ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο ηνπ USGS ( American Geological Survey,2006) πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο καο. Η Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Τόθην (25 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ),έρεη πιεζπζκό όζν ε Νέα Υόξθε θαη Οπάζηγθηνλ καδί. Εάλ ην ζεκεξηλό Τόθην δερηεί ηνλ ζεηζκό ηνπ 1923 (ηνπ Kanto πνπ ην έπιεμε κε 7.9 R), ε θαη' εθηίκεζε νηθνλνκηθή απώιεηα ζα είλαη πεξίπνπ,1-3 ηξηζεθαηνκκύξην δνιάξηα ΗΠΑ. Παλεπηζηήκην ηνπ Σόθην- Από το Δηδηθό πξόγξακκα κεηξηαζκνύ ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ( ) ΚΩ, 2006

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε 2

3 ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. Σν πξώην βήκα γηα ηελ αζθάιεηα καο από έλα ζεηζκό, είλαη λα θνηηάμνπκε ην ζπίηη καο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε όια ηα αθάιππηα αληηθείκελα πνπ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δόλεζεο. Αξρίζηε ηώξα κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ βαξηώλ επίπισλ όπσο ηηο βηβιηνζήθεο καθξηά από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο όπνπ θάζεζηε ή θνηκάζηε! Δπίζεο ζηγνπξεπηείηε όηη νη πνξείεο εμόδσλ είλαη ειεύζεξεο. Απιά θαη ιίγα πξάγκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, λα κεηώζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο πεξηνπζίεο καο από έλαλ ελδερόκελν ζεηζκό. Κξεκώληαο αληηθείκελα Σα βαξηά αληηθείκελα πνπ θξεκηνύληαη ζηνπο ηνίρνπο κπνξνύλ λα πέζνπλ, θαη ην γπαιί ζηα θάδξα θαη ηνπο θαζξέθηεο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Σνπνζεηνύκε κόλν ειαθξηά πξάγκαηα, όπσο νη αθίζεο ή ειαθξηά αληηθείκελα επάλσ από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο. Θξεκάκε ηνπο θαζξέθηεο, ηηο εηθόλεο, θαη άιια βαξηά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο θιεηζηνύο γάληδνπο. Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε βαξηά θσηηζηηθά ή πνιπειαίνπο ζηα ηαβάληα. Αληηθείκελα ζηα αλνηθηά ξάθηα Σα κηθξά αληηθείκελα κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα βιήκαηα. Αληηθείκελα αγγεηνπιαζηηθήο, ιακπηήξεο θά. κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα.πξέπεη λα ηα απνθεύγνπκε. Έπηπια Σα ςειά έπηπια, όπσο νη βηβιηνζήθεο θαη άιια αληηθείκελα, κπνξνύλ λα πέζνπλ θαη λα καο ηξαπκαηίζνπλ. Σνπνζεηνύκε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα. Αζθαιίδνπκε ηηο δύν ςειέο γσλίεο ησλ επίπισλ ζε έλα ζηήξηγκα ηνίρσλ. Δπηπιένλ ηα δέλνπκε κε εύθακπηα ινπξηά. Απηά επηηξέπνπλ ζηα έπηπια ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε από ηνλ ηνίρν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ, θαη κεηώλνπλ ηελ πίεζε ζηα ζηεξίγκαηα. Σωιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ Οη ζσιήλεο ύδαηνο ή αεξίνπ νπνπδήπνηε ζην ζπίηη ζαο κπνξνύλ λα ζπάζνπλ. Οη δηαξξνέο ύδαηνο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εθηελή δεκία ελώ νη δηαξξνέο αεξίνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο θίλδπλνο ππξθαγηάο. Θαινύκε έλαλ πδξαπιηθό λα αμηνινγήζεη, λα αληηθαηαζηήζεη, θαη λα αζθαιίζεη θαηάιιεια ηνπο νμεηδσκέλνπο ή πξνβιεκαηηθνύο ζσιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. Λα δνζεί πξνζνρή ηδηαίηεξε ζηνπο ζπλδεηήξεο ησλ ζσιήλσλ, ζηνπο ζεξκνζίθσλεο, ηηο ζόκπεο, ηνπο ζηεγλσηήξεο, θαη άιιεο ζπζθεπέο. Πξνηηκνύκε εύθακπηνπο ζπλδεηήξεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. 3

4 Θεξκνζίθωλεο Οη αθάιππηνη ζεξκνζίθσλεο κπνξνύλ λα πέζνπλ, ζπάδνληαο ηνπο αγσγνύο ύδαηνο. Οη ζεξκνζίθσλεο πξέπεη γηα λα δεζνύλ ζε ζηεξίγκαηα ή ζηνπο ηνίρνπο κε εηδηθνύο ηκάληεο γηα κέηαιια. Σηελ θνπδίλα Σα γπαιηθά κπνξνύλ λα ζπληξηβνύλ ζην πάησκα εάλ ηα πνξηάθηα ησλ επίπισλ πνπ ηα πεξηέρνπλ είλαη αθάιππηα. Υξεζηκνπνηνύκε εηδηθνύο ζύξηεο ζρεδηαζκέλνπο γηα ην ζεηζκό. Αζθαιίδνπκε ηα ςπγεία θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπζθεπέο ζηνπο ηνίρνπο ρξεζηκνπνηώληαο εύθακπηνπο ηκάληεο. Σην γθαξάδ ή ηελ απνζήθε Γηάθνξα πξάγκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην γθαξάδ ή ζηελ απνζήθε κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο, δεκηέο ή δηαξξνέο. Πάληα ηνπνζεηνύκε ηα εύθιεθηα ή επηθίλδπλα πιηθά ζηα ρακειόηεξα ζεκεία. Σπηηηθέο Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο Οη κεγάιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο θαη δεκίεο. Αζθαιίζηε ηηο ηειενξάζεηο, ηα ζηεξενθσληθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπο ππνινγηζηέο, θαη ηνπο θνύξλνπο κηθξνθπκάησλ κε εύθακπηα ινπξηά. Μύζνο 1 "ΟΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΜΟ ΟΦΔΙΛΟΝΣΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑ ΚΑΣΑΡΡΔΟΝΣΑ ΚΣΗΡΙΑ." Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη όινη νη ηξαπκαηηζκνί από ηνπο ζεηζκνύο πξνθαινύληαη από ηα θαηαξξένληα θηήξηα. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί νθείινληαη ζηα αληηθείκελα πνπ ζπάλε ή πέθηνπλ πάλσ ζηνπο αλζξώπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 1994 ζε ζεηζκό κεγέζνπο 6,7 Ρίρηεξ, ζην 4

5 Northridge(ΖΠΑ), ην 55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ πξνθιήζεθε από αληηθείκελα, όπσο νη ηειενξάζεηο, έπηπια, εηθόλεο,θαζξέθηεο, θαη ηα ειαθξηά θνπθώκαηα. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα μέξεη πώο ζα αληηδξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ; Γηα λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνπο ζεηζκνύο πνπ ζα ζπκβνύλ ζηελ πεξηνρή καο, είλαη ζεκαληηθό ε νηθνγέλεηά καο λα έρεη έλα ζρέδην πξνπαξαζθεπήο.σν ζρέδηό καο πξέπεη λα πεξηιάβεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηα εμήο: Κξίζηκεο ελέξγεηεο Σε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, νη κεκνλσκέλεο δεμηόηεηεο επηβίσζεο ζα είλαη θξίζηκεο. Πξαθηηθή άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή επάλσ." (Βι. ΒΖΚΑ 5) Κάζεηε πώο λα πξνζηαηεπζείηε,νπνπδήπνηε θαη λα είζηε,όηαλ έλαο ζεηζκόο ρηππά. (Βι. ΒΖΚΑ 5) Γηδάμηε ηα παηδηά θαη ηνπο ελειίθνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζθπξίρηξεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε εγθισβηζκνύ ησλ. Πάξηε εθπαηδεπηηθά καζήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ. Οθείιεηε λα γλσξίδεηε ηηο ζέζεηο ησλ δηαθνπηώλ ηνπ αεξίνπ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη λεξνύ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Αλ έρνπκε δηαξξνή θιείλνπκε ην αέξην, ην ειεθηξηθό θαη ην λεξό (Βι. ΒΖΚΑ 6) Θάζε ζπίηη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν ηνπιάρηζηνλ κε έλα ππξνζβεζηήξα. Έιεγρνο εάλ ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία έρεη πξνβιέςεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ πεξηνρή ζαο. Αλ όρη, ξσηήζηε αλ έρεη πξνβιέςεη έλα θαη πνην είλαη απηό. ΠΛάλν εηνηκόηεηαο Μελ πεξηκέλεηε κέρξη ηνλ επόκελν ζεηζκό λα θάλεηε ηα αθόινπζα. Θξαηήζηε ηα παπνύηζηα θαη έλαλ θαθό πνπ ιεηηνπξγεί δίπια ζην θξεβάηη θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο. Πξνζδηνξίζηε ηα αζθαιή ζεκεία ζην ζπίηη ζαο.πξνηηκήζηε ηα γεξά γξαθεία θαη ηα αλζεθηηθά ηξαπέδηα. Δληνπίζηε κηα αζθαιή ζέζε πνπ ζα ζπλαληεζείηε έμσ από ην ζπίηη ζαο κεηά από ηνλ ζεηζκό κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο. Θαζηεξώζηε έλα εθηόο πεξηνρήο πξόζσπν επαθώλ πνπ κπνξεί λα δερζεί θιήζε από ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ελεκεξώζηε ηνλ ζρεηηθά. Παξέρεηε ζε όια ηα νηθνγελεηαθά κέιε έλαλ θαηάινγν ζεκαληηθώλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ. Θαζνξίζηε ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ζαο όπσο ε ρξήζε εηδηθώλ δηαηξνθώλ ή εηδηθώλ αλαληηθαηάζηαησλ θαξκάθσλ. Κάζεηε γηα ην ζρεδίν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο. Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθό λα ην επηδηώμεηε από ηώξα, κελ ράλεηε ρξόλν. Θξαηήζηε ηα αληίγξαθα ησλ νπζηαζηηθώλ εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θαη ηα νηθνλνκηθά αξρεία, ζε κηα αζθαιή ζέζε. (Βι. ηελ ηειεπηαία ζειίδα) Ζ νηθνγέλεηά ζαο κπνξεί λα θνηκάηαη όηαλ ζα ρηππήζεη ν επόκελνο ηζρπξόο ζεηζκόο ηελ πεξηνρή καο. Κεηά ηνλ ζεηζκό κπνξεί λα κελ έρνπκε θσο θαη ηα ζπαζκέλα γπαιηά θαη άιια επηθίλδπλα ζπληξίκκηα λα βξίζθνληαη ζην δάπεδν, θαζηζηώληαο ην επηθίλδπλν λα πεξπαηεζεί ρσξίο παπνύηζηα. Θξαηήζηε έλαλ θαθό θαη έλα δεπγάξη δπλαηώλ παπνπηζηώλ θνληά ζην θξεβάηη ζαο. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα γίλεη απηό είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηζάληα πνπ λα δέλεηαη ζε έλα πόδη ηνπ θξεβαηηνύ θαη θνληά ζην καμηιάξη ηνπ θξεβαηηνύ γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο ζαο. 5

6 ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο Αηνκηθά εθόδηα επηβίωζεο Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα έρεη αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο. Θξαηήζηε ηα, ζε ζεκεία όπνπ είλαη εύθνια πξνζβάζηκα,ζην ζπίηη, ζην απηνθίλεην, ζηελ εξγαζία ή ην ζρνιείν. Κηα κηθξή ηζάληα πνπ ηα πεξηέρεη απηά είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο.πξέπεη λα πεξηιάβεηε, ηα θάησζη ζηνηρεία: Σα θάξκαθα πξώηεο αλάγθεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ θαη ηα αλαγθαία γηα όζνπο έρνπλ εηδηθέο παζήζεηο (δηαβεηηθνύο θα). Πξνζσπηθά είδε πγηεηλήο. Δκθηαισκέλν λεξό. θπξίρηξα (γηα λα εηδνπνηήζεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο). Κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θαηάινγνο ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σξόθηκα-θνλζέξβεο πςειά ζε ζεξκίδεο. Φαθόο έθηαθηεο αλάγθεο κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Πξάγκαηα δηάθνξα όπσο ηα παηρλίδηα, καξθαδόξνπο, θαη αιιά. Δηδηθό ζεκείσκα γηα ηα παηδηά ζαο-πξηλ από ηνλ ζεηζκό κηιήζηε κε ηα παηδηά ζαο, μνδέςηε ιίγν θαηξό καδί ηνπο,δεηήζηε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ζαο ζην πιάλν πξνπαξαζθεπήο θαη εηδηθόηεξα ζην θηη λα ζπκπεξηιάβνπλ ην παηρλίδη πνπ απηά επηζπκνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή." Μεηά ηνλ ζεηζκό ην παηδί ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ςπρνινγηθή ζηήξημε. Ίζσο ρξεηαζζεί λα απνκαθξπλζείηε από απηά γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη γη απηό ηνλ ιόγν ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη από ηώξα πξνεηνηκαζκέλα. Οκαδηθά εθόδηα επηβίωζεο Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Θνηλήο Χθειείαο όπσο λεξνύ, ειεθηξηθνύ, θαη άιιεο δσηηθήο ζεκαζίαο δεκόζηεο εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο κπνξνύλ λα θαηαζηξαθνύλ γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά από έλαλ κεγάιν ζεηζκό. Δίλαη δπλαηόλ, νη κεραληζκνί άκεζεο αλάγθεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαηαζηξαθνύλ θαη πηζαλώο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ βνήζεηα. Γηα λα βνεζήζεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο λα αληηκεησπίζεη έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, απνζεθεύζηε έλα νκαδηθό εθόδην επηβίσζεο ζε κηα εππξόζηηε ζέζε, θαηά πξνηίκεζε ππαίζξηα. Κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κεγάιν αεξνζηεγέο θηβώηην πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εύθνια θαη πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα 3-5 εκέξεο, κε ηα αθόινπζα: Πόζηκν λεξό (ειάρηζην έλα ιίηξν αλά άηνκν αλά εκέξα). Πξνκήζεηεο πξώησλ βνεζεηώλ, θάξκαθα, θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία πγηεηλήο, όπσο ην ζαπνύλη, ε νδνληόπαζηα, θαη ραξηί ηνπαιέηαο. Φσο θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο αιιά θαη έλαλ θαθό κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Ραδηόθσλν (θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο). Θνλζεξβνπνηεκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα θαη δηάθνξεο ζπζθεπέο όπσο έλα αλνηρηήξη δνρείσλ ή πνιπεξγαιείν. Ρνύρα πξώηεο αλάγθεο, δπλαηά παπνύηζηα, πξόζζεηεο θάιηζεο, θαιύκκαηα, θαη ίζσο αθόκε θαη κηα ζθελή. Κεγάιεο πιαζηηθέο ηζάληεο γηα ηα απόβιεηα θαη άιιεο ρξήζεηο. Γάληηα εξγαζίαο. Σξόθηκα γηα θαηνηθίδηα δώα αλ είζηε δσόθηινη. 6

7 Αληίγξαθα ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, ηαπηόηεηεο θα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αληηθαηαζηήζηε ην λεξό, ηα ηξόθηκα, ηα θάξκαθα, θαη ηηο κπαηαξίεο ζε εηήζηα βάζε. ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο Δίλαη ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκά ζαο αξθεηά ηζρπξά λα αληηζηαζνύλ ζε έλα επόκελν ζεηζκό; Δάλ δείηε ζε έλα ζπίηη... Κπνξείηε λα θάλεηε έλα ηεζη αζθαιείαο γηα λα δείηε εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζε έλαλ κειινληηθό ζεηζκό. Δάλ ην ζπίηη ζαο βαζκνινγεζεί κε 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ηόηε ρξεηάδεζηε πηζαλώο έλαλ ζηαηηθό κεραληθό, γηα λα ην αμηνινγήζεη εθηόο αλ έρεη εληζρπζεί ζηα ηειεπηαία έηε. Θπκεζείηε, όηη νη ζεηζκνί ζα βξνπλ ηα αδύλαηα ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Σεζη αζθάιεηαο (ηνπ ζπηηηνύ ζαο) 1. Πόηε ην ζπίηη ζαο ρηίζηεθε; Πξηλ από ην 1959 = 5 ζεκεία = 3 ζεκεία Κεηά από ην 1985 = 1 ζεκείν 2. Πόζν ςειό είλαη ην ζπίηη ζαο; Ζ νηθνδνκή ζαο βξίζθεηαη ζε κηα ινθνπιαγηά ή ζε επίπεδν κε θιίζε= 6 ζεκεία Γύν ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο κε ηελ θπξίσο θαηνηθία επάλσ από έλα γθαξάδ ή ππισηή = 5 ζεκεία 1 όξνθνο κε 3 ή πεξηζζόηεξα ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 4 ζεκεία 1 όξνθνο, ιηγόηεξν από 3 ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 1 ζεκείν 3. Πόζν ζηαζεξό είλαη ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν θείηαη ην ζπίηη ζαο; Υαιαξά εδάθε = 7 ζεκεία ρεηηθά ζηαζεξά εδάθε= 5 ζεκεία ΤΝΟΛΙΚΑ ΗΜΔΙΑ = _ Δάλ ν ρώξνο δηακνλήο ζαο ζπγθεληξώλεη 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ζην ηεζη αζθαιείαο, πξέπεη πηζαλώο λα ζπκβνπιεπζείηε έλαλ κεραληθό, ή ηνλ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ζαο γηαηί πξέπεη λα επαλαμεηέζεηε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνδνκήο ζαο. Εάλ δείηε ζε έλα δηακέξηζκα... κε ρώξν ζηάζκεπζεο / ή απνζήθεο ζην ηζόγεην. Απηνί νη ρώξνη είλαη αδύλαηνη κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ζε έλαλ ζεηζκό. Οηθνδνκέο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1959 Οηηδήπνηε θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1959 πξέπεη λα ειεγρζεί. Σαλ κηζζωηήο αθηλήηνπ, ππνβάιεηε ηνλ ηδηνθηήηε ζαο απηέο ηηο εξωηήζεηο: Πνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζεηζκηθή αζθάιεηα απηνύ ηνπ θηεξίνπ; Οη ζεξκνζίθσλεο έρνπλ δεζεί ζηα ζηεξίγκαηα ηνίρσλ; Κπνξώ λα αζθαιίζσ ηα ξάθηα θαη ηα έπηπια ζηνπο ηνίρνπο; Θα έπξεπε λα είλαη θάπνηα από ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα καο απαζρνινύλ. 7

8 Εάλ δείηε ζε έλα ιπόκελν ζπίηη Θνηηάμηε θάησ από ην ζπίηη ζαο. Δάλ δείηε όηη ην ζπίηη ζαο δελ ζηεξίδεηε ζηαζεξά πάλσ ζην έδαθνο θαιό ζα ήηαλ λα εληζρύζεηε ηελ βάζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Άκεζε ζύληαμε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζρνιείν,εάλ δελ ππάξρεη. Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ ζρνιείνπ από κεραληθνύο ηνπ ΟΘ. Απνκαθξύλεηε ηα ζξαλία θαη ηηο έδξεο από ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο εμόδνπ(λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα κελ θιεηδώλνληαη).γηαηεξείζηε ηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ ειεύζεξνπο από ζξαλία θαη βηβιηνζήθεο. Σνπνζεηνύκε εηδηθνύο ηκάληεο εκπξόο από ηα βηβιία ζε αλνηρηέο βηβιηνζήθεο. ηεξεώζηε θαιά ηνπο Ζ/Τ θαη ζηεξίμηε ηηο νζόλεο. Πξνζέρνπκε ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, θακηλάδεο, κπαζθέηεο, πεζκέλα θαιώδηα, κάληξεο, δαξληηληέξεο θά. Οη θαπλνδόρνη,ηα δηαθνζκεηηθά ηνύβια,ηα θεξακίδηα θαη ηα ηδάθηα κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ. Μύζνο 2 "ΔΥΟΤΜΔ ΚΑΛΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ, ΔΣΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΟΤΜΔ,ΔΥΟΤΜΔ ΑΦΑΛΗ ΚΣΗΡΙΑ." Ο θαιύηεξνο αληηζεηζκηθόο θαλνληζκόο ζηνλ θόζκν δελ κπνξεί θάλεη ηίπνηα γηα ηα θηήξηα πνπ ρηίδνληαη πξνηνύ λα ζεζπηζηεί ν ζρεηηθόο θαλνληζκόο. ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ Ση ζα πξέπεη λα θάλσ όηαλ αξρίδεη ν ζεηζκόο; Εάλ είζηε... ζε εζωηεξηθό ρώξν Εάλ είζηε ζην εζσηεξηθό, όηαλ αηζζάλεζηε ην ηζρπξό ηίλαγκα ζεηζκνύ, πέζηε ζην πάησκα, πάξηε ηελ θάιπςε θάησ από έλα αλζεθηηθό θαη δπλαηό γξαθείν ή ζξαλίν θαη δηαηεξείζηε απηή ηελ ζέζε κέρξη λα πεξάζεη ν ζεηζκόο. "ΠΤΩΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ ΛΑΒΗ" "ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΔΠΑΛΧ." Δάλ δελ είζηε θνληά ζε έλα γξαθείν ή ζξαλίν, πέζηε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Απνθύγεηε ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο, ηα παξάζπξα, ηα θξεκαζκέλα αληηθείκελα, ηνπο θαζξέθηεο, ηα ςειά έπηπια, ηηο κεγάιεο ζπζθεπέο, θαη ηα εξκάξηα πνπ γεκίδνπλ κε ηα βαξηά αληηθείκελα. Κελ κεηαθηλεζείηε ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο! 8

9 Σην θξεβάηη Παξακείλεηε εθεί, πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη. Δίλαη πηζαλό λα ηξαπκαηηζζείηε ιηγόηεξν εθεί αλ παξακείλεηε. Σα ζπαζκέλα γπαιηά ζην πάησκα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο. Βάιηε ηα παπνύηζηα ζαο,πξηλ πεξπαηήζεηε ζην πάησκα (βι. ΒΖΚΑ 2) Σε πςειό θηήξην ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Απνθύγεηε ηα παξάζπξα θαη άιινπο θηλδύλνπο. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο αλειθπζηήξεο. Κελ ηξνκνθξαηεζείηε εάλ ηα ζπζηήκαηα ςεθαζηήξσλ ή νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ελεξγνπνηεζνύλ. Σηελ εξγαζία ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Κάζε γηα ην ζρέδην αζθάιεηαο ζεηζκνύ ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, απαηηείζηε ην. Όηαλ ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, κεηαθηλεζείηε πξνο κηα αζθαιή ζέζε. Σε έλα δεκόζην θηήξην ή έλα θηλεκαηνγξάθν Δάλ θάζεζηε ζε έλα θάζηζκα θηλεκαηνγξάθνπ πέζηε θάησ ακέζσο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο.(πσχζ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ εάλ είλαη δπλαηόλ).κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ πεξάζεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ πεξπαηήζηε έμσ αξγά, πξνζέρνληαο γηα ηα πεζκέλα ζπληξίκκηα ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Αίζνπζα Δηδαζθαιίαο ζρνιείνπ Γελ παληθνβαιιόκαζηε θαη δηαηεξνύκε ηελ ςπρξαηκία καο.κέλνπκε ζηελ ζέζε πνπ είκαζηε. Δάλ είκαζηε κέζα ζην θηίξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ θαη έρνπκε θνληά καο ζξαλίν ή έδξα κπαίλνπκε θάησ από απηά ελώ απνκαθξπλόκαζηε από ηα παξάζπξα θαη ηνπο εμώζηεο. Δάλ δελ έρνπκε ζξαλίν /έδξα θνληά καο πέθηνπκε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύνπκε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό καο κε ηνπο βξαρίνλεο καο. Δάλ είκαζηε έμσ από ην θηίξην απνκαθξπλόκαζηε ακέζσο από ηηο πξνζόςεηο θηηξίσλ, ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, καληξόηνηρνπο θα. Εάλ είζηε ζε εμωηεξηθό ρώξν( ππαίζξηα ) Θηλεζείηε ακέζσο πξνο κηα αζθαιή πεξηνρή εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε αθίλδπλα, απνθύγεηε ηα θηήξηα, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, ηα δέληξα, θαη άιινπο θηλδύλνπο. Πάληα ππνζέζηε όηη νη πεζκέλνη ζηύινη ηεο ΓΔΖ είλαη αθόκε ειεθηξνδνηνύκελνη. Κνληά ζηα ςειά θηήξηα Σα παξάζπξα, νη πξνζόςεηο, νη καληξόηνηρνη θαη νη αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη ζπρλά ηα πξώηα κέξε ελόο θηεξίνπ πνπ θαηαξξένπλ. Απνκαθξπλζείηε από απηήλ ηελ δώλε θηλδύλνπ όηαλ αξρίζεη ν ζεηζκόο. Πξνηηκείζηε ην θαηαθύγην ζε έλα αζθαιέο κέξνο ή έλαλ αλνηρηό ρώξν. Οδήγεζε Όηαλ νδεγείηε, πξνζπαζήζηε λα κεηαθέξεηε ην απηνθίλεην ζαο αθίλδπλα ζε κηα πιεπξά(δεμηά) ηνπ δξόκνπ, ζηακαηήζηε, θαη βάιηε ην ρεηξόθξελν ακέζσο. Απνθύγεηε πξνζπεξάζεηο, ηηο γέθπξεο, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ,, ηα δέληξα, θαη άιια πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ή λα πέζνπλ πάλσ ζην όρεκα ζαο. Παξακείλεηε κέζα ζην όρεκα ζαο κέρξη ηειεηώζεη ν ζεηζκόο. Δάλ έλαο ζηύινο ηεο ΓΔΖ ρηππήζεη ην όρεκα ζαο, κείλεηε ζην εζσηεξηθό ηνπ έσο όηνπ αθαηξεζεί από ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. Σε έλα ζηάδην Παξακείλεηε ζην θάζηζκά ζαο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ ηειεηώλεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ βγείηε αξγά, απνθεύγνληαο ηα ζπληξίκκηα θαη πξνζέρνληαο γηα νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. 9

10 Κνληά ζηελ αθηή(τζνπλάκη) Σα Σζνπλάκη,ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη κεηά από έληνλνπο επηθαλεηαθνύο ζεηζκνύο κεγέζνπο 6.5R θαη άλσ. Από ηνπηθνύο ζεηζκνύο κπνξνύλ λα πιεκκπξίζνπλ νη αθηέο κέζα ζε ιίγα ιεπηά αξγόηεξα από ηελ ζεηζκηθή δόλεζε(ρξεηάδεζηε ην ιηγόηεξν 100 κέηξα από ηελ αθηή γηα λα ληώζεηε αζθαιείο). Οη απόκαθξνη, κεγάινη ζεηζκνί κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ ηζνπλάκη πνπ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ώξεο αξγόηεξα ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ (απνκαθξπλζείηε ην ιηγόηεξν 1.5 ρηιηόκεηξν, από ηελ αθηή ). Δάλ αηζζάλεζηε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό θαη παξαηεξείηε ην λεξό μαθληθά λα ηξαβηέηαη από ηελ παξαιία, εθθελώζηε θαη ηξέμηε ακέζσο ζε πςειόηεξν έδαθνο,έρεηε πνιύ ιίγα ιεπηά ζηελ δηάζεζε ζαο. Κεηά ην πξώην κεγάιν θύκα αθνινπζνύλ άιια θύκαηα εμίζνπ δπλαηά. Κελ πιεζηάδεηε ηελ αθηή, αθόκε θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ θνληθά ηζνπλάκη. Οξεηλή πεξηνρή Δάλ βξίζθεζηε ζε νξεηλή πεξηνρή, πξνζέμηε ηα βξάρηα, ηηο θαζηδήζεηο εδάθνπο, ηα δέληξα, θαη άιια ζπληξίκκηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηλδύλνπο από ηνπο ζεηζκνύο. Μύζνο 3 "ΚΔΦΑΛΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ" Παιαηόηεξα, ηα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα από ηνύβια, πιίλζνπο θαη κε ηα μύιηλα θνπθώκαηα. Κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, επεηδή παξαηεξήζεθε όηη ζηηο θαηαζθεπέο απηέο ηα θνπθώκαηα ήηαλ κεξηθέο θνξέο ηα κνλαδηθά κέξε απηώλ ησλ ζπηηηώλ πνπ δηαζώδνληαλ, επηθξάηεζε ν κύζνο όηη κηα πόξηα είλαη ε αζθαιέζηεξε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ. ήκεξα, ιίγνη άλζξσπνη δνπλ πηα ζηα παιαηά ζπίηηα. ηα ζύγρξνλα ζπίηηα, νη πόξηεο κπνξνύλ λα είλαη όρη ηζρπξόηεξεο από νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζπηηηνύ θαη λα κελ είλαη ηθαλέο λα ζαο πξνζηαηεύζνπλ από ηα ζπληξίκκηα. Δίζηε αζθαιέζηεξνη θάησ από ην έλα αλζεθηηθό ηξαπέδη ή ζξαλίν. "ΠΔΣΔ, ΘΑΙΤΦΘΔΗΣΔ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΛΧ." ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο Κόιηο ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, αθνινπζήζηε ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2). Έιεγρνο γηα ηξαπκαηηζκέλνπο Διέγμηε αλ εζείο νη ίδηνη είζηε εληάμεη πξηλ βνεζήζεηε ηνπο άιινπο. Πξνζηαηεύζηε ην ζηόκα, ηε κύηε, θαη ηα κάηηα ζαο από ηε ζθόλε. Δάλ έλα άηνκν αηκνξξαγεί, αζθείζηε άκεζε πίεζε ζηελ πιεγή. Υξεζηκνπνηείζηε θαζαξή γάδα ή ύθαζκα, εάλ είλαη δηαζέζηκα. Κελ κεηαθηλήζεηε ηα ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλα άηνκα, εθηόο αλ δηαηξέρνπλ άκεζν θίλδπλν. Θαιύςηε ηα ηξαπκαηηζκέλα άηνκα κε ηα θαιύκκαηα ή πξόζζεην ηκαηηζκό γηα λα ηα θξαηήζεηε ζεξκά. Έιεγρνο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύλ θηλδύλνπο Ππξθαγηά Δάλ είλαη δπλαηόλ, ζβήζηε ηηο κηθξέο ππξθαγηέο ζην ζπίηη ή ηε γεηηνληά ζαο ακέζσο. Θαιέζηε γηα βνήζεηα κόλν αλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, αιιά κελ πεξηκέλεηε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα αληαπνθξηζεί ακέζσο ζην αίηεκα ζαο. Οη δηαξξνέο αεξίνπ * Θιείλνπκε ηελ παξνρή αεξίνπ εάλ ππνςηαδόκαζηε γηα δηαξξνή ιόγσ ησλ ζπαζκέλσλ ζσιήλσλ ή ιόγσ κπξσδηάο ή από ηνλ ήρν ηνπ έρνληνο δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ. Υξεζηκνπνηήζηε έλα γαιιηθό θιεηδί γηα λα θιείζεηε ηελ θύξηα βαιβίδα ηνπ αεξίνπ ζαο κε λα ην γπξίζεηε αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Κελ ελεξγνπνηήζεηε ην αέξην κόλνη ζαο πεξηκέλεηε ηελ αξκόδηα ππεξεζία! Υαιαζκέλν ειεθηξηθό δίθηπν Απελεξγνπνηήζηε ηνλ θύξην δηαθόπηε εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δεκία. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί ε δεκία! Πεζκέλα θαιώδηα Δάλ βιέπεηε ζην δάπεδν ειεθηξνθόξα θαιώδηα, θξαηεζείηε καθξηά από απηά εζείο θαη όζνη άιινη είλαη γύξσ ζαο. Κελ ηα αγγίμηε πνηέ θαη λα κελ αθήζεηε νπνηαδήπνηε αληηθείκελα λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο.! Δηνηκόξξνπα αληηθείκελα Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ξάθηα όηαλ αλνίγεηε πόξηεο ληνπιαπηώλ. Οη δηαξξνέο ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, αθήζηε ην ζπίηη ζαο! Σα ελδερνκέλσο επηβιαβή πιηθά, όπσο ε ρισξίλε, ε ρεκηθέο νπζίεο θήπσλ, ην ρξώκα, θαη ε βελδίλε ή άιια εύθιεθηα πγξά πξέπεη λα απνκνλσζνύλ ή λα θαιπθζνύλ κε απνξξνθεηηθό πιηθό. 10

11 Θαπλνδόρνη-Κείλεηε καθξηά από ηηο θαπλνδόρνπο θαη ηνπο ηνίρνπο ηνύβισλ. Κπνξνύλ λα απνδπλακσζνύλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα πέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ην ηδάθη ζαο κε κηα ραιαζκέλε θαπλνδόρν, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα βάιεη θσηηά ή λα παγηδέςεη ηνμηθά αέξηα ζην ζπίηη ζαο! Εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη ζνβαξά ραιαζκέλν... Δάλ ην ζπίηη ζαο είλαη έρεη ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο ή απεηιείηαη από κηα ππξθαγηά ή θάπνηα άιιε θαηαζηξνθή, πξέπεη λα ην εθθελώζεηε. Κελ ην εγθαηαιείςεηε εάλ απηό έρεη ππνζηεί κηα κέηξηα δεκηά. Δάλ ην εθθελώλεηε, πέζηε ζε έλαλ γείηνλα θαη ηελ νηθνγέλεηα ζαο πνπ πεγαίλεηε. Πάξηε ηα αθόινπζα, εάλ πξέπεη λα ην εθθελώλεηε: Φέξηε ζε έλα θαηαθύγην Αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο (βι. ΒΖΚΑ 3). Λεξό, ηξόθηκα, θαη πξόρεηξα θαγεηά. Θνπβέξηα, καμηιάξη, θαη ειαθξύ ζηξώκα αλ ππάξρεη. Ρνύρα γηα αιιαγή,έλα ηδάθεη θαη πεηζέηα. Πάλεο, ηξόθηκα, θαη νηηδήπνηε άιιν γηα ηα λήπηα. Πξνζσπηθά έγγξαθα (ηαπηόηεηεο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θα ) ηεο νηθνγέλεηαο Βηβιία θαη παηρλίδηα (εηδηθά γηα ηα παηδηά). Εληνύηνηο, κελ θέξεηε! Θαηνηθίδηα δώα Κεγάιεο πνζόηεηεο πεξηηηνύ ξνπρηζκνύ ή άιισλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα ραζνύλ ή λα θιαπνύλ. ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε. Κόιηο ζπλαληήζεηε ηελ νηθνγέλεηάο ζαο κεηά από ηνλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2) ηζρπξό ζεηζκό, αθνινπζείζηε ην ζρέδην Οη πξώηεο εκέξεο κεηά από ην ζεηζκό. ηηο εκέξεο κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: Αζθάιεηα πξώηα Κελ εηζέιζεηε ζην ζπίηη ζαο έσο όηνπ είζηε ζίγνπξνη όηη είλαη αζθαιέο. Λα είζηε βέβαηνο όηη δελ ππάξρεη θακία δηαξξνή αεξίνπ ζην ζπίηη ζαο.κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αλαπηήξεο, θεξηά, ή άιια θαη κελ ελεξγνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ή κεραληθή ζπζθεπή πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ζπηλζήξα. Διέγμηε γηα ηηο ρεκηθέο εθρύζεηο, ηα ειεθηξνθόξα θαιώδηα. Σν λεξό όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ειαηησκαηηθά θαιώδηα ξεύκαηνο είλαη θίλδπλνο. Απνζπλδέζηε ηα ζπαζκέλα θσηηζηηθά ή ηηο ζπζθεπέο. Απηά ζα κπνξνύζαλ λα αξρίζνπλ ηηο ππξθαγηέο όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε πνηέ ηα εμήο ζην εζσηεξηθό: ζόκπεο ζηξαηνπέδσλ, θεξνδίλε ή θαλάξηα ή ζεξκάζηξεο αεξίνπ, ζράξεο αεξίνπ ή μπιάλζξαθα, ή γελλήηξηεο αεξίνπ, γηαηί απηέο κπνξνύλ λα απειεπζεξώζνπλ ζαλάζηκν αέξην κνλνμεηδίνπ άλζξαθα ή λα είλαη έλαο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. 11

12 Να είζηε ζε επηθνηλσλία Αλνίμηε ην θνξεηό ή ξαδηόθσλν απηνθηλήηνπ ζαο θαη πάξηε πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο. Σνπνζεηήζηε όια ηα ηειέθσλα πίζσ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Θαιέζηε ηελ εθηόο πεξηνρή επαθή ζαο(πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ ζπληνληζηή) θαη αλαθέξαηε ηε λέα ζέζε ζαο. Δλδηαθεξζείηε γηα ηνπο γείηνλεο ζαο. Κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ζαο. Ειέγμηε ηα ηξόθηκα θαη ηηο παξνρέο λεξνύ ζαο Δάλ ην ξεύκα δελ έρεη αθόκε επαλέιζεη, γηα ηα γεύκαηα ζαο ρξεζηκνπνηείζηε πξώηα θαηεςπγκέλα θαη παγσκέλα ηξόθηκα. Δάλ θξαηήζεηε ηελ πόξηα θιεηζηή, ηα ηξόθηκα ζην ςπγείν ζαο κπνξνύλ λα αληέμνπλ γηα κεξηθέο εκέξεο. Δάλ δελ έρεηε λεξό, κπνξείηε λα πηείηε από ηνπο ζεξκνζίθσλεο, ή ηνπο ιεησκέλνπο θύβνπο πάγνπ. Απνθύγεηε ην λεξό από ηηο πηζίλεο ή από δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζβήζηκν ησλ ππξθαγηώλ. Οη πξώηεο εβδνκάδεο κεηά από ην ζεηζκό Απηόο είλαη έλαο κεηαβαηηθόο ρξόλνο. Αλ θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ, ζα ζπλερίζεηε ηε δσή ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεηε λα απνθαηαζηήζεηε ηηο δεκηέο ζαο. ηγνπξεπηείηε όηη ην ζπίηη ζαο είλαη αζθαιέο θαη όρη κε θίλδπλν θαηάξξεπζεο από ηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. Δάλ ήζαζηε ζε ζέζε λα παξακείλεηε ζην ζπίηη ζαο ή λα επηζηξέςεηε ζε απηό κεηά από κεξηθέο εκέξεο, ζα έρεηε λα θάλεηε ηα εμήο: Σηόρνη Δάλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηακάηεζε θαη κεηά επαλήιζε, ειέγμηε ηηο ζπζθεπέο ή ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό ζαο γηα ηε δεκία. Δάλ νη ζσιήλεο ηνπ λεξνύ έζπαζαλ, απνθαηαζηήζηε ηηο δεκηέο. Δληνπίζηε ή αληηθαηαζηήζηε ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο κέξνο ή λα είραλ θαηαζηξαθεί. Διάηε ζε επαθή κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αξρίζεηε ηε δηαδηθαζία αμηώζεσλ ζαο.(εθόζνλ ην είραηε πξνβιέςεη ζηα αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα ζαο) Δάλ δελ κπνξείηε λα δήζεηε ζην ζπίηη ζαο, δεκηνπξγείζηε κηα ελαιιαθηηθή δηεύζπλζε απνζηνιήο κε ην ηαρπδξνκείν. Δάλ ε παξνρή ηνπ αεξίνπ ζαο ζηακάηεζε, ζα πξέπεη λα θαλνλίζεηε κε ηελ επηρείξεζε αεξίνπ λα ην επαλαθέξεηε * Εάλ δελ κπνξείηε λα κείλεηε ζην ζπίηη ζαο... Εεηήζηε άκεζε βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο. Μύζνο 4 "ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΗΩ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΘΑ ΜΔ ΒΟΗΘΗΔΙ!" Πνιινί άλζξσπνη ιαλζαζκέλα ζεσξνύλ όηη ην θξάηνο ζα θξνληίζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπο εάλ ππνζηνύλ ηηο απώιεηεο ζε έλαλ ζεηζκό. Ζ αιήζεηα είλαη όηη θξαηηθή βνήζεηα θαηαζηξνθήο είλαη ζπλήζσο έλα δάλεην πνπ πξέπεη λα μεπιεξώζεηε, κε ρακειό επηηόθην, εθηόο από ηηο ππνζήθεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ νθείιεηε λα δώζεηε. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νπνηαδήπνηε κνξθή βνήζεηαο ζα θαιύςεη κόλν κέξνο ησλ άκεζσλ αλαγθώλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο απώιεηέο ζαο. Οηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ησλ ζεηζκώλ Κεηά από έλαλ ζεηζκό, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε κπνξεί λα κελ είλαη ακέζσο δηαζέζηκε, έηζη πξέπεη λα ην πξνγξακκαηίζεηε από πξώηα. Δάλ έρεηε πξνεηνηκάζεη έλα νηθνλνκηθό ζρέδην απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθήο, είλαη πηζαλόηεξν λα ην αλαθηήζεηε επηηπρώο κεηά από έλαλ ζεηζκό. 12

13 Αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο Κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, ζα ρξεηαζηείηε ηα αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο, θαζώο επίζεο θαη ηα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θξαηήζηε απηά ηα ζηνηρεία ζε έλα ρξεκαηνθηβώηην εγγξάθσλ ή ζε έλα αζθαιέο θηβώηην. Κεξηθά από απηά είλαη: Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο. Έγγξαθα αδεηώλ/δηαδπγίνπ γάκνπ Γηαβαηήξηα θαη άδεηεο νδήγεζεο Θάξηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηξαηησηηθά έγγξαθα Θξίζηκεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Σα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο ( ηα ATM ραιάλε θαη νη Σξάπεδεο κπνξνύλ λα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο) Βηβιηάξηα ηξαπεδώλ. Αξηζκνί πηζησηηθώλ θαξηώλ. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα. Θξίζηκα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή ζε web mail(επίζεο θξαηήζηε έλα αληίγξαθν ζηελ εξγαζία). Έλαο θαηάινγνο νλνκάησλ, ηειεθσληθνί αξηζκνί, θαη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ θξίζηκσλ πξνζσπηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ επαθώλ. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ηεο αθίλεηεο & θηλεηήο πεξηνύζηαο. Γηαζήθεο. Θέζε θαη κέγεζνο ηωλ πξόζθαηωλ ζεηζκώλ Κέζα ζε 5 έσο 10 ιεπηά νη πεξηζζόηεξνη κεγάινη ζεηζκνί (κεγέζνπο 3,5 θαη κεγαιύηεξνη ) αλαθνηλώλνληαη ζηνλ Ηζηό. Θαηαρσξνύληαη ζε ράξηεο θαη βνεζνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη πεξηνρέο όπνπ ν αληίθηππνο ελόο ζεηζκνύ είλαη κέγηζηνο. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ απνηειεζκάησλ ελόο ζεηζκνύ είλαη πνιύηηκε ζηνπο επηζηήκνλεο. Πνηνο ειέγρεη ηνπο ζεηζκνύο ζην λεζί καο θαη πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρή καο ; Ο έιεγρνο ησλ ζεηζκώλ θαηαγξάθεηαη από ην ζεηζκνινγηθό δίθηπν ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ Σα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη δηα κέζνπ ελόο αλαινγηθνύ ζεηζκνγξάθνπ (εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Λίζπξν) ζην Γεσδπλακηθό Ηλζηηηνύην. Τπεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό θαη ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζεηζκηθνύ ειέγρνπ ηεο πεξηνρή καο είλαη ν ΟΑΠ πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζηεγάδεηαη ζην Δπαξρείν Θσ. 13

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα