ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Οδεγίεο πξνζηαζίαο ΔΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Α ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΔΙΜΟ Θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά από έλα ζεηζκό ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο κειέηεο ηνπ USGS ( American Geological Survey,2006) πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο καο. Η Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Τόθην (25 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ),έρεη πιεζπζκό όζν ε Νέα Υόξθε θαη Οπάζηγθηνλ καδί. Εάλ ην ζεκεξηλό Τόθην δερηεί ηνλ ζεηζκό ηνπ 1923 (ηνπ Kanto πνπ ην έπιεμε κε 7.9 R), ε θαη' εθηίκεζε νηθνλνκηθή απώιεηα ζα είλαη πεξίπνπ,1-3 ηξηζεθαηνκκύξην δνιάξηα ΗΠΑ. Παλεπηζηήκην ηνπ Σόθην- Από το Δηδηθό πξόγξακκα κεηξηαζκνύ ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ( ) ΚΩ, 2006

2 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΜΟ ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε 2

3 ΒΗΜΑ 1 Δληνπίζηε πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ ζηελ θαηνηθία ζαο θαη επηδηνξζώζηε ηηο. Σν πξώην βήκα γηα ηελ αζθάιεηα καο από έλα ζεηζκό, είλαη λα θνηηάμνπκε ην ζπίηη καο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε όια ηα αθάιππηα αληηθείκελα πνπ είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζεηζκηθήο δόλεζεο. Αξρίζηε ηώξα κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ βαξηώλ επίπισλ όπσο ηηο βηβιηνζήθεο καθξηά από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο όπνπ θάζεζηε ή θνηκάζηε! Δπίζεο ζηγνπξεπηείηε όηη νη πνξείεο εμόδσλ είλαη ειεύζεξεο. Απιά θαη ιίγα πξάγκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, λα κεηώζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο πεξηνπζίεο καο από έλαλ ελδερόκελν ζεηζκό. Κξεκώληαο αληηθείκελα Σα βαξηά αληηθείκελα πνπ θξεκηνύληαη ζηνπο ηνίρνπο κπνξνύλ λα πέζνπλ, θαη ην γπαιί ζηα θάδξα θαη ηνπο θαζξέθηεο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Σνπνζεηνύκε κόλν ειαθξηά πξάγκαηα, όπσο νη αθίζεο ή ειαθξηά αληηθείκελα επάλσ από ηα θξεβάηηα ή ηνπο θαλαπέδεο. Θξεκάκε ηνπο θαζξέθηεο, ηηο εηθόλεο, θαη άιια βαξηά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο θιεηζηνύο γάληδνπο. Απνθεύγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε βαξηά θσηηζηηθά ή πνιπειαίνπο ζηα ηαβάληα. Αληηθείκελα ζηα αλνηθηά ξάθηα Σα κηθξά αληηθείκελα κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα βιήκαηα. Αληηθείκελα αγγεηνπιαζηηθήο, ιακπηήξεο θά. κπνξνύλ λα γίλνπλ επηθίλδπλα.πξέπεη λα ηα απνθεύγνπκε. Έπηπια Σα ςειά έπηπια, όπσο νη βηβιηνζήθεο θαη άιια αληηθείκελα, κπνξνύλ λα πέζνπλ θαη λα καο ηξαπκαηίζνπλ. Σνπνζεηνύκε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα. Αζθαιίδνπκε ηηο δύν ςειέο γσλίεο ησλ επίπισλ ζε έλα ζηήξηγκα ηνίρσλ. Δπηπιένλ ηα δέλνπκε κε εύθακπηα ινπξηά. Απηά επηηξέπνπλ ζηα έπηπια ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε από ηνλ ηνίρν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ, θαη κεηώλνπλ ηελ πίεζε ζηα ζηεξίγκαηα. Σωιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ Οη ζσιήλεο ύδαηνο ή αεξίνπ νπνπδήπνηε ζην ζπίηη ζαο κπνξνύλ λα ζπάζνπλ. Οη δηαξξνέο ύδαηνο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εθηελή δεκία ελώ νη δηαξξνέο αεξίνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο θίλδπλνο ππξθαγηάο. Θαινύκε έλαλ πδξαπιηθό λα αμηνινγήζεη, λα αληηθαηαζηήζεη, θαη λα αζθαιίζεη θαηάιιεια ηνπο νμεηδσκέλνπο ή πξνβιεκαηηθνύο ζσιήλεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. Λα δνζεί πξνζνρή ηδηαίηεξε ζηνπο ζπλδεηήξεο ησλ ζσιήλσλ, ζηνπο ζεξκνζίθσλεο, ηηο ζόκπεο, ηνπο ζηεγλσηήξεο, θαη άιιεο ζπζθεπέο. Πξνηηκνύκε εύθακπηνπο ζπλδεηήξεο ύδαηνο θαη αεξίνπ. 3

4 Θεξκνζίθωλεο Οη αθάιππηνη ζεξκνζίθσλεο κπνξνύλ λα πέζνπλ, ζπάδνληαο ηνπο αγσγνύο ύδαηνο. Οη ζεξκνζίθσλεο πξέπεη γηα λα δεζνύλ ζε ζηεξίγκαηα ή ζηνπο ηνίρνπο κε εηδηθνύο ηκάληεο γηα κέηαιια. Σηελ θνπδίλα Σα γπαιηθά κπνξνύλ λα ζπληξηβνύλ ζην πάησκα εάλ ηα πνξηάθηα ησλ επίπισλ πνπ ηα πεξηέρνπλ είλαη αθάιππηα. Υξεζηκνπνηνύκε εηδηθνύο ζύξηεο ζρεδηαζκέλνπο γηα ην ζεηζκό. Αζθαιίδνπκε ηα ςπγεία θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπζθεπέο ζηνπο ηνίρνπο ρξεζηκνπνηώληαο εύθακπηνπο ηκάληεο. Σην γθαξάδ ή ηελ απνζήθε Γηάθνξα πξάγκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην γθαξάδ ή ζηελ απνζήθε κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο, δεκηέο ή δηαξξνέο. Πάληα ηνπνζεηνύκε ηα εύθιεθηα ή επηθίλδπλα πιηθά ζηα ρακειόηεξα ζεκεία. Σπηηηθέο Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο Οη κεγάιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα πέζνπλ, πξνθαιώληαο ηξαπκαηηζκνύο θαη δεκίεο. Αζθαιίζηε ηηο ηειενξάζεηο, ηα ζηεξενθσληθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπο ππνινγηζηέο, θαη ηνπο θνύξλνπο κηθξνθπκάησλ κε εύθακπηα ινπξηά. Μύζνο 1 "ΟΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΑΠΟ ΔΙΜΟ ΟΦΔΙΛΟΝΣΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑ ΚΑΣΑΡΡΔΟΝΣΑ ΚΣΗΡΙΑ." Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη όινη νη ηξαπκαηηζκνί από ηνπο ζεηζκνύο πξνθαινύληαη από ηα θαηαξξένληα θηήξηα. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί νθείινληαη ζηα αληηθείκελα πνπ ζπάλε ή πέθηνπλ πάλσ ζηνπο αλζξώπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 1994 ζε ζεηζκό κεγέζνπο 6,7 Ρίρηεξ, ζην 4

5 Northridge(ΖΠΑ), ην 55% ησλ ηξαπκαηηζκώλ πξνθιήζεθε από αληηθείκελα, όπσο νη ηειενξάζεηο, έπηπια, εηθόλεο,θαζξέθηεο, θαη ηα ειαθξηά θνπθώκαηα. ΒΗΜΑ 2 Καηαζηξώζηε ζρέδην νηθνγελεηαθήο δηαθπγήο από ηνλ θίλδπλν Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα μέξεη πώο ζα αληηδξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ; Γηα λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνπο ζεηζκνύο πνπ ζα ζπκβνύλ ζηελ πεξηνρή καο, είλαη ζεκαληηθό ε νηθνγέλεηά καο λα έρεη έλα ζρέδην πξνπαξαζθεπήο.σν ζρέδηό καο πξέπεη λα πεξηιάβεη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηα εμήο: Κξίζηκεο ελέξγεηεο Σε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, νη κεκνλσκέλεο δεμηόηεηεο επηβίσζεο ζα είλαη θξίζηκεο. Πξαθηηθή άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή επάλσ." (Βι. ΒΖΚΑ 5) Κάζεηε πώο λα πξνζηαηεπζείηε,νπνπδήπνηε θαη λα είζηε,όηαλ έλαο ζεηζκόο ρηππά. (Βι. ΒΖΚΑ 5) Γηδάμηε ηα παηδηά θαη ηνπο ελειίθνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζθπξίρηξεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε εγθισβηζκνύ ησλ. Πάξηε εθπαηδεπηηθά καζήκαηα πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ. Οθείιεηε λα γλσξίδεηε ηηο ζέζεηο ησλ δηαθνπηώλ ηνπ αεξίνπ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη λεξνύ ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Αλ έρνπκε δηαξξνή θιείλνπκε ην αέξην, ην ειεθηξηθό θαη ην λεξό (Βι. ΒΖΚΑ 6) Θάζε ζπίηη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν ηνπιάρηζηνλ κε έλα ππξνζβεζηήξα. Έιεγρνο εάλ ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία έρεη πξνβιέςεη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ πεξηνρή ζαο. Αλ όρη, ξσηήζηε αλ έρεη πξνβιέςεη έλα θαη πνην είλαη απηό. ΠΛάλν εηνηκόηεηαο Μελ πεξηκέλεηε κέρξη ηνλ επόκελν ζεηζκό λα θάλεηε ηα αθόινπζα. Θξαηήζηε ηα παπνύηζηα θαη έλαλ θαθό πνπ ιεηηνπξγεί δίπια ζην θξεβάηη θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο. Πξνζδηνξίζηε ηα αζθαιή ζεκεία ζην ζπίηη ζαο.πξνηηκήζηε ηα γεξά γξαθεία θαη ηα αλζεθηηθά ηξαπέδηα. Δληνπίζηε κηα αζθαιή ζέζε πνπ ζα ζπλαληεζείηε έμσ από ην ζπίηη ζαο κεηά από ηνλ ζεηζκό κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο. Θαζηεξώζηε έλα εθηόο πεξηνρήο πξόζσπν επαθώλ πνπ κπνξεί λα δερζεί θιήζε από ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ελεκεξώζηε ηνλ ζρεηηθά. Παξέρεηε ζε όια ηα νηθνγελεηαθά κέιε έλαλ θαηάινγν ζεκαληηθώλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ. Θαζνξίζηε ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ζαο όπσο ε ρξήζε εηδηθώλ δηαηξνθώλ ή εηδηθώλ αλαληηθαηάζηαησλ θαξκάθσλ. Κάζεηε γηα ην ζρεδίν έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο. Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθό λα ην επηδηώμεηε από ηώξα, κελ ράλεηε ρξόλν. Θξαηήζηε ηα αληίγξαθα ησλ νπζηαζηηθώλ εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θαη ηα νηθνλνκηθά αξρεία, ζε κηα αζθαιή ζέζε. (Βι. ηελ ηειεπηαία ζειίδα) Ζ νηθνγέλεηά ζαο κπνξεί λα θνηκάηαη όηαλ ζα ρηππήζεη ν επόκελνο ηζρπξόο ζεηζκόο ηελ πεξηνρή καο. Κεηά ηνλ ζεηζκό κπνξεί λα κελ έρνπκε θσο θαη ηα ζπαζκέλα γπαιηά θαη άιια επηθίλδπλα ζπληξίκκηα λα βξίζθνληαη ζην δάπεδν, θαζηζηώληαο ην επηθίλδπλν λα πεξπαηεζεί ρσξίο παπνύηζηα. Θξαηήζηε έλαλ θαθό θαη έλα δεπγάξη δπλαηώλ παπνπηζηώλ θνληά ζην θξεβάηη ζαο. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα γίλεη απηό είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηζάληα πνπ λα δέλεηαη ζε έλα πόδη ηνπ θξεβαηηνύ θαη θνληά ζην καμηιάξη ηνπ θξεβαηηνύ γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγελείαο ζαο. 5

6 ΒΗΜΑ 3- Δηνηκάζηε αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο Αηνκηθά εθόδηα επηβίωζεο Ο θαζέλαο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο πξέπεη λα έρεη αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο. Θξαηήζηε ηα, ζε ζεκεία όπνπ είλαη εύθνια πξνζβάζηκα,ζην ζπίηη, ζην απηνθίλεην, ζηελ εξγαζία ή ην ζρνιείν. Κηα κηθξή ηζάληα πνπ ηα πεξηέρεη απηά είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο.πξέπεη λα πεξηιάβεηε, ηα θάησζη ζηνηρεία: Σα θάξκαθα πξώηεο αλάγθεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ θαη ηα αλαγθαία γηα όζνπο έρνπλ εηδηθέο παζήζεηο (δηαβεηηθνύο θα). Πξνζσπηθά είδε πγηεηλήο. Δκθηαισκέλν λεξό. θπξίρηξα (γηα λα εηδνπνηήζεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο). Κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θαηάινγνο ηειεθσληθώλ αξηζκώλ επαθώλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σξόθηκα-θνλζέξβεο πςειά ζε ζεξκίδεο. Φαθόο έθηαθηεο αλάγθεο κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Πξάγκαηα δηάθνξα όπσο ηα παηρλίδηα, καξθαδόξνπο, θαη αιιά. Δηδηθό ζεκείσκα γηα ηα παηδηά ζαο-πξηλ από ηνλ ζεηζκό κηιήζηε κε ηα παηδηά ζαο, μνδέςηε ιίγν θαηξό καδί ηνπο,δεηήζηε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ζαο ζην πιάλν πξνπαξαζθεπήο θαη εηδηθόηεξα ζην θηη λα ζπκπεξηιάβνπλ ην παηρλίδη πνπ απηά επηζπκνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ άζθεζε "πηώζε, θάιπςε, θαη ιαβή." Μεηά ηνλ ζεηζκό ην παηδί ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ςπρνινγηθή ζηήξημε. Ίζσο ρξεηαζζεί λα απνκαθξπλζείηε από απηά γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη γη απηό ηνλ ιόγν ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη από ηώξα πξνεηνηκαζκέλα. Οκαδηθά εθόδηα επηβίωζεο Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ Οξγαληζκώλ Θνηλήο Χθειείαο όπσο λεξνύ, ειεθηξηθνύ, θαη άιιεο δσηηθήο ζεκαζίαο δεκόζηεο εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο κπνξνύλ λα θαηαζηξαθνύλ γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά από έλαλ κεγάιν ζεηζκό. Δίλαη δπλαηόλ, νη κεραληζκνί άκεζεο αλάγθεο θαη ηα λνζνθνκεία λα θαηαζηξαθνύλ θαη πηζαλώο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ βνήζεηα. Γηα λα βνεζήζεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο λα αληηκεησπίζεη έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, απνζεθεύζηε έλα νκαδηθό εθόδην επηβίσζεο ζε κηα εππξόζηηε ζέζε, θαηά πξνηίκεζε ππαίζξηα. Κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα κεγάιν αεξνζηεγέο θηβώηην πνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί εύθνια θαη πξέπεη λα θξαηήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα 3-5 εκέξεο, κε ηα αθόινπζα: Πόζηκν λεξό (ειάρηζην έλα ιίηξν αλά άηνκν αλά εκέξα). Πξνκήζεηεο πξώησλ βνεζεηώλ, θάξκαθα, θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία πγηεηλήο, όπσο ην ζαπνύλη, ε νδνληόπαζηα, θαη ραξηί ηνπαιέηαο. Φσο θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο αιιά θαη έλαλ θαθό κε πξόζζεηεο κπαηαξίεο Ραδηόθσλν (θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο). Θνλζεξβνπνηεκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα θαη δηάθνξεο ζπζθεπέο όπσο έλα αλνηρηήξη δνρείσλ ή πνιπεξγαιείν. Ρνύρα πξώηεο αλάγθεο, δπλαηά παπνύηζηα, πξόζζεηεο θάιηζεο, θαιύκκαηα, θαη ίζσο αθόκε θαη κηα ζθελή. Κεγάιεο πιαζηηθέο ηζάληεο γηα ηα απόβιεηα θαη άιιεο ρξήζεηο. Γάληηα εξγαζίαο. Σξόθηκα γηα θαηνηθίδηα δώα αλ είζηε δσόθηινη. 6

7 Αληίγξαθα ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο εγγξάθσλ, όπσο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, ηαπηόηεηεο θα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αληηθαηαζηήζηε ην λεξό, ηα ηξόθηκα, ηα θάξκαθα, θαη ηηο κπαηαξίεο ζε εηήζηα βάζε. ΒΗΜΑ 4 Δληνπίζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο νηθνδνκήο ζαο θαη αληηκεησπίζηε ηηο Δίλαη ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκά ζαο αξθεηά ηζρπξά λα αληηζηαζνύλ ζε έλα επόκελν ζεηζκό; Δάλ δείηε ζε έλα ζπίηη... Κπνξείηε λα θάλεηε έλα ηεζη αζθαιείαο γηα λα δείηε εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζε έλαλ κειινληηθό ζεηζκό. Δάλ ην ζπίηη ζαο βαζκνινγεζεί κε 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ηόηε ρξεηάδεζηε πηζαλώο έλαλ ζηαηηθό κεραληθό, γηα λα ην αμηνινγήζεη εθηόο αλ έρεη εληζρπζεί ζηα ηειεπηαία έηε. Θπκεζείηε, όηη νη ζεηζκνί ζα βξνπλ ηα αδύλαηα ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Σεζη αζθάιεηαο (ηνπ ζπηηηνύ ζαο) 1. Πόηε ην ζπίηη ζαο ρηίζηεθε; Πξηλ από ην 1959 = 5 ζεκεία = 3 ζεκεία Κεηά από ην 1985 = 1 ζεκείν 2. Πόζν ςειό είλαη ην ζπίηη ζαο; Ζ νηθνδνκή ζαο βξίζθεηαη ζε κηα ινθνπιαγηά ή ζε επίπεδν κε θιίζε= 6 ζεκεία Γύν ή πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο κε ηελ θπξίσο θαηνηθία επάλσ από έλα γθαξάδ ή ππισηή = 5 ζεκεία 1 όξνθνο κε 3 ή πεξηζζόηεξα ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 4 ζεκεία 1 όξνθνο, ιηγόηεξν από 3 ζθαιηά από ηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο θαηνηθίαο = 1 ζεκείν 3. Πόζν ζηαζεξό είλαη ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν θείηαη ην ζπίηη ζαο; Υαιαξά εδάθε = 7 ζεκεία ρεηηθά ζηαζεξά εδάθε= 5 ζεκεία ΤΝΟΛΙΚΑ ΗΜΔΙΑ = _ Δάλ ν ρώξνο δηακνλήο ζαο ζπγθεληξώλεη 13 ή πεξηζζόηεξα ζεκεία ζην ηεζη αζθαιείαο, πξέπεη πηζαλώο λα ζπκβνπιεπζείηε έλαλ κεραληθό, ή ηνλ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο ζαο γηαηί πξέπεη λα επαλαμεηέζεηε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνδνκήο ζαο. Εάλ δείηε ζε έλα δηακέξηζκα... κε ρώξν ζηάζκεπζεο / ή απνζήθεο ζην ηζόγεην. Απηνί νη ρώξνη είλαη αδύλαηνη κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ζε έλαλ ζεηζκό. Οηθνδνκέο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ην 1959 Οηηδήπνηε θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1959 πξέπεη λα ειεγρζεί. Σαλ κηζζωηήο αθηλήηνπ, ππνβάιεηε ηνλ ηδηνθηήηε ζαο απηέο ηηο εξωηήζεηο: Πνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζεηζκηθή αζθάιεηα απηνύ ηνπ θηεξίνπ; Οη ζεξκνζίθσλεο έρνπλ δεζεί ζηα ζηεξίγκαηα ηνίρσλ; Κπνξώ λα αζθαιίζσ ηα ξάθηα θαη ηα έπηπια ζηνπο ηνίρνπο; Θα έπξεπε λα είλαη θάπνηα από ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα καο απαζρνινύλ. 7

8 Εάλ δείηε ζε έλα ιπόκελν ζπίηη Θνηηάμηε θάησ από ην ζπίηη ζαο. Δάλ δείηε όηη ην ζπίηη ζαο δελ ζηεξίδεηε ζηαζεξά πάλσ ζην έδαθνο θαιό ζα ήηαλ λα εληζρύζεηε ηελ βάζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Γηα ηα ζρνιεία θαη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Άκεζε ζύληαμε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζρνιείν,εάλ δελ ππάξρεη. Έιεγρνο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ ζρνιείνπ από κεραληθνύο ηνπ ΟΘ. Απνκαθξύλεηε ηα ζξαλία θαη ηηο έδξεο από ηα παξάζπξα θαη ηηο πόξηεο εμόδνπ(λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα κελ θιεηδώλνληαη).γηαηεξείζηε ηνπο δηαδξόκνπο ηνπ ζρνιείνπ ειεύζεξνπο από ζξαλία θαη βηβιηνζήθεο. Σνπνζεηνύκε εηδηθνύο ηκάληεο εκπξόο από ηα βηβιία ζε αλνηρηέο βηβιηνζήθεο. ηεξεώζηε θαιά ηνπο Ζ/Τ θαη ζηεξίμηε ηηο νζόλεο. Πξνζέρνπκε ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, θακηλάδεο, κπαζθέηεο, πεζκέλα θαιώδηα, κάληξεο, δαξληηληέξεο θά. Οη θαπλνδόρνη,ηα δηαθνζκεηηθά ηνύβια,ηα θεξακίδηα θαη ηα ηδάθηα κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ. Μύζνο 2 "ΔΥΟΤΜΔ ΚΑΛΟ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ, ΔΣΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΟΤΜΔ,ΔΥΟΤΜΔ ΑΦΑΛΗ ΚΣΗΡΙΑ." Ο θαιύηεξνο αληηζεηζκηθόο θαλνληζκόο ζηνλ θόζκν δελ κπνξεί θάλεη ηίπνηα γηα ηα θηήξηα πνπ ρηίδνληαη πξνηνύ λα ζεζπηζηεί ν ζρεηηθόο θαλνληζκόο. ΒΗΜΑ 5 Πξνζηαηεπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ Ση ζα πξέπεη λα θάλσ όηαλ αξρίδεη ν ζεηζκόο; Εάλ είζηε... ζε εζωηεξηθό ρώξν Εάλ είζηε ζην εζσηεξηθό, όηαλ αηζζάλεζηε ην ηζρπξό ηίλαγκα ζεηζκνύ, πέζηε ζην πάησκα, πάξηε ηελ θάιπςε θάησ από έλα αλζεθηηθό θαη δπλαηό γξαθείν ή ζξαλίν θαη δηαηεξείζηε απηή ηελ ζέζε κέρξη λα πεξάζεη ν ζεηζκόο. "ΠΤΩΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ, ΚΑΙ ΛΑΒΗ" "ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΔΠΑΛΧ." Δάλ δελ είζηε θνληά ζε έλα γξαθείν ή ζξαλίν, πέζηε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Απνθύγεηε ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο, ηα παξάζπξα, ηα θξεκαζκέλα αληηθείκελα, ηνπο θαζξέθηεο, ηα ςειά έπηπια, ηηο κεγάιεο ζπζθεπέο, θαη ηα εξκάξηα πνπ γεκίδνπλ κε ηα βαξηά αληηθείκελα. Κελ κεηαθηλεζείηε ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο! 8

9 Σην θξεβάηη Παξακείλεηε εθεί, πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη. Δίλαη πηζαλό λα ηξαπκαηηζζείηε ιηγόηεξν εθεί αλ παξακείλεηε. Σα ζπαζκέλα γπαιηά ζην πάησκα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο. Βάιηε ηα παπνύηζηα ζαο,πξηλ πεξπαηήζεηε ζην πάησκα (βι. ΒΖΚΑ 2) Σε πςειό θηήξην ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Απνθύγεηε ηα παξάζπξα θαη άιινπο θηλδύλνπο. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο αλειθπζηήξεο. Κελ ηξνκνθξαηεζείηε εάλ ηα ζπζηήκαηα ςεθαζηήξσλ ή νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο ελεξγνπνηεζνύλ. Σηελ εξγαζία ΠΣΧΖ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ. Κάζε γηα ην ζρέδην αζθάιεηαο ζεηζκνύ ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ ζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, απαηηείζηε ην. Όηαλ ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, κεηαθηλεζείηε πξνο κηα αζθαιή ζέζε. Σε έλα δεκόζην θηήξην ή έλα θηλεκαηνγξάθν Δάλ θάζεζηε ζε έλα θάζηζκα θηλεκαηνγξάθνπ πέζηε θάησ ακέζσο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο.(πσχζ, ΘΑΙΤΦΖ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ εάλ είλαη δπλαηόλ).κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ πεξάζεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ πεξπαηήζηε έμσ αξγά, πξνζέρνληαο γηα ηα πεζκέλα ζπληξίκκηα ή νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Αίζνπζα Δηδαζθαιίαο ζρνιείνπ Γελ παληθνβαιιόκαζηε θαη δηαηεξνύκε ηελ ςπρξαηκία καο.κέλνπκε ζηελ ζέζε πνπ είκαζηε. Δάλ είκαζηε κέζα ζην θηίξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ θαη έρνπκε θνληά καο ζξαλίν ή έδξα κπαίλνπκε θάησ από απηά ελώ απνκαθξπλόκαζηε από ηα παξάζπξα θαη ηνπο εμώζηεο. Δάλ δελ έρνπκε ζξαλίν /έδξα θνληά καο πέθηνπκε ζην πάησκα απέλαληη ζε έλαλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη πξνζηαηεύνπκε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό καο κε ηνπο βξαρίνλεο καο. Δάλ είκαζηε έμσ από ην θηίξην απνκαθξπλόκαζηε ακέζσο από ηηο πξνζόςεηο θηηξίσλ, ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, καληξόηνηρνπο θα. Εάλ είζηε ζε εμωηεξηθό ρώξν( ππαίζξηα ) Θηλεζείηε ακέζσο πξνο κηα αζθαιή πεξηνρή εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε αθίλδπλα, απνθύγεηε ηα θηήξηα, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ, ηα δέληξα, θαη άιινπο θηλδύλνπο. Πάληα ππνζέζηε όηη νη πεζκέλνη ζηύινη ηεο ΓΔΖ είλαη αθόκε ειεθηξνδνηνύκελνη. Κνληά ζηα ςειά θηήξηα Σα παξάζπξα, νη πξνζόςεηο, νη καληξόηνηρνη θαη νη αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη ζπρλά ηα πξώηα κέξε ελόο θηεξίνπ πνπ θαηαξξένπλ. Απνκαθξπλζείηε από απηήλ ηελ δώλε θηλδύλνπ όηαλ αξρίζεη ν ζεηζκόο. Πξνηηκείζηε ην θαηαθύγην ζε έλα αζθαιέο κέξνο ή έλαλ αλνηρηό ρώξν. Οδήγεζε Όηαλ νδεγείηε, πξνζπαζήζηε λα κεηαθέξεηε ην απηνθίλεην ζαο αθίλδπλα ζε κηα πιεπξά(δεμηά) ηνπ δξόκνπ, ζηακαηήζηε, θαη βάιηε ην ρεηξόθξελν ακέζσο. Απνθύγεηε πξνζπεξάζεηο, ηηο γέθπξεο, ηνπο ζηύινπο ηεο ΓΔΖ,, ηα δέληξα, θαη άιια πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ ή λα πέζνπλ πάλσ ζην όρεκα ζαο. Παξακείλεηε κέζα ζην όρεκα ζαο κέρξη ηειεηώζεη ν ζεηζκόο. Δάλ έλαο ζηύινο ηεο ΓΔΖ ρηππήζεη ην όρεκα ζαο, κείλεηε ζην εζσηεξηθό ηνπ έσο όηνπ αθαηξεζεί από ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΖ. Σε έλα ζηάδην Παξακείλεηε ζην θάζηζκά ζαο θαη πξνζηαηεύζηε ην θεθάιη θαη ην ιαηκό ζαο κε ηνπο βξαρίνλεο ζαο. Κελ πξνζπαζήζηε λα θύγεηε έσο όηνπ ηειεηώλεη ν ζεηζκόο. Θαηόπηλ βγείηε αξγά, απνθεύγνληαο ηα ζπληξίκκηα θαη πξνζέρνληαο γηα νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα πέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. 9

10 Κνληά ζηελ αθηή(τζνπλάκη) Σα Σζνπλάκη,ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη κεηά από έληνλνπο επηθαλεηαθνύο ζεηζκνύο κεγέζνπο 6.5R θαη άλσ. Από ηνπηθνύο ζεηζκνύο κπνξνύλ λα πιεκκπξίζνπλ νη αθηέο κέζα ζε ιίγα ιεπηά αξγόηεξα από ηελ ζεηζκηθή δόλεζε(ρξεηάδεζηε ην ιηγόηεξν 100 κέηξα από ηελ αθηή γηα λα ληώζεηε αζθαιείο). Οη απόκαθξνη, κεγάινη ζεηζκνί κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ ηζνπλάκη πνπ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ώξεο αξγόηεξα ζηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ (απνκαθξπλζείηε ην ιηγόηεξν 1.5 ρηιηόκεηξν, από ηελ αθηή ). Δάλ αηζζάλεζηε έλαλ ηζρπξό ζεηζκό θαη παξαηεξείηε ην λεξό μαθληθά λα ηξαβηέηαη από ηελ παξαιία, εθθελώζηε θαη ηξέμηε ακέζσο ζε πςειόηεξν έδαθνο,έρεηε πνιύ ιίγα ιεπηά ζηελ δηάζεζε ζαο. Κεηά ην πξώην κεγάιν θύκα αθνινπζνύλ άιια θύκαηα εμίζνπ δπλαηά. Κελ πιεζηάδεηε ηελ αθηή, αθόκε θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ θνληθά ηζνπλάκη. Οξεηλή πεξηνρή Δάλ βξίζθεζηε ζε νξεηλή πεξηνρή, πξνζέμηε ηα βξάρηα, ηηο θαζηδήζεηο εδάθνπο, ηα δέληξα, θαη άιια ζπληξίκκηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηλδύλνπο από ηνπο ζεηζκνύο. Μύζνο 3 "ΚΔΦΑΛΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΟΡΣΑ" Παιαηόηεξα, ηα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα από ηνύβια, πιίλζνπο θαη κε ηα μύιηλα θνπθώκαηα. Κεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό, επεηδή παξαηεξήζεθε όηη ζηηο θαηαζθεπέο απηέο ηα θνπθώκαηα ήηαλ κεξηθέο θνξέο ηα κνλαδηθά κέξε απηώλ ησλ ζπηηηώλ πνπ δηαζώδνληαλ, επηθξάηεζε ν κύζνο όηη κηα πόξηα είλαη ε αζθαιέζηεξε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ. ήκεξα, ιίγνη άλζξσπνη δνπλ πηα ζηα παιαηά ζπίηηα. ηα ζύγρξνλα ζπίηηα, νη πόξηεο κπνξνύλ λα είλαη όρη ηζρπξόηεξεο από νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζπηηηνύ θαη λα κελ είλαη ηθαλέο λα ζαο πξνζηαηεύζνπλ από ηα ζπληξίκκηα. Δίζηε αζθαιέζηεξνη θάησ από ην έλα αλζεθηηθό ηξαπέδη ή ζξαλίν. "ΠΔΣΔ, ΘΑΙΤΦΘΔΗΣΔ, ΘΑΗ ΙΑΒΖ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΛΧ." ΒΗΜΑ 6 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεηζκνύ, ειέγμηε γηα ηξαπκαηηζκέλνπο θαη δεκηέο Κόιηο ζηακαηήζεη ν ζεηζκόο, αθνινπζήζηε ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2). Έιεγρνο γηα ηξαπκαηηζκέλνπο Διέγμηε αλ εζείο νη ίδηνη είζηε εληάμεη πξηλ βνεζήζεηε ηνπο άιινπο. Πξνζηαηεύζηε ην ζηόκα, ηε κύηε, θαη ηα κάηηα ζαο από ηε ζθόλε. Δάλ έλα άηνκν αηκνξξαγεί, αζθείζηε άκεζε πίεζε ζηελ πιεγή. Υξεζηκνπνηείζηε θαζαξή γάδα ή ύθαζκα, εάλ είλαη δηαζέζηκα. Κελ κεηαθηλήζεηε ηα ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλα άηνκα, εθηόο αλ δηαηξέρνπλ άκεζν θίλδπλν. Θαιύςηε ηα ηξαπκαηηζκέλα άηνκα κε ηα θαιύκκαηα ή πξόζζεην ηκαηηζκό γηα λα ηα θξαηήζεηε ζεξκά. Έιεγρνο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύλ θηλδύλνπο Ππξθαγηά Δάλ είλαη δπλαηόλ, ζβήζηε ηηο κηθξέο ππξθαγηέο ζην ζπίηη ή ηε γεηηνληά ζαο ακέζσο. Θαιέζηε γηα βνήζεηα κόλν αλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, αιιά κελ πεξηκέλεηε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα αληαπνθξηζεί ακέζσο ζην αίηεκα ζαο. Οη δηαξξνέο αεξίνπ * Θιείλνπκε ηελ παξνρή αεξίνπ εάλ ππνςηαδόκαζηε γηα δηαξξνή ιόγσ ησλ ζπαζκέλσλ ζσιήλσλ ή ιόγσ κπξσδηάο ή από ηνλ ήρν ηνπ έρνληνο δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ. Υξεζηκνπνηήζηε έλα γαιιηθό θιεηδί γηα λα θιείζεηε ηελ θύξηα βαιβίδα ηνπ αεξίνπ ζαο κε λα ην γπξίζεηε αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ δεθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Κελ ελεξγνπνηήζεηε ην αέξην κόλνη ζαο πεξηκέλεηε ηελ αξκόδηα ππεξεζία! Υαιαζκέλν ειεθηξηθό δίθηπν Απελεξγνπνηήζηε ηνλ θύξην δηαθόπηε εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δεκία. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί ε δεκία! Πεζκέλα θαιώδηα Δάλ βιέπεηε ζην δάπεδν ειεθηξνθόξα θαιώδηα, θξαηεζείηε καθξηά από απηά εζείο θαη όζνη άιινη είλαη γύξσ ζαο. Κελ ηα αγγίμηε πνηέ θαη λα κελ αθήζεηε νπνηαδήπνηε αληηθείκελα λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο.! Δηνηκόξξνπα αληηθείκελα Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ξάθηα όηαλ αλνίγεηε πόξηεο ληνπιαπηώλ. Οη δηαξξνέο ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, αθήζηε ην ζπίηη ζαο! Σα ελδερνκέλσο επηβιαβή πιηθά, όπσο ε ρισξίλε, ε ρεκηθέο νπζίεο θήπσλ, ην ρξώκα, θαη ε βελδίλε ή άιια εύθιεθηα πγξά πξέπεη λα απνκνλσζνύλ ή λα θαιπθζνύλ κε απνξξνθεηηθό πιηθό. 10

11 Θαπλνδόρνη-Κείλεηε καθξηά από ηηο θαπλνδόρνπο θαη ηνπο ηνίρνπο ηνύβισλ. Κπνξνύλ λα απνδπλακσζνύλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα πέζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαζεηζκηθώλ δνλήζεσλ. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε ην ηδάθη ζαο κε κηα ραιαζκέλε θαπλνδόρν, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί λα βάιεη θσηηά ή λα παγηδέςεη ηνμηθά αέξηα ζην ζπίηη ζαο! Εάλ ην ζπίηη ζαο είλαη ζνβαξά ραιαζκέλν... Δάλ ην ζπίηη ζαο είλαη έρεη ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο ή απεηιείηαη από κηα ππξθαγηά ή θάπνηα άιιε θαηαζηξνθή, πξέπεη λα ην εθθελώζεηε. Κελ ην εγθαηαιείςεηε εάλ απηό έρεη ππνζηεί κηα κέηξηα δεκηά. Δάλ ην εθθελώλεηε, πέζηε ζε έλαλ γείηνλα θαη ηελ νηθνγέλεηα ζαο πνπ πεγαίλεηε. Πάξηε ηα αθόινπζα, εάλ πξέπεη λα ην εθθελώλεηε: Φέξηε ζε έλα θαηαθύγην Αηνκηθά εθόδηα επηβίσζεο (βι. ΒΖΚΑ 3). Λεξό, ηξόθηκα, θαη πξόρεηξα θαγεηά. Θνπβέξηα, καμηιάξη, θαη ειαθξύ ζηξώκα αλ ππάξρεη. Ρνύρα γηα αιιαγή,έλα ηδάθεη θαη πεηζέηα. Πάλεο, ηξόθηκα, θαη νηηδήπνηε άιιν γηα ηα λήπηα. Πξνζσπηθά έγγξαθα (ηαπηόηεηεο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θα ) ηεο νηθνγέλεηαο Βηβιία θαη παηρλίδηα (εηδηθά γηα ηα παηδηά). Εληνύηνηο, κελ θέξεηε! Θαηνηθίδηα δώα Κεγάιεο πνζόηεηεο πεξηηηνύ ξνπρηζκνύ ή άιισλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα ραζνύλ ή λα θιαπνύλ. ΒΗΜΑ 7-Όηαλ βεβαησζείηε όηη είζηε αζθαιείο, αθνινπζήζηε ην νηθνγελεηαθό ζρέδην πνπ θαηαζηξώζαηε. Κόιηο ζπλαληήζεηε ηελ νηθνγέλεηάο ζαο κεηά από ηνλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ζαο (βι. Βήκα 2) ηζρπξό ζεηζκό, αθνινπζείζηε ην ζρέδην Οη πξώηεο εκέξεο κεηά από ην ζεηζκό. ηηο εκέξεο κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, δώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: Αζθάιεηα πξώηα Κελ εηζέιζεηε ζην ζπίηη ζαο έσο όηνπ είζηε ζίγνπξνη όηη είλαη αζθαιέο. Λα είζηε βέβαηνο όηη δελ ππάξρεη θακία δηαξξνή αεξίνπ ζην ζπίηη ζαο.κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αλαπηήξεο, θεξηά, ή άιια θαη κελ ελεξγνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ή κεραληθή ζπζθεπή πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ζπηλζήξα. Διέγμηε γηα ηηο ρεκηθέο εθρύζεηο, ηα ειεθηξνθόξα θαιώδηα. Σν λεξό όηαλ έξζεη ζε επαθή κε ειαηησκαηηθά θαιώδηα ξεύκαηνο είλαη θίλδπλνο. Απνζπλδέζηε ηα ζπαζκέλα θσηηζηηθά ή ηηο ζπζθεπέο. Απηά ζα κπνξνύζαλ λα αξρίζνπλ ηηο ππξθαγηέο όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Κελ ρξεζηκνπνηήζηε πνηέ ηα εμήο ζην εζσηεξηθό: ζόκπεο ζηξαηνπέδσλ, θεξνδίλε ή θαλάξηα ή ζεξκάζηξεο αεξίνπ, ζράξεο αεξίνπ ή μπιάλζξαθα, ή γελλήηξηεο αεξίνπ, γηαηί απηέο κπνξνύλ λα απειεπζεξώζνπλ ζαλάζηκν αέξην κνλνμεηδίνπ άλζξαθα ή λα είλαη έλαο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. 11

12 Να είζηε ζε επηθνηλσλία Αλνίμηε ην θνξεηό ή ξαδηόθσλν απηνθηλήηνπ ζαο θαη πάξηε πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο. Σνπνζεηήζηε όια ηα ηειέθσλα πίζσ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Θαιέζηε ηελ εθηόο πεξηνρή επαθή ζαο(πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ ζπληνληζηή) θαη αλαθέξαηε ηε λέα ζέζε ζαο. Δλδηαθεξζείηε γηα ηνπο γείηνλεο ζαο. Κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα ζαο. Ειέγμηε ηα ηξόθηκα θαη ηηο παξνρέο λεξνύ ζαο Δάλ ην ξεύκα δελ έρεη αθόκε επαλέιζεη, γηα ηα γεύκαηα ζαο ρξεζηκνπνηείζηε πξώηα θαηεςπγκέλα θαη παγσκέλα ηξόθηκα. Δάλ θξαηήζεηε ηελ πόξηα θιεηζηή, ηα ηξόθηκα ζην ςπγείν ζαο κπνξνύλ λα αληέμνπλ γηα κεξηθέο εκέξεο. Δάλ δελ έρεηε λεξό, κπνξείηε λα πηείηε από ηνπο ζεξκνζίθσλεο, ή ηνπο ιεησκέλνπο θύβνπο πάγνπ. Απνθύγεηε ην λεξό από ηηο πηζίλεο ή από δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζβήζηκν ησλ ππξθαγηώλ. Οη πξώηεο εβδνκάδεο κεηά από ην ζεηζκό Απηόο είλαη έλαο κεηαβαηηθόο ρξόλνο. Αλ θαη νη κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ, ζα ζπλερίζεηε ηε δσή ζαο θαη ζα πξνζπαζήζεηε λα απνθαηαζηήζεηε ηηο δεκηέο ζαο. ηγνπξεπηείηε όηη ην ζπίηη ζαο είλαη αζθαιέο θαη όρη κε θίλδπλν θαηάξξεπζεο από ηηο κεηαζεηζκηθέο δνλήζεηο. Δάλ ήζαζηε ζε ζέζε λα παξακείλεηε ζην ζπίηη ζαο ή λα επηζηξέςεηε ζε απηό κεηά από κεξηθέο εκέξεο, ζα έρεηε λα θάλεηε ηα εμήο: Σηόρνη Δάλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηακάηεζε θαη κεηά επαλήιζε, ειέγμηε ηηο ζπζθεπέο ή ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό ζαο γηα ηε δεκία. Δάλ νη ζσιήλεο ηνπ λεξνύ έζπαζαλ, απνθαηαζηήζηε ηηο δεκηέο. Δληνπίζηε ή αληηθαηαζηήζηε ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ιάζνο κέξνο ή λα είραλ θαηαζηξαθεί. Διάηε ζε επαθή κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη αξρίζεηε ηε δηαδηθαζία αμηώζεσλ ζαο.(εθόζνλ ην είραηε πξνβιέςεη ζηα αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα ζαο) Δάλ δελ κπνξείηε λα δήζεηε ζην ζπίηη ζαο, δεκηνπξγείζηε κηα ελαιιαθηηθή δηεύζπλζε απνζηνιήο κε ην ηαρπδξνκείν. Δάλ ε παξνρή ηνπ αεξίνπ ζαο ζηακάηεζε, ζα πξέπεη λα θαλνλίζεηε κε ηελ επηρείξεζε αεξίνπ λα ην επαλαθέξεηε * Εάλ δελ κπνξείηε λα κείλεηε ζην ζπίηη ζαο... Εεηήζηε άκεζε βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο. Μύζνο 4 "ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΑΝΗΤΥΗΩ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΘΑ ΜΔ ΒΟΗΘΗΔΙ!" Πνιινί άλζξσπνη ιαλζαζκέλα ζεσξνύλ όηη ην θξάηνο ζα θξνληίζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπο εάλ ππνζηνύλ ηηο απώιεηεο ζε έλαλ ζεηζκό. Ζ αιήζεηα είλαη όηη θξαηηθή βνήζεηα θαηαζηξνθήο είλαη ζπλήζσο έλα δάλεην πνπ πξέπεη λα μεπιεξώζεηε, κε ρακειό επηηόθην, εθηόο από ηηο ππνζήθεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ νθείιεηε λα δώζεηε. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη νπνηαδήπνηε κνξθή βνήζεηαο ζα θαιύςεη κόλν κέξνο ησλ άκεζσλ αλαγθώλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο απώιεηέο ζαο. Οηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ησλ ζεηζκώλ Κεηά από έλαλ ζεηζκό, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε κπνξεί λα κελ είλαη ακέζσο δηαζέζηκε, έηζη πξέπεη λα ην πξνγξακκαηίζεηε από πξώηα. Δάλ έρεηε πξνεηνηκάζεη έλα νηθνλνκηθό ζρέδην απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθήο, είλαη πηζαλόηεξν λα ην αλαθηήζεηε επηηπρώο κεηά από έλαλ ζεηζκό. 12

13 Αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο Κεηά από έλαλ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό, ζα ρξεηαζηείηε ηα αληίγξαθα ησλ θπξηνηέξσλ εγγξάθσλ ζαο, θαζώο επίζεο θαη ηα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο. Θξαηήζηε απηά ηα ζηνηρεία ζε έλα ρξεκαηνθηβώηην εγγξάθσλ ή ζε έλα αζθαιέο θηβώηην. Κεξηθά από απηά είλαη: Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο. Έγγξαθα αδεηώλ/δηαδπγίνπ γάκνπ Γηαβαηήξηα θαη άδεηεο νδήγεζεο Θάξηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηξαηησηηθά έγγξαθα Θξίζηκεο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Σα κεηξεηά έθηαθηεο αλάγθεο ( ηα ATM ραιάλε θαη νη Σξάπεδεο κπνξνύλ λα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο) Βηβιηάξηα ηξαπεδώλ. Αξηζκνί πηζησηηθώλ θαξηώλ. Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα. Θξίζηκα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή ζε web mail(επίζεο θξαηήζηε έλα αληίγξαθν ζηελ εξγαζία). Έλαο θαηάινγνο νλνκάησλ, ηειεθσληθνί αξηζκνί, θαη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ θξίζηκσλ πξνζσπηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ επαθώλ. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ηεο αθίλεηεο & θηλεηήο πεξηνύζηαο. Γηαζήθεο. Θέζε θαη κέγεζνο ηωλ πξόζθαηωλ ζεηζκώλ Κέζα ζε 5 έσο 10 ιεπηά νη πεξηζζόηεξνη κεγάινη ζεηζκνί (κεγέζνπο 3,5 θαη κεγαιύηεξνη ) αλαθνηλώλνληαη ζηνλ Ηζηό. Θαηαρσξνύληαη ζε ράξηεο θαη βνεζνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη πεξηνρέο όπνπ ν αληίθηππνο ελόο ζεηζκνύ είλαη κέγηζηνο. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ απνηειεζκάησλ ελόο ζεηζκνύ είλαη πνιύηηκε ζηνπο επηζηήκνλεο. Πνηνο ειέγρεη ηνπο ζεηζκνύο ζην λεζί καο θαη πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρή καο ; Ο έιεγρνο ησλ ζεηζκώλ θαηαγξάθεηαη από ην ζεηζκνινγηθό δίθηπν ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ Σα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη δηα κέζνπ ελόο αλαινγηθνύ ζεηζκνγξάθνπ (εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Λίζπξν) ζην Γεσδπλακηθό Ηλζηηηνύην. Τπεύζπλνο γηα ηνλ αληηζεηζκηθό ζρεδηαζκό θαη ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζεηζκηθνύ ειέγρνπ ηεο πεξηνρή καο είλαη ν ΟΑΠ πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζηεγάδεηαη ζην Δπαξρείν Θσ. 13

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα