ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηων Νεπών Νόμοι ηος 2002 μέσπι 2008 (Απ. 106(Ι)/2002, Απ. 160(Ι)/2005, Απ. 76(Ι)/2006, Απ. 22(Ι)/2007, Απ. 11(Ι)/2008, Απ. 53(Ι)/2008), Απ. 68(Ι)/2009, Απ. 78(Ι)/2009 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012 ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ- ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ Όλνκα Φνξέα Δθκεηάιεπζεο: Σχπνο δηεξγαζίαο: Δίδνο Απφξξηςεο: Σνπνζεζία Τπνζηαηηθψλ: Πξνέιεπζε Απνβιήησλ: πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ Λπκάησλ Δπεμεξγαζκέλα Αζηηθά Λχκαηα Μνλή - Λεκεζφο Φ/ LΙV/ 48, LV/41, Σεκ. 83 (επηζπλάπηεηαη) ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ο ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο (.Α.Λ.Α.), έρεη κέγηζηε εκεξήζηα δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θ.κ. θαη ζπλνιηθφ θνξηίν kg Βηνρεκηθά Απαηηνχκελνπ Ομπγφλνπ (BOD 5 ). Ο ηαζκφο δηαιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία (εμνπιηζκφ εζραξηζκνχ θαη ακκνζπιιέθηε), ηέζζεξηο δεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, ηέζζεξηο δεμακελέο αεξηζκνχ (φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο ηιχνο κε ηαπηφρξνλε απνληηξνπνίεζε κέζνδνο BIO-DENITRO) αθνινπζνχκελεο απφ ηέζζεξηο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο (ακκφθηιηξα) αθνινπζνχκελε απφ ρισξίσζε (δνζνινγία δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ). Σν πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο έρεη εγθαηαζηήζεη γελλήηξηεο βηναεξίνπ 311 KW ε θάζε κία, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν βηναέξην (δπλαηφηεηα παξαγσγήο θ.κ./έηνο) ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο βηνιάζπεο ζπιιέγεηαη ζε αεξνθπιάθην ρσξεηηθφηεηαο 2000 θ.κ.. ην δηάγξακκα ξνήο, ζην Παπάπηημα Γ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο. Η παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία κεηαθέξεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνηείηαη σο εδαθνβειηησηηθφ (κεηά απφ πάρπλζε, ρψλεπζε θαη αθπδάησζε) αθνχ απνμεξαλζεί ζηηο εηδηθέο πιαηείεο ηνπ ζηαζκνχ. Σα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Άδεηα Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. 69 /2012 ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. ηελ παξνχζα Άδεηα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ...1 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ...4 ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ.5 B1 B2 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ..5 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ..5 B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ... 9 B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ B6 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 2 απφ 27

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΜΗΣΡΧΟ E - PRTR.. 27 σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 3 απφ 27

4 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Α1. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη ε Η δηάξθεηα ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη κέρξη θαη ηηο Α2. Γελ είλαη δπλαηή θακηά παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο θαη ησλ Όξσλ ηεο, εθηφο αλ εγθξηζεί ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη Α3. Η Άδεηα απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί, αθπξσζεί ή δηαθνξνπνηεζεί θαζ νπηνλδήπνηε ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2009 ή νπνηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή / θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Α4. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο, ν Τπνπξγφο δελ κπνξεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Άδεηα ή λα πξνζζέζεη ζ απηή λένπο φξνπο ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηνπζδήπνηε πθηζηάκελνπο φξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηθαλνπνηεηηθήο απνδεκίσζεο ζην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Α5. Η ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο απηήο δελ απαιιάζζεη ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαλδήπνηε άιιε άδεηα απαηηείηαη ζχκθσλα κε νπνηνλδήπνηε άιιν Νφκν θαη νχηε απνηειεί επηρείξεκα γηα εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο άδεηαο. Α6. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο ππνρξενχηαη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. Δπίζεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πνηνηηθέο ή / θαη πνζνηηθέο αιιαγέο ζηα απφβιεηα θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ηνπνζεζία ησλ ππνζηαηηθψλ φπνπ δεκηνπξγνχληαη ηα απφβιεηα ή ζηνπο ρψξνπο απφξξηςεο ηνπο. Α7. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο ή εμαγνξά ηεο ή ζπγρψλεπζή ηεο, γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ηειενκνηνηχπνπ, ή ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Α8. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηνχκελεο εγθαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ λέν Φνξέα, ν λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ αιιαγή θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Άδεηα. Ο λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 4 απφ 27

5 Α9. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο αλά πάζα ζηηγκή θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B1 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Β1.1 Γενικά Β1.1.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ηελ εγθαηάζηαζε ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη θαλέλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Β1.1.2 Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηνρέηεπζε ή δηαθπγή, πγξψλ ή ζηεξεψλ απνβιήησλ (π.ρ. ιάζπε), ζε παξαθείκελα ξπάθηα θαη άιια επηθαλεηαθά λεξά, θνίηεο πνηακψλ ή ε δηνρέηεπζή ηνπο ζε ππεδαθηθνχο ιάθθνπο. Β1.1.3 Να ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο κεηξεηήο ξνήο/πνζφηεηαο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο θαζψο θαη ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Η έλδεημε ηνπ κεηξεηή δε ζα πξέπεη λα κεδελίδεηαη πξηλ θζάζεη ηελ ηηκή θ.κ. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο ηηκήο ζην κεδέλ κε εμσηεξηθή επέκβαζε. Β1.2 Δςθύνερ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη, θαηά ηηο επηζθέςεηο ειέγρνπ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζην ζηαζκφ, ζα δηαζέηεη ππεχζπλν εθπξφζσπν γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηζεψξεζεο. B2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B2.1 Γιασείπιζη επεξεπγαζμένων λςμάηων Β2.1.1 Ο ηαζκφο λα επεμεξγάδεηαη ην κέγηζην, θ.κ. ιχκαηα ηελ εκέξα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.1.2 Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα λα δηνρεηεχνληαη ζηε δεμακελή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ ρσξεηηθφηεηαο θ.κ ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ηεκάρηα κε Αξ. 76, 89, 91 θαη Φ/ LΙV/ 48, LV/41(επηζπλάπηεηαη) θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. Άδεηαο 69/2012 κε επζχλε ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β2.1.3 Οη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ινγαξηαζκφ θαη πξνο φθεινο ηνπ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 5 απφ 27

6 Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο έρεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ. B2.2 Γιασείπιζη ςγπών απόβληηων από ηο πποζωπικό Σα πγξά απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ λα δηνρεηεχνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ ζηαζκνχ γηα επεμεξγαζία. B2.3 Γιασείπιζη Δπικίνδςνων Αποβλήηων Β2.3.1 Όια ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ην ρεκείν, λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.3.2 Όιεο νη πνζφηεηεο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλέιαησλ, πνπ πηζαλφ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζηαζκνχ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζηεγαλά δνρεία κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.4 Γιασείπιζη Αποβλήηων ςζκεςαζιών Β2.4.1 Όια ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηψλ λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.2 Όζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα ή / θαη απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο γηα αλαθχθισζε, λα παξαδίδνληαη αλάινγα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.3 Όζα απφ ηα αζηηθνχ ηχπνπ ζηεξεά απφβιεηα, απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ζπζθεπαζίεο, δελ δηαηίζεληαη, είηε ζε ζπιιέθηεο ή εκπφξνπο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε, (φξνο Β2.4.2), πξέπεη είηε λα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο είηε λα απνξξίπηνληαη ζε αδεηνδνηεκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Β2.5 Γιασείπιζη Δζσαπιζμάηων Β2.5.1 Σα εζραξίζκαηα θαζψο θαη άιια ακκψδε ή ζηεξεά πιηθά (πεξίπνπ 500 ηφλνη / ρξφλν) πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ή ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε, αθνχ εμαζθαιηζηεί άδεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο κε ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο Άδεηαο απφ ηνλ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.5.2 Οη ιηπαξέο θαη αθξψδεηο ιάζπεο (πεξίπνπ 4000 θ.κ. / ρξφλν), πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε (π.ρ. rendering, αλαεξφβηνπο ρσλεπηήξεο) γηα επεμεξγαζία. Ο ρψξνο απηφο λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 6 απφ 27

7 Β2.6 Γιασείπιζη Λάζπηρ Β2.6.1 Η ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο πγξήο ιάζπεο πνπ παξάγεηαη, αλακέλεηαη λα κελ ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηα θ.κ. ηνλ ρξφλν, ζε μεξά νπζία. Β2.6.2 Η ιάζπε, λα ρξεζηκνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ηε γεσξγία, σο εδαθνβειηησηηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Υξεζηκνπνίεζε ηεο Ιιχνο ζηε Γεσξγία) Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 517/2007). Η επηινγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ρξήζηε λα γίλεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. ή β) Να ππφθεηηαη ζε αλαεξφβηα επεμεξγαζία εληφο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξεηαη γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ζε άιιε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β2.6.3 Η ιάζπε πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο ζηε γεσξγία, λα επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη λα αθπδαηψλεηαη ζε βαζκφ πνπ λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 18% ζηεξεά. ηε ζπλέρεηα λα απνμεξαίλεηαη, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, πνπ θαίλεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζρέδην πνπ επηζπλάπηεηαη (Παπάπηημα Δ), ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Όξσλ απηψλ. Β2.6.4 Ο πην πάλσ ρψξνο λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλνο θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο πγξψλ. Σπρφλ δηαξξνέο πγξψλ λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζην ζηαζκφ. Β2.6.5 Η ιάζπε λα ελαπνηίζεηαη ζε ηεκάρηα πνπ επηιέγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ελαπφζεζήο ηεο. Β2.6.6 Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε κεηάιισλ ζηε ιάζπε πξέπεη λα είλαη ε αθφινπζε: Κάδκην: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υξψκην: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 750 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 2500 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.7 Οη νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ ζηα εδάθε ζηα νπνία ζα εθαξκφδεηαη ε ιάζπε πξέπεη λα είλαη νη αθφινπζεο: σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 7 απφ 27

8 Κάδκην: 3 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 140 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 75 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 1.5 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.8 Οη κέγηζηεο νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ πνπ ζα εηζάγνληαη κέζσ ηεο ιάζπεο εηεζίσο ζηα εδάθε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αθφινπζεο: Κάδκην: 0.15 kg / εθηάξην / έηνο Υαιθφο: 12 kg / εθηάξην / έηνο Νηθέιην: 3 kg / εθηάξην / έηνο Μφιπβδνο: 15 kg / εθηάξην / έηνο Φεπδάξγπξνο: 30 kg / εθηάξην / έηνο Τδξάξγπξνο: 0.1 kg / εθηάξην / έηνο Β2.6.9 Η εθαξκνγή ηεο ιάζπεο λα γίλεηαη ζε εδάθε ηα νπνία ηεξνχλ ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν Β Β Η ιάζπε, λα ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία πξηλ ηε δηάζεζε ηεο, πξηλ παξαδνζεί ζηνπο ρξήζηεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο παξαγσγήο ηεο. Β Γελ ζα δηαηίζεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη δελ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γεσξγνχο ρξήζε ηεο ιάζπεο ζηε γεσξγία ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Γηα ιεηκψλεο ή εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο δσνηξνθψλ, αλ νη ιεηκψλεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βνζθή ή νη δσνηξνθέο λα ζπγθνκηζζνχλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, β) ζε θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιάζηεζεο, κε εμαίξεζε ηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθφξσλ δέληξσλ, γ) ζε εδάθε πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο θαη θαηαλαιψλνληαη λσπά, γηα πεξίνδν δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο, θαη δ) γηα γξαζίδη, εθηφο αλ ε ιάζπε εθαξκνζηεί ηνπιάρηζην δψδεθα κήλεο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 8 απφ 27

9 Β Καηά ηε ρξήζε ιάζπεο ζηε γεσξγία, λα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο Κ.Γ.Π. ( 263/2007). Β Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο πξέπεη λα επηιέγνληαη εδάθε καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ψζηε ε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ λα κελ πξνθαιεί νριεξία θαη δπζνζκία. Β Καηά ηε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία θαη ε πξνζηαζία απφ νριεξία θαη δπζνζκία. Β ε πεξίπησζε πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θνξηεγφ, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηφ ή πιήξσο θαιπκκέλν γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαηά ηε κεηαθνξά θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη αθπδάησζε θαη απνμήξαλζε ηεο ιάζπεο, ε παξαγφκελε ιάζπε κεηά ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία λα κεηαθέξεηαη κε αδεηνδνηεκέλν βπηηνθφξν ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Καηά ηε κεηαθνξά ηεο ιάζπεο λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε δηάζεζεο ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο σο εδαθνβειηησηηθφ ζε δψλεο εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα Γηαηάγκαηα γηα εππξφζβιεηεο δψλεο ιφγσ Νηηξνξχπαλζεο (Κ.Γ.Π. 186/2008 θαη 41/2011), ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα πξνζηαζία ησλ εππξφζβιεησλ πεξηνρψλ (Κ.Γ.Π. 185/2008). B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Β3.1 Γενικά Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.1.1 Διέγρεη θαζεκεξηλά, ηελ εκεξήζηα πνζφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε εκεξήζηα πνζφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ν ζηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ ηνπ. Β3.1.2 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.3 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.4 Γηαζέηεη απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηθνζηηεηξάσξεο δεηγκαηνιεςίαο θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εηθνζηηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεςηψλ απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β3.1.5 Γηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. Β3.1.6 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιήξε ζηνηρείσλ ηνπ γεσξγνχ, ηεο αθξηβήο ζέζεο (Φ/ρ θαη σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 9 απφ 27

10 ηεκάρηα), έθηαζε θαη είδνο θπηείαο πνπ δηαηέζεθε, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά θηεκαηνινγηθά ζρέδηα (Παπάπηημα Γ). Β3.1.7 Καηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παπάπηημα Α ζε κεηξψν ην νπνίν λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλν θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.1.8 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6, Β2.6.7 θαη Β2.6.8, νη απαηηνχκελεο αλαιχζεηο λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηνπο ρξήζηεο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο ζηα εδάθε. Β3.1.9 Παξέρεη ζηνπο επηζεσξεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηα απαηηνχκελα κέζα πξφζβαζεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ φζν θαη ζηα ζεκεία ηεο απνζήθεπζεο ή απφξξηςεο, γηα ζθνπνχο δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κέηξεζε ηεο πνζφηεηάο ηνπο. Β3.2 Υημικέρ αναλύζειρ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.2.1 Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο, κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη κε ζπρλφηεηα φρη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα δηεμάγνληαη ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Β3.2.2 Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη ρεκηθέο/κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λα γίλνληαη απφ αλεμάξηεην ρεκηθφ εξγαζηήξην ηα νπνίν λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζεηξάο θππξηαθψλ πξνηχπσλ CYS EN ISO 17025, ή άιιν ηζνδχλακν, απφ Δζληθνχο Φνξείο Γηαπίζηεπζεο ή θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηβεβαηψλνληαη ηνπιάρηζην 1 θνξά ην ρξφλν απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην κε παξάιιειε κέηξεζε πνπ έρεη δηαπηζηεπκέλεο παξακέηξνπο. Β3.2.3 ε θάζε πεξίπησζε νη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηεζλψο απνδεθηέο πξφηππεο κεζφδνπο, ελψ γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δηεζλψο απνδεθηή κέζνδνο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.2.4 Η αλάιπζε ησλ κεηάιισλ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ θαηεξγαζία κε ηζρπξά νμέα. Η κέζνδνο αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε είλαη ε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο. Σν φξην αλίρλεπζεο γηα θάζε κέηαιιν δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηεο αληίζηνηρεο νξηαθήο ηηκήο. Β3.2.5 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6 θαη Β2.6.8, λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχζεηο ηεο ιάζπεο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α3, Παπάπηημα Α. Αλ παξαηεξεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, ηφηε θαη εθφζνλ εμαζθαιηζηεί πξψηα ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ε ιάζπε λα αλαιχεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δψδεθα κήλεο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 10 απφ 27

11 Β3.2.6 Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ φξνπ Β2.6.7, λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαιχζεηο ζην έδαθνο, ζηα ηεκάρηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ιάζπε, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α4, Παπάπηημα Α. Σα πξνο αλάιπζε δείγκαηα εδάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη λα ιακβάλνληαη κε ηελ αλάκεημε 5 δεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία, θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν, αλά εθηάξην. Γηα κηθξφηεξεο εθηάζεηο λα ιακβάλνληαη δείγκαηα, θαη αλαινγία έλα δείγκα αλά δεθάξην. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα γίλνληαη ζε βάζνο 25 cm, εθηφο αλ ην βάζνο ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ ζηξψκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην φξην απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή, δε ζα πξέπεη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεη ζε βάζνο κηθξφηεξν απφ 10 cm. Β3.2.7 Να δηεμάγεη κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ θαζψο θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ Β4.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ην νπνίν ζα θπιάζζεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο: i. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.1, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. ii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α5, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ηεο ιάζπεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α3, Παξάξηεκα Α. iii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α6, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ εδάθνπο πνπ δηαηέζεθε ε ιάζπε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α4, Παξάξηεκα Α. iv. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. v. Καηαγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. vi. Σν είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. vii. Σελ πνζφηεηα θαη νη ρψξνη απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, όποι Β2.5.1 και Β viii. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. Σν κεηξψν πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν θαη δηαζέζηκν. ix. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α, κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 11 απφ 27

12 x. Καηαγξάθεη ην εηζεξρφκελν θνξηίν εθθξαζκέλν ζε η.π. ην νπνίν λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην κέζν εβδνκαδηαίν θνξηίν πνπ εηζέξρεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2-(2), ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Απφξξηςε Αζηηθψλ Λπκάησλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, Κ.Γ.Π. 772/2003. xi. Σα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ, E PRTR, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ηε ιάζπε. Β4.2 Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηα αθφινπζα: i. Όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θαη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. ii. Καηάζηαζε κε ηα νλφκαηα θαη ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο. B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο λα ππνβάιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, Δηήζηα Έθζεζε ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε κεηξψα, πεξηερφκελα Παπαπηήμαηορ Β. B6 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε άκεζεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο απνβιήησλ ιφγσ αηπρήκαηνο ή ακέιεηαο, θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είηε ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο. B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ Β7.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηειεθσληθψο ή θαη κε ηειενκνηφηππν γηα ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα πην θάησ ζπκβάληα: Β7.1.1 Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε απφξξηςε απνβιήησλ. Β7.1.2 πκβάλ κε δπλεηηθή πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ ή πεξηβαιινληηθή απεηιή ηνπ εδάθνπο. Β7.1.3 Γπζιεηηνπξγία ή αζηνρία ηνπ εμνπιηζκνχ. Β7.2 Η πην πάλσ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη: Β7.2.1 Σελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο. Β7.2.2 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 12 απφ 27

13 Β7.2.3 Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Β7.3 Σπρφλ παξαβηάζεηο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α, ηα αίηηα θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β7.4 πλνπηηθή αλαθνξά ηεο έθζεζεο γηα ζπκβάλ φπσο πην πάλσ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα Έθζεζε, όπορ Β5, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 13 απφ 27

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 14 απφ 27

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Πίλαθαο Α1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζπρλφηεηα ειέγρνπ α/α Υαπακηηπιζηικά Ανώηαηα όπια ςσνόηηηα ελέγσος 1 ph 6.5-8,5 15 κέξεο* 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα: 2500 κs/cm 15 κέξεο* 3 Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (BOD 5 ) 1 : 10 mg/l 15 κέξεο* 4 Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (COD): 70 mg/l 15 κέξεο* 5 Αησξνχκελα ηεξεά (SS): 10 mg/l 15 κέξεο* 6 Οιηθφ Άδσην (TN): 15 mg/l (1) 15 κέξεο* 7 Οιηθφο Φσζθφξνο (TP): 10 mg/l (1) 15 κέξεο* 8 Υισξηνχρα (Cl): 300 mg/l 1 θνξά ην κήλα 9 Βφξην (Β): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Λίπε θαη Έιαηα: 5 mg/l 1 θνξά ην κήλα 11 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 5 Δ.Coli / 100ml 15 κέξεο* 12 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ Σίπνηε Κάζε 3 κήλεο 13 Φεπδάξγπξνο (Zn): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Υαιθφο (Cu): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Μφιπβδνο (Pb): 0,15 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 16 Κάδκην (Cd): 0,01 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 17 Τδξάξγπξνο (Hg): 0,005 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 18 Υξψκην (Cr): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 19 Νηθέιην (Ni): 0,2 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 20 Έιεγρνο Σνμηθφηεηαο (2) 1 θνξά ην ρξφλν 21 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 1 mg/l (1) (3) 15 κέξεο* (1) ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο φηη: α) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζηε ζάιαζζα, ζα πξέπεη: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,5 mg/l θαη σο πξνο ηελ παξάκεηξν ςεπδάξγπξν λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,1mg/l. - ε εκεξήζηα πνζφηεηα, ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαη ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ, πνπ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηεηαη ζηελ ζάιαζζα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ηα 80 kg αληίζηνηρα. β) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο Οιηθφ Άδσην (TN) θαη Οιηθφ Φψζθνξν (TP) λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 10 mg/l θαη 1 mg/l αληίζηνηρα. 1 Η μέθοδος ανάλσζης ηοσ BOD 5 να γίνεηαι με παρεμποδιζηή νιηροποίηζης σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 15 απφ 27

16 - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν Βφξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,75 mg/l. (2) Σα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα ηνμηθφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα: - Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα αθφινπζα φξηα νμείαο ηνμηθφηεηαο: Microtox TU50<1 TU20<1.5, ή Daphnia TU<1, Algae TU50<1. - Σν δείγκα δελ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ ζηελ απεπζείαο ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε κε S9 δνθηκή Mutatox. (3) ην θαηψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην είλαη 0,5 mg/l. *Ο αλψηαηνο επηηξεπηφο αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ απνθιίλνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε έηνπο είλαη 3 δείγκαηα. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 16 απφ 27

17 Πίλαθαο A2.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, φξνο B4.1 (i) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμ. μs/cm Τπολειμ. σλώπιο BOD 5 COD SS TN TP Zn Cu Pb Cd Hg Cr Ni Β mg/l Υλωπιούσ α mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Λίπη και Έλαια E. Coli e.coli / 100mg Αςγά εντεπικών παπασίτων Σοξικότητα Ιαν. Φεβπ. Μάπτ. Αππ. Μάιορ Ιούν. Ιούλ. Αύγ. επτ. Οκτ. Νοέμβ. Γεκ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 17 απφ 27

18 Πίλαθαο A2.2: Πίλαθαο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK, φξνο B4.1 (ix) Δισεπσόμενα λύματα στο σταθμό Δξεπσόμενα λύματα από τον σταθμό Ημεπομηνία Δισεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP Δξεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ιανοςάπιορ Φεβποςάπιορ Μάπτιορ Αππίλιορ Μάιορ Ιούνιορ Ιούλιορ Αύγοςστορ επτέμβπιορ Οκτώβπιορ Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 18 απφ 27

19 Πίλαθαο Α3 : Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ιάζπεο Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 ph 2 θνξέο ην ρξφλν 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα 2 θνξέο ην ρξφλν 3 Πνζνζηφ μεξήο νπζίαο 2 θνξέο ην ρξφλν 4 Οξγαληθή χιε 2 θνξέο ην ρξφλν 5 Οιηθφ άδσην 2 θνξέο ην ρξφλν 6 Οιηθφο θσζθφξνο 2 θνξέο ην ρξφλν 7 Κάδκην, Cd 2 θνξέο ην ρξφλν 8 Υαιθφο, Cu 2 θνξέο ην ρξφλν 9 Νηθέιην, Ni 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Μφιπβδνο, Pb 2 θνξέο ην ρξφλν 11 Φεπδάξγπξνο, Zn 2 θνξέο ην ρξφλν 12 Τδξάξγπξνο, Hg 2 θνξέο ην ρξφλν 13 Υξψκην, Cr 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ 1 θνξά ηε ζεξηλή πεξίνδν σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 19 απφ 27

20 Πίλαθαο Α4 : Υεκηθέο αλαιχζεηο εδάθνπο πνπ ζα δηαηεζεί ε ιάζπε Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 Κάδκην, Cd 2 Υαιθφο, Cu 3 Νηθέιην, Ni 4 Μφιπβδνο, Pb Πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο 5 Φεπδάξγπξνο, Zn 6 Τδξάξγπξνο, Hg σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 20 απφ 27

21 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A5: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ιάζπεο, φξνο B4.1 (ii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμότητα Ποσοστό TN TP Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr E. Coli Αςγά Οπγανική ξηπήρ ύλη μs/cm οςσίαρ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 5/100mg εντεπικών παπασίτων σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 21 απφ 27

22 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A6: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ εδάθνπο ζην νπνίν δηαηέζεθε ε ιάζπε, φξνο B4.1 (iii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία Φ.σ. / Σεμασίος Cd Cu Ni Pb Zn Hg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 22 απφ 27

23 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Πίλαθαο Β1: Γνκή εηήζηαο έθζεζεο α/α Πεπιεσόμενα Όποι 1 2 -ζπλνιηθή εηήζηα θαη κεληαία πνζφηεηα αλεπεμέξγαζησλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ (θ.κ./κήλα). -ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. Β3.1.2 Β3.1.3 Β4.1 (i) 3 -είδε θαη πνζφηεηα πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Β4.1 (vi) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. -θαηάινγν κε πεξηγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. -κέγηζην κέζν εηζεξρφκελν εβδνκαδηαίν θνξηίν (η.π./εκέξα) θαη κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ. -Σν έληππν E-PRTR πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα η, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ. πζηήλεηαη φπσο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο ππνβιεζνχλ δηαδηθηπαθά, κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ ηεο Κχπξνπ (http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy). Β4.1 (iv) Β4.1 (v) Β4.1 (viii) Β4.1 (ix) Β4.1 (x) Β4.1 (xi) σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 23 απφ 27

24 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ:.. ΔΣΟ:.. α/α Ημεπομηνία μεηαθοπάρ λάζπηρ Ώπα ανασώπηζηρ από ηην εγκαηάζηαζη Όνομα και επώνςμο οδηγού Τπογπαθή οδηγού Απιθμόρ Δγγπαθήρ Οσήμαηορ Υώπορ διάθεζηρ λάζπηρ (Φ/σ. και ηεμάσια) Δίδορ Φςηείαρ / Έκηαζη Όνομα και επίθεηο παπαλήπηη Ποζόηηηα λάζπηρ πος μεηαθέπθηκε (ηόνοι) ςνολική Ποζόηηηα παπαγόμενηρ λάζπηρ (ηόνοι) Παπαηηπήζειρ ύνολο Ηκεξνκελία: Τπνγξαθή ( ππεχζπλνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο): σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 24 απφ 27

25 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 25 απφ 27

26 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 26 απφ 27

27 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΔΝΣΤΠΟ E-PRTR σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 27 απφ 27

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε:

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε: 31994L0063 Οδεγία 94/63/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 20ής Δεθεκβρίοσ 1994 γηα ηολ έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε βελδίλες

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ... 2 2.1 ύζηημα Ύδπεςζηρ... 2 2.2 Δξοπλιζμόρ Γικηύων... 5 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Prepared by Φεβροσάριος 2010 Πεπιεσόμενα 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ... 3 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ... 3 2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 64/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4855 Παρασκεσή, 6 Μαρτίοσ 2015 413 Απιθμόρ 64 Οι πεπί Δνιαίαρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν (Αζθάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ.

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 1428 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Αγοπέρ βιοκαλλιεπγηηών - Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ Οrganic farmers markets - Οperation requirements Κιάζε ηηκνιφγεζεο: ΔΛΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα