ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηων Νεπών Νόμοι ηος 2002 μέσπι 2008 (Απ. 106(Ι)/2002, Απ. 160(Ι)/2005, Απ. 76(Ι)/2006, Απ. 22(Ι)/2007, Απ. 11(Ι)/2008, Απ. 53(Ι)/2008), Απ. 68(Ι)/2009, Απ. 78(Ι)/2009 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012 ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ- ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ Όλνκα Φνξέα Δθκεηάιεπζεο: Σχπνο δηεξγαζίαο: Δίδνο Απφξξηςεο: Σνπνζεζία Τπνζηαηηθψλ: Πξνέιεπζε Απνβιήησλ: πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ Λπκάησλ Δπεμεξγαζκέλα Αζηηθά Λχκαηα Μνλή - Λεκεζφο Φ/ LΙV/ 48, LV/41, Σεκ. 83 (επηζπλάπηεηαη) ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ο ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο (.Α.Λ.Α.), έρεη κέγηζηε εκεξήζηα δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θ.κ. θαη ζπλνιηθφ θνξηίν kg Βηνρεκηθά Απαηηνχκελνπ Ομπγφλνπ (BOD 5 ). Ο ηαζκφο δηαιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία (εμνπιηζκφ εζραξηζκνχ θαη ακκνζπιιέθηε), ηέζζεξηο δεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, ηέζζεξηο δεμακελέο αεξηζκνχ (φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο ηιχνο κε ηαπηφρξνλε απνληηξνπνίεζε κέζνδνο BIO-DENITRO) αθνινπζνχκελεο απφ ηέζζεξηο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο (ακκφθηιηξα) αθνινπζνχκελε απφ ρισξίσζε (δνζνινγία δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ). Σν πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο έρεη εγθαηαζηήζεη γελλήηξηεο βηναεξίνπ 311 KW ε θάζε κία, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν βηναέξην (δπλαηφηεηα παξαγσγήο θ.κ./έηνο) ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο βηνιάζπεο ζπιιέγεηαη ζε αεξνθπιάθην ρσξεηηθφηεηαο 2000 θ.κ.. ην δηάγξακκα ξνήο, ζην Παπάπηημα Γ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο. Η παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία κεηαθέξεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνηείηαη σο εδαθνβειηησηηθφ (κεηά απφ πάρπλζε, ρψλεπζε θαη αθπδάησζε) αθνχ απνμεξαλζεί ζηηο εηδηθέο πιαηείεο ηνπ ζηαζκνχ. Σα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Άδεηα Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. 69 /2012 ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. ηελ παξνχζα Άδεηα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ...1 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ...4 ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ.5 B1 B2 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ..5 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ..5 B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ... 9 B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ B6 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 2 απφ 27

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΜΗΣΡΧΟ E - PRTR.. 27 σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 3 απφ 27

4 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Α1. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη ε Η δηάξθεηα ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη κέρξη θαη ηηο Α2. Γελ είλαη δπλαηή θακηά παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο θαη ησλ Όξσλ ηεο, εθηφο αλ εγθξηζεί ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη Α3. Η Άδεηα απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί, αθπξσζεί ή δηαθνξνπνηεζεί θαζ νπηνλδήπνηε ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2009 ή νπνηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή / θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Α4. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο, ν Τπνπξγφο δελ κπνξεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Άδεηα ή λα πξνζζέζεη ζ απηή λένπο φξνπο ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηνπζδήπνηε πθηζηάκελνπο φξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηθαλνπνηεηηθήο απνδεκίσζεο ζην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Α5. Η ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο απηήο δελ απαιιάζζεη ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαλδήπνηε άιιε άδεηα απαηηείηαη ζχκθσλα κε νπνηνλδήπνηε άιιν Νφκν θαη νχηε απνηειεί επηρείξεκα γηα εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο άδεηαο. Α6. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο ππνρξενχηαη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. Δπίζεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πνηνηηθέο ή / θαη πνζνηηθέο αιιαγέο ζηα απφβιεηα θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ηνπνζεζία ησλ ππνζηαηηθψλ φπνπ δεκηνπξγνχληαη ηα απφβιεηα ή ζηνπο ρψξνπο απφξξηςεο ηνπο. Α7. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο ή εμαγνξά ηεο ή ζπγρψλεπζή ηεο, γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ηειενκνηνηχπνπ, ή ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Α8. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηνχκελεο εγθαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ λέν Φνξέα, ν λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ αιιαγή θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Άδεηα. Ο λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 4 απφ 27

5 Α9. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο αλά πάζα ζηηγκή θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B1 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Β1.1 Γενικά Β1.1.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ηελ εγθαηάζηαζε ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη θαλέλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Β1.1.2 Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηνρέηεπζε ή δηαθπγή, πγξψλ ή ζηεξεψλ απνβιήησλ (π.ρ. ιάζπε), ζε παξαθείκελα ξπάθηα θαη άιια επηθαλεηαθά λεξά, θνίηεο πνηακψλ ή ε δηνρέηεπζή ηνπο ζε ππεδαθηθνχο ιάθθνπο. Β1.1.3 Να ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο κεηξεηήο ξνήο/πνζφηεηαο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο θαζψο θαη ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Η έλδεημε ηνπ κεηξεηή δε ζα πξέπεη λα κεδελίδεηαη πξηλ θζάζεη ηελ ηηκή θ.κ. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο ηηκήο ζην κεδέλ κε εμσηεξηθή επέκβαζε. Β1.2 Δςθύνερ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη, θαηά ηηο επηζθέςεηο ειέγρνπ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζην ζηαζκφ, ζα δηαζέηεη ππεχζπλν εθπξφζσπν γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηζεψξεζεο. B2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B2.1 Γιασείπιζη επεξεπγαζμένων λςμάηων Β2.1.1 Ο ηαζκφο λα επεμεξγάδεηαη ην κέγηζην, θ.κ. ιχκαηα ηελ εκέξα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.1.2 Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα λα δηνρεηεχνληαη ζηε δεμακελή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ ρσξεηηθφηεηαο θ.κ ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ηεκάρηα κε Αξ. 76, 89, 91 θαη Φ/ LΙV/ 48, LV/41(επηζπλάπηεηαη) θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. Άδεηαο 69/2012 κε επζχλε ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β2.1.3 Οη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ινγαξηαζκφ θαη πξνο φθεινο ηνπ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 5 απφ 27

6 Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο έρεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ. B2.2 Γιασείπιζη ςγπών απόβληηων από ηο πποζωπικό Σα πγξά απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ λα δηνρεηεχνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ ζηαζκνχ γηα επεμεξγαζία. B2.3 Γιασείπιζη Δπικίνδςνων Αποβλήηων Β2.3.1 Όια ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ην ρεκείν, λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.3.2 Όιεο νη πνζφηεηεο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλέιαησλ, πνπ πηζαλφ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζηαζκνχ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζηεγαλά δνρεία κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.4 Γιασείπιζη Αποβλήηων ςζκεςαζιών Β2.4.1 Όια ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηψλ λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.2 Όζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα ή / θαη απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο γηα αλαθχθισζε, λα παξαδίδνληαη αλάινγα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.3 Όζα απφ ηα αζηηθνχ ηχπνπ ζηεξεά απφβιεηα, απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ζπζθεπαζίεο, δελ δηαηίζεληαη, είηε ζε ζπιιέθηεο ή εκπφξνπο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε, (φξνο Β2.4.2), πξέπεη είηε λα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο είηε λα απνξξίπηνληαη ζε αδεηνδνηεκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Β2.5 Γιασείπιζη Δζσαπιζμάηων Β2.5.1 Σα εζραξίζκαηα θαζψο θαη άιια ακκψδε ή ζηεξεά πιηθά (πεξίπνπ 500 ηφλνη / ρξφλν) πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ή ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε, αθνχ εμαζθαιηζηεί άδεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο κε ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο Άδεηαο απφ ηνλ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.5.2 Οη ιηπαξέο θαη αθξψδεηο ιάζπεο (πεξίπνπ 4000 θ.κ. / ρξφλν), πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε (π.ρ. rendering, αλαεξφβηνπο ρσλεπηήξεο) γηα επεμεξγαζία. Ο ρψξνο απηφο λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 6 απφ 27

7 Β2.6 Γιασείπιζη Λάζπηρ Β2.6.1 Η ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο πγξήο ιάζπεο πνπ παξάγεηαη, αλακέλεηαη λα κελ ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηα θ.κ. ηνλ ρξφλν, ζε μεξά νπζία. Β2.6.2 Η ιάζπε, λα ρξεζηκνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ηε γεσξγία, σο εδαθνβειηησηηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Υξεζηκνπνίεζε ηεο Ιιχνο ζηε Γεσξγία) Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 517/2007). Η επηινγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ρξήζηε λα γίλεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. ή β) Να ππφθεηηαη ζε αλαεξφβηα επεμεξγαζία εληφο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξεηαη γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ζε άιιε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β2.6.3 Η ιάζπε πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο ζηε γεσξγία, λα επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη λα αθπδαηψλεηαη ζε βαζκφ πνπ λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 18% ζηεξεά. ηε ζπλέρεηα λα απνμεξαίλεηαη, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, πνπ θαίλεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζρέδην πνπ επηζπλάπηεηαη (Παπάπηημα Δ), ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Όξσλ απηψλ. Β2.6.4 Ο πην πάλσ ρψξνο λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλνο θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο πγξψλ. Σπρφλ δηαξξνέο πγξψλ λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζην ζηαζκφ. Β2.6.5 Η ιάζπε λα ελαπνηίζεηαη ζε ηεκάρηα πνπ επηιέγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ελαπφζεζήο ηεο. Β2.6.6 Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε κεηάιισλ ζηε ιάζπε πξέπεη λα είλαη ε αθφινπζε: Κάδκην: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υξψκην: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 750 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 2500 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.7 Οη νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ ζηα εδάθε ζηα νπνία ζα εθαξκφδεηαη ε ιάζπε πξέπεη λα είλαη νη αθφινπζεο: σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 7 απφ 27

8 Κάδκην: 3 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 140 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 75 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 1.5 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.8 Οη κέγηζηεο νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ πνπ ζα εηζάγνληαη κέζσ ηεο ιάζπεο εηεζίσο ζηα εδάθε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αθφινπζεο: Κάδκην: 0.15 kg / εθηάξην / έηνο Υαιθφο: 12 kg / εθηάξην / έηνο Νηθέιην: 3 kg / εθηάξην / έηνο Μφιπβδνο: 15 kg / εθηάξην / έηνο Φεπδάξγπξνο: 30 kg / εθηάξην / έηνο Τδξάξγπξνο: 0.1 kg / εθηάξην / έηνο Β2.6.9 Η εθαξκνγή ηεο ιάζπεο λα γίλεηαη ζε εδάθε ηα νπνία ηεξνχλ ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν Β Β Η ιάζπε, λα ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία πξηλ ηε δηάζεζε ηεο, πξηλ παξαδνζεί ζηνπο ρξήζηεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο παξαγσγήο ηεο. Β Γελ ζα δηαηίζεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη δελ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γεσξγνχο ρξήζε ηεο ιάζπεο ζηε γεσξγία ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Γηα ιεηκψλεο ή εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο δσνηξνθψλ, αλ νη ιεηκψλεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βνζθή ή νη δσνηξνθέο λα ζπγθνκηζζνχλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, β) ζε θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιάζηεζεο, κε εμαίξεζε ηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθφξσλ δέληξσλ, γ) ζε εδάθε πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο θαη θαηαλαιψλνληαη λσπά, γηα πεξίνδν δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο, θαη δ) γηα γξαζίδη, εθηφο αλ ε ιάζπε εθαξκνζηεί ηνπιάρηζην δψδεθα κήλεο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 8 απφ 27

9 Β Καηά ηε ρξήζε ιάζπεο ζηε γεσξγία, λα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο Κ.Γ.Π. ( 263/2007). Β Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο πξέπεη λα επηιέγνληαη εδάθε καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ψζηε ε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ λα κελ πξνθαιεί νριεξία θαη δπζνζκία. Β Καηά ηε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία θαη ε πξνζηαζία απφ νριεξία θαη δπζνζκία. Β ε πεξίπησζε πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θνξηεγφ, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηφ ή πιήξσο θαιπκκέλν γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαηά ηε κεηαθνξά θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη αθπδάησζε θαη απνμήξαλζε ηεο ιάζπεο, ε παξαγφκελε ιάζπε κεηά ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία λα κεηαθέξεηαη κε αδεηνδνηεκέλν βπηηνθφξν ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Καηά ηε κεηαθνξά ηεο ιάζπεο λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε δηάζεζεο ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο σο εδαθνβειηησηηθφ ζε δψλεο εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα Γηαηάγκαηα γηα εππξφζβιεηεο δψλεο ιφγσ Νηηξνξχπαλζεο (Κ.Γ.Π. 186/2008 θαη 41/2011), ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα πξνζηαζία ησλ εππξφζβιεησλ πεξηνρψλ (Κ.Γ.Π. 185/2008). B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Β3.1 Γενικά Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.1.1 Διέγρεη θαζεκεξηλά, ηελ εκεξήζηα πνζφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε εκεξήζηα πνζφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ν ζηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ ηνπ. Β3.1.2 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.3 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.4 Γηαζέηεη απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηθνζηηεηξάσξεο δεηγκαηνιεςίαο θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εηθνζηηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεςηψλ απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β3.1.5 Γηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. Β3.1.6 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιήξε ζηνηρείσλ ηνπ γεσξγνχ, ηεο αθξηβήο ζέζεο (Φ/ρ θαη σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 9 απφ 27

10 ηεκάρηα), έθηαζε θαη είδνο θπηείαο πνπ δηαηέζεθε, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά θηεκαηνινγηθά ζρέδηα (Παπάπηημα Γ). Β3.1.7 Καηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παπάπηημα Α ζε κεηξψν ην νπνίν λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλν θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.1.8 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6, Β2.6.7 θαη Β2.6.8, νη απαηηνχκελεο αλαιχζεηο λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηνπο ρξήζηεο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο ζηα εδάθε. Β3.1.9 Παξέρεη ζηνπο επηζεσξεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηα απαηηνχκελα κέζα πξφζβαζεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ φζν θαη ζηα ζεκεία ηεο απνζήθεπζεο ή απφξξηςεο, γηα ζθνπνχο δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κέηξεζε ηεο πνζφηεηάο ηνπο. Β3.2 Υημικέρ αναλύζειρ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.2.1 Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο, κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη κε ζπρλφηεηα φρη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα δηεμάγνληαη ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Β3.2.2 Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη ρεκηθέο/κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λα γίλνληαη απφ αλεμάξηεην ρεκηθφ εξγαζηήξην ηα νπνίν λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζεηξάο θππξηαθψλ πξνηχπσλ CYS EN ISO 17025, ή άιιν ηζνδχλακν, απφ Δζληθνχο Φνξείο Γηαπίζηεπζεο ή θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηβεβαηψλνληαη ηνπιάρηζην 1 θνξά ην ρξφλν απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην κε παξάιιειε κέηξεζε πνπ έρεη δηαπηζηεπκέλεο παξακέηξνπο. Β3.2.3 ε θάζε πεξίπησζε νη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηεζλψο απνδεθηέο πξφηππεο κεζφδνπο, ελψ γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δηεζλψο απνδεθηή κέζνδνο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.2.4 Η αλάιπζε ησλ κεηάιισλ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ θαηεξγαζία κε ηζρπξά νμέα. Η κέζνδνο αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε είλαη ε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο. Σν φξην αλίρλεπζεο γηα θάζε κέηαιιν δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηεο αληίζηνηρεο νξηαθήο ηηκήο. Β3.2.5 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6 θαη Β2.6.8, λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχζεηο ηεο ιάζπεο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α3, Παπάπηημα Α. Αλ παξαηεξεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, ηφηε θαη εθφζνλ εμαζθαιηζηεί πξψηα ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ε ιάζπε λα αλαιχεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δψδεθα κήλεο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 10 απφ 27

11 Β3.2.6 Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ φξνπ Β2.6.7, λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαιχζεηο ζην έδαθνο, ζηα ηεκάρηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ιάζπε, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α4, Παπάπηημα Α. Σα πξνο αλάιπζε δείγκαηα εδάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη λα ιακβάλνληαη κε ηελ αλάκεημε 5 δεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία, θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν, αλά εθηάξην. Γηα κηθξφηεξεο εθηάζεηο λα ιακβάλνληαη δείγκαηα, θαη αλαινγία έλα δείγκα αλά δεθάξην. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα γίλνληαη ζε βάζνο 25 cm, εθηφο αλ ην βάζνο ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ ζηξψκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην φξην απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή, δε ζα πξέπεη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεη ζε βάζνο κηθξφηεξν απφ 10 cm. Β3.2.7 Να δηεμάγεη κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ θαζψο θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ Β4.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ην νπνίν ζα θπιάζζεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο: i. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.1, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. ii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α5, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ηεο ιάζπεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α3, Παξάξηεκα Α. iii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α6, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ εδάθνπο πνπ δηαηέζεθε ε ιάζπε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α4, Παξάξηεκα Α. iv. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. v. Καηαγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. vi. Σν είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. vii. Σελ πνζφηεηα θαη νη ρψξνη απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, όποι Β2.5.1 και Β viii. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. Σν κεηξψν πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν θαη δηαζέζηκν. ix. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α, κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 11 απφ 27

12 x. Καηαγξάθεη ην εηζεξρφκελν θνξηίν εθθξαζκέλν ζε η.π. ην νπνίν λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην κέζν εβδνκαδηαίν θνξηίν πνπ εηζέξρεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2-(2), ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Απφξξηςε Αζηηθψλ Λπκάησλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, Κ.Γ.Π. 772/2003. xi. Σα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ, E PRTR, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ηε ιάζπε. Β4.2 Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηα αθφινπζα: i. Όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θαη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. ii. Καηάζηαζε κε ηα νλφκαηα θαη ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο. B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο λα ππνβάιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, Δηήζηα Έθζεζε ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε κεηξψα, πεξηερφκελα Παπαπηήμαηορ Β. B6 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε άκεζεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο απνβιήησλ ιφγσ αηπρήκαηνο ή ακέιεηαο, θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είηε ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο. B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ Β7.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηειεθσληθψο ή θαη κε ηειενκνηφηππν γηα ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα πην θάησ ζπκβάληα: Β7.1.1 Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε απφξξηςε απνβιήησλ. Β7.1.2 πκβάλ κε δπλεηηθή πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ ή πεξηβαιινληηθή απεηιή ηνπ εδάθνπο. Β7.1.3 Γπζιεηηνπξγία ή αζηνρία ηνπ εμνπιηζκνχ. Β7.2 Η πην πάλσ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη: Β7.2.1 Σελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο. Β7.2.2 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 12 απφ 27

13 Β7.2.3 Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Β7.3 Σπρφλ παξαβηάζεηο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α, ηα αίηηα θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β7.4 πλνπηηθή αλαθνξά ηεο έθζεζεο γηα ζπκβάλ φπσο πην πάλσ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα Έθζεζε, όπορ Β5, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 13 απφ 27

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 14 απφ 27

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Πίλαθαο Α1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζπρλφηεηα ειέγρνπ α/α Υαπακηηπιζηικά Ανώηαηα όπια ςσνόηηηα ελέγσος 1 ph 6.5-8,5 15 κέξεο* 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα: 2500 κs/cm 15 κέξεο* 3 Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (BOD 5 ) 1 : 10 mg/l 15 κέξεο* 4 Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (COD): 70 mg/l 15 κέξεο* 5 Αησξνχκελα ηεξεά (SS): 10 mg/l 15 κέξεο* 6 Οιηθφ Άδσην (TN): 15 mg/l (1) 15 κέξεο* 7 Οιηθφο Φσζθφξνο (TP): 10 mg/l (1) 15 κέξεο* 8 Υισξηνχρα (Cl): 300 mg/l 1 θνξά ην κήλα 9 Βφξην (Β): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Λίπε θαη Έιαηα: 5 mg/l 1 θνξά ην κήλα 11 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 5 Δ.Coli / 100ml 15 κέξεο* 12 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ Σίπνηε Κάζε 3 κήλεο 13 Φεπδάξγπξνο (Zn): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Υαιθφο (Cu): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Μφιπβδνο (Pb): 0,15 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 16 Κάδκην (Cd): 0,01 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 17 Τδξάξγπξνο (Hg): 0,005 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 18 Υξψκην (Cr): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 19 Νηθέιην (Ni): 0,2 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 20 Έιεγρνο Σνμηθφηεηαο (2) 1 θνξά ην ρξφλν 21 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 1 mg/l (1) (3) 15 κέξεο* (1) ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο φηη: α) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζηε ζάιαζζα, ζα πξέπεη: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,5 mg/l θαη σο πξνο ηελ παξάκεηξν ςεπδάξγπξν λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,1mg/l. - ε εκεξήζηα πνζφηεηα, ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαη ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ, πνπ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηεηαη ζηελ ζάιαζζα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ηα 80 kg αληίζηνηρα. β) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο Οιηθφ Άδσην (TN) θαη Οιηθφ Φψζθνξν (TP) λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 10 mg/l θαη 1 mg/l αληίζηνηρα. 1 Η μέθοδος ανάλσζης ηοσ BOD 5 να γίνεηαι με παρεμποδιζηή νιηροποίηζης σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 15 απφ 27

16 - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν Βφξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,75 mg/l. (2) Σα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα ηνμηθφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα: - Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα αθφινπζα φξηα νμείαο ηνμηθφηεηαο: Microtox TU50<1 TU20<1.5, ή Daphnia TU<1, Algae TU50<1. - Σν δείγκα δελ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ ζηελ απεπζείαο ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε κε S9 δνθηκή Mutatox. (3) ην θαηψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην είλαη 0,5 mg/l. *Ο αλψηαηνο επηηξεπηφο αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ απνθιίλνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε έηνπο είλαη 3 δείγκαηα. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 16 απφ 27

17 Πίλαθαο A2.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, φξνο B4.1 (i) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμ. μs/cm Τπολειμ. σλώπιο BOD 5 COD SS TN TP Zn Cu Pb Cd Hg Cr Ni Β mg/l Υλωπιούσ α mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Λίπη και Έλαια E. Coli e.coli / 100mg Αςγά εντεπικών παπασίτων Σοξικότητα Ιαν. Φεβπ. Μάπτ. Αππ. Μάιορ Ιούν. Ιούλ. Αύγ. επτ. Οκτ. Νοέμβ. Γεκ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 17 απφ 27

18 Πίλαθαο A2.2: Πίλαθαο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK, φξνο B4.1 (ix) Δισεπσόμενα λύματα στο σταθμό Δξεπσόμενα λύματα από τον σταθμό Ημεπομηνία Δισεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP Δξεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ιανοςάπιορ Φεβποςάπιορ Μάπτιορ Αππίλιορ Μάιορ Ιούνιορ Ιούλιορ Αύγοςστορ επτέμβπιορ Οκτώβπιορ Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 18 απφ 27

19 Πίλαθαο Α3 : Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ιάζπεο Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 ph 2 θνξέο ην ρξφλν 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα 2 θνξέο ην ρξφλν 3 Πνζνζηφ μεξήο νπζίαο 2 θνξέο ην ρξφλν 4 Οξγαληθή χιε 2 θνξέο ην ρξφλν 5 Οιηθφ άδσην 2 θνξέο ην ρξφλν 6 Οιηθφο θσζθφξνο 2 θνξέο ην ρξφλν 7 Κάδκην, Cd 2 θνξέο ην ρξφλν 8 Υαιθφο, Cu 2 θνξέο ην ρξφλν 9 Νηθέιην, Ni 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Μφιπβδνο, Pb 2 θνξέο ην ρξφλν 11 Φεπδάξγπξνο, Zn 2 θνξέο ην ρξφλν 12 Τδξάξγπξνο, Hg 2 θνξέο ην ρξφλν 13 Υξψκην, Cr 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ 1 θνξά ηε ζεξηλή πεξίνδν σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 19 απφ 27

20 Πίλαθαο Α4 : Υεκηθέο αλαιχζεηο εδάθνπο πνπ ζα δηαηεζεί ε ιάζπε Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 Κάδκην, Cd 2 Υαιθφο, Cu 3 Νηθέιην, Ni 4 Μφιπβδνο, Pb Πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο 5 Φεπδάξγπξνο, Zn 6 Τδξάξγπξνο, Hg σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 20 απφ 27

21 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A5: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ιάζπεο, φξνο B4.1 (ii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμότητα Ποσοστό TN TP Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr E. Coli Αςγά Οπγανική ξηπήρ ύλη μs/cm οςσίαρ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 5/100mg εντεπικών παπασίτων σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 21 απφ 27

22 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A6: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ εδάθνπο ζην νπνίν δηαηέζεθε ε ιάζπε, φξνο B4.1 (iii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία Φ.σ. / Σεμασίος Cd Cu Ni Pb Zn Hg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 22 απφ 27

23 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Πίλαθαο Β1: Γνκή εηήζηαο έθζεζεο α/α Πεπιεσόμενα Όποι 1 2 -ζπλνιηθή εηήζηα θαη κεληαία πνζφηεηα αλεπεμέξγαζησλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ (θ.κ./κήλα). -ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. Β3.1.2 Β3.1.3 Β4.1 (i) 3 -είδε θαη πνζφηεηα πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Β4.1 (vi) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. -θαηάινγν κε πεξηγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. -κέγηζην κέζν εηζεξρφκελν εβδνκαδηαίν θνξηίν (η.π./εκέξα) θαη κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ. -Σν έληππν E-PRTR πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα η, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ. πζηήλεηαη φπσο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο ππνβιεζνχλ δηαδηθηπαθά, κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ ηεο Κχπξνπ (http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy). Β4.1 (iv) Β4.1 (v) Β4.1 (viii) Β4.1 (ix) Β4.1 (x) Β4.1 (xi) σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 23 απφ 27

24 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ:.. ΔΣΟ:.. α/α Ημεπομηνία μεηαθοπάρ λάζπηρ Ώπα ανασώπηζηρ από ηην εγκαηάζηαζη Όνομα και επώνςμο οδηγού Τπογπαθή οδηγού Απιθμόρ Δγγπαθήρ Οσήμαηορ Υώπορ διάθεζηρ λάζπηρ (Φ/σ. και ηεμάσια) Δίδορ Φςηείαρ / Έκηαζη Όνομα και επίθεηο παπαλήπηη Ποζόηηηα λάζπηρ πος μεηαθέπθηκε (ηόνοι) ςνολική Ποζόηηηα παπαγόμενηρ λάζπηρ (ηόνοι) Παπαηηπήζειρ ύνολο Ηκεξνκελία: Τπνγξαθή ( ππεχζπλνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο): σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 24 απφ 27

25 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 25 απφ 27

26 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 26 απφ 27

27 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΔΝΣΤΠΟ E-PRTR σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 27 απφ 27

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε:

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε: 31994L0063 Οδεγία 94/63/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 20ής Δεθεκβρίοσ 1994 γηα ηολ έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε βελδίλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 2015. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΑΣΡΑ, 4-6 ΙΟΤΝΙΟΤ, 215. ΥΗΜΙΚΗ ΟΞΔΙΓΧΗ ΜΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ FENTON ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΧΝ Κανελλόποσλος Γ., Μπαραμπούηη Δ.Μ., Μάη.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 64/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4855 Παρασκεσή, 6 Μαρτίοσ 2015 413 Απιθμόρ 64 Οι πεπί Δνιαίαρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν (Αζθάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα