ξαξάξηεκα 2 παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ αθνξνχλ ζηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, ελψ θάζε πξντφλ ην νπνίν έρεη παξαζθεπαζζεί ή/θαη έρεη δηαηεζεί λνκίκσο ζην εκπφξην ζε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ή ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΕΔΣ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο ζπλζήθεο ηνπ ΔΟΦ ή ζηελ Τνπξθία, κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζηελ Διιάδα, φηαλ έρεη παξαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε πξφηππα, πξνδηαγξαθέο ή θαη δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο θαη δνθηκψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα εγγπψληαη ηζνδχλακν επίπεδν πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ηερληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 10

11 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 Ξξνδηαγξαθέο πξνϊόληωλ άξζξνπ 91 ΝΚΑΓΑ Α ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΘΟΔΑΠ ('H ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ) Θαηεγνξία Α1 Ξξνϊόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο Γεληθή Ξεξηγξαθή Ζ κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία (επεμεξγαζία) εμπγίαλζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζεξκηθή ηνπο επεμεξγαζία. Ζ ζέξκαλζε ηνπο έρεη επίζεο σο απνηέιεζκα ηελ κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ θξέαηνο, κε ζπλέπεηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα θφβνληαη ζε θέηεο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία κπνξεί λα είλαη πγξή, μεξή ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ή/θαη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο επεμεξγαζίεο. πνθαηεγνξίεο Α1α Ξξνϊόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο από απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Βξαζηφ ρνηξνκέξη ή δακπφλ (ρακ, ham), βξαζηή σκνπιάηε (ζπάια), βξαζηφ θαη θαπληζηφ λνπά θαη θηιέην, κπέηθνλ, θηιέην ή ζηήζνο γαινπνχιαο θαη θνηφπνπινπ βξαζηφ ή βξαζηφθαπληζηφ. Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Σηα πξντφληα απηά επηηξέπεηαη ε παξνπζία, ιφγσ επεμεξγαζίαο, ιεηνηξηβέληνο θξέαηνο ζε κηθξφ πνζνζηφ (10% max) ζε πξντφληα ηνπ εδαθίνπ απηνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί κάιαμε (TUMBLING) θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπο. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ (σο έρεη) Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Κέγηζηε ηηκή Όια ηεο θαηεγνξίαο Α1α Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ 12 **** Α1β Ξξνϊόληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο από ζύγθνπην θξέαο κε ή ρωξίο ηεκάρηα θξέαηνο Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Ινπθάληθα θξαλθθνχξηεο, πάξηδα, παξηδάθη, κνξηαδέιεο, πηθ-ληθ, δακπνλέιιν, κνξθνπνηεκέλα πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο (κνξθνπνηεκέλν δακπφλ, κνξθνπνηεκέλε ζπάια, 11

12 κνξθνπνηεκέλν κπέεθνλ ή κπέεθνλ θφξκαο, κνξθνπνηεκέλν ζηήζνο γαινπνχιαο θνηφπνπιν, θιπ) θιπ. ή Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Τν θξέαο πθίζηαηαη ηεκαρηζκφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλν. Ζ θξεαηφπαζηα κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ηεκάρηα θξέαηνο, ιίπνπο ή άιισλ ηξνθίκσλ (ειηά, ζθφξδν, πηπεξηά, ηπξί, θιπ) Τα κνξθνπνηεκέλα πξντφληα παξαζθεπάδνληαη απφ ηεκάρηα θξέαηνο κηθξνχ κεγέζνπο κεηά απφ εληνλφηαηε κάιαμε καδί κε ηελ άικε ππφ θελφ θαη ελδερφκελε πξνζζήθε ζχγθνπηνπ θξέαηνο. Ψο πξνο ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ ηνκή, κπνξεί λα δηαθξίλνληαη επκεγέζε ηεκάρηα θξέαηνο, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ιεπηνηεκαρηζκέλεο θξεαηφκαδαο, κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 25 %. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ (σο έρεη) Όια ηεο θαηεγνξίαο Α1β Πξντφληα πνπ απνηεινχληαη θαη απφ ηεκάρηα θξέαηνο θαη απφ ζχγθνπην θξέαο Παξάκεηξνο Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ Διάρηζηε ηηκή Πνζνζηφ(%) ιίπνπο **** Πνζνζηφ ηεκαρίσλ θξέαηνο (% θαηά βάξνο) 9 **** 60 **** Κέγηζηε ηηκή 30 (35 γηα κνξηαδέια) Παξαηεξήζεηο επί δείγκαηνο 250g θαη' ειάρηζην Θαηεγνξία Α2 Ξξνϊόληα δύκωζεο & ωξίκαλζεο Ξεξηγξαθή Ο αξρηθφο παξάγνληαο ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ην καγεηξηθφ αιάηη, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ λεξνχ. Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο επεμεξγαζίεο, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα εμπγηαίλνπλ πιήξσο ηα πξντφληα απηά είλαη ε δχκσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ph ηεο κάδαο ηνπο θαη ε σξίκαλζε. Τφζν θαηά ηε δχκσζε φζν θαη θαηά ηελ σξίκαλζε, ηα πξντφληα απηά πθίζηαληαη κηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έληνλε αθπδάησζε, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ηεο ηηκήο ελεξγφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηελ δεκηνπξγία θαη ελφο δεχηεξνπ παξάγνληα, πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζαλάησζε ησλ παζνγφλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπληήξεζεο ηνπο. 12

13 πνθαηεγνξίεο Α2α Ξξνϊόληα δύκωζεο - ωξίκαλζεο από ηεκάρηα θξέαηνο Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Φνηξνκέξη (δακπφλ) σξίκαλζεο, απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο δχκσζεο - σξίκαλζεο Ξξνδηαγξαθέο Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο Α2β Ξξνϊόληα δύκωζεο - ωξίκαλζεο από ηεκαρηζκέλν (ζύγθνπην) θξέαο Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Αιιαληηθά αέξνο δηαηκεηά, ζνπηδνχθηα θαη παξεκθεξή πξντφληα, επαιεηθφκελα αιιαληηθά δχκσζεο σξίκαλζεο, παζηνπξκάο Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ "αιιαληηθφ αέξνο" ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία >55 ν C. Σηα αιιαληηθά αέξνο επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ησλ εμήο ζπλδεηηθψλ πιψλ: ζάθραξα, ζθφλε απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο, ζθφλε νξνχ γάιαθηνο. Σηα ζνπηδνχθηα θαη ζηα παξεκθεξή πξντφληα επηηξέπεηαη ε ρξήζε κφλν ησλ εμήο ζπλδεηηθψλ πιψλ: ζάθραξα, ζθφλε απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο, ζθφλε νξνχ γάιαθηνο, άκπιν. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ (σο έρεη) Γηαηκεηά αιιαληηθά αέξνο Σνπηδνχθηα θαη παξεκθεξή πξντφληα Παξάκεηξνο Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ Διάρηζηε ηηκή 14 **** Πνζνζηφ (%) ιίπνπο **** 45 Άκπιν (%) **** 2 Κέγηζηε ηηκή Θαηεγνξία Α3 Ξξνϊόληα κεξηθήο δύκωζεο (εκίμεξα) Ξεξηγξαθή Δίλαη πξντφληα απφ ηεκαρηζκέλν (ζχγθνπην) θξέαο θαη απνηεινχλ κηα ελδηάκεζε θαηεγνξία κεηαμχ ησλ πξντφλησλ δχκσζεο-σξίκαλζεο θαη ησλ πξντφλησλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ πξψησλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ηελ ελζήθεπζε ηεο θξεαηφκαδαο ζε θπζηθέο (έληεξα) ή ηερλεηέο δηαπεξαηέο ζήθεο, ηα πξντφληα απηά πθίζηαληαη κεξηθή δχκσζε ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ 13

14 θαη ζηε ζπλέρεηα ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη ελδερνκέλσο θάπληζε θαη κηα ζχληνκε ειεγρφκελε αθπδάησζε. Σηελ εμπγίαλζή ηνπο επνκέλσο ζπκβάιινπλ ε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ph θαη ε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ λεξνχ (ηηκή a w ). Τα πξντφληα απηά δπλεηηθά ζα κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ θαη ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Σαιάκη κπχξαο, δηάθνξα ινπθάληθα πνπ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ έρνπλ ηελ απνπζία ιεπηνηεκαρηζκέλεο θξεαηφπαζηαο Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ακχινπ. Τα ινπθάληθα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη θαη σο «ρωξηάηηθα» ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ρνλδξνηεκαρηζκέλα θαη ελζεθεπκέλα ζε βξψζηκα θπζηθά έληεξα (πξνβάηνπ, ρνίξνπ).τα πξντφληα απηά κπνξεί λα ππνζηνχλ θάπληζε ή/θαη κεξηθή αθπδάησζε. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ (σο έρεη) Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Κέγηζηε ηηκή Όια ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ 12 **** Πνζνζηφ (%) ιίπνπο **** 30 Θαηεγνξία Α4 Ξξνϊόληα δηπιήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο Ξεξηγξαθή Φαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ή θαη φιε ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, πξηλ απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπο ππνβάιινληαη ζε ζέξκαλζε ζπλήζσο ζηνπο 100 ν C (βξαζκφο). Σηε ζπλέρεηα ηα θξέαηα ηεκαρίδνληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί, αλακηγλχνληαη κε ηηο ππφινηπεο πξψηεο χιεο θαη ηηο πξφζζεηεο χιεο, θαη αθνχ ελζεθεπηνχλ ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (θπζηθά ή ηερλεηά έληεξα) πθίζηαληαη εθ λένπ ζεξκηθή επεμεξγαζία παζηεξίσζεο. Οξηζκέλα απφ απηά κπνξεί λα ππνβιεζνχλ θαη ζε θάπληζε. Δθηφο απφ ην θξέαο, σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξντφληα κε βάζε ην θξέαο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία (δακπφλ, ζπάια βξαζηή, θηιέην γαινπνχιαο ή θνηφπνπινπ βξαζηφ-θαπληζηφ, θαζψο θαη πξντφληα αιιαληνπνηίαο απφ ηεκαρηζκέλν θξέαο). Τέινο θαη θπξίσο ζηηο πεθηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηάθνξα άιια ηξφθηκα, φπσο πίθιεο, καληηάξηα, δηάθνξα ιαραληθά, απγά θ.ά. 14

15 Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Αιιαληηθά ήπαηνο (παηέ), Φνπά-γθξα, πεθηέο, αιιαληηθά αίκαηνο. Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ακχινπ, εθηφο θαη αλ απηφ εκπεξηέρεηαη ζηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε μέλνπ λεξνχ, εθηφο απφ δσκφ θξέαηνο κέζα ζηνλ νπνίν νη πξψηεο χιεο ππνβιήζεθαλ ζηελ πξψηε ζεξκηθή επεμεξγαζία (βξαζκφ) θαη ζε πνζφηεηα ίζε κε απηή πνπ έραζαλ ηα θξέαηα θαηά ην βξάζηκφ ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε δειαηίλεο. ΝΚΑΓΑ Β ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΑ ΘΟΔΑΡΝΠ Γεληθή πεξηγξαθή Δίλαη ηα πξντφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Η, ζεκείν 1.15 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 853/2004. Θαηεγνξία Β1 Ξαξαζθεπάζκαηα από ηεκάρηα θξέαηνο Ξεξηγξαθή Σηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηεκάρηα θξέαηνο ζε απηνηειή θαηάζηαζε (ζλίηζει) ή ηνπνζεηεκέλα κε εηδηθφ γηα ην είδνο ηνπ πξντφληνο ηξφπν (γχξνο, ζνπβιάθη). Τν θξέαο απηφ κπνξεί θαη επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε θαξχθεπζε. Σηα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια εδψδηκα πξντφληα (πρ κπξηδνιάθηα κε κίγκα κπαραξηθψλ, ξνιφ θξέαηνο κε ιαραληθά, θιπ) κε εμαίξεζε πξντφληα γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο (γχξνο, ζνπβιάθη). Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Γχξνο, ζνπβιάθη, ζλίηζει, θνθνξέηζη, γαξδνχκπα, ξνιά θξέαηνο, κπξηδνιάθηα, θιπ Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο ΓΟΝΠ Παξάγεηαη απφ ιεπηέο θέηεο θξέαηνο νιφθιεξσλ ηεκαρίσλ. Ζ πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο κπνξεί λα είλαη απφ ρνίξν, βνδηλφ, πξφβαην, θνηφπνπιν θ.α. Ο γχξνο κπνξεί λα παξάγεηαη κφλν απφ θξέαο 15

16 ελφο είδνπο δψνπ (πρ. γχξνο ρνηξηλφο, γχξνο θνηφπνπινπ θιπ.) ή απφ πεξηζζφηεξα είδε θξεάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. Οη θέηεο ηνπ θξέαηνο αλακηγλχνληαη κε ηα θαξπθεχκαηα ην αιάηη θαη ηα ππφινηπα πξφζζεηα θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη κεηά απφ ηελ θαξχθεπζε, ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζε ζνχβια κε ηξφπν ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ζρήκα αλεζηξακκέλνπ θφινπξνπ θψλνπ. Χήλεηαη πάληα πεξηζηξεθφκελνο ζε εζηία ζέξκαλζεο (θάξβνπλα, ειεθηξηθφ γθξηι ή αεξίνπ) πνπ βξίζθεηαη δίπια θαη φρη θάησ απφ ην πξντφλ. Σηνλ θαηαλαισηή δηαηίζεληαη πάληα ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα, ηα νπνία θφβνληαη ζε ιεπηέο ισξίδεο, αθνχ ςεζνχλ επαξθψο θαη απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ ρξψκα. Κέγηζηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλα επηηξεπφκελα βνεζεηηθά ζπζηαηηθά: Άκπιν (κέρξη 2%), πξσηεΐλεο (κέρξη 2%), θπηηθέο ίλεο θαη ζάθραξα (κέρξη 1%) Δπηηξεπφκελα πξφζζεηα: Τα νξηδφκελα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008. ΠΝΒΙΑΘΗ Παξάγεηαη απφ απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο πεξίπνπ ζε ζρήκα θχβνπ, φισλ ησλ εηδψλ ησλ δψσλ. Τν κέγεζνο ησλ ηεκαρίσλ απηψλ κπνξεί λα είλαη απφ 2Φ2Φ2 έσο θαη 5Φ5Φ5cm, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη παξεθθιίζεηο. Τα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο πξνζηίζεληαη θαξπθεχκαηα ην αιάηη θαη ηα ππφινηπα πξφζζεηα θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη κεηά απφ ηελ θαξχθεπζε, ηνπνζεηνχληαη ζε «μπιάθηα» θαη δηαηίζεληαη ζε λσπή ή θαηεςπγκέλε θαηάζηαζε ζε δηάθνξα κεγέζε θαη βάξε. Κέγηζηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλα επηηξεπφκελα βνεζεηηθά ζπζηαηηθά: Άκπιν (κέρξη 1%), πξσηεΐλεο (κέρξη 1%), θπηηθέο ίλεο θαη ζάθραξα (κέρξη 1%). Δπηηξεπφκελα πξφζζεηα: Τα νξηδφκελα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε θαξπθεπκάησλ, πξνζζέησλ ή άιισλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ ζηα παξαδνζηαθά ζνπβιάθηα, δηφηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαζθεπαζκάησλ, αιιά πξφθεηηαη γηα απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο ηνπνζεηεκέλα ζε «μπιάθηα». Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ λσπφ (σο έρεη) Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Κέγηζηε ηηκή Γχξνο Πνζνζηφ(%) ιίπνπο **** 30 Σνπβιάθη Πνζνζηφ (%) ιίπνπο **** 25 16

17 Θαηεγνξία Β2 Ξαξαζθεπάζκαηα από ζύγθνπην θξέαο Ξεξηγξαθή Πξνζπζθεπαζκέλα παξαζθεπάζκαηα λσπνχ θηκά («preparatiνns νf fresh minced meat») ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Δ, θαηεγνξία 08. Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Κπηθηέθη, ζνπηδνπθάθη, θεθηεδάθηα, θεκπάπ, ληνλέξ, ζεθηαιηά Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Πνζνζηφ θξέαηνο o Κπηθηέθη, θεθηεδάθη, ζνπηδνπθάθη: Πνζνζηφ θξέαηνο >50%. o Θεκπάπ, ληνλέξ: Πνζνζηφ θξέαηνο > 75%. Φξεζηκνπνηείηαη βνδηλφ ή/θαη πξφβεην θξέαο. Σην κπηθηέθη θαη ην ζνπηδνπθάθη, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη ςσκηνχ ή παξαγψγσλ ηνπ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 8%. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξσηετλψλ γάιαθηνο, απγνχ θαη ζφγηαο ζε πνζνζηφ κέρξη 2%, θαη ε πξνζζήθε θπηηθψλ ηλψλ θαη ζαθράξσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 1,5%. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ λσπφ (σο έρεη) Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Κέγηζηε ηηκή Κπηθηέθη, Κπτθέο πξσηεΐλεο (%) 12 **** θεθηεδάθη ζνπηδνπθάθη Πνζνζηφ (%)ιίπνπο **** 25 Θεκπάπ, ληνλέξ Κπτθέο πξσηεΐλεο (%) 12 **** Πνζνζηφ (%) ιίπνπο **** 25 Θαηεγνξία Β3 Κνξθνπνηεκέλα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο Ξεξηγξαθή Ζ κνξθνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ην ζρήκα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε πίεζε ζε ηεκάρην θξέαηνο ζε θαινχπη είηε κε ηελ έλσζε ηεκαρίσλ κε επηηξεπφκελεο ζπλδεηηθέο χιεο Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Κνξθνπνηεκέλν ζλίηζει, κνξθνπνηεκέλν ζηήζνο θνηφπνπιν, θνηνκπνπθηέο 17

18 Θαηεγνξία Β4 ινπθάληθα) Κε ζεξκηθά επεμεξγαζκέλα Λωπά πξνϊόληα (παξαδνζηαθά ρωξηάηηθα Ξεξηγξαθή Σηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη κφλν ινπθάληθα πνπ ελζεθεχνληαη ζε βξψζηκα θπζηθά πεξηβιήκαηα θπζηθά θαη κπνξνχλ λα ππνζηνχλ θάπληζε κφλν γηα βειηίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηήξσλ. Ψο πξψηεο χιεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα είδε ησλ θξεάησλ εθηφο απφ ην θξέαο πνπιεξηθψλ. Ζ κεξηθή ηνπο εμπγίαλζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ κεξηθή αθπδάησζε θαη ηελ ελδερφκελε θάπληζε θαη ηελ πξνζζήθε αιαηηνχ ή κπαραξηθψλ. Γελ ζεσξνχληαη έηνηκα πξνο βξψζε ηξφθηκα. Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Παξαδνζηαθά ρσξηάηηθα ινπθάληθα Ξξνδηαγξαθέο Δηδηθέο απαηηήζεηο Γελ επηηξέπνληαη πξφζζεηα θαη ε ρξήζε Κεραληθά Γηαρσξηζκέλνπ Θξέαηνο. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Πξντφλ Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή Κέγηζηε ηηκή (σο έρεη) Όια ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο Πνζνζηφ (%) κπτθψλ πξσηετλψλ 12 **** Πνζνζηφ (%) ιίπνπο **** 35 ΝΚΑΓΑ Γ ΑΙΙΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΘΟΔΑΠ Γεληθή πεξηγξαθή Δίλαη δηάθνξα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ή παξαιιαγέο απηψλ, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή καγεηξεκέλα θαη δηαηεξεκέλα κε δηάθνξεο κεζφδνπο (πρ θαηάςπμε, ςχμε, θνλζεξβνπνίεζε). Κπνξεί λα πεξηέρνπλ κφλν θξέαο ή θξέαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ηξφθηκα. Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Ιάληζηνλ κεη, θνξλ κπεθ, θνλζέξβεο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο, Θξέαο, ή θξεαηνζθεπάζκαηα ή πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ηξφθηκα (Έηνηκα θαγεηά), Έηνηκα γηα θαηαλάισζε καγεηξεκέλα θαη ςπγκέλα ή θαηεςπγκέλα γεχκαηα. 18

19 Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο Luncheon meat H νλνκαζία «Ιάληζηνλ-κεη» αλαθέξεηαη ζε πξντφλ απφ θξεαηφκαδα, ζπκπαγέο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 15 ν C θαη ην νπνίν κπνξεί λα ηεκαρηζζεί ζε θέηεο. Οη επηηξεπφκελεο πξψηεο, βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο είλαη εθείλεο ησλ πξντφλησλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Tν πξντφλ απηφ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο: Διάρηζηε πνζφηεηα θξέαηνο (σο πξψηε χιε) Κέγηζηε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα Πξντφλ κε ζπλδεηηθέο χιεο Πξντφλ ρσξίο ζπλδεηηθέο χιεο 80% 90% 35% 30% H ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο Zακπνλάθη απαγνξεχεηαη. Corned beef Ζ νλνκαζία "Θνξλ κπεθ " αλαθέξεηαη ζε πξντφλ πνπ απνηειείηαη απφ απνζηεσκέλν, αιαηηζκέλν, ςηινθνκκέλν (chνpped) γξακκσηφ κπτθφ ηζηφ βννεηδψλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θξέαο απφ ην θεθάιη, ηελ θαξδηά θαη ην κπτθφ κέξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο Τν πξντφλ παξαζθεπάδεηαη απφ θξέαο βνδηλφ ρνλδξνεηδψο ηεκαρηζκέλν θαη πξνβξαζκέλν ή απφ κίγκα ηνπ κε 5% θαη' αλψηαην φξην σκφ βνδηλφ. Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην θξέαο αιαηίδεηαη πξηλ ή κεηά ηελ πιήξσζε ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ην θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη πξέπεη λα επαξθεί ψζηε ην πξντφλ λα είλαη ζηαζεξφ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη λα κελ παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δπηηξέπεηαη ε παξνπζία ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο κηθξψλ ηεκαρίσλ ηελφλησλ, ιεπηψλ απνλεπξψζεσλ θαη κηθξψλ αγγείσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 4%. Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηειηθνχ πξντφληνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15% κε αλνρή δχν κνλάδσλ. Ζ νιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 21%. Ο ιφγνο θνιιαγφλνπ/κπτθψλ πξσηετλψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,25. Δθηφο απφ ην καγεηξηθφ αιάηη, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ζαθράξσλ θαη αξηπκάησλ (θαξπθεπκάησλ). Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008. (Παξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Δ) 19

20 Chνpped meat H νλνκαζία απηή αλαθέξεηαη ζε πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζηα νπνία πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ θξέαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ρνλδξνεηδψο ηεκαρηζκέλν κε κέγεζνο ηεκαρηδίσλ θξέαηνο φρη κηθξφηεξν ησλ 8 ρηιηνζηψλ. Tν πεξηερφκελν θαηά ην άλνηγκα ησλ πεξηεθηψλ ζε ζεξκνθξαζία 15 0 C πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζπλεθηηθφ. Οη επηηξεπφκελεο πξψηεο βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο είλαη εθείλεο ησλ αιιαληηθψλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε δειαηίλεο. H πεξηεθηηθφηεηα επί ηνπ πξντφληνο σο έρεη δελ πξέπεη λα είλαη ζε ιίπνο αλψηεξε ηνπ 20% θαη ζε πξσηεΐλεο θξέαηνο θαηψηεξε ηνπ 12%. H ιέμε κεη (θξέαο) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ιέμε ελδεηθηηθή ηνπ είδνπο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θξέαο, π.ρ. ηζνπη-πνξθ (CHΟPPED PΟRΘ) θ.ιπ. ΝΚΑΓΑ Γ ΞΑΟΑΓΩΓΑ ΘΟΔΑΡΝΠ Δλδεηθηηθά πξνϊόληα Εσκνί, θνλζνκκέ, ζνχπεο, ζάιηζεο, εθρχιηζκα θξέαηνο, δειαηίλε, νπφο Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο Εωκνί, θνλζνκκέ 1. Οξηζκφο - Πεξηγξαθή α) Zσκνί, Σνχπεο θαη Θνλζνκέ ραξαθηεξίδνληαη πγξά πξντφληα είηε πξντφληα πνπ κεηαηξέπνληαη ζηε κνξθή απηή κε πξνζζήθε λεξνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη απφ πξντφληα πινχζηα ζε πξσηεΐλεο ή/θαη παξάγσγά ηνπο (εθρπιίζκαηα, πδξνιχκαηα) θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ εδψδηκεο ιηπαξέο χιεο, αιάηη, αξηπκαηηθέο χιεο, δηάθνξα άιια εδψδηκα πξντφληα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο γεχζεο θαη ζχζηαζήο ηνπο θαη πξφζζεηα. β) Οη δσκνί, ζνχπεο θαη ηα θνλζνκέ δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε δηάθνξεο κνξθέο: η. Πξντφληα έηνηκα γηα θαηαλάισζε κε/ή ρσξίο ζέξκαλζε. ηη. Πξντφληα ζπκππθλσκέλα ζε κνξθή πγξή, εκίξξεπζηε ή πάζηαο ηα νπνία κε πξνζζήθε λεξνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο δίλνπλ έηνηκα γηα θαηαλάισζε πξντφληα. ηηη. Πξντφληα αθπδαησκέλα ζε ζηεξεή κνξθή ηα νπνία κεηά απφ αλαζχζηαζε κε λεξφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο δίλνπλ έηνηκα γηα θαηαλάισζε πξντφληα. 20

21 2. Οη δσκνί, ζνχπεο θαη θνλζνκέ θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηα ζπζηαηηθά θξέαηνο σο εμήο: α) Οη δσκνί, ζνχπεο θαη ηα θνλζνκέ θξέαηνο παξαζθεπάδνληαη απφ θξέαο βνδηλφ ή/θαη εθρχιηζκα θξέαηνο βνδηλνχ κε/ή ρσξίο ρξήζε θξέαηνο ή εθρπιίζκαηνο θξέαηνο άιισλ δψσλ. Οη δσκνί, ζνχπεο θξέαηνο θαη ηα θνλζνκέ θξέαηνο, πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζην έηνηκν γηα θαηαλάισζε πξντφλ: Εσκνί, ζνχπεο θξέαηνο Θξέαο εθθξαζκέλν σο θξέζθν θξέαο 10g/lt θαη ειάρηζην ή Δθρχιηζκα θξέαηνο 0,67g/lt θαη ειάρηζην NaCl 12.5g/lt θαηά κέγηζην Θνλζνκέ θξέαηνο Θξέαο εθθξαζκέλν σο θξέζθν θξέαο 15g/lt θαη ειάρηζην ή Δθρχιηζκα θξέαηνο 1g/lt θαη ειάρηζην NaCl 12.5g/lt θαηά κέγηζην β) Οη δσκνί θαη νη ζνχπεο πνπιεξηθψλ ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη απφ θξέαο πνπιεξηθψλ, ηκήκαηα ζθαγίσλ πνπιεξηθψλ (πιαηάξηα θ.ιπ.) ή εθρπιίζκαηα θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζην έηνηκν γηα θαηαλάισζε πξντφλ: Εσκνί, ζνχπεο πνπιεξηθψλ Οιηθφ Άδσην 100mg/lt θαη ειάρηζην NaCl 12.5g/lt θαηά κέγηζην 3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1333/2008, Παξάξηεκα ΗΗ, Κέξνο Δ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηξνθίκσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θξεαηηλίλεο (σο πξψηε χιε) ζηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 4. Σηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ απηψλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα εμήο: i. Ολνκαζίεο «δσκφο θξέαηνο» θαη «θνλζνκέ θξέαηνο» δίλνληαη εάλ πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 2. ii. Eθ' φζνλ ε νλνκαζία δίλεη έκθαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά απηά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε πνζφηεηα ηθαλή λα επεξεάζεη ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ πξντφληνο. iii. Αληί ηεο νλνκαζίαο «ζνχπα» (PΟTAGE) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο φπσο «θξέκα...», «βεινπηέ...» θ.ιπ. iv. Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζχζηαζε γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. 21

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Ξαξαδνζηαθά Διιεληθά Ξξνϊόληα Πεκείωζε: Ρν Ξαξάξηεκα 2 απνηειεί κία θαηαγξαθή θαη κόλν ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ, θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν επίζεκνπ ειέγρνπ. Πξντφλ Θαηεγνξία Παξαζθεπή Υιηθά Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά Ξαξαδνζηαθά ρωξηάηηθα ινπθάληθα Β4 Τεκαρηζκφο θξέαηνο θαη ιίπνπο, αλάκημε κε αιάηη θαη θαξπθεχκαηα, ελζήθεπζε ζην ιεπηφ έληεξν ρνίξνπ Θξέαο, ιίπνο, κπαραξηθά θαη άιια ζπζηαηηθά αλάινγα κε ηελ πεξηνρή (πρ πξάζν ζηε Θεζζαιία, πνξηνθάιη ζηε Κάλε, θξαζί ζηελ Πεινπφλλεζν, θχκηλν θαη θνθθηλνπίπεξν ζηε Θξάθε, ηνπηθά βφηαλα ζηελ Θξήηε Μηδάην ινπθάληθν Θξήηεο Α3 Παξάγεηαη θπξίσο κε ρνηξηλφ θξέαο θαη ιαξδί. Τν ιαξδί θφβεηαη ζπλήζσο ζε ισξίδεο θαη δεκαηίδεηαη κε θαπηφ λεξφ κέρξη λα «γιαζάξεη». Αθνινπζεί ε αλάκημή ηνπ κε ην άπαρν θξέαο θαη ν ηεκαρηζκφο ηνπο ζηελ θξεαηνκεραλή κε πιάθα δηακέηξνπ νπψλ 12-14cm. Τν κίγκα απηφ αλακηγλχεηαη κε ην αιάηη θαη ηα θαξπθεχκαηα θαη θαιχπηεηαη άκεζα κε μίδη. Κεηά απφ 24 ψξεο παξακνλήο ζην μίδη, ππνβάιιεηαη ζε κάιαμε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζε ηξππεηνχο θάδνπο γηα λα απνκαθξπλζεί ε πεξίζζεηα ηνπ μηδηνχ. Δλζεθεχεηαη ζε θπζηθφ έληεξν θαη ππνβάιιεηαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη θάπληζε. Φνηξηλφ θξέαο, ιαξδί, θαξπθεχκαηα, αιάηη, μχδη Βαζηθφο παξάγνληαο ζπληήξεζεο ην ρακειφ ph εμ αηηίαο ηνπ καξηλαξίζκαηνο ηνπ άπαρνπ θξέαηνο κε μίδη θαη ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ιίπνπο, ην νπνίν βξάδεη πξηλ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ αλάκημε ηνπ κε ηα ππφινηπα πιηθά. Πνπηδνύθηα Α2 Παιάκη αέξνο Ιεπθάδαο Α2 Πξντφλ δχκσζεο & σξίκαλζεο Ζ θξεαηφκαδα ελζεθεχεηαη ζε έληεξα δηακέηξνπ26-32mm. Υθίζηαηαη κηα ήπηα δχκσζε θαη ελδερνκέλσο κηα ζεξκή θάπληζε, Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγσγήο ηνπ δελ μεπεξλά ηηο 14 εκέξεο. Σπληεξνχληαη εθηφο ςπγείνπ θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ αλαθέξεηαη ε ρξήζε θαζαξψλ θαιιηεξγεηψλ Θξέαο βφεην θαη πξνβάηνπ, κπαραξηθά Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα ε έληνλε γεχζε ζθφξδνπ θνθθηλνπίπεξνπ θαη θχκηλνπ θαη ην ζθνχξν θαθεθφθθηλν ρξψκα ηνπο Παιάκη αέξνο Θάζνπ Ξαζηνπξκάο Α2 Α2α Πξντφλ δχκσζεο & σξίκαλζεο Παξάγεηαη θπξίσο απφ βφεην θξέαο ην νπνίν θφβεηαη ζε ισξίδεο πιάηνπο cm, πάρνπο πεξίπνπ 5-8 cm θαη κήθνπο cm. Ζ αιάηηζε είλαη πάληα μεξή θαη δηαξθεί 7-10 κέξεο. Κεηά Δίλαη έλαο πξντφλ δχκσζεοσξίκαλζεο, πνπ αθπδαηψλεηαη ζρεηηθά έληνλα. Ζ δηαδηθαζία 22

23 ηελ αιάηηζε ην θξέαο πιέλεηαη κε άθζνλν θξχν λεξφ θαη αλαξηάηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο γηα λα αθπδαησζεί. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθπδάησζεο ζπκπηέδεηαη γηα λα επλνεζεί ε απψιεηα πγξαζίαο. Κφιηο ε αθπδάησζε θξηζεί φηη έρεη νινθιεξσζεί, ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο αιείθνληαη εμσηεξηθά κε κηα εχπιαζηε κάδα, πνπ απνηειείηαη απφ ζθφξδν, ηζηκέλη, θφθθηλν πηπέξη θαη ελδερνκέλσο θαη κεξηθά άιια θαξπθεχκαηα. Αθήλεηαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηεγλψζεη θαη λα ζηεξενπνηεζεί ε εμσηεξηθή απηή κάδα ζηνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθπδάησζή ηνπ. ηεο αθπδάησζεο επηηαρχλεηαη κε ηελ εθαξκνγή έληνλεο ζπκπίεζεο, πνπ θζάλεη κέρξη ην ζεκείν λα πξνθαιεί θαη έμνδν νπνχ ηνπ θξέαηνο Ξαζηνπξκάο ιηαζηόο Θαβνπξκάο A2 A4 Τν θξέαο κε ην ιίπνο, θνκκέλν ζε αηνκηθέο κεξίδεο, βξάδεη αξρηθά κε κηα πνζφηεηα λεξνχ ζε αλνηθηά δνρεία. Κεηά ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζπλερίδεηαη ζηα ίδηα δνρεία, κέζα ζην ιησκέλν ιίπνο ηνπ θξέαηνο ζε ζεξκνθξαζίεο ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ βξαζκνχ ηνπ λεξνχ. Ζ πξνζζήθε ηνπ αιαηηνχ (16-18g/Kg) θαη ησλ θαξπθεπκάησλ, γίλεηαη ιίγν πξηλ εμαηκηζζεί ην λεξφ. Κεηά ην ηεγάληζκα ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο ηνπνζεηνχληαη ζε πήιηλα δνρεία θαη θαιχπηνληαη ακέζσο κε ην θαπηφ ιησκέλν ιίπνο ηνπο Σηε βηνκεραληθή πξαθηηθή ην θξέαο, κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία πνπ είλαη ζρεδφλ παξφκνηα κε απηή ηνπ παξαδνζηαθνχ θαβνπξκά, ηνπνζεηείηαη ζε ηερλεηέο ζήθεο δηακέηξνπ mm κε ειάρηζηε πξνζζήθε ιησκέλνπ ιίπνπο. Ζ ελζήθεπζε γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 110 ν C. Τα πξντφληα ζηε ζπλέρεηα ςχρνληαη θφβνληαη ζε κεξίδεο θαη ζπζθεπάδνληαη ππφ θελφ. Σπληεξνχληαη θαη δηαθηλνχληαη πάληα ππφ ςχμε. 23 Βξαζηά-ηεγαλεηά θνκκάηηα θξέαηνο ρνίξεηνπ, πξφβεηνπ ή βφεηνπ, θαιπκκέλα κε ιησκέλν ρνηξηλφ ιίπνο Γηαθνξνπνηείηαη ζην ηειηθφ ζηάδην κεηά ηελ ζπκπίεζε ηνπ θξέαηνο. Αληί λα επηθαιπθζεί κε ηε κάδα ηνπ ζθφξδνπ ηνπ θφθθηλνπ πηπεξηνχ πνπ πεξηείραλ θαη ην ηζηκέλη, εκβαπηίδεηαη γηα ζχληνκν ρξφλν ζε θαπηφ λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηεγλψλεη ζηνλ αέξα θαη ηνλ ήιην. Παληηξκάο A4 Τα θξέαηα αιαηίδνληαη κε ζαιαζζηλφ αιάηη ζην νπνίν ελδέρεηαη Φξεζηκνπνηείηαη θξέαο θεθαιήο θαη Παξαδνζηαθφ πνληηαθφ θαη

24 λα πεξηέρνληαη θαη ληηξηθά. Κεηά ηελ αιάηηζε βξάδεη ζε άθζνλν λεξφ ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί πξάζν, θφθθηλε πηπεξηά θαη άιια θπηηθά ηξφθηκα. Κεηά ην βξάζηκν, αθαηξνχληαη ηα νζηά θαη ην θξέαο θφβεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα θαη αλακηγλχεηαη καδί κε ηα θπηηθά ηξφθηκα θαη κε ην δσκφ βξαζίκαηνο. Παιαηφηεξα ελζεθεχνληαλ ζε ρνηξηλά ζηνκάρηα, θαη αθνχ ςπρφηαλ, ε κάδα ζηεξενπνηνχληαλ θαη κπνξνχζε λα θφβεηαη ζε θέηεο. Σήκεξα ην πξντφλ κπνξεί λα ελζεθεπηεί ζε ηερλεηά πεξηβιήκαηα. ζπάια θαηά άιινπο κηθξαζηάηηθν πξντφλ θξέαηνο. Δίλαη κηα παξαιιαγή ηνπ θαβνπξκά κε εηδηθά πξφζζεηα θαη ηερλνινγία παξαγσγήο πνπ ην θάλεη λα κνηάδεη ιίγν πεξηζζφηεξν κε πεθηή. Ππγθιηλν Α1α Τν άπαρν θξέαο αιαηίδεηαη γηα 4-6 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα καξηλάξεηαη ζε θφθθηλν θξαζί γηα κεξηθέο επηπιένλ κέξεο. Αθνινπζεί ε θάπληζή ηνπ ζε αλνηθηέο εζηίεο, πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 24 ψξεο. Κεηά ηελ θάπληζε ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο μεπιέλνληαη κε ζεξκφ λεξφ, θφβνληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ησλ 150 πεξίπνπ γξακκαξίσλ θαη πθίζηαληαη πγξή ζεξκηθή επεμεξγαζία (βξάδνπλ) κέζα ζε λεξφ κε θξαζί ζην νπνίν πξνεγνπκέλσο έρνπλ πξνζηεζεί δηάθνξα θαξπθεχκαηα, φπσο πηπέξη θαη θέδξνο ζε ζπφξνπο, θνκκάηηα θαλέιαο θαη γαξίθαινπ, θαζψο θαη θινηνί πνξηνθαιηψλ. Τα θνκκάηηα απηά ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζε πήιηλα δνρεία θαη θαιχπηνληαη κε ιησκέλν ρνηξηλφ ιίπνο ηε γιίλα (εμ νπ θαη ζχγθιηλν) ή κε ειαηφιαδν. Παζηφ, θαπληζηφ θαη βξαζηφ ρνηξηλφ θξέαο πνπ ζπληεξείηαη θαιπκκέλν κε ειαηφιαδν (ζήκεξα) ή ιησκέλν ρνηξηλφ ιαξδί ή «γιίλα» (παιαηφηεξα). Απάθη Α1α Τνπηθφ παξαδνζηαθφ πξντφλ ηεο Θξήηεο. Παξάγεηαη απφ άπαρν ρνηξηλφ θξέαο πνπ θφβεηαη ζε ισξίδεο δηαζηάζεσλ 3Φ3Φ15-20cm. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ην θηιέην απφ ηηο ρνηξνκεηέξεο (ςνΐηεο). Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δηαδηθαζίαο, είλαη φηη ην θξέαο ηνπνζεηείηαη γηα δχν έσο θαη ηξεηο εκέξεο κέζα ζε μχδη γηα λα «ςεζεί». Αθνχ απνκαθξπλζεί απφ ην μχδη, θαη ζθνππηζηεί εμσηεξηθά ψζηε λα κελ είλαη πγξφ, αιαηίδεηαη θαη θαιχπηεηαη κε δηάθνξα θαξπθεχκαηα θαη βφηαλα θαη ζηεγλψλεη ζηνλ αέξα γηα αξθεηέο εκέξεο. Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο πθίζηαηαη θάπληζε γηα κηα κέξα. Ζ ρακειή ηηκή ηνπ ph θαη ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ λεξνχ, ζπκβάινπλ ψζηε ην πξντφλ απηφ λα κπνξεί λα ζπληεξεζεί εθηφο ςπγείνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Λνύκπνπιν Θέξθπξαο Α2α Πξντφλ σξίκαλζεο. Τν θξέαο αιαηίδεηαη κε ρνληξφ αιάηη, ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζηεζνχλ ληηξηθά θαη ζάθραξα. Ζ αιάηηζε Παξάγεηαη απφ ηε κπξηδφια ηνπ ρνίξνπ. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 24

25 είλαη ζχληνκε, επεηδή ην πξντφλ πξέπεη λα έρεη κηα «γιπθηά» γεχζε θαη λα κελ είλαη πνιχ αικπξφ. Κεηά ηελ αιάηηζε αθήλεηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο γηα λα σξηκάζεη θαη λα αλαπηχμεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άξσκα. Ζ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά πςειή γηα λα απνηξαπεί ε επηθαλεηαθή ηνπ αθπδάησζε θαη ην «πέηζσκα» φπσο ην ραξαθηήξηδαλ παιαηφηεξα. Δηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο απηνχ είλαη ην πινχζην άξσκά ηνπ. κφλν ν επηκήθεο ξαρηαίνο κπο, θαζαξηζκέλνο απφ ην ιίπνο θαη ην ζπλδεηηθφ ηζηφ Ινύληδα κπθνληάηηθε Νκαζηέο ή θαξθαβίηζα Καζηέο Ξεθηή Α2α Γ Γ Α4 Πξντφλ σξίκαλζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηε κπξηδφια ηνπ ρνίξνπ θαη νκνηάδεη πνιχ κε ην λνχκπνπιν ηεο Θέξθπξαο. Υθίζηαηαη πνιχ ειαθξά αιάηηζε θαη ζηε ζπλέρεηα αθπδαηψλεηαη θαη σξηκάδεη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζεί κέζα ζην «ηπθιφ» κνζραξίζην έληεξν, ην νπνίν πξέπεη λα ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία. Δμ αηηίαο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην ηπθιφ έληεξν, ε δηαδηθαζία ηεο αθπδάησζεο ηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φρη θαη ηφζν ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Τν έληεξν πξνζηαηεχεη ην θξέαο απφ ηελ ππέξκεηξε αθπδάησζε κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ πξντφλ λα παξακέλεη ηξπθεξφ θαη ρπκψδεο. Έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ εηδηθφ άξσκα πνπ πξνέξρεηαη ελ κέξεη θαη απφ ην έληεξν Σαλ πξψηε χιε ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο πλεπκφληα θαη ιηγφηεξν ζπθψηη θαη θαξδίεο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη καδί κε ξχδη θαξπθεχκαηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηαθίδεο κέζα ζην παρχ έληεξν ηνπ ρνίξνπ. Αθνχ βξάζεη πνιχ θαιά ζε άθζνλν λεξφ, ζηε ζπλέρεηα ζηεγλψλεη θαη ζπληεξείηαη θπξίσο ηηο ςπρξέο επνρέο ηνπ έηνπο. Δθηφο απφ ξχδη κπνξεί λα πεξηέρεη θαη δεκεηξηαθά (πιηγνχξη), θαζψο θαη ηεκαρηζκέλν ρνηξηλφ θξέαο. Παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν πξντφλ. Αληί φκσο γηα πλεπκφληα, ζπθψηη θαη θαξδίεο, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ρνηξηλφ ιαξδί θαη ε ελζήθεπζε γίλεηαη ζε ρνηξηλά ζηνκάρηα ή ζηελ νπξνδφρν θχζηε. Πξντφλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πνπ παξάγεηαη απφ θξέαο θεθαιήο ηνπ ρνίξνπ κε πξνζζήθε μπδηνχ. Τα θεθάιηα βξάδνπλ ζπλήζσο ζε άθζνλα αιαηηζκέλν λεξφ γηα αξθεηή ψξα κέρξη λα 25

26 Ξαζηό ρνηξηλό ιαξδί Ρζηγαξηδεο Ρζηιαδηά Α2α Α1α Γ καιαθψζεη ηειείσο ην θξέαο ηνπο. Κεηά ην βξάζηκν αθαηξνχληαη ηα νζηά θαη ην θξέαο ηεκαρίδεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα. Ο δσκφο κέζα ζηνλ νπνίν έβξαζαλ ηα θεθάιηα, πεξλά απφ εζκφ πνπ θαηαθξαηεί ηα δηάθνξα ππνιείκκαηα θαη ππνβάιιεηαη ζε πεξεηαίξσ βξαζκφ γηα λα ζπκππθλσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Κφιηο ε κείσζε ηεο πνζφηεηάο ηνπ θξηζεί επαξθήο, πξνζηίζεηαη ην μχδη θαη ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο, ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθά πήιηλα ζθεχε θαη αθήλεηαη λα θξπψζεη θαη λα ζηεξενπνηεζεί. Φνηξηλφ ιαξδί απφ ηε ξάρε, πάρνπο άλσ ησλ 2 cm. Αιαηίδεηαη κε άθζνλν ρνλδξφ ζαιαζζηλφ αιάηη, θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζηξψζεηο κέζα ζε μχιηλνπο πεξηέθηεο. Όιν ην πξντφλ θαιχπηεηαη κε έλα ζηξψκα αιαηηνχ. Κέρξη ηε ζηηγκή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ παξακέλεη κέζα ζην αιάηη. Ζ θάπληζε είλαη ςπρξή θαη γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο αιάηηζεο πνπ αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ιαξδηνχ κπνξεί λα θζάζεη θαη ηνλ έλα κήλα. Πξηλ ηελ θάπληζε ην επηθαλεηαθφ αιάηη απνκαθξχλεηαη ηειείσο, μεπιέλεηαη κε θξχν λεξφ θαη ζηεγλψλεη θαιά. Υπνιεηκκαηηθφ πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ιηψζηκν ηνπ ρνηξηλνχ ιίπνπο. Τξαγαλά ηεκαρίδηα πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ην ζπλδεηηθφ ηζηφ ηνπ ιαξδηνχ, ηεκαρίδηα κπτθνχ ηζηνχ πνπ ελδερνκέλσο ππήξραλ ζην ιίπνο θαη κηα κηθξή πνζφηεηα ιίπνπο πνπ δελ είρε ξεπζηνπνηεζεί. Έρνπλ επράξηζηε ηξαγαλή ζχζηαζε θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θξέζθηεο ζαιάηεο ζαλ θαξχθεπκα παξά ζαλ ηξφθηκν Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ρνηξηλφ θξέαο απφ ηε ζπάια ή ην κπνχηη ην νπνίν θφβεηαη ζε κεξίδεο., άθζνλνο ρπκφο ιεκνληνχ, μίδη, καχξν πηπέξη θαη αιάηη. Θαηά ην βξάζηκν ηνπ θξέαηνο ρξεζηκνπνηνχκε θαη κεξηθά πνδαξάθηα θαη ρνηξηλά απηηά γηα ηε δειαηίλε ηνπο. Κεηά ην πέξαο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ην αδεηάδνπκε ζε πήιηλα δνρεία θαη πξνζζέηνπκε ην θξχν ην λεξφ θαη ην μίδη. Όηαλ ην πξντφλ παγψζεη θαη κπνξεί λα θνπεί ζε θέηεο είλαη έηνηκν γηα ζεξβίξηζκα θαη θαηαλάισζε. Δίλαη έλα είδνο πεθηήο κε ρνηξηλφ θξέαο.» 26

27 Ζ απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε: λα επηηξέπεηαη ε εκπνξία πξντφλησλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε λα απαγνξεχεηαη έμη κήλεο κεηά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ε εκπνξία πξντφλησλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε. Ψζηφζν ε εκπνξία πξντφλησλ πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε, αιιά ηα νπνία είραλ παξαζθεπαζηεί θαη επηζεκαλζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, επηηξέπεηαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Η ΠΡΟΔΓΡΟ Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Υ. ΜΗΣΟΠΟΤΛΟΤ Δ. ΓΟΤΜΔΝΗ Σα μέλη : Γ. ηακαληάο, Γ. Σζίπε,. Αλησληάδνπ, Δ. Γήκα, Κ. Μαγνπιάο, Υ. Παπαρξήζηνπ, Θ. ηξηιάθνο, Ι. ηηαξάο.» Άπθπο 2 H ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2014 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 27

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα