ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηων Νεπών Νόμοι ηος 2002 μέσπι 2008 (Απ. 106(Ι)/2002, Απ. 160(Ι)/2005, Απ. 76(Ι)/2006, Απ. 22(Ι)/2007, Απ. 11(Ι)/2008, Απ. 53(Ι)/2008), Απ. 68(Ι)/2009, Απ. 78(Ι)/2009 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 68/2012 ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ- ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ Όλνκα Φνξέα Δθκεηάιεπζεο: Σχπνο δηεξγαζίαο: Δίδνο Απφξξηςεο: Σνπνζεζία Τπνζηαηηθψλ: Πξνέιεπζε Απνβιήησλ: πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ Λπκάησλ Δπεμεξγαζκέλα Αζηηθά Λχκαηα Μνλή - Λεκεζφο Φ/ LΙV/ 48, LV/41, Σεκ. 83 (επηζπλάπηεηαη) ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ο ηαζκφο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ Ακαζνχληαο (.Α.Λ.Α.), έρεη κέγηζηε εκεξήζηα δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θ.κ. θαη ζπλνιηθφ θνξηίν kg Βηνρεκηθά Απαηηνχκελνπ Ομπγφλνπ (BOD 5 ). Ο ηαζκφο δηαιακβάλεη πξνεπεμεξγαζία (εμνπιηζκφ εζραξηζκνχ θαη ακκνζπιιέθηε), ηέζζεξηο δεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο, ηέζζεξηο δεμακελέο αεξηζκνχ (φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ελεξγνχο ηιχνο κε ηαπηφρξνλε απνληηξνπνίεζε κέζνδνο BIO-DENITRO) αθνινπζνχκελεο απφ ηέζζεξηο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο θαη κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο (ακκφθηιηξα) αθνινπζνχκελε απφ ρισξίσζε (δνζνινγία δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ). Σν πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο έρεη εγθαηαζηήζεη γελλήηξηεο βηναεξίνπ 311 KW ε θάζε κία, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν βηναέξην (δπλαηφηεηα παξαγσγήο θ.κ./έηνο) ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο βηνιάζπεο ζπιιέγεηαη ζε αεξνθπιάθην ρσξεηηθφηεηαο 2000 θ.κ.. ην δηάγξακκα ξνήο, ζην Παπάπηημα Γ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ - Ακαζνχληαο. Η παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απφ ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία κεηαθέξεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνηείηαη σο εδαθνβειηησηηθφ (κεηά απφ πάρπλζε, ρψλεπζε θαη αθπδάησζε) αθνχ απνμεξαλζεί ζηηο εηδηθέο πιαηείεο ηνπ ζηαζκνχ. Σα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Άδεηα Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. 69 /2012 ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. ηελ παξνχζα Άδεηα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη φξνη πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη δηεθπεξαηψλεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ...1 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ...4 ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ.5 B1 B2 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ..5 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ..5 B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ... 9 B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ B6 ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 2 απφ 27

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑΑΣΙΚΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΜΗΣΡΧΟ E - PRTR.. 27 σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 3 απφ 27

4 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Α1. Η έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη ε Η δηάξθεηα ηεο Άδεηαο θαη φισλ ησλ Όξσλ ηεο είλαη κέρξη θαη ηηο Α2. Γελ είλαη δπλαηή θακηά παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο θαη ησλ Όξσλ ηεο, εθηφο αλ εγθξηζεί ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη Α3. Η Άδεηα απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί, αθπξσζεί ή δηαθνξνπνηεζεί θαζ νπηνλδήπνηε ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2009 ή νπνηαζδήπνηε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή / θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Α4. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Άδεηαο, ν Τπνπξγφο δελ κπνξεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο, λα αλαθαιέζεη ηελ Άδεηα ή λα πξνζζέζεη ζ απηή λένπο φξνπο ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηνπζδήπνηε πθηζηάκελνπο φξνπο ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηθαλνπνηεηηθήο απνδεκίσζεο ζην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Α5. Η ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο απηήο δελ απαιιάζζεη ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαλδήπνηε άιιε άδεηα απαηηείηαη ζχκθσλα κε νπνηνλδήπνηε άιιν Νφκν θαη νχηε απνηειεί επηρείξεκα γηα εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε άιιεο άδεηαο. Α6. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηεκέλεο δηεξγαζίαο ππνρξενχηαη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο Άδεηαο λα ππνβάιεη λέα αίηεζε Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. Δπίζεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ πνηνηηθέο ή / θαη πνζνηηθέο αιιαγέο ζηα απφβιεηα θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ηνπνζεζία ησλ ππνζηαηηθψλ φπνπ δεκηνπξγνχληαη ηα απφβιεηα ή ζηνπο ρψξνπο απφξξηςεο ηνπο. Α7. Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο ή εμαγνξά ηεο ή ζπγρψλεπζή ηεο, γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ηειενκνηνηχπνπ, ή ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε πνπ είρε ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Α8. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ηεο αδεηνδνηνχκελεο εγθαηάζηαζεο ή ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ λέν Φνξέα, ν λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ αιιαγή θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ παξνχζα Άδεηα. Ο λένο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 4 απφ 27

5 Α9. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο αλά πάζα ζηηγκή θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα εθδψζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ Όξσλ ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ. ΜΔΡΟ Β: ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B1 ΟΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Β1.1 Γενικά Β1.1.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ηελ εγθαηάζηαζε ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη θαλέλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. Β1.1.2 Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηνρέηεπζε ή δηαθπγή, πγξψλ ή ζηεξεψλ απνβιήησλ (π.ρ. ιάζπε), ζε παξαθείκελα ξπάθηα θαη άιια επηθαλεηαθά λεξά, θνίηεο πνηακψλ ή ε δηνρέηεπζή ηνπο ζε ππεδαθηθνχο ιάθθνπο. Β1.1.3 Να ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο κεηξεηήο ξνήο/πνζφηεηαο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο θαζψο θαη ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Η έλδεημε ηνπ κεηξεηή δε ζα πξέπεη λα κεδελίδεηαη πξηλ θζάζεη ηελ ηηκή θ.κ. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο ηηκήο ζην κεδέλ κε εμσηεξηθή επέκβαζε. Β1.2 Δςθύνερ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη, θαηά ηηο επηζθέςεηο ειέγρνπ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζην ζηαζκφ, ζα δηαζέηεη ππεχζπλν εθπξφζσπν γηα δηεπθφιπλζε ηεο επηζεψξεζεο. B2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ B2.1 Γιασείπιζη επεξεπγαζμένων λςμάηων Β2.1.1 Ο ηαζκφο λα επεμεξγάδεηαη ην κέγηζην, θ.κ. ιχκαηα ηελ εκέξα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.1.2 Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα λα δηνρεηεχνληαη ζηε δεμακελή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ ρσξεηηθφηεηαο θ.κ ε νπνία βξίζθεηαη ζηα ηεκάρηα κε Αξ. 76, 89, 91 θαη Φ/ LΙV/ 48, LV/41(επηζπλάπηεηαη) θαη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ κε Αξ. Άδεηαο 69/2012 κε επζχλε ηνπ Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β2.1.3 Οη εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ινγαξηαζκφ θαη πξνο φθεινο ηνπ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 5 απφ 27

6 Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο έρεη ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ησλ φξσλ απηψλ. B2.2 Γιασείπιζη ςγπών απόβληηων από ηο πποζωπικό Σα πγξά απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ λα δηνρεηεχνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ ζηαζκνχ γηα επεμεξγαζία. B2.3 Γιασείπιζη Δπικίνδςνων Αποβλήηων Β2.3.1 Όια ηα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ην ρεκείν, λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.3.2 Όιεο νη πνζφηεηεο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλέιαησλ, πνπ πηζαλφ λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζηαζκνχ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζηεγαλά δνρεία κε θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ Νφκνπο Β2.4 Γιασείπιζη Αποβλήηων ςζκεςαζιών Β2.4.1 Όια ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηψλ λα ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.2 Όζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα ή / θαη απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο γηα αλαθχθισζε, λα παξαδίδνληαη αλάινγα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ πζθεπαζηψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη Β2.4.3 Όζα απφ ηα αζηηθνχ ηχπνπ ζηεξεά απφβιεηα, απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ζπζθεπαζίεο, δελ δηαηίζεληαη, είηε ζε ζπιιέθηεο ή εκπφξνπο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε, (φξνο Β2.4.2), πξέπεη είηε λα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο είηε λα απνξξίπηνληαη ζε αδεηνδνηεκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ. Β2.5 Γιασείπιζη Δζσαπιζμάηων Β2.5.1 Σα εζραξίζκαηα θαζψο θαη άιια ακκψδε ή ζηεξεά πιηθά (πεξίπνπ 500 ηφλνη / ρξφλν) πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξν-επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν δεκφζην ρψξν απφξξηςεο ή ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε, αθνχ εμαζθαιηζηεί άδεηα ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο κε ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο Άδεηαο απφ ηνλ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β2.5.2 Οη ιηπαξέο θαη αθξψδεηο ιάζπεο (πεξίπνπ 4000 θ.κ. / ρξφλν), πνπ αθαηξνχληαη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, λα κεηαθέξνληαη ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε (π.ρ. rendering, αλαεξφβηνπο ρσλεπηήξεο) γηα επεμεξγαζία. Ο ρψξνο απηφο λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο Άδεηαο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 6 απφ 27

7 Β2.6 Γιασείπιζη Λάζπηρ Β2.6.1 Η ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο πγξήο ιάζπεο πνπ παξάγεηαη, αλακέλεηαη λα κελ ππεξβαίλεη πεξίπνπ ηα θ.κ. ηνλ ρξφλν, ζε μεξά νπζία. Β2.6.2 Η ιάζπε, λα ρξεζηκνπνηείηαη σο αθνινχζσο: α) ηε γεσξγία, σο εδαθνβειηησηηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Υξεζηκνπνίεζε ηεο Ιιχνο ζηε Γεσξγία) Καλνληζκνχο ηνπ 2002 (Κ.Γ.Π. 517/2007). Η επηινγή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ρξήζηε λα γίλεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Άδεηαο. ή β) Να ππφθεηηαη ζε αλαεξφβηα επεμεξγαζία εληφο ηνπ ζηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξεηαη γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ζε άιιε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο απνβιήησλ ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β2.6.3 Η ιάζπε πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηεο ζηε γεσξγία, λα επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη λα αθπδαηψλεηαη ζε βαζκφ πνπ λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 18% ζηεξεά. ηε ζπλέρεηα λα απνμεξαίλεηαη, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, πνπ θαίλεηαη κε θίηξηλν ρξψκα ζην ζρέδην πνπ επηζπλάπηεηαη (Παπάπηημα Δ), ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Όξσλ απηψλ. Β2.6.4 Ο πην πάλσ ρψξνο λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλνο θαη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο πγξψλ. Σπρφλ δηαξξνέο πγξψλ λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ζην ζηαζκφ. Β2.6.5 Η ιάζπε λα ελαπνηίζεηαη ζε ηεκάρηα πνπ επηιέγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ελαπφζεζήο ηεο. Β2.6.6 Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε κεηάιισλ ζηε ιάζπε πξέπεη λα είλαη ε αθφινπζε: Κάδκην: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υξψκην: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 1000 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 750 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 2500 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 10 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.7 Οη νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ ζηα εδάθε ζηα νπνία ζα εθαξκφδεηαη ε ιάζπε πξέπεη λα είλαη νη αθφινπζεο: σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 7 απφ 27

8 Κάδκην: 3 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Υαιθφο: 140 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Νηθέιην: 75 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Μφιπβδνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Φεπδάξγπξνο: 300 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Τδξάξγπξνο: 1.5 mg/kg μεξάο νπζίαο, ην κέγηζην Β2.6.8 Οη κέγηζηεο νξηαθέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ κεηάιισλ πνπ ζα εηζάγνληαη κέζσ ηεο ιάζπεο εηεζίσο ζηα εδάθε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αθφινπζεο: Κάδκην: 0.15 kg / εθηάξην / έηνο Υαιθφο: 12 kg / εθηάξην / έηνο Νηθέιην: 3 kg / εθηάξην / έηνο Μφιπβδνο: 15 kg / εθηάξην / έηνο Φεπδάξγπξνο: 30 kg / εθηάξην / έηνο Τδξάξγπξνο: 0.1 kg / εθηάξην / έηνο Β2.6.9 Η εθαξκνγή ηεο ιάζπεο λα γίλεηαη ζε εδάθε ηα νπνία ηεξνχλ ηηο νξηαθέο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν Β Β Η ιάζπε, λα ππφθεηηαη ζε δεηγκαηνιεςία πξηλ ηε δηάζεζε ηεο, πξηλ παξαδνζεί ζηνπο ρξήζηεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο παξαγσγήο ηεο. Β Γελ ζα δηαηίζεηαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη δελ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γεσξγνχο ρξήζε ηεο ιάζπεο ζηε γεσξγία ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Γηα ιεηκψλεο ή εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο δσνηξνθψλ, αλ νη ιεηκψλεο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα βνζθή ή νη δσνηξνθέο λα ζπγθνκηζζνχλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, β) ζε θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βιάζηεζεο, κε εμαίξεζε ηηο θαιιηέξγεηεο νπσξνθφξσλ δέληξσλ, γ) ζε εδάθε πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο θαη θαηαλαιψλνληαη λσπά, γηα πεξίνδν δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο, θαη δ) γηα γξαζίδη, εθηφο αλ ε ιάζπε εθαξκνζηεί ηνπιάρηζην δψδεθα κήλεο πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 8 απφ 27

9 Β Καηά ηε ρξήζε ιάζπεο ζηε γεσξγία, λα αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο Κ.Γ.Π. ( 263/2007). Β Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο πξέπεη λα επηιέγνληαη εδάθε καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ψζηε ε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ λα κελ πξνθαιεί νριεξία θαη δπζνζκία. Β Καηά ηε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία θαη ε πξνζηαζία απφ νριεξία θαη δπζνζκία. Β ε πεξίπησζε πνπ ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θνξηεγφ, ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηφ ή πιήξσο θαιπκκέλν γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαηά ηε κεηαθνξά θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη αθπδάησζε θαη απνμήξαλζε ηεο ιάζπεο, ε παξαγφκελε ιάζπε κεηά ηελ αλαεξφβηα επεμεξγαζία λα κεηαθέξεηαη κε αδεηνδνηεκέλν βπηηνθφξν ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ε νπνία λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Καηά ηε κεηαθνξά ηεο ιάζπεο λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα απνθπγή ηπρφλ δηαξξνήο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδξνκέο θαη λα γίλεηαη ζε ψξεο πνπ δελ πξνθαιείηαη νριεξία. Β ε πεξίπησζε δηάζεζεο ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο σο εδαθνβειηησηηθφ ζε δψλεο εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα Γηαηάγκαηα γηα εππξφζβιεηεο δψλεο ιφγσ Νηηξνξχπαλζεο (Κ.Γ.Π. 186/2008 θαη 41/2011), ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα πξνζηαζία ησλ εππξφζβιεησλ πεξηνρψλ (Κ.Γ.Π. 185/2008). B3 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Β3.1 Γενικά Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.1.1 Διέγρεη θαζεκεξηλά, ηελ εκεξήζηα πνζφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε εκεξήζηα πνζφηεηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ν ζηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ ηνπ. Β3.1.2 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο πξνεπεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.3 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ην κεηξεηή ξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο εκεξήζηαο πνζφηεηαο ηνπο. Β3.1.4 Γηαζέηεη απηφκαην δεηγκαηνιήπηε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εηθνζηηεηξάσξεο δεηγκαηνιεςίαο θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εηθνζηηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεςηψλ απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο. Β3.1.5 Γηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, γηα δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε απηφκαην δεηγκαηνιήπηε. Β3.1.6 Μεξηκλά γηα θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιήξε ζηνηρείσλ ηνπ γεσξγνχ, ηεο αθξηβήο ζέζεο (Φ/ρ θαη σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 9 απφ 27

10 ηεκάρηα), έθηαζε θαη είδνο θπηείαο πνπ δηαηέζεθε, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά θηεκαηνινγηθά ζρέδηα (Παπάπηημα Γ). Β3.1.7 Καηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παπάπηημα Α ζε κεηξψν ην νπνίν λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλν θαη λα βξίζθεηαη πάληα ζηε δηάζεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.1.8 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6, Β2.6.7 θαη Β2.6.8, νη απαηηνχκελεο αλαιχζεηο λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη ηνπο ρξήζηεο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ιάζπεο ζηα εδάθε. Β3.1.9 Παξέρεη ζηνπο επηζεσξεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηα απαηηνχκελα κέζα πξφζβαζεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ φζν θαη ζηα ζεκεία ηεο απνζήθεπζεο ή απφξξηςεο, γηα ζθνπνχο δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη κέηξεζε ηεο πνζφηεηάο ηνπο. Β3.2 Υημικέρ αναλύζειρ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα: Β3.2.1 Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο, κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη κε ζπρλφηεηα φρη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα δηεμάγνληαη ζηελ έμνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Β3.2.2 Οη δεηγκαηνιεςίεο θαη νη ρεκηθέο/κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο λα γίλνληαη απφ αλεμάξηεην ρεκηθφ εξγαζηήξην ηα νπνίν λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζεηξάο θππξηαθψλ πξνηχπσλ CYS EN ISO 17025, ή άιιν ηζνδχλακν, απφ Δζληθνχο Φνξείο Γηαπίζηεπζεο ή θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηνλ ίδην ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηβεβαηψλνληαη ηνπιάρηζην 1 θνξά ην ρξφλν απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην κε παξάιιειε κέηξεζε πνπ έρεη δηαπηζηεπκέλεο παξακέηξνπο. Β3.2.3 ε θάζε πεξίπησζε νη δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηεζλψο απνδεθηέο πξφηππεο κεζφδνπο, ελψ γηα ηε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δηεζλψο απνδεθηή κέζνδνο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ κεηαμχ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Β3.2.4 Η αλάιπζε ησλ κεηάιισλ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ θαηεξγαζία κε ηζρπξά νμέα. Η κέζνδνο αλαθνξάο γηα ηελ αλάιπζε είλαη ε θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο απνξξφθεζεο. Σν φξην αλίρλεπζεο γηα θάζε κέηαιιν δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηεο αληίζηνηρεο νξηαθήο ηηκήο. Β3.2.5 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Β2.6.6 θαη Β2.6.8, λα δηεμάγνληαη απφ ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχζεηο ηεο ιάζπεο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α3, Παπάπηημα Α. Αλ παξαηεξεζεί φηη ηα απνηειέζκαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά, ηφηε θαη εθφζνλ εμαζθαιηζηεί πξψηα ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ε ιάζπε λα αλαιχεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δψδεθα κήλεο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 10 απφ 27

11 Β3.2.6 Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ φξνπ Β2.6.7, λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαιχζεηο ζην έδαθνο, ζηα ηεκάρηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ιάζπε, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α4, Παπάπηημα Α. Σα πξνο αλάιπζε δείγκαηα εδάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη λα ιακβάλνληαη κε ηελ αλάκεημε 5 δεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία, θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν, αλά εθηάξην. Γηα κηθξφηεξεο εθηάζεηο λα ιακβάλνληαη δείγκαηα, θαη αλαινγία έλα δείγκα αλά δεθάξην. Οη δεηγκαηνιεςίεο λα γίλνληαη ζε βάζνο 25 cm, εθηφο αλ ην βάζνο ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ ζηξψκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην φξην απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή, δε ζα πξέπεη ε δεηγκαηνιεςία λα γίλεη ζε βάζνο κηθξφηεξν απφ 10 cm. Β3.2.7 Να δηεμάγεη κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο ζε δείγκαηα αλεπεμέξγαζησλ θαζψο θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. B4 ΣΗΡΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ Β4.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί αξρείν ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ην νπνίν ζα θπιάζζεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο: i. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.1, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. ii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α5, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ θαη κηθξνβηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ηεο ιάζπεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α3, Παξάξηεκα Α. iii. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α6, Παπάπηημα Α, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ εδάθνπο πνπ δηαηέζεθε ε ιάζπε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α4, Παξάξηεκα Α. iv. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο Απφξξηςεο Απνβιήησλ θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. v. Καηαγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. vi. Σν είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. vii. Σελ πνζφηεηα θαη νη ρψξνη απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, όποι Β2.5.1 και Β viii. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. Σν κεηξψν πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν θαη δηαζέζηκν. ix. Πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α, κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 11 απφ 27

12 x. Καηαγξάθεη ην εηζεξρφκελν θνξηίν εθθξαζκέλν ζε η.π. ην νπνίν λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην κέζν εβδνκαδηαίν θνξηίν πνπ εηζέξρεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2-(2), ησλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Απφξξηςε Αζηηθψλ Λπκάησλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2003, Κ.Γ.Π. 772/2003. xi. Σα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ, E PRTR, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ηε ιάζπε. Β4.2 Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηα αθφινπζα: i. Όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θαη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. ii. Καηάζηαζε κε ηα νλφκαηα θαη ηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο. B5 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο λα ππνβάιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, Δηήζηα Έθζεζε ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε κεηξψα, πεξηερφκελα Παπαπηήμαηορ Β. B6 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο έρεη ππνρξέσζε άκεζεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο απνβιήησλ ιφγσ αηπρήκαηνο ή ακέιεηαο, θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είηε ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο. B7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ Β7.1 Ο Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηειεθσληθψο ή θαη κε ηειενκνηφηππν γηα ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα πην θάησ ζπκβάληα: Β7.1.1 Οπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε απφξξηςε απνβιήησλ. Β7.1.2 πκβάλ κε δπλεηηθή πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ ή πεξηβαιινληηθή απεηιή ηνπ εδάθνπο. Β7.1.3 Γπζιεηηνπξγία ή αζηνρία ηνπ εμνπιηζκνχ. Β7.2 Η πην πάλσ εηδνπνίεζε ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη: Β7.2.1 Σελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο. Β7.2.2 Σα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 12 απφ 27

13 Β7.2.3 Λεπηνκέξεηεο ησλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην ζπκβάλ θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Β7.3 Σπρφλ παξαβηάζεηο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίνακα Α1, Παπάπηημα Α, ηα αίηηα θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ. Β7.4 πλνπηηθή αλαθνξά ηεο έθζεζεο γηα ζπκβάλ φπσο πην πάλσ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα Έθζεζε, όπορ Β5, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΧΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 13 απφ 27

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 14 απφ 27

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Πίλαθαο Α1 : Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη ζπρλφηεηα ειέγρνπ α/α Υαπακηηπιζηικά Ανώηαηα όπια ςσνόηηηα ελέγσος 1 ph 6.5-8,5 15 κέξεο* 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα: 2500 κs/cm 15 κέξεο* 3 Βηνρεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (BOD 5 ) 1 : 10 mg/l 15 κέξεο* 4 Υεκηθά Απαηηνχκελν Ομπγφλν (COD): 70 mg/l 15 κέξεο* 5 Αησξνχκελα ηεξεά (SS): 10 mg/l 15 κέξεο* 6 Οιηθφ Άδσην (TN): 15 mg/l (1) 15 κέξεο* 7 Οιηθφο Φσζθφξνο (TP): 10 mg/l (1) 15 κέξεο* 8 Υισξηνχρα (Cl): 300 mg/l 1 θνξά ην κήλα 9 Βφξην (Β): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Λίπε θαη Έιαηα: 5 mg/l 1 θνξά ην κήλα 11 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 5 Δ.Coli / 100ml 15 κέξεο* 12 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ Σίπνηε Κάζε 3 κήλεο 13 Φεπδάξγπξνο (Zn): 1mg/l (1) 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Υαιθφο (Cu): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Μφιπβδνο (Pb): 0,15 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 16 Κάδκην (Cd): 0,01 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 17 Τδξάξγπξνο (Hg): 0,005 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 18 Υξψκην (Cr): 0,1 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 19 Νηθέιην (Ni): 0,2 mg/l 2 θνξέο ην ρξφλν 20 Έιεγρνο Σνμηθφηεηαο (2) 1 θνξά ην ρξφλν 21 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 1 mg/l (1) (3) 15 κέξεο* (1) ηελ πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ ελεκεξψζεη γξαπηψο ην Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο φηη: α) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζηε ζάιαζζα, ζα πξέπεη: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,5 mg/l θαη σο πξνο ηελ παξάκεηξν ςεπδάξγπξν λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,1mg/l. - ε εκεξήζηα πνζφηεηα, ηνπ νιηθνχ αδψηνπ θαη ηνπ νιηθνχ θσζθφξνπ, πνπ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηεηαη ζηελ ζάιαζζα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ηα 80 kg αληίζηνηρα. β) πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη ζην θξάγκα Πνιεκηδηψλ: - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο Οιηθφ Άδσην (TN) θαη Οιηθφ Φψζθνξν (TP) λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 10 mg/l θαη 1 mg/l αληίζηνηρα. 1 Η μέθοδος ανάλσζης ηοσ BOD 5 να γίνεηαι με παρεμποδιζηή νιηροποίηζης σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 15 απφ 27

16 - ην αλψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ σο πξνο ηελ παξάκεηξν Βφξην λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,75 mg/l. (2) Σα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα ηνμηθφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα: - Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα αθφινπζα φξηα νμείαο ηνμηθφηεηαο: Microtox TU50<1 TU20<1.5, ή Daphnia TU<1, Algae TU50<1. - Σν δείγκα δελ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ ζηελ απεπζείαο ή κεηά απφ ελεξγνπνίεζε κε S9 δνθηκή Mutatox. (3) ην θαηψηαην φξην ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, σο πξνο ηελ παξάκεηξν ππνιεηκκαηηθφ ριψξην είλαη 0,5 mg/l. *Ο αλψηαηνο επηηξεπηφο αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ απνθιίλνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε έηνπο είλαη 3 δείγκαηα. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 16 απφ 27

17 Πίλαθαο A2.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, φξνο B4.1 (i) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμ. μs/cm Τπολειμ. σλώπιο BOD 5 COD SS TN TP Zn Cu Pb Cd Hg Cr Ni Β mg/l Υλωπιούσ α mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Λίπη και Έλαια E. Coli e.coli / 100mg Αςγά εντεπικών παπασίτων Σοξικότητα Ιαν. Φεβπ. Μάπτ. Αππ. Μάιορ Ιούν. Ιούλ. Αύγ. επτ. Οκτ. Νοέμβ. Γεκ. σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 17 απφ 27

18 Πίλαθαο A2.2: Πίλαθαο ζηνηρείσλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK, φξνο B4.1 (ix) Δισεπσόμενα λύματα στο σταθμό Δξεπσόμενα λύματα από τον σταθμό Ημεπομηνία Δισεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP Δξεπσόμενη Ροή BOD 5 COD SS TN TP (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l (κ.μ. / ημέπα) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Ιανοςάπιορ Φεβποςάπιορ Μάπτιορ Αππίλιορ Μάιορ Ιούνιορ Ιούλιορ Αύγοςστορ επτέμβπιορ Οκτώβπιορ Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 18 απφ 27

19 Πίλαθαο Α3 : Υεκηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο ιάζπεο Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 ph 2 θνξέο ην ρξφλν 2 Ηιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα 2 θνξέο ην ρξφλν 3 Πνζνζηφ μεξήο νπζίαο 2 θνξέο ην ρξφλν 4 Οξγαληθή χιε 2 θνξέο ην ρξφλν 5 Οιηθφ άδσην 2 θνξέο ην ρξφλν 6 Οιηθφο θσζθφξνο 2 θνξέο ην ρξφλν 7 Κάδκην, Cd 2 θνξέο ην ρξφλν 8 Υαιθφο, Cu 2 θνξέο ην ρξφλν 9 Νηθέιην, Ni 2 θνξέο ην ρξφλν 10 Μφιπβδνο, Pb 2 θνξέο ην ρξφλν 11 Φεπδάξγπξνο, Zn 2 θνξέο ην ρξφλν 12 Τδξάξγπξνο, Hg 2 θνξέο ην ρξφλν 13 Υξψκην, Cr 2 θνξέο ην ρξφλν 14 Δληεξηθά Κνινβαθηεξίδηα 2 θνξέο ην ρξφλν 15 Απγά Δληεξηθψλ Παξαζίησλ 1 θνξά ηε ζεξηλή πεξίνδν σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 19 απφ 27

20 Πίλαθαο Α4 : Υεκηθέο αλαιχζεηο εδάθνπο πνπ ζα δηαηεζεί ε ιάζπε Α/Α Παπάμεηπορ ςσνόηηηα Δλέγσος 1 Κάδκην, Cd 2 Υαιθφο, Cu 3 Νηθέιην, Ni 4 Μφιπβδνο, Pb Πξηλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ιάζπεο ζην έδαθνο 5 Φεπδάξγπξνο, Zn 6 Τδξάξγπξνο, Hg σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 20 απφ 27

21 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A5: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ιάζπεο, φξνο B4.1 (ii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία ph Ηλεκτπική Αγωγιμότητα Ποσοστό TN TP Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr E. Coli Αςγά Οπγανική ξηπήρ ύλη μs/cm οςσίαρ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 5/100mg εντεπικών παπασίτων σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 21 απφ 27

22 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 Πίλαθαο A6: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ εδάθνπο ζην νπνίν δηαηέζεθε ε ιάζπε, φξνο B4.1 (iii) Παπάμετπορ / Ημεπομηνία Φ.σ. / Σεμασίος Cd Cu Ni Pb Zn Hg mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 22 απφ 27

23 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Πίλαθαο Β1: Γνκή εηήζηαο έθζεζεο α/α Πεπιεσόμενα Όποι 1 2 -ζπλνιηθή εηήζηα θαη κεληαία πνζφηεηα αλεπεμέξγαζησλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ (θ.κ./κήλα). -ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ, κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξακέηξνπο θαη ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ Πίλαθα Α1, Παξάξηεκα Α. Β3.1.2 Β3.1.3 Β4.1 (i) 3 -είδε θαη πνζφηεηα πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Β4.1 (vi) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηπρφλ παξεθθιίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε φξν ηεο Άδεηαο θαη κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο. -θαηάινγν κε πεξηγξαθή ηπρφλ παξαπφλσλ γξαπηψλ ή πξνθνξηθψλ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηεο ιάζπεο, φπσο θαίλεηαη ζην Παπάπηημα Γ. -Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακα Α2.2, Παπάπηημα Α. -κέγηζην κέζν εηζεξρφκελν εβδνκαδηαίν θνξηίν (η.π./εκέξα) θαη κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ. -Σν έληππν E-PRTR πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα η, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο εθιχζεηο ξχπσλ ζηα λεξά θαη ην έδαθνο θαη ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 166/2006 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ. πζηήλεηαη φπσο νη πην πάλσ πιεξνθνξίεο ππνβιεζνχλ δηαδηθηπαθά, κέζσ ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Μεηξψνπ Έθιπζεο θαη Μεηαθνξάο Ρχπσλ ηεο Κχπξνπ (http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy). Β4.1 (iv) Β4.1 (v) Β4.1 (viii) Β4.1 (ix) Β4.1 (x) Β4.1 (xi) σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 23 απφ 27

24 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΜΗΣΡΧΟ ΓΙΑΘΔΗ ΛΑΠΗ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ:.. ΔΣΟ:.. α/α Ημεπομηνία μεηαθοπάρ λάζπηρ Ώπα ανασώπηζηρ από ηην εγκαηάζηαζη Όνομα και επώνςμο οδηγού Τπογπαθή οδηγού Απιθμόρ Δγγπαθήρ Οσήμαηορ Υώπορ διάθεζηρ λάζπηρ (Φ/σ. και ηεμάσια) Δίδορ Φςηείαρ / Έκηαζη Όνομα και επίθεηο παπαλήπηη Ποζόηηηα λάζπηρ πος μεηαθέπθηκε (ηόνοι) ςνολική Ποζόηηηα παπαγόμενηρ λάζπηρ (ηόνοι) Παπαηηπήζειρ ύνολο Ηκεξνκελία: Τπνγξαθή ( ππεχζπλνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο): σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 24 απφ 27

25 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 25 απφ 27

26 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΘΜΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ ΚΑΙ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΣΗ ΛΑΠΗ σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 26 απφ 27

27 Σμήμα Περιβάλλονηος Αρ. Άδειας Απόρριυης Αποβλήηφν: 68 /2012 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΔΝΣΤΠΟ E-PRTR σμβούλιο Αποτεηεύζεφν Λεμεζού-Αμαθούνηας ειίδα 27 απφ 27

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 69/2012

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: 69/2012 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Οι πεπί Δλέγσος ηηρ Ρύπανζηρ ηυν Νεπών Νόμοι ηος 2002 μέσπι 2008 (Απ. 106(Ι)/2002, Απ. 160(Ι)/2005, Απ. 76(Ι)/2006, Απ. 22(Ι)/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα