ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο ηνπ USGS ( American Geological Survey,2006) πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο καο. Η Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Τόθην (25 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ),έρεη πιεζπζκό όζν ε Νέα Υόξθε θαη Οπάζηγθηνλ καδί. Εάλ ην ζεκεξηλό Τόθην δερηεί ηνλ ζεηζκό ηνπ 1923 (ηνπ Kanto πνπ ην έπιεμε κε 7.9 R), ε θαη' εθηίκεζε νηθνλνκηθή απώιεηα ζα είλαη πεξίπνπ,1-3 ηξηζεθαηνκκύξην δνιάξηα ΗΠΑ. Παλεπηζηήκην ηνπ Σόθην- Από το Δηδηθό πξόγξακκα κεηξηαζκνύ ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ( ) ΚΩ, 2006

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε 2

3 ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. Σν πξώην βήκα γηα ηελ αζθάιεηα καο από έλα ζεηζκό, είλαη λα θνηηάμνπκε ην ζπίηη καο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε όια ηα αθάιππηα αληηθείκελα πνπ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δόλεζεο. Αξρίζηε ηώξα κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ βαξηώλ επίπισλ όπσο ηηο βηβιηνζήθεο καθξηά από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο όπνπ θάζεζηε ή θνηκάζηε! Δπίζεο ζηγνπξεπηείηε όηη νη πνξείεο εμόδσλ είλαη ειεύζεξεο. Απιά θαη ιίγα πξάγκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, λα κεηώζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο πεξηνπζίεο καο από έλαλ ελδερόκελν ζεηζκό. Κξεκώληαο αληηθείκελα Σα βαξηά αληηθείκελα πνπ θξεκηνύληαη ζηνπο ηνίρνπο κπνξνύλ λα πέζνπλ, θαη ην γπαιί ζηα θάδξα θαη ηνπο θαζξέθηεο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Σνπνζεηνύκε κόλν ειαθξηά πξάγκαηα, όπσο νη αθίζεο ή ειαθξηά αληηθείκελα επάλσ από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο. Θξεκάκε ηνπο θαζξέθηεο, ηηο εηθόλεο, θαη άιια βαξηά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο θιεηζηνύο γάληδνπο. Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε βαξηά θσηηζηηθά ή πνιπειαίνπο ζηα ηαβάληα. Αληηθείκελα ζηα αλνηθηά ξάθηα Σα κηθξά αληηθείκελα κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα βιήκαηα. Αληηθείκελα αγγεηνπιαζηηθήο, ιακπηήξεο θά. κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα.πξέπεη λα ηα απνθεύγνπκε. Έπηπια Σα ςειά έπηπια, όπσο νη βηβιηνζήθεο θαη άιια αληηθείκελα, κπνξνύλ λα πέζνπλ θαη λα καο ηξαπκαηίζνπλ. Σνπνζεηνύκε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα. Αζθαιίδνπκε ηηο δύν ςειέο γσλίεο ησλ επίπισλ ζε έλα ζηήξηγκα ηνίρσλ. Δπηπιένλ ηα δέλνπκε κε εύθακπηα ινπξηά. Απηά επηηξέπνπλ ζηα έπηπια ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε από ηνλ ηνίρν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ, θαη κεηώλνπλ ηελ πίεζε ζηα ζηεξίγκαηα. Σωιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ Οη ζσιήλεο ύδαηνο ή αεξίνπ νπνπδήπνηε ζην ζπίηη ζαο κπνξνύλ λα ζπάζνπλ. Οη δηαξξνέο ύδαηνο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εθηελή δεκία ελώ νη δηαξξνέο αεξίνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο θίλδπλνο ππξθαγηάο. Θαινύκε έλαλ πδξαπιηθό λα αμηνινγήζεη, λα αληηθαηαζηήζεη, θαη λα αζθαιίζεη θαηάιιεια ηνπο νμεηδσκέλνπο ή πξνβιεκαηηθνύο ζσιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. Λα δνζεί πξνζνρή ηδηαίηεξε ζηνπο ζπλδεηήξεο ησλ ζσιήλσλ, ζηνπο ζεξκνζίθσλεο, ηηο ζόκπεο, ηνπο ζηεγλσηήξεο, θαη άιιεο ζπζθεπέο. Πξνηηκνύκε εύθακπηνπο ζπλδεηήξεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. 3

4 Θεξκνζίθωλεο Οη αθάιππηνη ζεξκνζίθσλεο κπνξνύλ λα πέζνπλ, ζπάδνληαο ηνπο αγσγνύο ύδαηνο. Οη ζεξκνζίθσλεο πξέπεη γηα λα δεζνύλ ζε ζηεξίγκαηα ή ζηνπο ηνίρνπο κε εηδηθνύο ηκάληεο γηα κέηαιια. Σηελ θνπδίλα Σα γπαιηθά κπνξνύλ λα ζπληξηβνύλ ζην πάησκα εάλ ηα πνξηάθηα ησλ επίπισλ πνπ ηα πεξηέρνπλ είλαη αθάιππηα. Υξεζηκνπνηνύκε εηδηθνύο ζύξηεο ζρεδηαζκέλνπο γηα ην ζεηζκό. Αζθαιίδνπκε ηα ςπγεία θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπζθεπέο ζηνπο ηνίρνπο ρξεζηκνπνηώληαο εύθακπηνπο ηκάληεο. Σην γθαξάδ ή ηελ απνζήθε Γηάθνξα πξάγκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην γθαξάδ ή ζηελ απνζήθε κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο, δεκηέο ή δηαξξνέο. Πάληα ηνπνζεηνύκε ηα εύθιεθηα ή επηθίλδπλα πιηθά ζηα ρακειόηεξα ζεκεία. Σπηηηθέο Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο Οη κεγάιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο θαη δεκίεο. Αζθαιίζηε ηηο ηειενξάζεηο, ηα ζηεξενθσληθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπο ππνινγηζηέο, θαη ηνπο θνύξλνπο κηθξνθπκάησλ κε εύθακπηα ινπξηά. Μύζνο 1 "ΟΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΜΟ ΟΦΔΙΛΟΝΣΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑ ΚΑΣΑΡΡΔΟΝΣΑ ΚΣΗΡΙΑ." Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη όινη νη ηξαπκαηηζκνί από ηνπο ζεηζκνύο πξνθαινύληαη από ηα θαηαξξένληα θηήξηα. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί νθείινληαη ζηα αληηθείκελα πνπ ζπάλε ή πέθηνπλ πάλσ ζηνπο αλζξώπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 1994 ζε ζεηζκό κεγέζνπο 6,7 Ρίρηεξ, ζην 4

5 Northridge(ΖΠΑ), ην 55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ πξνθιήζεθε από αληηθείκελα, όπσο νη ηειενξάζεηο, έπηπια, εηθόλεο,θαζξέθηεο, θαη ηα ειαθξηά θνπθώκαηα. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα μέξεη πώο ζα αληηδξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ; Γηα λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνπο ζεηζκνύο πνπ ζα ζπκβνύλ ζηελ πεξηνρή καο, είλαη ζεκαληηθό ε νηθνγέλεηά καο λα έρεη έλα ζρέδην πξνπαξαζθεπήο.σν ζρέδηό καο πξέπεη λα πεξηιάβεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηα εμήο: Κξίζηκεο ελέξγεηεο Σε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, νη κεκνλσκέλεο δεμηόηεηεο επηβίσζεο ζα είλαη θξίζηκεο. Πξαθηηθή άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή επάλσ." (Βι. ΒΖΚΑ 5) Κάζεηε πώο λα πξνζηαηεπζείηε,νπνπδήπνηε θαη λα είζηε,όηαλ έλαο ζεηζκόο ρηππά. (Βι. ΒΖΚΑ 5) Γηδάμηε ηα παηδηά θαη ηνπο ελειίθνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζθπξίρηξεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε εγθισβηζκνύ ησλ. Πάξηε εθπαηδεπηηθά καζήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ. Οθείιεηε λα γλσξίδεηε ηηο ζέζεηο ησλ δηαθνπηώλ ηνπ αεξίνπ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη λεξνύ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Αλ έρνπκε δηαξξνή θιείλνπκε ην αέξην, ην ειεθηξηθό θαη ην λεξό (Βι. ΒΖΚΑ 6) Θάζε ζπίηη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν ηνπιάρηζηνλ κε έλα ππξνζβεζηήξα. Έιεγρνο εάλ ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία έρεη πξνβιέςεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ πεξηνρή ζαο. Αλ όρη, ξσηήζηε αλ έρεη πξνβιέςεη έλα θαη πνην είλαη απηό. ΠΛάλν εηνηκόηεηαο Μελ πεξηκέλεηε κέρξη ηνλ επόκελν ζεηζκό λα θάλεηε ηα αθόινπζα. Θξαηήζηε ηα παπνύηζηα θαη έλαλ θαθό πνπ ιεηηνπξγεί δίπια ζην θξεβάηη θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο. Πξνζδηνξίζηε ηα αζθαιή ζεκεία ζην ζπίηη ζαο.πξνηηκήζηε ηα γεξά γξαθεία θαη ηα αλζεθηηθά ηξαπέδηα. Δληνπίζηε κηα αζθαιή ζέζε πνπ ζα ζπλαληεζείηε έμσ από ην ζπίηη ζαο κεηά από ηνλ ζεηζκό κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο. Θαζηεξώζηε έλα εθηόο πεξηνρήο πξόζσπν επαθώλ πνπ κπνξεί λα δερζεί θιήζε από ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ελεκεξώζηε ηνλ ζρεηηθά. Παξέρεηε ζε όια ηα νηθνγελεηαθά κέιε έλαλ θαηάινγν ζεκαληηθώλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ. Θαζνξίζηε ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ζαο όπσο ε ρξήζε εηδηθώλ δηαηξνθώλ ή εηδηθώλ αλαληηθαηάζηαησλ θαξκάθσλ. Κάζεηε γηα ην ζρεδίν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο. Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθό λα ην επηδηώμεηε από ηώξα, κελ ράλεηε ρξόλν. Θξαηήζηε ηα αληίγξαθα ησλ νπζηαζηηθώλ εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θαη ηα νηθνλνκηθά αξρεία, ζε κηα αζθαιή ζέζε. (Βι. ηελ ηειεπηαία ζειίδα) Ζ νηθνγέλεηά ζαο κπνξεί λα θνηκάηαη όηαλ ζα ρηππήζεη ν επόκελνο ηζρπξόο ζεηζκόο ηελ πεξηνρή καο. Κεηά ηνλ ζεηζκό κπνξεί λα κελ έρνπκε θσο θαη ηα ζπαζκέλα γπαιηά θαη άιια επηθίλδπλα ζπληξίκκηα λα βξίζθνληαη ζην δάπεδν, θαζηζηώληαο ην επηθίλδπλν λα πεξπαηεζεί ρσξίο παπνύηζηα. Θξαηήζηε έλαλ θαθό θαη έλα δεπγάξη δπλαηώλ παπνπηζηώλ θνληά ζην θξεβάηη ζαο. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα γίλεη απηό είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηζάληα πνπ λα δέλεηαη ζε έλα πόδη ηνπ θξεβαηηνύ θαη θνληά ζην καμηιάξη ηνπ θξεβαηηνύ γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο ζαο. 5

6 ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο Αηνκηθά εθόδηα επηβίωζεο Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα έρεη αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο. Θξαηήζηε ηα, ζε ζεκεία όπνπ είλαη εύθνια πξνζβάζηκα,ζην ζπίηη, ζην απηνθίλεην, ζηελ εξγαζία ή ην ζρνιείν. Κηα κηθξή ηζάληα πνπ ηα πεξηέρεη απηά είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο.πξέπεη λα πεξηιάβεηε, ηα θάησζη ζηνηρεία: Σα θάξκαθα πξώηεο αλάγθεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ θαη ηα αλαγθαία γηα όζνπο έρνπλ εηδηθέο παζήζεηο (δηαβεηηθνύο θα). Πξνζσπηθά είδε πγηεηλήο. Δκθηαισκέλν λεξό. θπξίρηξα (γηα λα εηδνπνηήζεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο). Κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θαηάινγνο ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σξόθηκα-θνλζέξβεο πςειά ζε ζεξκίδεο. Φαθόο έθηαθηεο αλάγθεο κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Πξάγκαηα δηάθνξα όπσο ηα παηρλίδηα, καξθαδόξνπο, θαη αιιά. Δηδηθό ζεκείσκα γηα ηα παηδηά ζαο-πξηλ από ηνλ ζεηζκό κηιήζηε κε ηα παηδηά ζαο, μνδέςηε ιίγν θαηξό καδί ηνπο,δεηήζηε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ζαο ζην πιάλν πξνπαξαζθεπήο θαη εηδηθόηεξα ζην θηη λα ζπκπεξηιάβνπλ ην παηρλίδη πνπ απηά επηζπκνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή." Μεηά ηνλ ζεηζκό ην παηδί ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ςπρνινγηθή ζηήξημε. Ίζσο ρξεηαζζεί λα απνκαθξπλζείηε από απηά γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη γη απηό ηνλ ιόγν ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη από ηώξα πξνεηνηκαζκέλα. Οκαδηθά εθόδηα επηβίωζεο Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Θνηλήο Χθειείαο όπσο λεξνύ, ειεθηξηθνύ, θαη άιιεο δσηηθήο ζεκαζίαο δεκόζηεο εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο κπνξνύλ λα θαηαζηξαθνύλ γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά από έλαλ κεγάιν ζεηζκό. Δίλαη δπλαηόλ, νη κεραληζκνί άκεζεο αλάγθεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαηαζηξαθνύλ θαη πηζαλώο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ βνήζεηα. Γηα λα βνεζήζεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο λα αληηκεησπίζεη έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, απνζεθεύζηε έλα νκαδηθό εθόδην επηβίσζεο ζε κηα εππξόζηηε ζέζε, θαηά πξνηίκεζε ππαίζξηα. Κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κεγάιν αεξνζηεγέο θηβώηην πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εύθνια θαη πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα 3-5 εκέξεο, κε ηα αθόινπζα: Πόζηκν λεξό (ειάρηζην έλα ιίηξν αλά άηνκν αλά εκέξα). Πξνκήζεηεο πξώησλ βνεζεηώλ, θάξκαθα, θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία πγηεηλήο, όπσο ην ζαπνύλη, ε νδνληόπαζηα, θαη ραξηί ηνπαιέηαο. Φσο θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο αιιά θαη έλαλ θαθό κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Ραδηόθσλν (θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο). Θνλζεξβνπνηεκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα θαη δηάθνξεο ζπζθεπέο όπσο έλα αλνηρηήξη δνρείσλ ή πνιπεξγαιείν. Ρνύρα πξώηεο αλάγθεο, δπλαηά παπνύηζηα, πξόζζεηεο θάιηζεο, θαιύκκαηα, θαη ίζσο αθόκε θαη κηα ζθελή. Κεγάιεο πιαζηηθέο ηζάληεο γηα ηα απόβιεηα θαη άιιεο ρξήζεηο. Γάληηα εξγαζίαο. Σξόθηκα γηα θαηνηθίδηα δώα αλ είζηε δσόθηινη. 6

7 Αληίγξαθα ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, ηαπηόηεηεο θα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αληηθαηαζηήζηε ην λεξό, ηα ηξόθηκα, ηα θάξκαθα, θαη ηηο κπαηαξίεο ζε εηήζηα βάζε. ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο Δίλαη ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκά ζαο αξθεηά ηζρπξά λα αληηζηαζνύλ ζε έλα επόκελν ζεηζκό; Δάλ δείηε ζε έλα ζπίηη... Κπνξείηε λα θάλεηε έλα ηεζη αζθαιείαο γηα λα δείηε εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζε έλαλ κειινληηθό ζεηζκό. Δάλ ην ζπίηη ζαο βαζκνινγεζεί κε 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ηόηε ρξεηάδεζηε πηζαλώο έλαλ ζηαηηθό κεραληθό, γηα λα ην αμηνινγήζεη εθηόο αλ έρεη εληζρπζεί ζηα ηειεπηαία έηε. Θπκεζείηε, όηη νη ζεηζκνί ζα βξνπλ ηα αδύλαηα ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Σεζη αζθάιεηαο (ηνπ ζπηηηνύ ζαο) 1. Πόηε ην ζπίηη ζαο ρηίζηεθε; Πξηλ από ην 1959 = 5 ζεκεία = 3 ζεκεία Κεηά από ην 1985 = 1 ζεκείν 2. Πόζν ςειό είλαη ην ζπίηη ζαο; Ζ νηθνδνκή ζαο βξίζθεηαη ζε κηα ινθνπιαγηά ή ζε επίπεδν κε θιίζε= 6 ζεκεία Γύν ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο κε ηελ θπξίσο θαηνηθία επάλσ από έλα γθαξάδ ή ππισηή = 5 ζεκεία 1 όξνθνο κε 3 ή πεξηζζόηεξα ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 4 ζεκεία 1 όξνθνο, ιηγόηεξν από 3 ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 1 ζεκείν 3. Πόζν ζηαζεξό είλαη ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν θείηαη ην ζπίηη ζαο; Υαιαξά εδάθε = 7 ζεκεία ρεηηθά ζηαζεξά εδάθε= 5 ζεκεία ΤΝΟΛΙΚΑ ΗΜΔΙΑ = _ Δάλ ν ρώξνο δηακνλήο ζαο ζπγθεληξώλεη 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ζην ηεζη αζθαιείαο, πξέπεη πηζαλώο λα ζπκβνπιεπζείηε έλαλ κεραληθό, ή ηνλ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ζαο γηαηί πξέπεη λα επαλαμεηέζεηε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνδνκήο ζαο. Εάλ δείηε ζε έλα δηακέξηζκα... κε ρώξν ζηάζκεπζεο / ή απνζήθεο ζην ηζόγεην. Απηνί νη ρώξνη είλαη αδύλαηνη κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ζε έλαλ ζεηζκό. Οηθνδνκέο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1959 Οηηδήπνηε θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1959 πξέπεη λα ειεγρζεί. Σαλ κηζζωηήο αθηλήηνπ, ππνβάιεηε ηνλ ηδηνθηήηε ζαο απηέο ηηο εξωηήζεηο: Πνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζεηζκηθή αζθάιεηα απηνύ ηνπ θηεξίνπ; Οη ζεξκνζίθσλεο έρνπλ δεζεί ζηα ζηεξίγκαηα ηνίρσλ; Κπνξώ λα αζθαιίζσ ηα ξάθηα θαη ηα έπηπια ζηνπο ηνίρνπο; Θα έπξεπε λα είλαη θάπνηα από ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα καο απαζρνινύλ. 7

8 Εάλ δείηε ζε έλα ιπόκελν ζπίηη Θνηηάμηε θάησ από ην ζπίηη ζαο. Δάλ δείηε όηη ην ζπίηη ζαο δελ ζηεξίδεηε ζηαζεξά πάλσ ζην έδαθνο θαιό ζα ήηαλ λα εληζρύζεηε ηελ βάζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Άκεζε ζύληαμε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζρνιείν,εάλ δελ ππάξρεη. Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ ζρνιείνπ από κεραληθνύο ηνπ ΟΘ. Απνκαθξύλεηε ηα ζξαλία θαη ηηο έδξεο από ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο εμόδνπ(λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα κελ θιεηδώλνληαη).γηαηεξείζηε ηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ ειεύζεξνπο από ζξαλία θαη βηβιηνζήθεο. Σνπνζεηνύκε εηδηθνύο ηκάληεο εκπξόο από ηα βηβιία ζε αλνηρηέο βηβιηνζήθεο. ηεξεώζηε θαιά ηνπο Ζ/Τ θαη ζηεξίμηε ηηο νζόλεο. Πξνζέρνπκε ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, θακηλάδεο, κπαζθέηεο, πεζκέλα θαιώδηα, κάληξεο, δαξληηληέξεο θά. Οη θαπλνδόρνη,ηα δηαθνζκεηηθά ηνύβια,ηα θεξακίδηα θαη ηα ηδάθηα κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ. Μύζνο 2 "ΔΥΟΤΜΔ ΚΑΛΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ, ΔΣΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΟΤΜΔ,ΔΥΟΤΜΔ ΑΦΑΛΗ ΚΣΗΡΙΑ." Ο θαιύηεξνο αληηζεηζκηθόο θαλνληζκόο ζηνλ θόζκν δελ κπνξεί θάλεη ηίπνηα γηα ηα θηήξηα πνπ ρηίδνληαη πξνηνύ λα ζεζπηζηεί ν ζρεηηθόο θαλνληζκόο. ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ Ση ζα πξέπεη λα θάλσ όηαλ αξρίδεη ν ζεηζκόο; Εάλ είζηε... ζε εζωηεξηθό ρώξν Εάλ είζηε ζην εζσηεξηθό, όηαλ αηζζάλεζηε ην ηζρπξό ηίλαγκα ζεηζκνύ, πέζηε ζην πάησκα, πάξηε ηελ θάιπςε θάησ από έλα αλζεθηηθό θαη δπλαηό γξαθείν ή ζξαλίν θαη δηαηεξείζηε απηή ηελ ζέζε κέρξη λα πεξάζεη ν ζεηζκόο. "ΠΤΩΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ ΛΑΒΗ" "ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΔΠΑΛΧ." Δάλ δελ είζηε θνληά ζε έλα γξαθείν ή ζξαλίν, πέζηε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Απνθύγεηε ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο, ηα παξάζπξα, ηα θξεκαζκέλα αληηθείκελα, ηνπο θαζξέθηεο, ηα ςειά έπηπια, ηηο κεγάιεο ζπζθεπέο, θαη ηα εξκάξηα πνπ γεκίδνπλ κε ηα βαξηά αληηθείκελα. Κελ κεηαθηλεζείηε ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο! 8

9 Σην θξεβάηη Παξακείλεηε εθεί, πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη. Δίλαη πηζαλό λα ηξαπκαηηζζείηε ιηγόηεξν εθεί αλ παξακείλεηε. Σα ζπαζκέλα γπαιηά ζην πάησκα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο. Βάιηε ηα παπνύηζηα ζαο,πξηλ πεξπαηήζεηε ζην πάησκα (βι. ΒΖΚΑ 2) Σε πςειό θηήξην ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Απνθύγεηε ηα παξάζπξα θαη άιινπο θηλδύλνπο. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο αλειθπζηήξεο. Κελ ηξνκνθξαηεζείηε εάλ ηα ζπζηήκαηα ςεθαζηήξσλ ή νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ελεξγνπνηεζνύλ. Σηελ εξγαζία ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Κάζε γηα ην ζρέδην αζθάιεηαο ζεηζκνύ ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, απαηηείζηε ην. Όηαλ ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, κεηαθηλεζείηε πξνο κηα αζθαιή ζέζε. Σε έλα δεκόζην θηήξην ή έλα θηλεκαηνγξάθν Δάλ θάζεζηε ζε έλα θάζηζκα θηλεκαηνγξάθνπ πέζηε θάησ ακέζσο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο.(πσχζ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ εάλ είλαη δπλαηόλ).κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ πεξάζεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ πεξπαηήζηε έμσ αξγά, πξνζέρνληαο γηα ηα πεζκέλα ζπληξίκκηα ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Αίζνπζα Δηδαζθαιίαο ζρνιείνπ Γελ παληθνβαιιόκαζηε θαη δηαηεξνύκε ηελ ςπρξαηκία καο.κέλνπκε ζηελ ζέζε πνπ είκαζηε. Δάλ είκαζηε κέζα ζην θηίξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ θαη έρνπκε θνληά καο ζξαλίν ή έδξα κπαίλνπκε θάησ από απηά ελώ απνκαθξπλόκαζηε από ηα παξάζπξα θαη ηνπο εμώζηεο. Δάλ δελ έρνπκε ζξαλίν /έδξα θνληά καο πέθηνπκε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύνπκε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό καο κε ηνπο βξαρίνλεο καο. Δάλ είκαζηε έμσ από ην θηίξην απνκαθξπλόκαζηε ακέζσο από ηηο πξνζόςεηο θηηξίσλ, ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, καληξόηνηρνπο θα. Εάλ είζηε ζε εμωηεξηθό ρώξν( ππαίζξηα ) Θηλεζείηε ακέζσο πξνο κηα αζθαιή πεξηνρή εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε αθίλδπλα, απνθύγεηε ηα θηήξηα, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, ηα δέληξα, θαη άιινπο θηλδύλνπο. Πάληα ππνζέζηε όηη νη πεζκέλνη ζηύινη ηεο ΓΔΖ είλαη αθόκε ειεθηξνδνηνύκελνη. Κνληά ζηα ςειά θηήξηα Σα παξάζπξα, νη πξνζόςεηο, νη καληξόηνηρνη θαη νη αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη ζπρλά ηα πξώηα κέξε ελόο θηεξίνπ πνπ θαηαξξένπλ. Απνκαθξπλζείηε από απηήλ ηελ δώλε θηλδύλνπ όηαλ αξρίζεη ν ζεηζκόο. Πξνηηκείζηε ην θαηαθύγην ζε έλα αζθαιέο κέξνο ή έλαλ αλνηρηό ρώξν. Οδήγεζε Όηαλ νδεγείηε, πξνζπαζήζηε λα κεηαθέξεηε ην απηνθίλεην ζαο αθίλδπλα ζε κηα πιεπξά(δεμηά) ηνπ δξόκνπ, ζηακαηήζηε, θαη βάιηε ην ρεηξόθξελν ακέζσο. Απνθύγεηε πξνζπεξάζεηο, ηηο γέθπξεο, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ,, ηα δέληξα, θαη άιια πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ή λα πέζνπλ πάλσ ζην όρεκα ζαο. Παξακείλεηε κέζα ζην όρεκα ζαο κέρξη ηειεηώζεη ν ζεηζκόο. Δάλ έλαο ζηύινο ηεο ΓΔΖ ρηππήζεη ην όρεκα ζαο, κείλεηε ζην εζσηεξηθό ηνπ έσο όηνπ αθαηξεζεί από ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. Σε έλα ζηάδην Παξακείλεηε ζην θάζηζκά ζαο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ ηειεηώλεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ βγείηε αξγά, απνθεύγνληαο ηα ζπληξίκκηα θαη πξνζέρνληαο γηα νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. 9

10 Κνληά ζηελ αθηή(τζνπλάκη) Σα Σζνπλάκη,ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη κεηά από έληνλνπο επηθαλεηαθνύο ζεηζκνύο κεγέζνπο 6.5R θαη άλσ. Από ηνπηθνύο ζεηζκνύο κπνξνύλ λα πιεκκπξίζνπλ νη αθηέο κέζα ζε ιίγα ιεπηά αξγόηεξα από ηελ ζεηζκηθή δόλεζε(ρξεηάδεζηε ην ιηγόηεξν 100 κέηξα από ηελ αθηή γηα λα ληώζεηε αζθαιείο). Οη απόκαθξνη, κεγάινη ζεηζκνί κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ ηζνπλάκη πνπ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ώξεο αξγόηεξα ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ (απνκαθξπλζείηε ην ιηγόηεξν 1.5 ρηιηόκεηξν, από ηελ αθηή ). Δάλ αηζζάλεζηε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό θαη παξαηεξείηε ην λεξό μαθληθά λα ηξαβηέηαη από ηελ παξαιία, εθθελώζηε θαη ηξέμηε ακέζσο ζε πςειόηεξν έδαθνο,έρεηε πνιύ ιίγα ιεπηά ζηελ δηάζεζε ζαο. Κεηά ην πξώην κεγάιν θύκα αθνινπζνύλ άιια θύκαηα εμίζνπ δπλαηά. Κελ πιεζηάδεηε ηελ αθηή, αθόκε θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ θνληθά ηζνπλάκη. Οξεηλή πεξηνρή Δάλ βξίζθεζηε ζε νξεηλή πεξηνρή, πξνζέμηε ηα βξάρηα, ηηο θαζηδήζεηο εδάθνπο, ηα δέληξα, θαη άιια ζπληξίκκηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηλδύλνπο από ηνπο ζεηζκνύο. Μύζνο 3 "ΚΔΦΑΛΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ" Παιαηόηεξα, ηα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα από ηνύβια, πιίλζνπο θαη κε ηα μύιηλα θνπθώκαηα. Κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, επεηδή παξαηεξήζεθε όηη ζηηο θαηαζθεπέο απηέο ηα θνπθώκαηα ήηαλ κεξηθέο θνξέο ηα κνλαδηθά κέξε απηώλ ησλ ζπηηηώλ πνπ δηαζώδνληαλ, επηθξάηεζε ν κύζνο όηη κηα πόξηα είλαη ε αζθαιέζηεξε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ. ήκεξα, ιίγνη άλζξσπνη δνπλ πηα ζηα παιαηά ζπίηηα. ηα ζύγρξνλα ζπίηηα, νη πόξηεο κπνξνύλ λα είλαη όρη ηζρπξόηεξεο από νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζπηηηνύ θαη λα κελ είλαη ηθαλέο λα ζαο πξνζηαηεύζνπλ από ηα ζπληξίκκηα. Δίζηε αζθαιέζηεξνη θάησ από ην έλα αλζεθηηθό ηξαπέδη ή ζξαλίν. "ΠΔΣΔ, ΘΑΙΤΦΘΔΗΣΔ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΛΧ." ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο Κόιηο ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, αθνινπζήζηε ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2). Έιεγρνο γηα ηξαπκαηηζκέλνπο Διέγμηε αλ εζείο νη ίδηνη είζηε εληάμεη πξηλ βνεζήζεηε ηνπο άιινπο. Πξνζηαηεύζηε ην ζηόκα, ηε κύηε, θαη ηα κάηηα ζαο από ηε ζθόλε. Δάλ έλα άηνκν αηκνξξαγεί, αζθείζηε άκεζε πίεζε ζηελ πιεγή. Υξεζηκνπνηείζηε θαζαξή γάδα ή ύθαζκα, εάλ είλαη δηαζέζηκα. Κελ κεηαθηλήζεηε ηα ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλα άηνκα, εθηόο αλ δηαηξέρνπλ άκεζν θίλδπλν. Θαιύςηε ηα ηξαπκαηηζκέλα άηνκα κε ηα θαιύκκαηα ή πξόζζεην ηκαηηζκό γηα λα ηα θξαηήζεηε ζεξκά. Έιεγρνο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύλ θηλδύλνπο Ππξθαγηά Δάλ είλαη δπλαηόλ, ζβήζηε ηηο κηθξέο ππξθαγηέο ζην ζπίηη ή ηε γεηηνληά ζαο ακέζσο. Θαιέζηε γηα βνήζεηα κόλν αλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, αιιά κελ πεξηκέλεηε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα αληαπνθξηζεί ακέζσο ζην αίηεκα ζαο. Οη δηαξξνέο αεξίνπ * Θιείλνπκε ηελ παξνρή αεξίνπ εάλ ππνςηαδόκαζηε γηα δηαξξνή ιόγσ ησλ ζπαζκέλσλ ζσιήλσλ ή ιόγσ κπξσδηάο ή από ηνλ ήρν ηνπ έρνληνο δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ. Υξεζηκνπνηήζηε έλα γαιιηθό θιεηδί γηα λα θιείζεηε ηελ θύξηα βαιβίδα ηνπ αεξίνπ ζαο κε λα ην γπξίζεηε αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Κελ ελεξγνπνηήζεηε ην αέξην κόλνη ζαο πεξηκέλεηε ηελ αξκόδηα ππεξεζία! Υαιαζκέλν ειεθηξηθό δίθηπν Απελεξγνπνηήζηε ηνλ θύξην δηαθόπηε εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δεκία. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί ε δεκία! Πεζκέλα θαιώδηα Δάλ βιέπεηε ζην δάπεδν ειεθηξνθόξα θαιώδηα, θξαηεζείηε καθξηά από απηά εζείο θαη όζνη άιινη είλαη γύξσ ζαο. Κελ ηα αγγίμηε πνηέ θαη λα κελ αθήζεηε νπνηαδήπνηε αληηθείκελα λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο.! Δηνηκόξξνπα αληηθείκελα Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ξάθηα όηαλ αλνίγεηε πόξηεο ληνπιαπηώλ. Οη δηαξξνέο ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, αθήζηε ην ζπίηη ζαο! Σα ελδερνκέλσο επηβιαβή πιηθά, όπσο ε ρισξίλε, ε ρεκηθέο νπζίεο θήπσλ, ην ρξώκα, θαη ε βελδίλε ή άιια εύθιεθηα πγξά πξέπεη λα απνκνλσζνύλ ή λα θαιπθζνύλ κε απνξξνθεηηθό πιηθό. 10

11 Θαπλνδόρνη-Κείλεηε καθξηά από ηηο θαπλνδόρνπο θαη ηνπο ηνίρνπο ηνύβισλ. Κπνξνύλ λα απνδπλακσζνύλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα πέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ην ηδάθη ζαο κε κηα ραιαζκέλε θαπλνδόρν, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα βάιεη θσηηά ή λα παγηδέςεη ηνμηθά αέξηα ζην ζπίηη ζαο! Εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη ζνβαξά ραιαζκέλν... Δάλ ην ζπίηη ζαο είλαη έρεη ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο ή απεηιείηαη από κηα ππξθαγηά ή θάπνηα άιιε θαηαζηξνθή, πξέπεη λα ην εθθελώζεηε. Κελ ην εγθαηαιείςεηε εάλ απηό έρεη ππνζηεί κηα κέηξηα δεκηά. Δάλ ην εθθελώλεηε, πέζηε ζε έλαλ γείηνλα θαη ηελ νηθνγέλεηα ζαο πνπ πεγαίλεηε. Πάξηε ηα αθόινπζα, εάλ πξέπεη λα ην εθθελώλεηε: Φέξηε ζε έλα θαηαθύγην Αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο (βι. ΒΖΚΑ 3). Λεξό, ηξόθηκα, θαη πξόρεηξα θαγεηά. Θνπβέξηα, καμηιάξη, θαη ειαθξύ ζηξώκα αλ ππάξρεη. Ρνύρα γηα αιιαγή,έλα ηδάθεη θαη πεηζέηα. Πάλεο, ηξόθηκα, θαη νηηδήπνηε άιιν γηα ηα λήπηα. Πξνζσπηθά έγγξαθα (ηαπηόηεηεο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θα ) ηεο νηθνγέλεηαο Βηβιία θαη παηρλίδηα (εηδηθά γηα ηα παηδηά). Εληνύηνηο, κελ θέξεηε! Θαηνηθίδηα δώα Κεγάιεο πνζόηεηεο πεξηηηνύ ξνπρηζκνύ ή άιισλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα ραζνύλ ή λα θιαπνύλ. ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε. Κόιηο ζπλαληήζεηε ηελ νηθνγέλεηάο ζαο κεηά από ηνλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2) ηζρπξό ζεηζκό, αθνινπζείζηε ην ζρέδην Οη πξώηεο εκέξεο κεηά από ην ζεηζκό. ηηο εκέξεο κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: Αζθάιεηα πξώηα Κελ εηζέιζεηε ζην ζπίηη ζαο έσο όηνπ είζηε ζίγνπξνη όηη είλαη αζθαιέο. Λα είζηε βέβαηνο όηη δελ ππάξρεη θακία δηαξξνή αεξίνπ ζην ζπίηη ζαο.κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αλαπηήξεο, θεξηά, ή άιια θαη κελ ελεξγνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ή κεραληθή ζπζθεπή πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ζπηλζήξα. Διέγμηε γηα ηηο ρεκηθέο εθρύζεηο, ηα ειεθηξνθόξα θαιώδηα. Σν λεξό όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ειαηησκαηηθά θαιώδηα ξεύκαηνο είλαη θίλδπλνο. Απνζπλδέζηε ηα ζπαζκέλα θσηηζηηθά ή ηηο ζπζθεπέο. Απηά ζα κπνξνύζαλ λα αξρίζνπλ ηηο ππξθαγηέο όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε πνηέ ηα εμήο ζην εζσηεξηθό: ζόκπεο ζηξαηνπέδσλ, θεξνδίλε ή θαλάξηα ή ζεξκάζηξεο αεξίνπ, ζράξεο αεξίνπ ή μπιάλζξαθα, ή γελλήηξηεο αεξίνπ, γηαηί απηέο κπνξνύλ λα απειεπζεξώζνπλ ζαλάζηκν αέξην κνλνμεηδίνπ άλζξαθα ή λα είλαη έλαο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. 11

12 Να είζηε ζε επηθνηλσλία Αλνίμηε ην θνξεηό ή ξαδηόθσλν απηνθηλήηνπ ζαο θαη πάξηε πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο. Σνπνζεηήζηε όια ηα ηειέθσλα πίζσ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Θαιέζηε ηελ εθηόο πεξηνρή επαθή ζαο(πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ ζπληνληζηή) θαη αλαθέξαηε ηε λέα ζέζε ζαο. Δλδηαθεξζείηε γηα ηνπο γείηνλεο ζαο. Κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ζαο. Ειέγμηε ηα ηξόθηκα θαη ηηο παξνρέο λεξνύ ζαο Δάλ ην ξεύκα δελ έρεη αθόκε επαλέιζεη, γηα ηα γεύκαηα ζαο ρξεζηκνπνηείζηε πξώηα θαηεςπγκέλα θαη παγσκέλα ηξόθηκα. Δάλ θξαηήζεηε ηελ πόξηα θιεηζηή, ηα ηξόθηκα ζην ςπγείν ζαο κπνξνύλ λα αληέμνπλ γηα κεξηθέο εκέξεο. Δάλ δελ έρεηε λεξό, κπνξείηε λα πηείηε από ηνπο ζεξκνζίθσλεο, ή ηνπο ιεησκέλνπο θύβνπο πάγνπ. Απνθύγεηε ην λεξό από ηηο πηζίλεο ή από δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζβήζηκν ησλ ππξθαγηώλ. Οη πξώηεο εβδνκάδεο κεηά από ην ζεηζκό Απηόο είλαη έλαο κεηαβαηηθόο ρξόλνο. Αλ θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ, ζα ζπλερίζεηε ηε δσή ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεηε λα απνθαηαζηήζεηε ηηο δεκηέο ζαο. ηγνπξεπηείηε όηη ην ζπίηη ζαο είλαη αζθαιέο θαη όρη κε θίλδπλν θαηάξξεπζεο από ηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. Δάλ ήζαζηε ζε ζέζε λα παξακείλεηε ζην ζπίηη ζαο ή λα επηζηξέςεηε ζε απηό κεηά από κεξηθέο εκέξεο, ζα έρεηε λα θάλεηε ηα εμήο: Σηόρνη Δάλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηακάηεζε θαη κεηά επαλήιζε, ειέγμηε ηηο ζπζθεπέο ή ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό ζαο γηα ηε δεκία. Δάλ νη ζσιήλεο ηνπ λεξνύ έζπαζαλ, απνθαηαζηήζηε ηηο δεκηέο. Δληνπίζηε ή αληηθαηαζηήζηε ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο κέξνο ή λα είραλ θαηαζηξαθεί. Διάηε ζε επαθή κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αξρίζεηε ηε δηαδηθαζία αμηώζεσλ ζαο.(εθόζνλ ην είραηε πξνβιέςεη ζηα αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα ζαο) Δάλ δελ κπνξείηε λα δήζεηε ζην ζπίηη ζαο, δεκηνπξγείζηε κηα ελαιιαθηηθή δηεύζπλζε απνζηνιήο κε ην ηαρπδξνκείν. Δάλ ε παξνρή ηνπ αεξίνπ ζαο ζηακάηεζε, ζα πξέπεη λα θαλνλίζεηε κε ηελ επηρείξεζε αεξίνπ λα ην επαλαθέξεηε * Εάλ δελ κπνξείηε λα κείλεηε ζην ζπίηη ζαο... Εεηήζηε άκεζε βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο. Μύζνο 4 "ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΗΩ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΘΑ ΜΔ ΒΟΗΘΗΔΙ!" Πνιινί άλζξσπνη ιαλζαζκέλα ζεσξνύλ όηη ην θξάηνο ζα θξνληίζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπο εάλ ππνζηνύλ ηηο απώιεηεο ζε έλαλ ζεηζκό. Ζ αιήζεηα είλαη όηη θξαηηθή βνήζεηα θαηαζηξνθήο είλαη ζπλήζσο έλα δάλεην πνπ πξέπεη λα μεπιεξώζεηε, κε ρακειό επηηόθην, εθηόο από ηηο ππνζήθεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ νθείιεηε λα δώζεηε. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νπνηαδήπνηε κνξθή βνήζεηαο ζα θαιύςεη κόλν κέξνο ησλ άκεζσλ αλαγθώλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο απώιεηέο ζαο. Οηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ησλ ζεηζκώλ Κεηά από έλαλ ζεηζκό, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε κπνξεί λα κελ είλαη ακέζσο δηαζέζηκε, έηζη πξέπεη λα ην πξνγξακκαηίζεηε από πξώηα. Δάλ έρεηε πξνεηνηκάζεη έλα νηθνλνκηθό ζρέδην απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθήο, είλαη πηζαλόηεξν λα ην αλαθηήζεηε επηηπρώο κεηά από έλαλ ζεηζκό. 12

13 Αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο Κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, ζα ρξεηαζηείηε ηα αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο, θαζώο επίζεο θαη ηα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θξαηήζηε απηά ηα ζηνηρεία ζε έλα ρξεκαηνθηβώηην εγγξάθσλ ή ζε έλα αζθαιέο θηβώηην. Κεξηθά από απηά είλαη: Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο. Έγγξαθα αδεηώλ/δηαδπγίνπ γάκνπ Γηαβαηήξηα θαη άδεηεο νδήγεζεο Θάξηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηξαηησηηθά έγγξαθα Θξίζηκεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Σα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο ( ηα ATM ραιάλε θαη νη Σξάπεδεο κπνξνύλ λα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο) Βηβιηάξηα ηξαπεδώλ. Αξηζκνί πηζησηηθώλ θαξηώλ. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα. Θξίζηκα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή ζε web mail(επίζεο θξαηήζηε έλα αληίγξαθν ζηελ εξγαζία). Έλαο θαηάινγνο νλνκάησλ, ηειεθσληθνί αξηζκνί, θαη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ θξίζηκσλ πξνζσπηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ επαθώλ. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ηεο αθίλεηεο & θηλεηήο πεξηνύζηαο. Γηαζήθεο. Θέζε θαη κέγεζνο ηωλ πξόζθαηωλ ζεηζκώλ Κέζα ζε 5 έσο 10 ιεπηά νη πεξηζζόηεξνη κεγάινη ζεηζκνί (κεγέζνπο 3,5 θαη κεγαιύηεξνη ) αλαθνηλώλνληαη ζηνλ Ηζηό. Θαηαρσξνύληαη ζε ράξηεο θαη βνεζνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη πεξηνρέο όπνπ ν αληίθηππνο ελόο ζεηζκνύ είλαη κέγηζηνο. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ απνηειεζκάησλ ελόο ζεηζκνύ είλαη πνιύηηκε ζηνπο επηζηήκνλεο. Πνηνο ειέγρεη ηνπο ζεηζκνύο ζην λεζί καο θαη πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρή καο ; Ο έιεγρνο ησλ ζεηζκώλ θαηαγξάθεηαη από ην ζεηζκνινγηθό δίθηπν ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ Σα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη δηα κέζνπ ελόο αλαινγηθνύ ζεηζκνγξάθνπ (εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Λίζπξν) ζην Γεσδπλακηθό Ηλζηηηνύην. Τπεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό θαη ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζεηζκηθνύ ειέγρνπ ηεο πεξηνρή καο είλαη ν ΟΑΠ πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζηεγάδεηαη ζην Δπαξρείν Θσ. 13

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα